ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ Ιούλιος 2013 Α) Η αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός Εθνικού Σχεδίου ράσης για τα ικαιώµατα του Παιδιού ιστορική αναδροµή Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της αποστολής του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού (σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν.3094/2003), ενεργώντας δηλαδή µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, ανέδειξε δηµόσια από το 2006 την αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός Εθνικού Σχεδίου ράσης για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών ήδη από τον Μάιο 2002, υιοθετώντας το κείµενο «Ένας Κόσµος κατάλληλος για τα παιδιά» (Α world fit for children), είχε καλέσει τα κράτη µέλη να εξετάσουν τη λήψη ειδικών µέτρων, στα οποία θα περιλαµβάνονταν «η εκπόνηση, όπου απαιτείται, αποτελεσµατικών νοµοθετηµάτων, πολιτικών και σχεδίων δράσης και η κατανοµή πόρων για την πραγµάτωση και προστασία των δικαιωµάτων και της ευηµερίας των παιδιών». Η εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου ράσης, που θα απέβλεπε στην προώθηση και διασφάλιση της εφαρµογής των προβλέψεων της ιεθνούς Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού (ν.2101/92), αποτέλεσε για αρκετά χρόνια στην Ελλάδα αίτηµα πολλών φορέων που εξειδικεύονταν στο πεδίο αυτό. Τον Μάιο του 2007, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε και έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση ένα κείµενο που τιτλοφορήθηκε «Άξονες του Σχεδίου ράσης για τα ικαιώµατα του Παιδιού». Ο Συνήγορος του Πολίτη ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Υπουργείου, αποστέλλοντας 2 τις παρατηρήσεις του, στις οποίες, µεταξύ άλλων, επεσήµανε ότι το εν λόγω Σχέδιο χρειαζόταν περαιτέρω επεξεργασία, προκειµένου να αναφέρεται σε όλο το φάσµα των δικαιωµάτων του παιδιού και σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής για ανηλίκους, συγκεκριµένους επιχειρησιακούς στόχους, οικονοµικά στοιχεία, χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, πρόβλεψη διϋπουργικής συνεργασίας και µηχανισµό παρακολούθησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ακολούθησε η ανάθεση εκ µέρους του Υπουργείου και εκπόνηση Μελέτης από τον µη κυβερνητικό οργανισµό «Το Χαµόγελο του Παιδιού», µε τίτλο «Σχέδιο ράσης για την Οριζόντια ικτύωση και τον Συντονισµό Υπηρεσιών και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το Παιδί», υπό την επιστηµονική ευθύνη των Π. Αλτάνη και Χ. Οικονόµου (Φεβρουάριος 2009). Ωστόσο, δεν ανακοινώθηκαν άλλες συγκεκριµένες ενέργειες εκ µέρους του Υπουργείου που είχε αναλάβει την πρωτοβουλία για την εκπόνηση των Αξόνων του Σχεδίου. Ο Συνήγορος του Πολίτη στην Έκθεση που απέστειλε τον Απρίλιο του 2012 προς την Επιτροπή ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ, σχετικά µε την εφαρµογή της ιεθνούς Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού στην Ελλάδα, περιέλαβε την πρόταση για την συγκρότηση ενός Εθνικού Σχεδίου ράσης για τα ικαιώµατα του Παιδιού. Η Επιτροπή, στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις που εξέδωσε αµέσως µετά την εξέταση της Ελληνικής Έκθεσης (Ιούνιος 2012) περιέλαβε ειδικές συστάσεις σχετικά µε το ζήτηµα αυτό 3. Ακολούθησε πρόσκληση του Συνηγόρου του Πολίτη σε φορείς, υπηρεσίες και µη 1 Βλ. Ετήσια Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη, 2006, σελ Επιστολή Γ. Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου για τα ικαιώµατα του Παιδιού προς τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, , δηµοσιευµένη στον ιστοχώρο του Συνηγόρου του Πολίτη 3 Καταληκτικές Παρατηρήσεις Επιτροπής ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ, σηµείο 14

2 κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται µε τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε την συγκρότηση Εθνικού Σχεδίου ράσης για τα ικαιώµατα του Παιδιού. ιοργανώθηκαν δύο ανοικτές εκδηλώσεις διαλόγου στην Αθήνα (27/9/2012) και στη Θεσσαλονίκη (10/12/2012) και ο Συνήγορος προσκάλεσε και έλαβε εγγράφως, µε βάση σχετικό ερωτηµατολόγιο, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις ενδιαφερόµενων φορέων και εµπειρογνωµόνων στο πεδίο. Στις αρχές του 2013 η Γενική Γραµµατεία ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων ανακοίνωσε την συγκρότηση ειδικής Οµάδας Εργασίας για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου ράσης για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα. Στο σχέδιο αυτό περιλαµβάνεται µέρος που αφορά και τα ικαιώµατα του Παιδιού. Η διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου αυτού βρίσκεται σε εξέλιξη. Ανεξάρτητα από την τελική διαµόρφωση του Σχεδίου που ανέλαβε να εκπονήσει το Υπουργείο ικαιοσύνης, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας ξεχωριστός, αυτόνοµος και διαρκής µηχανισµός εκπόνησης και παρακολούθησης Εθνικού Σχεδίου ράσης για τα ικαιώµατα του Παιδιού, µε συµµετοχή όλων των συναρµόδιων υπουργείων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των µη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται µε τα παιδιά. Β) Πρόταση για την εκπόνηση του Σχεδίου και την οργάνωση µηχανισµού παρακολούθησης της υλοποίησής του Με βάση τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί µέχρι σήµερα και την εκτίµηση του Συνηγόρου του Πολίτη / Συνηγόρου του Παιδιού για την βέλτιστη δυνατή ανάπτυξη µηχανισµού εκπόνησης και παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου ράσης για τα ικαιώµατα του Παιδιού (παρακάτω Ε.Σ...Π.), προτείνονται τα παρακάτω βήµατα: 1. Συγκρότηση ιϋπουργικής Επιτροπής για τα Παιδιά (παρακάτω.ε.π) που θα έχει την τελική ευθύνη ανάπτυξης και υλοποίησης του Ε.Σ...Π. Προτείνεται να αποτελείται από Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων µε συναφείς αρµοδιότητες. Προτείνεται επίσης να συµµετέχει ο Βοηθός Συνήγορος για τα ικαιώµατα του Παιδιού -µε ρόλο συµβουλευτικό / γνωµοδοτικό- και να καλούνται σε ακρόαση εκπρόσωποι και άλλων δηµοσίων οργανισµών ή ανεξαρτήτων αρχών, αναλόγως των θεµατικών της κάθε συνάντησης. Τον συντονισµό προτείνεται να έχει η Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας, που έχει ήδη εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. 2. Προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης σχετικά µε τη λειτουργία της.ε.π όπως και των λοιπών αναφερόµενων παρακάτω οργάνων και µηχανισµών για την παρακολούθηση της εφαρµογής του Εθνικού Σχεδίου ράσης για τα ικαιώµατα του Παιδιού. 3. Ορισµός Επιστηµονικής Επιτροπής για τα ικαιώµατα του Παιδιού αποτελούµενης από πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και εδραιωµένων γνώσεων στο πεδίο των δικαιωµάτων του παιδιού, που θα έχει την ευθύνη έκδοσης κατευθύνσεων για το περιεχόµενο του Ε.Σ...Π. και πραγµατοποίησης εισηγήσεων προς την.ε.π. Η Επιτροπή αυτή θα µπορούσε να είναι η προβλεπόµενη του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα ικαιώµατα του Παιδιού, εφόσον διασφαλισθεί ότι πράγµατι η επιλογή και ο διορισµός των µελών της θα γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια αξιοκρατίας. 4. ηµιουργία ειδικού µηχανισµού για την ανάπτυξη και παρακολούθηση του Ε.Σ...Π, ενδεχοµένως µέσω προγράµµατος χρηµατοδοτούµενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΣΠΑ). Το σχέδιο που θα εκπονηθεί θα προβλέπεται να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση κατά την έναρξή του και σε συγκεκριµένες φάσεις της υλοποίησής του. Να έχει ρητά διατυπωµένους στόχους, συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα (προτείνεται 5ετές) και διαδικασίες ανάπτυξης, παρακολούθησης,

3 αναθεώρησης και αξιολόγησης. Επίσης να προβλέπει ενέργειες και σαφώς κατανεµηµένες αρµοδιότητες τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό, µε συµµετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ, δηµοσίων υπηρεσιών για τα παιδιά και ΜΚΟ. 5. Έγκριση του Ε.Σ...Π. από την Βουλή, ύστερα από σχετική συζήτηση σε αρµόδια Επιτροπή. 6. Πρόβλεψη δηµοσιοποίησης αποτελεσµάτων και επίτευξης των στόχων του Ε.Σ...Π. σε ετήσια βάση. Γ) Περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Το Σχέδιο προτείνεται να ακολουθεί τη θεµατική δοµή και διάρθρωση των εκθέσεων περί την εφαρµογή της ιεθνούς Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού, όπως προτείνεται από την αρµόδια Επιτροπή του Ο.Η.Ε. Προτείνεται επίσης να περιλαµβάνει τόσο ειδικά στοχευµένες δράσεις, που σχετίζονται και µε την αντιµετώπιση ζητηµάτων επείγοντος χαρακτήρα, συνδεδεµένων µε την τρέχουσα οικονοµική κρίση, όσο και ενέργειες που θα αποβλέπουν στην σε βάθος χρόνου καλύτερη κατοχύρωση και θεµελίωση των δικαιωµάτων των ανηλίκων που ζουν στην Ελληνική επικράτεια. Οι αρχικοί άξονες του σχεδίου θα εξειδικευτούν σε συγκεκριµένους στόχους και προσδοκώµενα αποτελέσµατα, η επίτευξη των οποίων θα παρακολουθείται στη συνέχεια σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Επιτροπή ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ (Απρίλιος 2012), τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής αυτής ύστερα από την εξέταση της Ελληνικής Έκθεσης (Ιούνιος 2012), τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια δηµοσίων εκδηλώσεων και όσες απεστάλησαν από εκπροσώπους φορέων και εµπειρογνώµονες προς τον Συνήγορο του Πολίτη κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2012, συνοψίζουµε παρακάτω τις σηµαντικότερες διαπιστούµενες ανάγκες για τη λήψη µέτρων µε στόχο την πληρέστερη εφαρµογή της Σύµβασης στη χώρα µας, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου ράσης για τα ικαιώµατα του Παιδιού. Επισηµαίνεται βέβαια ότι οι ανάγκες αυτές απαιτείται να εξειδικευθούν σε συγκεκριµένα µέτρα µε µετρήσιµους στόχους, από τα συναρµόδια υπουργεία, ανάλογα τις εκτιµώµενες προτεραιότητες, τον γενικότερο σχεδιασµό πολιτικής για τα παιδιά και τις δυνατότητες αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα δύσκολες δηµοσιοοικονοµικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται σήµερα η χώρα, αλλά και την απόλυτη αναγκαιότητα να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν µέτρα για την πληρέστερη εφαρµογή των δικαιωµάτων του παιδιού και την προστασία ιδίως των ευάλωτων παιδιών που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονοµική κρίση, ο Συνήγορος επισηµαίνει ως απόλυτης προτεραιότητας την αντιµετώπιση των παρακάτω αναγκών, που περιλαµβάνονται στον αναλυτικότερο κατάλογο που ακολουθεί: - Ανάπτυξη υποστηρικτικών παρεµβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών µε προληπτικούς ελέγχους και µέτρα αντισταθµιστικά στην οικονοµική ανέχεια, σε περιοχές που διαβιούν παιδιά σε ιδιαίτερα ευάλωτες συνθήκες, όπως σε καταυλισµούς Ροµά, γειτονιές µε ακραία φτώχεια, κακές στεγαστικές συνθήκες και πολυπολιτισµική σύνθεση και για παιδιά, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες όπως παιδιά φυλακισµένων, ανήλικους παραβάτες, παιδιά µε αναπηρίες κλπ. (στοιχείο 11) - ηµιουργία και λειτουργία οικογενειακών δικαστηρίων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν.2447/96, πλαισιωµένων από κατάλληλες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, για την αποκλειστική ενασχόληση µε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. (στοιχείο 22) - ιεύρυνση της υλοποίησης του θεσµού της αναδοχής, για τις περιπτώσεις παιδιών που χρειάζεται να αποµακρυνθούν από τη φυσική τους οικογένεια, ιδίως για περιπτώσεις

4 επείγοντος χαρακτήρα, ώστε να αποφεύγεται η παραµονή τους σε ακατάλληλα πλαίσια, σε νοσοκοµεία ή η ένταξη και µακροχρόνια παραµονή τους σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας. Ανάθεση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων σε κοινωνικές υπηρεσίες των Περιφερειών και, βάσει αυτών, προώθηση συστηµατικής προσέλκυσης, εκπαίδευσης και επιλογής αναδόχων γονέων και λειτουργία του προβλεπόµενου µητρώου αναδόχων οικογενειών. Καθιέρωση της τακτικής εποπτείας και υποστήριξης των αναδόχων οικογενειών και περιοδικής αναθεώρησης / αξιολόγησης των τοποθετήσεων. (στοιχείο 26) - Θεσµοθέτηση προδιαγραφών για τη λειτουργία των ιδρυµάτων και λοιπών φορέων παιδικής προστασίας, ενεργοποίηση και αναθεώρηση του συστήµατος πιστοποίησης, αδειοδότησης και τακτικού ελέγχου τους από ανεξάρτητους δηµόσιους φορείς, προστασία των δικαιωµάτων των φιλοξενούµενων παιδιών µε διασφάλιση του δικαιώµατος του αναφέρεσθαι σε ανεξάρτητες υπηρεσίες και αρχές. (στοιχείο 27) - Καθιέρωση Πρωτοκόλλων Ενεργειών των επαγγελµατιών της εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας, σχετικά µε την διαχείριση περιστατικών κακοποίησης παραµέλησης σε βάρος ανηλίκων και εκπαίδευση των επαγγελµατιών σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους σε παρόµοιες περιπτώσεις. (στοιχείο 33) - ιασφάλιση της πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των παιδιών σε φροντίδα της υγείας, ιατροφαρµακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη. Ειδική µέριµνα για τους εµβολιασµούς και την φροντίδα της υγείας των παιδιών που δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη. ιασφάλιση του προληπτικού ελέγχου των νεογνών και της αναπτυξιακής τους αξιολόγησης. (στοιχείο 47) - Ενέργειες για τη συστηµατική καταπολέµηση της ελλιπούς φοίτησης και της σχολικής διαρροής, ιδίως ανάµεσα σε παιδιά Ροµά, παιδιά της µουσουλµανικής µειονότητας και άλλων ευάλωτων οµάδων πληθυσµού. Προώθηση ρύθµισης για να περιληφθεί στις αρµοδιότητες των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης η συνεργασία µε τα σχολεία και τις οικογένειες των µαθητών τους για την υποστήριξη της σχολικής τους φοίτησης και την αποτροπή της σχολικής διαρροής. (στοιχείο 56) - Προώθηση της δηµοκρατικής λειτουργίας και του κοινωνικού χαρακτήρα των σχολείων, µε ενίσχυση της λειτουργίας των σχολικών οργάνων και ιδίως του σχολικού συµβουλίου, κατάλληλη προετοιµασία και εκτενή ενηµέρωση των µαθητών για τις ευθύνες που µπορούν να αναλαµβάνουν µέσω των µαθητικών κοινοτήτων και υποστήριξη του ρόλου των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων, ιδίως για την οργάνωση δράσεων ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής αλληλεγγύης για τα αδύναµα µέλη της κοινότητας. (στοιχείο 63) - Ευρύτερη εφαρµογή των εναλλακτικών του εγκλεισµού αναµορφωτικών ή άλλων επιβαλλόµενων µέτρων σε ανήλικους που παραβαίνουν τον ποινικό νόµο, µε επιδίωξη της συνειδητής και έµπρακτης συµµετοχής των ανηλίκων σε αυτά. Ανάπτυξη συστήµατος πιστοποίησης, εποπτείας και ενίσχυσης των συνεργαζόµενων φορέων υλοποίησης αναµορφωτικών µέτρων, και προώθηση µεθοδολογικών εργαλείων και επιµόρφωσης των επαγγελµατιών. (στοιχείο 92) Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των αναγκών και προτεινόµενων µέτρων, µε βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο Συνήγορος του Πολίτη από τις παραπάνω αναφερθείσες διεργασίες και επικοινωνίες µε φορείς και εµπειρογνώµονες του πεδίου.

5 (Ι) Γενικά Μέτρα Εφαρµογής της Σύµβασης (Άρθρα 4, 42 και 44) 1. ηµιουργία και τακτική λειτουργία ιϋπουργικής Επιτροπής για τα Παιδιά (βλέπε παραπάνω Β1). Η Επιτροπή θα έχει στην ευθύνη της τον συντονισµό της εφαρµογής των πολιτικών και των προγραµµάτων µε αντικείµενο τα δικαιώµατα των παιδιών µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων υπουργείων και φορέων, καθώς και µεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης, του κεντρικού, του περιφερειακού και του τοπικού, και της διασφάλισης των απαραιτήτων πόρων σε τεχνικό και οικονοµικό επίπεδο 4. Την.Ε.Π. προτείνεται να συντονίζει η Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας, η οποία θα έχει και την ευθύνη συγκρότησης ειδικού µηχανισµού παρακολούθησης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου ράσης για τα ικαιώµατα του Παιδιού (βλ. παραπάνω σηµείο Β.4. ). Μέσω αυτού του µηχανισµού θα πρέπει να διασφαλισθεί η συνδροµή των Ο.Τ.Α. Α και Β βαθµού, των δηµοσίων οργανισµών και των µη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται µε τα παιδιά. 2. Αποτύπωση των δαπανών του εθνικού προϋπολογισµού, που αποβλέπουν στην εφαρµογή των δικαιωµάτων του παιδιού σε όλα τα επίπεδα (σε τεχνικό και οικονοµικό επίπεδο καθώς και σε ανθρώπινο δυναµικό), µε στόχο την προστασία των παρεχοµένων στα παιδιά υπηρεσιών από τις περικοπές της τρέχουσας οικονοµικής κατάστασης και επιδίωξη της κατά προτεραιότητα διασφάλισης και περαιτέρω αύξησής τους Επαναλειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα ικαιώµατα του Παιδιού, µε ετήσιο προγραµµατισµό και απολογισµό δράσης, συγκέντρωση και διάθεση στοιχείων σχετικά µε την υλοποίηση της ιεθνούς Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού και ενέργειες διάδοσης των δικαιωµάτων του παιδιού στην Ελληνική κοινωνία. Η προβλεπόµενη «Επιστηµονική Επιτροπή» του Παρατηρητηρίου, να συγκροτείται από πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και να εισηγείται τη συµπλήρωση ή τροποποίηση θεσµικού πλαισίου για τα δικαιώµατα του παιδιού και την λήψη µέτρων για την βέλτιστη ανάπτυξη και εφαρµογή ενός Εθνικού Σχεδίου ράσης για τα ικαιώµατα του Παιδιού. (βλ. παραπάνω σηµείο Β3) 4. Βελτίωση της συνεργασίας και συντονισµού σε σταθερή βάση µε τις ΜΚΟ που ασχολούνται µε τα παιδιά και συµµετοχή τους στην εφαρµογή της Σ Π µέσω του (παραπάνω αναφερθέντος) µηχανισµού παρακολούθησης της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου ράσης 6 και τοπικών ικτύων Παιδικής Προστασίας. 5. Ενίσχυση των µηχανισµών συλλογής δεδοµένων και δηµιουργία εθνικής κεντρικής βάσης δεδοµένων για τα παιδιά µε δείκτες συµβατούς προς τη Σύµβαση, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα δεδοµένα συλλέγονται σε όλους τους τοµείς που καλύπτει η Σύµβαση, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βία, την παράνοµη διακίνηση και τη σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών, κατανεµηµένα, µεταξύ άλλων, σύµφωνα µε την ηλικία, το φύλο, την εθνοτική και κοινωνικοοικονοµική τους προέλευση και ανά οµάδες παιδιών που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, όπως είναι µεταξύ άλλων τα παιδιά µε αναπηρίες ιασφάλιση της πλήρους συµβατότητας της νοµοθεσίας µε τις αρχές και τις διατάξεις της Σ Π και της υπερίσχυσής της έναντι εθιµικών πρακτικών, όπως η 4 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµεία 12 και 14 5 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 18 6 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 21 7 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 20

6 εφαρµογή της Σαρίας στη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης Ενέργειες γνωστοποίησης και διάδοσης της Σ Π σε παιδιά και ενήλικες, µε ενσωµάτωση των θεµάτων που αφορούν στα δικαιώµατα των παιδιών σε όλα τα προγράµµατα σπουδών κάθε επιπέδου και τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Ενίσχυση των προγραµµάτων ευαισθητοποίησης, συµπεριλαµβάνοντας καµπάνιες για τη Σύµβαση, µεταξύ παιδιών, οικογενειών και µεταξύ επαγγελµατιών που εργάζονται µε και για τα παιδιά Προώθηση της συστηµατικής και συνεχούς επιµόρφωσης στα δικαιώµατα των παιδιών όλων των επαγγελµατιών που εργάζονται µε και για τα παιδιά, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, των κοινωνικών λειτουργών, των αστυνοµικών και άλλων οργάνων επιβολής του νόµου, του προσωπικού που εργάζεται στον χώρο της υγείας (ιατρών, νοσηλευτών, κλπ), των επαγγελµατιών και του προσωπικού που εργάζεται σε όλους τους χώρους παροχής εναλλακτικής φροντίδας, καθώς και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 10. (ΙΙ) Γενικές αρχές (Άρθρα 2,3,6 και 12) 9. ιασφάλιση της ισότιµης αντιµετώπισης όλων των παιδιών και της ίσης πρόσβασης στην υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την ποιοτική εκπαίδευση ιδίως των παιδιών που ανήκουν σε µειονότητες, των παιδιών µε αναπηρίες, των παιδιών στο δρόµο και των παιδιών µεταναστών χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της οικονοµικής κρίσης στη ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην επιβίωση και την ανάπτυξή τους Ανάπτυξη υποστηρικτικών παρεµβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών µε προληπτικούς ελέγχους και µέτρα αντισταθµιστικά στην οικονοµική ανέχεια, σε περιοχές που διαβιούν παιδιά σε ιδιαίτερα ευάλωτες συνθήκες, όπως σε καταυλισµούς Ροµά, γειτονιές µε ακραία φτώχεια, κακές στεγαστικές συνθήκες και πολυπολιτισµική σύνθεση και για παιδιά τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες όπως παιδιά φυλακισµένων, ανήλικους παραβάτες, παιδιά µε αναπηρίες κλπ. 12. Ανάπτυξη κοινωνικής διαβούλευσης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή των δηµοσίων πολιτικών για την εκπαίδευση, την υγεία, την παιδική προστασία και την πρόοδο της διασφάλισης των δικαιωµάτων του παιδιού σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. 13. Ενέργειες ενίσχυσης της υγιεινής και επαρκούς διατροφής των παιδιών, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές όπου καταγράφονται σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα σε σηµαντικό µέρος του πληθυσµού, σε συνεργασία µε σχολεία, ΜΚΟ και κοινωφελή ιδρύµατα. 14. Ενέργειες για την εξασφάλιση της ακρόασης των απόψεων των παιδιών σε όλες τις δικαστικές, διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν, ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητά τους, και κατάλληλη εκπαίδευση των 8 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 10 9 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 29

7 επαγγελµατιών ώστε να ακούν και να λαµβάνουν υπόψη τους τις απόψεις των παιδιών Καθιέρωση σταθερού µηχανισµού συγκέντρωσης των απόψεων των παιδιών στα πεδία της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας και της δικαιοσύνης για την προστασία και την εφαρµογή των δικαιωµάτων τους, ιδίως µάλιστα όσων παιδιών δέχονται φροντίδα από τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας και των παιδιών στα οποία επιβάλλονται µέτρα από τον µηχανισµό απονοµής δικαιοσύνης και αποτύπωσης της ανταπόκρισής τους στα µέτρα της πολιτείας. (ΙΙΙ) Ατοµικά δικαιώµατα (Άρθρα 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19) 16. ιασφάλιση της καταγραφής όλων των παιδιών (ανεξαρτήτως νοµικού καθεστώτος) µετά τη γέννησή τους, και την απόκτηση πλήρους ονόµατος για την άσκηση των δικαιωµάτων τους. ιευκόλυνση της καταγραφής των παιδιών Ροµά που δεν καταγράφηκαν µετά τη γέννησή τους ή υπήρξαν σφάλµατα κατά την καταγραφή τους, µέσω ειδικών διαδικασιών και νοµικής αρωγής προς τους άπορους γονείς. 17. Ενέργειες για την προστασία του δικαιώµατος κάθε παιδιού στην ιδιωτική ζωή και του προσωπικού του απορρήτου, αποτροπή δηµοσίευσης πληροφοριών που µπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση παιδιών θυµάτων ή δραστών ποινικών αδικηµάτων και βελτίωση της νοµοθεσίας, ιδίως ως προς την ψυχαγωγική τηλεόραση, και των διαδικασιών ελέγχου των παραβιάσεων των ΜΜΕ σε βάρος της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων Ενέργειες και κατάλληλα θεσµικά µέτρα για την άσκηση του δικαιώµατος όλων των παιδιών στην ενηµέρωση, την διάδοση κατάλληλων, κατανοητών και χρήσιµων πληροφοριών και την προστασία των παιδιών από επιβλαβές υλικό για την ευηµερία τους µέσω των ΜΜΕ (ιδίως τηλεόραση και διαδίκτυο) 15. (ΙV) Οικογένεια και εναλλακτική φροντίδα, προστασία του παιδιού από τη βία και την κακοµεταχείριση (Άρθρα 5, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 25, 27 και 39) 19. Υποστήριξη του ρόλου των γονέων, βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης των ευθυνών τους, επιµόρφωση, συµβουλευτική και καθοδήγησή τους για την θετική άσκηση του γονεϊκού ρόλου Μέτρα για την οικονοµική υποστήριξη και φορολογική ελάφρυνση των πολύτεκνων και µονογονεϊκών οικογενειών, ιδίως όσων πλήττονται από την οικονοµική κρίση και αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιβίωσης και διασφάλισης του αναγκαίου επιπέδου διαβίωσης στα παιδιά τους 21. ηµιουργία και λειτουργία οικογενειακών δικαστηρίων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν.2447/96, πλαισιωµένων από κατάλληλες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, για την αποκλειστική ενασχόληση µε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. 22. Προώθηση της καθιέρωσης της από κοινού άσκησης της επιµέλειας εκ µέρους των γονέων σε περιπτώσεις διάστασης και διαζυγίου, σε συνδυασµό µε την λειτουργία των 13 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 41

8 οικογενειακών δικαστηρίων και πρόβλεψη διαδικασιών για την ταχεία εξέταση και επίλυση διαφορών µεταξύ των µερών. 23. Μελέτη για την ανάπτυξη υπηρεσιών οικογενειακής διαµεσολάβησης για την εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων σχετικά µε θέµατα οικογενειακού δικαίου. Παροχή δυνατότητας σε ανηλίκους στην εφηβική ηλικία να µπορούν να απευθύνουν αίτηµα στο δικαστήριο, µέσω κοινωνικών υπηρεσιών, για τη µεταρρύθµιση δικαστικών αποφάσεων σε θέµατα που τους αφορούν. 24. Ενίσχυση της λειτουργίας των Εισαγγελιών Ανηλίκων και σταδιακή πλαισίωσή τους από κοινωνικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται στο ν.2447/96 και ειδικά µέτρα για την υποστήριξη του έργου των εισαγγελικών λειτουργών και την επιµόρφωσή τους για την ενασχόληση µε θέµατα παιδιών και εφήβων. 25. ιεύρυνση της υλοποίησης του θεσµού της αναδοχής 17, για τις περιπτώσεις παιδιών που χρειάζεται να αποµακρυνθούν από τη φυσική τους οικογένεια, ιδίως για περιπτώσεις επείγοντος χαρακτήρα, ώστε να αποφεύγεται η παραµονή τους σε ακατάλληλα πλαίσια, σε νοσοκοµεία ή η ένταξη και µακροχρόνια παραµονή τους σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας. Ανάθεση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων σε κοινωνικές υπηρεσίες των Περιφερειών και, βάσει αυτών, προώθηση συστηµατικής προσέλκυσης, εκπαίδευσης και επιλογής αναδόχων γονέων και λειτουργία του προβλεπόµενου µητρώου αναδόχων οικογενειών 18. Καθιέρωση της τακτικής εποπτείας και υποστήριξης των αναδόχων οικογενειών και περιοδικής αναθεώρησης / αξιολόγησης των τοποθετήσεων. 26. Θεσµοθέτηση προδιαγραφών για τη λειτουργία των ιδρυµάτων και λοιπών φορέων παιδικής προστασίας, ενεργοποίηση και αναθεώρηση του συστήµατος πιστοποίησης, αδειοδότησης και τακτικού ελέγχου τους από ανεξάρτητους δηµόσιους φορείς, προστασία των δικαιωµάτων των φιλοξενούµενων παιδιών µε διασφάλιση του δικαιώµατος του αναφέρεσθαι σε ανεξάρτητες υπηρεσίες και αρχές. Ειδικότερα, ως προς την εποπτεία των ιδρυµάτων ιδιωτικού δικαίου, επιµόρφωση και ενίσχυση του έργου των κοινωνικών συµβούλων των περιφερειών. 27. Ενσωµάτωση στους Οργανισµούς λειτουργίας όλων των Μονάδων Φιλοξενίας και Κοινωνικής Φροντίδας για παιδιά της Σύστασης (2005)5 του Συµβουλίου της Ευρώπης για «Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας» και εξασφάλιση της πρακτικής εφαρµογής της. 28. Βελτίωση του συστήµατος και των διατάξεων περί της εξέτασης αιτηµάτων για οικογενειακή επανένωση για αλλοδαπούς γονείς που διαβιούν νόµιµα στη χώρα και επιθυµούν να συνενωθούν µε τα τέκνα τους. 29. Μελέτη µέτρων για την αποτροπή της παράνοµης µετακίνησης παιδιών στο εξωτερικό από τον ένα γονέα 30. Προώθηση µέτρων για την επιτάχυνση της διαδικασίας των δηµοσίων και διακρατικών υιοθεσιών και σταδιακή κατάργηση των ιδιωτικών υιοθεσιών. 31. Ενίσχυση και εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθµού σε θέµατα προστασίας παιδιού και οικογένειας και καθιέρωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ως δέσµιας αρµοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατοχύρωση και ενίσχυση της λειτουργίας των Οµάδων Προστασίας 17 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 43 (γ) 18 Βλ. σχετική έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη «Οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων» (2012)

9 Ανηλίκων στους δήµους και τις περιφέρειες της χώρας. 32. Υποστήριξη της λειτουργίας του Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου για την Αντιµετώπιση της Θυµατοποίησης και Εγκληµατικότητας των Ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ), όπως έχει προβλεφθεί από τη σχετική νοµοθεσία (ν.3860/2010). 33. Καθιέρωση Πρωτοκόλλων Ενεργειών των επαγγελµατιών της εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας, σχετικά µε την διαχείριση περιστατικών κακοποίησης παραµέλησης σε βάρος ανηλίκων και εκπαίδευση των επαγγελµατιών σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους σε παρόµοιες περιπτώσεις ικτύωση των υπηρεσιών, των φορέων και των δοµών παιδικής προστασίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την επίτευξη αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των επαγγελµατιών των υπηρεσιών που ασχολούνται µε τα παιδιά. 35. Υλοποίηση του προβλεπόµενου από τη νοµοθεσία ρόλου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την «δικτύωση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και την παροχή επείγουσας κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης σε άτοµα, οικογένειες και ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες που διέρχονται κρίση ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης». 36. ιευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας των ανηλίκων και παροχή δυνατότητας έκφρασης αιτηµάτων, ακόµη και χωρίς τη συνοδεία / συναίνεση των γονέων και κηδεµόνων τους. 37. Συντονισµό, µε ενέργειες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των υπαρχουσών τηλεφωνικών γραµµών αναφοράς, επείγουσας βοήθειας, συµβουλευτικής και ενηµέρωσης παιδιών, γονέων και επαγγελµατιών, µε στόχο την παροχή των κατάλληλων και αναγκαίων υπηρεσιών ενηµέρωσης, κατεύθυνσης και παραποµπής περιπτώσεων παιδιών σε κίνδυνο ή θυµάτων διαφόρων παραβιάσεων. 38. Ενέργειες και εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε την εφαρµογή της απαγόρευσης κάθε µορφής βίας κατά των παιδιών, σε συνδυασµό µε την κατάλληλη ενηµέρωση και υποστήριξη των γονέων για την θετική άσκηση του γονεϊκού ρόλου. 39. Ενίσχυση και συντονισµός των µηχανισµών καταγραφής των υποθέσεων βίας σε βάρος ανηλίκων. Ενεργοποίηση ενός Εθνικού Συστήµατος Αναφοράς (Μητρώου) και συλλογής δεδοµένων για τα περιστατικά παιδικής κακοποίησης παραµέλησης 20, αλλά και των παιδιών σε κίνδυνο γενικότερα, που εντοπίζονται ή εντάσσονται σε όλες τις µορφές κοινωνικής φροντίδας και προστασίας. 40. ηµιουργία δοµών επείγουσας / προσωρινής φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά και εφήβους που χρειάζεται να αποµακρυνθούν από τις φυσικές τους οικογένειες λόγω κακοποίησης, ή άλλων σοβαρών προβληµάτων, κατά την περίοδο διερεύνησης των υποθέσεων και µέχρι να ληφθούν αποφάσεις για την φροντίδα τους. 41. ηµιουργία εξειδικευµένων κέντρων διαγνωστικής αξιολόγησης και εξέτασης παιδιών που µπορεί να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, µε τη συνεργασία υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και αστυνοµίας, και µε χρήση οπτικοακουστικών µέσων για την αποτύπωση των µαρτυρικών τους καταθέσεων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου 3625/ Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 47 (β) 20 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 47 (α) και 48 (β iii)

10 42. Ενέργειες για τη διασφάλιση ότι τα παιδιά θύµατα βίας δεν θυµατοποιούνται εκ νέου κατά την διάρκεια της ανακριτικής και της δικαστικής διαδικασίας 21, µε εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας και µελέτη επιπρόσθετων αναγκαίων µέτρων. 43. Προώθηση κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση της απαγόρευσης άσκησης επαγγέλµατος που συνεπάγεται επαφή µε παιδιά, σε πρόσωπα που διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα σεξουαλικής βίας σε βάρος ανηλίκων. (V) Αναπηρίες, Υγεία και Πρόνοια (Άρθρα 6, 18, 23, 24, 26, 27) 44. Καταγραφή, πιστοποίηση και ενίσχυση των εξειδικευµένων κέντρων και υπηρεσιών για παιδιά µε αναπηρίες / πολυαναπηρίες, τα οποία να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες και να υποστηρίζουν µέσα στην κοινότητα τις οικογένειες και τα παιδιά στην εκπαίδευση, θεραπεία, άσκηση και ισότιµη κοινωνική τους συµµετοχή Συστηµατική υποστήριξη των οικογενειών µε παιδιά µε αναπηρίες µέσα στην κοινότητα, µε διάθεση προσωπικού βοηθού, όποτε αυτό απαιτείται, παροχή κατάλληλης βρεφονηπιακής φροντίδας και εναλλακτικών προγραµµάτων ανακούφισης των οικογενειών από την αυξηµένη φροντίδα, όπως είναι µεταξύ άλλων η βραχυπρόθεσµη τακτική ή έκτακτη φιλοξενία του παιδιού, τα προγράµµατα δραστηριοτήτων, άθλησης και διακοπών για παιδιά. 46. Ανάπτυξη εποπτείας και διασφάλιση ότι τα Κέντρα φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά µε αναπηρίες έχουν επαρκές προσωπικό, ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα των φιλοξενούµενων και υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις ηλικιακές και θεραπευτικές τους ανάγκες. Περιοδική αναθεώρηση της τοποθέτησης των παιδιών σε αυτά, µε στόχο τη διαµονή τους ως έσχατη λύση και για το ελάχιστο δυνατόν χρονικό διάστηµα µε βασικό στόχο τη δροµολόγηση διαδικασιών αναδοχής ή υιοθεσίας και την επανένταξη στο πλαίσιο της κοινότητας ιασφάλιση της πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των παιδιών σε φροντίδα της υγείας 24, ιατροφαρµακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη. Ειδική µέριµνα για τους εµβολιασµούς και την φροντίδα της υγείας των παιδιών που δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη. ιασφάλιση του προληπτικού ελέγχου των νεογνών και της αναπτυξιακής τους αξιολόγησης. 48. ιαφύλαξη, εδραίωση και επαρκή στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών και δοµών για την ψυχική υγεία του παιδιού και του εφήβου σε όλη τη χώρα, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα αξιολόγησης και παροχής θεραπείας σε όλα τα παιδιά που πάσχουν ή έχουν ανάγκη εξειδικευµένης φροντίδας της ψυχικής τους υγείας. 49. Συστηµατική αξιολόγηση και εποπτεία των δοµών και υπηρεσιών για παιδιά, που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, και διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας όσων κρίνονται επαρκείς και αναγκαίες. 50. Υποστήριξη της επιχειρησιακής ετοιµότητας όλων των δηµοσίων φορέων υγείας και πρόνοιας για τα παιδιά, µέσω της καθιέρωσης συστηµατικής καταγραφής, 21 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 47 (γ) 22 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµεία 50 (α) και (β) 23 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµεία 50 (γ) και (ζ) 24 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 52

11 δικτύωσης, καθιέρωσης προδιαγραφών λειτουργίας τους, αξιολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών, εκπόνησης και δηµοσιοποίησης απολογιστικών εκθέσεων για τη λειτουργία τους, δηµιουργίας προγραµµάτων ενδυνάµωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού τους και εφαρµογής ολοκληρωµένου συστήµατος πληροφορικής υποστήριξής του. 51. Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την αξία και τα θετικά αποτελέσµατα του µητρικού θηλασµού και έλεγχος τήρησης των κανονισµών εµπορίου και γενικά των τρόπων διακίνησης όσο αφορά τα υποκατάστατα του µητρικού γάλατος Ενέργειες προαγωγής της εφηβικής υγείας, µε υπηρεσίες φιλικές στους εφήβους, διασφάλιση του απορρήτου, ετοιµότητα και ενεργοποίηση των υπηρεσιών σχετικά µε την σεξουαλική αγωγή και την αντισύλληψη, πρόληψη των πρόωρων εγκυµοσυνών, των σεξουαλικώς µεταδιδόµενων ασθενειών και των νεανικών αυτοκτονιών και εκπόνηση προγραµµάτων για την αντιµετώπιση του καπνίσµατος, της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και του αλκοολισµού µεταξύ εφήβων Αναπροσαρµογή των προνοιακών επιδοµάτων για τα παιδιά την επιµέλεια και γονική µέριµνα των οποίων έχει ένας µόνο γονέας (πατέρας ή µητέρα), ή άλλο συγγενικό πρόσωπο, µε χαµηλά εισοδήµατα. 54. Μελέτη αναθεώρησης και εκσυγχρονισµού του Προτύπου Κανονισµού Λειτουργίας ηµοτικών Παιδικών Σταθµών, µε στόχο την διασφάλιση της µέγιστης κάλυψης των αναγκών βρεφονηπιακής φροντίδας, ιδίως σε ευάλωτους πληθυσµούς, την τήρηση των απαραίτητων αναλογιών προσωπικού και παιδιών και τη διασφάλιση της διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης κατά την επιλογή των αιτήσεων εγγραφής. 55. Εκπόνηση προγραµµάτων για την καταγραφή και αντιµετώπιση της παιδικής φτώχειας και των παραµέτρων που τη συνθέτουν 27. (VII) Εκπαίδευση, ψυχαγωγία, πολιτιστικές δραστηριότητες (Άρθρα 28, 29, 31) 56. Ενέργειες για τη συστηµατική καταπολέµηση της ελλιπούς φοίτησης και της σχολικής διαρροής, ιδίως ανάµεσα σε παιδιά Ροµά, παιδιά της µουσουλµανικής µειονότητας και άλλων ευάλωτων οµάδων πληθυσµού 28. Προώθηση ρύθµισης για να περιληφθεί στις αρµοδιότητες των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης η συνεργασία µε τα σχολεία και τις οικογένειες των µαθητών τους για την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης και αποτροπή της σχολικής διαρροής. 57. ιασφάλιση της δωρεάν µεταφοράς των παιδιών που διαµένουν σε µεγάλη απόσταση από τα σχολεία όπου φοιτούν, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου, µε ιδιαίτερη µέριµνα για τα παιδιά µε αναπηρίες, τα παιδιά Ροµά που διαβιώνουν σε καταυλισµούς ή αποµονωµένους οικισµούς 29 και τα παιδιά που χρειάζεται να µετακινηθούν, λόγω µη ύπαρξης κοντινού σχολείου ή λόγω φοίτησης σε διατοπικά σχολεία (µουσικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά). 25 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 60 (α) 29 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 60 (β)

12 58. Επέκταση της λειτουργίας των ολοήµερων σχολείων και αποσύνδεσή της φοίτησης των µαθητών σε αυτά από την εργασιακή κατάσταση των γονέων - κηδεµόνων. 59. Υποστήριξη ενισχυτικής διδασκαλίας και (δωρεάν) κοινωνικών φροντιστηρίων για µαθητές οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα. 60. Αναβάθµιση του ρόλου των Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων και πλαισίωσή τους από εξειδικευµένους επιστήµονες (ψυχολόγους κοινωνικούς λειτουργούς), όπως προβλέπεται στη σχετική νοµοθεσία. 61. Θεσµοθέτηση ενός πλαισίου συνεργασίας των σχολείων µε φορείς και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της κοινότητας. 62. Σχεδιασµός για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και την προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού των σχολικών µονάδων, µε στόχο να αποφεύγεται η χρήση ακατάλληλων εργαλείων δουλειάς, κτιρίων και αιθουσών. 63. Προώθηση της δηµοκρατικής λειτουργίας και του κοινωνικού χαρακτήρα των σχολείων, µε ενίσχυση της λειτουργίας των σχολικών οργάνων και ιδίως του σχολικού συµβουλίου, κατάλληλη προετοιµασία και εκτενή ενηµέρωση των µαθητών για τις ευθύνες που µπορούν να αναλαµβάνουν µέσω των µαθητικών κοινοτήτων και υποστήριξη του ρόλου των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων, ιδίως για την οργάνωση δράσεων ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής αλληλεγγύης για τα αδύναµα µέλη της κοινότητας. 64. Νοµοθετική πρόβλεψη για την υιοθέτηση σχολικών κανονισµών σε όλες τις σχολικές µονάδες, µε τη συνδροµή εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων. 65. Συστηµατική λειτουργία των σχολών γονέων, µε προγράµµατα εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των γονέων. 66. Προώθηση της διαθεµατικής και βιωµατικής εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στα δικαιώµατα του παιδιού και στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την επικοινωνία, την ελεύθερη έκφραση απόψεων και τη συµµετοχή των µαθητών στη λήψη αποφάσεων, σε θέµατα που τους αφορούν και τους επηρεάζουν. 67. Προώθηση θετικών δράσεων και εκστρατειών για την πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας και του εκφοβισµού στο σχολείο, την καταπολέµηση των διακρίσεων, των αποκλεισµών, των ρατσιστικών συµπεριφορών και αντιλήψεων. Συµµετοχή των µαθητών στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, προώθηση της σχολικής διαµεσολάβησης και καλλιέργεια της ανεκτικότητας και της κατανόησης της διαφορετικότητας Μέτρα στήριξης των µαθητών µε ιδιαίτερες γλωσσικές και πολιτισµικές ανάγκες, µε τη λειτουργία σε όλες τις περιφέρειες, ανάλογα µε τις καταγραφόµενες ανάγκες, σχολείων µε τµήµατα υποδοχής και ειδικές δράσεις που διευκολύνουν την εκπαιδευτική ενσωµάτωση των αλλοδαπών / αλλογενών µαθητών που έχουν έρθει πρόσφατα στη χώρα. 69. Πρόβλεψη πρωτοκόλλων και συστήµατος κατανοµής των µαθητών µε γλωσσικές ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, ώστε να αποφεύγεται η γκετοποίησή τους. 70. Καθιέρωση ζωνών ελεύθερων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, κατά τις οποίες οι µαθητές, ανάλογα µε τις ηλικιακές τους ανάγκες, θα ασχολούνται µε κοινωνικά ζητήµατα, θα καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, θα ασκούνται στον διάλογο, θα ενηµερώνονται για τον πολιτισµό και τις τέχνες, θα συµµετέχουν σε δράσεις αγωγής υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντισµού, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, λογοτεχνίας, κλπ. 30 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 60 (γ)

13 71. Στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών µε επιµορφωτικές δράσεις, υποστηρικτικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες, ιδίως για την αντιµετώπιση και τον αποτελεσµατικό χειρισµό προβληµάτων που σχετίζονται µε σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα, όπως η παιδική κακοποίηση και παραµέληση, η ακραία φτώχεια, τα διαζύγια και οι δυσαρµονίες στις οικογένειες των µαθητών, οι διάφορες µορφές άσκησης βίας, οι διαδικτυακοί κίνδυνοι, η χρήση αλκοόλ και ουσιών, κλπ. 72. Ενέργειες για την έγκαιρη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών και την κατάλληλη υποστήριξη τους, µε τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία µέσα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και υλοποίηση µέτρων όπως προσαρµοσµένα προγράµµατα, αξιολόγηση µαθητών µε ε.ε.α., κλπ. Εξοπλισµός των σχολείων µε τις απαραίτητες δοµές ώστε να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση των παιδιών µε αναπηρίες και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής σχολείου της προτίµησής τους, ανάλογα µε το υπέρτερο συµφέρον τους Θεσµοθέτηση πλαισίου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργείου Υγείας για θέµατα ειδικής αγωγής και ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων και λειτουργίας των αντίστοιχων διαγνωστικώνυποστηρικτικών υπηρεσιών (ΚΕ Υ-Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα) που υπάγονται στα δύο Υπουργεία. 74. ιασφάλιση της επάρκειας των εκπαιδευτικών και της έγκαιρης τοποθέτησής τους στις σχολικές µονάδες, µε ιδιαίτερη µέριµνα για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στις µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, την παράλληλη στήριξη και τα τµήµατα ένταξης. 75. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών µε αντικειµενικές και αµερόληπτες διαδικασίες και αποµάκρυνση από τη διδακτική των εκπαιδευτικών που αποδεικνύεται ότι δεν διαθέτουν τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούνται για το λειτούργηµά τους. Η αξιολόγηση να λαµβάνει χώρα αξιοποιώντας και τις απόψεις των µαθητών. 76. Πρόβλεψη ειδικών µέτρων για την προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου, ιδίως µέσω των καταστηµάτων ίντερνετ καφέ, µε πρόβλεψη διαδικασίας πιστοποίησης καταστηµάτων «φιλικών στα παιδιά» και τακτικό έλεγχό τους από όργανα της Πολιτείας. 77. Λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης, πολιτιστικής έκφρασης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για παιδιά και εφήβους από τους ΟΤΑ. (VIII) Ειδικά µέτρα προστασίας (άρθρα 22, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) 78. Υλοποίηση της νοµοθετικής πρόβλεψης σχετικά µε την ανάπτυξη συστήµατος εκτίµησης της ηλικίας των παράνοµα εισερχοµένων αλλοδαπών ανηλίκων. Λειτουργία των προβλεπόµενων κέντρων πρώτης υποδοχής µεταναστών µε ειδική µέριµνα για ανηλίκους, παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, κοινωνικών υπηρεσιών και ενηµέρωσης για τα δικαιώµατά τους, σε γλώσσα κατανοητή σε αυτούς. 79. ιευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ανήλικων αλλοδαπών που διαβιούν στη χώρα. 80. Πρόβλεψη διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης ασυνόδευτων ανηλίκων, βάσει 31 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 50 (δ)

14 της Συνθήκης του ουβλίνου ΙΙ. 81. Αποφυγή της κράτησης των ανηλίκων που εισέρχονται στη χώρα µε µη νόµιµους τρόπους, πλην πολύ εξαιρετικών περιστάσεων και για το µικρότερο απαραίτητο χρονικό διάστηµα Παροχή νοµικής εκπροσώπησης, βοήθειας και προστασίας στα παιδιά που αιτούνται άσυλο 33. Λειτουργία επαρκούς αριθµού δοµών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Εισαγωγή κατάλληλων νοµοθετικών και διοικητικών ρυθµίσεων για την εφαρµογή ενός λειτουργικού και αποτελεσµατικού συστήµατος επιτροπείας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τους ανηλίκους που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους. 83. ηµιουργία εθνικής διαδικασίας καθορισµού κατά περίπτωση του υπέρτατου συµφέροντος των ασυνόδευτων ανηλίκων, η οποία θα συµπληρώνεται από διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας, προκειµένου να καθοδηγήσει τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τις διοικητικές αρχές στις ενέργειές τους που επηρεάζουν τα παιδιά που προέρχονται από τρίτες χώρες Συστηµατική αξιολόγηση και παρακολούθηση της κατάστασης των παιδιών που εργάζονται στο δρόµο, εκπόνηση µέτρων για την κοινωνική τους ενσωµάτωση, τη σχολική τους φοίτηση, τη φροντίδα της υγείας τους, την ένταξη τους σε κέντρα φιλοξενίας και στήριξης ή σε ανάδοχες οικογένειες, όταν δεν διαθέτουν την κατάλληλη φροντίδα από τις οικογένειές τους 35. Για τις περιπτώσεις των παιδιών, των οποίων οι οικογένειες βρίσκονται σε άλλες χώρες, προώθηση διακρατικών συµφωνιών και οργάνωση συστήµατος για την επανένωση τους µαζί τους, εφόσον διασφαλίζεται ότι αυτό θα είναι προς το υπέρτερο συµφέρον τους. 85. Συστηµατοποίηση των ελέγχων για την καταπολέµηση της παράνοµης απασχόλησης και εκµετάλλευσης των ανηλίκων σε επιχειρήσεις και αγροτικές καλλιέργειες. 86. Εξειδικευµένες παρεµβάσεις για την αποτροπή της εφηβικής πορνείας και την παροχή προστασίας σε παιδιά θύµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης. 87. Πολύπλευρα µέτρα για την καταπολέµηση των διακρίσεων και των αποκλεισµών σε βάρος των παιδιών Ροµά, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, ιδίως µε παροχές νερού, ηλεκτρικού και αποχέτευσης, διασφάλιση της ίσης πρόσβασής τους σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, υποστήριξη της σχολικής τους ένταξης και φοίτησης, συµβουλευτική για την αποτροπή των πρόωρων γάµων και γενικότερα, µε τη βοήθεια κοινωνικών υπηρεσιών που επισκέπτονται τους οικισµούς και καταυλισµούς όπου διαµένουν οι Ροµά, ενίσχυση της ισότιµης κοινωνικής τους συµµετοχής Στήριξη της ισότιµης εκπαιδευτικής και κοινωνικής συµµετοχής των παιδιών της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης, µε µέτρα στήριξης της ελληνοµάθειάς τους και καταπολέµηση των παραγόντων που οδηγούν ορισµένα παιδιά στην πρόωρη σχολική εγκατάλειψη και τον κοινωνικό αποκλεισµό. 89. Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις 32 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 64 (α) 33 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµεία 62 (α) και (β) 34 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµεία 62 (γ) 35 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 71

15 ιδιαίτερες ανάγκες της παιδικής ηλικίας και αποφυγή της κράτησης των ανηλίκων µαζί µε ενήλικα πρόσωπα, τόσο στα αστυνοµικά τµήµατα όσο και στα σωφρονιστικά καταστήµατα. 90. Παροχή δωρεάν νοµικής συµπαράστασης σε όλους τους διωκόµενους ανηλίκους που αδυνατούν να καλύψουν τα σχετικά έξοδα και σταθεροποίηση των σχετικών προγραµµάτων νοµικής βοήθειας (Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και δικηγορικών συλλόγων) 91. ιασφάλιση της ύπαρξης και επάρκειας επιµελητών ανηλίκων σε όλα τα πρωτοδικεία της χώρας, της υποστήριξης και της αυτοτέλειας της υπηρεσίας τους. 92. Ευρύτερη εφαρµογή των εναλλακτικών του εγκλεισµού αναµορφωτικών ή άλλων επιβαλλόµενων µέτρων σε ανήλικους που παραβαίνουν τον ποινικό νόµο 37, µε επιδίωξη της συνειδητής και έµπρακτης συµµετοχής των ανηλίκων σε αυτά. Ανάπτυξη συστήµατος πιστοποίησης, εποπτείας και ενίσχυσης των συνεργαζόµενων φορέων υλοποίησης αναµορφωτικών µέτρων, και προώθηση µεθοδολογικών εργαλείων και επιµόρφωσης των επαγγελµατιών. 93. Ειδικότερα για το µέτρο της κοινωφελούς εργασίας, πιστοποίηση των φορέων για την εφαρµογή του µέτρου και πρόβλεψη για την ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήµατος των ανηλίκων, που παρέχουν κοινωφελή εργασία σε διαφόρους φορείς. 94. Προώθηση ρυθµίσεων για την εφαρµογή του αναµορφωτικού µέτρου της τοποθέτησης ανηλίκων σε αναδοχή. 95. Ευρύτερη εφαρµογή του µέτρου εφαρµογής της προβλεπόµενης δυνατότητας αποχής της ποινικής δίωξης του ανήλικου (άρθρο 45Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας), µε κατάλληλη υποστήριξη των εισαγγελιών ανηλίκων. 96. ηµιουργία ξενώνων αυξηµένης φροντίδας, µε επαρκές κατάλληλο προσωπικό, όπου θα µπορούν να φιλοξενούνται ανήλικοι παραβάτες και άλλοι νέοι σε κίνδυνο ή σε κοινωνική κρίση. 97. ιεύρυνση των εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και συµβουλευτικών υπηρεσιών για ανηλίκους σε καταστήµατα κράτησης, και γενικότερα των διαδικασιών υποστήριξης και προετοιµασίας για την κοινωνική επανένταξη. 98. Πρόβλεψη και λειτουργία θεραπευτικών µονάδων για ανήλικους χρήστες ουσιών, στις οποίες θα εισάγονται στο πλαίσιο υλοποίησης αναµορφωτικών / θεραπευτικών µέτρων. 99. ιαγραφή των αναµορφωτικών µέτρων από το ποινικό µητρώο των προσώπων που ενηλικιώνονται, µετά την έκτισή τους ιασφάλιση της βρεφονηπιακής και υγειονοµικής φροντίδας των ανηλίκων που διαµένουν µαζί µε τις καταδικασµένες µητέρες τους στις γυναικείες φυλακές. 37 Κ.Π. της Ε..Π. του ΟΗΕ σηµείο 68 (β)

Ένα Εθνικό Σχέδιο ράσης για τα ικαιώµατα του Παιδιού προϋποθέτει άριστη γνώση των ικαιωµάτων του Παιδιού, και αποτύπωση των πεδίων στα οποία

Ένα Εθνικό Σχέδιο ράσης για τα ικαιώµατα του Παιδιού προϋποθέτει άριστη γνώση των ικαιωµάτων του Παιδιού, και αποτύπωση των πεδίων στα οποία Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Αρ.Πρωτ: 67/31.7.07 Προς: Κο Γιώργο Κωνσταντόπουλο Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, Εκ µέρους της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Πολίτη και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Θεσμικές προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού

Θέμα: Θεσμικές προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα 11528 Αθήνα, 12.3.2008 Αρ.Πρωτ. 796 Προς: Την Πρόεδρο και τα Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής Θέμα: Θεσμικές προτάσεις του Συνηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική προστασία δεν είναι πολυτέλεια. Είναιδικαίωμα!

Η παιδική προστασία δεν είναι πολυτέλεια. Είναιδικαίωμα! Η παιδική προστασία δεν είναι πολυτέλεια. Είναιδικαίωμα! ΚείμενοΑρχών γιατηνπαιδικήπροστασία στηνελλάδα Καλούνται να το υιοθετήσουν από κοινού δημόσιοι καιμηκυβερνητικοίφορείςπαιδικήςπροστασίας, επαγγελματίες&

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για την λειτουργία ξενώνων αυξημένης φροντίδας εφήβων με παραβατική συμπεριφορά ή προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής

Πρόταση για την λειτουργία ξενώνων αυξημένης φροντίδας εφήβων με παραβατική συμπεριφορά ή προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής Μάρτιος 2011 Πρόταση για την λειτουργία ξενώνων αυξημένης φροντίδας εφήβων με παραβατική συμπεριφορά ή προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής 1. Εισαγωγή Η παρούσα πρόταση διατυπώνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη»

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η Στήριξη» Δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού

Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Hµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ιούνιος 2015 Το περιβάλλον του έργου Το τετραετές έργο με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, η συζήτηση η οποία αφορά στην εκπόνηση πολιτικών προστασίας του παιδιού και της οικογένειας εστιάζει,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους

Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Από Μπάστα Κων/νο Υποψήφιος Περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής «Κεντρικός Τομέας» Δήμοι και Περιφέρειες μαζί, η απάντηση στην κρίση του Κοινωνικού Κράτους Η κρίση του Κοινωνικού Κράτους σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ Ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την πολυετή παρουσία του στην καθημερινότητα των παιδιών, έχει αναπτύξει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η εποπτεία δράσεων η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

11 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

11 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα 11528 Τηλέφωνο 210.7289703 11 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Η Παγκόσµια ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

«Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ημερίδα, 5 Φεβρουαρίου 2009 «Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση»

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Υιοθετήθηκε στην 20 η Γενική Συνέλευση του ENOC, 22 Σεπτεμβρίου 2016, Βίλνιους Εμείς, τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών)

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών) (α) Αρµοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Πρόνοιας. (Γενικές Αρμοδιότητες) 1. Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ποιότητας Ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας στη Πρόληψη. Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Χριστιάνα Μιχαήλ Χάρις Χατζηχαραλάμπους

Στοχεύοντας στη Πρόληψη. Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Χριστιάνα Μιχαήλ Χάρις Χατζηχαραλάμπους Στοχεύοντας στη Πρόληψη Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Χριστιάνα Μιχαήλ Χάρις Χατζηχαραλάμπους Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης ΟΑΠ ΣΕΑ Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι Στόχος Παρέμβασης ΟΑΠ: Αντιμετώπιση σοβαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Χρηματοδότηση Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός του Έργου. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών»

Απολογισμός του Έργου. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών» Απολογισμός του Έργου «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών» Εισηγητής: κος Κανάκης Νικήτας Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου / Γενικός Γραμματέας ΓτΚ Γιατροί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής. Σκοπός

Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής. Σκοπός Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής Σκοπός Η Γενική Διεύθυνση έχει ως στρατηγικό σκοπό το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού Προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703

Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703 Αθήνα, 14.9.2011 Α. Π. 25/14.9.11 Τηλ. επικοινωνίας: 210-7289703 Προς κο Μαρίνο Σκανδάµη Ειδικό Γραµµατέα Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Θέµα: Επίσκεψη Συνηγόρου του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230

Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230 Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230 ηµοσιογραφική Εστία Αγαπητοί Συνεργάτες, Αγαπητή κυρία Κυρίτση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απάντηση του ΣΕΔΑ στο υπ αρ. πρωτ. 70364/7-8-2012 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το οποίο η Επιτροπή για την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών

Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο φαινόμενο της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών Χαρά Ταπανίδου Πρώτη Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Μεταξύ 1. της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) 2. του Δήµου ΧΧΧΧΧΧ, 3. του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για τις υπό- ένταξη Πράξεις στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (παραµένουν όποιες αφορούν)

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής.

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Παιδιά σε Κίνδυνο Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί της πιθανής συγχώνευσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

Θέμα: Παρατηρήσεις επί της πιθανής συγχώνευσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/6061/2013 Προς Αξιότιμο κο Αντώνη Ρουπακιώτη, Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Θέμα: Παρατηρήσεις επί της πιθανής συγχώνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού

Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις μας πανελλαδικά 2013: ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 15 Ιουνίου 2012

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 15 Ιουνίου 2012 Ηνωμένα Έθνη CRC/C/GRC/CO/2-3 Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 15 Ιουνίου 2012 Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού Εξηκοστή συνεδρίαση 29 Μαΐου 15 Ιουνίου 2012 Αρχικό κείμενο: στην αγγλική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ. Εικοστή Ένατη σύνοδος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ. Εικοστή Ένατη σύνοδος CRC/C/15/Add.170 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ Εικοστή Ένατη σύνοδος ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ι. Βεζυράκης 1 Βιογραφικό του ηµήτρη Ι. Βεζυράκη

ηµήτρης Ι. Βεζυράκης 1 Βιογραφικό του ηµήτρη Ι. Βεζυράκη Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ηµήτρης Ι. Βεζυράκης Ο ηµήτρης Βεζυράκης του Ιωάννη και της Ελένης γεννήθηκε στη Σητεία της Κρήτης το 1959. Είναι Κοινωνικός Λειτουργός, έγγαµος µε ένα παιδί. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών»

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» ENOC 14η Ετήσια Συνδιάσκεψη 7-9 Οκτωβρίου 2010, Στρασβούργο / Γαλλία ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» Εισαγωγή Οι Συνήγοροι του Παιδιού και οι Έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα