Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ"

Transcript

1 Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ και άλλχμ με παοόμξιεπ δοαρςηοιόςηςεπ, μέρα από ςημ παοακξλξύθηρη διατόοχμ βαρικώμ υημικώμ παοαμέςοχμ ξι ξπξίεπ θα αμςαμακλξύμ ςη δοαρςηοιόςηςα διάθερηπ απξβλήςχμ ςχμ πεοιξυώμ, είμαι έμαπ από ςξσπ κύοιξσπ ρςόυξσπ ασςξύ ςξσ έογξσ. Έμαπ υοήρςηπ, ακόμα και μια δημόρια ή ιδιχςική σπηοερία υοειάζεςαι μα παοακξλξσθεί ςα απξςελέρμαςα ςχμ μεςοήρεχμ από ρσγκεκοιμέμεπ πεοιξυέπ, ποξκειμέμξσ μα ανιξλξγήρει ςξ βαθμό κιμδύμξσ κξμςά ρε πεοιξυέπ διάθερηπ απξβλήςχμ. Συεδιαρμόπ ςξσ Σσρςήμαςξπ Παοακξλξύθηρηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η διαδικαρία ρυεδιαρμξύ ςξσ εογαλείξσ σρςήμαςξπ Παοακξλξύθηρηπ απξςελείςαι από ςοειπ βαρικέπ αουέπ. Αμάγκη για μα καθξοιρςξύμ ξι ρημαμςικόςεοεπ υημικέπ παοάμεςοξι για ςημ ανιξλόγηρη ςξσ βαθμξύ επικιμδσμόςηςαπ ςχμ πεοιξυώμ διάθερηπ απξβλήςχμ Αμάγκη για μα καθξοιρςξύμ ςα όοια και ςξ εύοξπ ςχμ ζχμώμ κιμδύμξσ (εύοξπ ςχμ ςιμώμ), όπχπ ξι κόκκιμεπ και ξι πξοςξκαλί ζώμεπ κιμδύμξσ. υεδιαρμόπ εμόπ ποξγοαμμαςιρςικξύ πεοιβάλλξμςξπ εογαρίαπ πξσ αμςαπξκοίμεςαι ρε ρσγκεκοιμέμεπ αμάγκεπ υοηρςώμ, λειςξσογικόςηςεπ όπχπ η ειραγχγή, επενεογαρία, αμαζήςηρη ςχμ μεςοήρεχμ ςχμ πεοιξυώμ διάθερηπ απξβλήςχμ, καθώπ και η γοατική παοξσρίαρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ εκςίμηρηπ κιμδύμξσ. 1

2 Η όλη εταομξγή ρυεδιάρςηκε και σλξπξιήθηκε με ςξ λξγιρμικό Microsoft Visual Studio (2010), εμιρυσμέμη με ςη δσμαςόςηςα παοακξλξύθηρηπ εμόπ ή ακόμα πεοιρρξςέοχμ μεςοήρεχμ ρε διατξοεςικέπ πεοιξυέπ διάθερηπ απξβλήςχμ, καςάλληλη για μα υοηριμξπξιηθεί ακόμα και από σπηοερίεπ μεγαλύςεοηπ κλίμακαπ και όυι μόμξ για ιδιχςική υοήρη (δημιξσογία αμςιγοάτχμ αρταλείαπ και ςημ απξκαςάρςαρη ςχμ μεςοήρεχμ δεδξμέμχμ μέρχ XML 1 ). Χημικέπ Παοάμεςοξι Έμςεκα υημικέπ παοάμεςοξι επιλέυθηκαμ ςελικά, και καθξοίζξμςαι ρςξμ Πίμακαπ 1 πξσ ακξλξσθεί. Επίρηπ, ςα όοια και ςξ εύοξπ ςιμώμ ςχμ ζχμώμ κιμδύμξσ (κόκκιμξ - σφηλξύ κιμδύμξσ, πξοςξκαλί μεςοίξσ κιμδύμξσ) σπξδεικμύξμςαι ρςιπ ειδικέπ ρςήλεπ ςξσ πίμακα, εμώ ξι γοαπςέπ αματξοέπ πξσ ρσμέβαλαμ για ςημ εκςίμηρη ασςώμ ςχμ εύοχμ παοξσριάζξμςαι ρςξ ςέλξπ ςηπ παοξύραπ αματξοάπ. Χημικές Παράμετροι Ηιεθηξηθή Αγωγηκόηεηα (ms/cm) Πορτοκαλί ζώνη κινδύνοσ Κόκκινη ζώνη κινδύνοσ Όρια τιμών >2-4 (1) >4 (12-16) Οξγαληθή Οπζία % > 5.0 (12-16) >20 (30) Οιηθέο θαηλόιεο (mg/kg) >40 (11) >150 (31) Οιηθό Άδωην (Kjeldahl) (%) > 0.3 (12-16) Δηαζέζηκνο Φώζθνξνο (mg/kg) (2, 3, 12-16) > 60 (3) (δπλεηηθά πψειή θηλεηηθόηεηα P) Αληαιιάμηκν Κάιην (cmol/kg) > (12-16) >2.0 (17) Δηαζέζηκνο (DTPA) Σίδεξνο (mg/kg) >20-40 (10) > 100 (5) Οιηθό Χξώκην (mg/kg) (6, 7) > Οιηθό Νηθέιην (mg/kg) (11, 18, 19, 21-24) >

3 Οιηθό Μνιπβδαίλην (mg/kg) 3-4 (11,22, 24) > ph >8.0 (1) > Πίνακας 1 Ο υοήρςηπ ποξκειμέμξσ μα ανιξλξγήρει ςξ βαθμό κιμδύμξσ ρςημ πεοιξυή ςξσ υώοξσ διάθερηπ απξβλήςχμ ποέπει μα ειράγει ςιμέπ ρε ξοιρμέμεπ ή όλεπ από ςιπ παοαπάμχ υημικέπ παοαμέςοξσπ, και μα ανιξλξγήρει έπειςα με γοατικό ςοόπξ ςα απξςελέρμαςα μέρα από έμα διάγοαμμα ρημείχμ XY, όπξσ παοξσριάζξμςαι επίρηπ ξι κόκκιμη και η πξοςξκαλί ζώμεπ κιμδύμξσ. ςημ επόμεμη εμόςηςα ποόκειςαι μα ενηγηθεί πχπ γίμεςαι η υοήρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ εογαρίαπ ςξσ εογαλείξσ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ούπαμρηπ, με ρύμςξμα ρυόλια ρυεςικά με ςημ σλξπξίηρη όπξσ υοειάζεςαι. Σξ εογαλείξ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ έυει ρυεδιαρςεί και σλξπξιηθεί ρε ςέρρεοιπ γλώρρεπ, Αγγλικά, Ελλημικά, Ιςαλικά και Ιρπαμικά. Όςαμ ξ υοήρςηπ νεκιμήρει ςημ εταομξγή, έμα πλαίριξ διαλόγξσ εμταμίζεςαι για μα επιλένει ςημ επιθσμηςή γλώρρα πξσ θα υοηριμξπξιηθεί για ςημ εταομξγή, όπχπ ταίμεςαι ρςημ εικόμα Εικόνα 1 από κάςχ. Εικόνα 1 Μεςά ςημ επιλξγή γλώρραπ, εμταμίζεςαι ρςξμ υοήρςη ςξ κσοίχπ μεμξύ όπχπ ασςό ταίμεςαι ρςημ Εικόνα 2 παοακάςχ. 3

4 Εικόνα 2 Ειραγωγή Μεςοήρεωμ Έμαπ υοήρςηπ υοειάζεςαι μα ειράγει ςα ρςξιυεία μέςοηρηπ, όπχπ είμαι ξι ιδιόςηςεπ ςηπ πεοιξυήπ, η ημεοξμημία καςαγοατήπ ςχμ πληοξτξοιώμ, ρσμςεςαγμέμεπ ςηπ πεοιξυή όπξσ η μέςοηρη/ρειπ έλαβε/αμ υώοα, καθώπ και η ειραγχγή ςχμ ςιμώμ ςχμ υημικώμ παοαμέςοχμ, και ςέλξπ μα ςα σπξβάλει ρςξ ρύρςημα. Ασςό γίμεςαι κάμξμςαπ ξ υοήρςηπ «κλικ» ρςξ κξσμπί Ειραγωγή Μέςοηρηπ ρςημ κύοια ξθόμη είςε με ςξ μα ακξλξσθήρει ςα ρςξιυεία ςξσ Μεμξύ, Μεςοήρειπ -> Ειραγωγή. Η ξθόμη διεπατήπ για ςημ ειραγχγή ασςώμ ςχμ πληοξτξοιώμ ταίμεςαι ρςημ Εικόνα 3 παοακάςχ. 4

5 Εικόνα 3 Επενεογαρία Μεςοήρεωμ Έμαπ υοήρςηπ υοειάζεςαι επίρηπ μα επενεογαρςεί ςα δεδξμέμα ςχμ μεςοήρεχμ, ρε πεοίπςχρη λάθξσπ ή μεςαβξλήπ ςχμ ρσμθηκώμ κξμςά ρςη πεοιξυή, και μα σπξβάλει εκ μέξσ ςιπ πληοξτξοίεπ ρςξ ρύρςημα. Η λειςξσογικόςηςα ασςή παοέυεςαι από ςξ ρύρςημα κάμξμςαπ «κλικ» ρςξ κξσμπί Επενεογαρία Μέςοηρηπ ρςημ κύοια ξθόμη είςε ακξλξσθώμςαπ από ςημ εογαλειξθήκη ςξσ Μεμξύ ςα ρςξιυεία Μεςοήρειπ -> Επενεογαρία. Η διεπατή ςηπ ξθόμηπ για ςημ επενεογαρία ασςώμ ςχμ πληοξτξοιώμ ταίμεςαι ρςημ Εικόνα 4 παοακάςχ. Η εικόμα ασςή δείυμει όςι ξ υοήρςηπ μπξοεί μα επενεογαρςεί ρύμτχμα με όλεπ ςιπ ποξϋπξθέρειπ και ςξσπ πεοιξοιρμξύπ πξσ αματέοθηκαμ μχοίςεοα ρε ασςή ςημ αματξοά, κάθε υαοακςηοιρςικό πεδίξ ςηπ μέςοηρηπ, ςημ ςιμή και ςξ κείμεμξ πεοιγοατήπ, ποιμ από ςημ εταομξγή ςχμ αλλαγώμ ρςημ βάρη ςξσ ρσρςήμαςξπ. Επιπλέξμ, ςξ ρύρςημα παοέυει ρςξ υοήρςη ςη δσμαςόςηςα μα διαγοάφει μια ξλόκληοη μέςοηρη από ςη βάρη δεδξμέμχμ (ρύμξλξ ςχμ μεςοήρεχμ) απλά κάμξμςαπ «κλικ» ρςξ πλαίριξ (κξσςί) κάςχ από μια ρςήλη μέςοηρηπ, ςξ πεδίξ Διαγοατή μέςοηρηπ. ςη ρσμέυεια, έμα ςικ ςξπξθεςείςαι ρςξ πεδίξ ασςό ςηπ μέςοηρηπ και μεςά ςημ εφαρμογή τωμ αλλαγώμ ρςξ 5

6 ρύρςημα (κάμξμςαπ «κλικ» ρςξ κξσμπί), κάθε πληοξτξοία ρυεςική με ςα δεδξμέμα ασςήπ ςηπ μέςοηρηπ διαγοάτεςαι από ςημ βάρη ςξσ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ. Εικόνα 4 Αμαζήςηρη Μέςοηρηπ Έμαπ υοήρςηπ υοειάζεςαι επίρηπ μα αμαζηςήρει δεδξμέμα μεςοήρεχμ διατόοχμ πεοιξυώμ, σπξβάλλξμςαπ ρσγκεκοιμέμη πληοξτξοία, έυξμςαπ ςημ δσμαςόςηςα μα διαμξοτώρει ξοιρμέμα πεδία-υαοακςηοιρςικά μέςοηρηπ, και μα αμαζηςήρει για μεςοήρειπ πξσ είμαι απξθηκεσμέμεπ ρςξ ρύρςημα με ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ μόμξ πληοξτξοίεπ. Σξ ρύρςημα παοέυει ςη λειςξσογικόςηςα ασςή, η ξπξία επιςσγυάμεςαι κάμξμςαπ «κλικ» ρςξ κξσμπί Αμαζήςηρη Μέςοηρηπ ρςημ κύοια ξθόμη ή ακξλξσθώμςαπ ςα ρςξιυεία ςξσ Μεμξύ Μεςοήρειπ -> Αμαζήςηρη. Η διεπατή ςηπ ξθόμηπ για ςημ ειραγχγή ασςώμ ςχμ πληοξτξοιώμ παοξσριάζεςαι ρςημ Εικόνα 5 Εικόνα 4 παοακάςχ. Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ εικόμα, ξ υοήρςηπ μπξοεί μα παοαμεςοξπξιήρει ςημ αμαζήςηρη μεςοήρεχμ αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ. Μια πξλύ υοήριμη λειςξσογικόςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ για μα ποξρςεθεί ρε 6

7 ασςό ςξ ρημείξ είμαι ασςή ςηπ γοατικήπ απεικόμιρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ αμαζήςηρηπ, ςξ ξπξίξ και σλξπξιήθηκε. Έμαπ υοήρςηπ λξιπόμ, μπξοεί μα επιλένει, από ςξ κάςχ δενιά μέοξπ ςηπ ξθόμηπ διεπατήπ, ςημ υημική παοάμεςοξ και ρςη ρσμέυεια κάμξμςαπ «κλικ» ρςξ κξσμπί Γοάτημα Απξςελερμάςωμ παοξσριάζξμςαι ςα απξςελέρμαςα αμαζήςηρηπ για ςημ ρσγκεκοιμέμη παοάμεςοξ γοατικά. ςημ επόμεμη εμόςηςα η ξπςικξπξίηρη ςξσ γοατήμαςξπ πεοιγοάτεςαι ρσμξπςικά. Εικόνα 5 Γοατική Αμαπαοάρςαρη Μέςοηρηπ Οι ςιμέπ ςχμ υημικώμ παοαμέςοχμ πξσ έυξσμ ειραυθεί και είμαι απξθηκεσμέμεπ ρςη βάρη δεδξμέμχμ ςξσ ρσρςήμαςξπ, μπξοξύμ μα αμαπαοαρςαθξύμ γοατικά ρε έμα διάγοαμμα XY, παοξσριάζξμςαπ με ςξμ πιξ ξσριαρςικό ςοόπξ, εάμ η αμςίρςξιυη μέςοηρη σπεοβαίμει ή είμαι μέρα ρςα όοια ςχμ παοαμέςοχμ (βαθμόπ κιμδύμξσ). 7

8 Τπάουξσμ δύξ ςοόπξι όπξσ ξ υοήρςηπ μπξοεί μα δει γοατικά ςιπ ειραυθείρεπ μεςοήρειπ. Ο ποώςξπ, δίμεςαι από ςξ βαρικό μεμξύ ςξσ ρσρςήμαςξπ, κάμξμςαπ «κλικ» ρςξ κξσμπί Γοάτημα ρςημ κύοια ξθόμη διεπατήπ, και ρςη ρσμέυεια επιλέγξμςαπ ςημ επιθσμηςή υημική παοάμεςοξ (π.χ. Γράφημα -> Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Γράφημα -> Ολικές Φαιμόλες), και ςξ ρύρςημα θα απεικξμίρει ρε μια μέα καοςέλα ςιπ ςιμέπ ςηπ υημικήπ παοαμέςοξσ όλχμ ςχμ απξθηκεσμέμχμ μεςοήρεχμ, όπχπ ασςό ταίμεςαι ρςημ Εικόνα 6. Εικόνα 6 Ο δεύςεοξπ ςοόπξπ αματέοθηκε ρςημ ποξηγξύμεμη εμόςηςα. Σα απξςελέρμαςα μιαπ αμαζήςηρηπ μπξοξύμ μα απεικξμιρςξύμ γοατικά εάμ ξ υοήρςηπ επιλένει ςημ ποξςιμώμεμη υημική παοάμεςοξ και κάμει «κλικ» ρςξ κξσμπί Γοάτημα Απξςελερμάςωμ, όπχπ ασςό ταίμεςαι ρςημ Εικόνα 7 and Εικόνα 8 παοακάςχ. 8

9 Εικόνα 7 Εικόνα 8 9

10 Εναγωγή Απξςελερμάςωμ Αμαζήςηρηπ ρε Φσλλξμεςοηςή(Excel) Η εταομξγή ςξσ σρςήμαςξπ Παοακξλξύθηρηπ Ρύπαμρηπ έυει επίρηπ μια επιπλέξμ λειςξσογικόςηςα, ασςή ςηπ εναγχγήπ ςχμ απξςελερμάςχμ ρε μξοτή καςάλληλη για ςξμ Φυλλομετρητή (Excel). Μια ποξεπιρκόπηρη ασςήπ ςηπ διαδικαρίαπ παοξσριάζεςαι in Εικόνα 9. Εικόνα 9 Ο υοήρςηπ όυι μόμξ μπξοεί μα αμαζηςήρει μεςοήρειπ με ςα δικά ςξσ ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια, αλλά και μα εναγάγει ςα απξςελέρμαςα ςηπ αμαζήςηρηπ (μεςοήρειπ πξσ βοέθηκαμ) ρε μξοτή αουείξσ Υσλλξμεςοηςή (έγγοατξ ςξσ Microsoft Office Excel 2003 και Microsoft Office Excel 2007). Ασςή η λειςξσογία είμαι διαθέριμη (εμεογξπξιημέμη) μόμξ όςαμ η καοςέλα αμαζήςηρηπ είμαι αμξιυςή. Κάμξμςαπ λξιπόμ «κλικ» ρςξ μεμξύ Εναγωγή ωπ Αουείξ Excel, ςξ παοάθσοξ διαλόγξσ πξσ εμταμίζεςαι, παοξσριάζεςαι ρςημ Εικόνα

11 Εικόνα 10 Εκςύπωρηπ Αματξοάπ Απξςελερμάςωμ Η εταομξγή ςξσ σρςήμαςξπ Παοακξλξύθηρηπ Ρύπαμρηπ διαθέςει ακόμα μια επιπλέξμ λειςξσογία, ασςή ςηπ εκςύπχρηπ αματξοάπ ςχμ απξςελερμάςχμ αμαζήςηρηπ. Έμαπ υοήρςηπ όυι μόμξ μπξοεί μα αμαζηςήρει ςιπ μεςοήρειπ με ξοιρμέμα κοιςήοια, αλλά μπξοεί μα εκςσπώρει ςα απξςελέρμαςα ςηπ αμαζήςηρηπ (μεςοήρειπ βοέθηκαμ), καθώπ επίρηπ μα εκςσπώρει και ςα γοατήμαςα ςχμ μεςοήρεχμ ασςώμ για όλεπ ςιπ υημικέπ παοαμέςοξσπ. Μια ποξεπιρκόπηρη ςηπ διαδικαρίαπ ασςήπ παοξσριάζεςαι ρςημ Εικόνα 11 και Εικόνα

12 Εικόνα 11 Εικόνα 12 12

13 Αματξοέπ 1. CCME Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection of Environmental and Human Health. Canadian Council of Ministers of the Environment. 2. Carrow, R.N., L. Stowell, W Gelernter, S. Davis, R.R. Duncan, and J. Skorulski Clarifying soil testing: III. SLAN sufficiency ranges and recommendations. Golf Course Management 72 (1): McDowell RW, Condron LM, Mahieu N, Brookes PC, Poulton PR, Sharpley AN Analysis of Potentially Mobile Phosphorus in Arable Soils Using Solid State Nuclear Magnetic Resonance. J Environ Qual. 31: CFL Soil Analysis Service Interpretation Charts. Consolidated Fertilizers Limited, Morningside, Queensland, Australia. 5. Mitra G. N., S. K. Sahu and R. K. Nayak Ameliorating effects of potassium on iron toxicity in soils of Orissa In: The Role and Benefits of Potassium in Improving Nutrient Management for Food Production, Quality and Reduced Environmental Damage. IPI- OUAT-IPNI International Symposium, 5-7 November 2009, OUAT, Bhubaneswar, Orissa, India. 6. Environment Agency Guidance on the disposal of contaminated soils. Version 3. UK 32 pp. 7. Komnitsas K., X. Guo and D. Li Mapping of soil nutrients in an abandoned Chinese coal mine and waste disposal site mapping of soil nutrients in an abandoned Chinese coal mine and waste disposal site. Minerals Engineering 23: Wolt J Soil solution Chemistry: Applications to Environmental Science and Agriculture. John Wiley and Sons, New York. 9. Alloway, B.J. Heavy metals in soils. London: Blackie Academic & Professional, p. 10. Abreu C. A.d, Raij B.v; Abreu M.F.d; Gonzãlez A.P Routine soil testing to monitor heavy metals and boron. Scientia Agricola, 62: Swartjes F Risk-Based Assessment of Soil and Groundwater Quality in the Netherlands: Standards and Remediation Urgency. Risk Analysis 19: MAAF, Fertilizer Recommendations. Reference Book 209. HMSO, London. 13. Panagiotopoulos, L., 1995 a. Potato fertilization, In: Sustainable Crop Fertilization, Review. Agriculture Crop and Animal Husbandry. The Greek Review of Science, Tecnology and Business in Agriculture Agro Typos SA. 14. Panagiotopoulos, L., 1995 b. Cucumber Fertilization, In: Sustainable Crop Fertilization, Review. Agriculture Crop and Animal Husbandry. The Greek Review of Science, Tecnology and Business in Agriculture Agro Typos SA. 15. Analogidis D Soil nutrients and crop production. Agro Typos SA. 16. Ilaco, B. V., Agricultural Compendium, For Rural Development in the Tropics and Subtropics. Elsevier. 13

14 17. Marx E.S., J. Hart, and R.G. Stevens Soil Test Interpretation Guide EC 1478 Extension & Station Communications, Oregon State University. 18. Kabata-Pendias, A. & Pendias, H., Trace elements in soils and plants. CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, 315 pp. 19. Kabata-Pendias, A. & Pendias, H., Trace Elements in Soils and Plants, 2nd Edition, CRC Press, Boca Ratón, Florida, 315pp. 20. Fergusson J.E The Heavy Elements. Chemistry, Environmental Impact and Health Effects. Pergamon Press, Oxford, UK. 21. Linzon, S.N.1978 Phytotoxicity excessive levels of contaminats insoil and vegetation Report of Ministry of the Environment Ontario, Canada. 22. Kabata-Pendias, A. and H. Pendias, Trace elements in soils and Plants. CRC Press, Inc. Florida, USA 23. Council Directive 86/278/EEC, on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture. 24. Pollak M. and E. Favoino, Heavy metals and organic compounds from wastes used as organic fertilisers. Final Report - July 2004 ENV.A.2./ETU/2001/ Brandjes P.J., J. de Wit, H.G. van der Meer, H. Van Keulen, 1996 The Netherlands Environmental Impact of Animal Manure Management International Agriculture Centre Wageningen. 26. National Environment Protection (Assessment of Site Contamination) Measure (NEPC, 1999). 27. Crescimanno G.; Iovino M.; Provenzano G Influence of salinity and sodicity on soil structural and hydraulic characteristics Soil Science Society of America journal, 59: Soil Improvement Committee, California Plant Health Association Western Fertilizer Handbook, ninth edition. Interstate Publishers, Inc. Danville, Illinois. 29. Evangelou, V.P Environmental soil and water chemistry principles and applications. John Wiley and Sons (Pub), New York, NY. 30. Couwenberg J Emission factors for managed peat soils (organic soils, histosols) An analysis of IPCC default values Greifswald University Wetlands International, Ede, UN-FCCC meeting, Bonn, June Contaminated Land Exposure Assessment (CLEA project) SGV8, Soil Guidelines Values for Phenol Contamination, R&D publications 14

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Όνομα και επώνυμα Τόπος γεννήσεως: Βασίλειος ΜΑΚΡΗΣ Αλμυρός, Μαγνησίας ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο: Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 1962 Μεταπτυχιακές Υπότροφος: Ελλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΞΙΝΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΦΦΟ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΣΙΤΗ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΞΙΝΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΦΦΟ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΣΙΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΞΙΝΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΤΟΦΦΟ ΜΕ ΦΙΛΛΙΠΣΙΤΗ Μισαηλίδης Π. 1, Μπαµπαΐτη Α. 1, Νόλη Φ. 1, Ζαµπούλης. 1, Παυλίδου Ε. 2, Γκοντελίτσας Α. 3 1 Τµήµα Χηµείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 Επιµέλεια: Ρόζα Ψυλλίδου - Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Ανάβυσσος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας)

Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Θεσσαλονίκη 993 Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Σ.Ε.Τσιούρης, Κυριακή Λ. Καλμπουρτζή και Δ. Αληφραγκής

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

Zeolite Zeolites Natural Zeolites Zeolitic Tuffs Very High Quality Uses 1982-2015

Zeolite Zeolites Natural Zeolites Zeolitic Tuffs Very High Quality Uses 1982-2015 Ζεόλιθος Ζεόλιθοι Φυσικοί Ζεόλιθοι Ζεολιθικοί Τόφφοι Πολύ Υψηλής Ποιότητας Χρήσεις 1982-2015 Ανέστης Φιλιππίδης Καθηγητής Ορυκτολογίας-Κοιτασματολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωχημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Γράβαλος Ι., Ντιούδης Π., Φιλίντας Αγ., Κατέρης., ηµητριάδης Χ., Επ. Καθηγητής Αναπ. Καθηγητής Καθ. Εφαρµ./ Ε.Σ. Μετ. Φοιτητής Καθ. Εφαρµ./ Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ιαµαντής Β.Ι., Αναγνωστόπουλος Κ., Μελίδης Π. και Αϊβαζίδης Α. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Departamento de Ecología Universidad de Granada Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Tesis Doctoral Juan de Dios Miranda López-Marín Editor: Editorial

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Σε συνεργασία με τον γνωστό Οίκο, έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε σε ενημερωτικό-επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αλλαγής μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων μικροθρεπτικών στοιχείων σε συμπληρώματα διατροφής

Πρόταση αλλαγής μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων μικροθρεπτικών στοιχείων σε συμπληρώματα διατροφής Πρόταση αλλαγής μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων μικροθρεπτικών στοιχείων σε συμπληρώματα διατροφής ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Τμήμα Ε Προϊόντων Ειδικής Διατροφής, Συμπληρωμάτων Διατροφής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα συμπληρώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ Επιστήμη των Υπολογιστών Computer Science 1. 003 BRI ΜΤΦ, Briggs John 1945, Ο ταραγμένος καθρέφτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Λευκοθέα Γιάνναρου, Ευθύµιος Ζέρβας Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ρήγα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό

Επίπεδο Μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό 1 Τίτλος Μαθήματος: Αλιευτική Βιολογία Τύπος Μαθήματος: Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2Δ+3Ε+1ΑΠ Διδακτικές Μονάδες: 6 Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Δ Συστηματική & Ταυτοποίηση Ιχθύων Στόχος \ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ. nmaravel@elci.tuc.gr http://www.elci.tuc.gr/noni/

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ. nmaravel@elci.tuc.gr http://www.elci.tuc.gr/noni/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΠΑΓΩΝΑΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Επίκουρου Καθηγήτριας Τοµέα Χηµείας Γενικού Τµήµατος του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ µε γνωστικό αντικείµενο «ιάβρωση των µνηµείων από το περιβάλλον και µέθοδοι συντήρησής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

MINIMAL PROCESSING ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

MINIMAL PROCESSING ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ MINIMAL PROCESSING ΣΑΛΑΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ Ορισμός Τα minimally processed τρόφιμαείναιγνωστάκαι

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE3 ENV/GR/217 Task 4.

Διαβάστε περισσότερα

1998-1999: Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.

1998-1999: Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΑNAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γεννήσεως: 14.12.1964 Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ηαναγνώριση της ανίας ως ένα σημαντικό κομμάτι της εργασιακής ζωής, υ-

Ηαναγνώριση της ανίας ως ένα σημαντικό κομμάτι της εργασιακής ζωής, υ- ANIA ΣTHN EPΓAΣIA Tης: Ευαγγελίας Λουκίδου* Περίληψη Ηαναγνώριση της ανίας ως ένα σημαντικό κομμάτι της εργασιακής ζωής, υ- πήρξε αργή αλλά προοδευτικά αυξημένη. Οι συνεχείς έρευνες καταδεικνύουν ότι η

Διαβάστε περισσότερα

H ύναµη του Παιχνιδιού

H ύναµη του Παιχνιδιού H ύναµη του Παιχνιδιού Eγχειρίδιο Παιδαγωγών Επιµέλεια Καλπογιάννη Ε. Επιστηµονικά Υπεύθυνη ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ Συγγραφείς Φύσσας Κ. Αβδελίδου Ε. Το εγχειρίδιο αυτό δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος Η δύναµη

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Positions Current: September 1999 - today NCSR Democritos, Senior Researcher (level B). Previous: May, August - September 2003 Visiting Professor, Durham University

Διαβάστε περισσότερα