Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo"

Transcript

1 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτωβρίου 2012 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2

3 Schroder International Selection Fund (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ενημερωτικό Δελτίo Οκτωβρίου 2012 Διεύθυνση της Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Διαδίκτυo:

4 Schroder International Selection Fund Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου κειμένου και τις Αγγλικής έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, υπερτερεί πάντοτε η Αγγλική έκδοση.

5 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Σημαντικές πληροφορίες Σελίδα 5 Για την παραλαβή αντιγράφων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την Εταιρεία μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg Τηλ.: (+352) Fax: (+352) To παρόν ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») πρέπει να αναγνωσθεί στο σύνoλό του προτού υποβληθεί οποιαδήποτε αίτηση για Μερίδια. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, απευθυνθείτε στο χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή σε άλλον επαγγελματία σύμβoυλo. Τα Μερίδια πρoσφέρονται βάσει των πληρoφoριών που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και των εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν. Κανένα πρόσωπο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί για τη δημοσίευση διαφήμισης ή την παροχή πληροφοριών ή για να δώσει εγγυήσεις σχετικά με την προσφορά, τοποθέτηση, εγγραφή, πώληση, μετατροπή ή εξαγορά Μεριδίων πέρα από αυτές που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και εάν δημοσιευτούν, δοθούν ή πραγματοποιηθούν οι εν λόγω διαφημίσεις, πληροφορίες ή εγγυήσεις δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ωσάν να έχουν εγκριθεί από την Εταιρεία ή την Εταιρεία Διαχείρισης. Ούτε η παράδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ούτε η πρoσφορά, τοποθέτηση, εγγραφή ή έκδοση οποιωνδήποτε από τα Μερίδια επιφέρουν σε καμία περίπτωση συνέπειες ούτε συνιστούν δήλωση περί της ορθότητας των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καθ' οιανδήποτε χρονική στιγμή μεταγενέστερη της ημερομηνίας του παρόντος. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων τα ονόματα παρουσιάζονται εν συνεχεία, έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ανταποκρίνονται, όσο είναι εις θέση να γνωρίζουν, στην πραγματικότητα και δεν παραλείπεται κανένα ουσιώδες σχετικό στοιχείο. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν την αντίστοιχη ευθύνη. Σε ορισμένες χώρες είναι πιθανό να υπάρχουν περιορισμοί αναφορικά με τη διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, των συνοδευτικών εγγράφων του και στην προσφορά Μεριδίων. Οι Επενδυτές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για Μερίδια πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τις υφιστάμενες στη χώρα τους απαιτήσεις που αφoρoύν τις συναλλαγές Μεριδίων, οποιουσδήποτε ισχύοντες συναλλαγματικούς περιορισμούς και τις φoρoλoγικές συνέπειες οποιωνδήποτε συναλλαγών με Μερίδια. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποτελεί πρoσφoρά ή παρακίνηση από οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία μια τέτοια προσφορά ή παρακίνηση δεν θεωρούνται νόμιμες ή επιτρεπτές, ή προς οποιοδήπoτε πρόσωπo προς το oπoίo είναι παράνομη η υπoβoλή μιας τέτοιας πρoσφοράς ή παρακίνησης. Οι Επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ενδέχεται να μην βρίσκουν εφαρμογή όλες οι προστασίες που παρέχονται υπό το αντίστοιχο κανονιστικό καθεστώς τους και ενδέχεται να μην υφίσταται δικαίωμα αποζημίωσης υπό το εν λόγω κανονιστικό καθεστώς σε αυτή την περίπτωση. Η διατήρηση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους Επενδυτές είναι απαραίτητες ώστε η Εταιρεία Διαχείρισης να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υπηρεσίες που απαιτούν οι Επενδυτές και να συμμορφώνεται με τις νομικές και ρυθμιστικές της υποχρεώσεις. Πραγματοποιώντας εγγραφή για Μερίδια της Εταιρείας, οι Επενδυτές συμφωνούν ρητά ότι τα προσωπικά δεδομένα τους θα φυλάσσονται, θα τροποποιούνται, θα χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπo ή θα γνωστoπoιoύνται (i) στη Schroders και σε άλλους, οι oπoίoι παρεμβαίνουν στη διαδικασία της επιχειρηματικής σχέσης (π.χ., εξωτερικά κέντρα επεξεργασίας, πράκτορες διανομής ή πληρωμών), συμπεριλαμβανομένων εταιρειών με βάση σε χώρες όπου ενδέχεται να μην υπάρχουν νόμοι περί προστασίας των δεδομένων ή όπου οι νόμοι αυτοί ενδέχεται να είναι κατωτέρου επιπέδου από τους αντίστοιχους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (ii) όταν απαιτείται από νόμο ή κανονισμό (του Λουξεμβούργου ή διαφορετικής δικαιοδοσίας). Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται ούτε θα γνωστοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο διαφορετικό από αυτά που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο χωρίς τη συναίνεση των Επενδυτών.

6 Σελίδα 6 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται εντός της Schroders. Ωστόσο, λόγω του ότι οι πληροφορίες διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και γίνονται διαθέσιμες εκτός του Λουξεμβούργου, κατά την τήρηση των πληροφοριών στο εξωτερικό δεν είναι δυνατό να εγγυηθούμε επίπεδο εμπιστευτικότητας και επίπεδο προστασίας, όσον αφορά τους κανονισμούς προστασίας των δεδομένων, ίδιο με αυτά που υπάρχουν σε ισχύ επί του παρόντος στο Λουξεμβούργο. Η Schroders δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μη εξουσιοδοτημένος τρίτος λάβει γνώση ή αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο σε περίπτωση που στοιχειοθετείται αμέλεια της Schroders. Οι Επενδυτές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και δικαίωμα διόρθωσης αυτών σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα αυτά είναι εσφαλμένα ή ελλιπή. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του απαιτούμενου σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων. Για τη διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να απαιτηθεί η μετάφραση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου στις γλώσσες που ορίζονται από τις εποπτικές αρχές αυτών των χωρών. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου κειμένου και της αγγλικής έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, υπερισχύει πάντοτε η αγγλική έκδοση. Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διαδικασίες καταγραφής των τηλεφωνικών συνομιλιών για να καταγράψει οιαδήποτε συνομιλία. Οι Επενδυτές θεωρείται ότι συναινούν στην καταγραφή των συνομιλιών που διεξάγονται με την Εταιρεία Διαχείρισης και στη χρήση των εν λόγω συνομιλιών από την Εταιρεία Διαχείρισης ή και την Εταιρεία για νομικές διαδικασίες ή άλλως κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Η τιμή των Μεριδίων της Εταιρείας και τα έσοδα εξ αυτών ενδέχεται να μειωθούν ή και να αυξηθούν και ο Επενδυτής ενδέχεται να μην ανακτήσει το ποσό που επένδυσε.

7 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 7 Ορισμοί Διοικητικό Συμβούλιο Διοίκηση Ενότητα 1 1. Η Εταιρεία Δομή Επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές Κατηγορίες Μεριδίων Ενότητα 2 2. Συναλλαγές σε Μερίδια Εγγραφή για Μερίδια Εξαγορά και Μετατροπή Μεριδίων Περιορισμοί σχετικά με Εγγραφές και Μετατροπές σε ορισμένα Αμοιβαία Κεφάλαια ή Κατηγορίες Υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού Αναστολές ή Αναβολές Πολιτική συγχρονισμού της αγοράς και συχνών συναλλαγών 33 Ενότητα 3 3. Γενικές Πληροφορίες Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διοίκηση, χρεώσεις και έξοδα Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία Μερίσματα Φορολόγηση Συνελεύσεις και Εκθέσεις Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα Μερίδια Ομαδοποίηση (pooling) Συνδιαχείριση Προσάρτημα Ι Επενδυτικοί περιορισμοί Επενδύσεις σε Κινητές Αξίες και Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού Επενδύσεις σε Άλλα Στοιχεία Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Χρήση Τεχνικών και Μέσων που σχετίζονται με Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Διαδικασία διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου Διάφορα Παράρτημα ΙΙ Επενδυτικοί Κίνδυνοι Γενικοί Κίνδυνοι Κίνδυνος Επενδυτικού Στόχου Ρυθμιστικός Κίνδυνος Κίνδυνος Αναστολής των Συναλλαγών σε Μερίδια Κίνδυνος Επιτοκίου Πιστωτικός Κίνδυνος Κίνδυνος Ρευστότητας Κίνδυνος Πληθωρισμού / Αποπληθωρισμού Κίνδυνος Παράγωγων Χρηματοπιστωτικών Μέσων Κίνδυνος Τίτλων Επιλογής Κίνδυνος Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου Κίνδυνος Συναλλαγών επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και επί Δικαιωμάτων Προαίρεσης και Κίνδυνος Προθεσμιακών Συναλλαγών Κίνδυνος Γραμματίων που συνδέονται με Πιστωτικό Κίνδυνο Κίνδυνος Γραμματίων που συνδέονται με Μετοχές

8 Σελίδα 8 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo 15. Γενικός Κίνδυνος που συνδέεται με Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου Κίνδυνος Θεματοφυλακής Κίνδυνος Μικρότερων Εταιρειών Κίνδυνος Εταιρειών που συνδέονται με την Τεχνολογία Κίνδυνος Χρεωστικών Τίτλων Χαμηλότερης Αξιολόγησης και Υψηλότερης Εκτιμώμενης Απόδοσης Κίνδυνος Τίτλων που συνδέονται με Ακίνητα και Εταιρείες Ακινήτων Κίνδυνοι Ενυπόθηκων Τίτλων και Άλλων Τίτλων που Εξασφαλίζονται με Στοιχεία Ενεργητικού Κίνδυνος Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς Κίνδυνος που συνδέεται με Χρεωστικούς Τίτλους που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 144Α του Νόμου περί Αξιών του Κίνδυνος Τίτλων Αναδυόμενων και Λιγότερο Ανεπτυγμένων Αγορών Ειδικοί Κίνδυνοι που συνδέονται με Συναλλαγές Δανεισμού και Επαναγοράς Τίτλων Πιθανές Συγκρούσεις Συμφερόντων Επενδυτικά Κεφάλαια Φορολογική Αποτελεσματικότητα όσον αφορά τους Μεριδιούχους Κίνδυνος Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση έναντι του Ρενμίνμπι (RMΒ) Παράρτημα ΙΙΙ Λεπτομερή στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κοινά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια με μετοχές ανάπτυξης/ αξίας Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha Ποσοτικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμοιβαία Κεφάλαια Κατανομής Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Allocation Funds) Αμοιβαία Κεφάλαια Multi-Asset Αμοιβαία Κεφάλαια Multi Manager Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης (Absolute Return Funds) Κοινά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Mainstream Bond Funds) Ειδικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Bond Funds) Ειδικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Bond Funds) (Μέτριου-υψηλότερου κινδύνου) Αμυντικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Defensive Funds) Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds) Αμοιβαία Κεφάλαια σε Ξένα Νομίσματα (Currency Funds) Παράρτημα IV Λοιπές πληροφορίες

9 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Ορισμοί Σελίδα 9 Μερίδια Σώρευσης Καταστατικό AUD Εργάσιμη Ημέρα CHF Εταιρεία Θεματοφύλακας CSSF Ημέρα Συναλλαγών Μέλη του ΔΣ ή Διοικητικό Συμβούλιο Διανομέας Περίοδος Διανομής Μερίδια Διανομής ΕΟΧ Επιλέξιμο Στοιχείο Επιλέξιμο Κράτος ΟΝΕ EΕ EUR Χρηματιστηριακώς Διαπραγματεύσιμο Κεφάλαιο μερίδια που σωρεύουν το καθαρό εισόδημά τους, ώστε το εισόδημα να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των μεριδίων Το καταστατικό της Εταιρείας όπως τροποποιείται κατά καιρούς Δολάριο Αυστραλίας Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις αναλυτικές πληροφορίες στο Παράρτημα ΙΙΙ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, Εργάσιμη Ημέρα είναι μια ημέρα της εβδομάδας πλην της Πρωτοχρονιάς, της Μεγάλης Παρασκευής, της Δευτέρας του Πάσχα, της παραμονής των Χριστουγέννων, των Χριστουγέννων και της επομένης των Χριστουγέννων Φράγκο Ελβετίας Schroder International Selection Fund Η J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., η οποία ενεργεί ως τράπεζα θεματοφυλακής και διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου Commission de Surveillance du Secteur Financier (Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα του Λουξεμβούργου) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις αναλυτικές πληροφορίες στο Παράρτημα ΙΙΙ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μια Ημέρα Συναλλαγών ορίζεται ως μια Εργάσιμη Ημέρα που δεν εμπίπτει σε περίοδο αναστολής του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί επίσης να λαμβάνει υπόψη αν τα σχετικά τοπικά χρηματιστήρια ή/και οι Οργανωμένες Αγορές είναι ανοικτές για συναλλαγές και διακανονισμούς, και μπορεί να επιλέξει να θεωρεί τις εν λόγω αργίες Ημέρες κατά τις οποίες δεν πραγματοποιούνται Συναλλαγές για Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία επενδύουν ένα σημαντικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους στα εν λόγω κλειστά χρηματιστήρια ή/και τις Οργανωμένες Αγορές. Κατάλογος των προβλεπόμενων Ημερών κατά τις οποίες δεν πραγματοποιούνται Συναλλαγές για τα Αμοιβαία Κεφάλαια διατίθεται από την Εταιρεία Διαχείρισης κατόπιν αιτήματος καθώς επίσης και στη διαδικτυακή τοποθεσία Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Κάθε πρόσωπο ή οντότητα που διορίζεται δεόντως κατά καιρούς από την Εταιρεία Διαχείρισης για τη διανομή ή για το συντονισμό της διανομής των Μεριδίων Η περίοδος από μια ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία καταβάλλει μερίσματα έως την επόμενη ημερομηνία. Αυτή η περίοδος μπορεί να είναι ετήσια ή μικρότερη, όταν τα μερίσματα καταβάλλονται τακτικότερα Μερίδια τα οποία διανέμουν το εισόδημά τους Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος η κινητή αξία οποιουδήποτε είδους ή κάθε άλλο επιτρεπόμενο στοιχείο, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στο 1.A του Παραρτήματος I Περιλαμβάνει κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»), κάθε κράτος μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης («ΟΟΣΑ») και κάθε άλλο κράτος που τα Μέλη του ΔΣ θεωρούν κατάλληλο Οικονομική και Νομισματική Ένωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση Η ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα (αναφέρεται επίσης ως Ευρώ) Κάθε επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο είναι εισηγμένο σε χρηματιστήριο και αντιπροσωπεύει μια συγκέντρωση τίτλων, εμπορευμάτων ή νομισμάτων που συνήθως παρακολουθεί την απόδοση κάποιου δείκτη. Τα Χρηματιστηριακώς Διαπραγματεύσιμα Κεφάλαια (ETF) διακινούνται όπως οι μετοχές. Οι επενδύσεις σε ETF ανοικτού ή κλειστού τύπου θα επιτρέπονται εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ως (i) ΟΣΕΚΑ ή άλλοι ΟΣΕ ή (ii) κινητές αξίες, αντίστοιχα. Εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των (i) ή (ii) ανωτέρω, οι επενδύσεις θα περιορίζονται στο 10% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού οποιουδήποτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου διέπεται από το Νόμο του Λουξεμβούργου (σε συνδυασμό με κάθε

10 Σελίδα 10 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo άλλη επένδυση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον επενδυτικό περιορισμό 1.A (9) του Παραρτήματος I). Αμοιβαίο Κεφάλαιο GBP HKD Επενδυτικό Κεφάλαιο / Επενδυτικά Κεφάλαια Εταιρεία Επενδύσεων / Εταιρείες Επενδύσεων Επενδυτής JPY Νόμος Εταιρεία Διαχείρισης Καθαρή Αξία Ενεργητικού Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο OTC Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητα ή REIT Οργανωμένη Αγορά Κανονισμοί Ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας, το οποίο έχει τη δική του καθαρή αξία ενεργητικού και αντιπροσωπεύεται από μία ή περισσότερες χωριστές Κατηγορίες Μεριδίων Λίρα Αγγλίας Δολάριο Χονγκ Κονγκ ΟΣΕΚΑ ή άλλοι ΟΣΕ στους οποίους μπορούν να επενδύουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επενδυτικούς κανόνες που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι Εταιρεία επενδύσεων κλειστού τύπου η οποία επενδύει σε μερίδια άλλων εταιρειών. Μια Εταιρεία Επενδύσεων ταξινομείται ως κινητή αξία και, ως εκ τούτου, πληροί τις προϋποθέσεις ως επιλέξιμη επένδυση για έναν ΟΣΕΚΑ που διέπεται από το Νόμο του Λουξεμβούργου, εφόσον είναι εισηγμένη σε κάποια Οργανωμένη Αγορά. Κατά την παρούσα περίοδο, οι επενδύσεις σε Εταιρείες Επενδύσεων, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες σε κάποια Οργανωμένη Αγορά περιορίζονται στο 10% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διέπεται από το Νόμο του Λουξεμβούργου (σε συνδυασμό με κάθε άλλη επένδυση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον επενδυτικό περιορισμό 1.A (9) του Παραρτήματος I). Κάθε εγγραφόμενος για Μερίδια Γεν Ιαπωνίας Ο νόμος περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2010 Η Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο (όπως περιγράφεται κατωτέρω) πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των Μεριδίων Η αξία ανά Μερίδιο οποιασδήποτε Κατηγορίας Μεριδίων που καθορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού» όπως παρατίθεται στην Ενότητα 2.3 Εξωχρηματιστηριακά Κάθε εταιρεία η οποία έχει ως αποκλειστικό σκοπό να κατέχει και, στις περισσότερες περιπτώσεις, να διαχειρίζεται ακίνητα. Τα εν λόγω ακίνητα μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά χωρίς περιορισμό, ακίνητα στους τομείς των κατοικιών (διαμερίσματα), των εμπορικών ακινήτων (εμπορικά κέντρα, γραφεία) και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων (εργοστάσια, αποθήκες). Ορισμένες REIT μπορεί επίσης να συμμετέχουν σε συναλλαγές χρηματοδότησης ακινήτων και άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων. Μια REIT κλειστού τύπου, της οποίας τα μερίδια είναι εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά, ταξινομείται ως κινητή αξία εισηγμένη σε Οργανωμένη Αγορά και, ως εκ τούτου, πληροί τις προϋποθέσεις ως επιλέξιμη επένδυση για έναν ΟΣΕΚΑ που διέπεται από το Νόμο του Λουξεμβούργου. Ωστόσο, κατά την παρούσα περίοδο, οι επενδύσεις σε REIT ανοικτού και κλειστού τύπου, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες σε κάποια Οργανωμένη Αγορά περιορίζονται στο 10% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διέπεται από το Νόμο του Λουξεμβούργου (σε συνδυασμό με κάθε άλλη επένδυση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον επενδυτικό περιορισμό 1.A (9) του Παραρτήματος I). Η νομική δομή των REIT, οι επενδυτικοί περιορισμοί και το ρυθμιστικό και φορολογικό καθεστώς στα οποία υπάγονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία στην οποία έχουν συσταθεί. Κάθε αγορά κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ή κάθε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί κανονικά και είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό ενός Επιλέξιμου Κράτους Ο Νόμος, καθώς και κάθε τρέχων ή μελλοντικός συναφής νόμος ή εφαρμοστικός κανονισμός του Λουξεμβούργου, εγκύκλιος και γνωμοδότηση της CSSF

11 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Σελίδα 11 RMB Schroders SGD Μερίδιο Κατηγορία Μεριδίων Μεριδιούχος ΟΣΕΚΑ ΟΣΕ Οδηγία ΟΣΕΚΑ IV Ηνωμένο Βασίλειο Καθεστώς Διανομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο Καθεστώς Αμοιβαίων Κεφαλαίων Υποχρεωτικής Πληροφόρησης (Reporting Funds) στο Ηνωμένο Βασίλειο ΗΠΑ Ρενμίνμπι, το επίσημο νόμισμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το νόμισμα της Κίνας στις ηπειρωτικές (onshore) και υπεράκτιες (offshore) αγορές (κατά κύριο λόγο στο Χονγκ Κονγκ). Για λόγους σαφήνειας, κάθε αναφορά σε RMB στο όνομα ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στο νόμισμα αναφοράς του θα νοείται ως αναφορά σε υπεράκτια αμοιβαία κεφάλαια που εκφράζονται σε Ρενμίνμπι. Η τελική ελέγχουσα εταιρεία της Εταιρείας Διαχείρισης και οι θυγατρικές της και οι συνδεδεμένες εταιρείες της παγκοσμίως Δολάριο Σινγκαπούρης το μερίδιο χωρίς ονομαστική αξία σε οποιαδήποτε κατηγορία του κεφαλαίου της Εταιρείας Κάθε κατηγορία Μεριδίων με συγκεκριμένη δομή αμοιβών Κάθε κάτοχος Μεριδίων Κάθε «οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες» κατά την έννοια των σημείων α) και β) του Άρθρου 1 παράγραφος 2 της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ IV Κάθε «οργανισμός συλλογικών επενδύσεων» κατά την έννοια των σημείων α) και β) του Άρθρου 1 παράγραφος 2 της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ IV Η Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, όπως τροποποιήθηκε, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους ΟΣΕΚΑ Το Ηνωμένο Βασίλειο Φορολογικό καθεστώς σε σχέση με τους Μεριδιούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο Φορολογικό καθεστώς σε σχέση με τους Μεριδιούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (περιλαμβανομένων των Πολιτειών και της Περιφέρειας της Κολούμπια), τα εδάφη, οι κτήσεις και οποιεσδήποτε άλλες περιοχές υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους Δολάριο ΗΠΑ Κάθε αναφορά σε ώρα στο παρόν έγγραφο είναι αναφορά σε ώρα Λουξεμβούργου, πλην διαφορετικής επισήμανσης. Οι λέξεις που εμφανίζονται στον ενικό, όπου επιτρέπεται από τα συμφραζόμενα, θα περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και αντιστρόφως.

12 Σελίδα 12 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Μέλη του ΔΣ Massimo TOSATO Vice Chairman (Αντιπρόεδρος) Schroders PLC 31 Gresham Street London EC2V 7QA Ηνωμένο Βασίλειο Jacques ELVINGER Avocat (Δικηγόρος) Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Daniel DE FERNANDO GARCIA Independent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ) Agatha Christie Madrid Ισπανία Achim KUESSNER Country Head Germany, Austria & CEE (Υπεύθυνος Χώρας για Γερμανία, Αυστρία και ΚΑΕ) Schroder Investment Management GmbH Taunustor Frankfurt Γερμανία Richard MOUNTFORD Chief Executive of Asia Pacific (Γενικός Διευθυντής Ασία-Ειρηνικός) Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Suites 3301, Level 33 Two Pacific Place, 88 Queensway Χονγκ Κονγκ Ketil PETERSEN Country Head Nordic Region (Υπεύθυνος Χώρας Περιοχή Σκανδιναβίας) Schroder Investment Management A/S Store Strandstraede Copenhagen K Δανία Gavin RALSTON Global Head of Product (Παγκόσμιος Υπεύθυνος Προϊόντος) Schroder Investment Management Limited 31 Gresham Street London EC2V 7QA Ηνωμένο Βασίλειο Georges-Arnaud SAIER Independent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ) 49, Avenue George V Paris Γαλλία

13 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Διοίκηση Σελίδα 13 Έδρα Εταιρεία Διαχείρισης και Αντιπρόσωπος Έδρας Διαχειριστές Επενδύσεων Θεματοφύλακας Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Κύριος Νομικός Σύμβουλος 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2 CH-8021 Zürich Ελβετία Schroder Investment Management Limited 31 Gresham Street London EC2V 7QA Ηνωμένο Βασίλειο Schroder Investment Management Australia Limited Level 20 Angel Place, 123 Pitt Street Sydney NSW 2000 Αυστραλία Schroder Investment Management Brasil DTVM S.A. Rua Joaquim Floriano, º andar - cj. 141 / Σάο Πάολο SP Βραζιλία Schroder Investment Management North America Inc. 875 Third Avenue, 22nd Floor, New York New York Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Suites 3301, Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway Χονγκ Κονγκ Schroder Investment Management (Japan) Limited 21st Floor Marunouchi Trust Tower Main, Marunouchi, Chiyoda-Ku Tokyo Ιαπωνία Schroder Investment Management (Singapore) Limited 65 Chulia Street 46-00, OCBC Centre Σινγκαπούρη European Investors Inc. 640 Fifth Avenue, 8th Floor, New York, New York Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Fisch Asset Management AG Bellerive 241 Postfach CH-8034, Zürich Ελβετία J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. 400, route d'esch L-1471 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

14 Σελίδα 14 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Κύριος Πράκτορας Πληρωμών Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

15 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Ενότητα 1 Σελίδα Η Εταιρεία 1.1 Δομή Η Εταιρεία είναι μια εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου, η οποία συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και πληροί τις προϋποθέσεις, ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου («SICAV»). Η Εταιρεία διαθέτει χωριστά Αμοιβαία Κεφάλαια, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύεται από μία ή περισσότερες Κατηγορίες Μεριδίων. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διακρίνονται από την ειδική επενδυτική πολιτική τους ή οποιαδήποτε άλλα ειδικά χαρακτηριστικά. Η Εταιρεία αποτελεί ενιαίο νομικό πρόσωπο, αλλά το ενεργητικό κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται αποκλειστικά προς όφελος των Μεριδιούχων του αντίστοιχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και οι οφειλές, οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις ενός συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα καλύπτονται αποκλειστικά από το ενεργητικό αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μέλη του ΔΣ μπορούν οποτεδήποτε να αποφασίσουν τη σύσταση νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή/και τη δημιουργία μίας ή περισσοτέρων Κατηγοριών Μεριδίων σε κάθε Αμοιβαίο Κεφαλαίο, οπότε το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα ενημερώνεται αναλόγως. Επιπλέον, τα Μέλη του ΔΣ μπορούν οποτεδήποτε να αποφασίσουν το κλείσιμο ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή μίας ή περισσότερων Κατηγοριών Μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου για περαιτέρω εγγραφές. Ορισμένα Μερίδια είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Τα Μέλη του ΔΣ μπορούν να αποφασίσουν να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή άλλων Μεριδίων, καθώς και για την εισαγωγή όλων αυτών των Μεριδίων σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο. 1.2 Επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές Αποκλειστικός στόχος της Εταιρείας είναι να επενδύει τα διαθέσιμα κεφάλαιά της σε κινητές αξίες κάθε είδους και άλλα επιτρεπόμενα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, με σκοπό τη διασπορά των επενδυτικών κινδύνων και τη διάθεση των αποτελεσμάτων διαχείρισης των χαρτοφυλακίων της στους Μεριδιούχους της. Ο συγκεκριμένος επενδυτικός στόχος και η πολιτική κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιγράφονται στο Προσάρτημα III. Οι επενδύσεις κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου πρέπει ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς που τίθενται στο Προσάρτημα I και οι Επενδυτές oφείλoυν, πριν πραγματοποιήσουν οιαδήποτε επένδυση, να λάβουν δεόντως υπόψη τους κινδύνους των επενδύσεων που παρατίθενται στο Προσάρτημα II. 1.3 Κατηγορίες Μεριδίων Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αποφασίσουν τη δημιουργία εντός του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαφόρων Kατηγοριών Μεριδίων των οποίων το ενεργητικό θα επενδύεται συνήθως σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ωστόσο ειδική δομή χρεώσεων, νόμισμα έκφρασης ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά μπορούν να ισχύουν για κάθε Kατηγορία. Για κάθε Kατηγορία Μεριδίων θα υπολογίζεται ξεχωριστή Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο, που ενδέχεται να είναι διαφορετική ως συνέπεια αυτών των μεταβλητών παραγόντων. Οι επενδυτές ενημερώνονται για το γεγονός ότι όλοι οι Διανομείς δεν προσφέρουν όλες τις Kατηγορίες Μεριδίων. Τα μερίδια εκδίδονται κατά κανόνα ως Μερίδια Σώρευσης. Μερίδια Διανομής θα εκδίδονται σε οποιοδήποτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο μόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ. Οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία Διαχείρισης ή τον Διανομέα τους, για να ενημερώνονται αν διατίθενται Μερίδια Διανομής εντός κάθε Κατηγορίας Μεριδίων και κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Κατηγορίας Μεριδίων έχουν ως εξής:

16 Σελίδα 16 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Αρχική Προμήθεια και Προμήθεια Διανομής Αρχική Προμήθεια Μερίδια Αρχική Προμήθεια Μερίδια Α και ΑΧ έως 5,00% του συνολικού ποσού εγγραφής (το οποίο ισοδυναμεί με το 5,26315% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο) Μερίδια A1 έως 4,00% του συνολικού ποσού εγγραφής (το οποίο ισοδυναμεί με το 4,16667% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο) Μερίδια B - Μερίδια B1 - Μερίδια C έως 1% του συνολικού ποσού εγγραφής (το οποίο ισοδυναμεί με το 1,0101% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο) Μερίδια D - Μερίδια E έως 1% του συνολικού ποσού εγγραφής (το οποίο ισοδυναμεί με το 1,0101% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο) Μερίδια I - Μερίδια J - Μερίδια Χ - Η Εταιρεία Διαχείρισης και οι Διανομείς δικαιούνται την αρχική προμήθεια από την οποία μπορούν να παραιτηθούν εν μέρει ή πλήρως κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ. Προμήθεια Διανομής Μερίδια Προμήθεια Διανομής Μερίδια Α και ΑΧ - Μερίδια A1 1 0,50% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με εξαίρεση τα ακόλουθα: 0,60% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Multi Manager 0,10% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαθεσίμων (Liquidity Funds) (πλην του Αμοιβαίου Κεφαλαίου US Dollar Liquidity) 0,00% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου US Dollar Liquidity Μερίδια B 2 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) 0,60% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης (Absolute Return Funds) 0,50% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Bond Funds) 0,50% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με εξαίρεση το Αμοιβαίο Κεφάλαιο EURO Short Term Bond για το οποίο η προμήθεια ανέρχεται σε 0,10% ετησίως του καθαρού ενεργητικού του Αμυντικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Defensive Funds) 0,55% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds) 0,10% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με εξαίρεση το Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Dollar Liquidity για το οποίο η προμήθεια ανέρχεται σε 0,00% ετησίως του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαία Κεφάλαια σε Ξένα Νομίσματα (Currency Funds) 0,50% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αμοιβαία Κεφάλαια Κατανομής Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Allocation Funds) 0,60% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αμοιβαία Κεφάλαια Multi-Asset (Multi-Asset Funds) 0,60% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Asian Multi-Asset Income, Global Multi-Asset Income, Global Dynamic Balanced και Asian Diversified Growth 0,80% ετησίως του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Global Diversified Growth 1 Οι προμήθειες διανομής αναφορικά με τα Μερίδια A1, B1 και D καταβάλλονται κατά διαστήματα όπως συμφωνείται κατά καιρούς μεταξύ της Εταιρείας και των Διανομέων που έχουν διοριστεί ειδικά για το σκοπό της διανομής αυτών των μεριδίων. 2 Οι προμήθειες διανομής αναφορικά με τα μερίδια B καταβάλλονται τριμηνιαίως.

17 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Σελίδα 17 Μερίδια Προμήθεια Διανομής Μερίδια Β1 1 1,25% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (περιλαμβάνει αμοιβή εξυπηρέτησης μεριδιούχων 0,25% ετησίως), με εξαίρεση τα ακόλουθα: 1,30% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Balanced Portfolio και Growth Portfolio 1,15% ετησίως του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Conservative Portfolio 0,60% ετησίως του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Global Conservative Μερίδια C - Μερίδια D 1 1% ετησίως του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μερίδια E - Μερίδια I - Μερίδια J - Μερίδια Χ - Ελάχιστο Ποσό Εγγραφής, Ελάχιστο Ποσό Πρόσθετης Εγγραφής και Ελάχιστο Ποσό Συμμετοχής Μερίδια Α, ΑΧ, Α1, Β, Β1 και D Το ελάχιστο ποσό εγγραφής για Μερίδια Α, ΑΧ, Α1, Β, Β1 και D ανέρχεται σε ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής για Μερίδια Α, ΑΧ, Α1, Β, Β1 και D ανέρχεται σε ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής για Μερίδια Α, ΑΧ, Α1, Β, Β1 και D ανέρχεται σε ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Κατά καιρούς, σε σχέση με τα Μερίδια Α, ΑΧ, Α1, Β, Β1 και D, μπορεί να υπάρξει εξαίρεση από αυτά τα ελάχιστα ποσά κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ. Μερίδια C και E Το ελάχιστο ποσό εγγραφής για Μερίδια C και Ε ανέρχεται σε ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής για Μερίδια C και Ε είναι ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής για Μερίδια C και Ε ανέρχεται σε ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αίρει ενίοτε τα εν λόγω ελάχιστα ποσά για τα Μερίδια C και Ε. Μερίδια I (ανατρέξτε στην ενότητα «Ειδικά Χαρακτηριστικά» κατωτέρω) Μερίδια J (ανατρέξτε στην ενότητα «Ειδικά Χαρακτηριστικά» κατωτέρω) Μερίδια Χ (ανατρέξτε στην ενότητα «Ειδικά Χαρακτηριστικά» κατωτέρω)

18 Σελίδα 18 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων Κατηγοριών Μεριδίων Μερίδια AX, A1 και B1 Τα Μερίδια ΑΧ, Α1 και Β1 θα διατίθενται αποκλειστικά σε Επενδυτές, οι οποίοι κατά το χρόνο παραλαβής της σχετικής εντολής εγγραφής είναι πελάτες ορισμένων Διανομέων που έχουν διοριστεί ειδικά για τη διανομή των Μεριδίων ΑΧ, Α1 και Β1 και αποκλειστικά όσον αφορά Αμοιβαία Κεφάλαια για τα οποία έχουν συναφθεί συμφωνίες διανομής με τους εν λόγω Διανομείς. Μερίδια B1 Οι επενδυτές δεν θα καταβάλλουν καμία αρχική προμήθεια για την απόκτηση Μεριδίων Β1 οποιουδήποτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αντ αυτής ενδέχεται να απαιτηθεί η καταβολή ενδεχόμενης προμήθειας πώλησης («CDSC») στην Εταιρεία Διαχείρισης ή οποιοδήποτε άλλο μέρος μπορεί να ορίζει κατά καιρούς η Εταιρεία Διαχείρισης. Όταν τα Μερίδια Β1 εξαγοράζονται εντός 4 ετών (5 ετών στην περίπτωση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Multi Manager) από την ημερομηνία έκδοσής τους, το προϊόν της εξαγοράς τους θα υπόκειται στην καταβολή ενδεχόμενης προμήθειας πώλησης με τα ποσοστά που παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: Εξαγορά στη διάρκεια ετών από την έκδοση Ισχύον Ποσοστό CDSC (Όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια πλην των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Multi Manager) 1ο Έτος 4% 2ο Έτος 3% 3ο Έτος 2% 4ο Έτος 1% Μετά τη λήξη του 4ου Έτους - Εξαγορά στη διάρκεια ετών από την έκδοση (Αμοιβαία Κεφάλαια Multi Manager) 1ο Έτος 4% 2ο Έτος 3% 3ο Έτος 2% 4ο Έτος 1% 5ο Έτος 1% Μετά τη λήξη του 5ου Έτους - Ισχύον Ποσοστό CDSC Το ισχύον ποσοστό της ενδεχόμενης προμήθειας πώλησης καθορίζεται με βάση τη συνολική χρονική διάρκεια κυκλοφορίας των Μεριδίων που εξαγοράζονται [συμπεριλαμβανομένων των Μεριδίων Β1 από τα οποία προέκυψαν (εφόσον υφίστανται)] λόγω μετατροπής από άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο). Προκειμένου να καθοριστεί αν επιβάλλεται ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης, ο υπολογισμός θα πραγματοποιείται κατά τρόπο που οδηγεί στην επιβολή του χαμηλότερου δυνατού ποσοστού. Για το λόγο αυτό, θα λαμβάνεται ως δεδομένο ότι, αρχικά θα πραγματοποιηθεί εξαγορά των Μεριδίων Β1 σε κυκλοφορία για μια περίοδο η οποία υπερβαίνει τα τέσσερα έτη (πέντε έτη για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Multi Manager) και, στη συνέχεια, των Μεριδίων Β1 σε κυκλοφορία για τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια κατά την περίοδο των τεσσάρων ετών (περίοδος πέντε ετών για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Multi Manager). Δεν καταβάλλεται ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης όσον αφορά τα Μερίδια Β1 σε κυκλοφορία για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη (περίοδος πέντε ετών για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Multi Manager). Τα μερίσματα που καταβάλλονται για τις Κατηγορίες Μεριδίων B1 διανομής δεν μπορούν να επανεπενδύονται αυτομάτως και θα καταβάλλονται τοις μετρητοίς. Το ποσό της ενδεχόμενης προμήθειας πώλησης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το σχετικό ποσοστό που καθορίζεται ανωτέρω με α) την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο των Μεριδίων που εξαγοράζονται τη σχετική Ημέρα Συναλλαγών ή β) την τιμή που καταβλήθηκε για την αρχική έκδοση των Μεριδίων που εξαγοράζονται ή για τα Μερίδια Β1 άλλου Αμοιβαίου Κεφαλαίου από το οποίο πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή αυτών των Μεριδίων, όποια είναι χαμηλότερη, και σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται στο σχετικό νόμισμα συναλλαγών των Μεριδίων που εξαγοράζονται. Οι επενδυτές σε Μερίδια B1 δεν μπορούν να μετατρέπουν τη συμμετοχή τους σε αυτά τα Μερίδια σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων ούτε μπορούν να μεταβιβάζουν αυτά τα Μερίδια από έναν Διανομέα σε άλλον. Ωστόσο, οι συμμετοχές σε Μερίδια B1 θα

19 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Σελίδα 19 μετατρέπονται αυτομάτως σε Μερίδια A1 την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα του μήνα στον οποίο εμπίπτει η έκτη επέτειος της έκδοσης αυτών των Μεριδίων με βάση την αντίστοιχη Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο των σχετικών Μεριδίων Β1 και των Μεριδίων Α1. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, αυτή η μετατροπή ενδέχεται να επιφέρει φορολογικές υποχρεώσεις για τους Επενδυτές. Προκειμένου να ενημερωθούν για τη φορολογική τους κατάσταση, οι επενδυτές οφείλουν να απευθύνονται στον φοροτεχνικό τους σύμβουλο. Σε κάθε περίπτωση που περιλαμβάνει τη μετατροπή Μεριδίων B1 σε άλλη Κατηγορία Μεριδίων B1, η διάρκεια ζωής των παλαιών Μεριδίων Β1 θα μεταφέρεται και θα ισχύει στα νέα Μερίδια B1. Όταν πραγματοποιείται μετατροπή Μεριδίων B1 σε Μερίδια B1 άλλου Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν καταβάλλεται ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης. Τα Μερίδια B1 θα υπόκεινται επίσης σε ετήσια προμήθεια διανομής 1% και σε ετήσια αμοιβή εξυπηρέτησης μεριδιούχων 0,25% (τυχόν εξαιρέσεις παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα «Προμήθεια Διανομής» ανωτέρω) που υπολογίζονται και σωρεύονται καθημερινά με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο των εν λόγω Μεριδίων και καταβάλλονται μηνιαίως στην Εταιρεία Διαχείρισης ή οποιοδήποτε άλλο μέρος μπορεί να διορίζει κατά καιρούς η Εταιρεία Διαχείρισης. Τα ποσά που σωρεύονται ως ενδεχόμενη προμήθεια πώλησης, ετήσια προμήθεια διανομής και αμοιβή εξυπηρέτησης μεριδιούχων επιβάλλονται για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που αφορούν στην πώληση, την προώθηση, τη διάθεση και τη χρηματοδότηση των Μεριδίων Β1. Κατά την παρούσα περίοδο, οι Κατηγορίες Μεριδίων B1 είναι κλειστές για εγγραφές από νέους και υφιστάμενους Επενδυτές. Μερίδια D Τα Μερίδια D θα διατίθενται αποκλειστικά σε Επενδυτές, οι οποίοι κατά το χρόνο παραλαβής της σχετικής εντολής εγγραφής είναι πελάτες ορισμένων Διανομέων που ορίζονται ειδικά για τους σκοπούς της διανομής των Μεριδίων D και αποκλειστικά όσον αφορά Αμοιβαία Κεφάλαια για τα οποία έχουν συναφθεί συμφωνίες διανομής με τους εν λόγω Διανομείς. Οι Επενδυτές δεν θα καταβάλλουν αρχική προμήθεια για την απόκτηση Μεριδίων D οποιουδήποτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ωστόσο, ο Διανομέας ενδέχεται να παρακρατεί κάποιες επιβαρύνσεις από το προϊόν της εξαγοράς, για παράδειγμα προμήθειες εξαγοράς ή αμοιβές διοίκησης, όπως συμφωνούνται χωριστά ανάμεσα στους Μεριδιούχους και τον Διανομέα. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτή τη συμφωνία, οι Μεριδιούχοι πρέπει να απευθύνονται στους αντίστοιχους Διανομείς. Οι επενδυτές σε Μερίδια D δεν μπορούν να μετατρέπουν τη συμμετοχή τους σε αυτά τα Μερίδια σε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων ούτε μπορούν να μεταβιβάζουν αυτά τα Μερίδια από έναν Διανομέα σε άλλον. Μερίδια E Τα Μερίδια E θα διατίθενται αποκλειστικά με προηγούμενη συμφωνία της Εταιρείας Διαχείρισης. Τα Μερίδια E θα διατίθενται μόνο έως ότου η συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού όλων των Κατηγοριών Μεριδίων E που διατίθενται σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο φτάσει ή υπερβεί το ποσό των ευρώ ή δολαρίων ΗΠΑ ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα ή οποιοδήποτε άλλο ποσό καθοριστεί συγκεκριμένα από την Εταιρεία Διαχείρισης. Μόλις η συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού των Κατηγοριών Μεριδίων Ε που διατίθενται σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συνήθως, φτάσει ή υπερβεί το ποσό των ευρώ ή δολαρίων ΗΠΑ ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα καθοριστεί συγκεκριμένα από την Εταιρεία Διαχείρισης, οι Κατηγορίες Μεριδίων Ε σε αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα δέχονται πλέον εγγραφές από Επενδυτές. Οι αμοιβές διαχείρισης ετησίως για τις Κατηγορίες Μεριδίων E ανέρχονται στο 50% επί των αμοιβών διαχείρισης ετησίως για της Κατηγορίες Μεριδίων C του ίδιου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Μερίδια I Μερίδια I θα διατίθενται αποκλειστικά σε Επενδυτές:

20 Σελίδα 20 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (A) (B) οι οποίοι, κατά το χρόνο παραλαβής της σχετικής εντολής εγγραφής, είναι πελάτες της Schroders και έχουν συνάψει συμφωνία η οποία καλύπτει τη δομή αμοιβών που σχετίζεται με τις επενδύσεις των πελατών σε αυτά τα Μερίδια, και οι οποίοι είναι θεσμικοί επενδυτές, όπως μπορεί να ορίζονται κατά καιρούς από τις κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις που εκδίδονται από τη CSSF. Το ελάχιστο ποσό εγγραφής για Μερίδια I ανέρχεται σε ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής για Μερίδια I ανέρχεται σε ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής για Μερίδια I ανέρχεται σε ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Κατά καιρούς, σε σχέση με τα Μερίδια I, μπορεί να υπάρξει εξαίρεση από αυτά τα ελάχιστα ποσά κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ. Η Εταιρεία δεν θα εκδίδει ούτε και θα προβαίνει στη μετατροπή Μεριδίων Ι για οποιονδήποτε Επενδυτή ο οποίος δεν μπορεί να θεωρηθεί θεσμικός επενδυτής. Τα Μέλη του ΔΣ μπορούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να καθυστερήσουν την αποδοχή οποιασδήποτε εγγραφής για Μερίδια Ι που διατίθενται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης θα έχει λάβει επαρκείς αποδείξεις για τον χαρακτηρισμό του σχετικού Επενδυτή ως θεσμικού επενδυτή. Εάν προκύψει οποτεδήποτε ότι ένας κάτοχος Μεριδίων I δεν είναι θεσμικός επενδυτής, τα Μέλη του ΔΣ θα δώσουν εντολή στην Εταιρεία Διαχείρισης να προτείνει στον εν λόγω κάτοχο να μετατρέψει τα Μερίδιά του σε Μερίδια μιας Κατηγορίας του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν διατίθεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές (εφόσον υφίσταται τέτοια Κατηγορία Μεριδίων με παρεμφερή χαρακτηριστικά). Στην περίπτωση που ο Μεριδιούχος αρνηθεί αυτή τη μετατροπή, τα Μέλη του ΔΣ, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, θα δώσουν εντολή στην Εταιρεία Διαχείρισης να εξαγοράσει τα σχετικά Μερίδια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα «Εξαγορά και Μετατροπή Μεριδίων». Επειδή τα Μερίδια Ι έχουν σχεδιαστεί, μεταξύ άλλων, για να παρέχουν μια εναλλακτική δομή αμοιβών σύμφωνα με την οποία ο Επενδυτής είναι πελάτης της Schroders και επιβαρύνεται με αμοιβές διαχείρισης απευθείας από τη Schroders, καμία αμοιβή διαχείρισης δεν θα καταβάλλεται σε σχέση με Μερίδια Ι από το καθαρό ενεργητικό του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια Ι θα επιβαρύνονται κατά το μέρος που τους αναλογεί με τις αμοιβές που καταβάλλονται στον Θεματοφύλακα και στην Εταιρεία Διαχείρισης, καθώς και με άλλες χρεώσεις και έξοδα. Μερίδια J Τα Μερίδια J θα διατίθενται αποκλειστικά και μπορούν να αποκτώνται μόνο από Ιαπωνικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια (Fund of Funds), τα οποία είναι θεσμικοί επενδυτές όπως ορίζονται κατά καιρούς από τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις συστάσεις που εκδίδει η εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου. «Ιαπωνικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επενδύει σε άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια» σημαίνει μια εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου (investment trust) ή μια εταιρεία επενδύσεων που συστάθηκε σύμφωνα με το Νόμο περί Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Εταιρειών Επενδύσεων (Νόμος Αρ. 198 του 1951, όπως τροποποιείται) της Ιαπωνίας (μια «εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου»), σκοπός της οποίας είναι να επενδύει τα στοιχεία ενεργητικού της αποκλειστικά σε εμπράγματα δικαιώματα σε άλλες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή σε μερίδια εταιρειών επενδύσεων ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας πλην της Ιαπωνίας. Η Εταιρεία δεν θα εκδίδει Μερίδια J σε κανέναν Επενδυτή, ο οποίος δεν είναι Ιαπωνικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επενδύει σε άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια, ούτε θα επιτρέπει τη μετατροπή οποιουδήποτε Μεριδίου J σε ένα ή περισσότερα μερίδια οποιασδήποτε άλλης Κατηγορίας Μεριδίων της Εταιρείας. Τα Μέλη του ΔΣ μπορούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να αρνηθούν την αποδοχή οποιασδήποτε αίτησης εγγραφής για Μερίδια J, μέχρις ότου και εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης ενημερώσει τα Μέλη του ΔΣ ότι το

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Ιούνιος 2016

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Ιούνιος 2016 Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Ιούνιος 2016 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Μάρτιος 2016

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Μάρτιος 2016 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Μάρτιος 2016 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund. (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτώβριος 2016

Schroder International Selection Fund. (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτώβριος 2016 Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτώβριος 2016 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαρτίου 2010

(εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαρτίου 2010 Strategic Solutions Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαρτίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Strategic Solutions Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2011

Strategic Solutions Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2011 Strategic Solutions Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ Strategic Solutions Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011

Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011 Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ Strategic Solutions

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 Μαρτίου 2015 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, μερίδια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2016 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2013 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, στις 20 Ιουλίου 1994)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, στις 20 Ιουλίου 1994) Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκατόχων εκφράζονται σε μερίδια όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 756 /18.5.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν.4099/2012. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα