(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 1 ), Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 5, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ευελιξία, ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτει κατ εξουσιοδότηση την υποχρέωση αναφοράς μιας σύμβασης στον άλλον αντισυμβαλλόμενο ή σε τρίτο. Οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συμφωνούν για την ανάθεση της υποχρέωσης αναφοράς σε κοινή τρίτη οντότητα περιλαμβανομένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει μία αναφορά, η οποία περιλαμβάνει τον σχετικό πίνακα πεδίων, στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Υπό αυτές τις συνθήκες και προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των δεδομένων, η αναφορά θα πρέπει να επισημαίνει ότι γίνεται εξ ονόματος αμφότερων των αντισυμβαλλομένων και περιλαμβάνει την πλήρη σειρά λεπτομερειών που θα αναφέρονταν εάν η σύμβαση αναφερόταν ξεχωριστά. (2) Για να αποφεύγονται ανακολουθίες στους πίνακες κοινών δεδομένων, κάθε αντισυμβαλλόμενος σε σύμβαση παραγώγων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα κοινά δεδομένα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ αμφότερων των μερών της συναλλαγής. Ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής συνδράμει τη συμφωνία των δεδομένων στην περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν αναφορές σε διαφορετικά αρχεία καταγραφής συναλλαγών. (3) Για να αποφευχθεί η επανάληψη των αναφορών και να μειωθεί ο φόρτος της αναφοράς, σε περίπτωση που ένας αντισυμβαλλόμενος ή κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει αναφορά εξ ονόματος αμφότερων των αντισυμβαλλομένων, ο αντισυμβαλλόμενος ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να μπορεί να αποστέλλει μία αναφορά στο αρχείο ( 1 ) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. ( 2 ) ΕΕ L 201 της , σ. 1. καταγραφής συναλλαγών η οποία θα περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες. (4) Η αποτίμηση των συμβάσεων παραγώγων έχει ουσιαστική σημασία καθώς επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές να εκπληρώσουν την αποστολή τους, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. H αποτίμηση σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου επισημαίνει την ένδειξη και το μέγεθος της έκθεσης σχετικά με τη συγκεκριμένη σύμβαση και συμπληρώνει τις πληροφορίες για την αρχική αξία που προσδιορίζεται στη σύμβαση. (5) Η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την πρόσθετη ασφάλεια όσον αφορά συγκεκριμένη σύμβαση αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της ορθής παρακολούθησης της έκθεσης. Για να καταστεί αυτό δυνατό, οι αντισυμβαλλόμενοι που καλύπτουν πλήρως τις συναλλαγές τους θα πρέπει να αναφέρουν τις λεπτομέρειες αυτής της εξασφάλισης σε βάση επιπέδου συναλλαγής. Σε περίπτωση που η πρόσθετη ασφάλεια υπολογίζεται στη βάση καθαρών θέσεων που προκύπτουν από σειρά συμβάσεων, και συνεπώς δεν γνωστοποιείται σε βάση επιπέδου συναλλαγής αλλά σε βάση χαρτοφυλακίου, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρουν το χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιώντας μοναδικό κωδικό ή σύστημα αρίθμησης που ορίζεται από τον αντισυμβαλλόμενο. Αυτός ο μοναδικός κωδικός θα πρέπει να προσδιορίζει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για το οποίο ανταλλάσσονται οι ασφάλειες σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος έχει περισσότερα του ενός χαρτοφυλάκια και θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι η σύμβαση παραγώγων μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για το οποίο τηρείται η πρόσθετη ασφάλεια. (6) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή και αντανακλά τη σημασία του ρόλου των αρχείων καταγραφής συναλλαγών στη βελτίωση της διαφάνειας των αγορών όσον αφορά το κοινό και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς τα δεδομένα που αναφέρονται, συλλέγονται και διατίθενται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών εξαρτώνται από την κατηγορία των παραγώγων και τον χαρακτήρα της συναλλαγής.

2 L 52/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7) Η ΕΑΚΑΑ προέβη σε διαβουλεύσεις με τις οικείες αρχές και τα μέλη του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ) πριν από την υποβολή των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) ( 1 ), η ΕΑΚΑΑ πραγματοποίησε επίσης ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα δυνητικά συναφή κόστη και οφέλη και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών της ΕΑΚΑΑ που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Λεπτομέρειες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/ Οι αναφορές σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνουν: α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους αντισυμβαλλόμενους μιας σύμβασης β) τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος ο οποίος περιλαμβάνει λεπτομέρειες συναφείς με τη σύμβαση παραγώγων που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο αντισυμβαλλομένων. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως σύναψη σύμβασης νοείται «εκτέλεση συναλλαγής» όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ). 3. Σε περίπτωση που υποβάλλεται μία αναφορά εξ ονόματος αμφότερων των αντισυμβαλλομένων, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος σε σχέση με έκαστο των αντισυμβαλλομένων. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος υποβάλλονται άπαξ. 4. Σε περίπτωση που υποβάλλεται μία αναφορά εξ ονόματος αμφότερων των αντισυμβαλλομένων, αυτό το γεγονός επισημαίνεται, όπως αναφέρεται στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος. 5. Σε περίπτωση που ένας αντισυμβαλλόμενος αναφέρει τις λεπτομέρειες σύμβασης σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξ ονόματος του άλλου αντισυμβαλλομένου, ή τρίτη οντότητα αναφέρει σύμβαση σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξ ονόματος ενός ή αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων, οι αναφερόμενες λεπτομέρειες περιλαμβάνουν την πλήρη σειρά λεπτομερειών που θα ανέφεραν οι συμβάσεις εάν είχαν αναφερθεί στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών ξεχωριστά από κάθε αντισυμβαλλόμενο. ( 1 ) ΕΕ L 331 της , σ. 84. ( 2 ) ΕΕ L 145 της , σ Σε περίπτωση που σύμβαση παραγώγων περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τυπικά περισσότερων του ενός υποκείμενων στοιχείων όπως προσδιορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, η αναφορά επισημαίνει την κατηγορία στοιχείων ενεργητικού για την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ομοιάζει περισσότερο με τη σύμβαση προτού η αναφορά αποσταλεί σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Άρθρο 2 Εκκαθαρισμένες συναλλαγές 1. Σε περίπτωση που ισχύουσα σύμβαση εκκαθαρίζεται εν συνεχεία από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, η εκκαθάριση θα πρέπει να αναφέρεται ως τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης. 2. Σε περίπτωση που σύμβαση συνάπτεται σε συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης και εκκαθαρίζεται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο κατά τρόπο που ο αντισυμβαλλόμενος δεν γνωρίζει την ταυτότητα του άλλου αντισυμβαλλομένου, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αντισυμβαλλόμενό του. Άρθρο 3 Αναφορά έκθεσης 1. Τα δεδομένα σχετικά με την πρόσθετη ασφάλεια που απαιτούνται βάσει του πίνακα 1 του παραρτήματος περιλαμβάνουν όλες τις γνωστοποιηθείσες ασφάλειες. 2. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει εξασφάλιση σε βάση επιπέδου συναλλαγής, οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών την πρόσθετη ασφάλεια που γνωστοποιείται σε βάση χαρτοφυλακίου. 3. Σε περίπτωση που πρόσθετη ασφάλεια σχετικά με σύμβαση αναφέρεται σε βάση χαρτοφυλακίου, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος αναφέρει στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών κωδικό που προσδιορίζει το χαρτοφυλάκιο της ασφάλειας που γνωστοποιείται στον άλλον αντισυμβαλλόμενο που σχετίζεται με την αναφερόμενη σύμβαση. 4. Μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 δεν υποχρεούνται να αναφέρουν αποτιμήσεις βάσει πρόσθετης ασφάλειας, στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου των συμβάσεων που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος. 5. Για συμβάσεις που εκκαθαρίζει κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, αποτιμήσεις στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) παρέχονται μόνο από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Άρθρο 4 Ημερολόγιο αναφορών Οι τροποποιήσεις των δεδομένων που καταχωρίζονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών τηρούνται σε ημερολόγιο που προσδιορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ζήτησαν την τροποποίηση, περιλαμβανομένου του αρχείου καταγραφής συναλλαγών καθαυτό εφόσον έχει εφαρμογή, τον λόγο ή τους λόγους της τροποποίησης, ημερομηνία και χρονοσφραγίδα και σαφή περιγραφή των αλλαγών, περιλαμβανομένων του παλαιού και του νέου περιεχομένου των σχετικών δεδομένων όπως αναφέρεται στα πεδία 58 και 59 του πίνακα 2 του παραρτήματος.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/3 Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

4 L 52/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών Πίνακας 1 Δεδομένα αντισυμβαλλομένου Μέρη της σύμβασης 1 Χρονοσφραγίδα αναφοράς Ημερομηνία και ώρα της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών. 2 ID αντισυμβαλλομένου Μοναδικός κωδικός που αναγνωρίζει τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη. 3 ID του άλλου αντισυμβαλλομένου Μοναδικός κωδικός που αναγνωρίζει τον άλλον αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από τη σκοπιά του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου. Σε περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη. 4 Επωνυμία του αντισυμβαλλομένου Εταιρική επωνυμία του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου. Το πεδίο αφήνεται κενό σε περίπτωση που ο ID του αντισυμβαλλομένου περιέχει ήδη αυτές τις πληροφορίες. 5 Τόπος διαμονής του αντισυμβαλλομένου Πληροφορίες σχετικά με την εταιρική έδρα, που περιλαμβάνουν πλήρη διεύθυνση, πόλη και χώρα του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου. Το πεδίο αφήνεται κενό σε περίπτωση που ο ID του αντισυμβαλλομένου περιέχει ήδη αυτές τις πληροφορίες. 6 Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου Φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου (τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.) Το πεδίο αφήνεται κενό σε περίπτωση που ο ID του αντισυμβαλλομένου περιέχει ήδη αυτές τις πληροφορίες. 7 Χρηματοοικονομικός ή μη χρηματοοικονομικός χαρακτήρας του αντισυμβαλλομένου Να επισημανθεί εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με το άρθρο 2 σημεία 8 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/ ID χρηματομεσίτη Σε περίπτωση που χρηματομεσίτης ενεργεί ως ενδιάμεσος για τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο χωρίς να καταστεί αντισυμβαλλόμενος, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει τον συγκεκριμένο χρηματομεσίτη με μοναδικό κωδικό. Σε περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη. 9 ID οντότητας αναφοράς Σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει αναθέσει την υποβολή της έκθεσης σε τρίτο ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, η συγκεκριμένη οντότητα πρέπει να αναγνωρισθεί στο πεδίο αυτό με μοναδικό κωδικό. Άλλως το πεδίο παραμένει κενό. Σε περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη, όπως ορίζεται από τη νομική οντότητα που χρησιμοποιείται από τον μεμονωμένο αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση της συναλλαγής. 10 ID εκκαθαριστικού μέλους Σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος δεν είναι εκκαθαριστικό μέλος, το εκκαθαριστικό μέλος του αναγνωρίζεται στο πεδίο αυτό με μοναδικό κωδικό. Σε περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται κωδικός πελάτη, όπως ορίζεται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. 11 ID δικαιούχου Το μέρος που υπόκειται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση. Σε περίπτωση που η συναλλαγή εκτελείται μέσω δομής, όπως καταπίστευμα ή ταμείο, που αντιπροσωπεύει ορισμένους δικαιούχους, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως η συγκεκριμένη δομή. Εάν ο δικαιούχος της σύμβασης δεν είναι αντισυμβαλλόμενος στη συγκεκριμένη σύμβαση, ο αναφέρων δικαιούχος πρέπει να αναγνωρίζει τον εν λόγω δικαιούχο με μοναδικό κωδικό ή, σε περίπτωση ατόμων, με κωδικό πελάτη όπως ορίζεται από τη νομική οντότητα που χρησιμοποιεί το άτομο.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/5 12 Συναλλακτική ικανότητα Να προσδιοριστεί εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει συνάψει τη σύμβαση ως κύριος υπόχρεος για λογαριασμό του (εξ ονόματός του ή εξ ονόματος πελάτη) ή ως εντολοδόχος για λογαριασμό και εξ ονόματος πελάτη. 13 Πλευρά αντισυμβαλλομένου Να προσδιοριστεί εάν η σύμβαση ήταν αγορά ή πώληση. Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων μέσων επί επιτοκίων, η πλευρά της αγοράς αντιπροσωπεύει τον πληρωτή του σκέλους 1 και η πλευρά της πώλησης τον πληρωτή του σκέλους Σύμβαση με αντισυμβαλλόμενο εκτός ΕΟΧ 15 Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων Να επισημανθεί εάν ο άλλος αντισυμβαλλόμενος διαμένει εκτός του ΕΟΧ. Πληροφορίες σχετικά με το εάν η σύμβαση είναι αντικειμενικά μετρήσιμη ως άμεσα συνδεδεμένη με την εμπορική δραστηριότητα ή με τη δραστηριότητα χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Το πεδίο παραμένει κενό σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/ Κατώφλιο εκκαθάρισης Πληροφορίες σχετικά με το εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος υπερβαίνει το κατώφλιο εκκαθάρισης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Το πεδίο παραμένει κενό σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/ Αποτίμηση της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) 18 Νόμισμα της αποτίμησης της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) Αποτίμηση της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου όπου έχει εφαρμογή βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου όπου έχει εφαρμογή βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/ Ημερομηνία αποτίμησης Ημερομηνία της τελευταίας αποτίμησης της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου. 20 Ώρα αποτίμησης Ώρα της τελευταίας αποτίμησης της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου. 21 Τύπος αποτίμησης Να επισημανθεί εάν η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου. 22 Παροχή πρόσθετης ασφάλειας Εάν παρέχεται πρόσθετη ασφάλεια. 23 Χαρτοφυλάκιο πρόσθετης ασφάλειας Εάν η πρόσθετη ασφάλεια παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσθετη ασφάλεια υπολογίζεται στη βάση καθαρών θέσεων που προκύπτουν από σειρά συμβάσεων παρά ανά συναλλαγή. 24 Κωδικός χαρτοφυλακίου πρόσθετης ασφάλειας Εάν η πρόσθετη ασφάλεια αναφέρεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται από μοναδικό κωδικό που καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο. 25 Αξία της πρόσθετης ασφάλειας Αξία της πρόσθετης ασφάλειας που γνωστοποιείται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που η πρόσθετη ασφάλεια γνωστοποιείται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την αξία της συνολικής πρόσθετης ασφάλειας που γνωστοποιείται για το χαρτοφυλάκιο. 26 Νόμισμα της αξίας της πρόσθετης ασφάλειας Προσδιορισμός της αξίας της πρόσθετης ασφάλειας του πεδίου 25.

6 L 52/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πίνακας 2 Κοινά δεδομένα Τμήμα 2α Τύπος σύμβασης Ισχύοντες τύποι σύμβασης παραγώγων Όλες οι συμβάσεις 1 Χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση Η σύμβαση αναγνωρίζεται με τη χρήση αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος. 2 ID προϊόντος 1 Η σύμβαση αναγνωρίζεται με τη χρήση αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος. 3 ID προϊόντος 2 Η σύμβαση αναγνωρίζεται με τη χρήση αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος. 4 Υποκείμενο στοιχείο Το υποκείμενο στοιχείο αναγνωρίζεται με τη χρήση αναγνωριστικού κωδικού για το συγκεκριμένο υποκείμενο στοιχείο. Σε περίπτωση καλαθιών ή δεικτών, χρησιμοποιείται ένδειξη για το καλάθι ή τον δείκτη εάν δεν υπάρχει μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός. 5 Εικονικό νόμισμα 1 Το νόμισμα του εικονικού ποσού. Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων μέσων επί επιτοκίων, αυτό είναι το εικονικό νόμισμα του σκέλους 1. 6 Εικονικό νόμισμα 2 Το νόμισμα του εικονικού ποσού. Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων μέσων επί επιτοκίων, αυτό είναι το εικονικό νόμισμα του σκέλους 2. 7 Παραδοτέο νόμισμα Το νόμισμα παράδοσης. Τμήμα 2β Λεπτομέρειες της συναλλαγής Όλες οι συμβάσεις 8 ID συναλλαγής Μοναδικός ID συναλλαγής εγκεκριμένος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που παρέχεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο. Εάν δεν εφαρμόζεται μοναδικός ID συναλλαγής, θα πρέπει να δημιουργηθεί και να συμφωνηθεί με τον άλλο αντισυμβαλλόμενο ένας μοναδικός κωδικός. 9 Κωδικός αριθμός συναλλαγής Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της συναλλαγής που παρέχεται από την αναφέρουσα οντότητα ή τρίτο που αναφέρει εξ ονόματός του. 10 Τόπος εκτέλεσης Ο τόπος εκτέλεσης προσδιορίζεται από μοναδικό κωδικό για τον συγκεκριμένο τόπο. Σε περίπτωση σύμβασης που έχει συναφθεί εξωχρηματιστηριακά, πρέπει να προσδιορίζεται ανεξαρτήτως εάν το αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό μέσο αποτελεί ή όχι μέσο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης. 11 Συμπίεση Να προσδιοριστεί εάν η σύμβαση προκύπτει από άσκηση συμπίεσης. 12 Τιμή/ισοτιμία Η τιμή ανά παράγωγο εξαιρουμένων, κατά περίπτωση, προμήθειας και δεδουλευμένων τόκων 13 Συμβολισμός τιμής Ο τρόπος με τον οποίον εκφράζεται η τιμή. 14 Εικονικό ποσό Αρχική αξία της σύμβασης.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/7 Ισχύοντες τύποι σύμβασης παραγώγων 15 Πολλαπλασιαστής τιμής Ο αριθμός μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου που περιλαμβάνονται σε μονάδα διαπραγμάτευσης για παράδειγμα, ο αριθμός των παραγώγων που αντιπροσωπεύονται από μία σύμβαση. 16 Ποσότητα Αριθμός συμβάσεων που περιλαμβάνονται στην αναφορά, σε περίπτωση που αναφέρονται περισσότερες από μία συμβάσεις παραγώγων. 17 Προκαταβολική πληρωμή Ποσό οποιασδήποτε προκαταβολικής πληρωμής πραγματοποίησε ή έλαβε ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος. 18 Τύπος παράδοσης Να επισημανθεί εάν η σύμβαση διακανονίζεται είτε φυσικά είτε χρηματικά. 19 Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος Πραγματική ημερομηνία Ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ οι υποχρεώσεις. 21 Ημερομηνία λήξης Αρχική ημερομηνία λήξης της αναφερόμενης σύμβασης. Η πρόωρη λήξη δεν αναφέρεται στο πεδίο αυτό. 22 Ημερομηνία εκπνοής Ημερομηνία εκπνοής της αναφερόμενης σύμβασης. Εάν δεν διαφέρει από την ημερομηνία λήξης, το πεδίο παραμένει κενό. 23 Ημερομηνία διακανονισμού Ημερομηνία διακανονισμού του υποκείμενου στοιχείου. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερα πεδία (π.χ. 23A, 23B, 23Γ κ.λπ.). 24 Τύπος βασικής συμφωνίας Αναφορά της ονομασίας της σχετικής βασικής συμφωνίας, εάν χρησιμοποιείται για την αναφερόμενη σύμβαση (π.χ. βασική συμφωνία ISDΑ βασική συμφωνία αγοραστικής δύναμης και πώλησης διεθνής βασική συμφωνία ForEx ευρωπαϊκή βασική συμφωνία ή οποιεσδήποτε τοπικές βασικές συμφωνίες. 25 Έκδοση βασικής συμφωνίας Αναφορά στο έτος της έκδοσης της βασικής συμφωνίας που χρησιμοποιείται για την αναφερόμενη συναλλαγή, εάν έχει εφαρμογή (π.χ. 1992, 2002 κ.λπ.). Τμήμα 2γ Μετριασμός κινδύνου/αναφορά Όλες οι συμβάσεις 26 Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης Ημερομηνία και ώρα της επιβεβαίωσης, όπως ορίζεται βάσει του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 149/2013 ( 1 ), που δείχνει την ωριαία άτρακτο εντός της οποίας έλαβε χώρα η επιβεβαίωση. 27 Μέσα επιβεβαίωσης Εάν η σύμβαση επιβεβαιώθηκε ηλεκτρονικά, επιβεβαιώθηκε μη ηλεκτρονικά ή παραμένει μη επιβεβαιωθείσα. Τμήμα 2δ Εκκαθάριση Όλες οι συμβάσεις 28 Υποχρέωση εκκαθάρισης Να επισημανθεί εάν η αναφερόμενη σύμβαση υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

8 L 52/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισχύοντες τύποι σύμβασης παραγώγων 29 Εκκαθαρισμένη Να επισημανθεί εάν έλαβε χώρα η εκκαθάριση. 30 Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης Ώρα και ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η εκκαθάριση. 31 Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος Σε περίπτωση σύμβασης που έχει εκκαθαριστεί, ο μοναδικός κωδικός για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που έχει εκκαθαρίσει τη σύμβαση. 32 Ενδοομιλική Να επισημανθεί εάν η σύμβαση έχει συναφθεί ως συναλλαγή εντός ομίλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Τμήμα 2ε Επιτόκια Εάν αναφέρεται UPI και περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πληροφορίες, δεν απαιτείται να αναφερθεί Παράγωγα μέσων επί επιτοκίων 33 Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1 Επισήμανση του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 1, εάν έχει εφαρμογή. 34 Σταθερό επιτόκιο σκέλους 2 Επισήμανση του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2, εάν έχει εφαρμογή. 35 Υπολογισμός ημερών σταθερού επιτοκίου Ο πραγματικός αριθμός ημερών στην περίοδο υπολογισμού του πληρωτή του σχετικού σταθερού επιτοκίου, εάν έχει εφαρμογή. 36 Συχνότητα πληρωμής σταθερού σκέλους Συχνότητα πληρωμών για το σκέλος σταθερού επιτοκίου, εάν έχει εφαρμογή. 37 Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου Συχνότητα πληρωμών για το σκέλος κυμαινόμενου επιτοκίου, εάν έχει εφαρμογή. 38 Συχνότητα επαναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου Συχνότητα επαναφοράς για το σκέλος κυμαινόμενου επιτοκίου, εάν έχει εφαρμογή 39 Κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1 Επισήμανση των χρησιμοποιούμενων επιτοκίων που επαναφέρονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα με αναφορά σε επιτόκιο αναφοράς της αγοράς, εάν έχει εφαρμογή. 40 Κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2 Επισήμανση των χρησιμοποιούμενων επιτοκίων που επαναφέρονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα με αναφορά σε επιτόκιο αναφοράς της αγοράς, εάν έχει εφαρμογή. Τμήμα 2στ Συνάλλαγμα Εάν αναφέρεται UPI και περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πληροφορίες, δεν απαιτείται να αναφερθεί. Παράγωγα συναλλάγματος 41 Νόμισμα 2 Συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα, εάν διαφέρει από το νόμισμα παράδοσης. 42 Ισοτιμία 1 Η συμβατική ισοτιμία των νομισμάτων. 43 Προθεσμιακή ισοτιμία Προθεσμιακή ισοτιμία την ημέρα αξίας. 44 Βάση ισοτιμίας Επίσημη βάση ισοτιμίας.

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/9 Ισχύοντες τύποι σύμβασης παραγώγων Τμήμα 2ζ Βασικά προϊόντα Εάν αναφέρεται UPI και περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πληροφορίες, δεν απαιτείται να αναφερθεί, εκτός εάν πρέπει να αναφερθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ). Παράγωγα βασικών προϊόντων Γενικά 45 Βάση του βασικού προϊόντος Επισημαίνει τον τύπο υποκείμενου βασικού προϊόντος της σύμβασης. 46 Λεπτομερή στοιχεία για το βασικό προϊόν Λεπτομερή στοιχεία για το συγκεκριμένο βασικό προϊόν εκτός του πεδίου 45 Ενέργεια Πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, εάν έχει εφαρμογή. 47 Σημείο ή ζώνη παράδοσης Σημεία παράδοσης των περιοχών αγοράς 48 Σημείο διασύνδεσης Προσδιορισμός των συνόρων ή των συνοριακών σημείων της σύμβασης μεταφοράς. 49 Τύπος φορτίου Επαναλαμβανόμενο τμήμα των πεδίων για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών παράδοσης προϊόντος που αντιστοιχεί στις περιόδους παράδοσης μίας ημέρας. 50 Ημερομηνία και ώρα έναρξης της παράδοσης Ημερομηνία και ώρα έναρξης της παράδοσης. 51 Ημερομηνία και ώρα λήξης της παράδοσης Ημερομηνία και ώρα λήξης της παράδοσης. 52 Συμβατική ικανότητα Ποσότητα ανά χρονικό διάστημα παράδοσης. 53 Ποσοτική μονάδα Ημερήσια ή ωριαία ποσότητα σε MWh ή kwh/d που αντιστοιχεί στο υποκείμενο βασικό προϊόν. 54 Ποσότητες τιμή / χρονικό διάστημα Εάν έχει εφαρμογή, ποσότητες τιμή / χρονικό διάστημα. Τμήμα 2η Δικαιώματα προαίρεσης Εάν αναφέρεται UPI και περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πληροφορίες, δεν απαιτείται να αναφερθεί. Συμβάσεις που περιλαμβάνουν δικαίωμα προαίρεσης 55 Τύπος δικαιώματος προαίρεσης Να επισημανθεί εάν η σύμβαση είναι δικαίωμα αγοράς ή δικαίωμα πώλησης. 56 Τύπος δικαιώματος προαίρεσης (άσκηση) Να επισημανθεί εάν το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί μόνο σε καθορισμένη ημερομηνία (ευρωπαϊκός και ασιατικός τύπος), σε σειρά προκαθορισμένων ημερομηνιών (Βερμούδων) ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη διάρκεια της σύμβασης (αμερικανικός τύπος). 57 Τιμή άσκησης (ανώτατο/κατώτατο όριο) Η τιμή άσκησης του δικαιώματος.

10 L 52/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τμήμα 2θ Τροποποιήσεις στην αναφορά Ισχύοντες τύποι σύμβασης παραγώγων Όλες οι συμβάσεις 58 Τύπος πράξης Εάν η αναφορά περιλαμβάνει: σύμβαση παραγώγων ή μετασυναλλακτικό γεγονός για πρώτη φορά, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως «νέα» τροποποίηση λεπτομερειών προηγουμένως αναφερθείσας σύμβασης παραγώγων, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως «τροποποιηθείσα» ακύρωση εσφαλμένα υποβληθείσας αναφοράς, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως «σφάλμα» εκπνοή ισχύουσας σύμβασης, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως «ακύρωση» συμπίεση της αναφερόμενης σύμβασης, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως «συμπίεση» επικαιροποίηση της αποτίμησης σύμβασης, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως «επικαιροποίηση αποτίμησης» οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της αναφοράς, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως «άλλο». 59 Λεπτομέρειες του τύπου πράξης Σε περίπτωση που το πεδίο 58 αναφέρεται ως «άλλο», οι λεπτομέρειες της εν λόγω τροποποίησης θα πρέπει να προσδιορίζονται εδώ. ( 1 ) Βλέπε σελίδα 11 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας. ( 2 ) ΕΕ L 326 της , σ. 1.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9586 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.7.2016 L 195/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/11 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/11 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 149/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2014 L 363/121 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την αναφορά δεδομένων για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.1.2015 L 11/37 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/62 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Υπόδειγμα STOR ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ /ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ STOR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Υπόδειγμα STOR ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ /ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ STOR ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγμα STOR ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ /ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ STOR Πρόσωπα που διαμεσολαβούν κατ επάγγελμα στην κατάρτιση συναλλαγών ή εκτελούν συναλλαγές / Διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.9.2015 L 248/45 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1599 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.3.2016 L 58/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0034 (COD) LEX 1682 PE-CONS 24/1/16 REV 1 EF 118 ECOFIN 396 CODEC 652 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι διαβουλεύσεις με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του. (5) Κατά συνέπεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 θα πρέπει

(4) Οι διαβουλεύσεις με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του. (5) Κατά συνέπεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 θα πρέπει 9.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 122/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 708/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 91/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Μαρτίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός»

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός» ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κανονιστικές Αποφάσεις ΗΜΕΡ. : 8 Νοεμβρίου, 2016 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2016/ 04-2016 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18255 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1573 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 94/16-5-2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2016 COM(2016) 857 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ βάσει του άρθρου 85 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 54 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 25 Φεβρουαρίου 2015 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/281

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0024 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα