ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, Ιανουαρίου 2012 Αρ. πρωτ.: 1/Α/ Ταχ. ιεύθυνση: Μεσογείων Αθήνα Πληροφορίες: Αθ. Ζαχαρόπουλος, Ι. Αθανασιάδης Τηλέφωνο: , Τηλεομοιότυπο: ΘΕΜΑ: Διεθνής Δημόσια Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Πατραϊκός Κόλπος (Δυτικά)» και «Κατάκολο» και στη χερσαία περιοχή «Ιωάννινα» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α 98). 2. Το π.δ. 381/1989 Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ Α 16) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α 19) όπως ισχύει, το π.δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 213) και το π.δ. 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ Α 221) όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 24/2010 Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ 189/2009 (ΦΕΚ Α 56). 3. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ Β 2234). 1

2 4. Το Π. 110/2011 ιορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. (ΦΕΚ Α 243). 5. Την 52306/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β 2741). 6. Το ν. 2289/1995 "Αναζήτηση έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 17 περίπτωση (γ) του άρθρου Τα άρθρα 145 έως και 164 του ν. 4001/2011 "για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις" (ΦΕΚ Α 179) και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 154 και την τρίτη παράγραφο του άρθρου Το Π 127/1996 "Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων" (ΦΕΚ Α 92). 9. Την από Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 417 (ΦΕΚ 249/Α/ ) με την οποία έγινε απ` ευθείας παραχώρηση στη ΕΠ-ΕΚΥ της άσκησης των δικαιωμάτων του ημοσίου σε ορισμένες περιοχές της υτικής Ελλάδος, για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. 10. Το άρθρο 20 του ν.3587/2007 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών", σύμφωνα με το οποίο επανέρχονται αυτοδικαίως στο ημόσιο τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων επί των περιοχών που είχαν παραχωρηθεί στις εταιρείες ΕΠ και ΕΠ-ΕΚΥ, την άσκηση των οποίων διαχειρίζεται η ιεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής. 11. Την Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με αριθμό 1/Φ6/12657/ (ΦΕΚ 615/Β/ ) για διαίρεση της Χώρας και των περιοχών κατά το άρθρο 148 παρ. 1 του Μεταλλευτικού Κώδικα. 12. Την 1/Α/.. / Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ με την οποία επιλέγεται ως είδος σύμβασης η «Σύμβαση μίσθωσης» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις περιοχές «Πατραϊκός Κόλπος ( υτικά)», «Κατάκολο» και «Ιωάννινα». 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε 1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τη διαδικασία της ανοικτής πρόσκλησης, να υποβάλλουν προσφορές για παραχώρηση του δικαιώματος του Ελληνικού ημοσίου για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Πατραϊκός Κόλπος ( υτικά)» και «Κατάκολο» και στη χερσαία περιοχή «Ιωάννινα», οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης διαδικασίας παραχώρησης, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης που ακολουθεί, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2

3 2. Οι όροι της πρόσκλησης περιγράφονται, στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική μετάφραση, στο κείμενο της πρόσκλησης που ακολουθεί. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ελληνικού πρωτοτύπου κειμένου και της αγγλικής μετάφρασης υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. 3. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα απευθύνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ιεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής και θα κατατίθενται μέχρι και την 2 α Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της ΓΓΕΚΑ του ΥΠΕΚΑ, Λεωφ. Μεσογείων 119, Αθήνα, Ισόγειο. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης. 4. Η πρόσκληση θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις παρακάτω ημερήσιες οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες: TA NEA ΕΘΝΟΣ ΕΞΠΡΕΣ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ: 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων Αθήνα Πληροφορίες: , ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων ΠΕΡΙΟΧΕΣ Πατραϊκός Κόλπος ( υτικά) (θαλάσσια) Κατάκολο (θαλάσσια) Ιωάννινα (χερσαία) 4

5 Εισαγωγή 1. Η Ελληνική ημοκρατία, δια της Αναθέτουσας Αρχής, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (στο εξής το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ), καλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα είτε αυτοτελώς, είτε σε ένωση ή κοινοπραξία που πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης (στο εξής ο ΑΙΤΩΝ) να υποβάλλουν αίτηση/προσφορά για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε συγκεκριμένης έκτασης περιοχές στη υτική Ελλάδα. 2. Η πρόσκληση αφορά σε τρεις περιοχές οι οποίες παραχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 17(γ) του ν. 2289/1995, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 156 παράγραφος 10 του ν. 4001/2011: την χερσαία περιοχή επονομαζόμενη «Ιωάννινα» και τις θαλάσσιες περιοχές «Πατραϊκός Κόλπος (δυτικά)» και «Κατάκολο». O αιτών δύναται να υποβάλλει προσφορά για πλέον της μίας υπό παραχώρηση περιοχές. 3. Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στις διατάξεις του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/ ), με τίτλο «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από το ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/ ), με τίτλο «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 4. Όλες οι προσφορές θα κριθούν σύμφωνα με τους όρους της προαναφερθείσας νομοθεσίας και επί τη βάσει της ανάγκης για συνεχή, εμπεριστατωμένη, αποτελεσματική και ασφαλή έρευνα για τον εντοπισμό πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Βασικά Κριτήρια Επιλογής 5. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) Την οικονομική ικανότητα του αιτούντος για τη διεκπεραίωση των ερευνητικών και, εφόσον προκύψει, των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές, β) Την αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία και ικανότητα, όχι μόνο στο στάδιο της έρευνας, αλλά και στα στάδια ανάπτυξης και παραγωγής (εκμετάλλευσης), 5

6 Top of Form γ) Τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους με βάση τις οποίες θα υποβληθούν ανταγωνιστικές προσφορές, δ) Την ποιότητα του Προγράμματος Εργασιών και το χρονοδιάγραμμα που θα υποβληθεί για την αξιολόγηση του πλήρους δυναμικού κάθε συμβατικής περιοχής, ε) Την γεωλογική γνώση του αιτούντος για την ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή ενδιαφέροντος και τον τρόπο με τον οποίο προτείνεται η διεξαγωγή της έρευνας υδρογονανθράκων ώστε να παρέχει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. στ) Την εμπειρία στη όρυξη γεωτρήσεων μεγάλου βάθους, σε ιδιαίτερα γεωλογικά περιβάλλοντα (π.χ. γεωτρητικές εργασίες διαμέσου ζωνών υψηλών πιέσεων και διαπυρισμού, διενέργεια γεωτρητικών εργασιών υπό την παρουσία υδροθείου κ.α.), ζ) Την εμπειρία στη διαχείριση έργων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε περιοχές όπου ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης, η) Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί σε κάθε έλλειψη αποτελεσματικότητας ή ευθύνης και επιδόσεων που τυχόν επέδειξε ο αιτών, σχετικά με υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενες παραχωρήσεις σε αυτόν, θ) Εάν ο αιτών αποτελεί μέλος κοινοπραξίας, τότε η σύνθεση της κοινοπραξίας, ο εντολοδόχος που θα προτείνεται καθώς και η συλλογική ικανότητα της κοινοπραξίας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Παραχωρήσεις 6. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί υδρογονανθράκων (ν.2289/1995 όπως ισχύει), θα συνάψει με τον Ανάδοχο Σύμβαση Μίσθωσης (Lease Agreement). ιαδικασία Αξιολόγησης 7. Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να κριθεί η προσφορά του αυτοτελώς, όσον αφορά τις παρούσες παραχωρήσεις, πρέπει να συγκεντρώνει όλες τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και ιδιαίτερα τα οικονομικά και τεχνικά κριτήρια Η πλήρωση των απαιτήσεων της πρόσκλησης θα αξιολογείται σύμφωνα με την επιδεικνυόμενη ικανότητα του αιτούντος. Σε περίπτωση σύμπραξης προσώπων, ο μεν εντολοδόχος πρέπει να πληροί τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οικονομικά κριτήρια. 6

7 8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, κάθε πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, θα προσκληθεί από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ σε διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστική βάση, για την/τις περιοχές υπό παραχώρηση. Το στάδιο της διαπραγμάτευσης αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης της προσφοράς. 9. Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν επί τη βάσει του Σχεδίου της Σύμβασης Μίσθωσης (Draft Model Agreement) και τους ανταγωνιστικούς όρους, καθώς και λοιπά θέματα που αφορούν το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ και τα πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις, εκτός από εκείνα που ήδη προβλέπονται στη σχετική ελληνική νομοθεσία. 10. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά ή να κηρύξει τη διαδικασία άγονη ή να αποκλείσει υποψήφιο που πληροί τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις συμμετοχής. Οικονομικοί Όροι Φορολογικό Καθεστώς 11. Το Μίσθωμα, στην περίπτωση Συμβάσεων Μίσθωσης (Royalties), συνδέεται με το λόγο R/C, όπου το R είναι το σωρευτικό ακαθάριστο εισόδημα και το C είναι το σωρευτικό ακαθάριστο κόστος. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ προτείνει, ενδεικτικά, το ακόλουθο πλαίσιο διαπραγμάτευσης: Το μίσθωμα θα συνδέεται με το λόγο R/C, μέσω μιας κλιμακούμενης διαφοροποίησης τιμών του συντελεστή Εσόδων Εξόδων. Τα μισθώματα θα κυμαίνονται μεταξύ ενός κατώτατου ορίου 2% και ενός μέγιστου 20% επί της ποσότητας των υδρογονανθράκων που θα παραχθούν και θα αποδίδονται σε χρήμα ή σε είδος. Το μίσθωμα θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα. 12. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2289/1995, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 161 παρ. 1 του ν. 4001/2011, ο Ανάδοχος υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήματος είκοσι τοις εκατό (20%), καθώς και σε περιφερειακό φόρο με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμία πρόσθετη τακτική ή έκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του ημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Υποβολή προσφορών 13. Ειδικότερες λεπτομέρειες και τα σχετικά με αυτές έγγραφα, που περιλαμβάνουν χάρτες των υπό παραχώρηση περιοχών και τις ακριβείς συντεταγμένες αυτών, φακέλους υφιστάμενων δεδομένων, οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία παραχωρήσεων, τους όρους 7

8 του Σχεδίου της Σύμβασης Μίσθωσης, τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά, το παράβολο συμμετοχής στην πρόσκληση, το ύψος του τέλους για επιμόρφωση του σχετικού με τον τομέα ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την επιλογή του Αναδόχου, θα διατίθενται στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σε τρία αντίτυπα και να αποσταλούν προς το: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 15. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοικτής πρόσκλησης, οι προσφορές υποβάλλονται έως και την τελευταία ημέρα του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους. Προσφορές για την παρούσα πρόσκληση μπορούν να κατατεθούν έως και την 2 α Ιουλίου 2012 και ώρα 15:00. Φάκελοι προσφορών που θα κατατεθούν στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την παρούσα πρόσκληση. 16. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους: (α) κ. Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της ιεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής, τηλ.: , φαξ: , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (β) κ. Χαράλαμπο Πίππο, Προϊστάμενο της /νσης ημοσίων Σχέσεων και ιεθνών ραστηριοτήτων, τηλ.: , φαξ: , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 17. ιευκρινήσεις από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ μπορούν επίσης να παρέχονται εγγράφως, με δική του πρωτοβουλία ή μετά από ερώτημα αιτούντος και θα κοινοποιούνται προς όλους τους ενδιαφερόμενους. 8

9 9

10 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY & CLIMATE CHANGE GENERAL SECRETARIAT FOR ENERGY & CLIMATE CHANGE GENERAL DIRECTORATE OF ENERGY DIRECTORATE OF PETROLEUM POLICY Address: Μesogion Avenue Athens GREECE Information: , OPEN DOOR INVITATION for granting and using authorizations for the exploration and exploitation of hydrocarbons. AREAS Gulf of Patraikos (West) (offshore) Katakolo (offshore) Ιoannina (onshore) 10

11 Introduction 1. The Hellenic Republic, acting through its Competent Authority, Ministry of Environment, Energy and Climate Change (hereinafter MINISTRY), invites qualified natural or legal persons or any group of such persons (hereinafter APPLICANT) to apply for granting and using authorizations for exploration and exploitation of hydrocarbon in respect of certain acreage in Western Greece. 2. The invitation refers to three areas available in accordance to section 2, 17(c) of Law 2289/1995, as amended by section 156, 10 of Law 4001/2011; the onshore area known as Ioannina and the offshore areas Gulf of Patraikos (west) and Katakolon. Applicants may tender for concession in more than one area. 3. This invitation is subject to the provisions of Law 2289/1995 (Government Gazette Issue 27/A/ ), titled Prospecting, Exploration and Exploitation of Hydrocarbons and other provisions, as amended by Law 4001/2011 (Government Gazette Issue 179/A/ ), titled Operation of Electricity and Gas Energy Markets, for Exploration, Production and transmission networks of Hydrocarbons and other provisions. 4. All applications/offers will be judged in accordance with the terms of the above legislation and against a background of the continuing need for expeditious, thorough, efficient and safe exploration to identify the Greece s oil and gas resources with due regard to environmental considerations. Main Selection Criteria 5. Offers will be considered on the basis of the following criteria: (a) financial viability of the applicant to carry out exploration for and, as appropriate, production of hydrocarbons from the areas in question, (b) proven technical expertise to operate, not only in the exploratory stage, but also in the development and production (exploitation) stages, (c) the biddable technical and fiscal parameters, (d) the quality of the work programme and the timeframe submitted for evaluating the full potential of the area applied for, (e) the applicant s geological understanding of the geographical area in question, and how the licencee(s) propose to perform efficient and safe exploration for hydrocarbons, 11

12 (f) deep drilling experience of geologically challenging environments (e.g. drilling through high-pressure zones and diapirs, conducting operations in presence of hydrogen sulphide), (g) experience of operating in environmentally sensitive areas and in areas where tourism is an important earner, (h) importance will be attached to any lack of efficiency and responsibility or nonperformance displayed by the applicant on obligations under licences previously granted, (i) where applicants apply as part of a group, the composition of the group, the operator recommended, and the collective competence of the group will be taken into account. Licenses 6. The MINISTRY, according to the Greek Petroleum Law 2289/1995 as amended, will enter into agreement with the Contractor on the base of Royalty/Tax arrangements (Lease Agreements). Evaluation Procedure 7. Each person that wishes to be considered for the acreage offering as applicant by itself must be 'bid-qualified', especially by fulfilling the financial and technical criteria. Bid qualification will be evaluated on the demonstrated capacity of the applicant. In case of a group of persons, the person recommended as operator should fulfil both technical and financial criteria, while the rest the financial ones. 8. Following bid qualification each bid-qualified person will be invited by the MINISTRY to negotiate competitively for the acreage offered. The competitive negotiations are a continuation of the tendering process. 9. Negotiations will be conducted on the basis of the Draft Model Agreement and the biddable items and all other issues of concern to the MINISTRY and the bid-qualified persons, except for items already specifically enacted in Greek law. 10. The MINISTRY reserves the right, at any time, in its sole discretion, to declare any offer or the entire procedure void or to disqualify any applicant-qualified. 12

13 Fiscal Terms Tax Regime 11. Royalties are linked to the ratio R/C where R is gross cumulative revenue and C is cumulative costs. As a guideline, MINISTRY is considering the following arrangements, subject to negotiation. It is intended that royalty will be linked to R/C by a sliding scale of various tranches of the ratio of Revenues to Costs. Royalties will range from a lower limit of 2% of the quantity of hydrocarbons produced, in cash or in kind, up to a maximum of 20%. Royalty is deductible for the purposes of assessing income tax. 12. According to section 8, 1 of Law 2289/1995, as amended by section 161, 1 of Law 4001/2011, the Contractor shall be subject to a special income tax, at a rate of twenty percent (20%) and to a regional tax, at a rate of five percent (5%), without any additional ordinary or extraordinary contribution, duty or other encumbrance of any kind, in favor of the State or any other third party. Submission of Offers 13. Full details and all relevant documents, including maps of the areas on offer accompanied by a list of coordinates, existing data packages, guidance about granting and using authorizations, the terms of Draft Model Agreement, the necessary data that must accompany the offer, the amount of fee payable for the participation in the tender, fee for training the related to the field human resources of public administration, as well as any other necessary detail for the conduction of the tender and the selection of the Contractor, will be available on the following web address, at the date of publication of the Invitation in the Official Journal of the European Union: 14. Offers shall be submitted, in Greek or English, in sealed envelope, in three copies, to the: MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE, GENERAL SECRETARIAT OF ENERGY AND CLIMATE CHANGE, GENERAL DIRECTORATE OF ENERGY, DIRECTORATE OF PETROLEUM POLICY, 119, Mesogion Avenue, ATHENS GREECE, 15. In the context of the open door procedure, offers are submitted until the last working day of the first and second semester of each calendar year. Offers under the current tendering procedure may be submitted in the period up to the 2 nd of July 2012 at 15:00 pm. Envelopes reaching the MINISTRY after this date can not be considered under the current tendering procedure. 13

14 16. For any additional information, interested parties can contact: a) Mr Athanasios Zacharopoulos, Deputy Head of the Directorate of Petroleum Policy, tel.: , fax: , and b) Mr Charalampos Pippos, Head of the Directorate of Public Relations & International Affairs, tel.: , fax: , Clarifications may be also given in writing by the MINISTRY, at its own initiative or after the query of an applicant and will be communicated to all applicants. 14

15 15

16 H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Υπογραφή Ημερομηνία Εισηγητές: Ι.Αθανασιάδης Προϊστάμενος Τμήματος: Αθ.Ζαχαρόπουλος Προϊστάμενος ιεύθυνσης: α.α. Αθ.Ζαχαρόπουλος Εσωτερική διανομή: - Γραφείο Υπουργού - Γραφείο Υφυπουργού - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική ιεύθυνση Ενέργειας - ιεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής (3) - ιεύθυνση ημοσίων Σχέσεων και ιεθνών ραστηριοτήτων 16

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 / 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE 7.3. RECOMMENDATIONS FOR THE NATIONAL PROCUREMENT STRATEGY REPORT GREECE 30/08/2014 1 Authors Konstantinos Georgiou, EPTA Andriana Stavrakaki, EPTA Antigone Dalamagas, ERS 1 Σ ε λ ί δ α Contents 1. Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 4 Ο ΤΜ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Π.

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό Πλαίσιο Αναζήτησης, Έρευνας & Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων

Θεσµικό Πλαίσιο Αναζήτησης, Έρευνας & Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων Θεσµικό Πλαίσιο Αναζήτησης, Έρευνας & Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων Ελληνική ιαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων (Ε ΕΥ ΑΕ) ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, Έρευνα & Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων & άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ 34, Τ.Κ. 16672

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT The rules for IPR management of InnovCrete have been designed to be consistent with the Greek patent law and the internal regulations of FORTH. The following rules

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE March 2013 Εργατικό Δίκαιο Απασχόληση 1. Μισθολογικές μεταβολές Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα με σημαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2571/1998 1 ΦΕΚ Α'11 13.1.1998 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2255 ΦΕΚ 195/18.11.1994/τ.Α Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ1Η46ΨΧΕΔ-2ΒΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ============================== ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ============================== ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_08/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός «Ιατρικών Αναλωσίμων και Ειδών για τον Ιό Έμπολα»

Τεύχος Δημοπράτησης S_08/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός «Ιατρικών Αναλωσίμων και Ειδών για τον Ιό Έμπολα» Τεύχος Δημοπράτησης S_08/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός «Ιατρικών Αναλωσίμων και Ειδών για τον Ιό Έμπολα» 18 Φεβρουαρίου 2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων και ειδών για

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής 21 Απριλίου 2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής» για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503 Αριθμός 1278 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92 19 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Ελ ληνο Ινδικής Μικτής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_06/2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός Κουβέρτες και Υπνόσακοι

Τεύχος Δημοπράτησης S_06/2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός Κουβέρτες και Υπνόσακοι Τεύχος Δημοπράτησης S_06/2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός Κουβέρτες και Υπνόσακοι 2 Σεπτεμβρίου2014 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Κουβερτών και Υπνόσακων» για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations

Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations March 2012 Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations Οn 23 March 2012 a new draft law of law was filed for vote with the Greek Parliament, which on the one hand introduces

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1228 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ Νόµος 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 111/8.5.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα