Λογο-Νζα. Δράςη Ομάδασ CPLOL. Εξαμθνιαίο Ενθμερωτικό Δελτίο Αρ. 4/Μάϊοσ Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ασ καλωςορίηουμε ςτθ νζα ζκδοςθ «Λογο-Νζα» του ΕΛΚ!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογο-Νζα. Δράςη Ομάδασ CPLOL. Εξαμθνιαίο Ενθμερωτικό Δελτίο Αρ. 4/Μάϊοσ 2011. Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ασ καλωςορίηουμε ςτθ νζα ζκδοςθ «Λογο-Νζα» του ΕΛΚ!"

Transcript

1 Λογο-Νζα Εξαμθνιαίο Ενθμερωτικό Δελτίο Αρ. 4/Μάϊοσ 2011 Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ασ καλωςορίηουμε ςτθ νζα ζκδοςθ «Λογο-Νζα» του ΕΛΚ! Με χαρά ςασ παρουςιάηουμε τα τελευταία εςωτερικά και εξωτερικά κζματα που αφοροφν τον κλάδο μασ. Με προςοχι και ςυνεργαςία εςτιάςαμε τισ προςπάκειεσ μασ ςτθ βελτίωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του υλλόγου. Ελπίηουμε να βοθκιςει τον κακζνα μασ τόςο ςτθν πρόςβαςθ όςο και ςτθ βζλτιςτθ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ. Σα ςχόλιά ςασ κα αποτελζςουν κίνθτρο για περαιτζρω βελτίωςθ μασ. ασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεχι ςασ υποςτιριξθ. Απϊτεροσ μασ ςτόχοσ είναι θ ςυνζχιςθ τθσ ακοφραςτθσ δουλειάσ που ζχουν δείξει τα προγενζςτερα μασ ςυμβοφλια με γνϊμονα πάντοτε το ςφαιρικό και κοινό όφελοσ όλων των μελϊν μασ. Ευχόμαςτε ςε όλουσ ζνα όμορφο καλοκαίρι! Με τιμι, Δρ. Κάκια Πετεινοφ Πρόεδροσ Δ Δράςη Ομάδασ CPLOL Όπωσ κάκε χρόνο ςτισ 6 Μαρτίου, ο ΕΛ γιόρταςε και φζτοσ για 8 θ ςυνεχι χρονιά, τθν κακιερωμζνθ πια Ευρωπαϊκή Ημζρα Λογοθεραπείασ με διάφορεσ εκδθλϊςεισ ςε όλεσ τισ ελεφκερεσ πόλεισ τθσ Κφπρου. Θ 6 θ Μαρτίου κακιερϊκθκε ωσ Ευρωπαϊκι Θμζρα Λογοκεραπείασ από τθ Μόνιμθ Επιτροπι των υνδζςμων Λογοπακολόγων-Λογοκεραπευτϊν των χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (C.P.L.O.L.) με ςκοπό τθ γενικι ενθμζρωςθ του κοινοφ ςτα κζματα που αφοροφν το λόγο, τθν ομιλία και γενικά τθν επικοινωνία ςτθ διευρυμζνθ Ευρϊπθ του ςιμερα. Φζτοσ θ Ευρωπαϊκι Θμζρα Λογοκεραπείασ είχε κζμα τθν «Ακοι» με ςλόγκαν: «Από τθν ακοι ςτθν επικοινωνία». Οι εκδθλϊςεισ είχαν ωσ χορθγό επικοινωνίασ το Mega και τζκθκαν υπό τθν αιγίδα των Τπουργείων Τγείασ και Παιδείασ & Πολιτιςμοφ. τθ Λευκωςία και Λεμεςό φζτοσ αντί για υπαίκρια περίπτερα ςτικθκαν τραπζηια με μπαλονοκαταςκευζσ ςτα Mall of Cyprus και My Mall αντίςτοιχα, με ηωγραφικι προςϊπου. Ομάδα εκελοντϊν ενθμζρωνε το κοινό και διζνειμε ενθμερωτικά φυλλάδια. τθ Λάρνακα, το Παραλίμνι και τθν Πάφο ςτικθκαν περίπτερα ςε κεντρικζσ πλατείεσ με ενθμερωτικό υλικό και παιδικι εκδιλωςθ με μπαλόνια, μουςικι και ηωγραφικι ςε πανί. τθ Λευκωςία διοργανϊκθκε ςτισ 21/3/11 διάλεξθ ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο του Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτθμίου Κφπρου με κζμα «Βαρθκοΐα: Ο φπουλοσ εχκρόσ μιασ ηωτικισ μασ αίςκθςθσ» με ειςθγιτριεσ τισ Δρ. Κάκια Πετεινοφ, Δρ. Χρυςοφλα Κϊδθ, CCC-A, FAAA και κα. Μαρίνα Καλλιμάχου, λογοπακολόγο. Σο πάνελ με τισ ειςθγιτριεσ Ετοιμάςτθκε επίςθσ ραδιοφωνικι ανακοίνωςθ, ςτάλκθκε δελτίο τφπου ςε όλα τα ΜΜΕ, τυπϊκθκαν αφίςεσ με το πρόγραμμα των εκδθλϊςεων κακϊσ και τρίπτυχο για τθν βαρθκοΐα/κϊφωςθ. Επίςθσ ςυνάδελφοι μίλθςαν ςε τθλεοπτικζσ και ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ. Ευχαριςτοφμε θερμά όλουσ τουσ υπεφκυνουσ ςτισ διάφορεσ πόλεισ κακϊσ και όλουσ τουσ εκελοντζσ που κυςίαςαν από το χρόνο τουσ για να ςτελεχϊςουν τα διάφορα περίπτερα. Χωρίσ αυτοφσ οι εκδθλϊςεισ μασ δεν κα είχαν τθν επιτυχία που είχαν!

2 Μια γεφςη από τισ εκδηλώςεισ για την Ευρωπαϊκή Ημζρα Λογοθεραπείασ ςτισ 5 Μαρτίου 2011 ΠΑΦΟ ΛΕΤΚΩΙΑ Θ ομάδα των εκελοντϊν ςτο περίπτερο τθσ Πάφου. Ομάδα εκελοντϊν ςτθ Λευκωςία Ηωγραφικι προςϊπου ςτο Mall of Cyprus, Λευκωςία ΛΕΜΕΟ Παιδιά ηωγραφίηουν κοντά ςτο Λιμανάκι τθσ Πάφου. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Σο περίπτερο ςτο My Mall, ςτθ Λεμεςό Μαρίνα Χαραλάμπουσ & Μαργαρίτα ιαμαρι ΛΑΡΝΑΚΑ (Πάνω) Ομάδα εκελοντϊν και δεξιά ηωγραφικι από παιδιά ςτθν πλατεία Αγίου Γεωργίου ςτο Παραλίμνι. Θ αφίςα των εκδθλϊςεων (Πάνω) Ηωγραφικι παιδιϊν με φόντο τθν παραλία των Φοινικοφδων ςτθ Λάρνακα Οι εκελόντριεσ Μυράντα Προκοπίου (αριςτερά) και Ελζνθ Ρωτι (δεξιά).

3 Δράςη Επιτροπήσ Τπουργείου Παιδείασ & Πολιτιςμοφ Θ Επιτροπι ΤΠΠ ετοίμαςε επιςτολι για να ςταλεί ςτθν Κοινοβουλευτικι Επιτροπι για τθν Καταπάτθςθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων για τα Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ με τισ κζςεισ του υλλόγου ςτα πιο κάτω κζματα: Ανεπαρκισ αναλογία αρικμοφ παιδιϊν και λογοπακολόγων ςτα δθμόςια ςχολεία. Ζλλειψθ αικουςϊν και εξοπλιςμοφ που να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του Περί Ειδικισ Εκπαίδευςθσ Νόμου. Θ μθ παροχι του ολικοφ αρικμοφ των παιδιϊν που χριηουν λογοκεραπευτικισ παρζμβαςθσ. Θ απουςία ςυλλογικισ ςτιριξθσ προσ τον φλλογο για τθ δθμιουργία και ςτάκμιςθ Επίςθμου Εξεταςτικοφ Δοκιμίου Γλωςςικισ Αξιολόγθςθσ που μπορεί να χορθγείται ςε παιδιά προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ. Δράςη Επιτροπήσ Ιδιωτών Θ Επιτροπι είχε τθν πρϊτθ τθσ ςυνάντθςθ μετά το πζρασ τθσ ολομζλειασ του υλλόγου ςτισ 19/2/11 ςτθ Λεμεςό. τόχοσ τθσ ςυνάντθςθσ ιταν ουςιαςτικά θ εκλογι προζδρου και γραμματζα ενϊ τα κζματα που κα απαςχολιςουν τθν Επιτροπι κα τεκοφν ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ τθσ επιτροπισ που κα γίνει πριν τισ καλοκαιρινζσ διακοπζσ. Δράςη Επιτροπήσ Εξεφρεςησ Πόρων τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ τθσ Επιτροπισ ζγιναν ειςθγιςεισ για εκδθλϊςεισ που μπορεί να διοργανϊςει ο φλλογοσ για ενίςχυςθ του ταμείου του, π.χ. τόμπολα, παηαράκι βιβλίου, πϊλθςθ εδεςμάτων (γλυκϊν), παράςταςθ (κουκλοκζατρο), κινθματογράφοσ, δείπνο (π.χ. pasta night), κλπ. Δράςη Επιτροπήσ Δυςφαγίασ Μετά από ςυηιτθςθ ςε μια ςειρά άτυπων ςυναντιςεων μεταξφ μελϊν του υλλόγου μασ που αςχολοφνται ενεργά ςτον τομζα τθσ δυςφαγίασ, προζκυψε θ ανάγκθ ςφςταςθσ μιασ ομάδασ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ που να αςχολείται και να αφορά όλα τα κζματα τθσ δυςφαγίασ. Κφριο μζλθμα τθσ ομάδασ είναι θ προςπάκεια διαςφάλιςθσ τθσ ορκισ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ ςτον τομζα τθσ δυςφαγίασ με κφριο ςτόχο τθ ςφνταξθ ειςιγθςθσ για τθ δθμιουργία βαςικϊν αρχϊν γνϊςθσ και δεξιοτιτων (standards) βαςιςμζνων ςε διεκνι δεδομζνα για τθν πρακτικι ςτον τομζα τθσ δυςφαγίασ. Δράςη Επιτροπήσ Νομοθεςίασ Θ Επιτροπι ζχει ςυνεδριάςει 3 φορζσ τουσ τελευταίουσ μινεσ. τόχοι για το 2011 ςυμπεριλαμβάνουν τθ δθμιουργία πρόταςθσ προσ τθν ολομζλεια του υλλόγου με ςτόχο τθν τροποποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ αναφορικά με τα ακόλουκα ςθμεία: 1. Απαιτιςεισ ωρϊν εποπτευόμενθσ κλινικισ άςκθςθσ ςτα πλαίςια πανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν για αρχικι εγγραφι ςτο Μθτρϊο Λογοπακολόγων. 2. Απαιτιςεισ ςυνεχοφσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ για ανανζωςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 3. Δθμιουργία ολοκλθρωμζνου πακζτου προτάςεων με όλεσ τισ εγκεκριμζνεσ (από το φλλογο) τροποποιιςεισ τθσ νομοκεςίασ το οποίο κα ςταλεί ςε όλα τα μζλθ για ενθμζρωςθ και κα τεκεί για ψιφιςθ. Θ Ομάδα ζχει ιδθ ολοκλθρϊςει τθν πρόταςθ για τα κριτιρια κλινικισ άςκθςθσ και ζχει παρουςιάςει πρόταςθ προσ τθν ολομζλεια τον Φεβρουάριο Θ πρόταςθ τθσ Ομάδασ ζχει ωσ ακολοφκωσ: Θ κλινικι άςκθςθ των υποψιφιων μελϊν του υλλόγου κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον 400 ϊρεσ εποπτευόμενθσ άςκθςθσ οι οποίεσ κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτα πλαίςια είτε των προπτυχιακϊν ι μεταπτυχιακϊν τουσ ςπουδϊν. Θ κλινικι άςκθςθ κα πρζπει να γίνεται τόςο με παιδιά όςο και με ενιλικεσ πλθκυςμοφσ με αναπτυξιακζσ και επίκτθτεσ-οργανικζσ διαταραχζσ και να ςυμπεριλαμβάνει πρόλθψθ, αξιολόγθςθ, διάγνωςθ και παρζμβαςθ διαταραχϊν επικοινωνίασ. Θ κλινικι άςκθςθ κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται ςε τουλάχιςτον δφο διαφορετικζσ δομζσ/χϊρουσ. Από τισ 400 ϊρεσ κλινικισ άςκθςθσ, μόνο ϊρεσ μποροφν να είναι απλι παρακολοφκθςθ. Ο φοιτθτισ κα λαμβάνει ςυςτθματικι προφορικι και γραπτι αξιολόγθςθ και κακοδιγθςθ από ζμπειρο επόπτθ που είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο μθτρϊο λογοπακολόγων τθσ χϊρασ ςτθν οποία γίνεται θ άςκθςθ. Θ τεκμθρίωςθ για τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ τθσ κλινικισ άςκθςθσ κα φζρει τθν υπογραφι του ςυντονιςτι/ προζδρου προγράμματοσ λογοκεραπείασ του πανεπιςτθμίου όπου απονζμεται ο τίτλοσ ςπουδϊν. Για το κζμα τθσ μοριοδότθςθσ, θ Επιτροπι αναμζνει τθ νομικι γνωμάτευςθ από το νομικό ςφμβουλο του ΕΛΚ.

4 Δράςη Επιτροπήσ Επιμόρφωςησ τα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ, ο φλλογόσ μασ άρχιςε τθν διοργάνωςθ δίωρων Επιμορφωτικϊν υναντιςεων από τον Φεβρουάριο Μζχρι ςιμερα ζχει ςχεδόν ολοκλθρωκεί ο 1οσ Κφκλοσ των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων που μεταξφ άλλων περιλάμβανε τθ κεματικι ενότθτα για τθ Δυςφαγία (Ειςαγθγι, Παιδικι και Ενθλίκων) με Ομιλιτριεσ τισ Αςτζρω Κωνςταντίνου, Γιϊτα ενζκκθ-φλϊρεντ και Δζςπω Μθναΐδου, τθν παρουςίαςθ για τθν Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι (ΕΓΔ) με ομιλιτρια τθν Ζλενα Κεοδϊρου ςτθ Λεμεςό και τθν Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ υμπεριφοράσ (ΑΒΑ) με ομιλιτρια τθν ειδικι παιδαγωγό Ακθνά Παςτοφ. Με βάςθ τισ αξιολογιςεισ που ζχουμε μζχρι ςτιγμισ, τα ςχόλια τόςο για τθ κεματολογία όςο και για τισ ομιλιτριεσ ιταν κετικά. Ευχαριςτοφμε όλουσ εςάσ που ςυμμετείχατε και αγκαλιάςατε αυτι τθν προςπάκεια. Ο 1οσ Κφκλοσ κα ολοκλθρωκεί με τισ προςεχείσ παρουςιάςεισ για τισ χιςτίεσ, τισ Φωνθτικζσ Διαταραχζσ και τισ Πρϊτεσ Βοικειεσ. Ο 2οσ Κφκλοσ κα αρχίςει από τον επτζμβριο μζχρι τον Δεκζμβριο 2011 και κα ςυμπεριλαμβάνει κζματα όπωσ Σραυλιςμόσ, Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ, κ.α. θμαντικό είναι επίςθσ να αναφζρουμε ότι εκτόσ από τουσ Κφκλουσ επιμόρφωςθσ, ςτόχοσ τθσ Επιτροπισ είναι και θ διοργάνωςθ Θμερίδων. Ζχει ιδθ οργανωκεί θμερίδα για τισ Φωνολογικζσ Διαταραχζσ που παρουςιάςτθκε από τθν πρόεδρο του ΕΛΚ, Δρ. Κάκια Πετεινοφ. Για το ερχόμενο φκινόπωρο προγραμματίηουμε θμερίδεσ με επίςθσ ενδιαφζροντα κζματα όπωσ Γενετικά φνδρομα και Λογοκεραπεία, Εγκεφαλικι Παράλυςθ - Πολυκεματικι προςζγγιςθ, Αφαςία, και Γλωςςικι Ανάπτυξθ. Ολομζλειεσ υλλόγου 19/02/11 Όπωσ είχε ιδθ ανακοινωκεί θ ολομζλεια ζγινε ςτθ Λεμεςό μετά τθν απόφαςθ του νζου Δ να γίνονται οι ολομζλειεσ και ςε άλλεσ πόλεισ για να βολεφει όςο γίνεται περιςςότερα μζλθ να παρευρίςκονται. Μεταξφ άλλων ζγινε παρουςίαςθ των πιο κάτω κζματων: Δράςθ των διαφόρων Επιτροπϊν Εργαςίασ του υλλόγου. Αναφορά ςε καταγγελίεσ ςτο φλλογο για υπερχρεϊςεισ ιδιωτϊν ςυναδζλφων. Ψθφίςτθκε κατά πλειοψθφία ο νζοσ ενδεικτικόσ τιμοκατάλογοσ των ιδιωτϊν λογοπακολόγων. Τπενκφμιςθ για τθν πλθρωμι τθσ ςυνδρομισ για το Ενθμζρωςθ για τθ νζα κάρτα μζλουσ. Παρουςίαςθ τθσ νζασ ιςτοςελίδασ του υλλόγου με πλοιγθςθ ςτισ διάφορεσ υποςελίδεσ. Ενθμζρωςθ για τισ προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ του υλλόγου για τθν Ευρωπαϊκι Θμζρα Λογοκεραπείασ. Ενθμζρωςθ για τθ φωνολογικι θμερίδα ςτισ 26/2/11 με ειςθγιτρια τθν πρόεδρο του υλλόγου, Δρα. Κάκια Πετεινοφ. Ενθμζρωςθ για το υμβοφλιο Εγγραφισ Λογοπακολόγων από τθ ςυνάδελφο Κόθ Αςβεςτά. το τζλοσ τθσ ολομζλειασ δόκθκαν ςε διάφορα μζλθ μετά από κλιρωςθ μερικά αντίγραφα του βιβλίου του ςυνάδελφου τζλιου με τίτλο «Διαταραχζσ τθσ ροισ τθσ ομιλίασ» τα οποία χάριςε ςτο φλλογο. Η επόμενη ολομζλεια του υλλόγου θα γίνει ςτισ 18/6/11 ςτη Λάρνακα. Ερευνητικό πρόγραμμα τισ Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιικθκε ςτο Παρίςι θ ςυνάντθςθ των διαφόρων εκπροςϊπων ακαδθμαϊκϊν προγραμμάτων Λογοκεραπείασ ςτθν Ευρϊπθ. Σθν Κφπρο αντιπροςϊπευςε πρόεδροσ του υλλόγου μασ, Δρ. Κάκια Πετεινοφ. Σο ΝΕΣ-QUES είναι ζνα ερευνθτικό πρόγραμμα τθσ CPLOL (600,000 euro) και ςε αυτό ςυμμετζχουν 67 ευρωπαϊκά ακαδθμαϊκά ιδρφματα που προςφζρουν τον κλάδο τθσ λογοκεραπείασ. ΝΕΣ-QUES τησ CPLOL Θ Κφπροσ είναι ο ςυνεργάςιμοσ φορζασ ΝΟ 13 και εμπλζκεται ςτθ δζςμθ εργαςίασ 6 (WG 6). Με τθν εκπόνθςθ τθσ ζρευνασ (2013) το NET- QUES ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία πρωτοκόλλου κριτθρίων εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των ακαδθμαϊκϊν προγραμμάτων που εκπαιδεφουν λογοπακολόγουσ (Quality Assurance) και κατ επζκταςθ τθν επαγγελματικι και ποιοτικι υπόςταςθ του λογοπακολόγου.

5 Εκπροςώπηςη του.ε.λ.κ. ςτην ζκθεςη επαγγελμάτων «ταδιοδρομία 2010» Ο φλλογόσ μασ ςυμμετείχε με δικό του περίπτερο ςτθν ζκκεςθ επαγγελμάτων «ταδιοδρομία 2010» ςτισ 20 & 21 Νοεμβρίου τθν ζκκεςθ, που διοργανϊκθκε για ενδζκατθ φορά, ζλαβαν μζροσ περιςςότεροι από 60 επαγγελματικοί και επιςτθμονικοί ςφνδεςμοι/φορείσ και υπθρεςίεσ, οι οποίοι πλθροφόρθςαν το κοινό για το επάγγελμα το οποίο εκπροςωποφν. Κατά τθν διάρκεια τθσ ζκκεςθσ, θ γραμματζασ του Δ του υλλόγου, ίςυ Φιλιππίδου ζκανε μια ςφντομθ παρουςίαςθ για το τι είναι λογοκεραπεία. Ευχαριςτοφμε κερμά τα μζλθ του υλλόγου που ςτελζχωςαν εκελοντικά το περίπτερο μασ και για τθν ενθμζρωςθ που προρζφεραν ςτο κοινό όςον αφορά το επάγγελμα του λογοπακολόγου. Φωνολογική ημερίδα, 26/2/11 τισ 26/2/11 ο φλλογόσ μασ διοργάνωςε θμερίδα ςτο Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο Κφπρου με κζμα «Θεωρίεσ φωνολογικισ εξζλιξθσ και θ εφαρμογι τουσ ςτθν κλινικι αντιμετώπιςθ φωνολογικών διαταραχών ςε παιδιά» με ειςθγιτρια τθν Δρα. Κάκια Πετεινοφ και πρόεδρο του Δ τουσ ΕΛΚ. Η ειςηγήτρια Δρ. Κάκια Πετεινοφ υμμετζχοντεσ ςτην ημερίδα Νζα, ολοκαίνουργια ιςτοςελίδα! Ο φλλογοσ ξεκίνθςε τθ νζα χρονιά με το δεξί, εγκαινιάηοντασ τθν ολοκαίνουργια και ολόφρεςκθ ιςτοςελίδα του, τθ Δευτζρα, 3/1/2011! Ιταν πλζον γεγονόσ ότι θ παλιά ιςτοςελίδα μασ χρειαηόταν μια γερι ανανζωςθ κι ζτςι προςπακιςαμε να δϊςουμε μια πιο φρζςκια εικόνα αλλά ταυτόχρονα να τθν κάνουμε πιο λειτουργικι για τουσ επιςκζπτεσ τθσ, και ιδιαίτερα για όλουσ εςάσ, τα μζλθ του υλλόγου! Θ νζα ιςτοςελίδα είναι ζνα πολφ χριςιμο εργαλείο αφοφ προςπακιςαμε να ςυμπεριλάβουμε όλεσ εκείνεσ τισ χριςιμεσ πλθροφορίεσ που χρειάηεται ζνασ λογοπακολόγοσ, είτε εργάηεται ςτον δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα. Μπορεί κανείσ να ζχει πρόςβαςθ ςτισ ςχετικζσ νομοκεςίεσ, τον Κϊδικα Δεοντολογίασ, χριςιμουσ ςυνδζςμουσ, αλλά και όλα τα ςτοιχεία επικοινωνίασ, πλθροφορίεσ για πλθρωμζσ, τθ δομι του υλλόγου, τα ςεμινάρια, τισ εκδθλϊςεισ, τα τρίπτυχα, τισ Επιτροπζσ Εργαςίασ και άλλα πολλά. Σα ενεργά μζλθ του υλλόγου ζχουν επίςθσ πρόςβαςθ μζςω κωδικοφ ςε υποςελίδεσ με αρκετό χριςιμο υλικό, όπωσ π.χ. το Καταςτατικό του υλλόγου, πρακτικά ολομελειϊν, online library με πρόςβαςθ ςε επιςτθμονικά άρκρα, τεςτ, βιβλιογραφία, ανακοινϊςεισ για κζςεισ εργαςίασ, κλπ. Εγκαινιάςαμε επίςθσ και μια καινοτομία όςον αφορά τισ πλθρωμζσ για τισ ςυνδρομζσ, τα ςεμινάρια και τα τρίπτυχα οι οποίεσ τϊρα μποροφν να γίνονται και θλεκτρονικά από τθν άνεςθ του Η νζα όψη τησ ιςτοςελίδασ μασ! ςπιτιοφ ι του γραφείου ςασ χωρίσ να περιμζνετε ςε ουρζσ! Θ τελευταία προςκικθ ςτθν ιςτοςελίδα μασ είναι το Φόρουμ, που ςτθν ουςία είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίασ όπου κα μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλα μζλθ, να ανταλλάηετε απόψεισ και ιδζεσ που αφοροφν τον κλάδο, να κάνετε ερωτιςεισ, να παίρνετε απαντιςεισ, να ςυηθτάτε, να ενθμερϊνεςτε, κλπ.

6 Κοπή τησ βαςιλόπιτασ Σο άββατο, 15 Λανουαρίου 2011, ο φλλογόσ μασ διοργάνωςε το κακιερωμζνο πάρτι για τθν κοπι τθσ βαςιλόπιτασ ςτο ξενοδοχείο Hilton Park ςτθ Λευκωςία. Οι παρευριςκόμενοι είχαν τθν ευκαιρία να απολαφςουν υπζροχο φαγθτό από ζνα πλοφςιο μπουφζ, ποτό, καλι παρζα και παιχνίδι ςε μια ηεςτι και γιορταςτικι ατμόςφαιρα (πάρτε μια γεφςθ από το φωτογραφικό υλικό). Μετά το φαγθτό και το γλυκό ζγινε θ κοπι τθσ βαςιλόπιτασ και το φλουρί βρικε ο μικρόσ Φοίβοσ Λυςάνδρου, νικθτισ του διαγωνιςμοφ ηωγραφικισ που προκιρυξε ο φλλογοσ για τθν Χριςτουγεννιάτικθ κάρτα του. Σο δϊρο για το φλουρί ιταν μια δωρεάν διαμονι για 2 άτομα ςτο Ayii Anargyri Spa Resort ςτθν Πάφο. Ακολοφκθςε θ κλιρωςθ των δϊρων ςφμφωνα με τουσ λαχνοφσ που είχαν δοκεί ςτον κάκε παρευριςκόμενο, κάτι που εκτιμικθκε ιδιαίτερα αφοφ ςχεδόν όλοι ςτο τζλοσ τθσ βραδιάσ είχαν πάρει από ζνα από τα πλοφςια δϊρα που μασ πρόςφεραν οι χορθγοί μασ, τουσ οποίουσ και ευχαριςτοφμε κερμά! Άποψθ τθσ αίκουςασ Πλοφςια δϊρα πολλζσ κλθρϊςεισ! Θ οικογζνεια του Φοίβου Λυςάνδρου Παίηοντασ τόμπολα Μετά τθν κλιρωςθ των δϊρων ιταν θ ϊρα τθσ τόμπολασ θ οποία προκάλεςε αρκετό γζλιο με τα ευτράπελα τθσ αφοφ κατά τθ διάρκεια ζγινε αντιλθπτό ότι ζλειπαν κάποιοι από τουσ αρικμοφσ πάνω ςτα χαρτάκια! Σιμϊμενο πρόςωπο τθσ βραδιάσ βζβαια ιταν ο εξάχρονοσ Φοίβοσ Λυςάνδρου, νικθτισ του διαγωνιςμοφ ηωγραφικισ. Σον Φοίβο ςυνόδεψαν οι γονείσ του και θ αδελφι του. Απ ότι φαίνεται ο τυχερόσ νικθτισ ζχει τθν τφχθ ςτο αίμα του αφοφ ολόκλθρθ θ οικογζνεια ιταν τελικά οι μεγάλοι τυχεροί τθσ βραδιάσ χωρίσ καμιά υπερβολι. Εκτόσ από το βραβείο του Φοίβου για τθ ηωγραφιά του, δθλ. ζνα δωροκουπόνι αξίασ 70 ευρϊ για παιχνίδια από το κατάςτθμα Jumbo, θ οικογζνεια κζρδιςε επίςθσ ζνα παιχνίδι για 10 άτομα ςτο Lapatsa Paintball Ranch, το μεγάλο δϊρο για το φλουρί τθσ βαςιλόπιτασ δθλ. μια διαμονι ςτο Ayii Anargyri Spa Resort κακϊσ και το μεγάλο δϊρο τθσ τόμπολασ, δθλ. μια διαμονι ςτο ξενοδοχείο Ρόδον!!! Πλοφςιο γιορταςτικό μπουφζ!

7 Διακρίςεισ Μελών του υλλόγου * Ελζνη Ρωτή Πιρε πτυχίο MΕd με κζμα «Inclusion and Special Educational Needs» από το Πανεπιςτιμιο του Birmingham τον Δεκζμβριο του Ελπίδα Νικολάου Εργάςτθκε ωσ ζμμιςκοσ ςυνεργάτθσ του Ερευνθτικοφ και Εκπαιδευτικοφ Λνςτιτοφτου «Τγεία του Παιδιοφ» ςτθ μελζτθ Idefics από το Μάιο 2010 μζχρι το Νοζμβριο του Δρ. Κάκια Πετεινοφ, Ζλενα Θεοδώρου Δθμοςιεφςεισ άρκρων o Okalidou, A., Petinou, K., Theodorou E. & Karasimou, E. (Oct.2010) Voice onset time development in Cypriot-Greek and Greek speaking children age 2-4 years: A cross-sectional study. Clinical Linguistics and Phonetics, Volume 24, # 7, o Petinou, K., Constandinou, A., Kapsou, M. (Mar.2011). Language skills of late talking toddlers: a longitudinal investigation ages 2-3 years. Journal of Greek Linguistics, 11, Δρ. Φώφη Κωνςταντινίδου o Ανζλαβε τθν διεφκυνςθ του Κζντρου Εφαρμοςμζνθσ Νευροεπιςτιμθσ ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου που ιδρφκθκε μετά από χορθγία του Λδρφματοσ Προϊκθςθσ Ζρευνασ (800,000 ευρϊ). o Δημοςιεφςεισ: o Constantinidou, F. (2011). Principles of Human memory: An integrative Clinical Perspective. In M. L. Kimbarow (Ed.), Cognitive Communication Disorders, Plural Publishing. o Constantinidou, F. & Thomas, R., (2010). Principles of Cognitive Rehabilitation in TBI: An Integrative Neuroscience Approach. In M. Ashley (Ed.) Traumatic Brain Injury: Rehabilitation, Treatment, and Case Management (3rd edition), Taylor & Francis: CRC Press, o Constantinidou, F., Sarap, M, Baker, S., Nelson, D. (2011). Effects of modality presentation on working memory in school-age children: evidence for the pictorial superiority hypothesis. Child Neuropsychology, 17 (2), * καλφπτει τθν περίοδο Οκτϊβριο 2010 Απρίλιο 2011 Ζξοδοσ ςε τοπικι ταβζρνα Άδειεσ άςκηςησ επαγγζλματοσ για το 2011 Ζχουν ιδθ αρχίςει να εκδίδονται από το υμβοφλιο Εγγραφισ Λογοπακολόγων οι άδειεσ άςκηςησ επαγγζλματοσ για το Αν αςκείτε το επάγγελμα του λογοπακολόγου ιδιωτικά κα πρζπει άμεςα να ανανεϊςετε τθν άδεια ςασ! Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα του Ε ςτο Ανακοινώςεισ Σο άββατο, 18 Ιουνίου 2011, ςτισ μμ, κα γίνει θ ολομζλεια του υλλόγου ςτθ Λάρνακα. θμειϊςτε τθν θμερομθνία ςτο θμερολόγιό ςασ! Από φζτοσ ο φλλογόσ μασ άρχιςε να δζχεται ςτουσ κόλπουσ του και ζκτακτα μζλθ (ςφμφωνα πάντα με καταςτατικι πρόνοια) τα οποία είναι φοιτθτζσ λογοκεραπείασ. Μζχρι ςτιγμισ ζχουν εγγραφεί 15 ζκτακτα μζλη. Κυκλοφόρθςε το νζο τρίπτυχό μασ με κζμα «Βαρθκοΐα/Κϊφωςθ». Όςοι Μεταφορά ενδιαφζρεςτε ςτθ δεξίωςθ μπορείτε με να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ για παραγγελίεσ. αγροτικό λεωφορείο Θ πρόεδροσ του Δ του ΕΛΚ, Δρ. Κάκια Πετεινοφ κα κυκλοφοριςει ςφντομα βιβλίο από τισ Εκδόςεισ Θλία Επιφανίου μαηί με τθν Αρετι Οκαλίδου και τθν Ζλενα Κεοδϊρου με τίτλο «Θεωρθτικά και Κλινικά Θζματα Φωνθτικισ και Φωνολογίασ» και υπότιτλο «Δεδομζνα από τον Παιδικό Λόγο ςτθν Αςτικι Ελλθνικι Κυπριακι και Κοινι Νζα Ελλθνικι. Θ οργανωτικι επιτροπι

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ομάδα G-9 ωσ Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών

Η Ομάδα G-9 ωσ Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών Η Ομάδα G-9 ωσ Κοινοπραξία Βιβλιοθηκών Ramón Abad Hiraldo 1 Διευκυντισ τθσ Βιβλιοκικθσ του Πανεπιςτθμίου τθσ Θαραγόκα http://biblioteca.unizar.es rabad@unizar.es Άρκρο που δθμοςιεφτθκε ςτο Boletín de la

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα