ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ)"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) Αθήνα, Ιούνιος 2014

2 Περιεχόμενα Στοιχεία Επιχείρησης... 2 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου... 3 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 9 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Πληροφορίες επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες Πληροφορίες επί των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα.π.χ.α Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων Λογιστικές Αρχές Αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις διοίκησης Γνωστοποιήσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Λειτουργικοί τοµείς Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενη Φορολογική Υποχρέωση ανειακές υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Κόστος πωληθέντων Λοιπά λειτουργικά έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Λοιπά έξοδα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα Φόρος εισοδήµατος Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίων Κίνδυνοι Λειτουργικές µισθώσεις Χρηµατοοικονοµικά µέσα Κέρδη ανά µετοχή Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς Σελ. 1

3 Στοιχεία Επιχείρησης Πληροφορίες εταιρείας ΑΡ. ΜΑΕ 57510/1ΑΤ/Β/04/0029 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ Μετοχικό Κεφάλαιο Ηµεροµηνία ίδρυσης (αναβίωσης) 28/7/2011 Μέτοχος Σκοπός Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου incadea GmbH (Austria) ηµήτριος Παπαργύρης, Πρόεδρος Γεωργία ηµοπούλου, Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Παπαργύρης, Μέλος Εδρα Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι, Αθήνα Τράπεζες ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πώληση, Προώθηση, ιανοµή, Εφαρµογή και Υποστήριξη εφαρµογών συστηµάτων πληροφορικής Ελεγκτική Εταιρεία Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυµη Εταιρεία Σελ. 2

4 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Εταιρεία) επί των Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013 Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουµε την παρούσα Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου Η Εταιρεία συντάσσει τις καταστατικές της οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο οι φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας προσαρµόζονται και αναµορφώνονται µέσω εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα.π.χ.α. Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, περιγραφή των σηµαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως, πληροφορίες σχετικά µε τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, πληροφορίες σχετικά µε την διαχείριση των σηµαντικών χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που αντιµετωπίζει η Εταιρεία καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιµήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόµενη χρήση. Εξέλιξη των εργασιών Ο κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσεως ανήλθε χιλ. έναντι χιλ. της περυσινής χρήσης. Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων της χρήσεως ανήλθαν σε 184 έναντι 211 χιλ. της προηγούµενης χρήσης. Από τα δύο αυτά στοιχεία προκύπτει ότι η κλειόµενη χρήση αφενός δεν επηρεάστηκε από την χρηµατοοικονοµική κρίση αφετέρου επιβεβαιώνει τις προσδοκίες του Οµίλου incadea που αναδεικνύει την Εταιρεία ως σηµαντικό κέντρο ανάπτυξης προϊόντων και επέκτασης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θεωρούµε ότι η Εταιρεία διαθέτει τις δοµές εκείνες που θα την βοηθήσουν να συνεχίσει την ανοδική της πορεία αναλαµβάνοντας έναν ακόµα πιο ενεργό ρόλο µέσα στον Όµιλο και κατά συνέπεια να ανταποκριθεί στις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες. Σελ. 3

5 Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Αριθµοδείκτες 31/12/ /12/2012 Ρευστότητας Γενική Ρευστότητα 1,20 1,38 Άµεση Ρευστότητα 1,20 1,38 Κεφάλαιο Κίνησης 511,35 274,00 ανειακής επιβάρυνσης Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 7,4 2,4 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 1,8 - Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 6,8 2,3 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 0,6 0,1 ραστηριότητας Απαιτήσεων (σε ηµέρες) Προµηθευτών (σε ηµέρες) Λειτουργικός κύκλος (σε ηµέρες) Εµπορικός κύκλος (σε ηµέρες) Πωλήσεις προς κεφάλαιο κίνησης 5,1 8,7 Πάγιο ενεργητικό προς ίδια κεφάλαια 0,2 0,2 Αποδοτικότητας Περιθώριο Μεικτού Κέρδους 37% 37% Περιθώριο λειτουργικού Κέρδους 8% 9% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους προ φόρων 7% 9% Περιθώριο Καθαρού Κέρδους µετά φόρων 3% 7% Οικονοµική θέση Η πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα του ισολογισµού της κλειόµενης χρήσεως δεδοµένο ότι η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές επισφάλειες απαιτήσεών προς πελάτες ούτε οφειλές προς τρίτους, πέρα των τρεχουσών. Προβλεπόµενη πορεία Όπως προκύπτει από την µέχρι τώρα πορεία των εργασιών η τρέχουσα χρήση θα κυµανθεί συντηρητικά και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει σταθεροποίηση παρόµοια µε την προηγούµενη χρήση. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση Κανένα σηµαντικό γεγονός δεν συνέβη κατά την κλειόµενη χρήση, πέραν των αυτών που αφορούν την γενικότερη χρηµατοοικονοµική κρίση. Οι λογιστικές αρχές Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως , καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης. ιαχείριση Κινδύνων Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο και την µητρική εταιρεία. Το Σελ. 4

6 ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. (α) Κίνδυνος της αγοράς Η εταιρεία έχει µειωµένη έκθεση στο συγκεκριµένο κίνδυνο αφενός λόγω της ποιότητας και αφετέρου λόγω της διασποράς του πελατολογίου της. Ευεργετικά επίσης λειτουργεί και η δυνατότητα της εταιρείας να υποστηρίζεται όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο από την µητρική εταιρεία incadea GmbH. (i) Κίνδυνος τιµής Η τιµολογιακή πολιτική λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου δεν πρόκειται να µεταβληθεί ουσιωδώς. (ii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία κινδύνου επιτοκίου Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδηµα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2013 δεν έχει τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις. (β) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε εταιρική βάση. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών απαιτήσεων και διενεργηµένων συναλλαγών. Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται µε την πιθανότητα, ότι οι πελάτες θα αποτύχουν να εκπληρώσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Η ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία και η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά ενέχουν αυξηµένο κίνδυνο για την εµφάνιση ζηµιών που συνδέονται µε τυχόν αδυναµία πελατών να εκπληρώσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας. Το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική τους κατάσταση, τη συνέπεια αποπληρωµής σε προηγούµενες χρήσεις και λοιπές παραµέτρους. Τα πιστωτικά όρια καθορίζονται σύµφωνα πάντα µε τα όρια που έχει καθορίσει η ιοίκηση και η χρήση των πιστωτικών ορίων παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. (γ) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα. Η συνέχιση της αποτελεσµατικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων κεφαλαίων για την εµπρόθεσµη ικανοποίηση των συµβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας κρίνεται ως καθοριστικής σηµασίας παράγοντας για τη συνέχιση της οµαλής λειτουργίας της στο µέλλον. (δ) Εύλογη αξία Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν συναλλάσσονται σε µια ενεργή αγορά καθορίζεται από κατάλληλες για κάθε περίπτωση τεχνικές αποτιµήσεων. Η ιοίκηση της Εταιρείας χρησιµοποιεί πληθώρα µεθόδων και κάνει υποθέσεις που βασίζονται στις συνθήκες αγοράς που υπάρχουν σε κάθε ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η εταιρεία όσον αφορά τις πωλήσεις δραστηριοποιείται στην εσωτερική αγορά, και οι συναλλαγές γίνονται µε το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος (νόµισµα λειτουργίας) το οποίο είναι το. Σελ. 5

7 Κίνδυνος επιτοκίου Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά. Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Όπως και στο προηγούµενο έτος τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τιµές επιτοκίων. ιανοµή κερδών Η ιοίκηση της Εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και τις γενικότερες οικονοµικές συνθήκες προτείνει την µη διανοµή µερίσµατος. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Τα συνδεµένα µέρη της εταιρείας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΛΠ 24 έχουν ως κάτωθι, Νοµικά Πρόσωπα Εταιρεία Αντικείµενο εργασιών Σχέση incadea Plc Εταιρεία συµµετοχών Ανώτερη µητρική incadea GmbH (Austria) Ανάπτυξη και Πώληση Λογισµικού Μηχανογράφησης Μητρική εταιρεία Αντιπροσώπων Αυτοκινητοβιοµηχανιών incadea HOLDING GmbH Εταιρεία συµµετοχών Συνδεµένη (Austria) incadea GmbH (Germany) Ανάπτυξη και Πώληση Λογισµικού Μηχανογράφησης Συνδεµένη Αντιπροσώπων Αυτοκινητοβιοµηχανιών incadea SL (Spain) Ανάπτυξη Λογισµικού Μηχανογράφησης Αντιπροσώπων Συνδεµένη Αυτοκινητοβιοµηχανιών incadea ASIA / PACIFIC Πώληση Λογισµικού Μηχανογράφησης Αντιπροσώπων Συνδεµένη GmbH Αυτοκινητοβιοµηχανιών incadea JAPAN KK Πώληση Λογισµικού Μηχανογράφησης Αντιπροσώπων Συνδεµένη Αυτοκινητοβιοµηχανιών incadea RUS OOO Ανάπτυξη Λογισµικού Μηχανογράφησης Αντιπροσώπων Αυτοκινητοβιοµηχανιών Συνδεµένη incadea GREECE INFORMATICS SYSTEMS S.A. incadea INDIA PRIVATE LIMITED incadea PORTUGAL incadea (Beijing) ITC LTD incadea MEXICO Real Consulting Integration & Operations Information Systems SA incadea Southeastern EUROPE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ Real Consulting Mid Market Solutions Ανάπτυξη Λογισµικού Μηχανογράφησης Αντιπροσώπων Αυτοκινητοβιοµηχανιών Πώληση Λογισµικού Μηχανογράφησης Αντιπροσώπων Αυτοκινητοβιοµηχανιών Πώληση Λογισµικού Μηχανογράφησης Αντιπροσώπων Αυτοκινητοβιοµηχανιών Πώληση Λογισµικού Μηχανογράφησης Αντιπροσώπων Αυτοκινητοβιοµηχανιών Πώληση Λογισµικού Μηχανογράφησης Αντιπροσώπων Αυτοκινητοβιοµηχανιών Ανάπτυξη και Πώληση Λογισµικού Μηχανογράφησης Αντιπροσώπων Αυτοκινητοβιοµηχανιών Πώληση Λογισµικού Μηχανογράφησης Αντιπροσώπων Αυτοκινητοβιοµηχανιών Ανάπτυξη και Πώληση Λογισµικού Μηχανογράφησης Αντιπροσώπων Αυτοκινητοβιοµηχανιών Συνδεµένη Συνδεµένη Συνδεµένη Συνδεµένη Συνδεµένη Λοιπά συνδεµένα µέρη υπο κοινό έλεγχο Λοιπά συνδεµένα µέρη υπο κοινό έλεγχο Λοιπά συνδεµένα µέρη υπο κοινό έλεγχο RC Real Business Solutions Ανάπτυξη και Πώληση Λογισµικού Μηχανογράφησης Λοιπά συνδεµένα µέρη Σελ. 6

8 GmbH ADD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. Kikero Enterprises Limited (Cyprus) Danbury Enterprises Limited (Cyprus Portage Services Limited (Cyprus) Αντιπροσώπων Αυτοκινητοβιοµηχανιών Ανάπτυξη και Πώληση Λογισµικού Μηχανογράφησης, Offshore εταιρεία συµµετοχών Offshore εταιρεία συµµετοχών Offshore εταιρεία συµµετοχών υπο κοινό έλεγχο Λοιπά συνδεµένα µέρη υπο κοινό έλεγχο Λοιπά συνδεµένα µέρη υπο κοινό έλεγχο Λοιπά συνδεµένα µέρη υπο κοινό έλεγχο Λοιπά συνδεµένα µέρη υπο κοινό έλεγχο Συνοπτικά οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά τη χρήση 2013 είχαν ως εξής: ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Αγορές Πωλήσεις Real Consulting Integration & Operations Information Systems SA incadea Southeastern EUROPE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ - - Real Consulting Mid Market Solutions - 10 ADD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε incadea GmbH (Germany) incadea GmbH (Austria) incadea SL (Spain) 1 incadea INDIA PRIVATE LIMITED 1 ΣΥΝΟΛΑ ραστηριότητες στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης Η εταιρεία αποτελεί µια από τις θυγατρικές του οµίλου incadea στις οποίες πραγµατοποιείται η ανάπτυξη των νέων προϊόντων του Οµίλου. Οι υπηρεσίες ανάπτυξης των νέων προιόντων (Development) τιµολογούνται προς την µητρική εταιρεία σύµφωνα µε όρους αγοράς και συνέπεια σύµβασης µεταξύ των δύο εταιρειών. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόµενης και προηγούµενης χρήσεως και µέχρι σήµερα δε διατηρεί υποκαταστήµατα µέσω των οποίων ασκεί τις επιχειρηµατικές δραστηριότητές της. Άλλα σηµαντικά γεγονότα εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα που να επηρέασαν σηµαντικά τις λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας. Ο Όµιλος incadea επιβεβαιώνοντας την στρατηγική του επιλογή, όπου η Εταιρεία αποτελεί ένα στρατηγικό κοµµάτι ανάπτυξης και βελτίωσης νέων και υφιστάµενων προϊόντων incadea, συνεχίζει να στηρίζει την Εταιρεία στην οµαλή ροή των λειτουργικών της δραστηριοτήτων και εγγυάται για την συνέχιση της δραστηριότητας της (Going Concern). Σελ. 7

9 Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης εκεµβρίου 2013 γεγονότα, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική θέση της Εταιρείας. Ίδιες µετοχές Καµία εταιρεία του Οµίλου δεν κατέχει µετοχές της µητρικής εταιρείας. Σελ. 8

10 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Σελ. 9

11 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 η εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βρασίδας Σπ. αµηλάκος Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: BDO Ελλάς Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, Καλλιθέα Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 Σελ. 10

12 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Σηµ. Τρέχουσα Χρήση Προηγούµενη Χρήση Ενεργητικό Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Αυλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Αναβαλλόµενοι Φόροι Ενεργητικού 2 0 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ιδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις Ιδια Κεφάλαια Ιδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στο µέτοχο Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό και λοιπά αποθεµατικά 12 0 Αποτελέσµατα εις νέον Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενοι Φόροι Παθητικού Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 16 έως και τη σελίδα 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Σελ. 11

13 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σηµ. Τρέχουσα χρήση Προηγούµενη χρήση Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό κέρδος Λοιπά έσοδα Εξοδα ιοίκησης Εξοδα ιάθεσης Λοιπά έξοδα Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Κέρδη (ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους Κέρδη (ζηµιές) αποδιδόµενα στον ιδιοκτήτη Μέτοχος της εταιρείας Κέρδη Ανά Μετοχή Σηµ. Τρέχουσα χρήση Προηγούµενη χρήση Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,1102 0,5703 Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 16 έως και τη σελίδα 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Σελ. 12

14 Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων Τρέχουσα χρήση Προηγούµενη χρήση Κέρδη χρήσης (ζηµιές) µετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης µετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αποδιδόµενα στο µέτοχο Μέτοχος της εταιρείας Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 16 έως και τη σελίδα 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Σελ. 13

15 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε '000 Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό και λοιπά Αποθεµατικά Αποτέλεσµα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαιών αποδιδόµενα στον ιδιοκτήτη της εταιρείας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαιών Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από φόρους Υπόλοιπο την 31 εκεµβρίου Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 16 έως και τη σελίδα 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Σελ. 14

16 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Τρέχουσα χρήση Προηγούµενη χρήση Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη περιόδου από συνεχιζόµενη δραστηριότητα Προσαρµογές : Αποσβέσεις 13 2 Προβλέψεις 14 0 Χρηµατοοικονοµική έξοδα και συναφή έσοδα 0 1 Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / Μείωση Μεταβολή απαιτήσεων (519) (143) Αύξηση / (Μείωση) Μεταβολή υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Φόροι πληρωθέντες (19) 0 Καθαρές Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (Αγορά) / Πώληση άυλων & εσώµατων παγίων και Λοιπού εξοπλισµού (30) (62) Καθαρές Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (30) (62) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εκδοση κοινών µετοχών (Πληρωµή) / Είσπραξη από δάνεια Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 16 έως και τη σελίδα 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Σελ. 15

17 Πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων 1. Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η "Εταιρεία") δραστηριοποιείται στο χώρο ανάπτυξης, επεξεργασίας, εγκατάστασης, διάθεσης και εµπορίας συστηµάτων και προγραµµάτων λογισµικού, πληροφορικής και διάθεσης προϊόντων δικτύωσης. Η Εταιρεία συστάθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2004 µε την επωνυµία "HEALTH AND SAFETY QUALITY MANAGEMENT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Εν συνεχεία στις 27 Ιουνίου 2007 µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Στις 31 Μαΐου 2011 µε απόφαση Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η αναβίωση της λειτουργίας της Εταιρείας, η αλλαγή της έδρας, της διάρκεια ζωής της και ορίστηκε νέο ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα στις 6 Ιουνίου Τέλος στις 28 Ιουλίου 2011 η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε την αλλαγή επωνυµίας της Εταιρείας σε "INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και την αλλαγή του σκοπού της, καθώς και την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της. Κατά την 31 εκεµβρίου 2013 το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας ήταν 35 εργαζόµενοι. Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2013 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας την 5 Ιουνίου Πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Οι οικονοµικές καταστάσεις της "INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διερµηνείες Ε ΠΧΑ και τον ΚΝ 2190/1920 που εφαρµόζεται για τις εταιρείες που δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΑ. Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 134 του Κ.Ν. 2190/1920 οι ανώνυµες εταιρείες των οποίων οι µετοχές δε διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά µπορούν να συντάσσουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον η εφαρµογή των Προτύπων αυτών έχει εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των µετόχων τους, µε απόφαση η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τελική µητρική εταιρεία "REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" εφαρµόζει τα.π.χ.α. και εποµένως οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας θα συντάσσονται για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιουνίου 2011, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. Συνεπώς, η Εταιρεία εφάρµοσε τις διατάξεις του.π.χ.α. 1 "Πρώτη εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς" µε ηµεροµηνία µετάβασης την 29η Σελ. 16

18 Ιουνίου Οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των.π.χ.α. είναι αυτές της χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας, δηλαδή το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι το Ευρώ. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγµατικά αθροίσµατα των ποσών που παρουσιάζονται στις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, ενδέχεται να µην είναι ακριβώς ίσα µε τα αθροίσµατα που παρουσιάζονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, παροµοίως για τα ποσοστά. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας έχουν εγκριθεί οµόφωνα από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 5 Ιουνίου Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της incadea plc στις 31/12/2013 µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης καθώς το ποσοστό συµµετοχής της incadea GmbH (η οποία ενοποιείται από την ανώτερη µητρική incadea plc) στην εταιρεία είναι 100%. 3. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων ήλωση συµµόρφωσης Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης εκεµβρίου 2013 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η εκεµβρίου 2013, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ιερµηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι την 31η εκεµβρίου. Η εταιρεία εφαρµόζει όλα τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ), τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) και τις ιερµηνείες τους που έχουν εφαρµογή στις εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω, έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόµενες περιόδους. Βάση επιµέτρησης Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται για την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των παρακάτω στοιχείων: χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, και επενδύσεις σε ακίνητα Νόµισµα παρουσίασης Το νόµισµα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόµισµα της χώρας που εδρεύει η Eταιρεία) και όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν ρητώς αναφέρεται διαφορετικά. Σελ. 17

19 Χρήση εκτιµήσεων Η σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιµήσεις της ιοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιµώνται ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης για ορισµένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόµενες εκτιµήσεις για τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Οι παραδοχές και οι εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύµφωνα µε την ιστορική εµπειρία και άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών για την έκβαση µελλοντικών γεγονότων που θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάµενες συνθήκες. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν στο µέλλον και ως συνέπεια, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισµούς. Λογιστικές Αρχές 4. Αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές Στις Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012, προσαρµοσµένων µε νέα Πρότυπα, και τις αναθεωρήσεις επί των Προτύπων που επιτάσσουν τα ΠΧΑ. Νέα Πρότυπα, ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ιερµηνείες των ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή µεταγενέστερα. Τα σηµαντικότερα Πρότυπα και ιερµηνείες αναφέρονται ακολούθως: Τροποποιήσεις στο ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» - Παρουσίαση στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση σε Εύλογες Αξίες» Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισµό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά µε τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Το ΠΧΑ 13 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίµηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά µε τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά µε τα ποια στοιχεία αποτιµώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των µεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Αναθεώρηση στο ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους» Σελ. 18

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΡΟΦΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59316/01/Β/05/430 ΕΔΡΑ : ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47528/01ΑΤ/Β/000/243 (07) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Περιεχόμενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης «Μόσχου Α.Ε. Μάρμαρα Γρανίτες» ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 22026/62/Β/90/170

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E)

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α) Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση (15 η Μαΐου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 4 Β. Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: IQBILITY Μ. ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126108601000

Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: IQBILITY Μ. ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126108601000 Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: IQBILITY Μ. ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126108601000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 03 Ιουλίου 2013 έως 31 Δεκεµβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30/6/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30/6/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CAFETEX Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30/6/2013 Στη Παιανία σήμερα, την 30 η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 πρωινή, συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε.: 56183/01/Β/04/73 Πανεπιστημίου 9, 10564 Αθήνα Τηλ.: +30 2111802500, Fax: +30 2111802515 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 8η Διαχειριστική Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα