ΔΙΔΑ ΚΑΛΙΑ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΔΑ ΚΑΛΙΑ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Θεόδωροσ Π. Γεροςτϊθησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ, Σμόμα Ναυπηγικόσ, χολό Σεχνολογικών Εφαρμογών, ΣΕΙ Αθόνασ Διεύθυνςη: Σμ. Ναυπηγικήσ, ΣΕΥ, ΣΕΙ-Α, Αιγάλεω 12210, ΑΘΗΝΑ Σηλ , (Γραμματεία) Ημερ. γέννηςησ: 16/02/1973 Οικ. κατάςταςη: Έγγαμοσ, 1 παιδί ΠΟΤΔΕ 2004 Διδακτορικό, χολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, χολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕ ΘΕΕΙ 2007 ήμερα Σμήμα Ναυπηγικήσ, χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών, ΣΕΙ Αθήνασ, Επίκουροσ Καθηγητήσ χολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ. ΕΜΠ, Ειδικόσ Επιςτήμονασ. ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ 2006 ήμερα Μηχανική Ρευςτών (Προπτυχιακό), Σμήμα Ναυπηγικήσ, χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών, ΣΕΙ Αθήνασ ήμερα Εφαρμογέσ Η/Τ ςτη Ναυπηγική (Προπτυχιακό), Σμήμα Ναυπηγικήσ, χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών, ΣΕΙ Αθήνασ Ειδικά Θέματα Εφαρμοςμένων μαθηματικών και Φρήςη ςυμβολικών Γλωςςών ςε Προβλήματα Μαθηματικήσ Υυςικήσ (Μεταπτυχιακό), ΔΠΜ Ναυτική και Θαλάςςια Σεχνολογία και Επιςτήμη, χολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Δυναμική Πλοίου & Εργαςτήριο (Προπτυχιακό), χολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Δυναμική υμπεριφορά Πλοίου ςε Κυματιςμούσ & Πηδαλιουχία Πλοίου (Προπτυχιακό), χολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Παράλληλοσ και Δικτυακόσ Τπολογιςμόσ (Μεταπτυχιακό), ΔΠΜ Μαθηματική Προτυποποίηςη ςε ςύγχρονεσ τεχνολογίεσ και ςτην οικονομία, χολή Εφαρμοςμένων Μαθηματικών & Υυςικών Επιςτημών ΕΜΠ, ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ 2009 Κριτήσ ςτο 10th International Conference on Fast Sea Transportation, (FAST 2009). 2008, Κριτήσ ςτο International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, (ΟΜΑΕ 2008), (ΟΜΑΕ 2009).

2 Session chair ςτη θεματική ενότητα Marine Environment-Waves του International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, IMAM2007. ΜΕΛΟ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ Σεχνικό Επιμελητήριο τησ Ελλάδοσ. Πανελλήνιοσ ύλλογοσ Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών. Πανελλήνιοσ ύλλογοσ Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Royal Institution of Naval Architects. Society of Naval Architects & Marine Engineers. ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Κυματικά φαινόμενα ςτο θαλάςςιο περιβάλλον, κυματιςμοί βαρύτητασ και ακουςτικά κύματα, διάδοςη-ςκέδαςη ςε περιβάλλον μεταβαλλόμενων παραμέτρων. Τδροδυναμική ελεύθερησ επιφάνειασ, αλληλεπίδραςη ςωμάτων, ρευμάτων και κυματιςμών. Παράλληλοσ και Δικτυακόσ Τπολογιςμόσ και εφαρμογέσ ςτην επίλυςη προβλημάτων κυματικήσ διάδοςησ ςτο θαλάςςιο περιβάλλον. Ανάπτυξη αριθμητικών μοντέλων ςε ςυςτοιχίεσ υπολογιςτών (computer clusters) και υπολογιςτικά πλέγματα (computational grids). Ανάπτυξη ολοκληρωμένων πακέτων λογιςμικού και δικτυακών εφαρμογών που ςυνδυάζουν επιςτημονικέσ ςυλλογέσ (βάςεισ δεδομένων, αριθμητικά μοντέλα, εργαλεία επεξεργαςίασ και ανάλυςησ) για την επίλυςη ςύνθετων επιςτημονικών προβλημάτων. Πολυδιακριτική ανάλυςη (multiresolution analysis) και κυματιδιακέσ αναπαραςτάςεισ (wavelets). Γεωμετρική μοντελοποίηςη με την βοήθεια Η/Τ. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΗ ΕΡΕΤΝΑ 14ετήσ ςυμμετοχή ωσ ερευνητήσ ςε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαΰκή Ένωςη και το Ελληνικό Δημόςιο: 2008-ήμερα Exact geometry simulation for optimized design of vehicles and vessels (EXCITING). Υορέασ: Ελληνικόσ Νηογνώμονασ ΕΜΠ. Φρηματοδότηςη: EU FP «Ενύςχυςη ερευνητικών ομϊδων ςτα πανεπιςτόμια», υποέργο: «Μελϋτη προβλημϊτων αλληλεπύδραςησ κύματοσ-ρεύματοσ ςε ανομοιογενϋσ θαλϊςςιο περιβϊλλον και εφαρμογϋσ». Υορέασ: ΕΜΠ. Φρηματοδότηςη: ΕΠΕΑΕΚ- ΙΙ, ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΙΙ «Ενύςχυςη ερευνητικών ομϊδων ςε θϋματα περιβϊλλοντοσ και οικολογύασ ςτα ΣΕΙ». Υορέασ: ΑΣΕΙ-Αθήνασ. Φρηματοδότηςη: ΕΠΕΑΕΚ- ΙΙ, ΑΡΦΙΜΗΔΗ «Τπολογιςμόσ των Φαρακτηριςτικών Θαλαςςύων Κυματιςμών. χεδιαςμόσ και Αρχικό Τλοπούηςη του Τπολογιςτικού Πακϋτου METOCEAN TOOLBOX». Υορέασ: ΕΜΠ. Φρηματοδότηςη: Γ.Γ.Ε.Σ Elimination Units for Marine Oil Pollution (EU-MOP). Υορέασ: ΕΜΠ. Φρηματοδότηςη: EU - FP Development and Application of Validated Geophysical Ocean Wave Products from ENVISAT ASAR and RA-2 Instruments (ENVIWAVE). Υορέασ: ΕΜΠ. Φρηματοδότηςη: EU, Environment.

3 «Διϊδοςη & Μεταςχηματιςμόσ του Πεδύου Θαλϊςςιων Κυματιςμών ςτο Παρϊκτιο Περιβϊλλον. Θεωρητικϊ Μοντϋλα & Επαλόθευςη Αυτών, Μϋθοδοι Πρόβλεψησ» (Διακρατική υνεργαςία Ελλάδασ Πολωνίασ). Υορέασ: ΕΜΠ. Φρηματοδότηςη: Γ.Γ.Ε.Σ Wind and wave atlas of the Mediterranean Sea (MEDATLAS). Υορέασ: ΕΜΠ. Φρηματοδότηςη: ΤΠΕΘΑ An Advanced Lightweight Architecture for Accessing Scientific Collections (ARION). Υορέασ: ΕΜΠ. Φρηματοδότηςη: EU, IST «WORLDWAVES - Προςδιοριςμόσ κυματικών ςυνθηκών ςε παρϊκτιεσ περιοχϋσ τησ υδρογεύου από κυματικϊ και ανεμολογικϊ δεδομϋνα ςτην ανοικτό θϊλαςςα». Υορέασ: ΕΜΠ. Φρηματοδότηςη: ΕΜΠ «Μελϋτη του θαλϊςςιου κυματικού κλύματοσ και δυναμικού ςτην παρϊκτια περιοχό τησ ΝΑ Εύβοιασ». Υορέασ: Ε.Μ.Π. Φρηματοδότηςη: ΚΑΠΕ A European-wide offshore/nearshore statistical toolbox and data base for timely wave climate assessment (EUROWAVES). Υορέασ: Ε.Μ.Π. Φρηματοδότηςη: EU, MAST-III «Αλληλεπύδραςη επιφανειακών και ακουςτικών κυμϊτων ςτη θϊλαςςα».υορέασ: ΕΜΠ. Φρηματοδότηςη: ΕΜΠ «Αριθμητικό μοντϋλο πρόγνωςησ κυματιςμών ρηχού νερού (Couple WAVEMODE / POSEIDON)». Υορέασ: Ε.Μ.Π., Φρηματοδότηςη: OCEANOR (Oceanographic Company of Norway) «υςτηματικό μελϋτη των υδροακουςτικών χαρακτηριςτικών του Αιγαύου Πελϊγουσ (ΑΜΥΙΣΡΙΣΗ)». Υορέασ: Ε.Μ.Π. Φρηματοδότηςη: ΓΕΝ. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΨΝ Α. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 1. Gerostathis, T.P., Koras, G. and Kaklis, P. 1998, Numerical experimentation with the Rouller-Rando fairness metrics, Mathematical Engineering in Industry, Vol. 7, No.2, pp Belibassakis, K.A., Athanassoulis, G.A., Gerostathis, Th., 2001, A coupled-mode system for the refraction-diffraction of linear waves over steep three dimensional topography, Applied Ocean Research, Vol. 23, pp Athanassoulis, G.A., Belibassakis, K.A., Gerostathis, Th., 2002, The POSEIDON nearshore wave model and its application to the prediction of the wave conditions in the nearshore/coastal region of the Greek Seas, Global Athmosphere and Ocean System (GAOS), Vol 8 (2-3), pp Gerostathis, Th., Politis, K., Belibassakis, K.A., Athanassoulis, G.Α., 2007, A Wavelet Galerkin technique for the wave-current-seabed interaction in variable bathymetry regions, Bulletin of the Greek Mathematical Society, Vo.54, Gerostathis, T., Belibassakis, K.A., Athanassoulis, G.A., 2008, A coupled-mode model for the transformation of wave spectrum over steep 3d topography. A Parallel-Architecture Implementation, Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, JOMAE, Vol.130. Β. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΕΘΝΨΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΨΝ ΤΝΕΔΡΙΨΝ ΜΕ ΚΡΙΗ 1. Athanassoulis, G.A., Belibassakis, K.A., Gerostathis, Th., 2000, A coupled-mode theory for the diffraction of water waves by localized scatterers over a parallel-

4 contour bathymetry, WAVES 2000, Mathematical and Numerical Aspects of Wave Propagation, organized by SIAM and INRIA, Spain, June Athanassoulis, G.A., Belibassakis, K.A., Gerostathis, Th., 2002, A coupled-mode model for acoustic scattering by a general seafloor topography, 10th Congress of International Maritime Association of the Mediterranean, ΙΜΑΜ 2002, Rethymnon-Crete. 3. Barstow, S., Mørk, G., Lønseth L, Schjølberg, P., Machado, U., Athanassoulis, G., Belibassakis, K., Gerostathis, T., Stefanakos, Ch., Spaan, G., 2003, WORLDWAVES: Fusion of data from many sources in a user-friendly software package for timely calculation of wave statistics in global coastal waters, 13th Intern. Offshore and Polar Conference and Exhibition, ISOPE2003, Honolulu, Hawaii, USA. 4. Barstow, S., Mørk, G., Lønseth L, Schjølberg, P., Machado, U., Athanassoulis, G., Belibassakis, K., Gerostathis, T., Stefanakos, Ch., Spaan, G., 2003, WORLDWAVES: High quality coastal and offshore wave data within minutes for any global site, 22nd International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE2003, Cancun, Mexico. 5. Gerostathis,Th.P., Belibassakis, K.A. and Athanassoulis, G.A. 2005, A coupledmode, phase-resolving model for the transformation of wave spectrum over steep 3D topography. A parallel architecture implementation, 24th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE 2005, Halkidiki, Greece June. 6. Belibassakis,K.A., Hatzikonstadis, G.K., Theotokatos, Ch.N., Stefanakos, Ch.N., Sarantopoulos, S., Gerostathis, Th., Georgiou, Y.G., 2005 New challenges in the education of Naval Architects in TEI of Athens, WSEAS International Conference on Engineering Education, Vouliagmeni, Athens, Greece, July Athanassoulis, G.A., Belibassakis, K.A., Gerostathis, T., 2006, Wave data along ship routes in the Mediterranean Sea, 9th Int Conf. on Stability od Ships and Ocean Vehicles, STAB2006, Rio de Janeiro, Brazil. 8. Belibassakis K.A., Th.P. Gerostathis and Athanassoulis G.A., 2007, A coupled-mode technique for the prediction of wave-induced set-up and mean flow in variable bathymetry domains 26th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE2007, San Diego, USA. 9. Belibassakis, K.A., Gerostathis, T., Athanassoulis, G.A., 2007, A phase-resolving, coupled-mode model for wave-current-seabed interaction over steep 3D bottom topography. Parallel architecture implementation, 17th Intern. Offshore and Polar Conference and Exhibition, ISOPE2007, Lisbon 10. Belibassakis, K.A., Gerostathis, T., Athanassoulis, G.A., 2007, Calculation of waveinduced set-up in variable bathymetry regions and groundwater flow in permeable beaches by a coupled-mode method, submitted for presentation in 8th HSTAM International Congress on Mechanics, Patras, Greece. 11. Belibassakis, K.A., Gerostathis, T., Athanassoulis, G.A., 2007, Wave-current systems in variable bathymetry regions, submitted for presentation in 12th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean IMAM2007, Varna Boulgaria. 12. Belibassakis, K.A., Gerostathis, T., Athanassoulis, G.A., 2008, A weakly nonlinear couple-mode model for wave-current-seabed interaction over general bottom topography, 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE2008, Estoril, Portugal. 13. Belibassakis, K., Gerostathis, Th, Politis, C., Kaklis, P., Ginnis, A., Mourkogianis, D., 2009, A novel BEM-isogeometric method with application to the wavemaking resistance problem of bodies at constant speed. 13th Congress of Int. Maritime Assoc. of the Mediterranean, IMAM2009.

5 Γ. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΕΘΝΨΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΨΝ ΤΝΕΔΡΙΨΝ ΜΕ ΚΡΙΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΛΗΧΗ 1. Athanassoulis, G.A., Belibassakis, K.A., Gerostathis, Th., 2000, A coupled-mode theory for the scattering of acoustic waves from localized 3D scatterers superimposed over a parallel contour bathymetry, 5th European Conference on Underwater Acoustics, Lyon Stefanakos, Ch.N., Gerostathis, Th.P., Athanassoulis, G.A., Houstis, C., Vavalis, E., 2002, Building ontologies of environmental applications for a digital library of scientific collections, 16th International Symposium Environmental Informatics, EnviroInfo 2002, Technical University of Vienna, Vienna, Austria, September Steve Barstow, Gunnar Mørk, Lasse Lønseth, Peter Schjølberg, Gerassimos Athanassoulis, Kostas Belibassakis, Theodore Gerostathis and Gerard Spaan, 2003, WORLDWAVES: High quality coastal and offshore wave data within minutes for any global site, Coastal and Port Engineering in Developing Countries, COPEDEC VΙ 2003, Colombo, Sri Lanka, September Steve Barstow, Gunnar Mørk, Lasse Lønseth, Peter Schjølberg, Ulla B. Machado, Gerassimos Athanassoulis, Kostas Belibassakis, Theodore Gerostathis and Gerard Spaan, 2003, WORLDWAVES: High quality coastal and offshore wave data within minutes for any global site, Coasts and Ports 2003, Auckland, New Zealand. 5. Johnsen H., Kallos G., Krogstad H., Athanassoulis G., Barstow S., Heiberg H., Carretero J.C., Chapron B., Queffeulou P., Morales G., Emmanouil G., Galanis G., Gerostathis T.P., Belibassakis K.A., Stefanakos C.N., Croize-Fillon D, 2005, Development and Application of Validated Geophysical Ocean Wave Products from ENVISAT ASAR and RA-2 Instruments, 4th EuroGOOS Conference Brest France June 6-9, Αθαναςούλησ, Γ.Α., Μπελιµπαςάκησ, Κ.Α., Γεροςτάθησ Θ., 2006, Μακροχρόνια ςτατιςτικά δεδοµένα ανέµου και κύµατοσ για τισ ανάγκεσ λιµενικών και παράκτιων έργων, 4ο Πανελληνιο υνέδριο Λιµενικών Εργων, Αθήνα, Νοεµβρίου 2006 (μετά από πρόςκληςη). Δ. ΜΟΝΟΓΡΑΥΙΕ / ΒΙΒΛΙΑ Δ1. ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ 1. Gerostathis, Th.P., Non-linear variational techniques for faring tensor product Bezier and B spline surfaces, Διπλωματική Εργαςία, Σμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Gerostathis, Th.P., Wave propagation in the nearshore/coastal environment using models appropriate for parallel processing, Διδακτορική Διατριβή, Σμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα Δ2. ΒΙΒΛΙΑ 1. Athanassoulis, G.A., Stefanakos, Ch.N., Gerostathis, Th.P., Gaillard, P., Ravazzola P., Kontolios, Ch., Arrivet, L., Cavaleri, L., Bertotti, L., Sclavo,M., Ramieri, E., Dentone, L., Noel, C., Viala, C., Lefevre, J.-M. Wind and wave Atlas of the Mediterranean Sea, Athens (iv pp.), April Ε. ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ, ΕΚΘΕΕΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ υγγραφέασ ή ςυν-ςυγγραφέασ ςε αριθμό τεχνικών εκθέςεων, εκθέςεων ερευνητικών προγραμμάτων, διδακτικών βοηθημάτων και ςημειώςεων κλπ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΗΜΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΗΜΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΔΗΜΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26500. Τηλ.: 2610-996518 Fax.: 2610-996572 Email: adimas@upatras.gr Website: http://www.hydraulics.civil.upatras.gr/el/humanresources/dep/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Ηλεκτρονικός Μηχανικός στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Ηλεκτρονικός Μηχανικός στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Διεύθυνση : ΝΙΚΑΙΑΣ 65, Ν. Σμύρνη 171 22, Αθήνα Τηλ.: 6974431209 Ηλεκτρονική διεύθυνση: csterg@ee.teiath.gr ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας E-Mail: sibetherοs@teiath.gr, isibetheros@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια Όνοµα, Επώνυµο Γεράσιµος Κορρές Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76402 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910 76323 Υπηκοότητα (ες) Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καίτη Νάνου - Γιάνναρου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού Λέκτορας ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Προσωπικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ρ. Χρήστου Β. Μακρή Ιούνιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βιογραφικό Σημείωμα ρ. Χρήστου Β. Μακρή Ιούνιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Μακρής Όνομα πατρός: Βασίλειος Όνομα μητρός: Στέλλα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Ημερομηνία γεννήσεως: 26 / 02 / 1979

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Βάβαλης. Προσωπικά Στοιχεία. Εκπαίδευση. Επαγγελματική Εμπειρία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Ακαδημαϊκές Θέσεις

Μανόλης Βάβαλης. Προσωπικά Στοιχεία. Εκπαίδευση. Επαγγελματική Εμπειρία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Ακαδημαϊκές Θέσεις Μανόλης Βάβαλης Curriculum Vitæ Προσωπικά Στοιχεία Όνομα Πατέρα Αναστάσιος Τόπος Γέννησης Σέρρες Ημερομηνία Γέννησης 3 Νοεμβρίου 1958 Οικογενειακή Κατάσταση Παντρεμένος με δύο παιδιά B T H u k Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, M.Sc., Ph.D. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Ιλίου 39 Α Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Καβάλα 654 04 Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, MAΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Π. Κασσωμένου, 1 Βιογραφικό Σημείωμα Π. Κασσωμένου, 2 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο : Κασσωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Πατρών Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, 30100,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΑΡΚΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 13/6/1963 Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 2 παιδιά. Τηλέφωνα: +30 2610431031 (Οικία), +30 2610996882 (Εργασία) Email: markakis@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ : Μάρκος Παπαγεωργίου : Αγ. Λαύρας 6, 73132 Χανιά Τηλ.: 28210-53695 : Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ BIΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ίπλωµα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Ιούλιος 1975. ΜΑSSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY S.M. in Naval Architecture

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία/Τόπος Γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1972/Κορυδαλλός, Αττικής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία/Τόπος Γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1972/Κορυδαλλός, Αττικής. Δρ. Φίλιππος Αζαριάδης Τοπάλογλου Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής του ΠΜΣ Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων URL: www.syros.aegean.gr/users/azar E mail: azar@aegean.gr Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας) E-MAIL: pated@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Μάριος Ν. Μοσχάκης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 Μαρτίου 1974 ιεύθυνση εργασίας : Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σ.Τ.ΕΦ., Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Τ.Κ. 41110,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Γεωργίου Καμπουρίδη 1

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Γεωργίου Καμπουρίδη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Καμπουρίδης Διεύθυνση: Χασίων 3 Πάτρα 26331 Τηλ.: +2610 225539, 2610 369069 Κινητό : +6945809580 Email: gkabou@gmail.com, gkabou@teipat.gr Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ τηλ. (210) 414-2137, φαξ. (210) 414-2264 email:cdoulig@unipi.gr ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Σεπτέμβριος 2007 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Β. Κώστας Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ. Διεύθυνση Κατοικίας: Ελ. Βενιζέλου 50,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ EΠΩNYMO: ONOMA : ΠATPΩNYMO: MHTPΩNYMO: YΠHKOOTHTA : EΠAΓΓEΛMA : ΣTAYPAKAKHΣ ΓEΩPΓIOΣ ΣΠYPIΔΩN MAPIA EΛΛHNIKH Kαθηγητής Tομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΘΕΟΔ. ΚΙΤΣΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Βιογραφικό Σημείωμα Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι Κρήτης Γνωστικό Αντικείμενο «Υδρογεωλογία & Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων»

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Χριστίνας Διακάκη

Βιογραφικό Σημείωμα Χριστίνας Διακάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΔΙΑΚΑΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 1 2. Εκπαίδευση... 1 2.1 Σπουδές... 1 2.2 Επιμόρφωση Σεμινάρια... 1 2.3 Ξένες γλώσσες... 2 3. Ακαδημαϊκή - Διδακτική

Διαβάστε περισσότερα