Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς"

Transcript

1 Διαχείριση Κινδύνου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής «Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών υπηρεσιών» Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου

2 Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών υπηρεσιών 2. Επιπτώσεις των εξελίξεων στις εργασίες της τράπεζας 3. Αναγκαίες τροποποιήσεις στη δομή & λειτουργία της τράπεζας 4. Αποτελεσματική συμμόρφωση και διαχείριση πόρων και πελατείας 2

3 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 1. Τραπεζικό δίκαιο 2. Δίκαιο κεφαλαιαγοράς 3. Δίκαιο συμπληρωματικής εποπτείας ομίλων ετερογενών χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων 4. Δίκαιο συστημάτων πληρωμών: Συστήματα πληρωμών Ηλεκτρονική τραπεζική Πρόληψη της απάτης στα μέσα & συστήματα πληρωμών 5. Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος 6. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 7. Ειδικό λογιστικό δίκαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων 3

4 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο: κύρια θέματα 1. σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εγγυήσεως καταθέσεων & επενδύσεων 2. συστήματα οργάνωσης & εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων 3. κανόνες προληπτικής εποπτείας 4. ενημέρωση των συναλλασσομένων (γενικοί όροι συναλλαγών) 5. τρόποι οργάνωσης & λειτουργίας των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων 6. ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων 7. θέσπιση ρυθμίσεων για την αποφυγή πράξεων χειραγώγησης της αγοράς 8. θέσπιση ρυθμίσεων για τη διαφάνεια της αγοράς 9. αμοιβαία κεφάλαια και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα 10. ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, κάρτες, εταιρίες κλπ 11. συστήματα πληρωμών & συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων 12. ηλεκτρονική τραπεζική 13. πρόληψη της απάτης σταμέσακαισυστήματαπληρωμών 14. επεξεργασία & προστασία των προσωπικών δεδομένων 15. καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος & αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 16. προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 17. λειτουργία εξειδικευμένων προϊόντων και αγορών κλπ 4

5 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 1. Τραπεζικό Δίκαιο Ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων» Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας» Ν. 2832/2000 (ΦΕΚ Α' 141, ) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία συστήματος καταθέσεων και τροποποίηση και συμπλήρωση του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος» ΠΔΤΕ 2577/2006 (ΦΕΚ Α 59, ) «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» ΠΔ/ΤΕ 2560/2005 (ΦΕΚ Α 88, ) «Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων» ΠΔ/ΤΕ 2557/2005 (ΦΕΚ Α 19, ) «Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2442/1999, όπως ισχύει, σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις» 5

6 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 1. Τραπεζικό Δίκαιο (συνέχεια) Συνεδρίαση ΕΤΠΘ 178/2004 ( ) «Αναγνώριση υβριδικών τίτλων» ΠΔ/ΤΕ 2540/2004 ( ) Σχετικά με τους κανόνες εποπτείας της εταιρίας «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων Α.Ε. (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε)» και την εποπτική αντιμετώπιση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που φέρουν τη ρητή εγγύηση της εταιρείας αυτής. ΠΔ/ΤΕ 2541/2004 (ΦΕΚ Α 87, ) «Κωδικοποίηση και τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2440/1999 "Ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα", όπως ισχύει» ΠΔ/ΤΕ 2527/2003 (ΦΕΚ Α 301, ) «Κανόνες προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζονται στα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος» ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 (ΦΕΚ Α 277, ) «Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους» 6

7 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 2. Δίκαιο κεφαλαιαγοράς Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α' 195, ) (MiFID) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» N. 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178, ), καταργεί τον N. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130, ) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» Ν. 3556/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 91, ) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» Ν. 3371/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 178, ) «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» Ν. 3340/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 112, ) «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς» Ν. 3461/2006 (Φ.Ε.Κ Α' 106, ) «Δημόσιες Προτάσεις» Ν. 3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' 210, ) «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» Ν. 3152/2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 152, ) «Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» Ν. 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 157, ) «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» Ν. 3016/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 110, ) «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» 7

8 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 3. Δίκαιο συμπληρωματικής εποπτείας ομίλων ετερογενών χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων N. 3455/2006 (ΦΕΚ Α' 84/ ) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων. 8

9 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 4. Δίκαιο συστημάτων πληρωμών 4.1. Συστήματα πληρωμών ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθμ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 21, ) 4.2. Ηλεκτρονική τραπεζική ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 13, ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘM «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997» (ΦΕΚ Α 133, ) ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» 4.3. Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 969/Φ.12 ΤΗΣΑΡΧΗΣΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣΤΟΥΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.): Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου κατά τη χρήση των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΦΕΚ Β 298, ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. Ζ1-178 (Κεφάλαιο Πρώτο): Συναλλαγές που γίνονται με κάρτες Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Σύστασης 97/489/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 1997 «σχετικά με τις συναλλαγές που γίνονται και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκδότη και του κατόχου» (ΦΕΚ Β 255, ) ΟΔΗΓΙΑΤΗΣΑΡΧΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, της 26ης Σεπτεμβρίου 2000, «για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω κλειστών κυκλωμάτων» 9

10 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 5. Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3691/2008 «σχετικά με την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 166/ ) Απόφαση ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 281/5/ Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΦΕΚ Β 650, ) Απόφαση της ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 285/6/ Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13 και 14 του άρθρου 4 του νόμου 3691/2008 Υπουργική Απόφαση αριθμ /B.1907 της 23ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη σύσταση του Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Υπουργική Απόφαση αριθμ. 3015/30/6/ Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Β 536, ) 10

11 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 6. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Υπουργική Απόφαση Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ Β'1353/ ) «Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις» Οδηγία 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου Νόμος 3587/2007 (ΦΕΚ Α 152/ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει - Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» Νόμος 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ) «Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 (ΦΕΚ Α 116/ ) «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)» Προεδρικό Διάταγμα 301/2002 (ΦΕΚ Α 267/ ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών και τροποποίηση του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτών» ΚοινήΥπουργικήΑπόφασηΖ1-178/2001 (ΦΕΚ Β 255/ ) «Συναλλαγές που γίνονται με κάρτες - Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Σύστασης 97/489/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 1997 «σχετικά με τις συναλλαγές που γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκδότη και του κατόχου» ΚοινήΥπουργικήΑπόφασηΖ1-496/2000 (ΦΕΚ Β' 1545/ ) «Πωλήσεις από απόσταση Συγκριτική διαφήμιση Προσαρμογή του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών (ΦΕΚ Α 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 1997 «για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις» Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2523/ (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) (ΦΕΚ Α 158/ ) «Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1955/ , όπως ισχύουν, σχετικά με την καταναλωτική πίστη και τα δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη προσωπικών αναγκών» Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2501/ ΦΕΚ Α 277/ ) «Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους» 11

12 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο: θέματα υπό εξέλιξη Διεθνές / Ευρωπαϊκό επίπεδο 1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων Αναπροσαρμογή του πλαισίου άσκησης εποπτείας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα (European Systemic Risk Board, European System of Financial Supervisors) Κεφαλαιακή επάρκεια Εποπτικές γνωστοποιήσεις Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις 2. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών Εξω-χρηματιστηριακές αγορές (OTC) παραγώγων Ενημερωτικό δελτίο oπρόταση τροποποίησης της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ Οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) oεπενδυτική συμβουλή oαντιπαροχές Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων επί Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) oαμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων oδιαβατήριο εταιριών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ oέγγραφο βασικής πληροφόρησης 3. Συστήματα & μέσα πληρωμών 4. Θέματα προστασίας καταναλωτή 12

13 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο : θέματα υπό εξέλιξη Εθνικό επίπεδο Συστήματα & μέσα πληρωμών (2 ος / 2010) Θέματα προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (4 ος / 2010) Θέματα λειτουργίας & εποπτείας κεφαλαιαγορών 13

14 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο : εξελίξεις & αποτελεσματικότητα Θεματολογία Κανονιστικών ρυθμίσεων: 1. Εποπτικοί φορείς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 2. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 3. Βασιλεία ΙΙ 4. Ν.3606/2007 Αγορές Χρηματοπιστωτικών μέσων (2004/39/EC) «MiFID» 5. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες 6. Ξέπλυμα χρήματος 7. Κατάχρηση της Αγοράς / Διαφάνεια Εξέλιξη / Προβληματισμός: 1. Λόγω της κρίση ιδρύθηκαν τα European Systemic Risk Board και European System of Financial Supervisors 2. Συζήτηση για την τροποποίηση σημαντικών προτύπων (αποτίμηση παραγώγων προϊόντων, τιτλοποίηση κλπ) 3. Τροποποίηση σημαντικών παραμέτρων για την επαρκέστερη κάλυψη περιοχών κινδύνων 4. Ανάπτυξη προβληματισμού στη διεθνή κοινότητα για την αποτελεσματικότητα σε θέματα επαρκούς εποπτείας, διαφάνειας αγορών, συνθηκών ανταγωνισμού, σύγκρουσης συμφερόντων κλπ 5. Συζήτηση για ανάπτυξη νέου πλαισίου εποπτείας με την κάλυψη περισσότερων θεσμών (πχ hedge funds) 6. Συνεχής προβληματισμός για την καταπολέμηση διόδων / μεθόδων για το ΞΧ 7. Παρά το ήδη αυστηρό πλαίσιο, εντοπισμός σημαντικών σκανδάλων (πχ Bernard L. Madoff, a former chairman of the Nasdaq Stock Market) 14

15 Επιπτώσεις στις καθημερινές εργασίες της τράπεζας Πολύπλοκο και σύνθετο πλαίσιο λειτουργίας της τράπεζας Αυξημένα και πιο πολύπλοκα τραπεζικά προϊόντα Υποχρέωση για δημιουργία και διανομή εξειδικευμένων εντύπων Υποχρέωση για συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε εξειδικευμένα αντικείμενα Υποχρέωση για την ύπαρξη εξειδικευμένων / πιστοποιημένων στελεχών στα καταστήματα Υποχρέωση για καλύτερη αξιολόγηση του (δυνητικού) πελάτη στο επίπεδο του καταστήματος Αύξηση του κόστους του χρήματος και του κόστους λειτουργίας Αύξηση του ανταγωνισμού από μη τραπεζικούς οργανισμούς (πχ χρηματοδοτικές εταιρίες, ασφαλιστικούς ομίλους, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, εταιρίες πληρωμών κλπ) Αυστηρότερο νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή επενδυτικών & ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, τιςπωλήσειςχρηματοδοτικώνπροϊόντων, τη συγκριτική διαφήμιση, τη χρήση καρτών κλπ Εξειδικευμένες διαδικασίες για την πρόληψη της χρήσης της τράπεζας για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Πρόνοια για την προστασία του καταναλωτή Πρόνοια για την προστασία προσωπικών δεδομένων των πελατών Υποχρέωση για συμμετοχή στο κεφάλαιο ειδικών ταμείων (πχ εγγύησης καταθέσεων & επενδύσεων / συνεγγυητικό) 15

16 Τροποποιήσεις στη δομή & λειτουργία της τράπεζας Κατάστημα: προσπάθεια για μείωση του κόστους λειτουργίας, αλλαγές στη δομή για βέλτιστη χρήση των χώρων, συμμόρφωση με τους κανονισμούς και υιοθέτηση των ηλεκτρονικών τρόπων συναλλαγών Διαδικασίες: πλήρεις, με συνεχή ενημέρωση, απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των στελεχών και των συστημάτων Στελέχη: συνεχής εκπαίδευση, εξειδίκευση, υποχρεωτική πιστοποίηση γνώσεων, «στελέχη-πωλητές», «πομποί και δέκτες» της τράπεζας στην τοπική κοινότητα Έντυπα: πληρότητα, εξειδίκευση ανά προϊόν ή υπηρεσία, πρόνοια για επάρκεια στο κατάστημα και προώθησή τους στην πελατεία Προϊόντα: περισσότερα σε αριθμό αλλά με μικρότερο χρόνο ζωής, καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη, μικρή διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό Συνεργασία με κεντρικές υπηρεσίες: παροχή από τις κεντρικές υπηρεσίες υποστήριξης και ενημέρωσης για τις τάσεις του ανταγωνισμού, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, παρακολούθηση επίτευξης στόχων, συντονισμός ενεργειών, εκπαίδευση κλπ Πωλήσεις vs Υποστηρικτικές εργασίες: αύξηση των εργασιών πωλήσεων και σταδιακή μείωση των υποστηρικτικών εργασιών με αντίστοιχη μεταφορά τους στις κεντρικές, ανάπτυξη στρατηγικών για την αύξηση των σταυροειδών πωλήσεων Στρατηγική / Στοχοποίηση: θέσπιση στόχων ανά κατάστημα, υιοθέτηση στρατηγικής για την επίτευξή τους, τακτική επισκόπηση των επιτευγμάτων κλπ 16

17 Αποτελεσματική συμμόρφωση & διαχείριση πόρων και πελατείας Διαχείριση προϊόντων & πελατείας: πελατοκεντρική vs προϊοντική προσέγγιση, ανάπτυξη σταυροειδών πωλήσεων Συνεργασία τομέων / μονάδων: για συντονισμό ενεργειών, θέσπιση παρακολούθηση υλοποίησης και απολογισμό επίτευξης στόχων, παροχή πληροφόρησης για την τοπική αγορά, επικαιροποίηση διαδικασιών, εφοδιασμό με έντυπα κλπ Κατάστημα (χωροθέτηση): ευδιάκριτη χωροθέτηση των χώρων πωλήσεων, συναλλαγών και υποστηρικτικών εργασιών, παρότρυνση σε πελάτες για τη χρήση των μηχανημάτων συναλλαγών Ασφάλεια συναλλαγών: πλήρης υιοθέτηση διαδικασιών για την ασφάλεια των συναλλαγών, την προστασία του καταναλωτή και των προσωπικών του δεδομένων Εκπαίδευση: συνεχή εκπαίδευση των στελεχών σε θέματα πωλήσεων, βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων, χρήσης συστημάτων, προϊόντων και διαδικασιών και απόκτηση αντίστοιχου πιστοποιητικού γνώσεων 17

18 Αποτελεσματική Συμμόρφωση Παράδειγμα 1: Εφαρμογή του N.3606/2007 (MiFID) Τι είναι η «MiFID» και τι αλλάζει ; Είναιτονέοπλαίσιοπουδιέπει την παροχή επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την οργάνωση και δραστηριοποίηση των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπεύει στην ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής αγοράς με την αύξηση του ανταγωνισμού, της διαφάνειας, αλλά και της προστασίας των επενδυτών, μέσα από την εφαρμογή ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου σύγκλησης και εναρμόνισης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Ποια προϊόντα αφορά; Δεν αφορά καταθέσεις, προθ. καταθέσεις ή καταθετικά προϊόντα Ημερομηνία εφαρμογής: 1 Νοεμβρίου 2007 Μέσα χρηματαγοράς (αγορά χρήματος) έντοκα γραμμάτια αποδεικτικά κατάθεσης (CD) εμπορικά γραμμάτια (CP) Κινητές αξίες (κεφαλαιαγορά) Μετοχές, ομόλογα, warrants κλπ Παράγωγα προϊόντα χρηματοοικονομικά σε εμπορεύματα πιστωτικά ναυτιλιακά, κλιματικά, ρύπων κλπ Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (πχ αμοιβαία κεφάλαια, ETF s) Συμβάσεις επί διαφορών (CFD s) 18

19 Αποτελεσματική Συμμόρφωση Παράδειγμα 1: Εφαρμογή του N.3606/2007 (MiFID) Τομείς που επηρεάζει η «MiFID» : Οι νέες αρχές που υιοθετούνται : 1. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών / συμβουλών / προϊόντων 2. Συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών & προϊόντων 3. Κατηγοριοποίηση πελατών 4. Διαχείριση & εκτέλεση εντολών πελατείας 5. Προ- & μετά-συναλλακτική διαφάνεια 6. Ενημέρωση πελατών 7. Οργανωτικές απαιτήσεις & κανόνες συμπεριφοράς 8. Σύγκρουση συμφερόντων 9. Πιστοποίηση στελεχών 10. Αναφορές συναλλαγών προς εποπτικές αρχές 11. Τήρηση αρχείων συναλλαγών 12. Ανάθεση εργασιών σε τρίτους (outsourcing) 13. Συνεργασίες με τρίτους Κατηγοριοποίηση πελατών (ιδιώτες, επαγγελματίες, επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι) Αξιολόγηση / Έλεγχος καταλληλότητας και συμβατότητας πελάτη και προϊόντος (προ- & μετά- συμβατική ενημέρωση από και προς τον πελάτη) Βέλτιστη εκτέλεση («πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης») και διαχείριση εντολών πελάτη Αυξημένες υποχρεώσεις πληροφόρησης (ανάλογα με την κατηγορία του πελάτη πρέπει να αποκτάμε αρχικά και στη συνέχεια να παρέχουμε και την αντίστοιχη πληροφόρηση) Διαφάνεια συναλλαγών (προ- & μετά- συναλλακτική διαφάνεια, τιμολογιακή πολιτική, παροχή αυξημένης πληροφόρησης κλπ) Οργανωτικές απαιτήσεις για την τράπεζα (πλήρεις εσωτερικές διαδικασίες, τακτική αξιολόγησή τους, συγκρούσεις συμφερόντων, διαχείριση κινδύνων, προϋποθέσεις ανάθεσης εργασιών σε τρίτους κλπ) 19

20 Αποτελεσματική Συμμόρφωση Παράδειγμα 1: Εφαρμογή του N.3606/2007 (MiFID) Περιγραφή της νέας διαδικασίας παροχής επενδυτικών προϊόντων : Βήμα 1ο: Ορισμός πιστοποιημένων στελεχών ανά κατάστημα Βήμα 2ο: Ορισμός του ενημερωτικού υλικού για την παροχή των επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών Βήμα 3ο: Υποδοχή του πελάτη Βήμα 4ο: Κατηγοριοποίηση του πελάτη Βήμα 5ο: Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για τον καθορισμό του επενδυτικού προφίλ του πελάτη Βήμα 6ο: Ενημέρωση του πελάτη για τα διαθέσιμα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η τράπεζα. Παράδοση ενημερωτικού υλικού. Βήμα 7ο: Υπογραφή της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των παραρτημάτων αυτής και συμπλήρωση των λοιπών εξειδικευμένων εντύπων ανά προϊόν για την πραγματοποίηση της συναλλαγής Βήμα 8ο: Πραγματοποίηση της συναλλαγής και παράδοσης του παραστατικού συναλλαγής στον πελάτη. Παράδοση λοιπών εντύπων Βήμα 9ο: Ενημέρωση του πελάτη για τη μορφή της ενημέρωσης που θα λαμβάνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα Βήμα 10ο: Ολοκλήρωση της πώλησης / συνάντησης με τον πελάτη. Βήμα 11ο: Αρχειοθέτηση εντύπων. Ενημέρωση ημερολογίου για πιθανές follow up ενέργειες Στόχοι : Άμεση συμμόρφωση διαδικασιών & συνεργασιών με το νέο θεσμικό πλαίσιο Διατήρηση, αξιοποίηση, ισχυροποίηση της σχέσης της τράπεζας με τους υπάρχοντες πελάτες & τους συνεργάτες της Ανάπτυξη & πώληση προϊόντων / υπηρεσιών για τη δημιουργία εσόδων για την τράπεζα. 20

21 Αποτελεσματική Συμμόρφωση Παράδειγμα 2: Εφαρμογή του N.3601/2007 (Βασιλεία ΙΙ) Τι είναι η «Βασιλεία ΙΙ» και τι αλλάζει ; Είναι το νέο πλαίσιο που διέπει την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις Σκοπεύει στη δημιουργία ενός πλέγματος ασφαλείας, στην προστασία των καταθετών και στη χρηματοοικονομική σταθερότητα Μέσω της επάρκειας κεφαλαίων και ισχυρών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων Ποιες λειτουργίες της τράπεζας αφορά ; τη διαχείριση κινδύνων τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας τις δανειακές υποχρεώσεις της τράπεζας τη διαχείριση ενεργητικού & παθητικού την παροχή πιστώσεων σε πελάτες το σχεδιασμό χρηματοδοτικών προϊόντων 21

22 Αποτελεσματική Συμμόρφωση Παράδειγμα 2: Εφαρμογή του N.3601/2007 (Βασιλεία ΙΙ) Τομείς που επηρεάζει η «Βασιλεία ΙΙ» : Στόχοι : 1. τη διαχείριση ενεργητικού παθητικού 2. τη διαχείριση κινδύνων 3. τα χρηματοδοτικά προϊόντα 4. το κόστος κεφαλαίου για την τράπεζα 5. τη δημιουργία & διάθεση ομολογιακών τίτλων 6. τα συστήματα λογισμικού της τράπεζας 7. το ύψος των χρηματοδοτήσεων (μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα) 8. τη λιανική τραπεζική (προϊόντα & επιτόκια) 9. το ανθρώπινο δυναμικό και τις εγκαταστάσεις της τράπεζας 10. το εύρος των διαφορετικών δραστηριοτήτων της τράπεζας 11. τις εσωτερικές διαδικασίες 1. Άμεση συμμόρφωση 2. Καλύτερη διαχείριση κινδύνων 3. Δημιουργία βάσης δεδομένων πελατείας 4. Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών προϊόντων 5. Μείωση του κόστους κεφαλαίου 6. Βελτίωση συστημάτων λογισμικού 7. Ανάπτυξη & διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της τράπεζας 8. Βέλτιστη οργάνωση για την αποφυγή ζημιών και τη δημιουργία εσόδων για την τράπεζα 22

23 Συμμόρφωση vs Κερδοφορία Νομικό & θεσμικό πλαίσιο vs Κίνδυνος ;;; Κέρδος ;;; Ο κλασικός τραπεζίτης συμμορφώνεται και σταδιακά μεταφέρει το κόστος στον πελάτη!!!! vs Ο σύγχρονος τραπεζίτης συμμορφώνεται και διερευνά προοπτικές για αύξηση της κερδοφορίας!!! 23

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013 Έκθεση Πεπραγμένων ΕΕΤ 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Γεώργιος Ζανιάς Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντιπρόεδροι Σταύρος Λεκκάκος Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΚΑΖΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΧΑΝ 1016)

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ Ιύ Ιούνιος 2010 1 Πίνακας Περιεχομένων Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324 Website:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα»

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απόφαση Ε.Κ. 8/459/27.12.2007 31 Δεκεμβρίου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Απ. Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ)

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Έτος 2014 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔΤΕ2592/20.8.2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ.

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - Ν. 3606/2007) Σεπτέμβριος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 5 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

4. Εργασiες της Τράπεζας

4. Εργασiες της Τράπεζας 4. Εργασiες της Τράπεζας 4.1 Ρύθμιση και Εποπτεία του Τραπεζικού Τομέα Εποπτεία τραπεζικών ιδρυμάτων Η ΚΤΚ είναι η αρμόδια αρχή, δυνάμει των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-2007 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα