Σχόλια στο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχόλια στο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης"

Transcript

1 Αλέξης Καλοκαιρινός Αναπληρωτής καθηγητής Γενικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης 19/11/2014 Σχόλια στο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης 1. Γενικές ή κεντρικές παρατηρήσεις Στο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεχίζεται και επιτείνεται (α) η πρακτική της αυτολεξεί αντιγραφής διατάξεων του νόμου και της συρραφής τους, χωρίς να δηλώνεται η προέλευση του κειμένου, και (β) η στενή γραμματική ερμηνεία του νομικού πλαισίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ανατροπή του σκεπτικού του ν. 4009/2011 από τον ν. 4076/2012. Όπως υπογράμμισα στις παρατηρήσεις στο Προσχέδιο Οργανισμού που κατέθεσα και δημοσιοποίησα στις 30/7/2014, «Μείζον ελάττωμα του προσχεδίου συνιστά ο συμφυρμός διατάξεων του νόμου με ενδογενείς πρόνοιες του Οργανισμού: η φωνή του Πανεπιστημίου συγχέεται με τη φωνή του νομοθέτη Συναφώς, δεν διακρίνω να έχει καταβληθεί προσπάθεια για την αποτύπωση στον Οργανισμό μιας ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υφιστάμενης ή σκοπούμενης. Επίσης, η συνήθως, υπόρρητη- ενσωμάτωση της νομοθεσίας στο Προσχέδιο Οργανισμού μεταφέρει σε πρώτο πρόσωπο (δηλαδή, στο δικό μας πρόσωπο) τις κρίσιμες στρεβλώσεις των αναθεωρήσεων του νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, οι συντάκτες του προσχεδίου δεν φαίνεται να εκτιμούν το μέγεθος της δυσλειτουργίας που προκαλεί η στενή ερμηνεία διατάξεων του ν. 4009/2011, το πνεύμα του οποίου (κατάργηση των Τμημάτων και υποκατάστασή τους από «ομάδες διδασκόντων» που αναλαμβάνουν «προγράμματα σπουδών» από τις «Σχολές προπτυχιακών σπουδών» και τις «Σχολές μεταπτυχιακών σπουδών») ανετράπη άρδην από τον επόμενο νόμο 4076/2012, χωρίς ωστόσο να θεραπευθούν γραμματικά όλες οι σχετικές διατάξεις του νόμου (4009) που αναθεωρήθηκε». 1 Θα ήταν ωφελιμότερο για τα Πανεπιστήμια αν η Σύνοδος των Πρυτάνεων, αντί να εκπονεί ογκώδη υποδείγματα Οργανισμού, είχε αφιερώσει τον αντίστοιχο χρόνο στη σύνταξη σειράς τροπολογιών που θα θεράπευαν τις βασικές στρεβλώσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι αποστολή του Οργανισμού να επαναλαμβάνει τον νόμο. Εφόσον επιλέγεται η επανάληψη και όπου επιλέγεται, αυτό πρέπει να δηλώνεται ρητά. 1 πβ. 1

2 Η αντιγραφή-συρραφή του νόμου φτάνει στο σημείο να ενσωματώνονται στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης διατυπώσεις όπως «[Ο πρύτανης] καταρτίζει σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, τους οποίους εισηγείται προς έγκριση στο Συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο» (Γ7, ε ) και «[Ο πρύτανης] εισηγείται στη Σύγκλητο την έκδοση απόφασης για την κατανομή των θέσεων των καθηγητών στις Σχολές προπτυχιακών σπουδών» (Γ7, κδ ), οι οποίες προβλέφθηκαν με τον νόμο 4009/2011 και καταργήθηκαν με τον ισχύοντα νόμο 4076/ Όπως προκύπτει, κατά τη σύνταξη του Σχεδίου Οργανισμού αναζητήθηκαν στο νόμο και έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν σε άρθρα του Σχεδίου αρμοδιότητες των Οργάνων του Πανεπιστημίου. Ως αποτέλεσμα, οι απαριθμούμενες αρμοδιότητες του πρύτανη (αρ. Γ7) αυξήθηκαν από δεκαεπτά (17) σε τριάντα επτά (37) οι απαριθμούμενες αρμοδιότητες του κοσμήτορα (αρ. Γ17), αυξήθηκαν από έξι (6) σε δεκαέξι (16) στον πρόεδρο του Τμήματος (αρ. Γ24) αποδίδονται πέντε (5) αρμοδιότητες, από αντιγραφή του ν. 4009, αρ (α -ε ) ίσως δεν αναζητήθηκε στον υπόλοιπο ν ο εκεί ονομαζόμενος «διευθυντής» του Τμήματος. Στις πρόσθετες αρμοδιότητες του Πρύτανη βρίσκεται η ακόλουθη: «Εκδίδει απόφαση με την οποία τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος παραχωρούνται κατά χρήση στο Ν.Π.Ι.Δ. που συνιστάται για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Ιδρύματος» (Γ7, λγ ). Παρατηρήσεις: α) Από τον ίδιο Οργανισμό δεν συγκροτείται ΝΠΙΔ «για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Ιδρύματος». Ως συνέπεια, οι πλείστες αναφορές του Σχεδίου Οργανισμού στην εκλογή προέδρου και μελών του ΔΣ του ΝΠΙΔ καθίστανται άνευ αντικειμένου. β) Πόθεν προκύπτει η ως άνω «αρμοδιότητα» που αποδίδεται στον πρύτανη; Ο νόμος προβλέπει πράγματι την δυνατότητα παραχώρησης κατά χρήση περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου στο ΝΠΙΔ. Ειδικότερα, όμως, ο νόμος 4009, αρ. 58.2, ορίζει: «Ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του ΝΠΙΔ νοούνται τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος, τα οποία παραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση, με απόφαση του πρύτανη που εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος. Δεν νοούνται ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του ΝΠΙΔ τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του ιδρύματος και αποκτήθηκαν με πόρους προερχόμενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων» Συνεπώς, η περιγραφόμενη στον Οργανισμό ως άνω «αρμοδιότητα» δεν υφίσταται - ευτυχώς. Η ορθή διατύπωση είναι : «Ο Πρύτανης δύναται να παραχωρεί κατόπιν εγκρίσεως του Συμβουλίου στο ΝΠΙΔ περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος κατά τα οριζόμενα στον ν. 4009/2012, αρ. 58.2» - αν, εντέλει, συγκροτείται ΝΠΙΔ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 2 Αναφορά του Σχεδίου Οργανισμού σε «σχολές προπτυχιακών σπουδών», από αντιγραφή του νόμου (όπως δεν ισχύει), και στο Γ10, ζ. 2

3 Στο Σχέδιο Οργανισμού εμφανίζεται η ακόλουθη πρόσθετη αρμοδιότητα του Κοσμήτορα: «συγκροτεί επιτροπές για την κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών, απαρτιζόμενες από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της Σχολής» (Γ17, ι ). Εδώ μεταφέρεται στον Οργανισμό κολοβωμένη η ακόλουθη πρόβλεψη του νόμου 4009, αρ. 32.2: «Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, το διευθυντή του τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου ΑΕΙ, από τους οικείους κοσμήτορες». 3 Στο σημείο αυτό αγγίζουμε μια από τις κύριες δομικές ατέλειες του Σχεδίου Οργανισμού, όπως προαναφέρθηκε: παρά τις σχετικές πρόνοιες του ισχύοντος νόμου 4076/2012, ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης παραμένει προσκολλημένος στις διατάξεις του νόμου 4009/2011, οι οποίες υποβίβαζαν το Τμήμα σε διαχειριστικό μόρφωμα, οργανωτικό παρακολούθημα προγραμμάτων σπουδών τα οποία προβλεπόταν να συγκροτούνται από ολιγομελείς ομάδες καθηγητών της Σχολής σε απευθείας συνεννόηση με τον κοσμήτορα και να ανατίθενται σε «ομάδες διδασκόντων», οι οποίες θα συναποτελούσαν «Τμήμα», από το γεγονός της ανάθεσης σε αυτές του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου. Ο νόμος 4009/2011 καταργούσε στην ουσία το Τμήμα και όριζε ως βασική ακαδημαϊκή μονάδα την Σχολή, στην οποία προέβλεπε την εισαγωγή φοιτητών και την μετέπειτα κατανομή τους σε προγράμματα σπουδών. Ο νόμος 4076/2012 ανέτρεψε άρδην τις βασικές πρόνοιες του νόμου 4009/2011. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία «Η σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε τμήματα κατά την έννοια της επόμενης παραγράφου» σύμφωνα με την οποία «Το τμήμα αποτελείται από σύνολο καθηγητών της σχολής που διδάσκουν ένα πρόγραμμα σπουδών» (4009/ 7.1 & 7.2). Και αυτός ορισμός καταργήθηκε. Πλέον, «Το τμήμα αποτελείται από το σύνολο των καθηγητών, λεκτόρων, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ που υπηρετούν σε αυτό». Και η προηγούμενη διάταξη τροποποιήθηκε ως εξής: «Η σχολή συντονίζει και εποπτεύει και εποπτεύει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους». Το Τμήμα δεν αποτελεί πλέον μεταμφίεση της «ομάδας διδασκόντων» στην οποία ο κοσμήτορας αναθέτει την υλοποίηση προγράμματος σπουδών. Η κατάργηση υπερκείμενης διάταξης συμπαρασύρει τις εξαρτημένες υποκείμενες διατάξεις. Τούτο ισχύει ακόμα κι αν οι τελευταίες δεν έχουν γραμματικώς ανασκευασθεί. Συνεπώς, υπάρχει ισχυρότατο έρεισμα ορθής ερμηνείας του νόμου, προς το συμφέρον του Πανεπιστημίου: αποφυγής της μεγέθυνσης της γραφειοκρατίας και αποφυγής παρεμβολής κατ ουσίαν άσχετων οργάνων, όπως η Κοσμητεία, σε συστατικές αρμοδιότητες (δηλαδή, που συνιστούν τον λόγο ύπαρξης) άλλων οργάνων, όπως το Τμήμα. Με τον νόμο 4076/2012 ο αναφερόμενος ανωτέρω ως «διευθυντής» του Τμήματος αποκαταστάθηκε ως πρόεδρος του Τμήματος. Συνεπώς, θα έπρεπε να προστεθεί, και μάλιστα να προταχθεί, στις αρμοδιότητές του, εφόσον απαριθμούνται στον Οργανισμό, η σχετική με τον καθορισμό του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών. Περαιτέρω, δεν 3 Αντιγράφεται αλλού, ως Δ2.3, στο Σχέδιο Οργανισμού. 3

4 αντιτίθεται στο νόμο αλλά είναι σύμφωνο με το πνεύμα του, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών να τελεί υπό την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία, κατά το Σχέδιο Οργανισμού, έχει ως μόνη σχετική αρμοδιότητα «την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό» (Γ26, 1α). Με δεδομένη την υπόσταση του Τμήματος, γίνεται φανερό ότι το Τμήμα δεν μπορεί να παρακάμπτεται από τον κοσμήτορα στη συγκρότηση και νέων ακόμα προγραμμάτων σπουδών, εφόσον περιέχονται στο «επιστημονικό πεδίο» του Τμήματος. Μπορεί, βεβαίως, ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου να ορίζει ότι ο Κοσμήτορας έχει δικαιοδοσία στη συγκρότηση διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, και σε ό,τι αφορά στις προπτυχιακές σπουδές το Πανεπιστήμιο πρέπει να σκεφτεί, να σχεδιάσει και να οργανώσει προγράμματα σπουδών, ενδεχομένως με μείζονα (από το Τμήμα εισαγωγής) και ελάσσονα (από άλλο Τμήμα της Σχολής ή του Ιδρύματος) κατεύθυνση. Η εκπόνηση του Οργανισμού θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για τέτοιες συζητήσεις, ζυμώσεις και συνθέσεις μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, ενόψει της διαμόρφωσης της μελλοντικής φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου. Τα παραπάνω ισχύουν κατ επίταση στις μεταπτυχιακές σπουδές, μετά την κατάργηση των προβλεπομένων από τον ν. 4009, αρ. 11, «Σχολών μεταπτυχιακών σπουδών». Αρμοδιότητες των μη προβλεπομένων πλέον κοσμήτορα και κοσμητείας μεταπτυχιακής σχολής, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι μεταφέρονται στον κοσμήτορα της σχολής, καθώς η κατάργηση της πρόνοιας περί μεταπτυχιακών σχολών δεν έγινε μεμονωμένα, αλλά σε συνάρτηση με την αποκατάσταση του Τμήματος ως «βασικής εκπαιδευτικής μονάδας» του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τον ν. 4009, αρ. 38.3, «Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου, και συγκροτείται από την κοσμητεία ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τις κοσμητείες των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου». Κατά τα ανωτέρω, δεν είναι ακολουθητέα η ερμηνευτική γνώμη της καθηγήτριας της Νομικής ΑΠΘ κυρίας Γιαννούλας Καρύμπαλη-Τίπτσιου (σ. 52, σημ. 84), σύμφωνα με την οποία, απλώς, διαβάζουμε «Σχολή» όπου βλέπουμε «Σχολή μεταπτυχιακών σπουδών». Αντιθέτως, μπορούμε να διαπιστώσουμε την ακυρότητά του αρ. 38.3, λόγω της ασυμφωνίας του με τις βασικές διατάξεις του νόμου, όπως ισχύει: δεν υφίστανται πλέον σχολές προπτυχιακών σπουδών δεν υφίστανται πλέον σχολές μεταπτυχιακών σπουδών το Τμήμα δεν αποτελεί πλέον μόνο εφαρμοστικό όργανο των προγραμμάτων σπουδών, και αυτό σε όλα τα επίπεδα σπουδών. Απομένει σε μας, στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου μας, να ρυθμίσουμε τις μεταπτυχιακές σπουδές με τον λειτουργικότερο και ακαδημαϊκά ορθότερο τρόπο. Ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου, αντί να προσκολλάται στο (σε πολλές και κρίσιμες περιπτώσεις, νεκρό) γράμμα του Νόμου, θα έπρεπε να επιχειρήσει την εύλογη ερμηνεία του, όπως ισχύει. Εφόσον, το «γνωστικό πεδίο» αποτελεί κατά νόμο πεδίο του Τμήματος, βάσει του συνδυασμού των ισχυουσών βασικών διατάξεων, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του Τμήματος. Και εδώ, ο Οργανισμός μπορεί, 4

5 βεβαίως, να αποδίδει στην Κοσμητεία αρμοδιότητα για την οργάνωση διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Αντίθετα, όμως, το Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης υποβιβάζει το Τμήμα σε εκτελεστικό κατ ανάθεσιν όργανο και διογκώνει την Κοσμητεία σε υπερτροφικό γραφειοκρατικό μηχανισμό ή σε μηχανισμό παρέμβασης σε κρίσιμα ζητήματα που κατά νόμο συνιστούν αρμοδιότητα του Τμήματος. Με αυξανόμενη επίταση τα ανωτέρω ισχύουν για τον «διδακτορικό κύκλο σπουδών», όπου το Σχέδιο Οργανισμού μεταφέρει κατά στενή γραμματική ερμηνεία του νόμου αρμοδιότητες των μη προβλεπόμενων κοσμήτορα και κοσμητείας μεταπτυχιακής σχολής στον κοσμήτορα και στην κοσμητεία της Σχολής. Ωστόσο, ουδεμία ουσιαστική δικαιοδοσία έχει ο κοσμήτορας και η κοσμητεία της σχολής να προκηρύσσουν τις θέσεις των υποψηφίων διδακτόρων (Δ13.4) και να ορίζουν επιβλέποντες καθηγητές (Δ14.1). Επιπλέον ο Οργανισμός ενσωματώνει την απαίτηση του νόμου για την οργάνωση διδακτορικών μαθημάτων. Ως συνέπεια αυτής της πρακτικής, αν ο νόμος τροποποιηθεί ως οφείλει, ώστε η οργάνωση διδακτορικών μαθημάτων να μην είναι υποχρεωτική, η υποχρέωση θα παραμένει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από το Π.Δ. του Οργανισμού του: «Ο τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν κατ ελάχιστο σε 30 πιστωτικές μονάδες, και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής» (Δ1γ, από αντιγραφή του ν. 4009, αρ. 30.4). [Η παρατήρηση αυτή έχει γενικότερη ισχύ: Αναπαράγοντας άκριτα τον νόμο σε κάθε του πρόνοια, το Πανεπιστήμιο κινδυνεύει να τελεί υπό τις διατάξεις του, ως ενσωματωμένες πλέον στον Οργανισμό του, ακόμα και όσες ενδεχομένως καταργηθούν και αντικατασταθούν από άλλες που θα αφήνουν μεγαλύτερα περιθώρια αυτορρύθμισης]. Το Σχέδιο Οργανισμού του Π.Κ. προβλέπει την οργάνωση «Σύντομου Κύκλου Σπουδών», ως εξής: «1. Κάθε πρόγραμμα σπουδών σύντομου κύκλου με διδασκόμενα μαθήματα προερχόμενα από τον πρώτο ή δεύτερο κύκλο προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος καταρτίζεται από ομάδα διδασκόντων, η οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου. Η έγκριση των Κανονισμών Σπουδών για προγράμματα σύντομου κύκλου γίνεται από τη Σύγκλητο. 2. Ο Κανονισμός Σπουδών των προγραμμάτων σύντομου κύκλου σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τους μαθησιακούς στόχους, τις πιστωτικές μονάδες, τις ώρες διδασκαλίας στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία των μαθημάτων, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αρμόδιο όργανο για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών είναι η Κοσμητεία της οικείας Σχολής ή οι Κοσμητείες των οικείων Σχολών, σε περίπτωση συνεργασίας περισσοτέρων Σχολών του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της οικείας ομάδας διδασκόντων». 5

6 Σύμφωνα με το ν. 4009, αρ. 30.2γ, «Κάθε ίδρυμα μπορεί να οργανώνει προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα που αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 120 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντομου κύκλου, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος. Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι ισότιμο με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου». Με αντικείμενο τον «σύντομο κύκλο σπουδών», επανέρχονται στο Οργανισμό του Π.Κ. οι «ομάδες διδασκόντων» που στήνουν προγράμματα σπουδών σε άμεση συνεννόηση με την Κοσμητεία. Με βάση το Σχέδιο Οργανισμού, το Τμήμα δεν έχει καμιά συμμετοχή. Δεν διευκρινίζεται στο Σχέδιο Οργανισμού τι σημαίνει «μαθήματα προερχόμενα από τον πρώτο ή δεύτερο κύκλο προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος» (δηλαδή, η σχέση μεταξύ των «κανονικών» και των «σύντομων» σπουδών), ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής των φοιτητών στα «προγράμματα σπουδών σύντομου κύκλου», ποια είναι η ισχύς του απονεμόμενου «πιστοποιητικού». Αντ αυτών στην παράγραφο 2, ανωτέρω, αντιγράφονται και αναπαράγονται για πολλοστή φορά στον Οργανισμό του Π.Κ., γενικές διατάξεις του νόμου σχετικές με «Κανονισμούς σπουδών». Το ζήτημα χρήζει σκέψης και συζήτησης στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αν το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει τη βούληση να αποφύγει τη συμμετοχή του στην «κολλεγιοποίηση» των πανεπιστημιακών σπουδών, η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει και προϋποθέσεις ροής σπουδαστών ιδιωτικών «κολλεγίων» προς το Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα έπρεπε κατ ελάχιστον, να προβλέπεται στον Οργανισμό ότι η κατ αρχήν απόφαση για την πραγματοποίηση ή μη «προγραμμάτων σπουδών σύντομου κύκλου» λαμβάνεται από την Σύγκλητο, με αυξημένη μάλλον πλειοψηφία. Ωστόσο, ακόμα και η αρμοδιότητα της Συγκλήτου για την «έγκριση των κανονισμών σπουδών προγραμμάτων σύντομου κύκλου» (ν.4009, αρ ζ ) έχει παραληφθεί από το οικείο άρθρο του Οργανισμού (Γ10), το οποίο κατά τα λοιπά αντιγράφει το σχετικό άρθρο του νόμου (8.19). Οι προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, όπως έχουν τεθεί στο Σχέδιο Οργανισμού (Ε1), δεν πρόκειται να διασφαλίσουν το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, επίπεδο το οποίο, άλλωστε, δεν χρειάστηκε την θέσπισή τους για να επιτευχθεί. Αντίθετα, αν εγκριθούν, μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά, αποκλείοντας από τη δυνατότητα κρίσης νέους επιστήμονες που δεν εξασφαλίζουν, ιδιαίτερα μετά την ουσιαστική κατάργηση της επί συμβάσει διδασκαλίας (ΠΔ 407), «τουλάχιστον δύο χρόνια διδασκαλίας ή/και έρευνας σε ΑΕΙ της ημεδαπής και ή της αλλοδαπής μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ή τουλάχιστον δύο χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής» (Ε1.5α1). Γενικότερα, κριτήρια εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών που μπορεί να κρίνεται ότι αρμόζουν σε ορισμένα επιστημονικά πεδία δεν μπορεί να γενικεύονται ως κοινός παρονομαστής στις εκλογές και εξελίξεις των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου, συνολικά. Ο κοινός παρονομαστής πρέπει να είναι κατάλληλος για όλους. Πρόσθετα κριτήρια μπορεί να τίθενται από Σχολές ή Τμήματα, ανάλογα με τη συγκρότηση του επιστημονικού τους πεδίου. Οι ως άνω παρατηρήσεις ισχύουν και για την «αξιολόγηση καθηγητών» (Ε8.2). 6

7 2. Περαιτέρω μερικές παρατηρήσεις (Με αδρά στοιχεία αναφέρονται τα κεφάλαια/άρθρα/εδάφια του Σχεδίου Οργανισμού σχόλιο, πρόταση ή ερώτημα εισάγεται με το σύμβολο ) Β1.3γ: «Οι καθηγητές και οι λέκτορες, μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, μπορούν να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος και σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας Σχολής μετά από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής». Το ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο είναι προφανώς ελεύθερο και δεν υπόκειται σε αποφάσεις Συνελεύσεων. Για το διδακτικό έργο, θα έπρεπε να δίδεται η δυνατότητα διδασκαλίας και σε Τμήμα άλλης Σχολής, με τη διαδικασία που ορίζεται ανωτέρω. Γ1.2: «Σε επίπεδο Πανεπιστήμιο λειτουργούν και τα ακόλουθα γνωμοδοτικού χαρακτήρα συλλογικά όργανα: (α) το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας, (β) Η Επιτροπή Δεοντολογίας, (γ) Συμβούλιο Πρυτανείας» Απουσιάζουν τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Τεχνικό Συμβούλιο, Οικονομικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Έρευνας, Επιτροπή δια Βίου Μάθησης, καθώς και η μη προβλεπόμενη αλλά υφιστάμενη και οπωσδήποτε απαραίτητη Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Γ4: «Αρμοδιότητες του Συμβουλίου» (α) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου αντιγράφονται από τον νόμο με ορισμένες αλλοιώσεις, των οποίων δεν αντιλαμβάνομαι τη σκοπιμότητα (βλ. ενδεικτικά Γ4β, όπου παραλείπεται η αρμοδιότητα «της γενικής εποπτείας και του ελέγχου της λειτουργίας του ιδρύματος», και Γ4ι, όπου παραλείπεται η αρμοδιότητα «παύσης από τα καθήκοντά τους» μελών του ΔΣ του ΝΠΙΔ). (β) Επαναλαμβάνεται η από το νόμο αρμοδιότητα του Συμβουλίου που αφορά «τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, έπειτα από γνώμη του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής» (Γ4ιβ). Ωστόσο, το Συμβούλιο σε συνεργασία με την Πρυτανεία του Π.Κ, εκπόνησε αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων, βάσει του οποίου θα ασκείται η εν λόγω αρμοδιότητα, προς ένταξη στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου. Το Σχέδιο Οργανισμού δεν περιέχει το ως άνω πλαίσιο, στην θέση όπου θα αναμενόταν, δηλαδή σε συνέχεια του Δ12.5, όπου η διάταξη του νόμου απλώς επαναλαμβάνεται αυτούσια. 7

8 Γ6 κεξ. Οι λεπτομερείς προβλέψεις των διαδικασιών εκλογής των μονοπρόσωπων οργάνων του Πανεπιστημίου (Γ6, Γ15, Γ18, Γ31, ) δεν έχουν θέση στον Οργανισμό αλλά στο Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Γ8: «Ο Πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, από τρείς (3) έως πέντε (5) καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές Καθηγητές του ιδρύματος ως Αναπληρωτές Πρύτανη». Θεωρώ υπερβολικό τον αριθμό των πέντε αναπληρωτών πρύτανη, εφόσον μάλιστα δεν εκλέγονται από την πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά επιλέγονται προσωπικά από τον Πρύτανη. Προτείνω την επάνοδο στην πρόνοια του προσχεδίου του Οργανισμού: «Ο αριθμός των αναπληρωτών πρύτανη δεν μπορεί να υπερβαίνει του τρεις». Γ9: «Συγκρότηση Συγκλήτου». Αφαιρέθηκε από το Σχέδιο Οργανισμού η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δικαίωμα λόγου των Προέδρων οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο σώμα, όπως προβλεπόταν στα δύο προσχέδια. Γιατί; Γ18: «Συγκρότηση Κοσμητείας» Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών θα έπρεπε να είναι ετήσια και όχι διετής. Γ19: «Αρμοδιότητες Κοσμητείας» Η προσθήκη είκοσι αρμοδιοτήτων στο Όργανο αυτό, πολλές από τις οποίες εμπίπτουν στην ουσιαστική δικαιοδοσία του Τμήματος είναι επίσης ενδεικτική της ενσωμάτωσης των στρεβλώσεων του νομικού πλαισίου, υπό τη στενή γραμματική του θεώρηση, στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καθηγητές εισηγούνται στην Κοσμητεία, παρακάμπτοντας το Τμήμα τους, για ζητήματα που αφορούν στη συγκρότησή του. Ενδεικτικά, η Κοσμητεία «ιβ) Έπειτα από εισήγηση καθηγητή της Σχολής, αποφασίζει την πρόσκληση ως επισκεπτών μεταδιδακτορικών ερευνητών, Ελλήνων ή αλλοδαπών νέων επιστημόνων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής». «ιγ) Έπειτα από εισήγηση του Κοσμήτορα αποφασίζει τη μετάκληση καθηγητών σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ύστερα από πρόταση 4 τουλάχιστον Καθηγητών της σχολής». Προφανώς, ωστόσο, οι εν λόγω ερευνητές και καθηγητές δεν θα ενταχθούν γενικά στη Σχολή (στο πνεύμα του ν. 4009), αλλά σε Τμήμα της, κατά τα ισχύοντα με τον ν Αλλά στο Σχέδιο Οργανισμού η άποψη του Τμήματος υποδοχής δεν υπολογίζεται. 8

9 Κατά τα ήδη συζητημένα (στις Γενικές παρατηρήσεις), το Σχέδιο Οργανισμού επιμένει ότι Κοσμητεία, επίσης «κγ) Συγκροτεί επιτροπή για την κατάρτιση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και εισηγείται προς τον Πρύτανη την έγκρισή του». «κδ) Αποφασίζει την οργάνωση προγράμματος μαθημάτων διδακτορικών σπουδών». «κε) Ορίζει καθηγητή του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέποντα, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζομένου καθώς και τριμελή εξεταστική επιτροπή, ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών, σε ένα από τα μέλη της οποίας αναθέτει τη σύνταξη έγγραφης εισηγητικής έκθεσης αξιολόγησης της διατριβής». Γ20: «Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης Σχολής». Ο ν. 4076, αρ. 3.8, τροποποιώντας τον ν. 4009, αρ. 9.10, ορίζει ότι «Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές της Σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)». Εάν παρά ταύτα κρίνεται ερμηνευτικά ότι δεν συμμετέχουν όλοι οι καθηγητές, η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης είναι προτιμότερο να μη προσδιορίζεται αριθμητικά στους τριάντα σε κάθε περίπτωση, αλλά ο αριθμός των εκπροσώπων των καθηγητών να τίθεται σε αναλογία με τους ex officio συμμετέχοντες (κοσμήτορα, προέδρους τμημάτων, διευθυντές τομέων). Γ21: «Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής»: «β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Κοσμήτορα για την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση Τομέων», σε συνδυασμό με Γ26: «Αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος»: «ιε) διατύπωση γνώμης προ του Κοσμήτορα για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία Τομέων» Πώς ενεργεί ο Κοσμήτορας αφού λάβει όλες αυτές τις «γνώμες» που δεν απαιτείται καν να είναι «σύμφωνες γνώμες»; Εισηγείται στη Σύγκλητο (ακόμα και αντίθετα προς τις ειλημμένες «γνώμες» των συλλογικών οργάνων); Για τούτο θα χρειαζόταν, τουλάχιστον, προσθήκη στην υπό Γ17.1ιβ αρμοδιότητά του («προτείνει στη Σύγκλητο την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου») και αντίστοιχη προσθήκη στην υπό Γ10.κβ αρμοδιότητα της Συγκλήτου («ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου»). Γ22: «Συμβούλιο Σπουδών» Δεν είμαι βέβαιος για την αναγκαιότητα αυτού του οργάνου σε επίπεδο Σχολής (ο ρόλος του προδιαγράφεται με ασάφεια στην παρ. 1), αλλά εφόσον συγκροτηθεί θεωρώ αναγκαία τη συνεχή και όχι εκ περιτροπής εκπροσώπηση όλων των Τμημάτων. 9

10 Γ, Μέρος Γ : «Όργανα του Τμήματος» Να προστεθούν άρθρα «Επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών» και «Διευθυντής μεταπτυχιακών σπουδών». Γ23: «Ο Πρόεδρος [του Τμήματος] δεν μπορεί να επανεκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία» Ο περιορισμός της εκλογιμότητας είναι άκυρος, εφόσον δεν τίθεται από το νόμο. Γ24: «Αρμοδιότητες Προέδρου του Τμήματος» Να προστεθεί, τουλάχιστον, εδάφιο (μεταξύ των υφισταμένων (α) και (β)): «Συγκροτεί επιτροπή καθηγητών για την κατάρτιση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών [κατά το ν. 4009, αρ. 32.2], η εισήγηση της οποίας υποβάλλεται προς προέγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος». Γ26: «Αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος» Να προστεθούν, τουλάχιστον, εδάφια: ως (α), «Προτείνει την οργάνωση και κατάργηση των προγραμμάτων σπουδών», κατά τα οριζόμενα στο Δ2.1 του Οργανισμού, ως (β) «Προεγκρίνει το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, όπως αναπροσαρμόζονται βάσει των εισηγήσεων της οικείας επιτροπής που συγκροτεί ο πρόεδρος του Τμήματος η/και των εισηγήσεων των Τομέων, σύμφωνα με το Γ28γ». (Γ28γ: «[Η Γενική Συνέλευση του Τομέα] 4 υποβάλλει προτάσεις προς τη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών» ασαφής η υφιστάμενη διατύπωση, αλλά καλύτερη από το τίποτα. Η έγκριση, κατά νόμο (4009, αρ.32.2), γίνεται από τον Πρύτανη πβ. Δ2 («Σύσταση και κατάργηση προγραμμάτων σπουδών» ξέφυγε, ωστόσο, από το Γ7 («Αρμοδιότητες Πρύτανη»)), ως (γ), «Εισηγείται την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ, κατά τα οριζόμενα στο αρ. Δ19». Γ41: «Σύγκληση Συλλογικών Οργάνων» & Γ42: «Γενικοί Κανόνες συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων» Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις είναι ζήτημα του Εσωτερικού Κανονισμού, όχι του Οργανισμού. Δ2.5: «Το Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, ύστερα από γνώµη του Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής» 4 Διαγράφεται το «Γενική», κατά το «Συνέλευση του Τμήματος». 10

11 Βλ. παραπάνω, σχόλιο στο Γ4. Δ12: «Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών» «2. Η Συνέλευση του Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο του οποίου εμπίπτει το περιεχόμενο προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών εισηγείται προς την Κοσμητεία της οικείας Σχολής την ίδρυση σχετικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Εφόσον η Κοσμητεία εγκρίνει την ίδρυση του προγράμματος, ακολουθείται η προβλεπόμενη στο άρθρο Δ2 του παρόντος Οργανισμού διαδικασία». Όπως υπογράμμισα στις Γενικές Παρατηρήσεις, παραπάνω, από τον ισχύοντα νόμο έχουν αρθεί οι ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους η Κοσμητεία πρέπει να εγκρίνει την ίδρυση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Ο νόμος 4009, στον οποίο παραμένει προσκολλημένο το Σχέδιο Οργανισμού, αναφέρεται στην καταργηθείσα από το νόμο 4011 Σχολή μεταπτυχιακών σπουδών. Δ13: «Προγράμματα διδακτορικών σπουδών» & Δ14: «Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής» Εξαιρετικά προβληματική η πλήρης ενσωμάτωση ρυθμίσεων του νόμου που αφορούσαν την Κοσμητεία της καταργημένης Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης: εκτός αρμοδιότητος εμπλοκή της υφιστάμενης Κοσμητείας της Σχολής, εκθετική αύξηση της γραφειοκρατίας, δέσμευση του Πανεπιστημίου ακόμα και όταν οι συμπαρασυρόμενες διατάξεις καταργηθούν, ως οφείλεται, από το νομοθέτη βλ. Γενικές Παρατηρήσεις. Ε1: «Προσόντα και προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης» & Ε8: «Αξιολόγηση καθηγητών» Βλ. Γενικές Παρατηρήσεις. Ε9: «Επιβραβεύσεις και διευκολύνσεις». Οι «πρόσθετες παροχές για νεοδιοριζόμενους καθηγητές» (Ε9.2) πρέπει να προσδιορίζονται και δεν μπορεί να είναι «ανάλογες» με τις «επιβραβεύσεις και διευκολύνσεις σε καθηγητές που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις» (Ε9.1, όπως περιγράφονται εκεί). Ε10: «Δικαιώματα και υποχρεώσεις καθηγητών». Για να λάβει «ολιγοήμερη άδεια για συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο» (Ε10.4) ο ενδιαφερόμενος καθηγητής πρέπει να αιτηθεί στον κοσμήτορα, αλλά δεν χρειάζεται να ενημερώσει καν το Τμήμα του: ενδεικτικό και αυτό των στρεβλώσεων της υπερτροφικής Κοσμητείας και του αναιμικού Τμήματος, όπως τις προδιαγράφει το Σχέδιο Οργανισμού του Π.Κ. 11

12 Ε11: «Καθηγητές πλήρους και μερικής απασχόλησης» Να προβλεφθεί η δυνατότητα απαλλαγής από το διδακτικό έργο του Πρύτανη και των αναπληρωτών του μερικής απαλλαγής του αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου, των κοσμητόρων και των προέδρων των Τμημάτων. [Προβλέπεται, ήδη, στο Σχέδιο Οργανισμού για το Συνήγορο του Φοιτητή, Γ11.3). Ε12.1: «Με απόφαση της Κοσμητείας Σχολής είναι δυνατή η μετάκληση Καθηγητών σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης βαθμίδας, έπειτα από πρόταση του ¼ τουλάχιστον των καθηγητών της Σχολής και εισήγηση του Κοσμήτορα». Δεν θα έπρεπε η πρόταση να προέρχεται από το Τμήμα στο οποίο ο μετακληθησόμενος πρόκειται να ενταχθεί; Πβ. Ε12.2. Ε20: «Επώνυμες έδρες». Να μετονομαστεί σε «επώνυμες θέσεις». (Εκτός αν προετοιμαζόμαστε για την επαναφορά της έδρας, γενικά, στο Πανεπιστήμιο). Ε24: «Η διάρκεια εβδομαδιαίας απασχόλησης των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) είναι εικοσιπέντε (25) έως τριάντα (30) ώρες». Προσδιορίζεται από το νόμο ή συνιστά παροχή του Πανεπιστημίου Κρήτης προς τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων; Μειωμένη απασχόληση θα μπορούσε να προβλέπεται για όσα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. ασκούν διδακτικό έργο. ΣΤ4: «Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου δικαιούνται. πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας» Ισχύει και για τους εισαγομένους σε ΠΜΣ με δίδακτρα; Ζ, Μέρος Β : «Αυτοτελείς μονάδες». Δεν ιδρύεται ΝΠΙΔ (4009, αρ. 58), αλλά δεν προβλέπεται και Εταιρία διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου. Γενικότερα, δεν προσδιορίζεται η θέση των «Αυτοτελών μονάδων στο Οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου καθώς και η νομική τους προσωπικότητα βλ. παρακάτω, ιδιαίτερα Ζ13. Ζ1: «Βασική διάρθρωση του Πανεπιστημίου Οργανόγραμμα» Από το Σχέδιο Οργανισμού λείπει το αναγγελλόμενο εκεί γράφημα της οργανωτικής δομής του Πανεπιστημίου. 12

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 88 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 4009 Έτος: 2011 ΦΕΚ: Α 195 20110906 Τέθηκε σε ισχύ: 06.09.2011 Ημ.Υπογραφής: 02.09.2011 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Τίτλος Δομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 6 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4009 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Χρηματοδότηση 20/9/2011

Εισαγωγή. Χρηματοδότηση 20/9/2011 Εισαγωγή Νόμος 4009: ομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Οι μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια ήταν αναγκαίες, κατά το Υπουργείο, διότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου χωρίζεται σε τρία Μέρη. Στο πρώτο περιλαµβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση : Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση : Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Αιτιολογική Έκθεση : Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Γενικά Η ψήφιση του ν. 4009/2011 για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Θέμα: Σχόλια επί της τροπολογίας του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Ver. 4.0 Σημείωση: Με μπλε σημειώνονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα