Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε /06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet."

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε /06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ: ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΣΟΔΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ): ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ: ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΕΡΑΞΙΑ: ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΛΠ 19: ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Σελίδα 2 από 43

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους Μετόχους της «Ελληνικής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.», (η «Εταιρεία» ) και των θυγατρικών της, (ο «Όμιλος»), της 31ης Μαρτίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της τρίμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τριμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Έμφαση Θέματος Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στην έκθεση επισκόπησης μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 3 των ενδιάμεσων συνοπτικών εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην οποία αναφέρεται ότι στις 31 Μαρτίου 2013, (α) ο Όμιλος και η Εταιρεία δε βρίσκονταν σε συμμόρφωση με ορισμένους από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές τους συμβάσεις, (β) το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας απεικονίστηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και, (γ) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων και, ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν μέρος των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη Σημείωση 3, (i) η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου για την λήψη απαλλαγών (waivers) από τη μη υποχρέωση τήρησης ορισμένων από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και λοιπών υποχρεώσεων, (ii) η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων, (iii) η ικανοποιητική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (iv) η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας, δεν μπορούν να διασφαλιστούν και εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητές τους. Αθήνα, 29 Μαΐου 2013 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Χριστόδουλος Σεφέρης Α.Μ. ΣΟΕΛ Σπυρίδων Η. Μπουντάς Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 3 από 43

4 (Ποσά σε ευρώ, εκτός από τα στοιχεία των μετοχών) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Σημ Κύκλος εργασιών Τηλεπικοινωνιακά κόστη ( ) ( ) ( ) ( ) Χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών ( ) ( ) - - Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων ( ) ( ) ( ) ( ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6 ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα 8 ( ) ( ) ( ) ( ) Aπομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές - - (65.657) - Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Αποσβέσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος 9 ( ) ( ) Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) ( ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη/ (ζημίες) μετά ( ) ( ) από φόρους (Α)+(Β) Το κέρδος/ (ζημία) περιόδου αποδίδεται σε : Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας ( ) ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές ( ) ( ) - - ( ) ( ) Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/ (ζημίες) περιόδου αποδίδονται σε : Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας ( ) ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές ( ) ( ) - - ( ) ( ) Ζημίες ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες) (1,2120) (0,7879) Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός ) Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 4 από 43

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ*) (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ*) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Ασώματα πάγια στοιχεία Υπεραξία Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Διαθέσιμα προς πώληση χρηματ/κά στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών Εμπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες Χρηματικά διαθέσιμα Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Ζημίες εις νέον ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ) ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ) ( ) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από δικαιώματα 20 προγραμμάτων και ταινιών Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων Έσοδα επομένων χρήσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναμεταδοτών Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων *Αναπροσαρμοσμένο μετά την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 "Παροχές σε Εργαζομένους" (σημείωση 27) Σελίδα 5 από 43

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Ζημίες εις νέο Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2012 (δημοσιευμένο) ( ) Προσαρμογές σύμφωνα με ΔΛΠ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2012 (αναθεωρημένο*) Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Μαρτίου ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2013 (δημοσιευμένο) ( ) ( ) ( ) Προσαρμογές σύμφωνα με ΔΛΠ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2013 (αναθεωρημένο*) Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μεταφορά σε μη διανεμόμενο αποθεματικό (Τακτικό Αποθεματικό) (11.969) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Μαρτίου ( ) ( ) ( ) Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη/(Ζημίες) εις νέο Σύνολο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2012 (δημοσιευμένο) ( ) Προσαρμογές σύμφωνα με ΔΛΠ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2012 (αναθεωρημένο*) ( ) Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Μαρτίου ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2013 (δημοσιευμένο) ( ) Προσαρμογές σύμφωνα με ΔΛΠ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2013 (αναθεωρημένο*) Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη μετά από φόρους περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Μαρτίου ( ) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων *Αναπροσαρμοσμένο μετά την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 "Παροχές σε Εργαζομένους" (σημείωση 27) Σελίδα 6 από 43

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ Σημ. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων ( ) ( ) Προσαρμογές για: Αποσβέσεις Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού ( ) ( ) ( ) ( ) (Κέρδος)/ ζημία από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων 752 (8.013) 752 (8.013) Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα Aπομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Λοιπές προβλέψεις Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση)/Μείωση: Αποθέματα ( ) ( ) Εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις από συνδεδεμένες Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ( ) ( ) Αύξηση/(Μείωση): Προμηθευτές και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες ( ) ( ) ( ) ( ) Έσοδα επομένων χρήσεων ( ) Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ( ) Φόροι πληρωθέντες ( ) Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ( ) ( ) Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Καθαρη μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού (6.240) (84.039) - - Αποπληρωμή μακροπρόθεσμου δανεισμού ( ) - ( ) - Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού (5.106) Τόκοι πληρωθέντες ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων ( ) ( ) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 7 από 43

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ: Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» ή «Forthnet») ιδρύθηκε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1995 (ΦΕΚ 6718/ ) ως ανώνυμη Εταιρεία, από το «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας» και τις «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.». Η έδρα της Εταιρείας είναι στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης, ενώ τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Παλλήνη, Προέκταση Οδού Μάνης, Θέση Κάντζα Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, ανέρχεται σε 40 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής της, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Τον Οκτώβριο του 2000 οι μετοχές της Forthnet εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας, η ανάπτυξη και χρήση κάθε πρόσφορης τηλεπικοινωνιακής δικτυακής υποδομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και την ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας. είναι αδειοδοτημένη υπό καθεστώς γενικών αδειών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), δυνάμει του «Κανονισμού Γενικών Αδειών» (ΑΠ ΕΕΤΤ 390/3/ ) για τη λειτουργία σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, σταθερού δικτύου ασύρματης πρόσβασης, σταθερού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελούμενου από ασυρματικές μικροζεύξεις, δικτύου οπτικών ινών και για την παροχή υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Μετάδοσης Δεδομένων, Δεδομένων Προστιθέμενης Αξίας, Τηλεματικής/Τηλεμετρίας-ραδιοεντοπισμού, τηλεηχοπληροφόρησης, ενοποίησης φωνής και δεδομένων για ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα και κλειστές ομάδες χρηστών, τηλεφωνικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών Φωνής μέσω Πρωτοκόλλου IP και μέσω διαδικτύου. Η εταιρεία Forgendo Ltd. κατά την 31 Μαρτίου 2013 συμμετέχει στο μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας με ποσοστό 41,27% (31 Δεκεμβρίου 2012: 41,27%). Η εταιρεία Cyrte Investments GP I BV κατά την 31 Μαρτίου 2013 συμμετέχει στο μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας με ποσοστό 25,73% (31 Δεκεμβρίου 2012: 25,73%). Η τελική μητρική εταιρεία της Forgendo Ltd. είναι η Emirates International Telecommunications. Οι συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, όπως και οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, εκτός της Forthnet, περιλαμβάνουν και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες, Forth CRS A.E., Telemedicine Technologies S.A., Forthnet Media Holdings Α.Ε., Εκκαθαρίσεις Ακτοπλοΐας Α.Ε. (λύθηκε), NetMed N.V., Intervision (Services) B.V., Dikomo Investment Sarl (Luxembourg) (υπό εκκαθάριση), Tiledrasi S.A. (Luxembourg) (υπό εκκαθάριση), Multichoice Holdings (Cyprus) Ltd. (υπό εκκαθάριση), Multichoice (Cyprus) Public Company Ltd. (υπό εκκαθάριση), Multichoice Hellas A.E.Ε., και NetMed A.E. Η θυγατρική εταιρεία Forth CRS Α.Ε. έχει ως αντικείμενο κυρίως την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τουριστικής ύλης με την έρευνα, ανάπτυξη, χρήση και εμπορία σύγχρονων, υψηλής, συγκλίνουσας τεχνολογίας ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών διανομής και διαχείρισης τουριστικής ύλης και ενδεικτικά κρατήσεων θέσεων, εκδόσεως και διαθέσεως εισιτηρίων και κάθε άλλης συναφούς ύλης, που παράγεται από φορείς όπως ακτοπλοϊκές, αεροπορικές και κάθε άλλης φύσεως μεταφορικές επιχειρήσεις, συνδυασμένες μεταφορές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις θεαμάτων και ψυχαγωγίας, επιχειρήσεις σχετικές με αθλητισμό, νοσοκομεία και σε κάθε άλλο φορέα ηλεκτρονικών κρατήσεων. Σελίδα 8 από 43

9 Η θυγατρική εταιρεία Εκκαθαρίσεις Ακτοπλοΐας Α.Ε.(λύθηκε) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2007 και είχε ως σκοπό με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υπολογισμών, εκκαθαρίσεων και απόδοσης λογαριασμών από πάσης φύσεως εισιτήρια ακτοπλοϊκών αλλά και άλλου είδους συγκοινωνιών. Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της η ανώνυμη εταιρεία Εκκαθαρίσεις Ακτοπλοΐας Α.Ε. αποφάσισε τη λύση και θέση της σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της. Η θυγατρική εταιρεία Telemedicine Technologies S.A. ασχολείται με την δημιουργία, υλοποίηση και εμπορία υπηρεσιών και ειδών που συνδέονται με την απόκτηση, μετάδοση και απόδοση πληροφοριών, ιδιαίτερα μέσω ηλεκτρονικής οδού, στον τομέα της υγείας. Η εταιρεία αποσκοπεί στην υλοποίηση και εμπορία υπηρεσιών στο χώρο της υγείας δίνοντας έμφαση στις business-to-business υπηρεσίες στον ιατρικό χώρο. Η θυγατρική εταιρεία Forthnet Media Holdings Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2008 και ασχολείται με την απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση συμμετοχών σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης. Επίσης ασχολείται με την παραγωγή και εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο κωδικοποιημένων τηλεοπτικών προγραμμάτων που προορίζονται για λειτουργία συνδρομητικής τηλεόρασης και την συνεργασία με νόμιμους φορείς τηλεόρασης για την εκπομπή κωδικοποιημένων προγραμμάτων, καθώς και την κτήση τηλεοπτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης και διαφημιστικής ή/και χορηγικής εκμετάλλευσης αθλητικών και άλλων γεγονότων για κωδικοποιημένη ή μη μετάδοση και τέλος την παροχή δορυφορικών υπηρεσιών προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τη μεταφορά ραδιοτηλεοπτικών σημάτων και δεδομένων ή οποιουδήποτε συνδυασμού κειμένων ή/και εικόνων ή/και ήχων ή/και δεδομένων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, από δορυφορικούς σταθμούς εδάφους προς το διαστημικό τμήμα (ανοδική δέσμη) και από το διαστημικό τμήμα προς δορυφορικούς σταθμούς εδάφους (καθοδική δέσμη) ή τερματικές συσκευές λήψης οποιουδήποτε είδους. Η εταιρεία Forthnet Media Holdings A.E. καθώς και οι θυγατρικές της οι οποίες ενοποιούνται, αναλύονται ως εξής: Επωνυμία Εταιρείας Ημερομηνία σύστασης Χώρα σύστασης Περιγραφή δραστηριότητας NetMed N.V. 12 Ιανουαρίου 1996 Ολλανδία Εταιρεία συμμετοχών (Ηolding) Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. 14 Σεπτεμβρίου 1994 Ελλάδα NetMed Α.Ε. 14 Φεβρουαρίου 1996 Ελλάδα Multichoice Holdings (Cyprus) Limited (υπό εκκαθάριση) Multichoice (Cyprus) Public Company Limited (υπό εκκαθάριση) Dikomo Investment Sarl (υπό εκκαθάριση) Tiledrasi S.A.(υπό εκκαθάριση) Η εταιρεία εκμεταλλεύεται το μπουκέτο της Nova, διανέμει τους αποκωδικοποιητές, διαχειρίζεται την συνδρομητική βάση της αναλογικής και της ψηφιακής πλατφόρμας και παρέχει τις συνδρομητικές υπηρεσίες του Ομίλου NetMed στην Ελλάδα. H εταιρεία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και ειδικότερα τεχνική υποστήριξη, πληροφορίες τηλεοπτικού προγράμματος, τηλεφωνική υποστήριξη και διαχείρισης συμβάσεων συνδρομητών συνδρομητικής τηλεόρασης για λογαριασμό της Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. 20 Δεκεμβρίου 1999 Κύπρος Εταιρεία συμμετοχών (Ηolding) 13 Νοεμβρίου 1993 Κύπρος Η εταιρεία ενεργούσε ως πράκτορας για την Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. στην Κύπρο υπογράφοντας συνδρομητικές συμφωνίες, εισπράττοντας συνδρομές, και παρέχοντας SMS στους συνδρομητές του ψηφιακού μπουκέτου της Nova Cyprus για λογαριασμό της Multichoice Ελλάς Α.Ε.Ε. 18 Ιουνίου 2003 Λουξεμβούργο Εταιρεία συμμετοχών (Ηolding) 18 Ιουνίου 2003 Λουξεμβούργο Εταιρεία συμμετοχών (Ηolding) Intervision (Services) B.V. Ιανουάριος 1996 Ολλανδία Υπηρεσίες απόκτησης περιεχομένου Σελίδα 9 από 43

10 H θυγατρική εταιρεία Multichoice (Cyprus) Public Company Ltd, η οποία διατηρούσε με τον Όμιλο Forthnet συμβατική σχέση για τη διαχείριση των συνδρομητών της Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. στην Κύπρο, αποφάσισε την 9 Ιουνίου 2011 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την εκούσια εκκαθάρισή της από τους πιστωτές της σύμφωνα με την ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία του Περί Εταιρειών Κυπριακού Νόμου. Η εταιρεία διαγράφηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 28 Ιουνίου Η διαχείριση των συνδρομητών καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών του Ομίλου Forthnet στην Κύπρο θα συνεχιστεί από την ίδια την Multichoice Hellas A.E.Ε. Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2013 ανέρχεται στα άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 776 άτομα. Στις 31 Μαρτίου 2012 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν άτομα για τον Όμιλο και 778 άτομα για την Εταιρεία. Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου αναφέρεται σε ισοδύναμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Στις 24 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε να θέσει υπό επιτήρηση την διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας λόγω του γεγονότος ότι οι ζημίες της χρήσης 2010 υπερέβαιναν το 30% της καθαρής της θέσης καθώς και ότι η προγραμματιζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν ολοκληρώθηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας Multichoice Holdings (Cyprus) Limited κατά την συνεδρίαση του στις 11 Ιουλίου 2012 αποφάσισε την παύση των εργασιών της και την εκούσια εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet ενέκρινε τις ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2013, στις 29 Μαΐου ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καλύπτουν την τρίμηνη περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Μαρτίου 2013 και έχουν συνταχτεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση». Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση διαδικτύου Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης περιόδου αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου, ως ακολούθως: - Το Α τρίμηνο του 2012 το ποσό των του Ομίλου αναταξινομήθηκε στην ανάλυση του κονδυλίου «Λοιπά έξοδα» από τις αμοιβές και παροχές τρίτων στις προμήθειες (σημείωση 8). - Στο Α τρίμηνο του 2012 το ποσό των του Ομίλου αναταξινομήθηκε στην κατάσταση ταμειακών ροών από τους προμηθευτές και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες στα έσοδα επόμενων χρήσεων. Επίσης, το ποσό των του Ομίλου αναταξινομήθηκε στην κατάσταση ταμειακών ροών από τους προμηθευτές και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες στις δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. - Στο Α τρίμηνο του 2012 το ποσό των της Εταιρίας αναταξινομήθηκε στην κατάσταση ταμειακών ροών από τις αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων στους προμηθευτές και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες. Επίσης, το ποσό των της Εταιρίας αναταξινομήθηκε στην κατάσταση ταμειακών ροών από τους προμηθευτές και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες στις δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σελίδα 10 από 43

11 2.2 ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας Forthnet και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η Forthnet έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου. Οι θυγατρικές (εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος έμμεσα ή άμεσα συμμετέχει με περισσότερο από το 50% των ψήφων ή με άλλον τρόπο ελέγχει τη διοίκησή τους) έχουν ενοποιηθεί. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο ουσιαστικός έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο, και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Η ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών συμπίπτει με αυτή της Εταιρείας χρησιμοποιώνας τις ίδιες λογιστικές αρχές. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο. Μια μεταβολή σε ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρική χωρίς απώλεια ελέγχου αποτελεί συναλλαγή μεταξύ των μετόχων και συνεπώς το αποτέλεσμα της συναλλαγής καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια Οι ζημιές θυγατρικών εταιρειών αποδίδονται στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ακόμη κι αν αυτό δημιουργεί χρεωστικό υπόλοιπο. Σε περίπτωση που ο Όμιλος χάνει τον έλεγχο μιας θυγατρικής, τότε: διαγράφει τα στοιχεία του ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τις υποχρεώσεις της θυγατρικής διαγράφει τη λογιστική αξία των μη ελεγχόμενων συμμετοχών διαγράφει τις σωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής, που καταχωρούνται στην καθαρή θέση και αναγνωρίζει την εύλογη αξία του ανταλλάγματος που εισπράχθηκε αναγνωρίζει την εύλογη αξία της εναπομείνασας επένδυσης αναγνωρίζει οποιοδήποτε πλεόνασμα ή έλλειμμα στα αποτελέσματα ανακατατάσσει το μερίδιο της μητρικής επί των στοιχείων που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στα αποτελέσματα. Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 2.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1 Ιανουαρίου Σελίδα 11 από 43

12 Νέα πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο και την Εταιρεία και η Εταιρεία εφάρμοσαν για πρώτη φορά, το ΔΛΠ 19 (Αναθεωρημένο το 2011) Παροχές σε εργαζομένους το οποίο απαιτεί επαναδιατύπωση των προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων. Όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 34, η φύση και η επίδραση αυτής της αλλαγής, παρουσιάζεται παρακάτω : ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (τροποποίηση) Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και αποτίμηση των καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ «βραχυπρόθεσμων» και «λοιπών μακροπρόθεσμων" παροχών. Η επίδραση αυτής της τροποποίησης περιγράφεται αναλυτικά στη σημείωση 27. Πολλά άλλα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις εφαρμόζονται για πρώτη φορά το Ωστόσο, δεν έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις ή ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ή δεν έχουν εφαρμογή για τον Όμιλο και την Εταιρεία. ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) Παρουσίαση των στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας Διερμηνεία 20 Δαπάνες αποκομιδής κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου Τον Μάιο του 2010 το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Δεν υπάρχουν επιπλέον πρότυπα, εκτός από τη Διερμηνεία 21 που αναφερεται παρακάτω, διερμηνείες και τροποποιήσεις που να έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί, εκτός από αυτά που περιγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου και η Εταιρεία δεν έχουν υιοθετήσει νωρίτερα κανένα πρότυπο ή διερμηνεία που να έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμογή. Διερμηνεία 21: Εισφορές, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Το Συμβούλιο Διερμηνειών ερωτήθηκε αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λογιστικοποιούν οι εταιρείες στις οικονομικές τους καταστάσεις τις υποχρεώσεις για εισφορές που επιβάλλονται από κυβερνήσεις, εκτός των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία αυτή είναι ερμηνευτική του ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία. Το ΔΛΠ 37 παραθέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση μιας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η απαίτηση για μια εταιρεία να έχει παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος (γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός). Η διερμηνεία διευκρινίζει ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί μια υποχρέωση για πληρωμή μιας εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ: Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται στην υπό εξέταση χρήση. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Σελίδα 12 από 43

13 προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Κατά την 31 Μαρτίου 2013 η Εταιρεία και η θυγατρική της Forthnet Media Holdings Α.Ε. εξακολουθούν να βρίσκονται σε μη συμμόρφωση με ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες που απορρέουν από τις συμβάσεις των ομολογιακών δανείων (Σημείωση 18) και συγκεκριμένα με τους δείκτες του Συνολικού Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού προς το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και του Συνολικού Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού προς το Προσαρμοσμένο EBITDA όσον αφορά στα Υφιστάμενα Ομολογιακά Δάνεια ( ΥΟΔ ) αλλά και τα Νέα Ομολογιακά Δάνεια ( ΝΟΔ ). Επιπλέον, ο Όμιλος δεν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τον αριθμό των συνδρομητών που απαιτείται από τα ΝΟΔ. Ως εκ τούτου, κατά την 31 Μαρτίου 2013 το σύνολο των ομολογιακών δανείων ύψους 322,0 εκατ. και 99,5 εκατ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα, διατήρησαν την κατηγοριοποίηση τους ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η απεικόνιση των ομολογιακών δανείων ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είχε, μεταξύ άλλων, ως συνέπεια την 31 Μαρτίου 2013 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας να υπερβαίνουν κατά 390,5 εκατ. περίπου και 98,9 εκατ. περίπου, αντίστοιχα, τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις τους. Επιπρόσθετα, μέχρι την 13 Ιανουαρίου 2012, η Εταιρεία (με την ιδιότητά της ως εκδότης ΝΟΔ και εγγυητής των ΝΟΔ της Forthnet Media Holdings A.Ε.), δεν είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 30 εκατ., επιπλέον υποχρέωση των ΝΟΔ. Στις 5 Ιουλίου 2012 έγιναν υπό προϋποθέσεις δεκτά από τις δανείστριες τράπεζες τα αιτήματα ανοχής και τροποποίησης (waiver) του Ομίλου για τα παρακάτω: 1. Τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των ΥΟΔ και των ΝΟΔ των εταιριών που δεν βρίσκονταν σε συμμόρφωση στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 30 Ιουνίου Την υποχρέωση της Forthnet A.E. (με την ιδιότητά της ως εκδότριας του ΝΟΔ και εγγυήτριας του ΝΟΔ της Forthnet Media Holdings S.A.) να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 30 εκατ., και να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι την 31 Ιανουαρίου Στις 26 Νοεμβρίου 2012, η Εταιρεία υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23 Αυγούστου Η οριστικοποίηση του ενημερωτικού δελτίου θα πραγματοποιηθεί μετά (i) την ενσωμάτωση σε αυτό των εταιρικών και ενοποιημένων καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012, (ii) την ενσωμάτωση των ενδιάμεσων συνοπτικών εταιρικών και ενοποιημένων καταστάσεων της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2013, (iii) την ενημέρωση σε σχέση με όλες τις πρόσφατες εξελίξεις και (iv) την έγκριση του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι λοιπές προϋποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της Εταιρείας και την προπληρωμή μέρους των δανείων κατά την 31 Αυγούστου 2012 παραμένουν σε εκκρεμότητα. Στις 15 Ιανουαρίου 2013, οι δανείστριες τράπεζες ζήτησαν, μεταξύ άλλων, ενημέρωση σχετικά με (i) την πρόοδο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και (ii) τις ενέργειες του Ομίλου αναφορικά με τη συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές της συμβάσεις. απάντησε για τα ανωτέρω με επιστολή του στις 25 Ιανουαρίου 2013, παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τονίζοντας ότι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες συμφωνήθηκαν σε ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό πλαίσιο και πρέπει να προσαρμοστούν στο ευρύτερο πλαίσιο της επιχειρηματικής προοπτικής και των συζητήσεων αναχρηματοδότησης. Σελίδα 13 από 43

14 Επιπλέον, δεδομένης της ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος εκτιμά πως δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια μέχρι την 31 Μαρτίου 2014, οι οποίες περιλαμβάνουν αποπληρωμές κεφαλαίου ύψους 61,5 εκατ. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία προχωρά τις διαδικασίες αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι το ποσό των 30 εκατ. με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής της βάσης και κατά συνέπεια του κεφαλαίου κίνησης της. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία ανέθεσε σε ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο, μεταξύ άλλων, να βοηθήσει τη Διοίκηση του Ομίλου (i) στη διαμόρφωση μιας πρότασης αναχρηματοδότησης που θα υποβληθεί στις δανείστριες τράπεζες και (ii) στον συντονισμό όλων των διαδικασιών που αφορούν την αναχρηματοδότηση των ομολογιακών δανείων. Η Διοίκηση σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες και απέστειλε την πρόταση αναχρηματοδότησης στις εν λόγω τράπεζες στις 19 Μαρτίου Οι δανείστριες τράπεζες ζήτησαν να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη επισκόπηση επιχειρηματικoύ σχεδίου (Independent Business Review) του Ομίλου καθώς και ειδικός οικονομικός έλεγχος (financial due diligence) ο οποίος να καλύπτει ιστορικά οικονομικά στοιχεία του Ομίλου για τα τελευταία τρία χρόνια. Τον Μάιο του 2013 η Εταιρεία απέστειλε στις δανείστριες τράπεζες την έκθεση ανεξάρτητης επισκόπησης επιχειρηματικoύ σχεδίου (independent business review,) η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και επισκόπηση της πρότασης αναχρηματοδότησης, και την έκθεση ειδικού οικονομικού ελέγχου (financial due diligence) και αναμένει τα σχόλια τους αναφορικά με την πρόταση αναχρηματοδότησης. Με βάση τα αποτελέσματα των εκθέσεων ανεξάρτητης επισκόπησης επιχειρηματικoύ σχεδίου και ειδικού οικονομικού ελέγχου καθώς και τις συνεχείς συζητήσεις με τις τράπεζες, η Διοίκηση του Ομίλου είναι αισιόδοξη για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων αναχρηματοδότησης με τις δανείστριες τράπεζες. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητές τους. Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναχρηματοδότησης του συνόλου των δανείων του Ομίλου, και μη ικανοποιητικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να συμβαδίζει με τις προοπτικές ρευστότητας του Ομίλου και να επιλύει τις εκκρεμότητες σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τις λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές του συμβάσεις, υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Σελίδα 14 από 43

15 4. ΕΣΟΔΑ: Τα έσοδα αναλύονται ως εξής: 1 Ιανουαρίου-31 Μαρτίου 1 Ιανουαρίου-31 Μαρτίου Λειτουργικά Έσοδα Υπηρεσίες προς Οικιακούς πελάτες (άμεσες) Συνδυαστικές υπηρεσίες (2play) Τηλεφωνία ADSL Έσοδα Συνδρομητικής τηλεόρασης Λοιπά Υπηρεσίες προς Οικιακούς πελάτες (έμμεσες) Τηλεφωνία ADSL Λοιπά Υπηρεσίες προς Επιχειρηματικούς πελάτες Έσοδα e-business Έσοδα διαφημίσεων συνδρομητικής τηλεόρασης Υπηρεσίες Forth CRS Εξοπλισμός Άλλες υπηρεσίες Σύνολο Τα ποσά που έχουν τιμολογηθεί αλλά θα αναγνωρισθούν ως έσοδα σε επόμενες χρήσεις ανέρχονται για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31 Μαρτίου 2013 σε και αντίστοιχα, από τα οποία ποσό για τον Όμιλο και την Εταιρεία αφορά το μακροπρόθεσμο μέρος το οποίο περιλαμβάνεται στις «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ενώ το βραχυπρόθεσμο μέρος περιλαμβάνεται στα «Έσοδα Επομένων Χρήσεων» (31 Δεκεμβρίου 2012: και για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα από το οποίο για τον Όμιλο και την Εταιρεία αφορούν το μακροπρόθεσμο μέρος ). Τα μη τιμολογηθέντα έσοδα ανέρχονται για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31 Μαρτίου 2013 σε και αντιστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2012: για τον Όμιλο και την Εταιρεία). 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: Κατά την 31 Μαρτίου 2013, οι δύο τομείς των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης απεικονίζονται ως ενιαίος τομέας προς αναφορά. Η αλλαγή αυτή προέκυψε από τις τις επιχειρησιακές αλλαγές με σκοπό την ενοποίηση της οργάνωσης των υπηρεσιών αυτών. Οι τομείς των τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης που είχαν αναφερθεί σε προηγούμενες χρήσεις συνδυάζονται σε ένα ενιαίο τομέα αναφοράς, επειδή οργανώνονται και παρακολουθούνται από κοινού και σχετίζονται με μια ενιαία υπηρεσία που παρέχεται από τον Όμιλο προς τους πελάτες του. Η νέα επιχειρηματική προσέγγιση του Ομίλου είναι να παρακολουθεί τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στο σύνολό τους λαμβάνοντας υπόψη ότι η όλη επιχειρηματική φιλοσοφία επικεντρώνεται στις συνδυαστικές υπηρεσίες «triple play». Καθώς οι οικονομικές πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει ο επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων («ΕΛΕΑ») για τον ενιαίο αυτό τομέα είναι σύμφωνες με τη ΔΠΧΑ πληροφόρηση, δεν γίνονται χωριστές γνωστοποιήσεις στη σημείωση αυτή. Σελίδα 15 από 43

16 6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Το κόστος μισθοδοσίας αναλύεται ως εξής : 31 Μαρτίου 31 Μαρτίου Μισθοί και ημερομίσθια Ασφαλιστικές εισφορές Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Αμοιβές προσωπικού που σχετίζονται με την χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης Λοιπά έξοδα προσωπικού Σύνολο Μείον : Κεφαλαιοποιήσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ): Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) αναλύονται ως εξής: 31 Μαρτίου 31 Μαρτίου Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 18) ( ) ( ) ( ) ( ) Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 18) (41) (26.925) - - Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων ( ) ( ) (10.780) (21.737) Απόσβεση εξόδων ομολογιακού δανείου ( ) ( ) (60.252) (60.252) Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 22) ( ) ( ) (65.219) (1.642) Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων ( ) ( ) ( ) ( ) Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων (Σημείωση 17) Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα (Σημείωση 22) Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έσοδα/ (έξοδα)) ( ) ( ) ( ) ( ) Σελίδα 16 από 43

17 8. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ: Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: 31 Μαρτίου 31 Μαρτίου Αμοιβές και παροχές τρίτων Φόροι και τέλη Διάφορα έξοδα Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Σημείωση 15) Έξοδα συντήρησης Ενοίκια Προμήθειες Λειτουργικά έξοδα κτιρίων Σύνολο Εξόδων ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Σύμφωνα με τον νέο ελληνικό φορολογικό νόμο 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 20% σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος, που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 31 Μαρτίου 31 Μαρτίου Τρέχων φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ( ) ( ) ( ) Συνολική (πίστωση)/χρέωση για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος ( ) ( ) ( ) Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν. Σελίδα 17 από 43

18 Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής Εταιρείας είναι από το 2007 έως και το Οι θυγατρικές εταιρείες της Forthnet, δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές ως εξής: ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΔΟΙ Forthnet Media Holdings Α.Ε. 01/01/ /12/2010 Forth-Crs Α.Ε. 01/01/ /12/2010 NetMed Α.Ε. 01/01/ /12/2010 Syned Α.Ε. 01/01/ /09/2010 Ad Value Α.Ε. 01/04/ /12/2009 Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. 01/04/ /12/2010 RPO Α.Ε. 16/01/ /12/2008 Για τις θυγατρικές εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στο εξωτερικό δεν υπάρχει καθεστώς υποχρεωτικού φορολογικού ελέγχου. Οι έλεγχοι διενεργούνται κατ εξαίρεση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τις φορολογικές αρχές της κάθε χώρας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν μετά από την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης παραμένουν υπό έλεγχο των φορολογικών αρχών για ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της κάθε χώρας. Για τις εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2012 ήδη διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές τους, βάσει της παρ. 5, άρθρο 82, Ν.2238/1994. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.. Τον Απρίλιο του 2012 ο Όμιλος προχώρησε σε περαίωση των χρήσεων 2008 και 2009 της εταιρείας Syned Α.Ε. Ο φόρος περαίωσης ανήλθε σε ποσό 226 χιλιάδες. Για το σύνολο του φόρου που επιβλήθηκε, ο Όμιλος έχει διενεργήσει ισόποση πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις. Το Μάιο του 2012 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της NetMed Hellas Α.Ε. για τις χρήσεις από 1 Απριλίου 2004 έως 30 Ιουλίου 2010, επιβάλλοντας πρόσθετο φόρο ποσού 1,8 εκατ. Για το σύνολο του φόρου που επιβλήθηκε ο Όμιλος έχει διενεργήσει ισόποση πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις. Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος για τις ανέλεγκτες χρήσεις 1 Απριλίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, μετά από εντολή που έλαβε η εταιρεία Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. από τις φορολογικές αρχές τον Μάρτιο του Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα στην Forthnet και τις θυγατρικές της. θεωρεί ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις ( 1,1 εκατ. περίπου για τον Όμιλο και 0,2 εκατ. περίπου για την Εταιρεία) έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν, βάσει της σχετικής εμπειρίας από παλαιότερους φορολογικούς ελέγχους. Οι αναβάλλομενοι φόροι προσδιορίζονται στις προσωρινές διαφορές που υπάρχουν στα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις με βάση τις αξίες των λογιστικών βιβλίων και τη φορολογική βάση και υπολογίζονται με εφαρμογή των θεσπισμένων φορολογικών συντελεστών. Σελίδα 18 από 43

19 10. ΥΠΕΡΑΞΙΑ: H υπεραξία που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις προέκυψε από διάφορες συννενώσεις επιχειρήσεων ως εξής: Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε Forth CRS Α.Ε Telemedicine S.A Όμιλος NetMed N.V. και Intervision B.V Απομείωση υπεραξίας Ομίλου NetMed N.V. και Intervision B.V. ( ) ( ) - - Σύνολο Έλεγχος της υπεραξίας για τυχόν απομείωση διενεργείται ετησίως (στις 31 Δεκεμβρίου) και όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης. Κατά την 31 Μαρτίου 2013 ο Όμιλος δεν προχώρησε σε έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας καθότι δεν υπήρχαν ενδείξεις που να υποδηλώνουν απομείωση της λογιστικής αξίας κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία. Επανεξέταση των ενδείξεων απομείωσης θα πραγματοποιηθεί την 30 Ιουνίου ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Μαρτίου 2013 οι συνολικές επενδύσεις σε ενσώματα πάγια του Ομίλου ανήλθαν σε και της Εταιρείας σε και αφορούν κυρίως την επέκταση του ιδιόκτητου τηλεπικοινωνιακού δικτύου (31 Μαρτίου 2012: και για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων. Για τα πάγια που έχουν αγοραστεί με χρηματοδοτική μίσθωση η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τους εκμισθωτές. Η αναπόσβεστη αξία των αγορασθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση ενσώματων παγίων κατά την 31 Μαρτίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012 για τον Όμιλο ανέρχεται σε και αντίστοιχα. Για την Εταιρεία τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε και κατά την 31 Μαρτίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2013 εώς 31 Μαρτίου 2013 οι συνολικές επενδύσεις σε ασώματα πάγια του Ομίλου ανήλθαν σε και της Εταιρείας σε και αφορούν κυρίως τις δαπάνες απόκτησης νέων συνδρομητών καθώς και την αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων (31 Μαρτίου 2012: και για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). Σελίδα 19 από 43

20 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: Τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αναλύονται ως εξής: Αγορά Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων Άδειες Δικαιωμάτων Ταινιών Κόστος Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων και Ταινιών Αγορά Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων ( ) ( ) Άδειες Δικαιωμάτων Ταινιών ( ) ( ) Αποσβέσεις Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων και Ταινιών ( ) ( ) Αγορά Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων Άδειες Δικαιωμάτων Ταινιών Καθαρή Αξία Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων και Ταινιών Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος Δικαιωμάτων Αθλητικών Προγραμμάτων και Ταινιών Μακροπρόθεσμο μέρος Δικαιωμάτων Aθλητικών Προγραμμάτων και Ταινιών ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: Εμπορεύματα Αναλώσιμα υλικά Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξιωμένα αποθέματα αναλύεται ως εξής: Υπόλοιπο έναρξης περιόδου/ χρήσης Επιβάρυνση αποτελεσμάτων περιόδου/ χρήσης Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη - ( ) - (3.389) Υπόλοιπο τέλους περιόδου/ χρήσης Σελίδα 20 από 43

21 15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής Πελάτες εσωτερικού Πελάτες εξωτερικού Ν.Π.Δ.Δ. & Δημόσιο Επιταγές και γραμμάτια Μη τιμολογηθέντα έσοδα (Σημείωση 4) Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: Υπόλοιπο έναρξης περιόδου/ χρήσης Επιβάρυνση αποτελεσμάτων περιόδου/ χρήσης (Σημείωση 8) Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη (8.002) ( ) - ( ) Υπόλοιπο τέλους περιόδου/ χρήσης Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση για ποσό που ισούται με το 50% του ανοικτού υπολοίπου των νέων δανείων (Σημείωση 18). 16. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις στις αναλύονται ως εξής: Απαιτήσεις από το Δημόσιο Έξοδα επόμενων χρήσεων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Προκαταβολές σε προμηθευτές Λοιποί χρεώστες Σύνολο Τα έξοδα επόμενων χρήσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, περιλαμβάνουν ποσό (31 Δεκεμβρίου 2012: ), το οποίο αφορά τιμολόγηση από άλλους πάροχους, για αμοιβαία παραχώρηση χρήσης υποδομών οπτικών ινών, διάρκειας 15 ετών (από την 12 Μαρτίου 2010 έως την 31 Δεκεμβρίου 2026, από την 20 Φεβρουαρίου 2012 έως την 20 Φεβρουαρίου 2027 και από την 1 Ιουλίου 2012 έως την 31 ιουλίου 2027) βάσει της μεταξύ τους σύμβασης. Ποσό (31 Δεκεμβρίου 2012: ) το οποίο αφορά το τιμολογηθέν ποσό για την περίοδο από 1 Απριλίου 2014 έως την 31 Δεκεμβρίου 2027 εμφανίζεται στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Αντίστοιχα, ποσά τα οποία τιμολογήθηκαν από την Εταιρεία προς τον άλλο πάροχο, εμφανίζονται στα έσοδα επομένων χρήσεων (31 Δεκεμβρίου 2012: ) και στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (31 Δεκεμβρίου 2012: ). Σελίδα 21 από 43

22 17. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: Ταμείο Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσμίας Σύνολο Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας Σύνολο Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιήθηκαν με την μέθοδο του δεδουλευμένου και ανήλθαν για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31 Μαρτίου 2013 σε και αντίστοιχα (31 Μαρτίου 2012: και για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα) και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος (Σημείωση 7). Οι δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας αφορούν σε δύο συμβάσεις ενεχυρίασης καταθέσεων ποσού , για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων συνολικού ποσού ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: α) Μακροπρόθεσμα δάνεια: Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31 Μαρτίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012 αναλύονται ως εξής: Ομολογιακό δάνειο Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια Σύνολο Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος: - Ομολογιακό δάνειο Σύνολο Μακροπρόθεσμο μέρος Forthnet Α.Ε. - Ομολογιακό Δάνειο 2007: Την 29 Ιουνίου 2007 η Forthnet υπέγραψε σύμβαση ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι («Υφιστάμενο Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΥΟΔ») με κοινοπραξία τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου που κυμαίνεται από 1,15% έως 1,75%. Σκοπός του δανείου ήταν η κάλυψη του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας για την τετραετία Η έκδοση του δανείου μέχρι ποσού επιμερίζεται σε τρεις σειρές δυνάμενες να εκταμιευθούν από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την 31 Μαρτίου Σελίδα 22 από 43

23 Η αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 αφού ληφθεί υπόψη η προπληρωμή της υποχρέωσης του συμβατικού κεφαλαίου για τις χρήσεις 2011 και 2012 (βλέπε παρακάτω), θα πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) μεταβλητές εξαμηνιαίες δόσεις από την 31 Μαρτίου 2013 έως την 31 Μαρτίου Η τελευταία δόση ισούται με το 43% του υπολοίπου του ομολογιακού δανείου της 31 Δεκεμβρίου Από την σύμβαση απορρέουν για την Forthnet υποχρεώσεις και περιορισμοί οι σημαντικότερες των οποίων συνοψίζονται στα εξής: (i) υποχρέωση να διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια του δανείου, ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου, σε ευφήμως γνωστή και αναγνωρισμένη στην Ελληνική αγορά ασφαλιστική εταιρεία, τα περιουσιακά της στοιχεία, στην τρέχουσα εμπορική τους αξία και να μην εκχωρεί προς τρίτους τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, (ii) υποχρέωση να υποβάλει στον πληρεξούσιο καταβολών: εντός 3 μηνών από το κλείσιμο της χρήσης την οποία αφορούν τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ελεγμένες από αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών συνοδευόμενο κάθε φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, και (iii) υποχρέωση να τηρεί καθ όλη τη διάρκεια του δανείου και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το δάνειο, οικονομικούς δείκτες, υπολογιζόμενους επί των ετήσιων και εξαμηνιαίων, ελεγμένων από ορκωτούς ελεγκτές, ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, για όλη τη διάρκεια του δανείου. Στις 6 Αυγούστου 2009, η Εταιρεία συμφώνησε να τροποποιήσει τους οικονομικούς δείκτες αποδεχόμενη την αύξηση του περιθωρίου επιτοκίου στο 2,5%. Τόσο στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 30 Ιουνίου 2012 και 31 Δεκεμβρίου 2012, ο Όμιλος δεν ήταν σε συμμόρφωση με δύο χρηματοοικονομικούς δείκτες (Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA και Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων) και κατά συνέπεια, το σύνολο των «ΥΟΔ» είχαν ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμα. Κατά την 31 Μαρτίου 2013, ο Όμιλος εξακολουθούσε τεχνικά να μη βρίσκεται σε συμμόρφωση και έχει διατηρηθεί η ίδια ταξινόμηση για το σύνολο των «ΥΟΔ». Forthnet Α.Ε. - Ομολογιακό Δάνειο 2011: Στις 22 Ιουλίου 2011, η Forthnet υπέγραψε σύμβαση για ένα εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο για το ποσό των («Νέο Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΝΟΔ») με κυμαινόμενο επιτόκιο δανεισμού ίσο με το Euribor της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού πλέον περιθωρίου επτά τοις εκατό (7%) («Ομολογιακό Δάνειο»). Σκοπός του δανείου ήταν η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος και λοιπών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε πλήρως από την κοινοπραξία τραπεζών που είχαν συμμετάσχει στο ομολογιακό δάνειο της εταιρίας το Μέρος του ανωτέρω Ομολογιακού Δανείου χρησιμοποιήθηκε για την προπληρωμή των δόσεων του ομολογιακού δανείου του 2007, την 31 Ιουλίου Η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου θα γίνει σε πέντε (5) τριμηνιαίες μεταβλητές δόσεις, αρχής γενομένης την 31 Δεκεμβρίου 2013 και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου Η πρώτη, τρίτη και τελευταία δόση είναι η κάθε μία ίση με το 30% του συνολικού ποσού. Το Ομολογιακό Δάνειο εξασφαλίζεται με (i) δεύτερης τάξης ενεχύρου επί του συνόλου των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην Forthnet Media Hοldings S.A. («FMH»), (ii) δεύτερης τάξης ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η FMH και η Netmed N.V. στην Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., (iii) τρίτης τάξης ενέχυρο επί των μετοχών που κατέχει η FMH στις Intervision B.V. και Νetmed N.V., (iv) σύμβαση κυμαινόμενης ασφάλειας επί των επιχειρηματικών απαιτήσεων της Εταιρείας, (v) εκχώρηση των απαιτήσεων της Εταιρείας από ασφαλιστικές συμβάσεις και (vi) ενεχυρίαση τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας. Σελίδα 23 από 43

24 Σύμφωνα με τη σύμβαση Ομολογιακού Δανείου η Εταιρεία έχει αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η διατήρηση καθ όλη τη διάρκεια του δανείου, ασφαλισμένων κατά παντός κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων, η υποβολή ελεγμένων ή επισκοπημένων ετήσιων και εξαμηνιαίων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συνοδευόμενες κάθε φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, η πρόταση προς την Γενική Συνέλευση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού 30 εκατ. με ημερομηνία ολοκλήρωσης το αργότερο έως την 31 Ιανουαρίου 2012 η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο των Αθηνών να μην παύσει, ανασταλεί ή διακοπεί, η διατήρηση του αριθμού των ενεργών συνδρομητών ΑΠΤΒ στα επίπεδα που ισχύουν για κάθε ένα από τα οικονομικά έτη , και τη διατήρηση καθ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου των χρηματοοικονομικών δεικτών υπολογιζόμενων με βάση τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη βάση. Οι συμφωνημένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες έχουν ως ακολούθως: 1. EBITDA [Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων] / Καθαροί χρεωστικοί τόκοι, μεγαλύτερος ή ίσος του 3,0 έως 4,0 για τις χρήσεις 2011 έως Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA [Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων], μικρότερος ή ίσος του 5,5 έως 4,0 για τις χρήσεις 2011 έως Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, μικρότερος ή ίσος του 1,65 έως 1,2 για τις χρήσεις 2011 έως Cash Flow/Debt Service, μεγαλύτερος ή ίσος του 1,02 για τις χρήσεις 2011 έως Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και 30 Ιουνίου 2012, ο Όμιλος δεν βρίσκοταν σε συμμόρφωση με τον χρηματοοικονομικό δείκτη «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» και κατά συνέπεια, το σύνολο του «ΝΟΔ» είχε ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμο. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 31 Μαρτίου 2013, ο Όμιλος δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με δύο χρηματοοικονομικούς δείκτες στα πλαίσια του «ΝΟΔ», «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA» και «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων». Σαν αποτέλεσμα το «ΝΟΔ» διατήρησε την ίδια κατηγοριοποίηση. Επίσης, την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 31 Μαρτίου 2013 ο Όμιλος δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με τον ελάχιστο αριθμό των ενεργών συνδρομητών ΑΠΤΒ όπως ορίζει η σύμβαση ομολογιακού δανείου. Λοιπά Ομολογιακά Δάνεια του Ομίλου Forthnet Media Holdings Α.Ε.- Ομολογιακό Δάνειο 2008: Στις 14 Μαΐου 2008, η 100% θυγατρική εταιρεία της Forthnet, "Forthnet Media Holdings Α.Ε.", υπέγραψε συμβάσεις για την έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 245 εκατ. («Υφιστάμενο Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΥΟΔ»). Τις υποχρεώσεις της Forthnet Media Holdings Α.Ε. υπό το ομολογιακό δάνειο έχει εγγυηθεί η Forthnet, η οποία έχει παράσχει επίσης ενέχυρο επί του συνόλου των μετοχών της Forthnet Media Holdings Α.Ε. κυριότητάς της. Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας εννέα (9) ετών και χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος της εξαγοράς του συνόλου των μετοχών των αλλοδαπών εταιρειών NetMed N.V. και Intervision (Services) B.V. Η αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 αφού ληφθεί υπόψη η προπληρωμή της υποχρέωσης του συμβατικού κεφαλαίου για τις χρήσεις 2011 και 2012 (βλέπε παρακάτω), θα πραγματοποιηθεί σε οκτώ (8) μεταβλητές δόσεις από την 30 Ιουνίου 2013 έως την 30 Ιουνίου Σελίδα 24 από 43

25 Από την σύμβαση απορρέουν για την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Forthnet Media Holdings S.A., υποχρεώσεις και περιορισμοί οι σημαντικότερες των οποίων συνοψίζονται στα εξής: (i) υποχρέωση να διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια του δανείου, ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου, σε ευφήμως γνωστή και αναγνωρισμένη στην Ελληνική αγορά ασφαλιστική εταιρεία, τα περιουσιακά της στοιχεία, στην τρέχουσα εμπορική τους αξία, (ii) υποχρέωση να υποβάλλει στον πληρεξούσιο καταβολών εντός 120 ημερών από το κλείσιμο της χρήσης την οποία αφορούν τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ελεγμένες από αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών συνοδευόμενο κάθε φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, και (iii) υποχρέωση να τηρεί καθ όλη τη διάρκεια του δανείου και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το δάνειο, τους κατωτέρω χρηματοοικονομικούς δείκτες, υπολογιζόμενους επί των ετησίων και εξαμηνιαίων ελεγμένων από ορκωτούς ελεγκτές, ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του εκδότη κάθε οικονομικού έτους για όλη τη διάρκεια του δανείου. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, 30 Ιουνίου 2012 και 31 Δεκεμβρίου 2012, ο Όμιλος σύμφωνα με το «ΥΟΔ» δεν ήταν σε συμμόρφωση με δύο χρηματοοικονομικούς δείκτες (Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA και Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων) και κατά συνέπεια, το σύνολο του μακροπροθέσμου ομολογιακού δανείου ταξινομήθηκε ως βραχυπρόθεσμο. Κατά την 31 Μαρτίου 2013, ο Όμιλος εξακολουθούσε τεχνικά να μη βρίσκεται σε συμμόρφωση και διατηρήθηκε η ίδια κατηγοριοποίηση για το «ΥΟΔ». Forthnet Media Holdings Α.Ε. - Ομολογιακό Δάνειο 2011: Την 22 Ιουλίου 2011, η Forthnet Media Holdings Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για ένα εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο με κοινοπραξία τραπεζών για το ποσό των («Νέο Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΝΟΔ») με κυμαινόμενο επιτόκιο δανεισμού ίσο με το Euribor της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού πλέον περιθωρίου επτά τοις εκατό (7%). Σκοπός του δανείου ήταν η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος και λοιπών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η Forthnet έχει εγγυηθεί τις υποχρεώσεις της Forthnet Media Holdings Α.Ε. υπό τη σύμβαση του Ομολογιακού της Δανείου και έχει παράσχει ενέχυρο επί των του συνόλου των μετοχών της που κατέχει στην Forthnet Media Holdings Α.Ε. Το Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε πλήρως από την κοινοπραξία τραπεζών που είχαν συμμετάσχει στο Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας το Μέρος του ανωτέρου Ομολογιακού Δανείου χρησιμοποιήθηκε για την προπληρωμή των δόσεων του Ομολογιακού Δανείου του 2008, την 31 Ιουλίου Η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου θα γίνει σε οχτώ (8) μεταβλητές δόσεις, αρχής γενομένης την 31 Δεκεμβρίου 2013 και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου Οι δύο (2) τελευταίες δόσεις είναι ίσες με το 40% του συνολικού ποσού. Το Ομολογιακό Δάνειο εξασφαλίζεται με (i) πρώτης τάξης ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Forthnet Media Holdings Α.Ε. («FMH») και η Netmed N.V. στην Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., (ii) δεύτερης τάξης ενέχυρο επί των μετοχών που κατέχει η FMH στις Intervision B.V. και Νetmed N.V., (iii) σύμβαση κυμαινόμενης ασφάλειας επί των επιχειρηματικών απαιτήσεων της FMH, (iv) εκχώρηση απαιτήσεων που απορρέουν από ορισμένες συμβάσεις συνεργασίας της FMH με την Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. (v) εκχώρηση των απαιτήσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις της FMH και, (vi) ενεχυρίαση τραπεζικών λογαριασμών της FMH. Σύμφωνα με τη σύμβαση Ομολογιακού Δανείου η FMH έχει αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η διατήρηση καθ όλη τη διάρκεια του δανείου, ασφαλισμένων κατά παντός κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων, η υποβολή ελεγμένων ή επισκοπημένων ετήσιων και εξαμηνιαίων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συνοδευόμενες κάθε φορά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, η πρόταση της εγγυήτριας Forthnet προς την Γενική Συνέλευση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού 30 εκατ. με ημερομηνία ολοκλήρωσης το αργότερο έως την 31 Ιανουαρίου 2012, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εγγυήτριας Forthnet στο Χρηματιστήριο των Αθηνών να μην παύσει, ανασταλεί ή διακοπεί, η διατήρηση του αριθμού των ενεργών συνδρομητών συνδρομητικής τηλεόρασης στα επίπεδα που ισχύουν για κάθε ένα από τα οικονομικά έτη , και η διατήρηση καθ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου των χρηματοοικονομικών δεικτών υπολογιζόμενων με βάση τις ετήσιες και εξαμηνιαίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη βάση. Σελίδα 25 από 43

26 Η καθορισμένη συμφωνία των οικονομικών δεικτών είναι ως ακολούθως: 1. EBITDA [Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων] / Καθαροί χρεωστικοί τόκοι, μεγαλύτερος ή ίσος του 3,0 έως 4,5 για τις χρήσεις 2011 έως Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA [Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων], μικρότερος ή ίσος του 5,5 έως 3 για τις χρήσεις 2011 έως Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, μικρότερος ή ίσος του 1,65 έως 1 για τις χρήσεις 2011 έως Cash Flow/Debt Service, μεγαλύτερος ή ίσος του 1,02 για τις χρήσεις 2011 έως Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, ο Όμιλος δεν βρίσκοταν σε συμμόρφωση με τον χρηματοοικονομικό δείκτη «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» και κατά συνέπεια, το σύνολο του «ΝΟΔ» είχε ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμο. Κατά την 30 Ιουνίου 2012, την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 31 Μαρτίου 2013, ο Όμιλος δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με δύο χρηματοοικονομικούς δείκτες στα πλαίσια του «ΝΟΔ», «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / EBITDA» και «Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων». Σαν αποτέλεσμα το «ΝΟΔ» διατήρησε την ίδια κατηγοριοποίηση. Επίσης, ο Όμιλος δεν βρισκόταν σε συμμόρφωση με τον ελάχιστο αριθμό των ενεργών συνδρομητών συνδρομητικής τηλεόρασης (Pay TV) όπως ορίζει η σύμβαση ομολογιακού δανείου. Στις 10 Μαΐου 2012 οι Forthnet A.E. και Forthnet Media Holdings Α.Ε. υπέβαλαν αιτήματα ανοχής και τροποποίησης (waiver) προς την Εθνική Τράπεζας της Ελλάδας (με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια και εκπροσώπου των ομολογιούχων). Τα αιτήματα καλύπτουν: 1. Τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των ΥΟΔ των εταιριών που δεν βρίσκονταν σε συμμόρφωση στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 30 Ιουνίου Τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των ΝΟΔ των εταιριών που δεν βρίσκονταν σε συμμόρφωση στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 30 Ιουνίου Την υποχρέωση της Forthnet A.E. (με την ιδιότητά της ως εκδότριας του ΝΟΔ και εγγυήτριας του ΝΟΔ της Forthnet Media Holdings Α.Ε.) να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 30 εκατ., και να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι την 31 Ιανουαρίου Στις 5 Ιουλίου 2012 έγιναν υπό προϋποθέσεις δεκτά από τις δανείστριες τράπεζες τα αιτήματα ανοχής και τροποποίησης (waiver) του Ομίλου για τα παρακάτω: 1. Τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των ΥΟΔ και των ΝΟΔ των εταιριών που δεν βρίσκονταν σε συμμόρφωση στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 30 Ιουνίου Την υποχρέωση της Forthnet A.E. (με την ιδιότητά της ως εκδότριας του ΝΟΔ και εγγυήτριας του ΝΟΔ της Forthnet Media Holdings S.A.) να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 30 εκατ., και να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι την 31 Ιανουαρίου Στις 26 Νοεμβρίου 2012, η Εταιρεία υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23 Αυγούστου Οι λοιπές προϋποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της Εταιρείας και την προπληρωμή μέρους των δανείων κατά την 31 Αυγούστου 2012 παραμένουν σε εκκρεμότητα. Στις 15 Ιανουαρίου 2013, οι δανείστριες τράπεζες ζήτησαν, μεταξύ άλλων, ενημέρωση σχετικά με (i) την πρόοδο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και (ii) τις ενέργειες του Ομίλου αναφορικά με τη συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές της συμβάσεις. απάντησε για τα ανωτέρω με επιστολή του στις 25 Ιανουαρίου 2013, παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τονίζοντας ότι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες συμφωνήθηκαν σε ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό πλαίσιο και πρέπει να προσαρμοστούν στο ευρύτερο πλαίσιο της επιχειρηματικής προοπτικής και των συζητήσεων αναχρηματοδότησης. Σελίδα 26 από 43

27 Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των μακροπρόθεσμων δανείων για τις περιόδους που έληξαν την 31 Μαρτίου 2013 και 2012 ανήλθαν για τον Όμιλο σε και αντίστοιχα και για την Εταιρεία σε και αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα, (Σημείωση 7) στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. β) Βραχυπρόθεσμα δάνεια: Oι θυγατρικές εταιρείες Forth CRS A.E. και Telemedicine Technologies S.A. διατηρούν βραχυπρόθεσμο δανεισμό το συνολικό ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο του οποίου κυμαίνεται από 5% έως 6%. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εγκεκριμένα όρια βραχυπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς επίσης και το χρησιμοποιηθέν ποσό Όριο χρηματοδότησης Μη χρησιμοποιηθέν όριο - - Χρησιμοποιηθέν όριο Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των βραχυπροθέσμων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 ανήλθαν για τον Όμιλο σε 41 και αντίστοιχα και για την Εταιρεία σε 0 και 0 αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα, (Σημείωση 7) στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ: μισθώνει εξοπλισμό αναμετάδοσης συνολικής αρχικής αξίας , διάρκειας δώδεκα ετών, πληρωτέα σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και επιτόκιο από 6,5% έως 9,57%. Το 2012, ο Όμιλος αποφάσισε να αναβαθμίσει την μεταφερόμενη πληροφορία μέσω δορυφόρων με την αναβάθμιση των 4 αναμεταδοτών σε τεχνολογία DVBS-2 με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τον έναν από τους ήδη υπάρχοντες πέντε αναμεταδότες. Η νέα τεχνολογία DVBS-2 επιτρέπει την αναμετάδοση ίδιου αριθμού καναλιών χρησιμοποιώντας μικρότερη χωρητικότητα, ενώ παράλληλα επιτρέπει την εκπομπή δεδομένων στην υψηλότερη δυνατή ταχύτητα μέσω του δορυφόρου. Ο 5 ος αναμεταδότης θα σταματήσει να εκπέμπει την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεδομένου του γεγονότος αυτού, την 31 Δεκεμβρίου 2012, ο Όμιλος προχώρησε στην από-αναγνώριση μέρους της αξίας κτήσεως ποσού καθώς και των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναμεταδοτών κατά το ποσό των για τα έτη 2014 έως το έτος Το αποτέλεσμα (έσοδο) της από-αναγνωρισης αυτής ποσού περιλαμβάνεται στα λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα στις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου Ειδικότερα οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναμεταδοτών εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: Υποχρέωση από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναμεταδοτών Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος ( ) ( ) Μακροπρόθεσμο μέρος Σελίδα 27 από 43

28 20. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ: Τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αναλύονται ως εξής: Προγράμματα και Δικαιώματα Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος ( ) ( ) ( ) ( ) Μακροπρόθεσμο μέρος ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: Οι προμηθευτές αναλύονται ως εξής: Προμηθευτές εσωτερικού Προμηθευτές εξωτερικού Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες Σύνολο ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: Ασφαλιστικοί οργανισμοί Φόρος προστιθέμενης αξίας Λοιποί φόροι & τέλη Προκαταβολές πελατών Δεδουλευμένοι τόκοι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από συμφωνίες επιτοκιακού κινδύνου αντιστάθμισης Σύνολο Σελίδα 28 από 43

29 Προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο επιτοκίου, ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου (Interest Rate Swaps) ύψους 135 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2012: 135 εκατ.). Οι συμφωνίες αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου (Interest Rate Swaps) αφορούν ανταλλαγή πληρωμών σταθερού επιτοκίου με κυμαινόμενο. Ονομαστική Αξία IRS Ημερομηνία Λήξης Επιτόκιο /09/ μηνών EURIBOR /09/ μηνών EURIBOR /09/ μηνών EURIBOR /09/ μηνών EURIBOR /06/ μηνών EURIBOR /09/ μηνών EURIBOR Οι εύλογες αξίες των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση (marked to market) (σημείωση 25). Το κέρδος για τον Όμιλο από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των παραγώγων που αφορούν αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2013, ανήλθε σε χιλ. (31 Μαρτίου 2012: ζημία 541 χιλ.). Οι ζημίες για τον Όμιλο που προέκυψαν από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2013 ανέρχονται σε 932 χιλ. (31 Μαρτίου 2012: 565 χιλ). Το καθαρό ποσό των 400 χιλ. περιλαμβάνεται στα λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα (σημείωση 7), στις συνειμμένες οικονομικές καταστάσεις (31 Μαρτίου 2012: ζημίες 1,1 εκατ. περιλαμβάνονταν στα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα). Σελίδα 29 από 43

30 3. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: και ο Όμιλος αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχουν υπηρεσίες κατά την συνήθη δραστηριότητα τους σε ορισμένες εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη. Οι συναφείς αυτές επιχειρήσεις είναι εταιρείες με σημαντική επιρροή στον Όμιλο (μέτοχοι), θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες του Ομίλου. Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με την Forthnet Περίοδος που λήγει Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη Αγορές από συνδεδεμένα μέρη Go Plc. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Forth CRS A.E. MultiChoice Hellas Α.Ε.Ε. NetMed A.E. Forthnet Media Holdings A.E. Έμμεσος Μέτοχος Μέτοχος Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία ( ) (7.520) Σύνολα (82.432) Σύνολα Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με την Forthnet Περίοδος που λήγει Ποσά που οφείλουν τα συνδεδεμένα μέρη Ποσά που οφείλονται στα συνδεδεμένα μέρη Emirates International Telecommunications Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Forth CRS A.E. Telemedicine Technologies S.A. Άθλονετ Α.Ε. MultiChoice Hellas Α.Ε.E. Forthnet Media Holdings A.E. NetMed Α.Ε. Έμμεσος Μέτοχος Μέτοχος Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Συγγενής Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία Θυγατρική Εταιρεία (67.674) Σύνολα Σύνολα Σελίδα 30 από 43

31 Τα ενδοεταιρικά έσοδα από τη Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. σχετίζονται με την επαναχρέωση του μεριδίου της για διαφημίσεις από συνδυαστικές πωλήσεις, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (τηλεφωνία, internet, κ.λ.π.) καθώς επίσης και από επαναχρέωση του κόστους μισθοδοσίας των διευθυντικών στελεχών. Τα ενδοεταιρικά κόστη από τη Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. αναφέρονται κυρίως σε αγορές αποκωδικοποιητών για λιανική πώληση στα καταστήματα Forthnet. Το ενδοεταιρικό έσοδο και απαίτηση από τη Forthnet Media Holdings Α.Ε. προκύπτει κυρίως από την μεταπώληση των δικαιωμάτων του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Η υποχρέωση προς την εταιρεία Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. αφορά εισπράξεις που διενεργούνται από τα καταστήματα της Εταιρείας για λογαριασμό της πρώτης. Οι συναλλαγές του Ομίλου και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με τον Όμιλο Περίοδος που λήγει Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη Αγορές από συνδεδεμένα μέρη Go Plc Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Έμμεσος Μέτοχος Μέτοχος Σύνολα Σύνολα Επωνυμία Εταιρείας Σχέση με τον Όμιλο Περίοδος που λήγει Ποσά που οφείλουν τα συνδεδεμένα μέρη Ποσά που οφείλονται στα συνδεδεμένα μέρη Emirates International Telecommunications Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Lumiere Productions Α.Ε. Lumiere Cosmos Communications Άθλονετ Α.Ε. Έμμεσος Μέτοχος Μέτοχος Μέτοχος Έμμεσος Μέτοχος Συγγενής Εταιρεία Σύνολα Σύνολα Η Emirates International Telecommunications LLC (E.I.T.), συνδεδεμένη εταιρεία μέτοχος, παρέχει υπηρεσίες και λοιπές υπηρεσίες προς υποστήριξη των διαφόρων λειτουργιών και τμημάτων του Ομίλου Forthnet. Σελίδα 31 από 43

32 Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς επίσης των Διευθυντικών Στελεχών του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31 Μαρτίου 2013 και 2012 αναλύονται ως εξής: Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - εκτελεστικών Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - μη εκτελεστικών Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών Σύνολο Επίσης, οι παροχές του Ομίλου και της Εταιρείας στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προς μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο Συνταξιοδοτικού Προγράμματος ανέρχονται σε (31 Μαρτίου ), ενώ οι αποζημιώσεις αποχώρησης ανέρχονται στο ποσό των και αντίστοιχα (31 Μαρτίου και 0 αντίστοιχα). 24. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του Ομίλου εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου στα αποτελέσματα αυτών (βλέπε Σημείωση 26 παρακάτω). Αποζημίωση Διευθυντικών Στελεχών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συμβάσεις εργασίας του Διευθύνοντα Συμβούλου και ορισμένων Διευθυντικών Στελεχών προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης κατά την λήξη τους και η σχετική υποχρέωση έχει περιληφθεί στις προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού. Επιπλέον, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης χωρίς υπαιτιότητά τους ή εξαναγκασμού τους σε παραίτηση, δικαιούνται επιπρόσθετη αποζημίωση. Το ποσό αυτής της επιπρόσθετης αποζημίωσης κατά την 31 Μαρτίου 2013 ανέρχεται σε 0,75 εκατ. περίπου (αντίστοιχα την 31 Δεκεμβρίου ,9 εκατ. περίπου). Όροι και Υποχρεώσεις Άδειας: Η άδεια υποδομής Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης Τηλεπικοινωνιών που χορηγήθηκε σε μια από τις απορροφούμενες εταιρείες της μητρικής, την «Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε.», υπόκειται σε κάποιες εμπορικές και τεχνικές προϋποθέσεις που απαιτούν από την Εταιρεία να καλύπτει ορισμένα κριτήρια κάλυψης και τεχνικά κριτήρια και να φτάσει σε κάλυψη του 20% του πληθυσμού εντός δυο ετών από την ημερομηνία χορήγησης. Στο τέλος του 2002, το δίκτυο της εταιρείας «Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε.» κάλυπτε περισσότερο από το 20% του Ελληνικού πληθυσμού. Υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004: Σύμφωνα με την υπ' αριθμ /ΥΠΕ/4/00447/Ν.3299/Ε/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 358/ ), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας αναφορικά με την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων με εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής για την προσφορά νέων υπηρεσιών δεδομένων, φωνής και περιεχομένου στις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. To ποσό της εγκριθείσας επένδυσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 30 εκατ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 30% της επένδυσης ήτοι ποσόν 9 εκατ. Την 31 Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρεία είχε καλύψει σε επενδύσεις το ανωτέρω ποσό με αντίστοιχη καταχώρηση ποσού 9 εκατ. στο κονδύλι της κατάστασης οικονομικής θέσης «Επιχορηγήσεις». Σελίδα 32 από 43

33 Επιπλέον σύμφωνα με την υπ' αριθμ /Π01/4/00004/Ε/Ν.3299/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1437/ ), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επιχειρηματικού σχεδίου της θυγατρικής εταιρείας ΝetMed Ελλάς A.E. αναφορικά με την ανάπτυξη υπηρεσιών παροχής ψηφιακού περιεχομένου (multimedia content) επενδυτικού σχεδίου για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. To ποσό της εγκριθείσας επένδυσης ανερχόταν αρχικά στο ποσό των με ποσοστό επιχορήγησης στο 30% της επένδυσης ήτοι ποσόν Έχοντας καλύψει και λειτουργήσει την ως άνω επένδυση και έχοντας καταβάλλει τελικά το ποσό των για τις ως άνω επενδύσεις και μετά την δημοσίευση του υπ' αριθμ ΦΕΚ ολοκλήρωσης 1561/ , την 10 Οκτωβρίου 2008 η Εταιρεία εισέπραξε από την Περιφέρεια Αττικής το ποσό των με αντίστοιχη καταχώρηση στο κονδύλι της κατάστασης οικονομικής θέσης «Επιχορηγήσεις». Συμβάσεις με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.: την 12 Μαρτίου 2007 υπέγραψε δύο συμβάσεις με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» και ειδικότερα για τα υποέργα 6 & 7 στα πλαίσια της δράσης για την «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας». Σύμφωνα με τις προβλέψεις των συμβάσεων ο συνολικός προϋπολογισμός των 2 υποέργων ανέρχεται σε ποσόν 55,6 εκατ., εκ των οποίων ποσό 42,3 εκατ. αφορά τον Άξονα Ι (Ανάπτυξη Ευρυζωνικής Πρόσβασης) ενώ ποσό 13,3 εκατ. αφορά τον Άξονα ΙΙ (Τόνωση της ζήτησης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών). Η διαθέσιμη χρηματοδότηση και για τους δυο Άξονες ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% επί του επιλέξιμου προς ενίσχυση προϋπολογισμού ενώ η υλοποίηση τους έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί για τον Άξονα Ι μέχρι την 31 Ιουλίου 2009 και για τον Άξονα ΙΙ μέχρι την 31 Οκτωβρίου Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρεία ολοκλήρωσε τις επενδύσεις και έλαβε ποσόν επιχορήγησης 19,5 εκατ. περίπου με αντίστοιχη καταχώρηση στο κονδύλι του της κατάστασης οικονομικής θέσης «Επιχορηγήσεις». Δεσμεύσεις: Ενοίκια κτιρίων: έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης για τη μίσθωση κτιρίου, χώρων γραφείου και γραφείων που χρησιμοποιούνται ως σημεία παρουσίασης από τους αντιπροσώπους. Οι συμφωνίες αυτές έχουν μέση διάρκεια 5 έως 10 ετών με δυνατότητες ανανέωσης σε ορισμένα από τα συμβόλαια. Οι μελλοντικές υποχρεώσεις με βάση τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις ενοικίασης κτιρίων στις 31 Μαρτίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012 αναλύονται ως εξής: Εντός ενός έτους έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο Εγγυήσεις: και η Εταιρεία εκδίδουν εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Στον παρακάτω πίνακα περιέχεται η ανάλυση αυτών των εγγυητικών επιστολών όπως έχει διαμορφωθεί στις 31 Μαρτίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2012: Καλή εκτέλεση συμβάσεων Συμμετοχή σε διαγωνισμούς Καλής πληρωμής Σύνολο Σελίδα 33 από 43

34 Υποχρεώσεις από συμβάσεις με προμηθευτές: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων με προμηθευτές κατά την 31 Μαρτίου 2013 ανέρχεται σε επίπεδο Ομίλου στο ποσό των 138,7 εκατ. περίπου και σε επίπεδο Εταιρείας στο ποσό των 88,1 εκατ. περίπου (31 Δεκεμβρίου 2012: 139,5 εκατ. και 88,3 εκατ. περίπου αντίστοιχα). Επιπλέον οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις σχετικά με την συντήρηση τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων διεθνούς χωρητικότητας (ΟΑ&Μ charges), ανέρχονται σε 5,1 εκατ. περίπου (31 Δεκεμβρίου 2012: 5,1 εκατ. περίπου). 25. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ: Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις οικονομικής θέσης για τα διαθέσιμα, τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προμηθευτές, και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών μέσων. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα για πώληση και των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διακρατούνται για εμπορικούς σκοπούς, απεικονίζονται στις συνημμένες καταστάσεις οικονομικής θέσης. Η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσεγγίζουν τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Ο Ομιλος χρησιμοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, ανά τεχνική αποτίμησης: Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα, Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας. Την 31 Μαρτίου 2013 και την 31 Δεκεμβρίου 2012, ο Όμιλος και η Εταιρεία κατείχαν τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία: Εύλογη Αξία Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (Σημείωση 22) Εύλογη Αξία Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (Σημείωση 22) Σελίδα 34 από 43

35 Εύλογη Αξία Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία Εύλογη Αξία Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ: Α. FORTHNET A.E. (α) Οι αξιώσεις της Forthnet κατά τρίτων ανέρχονται στο ποσό των 51,4 εκατ. περίπου. i) Εκ του ποσού αυτού, 26,7 εκατ. περίπου αποτελούν απαίτηση της Εταιρείας εναντίον του ΟΤΕ δυνάμει της από 31 Δεκεμβρίου 2002 αγωγής της Εταιρείας αναφορικά με τη θετική ζημία που ισχυρίζεται ότι υπέστη από την υπόθεση του ΕΠΑΚ (διακριτική μεταχείριση του ΟΤΕ υπέρ της θυγατρικής του ΟΤΕnet), 293 χιλ. περίπου αποτελούν απαίτηση της Εταιρείας κατά του ΟΤΕ για την ηθική βλάβη που υπέστη από την ίδια αιτία. Εκκρεμούν στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο ΔΕΦΑ αιτήσεις ακύρωσης κατά αποφάσεων της ΕΕΤΤ που αφορούν: α) εκπτώσεις όγκου κίνησης του ΟΤΕ, β) το χαμηλό περιθώριο μεταξύ λιανικών και χονδρικών τιμών μισθωμένων γραμμών, γ) το ύψος των τελών διασύνδεσης δ) τα τέλη των μισθωμένων γραμμών ε) τα τέλη χονδρικών υπηρεσιών και ε) το κοστολογικό μοντέλο ΟΤΕ. Οι θέσεις της Εταιρείας είναι βάσιμες, όμως η σοβαρότητα των υποθέσεων και οι περιστάσεις δυσχεραίνουν την πρόβλεψη της ευδοκίμησης των ως άνω υποθέσεων με την έννοια της απόρριψης των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο ΟΤΕ και της αποδοχής της αίτησης που έχει υποβάλει η Εταιρεία. Η επίπτωση (θετική) στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας είναι αδύνατον να προβλεφθεί διότι εκτιμάται ότι και εάν ακόμη οποιαδήποτε ή και όλες οι αιτήσεις ευδοκιμήσουν, ο φάκελος της υπόθεσης θα επανέλθει στην Διοίκηση η οποία θα επανακρίνει τα κρίσιμα τέλη. Ακόμη, εκκρεμεί προσφυγή της Εταιρείας κατά της απόφασης έγκρισης του νέου κανονισμού προεπιλογής της ΕΕΤΤ. Επίσης εκκρεμούν ενώπιον της ΕΕΤΤ αποφάσεις επί δύο σχετικών ακροάσεων, οι οποίες έλαβαν χώρα το 2005 και αφορούν η μεν πρώτη την άρνηση του ΟΤΕ να αναγνωρίσει εκπτώσεις όγκου χονδρικής, η δε δεύτερη την παράνομη τιμολόγηση κυκλωμάτων της Εταιρείας και της υποχρέωσης του ΟΤΕ σε επιστροφή ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων. Ακόμη εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεων επί καταγγελιών της Εταιρείας αναφορικά με παραβάσεις σχετικές με την αγορά χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης, καθώς επίσης και για παραβάσεις σχετικές με την αγορά μισθωμένων γραμμών. Επιπλέον, εκκρεμεί η έκδοση απόφασης της ΕΕΤΤ επί δύο καταγγελιών για αυθαίρετες χρεώσεις τελών άσκοπης μετάβασης τεχνικού συνεργείου του ΟΤΕ για την αποκατάσταση βλαβών τοπικού βρόχου, ενώ εξεδόθη απόφαση της ΕΕΤΤ η οποία αναγνώριζε τον παράνομο χαρακτήρα μερίδας χρεώσεων τέλους άσκοπης μετάβασης σε περιπτώσεις «κλειστού οικήματος» στο πλαίσιο της διαχείρισης βλαβών ΤοΒ. Τέλος, εκκρεμεί η έκδοση απόφασης της ΕΕΤΤ για αδικαιολόγητες χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος σε χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης. Για τις απαιτήσεις αυτές δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη εσόδου στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Σελίδα 35 από 43

36 ii) Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας (πλην των ανωτέρω υπό 1. υποθέσεων με κανονιστικό και τηλεπικοινωνιακό περιεχόμενο) κατά τρίτων οφειλετών ανέρχονται στο ποσό των 13,6 εκατ. περίπου. Για τις παραπάνω απαιτήσεις η Εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη (πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων). iii) Επιπλέον, υπάρχει απαίτηση της Εταιρείας κατά του Δημοσίου για το έργο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ», η οποία ανέρχεται συνολικά για το έτος 2010 στο ποσό του 1,9 εκατ. πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Για το ποσό αυτό έχουν ήδη υποβληθεί σχετικές επιμέρους Αιτήσεις Αναγνώρισης Απαίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) για το Α εξάμηνο 2010 ποσού 994 χιλ., για το Γ τρίμηνο 2010 ποσού 469 χιλ. και για το Δ Τρίμηνο 2010 ποσού 471 χιλ. αντίστοιχα. Ήδη αναφορικά με την Αίτηση Αναγνώρισης της απαίτησης της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου για το Α Εξάμηνο του 2010, το αίτημα της Εταιρείας έγινε εν μέρει δεκτό και το ποσό των 686 χιλ. έχει ήδη εξοφληθεί. Αναφορικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης της απαίτησης της εταιρείας για το Β εξάμηνο του 2010 (Αιτήσεις για το Γ και Δ τρίμηνο 2010) αυτές έγιναν εν μέρει δεκτές για την καταβολή στην Εταιρεία μας του ποσού των 690 χιλ. συνολικά, χωρίς Φ.Π.Α. το εν λόγω ποσό δεν έχει ακόμη εξοφληθεί. Αναφορικά με την αίτηση αναγνώρισης απαίτησης της εταιρείας για το Α Εξάμηνο 2011, αυτή έγινε εν μέρει δεκτή για την καταβολή στην εταιρεία μας του ποσού των 691 χιλ., πλεόν Φ.Π.Α. το εν λόγω ποσό δεν έχει ακόμη εξοφληθεί. Αντίστοιχα για το 2011, η εταιρεία έχει ήδη υποβάλλει Αίτηση Αναγνώρισης Απαίτησης κατά του Δημοσίου για το ως άνω έργο, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό 940 χιλ., πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών κατά το Α Εξάμηνο 2011 και στο ποσό των 942 χιλ. πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών κατά το Β Εξάμηνο Τέλος, για το 2012, η εταιρεία έχει ήδη καταθέσει σχετικές Αιτήσεις Αναγνώρισης Απαίτησης κατά του Δημοσίου για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για το ως άνω έργο. Πιο συγκεκριμένα με τις ως άνω αιτήσεις της έχει ζητήσει να της αναγνωριστεί για τις παρεχόμενες κατά το Α Εξάμηνο 2012 υπηρεσίες, το ποσό των 943 χιλ., πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α και για το Β Εξάμηνο 2012 το ποσό των 944 χιλ., πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ αντίστοιχα. Για το έργο ( ΣΥΖΕΥΞΙΣ ) η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει ως μη τιμολογηθέντα έσοδα το ποσό των 3.8 εκατ. στις οικονομικές της καταστάσεις. iv) Στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε η κατάχρηση σημαντικού χρηματικού ποσού από υπάλληλο του λογιστηρίου της Εταιρείας σε συνέργεια με το σύζυγό της ύψους 2,37 εκατ. περίπου. Κατόπιν αυτού, η Εταιρεία υπέβαλε άμεσα έγκληση κατά των ανωτέρω προσώπων για τις κακουργηματικές πράξεις της πλαστογραφίας μετά χρήσεως και της απάτης ενώ ταυτόχρονα προέβη και στις απαραίτητες νομικές ενέργειες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για την αποκατάσταση της ζημίας που έχει υποστεί. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία, έχει ήδη προβεί στις απαιτούμενες προβλέψεις στις οικονομικές της καταστάσεις. v) Επιπλέον, υφίσταται απαίτηση της Εταιρείας εναντίον του ΤΣΠΕΑΘ για την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν στο αγγελιόσημο: για το μεν 2002 των 252 χιλ., για το δε 2003 το ποσό των 433 χιλ. πλέον τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων. Για την ανωτέρω απαίτηση η Εταιρεία είχε προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια καταθέτοντας σχετική Προσφυγή και Αγωγή. Επί της προαναφερθείσας προσφυγής εκδόθηκε απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας. προτίθεται να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης του ΔΠΑ. Δεδομένης της απορριπτικής απόφασης εκτιμάται ότι δεν υφίστανται μεγάλες πιθανότητες ευδοκίμησης της Αγωγής. Σελίδα 36 από 43

37 (β) Αξιώσεις τρίτων κατά της Forthnet i) Αγωγή του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Εταιρείας για την καταβολή αποζημίωσης για φερόμενη παραβίαση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας Άσκησης Τηλεπικοινωνιακών Δραστηριοτήτων (άρθρο 11 παρ 3), των διατάξεων περί προστασίας της προσωπικότητας κατ άρθρο 57-59ΑΚ, καθώς και των διατάξεων του ν. 146/1914 περί απαγορευμένης αθέμιτης διαφήμισης. Με την αγωγή του ο ΟΤΕ διεκδικεί, μεταξύ άλλων, την καταβολή αποζημίωσης ύψους 5 εκατ. ως χρηματική ικανοποίηση για την προκληθείσα στον εν λόγω οργανισμό ηθική βλάβη, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και μέχρι εξοφλήσεως αυτής. Κατά την ορισθείσα δικάσιμο η συζήτηση ματαιώθηκε και αναμένουμε τον εκ νέου προσδιορισμό της. ii) Καταγγελία του ΟΤΕ ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τυχόν παραβίαση διατάξεων του ανταγωνισμού (σύμφωνα με το Ν. 703/77) εκ μέρους της ελεγχόμενης/θυγατρικής εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. σε σχέση με τις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου που η τελευταία έχει καταρτίσει με τους ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 26 Μαρτίου 2012 ενώπιον της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία και αποδέχθηκε τις υποβληθείσες εκ μέρους της Forthnet δεσμεύσεις (άρση του όρου αποκλειστικότητας στις ανωτέρω συμβάσεις), χωρίς να προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης και στην επιβολή προστίμου σε βάρος της Forthnet ή της Multichoice. Ο ΟΤΕ δικαιούται να προβεί στην άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. iii) Μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης Διάθεσης Περιεχομένου μεταξύ της Forthnet Media Holdings AE και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ ή CYTA), η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού Κύπρου ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα για φερόμενη παραβίαση των διατάξεων του ανταγωνισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 3 ή/και 6 του κυπριακού Νόμου αρ. 13(Ι)2008 καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 ΣΛΕΕ) εκ μέρους είτε της ίδιας εταιρείας είτε των ελεγχόμενων/θυγατρικών εταιρειών Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. και Forthnet Media Holdings Α.Ε. Για το ίδιο θέμα, η κυπριακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Primetel, υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού κατά των ως άνω εταιρειών. Η ενιαία πλέον υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και ο Όμιλος έχει προβεί στην απάντηση των σχετικών ερωτηματολογίων της Επιτροπής που απεστάλησαν εντός του Φεβρουαρίου,, του Ιουνίου και του Δεκεμβρίου Δεν υπάρχει, προς το παρόν, δυνατότητα οικονομικής αποτίμησης της ανωτέρω υπόθεσης στον Όμιλο. Για τις ανωτέρω υποθέσεις η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις και κατά συνέπεια δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη εξόδου. Β. FORTHNET MEDIA HOLDINGS Α.Ε. (α) Οι εκκρεμείς αξιώσεις των τρίτων κατά της θυγατρικής εταιρείας Forthnet Media Holdings S.A. (στο εξής FMH, η οποία απορρόφησε τις εταιρίες ΝetΜed Ελλάς A.E. και SYNED A.E.) ανέρχονται σε 6,1 εκατ. περίπου πλέον τόκων και εξόδων. Από το ανωτέρω ποσό: i) Απαίτηση ποσού 4,6 εκατ. περίπου, νομιμοτόκως, αφορά απαίτηση από ΠΑΕ για την αποκατάσταση της ζημίας λόγω της δήθεν άκυρης εκ μέρους της FMH (πρώην ΝetΜed Ελλάς A.E.) καταγγελίας των σχετικών συμβάσεων τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι η συζήτηση της συγκεκριμένης αγωγής, έπειτα από αρκετές αναβολές έχει ακυρωθεί, αλλά παραμένει θεωρητικά το δικαίωμα της ΠΑΕ να υποβάλει αίτημα για νέα δικάσιμο. ii) Απαίτηση ποσού 0,81 εκατ. περίπου πλέον τόκων και εξόδων, αφορά σε αγωγή της κυπριακής εταιρείας LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED ως τίμημα για την υποχρεωτική εξαγορά, δυνάμει του άρθρου 49β του Ν. 2190/1920, από την ΤΗΛΕΔΡΑΣΗ Α.Ε. (προ της απορρόφησής της από την FMH) 828 μετοχών της εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., που κατέχει η LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED. Σελίδα 37 από 43

38 Για τις ανωτέρω υποθέσεις η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις και κατά συνέπεια δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη εξόδου. (β) Οι εκκρεμείς αξιώσεις της θυγατρικής εταιρείας FMH (προερχόμενες από την αποροφηθείσα ΝetΜed Ελλάς A.E.) κατά των τρίτων ανέρχονται σε 20,2 εκατ. περίπου, πλέον τόκων και εξόδων. Από το ανωτέρω ποσό: i) Ποσό 12,7 εκατ. περίπου, πλέον τόκων και εξόδων, αφορούν αξιώσεις της εταιρείας κατά διαφόρων ΠΑΕ για την αποκατάσταση της ζημίας (περιουσιακής και ηθικής) που υπέστη η εταιρεία λόγω της άκυρης και παράνομης εκ μέρους των ΠΑΕ- καταγγελίας των συμβάσεων παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων που οι ΠΑΕ αυτές είχαν συνάψει με την FMH για την τηλεοπτική μετάδοση των ποδοσφαιρικών τους αγώνων. Αρκετές από τις αξιώσεις αυτές δεν έχουν κριθεί αμετάκλητα, ενώ αρκετές από τις ΠΑΕ έχουν πάψει να υφίστανται ως ενεργές (είτε λόγω υποβιβασμού είτε λόγω εκκαθάρισης). Σημειώνουμε ότι κατά την διάρκεια του 2012, η αξίωση της εταιρίας κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και των εταιρειών EXAFON και INTERACTIVE κατέστη αμετάκλητη και από την αρχική απαίτηση ύψους 18,6 εκατ. επιδικάστηκε ποσό 200 χιλ. Οι εν λόγω εταιρείες δεν διαθέτουν εμφανή περιουσιακά στοιχεία για να αποζημιώσουν την εταιρεία. ii) Ποσό 4,44 εκατ. περίπου, πλέον τόκων και εξόδων, αφορά σε απαίτηση της FMH κατά των εταιρειών «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε.Ε.» για την αποκατάσταση της ζημίας της εταιρείας λόγω της παράνομης αναμετάδοσης και αναπαραγωγής (μέσω τηλεόρασης και διαδικτύου) στιγμιοτύπων των αγώνων των ΠΑΕ στο πλαίσιο της διοργάνωσης του επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της SUPERLEAGUE της περιόδου , τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των οποίων έχει η FMH. Εκκρεμεί η συζήτηση της αγωγής. iii) Αγωγή κατά της εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ και των Τραπεζών Alpha και Πειραιώς, με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί ότι η εταιρεία μας δεν οφείλει το ελάχιστο εγγυημένο αντάλλαγμα των 2.9 εκατ. ανά έτος από την άλλως από την , αλλά ποσοστό επί της πραγματικής βάσης των επίγειων αναλογικών συνδρομητών της. Η απαίτηση στην κύρια και επικουρική βάση συνίσταται σε αναγνώριση μη ύπαρξης δικαιώματος πληρωμής, οπότε δεν αποτιμάται σε χρήμα ως αξίωση απαιτητή. Εκκρεμεί η συζήτηση της αγωγής. iv) Αγωγή κατά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΕΠΟ), με αίτημα την ακύρωση, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ με την οποία απέρριψε τη συμμετοχή της εταιρίας μας στη διαδικασία διαγωνισμού/πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων Κυπέλου των περιόδων έως και ανακήρυξε ως ανάδοχο τρίτη εταιρία. Ο λόγος της ακύρωσης είναι νομικός (η ανάδοχος εταιρία δεν είναι τηλεοπτικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 2725/1999). Η αγωγή συζητήθηκε και αναμένεται ηέκδοση απόφασης. Η υπόθεση δεν έχει οικονομικό αντικείμενο και η έκβασή της δεν μπορεί να προβλεφθεί. Γ. MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.Ε. (α) Οι εκκρεμείς αξιώσεις των τρίτων κατά της θυγατρικής εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. ανέρχονται σε 11,5 εκατ. περίπου πλέον τόκων και εξόδων. Από το ανωτέρω ποσό: i) Ποσό 7,7 εκατ. περίπου (όπως ανερχόταν στις 9/3/2006) νομιμοτόκως αφορά απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΑΕΕ Αθηνών) για διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων ετών. Κατά των πράξεων αυτών, έχουν ασκηθεί προσφυγές η συζήτηση επί των οποίων εκκρεμεί. Σελίδα 38 από 43

39 iii) iv) Ποσό 460 χιλ. περίπου αφορά αγωγή της εταιρείας UNITEK A.E., αντιπροσώπου της Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., με την οποία ζητούσε να της καταβληθεί το ανωτέρω ποσό ως αποζημίωση πελατείας λόγω καταγγελίας της σύμβασης αντιπροσώπευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 219/1991. Εκδόθηκε πρωτόδικη απόφαση που επιδικάζει το ανωτέρω ποσό υπέρ της UNITEK A.E., κατά της οποίας η εταιρεία έχει ασκήσει έφεση. Ποσό 2,94 εκατ. περίπου αφορά αγωγή δικηγόρου, με την οποία ζητά να της καταβληθεί το ανωτέρω ποσό ως φερόμενες οφειλόμενες δικηγορικές αμοιβές (με βάση τον Κώδικα περί Δικηγόρων) από χειρισμό δικαστικών υποθέσεων που αφορούσαν την αντιδικία της FMH (προερχόμενη από την απορροφηθείσα Netmed Hellas AE)/ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. και κατά του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA (κατά την περίοδο ). Εκδόθηκε πρωτόδικη απόφαση που απορρίπτει την ως άνω αγωγή ως ουσία αβάσιμη, η αντίδικος όμως άσκησε έφεση η οποία και συζητήθηκε. Eκκρεμεί η έκδοση απόφασης. Για τις ανωτέρω υποθέσεις η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις και κατά συνέπεια δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη εξόδου. (β) Οι εκκρεμείς αξιώσεις της θυγατρικής εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. κατά των τρίτων ανέρχονται σε 13,7 εκατ. περίπου, πλέον τόκων και εξόδων. Οι ανωτέρω απαιτήσεις αφορούν στην πλειονότητά τους αξιώσεις της εταιρείας κατά διαφόρων ΠΑΕ για την αποκατάσταση της ζημίας (περιουσιακής και ηθικής) που υπέστη η εταιρεία λόγω της άκυρης και παράνομης εκ μέρους των ΠΑΕ- καταγγελίας των συμβάσεων παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων που οι ΠΑΕ αυτές είχαν συνάψει με την FMH για την τηλεοπτική μετάδοση των ποδοσφαιρικών τους αγώνων. Αρκετές από τις αξιώσεις αυτές δεν έχουν κριθεί αμετάκλητα, ενώ αρκετές από τις ΠΑΕ έχουν πάψει να υφίστανται ως ενεργές (είτε λόγω υποβιβασμού είτε λόγω εκκαθάρισης). Σημειώνουμε ότι κατά την διάρκεια του 2012, η αξίωση της εταιρίας κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και των εταιριών EXAFON και INTERACTIVE κατέστη αμετάκλητη και από την αρχική απαίτηση ύψους 23,4 εκατ. επιδικάστηκε ποσό 200 χιλ. Οι εν λόγω εταιρείες δεν διαθέτουν εμφανή περιουσιακά στοιχεία για να αποζημιώσουν την εταιρεία. Εκ του ποσού αυτού: (i) Ποσό συνολικά 5,57 εκατ. πλέον τόκων και εξόδων, αφορά απαίτηση της MULTICHOICE κατά της ΕΡΤ A.E., με αγωγή που έχει ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως αντάλλαγμα για την παροχή, εκ μέρους της MULTICHOICE, υπηρεσιών δορυφορικής διανομής και μεταφοράς του σήματος των τριών τηλεοπτικών (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3) και τεσσάρων ραδιοφωνικών (ΝΕΤ, ΕΡΑ 2, ΕΡΑ 3 και ΕΡΑ ΣΠΟΡΤ) σταθμών της ΕΡΤ ανά την επικράτεια για τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011 και (ii) Απαίτηση 326 χιλ. αφορά απαίτηση της Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. κατά των εταιριών PASSPOINT A.E. (ως πρωτοφειλέτιδα) και LANNET COMMUNICATIONS A.E. (ως εγγυήτρια) για μη απόδοση των εισπραχθεισών (από την PASSPOINT A.E.) συνδρομών προς τη Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία LANNET έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτώχευσης (κατά την οποία η Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. έχει αναγγελθεί στην ομάδα των πιστωτών και έχει επαληθευθεί η απαίτησή της ως βάσιμη), η δε PASSPOINT παραμένει αδρανής χωρίς εμφανή περιουσιακά στοιχεία. Για τις ανωτέρω υποθέσεις δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη εσόδου στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Δ. Forth-CRS A.E. Οι εκκρεμείς αξιώσεις της θυγατρικής εταιρείας Forth-CRS A.E. κατά των τρίτων ανέρχονται σε 608 χιλ. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου (πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων). Σελίδα 39 από 43

40 Ε. Netmed NV Οι εκκρεμείς αξιώσεις των τρίτων κατά της θυγατρικής εταιρείας Netmed NV ανέρχονται σε 3,45 εκατ. περίπου πλέον τόκων και εξόδων. To ποσό αυτό ζητά με αγωγή της η κυπριακή εταιρεία LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED ως τίμημα για την υποχρεωτική εξαγορά, δυνάμει του άρθρου 49β του Ν. 2190/1920, από τη Myriad Development B.V. (προ της απορρόφησής της από την Netmed NV) μετοχών της εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., που κατέχει η LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED. Η υπόθεση συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. ΣΤ. DIKOMO INVESTMENT SARL Οι εκκρεμείς αξιώσεις των τρίτων κατά της θυγατρικής εταιρείας DIKOMO INVESTMENT SARL ανέρχονται σε 1,24 εκατ. περίπου πλέον τόκων και εξόδων. To ποσό αυτό ζητά με αγωγή της η κυπριακή εταιρεία LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED ως τίμημα για την υποχρεωτική εξαγορά, δυνάμει του άρθρου 49β του Ν. 2190/1920, από την DIKOMO INVESTMENT SARL μετοχών της εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., που κατέχει η LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED. Η υπόθεση συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Ζ. TILEDRASI S.A. Οι εκκρεμείς αξιώσεις των τρίτων κατά της θυγατρικής εταιρείας TILEDRASI S.A. ανέρχονται σε 2,81 εκατ. περίπου πλέον τόκων και εξόδων. To ποσό αυτό ζητά με αγωγή της η κυπριακή εταιρεία LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED ως τίμημα για την υποχρεωτική εξαγορά, δυνάμει του άρθρου 49β του Ν. 2190/1920, από την TILEDRASI S.A μετοχών της εταιρείας Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., που κατέχει η LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED. Η υπόθεση συζητήθηκε και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Η έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν μπορεί να προβλεφθεί και ως εκτούτου δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη εξόδου. Σελίδα 40 από 43

41 27. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΛΠ 19: και η Εταιρεία από την 1 Ιανουαρίου 2013 εφάρμοσαν το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» σχετικά με την άμεση αναγνώριση των μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών κερδών στα λοιπά συνολικά εισοδήματα των αντίστοιχων χρήσεων. Με την εφαρμογή αυτή αναπροσαρμόστηκαν τα ίδια κεφάλαια, οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού και οι αναβαλλόμενη φορολογία του Ομίλου και της Εταιρείας των προηγούμενων χρήσεων ως εξής: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (συμπεριλαμβανομένου μη ελέγχουσων συμμετοχών) Αρχικό υπόλοιπο (δημοσιευμένο) ( ) Επίδραση υϊοθέτησης αναθεωρημένου ΔΛΠ Επίδραση αναβαλλόμενου φόρου ( ) ( ) (74.150) ( ) Αναμορφωμένο υπόλοιπο ( ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρχικό υπόλοιπο (δημοσιευμένο) Επίδραση υϊοθέτησης αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 ( ) ( ) Αναμορφωμένο υπόλοιπο ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Αρχικό υπόλοιπο (δημοσιευμένο) Επίδραση υϊοθέτησης αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 ( ) (74.150) Αναμορφωμένο υπόλοιπο ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Αρχικό υπόλοιπο (δημοσιευμένο) Επίδραση υϊοθέτησης αναθεωρημένου ΔΛΠ Αναμορφωμένο υπόλοιπο Σελίδα 41 από 43

42 28. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Μαρτίου 2013 που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας. Ηράκλειο, 29 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Deepak Srinivas Padmanabhan Παναγιώτης Παπαδόπουλος Αριθμ. Διαβατηρίου Ζ Α.Δ.Τ. Σ Ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ο Υπεύθυνος Σύνταξης & Παρακολούθησης των Οικονομικών Καταστάσεων Γεώργιος Μαντζώρος Γεωργία Γαλή Α.Δ.Τ. ΑΚ Α.Δ.Τ. Χ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε Α Τάξης Σελίδα 42 από 43

43 ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές: Ελεγκτικές Εταιρείες: Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Forthnet Α.Ε.) ΑΡ.ΜΑΕ:34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η ΕΔΡΑ: ΕΤΕΠ ΚΡΗΤΗΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΥΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Forthnet A.E.) και του Ομίλου. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των Οικονομικών Καταστάσεων: (Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 29 Μαϊου 2013 Σεφέρης Χριστόδουλος, Σπυρίδων Η. Μπουντάς ERNST & YOUNG A.E., Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Σύμφωνη γνώμη (με θέμα έμφασης) (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ*) (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ*) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου ( και αντίστοιχα) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία ( ) δημοσιευμένο Άυλα περιουσιακά στοιχεία Προσαρμογές σύμφωνα με ΔΛΠ Υπεραξία Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου ( και αντίστοιχα) ( ) αναθεωρημένο * Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες ( ) ( ) δραστηριότητες) Αποθέματα Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης Απαιτήσεις από πελάτες Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( και αντίστοιχα) ( ) Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ *Αναπροσαρμοσμένο μετά την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 "Παροχές σε Εργαζομένους" (σημείωση 27 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Μετοχικό Κεφάλαιο ( μετοχές των 0,30) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών ( ) ( ) μητρικής (α) Λειτουργικές Δραστηριότητες Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) (Ζημιές)/ Κέρδος προ φόρων ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) ( ) ( ) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αποσβέσεις Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού ( ) ( ) ( ) ( ) Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Κέρδη)/ Ζημιές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 752 (8.013) 752 (8.013) Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Σύνολο υποχρεώσεων (δ) Λοιπές προβλέψεις ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) Aπομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα *Αναπροσαρμοσμένο μετά την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 "Παροχές σε Εργαζομένους" Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που (σημείωση 27 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων) σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων ( ) ( ) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μείωση απαιτήσεων (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) ( ) ( ) ( ) Μείον: Κύκλος εργασιών Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και ( ) ( ) Καταβεβλημένοι φόροι ( ) επενδυτικών αποτελεσμάτων Ζημίες προ φόρων ( ) ( ) (Αύξηση)/Μείωση σε λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ( ) ( ) Αύξηση/(Μείωση) σε λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ( ) ( ) Ζημιές μετά από φόρους(α) ( ) ( ) Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού ( ) ( ) ( ) ( ) - Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας ( ) ( ) Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Μη ελέγχουσες συμμετοχές ( ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(β) - - Επενδυτικές Δραστηριότητες Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους(α)+(β) ( ) ( ) Αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) - Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας ( ) ( ) Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων Μη ελέγχουσες συμμετοχές ( ) ( ) Τόκοι εισπραχθέντες Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ) (1,2120) (0,7879) Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού (6.240) (84.039) - - ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αποπληρωμή μακροπρόθεσμου δανεισμού ( ) - ( ) Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού (5.106) Κύκλος εργασιών Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων Σύνολο εκροών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη μετά από φόρους(α) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμ.διαθ.και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) ( ) ( ) Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Έναρξης περιόδου Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Λήξης περιόδου Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(β) - - Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη μετά από φόρους(α)+(β) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Το θέμα έμφασης στην έκθεση ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών αναφέρεται στην αβεβαιότητα της Εταιρείας και του Ομίλου λήψης απαλλαγών (waivers) από την μη υποχρέωση τήρησης 12. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησης. 13. Στις 24 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε να θέσει υπό επιτήρηση την διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας λόγω ορισμένων από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και λοιπών υποχρεώσεων, την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους του γεγονότος ότι οι ζημίες της χρήσης 2010 υποχρεώσεων, την ικανοποιητική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας. υπερέβαιναν το 30% της καθαρής της θέσης καθώς και η προγραμματιζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν ολοκληρώθηκε. 2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 01/01/ /3/2013 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29 Mαίου Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, 3. Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2013 ανέρχεται στα άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 776 άτομα. Στις 31 Μαρτίου 2012 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: ήταν άτομα για τον Όμιλο και 778 άτομα για την Εταιρεία. 4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων των εταιριών του Ομίλου. 5. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "FORGENDO LIMITED" (Έδρα: Κύπρος, Ποσοστό Συμμετοχής 31/03/2013: 41,27%) με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. (Ποσά σε ευρώ) Όμιλος Εταιρεία 6. και η Εταιρεία εφάρμοσαν για πρώτη φορά το ΔΛΠ 19 (αναθεωρημένο 2011) Παροχές σε εργαζομένους το οποίο απαιτεί α) Έσοδα επαναδιατύπωση των προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων Η φύση και η επίδραση αυτής της αλλαγής, όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 34, παρουσιάζεται στη σημείωση 2.3 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της 31 Μαρτίου β) Έξοδα Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. γ) Απαιτήσεις και ο Όμιλος έχουν προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού 0,2 εκατ. και 1,1 εκατ. αντίστοιχα δ) Υποχρεώσεις προκειμένου να καλυφθούν τυχόν πρόσθετοι φόροι που θα προκύψουν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0 των εταιρειών του Ομίλου. Το ποσό των προβλέψεων για τις ανωτέρω υποθέσεις είναι για την Εταιρεία 0,00 και για τον Όμιλο 0,00 εκ. ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας χρήσης (σημείωση 2.1). 11. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 31 Μαρτίου 2013 δεν διαφοροποιούνται από αυτές που αναφέρονται στη σημείωση 12 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Ηράκλειο, 29 Μαίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ DEEPAK SRINIVAS PADMANABHAN Αρ.Διαβ. Ζ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. Σ Α.Δ.Τ. ΑΚ ΓΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε Α' Τάξης Α.Δ.Τ. Χ Σελίδα 43 από 43

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.gr

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.gr

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μητρώου Α.Ε /06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

Αριθμός Μητρώου Α.Ε /06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnetgroup.gr

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnetgroup.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2012 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Λεωφ. Μεσογείων 109-111 Τ.Κ. 115 26 Αθήνα www.investdirect.hsbc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Αύγουστος 2017 Περιεχόμενα Σελίδα Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8330701000 (Πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία

HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. («Forthnet Α.Ε.») ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. («Forthnet Α.Ε.») ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. («Forthnet Α.Ε.») ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 29.11.2013 Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ALFA-BETA ROTO A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 1 A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γ Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2017 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 30 Ιουνίου 2017 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2017 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Α Τρίμηνο 2017 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Α Τρίμηνο 2017 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 η Ιανουαρίου 31 η Μαρτίου 2006) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε /06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε /06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. ForthnetA.E.

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 SCHUR FLEXIBLES ΑBR Α.B.E.Ε. (πρώην ALFA-BETA ROTO A.B.E.E.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ YAB YUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα