Σχόλια στο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχόλια στο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης"

Transcript

1 Αλέξης Καλοκαιρινός Αναπληρωτής καθηγητής Γενικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης 19/11/2014 Σχόλια στο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης 1. Γενικές ή κεντρικές παρατηρήσεις Στο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεχίζεται και επιτείνεται (α) η πρακτική της αυτολεξεί αντιγραφής διατάξεων του νόμου και της συρραφής τους, χωρίς να δηλώνεται η προέλευση του κειμένου, και (β) η στενή γραμματική ερμηνεία του νομικού πλαισίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ανατροπή του σκεπτικού του ν. 4009/2011 από τον ν. 4076/2012. Όπως υπογράμμισα στις παρατηρήσεις στο Προσχέδιο Οργανισμού που κατέθεσα και δημοσιοποίησα στις 30/7/2014, «Μείζον ελάττωμα του προσχεδίου συνιστά ο συμφυρμός διατάξεων του νόμου με ενδογενείς πρόνοιες του Οργανισμού: η φωνή του Πανεπιστημίου συγχέεται με τη φωνή του νομοθέτη Συναφώς, δεν διακρίνω να έχει καταβληθεί προσπάθεια για την αποτύπωση στον Οργανισμό μιας ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υφιστάμενης ή σκοπούμενης. Επίσης, η συνήθως, υπόρρητη- ενσωμάτωση της νομοθεσίας στο Προσχέδιο Οργανισμού μεταφέρει σε πρώτο πρόσωπο (δηλαδή, στο δικό μας πρόσωπο) τις κρίσιμες στρεβλώσεις των αναθεωρήσεων του νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, οι συντάκτες του προσχεδίου δεν φαίνεται να εκτιμούν το μέγεθος της δυσλειτουργίας που προκαλεί η στενή ερμηνεία διατάξεων του ν. 4009/2011, το πνεύμα του οποίου (κατάργηση των Τμημάτων και υποκατάστασή τους από «ομάδες διδασκόντων» που αναλαμβάνουν «προγράμματα σπουδών» από τις «Σχολές προπτυχιακών σπουδών» και τις «Σχολές μεταπτυχιακών σπουδών») ανετράπη άρδην από τον επόμενο νόμο 4076/2012, χωρίς ωστόσο να θεραπευθούν γραμματικά όλες οι σχετικές διατάξεις του νόμου (4009) που αναθεωρήθηκε». 1 Θα ήταν ωφελιμότερο για τα Πανεπιστήμια αν η Σύνοδος των Πρυτάνεων, αντί να εκπονεί ογκώδη υποδείγματα Οργανισμού, είχε αφιερώσει τον αντίστοιχο χρόνο στη σύνταξη σειράς τροπολογιών που θα θεράπευαν τις βασικές στρεβλώσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι αποστολή του Οργανισμού να επαναλαμβάνει τον νόμο. Εφόσον επιλέγεται η επανάληψη και όπου επιλέγεται, αυτό πρέπει να δηλώνεται ρητά. 1 πβ. 1

2 Η αντιγραφή-συρραφή του νόμου φτάνει στο σημείο να ενσωματώνονται στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης διατυπώσεις όπως «[Ο πρύτανης] καταρτίζει σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, τους οποίους εισηγείται προς έγκριση στο Συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο» (Γ7, ε ) και «[Ο πρύτανης] εισηγείται στη Σύγκλητο την έκδοση απόφασης για την κατανομή των θέσεων των καθηγητών στις Σχολές προπτυχιακών σπουδών» (Γ7, κδ ), οι οποίες προβλέφθηκαν με τον νόμο 4009/2011 και καταργήθηκαν με τον ισχύοντα νόμο 4076/ Όπως προκύπτει, κατά τη σύνταξη του Σχεδίου Οργανισμού αναζητήθηκαν στο νόμο και έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν σε άρθρα του Σχεδίου αρμοδιότητες των Οργάνων του Πανεπιστημίου. Ως αποτέλεσμα, οι απαριθμούμενες αρμοδιότητες του πρύτανη (αρ. Γ7) αυξήθηκαν από δεκαεπτά (17) σε τριάντα επτά (37) οι απαριθμούμενες αρμοδιότητες του κοσμήτορα (αρ. Γ17), αυξήθηκαν από έξι (6) σε δεκαέξι (16) στον πρόεδρο του Τμήματος (αρ. Γ24) αποδίδονται πέντε (5) αρμοδιότητες, από αντιγραφή του ν. 4009, αρ (α -ε ) ίσως δεν αναζητήθηκε στον υπόλοιπο ν ο εκεί ονομαζόμενος «διευθυντής» του Τμήματος. Στις πρόσθετες αρμοδιότητες του Πρύτανη βρίσκεται η ακόλουθη: «Εκδίδει απόφαση με την οποία τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος παραχωρούνται κατά χρήση στο Ν.Π.Ι.Δ. που συνιστάται για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Ιδρύματος» (Γ7, λγ ). Παρατηρήσεις: α) Από τον ίδιο Οργανισμό δεν συγκροτείται ΝΠΙΔ «για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Ιδρύματος». Ως συνέπεια, οι πλείστες αναφορές του Σχεδίου Οργανισμού στην εκλογή προέδρου και μελών του ΔΣ του ΝΠΙΔ καθίστανται άνευ αντικειμένου. β) Πόθεν προκύπτει η ως άνω «αρμοδιότητα» που αποδίδεται στον πρύτανη; Ο νόμος προβλέπει πράγματι την δυνατότητα παραχώρησης κατά χρήση περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου στο ΝΠΙΔ. Ειδικότερα, όμως, ο νόμος 4009, αρ. 58.2, ορίζει: «Ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του ΝΠΙΔ νοούνται τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος, τα οποία παραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση, με απόφαση του πρύτανη που εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος. Δεν νοούνται ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του ΝΠΙΔ τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του ιδρύματος και αποκτήθηκαν με πόρους προερχόμενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων» Συνεπώς, η περιγραφόμενη στον Οργανισμό ως άνω «αρμοδιότητα» δεν υφίσταται - ευτυχώς. Η ορθή διατύπωση είναι : «Ο Πρύτανης δύναται να παραχωρεί κατόπιν εγκρίσεως του Συμβουλίου στο ΝΠΙΔ περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος κατά τα οριζόμενα στον ν. 4009/2012, αρ. 58.2» - αν, εντέλει, συγκροτείται ΝΠΙΔ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 2 Αναφορά του Σχεδίου Οργανισμού σε «σχολές προπτυχιακών σπουδών», από αντιγραφή του νόμου (όπως δεν ισχύει), και στο Γ10, ζ. 2

3 Στο Σχέδιο Οργανισμού εμφανίζεται η ακόλουθη πρόσθετη αρμοδιότητα του Κοσμήτορα: «συγκροτεί επιτροπές για την κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών, απαρτιζόμενες από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της Σχολής» (Γ17, ι ). Εδώ μεταφέρεται στον Οργανισμό κολοβωμένη η ακόλουθη πρόβλεψη του νόμου 4009, αρ. 32.2: «Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, το διευθυντή του τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου ΑΕΙ, από τους οικείους κοσμήτορες». 3 Στο σημείο αυτό αγγίζουμε μια από τις κύριες δομικές ατέλειες του Σχεδίου Οργανισμού, όπως προαναφέρθηκε: παρά τις σχετικές πρόνοιες του ισχύοντος νόμου 4076/2012, ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης παραμένει προσκολλημένος στις διατάξεις του νόμου 4009/2011, οι οποίες υποβίβαζαν το Τμήμα σε διαχειριστικό μόρφωμα, οργανωτικό παρακολούθημα προγραμμάτων σπουδών τα οποία προβλεπόταν να συγκροτούνται από ολιγομελείς ομάδες καθηγητών της Σχολής σε απευθείας συνεννόηση με τον κοσμήτορα και να ανατίθενται σε «ομάδες διδασκόντων», οι οποίες θα συναποτελούσαν «Τμήμα», από το γεγονός της ανάθεσης σε αυτές του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου. Ο νόμος 4009/2011 καταργούσε στην ουσία το Τμήμα και όριζε ως βασική ακαδημαϊκή μονάδα την Σχολή, στην οποία προέβλεπε την εισαγωγή φοιτητών και την μετέπειτα κατανομή τους σε προγράμματα σπουδών. Ο νόμος 4076/2012 ανέτρεψε άρδην τις βασικές πρόνοιες του νόμου 4009/2011. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία «Η σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε τμήματα κατά την έννοια της επόμενης παραγράφου» σύμφωνα με την οποία «Το τμήμα αποτελείται από σύνολο καθηγητών της σχολής που διδάσκουν ένα πρόγραμμα σπουδών» (4009/ 7.1 & 7.2). Και αυτός ορισμός καταργήθηκε. Πλέον, «Το τμήμα αποτελείται από το σύνολο των καθηγητών, λεκτόρων, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ που υπηρετούν σε αυτό». Και η προηγούμενη διάταξη τροποποιήθηκε ως εξής: «Η σχολή συντονίζει και εποπτεύει και εποπτεύει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους». Το Τμήμα δεν αποτελεί πλέον μεταμφίεση της «ομάδας διδασκόντων» στην οποία ο κοσμήτορας αναθέτει την υλοποίηση προγράμματος σπουδών. Η κατάργηση υπερκείμενης διάταξης συμπαρασύρει τις εξαρτημένες υποκείμενες διατάξεις. Τούτο ισχύει ακόμα κι αν οι τελευταίες δεν έχουν γραμματικώς ανασκευασθεί. Συνεπώς, υπάρχει ισχυρότατο έρεισμα ορθής ερμηνείας του νόμου, προς το συμφέρον του Πανεπιστημίου: αποφυγής της μεγέθυνσης της γραφειοκρατίας και αποφυγής παρεμβολής κατ ουσίαν άσχετων οργάνων, όπως η Κοσμητεία, σε συστατικές αρμοδιότητες (δηλαδή, που συνιστούν τον λόγο ύπαρξης) άλλων οργάνων, όπως το Τμήμα. Με τον νόμο 4076/2012 ο αναφερόμενος ανωτέρω ως «διευθυντής» του Τμήματος αποκαταστάθηκε ως πρόεδρος του Τμήματος. Συνεπώς, θα έπρεπε να προστεθεί, και μάλιστα να προταχθεί, στις αρμοδιότητές του, εφόσον απαριθμούνται στον Οργανισμό, η σχετική με τον καθορισμό του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών. Περαιτέρω, δεν 3 Αντιγράφεται αλλού, ως Δ2.3, στο Σχέδιο Οργανισμού. 3

4 αντιτίθεται στο νόμο αλλά είναι σύμφωνο με το πνεύμα του, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών να τελεί υπό την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία, κατά το Σχέδιο Οργανισμού, έχει ως μόνη σχετική αρμοδιότητα «την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό» (Γ26, 1α). Με δεδομένη την υπόσταση του Τμήματος, γίνεται φανερό ότι το Τμήμα δεν μπορεί να παρακάμπτεται από τον κοσμήτορα στη συγκρότηση και νέων ακόμα προγραμμάτων σπουδών, εφόσον περιέχονται στο «επιστημονικό πεδίο» του Τμήματος. Μπορεί, βεβαίως, ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου να ορίζει ότι ο Κοσμήτορας έχει δικαιοδοσία στη συγκρότηση διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, και σε ό,τι αφορά στις προπτυχιακές σπουδές το Πανεπιστήμιο πρέπει να σκεφτεί, να σχεδιάσει και να οργανώσει προγράμματα σπουδών, ενδεχομένως με μείζονα (από το Τμήμα εισαγωγής) και ελάσσονα (από άλλο Τμήμα της Σχολής ή του Ιδρύματος) κατεύθυνση. Η εκπόνηση του Οργανισμού θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για τέτοιες συζητήσεις, ζυμώσεις και συνθέσεις μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, ενόψει της διαμόρφωσης της μελλοντικής φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου. Τα παραπάνω ισχύουν κατ επίταση στις μεταπτυχιακές σπουδές, μετά την κατάργηση των προβλεπομένων από τον ν. 4009, αρ. 11, «Σχολών μεταπτυχιακών σπουδών». Αρμοδιότητες των μη προβλεπομένων πλέον κοσμήτορα και κοσμητείας μεταπτυχιακής σχολής, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι μεταφέρονται στον κοσμήτορα της σχολής, καθώς η κατάργηση της πρόνοιας περί μεταπτυχιακών σχολών δεν έγινε μεμονωμένα, αλλά σε συνάρτηση με την αποκατάσταση του Τμήματος ως «βασικής εκπαιδευτικής μονάδας» του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τον ν. 4009, αρ. 38.3, «Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου, και συγκροτείται από την κοσμητεία ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τις κοσμητείες των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου». Κατά τα ανωτέρω, δεν είναι ακολουθητέα η ερμηνευτική γνώμη της καθηγήτριας της Νομικής ΑΠΘ κυρίας Γιαννούλας Καρύμπαλη-Τίπτσιου (σ. 52, σημ. 84), σύμφωνα με την οποία, απλώς, διαβάζουμε «Σχολή» όπου βλέπουμε «Σχολή μεταπτυχιακών σπουδών». Αντιθέτως, μπορούμε να διαπιστώσουμε την ακυρότητά του αρ. 38.3, λόγω της ασυμφωνίας του με τις βασικές διατάξεις του νόμου, όπως ισχύει: δεν υφίστανται πλέον σχολές προπτυχιακών σπουδών δεν υφίστανται πλέον σχολές μεταπτυχιακών σπουδών το Τμήμα δεν αποτελεί πλέον μόνο εφαρμοστικό όργανο των προγραμμάτων σπουδών, και αυτό σε όλα τα επίπεδα σπουδών. Απομένει σε μας, στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου μας, να ρυθμίσουμε τις μεταπτυχιακές σπουδές με τον λειτουργικότερο και ακαδημαϊκά ορθότερο τρόπο. Ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου, αντί να προσκολλάται στο (σε πολλές και κρίσιμες περιπτώσεις, νεκρό) γράμμα του Νόμου, θα έπρεπε να επιχειρήσει την εύλογη ερμηνεία του, όπως ισχύει. Εφόσον, το «γνωστικό πεδίο» αποτελεί κατά νόμο πεδίο του Τμήματος, βάσει του συνδυασμού των ισχυουσών βασικών διατάξεων, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του Τμήματος. Και εδώ, ο Οργανισμός μπορεί, 4

5 βεβαίως, να αποδίδει στην Κοσμητεία αρμοδιότητα για την οργάνωση διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Αντίθετα, όμως, το Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης υποβιβάζει το Τμήμα σε εκτελεστικό κατ ανάθεσιν όργανο και διογκώνει την Κοσμητεία σε υπερτροφικό γραφειοκρατικό μηχανισμό ή σε μηχανισμό παρέμβασης σε κρίσιμα ζητήματα που κατά νόμο συνιστούν αρμοδιότητα του Τμήματος. Με αυξανόμενη επίταση τα ανωτέρω ισχύουν για τον «διδακτορικό κύκλο σπουδών», όπου το Σχέδιο Οργανισμού μεταφέρει κατά στενή γραμματική ερμηνεία του νόμου αρμοδιότητες των μη προβλεπόμενων κοσμήτορα και κοσμητείας μεταπτυχιακής σχολής στον κοσμήτορα και στην κοσμητεία της Σχολής. Ωστόσο, ουδεμία ουσιαστική δικαιοδοσία έχει ο κοσμήτορας και η κοσμητεία της σχολής να προκηρύσσουν τις θέσεις των υποψηφίων διδακτόρων (Δ13.4) και να ορίζουν επιβλέποντες καθηγητές (Δ14.1). Επιπλέον ο Οργανισμός ενσωματώνει την απαίτηση του νόμου για την οργάνωση διδακτορικών μαθημάτων. Ως συνέπεια αυτής της πρακτικής, αν ο νόμος τροποποιηθεί ως οφείλει, ώστε η οργάνωση διδακτορικών μαθημάτων να μην είναι υποχρεωτική, η υποχρέωση θα παραμένει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από το Π.Δ. του Οργανισμού του: «Ο τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν κατ ελάχιστο σε 30 πιστωτικές μονάδες, και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής» (Δ1γ, από αντιγραφή του ν. 4009, αρ. 30.4). [Η παρατήρηση αυτή έχει γενικότερη ισχύ: Αναπαράγοντας άκριτα τον νόμο σε κάθε του πρόνοια, το Πανεπιστήμιο κινδυνεύει να τελεί υπό τις διατάξεις του, ως ενσωματωμένες πλέον στον Οργανισμό του, ακόμα και όσες ενδεχομένως καταργηθούν και αντικατασταθούν από άλλες που θα αφήνουν μεγαλύτερα περιθώρια αυτορρύθμισης]. Το Σχέδιο Οργανισμού του Π.Κ. προβλέπει την οργάνωση «Σύντομου Κύκλου Σπουδών», ως εξής: «1. Κάθε πρόγραμμα σπουδών σύντομου κύκλου με διδασκόμενα μαθήματα προερχόμενα από τον πρώτο ή δεύτερο κύκλο προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος καταρτίζεται από ομάδα διδασκόντων, η οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου. Η έγκριση των Κανονισμών Σπουδών για προγράμματα σύντομου κύκλου γίνεται από τη Σύγκλητο. 2. Ο Κανονισμός Σπουδών των προγραμμάτων σύντομου κύκλου σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τους μαθησιακούς στόχους, τις πιστωτικές μονάδες, τις ώρες διδασκαλίας στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία των μαθημάτων, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αρμόδιο όργανο για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών είναι η Κοσμητεία της οικείας Σχολής ή οι Κοσμητείες των οικείων Σχολών, σε περίπτωση συνεργασίας περισσοτέρων Σχολών του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της οικείας ομάδας διδασκόντων». 5

6 Σύμφωνα με το ν. 4009, αρ. 30.2γ, «Κάθε ίδρυμα μπορεί να οργανώνει προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα που αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 120 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντομου κύκλου, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος. Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι ισότιμο με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου». Με αντικείμενο τον «σύντομο κύκλο σπουδών», επανέρχονται στο Οργανισμό του Π.Κ. οι «ομάδες διδασκόντων» που στήνουν προγράμματα σπουδών σε άμεση συνεννόηση με την Κοσμητεία. Με βάση το Σχέδιο Οργανισμού, το Τμήμα δεν έχει καμιά συμμετοχή. Δεν διευκρινίζεται στο Σχέδιο Οργανισμού τι σημαίνει «μαθήματα προερχόμενα από τον πρώτο ή δεύτερο κύκλο προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος» (δηλαδή, η σχέση μεταξύ των «κανονικών» και των «σύντομων» σπουδών), ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής των φοιτητών στα «προγράμματα σπουδών σύντομου κύκλου», ποια είναι η ισχύς του απονεμόμενου «πιστοποιητικού». Αντ αυτών στην παράγραφο 2, ανωτέρω, αντιγράφονται και αναπαράγονται για πολλοστή φορά στον Οργανισμό του Π.Κ., γενικές διατάξεις του νόμου σχετικές με «Κανονισμούς σπουδών». Το ζήτημα χρήζει σκέψης και συζήτησης στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αν το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει τη βούληση να αποφύγει τη συμμετοχή του στην «κολλεγιοποίηση» των πανεπιστημιακών σπουδών, η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει και προϋποθέσεις ροής σπουδαστών ιδιωτικών «κολλεγίων» προς το Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα έπρεπε κατ ελάχιστον, να προβλέπεται στον Οργανισμό ότι η κατ αρχήν απόφαση για την πραγματοποίηση ή μη «προγραμμάτων σπουδών σύντομου κύκλου» λαμβάνεται από την Σύγκλητο, με αυξημένη μάλλον πλειοψηφία. Ωστόσο, ακόμα και η αρμοδιότητα της Συγκλήτου για την «έγκριση των κανονισμών σπουδών προγραμμάτων σύντομου κύκλου» (ν.4009, αρ ζ ) έχει παραληφθεί από το οικείο άρθρο του Οργανισμού (Γ10), το οποίο κατά τα λοιπά αντιγράφει το σχετικό άρθρο του νόμου (8.19). Οι προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, όπως έχουν τεθεί στο Σχέδιο Οργανισμού (Ε1), δεν πρόκειται να διασφαλίσουν το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, επίπεδο το οποίο, άλλωστε, δεν χρειάστηκε την θέσπισή τους για να επιτευχθεί. Αντίθετα, αν εγκριθούν, μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά, αποκλείοντας από τη δυνατότητα κρίσης νέους επιστήμονες που δεν εξασφαλίζουν, ιδιαίτερα μετά την ουσιαστική κατάργηση της επί συμβάσει διδασκαλίας (ΠΔ 407), «τουλάχιστον δύο χρόνια διδασκαλίας ή/και έρευνας σε ΑΕΙ της ημεδαπής και ή της αλλοδαπής μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ή τουλάχιστον δύο χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής» (Ε1.5α1). Γενικότερα, κριτήρια εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών που μπορεί να κρίνεται ότι αρμόζουν σε ορισμένα επιστημονικά πεδία δεν μπορεί να γενικεύονται ως κοινός παρονομαστής στις εκλογές και εξελίξεις των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου, συνολικά. Ο κοινός παρονομαστής πρέπει να είναι κατάλληλος για όλους. Πρόσθετα κριτήρια μπορεί να τίθενται από Σχολές ή Τμήματα, ανάλογα με τη συγκρότηση του επιστημονικού τους πεδίου. Οι ως άνω παρατηρήσεις ισχύουν και για την «αξιολόγηση καθηγητών» (Ε8.2). 6

7 2. Περαιτέρω μερικές παρατηρήσεις (Με αδρά στοιχεία αναφέρονται τα κεφάλαια/άρθρα/εδάφια του Σχεδίου Οργανισμού σχόλιο, πρόταση ή ερώτημα εισάγεται με το σύμβολο ) Β1.3γ: «Οι καθηγητές και οι λέκτορες, μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, μπορούν να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος και σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας Σχολής μετά από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής». Το ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο είναι προφανώς ελεύθερο και δεν υπόκειται σε αποφάσεις Συνελεύσεων. Για το διδακτικό έργο, θα έπρεπε να δίδεται η δυνατότητα διδασκαλίας και σε Τμήμα άλλης Σχολής, με τη διαδικασία που ορίζεται ανωτέρω. Γ1.2: «Σε επίπεδο Πανεπιστήμιο λειτουργούν και τα ακόλουθα γνωμοδοτικού χαρακτήρα συλλογικά όργανα: (α) το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας, (β) Η Επιτροπή Δεοντολογίας, (γ) Συμβούλιο Πρυτανείας» Απουσιάζουν τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Τεχνικό Συμβούλιο, Οικονομικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Έρευνας, Επιτροπή δια Βίου Μάθησης, καθώς και η μη προβλεπόμενη αλλά υφιστάμενη και οπωσδήποτε απαραίτητη Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Γ4: «Αρμοδιότητες του Συμβουλίου» (α) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου αντιγράφονται από τον νόμο με ορισμένες αλλοιώσεις, των οποίων δεν αντιλαμβάνομαι τη σκοπιμότητα (βλ. ενδεικτικά Γ4β, όπου παραλείπεται η αρμοδιότητα «της γενικής εποπτείας και του ελέγχου της λειτουργίας του ιδρύματος», και Γ4ι, όπου παραλείπεται η αρμοδιότητα «παύσης από τα καθήκοντά τους» μελών του ΔΣ του ΝΠΙΔ). (β) Επαναλαμβάνεται η από το νόμο αρμοδιότητα του Συμβουλίου που αφορά «τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, έπειτα από γνώμη του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής» (Γ4ιβ). Ωστόσο, το Συμβούλιο σε συνεργασία με την Πρυτανεία του Π.Κ, εκπόνησε αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων, βάσει του οποίου θα ασκείται η εν λόγω αρμοδιότητα, προς ένταξη στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου. Το Σχέδιο Οργανισμού δεν περιέχει το ως άνω πλαίσιο, στην θέση όπου θα αναμενόταν, δηλαδή σε συνέχεια του Δ12.5, όπου η διάταξη του νόμου απλώς επαναλαμβάνεται αυτούσια. 7

8 Γ6 κεξ. Οι λεπτομερείς προβλέψεις των διαδικασιών εκλογής των μονοπρόσωπων οργάνων του Πανεπιστημίου (Γ6, Γ15, Γ18, Γ31, ) δεν έχουν θέση στον Οργανισμό αλλά στο Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Γ8: «Ο Πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, από τρείς (3) έως πέντε (5) καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές Καθηγητές του ιδρύματος ως Αναπληρωτές Πρύτανη». Θεωρώ υπερβολικό τον αριθμό των πέντε αναπληρωτών πρύτανη, εφόσον μάλιστα δεν εκλέγονται από την πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά επιλέγονται προσωπικά από τον Πρύτανη. Προτείνω την επάνοδο στην πρόνοια του προσχεδίου του Οργανισμού: «Ο αριθμός των αναπληρωτών πρύτανη δεν μπορεί να υπερβαίνει του τρεις». Γ9: «Συγκρότηση Συγκλήτου». Αφαιρέθηκε από το Σχέδιο Οργανισμού η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δικαίωμα λόγου των Προέδρων οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο σώμα, όπως προβλεπόταν στα δύο προσχέδια. Γιατί; Γ18: «Συγκρότηση Κοσμητείας» Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών θα έπρεπε να είναι ετήσια και όχι διετής. Γ19: «Αρμοδιότητες Κοσμητείας» Η προσθήκη είκοσι αρμοδιοτήτων στο Όργανο αυτό, πολλές από τις οποίες εμπίπτουν στην ουσιαστική δικαιοδοσία του Τμήματος είναι επίσης ενδεικτική της ενσωμάτωσης των στρεβλώσεων του νομικού πλαισίου, υπό τη στενή γραμματική του θεώρηση, στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καθηγητές εισηγούνται στην Κοσμητεία, παρακάμπτοντας το Τμήμα τους, για ζητήματα που αφορούν στη συγκρότησή του. Ενδεικτικά, η Κοσμητεία «ιβ) Έπειτα από εισήγηση καθηγητή της Σχολής, αποφασίζει την πρόσκληση ως επισκεπτών μεταδιδακτορικών ερευνητών, Ελλήνων ή αλλοδαπών νέων επιστημόνων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής». «ιγ) Έπειτα από εισήγηση του Κοσμήτορα αποφασίζει τη μετάκληση καθηγητών σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ύστερα από πρόταση 4 τουλάχιστον Καθηγητών της σχολής». Προφανώς, ωστόσο, οι εν λόγω ερευνητές και καθηγητές δεν θα ενταχθούν γενικά στη Σχολή (στο πνεύμα του ν. 4009), αλλά σε Τμήμα της, κατά τα ισχύοντα με τον ν Αλλά στο Σχέδιο Οργανισμού η άποψη του Τμήματος υποδοχής δεν υπολογίζεται. 8

9 Κατά τα ήδη συζητημένα (στις Γενικές παρατηρήσεις), το Σχέδιο Οργανισμού επιμένει ότι Κοσμητεία, επίσης «κγ) Συγκροτεί επιτροπή για την κατάρτιση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και εισηγείται προς τον Πρύτανη την έγκρισή του». «κδ) Αποφασίζει την οργάνωση προγράμματος μαθημάτων διδακτορικών σπουδών». «κε) Ορίζει καθηγητή του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέποντα, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζομένου καθώς και τριμελή εξεταστική επιτροπή, ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών, σε ένα από τα μέλη της οποίας αναθέτει τη σύνταξη έγγραφης εισηγητικής έκθεσης αξιολόγησης της διατριβής». Γ20: «Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης Σχολής». Ο ν. 4076, αρ. 3.8, τροποποιώντας τον ν. 4009, αρ. 9.10, ορίζει ότι «Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές της Σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)». Εάν παρά ταύτα κρίνεται ερμηνευτικά ότι δεν συμμετέχουν όλοι οι καθηγητές, η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης είναι προτιμότερο να μη προσδιορίζεται αριθμητικά στους τριάντα σε κάθε περίπτωση, αλλά ο αριθμός των εκπροσώπων των καθηγητών να τίθεται σε αναλογία με τους ex officio συμμετέχοντες (κοσμήτορα, προέδρους τμημάτων, διευθυντές τομέων). Γ21: «Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής»: «β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Κοσμήτορα για την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση Τομέων», σε συνδυασμό με Γ26: «Αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος»: «ιε) διατύπωση γνώμης προ του Κοσμήτορα για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία Τομέων» Πώς ενεργεί ο Κοσμήτορας αφού λάβει όλες αυτές τις «γνώμες» που δεν απαιτείται καν να είναι «σύμφωνες γνώμες»; Εισηγείται στη Σύγκλητο (ακόμα και αντίθετα προς τις ειλημμένες «γνώμες» των συλλογικών οργάνων); Για τούτο θα χρειαζόταν, τουλάχιστον, προσθήκη στην υπό Γ17.1ιβ αρμοδιότητά του («προτείνει στη Σύγκλητο την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου») και αντίστοιχη προσθήκη στην υπό Γ10.κβ αρμοδιότητα της Συγκλήτου («ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου»). Γ22: «Συμβούλιο Σπουδών» Δεν είμαι βέβαιος για την αναγκαιότητα αυτού του οργάνου σε επίπεδο Σχολής (ο ρόλος του προδιαγράφεται με ασάφεια στην παρ. 1), αλλά εφόσον συγκροτηθεί θεωρώ αναγκαία τη συνεχή και όχι εκ περιτροπής εκπροσώπηση όλων των Τμημάτων. 9

10 Γ, Μέρος Γ : «Όργανα του Τμήματος» Να προστεθούν άρθρα «Επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών» και «Διευθυντής μεταπτυχιακών σπουδών». Γ23: «Ο Πρόεδρος [του Τμήματος] δεν μπορεί να επανεκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία» Ο περιορισμός της εκλογιμότητας είναι άκυρος, εφόσον δεν τίθεται από το νόμο. Γ24: «Αρμοδιότητες Προέδρου του Τμήματος» Να προστεθεί, τουλάχιστον, εδάφιο (μεταξύ των υφισταμένων (α) και (β)): «Συγκροτεί επιτροπή καθηγητών για την κατάρτιση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών [κατά το ν. 4009, αρ. 32.2], η εισήγηση της οποίας υποβάλλεται προς προέγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος». Γ26: «Αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος» Να προστεθούν, τουλάχιστον, εδάφια: ως (α), «Προτείνει την οργάνωση και κατάργηση των προγραμμάτων σπουδών», κατά τα οριζόμενα στο Δ2.1 του Οργανισμού, ως (β) «Προεγκρίνει το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, όπως αναπροσαρμόζονται βάσει των εισηγήσεων της οικείας επιτροπής που συγκροτεί ο πρόεδρος του Τμήματος η/και των εισηγήσεων των Τομέων, σύμφωνα με το Γ28γ». (Γ28γ: «[Η Γενική Συνέλευση του Τομέα] 4 υποβάλλει προτάσεις προς τη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών» ασαφής η υφιστάμενη διατύπωση, αλλά καλύτερη από το τίποτα. Η έγκριση, κατά νόμο (4009, αρ.32.2), γίνεται από τον Πρύτανη πβ. Δ2 («Σύσταση και κατάργηση προγραμμάτων σπουδών» ξέφυγε, ωστόσο, από το Γ7 («Αρμοδιότητες Πρύτανη»)), ως (γ), «Εισηγείται την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ, κατά τα οριζόμενα στο αρ. Δ19». Γ41: «Σύγκληση Συλλογικών Οργάνων» & Γ42: «Γενικοί Κανόνες συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων» Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις είναι ζήτημα του Εσωτερικού Κανονισμού, όχι του Οργανισμού. Δ2.5: «Το Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, ύστερα από γνώµη του Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής» 4 Διαγράφεται το «Γενική», κατά το «Συνέλευση του Τμήματος». 10

11 Βλ. παραπάνω, σχόλιο στο Γ4. Δ12: «Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών» «2. Η Συνέλευση του Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο του οποίου εμπίπτει το περιεχόμενο προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών εισηγείται προς την Κοσμητεία της οικείας Σχολής την ίδρυση σχετικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Εφόσον η Κοσμητεία εγκρίνει την ίδρυση του προγράμματος, ακολουθείται η προβλεπόμενη στο άρθρο Δ2 του παρόντος Οργανισμού διαδικασία». Όπως υπογράμμισα στις Γενικές Παρατηρήσεις, παραπάνω, από τον ισχύοντα νόμο έχουν αρθεί οι ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους η Κοσμητεία πρέπει να εγκρίνει την ίδρυση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Ο νόμος 4009, στον οποίο παραμένει προσκολλημένο το Σχέδιο Οργανισμού, αναφέρεται στην καταργηθείσα από το νόμο 4011 Σχολή μεταπτυχιακών σπουδών. Δ13: «Προγράμματα διδακτορικών σπουδών» & Δ14: «Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής» Εξαιρετικά προβληματική η πλήρης ενσωμάτωση ρυθμίσεων του νόμου που αφορούσαν την Κοσμητεία της καταργημένης Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης: εκτός αρμοδιότητος εμπλοκή της υφιστάμενης Κοσμητείας της Σχολής, εκθετική αύξηση της γραφειοκρατίας, δέσμευση του Πανεπιστημίου ακόμα και όταν οι συμπαρασυρόμενες διατάξεις καταργηθούν, ως οφείλεται, από το νομοθέτη βλ. Γενικές Παρατηρήσεις. Ε1: «Προσόντα και προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης» & Ε8: «Αξιολόγηση καθηγητών» Βλ. Γενικές Παρατηρήσεις. Ε9: «Επιβραβεύσεις και διευκολύνσεις». Οι «πρόσθετες παροχές για νεοδιοριζόμενους καθηγητές» (Ε9.2) πρέπει να προσδιορίζονται και δεν μπορεί να είναι «ανάλογες» με τις «επιβραβεύσεις και διευκολύνσεις σε καθηγητές που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις» (Ε9.1, όπως περιγράφονται εκεί). Ε10: «Δικαιώματα και υποχρεώσεις καθηγητών». Για να λάβει «ολιγοήμερη άδεια για συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο» (Ε10.4) ο ενδιαφερόμενος καθηγητής πρέπει να αιτηθεί στον κοσμήτορα, αλλά δεν χρειάζεται να ενημερώσει καν το Τμήμα του: ενδεικτικό και αυτό των στρεβλώσεων της υπερτροφικής Κοσμητείας και του αναιμικού Τμήματος, όπως τις προδιαγράφει το Σχέδιο Οργανισμού του Π.Κ. 11

12 Ε11: «Καθηγητές πλήρους και μερικής απασχόλησης» Να προβλεφθεί η δυνατότητα απαλλαγής από το διδακτικό έργο του Πρύτανη και των αναπληρωτών του μερικής απαλλαγής του αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου, των κοσμητόρων και των προέδρων των Τμημάτων. [Προβλέπεται, ήδη, στο Σχέδιο Οργανισμού για το Συνήγορο του Φοιτητή, Γ11.3). Ε12.1: «Με απόφαση της Κοσμητείας Σχολής είναι δυνατή η μετάκληση Καθηγητών σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης βαθμίδας, έπειτα από πρόταση του ¼ τουλάχιστον των καθηγητών της Σχολής και εισήγηση του Κοσμήτορα». Δεν θα έπρεπε η πρόταση να προέρχεται από το Τμήμα στο οποίο ο μετακληθησόμενος πρόκειται να ενταχθεί; Πβ. Ε12.2. Ε20: «Επώνυμες έδρες». Να μετονομαστεί σε «επώνυμες θέσεις». (Εκτός αν προετοιμαζόμαστε για την επαναφορά της έδρας, γενικά, στο Πανεπιστήμιο). Ε24: «Η διάρκεια εβδομαδιαίας απασχόλησης των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) είναι εικοσιπέντε (25) έως τριάντα (30) ώρες». Προσδιορίζεται από το νόμο ή συνιστά παροχή του Πανεπιστημίου Κρήτης προς τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων; Μειωμένη απασχόληση θα μπορούσε να προβλέπεται για όσα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. ασκούν διδακτικό έργο. ΣΤ4: «Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου δικαιούνται. πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας» Ισχύει και για τους εισαγομένους σε ΠΜΣ με δίδακτρα; Ζ, Μέρος Β : «Αυτοτελείς μονάδες». Δεν ιδρύεται ΝΠΙΔ (4009, αρ. 58), αλλά δεν προβλέπεται και Εταιρία διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου. Γενικότερα, δεν προσδιορίζεται η θέση των «Αυτοτελών μονάδων στο Οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου καθώς και η νομική τους προσωπικότητα βλ. παρακάτω, ιδιαίτερα Ζ13. Ζ1: «Βασική διάρθρωση του Πανεπιστημίου Οργανόγραμμα» Από το Σχέδιο Οργανισμού λείπει το αναγγελλόμενο εκεί γράφημα της οργανωτικής δομής του Πανεπιστημίου. 12

13 Γενική παρατήρηση για το κεφάλαιο Ζ: Το συμπίλημα σημειωμάτων των αρμοδίων υπαλλήλων καταλήγει σε ένα ετερόκλητο κείμενο, με ετερογενή διάταξη και αρίθμηση και με πολλές άχρηστες λεπτομέρειες. Ζ4.3: «Γραμματέας» Η επιλογή του Γραμματέα του Πανεπιστημίου δεν «εγκρίνεται» αλλά γίνεται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Ζ2 («Αυτοτελές Γραφείο γραμματείας του Συμβουλίου του Ιδρύματος») vs Z5.(I).1 («Τμήματα Γραφεία υπαγόμενα στο γραμματέα του Ιδρύματος») Αντίφαση ως προς την γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου. Ζ7.1: Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προπτυχιακών Σπουδών, «[ο] Συντονισμός, υποστήριξη και εποπτεία των διαδικασιών επαναπροσδιορισμού του κανονισμού προπτυχιακών σπουδών ιδιαιτέρως του προγράμματος σπουδών και των εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων, η ομοιόμορφη, θεσμικά και χρονικά, εφαρμογή των τροποποιήσεων από τις ακαδημαϊκές μονάδες στο σύνολό τους» Οι ακαδημαϊκές μονάδες δεν χρειάζονται την εποπτεία τμήματος της Διεύθυνσης Σπουδών (ή οποιασδήποτε διοικητικής υπηρεσίας) για να επιτελούν βασικό έργο τους. Να αποφευχθεί οπωσδήποτε μια διατύπωση που αποπνέει στρατιωτική πειθαρχία και ισοπεδώνει τις ιδιαιτερότητες των ακαδημαϊκών μονάδων. Ζ13: «Ειδικός λογαριασμός» Δεν προσδιορίζεται η νομική προσωπικότητά του Ειδικού Λογαριασμού. Ζ14: «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης». Θα έπρεπε να μειωθεί η έκταση του άρθρου αυτού, που καταλαμβάνει οκτώ σελίδες στον Οργανισμό. Η μέριμνα για την απεντόμωση, η βιβλιοδεσία «για κάθε τόμο ξεχωριστά», οι ξεναγήσεις σχολείων και η άσκηση σπουδαστών του ΤΕΙ Αθηνών (σελ ) δεν συνιστούν αντικείμενα του Οργανισμού του Πανεπιστημίου. Ζ19: «Τεχνικό Συμβούλιο». Το άρθρο είναι ελλιπές, αντιπαραβαλλόμενο με το ακόλουθο (Ζ20: «Οικονομικό Συμβούλιο»): δεν προσδιορίζονται αρμοδιότητες. (Στο άρθρο Ζ20, πλεονάζουν οι λεπτομέρειες περί απαρτίας). 13

14 Ζ22: «Συμβούλιο Έρευνας». Δεν προσδιορίζεται η αριθμητική του σύνθεση. Ζ24: «Προσωπικό». Από το Σχέδιο Οργανισμού λείπει ο πίνακας των οργανικών θέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόκειται, ασφαλώς, για βασικότατο στοιχείο. Η2: «Γενικές Αρχές του Πειθαρχικού Δικαίου». Το άρθρο 2 πρέπει να διατυπωθεί έτσι ώστε να γίνεται κατανοητό και σε μη νομικούς. Η9: «Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών». Στη σύνθεσή του να μετέχει ο αρμόδιος αναπληρωτής πρύτανη, όχι απαραίτητα «ο αναπληρωτής πρύτανη αρμόδιος για θέματα προσωπικού». Ι1: «Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού». «γ) Τα σχέδια των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζονται από τον Πρύτανη και εγκρίνονται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Για το σκοπό αυτό συστήνεται κοινό όργανο το οποίο επεξεργάζεται το σχετικό σχέδιο. Αυτό υποβάλλεται στη Σύγκλητο για συζήτηση και έγκριση και κατόπιν στο Συμβούλιο του Ιδρύματος». Απαιτείται η συμπλήρωση του κενού για να γίνει αντιληπτό τι εννοείται ως «κοινό όργανο». «ε) Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφωνίας Συμβουλίου και Πρύτανη, ζητείται η γνώμη της Συγκλήτου, βάσει της οποίας γίνεται η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων. Εάν η διαφωνία Συμβουλίου και Πρύτανη παραμείνει, το συγκεκριμένο ζήτημα επανέρχεται στη Σύγκλητο, η οποία τελικώς αποφασίζει». Με τον ισχύοντα νόμο, η Σύγκλητος δεν μπορεί να υποκαταστήσει το Συμβούλιο σε άσκηση αρμοδιότητάς του (ακόμα κι αν το Σχέδιο Οργανισμού, στο Γ1.2α, προτάσσει πλέον τη Σύγκλητο έναντι του Συμβουλίου). Ι3: «Συμβάσεις κλπ.». «Οι επισκευές των κτηρίων, οι συντηρήσεις και η λειτουργία κτηριακών εγκαταστάσεων ανατίθενται σε εργολάβους που αναδεικνύονται από διαγωνισμούς και κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης με περιεχόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην τεχνική περιγραφή και τη διακήρυξη του διαγωνισμού». Να προστεθεί «μπορεί να [ανατίθεται]», ώστε να γίνει συμβατό με τα προβλεπόμενα για την Τεχνική Υπηρεσία, παραπάνω. Επίσης, να ορίζεται επίβλεψη από την Τεχνική Υπηρεσία. 14

15 Ι5: «Διασφάλιση ιδίων εσόδων» Να προστεθεί: «ι. Με την οργάνωση θερινών σχολείων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα». 15

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων 2 Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πανεπιστήμιο Πατρών 29/11/2012) Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: Διδακτικό και Εργαστηριακό Προσωπικό Ειδικών Κατηγοριών

ΜΕΡΟΣ Β: Διδακτικό και Εργαστηριακό Προσωπικό Ειδικών Κατηγοριών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ιδρύματος ΜΕΡΟΣ Β: Διδακτικό και Εργαστηριακό Προσωπικό Ειδικών Κατηγοριών Άρθρο E.25. Καθήκοντα και υποχρεώσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Οργανισμός Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 88 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 4009 Έτος: 2011 ΦΕΚ: Α 195 20110906 Τέθηκε σε ισχύ: 06.09.2011 Ημ.Υπογραφής: 02.09.2011 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Τίτλος Δομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ζωγράφου, 11-8-2011 Αρ. Πρωτ. 253 Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κοιν.: κ. Β. Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014 (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ: κ. A. ODONI Απόσπασμα Πρακτικών 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Ο.Π.Α. της 16/05/2014 και 3/6/2014... Θέμα 1 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις- Ρυθμίσεις θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. Εισαγωγή... 5 2. Δομή και αντικείμενο τυπικού Οργανισμού ΑΕΙ... 5 2.1 Δομή τυπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Άρθρο 1. Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Άρθρο 1. Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο Νόμου ΤΕΛΙΚΟ έκδοση 7.1 «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195)

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ 1 Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 7.2.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 6 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4009 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 6 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4009 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων

Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Σ, 30 Αυγούστου 2011, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Δοµή, λειτουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Άρθρο 2. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Θέμα: Σχόλια επί της τροπολογίας του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Ver. 4.0 Σημείωση: Με μπλε σημειώνονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εισήγηση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με την πρόταση νόμου για την

Διαβάστε περισσότερα