ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 2008/0215(CNS) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (COM(2008)0727 C /0215(CNS)) Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων Εισηγητής: Benoît Hamon PR\ doc PE v01-00

2 PR_CNS_art51am Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα * Διαδικασία διαβούλευσης πλειοψηφία των ψηφισάντων **I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων **II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης *** Σύμφωνη γνώμη πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ ***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων ***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης ***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου (Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή) Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών. PE v /40 PR\ doc

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...37 PR\ doc 3/40 PE v01-00

4 PE v /40 PR\ doc

5 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις (COM(2008)0727 C /0215(CNS)) (Διαδικασία διαβούλευσης) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0727), έχοντας υπόψη το άρθρο 94 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C ), έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2009), 1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε 2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ 3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά 4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής 5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Τροπολογία 1 Πρόταση οδηγίας τροποποιητική πράξη Άρθρο 1 σημείο 4 Οδηγία 2003/48/ΕΚ Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α α σημείο ii Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή (ii) κατά τη λήξη της προθεσμίας, τουλάχιστον το 95% του επενδυμένου κεφαλαίου Τροπολογία (ii) κατά τη λήξη της προθεσμίας, τουλάχιστον το 90% του επενδυμένου κεφαλαίου Or. fr PR\ doc 5/40 PE v01-00

6 Αιτιολόγηση Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί, αφενός, ότι το εγγυημένο κεφάλαιο στο πλαίσιο του ορισμού των τόκων αντιστοιχεί σε 90% και, αφετέρου, ότι το μέρος των προϊόντων ασφάλειας ζωής που καλύπτονται από την οδηγία δεν είναι κατώτερο του 10%, προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα καταστρατήγησης της οδηγίας. Τροπολογία 2 Πρόταση οδηγίας τροποποιητική πράξη Άρθρο 1 σημείο 4 Οδηγία 2003/48/ΕΚ Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή (ε) τα οφέλη που προκύπτουν από σύμβαση ασφάλισης ζωής σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει κάλυψη των βιομετρικών κινδύνων η οποία, εκφραζόμενη ως μέσος όρος κατά τη διάρκεια της σύμβασης, είναι χαμηλότερη του 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου και η πραγματική της απόδοση συνδέεται πλήρως με τους τόκους ή τα εισοδήματα των κατηγοριών που αναφέρονται στα στοιχεία α), αα), β), γ) και δ) προς τούτο, θεωρείται όφελος προερχόμενο από τη σύμβαση ασφάλισης ζωής η ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ των ποσών που καταβάλλονται στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης και του συνολικού ποσού των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί προς την εταιρεία ασφάλισης ζωής στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης. Τροπολογία (ε) τα οφέλη που προκύπτουν από σύμβαση ασφάλισης ζωής σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει κάλυψη των βιομετρικών κινδύνων η οποία, εκφραζόμενη ως μέσος όρος κατά τη διάρκεια της σύμβασης, είναι χαμηλότερη του 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου και η πραγματική της απόδοση συνδέεται πλήρως με τους τόκους ή τα εισοδήματα των κατηγοριών που αναφέρονται στα στοιχεία α), αα), β), γ) και δ) προς τούτο, θεωρείται όφελος προερχόμενο από τη σύμβαση ασφάλισης ζωής η ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ των ποσών που καταβάλλονται στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης και του συνολικού ποσού των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί προς την εταιρεία ασφάλισης ζωής στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης. Or. fr Αιτιολόγηση Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί, αφενός, ότι το εγγυημένο κεφάλαιο στο πλαίσιο του ορισμού των τόκων αντιστοιχεί σε 90% και, αφετέρου, ότι το μέρος των προϊόντων ασφάλειας ζωής που καλύπτονται από την οδηγία δεν είναι κατώτερο του 10%, προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα καταστρατήγησης της οδηγίας. PE v /40 PR\ doc

7 Τροπολογία 3 Πρόταση οδηγίας τροποποιητική πράξη Άρθρο 1 σημείο 5 α (νέο) Οδηγία 2003/48/ΕΚ Άρθρο 10 παράγραφος 2 Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία Αιτιολόγηση 5α) Στο άρθρο 10, παράγραφος 2, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: "- την εκπνοή περιόδου τριών ετών παρακράτησης στην πηγή με συντελεστή 35%, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1." Η μεταβατική περίοδος πρέπει να γίνει πραγματικά μεταβατική με την πρόβλεψη καθορισμένης ημερομηνίας λήξης. Η φυσικότερη λύση είναι να ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα που υποδεικνύει η παράγραφος 1 του άρθρου 11, με πρόβλεψη μέγιστης περιόδου τριών ετών για την εφαρμογή των τριών αυξανόμενων συντελεστών 15%, 20% και 35%. Or. fr Τροπολογία 4 Πρόταση οδηγίας τροποποιητική πράξη Άρθρο 1 σημείο 10 α (νέο) Οδηγία 2003/48/ΕΚ Άρθρο 18 Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 10α) Στο άρθρο 18 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: "Στο πλαίσιο των εκθέσεων αυτών, η Επιτροπή εξετάζει ειδικότερα κατά πόσον ενδείκνυται η επέκταση του πεδίου εφαρμογής στο σύνολο των πηγών χρηματοοικονομικών εισοδημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων και των υπεραξιών, καθώς και στις πληρωμές προς όλα τα νομικά πρόσωπα." Or. fr PR\ doc 7/40 PE v01-00

8 Αιτιολόγηση Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι το περιοδικό έργο της επανεξέτασης της οδηγίας από την Επιτροπή θα περιλαμβάνει απαραιτήτως το ζήτημα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ενδεχόμενα μελλοντικά φαινόμενα μαζικής καταστρατήγησης της οδηγίας. Τροπολογία 5 Πρόταση οδηγίας τροποποιητική πράξη Παράρτημα σημείο 2 Οδηγία 2003/48/ΕΚ Παράρτημα Ι Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «Κατάλογος νομικών μορφών οντοτήτων και νομικών μορφωμάτων στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 3 λόγω της παρουσίας της καταστατικής τους έδρας στο έδαφος συγκεκριμένων χωρών ή περιοχών δικαιοδοσίας» 1. Οντότητες και νομικά μορφώματα η καταστατική έδρα των οποίων βρίσκεται σε χώρα ή περιοχή δικαιοδοσίας εκτός του εδαφικού πεδίου εφαρμογής της οδηγίας όπως ορίζεται στο άρθρο 7 και τα οποία διαφέρουν από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2: Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Μπαχάμες Μπαχρέιν Μπαρμπάντος Μπελίζ Βερμούδες Μπρουνέι Νήσοι Κουκ International business company Foundation (Ίδρυμα) International business company Financial trust International business company International business company International trust International Limited Partnership International trust PE v /40 PR\ doc

9 International company International partnership Κόστα Ρίκα Τζιμπουτί Ντομίνικα Φίτζι Γαλλική Πολυνησία Γκουάμ Γουατεμάλα Χονγκ Κονγκ Κιριμπάτι Λαμπουάν (Μαλαισία) Λίβανος Μακάο Μαλδίβες Βόρειες Μαριάννες (Νήσοι) Νήσοι Μάρσαλ Απαλλασσόμενη εταιρεία (Ξένο) καταπίστευμα (trust) International business company Société (Εταιρεία) Société de personnes (Προσωπική εταιρεία) Société en participation (Κοινή επιχείρηση ) (Ξένο) καταπίστευμα (trust) Company Ατομική επιχείρηση Partnership (Ξένο) καταπίστευμα (trust) Fundación (Ίδρυμα) Offshore company Malaysian offshore bank Offshore limited partnership Offshore trust Εταιρείες που τυγχάνουν καθεστώτος υπεράκτιας εταιρείας Fundação (Ίδρυμα) Το σύνολο των εταιρειών κεφαλαίου, των προσωπικών εταιρειών και των ξένων καταπιστευμάτων (trust) Foreign sales corporation Offshore banking corporation (Ξένο) καταπίστευμα (trust) PR\ doc 9/40 PE v01-00

10 Μαυρίκιος Μικρονησία Ναούρου Νέα Καληδονία Νιούε Παναμάς Παλάου Φιλιππίνες Πουέρτο Ρίκο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Global business company cat. 1 and 2 Company Partnership (Ξένο) καταπίστευμα (trust) Trusts/nominee company (καταπίστευμα (trust)/εικονική εταιρεία) Company Partnership Ατομική επιχείρηση Ξένη διαθήκη Ξένη περιουσία Άλλα είδη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνάπτονται με την κυβέρνηση Société (Εταιρεία) Société civile (Αστική εταιρεία) Société de personnes (Προσωπική εταιρεία) Κοινή επιχείρηση Κληρονομία θανόντος (Ξένο) καταπίστευμα (trust) International business company Fideicomiso () Fundación de interés privado (Ίδρυμα) Company Partnership Ατομική επιχείρηση Γραφείο αντιπροσωπείας Credit union (Χρηματοοικονομικός συνεταιρισμός) Cooperative (Συνεταιρισμός) (Ξένο) καταπίστευμα (trust) Estate International banking entity Foundation Απαλλασσόμενη εταιρεία PE v /40 PR\ doc

11 Αγία Λουκία Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Σαμόα Σεϋχέλλες Σιγκαπούρη Νήσοι Σολομώντος Νότια Αφρική Τόνγκα Τουβαλού Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ. Ουρουγουάη Βανουάτου International trust International company Offshore bank Offshore insurance company International partnership Limited partnership International business company Company Partnership Provident fund (Ταµείο Πρόνοιας) Απαλλασσόμενη εταιρεία Απαλλασσόμενη εταιρεία International company 2. Οντότητες και νομικά μορφώματα η καταστατική έδρα των οποίων βρίσκεται σε χώρα ή σε περιοχή δικαιοδοσίας που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, για τα οποία ισχύει το άρθρο 2 παράγραφος 3 εν αναμονή της έκδοσης από την ενδιαφερόμενη χώρα ή περιοχή δικαιοδοσίας διατάξεων ισοδύναμων με εκείνες του άρθρου 4 παράγραφος 2: Ανδόρα Ανγκουίλλα PR\ doc 11/40 PE v01-00

12 Αρούμπα Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Νήσοι Κέιμαν Γκέρνσεϋ Νήσος Μαν Τζέρσεϋ Λιχτενστάιν Μονακό Μοντσερράτ Ολλανδικές Αντίλλες Άγιος Μαρίνος Ελβετία Νήσοι Τέρκς και Κάικος Stichting (Ίδρυμα) Εταιρείες που τυγχάνουν καθεστώτος υπεράκτιας εταιρείας International business company Απαλλασσόμενη εταιρεία Zero tax company (εταιρεία μηδενικού φόρου) Anstalt () Stiftung (Ίδρυμα) Fondation (Ίδρυμα) Stichting (Ίδρυμα) Fondazione (Ίδρυμα) Ίδρυμα Απαλλασσόμενη εταιρεία Limited partnership Τροπολογία "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. Οι νομικές μορφές των οντοτήτων και νομικών μορφωμάτων στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 3 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: Εταιρείες που λειτουργούν υπό καθεστώς περιορισμένης ευθύνης, ασχέτως εάν η ευθύνη περιορίζεται βάσει μετοχών, εγγύησης ή άλλου μηχανισμού PE v /40 PR\ doc

13 Άλλες μορφές νομικών προσώπων που λειτουργούν υπό καθεστώς περιορισμένης ευθύνης, ασχέτως εάν η ευθύνη περιορίζεται βάσει μετοχών, εγγύησης ή άλλου μηχανισμού Διεθνείς εταιρείες Διεθνείς εμπορικές εταιρείες Εξαιρούμενες εταιρείες Protected cell companies or corporations (εταιρείες με διαχωρισμό του ενεργητικού/ παθητικού σε μη αυτόνομα τμήματα) Incorporated cell companies or corporations (εταιρείες με διαχωρισμό του ενεργητικού/ παθητικού σε αυτόνομα τμήματα) Διεθνείς τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών παρεμφερούς ονομασίας Υπεράκτιες (Offshore) τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών παρεμφερούς ονομασίας Ασφαλιστικές εταιρείες Αντασφαλιστικές εταιρείες Συνεταιρισμοί Πιστωτικοί συνεταιρισμοί Πάσης φύσεως εταιρείες προσώπων, όπως (μεταξύ άλλων) ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες υπό καθεστώς περιορισμένης ευθύνης, διεθνείς εταιρείες προσώπων και διεθνείς εμπορικές εταιρείες προσώπων Κοινές επιχειρήσεις (joint ventures) Καταπιστεύματα Δομές διακανονισμού (settlements) Ιδρύματα Κληροδοτήματα Ταμεία (funds) όλων των μορφών Υποκαταστήματα οποιασδήποτε από τις ανωτέρω οντότητες και μορφώματα Γραφεία αντιπροσωπείας οποιασδήποτε από τις ανωτέρω οντότητες και μορφώματα Μόνιμες εγκαταστάσεις οποιασδήποτε από τις ανωτέρω οντότητες και μορφώματα Multiform Foundation, ασχέτως περιγραφής 2. Οι χώρες ή περιοχές δικαιοδοσίας που δεν εμπίπτουν στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 7, και διαφέρουν από τις απαριθμούμενες στο άρθρο 17 παράγραφος 2 για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 3 όσον αφορά τις νομικές μορφές των οντοτήτων και νομικών μορφωμάτων που αναφέρονται στο μέρος 1 του παρόντος παραρτήματος εάν η καταστατική έδρα τους βρίσκεται εκεί, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες: Άνζουαν Αντίγκουα και Μπαρμπούντα PR\ doc 13/40 PE v01-00

14 Μπαχάμες Μπαχρέιν Μπαρμπάντος Μπελίζ Βερμούδες Μπρουνέι Νήσοι Κουκ Κόστα Ρίκα Τζιμπουτί Ντομίνικα Ντουμπάι Φίτζι Γαλλική Πολυνησία Γκάνα Γρενάδα Γκουάμ Γουατεμάλα Χονγκ Κονγκ Κιριμπάτι Λαμπουάν (Μαλαισία) Λίβανος Λιβερία Μακάο Μακεδονία Μαλδίβες Μαυροβούνιο Βόρειες Μαριάννες (Νήσοι) Νήσοι Μάρσαλ Μαυρίκιος Μικρονησία Ναούρου Νέα Καληδονία Νιούε Παναμάς Παλάου Φιλιππίνες Πουέρτο Ρίκο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Αγία Λουκία Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες PE v /40 PR\ doc

15 Σαμόα Σάο Τομέ και Πρίντσιπε Σεϋχέλλες Σιγκαπούρη Νήσοι Σολομώντος Σομαλία Νότια Αφρική Τόνγκα Τουβαλού Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ Ουρουγουάη Βανουάτου 3. Οι χώρες ή περιοχές δικαιοδοσίας που απαριθμούνται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 3 εν αναμονή της έγκρισης από τη σχετική χώρα ή περιοχή δικαιοδοσίας διατάξεων ισοδύναμων προς τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 όσον αφορά τις νομικές μορφές των οντοτήτων και νομικών μορφωμάτων που αναφέρονται στο μέρος 1 του παρόντος παραρτήματος εάν η καταστατική έδρα τους βρίσκεται εκεί, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες: Άλντερνυ Ανδόρα Ανγκουίλλα Αρούμπα Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Νήσοι Κέιμαν Γιβραλτάρ Γκέρνσεϋ Νήσος Μαν Τζέρσεϋ Λιχτενστάιν Μονακό Μοντσερράτ Ολλανδικές Αντίλλες Άγιος Μαρίνος Σαρκ Ελβετία Νήσοι Τέρκς και Κάικος 4. Όλες οι νομικές μορφές οντοτήτων και νομικών μορφωμάτων που αναφέρονται στο μέρος 1 του παρόντος παραρτήματος καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 3 εάν η PR\ doc 15/40 PE v01-00

16 καταστατική έδρα τους βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις χώρες ή περιοχές δικαιοδοσίας που αναφέρονται στα μέρη 2 και 3 του παρόντος παραρτήματος εφόσον: α. Η χώρα ή περιοχή δικαιοδοσίας που αναφέρεται στα μέρη 2 και 3 μπορεί να ζητήσει από την επιτροπή του άρθρου 18β να εξαιρεθεί οποιαδήποτε από τις νομικές μορφές των οντοτήτων ή νομικών μορφωμάτων που αναφέρονται στο μέρος 1 για τη δεδομένη χώρα ή περιοχή δικαιοδοσίας, με το σκεπτικό ότι οι νομικές μορφές των εν λόγω οντοτήτων ή νομικών μορφωμάτων δεν θα μπορούσαν να έχουν την καταστατική έδρα τους εκεί ή ότι στην πραγματικότητα εξασφαλίζεται κατάλληλη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων που καταβάλλονται στα εν λόγω νομικά πρόσωπα ή μορφώματα β. Η επιτροπή δημοσιεύσει την αιτιολογημένη απόφασή της εντός 3 μηνών από την ανωτέρω αίτηση και διευκρινιστεί ότι οι νομικές μορφές των οντοτήτων και νομικών μορφωμάτων αφαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος 1 όσον αφορά την αιτούσα χώρα ή περιοχή δικαιοδοσίας για καθορισμένη περίοδο, όχι μεγαλύτερη των δύο ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση της χώρας ή περιοχής δικαιοδοσίας που υποβάλλεται όχι περισσότερο από έξι μήνες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της περιόδου αυτής. Αιτιολόγηση Or. en Για να μειωθούν τα ενδεχόμενα «παραθυράκια» της οδηγίας, είναι σκόπιμο να αλλάξει το παράρτημα 1 κατά τρόπο ώστε να απαριθμούνται πρώτα όλες οι νομικές μορφές οντοτήτων και νομικών μορφωμάτων και ύστερα οι σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας. Για λόγους δίκαιης μεταχείρισης της σχετικής περιοχής δικαιοδοσίας, προβλέπεται μια διαδικασία που της επιτρέπει να ζητήσει να αποκλειστεί από τον κατάλογο μια νομική μορφή οντοτήτων ή νομικών μορφωμάτων. Τροπολογία 6 Πρόταση οδηγίας τροποποιητική πράξη Παράρτημα σημείο 2 Οδηγία 2003/48/ΕΚ Παράρτημα III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Κατάλογος «φορέων πληρωμής κατά την είσπραξη» βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα καταπιστεύματα (trusts) και ανάλογα νομικά μορφώματα αναφέρονται για τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν εθνικό φορολογικό καθεστώς για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που λαμβάνονται για λογαριασμό παρόμοιων νομικών μορφωμάτων από το πρόσωπο που κατέχει PE v /40 PR\ doc

17 τον κύριο τίτλο κυριότητας και εξασφαλίζει κατά κύριο λόγο τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και των εισοδημάτων του νομικού μορφώματος και το οποίο κατοικεί στο έδαφός τους. Ο κατάλογος αυτός αναφέρεται σε καταπιστεύματα (trusts) και ανάλογα νομικά μορφώματα η καταστατική έδρα των κινητών στοιχείων ενεργητικού των οποίων βρίσκεται στις χώρες αυτές (κατοικία του βασικού διαχειριστή (trustee) ή άλλου διοικητικού υπαλλήλου αρμόδιου για τη διαχείριση των κινητών στοιχείων ενεργητικού), ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος βάσει του οποίου έχουν συσταθεί τα καταπιστεύματα αυτά και τα ανάλογα νομικά μορφώματα. Χώρες Κατάλογος οντοτήτων και μορφωμάτων Παρατηρήσεις Βέλγιο - Société de droit commun / maatschap (Αστική ή εμπορική εταιρεία άνευ νομικής προσωπικότητας) - Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (Εταιρεία άνευ νομικής προσωπικότητας που έχει ως στόχο τη διαχείριση μιας η περισσότερων συγκεκριμένων εμπορικών πράξεων) Βλ. άρθρα 46, 47 και 48 του Βελγικού εταιρικού κώδικα. Οι "εταιρείες" αυτές (η επωνυμία των οποίων παρέχεται στα γαλλικά και τα ολλανδικά) στερούνται νομικής προσωπικότητας, και από την άποψη της φορολόγησης εφαρμόζεται η μέθοδος διαφάνειας. Βουλγαρία - Société interne / stille handelsvennootschap (Εταιρεία άνευ νομικής προσωπικότητας στο πλαίσιο της οποίας ένα ή περισσότερα πρόσωπα έχουν συμφέροντα σε πράξεις που ένα ή περισσότερα άλλα πρόσωπα διαχειρίζονται για λογαριασμό τους) ανάλογο - Drujestvo sys specialna investicionna cel (Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού) -Investicionno drujestvo (Εταιρεία επενδύσεων, που δεν εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου 6) ανάλογο Οντότητα απαλλασσόμενη από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών Στη Βουλγαρία, τα καταπιστεύματα (trusts) μπορούν να αποτελούν αντικείμενο προσφοράς για δημόσια εγγραφή, ενώ απαλλάσσονται και από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών Τσεχική Δημοκρατία - Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. or V.O.S.) PR\ doc 17/40 PE v01-00

18 (Προσωπική εταιρεία) - Sdruženi (ένωση) - Družstvo (συνεταιρισμός ) - Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) (Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)) ανάλογο Δανία - Interessentskaber (Ομόρρυθμη εταιρεία) - Kommanditselskaber (Ετερόρρυθμη Εταιρεία) - Partnerselskaber (προσωπική εταιρεία) - Evropské hospodářské zájmové sdružení (EØFG) (Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)) ανάλογο Γερμανία - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Αστική εταιρεία) - Kommanditgesellschaft KG, offene Handelsgesellschaft OHG (Εμπορική εταιρεία) - Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Eυρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)) Εσθονία Ιρλανδία - Täisühing- TÜ (Ομόρρυθμη εταιρεία) - Usaldusühing-UÜ (Ετερόρρυθμη Εταιρεία) ανάλογο - Προσωπική εταιρεία και λέσχη επενδύσεων Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες φορολογούνται ως χωριστές φορολογητέες οντότητες, και όλα τα εισοδήματα που διανέμονται θεωρούνται μερίσματα (και υπόκεινται στον φόρο διανομής εισοδημάτων) Οι Ιρλανδοί καταπιστευτικοί διαχειριστές (trustee) που είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας PE v /40 PR\ doc

19 Ελλάδα Ισπανία - Eυρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Συμφέροντος (ΕΟΟΣ) - Omorrythmos Eteria (OE) (Ομόρρυθμος εταιρεία - ΟΕ) - Eterorythmos Eteria (EE) (Ετερόρρυθμος εταιρεία- ΕΕ) ανάλογο Οντότητες που υπόκεινται στο σύστημα φορολόγησης όσον αφορά τη διανομή των κερδών: - Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (Αστική εταιρεία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα), - Agrupación europea de interés económico (AEIE) (Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)), - Herencias yacentes (Κληρονομία θανόντος), - Comunidad de bienes (Συγκυριότητα). φορολογούνται επί των εισοδημάτων του καταπιστεύματος (trust). Οι εταιρείες υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος εταιρειών. Ωστόσο, έως το 50% των κερδών των εταιρειών αυτών αποδίδεται στους εταίρους και φορολογείται με τον ατομικό φορολογικό συντελεστή εκάστου εξ αυτών Γαλλία - Άλλες οντότητες στερούμενες νομικής προσωπικότητας οι οποίες συνιστούν χωριστή οικονομική μονάδα ή χωριστή ομάδα στοιχείων ενεργητικού (άρθρο 35 παράγραφος 4 του Ley General Tributaria). ανάλογο Société en participation (Κοινή επιχείρηση ) - Société ou association de fait (Εταιρεία "εν τοις πράγμασι") - Indivision (Συγκυριότητα) PR\ doc 19/40 PE v01-00

20 Ιταλία ανάλογο - Società semplice (Αστική εταιρεία και εξομοιούμενη οντότητα) - Μη εμπορική οντότητα στερούμενη νομικής προσωπικότητας ανάλογο Η κατηγορία των οντοτήτων που αντιμετωπίζονται ως società semplici περιλαμβάνει: società di fatto (εταιρείες "εν τοις πράγμασι"), που δεν έχουν ως σκοπό τους εμπορικές δραστηριότητες, και associazioni (ενώσεις) τις οποίες οργανώνουν καλλιτέχνες ή άλλοι επαγγελματίες για την πρακτική άσκηση της τέχνης ή του επαγγέλματός τους στο πλαίσιο ενώσεων που στερούνται νομικής προσωπικότητας Η κατηγορία των μη εμπορικών οντοτήτων που στερούνται νομικής προσωπικότητας είναι ευρεία και μπορεί να συμπεριλάβει διάφορα είδη οργανισμών: ενώσεις, συνδικάτα, επιτροπές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κτλ. Κύπρος Λετονία Λιθουανία - Syneterismos (Συνεταιρισμός) - syndesmos ή somatio (Σύνδεσμος ή σωματείο) - Synergatikes (Συνεργατικές) ανάλογο - Ekswxwria Eteria (Εξωχώρια εταιρεία) - Pilnsabiedrība (Ομόρρυθμη εταιρεία) - Komandītsabiedrība (Ετερόρρυθμη Εταιρεία) - Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (Eυρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)) - Biedrības un nodibinājumi (Ένωση και ίδρυμα) - Lauksaimniecības kooperatīvi (Αγροτικός συνεταιρισμός) ανάλογο - Europos ekonominių interesų Τα καταπιστεύματα (trusts) που δημιουργούνται στο πλαίσιο της κυπριακής δικαιοδοσίας θεωρούνται διαφανείς οντότητες βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Οι τόκοι και η υπεραξία επί των PE v /40 PR\ doc

21 Λουξεμβούργο Ουγγαρία Mάλτα Κάτω Χώρες Αυστρία grupės (Eυρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)) - Asociacija (Ένωση) ανάλογο - Société en nom collectif (Ομόρρυθμη εταιρεία) - Société en commandite simple (Ετερόρρυθμη εταιρεία) ανάλογο ανάλογο - Soċjetà in akomonditia (Ετερόρρυθμη εταιρεία, το κεφάλαιο της οποίας δεν επιμερίζεται σε μετοχές - Arrangement in participation (Ένωση en participation ) - Λέσχη επενδύσεων - Soċjetà Kooperattiva (Συνεταιρισμός ) - Vennootschap onder firma (Ομόρρυθμη εταιρεία) - Commanditaire vennootschap (Ετερόρρυθμη εταιρεία) - Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)) - Vereniging (Ένωση) Stichting (Ίδρυμα) ανάλογο - Personengesellschaft (Προσωπική εταιρεία) - Offene Personengesellschaft (Ομόρρυθμη εταιρεία) - Kommanditgesellschaft, KG (Ετερόρρυθμη εταιρεία) - Gesellschaft nach bürgerlichem μετοχών ή ομολόγων που λαμβάνονται από τις ενώσεις απαλλάσονται από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών. Η εθνική ουγγρική νομοθεσία αναγνωρίζει τα καταπιστεύματα (trusts) ως "οντότητες" Οι ετερόρρυθμες εταιρείες το κεφάλαιο των οποίων επιμερίζεται σε μετοχές υπόκεινται στον γενικό φόρο εισοδήματος εταιρειών. Οι ομόρρυθμες εταιρείες, οι ετερόρρυθμες εταιρείες και οι ΕΟΟΣ θεωρούνται διαφανείς οντότητες από φορολογική άποψη. Οι Verenigingen (Ενώσεις) και stichtingen (ιδρύματα) απαλλάσσονται από τη φορολογία εκτός εάν ασκούν εμπορικές δραστηριότητες. Οι προσωπικές εταιρείες θεωρούνται διαφανείς, ακόμη και αν εκλαμβάνονται ως χωριστές οντότητες για τον υπολογισμό των κερδών. PR\ doc 21/40 PE v01-00

22 Recht, GesBR (Αστική εταιρεία) - Offene Erwerbsgeselllschaft (OEG) (Ομόρρυθμη επαγγελματική εταιρεία) - Kommandit- Erwerbsgesellschaft (Ετερόρρυθμη επαγγελματική εταιρεία) - Stille Gesellschaft (Αφανής συμμετοχή) - Einzelfirma (Ατομική επιχείρηση ) Αντιμετωπίζεται ως φυσιολογική "προσωπική εταιρεία" Φορολογείται ως εταιρεία τα εισοδήματα υπό μορφή τόκων φορολογούνται με μειωμένο συντελεστή 12,5% - Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Eυρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)) - Privatstiftung (Ιδιωτικό ίδρυμα) ανάλογο Πολωνία - Spólka jawna (Sp. j.) (Ομόρρυθμη εταιρεία) - Spólka komandytowa (Sp. k.) (Ετερόρρυθμη εταιρεία) - Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) - Spólka partnerska (Sp. p.) (Επαγγελματική προσωπική εταιρεία) Πορτογαλία - Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Eυρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)) ανάλογο - Sociedade civil (Αστική εταιρεία) άνευ νομικής προσωπικότητας Είναι διαφανείς από φορολογική άποψη οι αστικές εταιρείες άνευ νομικής προσωπικότητας, τα νομικά πρόσωπα που επιδίδονται σε καθορισμένες επαγγελματικές PE v /40 PR\ doc

23 - Νομικά πρόσωπα που επιδίδονται σε καθορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες όλοι οι εταίροι των οποίων είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν τις ίδιες επαγγελματικές δεξιότητες δραστηριότητες, οι ACE (είδος κοινής επιχείρησης που διαθέτει νομική προσωπικότητα), οι ΕΟΟΣ και οι εταιρείες που κατέχουν στοιχεία ενεργητικού τα οποία είτε ελέγχονται από οικογενειακό όμιλο είτε ανήκουν εξ ολοκλήρου σε πέντε ή λιγότερους εταίρους. Άλλες εταιρικές σχέσεις που στερούνται νομικής προσωπικότητας αντιμετωπίζονται ως εταιρείες και φορολογούνται βάσει των γενικών κανόνων που διέπουν τη φορολογία των επιχειρήσεων. - Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (Εθνική Ομάδα Οικονομικού Σκοπού ) Ρουμανία - Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)) - Sociedada gestora de participacoes sociais (SGPS) (Εταιρείες χαρτοφυλακίου που είτε ελέγχονται από οικογενειακό όμιλο είτε ανήκουν εξ ολοκλήρου σε πέντε ή λιγότερους εταίρους) - Herança jacente (κληρονομία θανόντος) - Ένωση άνευ νομικής προσωπικότητας - Υπεράκτια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε ζώνες ελεύθερου εμπορίου στη Μαδέρα ή στη νήσο Santa Maria των Αζορών ανάλογο - Ένωση (προσωπική εταιρεία) Οι υπεράκτιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ζώνες ελεύθερου εμπορίου στη Μαδέρα ή στη νήσο Santa Maria των Αζορών απαλλάσονται από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών και την παρακράτηση φόρου στην πηγή για τα μερίσματα, τους τόκους, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανάλογες πληρωμές που καταβάλλονται στην ξένη μητρική εταιρεία. Τα μόνα καταπιστεύματα (trusts) που επιτρέπονται στο πλαίσιο της πορτογαλικής νομοθεσίας είναι εκείνα που έχουν συσταθεί βάσει νομοθεσίας ξένης χώρας από νομικά πρόσωπα στο International Business Centre της Μαδέρα και τα στοιχεία ενεργητικού του trust συνιστούν αυτόνομο τμήμα της περιουσίας του νομικού προσώπου που ενεργεί ως διαχειριστής (trustee). - Cooperative (Συνεταιρισμός) PR\ doc 23/40 PE v01-00

24 Σλοβενία Σλοβακική Δημοκρατία ανάλογο - Samostojni podjetnik (Ατομική επιχείρηση ) ανάλογο - Verejná obchodná spoločnosť (Ομόρρυθμη εταιρεία) - Európske združenie hospodárskych záujmov (Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)) - Komanditná spoločnosť (Ετερόρρυθμη εταιρεία) όσον αφορά τα εισοδήματα που αποδίδονται σε ομόρρυθμο εταίρο - Združenie (Ένωση) - Οντότητες που δεν έχουν σκοπό την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: επαγγελματικά επιμελητήρια, εθελοντικές ενώσεις πολιτών, Nadácia (ιδρύματα) Η φορολογητέα βάση υπολογίζεται αρχικά για την ετερόρρυθμη εταιρεία στο σύνολό της και κατόπιν κατανέμεται στους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους εταίρους. Τα εισοδήματα κερδοφόρων μεριδίων που λαμβάνουν οι ομόρρυθμοι εταίροι ετερόρρυθμης εταιρείας φορολογούνται στο επίπεδο των ομόρρυθμων εταίρων. Το υπόλοιπο εισόδημα των ετερόρρυθμων εταίρων φορολογείται αρχικά σε επίπεδο προσωπικής εταιρείας σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις εταιρείες κεφαλαίου. Φινλανδία ανάλογο - yksityisliike (Μη εγγεγραμμένη επιχείρηση) Στα απαλλασσόμενα εισοδήματα περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που προέρχονται από δραστηριότητες που συνιστούν τον σκοπό σύστασης του οργανισμού, εκτός από τα εισοδήματα που υπόκεινται στο καθεστώς παρακράτησης του φόρου στην πηγή. - avoin yhtiö / öppet bolag (Προσωπική εταιρεία) - kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (Ετερόρρυθμη PE v /40 PR\ doc

25 εταιρεία) - kuolinpesä / dödsbo (Κληρονομία θανόντος) Σουηδία - eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)) ανάλογο - handelsbolag (Ομόρρυθμη εταιρεία) - kommanditbolag (Ετερόρρυθμη εταιρεία) - enkelt bolag (Απλή προσωπική εταιρεία) ανάλογο Ηνωμένο Βασίλειο - General partnership (Ομόρρυθμη Εταιρεία) - Limited partnership (Ετερόρρυθμη εταιρεία) Οι ομόρρυθμες εταιρείες, οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ΕΟΟΣ είναι διαφανείς για φορολογικούς σκοπούς. - Limited liability partnership (Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) - EEIG (ΕΟΟΣ) - Investment club (Λέσχη επενδύσεων τα μέλη της οποίας δικαιούνται συγκεκριμένο μερίδιο των στοιχείων ενεργητικού) PR\ doc 25/40 PE v01-00

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4302,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4302, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4302, 4.11.2011 4.11.2011 146(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μεταφοράς των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες Αγία Λουκία 5 5 3 8 3 Άγιος Βικέντιος 4 4 3 8 3 Άγιος Κίτς & Νέβις 4 4 3 7-8 3 Άγιος Πέτρος & Μικελόν 4 5 3 10 3 Αζερμπαϊτζάν 2 3 3 6 3

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 για το έτος 2015.

Θέμα: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 για το έτος 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ : ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0035(CNS) 3 Απριλίου 2001 * ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για παρέκκλιση από ορισµένες διατάξεις του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0806(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0806(CNS) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 16.10.2009 2009/0806(CNS) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρωτοβουλία του Βασιλείου της Σουηδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 2008/0089(CNS) 27.8.2008 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.3.2015 COM(2015) 129 final 2015/0065 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου EL EL 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 A6-0471/2008 4.12.2008 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τρίτη, 29 Μαΐου 2012 ΘΕΜΑ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA103 και ΚΑ107 Κινητικότητα για Φοιτητές και Προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α) ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων σταθερής και Internet Vodafone Home Vodafone Home double play ευέλικτα Vodafone Home telephony ευέλικτα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA101 Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου Συνεισφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2016 COM(2016) 236 final 2016/0125 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αλιείας 2009 2009/0038(CNS) 27.7.2009 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 1/5 Υπηρεσία Vodafone Home double play GR +300 Vodafone Home double play GR Vodafone Home double play ευέλικτα 300 Vodafone Home adsl plus double-play

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.1182/19.7.2013 Καθορισµός τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαµβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (ν. 2717/1999), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Για την εγγραφή στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεση που οδηγεί τις εξελίξεις στα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση!

Η έκθεση που οδηγεί τις εξελίξεις στα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση! Η έκθεση που οδηγεί τις εξελίξεις στα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση! 550 εκθέτες 55.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακής επιφάνειας 120.000 επισκέπτες από 55.000 επιχειρήσεις η εξέλιξη σε εκθέτες και εκθεσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 7-7-2011 Αριθ.Πρωτ.574 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.1080/31-8-2010

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary.

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ελλάδα - 2013 Κύπρος: Μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για διεθνείς επιχειρήσεις Η Κύπρος, λόγω του εξαιρετικά ευνοϊκού φορολογικού της συστήματος, είναι μια από τις πιο δημοφιλής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών µερισµάτων Πρακτικά παραδείγματα (Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2016 COM(2016) 201 final 2016/0109 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικό υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 1 Θέμα : Φορολογία Μηχανικών 2016 Τόπος: Τ.Ε.Ε Παρουσίαση: Chania Tax Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 23/11/2016 Εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και αγροτική εκμετάλλευση. Κέρδη από επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA Το Foreign Account Tax Compliance Act ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό FATCA, είναι οι Κανόνες Φορολογικής Συμμόρφωσης που σχεδίασε η Υπηρεσία Εσόδων των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός πελάτη. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία

Αριθμός πελάτη. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία Δήλωση Ενεργής Μη Χρηματοοικονομικής Οντότητας της Αλλοδαπής (Active Non-Financial Foreign Entity) βάσει του FATCA Για αποκλειστική χρήση από την Τράπεζα Επωνυμία πελάτη Αριθμός πελάτη Διεύθυνση πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

13608/16 ΜΑΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 2B

13608/16 ΜΑΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού (Non Profit Organisation) βάσει του FATCA Για αποκλειστική χρήση από την Τράπεζα Επωνυμία πελάτη

Δήλωση Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού (Non Profit Organisation) βάσει του FATCA Για αποκλειστική χρήση από την Τράπεζα Επωνυμία πελάτη Δήλωση Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού (Non Profit Organisation) βάσει του FATCA Για αποκλειστική χρήση από την Τράπεζα Επωνυμία πελάτη Αριθμός πελάτη Διεύθυνση πελάτη Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του πελάτη,

Διαβάστε περισσότερα