ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5."

Transcript

1 ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα

2 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική - Δύο βασικές κατηγορίες αντλιών (α) Τουρμπο-Υδραυλικές αντλίες (ι) Φυγοκεντρικές (ιι) Τύπου προπέλας (ιιι) Τύπου φλέβας (β) Αντλία θετικής μετατόπισης - Η κατηγορία (α) χρησιμοποιείται σε εφαρμογές υδραυλικές - Ισχύς και Απόδοση Αντλιών Εισερχόμενη Ισχύς κινητήρα ει = ωt, ω = γωνιακή ταχύτητα, Τ= στρέψη του P s Αποδιδόμενη Ισχύς P =γ Qh, h = μανομετρικό αντλίας αποδ αντλ αντλ (ωφέλιμη ισχύς) Συντελεστής Απόδοσης Αντλίας η αντλ = P αποδ P εισ - Απόδοση κινητήρα Pκφν Pεισ η κιν =, P κιν = ισχύς που προσφέρεται στον κινητήρα - Ολική Απόδοση Αντλίας P P P η t =ηαντλ η κιν = = P P P αποδ εισ αποδ εισ κιν κιν

3 (1) Φυγοκεντρικές Αντλίες. Βασική Αρχή (Demour, 1730). Σύγχρονες Φυγοκεντρικές Αντλίες Σχεδιασμός με βάση την αρχή της διατήρησης της γωνιακής ορμής (angular momentum).

4 (2) Αντλίες Τύπου Προπέλας (Αξονικής Ροής). Σχεδιασμός με βάση την αρχή της ώθησης ορμής (impulsemomentum). Χρησιμοποιούνται για χαμηλά φορτία (<12m) και μεγάλες παροχές (> 20 / s ) (3) Αντλίες τύπου φλέβας

5 Εύρος Εφαρμογών

6 2.- Χαρακτηριστικές Καμπύλες Διάγραμμα χαρακτηριστικών καμπυλών φυγοκεντρικής αντλίας. Σχεδιασμός αντλίας για ένα εύρος παροχών. Η απόδοση της αντλίας μειώνεται σημαντικά για παροχές μεγαλύτερες της παροχής σχεδιασμού. Άσκηση Μία αντλία έχει τις χαρακτηριστικές καμπύλες του προηγούμενου σχήματος. Λειτουργεί με ένα ηλεκτρικό κινητήρα 100kW απόδοσης 65%. Να υπολογισθεί η παροχή, το φορτίο και η απόδοση της αντλίας. Λύση Η ισχύς που προσφέρει ο κινητήρας στην αντλία είναι Pεισ =η κινpκιν = kW = 65kW Από τις καμπύλες του σχήματος έχουμε 2 Q = 0.2m / s, H = 19. 6m και η = 40% αντλ

7 3.- Επιλογή Αντλίας. Για ένα σύστημα αντλίας-δικτύου κατασκευάζεται η καμπύλη Μανομερικού- Παροχής (h αντλ -Q). Με συσχέτιση του διαγράμματος χαρακτηριστικών καμπύλων της αντλίας (που προσφέρεται από τον κατασκευαστή) και της καμπύλης h αντλ -Q επιλέγεται η κατάλληλη αντλία.

8

9 Άσκηση Μία αντλία θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά νερού 7 / s μεταξύ δύο δεξαμενών με διαφορά στάθμης 35m. Αν χρησιμοποιηθεί σωλήνας διαμέτρου 100mm και τραχύτητας 0.045mm επιλέξτε την κατάλληλη αντλία και προσδιορίστε τις συνθήκες λειτουργίας της αντλίας με βάση (α) τις χαρακτηριστικές καμπύλες H ~ Q και (β) τα διαγράμματα απόδοσης της αντλίας. Λύση Η ταχύτητα ροής είναι U = Q / A = 0.89m / s, 5 ο αριθμός Re U D / , και η σχετική τραχύτητα ε / D = = ν =. Από το διάγραμμα Moody ο συντελεστής τριβής f είναι f=0.033 και οι απώλειες λόγω τριβών L 2 h f = f U / 2g D = 13.32m. To φορτίο που θα πρέπει να καλύψει η αντλία είναι (εξ. ενέργειας) h αντλ = = m.. Από το σχήμα (α) φαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν αντλίες τύπου IV και V. Tα παρακάτω μεγέθη θα πρέπει να προσδιορισθούν πριν την επιλογή της αντλίας. Q( / s ) U (m/s) Re F h f h αντλ Από τον παραπάνω πίνακα και το σχήμα (β), υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες: (α) Αντλία ΙV στις 3550 rpm: Q=6.8 / s, Συνολικό φορτίο=46m, επομένως P = 7.5h p αντλ και η=60%. (β) Αντλία ΙV στις 3850 rpm: Q=8.1 / s, Συνολικό φορτίο=52m, επομένως P = αντλ 10hp και η=75%. (γ) Αντλία V στις 3250 rpm: Q=6 / s, Συνολικό φορτίο=45m, επομένως P = αντλ 7.5hp και η=58%. (δ) Αντλία V στις 3350 rpm: Q=8.4 / s, Συνολικό φορτίο=54m, επομένως P 10.5hp και η=61%. αντλ = Η (α) περίπτωση είναι η καλύτερη αν επιτραπεί διαφοροποίηση στην παροχή κατά 3%. Διαφορετικά επιλέγεται η (β) περίπτωση.

10 4. Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. Η απόδοση μιας αντλίας μεταβάλλεται με την παροχή και το φορτίο. Η βέλτιστη απόδοση επιτυγχάνεται για ένα περιορισμένο λειτουργικό εύρος.. Αποδοτική λειτουργία για μεγάλο εύρος παροχών και φορτίων επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση πολλών (ομοίων) αντλιών σε ένα σταθμό. (ι) Παράλληλες αντλίες-αύξηση της παροχής αλλά το πιεζομετρικό φορτίο παραμένει το ίδιο με αυτό της μιας αντλίας. (ιι) Αντλίες σε σειρά-αύξηση του πιεζομετρικού φορτίου αλλά η παροχή παραμένει η ίδια με αυτή για μία αντλία.

11 . Η απόδοση ενός συστήματος αντλιών (παράλληλες ή σε σειρά) είναι η ίδια με αυτή της μιας αντλίας. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει με ξεχωριστό κινητήρα για κάθε αντλία ή με ένα κινητήρα για όλες τις αντλίες. Εγκαταστάσεις με πολλές αντλίες μπορούν να σχεδιασθούν έτσι ώστε να λειτουργούν σε σειρά ή παράλληλη διάταξη. Για λειτουργία σε σειρά η βάνα Α είναι ανοιχτή και οι Β, C κλειστές. Για παράλληλη λειτουργία η βάνα Α είναι κλειστή και οι Β και C (ανοιχτές).

12 Άσκηση Το συνολικό φορτίο μεταξύ δύο δεξαμενών που συνδέονται με ένα σωλήνα 2 3 δίνεται από την σχέση H = Q (Q σε m / s, Η σε m). Η χαρακτηριστική καμπύλη μιας αντλίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δίνεται από τον πίνακα. Φορτίο (m) Παροχή (m 3 /s) Aπόδοση (%) Προσδιορίστε τα Q, H και απόδοση αν χρησιμοποιήσουμε (α) μία αντλία (β) δύο αντλίες σε σειρά (γ) δύο παράλληλες αντλίες. Λύση Σχεδιάζουμε τις χαρακτηριστικές καμπύλες για τις τρεις περιπτώσεις. Επίσης σχεδιάζουμε την καμπύλη του συστήματος όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα σημεία τομής προσδιορίζουν τις συνθήκες λειτουργίας 3 (α) Μία αντλία- Q = 0.047m / s, H = 33m, n = 55% 3 (β) Δύο αντλίες σε σειρά- Q = 0.054m / s, H = 37m, n = 29% 3 (γ) Δύο παράλληλες αντλίες- Q = 0.069m / s, H = 50m, n = 78%

13 5. Ειδική Ταχύτητα -Η επιλογή της αντλίας για μία συγκεκριμένη εφαρμογή βασίζεται στην απαιτούμενη παροχή Q και το φορτίο Η -Διαφορετικός σχεδιασμός μιας αντλίας όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλα Q με μικρά Η ή για μικρά Q με μεγάλα Η. -Χαρακτηριστικός αριθμός για τον σχεδιασμό μιας αντλίας ο αριθμός σχήματος S S = ω Q 3 / 4 (gh ) -Στην πράξη δεν χρησιμοποιείται ο αριθμός S, αλλά η ειδική ταχύτητα ω s, που ορίζεται με δύο τρόπους (ανάλογα με τον κατασκευαστή). (α) ω Q ω s = (με βάση την παροχή) 3/ 4 H (β) ω Pεισ ω s = (με βάση την εισερχόμενη ισχύ στην αντλία) 5 / 4 H. Γενικά αντλίες με χαμηλές ειδικές ταχύτητες ( rpm) κατασκευάζονται για χαμηλές παροχές και μεγάλα φορτία, ενώ με μεγάλες ειδικές ταχύτητες ( rpm) χρησιμοποιούνται για μεγάλες παροχές και μικρά φορτία.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ. Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης αντλιών και στις δύο περιπτώσεις με τα χαρακτηριστικά τους διαγράμματα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ. Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης αντλιών και στις δύο περιπτώσεις με τα χαρακτηριστικά τους διαγράμματα. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Πολλές φορές είναι δυνατόν οι ανάγκες μιας υδραντλητικής εγκατάστασης να μην καλύπτονται από μόνον μια αντλία. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε δύο ή περισσότερες αντλίες, οι οποίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.

ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Μάθημα: Υδραυλικά Έργα Διδάσκων: Καθηγητής Γ.Τσακίρης ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Συμπληρωματικές Πρόχειρες Σημειώσεις) Επιμέλεια: Σπηλιώτης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού

Εξοικονόµηση ενέργειας σε αντλίες νερού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE & ΚΑΠΕ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισηγητής: Χρήστος Μποζατζίδης ιπλ.μηχ.μηχ. Ε.Μ.Π. Μηχανικός Εφαρµογών HVAC Wilo Hellas ABEE 1 Ηλεκτρική Κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ . ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα.

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα. 1 1. Πότε μια εγκατάσταση λέγεται κεντρική; «Για τη θέρμανση χώρων κατοικίας, εργασίας, και πολλών άλλων δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η μετατροπή ενέργειας που διατίθεται σε κάποια άλλη μορφή σε θερμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-148-3

ISBN 978-960-456-148-3 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-48-3 Copyright: Πρίνος Παναγιώτης, Eκδόσεις Zήτη, Μάρτιος 009 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μάθημα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Καθηγητής: Γ. Ν. Μαυρογιαννόπουλος ΑΣΚΗΣΗ 1η Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων Υλικό Σύμβολο Περατότητα στη μικρού μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

T.E.I ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ T.E.I ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χρήση Συστημάτων Ηλιακής Τεχνολογίας για Κάλυψη Θερμικών και Ηλεκτρικών Φορτίων: Εξομοίωση Λειτουργίας μίας Κατοικίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 7 :Κλειστοί Αγωγοί Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ροή σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση 5.1. Γενικά Η ροή των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Μάρτιος 01 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 Μέτρηση παροχής αέρα στην εισαγωγή Εμβολοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ως πηγές ενέργειας στα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα ορίζονται οι συσκευές που α- ποθηκεύουν ενέργεια, παρέχουν ενέργεια (εκφορτίζονται) και δέχονται ενέργεια από εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Υδραυλικοί Κινητήρες Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Σύμβολο υδραυλικού κινητήρα Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κεφ.2 Βασικές αρχές ενεργειακών συστηµάτων -2.1-2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2.1. Ενεργειακά συστήµατα Στην καθηµερινή µας ζωή, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονοµικό σύστηµα, πρωταρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία.

Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία. Συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL Είδη, περιγραφή συστημάτων εξαρτημάτων, λειτουργία. 1 Εισαγωγή στα συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων COMMON RAIL. Ιστορική αναδρομή Στα τέλη της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αυτόματο σύστημα διαθέτει συνήθως αισθητήρια με την βοήθεια των οποίων παίρνει πληροφορίες από την εγκατάσταση, διαθέτει ακόμη κάποιας μορφής

Διαβάστε περισσότερα