Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ"

Transcript

1 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΑΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΑΜΑΣΟ Πιεξνθνξίεο: Α. Παλαγάθεο Σειέθσλν: Μαξνχζη Αξ. Πξση: 23283/Φ506 ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΥΔΣ: Γήκν Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ Γηαγνξηδψλ 1 & Αγ. Ησάλλνπ Fax: Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ Γεληθή Γ/λζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξ/κνπ Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Τδξννηθνλνκίαο Γσδεθαλήζνπ Πιαηεία Διεπζεξίαο Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν (α) Σν κε ΑΠ 2/31444/ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ ην νπνίν έιαβε ΑΠ θαηάζεζεο ΔΔΣΣ 11621/ (β) Σν κε ΑΠ θαηάζεζεο ΔΔΣΣ 11425/ κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ Αμηφηηκνη θχξηνη, ε απάληεζε ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 53571/3839 «Μέηξα Πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία θεξαηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ μεξά» (ΦΔΚ 1105/Β/ ) θαζνξίζηεθαλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο χζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «ρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία (0 Hz 300 GHz» (L /519/EC), ηα φξηα γηα ηελ αζθαιή έθζεζε ηνπ θνηλνχ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπνπλ νη θαηαζθεπέο θεξαηψλ. Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ Νφκνπ 3431/2006, ηα φξηα γηα ηελ αζθαιή έθζεζε ηνπ θνηλνχ ζε αθηηλνβνιία έγηλαλ απζηεξφηεξα θαη δηαηεξήζεθαλ κε ην Νφκν 4070/2012. πγθεθξηκέλα, ζηηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λφκνπ 4070/2012 (θαη πξν απηνχ ζην άξζξν 31 παξ. 9 θαη 10 ηνπ Ν. 3431/2006), νξίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο γηα ηελ νπνία δελ έρεη ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) κειέηε, πνπ απνδεηθλχεη φηη δελ ππάξρνπλ ρψξνη γχξσ απφ ηελ θεξαία ειεχζεξα πξνζπειάζηκνη απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, ζηνπο νπνίνπο ηα φξηα έθζεζεο ππεξβαίλνπλ ην 70% ησλ ηηκψλ, πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 2 4 ηεο ππ αξηζκ /3839/ θνηλήο ππνπξγηθήο

2 απφθαζεο ή ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα αληίζηνηρε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ εθάζηνηε αξκνδίνπ γηα ηελ ΔΔΑΔ Τπνπξγνχ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο θεξαίαο ζε απφζηαζε κέρξη 300 κέηξσλ απφ ηελ πεξίκεηξν θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ζρνιείσλ, γεξνθνκείσλ θαη λνζνθνκείσλ, ηα φξηα έθζεζεο ηνπ θνηλνχ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 60% ησλ ηηκψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 2-4 ηεο ππ αξηζκ /3839/ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ή ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα αληίζηνηρε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ γηα ηελ ΔΔΑΔ Τπνπξγνχ. Δπηπιένλ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη βάζεη ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4070/2012 (θαη πξν απηνχ βάζεη ηεο παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3431/2006), δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ζρνιείσλ, γεξνθνκείσλ θαη λνζνθνκείσλ, ελψ πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θεξαηψλ επί ησλ αλσηέξσ θηηξίσλ έπξεπε λα απνκαθξπλζνχλ εληφο δηαζηήκαηνο έμη (6) κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 3431/ Όζνλ αθνξά, ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζαο ελεκεξψλνπκε φηη, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (παξ. 2 αξζξ. 30 Ν. 4070/2012), ε ΔΔΑΔ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρεη είηε δηα ησλ νξγάλσλ ηεο ή κε εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απφ ηηο θαηαζθεπέο θεξαηψλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη άδεηα ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν Α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2801/2000: α) απηεπαγγέιησο θαη θαηά ηξφπν δεηγκαηνιεπηηθφ, εηεζίσο ζε πνζνζηφ 20% ηνπιάρηζηνλ ησλ αδεηνδνηεκέλσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ θεξαηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσο, β) θαηφπηλ αίηεζεο εθ κέξνπο ηεο ΔΔΣΣ ή νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, εληφο είθνζη εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ΔΔΑΔ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ακέζσο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζηνλ αηηνχληα θαη ζηνλ θάηνρν ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο. εκεηψλεηαη φηη έιεγρνη δηελεξγνχληαη θαη απφ ηελ ΔΔΣΣ ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνλ έιεγρν χπαξμεο αδεηψλ θαηαζθεπήο θεξαίαο, ηε δηαζθάιηζε λφκηκεο ρξήζεο ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ θαη ηνλ έιεγρν παξεκβνιψλ. Οη πξναλαθεξφκελνη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απηεπαγγέιησο είηε θαηφπηλ θαηαγγειίαο. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 4070/2012, εθφζνλ ν θάηνρνο ηεο κε αδεηνδνηεκέλεο θαηαζθεπήο θεξαίαο δελ απνθαηαζηήζεη ηε λνκηκφηεηα εληφο κελφο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ απφ ηελ ΔΔΣΣ, θαιείηαη ζε Αθξφαζε θαη κε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, δχλαηαη λα επηβιεζεί δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ κέρξη θαη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) επξψ. εκεηψλεηαη φηη ην χςνο ησλ πξνζηίκσλ πνπ νξίδνληαλ ζην Ν.3431/2006, πνπ ήηαλ ζε ηζρχ κέρξη ηηο , ήηαλ απφ επηαθφζηα πελήληα (750) επξψ κέρξη θαη δεθαελλέα ρηιηάδεο (19.000) επξψ. Δπηπιένλ, νη απνθάζεηο επηβνιήο θπξψζεσλ θνηλνπνηνχληαη ζηελ αξκφδηα Δηζαγγειία ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο πξνο επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη 2

3 ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξάλνκσλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη ην 2011 ππνβιήζεθαλ ζηελ ΔΔΣΣ θαηαγγειίεο/εξσηήκαηα γηα θαηαζθεπέο θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Καηφπηλ ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη 1031 αθνξνχζαλ ζε αδεηνδνηεκέλεο θεξαίεο, γηα ηε λνκηκφηεηα ησλ νπνίσλ ελεκεξψζεθαλ νη θαηαγγέιινληεο/εξσηψληεο, ελψ 534 πεξηπηψζεηο αθνξνχζαλ ζε κε αδεηνδνηεκέλεο θαηαζθεπέο. Σερληθά θιηκάθηα ηεο ΔΔΣΣ δηελήξγεζαλ ζπλνιηθά 436 απηνςίεο ζε ζηαζκνχο βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. εκεηψλεηαη φηη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ παξέρεη ζηελ ππεξεζία καο ηε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ άιισλ θνξέσλ επί ηεο κεζνδνινγίαο ησλ κεηξήζεσλ πνπ δηελεξγεί ε ΔΔΣΣ θαηά ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ειέγρνπο. Πεξαηηέξσ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ζην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4053/2012 πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ζηελ ΔΔΑΔ ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ, πνπ έρεη σο αξκνδηφηεηα ην δηαξθή έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέζσ ελφο δηαζπλδεδεκελνπ ζπζηήκαηνο ζηαζκψλ επεμεξγαζίαο θαη ζηαζεξψλ, θηλεηψλ θαη θνξεηψλ ζηαζκψλ κέηξεζεο ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ΔΔΑΔ, θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα νξγάλσζεο, εγθαηάζηαζεο, ρξεκαηνδφηεζεο, αλάπηπμεο, επέθηαζεο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ θαη εθδίδεηαη ζρεηηθφο Καλνληζκφο κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ε νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε απφ ηελ ΔΔΑΔ, ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ηελ ΔΔΣΣ θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, φπσο Πεξηθέξεηεο, Γήκνη, Παλεπηζηήκηα, πάξνρνη ξαδηνηειενπηηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, Σ.Δ.Δ., ησλ κεηξήζεσλ ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο θαη ε δεκνζηνπνίεζε ηνπο. Δπηπιένλ, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε αλαθνξηθά κε νξηζκέλεο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αδεηνδφηεζεο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ: Α. Νέα Διαδικαζία Αδειοδόηηζης Καηαζκεσών Κεραιών. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4070/2012 (ΦΔΚ 82/Α / ) πηνζεηείηαη πιένλ ε Μνλναπεπζπληηθή Γηαδηθαζία γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηελ Ξεξά ε νπνία ζα πινπνηεζεί κέζσ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ (ΖΛΤΑ). Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθηπαθήο πξφζβαζεο ζην ΖΛΤΑ, εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο νινθιεξσκέλεο αίηεζεο γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαηαζθεπήο θεξαίαο νθείινπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λφκνπ, λα ειέγρνπλ ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη λα ελεκεξψλνπλ ην ΖΛΤΑ γηα ηελ έθδνζε ησλ εγθξίζεψλ ηνπο ή γηα ηελ χπαξμε ηππηθψλ ειιείςεσλ ή ιαζψλ ζηηο θαηαηεζεηκέλεο αηηήζεηο/ κειέηεο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα ζπκπιεξσζνχλ/ δηνξζσζνχλ ή γηα ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ αηηήζεσλ/κειεηψλ. Ζ ΔΔΣΣ κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαθέινπ εθδίδεη άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί φιεο νη απαηηνχκελεο εγθξίζεηο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ πιεξφηεηαο ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέινπ θαηφπηλ 3

4 ειέγρνπ πιεξφηεηαο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ζχκθσλεο γλψκεο ηεο ΔΔΑΔ θαη ηεο ΤΠΑ, θαζψο θαη ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο ζπρλνηήησλ απφ ηελ ΔΔΣΣ. εκεηψλεηαη φηη κέρξη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΖΛΤΑ, φζνλ αθνξά ηηο ππνβαιιφκελεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4070/2012 αηηήζεηο, ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηελ αληίζηνηρε αίηεζε/κειέηε ζε θάζε αξκφδηα ππεξεζία θαη λα θνηλνπνηήζεη ζηελ ΔΔΣΣ ηα απνδεηθηηθά παξαιαβήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ/κειεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηε λφκηκε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηαο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Ν. 3431/2006 θαη ην Ν. 4070/2012 νη θάησζη γλσκαηεχζεηο, άδεηεο, εγθξίζεηο: 1. Θεηηθή γλσκάηεπζε ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 2. Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ απφ ηελ νηθεία Γεληθή Γξακκαηεία Πεξηθέξεηαο ή ππαγσγή ηεο θαηά πεξίπησζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία 3. Θεηηθή γλσκάηεπζε ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) γηα ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία 4. Έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θεξαίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπλαθψλ θαηαζθεπψλ 5. Άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, ε αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αθνξά θπξίσο ηελ ζθνπηκφηεηα ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ κέξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα πθηζηάκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο ζπρλνηήησλ 6. Άιιεο εγθξίζεηο πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο θαηαζθεπήο θεξαίαο Δπηπιένλ, ζην εδάθην β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4070/2012 πξνβιέπεηαη φηη κε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ, κεηά απφ ηερληθή έθζεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζηνπο θαηφρνπο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηελ μεξά πνπ δελ δηαζέηνπλ άδεηα νχηε πηζηνπνηεηηθφ πιεξφηεηαο ή πνπ δηαζέηνπλ άδεηα ή πηζηνπνηεηηθφ πιεξφηεηαο θαθέινπ, ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί επί ηε βάζεη ςεπδψλ, αλαθξηβψλ ή παξαπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ κέρξη θαη ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) επξψ. Δπίζεο, ζηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4070/2012 πξνβιέπεηαη κεηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο ή πηζηνπνηεηηθνχ πιεξφηεηαο ε δεκνζηνπνίεζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΔΣΣ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαθέινπ ηεο αίηεζεο γηα άδεηα θαηαζθεπήο θεξαίαο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία γεσγξαθηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (GIS), γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί Άδεηα Καηαζθεπήο Κεξαίαο ή Πηζηνπνηεηηθφ Πιεξφηεηαο. 4

5 Β. Νομίμως Λειηοσργούζες Καηαζκεσές Κεραιών. χκθσλα κε ην Άξζξν 31 ηνπ Ν. 4053/2012, θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ρσξίο ζρεηηθή άδεηα θαη γηα ηηο νπνίεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Νφκνπ ( ): 1. Έρεη ρνξεγεζεί έλα κήλα πξηλ ζεηηθή γλσκάηεπζε ηεο ΔΔΑΔ 2. Έρεη ππνβιεζεί Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ή έρνπλ ππαρζεί ζηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία 3. Έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο ζηελ ΔΔΣΣ ζεσξνχληαη σο λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 24 κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Νφκνπ. Δπηπιένλ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη κε γλψκνλα ηε δηαθάλεηα θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη παξά ηηο φπνηεο αληηξξήζεηο θαη θφβνπο πνπ εθθξάζηεθαλ αλαθνξηθά, γηα παξάδεηγκα, κε θαηλφκελα βαλδαιηζκψλ, ε ΔΔΣΣ πξνρψξεζε ζηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ αδεηνδφηεζεο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο. Οη απνθάζεηο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ γηα ρνξήγεζε αδεηψλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηελ μεξά είλαη δηαζέζηκεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΔΣΣ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ml?cat=keraies. (Ζ πξφζβαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα κπνξεί επίζεο λα επηηεπρζεί εθθηλψληαο απφ ηελ αξρηθή ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΣ κε δηαδνρηθή επηινγή ησλ ζπλδέζκσλ «Ζ ΔΔΣΣ», «Απνθάζεηο Οινκέιεηαο», «Απνθάζεηο Κεξαηψλ»). Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο πξναλαθεξφκελεο ηζηνζειίδαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο αλά Πεξηθέξεηα ησλ Απνθάζεσλ Υνξήγεζεο Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ζηελ Ξεξά, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηξνπνπνηεηηθψλ Απνθάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ. εκεηψλεηαη φηη ηα σο άλσ αλαθεξφκελα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ κεηξψν αδεηνδφηεζεο θεξαηψλ πνπ ηεξεί ε ΔΔΣΣ. ε απηφ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηεο ΔΔΣΣ θαζψο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, πνπ είρε ζην παξειζφλ ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα αδεηνδνηήζεσο, ηα νπνία αλαθέξνληαη φπσο αθξηβψο έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ ΔΔΣΣ. Σα ζηνηρεία αλά πάζα ζηηγκή δχλαληαη λα κεηαβιεζνχλ ή θαηαξγεζνχλ ζε ζπλέρεηα ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ. Χο εθ ηνχηνπ ε ΔΔΣΣ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, νη νπνίεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη πξνζεθηηθά απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. ηνλ αθφινπζν πίλαθα πεξηιακβάλνληαη νη άδεηεο θεξαηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη παιαηφηεξα απφ ην ΤΜΔ ζην Γήκν, βάζεη ηνπ νξηζκνχ ησλ Γήκσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», κε αλαθνξά θαη ηνπ Γήκνπ ππαγσγήο ηεο ζέζεο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καπνδίζηξηαο», θαη κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ αζαθεηψλ πνπ ελίνηε παξνπζηάδνληαη κε ηα δηνηθεηηθά φξηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ρνξήγεζε Αδεηψλ Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ απνηειεί δπλακηθή δηαδηθαζία θαη σο εθ ηνχηνπ ν ζρεηηθφο Πίλαθαο δχλαηαη λα κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ζην κέιινλ. A/A 5

6 A/A 1 COSMOTE 348/23/ ΠΔΤΚΟΗ /Υ ΑΓ. ΗΧΑΝΝΖ, Γ.Γ. ΛΗΝΓΟΤ, 2 VODAFONE 564/13/ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ ΘΔΖ ΛΗΒΑΓΑ 3 COSMOTE 53333/Β/ 1081/ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΠΛΖΗΟΝ ΣΑΓΗΟΤ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ 4 VODAFONE 82883/ ΛΗΝΓΟ ΛΗΝΓΟ 5 VODAFONE 64763/Β/ 3904/ ΣΑΜΠΗΚΑ ΛΟΦΟ ΣΑΜΠΗΚΑ - ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ -, Ν. ΓΧΓ/ΝΖΟΤ 6 WIND 247/21/ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ ΠΛΖΗΟΝ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ 7 WIND 238/6/ ΛΑΥΑΝΗΑ ΠΛΖΗΟΝ ΛΑΥΑΝΗΑ 8 WIND 247/17/ ΣΑΜΠΗΚΑ ΠΛΖΗΟΝ ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΑΜΠΗΚΑ ΚΤΡΑ 9 VODAFONE 74519/Β/ 6208/ ΜΑΛΧΝΑ ΤΦΧΜΑ ΚΑΡΑΒΟ, ΓΖΜΟ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ, 10 COSMOTE 7271/Φ6 10/ ΔΜΠΧΝΑ /Υ ΑΓ. ΓΗΑΝΝΖ, Γ.Γ. ΔΜΠΧΝΑ, ΝΖΟ 11 VODAFONE 517/2/ ΚΟΤΣΟΤΣ Ζ ΑΝΑΣΟΛΗΚΑ ΑΠΟ ΤΦΧΜΑ ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ Γ.Γ. ΔΜΠΧΝΑ ΝΖΟ 12 VODAFONE 3624/Φ6 10/ ΑΓΗΟ ΗΗΓΧΡΟ ΘΔΖ ΣΑΜΟΛΗ ΓΖΜ..ΓΗΑΜ. ΑΓΗΟΤ ΗΗΓΧΡΟΤ 13 COSMOTE 14 WIND 72124/Β/ 5088/99/ ΟΗΚ /Β/ 8083/29- ΔΜΠΧΝΑ ΔΜΠΧΝΑ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΟΓΟ ΔΜΠΧΝΑ-Ν. ΚΡΖΣΖΝΗΑ ΠΛΖΗΟΝ ΔΜΠΧΝΑ 15 WIND 265/2/ ΜΟΝΟΛΗΘΟ ΠΛΖΗΟΝ ΜΟΝΟΛΗΘΟΤ 16 VODAFONE 80748/Β/ 6817/ ΗΑΝΑ - ΑΝΑΜΔΣΑΓ ΟΣΖ ΤΦΧΜΑ ΑΚΡΑΜΤΣΖ, ΓΖΜ. ΓΗΑΜ. ΗΑΝΧΝ, ΓΖΜΟ ΑΣΑΒΤΡΟΤ,, Ν. ΓΧΓ/ΝΖΟΤ 17 VODAFONE 440/3/ ΜΟΝΟΛΗΘΟ ΤΦΧΜΑ 'ΠΑΡΑΓΔΗΗΑ', Γ.Γ. ΜΟΝΟΛΗΘΟΤ 6

7 A/A 18 COSMOTE 81067/Β/ 8060/30- ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΠΑ ΧΚΡΑΣΟΤ & ΒΤΡΧΝΟ ΑΦΑΝΣΟΤ Αθάληνπ 19 VODAFONE 6964/Φ6 10/ ΑΡΥΗΠΟΛΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΛΗ, ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ Αθάληνπ 20 VODAFONE 346/39/ ΑΡΥΗΠΟΛΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΛΗ, ΑΓΗΑ ΔΛΔΟΤΑ Αθάληνπ 21 VODAFONE 230/22/ ΚΑΛΤΘΗΔ ΠΔΡΗΟΥΖ ΦΑΛΗΓΗ ΚΑΜΑΡΔ, Γ. Γ. ΚΑΛΑΘΗΧΝ Αθάληνπ 22 WIND 6104/Φ6 10/ ΔΛΔΟΤΑ ΠΛΖΗΟΝ ΔΛΔΟΤΑ Αθάληνπ 23 VODAFONE 237/42/ ΑΦΑΝΣΟΤ ΤΦΧΜΑ ΕΑΡΒΟ, ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΓ. ΛΟΤΚΑ Αθάληνπ 24 WIND 4251/Φ6 10/ ΗΑΛΤΟ HOTEL BLUE HORIZON, ΝΖΟ Ηαιπζνχ 25 COSMOTE 76738/Β/ 6959/16- ΗΑΛΤΟ ΠΟΓΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΓΧΝ 144 ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΗΑΛΤΟ Ηαιπζνχ 26 VODAFONE 6004/Φ6 10/ ΚΟΛΠΟ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΧΦ. ΖΡΑΚΛΔΗΓΧΝ, ΗΞΗΑ Ηαιπζνχ 27 VODAFONE 6284/Φ6 10/ HILTON HOTEL ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ HILTON Ηαιπζνχ 28 VODAFONE 79250/Β/ 6384/ ΗΑΛΤΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ TRIANTA HOTEL,ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ 1Ζ ΠΑ ΣΡΗΑΝΣΧΝ & 9Ζ ΜΑΗΟΤ Ηαιπζνχ 29 VODAFONE 5481/Φ6 10/ ΣΡΗΑΝΣΑ BAY ΡΗΜΗΝΗ 11, ΝΖΟ Ηαιπζνχ 30 VODAFONE 6890/Φ6 10/ ΔΛΔΟΤΑ ΘΔΖ ΒΗΓΛΑ Γ.Γ. ΦΗΝΘΟΤ 31 WIND 6849/Φ6 10/ ΑΦΑΝΣΟΤ ΘΔΖ ΦΑΛΗΓΗ, ΠΛΖΗΟΝ ΑΦΑΝΣΟΤ 32 COSMOTE 74747/Β/ 6448/98/ ΦΑΛΖΡΑΚΗ ΛΔΧΦ. ΠΖΓΧΝ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΦΑΛΖΡΑΚΗ 33 VODAFONE 6281/Φ6 10/ ΚΟΚΗΝΟΤ ΜΟΝΣΔ ΠΔΕΟΤΛΑ, Κ.Μ. 725 ΓΑΗΧΝ ΚΟΚΗΝΟΤ 34 VODAFONE 6764/Φ6 10/ ROYAL ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ RHODOS ROYAL, ΦΑΛΖΡΑΚΗ, ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 7

8 A/A ΚΑΛΤΘΗΧΝ 35 VODAFONE 3918/Φ6 10/ ΦΗΝΘΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΨ ΓΗΧΡΓΖ, ΓΖΜ. ΓΗΑΜ. ΦΗΝΘΟΤ, ΝΖΟ 36 WIND 247/19/ ΚΑΛΤΘΗΔ ΠΛΖΗΟΝ ΘΔΖ ΥΧΡΗΟΤ ΚΑΛΤΘΗΔ 37 WIND 440/8/ ΥΑΡΑΚΑ ΠΛΖΗΟΝ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΝΖΟ 38 OTE 532/12/ ΑΠΟΛΛΧΝΑ Γ.Γ. ΑΠΟΛΛΧΝΑ Κακείξνπ 39 COSMOTE 218/26/ ΑΛΑΚΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΟΓΟ ΑΛΑΚΟ Ν. ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ Κακείξνπ 40 COSMOTE 81027/Β/ 7995/30- ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ Α/Σ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ, ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ, ΑΛΑΚΟ, ΠΑΡΑΓΔΗΗ Κακείξνπ 41 WIND 7579/Φ6 10/ ΚΑΜΔΗΡΟ ΠΛΖΗΟΝ ΜΑΝΓΡΗΚΟΤ Κακείξνπ 42 VODAFONE 59353/ ΠΡΟΦ. ΖΛΗΑ ΠΡΟΦ. ΖΛΗΑ, Κακείξνπ 43 WIND 58137/ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ ΑΠΟΛΛΧΝΑ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ ΑΠΟΛΛΧΝΑ Κακείξνπ 44 VODAFONE 545/8/ ΟΡΧΝΖ ΤΦΧΜΑ ΟΡΧΝΖ, Γ.Γ. ΟΡΧΝΖ Κακείξνπ 45 COSMOTE 328/63/ ΛΗΝΓΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ -ΛΗΝΓΟΤ (ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ) Ληλδίσλ 46 COSMOTE 72125/Β/ 5087/99/ ΠΔΤΚΟΗ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΠΔΤΚΟΗ- Ν. ΛΗΝΓΟ Ληλδίσλ 47 WIND 56725/13 66/ ΛΑΡΓΟ- ΓΔΝΑΓΗ ΛΑΡΓΟ - ΓΔΝΑΓΗ (ΠΛΖΗΟΝ ΥΧΡΗΟΤ ΛΑΡΓΟ ) Ληλδίσλ 48 VODAFONE 7025/Φ6 10/ ΛΑΡΓΟ ΛΑΡΓΟ (ΘΔΖ ΥΟΡΣΖ, Γ.Γ. ΛΑΡΓΟΤ Ληλδίσλ 49 WIND / ΦΟΤΡΚΔ ΦΟΤΡΚΔ ΛΗΝΓΟΤ Ληλδίσλ 50 OTE 345/28/ ΑΠΟΛΛΑΚΗΑ ΑΠΟΛΛΑΚΗΑ Νφηηαο 8

9 A/A 51 VODAFONE 61514/ ΚΑΣΣΑΒΗΑ ΓΤΣΗΚΑ ΑΠΟ ΒΟΤΚΟΛΗΔ Νφηηαο 52 VODAFONE 6031/Φ6 10/ ΠΡΟΦΗΛΗΑ ΘΔΖ "ΓΔΡΑΚΑ" Γ.Γ ΠΡΟΦΗΛΗΑ Νφηηαο 53 COSMOTE 53983/Β/ 1269/ ΚΑΣΣΑΒΗΑ Α/Σ ΚΑΣΣΑΒΗΑ ΓΔΝΑΓΗ Νφηηαο 54 WIND 55 COSMOTE 56 COSMOTE 57 COSMOTE 58 WIND 6015/Φ6 10/ /Β/ 8061/ /Φ6 10/ /29/ /11/ ΚΑΣΣΑΒΗΑ ΚΑΣΣΑΒΗΑ ΚΑΣΣΑΒΗΑ (ΠΛΖΗΟΝ ΥΧΡΗΟΤ ΚΑΣΣΑΒΗΑ), Ν. ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΔΠΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΟΓΟΤ ΚΑΣΣΑΒΗΑ ΓΔΝΝΑΓΗ Νφηηαο Νφηηαο ΜΑΑΡΖ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ, ΜΑΑΡΖ Νφηηαο ΠΛΖΜΜΤΡΗ ΚΗΟΣΑΡΗ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ, ΟΓΟ ΓΔΝΝΑΓΗΟΤ, ΚΑΣΑΒΗΑ, ΠΛΖΜΜΤΡΗ ΝΖΟ ΠΛΖΗΟΝ ΚΗΟΣΑΡΗΟΤ Γ.Γ. ΑΚΛΖΠΗΔΗΟΤ Νφηηαο Νφηηαο 59 WIND 6943/Φ6 10/ ΠΡΟΦΗΛΗΑ ΠΛΖΗΟΝ ΥΧΡΗΟΤ ΠΡΟΦΖΛΗΑ Νφηηαο 60 VODAFONE 5177/Φ6 10/ ΑΝΑΜΔΣΑΓ ΟΣΖ ΚΑΣΣΑΒΗΑ ΤΦΧΜΑ "ΓΗΑΡΟ" (ΓΗΠΛΑ ΣΟΝ ΟΣΔ) Νφηηαο 61 VODAFONE 545/9/ ΠΡΑΟΝΖΗ ΤΦΧΜΑ ΟΡΟ, ΓΖΜ. ΓΗΑΜ. ΚΑΣΣΑΒΗΑ Νφηηαο 62 COSMOTE 233/15/ ΠΡΑΟΝΖΗ Π/Κ ΤΦΧΜΑ "ΟΡΟ" ΠΡΑΟΝΖΗΟΤ Νφηηαο 63 VODAFONE 238/48/ ΛΑΥΑΝΗΑ ΤΦΧΜΑ ΥΟΛΔΗΟΤ ΥΧΡΑΦΗ ΠΑΡΚΟ ΚΔΡΑΗΧΝ Νφηηαο 64 COSMOTE 266/65/ ΜΑΡΗΣΑ ΚΣΗΡΗΟ Ο.Σ.Δ. Πεηαινχδσλ 65 VODAFONE 53721/ ΠΑΡΑΓΔΗΗΟ Ν ΠΑΡΑΓΔΗΗΟΝ Πεηαινχδσλ 66 WIND 346/43/ ΠΑΡΑΓΔΗΗ ΠΛΖΗΟΝ ΠΑΡΑΓΔΗΗ Πεηαινχδσλ 67 VODAFONE 263/46/ ΑΝΑΜΔΣΑΓ ΟΣΖ ΦΗΝΘΟΤ ΤΦΧΜΑ "ΠΑΗΒΟΤΝΟ", ΓΖΜ. ΓΗΑΜ. ΜΑΡΗΣΧΝ Πεηαινχδσλ 9

10 A/A 68 WIND 250/41/ STADIUM EΠΗ ΣΟΤ ΤΠΑΡΥΧΝ ΠΤΛΧΝΑ ΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟ ΣΑΓΗΟ "ΓΗΑΓΟΡΑ'' 69 WIND 85297/ Β. ΖΠΔΗΡΟΤ 31, 70 COSMOTE 249/38/ Υ ΒΤΡΧΝΟ VODAFONE 5475/Φ6 10/ ΡΟΓΗΝΗ Γ. Παπαλδξένπ & Λεβαδείαο 22, Αλάιεςε 72 COSMOTE 26696/Β/ 1736/00/ ΗΞΗΑ Γ. ΔΦΔΡΖ 78 ΑΝΑΛΖΦΖ 73 WIND 236/5/ ΑΝΑΛΖΦΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 5 ΑΝΑΛΖΦΖ 74 VODAFONE 501/2/ ΓΗΑΓΟΡΑ ΓΖΠΔΓΟ ΓΗΑΓΟΡΑ 75 WIND 325/172/ RODOS CITY ΓΡΗΒΑ OTE 6489/Φ6 10/ ΒΑΣΗ Γ.Γ. ΒΑΣΗΟΤ 77 VODAFONE 53253/Β/ 1044/ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΧΓΔΚΑΝΖΗΧΝ 5,, Ν. ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 78 WIND 29852/Β/ 1978/ CITY ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΔΧ 38Α 79 VODAFONE 565/5/ ΚΔΝΣΡΟ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ 1 80 WIND 80047/Β/ 7755/98/ CENTRE ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΑΛΔΞ. ΓΗΑΚΟΤ 10, 81 OTE 348/28/ ΚΑΝΓΖΛΗ Α/Σ ΚΑΝΓΖΛΗ, Γ.Γ. ΑΓΟΤΡΟΤ, 82 OTE 272/41/ ΚΟΚΗΝΟΤ Α/Σ ΚΟΚΗΝΟΤ ( ΔΠΗ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟΤ ΟΓΟΤ) 83 VODAFONE 515/7/ ΡΟΓΗΝΗ ΛΔΧΦ. ΛΗΝΓΟΤ COSMOTE 6963/Φ6 10/ HILTON_RO D ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΥΗΛΣΟΝ 10

11 A/A 85 COSMOTE 86 VODAFONE 87 VODAFONE 265/95/ /Φ6 10/ /Φ6 10/ ΜΑΝΓΡΑΚΗ ΒΟΡΔΗΑ ΠΟΛΖ ΟΓΟ Γ.ΛΔΟΝΣΟ 27 (ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΑΘΖΝΑ) ΟΓΟ ΗΧΑΝΝΟΤ ΜΔΣΑΞΑ 18, Ο.Σ. 81, ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ SEMIRAMIS ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ 4 88 COSMOTE 268/60/ CAS ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 15 & ΓΧΗΑΓΟΤ 89 COSMOTE 347/20/ Π.ΣΑΜΠΗΚΑ ΠΛΖΗΟΝ ΟΗΚΗΜΟΤ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟ ΝΖΟ 90 COSMOTE 314/52/ ΦΗΝΘΟ / Υ ΠΛΖΗΟΝ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΑΛΤΘΗΔ 91 COSMOTE 292/22/ ΠΔΤΚΧΝΑ/ Υ Πιεζίνλ νηθηζκνχ Καιπζηέο 92 COSMOTE 529/8/ EKATOMAG- MI ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ OTE 347/30/ ΠΔΡΓΗΟΛΗ Α/Σ ΠΔΡΓΗΟΛΗ Α/Σ 94 VODAFONE 4258/Φ6 10/ ΚΑΣΡΟ ΣΔΦΑΝΟΤ ΚΑΕΟΤΛΖ ΚΑΗ Π. Π. ΓΔΡΜΑΝΟΤ ΠΛ. ΦΧΚΗΑΛΖ 95 COSMOTE 250/36/ ΜΔΑΝΑΓΡ Ο Π/Κ ΎΦΧΜΑ ΒΟΤΝΗ ΜΔΑΝΑΓΡΟ 96 COSMOTE 77064/Β/ 7040/ εο ΜΑΡΣΗΟΤ & ΑΜΔΡΗΚΖ ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ 97 VODAFONE 6126/Φ6 10/ ΗΚΑ ν ΥΛΜ ΔΘΝ. ΟΓΟΤ -ΛΗΝΓΟΤ 98 VODAFONE 499/2/ ΝΟΟΚΟΜΔ ΗΟ ν ΥΛΜ. ΛΔΧΦ. -ΛΗΝΓΟΤ 99 COSMOTE ΟΗΚ /Β/ 7864/17- ΓΟΤΡΟΤ ν ΥΛΜ ΔΘΝ. ΟΓΟΤ ΛΗΝΓΟΤ - ΚΣΗΡΗΟ ΟΣΔ ΓΟΤΡΟΤ Τελεσηαία Ενημέρωζη: Δάλ ζεσξείηε φηη ππάξρνπλ θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα ή ππάξρεη αλαθξίβεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο, παξαθαινχκε λα επαλέιζεηε κε εξψηεκά ζαο γηα ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε. 11

12 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ Παξ. 19, ηνπ Άξζ. 31, ηνπ Ν.3431/2006, γηα πξνυθηζηάκελεο απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ ζηεξνχληαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, αιιά έρνπλ άδεηα απφ ηελ ΔΔΣΣ, απαηηείηαη εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα Ννκνζεζία θαη λα ππνβιεζεί γη απηέο Πεξηβαιινληηθή Μειέηε ή Έθζεζε, θαηά πεξίπησζε, ζηελ αξκφδηα πξνο ηνχην Αξρή κέρξη ηηο Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε αξκφδηα Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξφλ παξαθαιείηαη φπσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ Τπεξεζία καο θαη ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηηο θαηαζθεπέο θεξαηψλ ηνπ Πίλαθα 1 γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ππνβιεζεί εκπξφζεζκα Πεξηβαιινληηθή Μειέηε, ψζηε ε Τπεξεζία καο λα πξνβεί ζηηο εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο. Πεξαηηέξσ, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη: α) ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 227/86/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ1226/Β/ ) θαη β) ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 302/11/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 91/Β/ ), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 313/110/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/ ), γηα θαηαζθεπέο θεξαηψλ πνπ ζπληζηνχλ ηεξµαηηθφ ξαδηνεμνπιηζµφ ρξήζηε ππεξεζηψλ ηαζεξήο Αζχξµαηεο Πξφζβαζεο θαη γηα ηα Κεξαηνζπζηήκαηα Μηθξνθπςειψλ αληίζηνηρα, δελ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο απφ ηελ Τπεξεζία καο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο σο άλσ απνθάζεηο. ηνλ αθφινπζν πίλαθα πεξηιακβάλνληαη δειψζεηο ηνπνζέηεζεο θεξαηνζπζηεκάησλ κηθξνθπςειψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ΔΔΣΣ θαη αθνξνχλ ζην Γήκν, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ αζαθεηψλ πνπ ελίνηε παξνπζηάδνληαη κε ηα φξηα ησλ Γήκσλ. A/ A Δήλωζης Δήμος «Καποδίζηρια» 1. VODAFONE MICRO/ SHOPS ΑΛ. ΓΗΑΚΟΤ 5 2. VODAFONE MICRO/ V/F SHOP-1 MICRO ΑΜΔΡΗΚΖ VODAFONE MICRO/ ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 16 ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΖ 4. WIND MICRO/ MICRO TS ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΔΧ WIND 6. VODAFONE 22438/MICR O/ MICRO/ MICRO ΠΛΑΣΔΗΑ ΗΠΠΟΚΡΑΣΟ Τ KYPROU SQ. MICRO RODOS Τελεσηαία Ενημέρωζη: ΔΠΗ ΣΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΗΠΠΟΚΡΑΣΟΤ - ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ, ΤΜΒΟΛΖ ΟΓΧΝ Ν. ΠΛΑΣΖΡΑ & ΔΘΝΑΡΥΟΤ ΜΑΚΑΡΗΟΤ 12

13 εκεηψλεηαη φηη κε ηελ ΚΤΑ ππ αξηζκ /319 «Δγθαηαζηάζεηο Μηθξψλ ηαζκψλ θαη Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ Υακειήο Όριεζεο, εμαηξνχκελεο απφ ηελ αδεηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4053/2012» (ΦΔΚ 862/Β/ ) εμαηξέζεθαλ ηεο ππνρξέσζεο αδεηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ην Ν. 2801/2000 θαη ην Ν. 3431/2006, κεηαμχ άιισλ, νη Δγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπψλ θεξαηψλ Μηθξνθπςειψλ θαη νη Δγθαηαζηάζεηο Μηθξψλ ηαζκψλ θαη Καηαζθεπψλ Κεξαηψλ Υακειήο Όριεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηαζεξήο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο ζην ρψξν ηνπ πειάηε, ελψ έπαςαλ λα ηζρχνπλ νη πξναλαθεξφκελεο απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.227/86/ (ΦΔΚ 1226/Β / ), θαη ΑΠ.302/11/2003 (ΦΔΚ 717/Β / ). Γηα ηα θεξαηνζπζηήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ γηα εμαίξεζε απφ αδεηνδφηεζε, ε ελ ιφγσ ΚΤΑ πξνβιέπεη φηη νη πάξνρνη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νθείινπλ λα ηα δεκνζηεχζνπλ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ ηζρχ ηεο ζε εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπο, ε νπνία ζα είλαη πξνζβάζηκε απφ ην θνηλφ. Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε πνπ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ καο. Με ηηκή, Γξ. Κσλ/λνο. Γειεθσζηφπνπινο Αληηπξφεδξνο ΔΔΣΣ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 1. Σκήκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο 2. Σκήκα Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ 13

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 560 ης σνεδρίαζης (8-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ),

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ), Μαξνύζη, 5-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 521/13 Αξ. Εγγξ. Κεξαίαο: Π-2123Α ΑΠΟΦΑΗ Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξ. ΑΠ: 228/13/6-9-2001 Απόθαζεο ηνπ ΤΜΕ, δηα ηεο νπνίαο ρνξεγήζεθε ζηελ Εηαηξεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Ειιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ

ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ Άξζξν 1 Έλλνηεο θαη νξηζκνί 1. Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λφκνπ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: -Kηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηζη Αδειοδόηηζηρ Σεσνικών Δπαγγελμαηικών Γπαζηηπιοηήηων, Μεηαποιηηικών Γπαζηηπιοηήηων, Δπισειπημαηικών Πάπκων και λοιπέρ διαηάξειρ»

«Απλοποίηζη Αδειοδόηηζηρ Σεσνικών Δπαγγελμαηικών Γπαζηηπιοηήηων, Μεηαποιηηικών Γπαζηηπιοηήηων, Δπισειπημαηικών Πάπκων και λοιπέρ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «Απλοποίηζη Αδειοδόηηζηρ Σεσνικών Δπαγγελμαηικών Γπαζηηπιοηήηων, Μεηαποιηηικών Γπαζηηπιοηήηων, Δπισειπημαηικών Πάπκων και λοιπέρ διαηάξειρ» θνπφο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα