ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία"

Transcript

1 ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΑΗ ΞΔΠΛΤΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟ (ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ) ηεο ΚΑΣΗΑΠΖ ΑΘΑΝΑΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Παπαλαζηαζίνπ Ησάλλεο Τπνβιήζεθε σο απαηηνύκελν γηα ηελ απόθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο ζηελ Διεγθηηθή θαη Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή Ηνύληνο 2011

2 ύλνςε (abstract) ηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη κία πξνζπάζεηα νινθιεξσκέλεο παξνπζίαζεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηλνκέλνπ ησλ ππεξάθηησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, επξέσο γλσζηήο θαη σο μέπιπκα ρξήκαηνο. Μέζσ ησλ ζηαδίσλ δηαδηθαζίαο γηα «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» θαη ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο Γξάζεο πξνεμέρνπζα ζέζε έρνπλ νη ππεξάθηηεο (offshore) εηαηξίεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα απφ ηα ηξία ζηάδηα «μεπιχκαηνο ρξήκαηνο». Δπίζεο εθηελήο αλαθνξά γίλεηαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νδεγία KYC (know your customer). Αξρηθά επηρεηξείηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί ε εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ offshore εηαηξηψλ δηαρξνληθά ελψ ηαπηφρξνλα δίδεηαη κία ζεηξά ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο απηνχ. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη βαζηθέο κνξθέο ησλ εμσρψξησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη νη ηξφπνη ψζηε λα επηιερζεί ε πην θαηάιιειε δηθαηνδνζία ψζηε λα ηδξπζεί ε ππεξάθηηα εηαηξεία ρξεηάδεηαη δχζθνιε θαη ηδηαηηέξσο πξνζερηηθή έξεπλα. Ο ηδηφκνξθνο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ησλ ππεξάθηησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά φπσο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηέο ιεηηνπξγνχλ. Έπεηηα επηρεηξείηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί ε εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ δηαρξνληθά ελψ ηαπηφρξνλα δίδεηαη κία ζεηξά ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο απηνχ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο θάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη θαη ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ επίηεπμή ηεο. ηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε δηεζλήο αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ην επξσπατθφ αιιά θαη ην παγθφζκην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα θαζψο θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ ζρεκαηίζηεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο λνκνζεηηθήο αζπίδαο πξνζηαζίαο ηεο λνκηκφηεηαο. Αλαθέξνληαη νη βαζηθέο νδεγίεο θαη ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Τθειίνπ, ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη αληαπνδνηηθφηεηαο θαη παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά ην λνκνζεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλνχληαη νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε ησλ λνκνζεηεκάησλ πνπ πθίζηαληαη απφ ην 1990 θαη κεηά, ελψ ιεπηνκεξήο αλαθνξά γίλεηαη ζηνλ Ν. 3681/2008 θαη ζηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα λνκνζεηήκαηα. Όζνλ αθνξά ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο, ii

3 ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή αδηθεκάησλ πνπ ζπληζηνχλ ζηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πνιηηηθή Kyc (know your customer). iii

4 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ-ΔΗΑΓΩΓΖ Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη θξηηήξηα ίδξπζεο Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο Μεηνλεθηήκαηα Κπξηφηεξεο Υξήζεηο Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ Βαζηθέο Μνξθέο Κξηηήξηα επηινγήο ππεξάθηηνπ ζρήκαηνο Αληηδξάζεηο ζηε ρξήζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ Γηθαηνδνζίεο ππεξάθηησλ εηαηξηψλ Απαγφξεπζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ ζην Μπνπέλνο Άηξεο Σν Παξάδεηγκα ηεο Κχπξνπ Δμσρψξηεο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα Φνξνινγία offshore εηαηξηψλ ζηελ Διιάδα ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΞΔΠΛΤΜΑΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟ Δηζαγσγή Ηζηνξηθά ζηνηρεία Οξηζκφο μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο Γηαθνξέο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο Βαζηθά ζηνηρεία κεζνδνινγίαο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο-σν παξάδεηγκα ηεο Crazy Eddie s Electronics Σν Ακεξηθάληθν κνληέιν ησλ ηξηψλ θάζεσλ Φάζε ηνπνζέηεζεο Φάζε δηαζηξσκάησζεο Φάζε νινθιήξσζεο Δλδεηθηηθνί ηξφπνη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Γηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην F.A.T.F Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία (BCBS) Ζ επξσπατθή έλσζε Οξγαληζκφο O.F.A.C Ζλσκέλα έζλε Δπξσπατθέο νδεγίεο Διιεληθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην iv

5 3.8 Νφκνο 3691/ Νφκνο 3691/2008. Δπνπηηθέο αξρέο & ππφρξεα πξφζσπα Διιεληθφ Καλνληζηηθφ Πιαίζην- ΔΣΠΘ 281/ ΔΣΠΘ 290/2009. Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΑΤΝΖΘΗΣΔ ΚΑΗ ΤΠΟΠΣΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ. ΟΓΖΓΗΑ ΓΝΩΡΗΕΔ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΟΤ Αζπλήζηζηε θαη χπνπηε ζπλαιιαγή-νξηζκφο Τπνρξεψζεηο ζε πεξίπησζε αληίιεςεο αζπλήζηζηεο ή χπνπηεο ζπλαιιαγήο Οδεγία Γλψξηδε ηνλ πειάηε ζνπ Βαζηθνί ζηφρνη Μέηξα δένπζαο επηκέιεηαο Υξφλνο εθαξκνγήο κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο θαη εμέηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ζπλαιιαθηηθνχ πξνθίι ηνπ πειάηε Πξνθίι θηλδχλνπ. Πειάηεο πςεινχ θηλδχλνπ( ΔΣΠΘ 281/2009) Μέηξα απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο Σν παξάδεηγκα ηεο RIGGS BANK Κίλδπλνο θήκεο γηα κία ηξάπεδα πκπεξάζκαηα Παξάξηεκα Βηβιηνγξαθία Αξζξνγξαθία Ηζηφηνπνη Πξσηνγελείο πεγέο v

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ-ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1 Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο θαη θξηηήξηα ίδξπζεο O φξνο "ππεξάθηηεο" ζρεηίδεηαη κε ηε ζχγρξνλε πξνέιεπζε ηνπ εηαηξηθνχ θαηλνκέλνπ. Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο έρνπλ επηλνεζεί απφ Αγγινζάμνλεο θαη Βξεηαλνχο γηα ηνλ ιφγν απηφ πνιιέο ηέηνηεο δηθαηνδνζίεο βξίζθνληαη ζε παιαηέο βξεηαληθέο απνηθίεο. Ζ αξρηθή επηλφεζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ ζρεηηδφηαλ κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηηθψλ θηλδχλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αιιά ζηε ζπλέρεηα γλψξηζαλ κεγάιε αλάπηπμε παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία πνιπεζληθψλ θαη θπξίσο δηεζληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ νξγαληζκψλ. ήκεξα πεξηζζφηεξα απφ 50% ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαθηλνχληαη παγθνζκίσο πεξλά απφ ππιψλεο θνξνινγηθψλ θαηαθπγίσλ. Ο θιάδνο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ έρεη θπξίαξρε ζέζε ζηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο, αεξνπνξίαο, αιιά θαη ησλ αζθαιίζεσλ. Απφ ην 2000 θαη κέζα ζε κία δεθαεηία κφλν έρεη παξαηεξεζεί ε ζχζηαζε πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. Ο φξνο ππεξάθηηεο, φπσο ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο είλαη offshore, αιιά δελ έρεη επαξθή δεκνηηθφηεηα θαζψο δελ πεξηιακβάλεη επεηξσηηθά θξάηε πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θνξνινγηθνί παξάδεηζνη ζε αληίζεζε κε ην λεζί ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. ηελ Διιεληθή Γιψζζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη φξνη ηζνδχλακα ελλνηνινγηθά, φπσο εμσρψξηεο ή ππεξπφληηεο εηαηξίεο. Ζ ππεξάθηηα εηαηξία (ζηα αγγιηθά: offshore company) δηαθέξεη ζε δχν θπξίσο ζεκεία απφ άιιεο αιινδαπέο (on shore ) εηαηξίεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ εμ νξηζκνχ δηάζηαζε κεηαμχ ηνπ ηφπνπ φπνπ ηδξχεηαη αιιά θαη ηνπ ηφπνπ πνπ ιεηηνπξγεί θαζψο θαη ζηελ επηινγή δηθαίνπ ηνπ θξάηνπο ηδξχζεσο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο θνξνινγηθφο παξάδεηζνο. 1 Μηα ζπλήζεο offshore εηαηξεία έρεη ηελ κνξθή κηαο Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, θαη κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ραξαθηεξηζκέλε σο ππεξάθηην θέληξν. ηελ Διιάδα αλαθνξηθά κε ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο έρεη δνζεί ν νξηζκφο ηεο offshore εηαηξίαο σο έμεο: «σο εμσρψξηα εηαηξία ελλνείηαη ε εηαηξία πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζε αιινδαπή ρσξά θαη κε βάζε ηελ λνκνζεζία ηεο δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε άιιεο ρψξεο θαη 1 Λενληάξεο Μ. (2004), «Έλλνηα ηεο εμσρψξηαο εηαηξίαο», «Γεληθφ ινγηζηηθφ ζρέδην», Δθδφζεηο ΠΑΜΗΟ, Αζήλα. 1

7 απνιακβάλεη ηδηαίηεξα επλντθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο.» (Ν. 2238/1994,Άξζξν 31.1 πεξ. ζη.) 2. Γηα ηελ εγγξαθή εηαηξεηψλ ζηηο κε εγθαηεζηεκέλεο θαηαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη φια ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαηά ην Offshore Company Law:Theory, Regulations& Operation 3. Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο πξέπεη λα ζπζηήλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ησλ δηθαηνδνζηψλ ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζε κηα απφ ηηο ρψξεο «θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο». Οη εξγαζίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά εθηφο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο (θνξνινγηθνχ θαηαθπγίνπ) θαη ζπλεπψο φια ηα εηζνδήκαηα ηνπο λα πεγάδνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο εξγαζίεο ηνπο απφ ην εμσηεξηθφ. Δλψ δελ επηηξέπεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο λα πξνζθέξνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, είηε ζε κφληκνπο θαηνίθνπο, είηε ζε αιινδαπνχο, κπνξνχλ λα δηνηθνχληαη θαη λα έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηηο πην πάλσ ρψξεο. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο 4 Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο εμνηθνλφκεζε ρξήκαηνο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηηο ερεκχζεηαο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ είλαη ε θνξναπνθπγή, ηδηφηεηα πνπ δελ δειψλεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο. Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο κπνξνχλ λα ζπζηήλνληαη πνιχ γξήγνξα, κε ηδηαηηέξσο ρακειφ θφζηνο, ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην θαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο δηαηππψζεηο. Ο ηδηνθηήηεο παξακέλεη αλψλπκνο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ηδηνθηήηεο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο επηζπκνχλ εκπηζηεπηηθφηεηα, κπνξεί λα νξηζηεί έλαο αληηπξφζσπνο πνπ ιεηηνπξγεί σο δηαρεηξηζηήο, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη θαη δηελεξγεί φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο ζην φλνκα ηνπ άιια γηα ηνλ ινγαξηαζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ ηδηνθηεηψλ. Ζ αξρή πνπ αλαιακβάλεη ηελ ίδξπζε θαη θαηαρψξηζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα δηαθπιάμεη ηελ αλσλπκία ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ κεηφρσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηαηξηψλ. Σα ζηνηρεία, εμνηθνλφκεζε ρξήκαηνο 2 χληαγκα ηεο Διιάδνο, 6 Απξηιίνπ, Company Law Theory, Regulations& Operation, China Law Press, Πακπνχθεο Υ., «Οη ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζην Διιεληθφ Ηδησηηθφ Γηεζλέο Γίθαην», 2

8 ηαρχηεηα ερεκχζεηα, βέβαηα δελ είλαη νη κφλνη παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ίδξπζε κηαο ππεξάθηηεο εηαηξίαο. ηηο ππεξάθηηεο εηαηξίεο παξέρνληαη πνιιά λνκηθά, νηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά θίλεηξα κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίσλ ζηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο. Καζνξηζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ ίδξπζε θαη δηαηήξεζε κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο είλαη έμεο: χζηαζε ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ρακειφ θφζηνο, ειάρηζην απαηηνχκελν εηαηξηθφ θεθάιαην θαη πεξηνξηζκέλεο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο. Απφιπηε αλσλπκία ησλ πξαγκαηηθψλ κεηφρσλ. χζηαζεο ηεο εηαηξίαο κε έλαλ κφλν κέηνρν, εθφζνλ ην επηζπκεί. Απνθπγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ, θαζψο δελ ηζρχεη ην «πφζελ εζρεο» θαη δελ επηβαξχλνληαη κε ηεθκήξηα γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ δηαηήξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ έρεη πξνβιεθζεί ε αληίζηνηρε εηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο ζην φλνκα ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο. Με ηελ ρξήζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ είλαη δπλαηφλ επίζεο λα κεησζεί ζεκαληηθά ή λα απνθεπρζεί εληειψο θαηαβνιή θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαβίβαζε θαη θαηνρή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ν θφξνο θιεξνλνκηάο, ν θφξνο δσξεάο ν θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, ν θφξνο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ν θφξνο γνληθήο παξνρήο. Απνθπγή θφξνπ ηφθσλ θαηαζέζεσλ αιιά θαη θφξνπ κεξηζκάησλ. Απνπζία ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ. Άθξσο ηξαπεδηθφ απφξξεην θαη πξνζηαζία απφ ηνπο ειέγρνπο. Παξέθθιηζε απφ ην θιεξνλνκηθφ δίθαην. ηηο ππεξάθηηεο εηαηξείεο κπνξεί λα παξαθάκςεη θαλείο ηηο δηαηάμεηο λφκηκεο κνίξαο αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ππεξάθηηα κνξθψκαηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο θαηά ηελ επηζπκία ηνπ δηαζέηε. Γπλαηφηεηα κεηαθνξάο πιενλαζκάησλ θαη θεξδψλ απφ ηηο ρψξεο κε πςεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζε δηθαηνδνζίεο κε ρακειή ή αλχπαξθηε θνξνινγία. Απνθπγή εθαξκνγήο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα απαζρνιήζνπλ πξνζσπηθφ ζην εμσηεξηθφ, ε δεκηνπξγία κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο, απαιιάζζεη πνιιέο θνξέο ηνλ επηρεηξεκαηία απφ θάζε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή άιισλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ. 3

9 Γπλαηφηεηα απνθπγήο δέζκεπζεο ηηο αηνκηθήο πεξηνπζίαο. Ηδξχεηαη κηα ππεξάθηηα εηαηξία ζηελ νπνία κεηαβηβάδεηαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο ηνπ ηδξπηή δηαζθαιίδνληαο ηνλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ηε δηεθδίθεζε θάπνηνπ αληθαλνπνίεηνπ δαλεηζηή. Απνθπγή δηεθδηθήζεσλ ζπδχγσλ ζηελ πεξίπησζε αγσγήο δηαδπγίνπ. 1.3 Μεηνλεθηήκαηα 5 Παξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ πνπ ηηο θαζηζηνχλ ηφζν δειεαζηηθέο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο, εκθαλίδνπλ θαη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά γηα ηνπο κεηφρνπο. ηηο ππεξάθηηεο εηαηξείεο απαγνξεχεηαη σο επί ην πιείζηνλ ε δηεμαγσγή εξγαζηψλ ή ε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ δηθαηνδνζία εληφο ηεο νπνίαο ζπζηάζεθαλ αλ θαη απηφ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηθαηνδνζία, ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη ζην είδνο ηεο εηαηξείαο. πρλά ππάξρνπλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο, πνπ κία ππεξάθηηα εηαηξεία κπνξεί λα αζθεί,ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάγθε γηα θάπνηα άδεηα. Πξαθηηθά θάηη ηέηνην δελ δηαθέξεη απφ ην εγρψξην εκπφξην, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ηξαπεδψλ αζθνχλ θαη ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ θφζκνπ είλαη ππεξάθηηεο εηαηξείεο κε εμαξηεκέλε αζθάιηζε. ηα έγθξηηα ππεξάθηηα θέληξα Ζ δένπζα επηκέιεηα ηείλεη λα είλαη απζηεξφηεξε απφ ηηο πεξηζζφηεξεο εγρψξηεο πεξηνρέο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα λα αλνίμεη θάπνηνο ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζην φλνκα κηαο ππεξάθηηαο εηαηξείαο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, ε ηξάπεδα απαηηεί ηα έγγξαθα ηαπηνπνίεζεο απφ ηνπο ππνγξάθνληεο ζην ινγαξηαζκφ θαη κπνξεί λα απαηηεί επηπξφζζεηα κία ή πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ θάπνηνλ πιεξεμνχζην, ινγηζηή ή αθφκα θαη ηξαπεδίηε πνπ γλσξίδεη ηελ εηαηξεία θαη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο. Κάπνηεο ρψξεο έρνπλ λνκνζεζία θαηά ηνπ θνξνινγηθνχ παξαδείζνπ πνπ θάλεη δπζθνιφηεξε ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ζηηο ρψξεο απηέο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο ππεξάθηηαο εηαηξείαο. 5 Offshore Corporations - A Brief Introduction Harvard Business Review

10 Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ν κέηνρνο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξείαο απνβηψζεη, είλαη απαξαίηεην ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα έρεη ηε δηαζήθε ηνπ εηζεγκέλε πξνο επηθχξσζε ζηελ ππεξάθηηα δηθαηνδνζία, πξνζζέηνληαο έηζη θφζηνο, θαζπζηέξεζε αιιά θαη ηαιαηπσξία θαηά ηε δηαρείξηζε πεξηνπζίαο ηνπ ζαλφληνο 1.4 Κπξηόηεξεο Φξήζεηο Οη λφκηκεο ρξήζεηο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ ζρεηίδνληαη πξσηίζησο κε ην δηεζλέο εκπφξην, ηδίσο φηαλ ν ηδηνθηήηεο δελ έρεη κφληκε θαηνηθία, ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ δεζκεπκέλε αζθάιηζε θαη ηελ θαηαρψξηζε ζαιακεγψλ. Δπίζεο πεξηιακβάλνπλ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πξνγξακκαηηζκφο δηαδνρήο, απφξξεην (κε πνηληθέο αζρνιίεο) θαη θνξναπνθπγή Ηζηνξηθά, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήηαλ ή έρνπλ γίλεη θαη παξάλνκεο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ, ε θνξνδηαθπγή, νη απάηεο (πεξηιακβαλνκέλεο θπξίσο ηεο απάηεο ησλ επελδπηψλ) αιιά θαη ε πξνζηαζία απφ ηηο ηξέρνπζεο ή κειινληηθέο απαηηήζεηο πηζησηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ησλ ζπδχγσλ) 1.5 Φαξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηώλ 6 Σα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ είλαη ηα ζεκειηψδε έγγξαθα γηα ηελ χπαξμε ηεο ππεξάθηηαο εηαηξείαο. Πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξέζηαηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο,νη ζηφρνη θαη νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ην είδνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο θαζψο θαη ην θεθάιαηφ ηνπ. Δπίζεο απαξαίηεην είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο πνπ εθδίδεηαη κφλν απφ ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη ιεηηνπξγεί σο απφδεημε φηη ε εηαηξεία. πθίζηαηαη. Ο αληηπξφζσπνο ζα πξέπεη λα έρεη άδεηα θαη λα αλαιακβάλεη ζε νξηζκέλν βαζκφ επζχλε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. Γηα λα απινπνηεζεί δηνηθεηηθά ή λα παξακείλεη ε αλσλπκία ηεο ζα πξέπεη ν εηαηξηθφο πάξνρνο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα ψζηε λα θαηέρεη κεηνρέο γηα ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ, θαη λα κπνξεί λα ελεξγεί θαηά ηελ εληνιή ηνπ.οη εθπξφζσπνη είλαη ηα άηνκα πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο θαζεκεξηλέο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο. ε πνιιέο δηθαηνδνζίεο γηα ηηο εηαηξείεο γίλεηαη λα είλαη νη δηεπζπληέο ησλ άιισλ εηαηξεηψλ. Οη εηαηξείεο 6 Ησάλλεο Φσηφπνπινο, Γεψξγηνο Φσηφπνπινο, ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ ΔΣΑΗΡΗΔ, ΛΟΓΗΣΖ, Ηνχιηνο 2001, ζει

11 παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο πξνζθέξνπλ ζπρλά δηεπζπληέο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο ειέγρνπλ θαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη επηζθηαζκέλνη δηεπζπληέο απνηεινχλ ην θπξίαξρν κέξνο ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη ν επίζεκα δηνξηζκέλνο δηεπζπληήο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ελεξγεί απιψο σο θεξέθσλν ησλ άιισλ πνπ αθνινπζεί ηπθιά ηηο νδεγίεο ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα δηθαζηήξηα θξίλνπλ φηη νη δηεπζπληέο πνπ δίλνπλ εληνιέο, ειέγρνπλ πξαγκαηηθά ηελ εηαηξεία, θαη φηη νη επψλπκνη δηεπζπληέο απιψο δέρνληαη ηηο απνθάζεηο. Ζ γξακκαηεία ηεο εηαηξείαο έρεη ηελ ππεπζπλφηεηα λα δηαζθαιίδεη φηη ε εηαηξεία πιεξνί ηηο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη λφκηκεο εγγξαθέο ππάξρνπλ αθνχ ε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα θαζνξίδεη ζηα κεηξψα ηεο νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία. Οη ππνρξεσηηθέο εγγξαθέο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα, φπσο θαη ην επίπεδν πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα αξρεία. Σα αξρεία πνπ απαηηνχληαη πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηα κεηξψα ησλ κειψλ ηνπο, ησλ δηεπζπληψλ, ησλ ζηειερψλ αιιά θαη ηα έμνδα. Ζ δηαηήξεζε βηβιίσλ είλαη επηβάιιεηαη θαη νη δηεπζπληέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ ηα πεπξαγκέλα ζε ινγηζηηθά βηβιία Βαζηθέο Μνξθέο8 Δηαηξίεο Υαξηνθπιαθίνπ Οη ππεξάθηηεο εηαηξείεο ραξηνθπιαθίνπ ή επελδχζεσλ, πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θέληξα πέξαλ ησλ εγρψξησλ, ζρεηίδνληαη κε ηελ κεζνδνινγία ελφο δηεζλνχο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη ππεξάθηηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπληεινχληαη ζε ηξίηεο ρψξεο κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζε κηα ππεξάθηηα εηαηξία, ε νπνία είηε έρεη ππνθαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ, είηε έρεη ζηελ θαηνρή ηεο κεηνρέο ησλ δηεζλψλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Ζ ππεξάθηηα εηαηξία κπνξεί επίζεο λα ιεηηνχξγεη σο εηαηξία- εθθαζαξηζηήο γηα ηα θέξδε πνπ πξνέξρνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζε ηξίηεο ρψξεο, γηα ηελ ζπζζψξεπζε θεξδψλ, ηελ επαλεπέλδπζε ησλ θεξδψλ αιιά θαη ηνλ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ. 7 Θενθάλεο Καξαγηψξγνο, Ζ κεηάιιαμε ησλ Offshore εηαηξηψλ ζε εηαηξίεο αληηπξνζψπεπζεο θαη εηαηξίεο δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ, Πεξηνδηθφ Φνξνηερληθή θαη Θξαθηθή Πξνζέγγηζε, Ηνχιηνο Αχγνπζηνο www. wikipedia.org 6

12 Δηαηξίεο Παξνρήο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ Μηα εηαηξία παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ππάγεηαη ζε ππεξάθηηα ρψξα ιεηηνχξγεη σο θαλάιη πνπ δηνρεηεχεη δάλεηα ζε μέλε ζπγαηξηθή εηαηξία. Μέζσ ηεο ρξήζεο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο κεηαθίλεζεο θεξδψλ απφ ηελ ζπγαηξηθή (δαλεηνιήπηξηα), πνπ ππφθεηληαη ζε πςεινχο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ζηε ππεξάθηηα δηθαηνδνζία κε ηδηαηηέξσο ρακειή θνξνινγία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ηφθνο θαη δφζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ πξνο ηελ ππεξάθηηα εηαηξία κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο εηαηξίαο πνπ ιακβάλεη ην δάλεην. Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη φηη ε ρψξεο πνπ ζηεγάδεηαη ε δαλεηνιήπηξηα εηαηξεία ζα επηβάιινπλ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζε πνζφ ηνπ ηφθνπ ηνπ δαλείνπ. Έηζη γηα λα απνθεπρζεί ή θαη λα κεησζεί αθφκα ε παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη, φηαλ ε δαλεηνιήπηξηα εηαηξία πιεξψλεη ηφθν ζην εμσηεξηθφ, κπνξεί λα κεζνδεπηεί ε θαηεχζπλζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ δαλείνπ πξνο θηιηθέο δηθαηνδνζίεο (ρψξεο), πνπ δηαζέηνπλ ηηο θνξνινγηθέο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο απαιιάζζνπλ ή κεηψλνπλ αθφκα ηνπο παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο. Αξθεηέο ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο δελ επηβάινπλ λα δηαηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηηο εηαηξίεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ λα έρνπλ ειάρηζην χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Έηζη νη εηαηξίεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ είλαη κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο, ζηε πεξίπησζε φπνπ κηα ρψξα έρεη πςεινχο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο εηζνδήκαηνο αιιά θαη κεξηζκάησλ. Με ηελ απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ δελ κεηψλνληαη κφλν ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο δαλεηνιήπηξηαο εηαηξίαο αιιά θαη ηα πξνο απνπιεξσκή κεξίζκαηα ηεο. Δηαηξείεο αδεηώλ θαη δηθαησκάησλ Μηα άιιε ρξήζε ππεξάθηηεο εηαηξείαο είλαη θαη απηή ηνπ ρνξεγνχ αδεηψλ δηθαησκάησλ ζε κηα μέλε ζπγαηξηθή εηαηξία. Σα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ζήκαηα, ζπγγξαθηθά δηθαηψκαηα, ήρνο, εηθφλεο, επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο θαη άιια πνπ γίλνληαη κέζσ πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ γηα ην δηθαίσκα ρξήζεο βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ιεηηνπξγνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιιέο δηθαηνδνζίεο ζαλ ελνίθην, δειαδή ζαλ έμνδα απνκείσζεο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη κεηαθέξνληαη θέξδε θαη ζπγθεληξψλνληαη θεθάιαηα ζηελ ππεξάθηηα εηαηξία. 7

13 Δκπνξηθέο εηαηξείεο Δίλαη νη εηαηξίεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαηά θχξην ιφγν ζην εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην. Ζ ρξήζε ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο ζρεηίδεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή κε ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά θεξδψλ απφ κηα ρψξα κε πςειή θνξνιφγεζε ζε κηα ρψξα κε ρακειή θνξνιφγεζε, ζρεκαηίδνληαο κεραληζκνχο εκπνξηθψλ ηξηγψλσλ. Σα ζρήκαηα απηά ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ κε ζπγθεθξηκέλε ξνή φπνπ κηα εκπνξηθή εηαηξία πνπ πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο ηδξχεη ηελ ππεξάθηηα εηαηξία, πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ηνπ πσιεηή θαζψο θαη ηνπ αγνξαζηή. Όηαλ ε ηδξχηξηα επηρείξεζε εηζάγεη ν πξνκεζεπηήο ζηέιλεη ηα εκπνξεχκαηα άκεζα ζηελ ηδξχηξηα θαη εθδίδεη ην ηηκνιφγην ζην φλνκα ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηηκνινγεί ηελ ηδξχηξηα επηρείξεζε ζε κία ηηκή πξνζαπμεκέλε. Δπίζεο αλ ε κεηξηθή επηρείξεζε εμάγεη, ην εκπφξεπκα απνζηέιιεηαη ζηνλ αγνξαζηή αιιά ε κεηξηθή ηηκνινγεί ηελ ππεξάθηηα κε ηηκή ρακειφηεξε απηή ηε θνξά θαη έπεηηα απηή ηηκνινγεί ηνλ αγνξαζηή. Έηζη ε κεηξηθή επηρείξεζε θαηαθέξλεη λα κεηψζεη ηα θέξδε πνπ ζα έπξεπε λα εκθαλίζεη θαη επηπξφζζεηα ζπζζσξεχεηαη θεθάιαην ζην ινγαξηαζκφ ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο. Δηαηξείεο Παξνρήο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηα ππεξάθηηαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη έλαο νιφθιεξνο φκηινο, απνηεινχκελνο απφ ηελ κεηξηθή θαη ηηο δηάθνξεο ζπγαηξηθέο κε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δξνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Ο βαζηθφο έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο εθηειείηαη κέζσ κηαο εμσρψξηαο εηαηξίαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο δηαρείξηζεο. Μέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξα εκπνξηθά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη λα ζπγθεληξψλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη δηνηθεηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε έλα εληαίν θνξέα. Με ηελ ίδξπζε θεληξηθψλ γξαθείσλ δηνίθεζεο ζε κηα Offshore ρψξα απφ θνξνινγηθή άπνςε κπνξεί λα πξνθχςεη κηα ηερληθή γηα ηελ κεηαθνξά θεξδψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηνίθεζεο δηαρείξηζεο ελφο νκίινπ εηαηξηψλ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ ππεξάθηηα εηαηξία παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ακείβεηαη κε πνζνζηά επί ησλ θεξδψλ ηνπ νκίινπ. Ζ ππεξάθηηα εηαηξία γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θέξδε (ακνηβέο) ηεο δελ θνξνινγείηαη ή θάπνηεο θνξέο θνξνινγείηαη κε πνιχ ρακειφ ζπληειεζηή. 8

14 Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο Μέζσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ offshore θέληξσλ έρνπλ ζεζπηζηεί ζεκαληηθά επλντθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ λαπηηιία(πεξηιακβαλφκελεο ηεο ελνηθίαζεο ζθαθψλ αιιά θαη ηεο λαχισζεο). Οη ρψξεο απηέο δίλνπλ ζεκαληηθά θίλεηξα ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηε ρξήζε ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζε κηα εγθαηεζηεκέλε εηαηξία πνπ δελ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλε λα πξνρσξήζεη ζε λενιφγεζε κε ζχληνκεο θαη φρη ηδηαηηέξα απζηεξέο δηαδηθαζίεο, αιιά κε ηδηαίηεξα ρακειφ θαη αληαγσληζηηθφ θφζηνο γηα ηα πινία, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζεκαία ηνπ εμσρψξηνπ θέληξνπ (ρψξαο).σα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηαο κνξθήο εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ απφ κηα ππεξάθηηα εηαηξία ππνβάιινληαη ζε πνιχ ρακειή θνξνινγία. Δκπηζηεύκαηα Ζ ηδέα ησλ trust έρεη εμειηρζεί σο λένο ηξφπνο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο. ε έλα trust ζπκβαιιφκελνη είλαη αξρηθά ν δηαζέηεο (settlor),ν νπνίνο κεηαθέξεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία ζε trust, ν δηαρεηξηζηήο (trustees), ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε δηνίθεζε ηνπ trust, ν ζεκαηνθχιαθαο (custodian) θαη ν δηθαηνχρνο (beneficiary) πνπ απνθνκίδεη ηα νθέιε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ trust. Σν trust κε έρνληαο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα δελ κπνξεί λα έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φιε ηνπ ε πεξηνπζία είλαη εθρσξεκέλε ζηνλ δηαρεηξηζηή πνπ κπνξεί λα είλαη είηε θπζηθφ πξφζσπν είηε εηαηξία. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ trust κπνξεί λα είλαη αθίλεηα, κεηξεηά θαζψο θαη αιιά αμηφγξαθα. Έλα trust κπνξεί λα ζπζηαζεί κε εγγξαθή ζπκθσλία. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν δηαζέηεο θαη ν δηθαηνχρνο είλαη ν ίδηνο. Σν trust αλαγλσξίδεηαη θπξίσο απφ ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ ην Αγγινζαμνληθφ δίθαην ελψ ζηηο ρψξεο πνπ βαζίδνληαη ζε Γαιινγεξκαληθφ κνληέιν, φπσο είλαη θαη ε Διιάδα δελ αλαγλσξίδνπλ θαζφινπ ην trust. ηηο πεξηζζφηεξεο εμσρψξηεο δηθαηνδνζίεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηέγαζεο ζε trust. Ζ πεξηζζφηεξν ζπλεζηζκέλε αηηία ρξήζεο ησλ ππεξάθηησλ trust είλαη ν πεξηνξηζκφο πξφζβαζε γηα πιεξνθφξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δηαζεηψλ γηα λα απνθεπρζνχλ νη δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην μέπιπκα ρξήκαηνο αιιά θαη ηεο θνξαπνθπγήο. 9 9 Lucy Komisar, Bringing Business Back Ashore: Buenos Aires issues world s first ban on offshore shell companies, Corp Watch, Απξίιηνο

15 Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ Σα θεθάιαηα πνπ ζπγθεληξψλνληαη κέζσ ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ επελδχζεσλ ζα κπνξνχζαλ λα επελδπζνχλ θαη λα ζηαινχλ νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Με πξνζεθηηθή επηινγή εμσρψξηαο δηθαηνδνζίαο επηηξέπεηαη λα επελδπζνχλ θεθάιαηα ζε ρψξεο κε πςεινχο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο θαζψο απηέο έρνπλ ζπλάςεη θνξνινγηθέο ζπκβάζεηο κε θάπνην ππεξάθηην θέληξν. Σξαπεδηθέο Δηαηξείεο Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζε ππεξάθηηεο δηθαηνδνζίεο έρνπλ θαηαθέξεη λα θαζηεξσζνχλ σο θνξνινγηθά θαηαθχγηα. Πνιιά ηδξχκαηα είλαη ζπγαηξηθέο κεγάισλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ. Σν ζεκαληηθφ ηνπο πιενλέθηεκα είλαη λα θαηαβάιινπλ ηφθνπο απαιιαγκέλνπο απφ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ. Πέξαλ απηνχ κπνξνχλ λα αζρνινχληαη θαη κε δηεζλή ρξεκαηνδφηεζε απφ πξνλνκηαθέο βάζεηο (εμσρψξηα θέληξα), ε νπνία δελ ππφθεηηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο ειέγρνπο. Δηαηξείεο Αληηπξνζώπεπζεο ηηο εηαηξίεο αληηπξνζψπεπζεο ε εγρψξηα εηαηξία ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο ηεο εμσρψξηαο εηαηξίαο.οη εμσρψξηεο εηαηξίεο απνβιέπνπλ ζπλήζσο ζηελ κείσζε ησλ θνξνινγνχκελσλ πνζψλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη θάπνηεο θνξέο ζην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο. Με απηή ηελ αηηηνινγία νη ρψξεο πνπ ζίγνληαη απφ ηελ αλαθεξφκελε κέζνδν απνθπγήο ηνπ θφξνπ ζέιεζαλ λα αληηδξάζνπλ ζεζπίδνληαο εηδηθνχο λνκνζεηηθνχο θαλφλεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζχιιεςεο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ εκπνδίσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. Ζ Διιάδα πξνζπάζεζε λα αληηκεησπίζεη ην θαηλφκελν ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ κε ηνλ Ν. 3091/2002, φπνπ φζνη ζπλαιιάζζνληαη κε ππεξάθηηεο εηαηξίεο δελ θαηαθέξλνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δαπάλεο αιιά θαη ηηο απνζβέζεηο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο φπσο επίζεο θαη κε ηελ επηβνιή εηδηθνχ εηήζηνπ θφξνπ ζε πνζνζηφ 3 % επί ηηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. Σν δηεζλέο θεθάιαην πξνζπάζεζε λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα λνκνζεηηθά δεδνκέλα κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο αληηπξνζψπεπζεο κε έδξα ζε θάπνηα ρψξα κε κεγάιν δίθηπν ζπκβάζεσλ γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο φπσο π.ρ. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηέηνηνπ είδνπο εηαηξηψλ είλαη ε αληηπξνζψπεπζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. Γηαδηθαζηηθά, ε 10

16 εθπξφζσπνο εηαηξία ζπλάπηεη κε ηελ ππεξάθηηα εηαηξία έλα ζπκθσλεηηθφ αληηπξνζψπεπζεο, ζην νπνίν νξίδεηαη ε ακνηβή ηεο σο πξνκήζεηα ζηηο ζπλαιιαγψλ ζε πνζνζηφ χςνπο 3%-5%. Δηαηξείεο Αζθαιίζεσλ Πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ πξαθηηθή ζπλδπαζκνχ ελφο trust πνπ ήδε πθίζηαηαη, ην νπνίν δελ είλαη λέν offshore πξντφλ, κε κία λέα πνιηηηθή αζθάιηζεο, πνπ παξ φια απηά δελ είλαη λέν onshore πξντφλ. Σα δπν απηά πξντφληα φηαλ ζπλδπάδνληαη δίλνπλ λέεο επθαηξίεο. Δλψ ζηελ αζθάιηζε δίλεηαη έλα ζεκαληηθφ αζθάιηζηξν, ην πξαγκαηηθφ θφζηνο αζθάιεηαο είλαη έλα κηθξφ κέξνο ηνπ θαηαβιεζέλησο πνζνχ. Μεηά ηελ αζθάιηζε ε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηνπνζεηεί ην ππφινηπν πνζφ ζε ζπλδπαζκφ κε δηθά ηεο επελδπηηθά θεθάιαηα ζε επελδχζεηο ρακεινχ θίλδπλνπ θαη πξνβαίλεη ζε παζεηηθή δηαρείξηζε, δειαδή απιά ειέγρεη ηηο απνδφζεηο. Έηζη κε ηελ πνιηηηθή απηή ζρεκαηίδεηαη έλα ραξηνθπιάθην πνπ πεξηιακβάλεη ρξήκαηα θαη ινηπέο κνξθέο επελδπηηθψλ πξντφλησλ, φπσο κεηνρέο, νκνινγίεο, παξάγσγα ρξήκαηα νηθνλνκηθά πξντφληα, νκφινγα θηι. Αθίλεηα ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ε πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ είλαη ε αγνξά θαζψο θαη ε δηαρείξηζε αθηλήησλ. Γηα λα πξνρσξήζεη κηα ππεξάθηηα εηαηξία ζε αγνξά αθηλήηνπ, ζα πξέπεη ην θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο, λα έρεη εθνδηαζηεί κε κηα πιήξε ζεηξά εγγξάθσλ ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο έδξαο ηεο,σο εθείλε ηε ζηηγκή ηε ιεηηνπξγία θαη κε ιχζε ηεο θαζψο θαη ηελ πιήξε πιεξεμνπζηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ εκθαλίδεηαη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο. ηελ Διιάδα ε κίζζσζε θαη ηδηφρξεζε αθηλήησλ απφ κφλα ηνπο δελ δεκηνπξγνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε, κηα πνπ ε κεηαγελέζηεξε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο θαη σο εθ ηνχηνπ φιεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο ηφζν ηεο θηλεηήο φζν θαη ηεο αθίλεηεο δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο. Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε είλαη ζθφπηκε φηαλ έρνπλ ζπζζσξεπηή θεθάιαηα ζην φλνκα ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο ζην εμσηεξηθφ θαη ππάξρεη ε επηζπκία γηα ηνλ ν επαλαπαηξηζκφο ηνπο ζηνλ ηφπν πνπ εδξεχεη ε ηδξχηξηα επηρείξεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ππεξάθηηα εηαηξία αγνξάδεη ζην φλνκα ηεο φπνηα κεραλήκαηα ρξεηάδεηαη ε ηδξχηξηα ηεο θαη ηα κηζζψλεη κε ηελ ζεηξά ηεο 11

17 ζηελ ηειεπηαία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ηδξχηξηα επηρείξεζε απνθηά ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη κε ηα θνλδχιηα πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηή ζην εμσηεξηθφ ρσξίο λα πξέπεη λα ηα θνξνινγήζεη θαη επηπξφζζεηα ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ εθπίπηεη απφ ην εηζφδεκα ηεο ηδξχηξηαο επηρείξεζεο κε ηελ κνξθή ησλ θαηαβαιινκέλσλ κηζζσκάησλ. 1.7 Κξηηήξηα επηινγήο ππεξάθηηνπ ζρήκαηνο Γηα λα επηιερζεί ε πην θαηάιιειε δηθαηνδνζία ψζηε λα ηδξπζεί ε ππεξάθηηα εηαηξεία ρξεηάδεηαη δχζθνιε θαη ηδηαηηέξσο πξνζερηηθή έξεπλα. Ζ επηινγή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ επηρεηξεκαηία ζε ζρέζε κε ηελ offshore. Tα θξηηήξηα ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ε επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο δηθαηνδνζίαο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε μερσξηζηή βάζε ζε θάζε πεξίπησζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ: ηαζεξόηεηα ζε πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν ζηελ ρώξα δηθαηνδνζίαο. Ζ ζηαζεξφηεηα απηή αθνξά ηελ ηζρχνπζα αιιά θπξίσο ηεο θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ παξέρεη ζηνλ επηρεηξεκαηία ηελ δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη ζε καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ ρσξίο ην θφβν λα αλαηξαπεί απφ αιιαγέο. Δπέιηθηε θαη ζύγρξνλε λνκνζεζία. ηελ ρψξα πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη λα ηζρχνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη λα ππάξρνπλ φζν πην ιίγνη πεξηνξηζκνί γίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ θξαηηθή επνπηεία, ηελ δηνίθεζε θαζψο επίζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο offshore.εκαληηθφ γηα ηελ επηινγή κηαο ρψξαο είλαη λα πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε κηαο ππεξάθηηαο απφ έλαλ κφλν κέηνρν. Φνξνινγηθέο δηεπθνιύλζεηο. Σν θπξηφηεξν θξηηήξην ζηελ επηινγή είλαη ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο αληίζηνηρεο δηθαηνδνζίαο πνπ δηέπεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο ππεξάθηηαο εηαηξίαο, γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε θαη αλ πξννξίδεηαη απηή. Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο πνπ γίλεηαη πφινο έιμεο γηα ηηο εηαηξείεο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν δηαλνκήο ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο, ηνλ θφξν θεξδψλ απφ δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ππεξαθηηαο εηαηξίαο, ηνλ θφξν κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο, ηνλ θφξν ηεο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, ηελ απνπζία ηνπ πφζελ έζρεο ζηελ αγνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ, ηελ απαιιαγή 12

18 απφ θφξνπο δσξεάο, θιεξνλνκηάο, κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ θαη γνληθήο παξνρήο. Σα θίλεηξα ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγία πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο νινθιεξψλνληαη απφ δηάθνξεο δηεπθνιχλζεηο θαη παξνρέο φπσο εθπηψζεηο θαηά ηελ ελνηθίαζε θαη αγνξά ηνπ γξαθείνπ, απαιιαγέο απφ δαζκνχο-ηέιε, απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ησλ εξγνδνηηθψλ θαζψο θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα ηελ αγνξά απηνθηλήησλ θ.α. Ύπαξμε ζπκβάζεσλ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο Κάπνηα ππεξάθηηα θέληξα δηαζέηνπλ έλα δίθηπν ζπκβάζεσλ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο ελψ θάπνηα δελ δηαζέηνπλ ηέηνηεο ζπκβάζεηο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρψξεο κε κεδεληθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο δελ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ζπκβάζεηο, ελψ νη 31 ρψξεο κε ρακειή αιιά φρη αλχπαξθηε θνξνινγία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νθέιε θαη απφ ηηο δηαθξαηηθέο ζπκβάζεηο. Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή αιιά θαη ηνλ επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ κε κηθξή θαη θακία θνξά κεδεληθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε. Απόξξεην Όζνη ζθνπεχνπλ λα ηδξχζνπλ ππεξάθηηεο εηαηξείεο επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ δηθαηνδνζία πνπ ζα επηιερζεί έρνπλ ηα ερέγγπα ερεκχζεηαο πνπ παξέρνληαη θξαηηθά πξνο ηνπο κεηφρνπο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ. Πξέπεη φκσο λα ιεθζεί ππφςε φηη ε άλεπ κέηξσλ ιεηηνπξγηθή ειεπζεξία κηαο δηθαηνδνζίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνθαιεί έληνλεο ππφλνηεο φηη παξέρνληαη πεξηζψξηα γηα δηεμαγσγή παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα ραξαθηεξηζηεί ε δηθαηνδνζία σο αλαμηφπηζηε. Έηζη είλαη πηζαλφ λα ζπλαληήζεη δπζθνιίεο ζηηο ζπλαιιαγέο κε δηάθνξνπο θνξείο ζε θνξνινγηθά επππφιεπηα θξάηε. Δμίζνπ κεγάιεο ζεκαζίαο είλαη θαη ε χπαξμε πιήξνπο ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, πνπ πξνζηαηεχεη απφ δηάθνξνπο ειέγρνπο. Πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη άιινη παξάγνληεο φπσο είλαη ε χπαξμε ηνπ θαινχ θαη νκαινχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ην θφζηνο ίδξπζεο θαη δηαηήξεζεο κηαο ππεξάθηηαο εηαηξίαο,ε δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ ρψξα θ.α. 13

19 1.8 Αληηδξάζεηο ζηε ρξήζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηώλ Σα νθέιε αιιά θαη ηα θελά πνπ επηηξέπεη ην λνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίδνληαη νη ππεξάθηηεο εηαηξείεο δεκηνπξγνχλ πνιιέο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο γχξσ απφ ηα βαζηθά θαηλφκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη είλαη ε θνξνδηαθπγή, ε θνξναπνθπγή θαη δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, ην μέπιπκα ρξήκαηνο(ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο) θαζψο θαη ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ νη ππεξάθηηεο εηαηξίεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Φνξναπνθπγή - θνξνδηαθπγή θαη δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ Καζψο ηα αλαπηπγκέλα θξάηε πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ σο νρεκάησλ γηα θνξναπνθπγε θνξνδηαθπγή, ιακβάλνπλ ηζρπξφηεξα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θα ηελ εμάιεηςε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απηέο παξέρνπλ ζε λνκνζεηηθφ αιιά θαη ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν. Ζ θνξνδηαθπγή ζρεηίδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ παξαλφκσλ ελεξγεηψλ ησλ ηδησηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζβιέπνπλ ζηελ κείσζε ή εμάιεηςε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Αληίζεηα ε θνξαπνθπγε αθνξά εθείλεο ηηο ελέξγεηεο κέζσ ησλ νπνίσλ απνβιέπνπλ ζηελ κείσζε ή θαη ζηελ εμάιεηςε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο ππνρξέσζεο, επηιέγνληαο ιχζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ιάζε ή αθφκα θαη θελά ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. ηα πιαίζηα ηεο ΔΔ κέζσ ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηα θξάηε-κέιε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζηακαηήζνπλ λα παξέρνπλ θαη κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ λα πεξηνξίζνπλ ζηαδηαθά θάζε θνξνινγηθφ κέηξν πνπ θαζηεξψλεη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ρακειά επίπεδα θνξνιφγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεδεληθήο θνξνιφγεζεο, ζε ζρέζε κε επίπεδα πνπ ηζρχνπλ θαλνληθά ζην εθάζηνηε θξάηνο κέινο. Σν Ξέπιπκα Υξήκαηνο Ννκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζόδσλ ρεηηθά κε ηελ εκπινθή ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ ζην μέπιπκα ρξήκαηνο θαζψο θαη ζηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλνπηηθά ζην ζεκείν απηφ ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ λφκν. 2331/1995 βάζεη ηνπ νπνίνπ ε θίλεζε θεθαιαίσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ππεξάθηησλ εηαηξηψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηνπο ειέγρνπο ηνπ λφκνπ απηνχ. Δθηελήο αλαθνξά ζην ζέκα ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζα γίλεη ζε επφκελα θεθάιαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 14

20 Όζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ ζην μέπιπκα ρξήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία 10 δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα: ε φηη αθνξά ηελ πξψηε θάζε, απηή ηεο «ηνπνζέηεζεο», ν ξφινο ησλ εηαηξεηψλ offshore είλαη πεξηνξηζκέλνο. Έρεη θαηαγξαθεί κηα ηερληθή, φπνπ θάπνηνο είλαη ηδηνθηήηεο κηαο εηαηξείαο «βηηξίλαο» κε απφιπηα λφκηκν αληηθείκελν (εζηηαηφξην, θαηάζηεκα πψιεζεο ελδπκάησλ θ.ι.π.) θαη θαηαζέηεη ζην ινγαξηαζκφ ηα λφκηκα θέξδε καδί κε ην παξάλνκν ρξήκα. ηε δεχηεξε θάζε ηνπ «ζηνηβάγκαηνο», φπνπ ζεκαζία έρεη ε κεγάιε θηλεηηθφηεηα ηνπ ρξήκαηνο γηα λα ραζεί ν ζχλδεζκνο ηνπ κε ηελ πεγή θαη ηηο ξίδεο ηνπ, έρεη θαηαγξαθεί ην εμήο : εθεί πνπ ηα θεθάιαηα έρνπλ θαηαηεζεί ζε κηθξά πνζά ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, πνπ κεκνλσκέλα δελ θηλνχλ αλεζπρία ιφγσ ρακεινχ κεγέζνπο, αιιά ζπλνιηθά ζα απνηεινχζαλ αληηθείκελν αλαθνξάο απφ ηηο Σξάπεδεο, βξίζθεη ηε ζέζε ηεο ε ππεξάθηηα εηαηξεία, νη κεηνρέο ηεο νπνίαο αγνξάδνληαη κε ηα ρξήκαηα απηά, θαη ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αλαιψλεηαη ζε επελδχζεηο ζην έδαθνο πνπ ζέιεη λα εηζάγεη ην αλαθπθισκέλν ρξήκα. ηε ζπλέρεηα πσιεί θαη πάιη ζε άιιν αγνξαζηή, αγνξάδεη εθ λένπ θαη έηζη ε νζκή ηνπ ρξήκαηνο ράλεηαη. ηελ ηειεπηαία θάζε, φπνπ ην βξψκηθν ρξήκα κεηαιιάζζεηαη ζε «θαζαξφ» θαη επηρξίεηαη κε ηε ζθφλε ηεο λνκηκφηεηαο, νη ππεξάθηηεο εηαηξείεο ρξεζηκεχνπλ γηα λα πξνζδψζνπλ ζην βξψκηθν ρξήκα ηελ ηαπηφηεηα πξντφληνο ή θέξδνπο απφ κία θαζ φια λφκηκε ζπλαιιαγή, φπσο ε πψιεζε αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηεο offshore. Αξρηθά νη εηαηξίεο θαληάζκαηα, επηηεινχλ ηνλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο απνξξφθεζεο ησλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ «απνζπζρεηηζκνχ» θεθαιαίσλ θαη πξνέιεπζεο ηνπο. Ζ ίδξπζή ηνπο εμαληιείηαη ζε νξνζέηεζε εηθνληθψλ ξφισλ θαη ζηελ εγθαζίδξπζε ελφο ηνπηθνχ εληεηαικέλνπ, πνπ ιεηηνπξγεί σο δηεπζπληήο θαη εθπξφζσπνο. Έπεηηα ζηηο εηαηξίεο βηηξίλεο ε ηππνινγία ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηε αθνχ επηδίδνληαη θαη ζε λφκηκεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο παξάλνκεο. Οη δξάζηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα μεπιχλνπλ ρξήκα, έρνπλ ζπλήζσο πεξηζζφηεξεο απφ κία ηέηνηεο εηαηξείεο θαη κεηαθέξνπλ ην βξψκηθν ρξήκα απφ ηε κία ζηελ άιιε. Δλψ, ζηηο ζπλαιιαγέο ζην Υξεκαηηζηήξην, γηα λα λνκηκνπνηήζνπλ έζνδα απφ εγθιεκαηηθέο ή παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπζηθά πξφζσπα, Off shore εηαηξίεο, λνκηθά πξφζσπα. Οη δηαδηθαζίεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο(αγνξά κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α., αγνξά κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ηνπνζεηήζεηο ζε repos, αγνξά νκνιφγσλ θιπ) πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 10 Γεκήηξηνο Μειάο «Γηεζλήο Φνξνινγηθφο ρεδηαζκφο & Τπεξάθηηεο Δπηρεηξήζεηο» Έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ «Φνξνηερληθή θαη Θξαθηθή Πξνζέγγηζε» Ξάλζε Ηνχληνο

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ Δ Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΠΟΛ. 1127 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Μεηαπηπρηαθόο Σνκέαο: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία κε ζέκα: Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από παξάλνκεο νηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών. Θεσσαλονίκη 15-2-2012 Αριθμ.πρωτ.159 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε

Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Καξαηζηφξα Γεκήηξε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΗΟΓΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ UK Diverted Profits Tax Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4321/2015 2 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ Δηζαγσγή δξάζεσλ πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ»

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα