ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΩΡΑ. ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ π.μ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΩΡΑ. ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 10.30π.μ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Πειραιάς ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ Α/Α 15/2008 Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 15 τ.κ. : ΠΕΙΡΑΙΑΣ τηλ. : : telefax : ΘΕΜΑ: Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός,για την ανάδειξη συντηρητή των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου Ο.Ν.στον Πειραιά. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.. ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ π.μ.. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 2.Τις διατάξεις των αρθρ. 79 έως 85 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 3.Τις διατάξεις του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» 4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/07)Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 5.Τις διατάξεις του Π.Δ 118/07(ΦΕΚ 150/Α/07) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου(Κ.Π.Δ) 6.Την υπ αριθμ. 4915/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (ΔΣΟΝ) 7.Τις ανάγκες της Υπηρεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ) ετησίως, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η οποία συνεδριάζει δημόσια στα γραφεία του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ Πειραιά 1

2 (Κ.Παλαιολόγου 15),7 ος όροφος, την 11 Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα π.μ., τριάντα ημέρες από την ημερ/νία της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο περίληψης της διακήρυξης, για την ανάδειξη συντηρητή των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου Ο.Ν. οδός Κ.Παλαιολόγου 15 στον Πειραιά και για το χρονικό διάστημα ΔΥΟ (2) ετών. 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.Προσφορές που θα γίνουν μετά την καθορισμένη ώρα δεν γίνονται δεκτές όπως επίσης δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι υποχρεώσεις του συντηρητή περιγράφονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Οδηγίες συντήρησης», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 4.ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος α.μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής,εσωτερικού ή εξωτερικού, β.οργανωμένα γραφεία εγκαταστάσεων συντηρήσεων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στελεχωμένα με κατάλληλο προσωπικό ανάλογων προσόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα θα διαθέτουν το προσωπικό του εδαφ. α της παρ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούνται α. Εγγυητική επιστολή, με ποινή αποκλεισμού για την συμμετοχή στον διαγωνισμό από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή γραμμάτιο σύστασης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσο με το 5% του ετήσιου προύπολογισμού,ήτοι 2.500,00. β. Πιστοποιητικό Τ.Ε.Ε. (Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους και η άσκηση αυτού κατά το έτος του διαγωνισμού. γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. δ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, ε. Φορολογική ενημερότητα στ. Ασφαλιστική ενημερότητα ζ. Δικαιολογητικά της προηγούμενης εμπειρίας τους σε ανάλογες εργασίες η. Σχετική εξουσιοδοτική επιστολή για λογ/σμό εκείνων των οποίων ενεργούν 6. Ολοι οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν επί πλέον: Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση,αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρησης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 7. Σημειώνεται ότι η μη προσκόμιση όλων των παραπάνω (κατά περίπτωση) δικαιολογητικών εκτός της εγγυητικής επιστολής μαζί με την προσφορά έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης εκτός αν ο μειοδότης τα προσκομίσει μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημ/νία διενέργειας του διαγωνισμού. 2

3 8. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να είναι σε δακτυλογραφημένο κείμενο χωρίς ξέσματα,προσθήκες διορθώσεις. 9. Η τιμή προσφοράς θα δοθεί σε ευρώ χωρίς δικαίωμα αναπροσαρμογής για όλη την διάρκεια της σύμβασης των δύο (2) ετών.ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο συντηρητή ορίζεται σε δύο χρόνια από την ημ/νία της υπογραφής της. 10. Η κατάθεση προσφοράς και η συμμετοχή στον διαγωνισμό δηλώνει από αυτόν που ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού. 11. Η δαπάνη για την δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στον ημερήσιο τύπο βαρύνει τον Ο.Ν. 12. Ο μειοδότης επιβαρύνεται, με κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση υπέρ νομικών προσωπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά τον νόμο βαρύνει τον μειοδότη. 13. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.Ο μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί από το ΔΣΟΝ το αποτέλεσμα του διαγωνισμού υποχρεώνεται να καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 10% της ετήσιας κατακυρωμένης αποζημίωσης για την καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. 14. Αναπροσαρμογή της μηνιαίας αποζημίωσης που κατακυρώθηκε με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για οποιαδήποτε αιτία αποκλείεται. 15. Οι εγγυητικές επιστολές των υπολοίπων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μετά την διεξαγωγή του διαγωνισμού μετά παρέλευση πέντε ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού από το ΔΣΟΝ. 16. Ο συντηρητής οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφ/νο στο Ι.Κ.Α. 17. Ο συντηρητής (εργοδότης για τους σε αυτόν εργαζομένους)βαρύνεται με όλες τις εισφορές του ΙΚΑ και των λοιπών Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και με τα δώρα Χριστουγέννων,Πάσχα αδείας προσωπικού κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωσή του προς αυτους ως εργοδότης,αυτοί δε, δεν συνδέονται με καμμία εργασιακή σχέση με τον Ο.Ν. 18. Η μηνιαία αποζημίωση του αναδόχου θα καταβάλλεται για δεδουλευμένο μήνα και αφού εγκριθεί η δαπάνη από την Υπηρεσία Επιτρόπου. 19. Παράβαση οιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής και των οδηγιών συντήρησης συνεπάγεται, το δικαίωμα της υπαναχώρησης του Ο.Ν. κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Ο.Ν. και ο Ο.Ν. επιφυλάσσεται να αξιώσει κάθε ζημία που θα προκύψει από την αιτία αυτή. 20. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφορές που θα υποβάλλονται θα ισχύουν για 60(εξήντα) ημερολογιακές ημέρες από της ημ/νίας διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού.αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 21. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποδειχθεί ως οικονομικά ασύμφορο για την υπηρεσία τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί. 22. Αντίτυπα αυτής της διακήρυξης να σταλούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και στα Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθήνας Πειραιά,περίληψη δε αυτής να δημοσιευθεί από δύο φορές στις εφημερίδες της Κυβέρνησης, EXPRESS, ΚΕΡΔΟΣ, ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ Συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας συντήρησης και γενικών υποχρεώσεων ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΛΗ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας συντήρησης και γενικών υποχρεώσεων Ανήκει στην διακήρυξη με αρ. πρωτ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο συντηρητής υποχρεούται στην συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου Ο.Ν. στις οποίες περιλαμβανεται και ο υποσταθμός ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Υ.Τ.) ώστε οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν άψογα.στις υποχρεώσεις του, δεν συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση των ανελκυστήρων του κτιρίου,οφείλει όμως αφού προηγουμένως εκπαιδευτεί ο ίδιος ή άτομο που θα υποδείξει να ενεργεί άμεσα σε τυχόντα απεγκλωβισμό ατόμων. Πιο συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις του συντηρητή σε κάθε εγκατάσταση είναι: Α.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Η εγκατάσταση κλιματισμού περιλαμβάνει θέρμανση ψύξη αερισμό. Η θέρμανση γίνεται με ζεστό νερό που παράγεται από δυο λέβητες κατασκευής ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ θερμαντικής ισχύος ΚCAL/H KCAL/H αντίστοιχα. Η ψύξη γίνεται με ψυχρό νερό παραγόμενο από δύο ψυκτικά συγκροτήματα κατασκευής ΜC QUAY EUROPA ισχύος 133 RT και 73,5 RT αντίστοιχα ψυκτικού υγρού R 22. Το υδραυλικό κύκλωμα είναι κοινό για την θέρμανση και την ψύξη ο δε κλιματισμός των χώρων γίνεται με τοπικές κλιματιστικές μονάδες(f.c.u). Η Υπηρεσία εντός του έτους 2009,εφόσον εγκαταταστήσει νέα μονάδα ψύξης σύγχρονων προδιαγραφών,ο ανάδοχος θα καλύψει τις ανάγκες συντήρησης αυτής της νέας μονάδας αναλόγως. 1.Λέβητες μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου απαιτείται καθαρισμός των σωληνώσεων διαδρομής καυσαερίου και του θαλάμου καύσης από την αιθάλη που παραμένει επί των τοιχωμάτων και μείωνει αισθητά τον συντελεστή μετάδοσης θερμότητας καθώς και την ζωή λειτουργίας των λεβήτων. 2.Καυστήρες είναι τύπου LABORGINI.Για την καλή λειτουργία των καυστήρων απαιτέιται λιπανση του μία φορά τον μήνα διά ελαφρού ελαίου καθώς και ο καθαρισμός του φίλτρου πετρελαιου ανά δεκαπενθήμερο. Πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου απαιτείται γενική συντήρηση των καυστήρων δηλ. α.καθαρισμός φίλτρων γραμμής πετρελαίου β. καθαρισμός φίλτρου αντλίας γ.καθαρισμός δικτύου σωληνώσεως του καυστήρα δ.καθαρισμός μπεκ και έλεγχος ε. καθαρισμός ακίδων σπινθηριστή και ρυθμισή τους στα σημεία που αναφέρει ο κατασκευαστής. στ.καθαρισμός ανεμιστήρα καθώς και λίπανση μοτέρ αν απαιτείται. ζ.μετρήσεις στα συγκροτήματα λεβητών καυστήρων (βαθμό απόδοσης διοξείδιο του άνθρακα δεικτής αιθάλης κ.λ.π.) και έλεγχος αποτελεσμάτων ώστε να βρίσκονται στα επιτρεπόμενα όρια.ο έλεγχος αυτό θα γίνεται μία φορά τον μηνα σύμφωνα με υπόδειξη του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στ.περιοδικός έλεγχος λειτουργίας του καυστήρα (τουλάχιστον ανά εβδομάδα) 3.Δεξαμενές καυσίμου : κάθε βδομάδα απαιτείται έλεγχος της στάθμης του καυσίμου ώστε να προβλέπεται η εγκαιρη πλήρωσή τους. Μία φορά τον χρόνο πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου απαιτείται αφαίρεση από την δεξαμενή των ιζημάτων του καυσίμου. 4.Δοχεία διαστολής Κάθε βδομάδα απαιτείται ο έλεγχος της στάθμης του νερου και της καλής λειτουργίας των πλωτήρων.κάθε χρόνο και πριν κάθε περίοδο θερινής ή χειμερινής απαιτείται η εκκένωση των δοχείων διαστολής και ο καθαρισμος τους. 5.Ψυκτικά συγκροτήματα:για την καλή λειτουργία τους απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες: α.πριν την έναρξη της θερινής περιόδου,έλεγχος του ψυκτικού υγρού και τυχόν συμπλήρωσή του. β.περιοδικός έλεγχος στάθμης λαδιού 4

5 γ.ελεγχος των πιέσεων λειτουργίας (αναρρόφησης κατάθλιψης) κάθε δεκαπενθήμερο. δ.περιοδικός έλεγχος ρύθμισης και λειτουργίας όλων των ασφ/κών διατάξεων. ε.ετήσιος έλεγχος των οργάνων ελεγχου πίεσης και θερμοκρασιών στ.καθαρισμός των αυλών του συμπιεστή από τα άλατα με χημικό καθαρισμό σε χρονικά διαστήματα δύο περιόδων λειτουργίας ή όταν παρουσιασθεί μειωμένη απόδοση. 6.Αντλίες:Για την καλη λειτουργία των υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων απαιτείται έλεγχος των διαρροών στυπιοθλίπτου κάθε δεκαπενθήμερο,έλεγχος στάθμης λαδιού και συμπλήρωση λιπαντικού κάθε μήνα ή οποτεδήποτε ενδιάμεσα διαπιστωθεί ανάγκη λίπανσης. 7.Πύργοι ψύξης:στο δώμα υπάρχουν δύο Π.Ψ. κατασκευής ΦΥΡΟΓΕΝΗ ψυκτικής ισχύος 150R.T. και 100 R.T. αντίστοιχα.για την καλή λειτουργία τους απαιτούνται τα παρακάτω: α.κάθε δεκαπενθήμερο έλεγχος της στάθμης νερού και της λειτουργίας των πλωτήρων. β.πριν από κάθε θερινή περίοδο έλεγχος και καθαρισμός του φίλτρου αναρρόφησης καθαρισμός όλων των μπεκ καιταιωνισμού,εκκένωση και καθαρισμός της λεκάνης καθώς και καθαρισμός των διαφραγμάτων. γ.κάθε μήνα λίπανση των αξόνων των ανεμιστήρων και έλεγχος τάνυσης των ιμάντων. 8.ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (F.C.U) α.κάθε μήνα πρέπει να καθαρίζεται και να πλένεται το φίλτρο.επίσης πρέπει να γίνεται λίπανση των αξόνων των κινητήρων. β.κάθε χρόνο και πριν την εποχιακή έναρξη της λειτουργιας τους να γίνεται έλεγχος της λειτουργίας του θερμοστάτη καθώς και της καλής λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων. 9.ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΡΟΦΗΣ: Είναι τοποθετημένες στα πατάρια των ορόφων πάνω από τα W.C. και εξυπηρετούν τις ανάγκες κάθε ορόφου. Απαιτούνται: α.εξαγωγή καθαρισμός και πλύσιμο των φίλτρων κάθε μήνα β.λίπανση αξόνων κινητήρων κάθε μήνα 10.Δίκτυο ύδατος:τακτικός έλεγχος λειτουργίας των οργάνων ελέγχου και ρύθμισης ροής ύδατος,έλεγχος του δικτύου για πιθανές διαπιστώσεις διαρροών και εξαέρωση του δικτύου πριν την έναρξη κάθε περιόδου λειτουργίας ή όποτε άλλοτε παραστεί ανάγκη. Β.ΤΗΛΕΦΩΝΑ Επισκευή δικτύου εσωτερικών τηλεφώνων εκτός τηλεφωνικού κέντρου και πίνακος αντικατάσταση εφθαρμένων τηλεφωνικών συσκευών καθώς και τοποθέτηση νέων τηλεφωνικών γραμμών. Γ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Υ.Τ. 1.Ο συντηρητής υποχρεούται όπως αποκαθιστά άμεσα κάθε βλάβη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και της εγκατάστασης ασθενών ρευμάτων του κτιρίου.πρέπει επίσης να βρίσκεται σε ετοιμότητα επί 24ώρου βάσης σχετικά με την λειτουργία του Υποσταθμού ώστε σε περίπτωση διακοπής να επιλαμβάνεται της αμέσης επισκευής της βλάβης.επίσης ο συντηρητής υποχρεούται να συντηρεί τον μετασχηματιστή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 2.ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:Ο συντηρητής υποχρεούται να παρακολουθεί τον συσωρευτή και να τον συντηρεί να παρακολουθεί την στάθμη των λιπαντικών και να τα αλλάζει σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας της γεννήτριας καθώς και να παρακολουθεί την τροφοδοσία πετρελαίου. Παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας που θα ορίζονται από την Δ/νση Οικονομικών, ανά δίμηνο θα προκαλείται η δοκιμαστική λειτουργία της γεννήτριας, σε συνθήκες διακοπής ρεύματος,θα συντάσεται σχετική έκθεση καλής λειτουργίας,κοινοποιούμενη στο Γρ.κ.Προέδρου και Γρ.Προϊσταμένου Γ.Δ.Δ κ Υ.Υ. Δ.ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο Συντηρητής υποχρεούται να βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και ή άμεση επέμβαση του σε οτιδήποτε ήθελε συμβεί στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου. Επίσης υποχρεούται για τις αποφράξεις νιπτήρων μετά των σιφωνίων αυτών σιφωνίων δαπέδου,τουαλετών και των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης καθώς επίσης και για επισκευή και αντικατάσταση ειδών υγιεινής. 5

6 Μέσα στις υποχρεώσεις του συντηρητή είναι και η συντήρηση του συγκροτήματος παραγωγής θερμού ύδατος χρήσης. Ε.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Είναι εγκατεστημένο σύστημα πυρανίχνευσης και φορητά πυροσβεστικά μέσα σε ολο το κτίριο καθώς και σύστημα καταιωνισμού με νερό στους χώρους του υπογειου. Ο συντηρητής υποχρεούται: 1.κάθε μήνα Ελεγχος ανιχνευτών και ηλεκτρονικός πίνακας πυρανίχνευσης 2.κάθε τρίμηνο α.γενικός έλεγχος και συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης.(δηλ.καθαρισμός ανιχνευτών και έλεγχος ηλεκτρονικού μέρους τους,επιθεώρηση κεντρικού πυρανίχνευσης,έλεγχος συσσωρευτών πίνακα,έλεγχος συστήματος κ.λ.π.). β.έλεγχος και συντήρηση συστήματτος καταιιωνισμού (δηλ.έλεγχος και συντήρηση αντλιών συντήρηση δεξαμενής πυρόσβεσης κ.λ.π.) 3.Κάθε χρόνο: Ελεγχος και μέριμνα για την αναγόμωση των φορητών πυροσβεστήρων του κτιρίου. Τα αποτέλεσματα των ανωτέρω ελέγχων θα κοινοποιούνται εγγράφως στο Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικών. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.Ο συντηρητής εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προβεί σε πλήρη έλεγχο των εγκαταστάσεων για τις οποιες είναι υπεύθυνος και να συντάξει σχετική έκθεση απευθυνόμενη προς την υπηρεσία στην οποία θα εισηγείται τις απαραίτητες κατά την κρίση του άμεσες επεμβάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στην ίδια έκθεση πρέπει να αναφέρεται και ο κατ εκτίμηση προϋπολογισμός δαπάνης αναλυτικά για τις εν λόγω εργασίες ή προμήθειες αναγκαιούντων υλικών. 2.Ο συντηρητής υποχρεούται είτε ο ίδιος είτε άτομο κατάλληλης ειδικότητας που θα υποδείξει (υπάλληλος του ) να παρευρίσκεται συνεχώς κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας στο κτίριο, επί πλεον δε να βρίσκεται σε ετοιμότητα επί 24ώρου βάσεως ώστε να είναι δυνατή η άμεσή επέμβαση του όταν παρουσιάζεται πρόβλημα στις εγκαταστάσεις που συντηρεί. Ο εργαζόμενος στον Ο.Ν υπάλληλος του συντηρητή θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει τεχνική εμπειρία με σχετικά έγγραφα τα οποία θα κατατεθούν μέσα σε 20 ημέρες από την ανάληψη των εργασιών του. Η αρμόδια διεύθυνση του Ο.Ν θα αποφαίνεται εάν εξυπηρετείται δεόντως η υπηρεσία αλλιώς ο Μηχανολόγος συντηρητής θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει αυτόν με άλλο άτομο για το οποίο θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία αποδοχής του. 3.Ο συντηρητής υποχρεούται και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να είναι ο ίδιος είτε δικό του υπεύθυνο πρόσωπο σε ετοιμότητα γνωστοποιώντας στην υπηρεσία τηλέφωνο αμέσου ανάγκης για τυχόν παρουσιαζόμενη βλάβη μη επιδέχουσα αναβολής. 4.Ο συντηρητής υποχρεούται στην κατά μισή ώρα νωρίτερα προσέλευσή του από την ωρα ανάληψης εργασίας του τακτικού προσωπικού ώστε κατά την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας ο κλιματισμός (θέρμανση ψύξη ) ανάλογα με την εποχή να είναι σε πλήρη απόδοση.οι ώρες λειτουργίας του κλιματισμού θα είναι αυτές της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. 5.Όταν παρουσιάζεται οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις που υποχρεούται να συντηρεί,ο συντηρητής οφείλει να επεμβαίνει άμεσα προς αποκατάσταση της βλάβης αφού προηγουμένως ενημερώσει το τμήμα Προμηθειών κ Τεχνικής Υποστήριξης. Καλή λειτουργία της υπάρχουσας υποδομής ( Η/Μ και Υδραυλικής ) νοείται αυτή που εξασφαλίζεται με περιοδική συντήρηση ή και αντικατάσταση μη ενσωματωμένων στο κτίριο μερών αυτής (π.χ αντικατάσταση ειδ ων υγιεινής κλιματιστικών σωμάτων κ.α ). Ακόμη ο υπάλληλος του συντηρητή,εφόσον δεν είναι απασχολημένος,παρέχει βοήθεια σε εργασίες που αφορούν την γενικότερη λειτουργία των γραφείων της Υπηρεσίας, (μεταφορά υπολογιστών έντυπου υλικού παρακολούθηση λειτουργίας συσκευών αριθμών προτεραιότητας κ. ά.), μετά από υπόδειξη του αρμοδίου Τμήματος Προμηθειών κ Τεχνικής Υποστήριξης. 6

7 6.Για τα ανταλλακτικά επισκευής των βλαβών στις εγκαταστάσεις βαρύνεται ο Ο.Ν. για την προμήθεια των οποίων ο συντηρητης θα τα ζητάει εγγράφως από το τμήμα Προμηθειών κ Τεχνικής Υποστήριξης.Επίσης τον Ο.Ν βαρύνει η δαπάνη προμήθειας ψυκτικού υγρού ή ψυκτικού ελαίου ενώ η εργασία αντικατάστασης τους ανήκει στις συμβατικές υποχρεώσεις του συντηρητή. 7.Ο συντηρητής βαρύνεται με την αξία των λιπαντικών μεσων συντήρησης των εγκαταστάσεων Τα δε εργαλεία που απαιτούνται για εργασίες επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων όπως και η μεταφορά τους είναι επίσης υποχρέωση του συντηρητή. 8.Ο συντηρητής οφείλει να διατηρεί σχετικό βιβλίο συντήρησης το οποίο θα φυλάσσεται από αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Προμηθειών κ Τεχνικής Υποστήριξης του Ο.Ν. το οποίο θα ενημερώνει ανελλειπώς κάθε εβδομάδα αναγράφοντας σε αυτό τις εργασίες συντήρησης που εκτελέσθηκαν,τυχόν επισκευές και παρατηρήσεις και θα υπογράφεται από την συντηρητή και θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την μηνιάια αποζημίωση του συντηρητή. Ελεγχος των εργασιών του συντηρητού μπορεί να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την τεχνική υπηρεσία του ΝΑΤ,κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 9. Ο Ο.Ν δεν φέρει καμία ευθύνη για το προσωπικό που θα απασχολήσει ο συντηρητής, δηλαδή για τυχόν ατύχημα, πληρωμής ασφαλιστικής του κάλυψης και ότι άλλο ενδεχομένως ήθελε προκύψει. 10. Για οποιαδήποτε παράβαση των γενικών κ ειδικών υποχρεώσεων του συντηρητή ή άλλων προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ν το οποίο θα λαμβάνει αποφάσεις ανάλογα με την περίπτωση. 11.Ο Οίκος Ναύτου, βρίσκεται σε διαδικασία αντικατάστασης του συστήματος κλιματισμού του κτιρίου ΟΝ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών της αντικατάστασης του συστήματος κλιματισμού, να παρέχει κάθε βοήθεια εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων του, προς την Υπηρεσία ΟΝ και προς την κατασκευάστρια εταιρεία. 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6-3-2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθμ. πρωτ: 2964/6-3-2013 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α διαγωνισμού.1 /2013 Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 17 ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΞ7Μ-ΔΣ2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 17 ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΞ7Μ-ΔΣ2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 17 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 Στο Μαρούσι σήμερα την 7/03/2014, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 04-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 14 Αριθ. Πρωτ.: 4233 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης).

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης). Πάτρα :27/04/2012 Αριθ. Πρωτ : 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά Τηλ.:24623-50311,

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: (22413) 60163-60379-60158 FAX: (22410)

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδικας. : 66100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 05-05-2014 Α.Π. 2302 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του

Διαβάστε περισσότερα