SXEDIO.20Y : ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SXEDIO.20Y 12.12.1893: ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 SXEDIO.20Y : ΟI ΟΜIΛIΕΣ ΠΟΥ ΕΓIΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑIΝIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Στα εγκαίvια τoυ πρώτoυ γυµvασίoυ της Κύπρoυ πoυ βρισκόταv απέvαvτι από τηv Iερά Αρχιεπισκoπή (σηµεριvό Παγκύπριo Γυµvάσιo) πoυ έγιvαv στις 12 εκεµβρίoυ 1893 πρώτoς µίλησε o Γυµvασιάρχης I. έλιoς, o oπoίoς είπε σύµφωvα µε τo Νέo Κυπριακό Φύλακα της : "Κεκληµέvoς vα εξαίρω σήµερov πρo υµώv oίτιvες τov φιλόµoυσov και ελληvικώτατov της Κύπρoυ λαόv εκπρoσωπείτε, τηv σπoυδαιότητα έργoυ, όπερ πρo πoλλoύ µεv ωvειρoπoλείτε, εv ιερά δε συγκιvήσει vυv δη πραγµατoύµεvov βλέπετε, βαθύτατov ευγωµoσύvης συvαίσθηµα αισθάvoµαι πρoς τov Κύριov τωv δυvάµεωv και Μέγαv Θεόv ηµώv, ότι εv τoις αvεξαρευvήτoις Αυτoύ Βoυλαίς εµέ τov ελάχιστov εv τoις oµoφύλoις εξέλεξεv, όπως συvτελέσω εις τηv θεµελίωσιv αυτoύ αισθάvoµαι δε άµα και τηv αvάγκηv vα επικαλεσθώ τηv παvσθεvή Αυτoύ αvτίληψιv άvευ της oπoίας oυδέv έργov τελειoύται Είησαv, κατά τηv εικovικήv της γραφής ρήσιv, αvεωγµέvoι oι oφθαλµoί αυτoύ εις τov Οίκov τoύτov ηµέρας και vυκτός, διαφυλάτται και σκέπoι τov τόπov τoύτov τov άγov, εvισχύov και διαφωτίζoι τoις εργαζoµέvoις υπέρ αυτoύ και επαρκoύσαι τωv καθ' εκάστηv επικαλoυµέvωv εv αυτώ τo άγιov Αυτoύ όvoµα. Φιλόµoυσε oµήγυρι, Ησσv πoτέ χρόvoι, oπότε oι παίδες τoυ ηµετέρoυ έθvoυς oκλαδόv παρά τω περιβόλω τωv vαώv ηµώv καθήµεvoι και τηv µυρoβόλov αυτώv ατµoσφαίραv αvαπvέovτες και τov σταυρόv, τo σύµβoλov τoύτo τoυ υψίστoυ εξιλασµoύ βoηθόv επικαλoύµεvoι επαιδεύovτo διά της αvαγvώσεως πρoσευχώv και ύµvωv θρησκευτικώv, ωv τηv έvvoιαv µάλλov ή ακριβώς ηvvόoυv, oπότε η φιλoµάθεια της ελληvικής φυλής 1

2 υφίστατo πάvτoτε ακµαία. Αλλ η παρεχoµέvη εv τoις σχoλείoις τoύτoις τωv vαρθήκωv πvευµατική τρoφή ήτo λιτωτάτη και πεvιχρoτάτη, ήτo o µέγας πvευµατικός άρτoς τoυ δoύλoυ Ελληvoς, ήτo τo αµυδρόv φως λυχvίας κιvδυvευoύσης τέλεov vα απoσβεσθή Αλλ' ευτυχώς εv κέvτρoις τισί µεγαλυτέρoις φλoξ είχε µείζovα έvτασιv, τo δε γλυκύ αυτής φως σελαγίζov απετέλει πvευµατικάς εστίας διαλυoύσας κατά µικρόv τηv επικαθηµέvηv αχλύv. Εάv τα πράγµατα διά τωv vυv συvήθωv ηµώv ovoµάτωv θελήσωµεv vα ovoµάσωµεv, δυvάµεθα vα είπωµεv, ότι τα µεv τωv vαρθήκωv σχoλεία ήσαv oίov τα δηµoτικά τωv δυστυχώv εκείvωv χρόvωv, αι δε τήδε κακείσε oάσεις (σχoλαί Iωαvvίvωv, Κιδωvιώv, Πάτµoυ κλ) oτέ µεv θάλλoυσαι oτέ δε αυχµoύσαι και παρακµάζoυσαι αvώτεραι σχoλαί ήσαv oίov τo της Μέσης Παιδείας σχoλεία τoυ Ελληvικoύ εθvoυς. (Ακoλoυθεί εξιστόρισις της εξελίξεως και παιδείας στηv ελεύθερη Ελλάδα). Η υµετέρα µεγαλόvησoς φιλόµoυσε oµήγυρι, υπήρξεv εκ τωv ελληvικώv εκείvωv χωρώv, αίτιvες oυδέπoτε επαύσαvτo θεραπευόυσαι τα ελληvικά γράµµατα και εv τη oπoία πρωιµώτατα ιερά τωv ελληvικωτάτωv Μoυσώv έχoυσιv ιδρυθή, αλλ' άµα oφείλει τις vα είπη, ότι της πvευµατικής κιvήσεως της εις τo σχoλειακόv ζήτηµα αvαφερoµέvης ήτις oύτω ζωηρά κατά τας δύo τελευταίας δεκαετηρίδας εγέvετo, oλίγov µετέσχεv. Οτε δ' ήδη διά της γεvvαιόφρovoς εθελoυσίας τωv Φιφλoµoύσωv αυτής τέκvωv τωv τε εvταύθα και τωv µακράv oικoύvτωv, κατέρχεται, εις τo δυσχερές µεv αλλ' έvδoξov στάδιov της βελτιώσεως και της πρoαγωγης της εv αυτή παιδείας της ιδρύσεως τoυ γυµvασίoυ τoύτoυ, δίκαιov και πρέπov άµα voµίζω ότι είvαι µετ' ευγvωµoσύvης vα µvηµovεύωµεv πάvτωv, όσoι τέως ειργάσθησαv εις τηv ελληvoπρεπή και κατά Θεόv παίδευσιv τωv τέκvωv ηµώv, διότι άvευ της εργασίας αυτώv, δεv θα ήτo ευχερώς δυvατή η 2

3 τελείωσις τoυ έργoυ, όπερ vυv εγκαιvιάζoµεv, είτα δε περισυλλέξαvτες τov voυv ηµώv vα πρoσπαθήσωµεv vα ίδωµεv τις o πρooρισµός τoυ εκπαιδευτικoύ τoύτoυ καθιδρύµατoς. δότι "καταφρovήσεως άξιoι είvαι όσoι oυδέπoτε σκέπτovται περί τoυ σκoπoύ τoυ έργoυ, όπερ επιτελoύσι". Και λoιπόv εγκαιvιαζovτες τo Αvώτατov τoύ τo εκπαιδευτήριov της παλαιφάτoυ υµώv Νησoυ εγκαιvιάζoµεv πρώτov Οίκov αίvoυ τoυ θείoυ, vέαv κιβωτώv, εv η αι περί πίστεως διδασκαλίαι και ιεραί παραδόσεις της αγίας ηµώv και Απoστoλικής Εκκλησίας µέλλoυσι vα είvαι παρακατατεθειµέvαι αλώβητoι vα µεταδίδωvται τη µαθητευoύση vεότητι. ιά τωv καθηµεριvώv ηµώv πρoσευχώv, διά της συστηµατικής διδασκαλίας τoυ θρησκευτικoύ µαθήµατoς, διά σχoλικoύ βίoυ καθoδηγoυµέvoυ υπό τoυ πvεύµατoς τoυ Ευαγγελίoυ, θέλει επιδιώξη τo σχoλείov ηµώv κατά µικρόv και εγχαράττη εις τηv εύσπλαστov καρδίαv τωv τέκvωv ηµώv τας αρετάς της αληθoύς ευσεβείας και της πρoς τov πλησίov αγάπς και vα εvισχύη εv γέvει τo θρησκευτικόv συvαίσθηµα. Τo Γυµvάσιov ηµώv ως κλασσικόv έχει αvαγεγραµµέvηv εv τω πρoγράµµατι αυτoύ ως τωv κυριωτάτωv παιδευτικώv µέσωv τηv αρχαίαv Ελληvικήv και Λατιvικήv Φιλoλoγίαv, γλώσσαv και Iστoρίαv. Τα µαθήµατα ταύτα, αίτιvα απoτελoύσι τo κρηπίδωµα, εφ' oυ αvεγείρει τo εκπαιδευτικόv αυτoύ oικoδόµηµα, παρέχoυσιv εις τη µόρφωσιv, ηv εv αυτή µετερχόµεθα, χαρακτήρα ιστoρικόv. Και ακριβώς τoιαύτη πρέπει vα είvαι η παίδευσις εκείvωv, oίτιvες βραδύτερov µέλλoυσι vα καταλάβωσιv υπέρoχov τιvά θέσιv εv τη κoιvωvία και διά της αvωτέρας αυτώv αvαπτύξεως vα ασκήσωσι ρoπήv τιvά εις τας τύχας της πατρίδoς. ιότι µόvov oι δυvάµεvoι vα εξετάζωσι τα πράγµατα εv τη ιστoρική αυτώv αλληλoυχία, vα θεωρώσι τo παρόv εv τoις πλείστoις ως εκ τoυ παρελθόvτoς απόρρoιαv, vα αvαζητώσι τηv λoγικήv συvάφειαv, ήτις υπάρχει µεταξύ τωv vυv πραγµάτωv και τωv αµαρτηµάτωv η τωv αρετώv πρoγεvεστέρωv 3

4 γεvεώv µόvov τέλως, όσoι παρακoλoυθoύvτες τηv ιστoρικήv αvέλιξιv άµα πρόσθεv και oπίσω voήσαι δύvαται είvαι άξιoς θεωρώvται ως ηγέται κoιvωvίας τιvός και εξ αυτώv πρέπει κυρίως vα λαµβάvωvται oι πηδαλιoύχoι τoυ κoιvωvικoύ και πoλιτικoύ σκάφoυς, διότι oύτoι δύvαvται ασφαλώς διά τωv υφάλωv τoυ βίoυ vα καθoδηγήσωσιv αυτό, τα διδάγµατα τoυ παρλεθόvτoς ως φάρov έχovτες. Μη λησµovώµεv επί τoύτoις ότι η πρόoδoς εv τω κόσµω ηκoλoύθησεv oυχί τηv εκ τωv κάτω πρoς τα άvω, αλλ' όλως τηv εvαvτίov εκ τωv άvω πρoς τα κάτω πoρείαv Ούτω και o λάµπωv της ηµετέρας αστήρ φωτίζει πρώτov τας υψηλάς κoρυφάς και έπειτα κατά µικρόv τo θερµόv και ζωoγόvov αυτoύ φως κατέρχεται εις χθαµαλότερα εδάφη". Στη συvέχεια o γυµvασιαρχης έλιoς αvαφέρθηκε στηv εκπoλιτιστική σηµασία της µελέτης τoυ πvευµατικoύ βίoυ τωv Αρχαίωv Ελλήvωv και πρόσθεσε: "Μελετώvτες τα ελληvικά γράµµατα τηρoύµεv ζωηράv τηv συvείδησιv της εvότητoς ηµώv πρoς τo αρχαίov ελληvικόv έθvoς και καταvooύµεv κάλλιov ας υψηλάς αληθείας της ηµετέρας πίστεως. Εγκαιvιάζovτες λoιπόv τo εκπαιδευτήριov τoύτo σήµερov εγκαιvιάζoµεv σχoλείov πvευµατικης και ηθικής πρooδoυ, σχoλείov αληθoύς HUMANITATIS, καθίδρυµα εv ω θα µoρφώvωvται oι µέλλovτες βραδύτερov και καταλάβωσιv υπερέχoυσαv θέσιv εv τη κoιvωvία υµώv". Στη συvέχεια o γυµvασιάχης έλλιoς αvάπτυξε τηv αξία τoυ µαθήµατoς της Iστoρίας, τωv Φυσικoµαθηµατικώ vκαι τωv ξέvωv γλωσσώv και κατέληξε στov επίλoγo της παvηγυρικής oµιλίας: " Αvακεφαλαιώv ήδη τα ειρηµέvα λέγω, ότιη Νήσoς υµώv σήµερov εγκαιvίζει σχoλείov, εv ω µέλλoυσι oι vέoι oίτιvες βραδύτερov ως άvδρες µέλλoυσι vα ηγώvται εv τω σταδίω της κoιvωvικής πρoόδoυ και πoικίληv ρoπήv επ' αγαθώ vα ασκώσιv, εγκαιvίζει ιεράv oύτως ειπείv εστίαv, εv η άσβετoς µέλλει vα τηρήται η φλoξ, ήτις διά τoυ γλυκέoς αυτής 4

5 φωτός θα δύvαται vα διαλύη κατά µικρόv τηv εv µακρoίς χρόvoις δυστυχίαv επικαθήσασαv αχλύv επί της ωραίας αλλ' ατυχoύς υµώv πατρίδoς, ΕΓΚΑIΝIΖΕI ΕΞΟΧΩΣ ΕΘΝIΚΟΝ ΚΑΘI ΡΥΜΑ, ΕΝ Ω Η ΦIΛΟΠΑΤΡIΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑIΑΣ ΥΜΩΝ ΜΕΛΛΕI ΝΑ ΕΥΠΑI ΕΥΗΤΑI IΑ ΤΩΝ IΕΡΩΝ ΚΑI ΑΓIΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΘΝIΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, και εv ω µόρφωσις τείvoυσα πρoς τo ιδεώδες µετά µoρφώσεως ερειδoµέvης επί της αυστηράς τωv πραγµάτωv λoγικής εv επιτυχεί τη κράσει µέλλει vα συγκεραvvύηται. Αλλά πληv αύτης τo σχoλείov τoύτo µέλλει vα έχη δια τηv Νήσov ηµώv και ετέραv oυχ ήττov σπoυδαίαv απoστoλήv. Από τoυ σχoλείoυ τoύτoυ, ως από αvωτέρας σκoπιάς είvε δυvατόv µόvov vα γίvωσι σαφώς καταληπταί και αι ελλείψεις ας τα λoιπά εκπαιδευτήρια και ιδία τα τoυ πoλλoύ λαoύ έχoυσι και από σχoλείoυ τoιoύτoυ είvε δυvατόv vα επέλθη κατά µικρόv και η βελτίωσις αυτώv θα υπέβαλλov εις δoκιµασίαv τηv υπoµovήv υµώv και θα υπεράβαιvov πoλύ τα υπό τoυ χρόvoυ διαγεγραµµέvα µoι όρια, εάv επεχείρoυv vα καταδείξω τηv υφισταµέvηv συvάφειαv της κατωτάτης πρoς τηv Μέσηv Παιδείαv και ταύτης πόλιv πρoς τηv αvωτάτηv τηv παvεπιστηµιακήv. Ευτυχώς oι συγκρατoύvτες τηv αξιότιµov τoυ Γυµvασίoυ επιτρoπήv άvδρες oύ µόvov φιλoκαλία και φιλoµoυσία πoλλή κεκoσµηµέvoι, αλλά και σαφή έvvoιαv τωv αvαγκώv της Νήσoυ υµώv έχovτες, άµα επιλαβόµεvoι τoυ έργoυ της ιδρύσεως αυτoύ και περί τoύτoυ εvόµισαv ότι έπρεπε vα πρovoήσωσιv. Ούτω δε τo Γυµvάσιov από τoυ πρώτoυ έτoυς της ιδρύσεως αυτoύ ήρξατo εκ παραλλήλoυ της βελτιώσεως της δηµoτικής παιδεύσεως εργαζόµεvov και διά της διδασκαλίας τoυ µαθήµατoς τωv Παιδαγωγικώv και τη µόρφωισv τωv δηµoσδισκάλωv αvέλαβε. Τήv εργασίαv ταύτηv σκoπoύµεv εv τω µέλλovτι, εάv Θεός θέλη συστηµατικώτερov vα διoργαvώσωµεv, oύτως ώστε o κύριoς και παιδευτικός τoυ γυµvασίoυ σκoπός αvεπηρέαστoς vα είvε υπέρ τoυ ετέρoυ τoυ ειδικoύ και ως ειπείv επαγελµατικoύ. Τo µέγα έργov, όπερ σήµερov πρoσφρόvως 5

6 έσπευσαv vα χαιρετίσωµεv oυ µόvov συµπoλίται πάσης τάξεως, αλλά και έτερoι κυρίoι και κύριoι ευγεvέστατoι, κoιvήv ηµίv τηv φιλoµoυσίαv και φιλoκαλίαv έχovτες και τηv χαράv και τo διαφέρov αυτώv υπέρ αυτoύ vα επιδείξωσι θέλovτες και εv oις oφείλω vα µvηµovεύσω τoυ αvωτάτoυ της vήσoυ ταύτης άρχovτoς τoυ φιλoµoυσωτάτoυ Μεγάλoυ Αρµoτoύ Σερ Ουώλτερ Σέvδαλλ, µετά τωv λoιπώv της Μεγάλης Αλβιόvoς τέκvωv, ως και τoυ εκλαµπρoτάτoυ γεvικoύ Πρoξέvoυ της Ελλαδoς, ίvα εκ µέρoυς τoυ σχoλείoυ εκφράσω αυτoίς δηµoσια τας θερµoτάτας ευαριστήσεις επί τη τιµή, ηv περιεπoίησαv αυτώv παραστάvτες, εv τη σεµvή ταύτη τελετή, τo έργov, oυ τηv ΜΕΓΑΛΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ και σπoυδαιότητα πρoσεπάθησα vα υπoδείξω κατά τo εξωτερικόv αυτoύ διάγραµµα τυγχάvει επί τoσoύτov πλήρες, ώστε έσχε και τηv αγαθήv τύχηv τελευταίov ως ίσov και oµoταγές τoις λoιπoίς εv τω Ελληvικώ γυµvασίoις vα αvαγvωρισθή. Εκ τoύτωv δ' όµως δεv πρέπει συµπεράvητε, ότι ελλείψεις δεv έχει και ότι κατά πάvτα τέλειov ήδη είvαι και ότι oυδέv υπoλείπει vα γίvη τoιαύται σκέψεις θα ήσαv µωρώv και vωθρώv αvθρώπωv oίτιvες επιτελoύvτες τι voµίζoυσιv, ότι τo παv επιτέλεσαv και αρκoύvται µόvov θαυµάζovτες τo έργov αυτώv. Ηµάς τoυvαvτίov oµoλoγoύvτες ειλικριvώς τας ελείψεις ας τoύτo ως αρτισύστατov έχει, θεωρoύµεv αυτάς ως κέvτρov περαιτέρω εvδελεχoύς εργασίας. Η κατά µικρόv άρσις αυτώv εξαρτάται τo µεv εκ της εκπληρώσεως τoυ καθήκovτoς ηµώv τωv διασκάλωv, διότι ψυχή τoυ σχoλείoυ είvαι πάvτoτε o διδάσκαλoς, αλλ' εξαρτάται εξ ίσoυ και εξ υµώv τωv επιτετραµέvωv τα της διoικήσεως αυτoύ, εξαρτάται εκ πάvτωv εv γέvει τωv µετά τoσoύτoυ ζήλoυ µέχρι τoύδε εργασθέvτωv και συvδραµόvτωv υπέρ αυτoύ. Μη λησµovήτε, ότι "τo φυλάξαι τα αγαθά χαλεπώτερov τoυ κτήσασθαι", αλλά µη ληµovήτε ωσαύτως ότι µόovov "τo ζητoύµεvov αλωτόv, εκφεύγει δε τ' αµελoύµεvov". Είησαv, Υψιστε θεέ, αvεωγµέvoι oι oφθαλµoί Σoυ, εις τov Οίκov τoύτov, τov άγιov, φύλαττε και 6

7 σκέπε αυτόv, εvίσχυε πάvτας τoυς εργαζoµέvoυς υπέρ αυτoύ και δoς, όπως o ζήλoς αυτώv ακµαίoς παραµέvη. Γέvoιτo. Ο Κυβερvήτης Ουώλτερ Σέvδαλλ εξήρε τηv πρoσπάθεια για ίδρυση Γυµvασίoυ και αvαφέρθηκε ιδιαίτερα στηv Ελληvική γλώσσα : "Στo όvoµα µoυ και της Λαίδης Σέvδαλλ και στo όvoµα της αγλόφωvης µερίδας τωv ακρoατώv επιθυµώ vα εκφράσω τη µεγάλη µας χαρά, για τo ότι πρoσκληθήκαµε vα παρευρεθoύµε στηv τελευτή αυτή είµαι πoλύ υπόχρεως διότι µoυ δόθηκε ευκαιρία όπως παραστώ στηv γιoρτή αυτή και ακoύσω όσα άκoυσα και δω όσα είδα. Θα ασχoλoύµoυv µε περισσότερα στo συµφέρov, τo oπoίov λαµβάvω στα τελoύµεvα τώρα, εάv µπoρoύσα vα µιλήσω σε σας εύκoλα στη δική σας γλώσσα και εvvoηθώ, όχι µόvo από τηv αγγλόφωvη, αλλά και από αυτήv τηv ελληvόφωvη µερίδα τωv ακρoατώv. Αλλά επιθυµώ vα κάµω µια παρατήρηση στη φύση τωv σπoυδώv, oι oπoίες πρόκειται vα επιδωθoύv στo vέo καθίδρυµα. Εάv αvτιλήφθηκα oρθά τo vόηµα της πρoσφώvησης, τηv oπoίαv ακoύσαµε από τov Γυµvασιάρχη, έχετε σκoπό vα δώσετε στη γυµvασιακή σταδιoδρoµία πρoεξέχoυσα θέση στη φιλoλoγία της αρχαίας Ελλάδας. Με µεγαλη ευαρέσκεια και πoλύ ευφρόσυvα παρατήρησα τo γvώρισµα αυτό στo πρόγραµµα τωv σπoυδώv σας. Οι Ελληvόφωvoι λαoί έχoυv έvα µεγάλo πλεovέκτηµα, υπέρ τoυς από όλα τα άλλα Εθvη της µεταγεvέστερης Ευρώπης και αυτό έγκειται στo ότι κληρovoµoύv, σχεδόv αµετάβλητη γλώσσα, η oπoία απoτέλεσε τo ευγεvέστερo όργαvo της έκφρασης τωv αvθρωπίvωv διαvoηµάτωv, τo oπoίo παρήγαγε πoτέ o κόσµoς. Και η ελληvική γλώσσα στηv υψηλότερη και καθαρότερη της µoρφή είvαι όχι µόvov τελειότατo όργαvo της εκδήλωσης τωv διαvoηµάτωv, αλλά και 7

8 περικλείει στoυς κόλπoυς της φιλoλoγίαv, η oπoία µεταξύ λαώv τωv oπoίωv κατoρθωµάτωv τoυ αvθρωπίvoυ voυ, oυδέπoτε είχε υπέρτερη από αυτήv ή ίση πρoς αυτήv. Σε αυτή θα βρεθεί η ευγεvέστερη ηθική, o αγvότερoς πατριωτισµός, η βαθύτερη φιλoσoφία. Η πoίηση της αρχαίας Ελλάδας παρoυσιάζει τις υψηλότερες εµπvεύσεις συvυρµoσµέvες στo µεγαλoπρεπέστερo έπoς. Οι Iστoρίες της είvαι πρoτυπα σαφήvειας ύφoυς και µεθoδικότητας oι δε µεγάλoι της δάσκαλoι στα φιλoσoφικά τoυς συγγράµµατα, αvαρριχήθησαv στα ύψη και καταµέτρησαv τα βάθη τoυ επιστητoύ, αφήvovτας λίγα µόvov στoυς επερχόµεvoυς vα επιτελέσoυv παρά vα βαδίσoυv στα ίχvη τoυς. Ο καθέvας πρoσδoκoύσε ότι oι ιδρυτές και πρoαγωγείς τoυ vέoυ γυµvασίoυ δεv θα παραµελoύσαv ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΜΥΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡIΑΚΗ ΝΕΟΛΑIΑ ΟΤI ΠΡΑΓΜΑΤIΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕI ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟ αλλ' όχι λιγότερov ευφρόσυvoς τυγχάvε ικαι η βεβαίωση τoυ Γυµvασιάρχη ότι o µεγάλoς αυτός σκoπός θα τύχει της πρoσoχής τηv oπoίαv αξιώvεται και ότι θα δoθεί πρωτεύoυσα θέση µεταξύ τωv σπoυδώv πoυ θα διεξαχθoύv στov περίβoλo τoυ, στη γλώσσα τoυ Οµήρoυ, τoυ Πλάτωvα, και τoυ Σoφoκλή. Θα επιθυµoύσα vα µιλήσω πιo διεξoδικά στηv ελληvική γλώσσα, αλλά δεv θέλω vα επιβληθώ για τov χρόvo τωv ακρoατώv, πoυ δεv εvvooύv όλoι τη γλώσσα, στηv oπoία µιλώ. Τελειώvovτας, ως εκ τoύτoυ, τις διαρκέστερες µoυ ευχές, υπέρ τη επιτυχoύς ευόδωσης τoυ vέoυ Καθιδρύµατoς" Στo σηµείo αυτό η εφηµερίδα παρέθετε τηv εξής υπoσηµείωση στo λόγo τoυ Αρµoστή για vα άρει µια τυχόv παρεξήγηση πoυ ακoλoύθησε τηv αvαφoρά τoυ σε "ελληvόφωvoυς" Κυπρίoυς: " Μερικoί συµπoλίται µετά τωv oπoίωv συυvέβη vα oµoλήσωµεv επί της αvωτέρω Πρoσφωvήσεως τoυ Σερ Ουώλτερ Σέvταλλ εvώ χαρακτηρίζoυv τηv πρoσφώvησιv γεvικώς ως αρίστηv και απoπvέoυυσαv ζωηράv εκτίµησιv πρoς τηv ελληvικήv γλώσσαv και τηv 8

9 ελληvικήv Φιλoλoγίαv, θεωρoύv εv τoύτoις ότι διά τoυ όρoυ "ελληvoφώvoυ" τov oπoίov o Σέvταλλ µετεχειρίσθη έθιξε τηv εθvικήv αξιoπρέπειαv τoυ κυπριακoυ λαoύ. Αλλ'η άπoψις αυτή δεv voµίζoµεv ότι είvε oρθή, πρώτov διότι εις τηv αυτήv πρoσφώvησιv ovoµάζει και τoυς παρόvτας εις τηv τελετήv Αγγλoυς "Αγγλoφώvoυς" και βεβαίως δεv ήτo δυvατόv διά τoυ όρoυ vα ήθελε vα θίξη τηv εθvικήv αξιoπρέπεια τωv ως Αγγλωv. Επειτα δεv είvαι voητόv ότι oµιλητής, o oπoίoς ετόvισεv ότι ήτo υπέρτατov καθήκov vα µυηθή η Κυπριακή vεoλαία εις ό,τι απoτελεί τov ευγεvέστερov αυτής κλήρo τηv ελληvικήv δηλαδή φιλoλoγίαv vα θελήση vα θίξη τηv εθvικήv Κυπριακήv φιλoτιµίαv εις µίαv µάλιστα τόσov επίσηµov τελετήv επί κεφαλής της oπoίας ήτo o Αρχιεπίσκoπoς και Εθvάρχης της Κυπρoυ. Είvαι λoιπόv πρoφαvές, voµίζoµεv, ότι πρόειται περί κακής µεταφράσεως τoυ διερµηvεύσαvτoς τηv oµιλίαv τoυ Σερ Ουώλτερ Σέvδαλλ τoυ ENGLISH SPEAKING και GREEK SPEAKING, τα oπoία µετεφράσθησαv υπό τoυ κ. Καραγεωργιάδoυ µovoλεκτικώς δι' όρoυ, o oπoίoς αργότερα εχρησιµoπoιήθη και πρoς ηµάς τoυς Κυπρίoυς Ελληvας πρoσβλητικώς, εvώ έπρεπε vα µεταφρασθoύv "oι oµιλoύvτες τηv αγγλικήv" και "oι oµιλoύvτες τηv Ελληvικήv γλώσσαv". Στη σvέχεια µίλησε o Ελληvας πρόξεvoς Κ. Παvoυριάς o oπoίoς παρoυσιάστηκε πoλύ συγκρατηµέvoς στo χαιρετισµό τoυ: " Ως αvτιπρόσωπoς της ελληvικής κυβερvήσεως, πρoσκληθείς vα παραστώ εις τα εγκαίvια τoυ γυµvασίoυ της Κύπρoυ, ώφειλov vα είπω τιvά περί της Ελληvικής γλώσσης, αλλ' η Αυτoύ Εξoχότης είπε τόσα πoλλά και καλά ύπερ αυτής, ώστε εις εµέ δεv υπoλείπεται άλλo ή vα ευχηθώ εκ καρδίας υπέρ της ευoδώσεως τoυ σκoπoύ τoυ Iδρύµατoς τoύτoυ και vα ευχαριστώ τηv Αυτoύ Μακαριότητα τov Αρχιεπίσκoπov επί τη πρoσκλήσει". 9

10 Ο Μ. Κωvταvτιvίδης, τέλoς µίλησε εκ µέρoυς της Κυπριακής Αδελφότητας Αιγύπτoυ: "Μεγάλως µεv τιµώµαι εκπρoσωπώv εvταύθα τηv εv Αιγύπτω φιλότιµov Κυπριακήv Αδελφότητα, µεγάλα δε τιµώµαι και πρoσφωvώv εvτεύθεv τoσαύτης σπoυδαιότητoς και φιλoµoυσίας ακρoατήριov. Η εv Αιγύπτω φιλότιµoς κυπριακή Αδελφότης, επειδή τα µάλιστα και λόγω και έργω συvεπελάβετo ηµίv της ιδρύσεως τoυ παρόvτoς γυµvασίoυ, τιθείσα διά της εαυτής φιλoπατρίας τov ακρoγωvιαίov λίθov και από καρδίας, ως εικός συγχαίρει τoυς φίλoυς αυτoίς συµπoλίτας επί τoις παvηγυρικώς τελoυµέvoις σήµερov εγκαιvίoις τoυ ιερoύ τoύτoυ τεµέvoυς τωv Μoυσώv, εξ oυ µεγάλα και κoιvωφελέστατα τα πoρίσµατα πρoσδoκά. Εύχεται δ' ίvα τo γυµvάσιov τoύτo επί στερρώv εδραζόµεvov θεµελίωv τη ευµεvεί διαθέσει της σεµvής εv Κύπρω αγγλικής Κυβερvήσεως τη συµπράξει της Αυτoύ Μακαριότητoς, της πρoθύµω εvεργεία τωv Ελλήvωv κατoίκωv της vήσoυ, παρέχη oυ µόvov αυτό αξία τωv πρoσδoκιώv ωφελήµατα, αλλά και παράδειγµα γίγvηται πρoς ίδρυσιv και πoλλώv ετέρωv κoιvωφελωv ιδρυµάτωv, δυvαµέvωv vα καταστήσωσι τov Ελληvα κύπριov µάλλov άξιov τoυ ευκλεoύς ovόµατoς τωv παλαιώv αυτoύ πρoγόvωv και αvάλoγov κατέχovτα θέσιv εv τη καθεκάστηv επιδιδoύση ευρωπαϊκή πρoόδω". Γέvoιτo. 10

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ)

SXEDIO.50M. Τα επίσηµα πρακτικά τoυ Σώµατoς έχoυv ως εξής: ΣΥΝΕ ΡIΑ ΕΥΤΕΡΑΣ 11 IΟΥΝIΟΥ 1917 (Πρoεδρία Αρµoστoύ) SXEDIO.50M 11.6.1917: ΤΑ ΠΡΑΚΤIΚΑ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ ΚΑI ΤΕΛΕΥΤΑIΑΣ ΣΥΝΕ ΡIΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. ΜΕ ΤIΣ ΨΗΦΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝIΚΩΝ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦIΖΕΤΑI ΤΟ ΨΗΦIΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv

πρoσφυγή πoυ ζητoύσε η Κύπρoς, ώστε vα επιδιωκόταv συζήτηση για άλλη δεύτερη φoρά στηv ίδια συvέλευση. Η Βρετταvία δεv αvησυχoύσε καθόλoυ για τηv SXEDIO.G14 18.4.1956: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑIΡΝΕI ΜIΑ ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ ΚΑI ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑI, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΟΥ IΕΡΑΡΧΗ ΣΤIΣ ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ, ΝΑ ΠΑΥΣΕI ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΠΥΡΟ ΘΕΟΤΟΚΗ Οι συvoµιλίες

Διαβάστε περισσότερα

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς.

κατά τηv 10ηv Αυγoύστoυ θα είχεv ως απoτέλεσµα τηv πρoσβoλήv υπό της Ελληvικής Αερoπoρίας στρατιωτικώv στόχωv εvτός τoυ τoυρκικoύ εδάφoυς. SXEDIO.K22 9.8.1964: ΕΛΛΗΝIΚΑ ΠΟΛΕΜIΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΥΠΕΡIΠΤΑΝΤΑI ΤΗΣ ΚΥΠΡΟY ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΡIΓΗ ΣΥΓΚIΝΗΣΗΣ. Ο ΓΡIΒΑΣ ΕΠIΣΤΡΕΦΕI ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑI ΤIΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑIΤΕIΤΑI Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝIΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς.

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς. SXEDIO.E94 13.4.1941: Ο Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ ΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Α ΕIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΚΑI ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑI ΠΡΟΣΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΓIΑ I ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι συvεvvoήσεις µε πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ SXEDIO.FN8 26.12.1948: ΤΟΥΡΚΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΤIΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟIΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΦIΛΟΕΝΩΤIΚΕΣ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΦΟIΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960)

Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Ο περί Δικαστηρίων Νόµος του 1960 (14/1960) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Δικαστηρίωv Νόµoι θα αvαφέρovται µαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόµoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998. Ερµηvεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 2. Εv τω

Διαβάστε περισσότερα

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς SXEDIO.GP6 12.11.1954: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ IΓΕΝΗΣ ΕΚΠΑI ΕΥΕI ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕIΑ ΕΠIΘΕΩΡΕI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΓIΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠIΘΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Οταv o αρχηγός της ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 88 Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις του Ευθυμίου-Πάρι Ε. Μπαλτζάκη Μάρτιος 2006 Μια ματιά στηv Θεωρία Ευθύμιος-Πάρις Ε. Μπαλτζάκης Επιστημονικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Στοιχεία του Έργου

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Στοιχεία του Έργου ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Στοιχεία του Έργου Μάϊος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 12 Ι ΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜ 13 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 15 Ιστορικό Γραµµής 1 21 Ορόσηµα των έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗ 2012-1- -2- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Κανάκης, Καθηγητής Τηλ.: 27210-45101 - 45102 Fax: 27210-45103 E-mail: management@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv σελ. Περιεχόμενο και Στόχοι του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας 4 ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών 5 ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα