Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ"

Transcript

1 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΑΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΑΜΑΣΟ Πιεξνθνξίεο: Α. Παλαγάθεο Σειέθσλν: Μαξνχζη Αξ. Πξση: 23283/Φ506 ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΥΔΣ: Γήκν Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ Γηαγνξηδψλ 1 & Αγ. Ησάλλνπ Fax: Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ Γεληθή Γ/λζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξ/κνπ Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Γσδεθαλήζνπ Πιαηεία Διεπζεξίαο Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν (α) Σν κε ΑΠ 2/31444/ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ ην νπνίν έιαβε ΑΠ θαηάζεζεο ΔΔΣΣ 11621/ (β) Σν κε ΑΠ θαηάζεζεο ΔΔΣΣ 11425/ κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ Αμηφηηκνη θχξηνη, ε απάληεζε ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 53571/3839 «Μέηξα Πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία θεξαηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ μεξά» (ΦΔΚ 1105/Β/ ) θαζνξίζηεθαλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο χζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «ρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία (0 Hz 300 GHz» (L /519/EC), ηα φξηα γηα ηελ αζθαιή έθζεζε ηνπ θνηλνχ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπνπλ νη θαηαζθεπέο θεξαηψλ. Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ Νφκνπ 3431/2006, ηα φξηα γηα ηελ αζθαιή έθζεζε ηνπ θνηλνχ ζε αθηηλνβνιία έγηλαλ απζηεξφηεξα θαη δηαηεξήζεθαλ κε ην Νφκν 4070/2012. πγθεθξηκέλα, ζηηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λφκνπ 4070/2012 (θαη πξν απηνχ ζην άξζξν 31 παξ. 9 θαη 10 ηνπ Ν. 3431/2006), νξίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο γηα ηελ νπνία δελ έρεη ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) κειέηε, πνπ απνδεηθλχεη φηη δελ ππάξρνπλ ρψξνη γχξσ απφ ηελ θεξαία ειεχζεξα πξνζπειάζηκνη απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, ζηνπο νπνίνπο ηα φξηα έθζεζεο ππεξβαίλνπλ ην 70% ησλ ηηκψλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 2 4 ηεο ππ αξηζκ /3839/ θνηλήο ππνπξγηθήο

2 απφθαζεο ή ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα αληίζηνηρε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ εθάζηνηε αξκνδίνπ γηα ηελ ΔΔΑΔ Τπνπξγνχ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο θεξαίαο ζε απφζηαζε κέρξη 300 κέηξσλ απφ ηελ πεξίκεηξν θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ζρνιείσλ, γεξνθνκείσλ θαη λνζνθνκείσλ, ηα φξηα έθζεζεο ηνπ θνηλνχ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ησλ ηηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 2-4 ηεο ππ αξηζκ /3839/ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ή ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα αληίζηνηρε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ γηα ηελ ΔΔΑΔ Τπνπξγνχ. Δπηπιένλ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη βάζεη ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4070/2012 (θαη πξν απηνχ βάζεη ηεο παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3431/2006), δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ζρνιείσλ, γεξνθνκείσλ θαη λνζνθνκείσλ, ελψ πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θεξαηψλ επί ησλ αλσηέξσ θηηξίσλ έπξεπε λα απνκαθξπλζνχλ εληφο δηαζηήκαηνο έμη (6) κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 3431/ Όζνλ αθνξά, ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζαο ελεκεξψλνπκε φηη, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (παξ. 2 αξζξ. 30 Ν. 4070/2012), ε ΔΔΑΔ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρεη είηε δηα ησλ νξγάλσλ ηεο ή κε εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απφ ηηο θαηαζθεπέο θεξαηψλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη άδεηα ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν Α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2801/2000: α) απηεπαγγέιησο θαη θαηά ηξφπν δεηγκαηνιεπηηθφ, εηεζίσο ζε πνζνζηφ 20% ηνπιάρηζηνλ ησλ αδεηνδνηεκέλσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ θεξαηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσο, β) θαηφπηλ αίηεζεο εθ κέξνπο ηεο ΔΔΣΣ ή νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, εληφο είθνζη εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ΔΔΑΔ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ακέζσο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζηνλ αηηνχληα θαη ζηνλ θάηνρν ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο. εκεηψλεηαη φηη έιεγρνη δηελεξγνχληαη θαη απφ ηελ ΔΔΣΣ ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνλ έιεγρν χπαξμεο αδεηψλ θαηαζθεπήο θεξαίαο, ηε δηαζθάιηζε λφκηκεο ρξήζεο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ θαη ηνλ έιεγρν παξεκβνιψλ. Οη πξναλαθεξφκελνη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ θαηαγγειίαο. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 4070/2012, εθφζνλ ν θάηνρνο ηεο κε αδεηνδνηεκέλεο θαηαζθεπήο θεξαίαο δελ απνθαηαζηήζεη ηε λνκηκφηεηα εληφο κελφο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ απφ ηελ ΔΔΣΣ, θαιείηαη ζε Αθξφαζε θαη κε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, δχλαηαη λα επηβιεζεί δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ κέρξη θαη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) επξψ. εκεηψλεηαη φηη ην χςνο ησλ πξνζηίκσλ πνπ νξίδνληαλ ζην Ν.3431/2006, πνπ ήηαλ ζε ηζρχ κέρξη ηηο , ήηαλ απφ επηαθφζηα πελήληα (750) επξψ κέρξη θαη δεθαελλέα ρηιηάδεο (19.000) επξψ. Δπηπιένλ, νη απνθάζεηο επηβνιήο θπξψζεσλ θνηλνπνηνχληαη ζηελ αξκφδηα Δηζαγγειία ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο πξνο επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη 2

3 ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξάλνκσλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη ην 2011 ππνβιήζεθαλ ζηελ ΔΔΣΣ θαηαγγειίεο/εξσηήκαηα γηα θαηαζθεπέο θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Καηφπηλ ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη 1031 αθνξνχζαλ ζε αδεηνδνηεκέλεο θεξαίεο, γηα ηε λνκηκφηεηα ησλ νπνίσλ ελεκεξψζεθαλ νη θαηαγγέιινληεο/εξσηψληεο, ελψ 534 πεξηπηψζεηο αθνξνχζαλ ζε κε αδεηνδνηεκέλεο θαηαζθεπέο. Σερληθά θιηκάθηα ηεο ΔΔΣΣ δηελήξγεζαλ ζπλνιηθά 436 απηνςίεο ζε ζηαζκνχο βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. εκεηψλεηαη φηη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ παξέρεη ζηελ ππεξεζία καο ηε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ άιισλ θνξέσλ επί ηεο κεζνδνινγίαο ησλ κεηξήζεσλ πνπ δηελεξγεί ε ΔΔΣΣ θαηά ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ειέγρνπο. Πεξαηηέξσ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ζην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4053/2012 πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ζηελ ΔΔΑΔ ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ, πνπ έρεη σο αξκνδηφηεηα ην δηαξθή έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέζσ ελφο δηαζπλδεδεκελνπ ζπζηήκαηνο ζηαζκψλ επεμεξγαζίαο θαη ζηαζεξψλ, θηλεηψλ θαη θνξεηψλ ζηαζκψλ κέηξεζεο ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΔΑΔ, θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα νξγάλσζεο, εγθαηάζηαζεο, ρξεκαηνδφηεζεο, αλάπηπμεο, επέθηαζεο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ θαη εθδίδεηαη ζρεηηθφο Καλνληζκφο κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ε νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε απφ ηελ ΔΔΑΔ, ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ηελ ΔΔΣΣ θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, φπσο Πεξηθέξεηεο, Γήκνη, Παλεπηζηήκηα, πάξνρνη ξαδηνηειενπηηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, Σ.Δ.Δ., ησλ κεηξήζεσλ ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο θαη ε δεκνζηνπνίεζε ηνπο. Δπηπιένλ, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε αλαθνξηθά κε νξηζκέλεο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αδεηνδφηεζεο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ: Α. Νέα Διαδικαζία Αδειοδόηηζης Καηαζκεσών Κεραιών. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4070/2012 (ΦΔΚ 82/Α / ) πηνζεηείηαη πιένλ ε Μνλναπεπζπληηθή Γηαδηθαζία γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηελ Ξεξά ε νπνία ζα πινπνηεζεί κέζσ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ). Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθηπαθήο πξφζβαζεο ζην ΖΛΤΑ, εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο νινθιεξσκέλεο αίηεζεο γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαηαζθεπήο θεξαίαο νθείινπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λφκνπ, λα ειέγρνπλ ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη λα ελεκεξψλνπλ ην ΖΛΤΑ γηα ηελ έθδνζε ησλ εγθξίζεψλ ηνπο ή γηα ηελ χπαξμε ηππηθψλ ειιείςεσλ ή ιαζψλ ζηηο θαηαηεζεηκέλεο αηηήζεηο/ κειέηεο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα ζπκπιεξσζνχλ/ δηνξζσζνχλ ή γηα ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ αηηήζεσλ/κειεηψλ. Ζ ΔΔΣΣ κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαθέινπ εθδίδεη άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί φιεο νη απαηηνχκελεο εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ πιεξφηεηαο ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ θαηφπηλ 3

4 ειέγρνπ πιεξφηεηαο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ζχκθσλεο γλψκεο ηεο ΔΔΑΔ θαη ηεο ΤΠΑ, θαζψο θαη ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο ζπρλνηήησλ απφ ηελ ΔΔΣΣ. εκεηψλεηαη φηη κέρξη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΖΛΤΑ, φζνλ αθνξά ηηο ππνβαιιφκελεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4070/2012 αηηήζεηο, ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηελ αληίζηνηρε αίηεζε/κειέηε ζε θάζε αξκφδηα ππεξεζία θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηελ ΔΔΣΣ ηα απνδεηθηηθά παξαιαβήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ/κειεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηε λφκηκε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηαο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Ν. 3431/2006 θαη ην Ν. 4070/2012 νη θάησζη γλσκαηεχζεηο, άδεηεο, εγθξίζεηο: 1. Θεηηθή γλσκάηεπζε ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 2. Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ απφ ηελ νηθεία Γεληθή Γξακκαηεία Πεξηθέξεηαο ή ππαγσγή ηεο θαηά πεξίπησζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία 3. Θεηηθή γλσκάηεπζε ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) γηα ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία 4. Έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θεξαίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπλαθψλ θαηαζθεπψλ 5. Άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, ε αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αθνξά θπξίσο ηελ ζθνπηκφηεηα ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ κέξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα πθηζηάκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο ζπρλνηήησλ 6. Άιιεο εγθξίζεηο πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο Δπηπιένλ, ζην εδάθην β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4070/2012 πξνβιέπεηαη φηη κε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, κεηά απφ ηερληθή έθζεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζηνπο θαηφρνπο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηελ μεξά πνπ δελ δηαζέηνπλ άδεηα νχηε πηζηνπνηεηηθφ πιεξφηεηαο ή πνπ δηαζέηνπλ άδεηα ή πηζηνπνηεηηθφ πιεξφηεηαο θαθέινπ, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί επί ηε βάζεη ςεπδψλ, αλαθξηβψλ ή παξαπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ κέρξη θαη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) επξψ. Δπίζεο, ζηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4070/2012 πξνβιέπεηαη κεηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο ή πηζηνπνηεηηθνχ πιεξφηεηαο ε δεκνζηνπνίεζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΔΣΣ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο γηα άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία γεσγξαθηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (GIS), γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί Άδεηα Καηαζθεπήο Κεξαίαο ή Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο. 4

5 Β. Νομίμως Λειηοσργούζες Καηαζκεσές Κεραιών. χκθσλα κε ην Άξζξν 31 ηνπ Ν. 4053/2012, θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ρσξίο ζρεηηθή άδεηα θαη γηα ηηο νπνίεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νφκνπ ( ): 1. Έρεη ρνξεγεζεί έλα κήλα πξηλ ζεηηθή γλσκάηεπζε ηεο ΔΔΑΔ 2. Έρεη ππνβιεζεί Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ή έρνπλ ππαρζεί ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία 3. Έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο ζηελ ΔΔΣΣ ζεσξνχληαη σο λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 24 κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Νφκνπ. Δπηπιένλ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη κε γλψκνλα ηε δηαθάλεηα θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη παξά ηηο φπνηεο αληηξξήζεηο θαη θφβνπο πνπ εθθξάζηεθαλ αλαθνξηθά, γηα παξάδεηγκα, κε θαηλφκελα βαλδαιηζκψλ, ε ΔΔΣΣ πξνρψξεζε ζηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ αδεηνδφηεζεο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο. Οη απνθάζεηο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ γηα ρνξήγεζε αδεηψλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηελ μεξά είλαη δηαζέζηκεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΔΣΣ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ml?cat=keraies. (Ζ πξφζβαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα κπνξεί επίζεο λα επηηεπρζεί εθθηλψληαο απφ ηελ αξρηθή ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΣ κε δηαδνρηθή επηινγή ησλ ζπλδέζκσλ «Ζ ΔΔΣΣ», «Απνθάζεηο Οινκέιεηαο», «Απνθάζεηο Κεξαηψλ»). Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο πξναλαθεξφκελεο ηζηνζειίδαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο αλά Πεξηθέξεηα ησλ Απνθάζεσλ Υνξήγεζεο Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ζηελ Ξεξά, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηξνπνπνηεηηθψλ Απνθάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ. εκεηψλεηαη φηη ηα σο άλσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ κεηξψν αδεηνδφηεζεο θεξαηψλ πνπ ηεξεί ε ΔΔΣΣ. ε απηφ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ θαζψο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, πνπ είρε ζην παξειζφλ ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα αδεηνδνηήζεσο, ηα νπνία αλαθέξνληαη φπσο αθξηβψο έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ ΔΔΣΣ. Σα ζηνηρεία αλά πάζα ζηηγκή δχλαληαη λα κεηαβιεζνχλ ή θαηαξγεζνχλ ζε ζπλέρεηα ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ. Χο εθ ηνχηνπ ε ΔΔΣΣ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, νη νπνίεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη πξνζεθηηθά απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. ηνλ αθφινπζν πίλαθα πεξηιακβάλνληαη νη άδεηεο θεξαηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη παιαηφηεξα απφ ην ΤΜΔ ζην Γήκν, βάζεη ηνπ νξηζκνχ ησλ Γήκσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», κε αλαθνξά θαη ηνπ Γήκνπ ππαγσγήο ηεο ζέζεο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καπνδίζηξηαο», θαη κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ αζαθεηψλ πνπ ελίνηε παξνπζηάδνληαη κε ηα δηνηθεηηθά φξηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ρνξήγεζε Αδεηψλ Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ απνηειεί δπλακηθή δηαδηθαζία θαη σο εθ ηνχηνπ ν ζρεηηθφο Πίλαθαο δχλαηαη λα κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ζην κέιινλ. A/A 5

6 A/A 1 COSMOTE 348/23/ ΠΔΤΚΟΗ /Υ ΑΓ. ΗΧΑΝΝΖ, Γ.Γ. ΛΗΝΓΟΤ, 2 VODAFONE 564/13/ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ ΘΔΖ ΛΗΒΑΓΑ 3 COSMOTE 53333/Β/ 1081/ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΠΛΖΗΟΝ ΣΑΓΗΟΤ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ 4 VODAFONE 82883/ ΛΗΝΓΟ ΛΗΝΓΟ 5 VODAFONE 64763/Β/ 3904/ ΣΑΜΠΗΚΑ ΛΟΦΟ ΣΑΜΠΗΚΑ - ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ -, Ν. ΓΧΓ/ΝΖΟΤ 6 WIND 247/21/ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ ΠΛΖΗΟΝ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ 7 WIND 238/6/ ΛΑΥΑΝΗΑ ΠΛΖΗΟΝ ΛΑΥΑΝΗΑ 8 WIND 247/17/ ΣΑΜΠΗΚΑ ΠΛΖΗΟΝ ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΑΜΠΗΚΑ ΚΤΡΑ 9 VODAFONE 74519/Β/ 6208/ ΜΑΛΧΝΑ ΤΦΧΜΑ ΚΑΡΑΒΟ, ΓΖΜΟ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ, 10 COSMOTE 7271/Φ6 10/ ΔΜΠΧΝΑ /Υ ΑΓ. ΓΗΑΝΝΖ, Γ.Γ. ΔΜΠΧΝΑ, ΝΖΟ 11 VODAFONE 517/2/ ΚΟΤΣΟΤΣ Ζ ΑΝΑΣΟΛΗΚΑ ΑΠΟ ΤΦΧΜΑ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ Γ.Γ. ΔΜΠΧΝΑ ΝΖΟ 12 VODAFONE 3624/Φ6 10/ ΑΓΗΟ ΗΗΓΧΡΟ ΘΔΖ ΣΑΜΟΛΗ ΓΖΜ..ΓΗΑΜ. ΑΓΗΟΤ ΗΗΓΧΡΟΤ 13 COSMOTE 14 WIND 72124/Β/ 5088/99/ ΟΗΚ /Β/ 8083/29- ΔΜΠΧΝΑ ΔΜΠΧΝΑ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΟΓΟ ΔΜΠΧΝΑ-Ν. ΚΡΖΣΖΝΗΑ ΠΛΖΗΟΝ ΔΜΠΧΝΑ 15 WIND 265/2/ ΜΟΝΟΛΗΘΟ ΠΛΖΗΟΝ ΜΟΝΟΛΗΘΟΤ 16 VODAFONE 80748/Β/ 6817/ ΗΑΝΑ - ΑΝΑΜΔΣΑΓ ΟΣΖ ΤΦΧΜΑ ΑΚΡΑΜΤΣΖ, ΓΖΜ. ΓΗΑΜ. ΗΑΝΧΝ, ΓΖΜΟ ΑΣΑΒΤΡΟΤ,, Ν. ΓΧΓ/ΝΖΟΤ 17 VODAFONE 440/3/ ΜΟΝΟΛΗΘΟ ΤΦΧΜΑ 'ΠΑΡΑΓΔΗΗΑ', Γ.Γ. ΜΟΝΟΛΗΘΟΤ 6

7 A/A 18 COSMOTE 81067/Β/ 8060/30- ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΠΑ ΧΚΡΑΣΟΤ & ΒΤΡΧΝΟ ΑΦΑΝΣΟΤ Αθάληνπ 19 VODAFONE 6964/Φ6 10/ ΑΡΥΗΠΟΛΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΛΗ, ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ Αθάληνπ 20 VODAFONE 346/39/ ΑΡΥΗΠΟΛΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΛΗ, ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ Αθάληνπ 21 VODAFONE 230/22/ ΚΑΛΤΘΗΔ ΠΔΡΗΟΥΖ ΦΑΛΗΓΗ ΚΑΜΑΡΔ, Γ. Γ. ΚΑΛΑΘΗΧΝ Αθάληνπ 22 WIND 6104/Φ6 10/ ΔΛΔΟΤΑ ΠΛΖΗΟΝ ΔΛΔΟΤΑ Αθάληνπ 23 VODAFONE 237/42/ ΑΦΑΝΣΟΤ ΤΦΧΜΑ ΕΑΡΒΟ, ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΓ. ΛΟΤΚΑ Αθάληνπ 24 WIND 4251/Φ6 10/ ΗΑΛΤΟ HOTEL BLUE HORIZON, ΝΖΟ Ηαιπζνχ 25 COSMOTE 76738/Β/ 6959/16- ΗΑΛΤΟ ΠΟΓΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΓΧΝ 144 ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΗΑΛΤΟ Ηαιπζνχ 26 VODAFONE 6004/Φ6 10/ ΚΟΛΠΟ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΧΦ. ΖΡΑΚΛΔΗΓΧΝ, ΗΞΗΑ Ηαιπζνχ 27 VODAFONE 6284/Φ6 10/ HILTON HOTEL ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ HILTON Ηαιπζνχ 28 VODAFONE 79250/Β/ 6384/ ΗΑΛΤΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ TRIANTA HOTEL,ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ 1Ζ ΠΑ ΣΡΗΑΝΣΧΝ & 9Ζ ΜΑΗΟΤ Ηαιπζνχ 29 VODAFONE 5481/Φ6 10/ ΣΡΗΑΝΣΑ BAY ΡΗΜΗΝΗ 11, ΝΖΟ Ηαιπζνχ 30 VODAFONE 6890/Φ6 10/ ΔΛΔΟΤΑ ΘΔΖ ΒΗΓΛΑ Γ.Γ. ΦΗΝΘΟΤ 31 WIND 6849/Φ6 10/ ΑΦΑΝΣΟΤ ΘΔΖ ΦΑΛΗΓΗ, ΠΛΖΗΟΝ ΑΦΑΝΣΟΤ 32 COSMOTE 74747/Β/ 6448/98/ ΦΑΛΖΡΑΚΗ ΛΔΧΦ. ΠΖΓΧΝ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΦΑΛΖΡΑΚΗ 33 VODAFONE 6281/Φ6 10/ ΚΟΚΗΝΟΤ ΜΟΝΣΔ ΠΔΕΟΤΛΑ, Κ.Μ. 725 ΓΑΗΧΝ ΚΟΚΗΝΟΤ 34 VODAFONE 6764/Φ6 10/ ROYAL ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ RHODOS ROYAL, ΦΑΛΖΡΑΚΗ, ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 7

8 A/A ΚΑΛΤΘΗΧΝ 35 VODAFONE 3918/Φ6 10/ ΦΗΝΘΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΨ ΓΗΧΡΓΖ, ΓΖΜ. ΓΗΑΜ. ΦΗΝΘΟΤ, ΝΖΟ 36 WIND 247/19/ ΚΑΛΤΘΗΔ ΠΛΖΗΟΝ ΘΔΖ ΥΧΡΗΟΤ ΚΑΛΤΘΗΔ 37 WIND 440/8/ ΥΑΡΑΚΑ ΠΛΖΗΟΝ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΝΖΟ 38 OTE 532/12/ ΑΠΟΛΛΧΝΑ Γ.Γ. ΑΠΟΛΛΧΝΑ Κακείξνπ 39 COSMOTE 218/26/ ΑΛΑΚΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΟΓΟ ΑΛΑΚΟ Ν. ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ Κακείξνπ 40 COSMOTE 81027/Β/ 7995/30- ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ Α/Σ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ, ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ, ΑΛΑΚΟ, ΠΑΡΑΓΔΗΗ Κακείξνπ 41 WIND 7579/Φ6 10/ ΚΑΜΔΗΡΟ ΠΛΖΗΟΝ ΜΑΝΓΡΗΚΟΤ Κακείξνπ 42 VODAFONE 59353/ ΠΡΟΦ. ΖΛΗΑ ΠΡΟΦ. ΖΛΗΑ, Κακείξνπ 43 WIND 58137/ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ ΑΠΟΛΛΧΝΑ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ ΑΠΟΛΛΧΝΑ Κακείξνπ 44 VODAFONE 545/8/ ΟΡΧΝΖ ΤΦΧΜΑ ΟΡΧΝΖ, Γ.Γ. ΟΡΧΝΖ Κακείξνπ 45 COSMOTE 328/63/ ΛΗΝΓΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ -ΛΗΝΓΟΤ (ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ) Ληλδίσλ 46 COSMOTE 72125/Β/ 5087/99/ ΠΔΤΚΟΗ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΠΔΤΚΟΗ- Ν. ΛΗΝΓΟ Ληλδίσλ 47 WIND 56725/13 66/ ΛΑΡΓΟ- ΓΔΝΑΓΗ ΛΑΡΓΟ - ΓΔΝΑΓΗ (ΠΛΖΗΟΝ ΥΧΡΗΟΤ ΛΑΡΓΟ ) Ληλδίσλ 48 VODAFONE 7025/Φ6 10/ ΛΑΡΓΟ ΛΑΡΓΟ (ΘΔΖ ΥΟΡΣΖ, Γ.Γ. ΛΑΡΓΟΤ Ληλδίσλ 49 WIND / ΦΟΤΡΚΔ ΦΟΤΡΚΔ ΛΗΝΓΟΤ Ληλδίσλ 50 OTE 345/28/ ΑΠΟΛΛΑΚΗΑ ΑΠΟΛΛΑΚΗΑ Νφηηαο 8

9 A/A 51 VODAFONE 61514/ ΚΑΣΣΑΒΗΑ ΓΤΣΗΚΑ ΑΠΟ ΒΟΤΚΟΛΗΔ Νφηηαο 52 VODAFONE 6031/Φ6 10/ ΠΡΟΦΗΛΗΑ ΘΔΖ "ΓΔΡΑΚΑ" Γ.Γ ΠΡΟΦΗΛΗΑ Νφηηαο 53 COSMOTE 53983/Β/ 1269/ ΚΑΣΣΑΒΗΑ Α/Σ ΚΑΣΣΑΒΗΑ ΓΔΝΑΓΗ Νφηηαο 54 WIND 55 COSMOTE 56 COSMOTE 57 COSMOTE 58 WIND 6015/Φ6 10/ /Β/ 8061/ /Φ6 10/ /29/ /11/ ΚΑΣΣΑΒΗΑ ΚΑΣΣΑΒΗΑ ΚΑΣΣΑΒΗΑ (ΠΛΖΗΟΝ ΥΧΡΗΟΤ ΚΑΣΣΑΒΗΑ), Ν. ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΔΠΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΟΓΟΤ ΚΑΣΣΑΒΗΑ ΓΔΝΝΑΓΗ Νφηηαο Νφηηαο ΜΑΑΡΖ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ, ΜΑΑΡΖ Νφηηαο ΠΛΖΜΜΤΡΗ ΚΗΟΣΑΡΗ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ, ΟΓΟ ΓΔΝΝΑΓΗΟΤ, ΚΑΣΑΒΗΑ, ΠΛΖΜΜΤΡΗ ΝΖΟ ΠΛΖΗΟΝ ΚΗΟΣΑΡΗΟΤ Γ.Γ. ΑΚΛΖΠΗΔΗΟΤ Νφηηαο Νφηηαο 59 WIND 6943/Φ6 10/ ΠΡΟΦΗΛΗΑ ΠΛΖΗΟΝ ΥΧΡΗΟΤ ΠΡΟΦΖΛΗΑ Νφηηαο 60 VODAFONE 5177/Φ6 10/ ΑΝΑΜΔΣΑΓ ΟΣΖ ΚΑΣΣΑΒΗΑ ΤΦΧΜΑ "ΓΗΑΡΟ" (ΓΗΠΛΑ ΣΟΝ ΟΣΔ) Νφηηαο 61 VODAFONE 545/9/ ΠΡΑΟΝΖΗ ΤΦΧΜΑ ΟΡΟ, ΓΖΜ. ΓΗΑΜ. ΚΑΣΣΑΒΗΑ Νφηηαο 62 COSMOTE 233/15/ ΠΡΑΟΝΖΗ Π/Κ ΤΦΧΜΑ "ΟΡΟ" ΠΡΑΟΝΖΗΟΤ Νφηηαο 63 VODAFONE 238/48/ ΛΑΥΑΝΗΑ ΤΦΧΜΑ ΥΟΛΔΗΟΤ ΥΧΡΑΦΗ ΠΑΡΚΟ ΚΔΡΑΗΧΝ Νφηηαο 64 COSMOTE 266/65/ ΜΑΡΗΣΑ ΚΣΗΡΗΟ Ο.Σ.Δ. Πεηαινχδσλ 65 VODAFONE 53721/ ΠΑΡΑΓΔΗΗΟ Ν ΠΑΡΑΓΔΗΗΟΝ Πεηαινχδσλ 66 WIND 346/43/ ΠΑΡΑΓΔΗΗ ΠΛΖΗΟΝ ΠΑΡΑΓΔΗΗ Πεηαινχδσλ 67 VODAFONE 263/46/ ΑΝΑΜΔΣΑΓ ΟΣΖ ΦΗΝΘΟΤ ΤΦΧΜΑ "ΠΑΗΒΟΤΝΟ", ΓΖΜ. ΓΗΑΜ. ΜΑΡΗΣΧΝ Πεηαινχδσλ 9

10 A/A 68 WIND 250/41/ STADIUM EΠΗ ΣΟΤ ΤΠΑΡΥΧΝ ΠΤΛΧΝΑ ΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟ ΣΑΓΗΟ "ΓΗΑΓΟΡΑ'' 69 WIND 85297/ Β. ΖΠΔΗΡΟΤ 31, 70 COSMOTE 249/38/ Υ ΒΤΡΧΝΟ VODAFONE 5475/Φ6 10/ ΡΟΓΗΝΗ Γ. Παπαλδξένπ & Λεβαδείαο 22, Αλάιεςε 72 COSMOTE 26696/Β/ 1736/00/ ΗΞΗΑ Γ. ΔΦΔΡΖ 78 ΑΝΑΛΖΦΖ 73 WIND 236/5/ ΑΝΑΛΖΦΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 5 ΑΝΑΛΖΦΖ 74 VODAFONE 501/2/ ΓΗΑΓΟΡΑ ΓΖΠΔΓΟ ΓΗΑΓΟΡΑ 75 WIND 325/172/ RODOS CITY ΓΡΗΒΑ OTE 6489/Φ6 10/ ΒΑΣΗ Γ.Γ. ΒΑΣΗΟΤ 77 VODAFONE 53253/Β/ 1044/ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΗΧΝ 5,, Ν. ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 78 WIND 29852/Β/ 1978/ CITY ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΔΧ 38Α 79 VODAFONE 565/5/ ΚΔΝΣΡΟ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ 1 80 WIND 80047/Β/ 7755/98/ CENTRE ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΑΛΔΞ. ΓΗΑΚΟΤ 10, 81 OTE 348/28/ ΚΑΝΓΖΛΗ Α/Σ ΚΑΝΓΖΛΗ, Γ.Γ. ΑΓΟΤΡΟΤ, 82 OTE 272/41/ ΚΟΚΗΝΟΤ Α/Σ ΚΟΚΗΝΟΤ ( ΔΠΗ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟΤ ΟΓΟΤ) 83 VODAFONE 515/7/ ΡΟΓΗΝΗ ΛΔΧΦ. ΛΗΝΓΟΤ COSMOTE 6963/Φ6 10/ HILTON_RO D ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΥΗΛΣΟΝ 10

11 A/A 85 COSMOTE 86 VODAFONE 87 VODAFONE 265/95/ /Φ6 10/ /Φ6 10/ ΜΑΝΓΡΑΚΗ ΒΟΡΔΗΑ ΠΟΛΖ ΟΓΟ Γ.ΛΔΟΝΣΟ 27 (ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΑΘΖΝΑ) ΟΓΟ ΗΧΑΝΝΟΤ ΜΔΣΑΞΑ 18, Ο.Σ. 81, ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ SEMIRAMIS ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ 4 88 COSMOTE 268/60/ CAS ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 15 & ΓΧΗΑΓΟΤ 89 COSMOTE 347/20/ Π.ΣΑΜΠΗΚΑ ΠΛΖΗΟΝ ΟΗΚΗΜΟΤ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ ΝΖΟ 90 COSMOTE 314/52/ ΦΗΝΘΟ / Υ ΠΛΖΗΟΝ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΑΛΤΘΗΔ 91 COSMOTE 292/22/ ΠΔΤΚΧΝΑ/ Υ Πιεζίνλ νηθηζκνχ Καιπζηέο 92 COSMOTE 529/8/ EKATOMAG- MI ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ OTE 347/30/ ΠΔΡΓΗΟΛΗ Α/Σ ΠΔΡΓΗΟΛΗ Α/Σ 94 VODAFONE 4258/Φ6 10/ ΚΑΣΡΟ ΣΔΦΑΝΟΤ ΚΑΕΟΤΛΖ ΚΑΗ Π. Π. ΓΔΡΜΑΝΟΤ ΠΛ. ΦΧΚΗΑΛΖ 95 COSMOTE 250/36/ ΜΔΑΝΑΓΡ Ο Π/Κ ΎΦΧΜΑ ΒΟΤΝΗ ΜΔΑΝΑΓΡΟ 96 COSMOTE 77064/Β/ 7040/ εο ΜΑΡΣΗΟΤ & ΑΜΔΡΗΚΖ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ 97 VODAFONE 6126/Φ6 10/ ΗΚΑ ν ΥΛΜ ΔΘΝ. ΟΓΟΤ -ΛΗΝΓΟΤ 98 VODAFONE 499/2/ ΝΟΟΚΟΜΔ ΗΟ ν ΥΛΜ. ΛΔΧΦ. -ΛΗΝΓΟΤ 99 COSMOTE ΟΗΚ /Β/ 7864/17- ΓΟΤΡΟΤ ν ΥΛΜ ΔΘΝ. ΟΓΟΤ ΛΗΝΓΟΤ - ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΓΟΤΡΟΤ Τελεσηαία Ενημέρωζη: Δάλ ζεσξείηε φηη ππάξρνπλ θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα ή ππάξρεη αλαθξίβεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο, παξαθαινχκε λα επαλέιζεηε κε εξψηεκά ζαο γηα ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε. 11

12 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ Παξ. 19, ηνπ Άξζ. 31, ηνπ Ν.3431/2006, γηα πξνυθηζηάκελεο απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ ζηεξνχληαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, αιιά έρνπλ άδεηα απφ ηελ ΔΔΣΣ, απαηηείηαη εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα Ννκνζεζία θαη λα ππνβιεζεί γη απηέο Πεξηβαιινληηθή Μειέηε ή Έθζεζε, θαηά πεξίπησζε, ζηελ αξκφδηα πξνο ηνχην Αξρή κέρξη ηηο Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε αξκφδηα Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξφλ παξαθαιείηαη φπσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ Τπεξεζία καο θαη ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηηο θαηαζθεπέο θεξαηψλ ηνπ Πίλαθα 1 γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ππνβιεζεί εκπξφζεζκα Πεξηβαιινληηθή Μειέηε, ψζηε ε Τπεξεζία καο λα πξνβεί ζηηο εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο. Πεξαηηέξσ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη: α) ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 227/86/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ1226/Β/ ) θαη β) ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 302/11/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 91/Β/ ), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 313/110/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/ ), γηα θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ ζπληζηνχλ ηεξµαηηθφ ξαδηνεμνπιηζµφ ρξήζηε ππεξεζηψλ ηαζεξήο Αζχξµαηεο Πξφζβαζεο θαη γηα ηα Κεξαηνζπζηήκαηα Μηθξνθπςειψλ αληίζηνηρα, δελ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο απφ ηελ Τπεξεζία καο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο σο άλσ απνθάζεηο. ηνλ αθφινπζν πίλαθα πεξηιακβάλνληαη δειψζεηο ηνπνζέηεζεο θεξαηνζπζηεκάησλ κηθξνθπςειψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ΔΔΣΣ θαη αθνξνχλ ζην Γήκν, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ αζαθεηψλ πνπ ελίνηε παξνπζηάδνληαη κε ηα φξηα ησλ Γήκσλ. A/ A Δήλωζης Δήμος «Καποδίζηρια» 1. VODAFONE MICRO/ SHOPS ΑΛ. ΓΗΑΚΟΤ 5 2. VODAFONE MICRO/ V/F SHOP-1 MICRO ΑΜΔΡΗΚΖ VODAFONE MICRO/ ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 16 ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΖ 4. WIND MICRO/ MICRO TS ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΔΧ WIND 6. VODAFONE 22438/MICR O/ MICRO/ MICRO ΠΛΑΣΔΗΑ ΗΠΠΟΚΡΑΣΟ Τ KYPROU SQ. MICRO RODOS Τελεσηαία Ενημέρωζη: ΔΠΗ ΣΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΗΠΠΟΚΡΑΣΟΤ - ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ, ΤΜΒΟΛΖ ΟΓΧΝ Ν. ΠΛΑΣΖΡΑ & ΔΘΝΑΡΥΟΤ ΜΑΚΑΡΗΟΤ 12

13 εκεηψλεηαη φηη κε ηελ ΚΤΑ ππ αξηζκ /319 «Δγθαηαζηάζεηο Μηθξψλ ηαζκψλ θαη Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ Υακειήο Όριεζεο, εμαηξνχκελεο απφ ηελ αδεηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4053/2012» (ΦΔΚ 862/Β/ ) εμαηξέζεθαλ ηεο ππνρξέσζεο αδεηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ην Ν. 2801/2000 θαη ην Ν. 3431/2006, κεηαμχ άιισλ, νη Δγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ Μηθξνθπςειψλ θαη νη Δγθαηαζηάζεηο Μηθξψλ ηαζκψλ θαη Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ Υακειήο Όριεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηαζεξήο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο ζην ρψξν ηνπ πειάηε, ελψ έπαςαλ λα ηζρχνπλ νη πξναλαθεξφκελεο απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.227/86/ (ΦΔΚ 1226/Β / ), θαη ΑΠ.302/11/2003 (ΦΔΚ 717/Β / ). Γηα ηα θεξαηνζπζηήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ γηα εμαίξεζε απφ αδεηνδφηεζε, ε ελ ιφγσ ΚΤΑ πξνβιέπεη φηη νη πάξνρνη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νθείινπλ λα ηα δεκνζηεχζνπλ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ ηζρχ ηεο ζε εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπο, ε νπνία ζα είλαη πξνζβάζηκε απφ ην θνηλφ. Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε πνπ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ καο. Με ηηκή, Γξ. Κσλ/λνο. Γειεθσζηφπνπινο Αληηπξφεδξνο ΔΔΣΣ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 1. Σκήκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο 2. Σκήκα Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ 13

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ... 6 0.1 Όκηινο ΔΛΤΑ...6 0.2 Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...6 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...8 0.4

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Κώδηθαο: 101 83 Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αξηζ.

Σαρ. Κώδηθαο: 101 83 Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αξηζ. Διιεληθή ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 3 επηεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ Αξηζ. Πξση.: 50070 & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΛΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟ: Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα