Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: Αθήνα, 03 Μαΐου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1002 ΠΡΟΣ: 1. Ο.Τ.Ε. Α.Ε ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως ισχύει τροποποιηµένος) Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως ισχύει, µε σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν υποβολής της υπ αριθ. πρωτ. εισερχ.... αναφοράς του κυρίου..., ως διαχειριστή της εταιρείας..., κατά της εταιρείας Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του υπό κρίση φακέλου, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Ο εκπρόσωπος της καταγγέλλουσας εταιρείας αναφέρει ότι η Ο.Τ.Ε. Α.Ε. εξέδιδε λογαριασµούς στην επωνυµία της καταγγέλλουσας µε έκπτωση, η οποία περιγραφόταν στους λογαριασµούς ως «έκπτωση µονάδων διµήνου», έως και... Οι σχετικοί λογαριασµοί εξοφλούνταν κανονικά έως την έκδοση του λογαριασµού που αφορούσε στην περίοδο χρήσης..., όπου χρεώθηκε επιπλέον του ποσού χρήσης της τηλεφωνικής γραµµής για το συγκεκριµένο διάστηµα και ποσό... µε την αιτιολογία «εξ οφειλοµένου ποσού». Επίσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, µε τις υπ αριθ. πρωτ.... και... επιστολές, η Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ενηµέρωσε την καταγγέλλουσα εταιρεία ότι το επιπλέον ποσό αφορούσε σε τηλεπικοινωνιακή κίνηση από µονάδες που δεν είχαν χρεωθεί (από... έως...) εκ παραδροµής, καθώς η τηλεφωνική σύνδεση 1

2 είχε ενταχθεί σε ειδική οµάδα έκπτωσης, την οποία δεν δικαιούνταν οι καταγγέλλοντες. Στη συνέχεια και κατόπιν διαβίβασης της υπό κρίση αναφοράς, από την Υπηρεσία µας προς την Ο.Τ.Ε. Α.Ε., η καταγγελλόµενη µε το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ.... έγγραφο µας κοινοποιεί την από... (...) επιστολή της προς την εταιρεία..., όπου µεταξύ άλλων- αναφέρει:. Η Αρχή, µε το υπ αριθ. πρωτ.... έγγραφο, κάλεσε τα εµπλεκόµενα µέρη όπως παραστούν στα γραφεία της, την..., για την επίτευξη συµβιβασµού και την κατάρτιση πρακτικού συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Ωστόσο, η ορισθείσα συνάντηση µαταιώθηκε, κατόπιν της υπ αριθ. πρωτ. εισερχ.... ηλεκτρονικής επιστολής... της Ο.Τ.Ε. Α.Ε., µε την αιτιολογία αναζήτησης περισσότερων στοιχείων από τις αρµόδιες υπηρεσίες της καταγγελλόµενης, ενώ, σε τηλεφωνική επικοινωνία µας, οι εκπρόσωποι της καταγγελλόµενης... δεσµεύτηκαν όπως µας γνωρίσουν τις τελικές απόψεις τους εγγράφως. Στην υπ αριθ. πρωτ. εισερχ.... επιστολή, η καταγγελλόµενη εταιρεία αναφέρει: «...». Επίσης, σε άλλο σηµείο, η καταγγελλόµενη αναφέρει ότι «...». Περαιτέρω, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: Κατ άρθρο 250 ΑΚ: «Σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις: 5. εκείνων που, χωρίς να ανήκουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στον αριθµό 1, ασκούν κατ επάγγελµα την επιµέλεια ξένων υποθέσεων ή την παροχή υπηρεσιών, για τις αµοιβές και για τις δαπάνες τους», ενώ σύµφωνα µε την 251 ΑΚ: «η παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της». Σύµφωνα µε το άρθρο 281 ΑΚ: «Η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος». Έχει κριθεί ότι, για να θεωρηθεί η άσκηση δικαιώµατος (νόµιµου ή συµβατικού) ως καταχρηστική, πρέπει η προφανής υπέρβαση των ορίων (που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο οικονοµικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος) να προκύπτει από την προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή ακόµα και από άλλες περιστάσεις που µεσολάβησαν, κατά τρόπο ώστε να µην καθίσταται πλέον ανεκτή η άσκηση του δικαιώµατος αυτού κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου. εν ενδιαφέρουν εδώ τα κίνητρα για την άσκηση του δικαιώµατος, όπως δεν ενδιαφέρει εάν η κατάχρηση απορρέει από υπαίτια συµπεριφορά του δικαιούχου. Αρκεί ότι αντικειµενικά, κατά την άσκηση του δικαιώµατος, διαπιστώνεται προδήλως υπέρβαση των ορίων των ανωτέρω κριτηρίων. 1 Ειδική περίπτωση κατάχρησης δικαιώµατος αποτελεί η αποδυνάµωση δικαιώµατος. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η συνδροµή αδράνειας του δικαιούχου, εξακολούθησης αυτής για µακρό χρονικό διάστηµα, καθώς και η συνδροµή άλλων 1 Βαθρακοκοίλης/ ΕΡΝΟΜΑΚ/Ερµηνεία Αστικού Κώδικα/Τόµος Α /ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ/2001 2

3 ειδικών συνθηκών όπως είναι η γνώση της νέας κατάστασης από το δικαιούχο, η σύµπραξη στην κατάσταση αυτή και η απραξία όχι από εύλογη αιτία. Επιπλέον, εξετάζεται η υποκειµενική θέση του υπόχρεου απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, όπως κυρίως ο σχηµατισµός εύλογης πεποίθησής του για την ανυπαρξία δικαιώµατος του άλλου ή για την παραίτησή του από αυτό, αλλά και οι ενδεχόµενες επαχθείς συνέπειες που συνεπάγεται η ανατροπή της κατάστασης για τον υπόχρεο. 2 Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 288 ΑΚ: «Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη». Κατά τη διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ (η οποία αποτελεί εξειδίκευση της αρχής της καλής πίστης, όπως αυτή θεµελιώνεται κυρίως στα ως άνω άρθρα): «Αν εκείνος που ζηµιώθηκε συντέλεσε από δικό του πταίσµα στη ζηµία ή την έκτασή της, το δικαστήριο µπορεί να µην επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό της. Το ίδιο ισχύει και όταν εκείνος που ζηµιώθηκε παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζηµία ή δεν επέστησε την προσοχή του οφειλέτη στον κίνδυνο ασυνήθιστα µεγάλης ζηµίας, τον οποίο ο οφειλέτης ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για το πταίσµα των προσώπων για τα οποία ευθύνεται εκείνος που ζηµιώθηκε». Για την εφαρµογή του υπόψη (διορθωτικού της αρχής της πλήρους αποκατάστασης της ζηµίας) κανόνα, σκοπός του οποίου είναι η ισόρροπη κατανοµή της ζηµίας µεταξύ ζηµιώσαντος και υπαίτιου ζηµιωθέντος, απαιτείται: α) Υποχρέωση προς αποζηµίωση, β) συµβολή του ζηµιωθέντος στην επέλευση ή την έκταση της ζηµίας και γ) αιτιώδης συνάφεια της συµπεριφοράς του ζηµιωθέντος προς την επέλευση ή την έκταση της ζηµίας. Η συνυπευθυνότητα του ζηµιωθέντος θεµελιώνεται στις αρχές της ευθύνης και της ίσης µεταχείρισης ζηµιώσαντος και ζηµιωθέντος όταν και οι δύο πλευρές βαρύνονται µε νόµιµο λόγο ευθύνης. Κατά την κρατούσα στη θεωρία άποψη, η ΑΚ 300 είναι µια γενική ρήτρα επιµερισµού της ζηµίας ανάµεσα στα εµπλεκόµενα µέρη, η οποία δεν περιορίζεται στο δίκαιο της αποζηµίωσης: Εφαρµόζεται τόσο στις πρωτογενείς αξιώσεις εκπλήρωσης της παροχής όσο και στις αξιώσεις που πηγάζουν από τη µη εκπλήρωση της σύµβασης (όπως είναι η αποζηµίωση) και δεν δικαιολογείται διαφοροποίηση των δύο κατηγοριών αξιώσεων, καθώς οι δευτερογενείς αξιώσεις αποτελούν στην ουσία τη συνέχεια των πρωτογενών, σε περίπτωση που συντρέξει κάποιος νόµιµος λόγος. Συνεπώς, η ΑΚ 300 καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ενώ η επέλευση ενός νοµικού ή πραγµατικού µειονεκτήµατος συνδέεται µε τη συνδροµή νόµιµου λόγου ευθύνης ενός προσώπου (ζηµιώσαντος), συντρέχει παράλληλα και νόµιµος λόγος ευθύνης του καταρχήν βλαπτόµενου (ζηµιωθέντος), ο οποίος όµως διαθέτει ένα νοµικό πλεονέκτηµα σε αντιστάθµισµα της βλάβης που υφίσταται και εύλογα εποµένως γεννάται το ερώτηµα αν αυτός δικαιούται τελικά να ασκήσει την αξίωσή του και να αποκτήσει το υπό εξέταση πλεονέκτηµα. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις της ολικής ή µερικής απώλειας ενός δικαιώµατος ή γενικότερα ενός νοµικού πλεονεκτήµατος από το δικαιούχο του, επειδή η συµπεριφορά του υπήρξε για κάποιο λόγο επιλήψιµη, είναι και η περίπτωση της παραγραφής αλλά και η περίπτωση της κατάχρησης δικαιώµατος. Η ΑΚ 300, όµως, 2 Βαθρακοκοίλης/ ο.π. 3

4 θέτει µια επιπλέον προϋπόθεση: Αυτήν της συνδροµής νόµιµου λόγου ευθύνης, ώστε η ζηµία που επήλθε εξαιτίας της συνδροµής αυτής να επιµερίζεται στα εµπλεκόµενα µέρη και όχι να επιρρίπτεται είτε στο ένα είτε στο άλλο. 3 Όσον αφορά δε στο δικονοµικό ζήτηµα εάν ο ισχυρισµός της συνυπευθυνότητας λαµβάνεται υπόψη µόνο κατ ένσταση ή και αυτεπαγγέλτως, σηµειώνουµε ότι: Στη θεωρία υποστηρίζεται ότι ο ισχυρισµός του εναγοµένου περί αποκλειστικής υπαιτιότητας του ζηµιωθέντος συνιστά άρνηση της αγωγής, στην οποία επικαλείται συνήθως πραγµατικά περιστατικά που στοιχειοθετούν πταίσµα του ζηµιωθέντος. Εάν στα πραγµατικά αυτά περιστατικά θεµελιώνονται όλες οι προϋποθέσεις της ΑΚ 300, τότε η ένσταση της ΑΚ 300 καλύπτεται από τον ισχυρισµό περί αποκλειστικής υπαιτιότητας του ζηµιωθέντος σε συνδυασµό µε το αίτηµα του τελευταίου να κριθεί αποκλειστικά υπεύθυνος ο ζηµιώσας: Το µείζον αυτό αίτηµα περιλαµβάνει και το έλασσον της µείωσης του ποσού της οφειλόµενης αποζηµίωσης, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή επίκλησή του από τον εναγόµενο. 4 Επίσης, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: Η αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων (361 ΑΚ), θεµελιώδης αρχή του ενοχικού δικαίου, διέπει τη σύναψη και τη διαµόρφωση του περιεχοµένου των συµβάσεων. Απόκλιση από την αρχή αυτή συνιστούν οι αποκαλούµενες συµβάσεις προσχώρησης, των οποίων το περιεχόµενο καθορίζεται, καταρχήν για λόγους απλοποίησης των συναλλακτικών σχέσεων, από τον ένα συµβαλλόµενο (χρήστη), κατά κανόνα τον ισχυρότερο, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται τελικά (έως και να αποκλείεται) η δυνατότητα διαπραγµάτευσης του ασθενέστερου αντισυµβαλλόµενου (πελάτη) και, συνεπώς, να ανατρέπεται το τεκµήριο αυτοδιάθεσης που χαρακτηρίζει κανονικά τις ατοµικές συµβάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου είναι προφανής ο κίνδυνος υπέρµετρης επιβάρυνσης της θέσης του αδύναµου µέρους της σύµβασης, ενεργοποιείται ένα πλέγµα προστατευτικών διατάξεων του ΑΚ, µε τους ερµηνευτικούς κανόνες των οποίων ελέγχεται η καταχρηστικότητα τόσο της επίκλησης συγκεκριµένων ΓΟΣ στην εκάστοτε σύµβαση, όσο και του περιεχοµένου αυτών. Πέραν, δε, της εφαρµογής των σχετικών γενικών διατάξεων και αρχών του ΑΚ, όταν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή προστατεύεται και ειδικότερα από το άρθρο 2 του ν. 2251/94, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το άρθρο 10 παρ. 24 του ν. 2741/99 και από το άρθρο 2 του ν. 3587/07. 5 Μνηµονεύουµε ειδικά την παρ. 4 (αρθρ. 2 ν. 2251/94), σύµφωνα µε την οποία: «Κατά την ερµηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών. Γενικοί όροι συναλλαγών που διατυπώθηκαν µονοµερώς από τον προµηθευτή ή από τρίτον για λογαριασµό του, σε περίπτωση αµφιβολίας ερµηνεύονται υπέρ του καταναλωτή». Επίσης, παραθέτουµε την παρ. 6, κατά την οποία: «Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωµατωµένου σε σύµβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή 3 Κοντογιάννη/Η Συνυπευθυνότητα του ζηµιωθέντος στο Αστικό ίκαιο/2006/βιβλιοθήκη Αστικού και ικονοµικού ικαίου/τόµος 51 4 Κοντογιάννη/ο.π. 5 Καράκωστας/ ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή/2008, Αλεξανδρίδου/ ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή /2008 4

5 υπηρεσιών που αφορά η σύµβαση, ο σκοπός της, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύµβασης ή άλλης σύµβασης από την οποία αυτή εξαρτάται». Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α : «Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζηµία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνοµα και υπαίτια, µε πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή». Με το άρθρο 8 ν. 2251/94 η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες αντιµετωπίζεται µε µια ειδικότερη ρύθµιση, η οποία δεν αποκλείει την κοινή αδικοπρακτική ούτε την τυχόν ενδοσυµβατική ευθύνη που προβλέπει ο ΑΚ. Προϋποθέσεις ευθύνης εδώ είναι: α) Υπαιτιότητα. Ο παρέχων υπηρεσίες δρα υπαιτίως είτε γιατί οι υπηρεσίες του δεν ανταποκρίνονται στην ευλόγως αναµενόµενη ασφάλεια και σύµφωνα µε τις ειδικές συνθήκες που περιγράφονται στην παρ. 4 είτε γιατί παραβιάζονται οι συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας γενικότερα (ΑΚ 281, 288, 330 εδ. β, 914). β) Παράνοµο. Η αµελής συναλλακτική συµπεριφορά η οποία πληροί κατά τα ως άνω το στοιχείο της υπαιτιότητας, πληροί και το στοιχείο του παρανόµου. γ) Πρόκληση ζηµίας στον καταναλωτή. δ) Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ παροχής της υπηρεσίας και ζηµίας. 6 Τέλος, οφείλουµε να αναφερθούµε στο άρθρο 9γ, µε το οποίο θεσπίζεται γενική απαγόρευση της αθέµιτης εµπορικής πρακτικής: «1. Απαγορεύονται οι αθέµιτες εµπορικές πρακτικές που υιοθετούνται πριν, κατά τη διάρκεια και ύστερα από εµπορική συναλλαγή που σχετίζεται µε συγκεκριµένο προϊόν. 2. Μια εµπορική πρακτική είναι αθέµιτη, όταν είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελµατικής ευσυνειδησίας και στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά του µέσου καταναλωτή, στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν». Κατόπιν των ως άνω και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει συµφωνία των µερών περί ειδικής έκπτωσης, ούτε κατά το προσυµβατικό στάδιο των διαπραγµατεύσεων αλλά ούτε και κατά τη σύναψη της σύµβασης. Εξάλλου, δεν προβάλλεται σχετικός ισχυρισµός από την καταγγέλλουσα. Η έλλειψη προγενέστερης ειδικής συµφωνίας επιβεβαιώνει τον ισχυρισµό της καταγγελλόµενης περί λάθους και επέβαλλε, καταρχήν, στην καταγγέλλουσα την υποχρέωση περαιτέρω διερεύνησης των λογαριασµών και του λόγου έκπτωσης, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιµέλειας που απαιτείται στις συναλλαγές (ΑΚ 300, 330 εδ. β ). 2. Ότι, παρά ταύτα, από την αρχική ηµεροµηνία λειτουργίας της τηλεφωνικής σύνδεσης και έως το λογαριασµό έκδοσης... παρεχόταν ειδική έκπτωση (από τον εκπρόσωπο της καταγγέλλουσας υποστηρίζεται µε βεβαιότητα ότι η έκπτωση παρεχόταν από τον αρχικό χρόνο λειτουργίας / η καταγγελλόµενη δεν το αρνείται, απλώς ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία από τα πληροφοριακά της συστήµατα µόνο για όσο χρονικό διάστηµα διατηρεί σχετικό αρχείο και συγκεκριµένα από το έτος... / συνεπώς γίνεται δεκτό ότι η έκπτωση δόθηκε από τον αρχικό χρόνο λειτουργίας). 6 Καράκωστας/ο.π. 5

6 3. Ότι η, έστω και εκ παραδροµής, παροχή της επίµαχης έκπτωσης διατηρήθηκε για µακρό χρονικό διάστηµα (µεγάλη αδράνεια εκ µέρους της καταγγελλόµενης χωρίς εύλογη αιτία) µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό, στη συνέχεια, εύλογης πεποίθησης της καταγγέλλουσας για την ανυπαρξία περαιτέρω αξιώσεων της Ο.Τ.Ε. Α.Ε.. Προς αυτήν την κατεύθυνση οδηγούν (πέραν της διατήρησης της έκπτωσης για αντικειµενικά µεγάλο χρόνο) και α) το γεγονός ότι η έκπτωση δόθηκε από την αρχή και όχι ξαφνικά σε κάποιο ύστερο χρονικό σηµείο αλλά και β) η ιδιότητα της καταγγέλλουσας (εταιρεία), καθώς θα µπορούσε πιθανώς να σχηµατιστεί η πεποίθηση από τους εκπροσώπους της ότι ενδεχοµένως, εξ αυτού του λόγου ως και εκ της µεγάλης χρήσης, εντάσσεται σε ειδική κατηγορία. 4. Τον ισχυρισµό του εκπροσώπου της καταγγέλλουσας «τελικά, αν η εταιρεία µας γνώριζε ότι θα χρωστούσε περισσότερα χρήµατα όταν πλήρωνε τον λογαριασµό, δεν θα τηλεφωνούσε µε την ίδια συχνότητα» ο οποίος είναι ενδεικτικός των επαχθών συνεπειών που συνεπάγεται η ανατροπή της κατάστασης για τους υπόχρεους (ζηµία). 5. Ότι η τήρηση της συµβατικής υποχρέωσης της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. προς έκδοση ορθών λογαριασµών και πάντως προς έγκαιρη εκκαθάρισή τους κρίνεται ουσιώδης, καθώς η παραβίασή της είναι δυνατό συχνά να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την πρόκληση ζηµίας στην περιουσία των καταναλωτών: Η ορθή και τακτική εκκαθάριση των οφειλών αποτελεί κριτήριο διαµόρφωσης των καταναλωτικών συνηθειών αλλά και µέσο προστασίας της περιουσίας τους. Αντιθέτως, η λανθασµένη έκδοση λογαριασµών µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική συµπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά στη χρήση του αγαθού ή της υπηρεσίας (κίνδυνος αυξηµένης χρήσης) αλλά και όσον αφορά στην ανυπαιτίως πληµµελή εξόφληση και, ακολούθως, στην ενδεχόµενη σωρευµένη επιβάρυνσή τους σε µεταγενέστερο στάδιο. 6. Ότι η ως άνω περιγραφόµενη υποχρέωση εντάσσεται σαφώς στο πλαίσιο των συναλλακτικών υποχρεώσεων ασφάλειας και πρόνοιας τις οποίες οφείλει να τηρεί ο προµηθευτής (άρθρο 8 ν. 2251/94 όπως ισχύει, ΑΚ 281, 288). Ότι, επιπλέον, η παραβίαση της σχετικής υποχρέωσης αποτελεί αθέµιτη εµπορική πρακτική (άρθρο 9γ του ίδιου νόµου), καθώς συνιστά πρακτική αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελµατικής ευσυνειδησίας και στρεβλώνει ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά του µέσου καταναλωτή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν. 7. Ότι ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας δεν κατέβαλε -εν προκειµένω- την επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές από το µέσο εκπρόσωπο του οικείου κλάδου (ΑΚ 330 εδ. β ), συνεπώς επέδειξε υπαίτια συµπεριφορά και, ενώ προδήλως ανήκει στην κατηγορία των εξαιρετικά ενηµερωµένων, οργανωµένων και έµπειρων στις συναλλαγές προµηθευτών, έχει προκαλέσει από δικό του πταίσµα τη ζηµία του και οπωσδήποτε έχει συντελέσει στην έκταση αυτής (ΑΚ 300). 8. Την, κατά τα στο ιστορικό της παρούσας αναφερόµενα, συµβατική επιφύλαξη της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για τις περιπτώσεις της παράλειψης ή της (απροσδιόριστης χρονικά) καθυστέρησης άσκησης νοµίµων ή συµβατικών δικαιωµάτων της, η οποία όµως συνιστά Γενικό Όρο Σύµβασης και ελέγχεται λόγω της ανασφάλειας δικαίου που µπορεί να δηµιουργεί και στο µέτρο που µπορεί να ανατρέψει τη συµβατική 6

7 ισορροπία και να ευνοήσει τη δηµιουργία προϋποθέσεων εκµετάλλευσης του συναλλακτικά ασθενέστερου (άρθρο 2 παρ. 6 ν. 2251/94). 9. Τον ισχυρισµό της καταγγελλόµενης περί αναδροµικής χρέωσης µόνο για το χρονικό διάστηµα από... µέχρι..., επί του οποίου επισηµαίνουµε ότι απλώς δεν ασκήθηκαν αξιώσεις οι οποίες έχουν παραγραφεί κατ άρθρ. 250 επ. ΑΚ. 10. Την κείµενη νοµοθεσία. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή προβαίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3297/2004, όπως ισχύει, στη διατύπωση της παρούσας Σύστασης και (συνεκτιµώντας το µέγεθος της καταγγελλόµενης εταιρείας, τη θέση της στην ελληνική αγορά αλλά και την εµπιστοσύνη που αυτή απολαµβάνει από το καταναλωτικό κοινό) καλεί την εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α Ε., µε σκοπό τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς και γνώµονα την αρχή της καλής πίστης, καθώς και τις αρχές της επιείκειας και της ίσης µεταχείρισης των εµπλεκοµένων, όπως προβεί σε χρέωση του ενός τρίτου (1/3) του διεκδικούµενου ποσού. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί τα µέρη να του γνωστοποιήσουν εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήψη της παρούσας εάν αποδέχονται ή όχι τα διαλαµβανόµενα σε αυτήν. Σε περίπτωση που η παρούσα Σύσταση γίνει αποδεκτή, θα καταρτιστεί Πρακτικό Συµβιβασµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, µετά από σχετική πρόσκληση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και η διαφορά που προέκυψε θα θεωρηθεί οριστικώς επιλυθείσα. Αµφότερα δε τα µέρη θα αναλάβουν την υποχρέωση της µη περαιτέρω προσφυγής τους σε οιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή για την επιλυθείσα καταναλωτική διαφορά. Σε περίπτωση που τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση δε γίνουν αποδεκτά, ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 3297/2004 όπως αυτός ισχύει. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Π. Ζερβέας 7

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Διεύθυνση: th_ papad@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: 1. Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 09 εκεµβρίου 2010 Αρ. πρωτ.: 2853 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 1531 ΠΡΟΣ: 1. ΔΕΗ Α.Ε. Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ...

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστής: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: draftopoul@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 26 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

4. Οι γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών Βιβλιογραφία

4. Οι γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών Βιβλιογραφία ΑΡΘΡΟ 2 Ν. 2251/1994 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ µερικώς ανίσχυρη οποιαδήποτε εθνική ρύθµιση (άρα και εκείνη του άρθρου 332 παρ. 2 εδ. β ΑΚ), στο µέτρο που αυτή αποστερεί από τον καταναλωτή την ελευθερία να προδιατυπώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 www.inlaw.gr Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Βελλής Γεώργιος: Ευθύνη για πρόκληση αφερεγγυότητας Δημοσίευση: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 2010, σελίδα 801 Καλλινίκου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ.Π.Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ" ΚΑΚΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Α.Μ. 0611

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 www.inlaw.gr Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Ανδρέας Ασημάκος Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 e-mail: aasim@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγητής: Ανδρέας Ασημάκος Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 e-mail: aasim@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια : Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγητής: Ανδρέας Ασημάκος Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 e-mail: aasim@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα