ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Επιχειρήσεων ΟΤΑ κατ εξαίρεση της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 ν. 2527/1997 όπως ισχύει. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10, καθώς και εκείνες του άρθρου 14 παρ.1α του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α ), σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 26 παρ. 6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ). 3. Τα αιτήματα των Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ειδικοτήτων για τις οποίες προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. 4. Τα αριθμ. 479/11 1, 1561/24 1, 2198/1 2, 2742/8 2, 3194/14 2, 3599/18 2, 3916/24 2, 4478/4 3 έγγραφα του ΑΣΕΠ, με τα οποία εστά λησαν προτάσεις αξιολογήσεις του, που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με θετική εισήγη ση για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 1α. 5. Την αριθμ. 383/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29/Β ) 6. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: 1. Δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της περ. β της παρ.2 του άρθρου 6 ν. 2527/97 που προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 ν. 3812/2009 και τις όμοιες του άρθρου 26 παρ. 6 του ν. 3879/2010, μέχρι 30 6, για τις Επι χειρήσεις των ΟΤΑ α και β βαθμού που εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα και μετά την θετική πρόταση του ΑΣΕΠ. 2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Απριλίου Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

2 12238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΕΠ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟ Κατηγορία Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Αξιολόγηση πρόταση ΑΣΕΠ Απαιτείται υπουργική απόφαση (αρθ. 14/3812/09) Ημερομηνία 1 Δ. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (Δ.Η.Κ.Ε.Α.) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΙΑΤΡΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ" ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ 2 ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ 3 Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΕΣΠΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΥΕ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΙΣ 14 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΥΕ ΑΚΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ 5 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΖΙΟΥ (ΔΕΥΑ ΓΑΖΙΟΥ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Σ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Σ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Σ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Σ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Σ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 42 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Σ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 7/2/ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΕΑΠΔΑ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ Κ.Ε.Π.Ε.Κ.Α.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕ Σ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 24/2/ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 24/2/ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 24/2/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 24/2/ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΔΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 24/2/ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/

4 12240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11 ΑΔΕΠ Α.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 12 ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 13 ΦΑΡΙΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ GOOD PRACTICE IN RECONCILLING ONSHORE AND OFFSHORE WIND ENERGY WITH ENVIRONMENTAL OBJECTIVES (GP WIND)/INTELLIGENT ENERGY EUROPE 2009 SPARDA/DG JUSTICE ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓ ΟΣ ΜΕ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ) ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΥ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 24/2/ ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 24/2/ ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 24/2/ ΥΕ ΠΕ ΒΟΗΘΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ(17 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ) 5 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ & ΤΑΞΙΘΕΤΕΣ/ΡΙΕΣ] 13 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΙΑΤΡΟΙ(ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ [ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ- ΣΥΝΘΕΤΕΣ- ΜΟΥΣΙΚΟΙ(17 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ) 8 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ (17 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ) 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΦΑΡΙΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κ.Δ.Ε.ΠΟ.Π. ( ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ) ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΟΗΘΟΙ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ (17 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ) 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ(ΜΕΤ ΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 17 ΦΕΣΤΙΒΑΛ & ΕΥΡΩΠ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ) 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ (ΣΥΓΓΡΑΦΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 17 ΦΕΣΤΙΒΑΛ) 6 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΙ (17 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ) 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΙ (17 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ) 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΒΟΗΘΟΙ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ(17 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ) 7 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΕΡΑΜΙΣΤΕΣ 5 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 8 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΣ) 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΜΟΥΣΙΚΟΙ) 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/

6 12242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Κ.) Α) ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Β) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΙΑΤΡΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 1/2/ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ ΑΓΡ ΑΝΑΠΤ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΠΑΑ" ΠΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ ΑΓΡ ΑΝΑΠΤ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΠΑΑ" ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ ΑΓΡ ΑΝΑΠΤ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΠΑΑ" ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ. ΑΦΑΝΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ή ΔΕ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ή ΔΕ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ή ΔΕ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ή ΔΕ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ή ΔΕ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ ΑΓΡ ΑΝΑΠΤ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΠΑΑ" ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΕΓΧΟΡΔΩΝ) 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΜΟΥΣΙΚΟΣ (ΠΛΗΚΤΡΩΝ) 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΖΩΓΡΑΦΟΣ- ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ Ή ΗΘΟΠΟΙΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ (Ο.Ε.Υ) 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ- ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ- ΑΕ ΤΩΝ ΟΤΑ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 8 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ ΣΗΜΑΤΩΡΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΔΟΡΟΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ- ΖΥΓΙΣΤΕΣ 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 6 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/

8 12244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ EUROPE DIRECT ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ EUROPE DIRECT ΠΕ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER ( ). ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER ( ). ΤΕ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER ( ). ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER ( ). ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER ( ). ΑΡΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 3/3/ 21 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΘΡΑΚΗΣ ΥΕ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 40 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΟΔΗΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΜΟΙ) 13 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΘΡΑΚΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 18 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ * *

9 ΦΕΚ 876 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΘΡΑΚΗΣ ΠΕ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ- ΑΚΑΝΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΤΕ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕ Ή ΤΕ ΠΕ Ή ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ ΙΑΤΡΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΔΕΥΑ) ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 14/2/ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΠΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 24/2/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ(ΟΙΚΙΣΜ ΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 24/2/

10 12246 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΙΚΡΑΣ (Δ.Ε.Κ.Π.Α.Μ.) Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 1/2/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 1/2/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 18/2/

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΘΕΡΜΗΣ) ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΩΣΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 7/1/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 7/1/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 7/1/ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ 1/2/-30/1/2012 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 24/1/ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ 1/2/-30/1/2013 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 24/1/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 7/1/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΝΑΙ 7/1/

12 12248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 929 23 Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 22854 Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Επιχειρήσεων ΟΤΑ κατ εξαίρεση της περ. β της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2928 30 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ./470/4553 Κατανομή προσωπικού έτους 04 στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα