αβρόχοις ποσί" με στεγνά πόδια. Μεταφ.: χωρίς κόπο' χωρίς υλικι1 ή ηθική ζημιά. Π.χ.: 'μην παραπο1!ιέσαι καθόλου'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αβρόχοις ποσί" με στεγνά πόδια. Μεταφ.: χωρίς κόπο' χωρίς υλικι1 ή ηθική ζημιά. Π.χ.: 'μην παραπο1!ιέσαι καθόλου'"

Transcript

1

2

3 αβρόχοις ποσί" με στεγνά πόδια. Μεταφ.: χωρίς κόπο' χωρίς υλικι1 ή ηθική ζημιά. Π.χ.: 'μην παραπο1!ιέσαι καθόλου' ξέμπλεξες απ' αυτήν ΤηJ' ιστορία αβρόχοις ποσι". άγαοον το έξομολογείσοαι 2 είναι καλό το να εξομολογείται κανείς. άγαπατε άλλήλους 3. να αγαπάει ο ένας τον άλλο' να έχετε μεταξύ σας αγάπη. άγνωστοι αί βουλαι τού ύψίστου' άγνωστες σι σκέψεις του θεού. αγοιιαι και Φέρομαι' καθοδηγούμαι' παρασύρομαι' είμαι έρμαιο στα χέρια κάποιου. αγρον ηγόρασε 4 μεταφ.: αδιαφόρησε' δεν ενδιαφέρθηκε. Π.χ.: 'τον προειδοποίησα να φυλάγεται απ' αυτούς τους ανθρώπους, αλλά εκείνος αγρόν ηγόρασε'. αγρός τού κεραμέως" μεταφ.: λέγεται για κτήμα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που έχει αφεθεί έρημο και απροστάτευτο. άδυτου άδύτων' ολωσδιόλου απόκρυφσ. μυστικό και απρόσιτο μέρος. 1. Φράση προερχόμενη από τη γνωστή βιβλική ιστορία της διέλευσης των Εβραίων μέσα από την Ερυθρά θάλασσα, χωρίς πράγματι να βραχούν τα πόδια τους. Πβ. Βασίλ Β: αί έξακόσιαι εκείναι χιλιάδες αί τι}ν Έρυθρα}, θάλασσα1' ΓΙβρόχοις πα α; διαπεράσασαι. 2. Ψαλμ Ιω. ΙΕ.12 και 17. Πβ. ομώνυμο τίτλο της αυτοβιουραφίας του Γ. Τσαρούχη. 4. Λουκά ΙΔ Ματθ. ΚΖ.7. 2S

4 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡ/(ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ άείποτε' πάντοτε ' οποτεδήποτε. αί ΎΕνεαι. πάσαι 6. όλες οι γενιές των ανθρώπων. αίδήμων σιγή' ένοχη σιωπή. Π.χ.: 'και τώρα, αφού μας έριξαν σε τούτη την ολέθρια διαμάχη, τηρούl' αιδήμονα σιγήν αυτοί οι κύριοι" αίδως Άl!γείοι 7. ντροπή, κύριοι! δεν ντρέ.;ιεuτε επιτέλους; χρειάζεται επιτέλους και λίγο φιλότιμο. αιεν αυιστεύειν Β. πάντοτε ν ' αριστεύετε. αίνείτε τον Κύl!ιον" δοξάζετε το θεό. αιχμη δόl!ατος μεταφ.: το δυνατότερο σημείο' το ισχυρότερο ατού μας. αιώνιοι μοναί' στη φράση: 'απεδ 'ίμησεl' (ή εξεδή μησεν) εις τας αιωνίους μονάς'. ιiκουσον ακουσον!' τι αποκοτιά! τι θράσος! τι αναίδεια! Π.χ.: 'έφτασε ο άθλιος να πει σ' εμένα, άκουσον άκουσον, ότι υπιίρξα εγώ η αιτία της καταοτροφής του!' ακρατος οίνος ανέρωτο κρασί' ανόθευτο κρασί. UXf}OV αωτον\ο' απσκσρύφωμα ' ακρότατο σημείο. Π.χ. : 'η α..ιτοψι1'i] συμπεριφορά του αποτελεί το άκρον άωτον της α διαντροπιάς του'. liλας τής γής'" αλάτι της γης (μεταφ. χρήση): 'έχουν την φευδαίοθηση ότι αυτοί είναι το άλας της γης' (ότι δηλ. αυτοί είναι μοναδικοί). liλλαι ILEv βουλαί άνθl!ώπων ιiλλα δε θεός κελεύει' άλλα τα σχέδια των ανθρώπων και άλλοι οι ορισμοί του θεού. 6. Αρχή του πρώτου εγκωμίου (γ' στάση) της Μ. Παρασκευής. 7. Ιλ. Ε.787. Η ομηρική αυτή φράση εκφράζει ντροπή κα ι Ειρωνεία για κάτι που λέγεται ή γίνετα ι και είναι άπρεπο. Πβ. επίσης Ομηρική φράση (Ιλ. Ζ.208: αίέ1ι άριστεύειι/ και ύπείροχον έμμε1'αι άλλωι') Πβ. Ψαλμ. 116, 146 και Πβ. Πινδ και Καλλιμ.'Υμν. στον Απόλλ Ματθ. Ε.13.

5 'ΛΕΞΙΚΟ ' ΛOΓlΩN ΦΡΑΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛΛ ΗΝΙI\Ηl' άλλήλων τά βάρη ' βαστάζετε'" να έχετε μεταξύ σας αλληλεγγύη' να βοηθάει ο ένας τον άλλο. άλήστου μνήμης ' αείμνηστος αλησμόνητος. άλλους εσωσεν, έαυτόν ~iι δύναται σώσαι!3 άλλους έσωσε' τον εαυτό του όμως δεν μπορεί να σώσει. αμα τή εμφανισει (εντολή. προσκλήσει κ.λπ.) με την' αμέσως μετά την (εμφάνιση, εντολή, πρόσκληση κ. λπ.). αμ' έπος αμ' εργον l 4. μόλις το είπε και το έκανε. άμοιρος εύθυνών' αμέτοχος ευθυνών. άνάγκq: καί θεοί πείθονται l S ' στην ανάγκη υποκύπτουν ακόμη και οι θεοί. άνακρούω πρύμναν- (κυριολ.): οπισθοχωρώ κωπηλατώντας α νάποδα' (μεταφ.): υπαναχωρώ' κάνω στροφή. Π.χ.: 'η κυβέρνηση με την πρώτη επίθεση της αντιπολίτευσης στη βουλή ανέκρουσε πρύμl'ανό άναξέω πληγάς (μεταφ. χρήση): υποδαυλίζω, αναρριπίζω παλιά πάθη' ξαναθυμίζω παλιά μίση. άνά πάσαν σι:ιηιήυ' σε κάθε οτι γμή. άνδρος χαρακτήιι εκ λόγου γνωρίζεται 16. ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου αποκαλύπτεται από τον τρόπο που συζητεί. άνδρών επιφανών πάσα γη τάφοςl7 των ένδοξων ανθρώπων είναι τάφος κάθε γη. (Η έννοια είναι ότι των ένδοξων αν θρώπων ο τάφος έχει οικουμενική διάσταση). 12. ΠαίιλΟlJ. Γαλάτ. ΣΤ Πβ. Μάρκου ΙΕ.31. ΕπΙσης Ματθ. ΚΖ Πβ. Ηροδ : αμα επος τε καί εργοt' l ποί cι' μόλις ξεστόμιζε το λόγο. έκανε και το έργο. 15. Πβ. Σιμ. 139: άι'άyxςr δ' ούδέ θ ι οι μάχοιιται ' στην ανάγκη ούτε και οι θεοί δεν μπορούν γ' αντ ισταθούν. 16. Μενάν. Απόσπ Παροψιώδης φράση από τον ΕπιτάΦιο του Περικλή (eoljx. 1Ι.43.3). 27

6 ΓΓ:ι'..ιΣlΜΟΣ Μ..1I'ΛΑΝ1ΏΝΑΤΟΣ ι(\,έχαοεν' από παλιά' εξαρχής πάντοτε. ίίνεli αίδούς- χωρίς ντροπι1. iίνευ άντικρύσιιατος χωρίς αντίκρυσμα ' χωρίς εγγύηmι. ανευ άντιρρι'ισεως χωρίς αντίρρηση. (ίνευ άξίας' χωρίς αξία' αναξιόλογος, ασήμαντος. ανευ άποχρώντος λόγου ' χωρίς σοβαρό λόγο. Π.χ.: 'του επιβλιίθηκε τέτοια ΠΟιΙ'1ί άνευ αποχρώντος λόγου'. ανευ έτέρας προειδοποιιίσεως' χωρίς άλλη προειδοποίηση. ανευ καουστερ'ίσεως' χωρίς καθυστέρηση. ανευ λόγου (και αφορμής)' χωρίς λόγο (και αφορμή). ανευ δρων' χωρίς όρους. Π.χ.: 'παράδοση άνευ όρων'. α,'ευ προ,ιγουμένου' χωρίς προηγούμενο. ανευ rιύσίας' χωρίς ουσία. ανευ σημασίας χωρίς σημασία. α,'ευ Φόβου και παοους χωρίς φόβο και πάθος. ιί\'τ' α'ύτού' το συναντούμε και σε συγκεκομμένη μορφή: α.α. (=αντί αυτού). αντίπαλον δέοςl8. αντίπαλος ανταγωνιστής ισορροπία προερχόμενη από αμοιβαίο φόβο ή αμοιβαία ισχύ. αντι πάmις Ουσίας με κάθε θυσία' με κάθε τίμημα. αντί πινακίου φακης]9. για ένα πιάτο φακή' μεταφ.: για ένα α σήμαντο ποσό. Π.χ.: 'πούλ ησε ο άθλιος το σπίτι του αι 1 τί πιιιακίου φακ1ίς'. άντι τού μάννα χολ1]ν 211 μεταφ.: αντί ευγνωμοσύνης δείχνει κανεί.ς αχαριστία στον ευεργέτη του. Π χ.: 'του έκανε τόσες εξυπ ηρ εηίσε ις κι εκείνος αl'τί του μά1/να χολ,jν '. 18. Ψράση προερχόιιενη από τον Θουκυδίδη. Πβ Ι Προέρχεται από τη γνωστή ιστορία του Ησαύ, που πούλησε τα 'ΠΡlJJτοτόκιά ' του στον ΙακιίJβ για ένα πιάτο φακή. Γέν. ΚΕ" Από τη γνωστή φράση: 'άl τί τού μάι Ι 1 α χολ1ί1 Ι, di,rr τού ϋδα το ς δξος_.. Πβ. και το αντίφ. β' της Μ. Π έμπτης : 'Τάδε λέγει Κύριος.. 28

7 'ΛΕΞΙΚ()' ΛΟΓΙΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ανωμοτί' χιυρίς όρκο (εξέταση μαρτυρα χωρίς όρκο). ανω ποταμών' μεταφ.: εξωφρενικός παράλογος. Π.χ.: 'είναι άνω ποταμι/1l" (=ε(ναι ανυπόφορος). ανω ΙΤlώμεν τάς καιιδίας2l ας υψώσουμε τις ψυ χές μας ας λυτρωθούμε από τα δεσμά της καθημερινότητας. άνωτέρω' παραπάνω. αξιόν έστι 22. αξίζει' είναι άξιο. απαυε άπ' έμού' μακριά από μένα. απαυε τής βλασφημίας' μεταφ.: μην το πεις αυτό' μην το σκεφτείς αυτό (γιατί θα είναι βλάσφημη πράξη). απαξ διά παντός' μια για πάντα. Π.χ. : 'σας το λέω άπαξ διά παι'τός μην ξαναχrυπιjσετε την πόρτα μoυ ~. άπ' άκρου εις άκρου' σε όλη την έκταση' παντού. άπ' έναντίας αντίθετα. άπευκταίον' δυσάρεστο' συμφορά' θάνατο ς. Π.χ.: 'α ι'αμένεται από στιγμι} σε στιγμι} το απευκταίον'. άπέχω παρασάγγας απ έχω πάρα πολύ. άπήυξατο'" συν11θως στη φράση: Ίμθε στο απιίγξ α το ' (δηλ. οε δεινή θέση ' σε έσχατο σημείο απελπισίας). άπλούς ό μύθος τής αληθείας'" ο λόγος της αλήθειας είναι α - πλός. απνευστί ' χωρίς αναπνοή' μονορούφι. άποδημώ εις Κύιιιον' πεθαίνω. Πβ. και: εκδημώ εις Κύριον. άποδιοπομπαίος τράγος μεταφ.: εξιλαστήριο θύμα. αποθανέτω ή ψυχή μου μετά τών άλλοφύλων 25 ας πεθάνω κι εγώ μαζί μ ε τους αλλόφυλους (αλλόθρησκους). 21. Π ροσφώνηση του ιερέα προς τους πιστούς στη Θεία Λειτουργία. 22. Από το γνωστό θεοτοκίο: "'Αξιό1' έστη' ώς άλ ηθω ς μακαρί ~ ζει}ι σ ε... ' Πβ. το ομώνυμο ποίημα του Ο. Ελύτη. 23. Ματθ. ΚΖ.5: καί απελθώι' (ό '/ οlίόας) (lπιίγξατο. 24. Ευρι.,τ. Φοίν Κριτ. ΙΣΤ.3D 29

8 ΓΕΡΑΣΙι\fΟΣ ΙIfΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ (ιπο θεού αρξασθε' μεταφ.; ας κάνουμε πρώτα την προσευχή μας ας αρχίσουμε την εργαοία μας επικαλούμενοι πρώτα τη βοήθεια του θεού. άπο καθέδρας'" με ύψος αυθεντικό, δογματικό. Π.χ.; 'μιλεί από καθέδρας' (=μιλεί με ύψος μη επιδεχόμενο αντίρρηση). άπό καιρού είς καιρόν' κάποτε -κάποτε' κατά διαστήματα. Rt"tO καρδίας από την καρδιά μου. Π.χ.: 'σε συγχαίρω από καρδίας' (=θερμά συγχαρη"lρια). απο χαταβοη1ς κόσμου ' από την αρχή της δημιουργίας του κόομου. άποκύημα φαντασίας δημιούργημα της ψαντασίας ψέμα. άπολωλος πρόβατον'" παραστρατημένος. Μεταψ.; αθώος, άκα,ως, ωτονήρευτος, χαζός, παλαβός. Π.χ.; 'απ' αυτό" μη ζητάτε ευθιjl'ες αυτός είι/αι έι'α απολωλός πρόβατον'., άπο μηχανίις Οεός'" μεταφ.; άνθρωπος ή μέσο που παρουοιάζεται απροσδόκητα και δίνει λύση στο αδιέξοδο. ({πο πάσης άπόψεως ' από κάθε άποψη. ίιπορίας αξιον' αξίζει κανεί,ς ν' απορεί' δημιουργεί απορία. άπορώ και εξίσταμαι'" τα έχω εντελώς χαμένα' νιώθω άφατη έκπληξη. "'-ΤΟ στήθους κατά λέξη απομνημόνευση' ξηρά απομνημόνευml άπο στόματος προφορικά. αποχρώσαι ενδείξεις επαρκείς ενδείξεις. Π.χ.; 'για την παρα- 26. Πβ. στη Λατιν.: cx catl1cdra. 27. Πβ. Λουκά IΕ Έτσι ονομαζόταν στην αρχαία Αθήνα το γνωστό θεατρικό τέχνασμα στο οποίο κατέφευγαν οι δραματικοί ποιητές, ιδίως ο Ευριπίδης, για να δίνουν 'λύση' στην αδιέξοδη πλοκή του έργου τους. 29. Από το γνωστό θεοτοκιο: ' Τι;!! ώραιότητα τής παρθειιίας σοl'. 30

9 'ΛΕΞΙΚΟ' ΛOΓlΩN ΦΡΛΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ πομπή του σε δίκη ελήφθησαν υπόψη μόνο αποχρώσαι ενδείξεις'. άρατε πύλαςjο. σηκώστε τις πύλες ανοίξτε τις πόρτες. άργία έστ; μήτηρ πάσης κακίας η αργία είναι μητέρα κάθε κακής πράξης. άρδην τελείως συθέμελα. Π.χ.: 'τα σχέδιά του ανατράπηκαν άρδην'. άρρητα ρήματα " απόρρητα, ανείπωτα λόγια. ιiρoν ιiρoν" μεταφ.: με το έτοι θέλω. Π.χ.: '>ίθελαν άρον ά Ρ ο,, να τους πά,'ε εκδρομή'. άρτος και θεάματα 33. Π.χ.: 'δεν ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο παρά για άρτο1' και θεάματα'. αρχεσοαι μαοων ιϊρχειν έπιστιίσει).ι αν μάθεις να κυβερνιέσαι θα μάθεις να κυβερνάς. άρχη άνδρα δείκνυσι 35. το αξίωμα (η εξουσία) αποκαλύπτει το χαρακτήρα του ανθρώπου. άρχη σοφίας φόβος Κυρίου "' κάθε ανθρώπινη σοφία πρέπει να στηρίζεται στο Φόβο θεού. άσοεν,); και δδοιπόρος άμαρτίαν ούκ εχει αυτό λέγεται για τον άρρωστο και τον οδοιπόρο που μπορούν να τρώνε αρτύσιμο Φαγητό ακόμη και οε περίοδο θρησκευτικής νηστείας. άσκαρδαμυκτί χωρίς ανοιγοκλείσιμο των ματιών με ατενές βλέμμα. 30. Πβ. Ψαλμ και Παύλου, Κορινθ. Β Ιω. ΙΘ.15: άρον άρα)ι, σταύρωσα!ι αύτόl'. (Το άραl' προστ. αορ. του αϊρω = σηκώνω). 33. Προέρχεται α.ί τό τη γνωστή ρωμα"lκη φράσ η: Pancm et circenscs. 34. Πβ. Σόλ. στον Διογ. Λαέρτ. 1.60: αρχε πρώτόιι μαθωιι άρχε σθαι. Επίσης Αριστ. Αθην. Πολ Πβ. Αριστ. Ηθ. Νικ. V.1.16 (1130,1). Η ρήση αυτή αποδίδεται στον Βίαντα τον Πριηνέα. Πβ. και Σοφ. Αντιγ Παλ. Διαθ. (Παροιμ. Α.7). 31

10 ΓεμΛΣIΜΟΣ IΙ1ΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ασκοι τού Αιόλου' στη φράοτ): 'α!'οίγω τους ασκούς του Αιόλου', δηλ. αφήνω να ξεχυθούν μύρια κακά. Πβ. Ομ. Οδύσο., κ, 19,45 και 47. ίίς δψετε (ό, ή κ.λπ.) φταίει (ο, η κ.λπ. ). άσωτος υίός'" μεταφ.: έκλυτος σπάταλος διεφθαρμένος άνθρωπος. αύθωρει και παραχρ'ϊμα' αμέσως στη στιγμή. αυξάνεσθε και πληθίινεσθε '" να πολλαπλαοιάζεστε. αυτήκοος μάρτυς λέγεται για μάρτυρα, που άκουσε κάτι με τα ί.δια του τα αφτιά. Π.χ.: 'υπάρχει κύριοι, αυπικοος μάρτυς, που θα έλθει να καταθέσει την αλ'7θεια'. αυτόθι' στο ίδιο μέρος στο ίδιο βιβλίο. αυτόπτης μάρτυς μάρτυρας που υπήρξε παρών τη στιγμή του συμβάντος και είδε με τα ίδια του τα μάτια ό,τι πρόκειται να καταθέσει. "υτος εφα 39 αυτός το είπε (λέγεται για κάποιον που έχει μεγάλο και αδιαμφισβήτητο κίιρος). ειρωνική διάθεοτ). άφ' έαυτού' οίκοθεν' αυτοπροαίρ ετα. Καμιά φορά λέγεται και με αφέωνταί σου αί άμαρτίαι 4 ΙΊ, σε συγχωρώ για τα αμαρτήματά σου. ίίφες αύτοις' ού γαρ οϊδασι τί ποιούσι'ι' συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. ίiφεσις άμαρτιών- Π. χ. : 'τώρα που μ ετά1,ιωσε και ζητάει άφεσι) ' αμαρτιών είjιαι αργά πια '. 37. Προέρχεται (l.ι"1ό τη γνωστή ευαγγελική παραβολή (Λουκά IE.ll- 32). 38. Γέν. Α Πβ. το: Α ύτός ε φα των Πυθαγορείων (δηλ.: το είπε Αυτός - ο δάσκαλος). Στη διάρκεια του μεσαίωνα με το Αύτός ε φα αναφέρονταν οι ΟΟΦΟL στην αυθεντια του Αριστοτέλη. 40. Ματθ. Θ.5. Λουκά Ε.20: (i.φ έ ωl l ταi σοι αί (lμαρτιαι. 41. Λουκά ΚΓ

11 'ΛΕΞΙΚ Ο' ΛO ΓlΩ N ΦΡΑΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛ,ιΙ Η ΝΙΚΗΣ άφ ' ης στιγμής από τη στιγμή που. ίiφf!αστον θαύμα 42. ανείπωτο θαύμα. αφωνος ώς Ιχθύς π.χ.: 'από την ντροπιί του έμεινε άφω1'ος ως ιχθύς'. «χθος άρούρης" βάρος της γης. Μεταφ. : άχρηοτος άνθρωπος. Π.χ.: 'αυ τός ο άι ι θρωπος κατάντησε άχθος αρούρη ςό άχίλλειος πτέρνα' μεταφ.: το αδύνατο σημείο. Π.χ.: 'να τον χτvπήσετε στο φιλότιμο ' αυτό είναι η αχίλλειος πτέρνα του'. αψε σβήσε' μεταφ.: 'τη δουλειά που του ανέθεσαν, τηt) έκανε στο άψε σβιίσ ε' (δηλ. πολύ γρήγορα). mjdβξ3 42. Από τον "Κανόνα). του Μ. Σαββ άτου (ωδή ζ'). 43. Ομηρική φράοη. Πβ. Ιλ. Σ.1Ο4. 3, 'Λεξικό' ΛΟΥίωι ι Φράσεων Νεοι:λληι'ικήι; 33

12 .~ i 1]3 ι βά bην' βι]μα-βήμα' σιγά-σιγά. βαστάζω τον σταυρόν τού JιαQτυρίοu" μεταφ. : υπσφ έρω τρομ ερά βάσανα. βήμ α ση,ιειιοτόψ βι]μα πσλύ αργό. Μεταφ.: '"ά,-ω "άτι μ ε βιίμα σημ ειωτό 1" (με πολύ αργό ρυθμ ό). βίαιο; διδάσκαλος ό π(ιλεμος" ο πόλεμος διδάσκει κά θε είδους β ι α ιό τητα. βίος αβίωτος' ζω,] αν υπό φορη. βίος α νεόρταστος μακρα όδός απα"δόκευτος " ζ ωι] χωρίς γιορτές. μ ακρύ ς δρόμος χωρίς παν δοχείο. βρ(;>μα και δυσωδία " προς χαρακτηρισμό ενός φαύλου προσώ που 11 μιας αν ή θικης κατάστασης. Ι. Φράση από τον Θουκυδίδη (IJ I.82.2). 2. Δ ημοκ ρ. Απόσπ Από τη φράση: σ κωλ iι κ ω ν βρ(ί:ιμα καί δυσ ωδία (=τρσφή σκου λψ'. ι ι ί)\, και δυσοσμία) της νεκρ ώσιμης ακολοιιθίας.

13 ! Γ i.1 ι ~ ; γαία πυρι μειχθήτω' μεταφ. : ας καταστραφεί το παν. Π.χ.: ' α ς προλάβουμε εμείς τφ ' ευκα ιρ ία κι έπειτα γαία πυρί μειχθιίτω'. γαίαν Εχοι έλαφράν- euxli σ' έναν που κηδεύεται (ας είναι ελαφρό το χώμα που τον σκεπάζει). γάμος αγαμος" ολέθριος γάμος. Μεταφ.: εναρμόνιση αταίριαστων και αντιφατικών πραγμάτων. γεγωνυίl, τπ Φωνπ' με πολύ δυνατή ιj>ωνή. γέεννα τού πυρός κόλαση. Π.χ.: 'τέτοιος.που,}τανι πιjγε κατ ευθείαν στη γέενναι! του πυρός '. γελ~ ό,ιωρος καν τι μη γελοίον iί' ο ανόητος γελάει, έστω κι αν δεν υπάρχει τίποτε το αστείο. γενεαί όεκατέσσαρες2. μεταφ. Π.χ.: ' ΤΟ 1! πέρασε γε ι/ειίς δεκατέσσαρσ:ς' (=του έβρισε όλο του το σόι). γεννιιθήτω το θέλημά σου 3 ας γίνει αυτό που ορίζεις. γένοιτο' μακάρι να γίνει' είθε να επαληθευθεί. γη και ϋδ ωρ 4. σύμβολα υποταγής στην αρχαιότητα' (μεταιj>.): 'αναγκάστηκαν τελικά 1 / α δώσουl! γ ηι! και ύδωρ, για ιια γλ ιτώσοόι 1 από τις απειλές του' (=υποχώρησαν εντελώς τα έδωσαν όλα για να γλ ιτώσουν... ). γηράσκω δ' ιiει πολλά διδασκόμενος " γεράζω μαθαίνοντας κά θε φορά π ολλά πράγματα (:όσο γεράζω τόσο μαθαίνω ). ι. Πβ. Σοφ. Οιδ. Τύρ Ματθ. Α Ματθ. ΣΤ Πρ οέρχετα ι από τον Ηρό δοτο (ν. 1 7 Ζαι 18 V ). 5. Γνωμική φράση αποδιδόμενη στον Σόλωνα (Πλουτ. Σόλ. 31.7). 35

14 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝ;ΙΤΟΣ γι)(ς) Μαδιάμ '" στη φράση λ.χ. : 'μπιίκαl' σαν αγρίμια και τα έ "α Ι'αι ' όλα γη(ς) Μαδιάμ ' (δηλ. τα έκαναν άνω κάτω' τα "ατέστρεψαν). γλώσσα λανθάνουσα (τ' ιlληθή λέγει)' λέγεται όταν από παραδρομή ή απροσεξία ξεφύγει "άτι απ ' το στόμα μας, που θέλ ουμε ν ' αποκρύψουμε' ευνόητο είναι ότι αυτό ωστόσο α ντιπροσωπεύει την αλ11θεια. γνώθι σαυτό,'" να γνωρίσεις τον εαυτό σου' να κατακτήσεις την αυτογνωσία. γνωστός εν τιι Ίοuδαί<t δ θεόςή. λέγεται για κάποιον που είναι πολύ γνωστός σε κάποιο μέρος. γόeδ,ος δεσμός δυσεπίλυτο πρόβλημα. γυναιξι κόσμον ή σιγή Φέρει " η σιωπή είναι στολίδι για τις γυναίκες. ΑΔλλλ'Ν 6. Έξοδ. Β Περιώνυμη φράση (χαραγμένη στο Δελφ ικό μαντείο), που αποδίδεται ε ίτε στον Χείλωνα τον Λακεδαιμόνιο (Στοβ. Ανθολ. ΧΧΙ.23) είτε στον Σωκράτη (ΞενσΦ. Απσμν ). 8. Ψαλμ Σοφ. ΑΙ

15 δα,ιόκλειος σπάθη' Π.χ.: 'το ένταλμα εκεί1 Ι Ο κρεμότα1 Ι ως δαμόκλειος σπάθη πάj/w από το κεφάλι μου'. Η φράση προέρχεται από τη γνωστή μυθολ. Δαμοκλή. δεδομένου στι ε.;τειδή εφόσον μια και αφού. ιστορία για το σπαθί του δεί δε χρημάτων' υπάρχει ανάγκη χρημάτων χρ ε ιάζονται χριjματα δεν γίνεται τl-τοτε χωρίς χρ,jματα. δέοντα τα πρέποντα τα σέβη μ ου. Π.χ.: 'διαβιβάστε στη μητέρα σας τα δέοι l τα'. δεύρο εξω' βγες έξω παρουσιάσου εδώ μπροστά. δεύτε λάβετε Φώς η φράση αυτή, που προέρχεται από το γνωστό αναστάσιμο τροπάριο, χρησιμοποιείται κυριολεκτικά και μεταφορικά. δήλιον πρόβλημα πολύ δύσκολο πρόβλημα. δήλιος κολυμβητής άριστος κολυμβητής. δι' ίίλλης όδού μέσω άλλου δρόμου (κυριολ. ή μεταφ.). δια βίου εφ' όρου ζωής σε όλη τη ζωή. Πβ.: 'διά βίου παι - δεία'. δια βοijς με βοή. Π. χ.: 'πιίραν αυτιί,' ΤI]1' απόφαση διά βοιίς'. δια γυμνού όφοαλμοϋ με γυμνό μάτι χωρίς μικροσκόπιο. δια ζώσης προφορικά. Για την προέλευση της φρ. πβ.: Anon. Geog. Ερίt. 1 (σ. 488 Μ). δια θαλάσσης (ταξίδι) με πλοίο. 1. Δημσσθ. Α' Ολυνθ. 20: 'δεί δε χρημάτωι' και αι'ευ τούτω1' ούδέι' έσ τι γει,εσθα ι τωι l δεόιιτωι l '. 2. Ιω. 1A.4J: ' Λάζαρε. δεϋρο εξω'. 37

16 Γεl'ΛΣ IΛ1 0Σ Λ1ΑI'ΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ δια μακρών' δια νυίιτός διεξοδι.κά. σιά ξηράς (ταξίδι) στο διάστημα της νύχτας. με αυτοκίνητο, τρένο Κ.λ". διά πυρος και σιδήρου' μεταφ. : με κάθε μέσο' με τη βία (επίτευξη στόχου με την εφαρμογή κάθε μέσου θεμιτού ή αθέμιτου). διαρρηγνύιι) ηι Ιμάτια) ' μεταφ.: διαμαρτύρομαι εντονότατα ότι εί. μαι αθιί)ος. δ ι αρρ1lδην' ρητά' κατηγορηματικά' απερίφραστα. διά. της απουσίας συν11θως στην φράση: 'λάμπω διά της α πουσίας μουό δ ι α τόν φόβον τών Ίουδαίων ' λέγεται α.ίτό κάποιον που θέλει να τονίσει ότι έχει πάρει κάθε προφυλακτικό μέτρο σε μια δεδομένη περίπτωση. Για την προέλ. της φρ. πβ. Τω. ΙΘ.38. διά χειρός τη Φράση αυτή γράψουν συνήθως οι αγιογράψοι οτις εικόνες. Π.χ.: 'διά χειρός Γε"1'αδίσυ' (δηλ. η εικόνα αυτιι φτιάχτηκε με το χέρι του Γενναδίου). σιέβψ τον Ρουβίκωνα " μεταφ.: πήρα μια παράτολμη απόφαση. διεμερίσαντ ο τά ίμάτια " μεταφ.: έκαναν ΤΙ1 μοιρασιά μεταξύ τους μοίρασαν τα πάντα' δεν άφησαν τίποτε αμοίραστο' τα σκόρπισαν όλα. δι ' έσχάτην προδοσίαν ' Π.χ.: 'καταδικάστηκε δι' εσχάτην προδοαία1 / ' (εξυπακούεται: tύαντίον της πατρίδας). δίκην Ποντίου Πιλάτου' ακολουθ(οντας την τακτι)(ή του Πιλάτου' σαν τον Πόντιο Πιλάτο. Π.χ.: Ό διευθυντιjς απάντησε 3. Πβ. Ματθ. ΚΣΤ l. Η φράση απσδίδεται στον Ιο ύλιο Καίσαρα που το 49 π.χ. πήρε την παράτολμη απόφαση να κηρύξει τον εμφύλlο πόλεμο στην Ιταλία. και αφιίύ πέρασε τον Ρουβίκωνα ποταμό, αναφώνησε: alca jacta cst (=0 κύβος ερρίφθη). 5. Πβ. Aouxc:'t ΚΓ

17 'ΛΕΞ/κσ ΛΟΠΩΝ "'PAIE!JN ΝΕΟΕΛ ι ΙΗΝΙΚΗΣ δίκην ΠΟ1ιτΙΌ υ Πι λάτου ότι δε)} ιί ξερε τάχα τίποτε για τφ' αναφορά ΕJ'αJ ιτίοι ' μας', δις εις θάνατον' κατα δίκη δύο Φορές σε θάνατο. δις παίδες οί γέροντες" δυο φορές είναι παιδιά οι γέροι. διυλίζοντες τόν κώνωπα, την δε κάμ11λον καταπίνοντεςί. λέγεται για ανθρώπους που ενιο επιμένουν σε ασήμαντα πράγματα. εντού τοις ανέχονται (ή κάνουν πως δεν αντιλαμβάνονται) άλλα πολύ σπουδαία, δοθείσης ευκαιρίας αν δοθεί ευκαιρία' αν υπάρξει ευκαιρία. δοθέντος στι εφόσον' επειδιι' αφού' μια και. δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι' σε δοξάζουμε. Κύριε. δόξα niι θει!) ' δόξα στο θεό' ευχαριστώ το θεό. δος,ιμίν σήμερον" ας περάσουμε σήμερα κι έχει ο θεός γι' αύριο. δούναι και λαβείν' μεταφ.: δοσοληψίες. Π.χ.: ' δεν έχω δού"αι και λαβεί" μαζί του'. δρακόντειος νόμος μεταφ.: νόμος πολύ σκληρός. δράξασθε παιδείας" εκμεταλλευθείτε "άθε ευκαιρία για μόρ Φωση' καταβάλετε κάθε προσπάθεια για απόκτηση πα ι δείας. δράττομαι τής εύκαιρίας αρπάζω την ευκαιρία' εκμεταλλεύομαι την ευκα ιρία ' βρίσκω ευκαιρία. δρυός πεσούσης πάς άνηρ ξυλrύεται lo ' μεταφ.: ι\ταν κανείς δυστυχήσει. ι\λοι κοιτάζουν να επωφεληθούν από τη δυστυχία του. δυνάμει' επί τη βάσει, η.χ.: 'δυνάμει τουπερίτύπου ι / όμου'. δυσμαι τού βίου' το τέλος της ζωής τα στερνά. 6. Πλατ. Νόμ. 646Α. 7. Ματθ. ΚΓ Ματθ. ΣΤ.ΙΙ. 9. Ψα),μ ΙΩ. Μενάν. Γνώμαι Μονόστ

18 ΓΕΙ'ΑΣΙΜΟΣ Λ1...ιPKANΤΩNAΤO~ δώρ'ιιια τέλειον τέλειο δώρο τέλε ια προσφορά. δωρεάν ελάβετε δωρεαν δότε ΙΙ δωρεάν π ήρατ ε, δωρεάν δώοτε. δώρον ίiδωρoν " μεταφ.: άχρηστο αν ώφελο. Π.χ.: 'τώρα που μου το έφερε είj'aι για μέι/α δάιρο1 1 άδωροι,' Ματθ Σοφ. ΑΙ 665.

19 έάλω ίl Πόλις" κυριεύθηκε η Πόλη' έπεσε η Πόλη. ΜεταΦ.: λέγεται καμιά φορά για κάτι που χάθηκε άδοξα. εασον αύτο χαίρειν 2. άφησέ το να πάει στο καλό' μη σε ξανανοιάξει γι' αυτό. έαυτους και άλλήλους τους εαυτούς τους και τους δικούς τους. έγέροητι - έγέρθητε' σήκω - σηκωθείτε. εγινε πυρ και μανία' μεταφ.: έγινε έξαλλος από την οργή του. εδέησε' έγινε δυνατό. Π.χ.: 'επιτέλους εδέησε να σταλεί κι εδώ ένας αρμόδιας'. είθισται' είναι συνηθισμένο. ει δυνατόν' Π.χ.: 'θα παρακαλούσα να μου εξοφλούσατε, τώρα ει δυνατόν, το χρέος σας', εική και ώς ετυχεν- στην τύχη' όπως όπως στα κουτουρού' στα τυφλά. Π.χ.: 'είναι αχαρακτήριστη η τακτικ17 αυnί του v παλλιίλου να βάζει τα έγγραφα εική φακέλους και ν' αδιαφορεί για όλα'. και ως έτυχε στους είπα και έλάλησα, άμαρτίαν ουκ έχω' 11 φράση χρησιμοποιείται με την έννοια: εγώ ξεκαθάρισα από πριν τη θέση μου' προειδοποίησα για τη στάση μου - τώρα δεν έχω καμιά ευθύνη για ό,τι έγινε ή ό,τι θα γίνει. 1. Η απελπισμένη κραυγή που αντήχησε στην Κωνσταντινούπολη, ό ταν σι ορδές του Μωάμεθ ορμούσαν μέσα στην πόλη από την εκπσρθημένη Κερκόπορτα. Πβ. και Γ. Σφραντζή, Χρονικόν Γ Φράση πολύ εύχρηστη στην αρχαία ελληνική. Πβ. Πλάτ. Κρίτ. 45Α κ.ά. 41

20 ΓEI'AΣIM(}~.: ι\lap/{.'ιn TΩN.. Ι TO~' ειρή νη ίιμϊν)' απευθύνεται συνήθως σε ανθρώπους, που φωνάζουν και φιλονικούν μεταξύ τους. ειιι ιισοω εν παιιόδφ' ας ειπωθεί παρεμπιπτόντως ας πούμε με την ευκαιρία αυτή. εις αιωνίους μονάς χρησιμοποιείται συνήθως στη φράmι: 'απεδιίμησει ι εις αιωνίους μονάς' (=πέθανε). είς ατοπον άπαγωγίl' η μέθοδος της εις άτοπον απαγωγής. rις (ές) αύριον τά σπουδαϊα.ι ας αφήσουμε για αύριο τα πιο σημαντικά' αύριο βλ έπουμε για τα πιο σοβαρά ζητήματα. είς γενέας γενειον' αιώνια' για πάντα. είς εξόφλιlσ,,' (τού, τής κ.λπ.) για την εξόφληση (του, της κ.λπ.). είς bτι'ικooν' φανερά' μ.ι-τροστά σε όλους. Π.χ.: ' ΤΟ), έβρ ισε ε ι ς επιικοον άλω 1". είς ζωήν αιώνιον' σ ε αιώνια ζω1i' για πάντα. εις (Ες) κόρακας μεταφ.: στο διάβολο. είς μάτη\" μάταια. εισάκουσόν μου, ΚύQιε' Κύριε, άκουσε την προσευχή μου. εις οιωνός ίiqlσto; άιιύνεσοαι περι πάτρης 5. ένας είν αι ο καλύτερος οιωνός, να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα. είς το διηνεκές γ ια πάντα. εις τι> ελευς τού Οεού' μεταφ. Π.χ.: 'τοι' άφησε εις το ελεος του OEOI}' (=τον άφησε αβοιjθητο, τον εγκατέλειψε στην τύχη του). είς το Ε.ιίαηδεϊν- χρησιμοποιείται ως EUXli li αποχαιρετισμός (Γαλλ.: au Γονο ίγ). είς τον αίαινα τόν ιϊπαντα' αιώνια' για πάντα. J. Γνωστή ευαυγελικll φράση. Πβ. Ι ω. Κ"21 και Έχει προβληθεί κα ι η άποψη ότι η φράση είναι : 'ες ( αφ - ε ς) αϋ ΡΙΟΙ' τι! σπουδαία' (=άφησε για αύριο τα σπουδαία). 5. Την περίφημη αυτ11 φράση είπε ο Έκτορας στον Πολυδάμαντα (Ιλ. M.2~3). 42

21 ' / ΙΕΞΙΚΠ ΛΌΓωΝ Φ/J~ ::.r:ων N I:ΌE / I.HINIKH~ εις τδν καιάδα 6 στη φράmι : 'ρίχl/ω κάτι ε ι ς το), καιάδα' (σαν άχρηστο '1 επι.ζ11μιο). είς το πυρ το εξώτερον " στην ;ιόλαση' σε αιι)n'ια καταδίκη ' σε αιώνια κατάρα. είς ιijτα μη άκουόντων- σε αφτιά ανθρώπων που δεν ακού νε. Π.χ.: 'οι συμβουλές σου δε ι ι ωφελού ι l πια, αφού πά νε εις ώτ α μη ακουόι'των' (δη λ. απευθύνονται σε ανθριοπους που δεν ακούνε τίποτ ε). έκάς οί βέβηλοι ' μακριά οι μολυσμένοι. εκαστος έψ' (!) ετάχθ η ' καθένας για εκε ίνο, για το οποίο είν αι προορισμένο ς. Π.χ.: ' δυστυχώς δε ι! ε~ιιαστ ε όλοι Ι Κα1 /0ί γι' αυτό' έκαστσς εφ ' ω ε τάχθη'. έκατέρωοεν ' και από τι ς δυο πλευρές και από τα δύο μέρη. εκ βαθέων" από τα βά θ η της ψυχής. Πβ. Λατιν. : de profundis. εκ βάθους καρδίας από τα βάθη της καρδιάς. ΠΒ. Λατιν.: ab ίπ10 pectore. έκ βάθρων<j από τα θεμέλια' από τις ρίζες. Π.χ.: ' η παιδεία μας χρειάζεται ω/αμόρφωση εκ βάθρω J". εκ γενετής' από τη στιγμ'l της γέννησης από γεννησιμιού. έκδ ημω εις Κύριον' π εθα ίν ω. Πβ. και : αποδημιί) εις Κύριον. εκ διαμέτρου άντίοετος Εκ θεου' εκ καταβολής από το θεό. από γεννησιμιού. εντ ελώς αν τί θετος. Εκ νεότητός μου ιf l από τον καιρό τη ς νεότητάς μου. Γ" παραδ(!ομής από απροσεξία' από αβλεψία. 6. Έτσ ι ονομ αζόταν ένα βάραθρο οτη Σπάρτη. μ έ σα στο οποίο οι Σπαρτιάτες έριχναν τους κακούργους και Τ(Ίυ; προδότες. 7. Ματθ. H Η αρχτ] του Ψαλμού 129; ' έ κ βαθέfιjlι iκiκραξrj σοι, Κ ύριε Πβ, Διον. Αλικ. νπ!.! 10. Από τον γνωmό στίχο: 'ι\κ I l ε ότητύ ς μ ου πολλά :ποληιεί μ ε πάθη.... ' που ψάλλ εται στις παρακλjiσ ε ι ς του δεκαπενταύγουστου. 43

22 {"EI'A2:fMOl: ΜΑJ>I\ΛΝΤ!!ΝΑΤΟΣ έκ παυαλλήλου' σχιiμα λόγου κατά το οποίο μια έννοια εκφράζεται θετικά και συνάμα αρνητικά. Π.χ.: και να μη μιλάς'. 'εσύ να σωπαίνεις Εκ περιουσίας Π.χ.: ' θα μπορούσα να διδάξω με επιτυχία αυτό εκ -,ερω υσίας' (δηλ. χωρίς προπαρασκευή). εκ περισσεύματος καυδίας!l. από το περίσσευμα της καρδιάς από τη γενναιοδωρία των αισθημάτων. Π.χ.: Ό συνάδελφος είχε.;τάj'τα έ 1'αJΙ καλό λόγο για όλους μας και μάλιστα εκ π ερ ισσ ε ύματος καρδίας'. Εκ περιτροπιίς' ο ένας μετά τον άλλο' εναλλακτικά' διαδοχικά. Εκ προ,ιελέτης' εκ π[?ουιμίου' προμελετημένα. εξαρχ1ίς. εκ πριίjτης ϋψεως' από πρώτη ματιά' από την εντύπωση που έχω από μια πριίnη ματι(j.. Πβ. Λατιν.: prima facie. έκ στόματος νηπίων! :!' στη φράαιι: 'εκ στόματος νηπίων η αλl;θεια'. έκ συιιπτιίjσεως εκ συστάσεως' κατά σύμπτωση. από την ίδρυση. έκτος Wτ[?Oόπτoυ' αν εξαιρεθεί κάτι το απρόβλεπτο και απροσδόκητο. έ;(τος νυμφώνος' μεταφ. Π.χ.: 'μοίρασε την περιουσία ταυ στις κόρες το ι' και άφησε το γιο του ε κτό ς '-ι'υμφώl'ος'. Βλ. >ιαι.: έξω του νυ μφώνος. εκ τού όράν (γίγνεται) το εράν' όταν συχνοβλέπονται οι νέοι, ερωτεύονται. ( έκ τού) μακρόοεν- α1τό μακριά. Εκ τού μηδενός' Εκ τού πλησίον' από το μηδέν. από Ηοντά. έ" τού πονι\ρού' με πονηρή πρόθεση ' με ύποπτα κίνητρα. 11. Ματθ. IB.34 και Λου κά ΣΤ.45: 'έκ γαρ τού ΠΕρισσεύματος τιίς κrι.ρόίας τό στόμα λαλεί'. 12. πρ. Ματθ. ΚΑ

23 'ιiεξικο' IIΟΓ/ΩΝ ιjψa~e!1n ΝΕΟΕι1ΑΗΝΙΚΗΣ Εκ το;; προχέιρου' πρόχειρα. εκ του σύνεγγυς από πολύ κοντά. εκ τού συστάδην' από κοντά. Π.χ.: 'μάχη εκ του συστάδην' (=μάχη σώμα με σώμα). έκ τών ενόντων' με ό,τι υπάρχει' όπως όπως. Π.χ.: 'η οργάνωση αυτιίς της έκθεσης έγινε εκ των Ε ι,όντωι". εκ τών προτέρων' από πρωτύτερα (3 priori). Π.χ.: 'Ijral' γνω στά αυτά εκ τω1} προτέρω1', αλλά δε1! τους έδι1'α1' σημα σία', εκ τών ύστέρων' έπειτα (a posteriori). Π. χ.: 'μετανόησε βέβαια εκ των υστέρων, αλλά ήταν πια αργά '. Εκ τών.τιν ουκ ανευ (sine qua ποπ) αναφέρεται σε πράγμα, στοιχείο ή ιδιότητα, που είναι α.ι-ταραίτητα ή αναντικατάστατα σε κάτι ή για κάτι. Π.χ.: ' η συμμετοχι} τόσο του Ισραήλ όσο και των Παλαιστινίων στη λύση του μεσανα τολικού προβλήματος είναι αναντίρρητα εκ των ων ουκ άνευ' (από άρθρο εφημ.). έκών άκων' θέλοντας και μη' εκούσια ή ακούσια. Π.χ.: 'σύρθη χα εκών άκων σ' αυτό1' ΤΟ1' δικαστικό αγώνα ', ελάσσων' αντίθ. στο: μείζων. Π.χ.: Ό Μαρκοράς οι'ήκει στους ελάσσονες ποιητές της Επτανήσου'. έλαφρq. τή καρδίι,χ' μεταφ. : επιπόλαια' αστόχαστα. Π.χ.: 'πήρε αυτή τη φοβερή απόφαση ελαφρά τη καρδία'. έλευθερίων ήθώυ" στη φράση: 'γυναίκα ελευθερίων ηθώ,, '. έλέφ" (ΤΟύ, τής κ. λπ.) με την παρέμβαση' με τη βοήθεια' με τη δύναμή του, της κ.λπ. Π.χ.: Ό αδελφός του τα κατάφερε όχι με την αξία του αλλά ελέω θείου του' (=δηλ. με την παρέμβαση του θείου του). έλήλυθεν ή ωρα' έφτασε η κρίσιμη στιγμή' 'iλθε ο καιρός. Πβ.: Ιω. ΙΒ Προέρχεται α.ίτό τη γνωστή φράση 'έ λέψ Θεού βασιλεύς ' (=βασιλιάς που αντλεί τη δύναμη και την εξουσία του από το θεό). 45

24 ΓΕf'. IΣ1ι1fOΣ "f / l!'λ". I ΝΤΩιVΑΤΟ::: ε λλείψει' Π.χ.: Ιελλείψε ι. χρημάτωι' σταματιjσαμε τις πληρωμ'ς". έιιπόριο\' λευκιϊς σαρκός αγοραπωλησία ανθρώπων λευκι1ς φυλής εκ μετάλλευση γυναικών. εν (ΙΥvοίg. αγνοιο"τας μη γνωρίζοντας. Π.χ.: 'ει'εργιίσαμε Ιτσι ΕΙ' ι() 'Ι'ο ία τωι' σχετικώ ' ι l επιπτώσεωι ι. Εν αδαμιαίq. περιβολή' με το σώμα ολόγυμνο. έ ν άδίυ.(!) Π.χ.: 'α ι! και βρlσκόσοvv ΕΙ ' αδίκω (δηλ. αν και είχε; άδικο), εl'τοιί ΤΟl ς άρχισες ι/α φωιιάζεις και lια βρίζεις'. έν άδυναμίq.' Π.χ.: ' όι'τας ει' αδυναμία 1" ανταποκριθεί στις [πroχρειvσεις του ζ17τησε 1/' απαλλαγεί από τα καθ11κομτ(χ το υ'. εν ακαqεί' ακαριαία. ευ ίίλλοις λιίγοις με άλλα λόγια ι'\ηλαδή. Εν άμύνη' Π.χ.: 'αθιuαίθηκε. γιατί πι.ιροβόλησε το διαρρι7κτη ευρισκόμενος ε ν αμ (ψι,.. (\' αναμοηί' Π.χ.: 'καθυστεριίσαμε TηJ ' αποστολ ι] της εγκ υκλίου ει' α ι ιαμο Ι 'Ι111έω Ι 1 οδηγιώl". έν ά,'επαρκεί~' Π.χ.: 'τα 111μα αυτιί τηl' επdχ1; είι 1 αι πράγματι εfδος ει' αl'επαρκεία'. έν αντιδιαστολ!1' οε avti.eeml' οε σύγκριmι. έν αντιθέσει' αντί. θετα. εν (ίπαρτί~' Π.χ.: 'δεν έγιιιε σιιι lε δρίαση τότε, γιατί δε1l ιίμαστε ΕΙ' απαρτια ' (=δεν υπιlρχε ο προβλεπόμενος αριθμός μελ,,,ν). έν αποσυνθέσει' οε αποσύνθεση. έν απoυσί~' Π.χ.: 'δε ι ' πρέπει μα επικρίι10υμε τώρα τ,,1ι πολιτι ΚΙ} τους ει ' απουσια των ιδίων'. εν άρχπ ιίν ό Λόγος" στην αρχl'l ήταν ο Λόγος (δηλ. ο Χριστός). έν βρασμιi> ψυχιίς π.χ.: 'αθωώθηκε γιατί εγκλημάτησε ει' βραl.t. Η αρχιχι1 φρc..ιση ΤΟ\' Ευαγγ ελίου του Ιωάννη. 46

25 'ΛΕΞΙΚΟ' ΛΟΓΙΏΝ ΦΙ'ΛΣΕΏΝ ΝΕΟΕΛ, ΙΗ Ν Ι λ'f1σ σμι;' ψυχής' (δηλ. σε στιγμή μ εγάλης ψυχικι1ς ταραχής και σύγχυσης). εν γένει' γενικά. έν γεν ι καϊς νeαμμαίς σε γενικές γραμμές γενικά. εν γνώσει' π.χ.: 'ταξίδεψε ε ν γι l ώσει του κιι,δύι I 0υ'. εν δια δυοίν' σχι1μα λόγου ' ένα με δύο'. Π.χ.; 'αστροπελέκι κ αι Φωτιά 1,α πέσει στην αυλι} σου ' (=αστροπελέκι πύρινο). εν διαζεύξει' εν διανοίq. διαζευγμένος χωρισμένος. στο νου. έν διαστάσει' Π.χ.: 'πόρα εί1j αι εν δι αστ άσ ει' (δηλ. είναι χωρισμένος). ενδον σκάπτε' εξέταζε βαθιά τον εαυτό σου' να είσαι βαθυστόχαστος μην είσαι ρηχός και επιπόλαιος. εν δυνάμει ' κατάσταση που περικλεί ε ι δυνατότητα ενέργειας 1'1 δράσης. εν εγρηγόρσει ' Π.χ.: 'οι κρίσιμοι αυτοί καιροί επ ιβάλλο υι ' ι ι α είμαστε όλοι μα ς ε ι ' εγ ρηγόρσ ε ι ' (δ ηλ. έτο ιμοι για κάθε ενδεχόμενο). έν εϊδει' Π.χ.; 'παρουσιάστψ<ε εν είδει αρχαγγ έλου ' (δηλ. σαν αρχάγγελος). εν έκκαε μότητι ' σε εκκρεμότητα. εν εκτάσει' π. χ.: ' τους μ ίλ ησε εν εκτάσει γ ια τη ζωιί του'. εν ελλείψει ' σε περίπτωση έλλε ιψη ς. εν έναντίq. περιπτώσει' σε αντίθετη περίπτωση. Εν ένεργείq. Π. χ. : 'είσθε ακόμη εν Ε 1 'εργε ία Ι} έχε τ ε συι l ταξιοδοτηθεί;' έν ένί λόγφ' μ ε μια λέξη' με μια κουβ έντα. έν έν ί στόματι χαί filq. χαρδίl,15. με ένα στόμα χαι μια ψυχή' ο μ όψυχα. έν έπιγνώσει ' γνωρίζοντας. Π.χ.; 'αποχώρησε από το δικαστιί- ]5. Η φράση προέρχεται από ευχή που εκ φωνεί ο ΙΕρέας στη Θεία Λειτουργία. 47

26 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡ ΚΑΝΤΩ ΝΑΤΟΣ ριο εν επι Υνώ σει ό τι μπορο ύσε να καταδικαστεί ερ 1jμη ν'. ένεστώτος ετους (11 μηνός)' τρέχοντος έτους ή μηνός. ε" έσχάτη ανάγκη' σε έσχατη ανάγκη. Π. χ.: 'θα πουλιίσουμε τα πά} / τα, ε1 1 εσχάτη ανάγκη, γ ια να ΤΟ1' σώσουμε'. εν ii περιπτώσει' σε περίπτωση που. ενθάδε κείται' εδ ώ είναι θαμμένος. ενοε" κάκείοεν' από εδώ και από εχεί. ενου μού και μή λησμόνει' τη φράση αυτή βρίσκουμε γραμμένη επίσης σε φωτογραφίες, λευκώματα Κ.λπ. ί. εύoέτ~) χρόνφ ' σε πρόσφορο, κατάλληλο χρόνο. π.χ.: 'θα μιλι}σω στον πατέρα σου γι α το ζ11τημα αυτό ε]ι ευ θέτω χρόνω '. εν ζωή ' Π.χ.: 'όσο αυτό ς ι}τα1 1 εν ζω,!, δεν τολμούσε κανείς ν' ανακιι l ήσει τέτοιο θέμα '. έν καιριϊι' Π.χ.: 'θ α μπορούσε το πρόβλημα αυτό l'α λυθεί εν καιρ ώ' (δηλ. σε κάποια χρο νική στιγμή' κάποτε). εν καιριϊι (ειρήνης, πολέμου κ.λπ.) σε καιρό ειρι1νης, πολέμου κ.λπ. έ " κ αιρ(~ τ<!) δέοντι ' Π.χ.: 'θα έλθει και τα θέμα α υτό στο τραπέζι των διαπραγματεύ σεων αλλά ε ι' καιρώ τω δέοντι' (δηλ. στον κατάλληλο καιρό' στην κατάλληλη ευκαιρία). εν κατακλείδι' τε λειώνοντας στο τέλος. εν κινήσει' σε κίνηση. εν κρυπτφ (και παραβύστφ)' Π.χ.: 'εί,'αι απαράδεκτο, 'α παίρν ονται τέτοι ες αποφάσεις εν κρυπτώ και παραβύστω ' (=δηλ. στα κρυφά και χωρίς διαφάνεια). εν λευκ(!ι' Π.χ.: '1011 εξουσιοδότησε να διαχειρίζεται εν λευκώ ΤΙ7} ) περιουσία του'. εν λόγψ' Π.χ.: 'σκόπιμο θα l}ταν να α11αφέρατε το εν λόγω θέμα στους ανωτέρου ς σας '. εν μέρει' αντίθ. στο : εν άλω. ΙΎ μέσψ' Π.χ. : ' δεν 1}τα1 1 και τόσο εύκολο να γίνουν όλα αυτά εν μ έσ ω πολέμου'. 48

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αβρόχοις ποσί: μ άβρεχτα πόδια //μτφρ. χωρίς κόπο, χωρίς προσπάθεια. ἄγομαι και φέρομαι: καθοδηγούμαι ακούσια, εξουσιάζομαι.

Αβρόχοις ποσί: μ άβρεχτα πόδια //μτφρ. χωρίς κόπο, χωρίς προσπάθεια. ἄγομαι και φέρομαι: καθοδηγούμαι ακούσια, εξουσιάζομαι. Α Αβρόχοις ποσί: μ άβρεχτα πόδια //μτφρ. χωρίς κόπο, χωρίς προσπάθεια. ἄγομαι και φέρομαι: καθοδηγούμαι ακούσια, εξουσιάζομαι. ἀγρόν ἠγόραζε : αγόραζε αγρό // μτφρ. αδιαφόρησε, περιφρόνησε. ἄελπτον οὐδέν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Â Αφηγηματική τεχνική είναι η προοικονομία. Με όσα αναφέρει ο ποιητής σε κάποιους στίχ ους, μας προϊδεάζει (μας δίνει μια ιδέα) τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, ώστε να είμαστε λίγο πολύ προετοιμασμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό) Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο) Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς) Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό) Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο) Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς) Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου) Στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, ανεγράφοντο τα δύο περίφημα Δελφικά παραγγέλματα, ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ και ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ, εκατέρωθεν του ιερού γράμματος Ε. Τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ἐγγύα, πάρα δ ἄτα : εγγυήσου και κοντά είναι η ζημία // δώσε εγγύηση και θα χάσεις.

ἐγγύα, πάρα δ ἄτα : εγγυήσου και κοντά είναι η ζημία // δώσε εγγύηση και θα χάσεις. Ε ἐγγύα, πάρα δ ἄτα : εγγυήσου και κοντά είναι η ζημία // δώσε εγγύηση και θα χάσεις. πχ. Ο κ. Χ υπέγραψε, έγγύα, πάρα δ ἄτα, και έχασε τελικά το αυτοκίνητό του ἐγέρθητι: σήκω // ξύπνα // αφυπνίσου ( Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «Η Αλεπού κοίταξε το Μικρό Πρίγκηπα, για πολύ ώρα. -Σε παρακαλώ εξημέρωσέ με! είπε. -Το θέλω, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq Όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αγαπήσαμε, όλα όσα είπαμε δικά μας, θα επαναλαμβάνονται στην απουσία μας μ άλλους να τα ζουν, άλλους να τ αγαπούν, άλλους να τα λεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς

http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς http://hallofpeople.com/gr/ Μισελ ντε Μονταιν ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (απόσπασμα από την αρχή) Τα συναισθήματα μας επεκτείνονται πέρα από εμάς Εκείνοι που κατηγορούν τους ανθρώπους ότι τρέχουν διαρκώς πίσω

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο)

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) 1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι μαθητές/μαθήτριες να: - εξετάζουν το φαινόμενο της αθεΐας ως άρνηση/απόρριψη του Θεού, διακρίνουν την επίδραση της αθεΐας σε διαμόρφωση πεποιθήσε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

"Καλησπέρα σας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλησπέρα σας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 14341 Τηλ.: 213 2049012 fax. 213 2049006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!!

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! «Ώρες να χα να σ ακούω», ήταν μια αυθόρμητη πρόταση που... έφυγε από το στόμα μου, αναγκάζοντας την Ισμήνη να χαμογελάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα