Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:"

Transcript

1 Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο μεθηλάεη ηελ ζπγγξαθή ηεο δηθήο ηνπ ΟΓΤΔΗΑ 1, πνπ είλαη ε ζπλέρεηα ηεο ΟΓΤΔΗΑ ηνπ Οκήξνπ. Αγσληά θαη αγσλίδεηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα έπνο πνπ λα κπνξέζεη λα ζεσξεζεί σο έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα έξγα ηεο «ιεπθήο θπιήο» (sic) θαη λα είλαη ηζάμην ηεο νκεξηθήο δεκηνπξγίαο. Μεηά από δεθαηξία νιόθιεξα ρξόληα ζθιεξήο δνπιεηάο, ν Καδαληδάθεο, σο άιινο Οδπζζέαο, πεξηπιαλώκελνο ζε ρηιηάδεο ζηίρνπο, αλάκεζα ζε εθαηνληάδεο ιέμεηο, αλαγξάθνληαο ηελ πνηεηηθή ηνπ ηδέα εθηά θνξέο, αλαδεηά ηελ αζάλαηε πεγή, ηελ πξνζσπνπνίεζε ηνπ Θενύ, θαηαιήγνληαο μονιάρ 2 ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ κεγαιεηώδνπο έξγνπ ησλ εηθνζηηεζζάξσλ (24) ξαςσδηώλ θαη ησλ ηξηάληα ηξηώλ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα ηξηώλ (33.333) ζηίρσλ. Μέγα ην ρξένο ηνπ πνηεηή θαη κέγαο ν άζινο ησλ κειεηεηώλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ ΟΓΤΔΗΑ, όπσο ηνλίδεη ν Πξεβειάθεο (1958) αθνύ «ειάρηζηνη ηελ έρνπλ δηαβάζεη νιόθιεξε». Καη εηιηθξηλά πώο λα θαηαπηαζηεί θαλείο κε ηελ «γισζζηθή πιεκκπξίδα ηεο ΟΓΤΔΗΑ» (Γηαθνπκάθε, 1982), πέξα από ηα άιια επίπεδα αλάγλσζήο ηεο όπσο πθνινγηθό, θηινζνθηθό θά. Η ΟΓΤΔΗΑ ζην κεηαίρκην έληνλσλ θνηλσληθν-πνιηηηθώλ αιιαγώλ εθθξάδεη κε ξπζκό γεσκεηξηθήο πξνόδνπ ηε δπλακηθή απνηύπσζε ηεο γιώζζαο θαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο δεκνηηθήο λα θπξηαξρήζεη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ Νενειιήλσλ. Οη ήξσεο αλαπιάζνληαη σο αληηήξσεο κε ζθνπό ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζύγρξνλσλ ηδεώλ. Ο Οδπζζέαο-κεξνο παξνπζηάδεηαη πολςμήσανορ θαη πολςηαξιδεμένορ, αληίζεηα κε ηνλ Οδπζζέα-Καδαληδάθε πνπ ζθηαγξαθείηαη κοζμοκαηαλύηηρ πνπ ζα κπνξνύζε λα εξκελεπηεί σο ν θαηαθηεηήο ηνπ θόζκνπ θαη κοζμοπαπυπίηηρ πνπ ζα κπνξνύζε λα εξκελεπηεί σο απηόο πνπ έκεηλε κέρξη αξγά ζηνλ θόζκν ηξηγπξλώληαο 3. Παξνπζηάδεηαη ινηπόλ ν θαδαληδαθηθόο Οδπζζέαο 1 ηελ πξώηε έθδνζε ηνπ 1938, ν Καδαληδάθεο ηηηινθνξεί ην επηθό ηνπ πνίεκα ΟΓΤΔΗΑ, γξάθνληαο ην κε έλα. Γη απηό ην ιόγν ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε, ρξεζηκνπνηνύκε θη εκείο ηνλ ηίηιν ηνπ έπνπο κε έλα, ζεβόκελνη ηελ νξζνγξαθηθή ηνπ επηινγή απηή. Από ηελ άιιε, δηαρσξίδεηαη από ηνλ ηίηιν ηνπ έπνπο ηνπ Οκήξνπ ΟΓΤΔΗΑ, πνπ γξάθεηαη κε δύν. 2 Καδαληδάθεο, 1938: ην πην ξσκαιέν παηδί ηεο ιύθαηλαο πνπ ε κάλα ην αλέζξεςε μέρσξα. ε άιια ιεμηθά εξκελεύεηαη σο ν κνλαρηθόο, ν κόλνο. 3 Δδώ ζα κπνξνύζε θαλείο λα θάλεη ηε ζύλδεζε κε ην πεξίθεκν ξεκπέηηθν ηνπ Καηζαξνύ «Διιεληθή απόιαπζηο», όπνπ ν ήξσαο, έλαο λαπηηθόο, αλαθέξεηαη σο λπρηνγπξηζηήο, πξάγκα πεξίεξγν γηα θάπνηνλ πνπ δεη θαη πεζαίλεη πάλσ ζε έλα θαξάβη.

2 σο έλαο θαηαθηεηήο θη σο έλαο αιήηεο από ην αξραίν ξήκα αιίζθνκαη πνπ πνιύ απέρεη από ην ζθνπό ηνπ γπξηζκνύ ηεο παηξίδαο, αιιά πεξηζζόηεξν κε ηελ έλλνηα ηνπ αλζξώπνπ πνπ ηξηγπξλνύζε ζηνλ θόζκν κε ζθνπό λα ηνλ θαηαθηήζεη θαη λα ηνλ θπξηεύζεη δει. σο έλαο δηαρξνληθόο Έιιελαο. 2. Η ΓΛΩΑ ΣΗ ΟΔΥΣΕΙΑΣ «Η δεκνηηθή γιώζζα είλαη ε παηξίδα καο» 4 ηόληδε ζπλερώο ζε δεκνζηεύκαηα θαη ζε επηζηνιέο ηνπ ν Καδαληδάθεο θαη σο γλήζηνο παηξηώηεο δελ έθαλε ηίπνηα άιιν από ην λα γξάςεη θαη ηελ ΟΓΤΔΗΑ ηνπ ζε δεκνηηθή, πνπ ήηαλ γηα ηελ επνρή ηνπ κηα γιώζζα ηζόηηκε ηεο επαλάζηαζεο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ε ΟΓΤΔΗΑ εθδόζεθε ην 1938, κηα πεξίνδν πνπ ε δεκνηηθή δερόηαλ νμύηαηε επίζεζε θη ν Καδαληδάθεο όθεηιε λα εκθαληζηεί σο έλαο ακείιηθηνο ππεξαζπηζηή ηεο. Ο Καδαληδάθεο ζέιεη λα θαηαζηήζεη ην πνίεκά ηνπ ηνλ αγσγό ηεο κεηαθνξάο ηεο δεκνηηθήο γιώζζαο ζην ζηόκα ησλ Νενειιήλσλ. Βέβαηα, ν Καδαληδάθεο ήζειε λα δεκηνπξγήζεη κηα απινπζηεπκέλε δεκνηηθή, ρσξίο ηνληδόκελε ιήγνπζα, ρσξίο δηπιά ζύκθσλα (Καδαληδάθεο, 1938) θαη κε άιινπο παξόκνηνπο γξακκαηηθνύο θαλόλεο πνπ μεπεξλνύζαλ θαη ηελ δεκνηηθή ειεπζεξία ηνπ Φπράξε (Μαλδειαξάο, 1987). Πνιιέο θνξέο όκσο ε γισζζηθή ηνπ ειεπζεξηόηεηα, θαηά ηελ ζπγγξαθή ηνπ έπνπο, θαη ην πάζνο ηνπ γηα ηνλ αγώλα ππέξ ηεο δεκνηηθήο ηνλ νδεγνύλ ζε αλαπόθεπθηεο αθξόηεηεο. Ο ίδηνο ραξαθηεξίζηεθε εξγάηεο ηεο δεκνηηθήο θαη ε ΟΓΤΔΗΑ ήηαλ ε πξνζπάζεηα ηνπ λα δεκηνπξγήζεη έλα ιεμηθό κε ηύπνπο απνζεζαπξηζκέλνπο ώζηε λα δηαζσζνύλ δηα κέζνπ ηεο ινγνηερλίαο παξά λα ραζνύλ από ηνλ θαηξό θη από ηε ιεζκνληά ησλ λεόηεξσλ. (Bien 1972, Γηαθνπκάθε 1982, Μαλδειαξάο 1987) ρεηηθά κε απηήλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπ, ν Bien (1972) αλαθέξεη όηη ν Καδαληδάθεο ζέιεζε λα θάλεη ηελ ΟΓΤΔΗΑ έλα έξγν ηέρλεο, ην δηθό ηνπ magnum opus θαη ζπλάκα έλα εγρεηξίδην δεκνηηθήο, έλα ζεζαπξό, έλα ιεμηθό 5. Σειηθά, θαίλεηαη πσο ε αθύπληζε ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο ηνπ Καδαληδάθε άξρηζε κε ηε δεκνηηθή γιώζζα θαη κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ηελ ρεηξηδόηαλ. Ο γισζζνπαηξησηηζκόο ηνπ γελλήζεθε, κεγάισζε θαη κέζησζε δηα κέζνπ ηεο ΟΓΤΔΗΑ. 2.1 Αγωλία γηα ηε ιέμε Ο Καδαληδάθεο είρε κηα έληνλε αγσλία γηα ηελ αλεύξεζε ηεο ζσζηήο θαη θαηάιιειεο δηαηύπσζεο ηεο έκπλεπζήο ηνπ θαη ήζειε λα ηελ εθθξάζεη κε ηελ πην δπζεύξεηε θαη παξάμελε ιέμε. ε πνιιέο επηζηνιέο ηνπ πξνο ηνλ Πξεβειάθε (1984) δεηά ηε βνήζεηά ηνπ ζηελ αλαδήηεζε άγλσζησλ θαη λέσλ ιέμεσλ 6, ελώ ν ίδηνο ηηο θαηαγξάθεη ζε ζεκεησκαηάξηα, θαηεγνξηνπνηώληαο ηηο κε ζθνπό λα κπνξνύλ λα ηνπ θαλνύλ ρξήζηκεο. Πξηλ αξρίζεη πάιη ηελ ΟΓΤΔΗΑ ζέιεη λέα ζνδεηά από ιέμεηο, θαηλνύξγην 4 Καδαληδάθεο, Νίθνο. 1941: ζζ Bien, P. 1972: p.192, make the Odyssey a demotic dictionary as well as a work of art : p.202, make his magnum opus, the Odyssey, a textbook of demotic, a thesaurus, a dictionary. 6 Πξεβειάθεο, Π. 1984: γξάκκ. 75, ζζ

3 γισζζηθό πιηθό 7. Δθείλν πνπ ηνλ βαζαλίδεη πεξηζζόηεξν είλαη ην εηδηθό ιεμηιόγην. πκβνπιεύεηαη ηνλ Πνξηώηε γηα λαπηηθνύο όξνπο 8 θαη ζπδεηά κε ηνλ Πξεβειάθε ιέμεηο ζηα γαιιηθά θαη πσο απηέο απνδίδνληαη ζηε δεκνηηθή 9. ε έλα γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ ηεθαλίδε ηνπ δεηά επίκνλα λα ηνπ βξεη ιέμεηο γηα «ην θπλήγη, ηελ ςαξηθή, ην θαξάβη, ην θξαζί, ηνλ ήιην, ηε βξνρή, ηε ζάιαζζα, ηνλ έξσηα, ηνλ πόιεκν» (Αιεμίνπ, 1978). Αθόκε, ζπκβνπιεύεηαη βηβιία, πεξηνδηθά θαη ιεμηθά ζε δηάθνξεο γιώζζεο, κε ζθνπό λα αληιήζεη γισζζηθό πιηθό. Οηηδήπνηε κπνξεί λα ηνπ θαλεί ρξήζηκν ζηελ ζπγγξαθή ηνπ έπνπο ηνπ, ην ζεκεηώλεη, ην θαηαγξάθεη θαη εκπινπηίδεη ην ιεμηινγηθό ηνπ πινύην. πσο θάζε πνηεηήο δεκηνπξγεί ην δηθό ηνπ γισζζηθό θαλόλα, ηε δηθή ηνπ αηνκηθή ζπγγξαθηθή ζθξαγίδα, ηελ πξνζσπηθή ηνπ πνηεηηθή γξακκαηηθή, πνπ ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα ηεο έκπλεπζεο λα εθθξάδεη θαη λα εθπέκπεη ην ινγνηερληθό ηνπ κήλπκα όπσο ν ίδηνο επηζπκεί (Μπακπηληώηεο 1991, Μαζηνπδάθεο 2010). Κη όπσο επηζεκαίλεη θη ν Αλδξηώηεο (1959) «ν ινγνηέρλεο θξίλεηαη από ηη λέν, ηη πξνζσπηθό, ηη νιόηεια δηθό ηνπ εθόκηζε εηο ηελ ηέρλε 10, ηόζν ζε ηδέεο όζν θαη ζε εθθξαζηηθά κέζα.» 2.2 Γηάιεθηνο Κξεηηθή ή Παλειιήληα Γιώζζα (;) Ο Καδαληδάθεο δελ αξθείηαη ζηηο νηθείεο ηνπ ιέμεηο αιιά αλαδεηά λα εγθισβίζεη ζηνλ ζηίρν ηνπ εθθξάζεηο από θάζε γσληά ηεο Διιάδαο. ηόρνο ηνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα εληαία παλειιήληα γιώζζα ζπλδπάδνληαο ιέμεηο από όιεο ηηο δηαιέθηνπο θαη λα θάλεη κηα γισζζνινγηθή επαλάζηαζε δεκηνπξγώληαο κηα λέα δεκνηηθή. πσο είλαη θπζηθό, γελλεκέλνο θαη αλαζξεκκέλνο ζηελ Κξήηε, θάλεη ρξήζε ιέμεσλ θαη δηαιεθηηθώλ ζρεκάησλ από ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ ζηε ζπγγξαθή ηεο ΟΓΤΔΗΑ. Ο ίδηνο παξαδέρεηαη πσο είρε πηνζεηήζεη κεξηθέο θξεηηθέο ιέμεηο 11, αιιά ζεσξνύζε όηη είρε ππνηάμεη ηνλ κεραληζκό ηεο γιώζζαο ηνπ ζηνπο παλειιήληνπο θαλόλεο (Πξεβειάθεο, 1958). Παξόια απηά, δελ θαηαθέξλεη λα απαιιαγεί από ηελ θαηεγνξία όηη ε ΟΓΤΔΗΑ είλαη γξακκέλε ζε θξεηηθή δηάιεθην. Σν θξεηηθό ηδίσκα είλαη επδηάθξηην ζηνπο ζηίρνπο ηεο ΟΓΤΔΗΑ (Γηαθνπκάθε 1982, Φηιηππάθε- Warburton 1978) θη αλ όρη ζαλ αηόθηεο απνθιεηζηηθά θξεηηθέο ιέμεηο, σο δύλακε δεκηνπξγίαο ηδηνιέθησλ, ζύλζεησλ ιέμεσλ, αθόκα θαη κε ηε ρξήζε θξεηηθνθαλώλ ιέμεσλ. Γέρεηαη επηξξνέο από γξαπηά θείκελα ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο (Δξσηόθξηηνο, Κξεηηθό Θέαηξν θά), ηα νπνία έρεη κειεηήζεη κε επηκέιεηα, από ηδησκαηηθέο θξάζεηο, από δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο Κξήηεο, ξηδίηηθα θαη καληηλάδεο. Ο Καδαληδάθεο, βέβαηα, δαλείδεηαη ηδησκαηηθά ζηνηρεία ιέμεηο, θξάζεηο, ηξαγνύδηα θη από άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο από ηε Μάλε, Νάμν, Ρόδν, Κύπξν, Ήπεηξν θά. Γηα άιιε κία θνξά αλαδεηθλύεηαη πηζηόο εξγάηεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, έλαο ιανγισζζνιόγνο όπνπ γλώξηζε ηα ειιεληθά ηδηώκαηα θαη κε ζύλεζε ηα αθνκνίσζε θαη ηα αλάπιαζε. 7 Πξεβειάθεο, Π. 1984: γξάκκ. 81, ζζ Πξεβειάθεο, Π. 1984: γξάκκ. 21, ζζ Πξεβειάθεο, Π. 1984: γξάκκ. 93, ζζ Ο Αλδξηώηεο δαλείδεηαη ηνλ ηίηιν από ην πνίεκα ηνπ Καβάθε ηνπ 1921 Δθόκηζα εηο ηελ Σέρλελ. 11 Καδαληδάθεο, Νίθνο. 1943: ζ

4 Από ηελ άιιε κεξηά, ηώξα, ε Γηαθνπκάθε (1982) αλαθέξεη θαηεγνξεκαηηθά όηη «ε γιώζζα ηεο ΟΓΤΔΗΑ είλαη ε θξεηηθή δηάιεθηνο» θαη πάλσ ζε απηή ζπκπιεξώλνπκε εκείο ν πνηεηήο ρηίδεη ηηο ππόινηπεο δηαιέθηνπο θαη πξνζπαζεί λα θαηαθηήζεη ηε κεγάιε ηδέα ηεο παλειιήληαο γιώζζαο. 2.3 Νενινγηζκνί Ο Καδαληδάθεο ηζρπξίδεηαη όηη είρε δεκηνπξγήζεη κόιηο κεξηθέο λέεο ιέμεηο (Καδαληδάθεο 1938, Πξεβειάθεο 1958, Πξεβειάθεο 1984, Μαλδειαξάο 1987) θαη κάιηζηα κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ρξεηαδόηαλ λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα ιέμε. Αληίζεηα, αξθεηνί κειεηεηέο (Αλδξηώηεο 1959, Γηαθνπκάθε 1982, Μαξηλάθεο 2004) ζεκεηώλνπλ όηη ε ΟΓΤΔΗΑ έρεη πιήζνο ηδηνιέθησλ, γισζζνπιαζηηθώλ γελλεκάησλ λενινγηζκώλ. Σν κεγάιν όγθν λενινγηζκώλ απηώλ ηνλ δηαπηζηώλνπκε θη εκείο θαηά ηε γισζζνινγηθή καο κειέηε. Ο Καδαληδάθεο ζπλερώο ηνλίδεη όηη νη πεξηζζόηεξεο ιέμεηο είλαη από ην ζηόκα ηνπ ιανύ, γη απηό θη έρνπλ κηα ηέηνηα πιαζηηθόηεηα (Πξεβειάθεο 1958, 1984), ελώ πξνηηκά ηε ρξήζε ηδησκαηηθώλ ηύπσλ σο πην έληνλα εθθξαζηηθνύο. Υξεζηκνπνηεί ηηο ιέμεηο κε κηα ηδηαίηεξε αγάπε σο θνξείο ησλ μερσξηζηώλ ηνπ λνεκάησλ. Πξνηηκά λα ζπλζέηεη θαη λα παξάγεη ιέμεηο γηαηί γνεηεύεηαη από ηελ ζπαληόηεηα ηεο ύπαξμεο ηνπο. Ρήκαηα, επίζεηα, νπζηαζηηθά, επηξξήκαηα γελληνύληαη θαη αλαγελληνύληαη από έλα ινγνηερληθό κπαιό πνπ απέρεη πνιύ από ηελ επηζηήκε ηεο γισζζνινγίαο όπσο απηή αλαπηύζζεηαη ζεσξεηηθά, αιιά ν Καδαληδάθεο παξνπζηάδεηαη σο έλαο γισζζνιόγνο ηνπ δξόκνπ, έλαο γισζζνηαμηδεπηήο πνπ ζπιιέγεη θαη δεκηνπξγεί ιέμεηο, όρη απζαίξεηα, αιιά κε πάζνο: έλα πάζνο πνπ πεγάδεη από ηελ πξαγκαηηθή αγάπε ηνπ γηα ηε γιώζζα. Παξόιν πνπ ν ίδηνο ζεσξεί ηνλ εαπηό ηνπ πεξηζζόηεξν ζπιιέθηε-θαηαγξαθέα παξά γισζζνπιάζηε-δεκηνπξγό, αλαξσηηόκαζηε πνην επηρείξεκα ζα έβξηζθε ν Καδαληδάθεο, αλ δνύζε ζήκεξα, λα καο πείζεη όηη νη λενινγηζκνί ή θαιύηεξα κε θαηαγεγξακκέλεο ιέμεηο πνπ έρνπκε απνζεζαπξίζεη κειεηώληαο ηελ ΟΓΤΔΗΑ είλαη όιεο παξκέλεο από ην ζηόκα ηνπ ιανύ; Κάπνηεο ίζσο λα είλαη, αιιά νη πεξηζζόηεξεο πηζηεύνπκε όηη είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ πνηεηή. Πηζαλνινγνύκε, ινηπόλ, όηη ν Καδαληδάθεο δελ ζεσξνύζε γισζζνπιαζηηθέο θαη δηθέο ηνπ ηηο ιέμεηο πνπ έθηηαρλε ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ζύλζεζεο θαη παξαγσγήο ιέμεσλ. 3. Η ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ Μέζα ζην ζεζαπξό ηεο ΟΓΤΔΗΑ βξίζθεη θαλείο ραξαθηεξηζκνύο γηα ηνπο ήξσεο ηνπ κε θαηλνθαλή επίζεηα θαη νπζηαζηηθά όπνπ δεκηνπξγνύλ πνιιά πξνβιήκαηα θαηαλόεζεο αιιά βέβαηα θαη κηα ηδηαίηεξε καγεία αλαθάιπςεο. πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ πξσηαγσληζηή ηνπ πνηήκαηνο, ηνλ Οδπζζέα, ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από δηαθόζηα επίζεηα 12 θαη νπζηαζηηθά κέζα ζην έπνο γηα λα ηνλ ραξαθηεξίζνπλ. ια έλα πξνο έλα δηαιεγκέλα, έλα πξνο έλα ηνπνζεηεκέλα ζηελ θαηάιιειε ζέζε γηα λα δεκηνπξγνύλ θάζε θνξά κηα ηδηαίηεξε αίζζεζε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ήξσα κε ηηο πξάμεηο ηνπ. Ήηαλ δύζθνιν έξγν, νπζηαζηηθά αδύλαηνλ ζε κία κόλν παξνπζίαζε, λα πεξηγξάςνπκε ηνλ Οδπζζέα από ηηο επηζεηηθέο ιέμεηο θαη ησλ εηθνζηηεζζάξσλ ξαςσδηώλ. Γη απηό ην ιόγν επηιέμακε ηηο αξρηθέο ξαςσδίεο Α θαη Β πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ πξσηαγσληζηή ιίγν πξηλ θύγεη από ηελ Ιζάθε, θαζώο 12 Πξεβειάθεο, Παληειήο. 1958: ζρόιην 177, ζ. 312.

5 θαη ηελ θαηαιεθηηθή ξαςσδία Χ, εθεί όπνπ ν ήξσαο είλαη θξεκαζκέλνο ζε έλα παγόβνπλν κε ζπληξνθηά ην Υάξν, ιίγν πξηλ αθήζεη ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή. Ο Οδπζζέαο ηνπ Καδαληδάθε δελ πξνζνκνηάδεη κε ηνλ εζηθό πξσηαγσληζηή ηνπ Οκήξνπ. Ο νκεξηθόο Οδπζζέαο παξνπζηάδεηαη λνζηαιγόο ηεο παηξίδαο, ελώ ν θαδαληδαθηθόο ήξσαο λνζηαιγόο ηεο ειεπζεξίαο. Ο νκεξηθόο ήξσαο αλαδεηά αηέξκνλα ηνλ γπξηζκό ζηελ παηξίδα, ελώ ν θαδαληδαθηθόο Οδπζζέαο αλαδεηά ηελ αιήζεηα, ηελ αζάλαηε πεγή, ηνλ ίδην ηνλ Θεό. Πάλσ ζε απηέο ηηο δηαθνξέο ζθηαγξαθείηαη θη ν ραξαθηήξαο ηνπ Οδπζζέα- Καδαληδάθε: Ο ήξσαο παξνπζηάδεηαη σο έλαο αβόλεςηορ μονιάρ, κνλαρηθόο αδποζύνηςσορ αθέληεο ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη ζπλάκα ζαλ βαπιοκοπαδάπηρ απνοηζέλιγκαρ πνπ νδεγάεη ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ ζε άγλσζηεο πεξηπέηεηεο. Φαλεξώλεηαη σο έλαο πολςπλάνηηορ καζηποκαηαλύηηρ. Σν θπαζεπό πολύκλαπο κπαιό ηνπ γηα άιιε κία θνξά ηνλ βαζαλίδεη θαη γίλεηαη βαπιόσνοηορ διπλοβοζκόρ αλζξώπσλ θαη δώσλ. Αλαζθνπκπώλεη ηηο βπςγιαζμένερ ηνπ παιάκεο θαη δπλακώλεη ηα απμςποθαγυμένα ρεξνπόδαξα ηνπ. Απ ηελ θνξθή ηνπ θεθαιηνύ ηνπ, από ηα καπςπά ηνπ ηα καιιηά ζύγκλαπορ θαίγεηαη από ηα κέζα σο ηα έμσ κε επηζπκία καθξηά λα ηαμηδεύζεη θη σο γαβαθάρ πνπ ηε δσή ηνπ μέξεη λα γιεληά, νξκάεη, θαηαζπαξάδεη ηα πάληα: αηζζήκαηα, ηδαληθά θη αλζξώπνπο. Κξεκάεη ην ηόμν ηνπ ζηηο μαλλιαποκοςηάλερ θη απνρσξίδεηαη ηελ παηξίδα ηνπ, αθήλνληαο πίζσ ηνπ μαλά ηελ έξκε ηνπ γπλαίθα, κε κόλν ηνπ ζθνπό λα γίλεη θεοθονιάρ θαη γαύπορ κλεθηαπάρ ηεο άπηαζηεο ηδέαο, ηεο αζάλαηεο πεγήο. Απάθςμορ, σιλιολογίηηρ δπάκορ ζπληάζζεηαη κε ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ ηνπο δηαιερηνύο θαη πξνζπαζεί λα γίλεη γοπγοβλέθαπορ ππυηολάηηρ ησλ θαηξώλ. Ο λνπο ηνπ παιγνιώηηρ θαη απηόο αφηοβούληρ πνπ πηα δελ ηνλ ρσξά θακηά θνξθή ηνπ θόζκνπ. Χο κλυθονούζηρ κεραλεύεηαη θη σο γοπγονούζηρ πξάηηεη λα γίλεη άμηνο δοξαπάρ, εθηάτςσορ λα θπξηεύζεη ην ζάλαην. Υηππά ηελ ύζηαηε ζηηγκή ηα πεηπογόναηα ηνπ, θεπιόσνοηορ, αθεληαζκέλνο σαποδόξαπορ, ηνλ Μαύξν όκσο δελ κπνξεί πηα λα ηνλ ληθήζεη. Αθήλεηαη λεθξόο ν κοζμοπαπυπίηηρ ζηεο κνλαμηάο ηελ ςύρξα θη σο κοζμοκαηαλύηηρ αληξίθηα ράλεηαη. Παξά ηελ ήηηα ηνπ, ν ήξσαο θαηαθέξλεη λα ηνλ ζπκνύληαη όινη σο ηνλ Έλα ηνλ αγαπό, Γπζζέα. 4. Η ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΟΔΥΣΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΟΝ ΤΓΥΡΟΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 4.1 ηξαηεγηθή ηθαλόηεηα Σν εξώηεκα πνπ αβίαζηα έξρεηαη ηώξα είλαη θαηά πόζνλ ε ζπλαξπαζηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα, ηνπ Γπζζέα 13, είλαη θαηαλνεηή θαη πξνζβάζηκε ζηνπο λένπο θαη κεγαιύηεξνπο δπλάκεη αλαγλώζηεο ηεο ΟΓΤΔΗΑ. Με άιια ιόγηα, νη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί, πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Καδαληδάθεο είλαη αξθεηά δηαθαλείο γηα λα γίλνπλ αληηιεπηνί από ηνλ κε-εηδηθό αλαγλώζηε; Σν εξώηεκα απηό ηίζεηαη έηζη επεηδή αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ηεο επηζεηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Οδπζζέα ζηε 13 Ο Καδαληδάθεο ηελ ΟΓΤΔΗΑ πξνζθσλεί ηνλ ήξσα ηνπ άιινηε Οδπζζέα θη άιινηε Γπζζέα. Δίλαη ζύλεζεο ζηηο δηαιέθηνπο λα εθπίπηεη ην πξώην γξάκκα αλ είλαη θσλήελ. Παξόκνηα όπσο ην Ησάλλεο-Γηάλλεο, Ησζήθ-ήθεο, Δηξήλε-Ρεληώ. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηνλ Δξσηόθξηην θη ν Κνξλάξνο πξνζθσλεί ηνλ ήξσα ηνπ Ρσηόθξηην.

6 ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Κάιιηζηα, όκσο, ζα κπνξνύζε λα αθνξά θαη νπνηνδήπνηε γισζζηθό ζέκα κέζα ζην έξγν. Πώο ινηπόλ ν λεαξόο, θπξίσο, αλαγλώζηεο ηνπ 21νπ αηώλα ζα πξνζεγγίζεη απηό ην έξγν; Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη εδώ κπαίλεη έλα γισζζνινγηθό δήηεκα, ή θαιύηεξα έλα ςπρνγισζζηθό, απηό ησλ ζηπαηηγικών ανάγνυζηρ. Ο όξνο ζηξαηεγηθή είλαη πιένλ ηεο κόδαο: πνιηηηθή, δηαπξαγκαηεπηηθή, νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή. Οπζηαζηηθά αληηθαηέζηεζε ηε ιέμε κέζνδνο. Ση ελλννύκε όκσο κε ηνλ όξν ζηξαηεγηθή ζηε γιώζζα; - «ύλνιν βεκάησλ θαη παηδαγσγηθώλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε γισζζηθή δηδαζθαιία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο δεδνκέλνο παηδαγσγηθόο ζθνπόο». - «ύλνιν ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν καζεηήο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη, λα ελζσκαηώζεη θαη λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ηε γιώζζα-ζηόρν (ηελ μέλε γιώζζα)». πσο είλαη ζαθέο, ν 1νο νξηζκόο αθνξά μεθάζαξα ζηνλ/ηελ δηδάζθνληα/νπζα ελώ ν 2νο ζηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα. Καηά ζπλέπεηα ν όξνο ζηξαηεγηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα αθνξά ηόζν ηνλ/ηελ δάζθαιν/α όζν θαη ηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα. Άιισζηε απηνί νη δπν πόινη ηεο κάζεζεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη είλαη αλαπόζπαζηα δεκέλνη κεηαμύ ηνπο. Δλώ απνηεινύλ ηα άθξα, ηνπο πόινπο ελόο ζπλερνύο δηαζηήκαηνο ηα όξηα κεηαμύ ηνπο είλαη απνιύησο αζαθή (fuzzy). Με άιια ιόγηα, νη ξόινη πνιιέο θνξέο ελαιιάζζνληαη ή ζα έπξεπε λα ελαιιάζζνληαη. Γεγνλόο πάλησο απνηειεί όηη ε αξκνλία ζηε ζρέζε ηνπο εμαζθαιίδεη ηελ ηειηθή λίθε. Καηά ηελ Kambakis-Vougiouklis (1992a) ε ζηξαηεγηθή ηθαλόηεηα απνηειείηαη από ηξία, ηνπιάρηζηνλ, είδε ζηξαηεγηθώλ: ηηο ζηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο, ηηο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο, θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε ζα αζρνιεζνύκε κόλν κε ηηο ζηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο (processing strategies), επεηδή είλαη απηέο θπξίσο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο θεηκέλνπ ηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο processing strategies Ο όξνο ζηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη νκηιεηέο εθκεηαιιεύνληαη ηελ γισζζηθή θαη δηαιεθηηθή ηνπο γλώζε γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο νκηιεηέο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Οη Clark θαη Clark (1977) ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ ςπρνγισζζηθώλ ζηξαηεγηθώλ απόδνζεο πνπ ελεξγνπνηνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αθξόαζεο (listening), ηεο νκηιίαο (speaking), ηεο γξαθήο (writing) θαη ηεο αλάγλσζεο (reading) ηόζν ελόο/κηαο Φπζηθνύ/ήο Οκηιεηή/ηξηα (ΦΟ) όζν θαη ελόο/κηαο Με Φπζηθνύ/ήο Οκηιεηή/ηξηαο (ΜΦΟ) ηελ παξαγσγή (production), ε έιιεηςε άλεζεο ζηνλ ιόγν, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη ν/ε ΦΟ ή ν/ε ΜΦΟ κηαο γιώζζαο, δπζθνιεύεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ιόγνπ. ηελ πξόζιεςε (reception), πνπ καο ελδηαθέξεη εδώ, εληνπίδνληαη δύν εηδώλ δηαδηθαζίεο: (α) ε αληίιεςε θαη (β) ε θαηαλόεζε. Η αληίιεςε, ζύκθσλα κε ηελ ςπρνινγία, είλαη κία ζύλζεηε ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο απνθηά γλώζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο είηε άκεζα κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ είηε έκκεζα κε παξέκβαζε ηεο ινγηθήο. ύκθσλα κε ηελ γισζζνινγία ηώξα, ε αληίιεςε έρεη ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν/ε αλαγλώζηεο/ζηξηα ή ν/ε αθξναηήο/ηξηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ/ηεο λα αλαγλσξίζεη κνλάδεο ηεο γισζζηθήο ηθαλόηεηαο (θσλνινγίαο/νξζνγξαθίαο). Από ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηαλόεζε αλαθέξεηαη ζε

7 δηαδηθαζίεο πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ/ζηελ αλαγλώζηε/ζηξηα ή αθξναηή/ηξηα λα θαηαιάβεη ηε ζεκαζία κηαο έλλνηαο ή ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο έλλνηεο κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη ηηο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ δηακνξθώλνπλ κηα θαηάζηαζε. Απηέο νη δηαδηθαζίεο ζηελ νξνινγία ηεο ζύγρξνλεο ςπρνγισζζνινγίαο νλνκάδνληαη ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο. Σν πιένλ νινθιεξσκέλν πξόηππν (κνληέιν) αλάγλσζεο είλαη απηό ηνπ Goodman, πην γλσζηό σο θαησθεξέο κνληέιν (top-down model of processing). Ο Goodman (1967), νξίδεη ηελ αλάγλσζε σο «έλα ςπρνγισζζηθό παηρλίδη εηθαζηώλ». Πηζηεύεη όηη νη ηθαλνί/έο αλαγλώζηεο/ζηξηεο καληεύνπλ γηα ην ηη πιεξνθνξίεο ζα πξνθύςνπλ ζην θείκελν. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ε αλάγλσζε λα γίλεηαη κηα δηαδηθαζία εμέηαζεο ππνζέζεσλ, πνπ επηβεβαηώλνληαη ή απνξξίπηνληαη. Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη έσο όηνπ νη αλαγλώζηεο/ζηξηεο ηθαλνπνηεζνύλ από ην κάληεκά ηνπο. Απηό ην «ςπρνγισζζνινγηθό παηρλίδη καληέκαηνο» εμαξηάηαη από ηνπο ζθνπνύο ησλ αλαγλσζηώλ/ζηξηώλ. ζνλ αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο-επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ηώξα, ππάξρνπλ πνιιέο. Ο/ε αλαγλώζηεο/ζηξηα πξέπεη λα κάζεη, νπζηαζηηθά λα δηδαρηεί, λα ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηάιιειε θάζε θνξά αλάινγα κε ηνλ ζηόρν ηνπ θαη ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ. Μεηαμύ απηώλ, ην κάληεκα (guessing), σο κία από ηηο πην παξαγσγηθέο δεμηόηεηεο ζηελ θαηαλόεζε γξαπηνύ θεηκέλνπ, απνηειεί ην θνκβηθό ζεκείν πνπ ζπλδέεη ηηο ζηξαηεγηθέο επεμεξγαζίαο απηνύ ηνπ είδνπο κε ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο ζηελ θαηαλόεζε (Kambakis-Vougiouklis, 1990, 1992b, 1993a/b). Από ηελ άιιε πιεπξά, ε ρξήζε ιεμηθνύ απνηειεί πάληα κία ζηαζεξή αμία, ε νπνία όκσο, όπσο θαη ην κάληεκα, δελ είλαη απηαπόδεηθηεο. Αληίζεηα ν δάζθαινο, κε ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ όξνπ, πξέπεη λα δηδάμεη απηέο ηηο δύν ζηξαηεγηθέο ζηνπο καζεηέο/ηξηεο. 4.2 Σα αζαθή ζύλνια ζηελ αλάγλωζε θαη αμηνιόγεζε ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Έλα αθόκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθό δήηεκα απνηειεί ε αζάθεηα ηεο ινγνηερληθήο αιιά θαη γεληθόηεξα ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ηεο ζεκαζίαο. Δίλαη γεληθώο απνδεθηό όηη ε ζεκαζία όπσο απηή πξνζιακβάλεηαη από ηνλ θάζε αλαγλώζηε είλαη κία αζαθήο (fuzzy) πεξηνρή. Η αζάθεηα δελ απνηειεί πξόβιεκα, αληίζεηα είλαη κέξνο ηεο γνεηείαο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο. Άιισζηε ε γιώζζα είλαη ζπλνιηθά κία αζαθήο πεξηνρή. Μεζνδνινγηθά, ε αληηθεηκεληθνπνίεζε ηνπ ππνθεηκεληθνύ, πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί θαηά θάπνηνλ ηξόπν θαη λα εληνπηζηνύλ ηπρόλ θαλνληθόηεηεο, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηε δηδαζθαιία, ίζσο γηα θάπνηνπο ζεσξείηαη αδύλαηε έσο θαη βιαζθεκία. κσο, ε αμηνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε εξσηήζεηο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ θαη αθόκε πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ, όρη γηα βαζκνιόγεζε αιιά γηα εμνηθείσζε κε ην δηάβαζκα, είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ. Σν λα βαζκνινγείηαη κία απάληεζε κε άξηζηα όηαλ είλαη ε πξνηεηλόκελε ή απηή πνπ ν/ε δηδάζθσλ/νπζα ζεσξεί νξζή θαη όιεο ηηο άιιεο ιάζνο, απνηειεί δηαδηθαζία άρξεζηε, άδηθε θαη άζηνρε. Κη απηό γηαηί ηόζν ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα όζν θαη ζηε ινγνηερλία ππάξρνπλ εξκελείεο πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο, άιιε ιηγόηεξν άιιε πεξηζζόηεξν αθξηβήο αιιά εληόο ηνπ γεληθόηεξνπ ζεκαζηνινγηθνύ πεδίνπ ην νπνίν είλαη εγγελώο αζαθέο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε θιηκαθνύκελε παξαδνζηαθή βαζκνινγία από 1 έσο 20 ζηε κέζε εθπαίδεπζε ή από 1 έσο 10 ζην δεκνηηθό θαη ζην παλεπηζηήκην ηαιάληζε επί δεθαεηίεο δηδάζθνληεο θαη δηδαζθνκέλνπο. Αιιά θαη πάιη, πώο λα αμηνινγήζεηο κία απάληεζε ζε εξώηεζε πνπ

8 αθνξά ηε ινγνηερλία κ απηόλ ηνλ ηξόπν; ζν γηα ηηο θιίκαθεο Likert, απηέο πξνζθέξνπλ κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε αληί ηνπ ζσζηό-ιάζνο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θόξνλ από εξεπλεηέο/ηξηεο. κσο, έρνπλ θη απηέο αξθεηά κεηνλεθηήκαηα ηόζν ζηε δηαδηθαζία όζν θαη ζηελ επεμεξγαζία, όπσο ε δπζθνιία ηεο θαηαλόεζεο εθ κέξνπο ησλ ππνθεηκέλσλ κηαο έξεπλαο ησλ ιεπηώλ ζεκαζηνινγηθώλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ δηαβαζκίζεσλ κηαο θιίκαθαο. Γηα παξάδεηγκα, νη ιηγόηεξν εθιεπηπζκέλνη νκηιεηέο δπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξά κεηαμύ δηαβαζκίζεσλ όπσο αξθεηά ζίγνπξνο, ζρεδόλ ζίγνπξνο θαη απνιύησο ζίγνπξνο θαη ρξεηάδεηαη ρξόλνο θαη θόπνο γηα λα ην θαηαιάβνπλ, πνιιέο θνξέο εηο βάξνο ηεο έξεπλαο απηήο θαζ απηήο. Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδν αμηνιόγεζεο, ε νπνία αθνξά ζηε ρξήζε ηεο ξάβδνπ (bar), ελόο εξγαιείνπ δαλεηζκέλνπ από ηε ζεσξία ησλ αζαθώλ ζπλόισλ (fuzzy sets) 14, αληί ηεο θιίκαθαο Likert, πξνηείλνπλ νη Vougiouklis θαη Vougioukli (2008). Η κέζνδνο αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θιίκαθαο Likert κε ηε ξάβδν δειαδή έλα ζπλερέο ζηελ νπνία ζην αξηζηεξό άθξν ππάξρεη ην 0 θαη ζην δεμηό άθξν ην 1, σο εμήο: 0 1 Ο/Η εξσηώκελνο/ε, αληί λα επηιέμεη κία βαζκίδα ηεο θιίκαθαο, θαιείηαη λα ηκήζεη ( θόςεη ) θάζεηα ην ζεκείν ηεο ξάβδνπ ην νπνίν ζεσξεί όηη εθθξάδεη ηελ απάληεζε ηνπ/ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα. πνηνο θαιείηαη λα απαληήζεη δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε θαη δελ κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία λα δηαθξίλεη ηελ, έηζη θη αιιηώο, δπζδηάθξηηε δηαθνξά κεηαμύ δπν δηαβαζκίζεσλ ηεο θιίκαθαο. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε ηελ πξνζπάζεηα ελόο απηνθηλήηνπ λα αλέβεη κηα ζθάια (Likert) ή έλα θεθιηκέλν επίπεδν (ξάβδνο). Σν ζεκαληηθόηεξν, όκσο, ξόιν εδώ παίδεη ν ςπρνινγηθόο παξάγσλ επεηδή ν/ε εξσηώκελνο/ε ζέηεη κηα θάζεηε γξακκή ζηε ξάβδν-ζπλερέο (continuum) [0,1], βαζηδόκελνο/ε θπξίσο ζηε δηαίζζεζή ηνπ, πνπ εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαζνξίδεη ην αθξηβέζηεξν ζεκείν. Η ξάβδνο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο αζαθνύο (fuzzy) ζπκπεξηθνξάο αθνύ ζηελ νπζία δεηά κηα απεηθόληζε ζηo δηάζηεκα [0,1] αληί ηεο ζαθνύο απάληεζεο 0 ή Πξνεγνύκελε έξεπλα Δίλαη γεγνλόο όηη ε παξαμεληά, ε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ιεμηινγίνπ είλαη ην θύξην ζεκείν δπζθνιίαο πνπ ζπλαληά ν κέζνο αλαγλώζηεο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Γηαθνπκάθε (1982): «ε θάζε κνξθή ηέρλεο ην λέν παξαμελεύεη, πξνθαιεί ζρόιηα». Δίλαη θπζηθό ινηπόλ έλα έπνο γεκάην από παξάμελεο ιέμεηο είηε γισζζνπιαζηηθέο είηε ηδησκαηηθέο λα πξνθαιεί δπζθνιίεο θαηαλόεζεο. Σν ζέκα ηεο ηδηνκνξθίαο δελ αθνξά κόλν ζην ιεμηιόγην αιιά θαη ζηελ νξζνγξαθία θαη ηε γξακκαηηθή (Bien 1972, ηδεξάο 1983, Μαλδειαξάο 1987), κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε ηνπ έπνπο. Δπηγξακκαηηθά, όπσο ζρνιηάδεη ν ηδεξάο (1983, ζ. 156) έλα έπνο κε «κείμε ηύπσλ θαη εθθξάζεσλ» θαη κε «δόζε ππεξβνιώλ» ζηε γιώζζα ηνπ δελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη θαηαλνεηό θαη θπζηθά λα βξεη εθαξκνγή θαη δηάδνζε ζηνπο ινγνηερληθνύο θύθινπο, πόζν κάιινλ ζηνλ κέζν αλαγλώζηε θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζηνλ καζεηή/ηξηα. 14 Zadeh, 1965.

9 Οη Mathioudakis θαη Kambaki-Vougioukli (2009) θαη ν Mathioudakis (2009) ζε δύν πηινηηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε λεαξνύο αλαγλώζηεο ε πξώηε ζε θνηηεηέο Διιεληθήο Φηινινγίαο θαη ε δεύηεξε ζε καζεηέο Β Λπθείνπ εξεπλνύλ εάλ θαη θαηά πόζνλ νη λεαξνί, πνπ είλαη δπλάκεη αλαγλώζηεο ηνπ έπνπο, εθαξκόδνπλ θάπνηεο ζηξαηεγηθέο ζπλεηδεηά ή αζύλεηδα. πγθεθξηκέλα, θαινύληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία έξεπλα κε ιεμηιόγην ηεο ΟΓΤΔΗΑ ηνπ Καδαληδάθε, όπνπ έρνπλ λα απαληήζνπλ (α) ζε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice) θαη (β) ζε εξσηήζεηο ειεύζεξνπ καληέκαηνο (guessing). Αθόκε, πξέπεη λα δειώζνπλ θαη ηνλ βαζκό βεβαηόηεηάο ηνπο όηη κάληεςαλ ζσζηά κε ηε ρξήζε ηεο ξάβδνπ αληί ηεο θιίκαθαο Likert. Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλώλ δείρλνπλ όηη νη λεαξνί αλαγλώζηεο ηα θαηαθέξλνπλ αξθεηά θαιά θαη κε ηνπο δύν ηξόπνπο εξσηήζεσλ θαη αθόκε όηη αηζζάλνληαη θαη αξθεηά ζίγνπξνη κε ηελ νξζόηεηα ησλ απαληήζεώλ ηνπο, όηη δειαδή κάληεςαλ ζσζηά. 5. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ Η έιιεηςε πξνεγνύκελεο έξεπλαο όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλόεζε ηεο γιώζζαο ηεο ΟΓΤΔΗΑ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε εκείο πξνζσπηθά θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εξεπλώλ καο, όηαλ δελ είρακε θάπνηεο αλαθνξέο από άιινπο εξεπλεηέο/ηξηεο αιιά θαη νη δπζθνιίεο θαηά ηελ αλάγλσζή ηεο, καο ώζεζαλ ζην λα πξαγκαηνπνηήζνπκε αθόκε κηα πηινηηθή έξεπλα Απηή ηε θνξά καο απαζρνιεί ν άιινο πόινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο. απηήλ ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά πηινηηθή, ινηπόλ, πξνζπαζνύκε λα δηεξεπλήζνπκε ζε πνην βαζκό νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Καδαληδάθεο ζην επηθό ηνπ πνίεκα γηα λα ραξαθηεξίζεη ηνλ θεληξηθό ηνπ ήξσα, ηνλ Οδπζζέα, κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ θαη λα εξκελεπηνύλ από λένπο επηζηήκνλεο θηιόινγνπο. Σν δήηεκα απηό απνηειεί ηακπνύ, θαηά θάπνην ηξόπν, επεηδή ζην ειιεληθό δαζθαινθεληξηθό ζύζηεκα ν/ε δάζθαινο/α ζεσξνύληαη απζεληίεο θαη παληνγλώζηεο. Κάηη ηέηνην βέβαηα δελ ηζρύεη νύηε ζα κπνξνύζε λα ηζρύζεη ππό νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Δθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα δηαπηζηώζνπκε αλ νη θηιόινγνη γλσξίδνπλ ηε γιώζζα ηνπ Καδαληδάθε, αλ έρνπλ ζπλεηδεηή ή αζύλεηδε γλώζε ζηξαηεγηθήο αλάγλσζεο θαη πώο ληώζνπλ απέλαληη ζηε γιώζζα ηνπ Καδαληδάθε. Κη απηό γηαηί πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη εάλ νη θηιόινγνη δελ γλσξίδνπλ ηε γιώζζαο ηνπ Καδαληδάθε, θαη αθόκε πεξηζζόηεξν, αλ ηε θνβνύληαη, ζα πεξάζνπλ ην ίδην ζπλαίζζεκα θαη ζηνπο καζεηέο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζνπκε αλ θαη ζε πνην βαζκό νη θηιόινγνη (α) κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηε γιώζζα ηνπ Καδαληδάθε, (β) θάλνπλ ρξήζε θάπνησλ ζηξαηεγηθώλ όπσο ε ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ ή/θαη ην κάληεκα θαη (γ) αηζζάλνληαη ζίγνπξνη/εο κε ηηο επηινγέο ηνπο, δηεμαγάγακε κία πηινηηθή έξεπλα ζηελ νπνία επίζεο ρξεζηκνπνηνύκε ηε ξάβδν σο εξγαιείν απηό-αμηνιόγεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ αιιά θαη σο εξγαιείν αμηνιόγεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ από ηνπο εξεπλεηέο. 6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 6.1 Τπνθείκελα Σν δείγκα ηεο έξεπλάο καο απνηεινύλ είθνζη λένη επηζηήκνλεο θηιόινγνη δέθα άληξεο θαη 10 γπλαίθεο ειηθίαο από ρξνλώλ. Παξόιν πνπ ην δείγκα καο δελ είλαη αξηζκεηηθά κεγάιν, θξνληίζακε λα ππάξρεη πνηθηιία σο πξνο ηνλ ηόπν πξνέιεπζεο ησλ ππνθεηκέλσλ, όπσο Κξήηε, Αηηηθή, Μαθεδνλία, Θξάθε, Θεζζαιία

10 θά. ια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δηδάζθνπλ ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είηε ζε δεκόζηα ή ηδησηηθά ζρνιεία είηε ζε ηδησηηθά θξνληηζηήξηα. 6.2 Δξγαιεία Δπηιέμακε ηηο ξαςσδίεο Α, Β θαη Χ ηεο ΟΓΤΔΗΑ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε πνπ είλαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ έπνπο, όπσο αθξηβώο ήηαλ θαη ε επηινγή καο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο επηζεηηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ήξσα καο ζηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε. Από ηηο ξαςσδίεο Α, Β, Χ επηιέμακε επίζεηα-νπζηαζηηθά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Οδπζζέα ζην έπνο θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαζηνινγηθό ελδηαθέξνλ. Σειηθά, θαηαιήμακε ζην εξσηεκαηνιόγην καο λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζεκαζία είθνζη ιέμεσλ πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ήξσα καο. 6.3 ρεδηαζκόο Γηα ηελ πηινηηθή καο έξεπλα, ρσξίζακε ηηο κεηαβιεηέο καο ζε αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο. Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο (dependent variables, DV) είλαη (α) ε νξζόηεηα ησλ απαληήζεσλ θαη (β) ε βεβαηόηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηηο απαληήζεηο πνπ ηειηθά έδσζαλ. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (independent variables, IV) είλαη (α) νη πεηξακαηηθέο κεηαβιεηέο, πνπ είλαη νη εξσηήζεηο κε ηηο ιέμεηο πξνο εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε. Οη εξσηήζεηο ήηαλ ειεύζεξνπ καληέκαηνο, νπόηε ηα ππνθείκελα έπξεπε λα θαληαζηνύλ ηε ζεκαζία θάζε ιέμεηο, δηεξεπλώληαο όια ηα ζηνηρεία, ην ζπγθείκελν, ηελ αλάιπζε ηεο ιέμεηο, ηνπο πηζαλνύο ζπζρεηηζκνύο κε άιιεο παξόκνηεο ιέμεηο θά, κε άιια ιόγηα ςάρλνληαο γηα εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ππαηληγκνύο, πξνηνύ πάξνπλ ηελ ηειηθή απόθαζε γηα ηελ ζσζηή θαηά ηε γλώκε ηνπο εξκελεία. (β) νη ππνθεηκεληθέο κεηαβιεηέο: i) ην θύιν, ii) ε ειηθία, iii) νη γιώζζεο ή δηάιεθηνη ηεο ειιεληθήο, πνπ κπνξνύλ ηα ππνθείκελα λα κηιήζνπλ ή λα θαηαιάβνπλ. 6.4 Γηαδηθαζία Σα ππνθείκελα έιαβαλ ην εξσηεκαηνιόγην κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ) θαζώο θη έλα παξάδεηγκα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έπξεπε λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο όζνλ αθνξά ηελ εξκελεία, αιιά θαη ην πώο ζα ζεκείσλαλ- έθνβαλ ηε ξάβδν γηα λα δειώζνπλ ηε βεβαηόηεηα ηνπο γηα ηηο απαληήζεηο πνπ ζα έδηλαλ. Ο ρξόλνο πνπ ηνπο δόζεθε ήηαλ κόιηο κία (1) ώξα, κέζα ζηελ νπνία όθεηιαλ λα απαληήζνπλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο, λα ζεκεηώζνπλ ηε βεβαηόηεηα ηνπο γηα ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζεκεηώλνληαο πάλσ ζηε ξάβδν θαη, ηέινο, λα απνζηείινπλ πίζσ ειεθηξνληθά ην εξσηεκαηνιόγην ηνπο. Σα ππνθείκελα, αθνύ έγξαςαλ ηηο εξκελείεο ηνπο κνλνιεθηηθά ή πεξηθξαζηηθά, ζεκείσζαλ πόζν ζίγνπξνη/εο ήηαλ γηα ηελ θάζε κία από ηηο απαληήζεηο ηνπο πάλσ ζε έλα ζπλερέο [0,1], όπνπ 0=θαζόινπ ζίγνπξνο/ε θαη 1=απόιπηα ζίγνπξνο/ε. Οπζηαζηηθά, ηα ππνθείκελα έπξεπε λα θόςνπλ ηε ξάβδν ζην ζεκείν πνπ δήισλε ηε βεβαηόηεηά ηνπο, όπσο αθνινύζσο: 0 1 θαζόινπ ζίγνπξνο/ε απόιπηα ζίγνπξνο/ε 0 /_/_/_/_/_/ / /_/_/_/ / /_/ 1 θαζόινπ ζίγνπξνο/ε απόιπηα ζίγνπξνο/ε

11 6.5 Βαζκνιόγεζε ηεο νξζόηεηαο θαη ηεο βεβαηόηεηαο ην ζηάδην ηεο βαζκνιόγεζεο ηεο νξζόηεηαο θαη ηεο βεβαηόηεηαο, απνθαζίζακε λα εθαξκόζνπκε ηελ παξαθάησ κέζνδν βαζκνινγίαο: (α) ζνλ αθνξά ηε βεβαηόηεηα, αθνύ ιάβακε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, ρσξίζακε ην ζπλερέο-ξάβδν ζε πέληε κέξε από ην Μεδέλ (0=είκαη θαζόινπ ζίγνπξνο/ε) έσο ην Σέζζεξα (4=είκαη απόιπηα ζίγνπξνο/ε). Η δηεπθόιπλζε πνπ καο πξνζθέξεη ε ξάβδνο είλαη όηη αλ αξγόηεξα ζειήζνπκε κηα πην ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, κπνξνύκε λα ηε ρσξίζνπκε ζε νθηώ, δέθα, είθνζη θηι. κέξε. (β) ζνλ αθνξά ζηελ νξζόηεηα, γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ καο βαζηζηήθακε ζηε ζεσξία ησλ αζαθώλ πεξηνρώλ, κε ηελ νπνία πξνζπαζνύκε λα αληηθεηκεληθνπνηήζνπκε ηελ ππνθεηκεληθόηεηα. Δπεηδή ζηε ινγνηερλία, έηζη θη αιιηώο, δελ κπνξνύκε λα αλαθεξόκαζηε ζε κία κόλν εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κηαο ιέμεο, επηιέμακε θη εδώ κηα βαζκνινγία από ην Μεδέλ (0=απόιπηα ιάζνο) έσο ην Σέζζεξα (4=απόιπηα ζσζηό). Σα θξηηήξηα ηα απνθαζίζακε κεηά από ζπδήηεζε κε κηα νκάδα θηινιόγσλ αιιά θαη θάζε θνξά πνπ παξνπζηάδνληαλ θάπνηα ακθηβνιία σο πξνο θάπνηα εξκελεία, ην ζπδεηνύζακε κεηαμύ καο. Γηα παξάδεηγκα, έζησ όηη ζέινπκε λα αμηνινγήζνπκε ηηο εξκελείεο ηεο ιέμεο γοπγοβλέθαπορ 15 πνπ δόζεθαλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Ο ίδηνο ν Καδαληδάθεο (1938) ηελ εξκελεύεη σο απηόο πνπ έρεη άγξην θαη βινζπξό βιέκκα, από ην αξραίν γνξγόο πνπ ζεκαίλεη ηξνκαθηηθόο. κσο, ζηα λέα ειιεληθά ε ιέμε γνξγόο έρεη ηε ζεκαζία ηνπ γξήγνξνο. Δπίζεο, ην ζπγθείκελν δελ βνεζά ζεκαληηθά ζηελ νξζή εξκελεία ηεο ιέμεο. Δπνκέλσο, νη απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ καο είραλ σο εμήο: Γύν από ηνπο είθνζη εξκήλεπζαλ ηε ιέμε σο ν άγξηνο, κε βινζπξό βιέκκα θαη πήξαλ βαζκό ηέζζεξα. Γεθαηξείο από ηνπο είθνζη ηελ εξκήλεπζαλ σο απηόο πνπ αληηιακβάλεηαη γξήγνξα θαη εύζηξνθα, πνπ είλαη παξαηεξεηηθόο θαη πήξαλ βαζκό ηξία. Έλαο από ηνπο είθνζη ηελ εξκήλεπζε σο απηόο πνπ έρεη έμππλε θαη γξήγνξε καηηά θαη πήξε βαζκό δύν. Έλαο από ηνπο είθνζη ηελ εξκήλεπζε σο απηόο πνπ είλαη έμππλνο θαη πήξε βαζκό έλα θαη ηέινο, ηξεηο από ηνπο είθνζη ηελ εξκήλεπζαλ σο απηόο πνπ αλνηγνθιείλεη ηα βιέθαξα, ν δηπισκάηεο θαη πήξαλ βαζκό κεδέλ. ΒΑΘΜΟ ΔΡΜΗΝΔΙΔ 4 άγξηνο, κε βινζπξό βιέκκα παξαηεξεηηθόο, πνπ αληηιακβάλεηαη 3 γξήγνξα θαη εύζηξνθα 2 απηόο πνπ έρεη έμππλε θαη γξήγνξε καηηά 1 έμππλνο απηόο πνπ αλνηγνθιείλεη ηα βιέθαξα, 0 ν δηπισκάηεο 15 Παξαζέηνπκε ην απόζπαζκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζέζακε ζηελ εξεπλά καο: [ ] ζθπθηόο παξαθαηζεύεη ηε ζπειηά κε ηα γθαβά καηάθηα θη ν γοπγοβλέθαπορ ηνλ κπάληζε θαη ηνλ θαισζνξίδεη: «Μσξέ, θαιώο ην παξαδνύβαιν, ην λεξαδνγιεηκκέλν θαιώο ην θινηζνζθνύθη ηνπ Θενύ κε ηε ιεξή θνπληίηζα!»

12 7. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑ Αθνύ βαζκνινγήζακε ηελ νξζόηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη κεηξήζακε ηε βεβαηόηεηα ηνπο γηα ηηο απαληήζεηο απηέο, είρακε ηα παξαθάησ ζπλνιηθά απνηειέζκαηα αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ηα νπνία ζαο ηα παξνπζηάδνπκε ζρεδηαζκέλα πάλσ ζηε ξάβδν γηα λα έρνπκε κηα γεληθόηεξε άπνςε. Φπζηθά, ε κεηαηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε είλαη κέζα ζηηο κειινληηθέο καο πξνηεξαηόηεηεο. (α) Οξζόηεηα: ην ζύλνιν ησλ ηεηξαθνζίσλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ θαη νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο είρακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: Ογδόληα εθηά ήηαλ απόιπηα ιάζνο, δεθαπέληε ήηαλ ζρεδόλ ιάζνο, δεθαεθηά ήηαλ νύηε ιάζνο νύηε ζσζηέο, εβδνκήληα κία ήηαλ ζρεδόλ ζσζηέο θαη δηαθόζηεο δέθα ήηαλ απόιπηα ζσζηέο. απόιπηα ιάζνο απόιπηα ζωζηό (β) Βεβαηόηεηα: ην ζύλνιν ησλ ηεηξαθνζίσλ εξσηήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο βεβαηόηεηαο ησλ απαληήζεσλ γηα ηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο δηακνξθώλνληαη σο εμήο: ηηο νγδόληα εθηά απαληήζεηο ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ θαζόινπ βέβαηα αλ εξκήλεπζαλ ζσζηά ηηο ιέμεηο, ζηηο ηξηάληα ηέζζεξα ήηαλ ζρεδόλ αβέβαηα, ζηηο πελήληα δελ ήηαλ νύηε βέβαηα νύηε αβέβαηα, ζηηο εμήληα ελληά ήηαλ ζρεδόλ βέβαηα θαη ηέινο, ζηηο εθαηόλ εμήληα ήηαλ απόιπηα βέβαηα Καζόινπ απόιπηα ζίγνπξνο/ε ζίγνπξνο/ε Γηαπηζηώλνπκε, ινηπόλ, όηη ην ηδηνζπγθξαζηαθό ιεμηιόγην ηνπ Καδαληδάθε ζηελ ΟΓΤΔΗΑ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αλάγλσζεο θαη θαηαλόεζεο ηόζν ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο όζν θαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο (Mathioudakis-Kambaki 2009, Mathioudakis 2009). Τπνζηεξίδνπκε όηη αλαγλώζκαηα όπσο ε ΟΓΤΔΗΑ, θαζώο θαη παξόκνηα ηεο λενειιεληθήο γξακκαηείαο, κπνξνύλ λα γίλνπλ πην πξνζηηά ζηνπο αλαγλώζηεο, εθόζνλ θαη αλ ππάξρεη νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο καο κε θαηάιιειεο κεζόδνπο ζηξαηεγηθώλ αλάγλσζεο. Γελ ζέηνπκε σο ζθνπό ηελ απνκλεκόλεπζε θαη ελζσκάησζε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο ησλ ιεμηινγηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ απηώλ ησλ θεηκέλσλ. Κπξίσο ζέηνπκε σο ζηόρν ηελ πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ησλ θεηκέλσλ απηώλ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο καο γηα λα κπνξνύκε λα γίλνπκε θη εκείο δεκηνπξγνί θαη θύιαθεο ηεο ειιεληθόηεηαο ηνπ ιεμηινγίνπ καο. Ο πινύηνο ηεο ειιεληθήο καο γιώζζαο είλαη ηόζν κεγάινο πνπ είλαη θξίκα λα ηνλ απνξξίπηνπκε ρσξίο λα πξνζπαζνύκε λα ηνλ θαηαθηήζνπκε όπνηεο δπζθνιίεο θη αλ αληηκεησπίδνπκε ζηελ θαηαλόεζε ηνπ. Οθείινπκε λα πξνθπιάμνπκε ηνλ ιεμηινγηθό καο ζεζαπξό, όπσο ν Καδαληδάθεο ζέιεζε λα θάλεη κε ην πνιύζηηρν απηό πνίεκα. Με απηό ηνλ ηξόπν θαη κόλν ζα κπνξέζνπκε λα δηαθπιάηηνπκε θαη λα ππεξαζπηδόκαζηε ηελ ειιεληθόηεηα ηεο ιεμηινγηθήο καο ηαπηόηεηαο.

13 8. ΔΠΙΛΟΓΟ Ο Καδαληδάθεο, ζηελ ΟΓΤΔΗΑ ηνπ, πάιεςε κε ηνλ ήξσα ηνπ. Ο ζπγγξαθέαο πάιεςε κε ηνλ Οδπζζέα πάλσ ζην ραξηί, κέζα ζην ιόγν, πίζσ από ηηο ιέμεηο, έμσ από ηα λνήκαηα, κπξνζηά ζηα καηηά ηόζσλ αλαγλσζηώλ. «ε θνηηάδσ νινύζε θαη κάρνπκε λα ζε ζηξηκώμσ, κέζα ζην ιόγν, λα ζηακαηήζσ ην πξόζσπό ζνπ θαη λα ζνπ πσ: ε θξαηώ, δε κνπ μεθεύγεηο!, κα εζύ ζπληξίβεηο ηε ιέμε, πνπ λα ζε ρσξέζεη! γιηζηξάο θαη μεθεύγεηο θη αθνύσ ην γέιην ζνπ από πάλσ κνπ ζηνλ αέξα.» 16 Απηόο είλαη ν ήξσαο καο: έλαο απιόο άλζξσπνο πνπ θάλεη ρίιηα θνκκάηηα ηελ Ιζάθε ζαλ λα ήηαλ ε κεγαιύηεξε παγίδα πνπ ηνπ ζηεζαλ. «Ση νλόκαηα δε ζνπ ζηεζα παγίδεο γηα λα ζε πηάζσ!», αλαθσλεί ν ζπγγξαθέαο. Κη από ηελ άιιε, εκείο πώο λα κπνξέζνπκε λα ζε πηάζνπκε ζε κεξηθέο ρηιηάδεο ιέμεηο, λα πεξηγξάςνπκε ηελ επηζεηηθή ηαπηόηεηα ελόο ήξσα. Άιισζηε νη ήξσεο δελ έρνπλ ηαπηόηεηα, νύηε κέιινλ, παιεύνπλ θόληξα ζηε ζθέςε, πξνο ην άγλσζην. Αιήζεηα, Οδπζζέα, «Ιζάθε δελ ππάξρεη ππάξρεη κνλάρα ε ζάιαζζα, θη έλα θαξαβάθη κηθξό ζαλ ην θνξκί ηνπ αλζξώπνπ θη ν θαπεηάληνο ν Ννπο». Καλέλαο, Οδπζζέα, δελ ζα ζε πηάζεη δελ κπνξνύλ δελ ζέινπλ εζύ ζπληξίβεηο ηηο ιέμεηο ζαλ λα είλαη πέηξεο, απηνί αθόκα πέηξεο ηηο βιέπνπλ. Καη ζα γιηζηξάο θαη ζα μεθεύγεηο θαη ζα είζαη ην γέιην πνπ αθνύκε λα ζβήλεη ζηνλ αέξα Καη ν ζπγγξαθέαο νινθιεξώλεη ηνλ κέγα άζιν ηνπ, ηελ ΟΓΤΔΗΑ, θαη πσο ζπλερίδεη ην κύζν ηνπ ήξσα πνπ θέξεη ην όλνκα Οδπζζέαο : ΖΛΗΔ, κεγάιε αλαηνιίηε κνπ, ηα κάηηα ζνπ βνπξθώζαλ, θη όινο ν θόζκνο πηα ζθνηείληαζε θη όιε ε δσή δαιίζηε, θαη θαηεβαίλεηο ζηεο καλνύιαο ζνπ ην θπκαηνρακώη. Κη ε κάλα ζνπ πνπ ζε αξαζύκεζε πα ζην θαηώθιη εζηάζε, θξαηάεη ρισξή ιακπάδα θέγγεη ζνπ, θξαηάεη θξαζί θεξλά ζε. «Γηέ κνπ, θαη ηάβια ζνύ ζηξσζα λα θαο θαη λα θαινθαξδίζεηο γηέ κνπ, ζαξάληα θνπξλνθάξβεια, θξαζί ζαξάληα ζηάκλεο, ζαξάληα θνπειηέο πνπ πλίγεθαλ ιακπάδεο λα ζνπ θέγγνπλ γηέ κνπ, θαη ξόδα θιίλε ζνύ ζηξσζα θαη γηνύιηα πξνζθεθάιηα λύρηεο θαη λύρηεο ζε ιαρηάξεζα, γηόθα κνπ θαλαθάξε!» Μα ν καύξνο ήιηνο καο μαγξηεύηεθε, δίλεη θινηζηά ζηελ ηάβια, ζθνξπίζαλ ηα ςσκηά ζηα θύκαηα θη ε ζάιαζζα θξαζώζε θη νη πξαζηλνκαιινύζεο βνύιηαμαλ ζα ζκέξλεο κεο ζηα θύθηα. Έζβεζε ε γεο, ζακπώζε ε ζάιαζζα, μεπαξαιύζα νη ζάξθεο, ην ζώκα πλέκα αλάξην γίλεθε, ην πλέκα εγίλε αγέξαο, θη ν αγέξαο ζάιεςε, αλαζηέλαμε, θαη ζηελ θνπθή, κεγάιε ζηγή, ηε ιηνζηεξλή θξαπγή ηεο Γεο, γξηθήζε απειπηζκέλν, ρσξίο ιαηκό θαη ζηόκα θαη θσλή, ην γειηνκνηξνιόη: «Μάλα, θη αλ έρεηο δείπλν γέςνπ ην, θξαζί μεθάλησζέ ην, κάλα, θη αλ έρεηο ζηξώκα μάπισζε ηα ρνληξνθόθαιά ζνπ δε ζέισ, κάλα, πηα θξαζί λα πησ κήηε ςσκί λ αγγίμσ απόςε βίγιηζα ηνλ αγαπό ζα ζηνραζκό λα ζβήλεη.» (Καδαληδάθεο, 1967) 16 Καδαληδάθεο, 1982: ζζ

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αιεμίνπ-Απνζθίηνπ, Μάξζα Σξηάληα ηέζζεξα άγλσζηα γξάκκαηα ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε. Ακάιζεηα, η. 35. Άγηνο Νηθόιανο-Λαζίζη. Αλδξηώηε, Ν. Π Η γιώζζα ηνπ Καδαληδάθε. Νέα Δζηία, ηόκ. 66, ηεύρ Αζήλα. Bien, P KAZANTZAKIS and the Linguistic Revolution in Greek Literature. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Γηαθνπκάθε, Δ Η Γιώζζα ηεο ΟΓΤΔΗΑ ηνπ Ν. Καδαληδάθε. Αζήλα: Αθαδεκία Αζελώλ, αλάηππν από ην ΛΔΞΗΚΟΓΡΑΦΗΚΟΝ ΓΔΛΣΗΟΝ, ηνκ. ΙΓ. Clark, H. and Clark, E Psychology and Language: An Introduction to Psycholinguistics. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Γξαθνπνύινπ, Γέζπ Δπξεηήξην θπξίσλ νλνκάησλ θηι. ηεο Οδύζεηαο ηνπ Καδαληδάθε. Μνιπβδν-θνλδπιν-πειεθεηήο, 4 (1993). Ηξάθιεην: Βηθειαία Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε. Goodman, K. S. (1967). Reading: A Psycholinguistic Guessing Game. Journal of the Reading Specialist, 6, Καβάθεο, Κ. Π Σα πνηήκαηα, Β, ( ). Αζήλα: Ίθαξνο Δθδνηηθή Δηαηξία. Kambaki-Vougioukli, P. and Vougiouklis, Th Bar instead of scale, Ratio Siciologica, 3: Kambakis-Vougiouklis, P. 1993a. The Lexical Decomposition Strategy in Guessing Meanings of Unknown Words: Users Competence and Confidence. ERIC Doc. Repr. Service No. ED Kambakis-Vougiouklis, P. 1993b. Σhe Role Of Advanced Greek Learners Psychotypologies In Guessing English Word Meanings. In Proc. 10th International Conference on Applied Linguistics. Amsterdam. Kambakis-Vougiouklis, P. 1992a. Accuracy and confidence of Greek learners guessing English word meanings. Unpublished PhD dissertation, University of Wales, UK. Kambakis-Vougiouklis, P. 1992b. Greek and English readers' accuracy and confidence when inferencing meanings of unknown words. In Proc. 6th International Symposium on the description and/or comparison of English and Greek: Kambakis-Vougiouklis, P Native and Non-native Accuracy and Confidence When Guessing Meanings of Unknown Words. In Proc. in yearly conference of British Linguistics Association. Swansea. Καδαληδάθεο, Ν Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν, Αζήλα: εθ. Διέλεο Καδαληδάθε. Καδαληδάθεο, Ν Οδύζζεηα, Αζήλα: εθ. Διέλεο Καδαληδάθε. Καδαληδάθεο, Ν Έλα ζρόιην ζηελ Οδύζεηα, Νέα Δζηία, ηνκ. 34, (15 Απγ. 1943), ηεύρ Αζήλα. Καδαληδάθεο, Ν Σαμηδεύνληαο-Αγγιία, Αζήλα: εθδ. Ππξζόο. Καδαληδάθεο, Ν ΟΓΤΔΗΑ, Αζήλα: εθδ. Ππξζόο. Κνξλάξνο, Β Δξσηόθξηηνο, Αζήλα: Δθδνηηθόο Οίθνο «Αζηεξ». Μαζηνπδάθεο, Ν Scribo poesem ergo sum: Πεξί Πνηεηηθώλ Γξακκαηηθώλ. Αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην Εεηήκαηα Γηδαθηηθήο ηεο Γιώζζαο. Κνκνηελή: 7 θαη 8 Μαΐνπ (ππό δεκνζίεπζε) Mathioudakis, Ν The fuzzy areas of accuracy and confidence while guessing the idiosyncratic vocabulary of Nikos Kazantzakis ΟΓΤΔΗΑ. Αλαθνίλσζε ζην 9th International Conference on Greek Linguistics (9th ICGL). Chicago-Illinois: October (ππό δεκνζίεπζε) Mathioudakis, Ν. and Kambaki-Vougioukli, P University students fuzzy accuracy and confidence guessing the idiosyncratic vocabulary of Nikos Kazantzakis ΟΓΤΔΗΑ. Αλαθνίλσζε ζην 2009 Graduate Research Colloquium. Oxford: 23 May Μαλδειαξάο, Β. Γ Καδαληδάθεο θαη Γιώζζα, Αζήλα.

15 Μαξηλάθεο, Θενρ Με ππμίδα έλα γισζζάξη: Σν Γισζζάξην ηνπ Παληειή Πξεβειάθε γηα ηελ Οδύζζεηα ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε (Ραςσδίεο Α-Κ), δηπισκαηηθή εξγαζία. Ρέζπκλν: Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Σκήκα Φηινινγίαο. Μπακπηληώηεο, Γ Γισζζνινγία θαη Λνγνηερλία. Αζήλα: ρ.ε. Πξεβειάθεο, Παλη Σεηξαθόζηα γξάκκαηα ηνπ Καδαληδάθε ζηνλ Πξεβειάθε, Αζήλα: εθ. Διέλεο Καδαληδάθε. Πξεβειάθεο, Παλη Ο Πνηεηήο θαη ην Πνίεκα ηεο Οδύζζεηαο. Αζήλα: Βηβιηνπσιείν ηεο Δζηίαο. Sideras, Al Zur Sprache der Odyssee von Kazantzakis, Folia Neohellenica-Zeitschrift Für Neogräzistik, Festschrift Nikos Kazantzakis , Band V, Verlag Adolf M. Hakkert Amsterdam: Φηιηππάθε-Warburton, Δηξ Η θσλή ηεο Κξήηεο ζηε γιώζζα ηνπ Καδαληδάθε, πξνινγηθά ζην βηβιίν Ζ Νενθξεηηθή Λνγνηερληθή ρνιή ηνπ Αλη. αλνπδάθε. Αζήλα: εθδόζεηο Κλσζόο. Zadeh, L Fuzzy sets, Information and Control, 8(3):

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα