Επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απνκνλσκέλνπο νηθηζκνύο - Έξγα πινπνίεζεο λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο. Δεκήηξηνο Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απνκνλσκέλνπο νηθηζκνύο - Έξγα πινπνίεζεο λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο. Δεκήηξηνο Γ."

Transcript

1 Επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε απνκνλσκέλνπο νηθηζκνύο - Έξγα πινπνίεζεο λέσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ θαη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο Δεκήηξηνο Γ. Ξεληθόο ΟΤΕ Α.Ε. ΣΕΜΦΕ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2 ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ Δ «ΛΔΤΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ» Έξγν ρξεκαηνδνηνύκελν από ΕΕ Πξνϋπνινγηζκόο 160 εθαηνκκύξηα +ΦΠΑ Παξνρή επξπδσληθήο ππεξεζίαο + δηαζθάιηζε αληαγσληζκνύ κεηαμύ παξόρσλ

3 ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΟΗΚΗΜΧΝ ΠΛΖΘΟ Οηθηζκνί > =400 θαηνίθνπο 522 Οηθηζκνί κεηαμύ 200 θαη 400 θαηνίθνπο 744 Οηθηζκνί κεηαμύ 30 θαη 200 θαηνίθνπο Οηθηζκνί < ύνολο οικιζμών ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΠΡΟΕΡΧΟΝTΑΙ ΑΠO ΣΗ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΣΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΟΙΚΙΜΟΙ ΧΩΡΙ ΕΤΡΤΖΩΝΙΚΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΙ ΛΕΤΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ

4 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΣΟΠΟΛΟΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ «ΛΔΤΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ» 1/2 PTP σε Αναμεταδότη ή οικισμό P2MP για ομάδες οικισμών ΚΟΙ σε αναμεταδότες ή ζε οικισμούς

5 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΣΟΠΟΛΟΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ «ΛΔΤΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ» 2/2 PTP σε Αναμεταδότη ή οικισμό P2MP για ομάδες οικισμών ΚΟΙ σε αναμεταδότες ή ζε οικισμούς

6 ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΤΠΗΡΕΙΑ 30 Mb/s ΓΙΑ ΟΙΚΙΜΟΤ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΚΑΣΟΙΚΟΤ (ΟΠΣΙΚΗ ΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΕΡΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΤΠΗΡΕΙΑ 8 Mbps ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΕΠΑΤΞΗΗ ΣΑ 30 Mb/s ΕΩ ΣΟ 2020 ΣΗ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΖΜΔΡΑ ΣΗ ΛΔΤΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ; ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ («ΚΑΘΟΛΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ») ΠΧ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΔ ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΑΤΣΌ ΣΟ ΔΡΓΟ Ο ΟΣΔ; ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ ΠΧ ΟΜΧ ΣΟΣΔ ΘΑ ΓΗΑΦΑΛΗΣΡΔΗ Ο ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ; Και πώρ αςηό θα επιηεςσθεί σωπίρ να εκηοξεςθεί ηο κόζηορ ςλοποίηζηρ ηος δικηύος;

7 Τερληθέο Πξόζβαζεο γηα δίθηπα ζε Λεπθέο Πεξηνρέο FTTC (cabin) Σηαζεξή αζύξκαηε πξόζβαζε p2p Ethernet links/ p2mp WiMAX Δίθηπα Κηλεηήο Τειεθσλίαο 2G/3G, LTE, TD-LTE

8 Fiber-to-the-? OTE: Επαύμεζε δηθηύνπ Οπηηθώλ ηλώλ (ζηόρνο FTTC + xdsl ζηνλ νηθηζκό) Σεκεξηλό δίθηπν ΟΤΕ 30,000 km (ζε ζύλνιν ~36000 km από όινπο ηνπο παξόρνπο) παλειιαδηθά 1+1 (=2) ζσιήλεο κε έσο 96 ίλεο ζε θάζε ζσιελίζθν (πεξηέρνληαη 7 ζσιελίζθνη ζε θάζε ζσιήλα) (θόζηνο ζθαςίκαηνο ~8 /m) Δηαγσληζκόο (δηαβνύιεπζε 1/2011): 3+1 (=4) ζσιήλεο (θόζηνο ζθαςίκαηνο ~11 /m) Ξεθηλά από «ΑΚ2» (θέληξα κε 2 παξόρνπο) πηζαλόηαηα ππεξ-δηαζηαζηνινγεκέλεο ρσξεηηθόηεηεο δηθηύνπ γηα ηνπο κηθξνύο πιεζπζκνύο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο αύμεζε CAPEX ζε θαηαζθεπή παζεηηθώλ ππνδνκώλ

9 ηαθεπή αζύπμαηη ππόζβαζη CENTRAL STATION PSTN/PLMN p2mp /p2p links backhaul to local Cu networks VILLAGE 1 Τππηθό ζύζηεκα: ζπλδξνκεηέο νηθηζκνί Σπζηήκαηα παλειιαδηθά (ππεξεζία θσλήο) 165 systems ~70000 ζπλδξνκεηέο VILLAGE 2 Δίθηπα OTE: p2p links (population >100) p2mp WiMAX/ TD-LTE (population ) Δηαγσληζκόο (δηαβνύιεπζε 1/2011): Δελ παξέρεη θάζκα γηα p2mp

10 Δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο Υπεξεζία 2G/ 3G Best effort (κε εγγπεκέλε ππεξεζία first-come-first-serve) Μεγάιε απόζηαζε ζηαζκνύ ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο (5-15 km) ζρεηηθά κηθξά bitrates ζε ζρέζε κε απαηηήζεηο ηαγσληζκνύ πξνβιεκαηηθή θάιπςε εζσηεξηθώλ ρώξσλ Σηνλ δηαγσληζκό, γηα απ επζείαο επξπδσληθή πξόζβαζε ζηνλ πειάηε, πξνδηαγξάθεηαη ε αζύξκαηε πξόζβαζε ζε θάζκα GHz, ε νπνία όκσο είλαη αθόκα ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή από ό,ηη δίθηπα θηλεηώλ επηθνηλσληώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα ζε ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο.

11 Με παρόμοιο κόστος σλοποίησης μπορεί να επιτεστθεί: Επέθηαζε δηθηύνπ ΟΤΕ (σο θαζνιηθνύ παξνρνπ) πνπ ζα παξέρεη: Επξπδσληθόηεηα ζε θάζε ζπίηη ιεπθώλ πεξηνρώλ πινπνηώληαο δίθηπα Οπηηθήο ίλαο: Οηθηζκνί >200 θαηνίθνπο p2p : Οηθηζκνί κε θαηνίθνπο p2mp : Οηθηζκνί κε <100 θαηνίθνπο Σηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνύ (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηε δηαβνύιεπζε): Επξπδσληθόηεηα ζην 50% νηθηζκώλ ιεπθώλ πεξηνρώλ 80% ηνπ πιεζπζκνύ κε πινπνίεζε δηθηύσλ Οπηηθή ίλα: Οηθηζκνί >400 θαηνίθνπο p2p : Οηθηζκνί > 130 θαηνίθνπο Υπάξρεη κεγάιε δπλαηόηεηα λα εμηζνξξνπεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, κεηά από αιιαγέο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθύςνπλ κε ηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε.

12 Ανάπηςξη ζε επαπσιακέρ πεπιοσέρ Η επξπδσληθόηεηα απαηηείηαη πιένλ παληνύ (ηαηξεία/ θαξκαθεία, βελδηλάδηθα, ινγηζηηθά γξαθεία, θιπ), εθηόο από ζπλήζεηο ρξήζεηο (κηθξέο επηρεηξήζεηο, μελνδνρεία, γξαθεία courier, ρηνλνδξνκηθά θέληξα, surfing δηαδηθηύνπ, θιπ). ΟΤΕ έρεη μεθηλήζεη αλαβάζκηζε δηθηύνπ ζε κηθξνύο νηθηζκνύο (<100 θάηνηθνη) κε p2mp /p2p ζπζηήκαηα Παξαηεξείηαη: Με ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ, έλα πνζνζηό ~20% ζπλδξνκεηώλ εγγξάθνληαη άκεζα ζε επξπδσληθέο ππεξεζίεο, ην νπνίν κεηά παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξό Σε παξαζαιάζζηνπο/ λεζησηηθνύο νηθηζκνύο (πρ, Σάκνο, Κύζεξα) ην πνζνζηό είλαη κεγαιύηεξν. Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα παξαηεξείηαη θαη αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ελεξγώλ ζπλδξνκεηώλ (ηειεθσλία). Ο δηαγσληζκόο Λεπθώλ Πεξηνρώλ πξνζθέξεη πξαγκαηηθέο επθαηξίεο γηα παξνρή επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ, αλνίγνληαο ηαπηόρξνλα ηνλ αληαγσληζκό, ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζήκεξα άιινο πάξνρνο πιελ ΟΤΕ, αιιά ππάξρεη δήηεζε. Υπάξρνπλ κεγάιεο δπλαηόηεηεο γηα αλακόξθσζε/ βειηίσζε ζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, ώζηε απηό λα γίλεη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθό. Τίζεληαη όκσο, παξάιιεια, γεληθόηεξα δεηήκαηα γηα ην πώο ζρεδηάδνληαη, πξνδηαγξάθνληαη θαη πινπνηνύληαη κεγάια έξγα ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ζηελ Ειιάδα θαη γηα ην πώο κπνξεί ε δηαδηθαζία ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο λα γίλεη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή.

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ύζηημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάτης "ΕΡΜΗ"

ύζηημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάτης ΕΡΜΗ ύζηημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάτης "ΕΡΜΗ" Γενικά Σν ΔΕΜ "ΔΡΜΖ" είλαη έλα ςεθηαθό ηαθηηθό ζύζηεκα επηθνηλσληώλ, πνπ παξέρεη επηθνηλσλίεο πςειήο αζθάιεηαο, πνηόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, ηθαλό λα ππνζηεξίμεη κε

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο Θ. ΕΘΑΓΩΓΗ Οη Επξπδσληθέο ζπλδέζεηο Ίληεξλεη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, όπσο κνπζηθή, θσηνγξαθίεο πςειήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο

Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο Κιεηζηό Δίθηπν Κηλεηήο Σειεθωλίαο ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο 1. θνπόο ηεο παξνύζαο ελεκέξσζεο είλαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο αλαλέσζεο (θαηόπηλ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ) γηα έλα (1) ρξόλν ηεο ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES. ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ

BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES. ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΗΚΑΡΟ Ηδξύζεθε ηνλ Μάξηην 2009 ηόρνο ηνπ ε ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ Κξήηεο θαη Αηγαίνπ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ. Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ Ο Μνριόο Αλάπηπμεο ησλ Νεζηώλ καο Ζκεξίδα Γ.Γ. Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ κε ζέκα «Αθηνπιντθό δίθηπν ζηε Γσδεθάλεζν: Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο» - Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Χεηκεξηλό Δμάκελν Μελέτη για το πρωτόκολλο SIP (VoIP) Γημητρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ Κιάδνη εθαξκνγήο Οη ηνκείο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Δημήηπιορ Σοθόρ 1, Nικόλαορ Μανθάηηρ 2 1 Τερληθόο Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ dsofos@sch.gr 2 Υπεύζπλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Σερλννηθνλνκηθή ζύγθξηζε επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζε αζηηθό δίθηπν» ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΓΗΧΡΓΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα