ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)"

Transcript

1 Τεύχος 19 Μάρτιος 2012 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος με ηην ελβεηή ομόλογό ηος κα Doris Leuthard ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑ- ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΔΛΒΔΣΗΚΟ ΣΤΠΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗ- ΚΔΦΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑ- ΝΣΗΝΟΤ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΗΑ (26/3) ΑΗΣΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΔΗΜΗ- ΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΟ ΗΟΝΗΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΝΟΣΗΑ ΚΡΖΣΖ (2/3) ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΤΜΒΟΤ- ΛΗΟ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΦΟΡΟΤΜ ΚΗΝΔΕΗΚΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ GAZPROM ΣΑ ΔΝΔΡ- ΓΔΗΑΚΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ 6 Ζ CATHERINE ASHTON ΚΑΗ Ο GUN- THER OETTINGER ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΓΗΧΡΓΟΤ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟ ΒΔΡΟΛΗΝΟ (15/3) «Ο Τπνπξγφο ΠΔΚΑ θ. Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ ζπλαληήζεθε ζήκεξα (26/3) ζηε Βέξλε κε ηελ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηεο Διβεηίαο θα Doris Leuthard, κε ηελ νπνία ππέγξαςε ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, επηζθέθζεθε κνλάδα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη κνλάδα παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ. ηφρνο είλαη λα πξνσζεζεί κηα πην ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ γηα αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη πινπνίεζε επελδχζεσλ. Ο Τπνπξγφο ΠΔΚΑ θ. Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ κεηά ηηο ζπλαληήζεηο δήισζε: Με ηελ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Μεηαθνξψλ, Δλέξγεηαο θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Διβεηίαο, θα Doris Leuthard, ππνγξάςακε ζήκεξα Μλεκφλην πλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ καο. Ζ Διβεηία είλαη κηα ρψξα πνπ ζήκεξα αιιάδεη επίζεο ηελ ελεξγεηαθή ηεο πνιηηηθή, επηρεηξεί ηελ πξνψζεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο, αιιά θαη ηελ εηζαγσγή θαζαξήο απφ άλζξαθα ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ ηεο κείγκα. ε απηφ ην πιαίζην, ππάξρεη επξχ πεδίν αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Με ηελ Τπνπξγφ εζηηάζακε εηδηθφηεξα ζηελ Διιεληθφ Πξφγξακκα Ήιηνο γηα ην νπνίν ππάξρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηελ ειβεηηθή πιεπξά γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. πδεηήζακε επίζεο ηηο εμειίμεηο ζην ζέκα ησλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ, ηδηαίηεξα ηνπ Ννηίνπ Γηαδξφκνπ, αιιά θαη ηηο λέεο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε λνηηναλαηνιηθή Μεζφγεην, ζηελ πεξηνρή καο. Σέινο, κε δεδνκέλν φηη θαη νη δχν ρψξεο έρνπκε αλαπηχμεη θαη πινπνηνχκε επξείαο θιίκαθαο πξνγξάκκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζπκθσλήζακε λα πξνρσξήζνπκε ζε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία θαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο γηα ηελ αλάηαμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αλαγλσξίδεηαη. Ζ εκπηζηνζχλε απνθαζίζηαηαη ζηαδηαθά θαη βιέπνπκε ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ θπβεξλήζεσλ φζν θαη ησλ ηδησηψλ γηα ηε ρψξα καο λα επαλέξρεηαη. Σν ελδηαθέξνλ απηφ επηβεβαηψζεθε θαη ζην πιαίζην επαθψλ κε εθπξνζψπνπο ειβεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ νξγάλσζε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Μεηαθνξψλ, Δλέξγεηαο θαη Δπηθνηλσληψλ, νη νπνίεο είηε ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο είηε ελδηαθέξνληαη λα πξνρσξήζνπλ ζε λέεο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα.» GUNTHER OETTINGER: Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΔΥΔΗ 800 ΧΡΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗ- ΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΝΧ Ζ ΔΛΛΑΓΑ (Πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.)

2 ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΔΛΒΔΣΗΚΟ ΣΤΠΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΗΑ (26/3) «Αγωγόρ θςζικού αεπίος με ηη ζςμμεηοσή ηηρ Ελβεηίαρ» Ζ εθεκεξίδα LE TEMPS, ζε αληαπφθξηζε ηνπ AWP κε ηίηιν «Ζ Βέξλε θαη ε Αζήλα ζπζθίγγνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο», αλαθέξεη φηη ε ζπκθσλία πνπ π- πεγξάθε κεηαμχ ηνπ έιιελα ΤΠΔΚΑ θαη ηεο ειβεηήο νκνιφγνπ ηνπ αθνξά ηελ παξαγσγή, ηελ επάξθεηα, ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ηεο ελέξγεηαο θαη πξνβιέπεη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Δπίζεο ζεκεηψλεη ηελ εθηελή παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Helioο πνπ έγηλε εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο θαη θαηαιήγεη ζεκεηψλνληαο φηη, δελ έγηλε αλαθνξά ζηηο ιεπηνκέξεηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν κεξψλ αλαθνξηθά κε ην ζρέδην ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ Trans Adriatic (TAP), δεδνκέλνπ φηη, φπσο δήισζε ν έιιελαο Τπνπξγφο, ε επηινγή γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ ή κε ζα ιεθζεί θαηά ηα κέζα ηνπ Ζ εθεκεξίδα TAGES ANZEIGER, ζε αληαπφθξηζε ησλ ΜRS/SDA κε ηίηιν «Αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Διβεηίαο» θαη ππφηηηιν «χζθημε ζρέζεσλ Διιάδνο-Διβεηίαο ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα αλαθέξεηαη ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ησλ δχν θξαηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θπξίσο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζηε ζπλεξγαζία αλαθνξηθά κε ην πξφηδεθη Trans Adriatic (TAP). Σν δεκνζίεπκα ππνγξακκίδεη ηηο δειψζεηο ηεο Διβεηίδαο Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ΣΑΡ δελ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη λσξίηεξα απφ ην Ζ εθεκεξίδα NZZ ζε αλππφγξαθν άξζξν κε ηίηιν «πλεξγαζία γηα ηνλ αγσγφ» θαη ππφηηηιν «Ζ Doris Leuthard ζπδεηά γηα ζέκαηα ελέξγεηαο κε ηνλ Έιιελα νκφινγφ ηεο.», αλαθέξεη φηη «ε ειβεηίδα Τπνπξγφο θα Doris Leuthard, ππεχζπλε γηα ζέκαηα ελέξγεηαο, ππέγξαςε ρζεο ζηε Βέξλε ζπκθσλία κε ηνλ Έιιελα νκφινγφ ηεο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ ειηαθή ελέξγεηα. ην Memorandum of Understanding, πνπ ππνγξάθεθε ρζεο, γίλεηαη επίζεο αλαθνξά θαη γηα κηα ζπλεξγαζία ζην πξφηδεθη Trans Adriatic (TAP) γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ.» (Πεγή: ΓΣΔ Γελεχεο.) ΑΗΣΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΔΗΜΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΟ ΗΟΝΗΟ ΚΑΗ ΣΖ ΝΟΣΗΑ ΚΡΖΣΖ (2/3) πλνιηθά νθηψ (8) κεγάιεο εηαηξείεο εμεηδηθεπκέλεο ζηνλ ηνκέα ησλ ζεηζκηθψλ εξεπλψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ, κε παγθφζκηα παξνπζία θαη εκπεηξία, θαηέζεζαλ πξνζθνξέο ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ζεηζκηθψλ εξεπλψλ, κε απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, ζην Ηφλην Πέιαγνο θαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή λφηηα ηεο Κξήηεο. Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαηέζεζαλ νη εηαηξείεο : TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA-DOLPHIN GEOPHYSICAL-ION GEO- PHYSICAL CORPORATION-SPEC PARTNERS LTD-CGGVERITAS-PETROLEUM GEOSERVICES (PGS)-SPECTRUM GEO LIMITED-FUGRO MULTICLIENT SERVICES AS Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα νινθιεξσζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ΤΠΔΚΑ ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, πξνθεηκέλνπ ν αλάδνρνο ή νη αλάδνρνη, λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζηηο έξεπλεο θαη αθνινχζσο ζηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, θαζψο ζηφρνο ηνπ ΤΠΔΚΑ είλαη λα πξνθεξχμεη εληφο ηνπ 2012 Γηεζλείο δηαγσληζκνχο γηα έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε Τ/Α ζε Ηφλην θαη λφηηα Κξήηε. (Πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.) Σελίδα 2

3 Τεύχος 19 ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΦΟΡΟΤΜ Με Μφληκν Μέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο Δλεξγεηαθνχ Φφξνπκ (International Energy Forum - IEF) θαζίζηαηαη ε Διιάδα γηα ηελ ηξηεηία , ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ θνηλνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Ζ απφθαζε, πνπ αλαβαζκίδεη ζεκαληηθά ηελ ελεξγεηαθή παξνπζία ηεο Διιάδαο, ειήθζε κφιηο έλα ρξφλν κεηά απφ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ, χζηεξα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ IEF απφ ηνλ Τθππνπξγφ ΠΔΚΑ θ. Γηάλλε Μαληάηε, ζην Ρηάλη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ ην Γηεζλέο Δλεξγεηαθφ Φφξνπκ ζπκκεηέρνπλ 11 δηεζλείο Φνξείο θαη 89 θξάηε κέιε, πνπ εθπξνζσπνχλ ηα 90% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα επξεία αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηαθηή ελεκέξσζε γηα ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, κέζσ δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ επαθψλ ζε πςειφ πνιηηηθφ ε- πίπεδν. ηελ πξφηαζε ππνςεθηφηεηαο, πνπ θαηέζεζε ην ΤΠΔΚΑ ζηηο 6 Μαξηίνπ 2012 θαη ηελ νπνία απεδέρζε ην IEF, γηλφηαλ εηδηθή κλεία ζηελ αλάγθε ηήξεζεο γεσγξαθηθψλ ηζνξξνπηψλ, ζηνλ ξφιν ηεο Διιάδαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, αιιά θαη ζηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγνληαη. Σν Γηεζλέο Δλεξγεηαθφ Φφξνπκ (απνηειεί άηππν ζπκβνχιην παγθφζκηνπ ελεξγεηαθνχ δηαιφγνπ) κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ, δηακεηαθνκηζηηθψλ θαη θαηαλαισηξηψλ ρσξψλ, κε ζηφρν ηελ εκπέδσζε ηνπ αλνηθηνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ δηαθάλεηαο, ζηαζεξφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, ηδξχζεθε ην 1991 θαη απφ ην 2002 εδξεχεη ζην Ρηάλη ε κφληκε γξακκαηεία ηνπ. πλεξγάδεηαη ζηελά ηφζν κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο φζν θαη κε ηνλ ΟΠΔΚ ζηα ζέκαηα επηζθφπεζεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην Φφξνπκ μεθίλεζε ην 2004 κε ηελ παξνπζία ηεο ζηελ 9ε Τπνπξγηθή πλάληεζε ηνπ ΓΔΦ ζην Άκζηεξληακ ηεο Οιιαλδίαο. (Πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.) Σηο Διεθνέρ Ενεπγειακό Φόποςμ ζςμμεηέσοςν 11 διεθνείρ Φοπείρ και 89 κπάηη μέλη, πος εκπποζωπούν ηα 90% ηηρ παγκόζμιαρ παπαγωγήρ και καηανάλωζηρ Πεηπελαίος και Φςζικού Αεπίος. Σελίδα 3

4 ΚΗΝΔΕΗΚΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ Όπσο αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ εθ/δα «Πνιίηεο» (4/3) «ν θηλεδηθφο θνινζζφο CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) θαηέζεζε ηελ Παξαζθεπή (2/3) πξφηαζε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ βξέζεθε ζην νηθφπεδν 12. Πνιπκειήο αληηπξνζσπία, ππφ ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ νξγαληζκνχ, πξνέβε ελψπηνλ ηεο ππνπξγηθήο επηηξνπήο ζε εθηελή θαη ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ηνπ έληνλνπ θαη ζπγθεθξηκέλνπ πιένλ ελδηαθέξνληφο ηνπο λα εκπιαθνχλ άκεζα θαη νπζηαζηηθά ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην νηθφπεδν 12. Μερξη ηψξα ηνπιάρηζηνλ δελ έρεη γίλεη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε πξφζεζε ηεο CNOOC λα δηεθδηθήζεη ηεκάρηα ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ ζην πιαίζην ηνπ β' γχξνπ αδεηνδφηεζεο. Ζ παξνπζίαζε ησλ θηλέδσλ απεζηαικέλσλ έγηλε ελψπηνλ δχν εθ ησλ ηεζζάξσλ κειψλ ηεο π- πνπξγηθήο επηηξνπήο γηα ην θπζηθφ αέξην (Πξαμνχια Αλησληάδνπ, Νενθιήο πιηθηψηεο) θαη αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ. Φαίλεηαη φηη ην ελδηαθέξνλ ηεο θηλεδηθήο εηαηξείαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ηεξάζηηα επέλδπζε ηεο θαηαζθεπήο ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο ή ηεο θαηαζθεπήο αγσγνχ κεηαθνξάο ηνπ αεξίνπ ζηε ζηεξηά. Δπίζεο, ίζσο ην ελδηαθέξνλ ηνπο-θαηά θχξην ιφγν-,είλαη λα αγνξάζνπλ/δεζκεχζνπλ ηνλ θπζηθφ πινχην πνπ θξχβεηαη ζηε γεψηξεζε Αθξνδίηε, ίζσο θαη φιν ην θπζηθφ αέξην ηνπ νηθνπέδνπ 12! Καη απηφ, ζην πιαίζην νξγηψδνπο πξνζπάζεηαο ηνπ θηλεδηθνχ θξάηνπο λα απμήζεη ηηο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο ηα επφκελα ρξφληα γηα ηελ θηλεδηθή νηθνλνκία. Ζ CNOOC είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία πεηξειαίνπ ζηελ Κίλα θαη ειέγρεη θνηηάζκαηα αεξίνπ, κεηαμχ άιισλ, ζε ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο, ελψ έρεη αγνξάζεη ζεκαληηθά παθέηα κεηνρψλ ζε κεγάιεο θαη αλαπηπζζφκελεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ κε έδξα ζε δηάθνξεο ρψξεο, αθφκε θαη ζηηο ΖΠΑ. Αθέζεθε κάιηζηα λα ελλνεζεί φηη ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο είλαη λα εμαζθαιίζνπλ ζπλεξγαζία κε ηε Noble Energy θαη ηελ Delek, ηηο εηαηξείεο πνπ δηαηεξνχλ (ζε πνζνζηφ 70-30% αληίζηνηρα) δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ νηθνπέδνπ 12, βάζεη ζπκβνιαίνπ κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Γελ είλαη ζαθέο ην πεξηερφκελν ή ην λνκηθφ πιαίζην απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο. Γεκηνπξγείηαη σζηφζν ε εληχπσζε, κέζα απφ ηηο επαθέο πνπ είλαη ζε εμέιημε, φηη νη πξνζέζεηο ηεο CNΟΟC θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα, πνπ θαιχπηεη ηελ αγνξά ησλ δηθαησκάησλ ηεο Noble θαη ηεο Delek ζην νηθφπεδν 12 θαη θζάλεη κέρξη θαη ηελ αγνξά κεγάινπ παθέηνπ κεηνρψλ-ίζσο θαη πιεηνςεθηθνχ-ζηηο δχν εηαηξείεο! Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πξνρζεζηλή παξνπζίαζε ησλ ζρεδηαζκψλ ηεο CNΟΟC ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε δηαιφγνπ κε ην θξάηνο γηα ηελ πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ, αιιά θαη γηα ηελ εκπνξία ηνπ αεξίνπ. Απφ θπβεξλεηηθήο πιεπξάο, πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ηέζεθαλ κε ζαθήλεηα δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ δηαιφγνπ: πξψηνλ, φηη ην θξάηνο επηζπκεί λα δηαηεξήζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο ππνδνκέο (αλεμαξηήησο ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ εθηνπίζκαηνο) θαη, δεχηεξνλ, φηη επηζπκεί λα δηαζθαιηζζεί φηη ζηηο ππνδνκέο (αγσγφο θαη ηεξκαηηθφο ζηαζκφο) ζα έρνπλ πξφζβαζε θαη άιιεο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα απηέο πνπ ζα αηηεζνχλ άδεηα γηα έξεπλεο ζε άιια νηθφπεδα ηεο ΑΟΕ. χκθσλα κε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο θαη νη δχν φξνη γίλνληαη θαηαξρήλ δεθηνί απφ ηελ θηλεδηθή εηαηξεία, ελψ ε θηλεδηθή αληηπξνζσπεία δηαβεβαίσζε ηνπο Κχπξηνπο ζπλνκηιεηέο ηεο (είρε επαθέο θαη κε άιινπο εκπιεθφκελνπο) φηη δηαζέηεη ηα νηθνλνκηθά θαη ηερληθά εθφδηα γηα ηαρχηαηε δηεθπεξαίσζε ηνπ ιεπηνκεξνχο ζρεδηαζκνχ ηνπ ηεξκαηηθνχ, αιιά θαη γηα επίζπεπζε ηεο έλαξμεο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Όπσο ηνλίζζεθε ζηελ θππξηαθή πιεπξά ε CNOOC είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξψζεη ηελ πξψηε θάζε ηνπ ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο εληφο 48 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ!

5 Θπκίδνπκε φηη παιαηφηεξνη ππνινγηζκνί άιισλ εκπιεθνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Noble, αλέβαδαλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν απνπεξάησζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηα 7 ή 8 ρξφληα, θαη κάιηζηα ππφ επλντθέο πξνυπνζέζεηο θάιπςεο ησλ αλαγθαίσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, θαζψο ην θφζηνο ππνινγίδεηαη λα μεπεξάζεη ηα 10 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ε θπβέξλεζε θαιείηαη λα νξγαλψζεη επεηγφλησο έλαλ εθηελή θαη νπζηαζηηθφ δηάινγν, θαηαξρήλ κε ηνλ εηαίξν ηεο ζην νηθφπεδν 12 (Noble Energy) θαη παξάιιεια κε ηελ CNΟΟC θαη άιιεο εηαηξείεο πνπ ελδηαθέξζεθαλ, επίζεκα ή αλεπίζεκα, γηα ζπκκεηνρή ζηα δηάθνξα ζηάδηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ. Θπκίδνπκε φηη ν Πνιίηεο έγξαςε πξν εηθνζαεκέξνπ πεξίπνπ φηη ε π- πνπξγηθή επηηξνπή θαη νη αξκφδηνη ηερλνθξάηεο παξαθνινχζεζαλ ηελ παξνπζίαζε πξφηαζεο πνπ ππέβαιε ε ειιεληθή θξαηηθή εηαηξεία ΓΔΠΑ (Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ) γηα θαηαζθεπή αγσγνχ πνπ ζα ελψλεη ηελ θππξηαθή ΑΟΕ κε ηελ Πεινπφλλεζν (κέζσ Κξήηεο), γηα κεηαθνξά αεξίνπ ζε θπζηθή κνξθή ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο καο ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζην ηεξκαηηθφ επηδεηθλχεη θαη επξσπατθφο θνινζζφο ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο θαη κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδψλ, φπσο θαη άιιεο εηαηξείεο. Γελ είλαη γλσζηφ ην εχξνο ησλ επαθψλ ηεο CNΟΟC απεπζείαο κε ηε Noble θαη ηελ Delek. Τπήξραλ σζηφζν εδψ θαη κήλεο πιεξνθνξίεο φηη νη δχν πιεπξέο είραλ αξρίζεη δηάινγν γηα ζπλεξγαζία, άγλσζην φκσο παξακέλεη αλ ν δηάινγνο αθνξνχζε ην νηθφπεδν 12 ή ηα θνηηάζκαηα ζηελ ΑΟΕ ηνπ Ηζξαήι ή ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο ακεξηθαληθήο θαη ηεο ηζξαειηλήο εηαηξείαο. Δμάιινπ, ηελ πξνεγνχκελε Πέκπηε δεκνζηεχκαηα ζε ηζξαειηλά ΜΜΔ έθαλαλ ιφγν γηα ζπλνκηιίεο αληηπξνζσπίαο ηεο ξσζηθήο Gazprom κε αμησκαηνχρνπο ηεο Delek (ελδερνκέλσο θαη ηεο Noble) γηα ζπλεξγαζία ζηελ αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ ησλ νπνίσλ έρνπλ ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο νη δχν εηαηξείεο αιιά θαη γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο.» (Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο.)

6 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ GAZPROM ΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ Όπσο αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ εθ/δα Φηιειεχζεξνο (2/3): «Ο ξσζηθφο γίγαληαο Gasprom βξίζθεηαη απηέο ηηο κέξεο κε αλψηαηα ζηειέρε ηνπ ζην Ηζξαήι, ρσξίο λα απνθξχβεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ: έιεγρνο ησλ θνηηαζκάησλ ηεο πεξηνρήο ηεο Κχπξνπ, ψζηε λα κελ επεξεαζζεί ην κνλνπψιηφ ηνπ πξνο ηελ Δπξψπε. Να ζεκεησζεί φηη πξν κελψλ, εκκέζσο πιελ ζαθψο, είρε μεθαζαξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ απηνχο θαη ζε επαθέο ζε θππξηαθφ έδαθνο, κε ηελ ΡΑΔΚ, ηε ΓΔΦΑ θαη θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο. Μάιηζηα, φπσο απνθάιπςε ε Καιθαιίζη (ηζξαειηλή εθ/δα γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα), ε εγεηηθή νκάδα ηεο Gasprom είρε δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο κε ηε Noble Energy θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο Delek Γηηζάθ Σζηνχβα, κε αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηελ εμαγνξά ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ, ζην θνίηαζκα Λεβηάζαλ. Πξφθεηηαη, ζχκθσλα κε ηελ Καιθαιίζη, γηα 15κειή πςειφβαζκε αληηπξνζσπία ηεο Gasprom, κε επηθεθαιήο ηνλ πξφεδξν ηεο LNG Gasprom Global Φξέηεξηθ Μπαξλάνπλη, πνπ βξίζθεηαη ζην Ηζξαήι θαη έρνπλ επαθέο ηφζν κε ηε Noble Energy θαη ηελ Delek φζν θαη κε άιινπο παξάγνληεο ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο. Ζ πξφηαζε ηεο Gasprom είλαη μεθάζαξε: λα εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεγάισλ θνηηαζκάησλ ζε Ηζξαήι-θαη πξνθαλψο θαη Κχπξν-ιχλνληαο ηα πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηάμεο ησλ 6 έσο 8 δηο δνιαξίσλ πνπ απαηηνχληαη κφλν γηα ην Λεβηάζαλ, κε αληηζηάζκηζκα ηε ζπκκεηνρή ζηα δηθαηψκαηα ηνπ θνηηάζκαηνο. Έρνπλ πξνηαζεί απφ ηnv Gasprom ηξεηο επηινγέο εηαηξηθήο ζρέζεο, ζχκθσλα κε ηελ Καιθαιίζη: ε πξψηε επηινγή είλαη ε Gasprom λα πεξηιεθζεί ζηα δηθαηψκαηα ηεο άδεηαο αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ Λεβηάζαλ σο λένο εηαίξνο πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηνπο απαηηνχκελνπο λένπο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θνηηάζκαηνο. Ζ δεχηεξε επηινγή εηαηξηθήο ζρέζεο ηεο Gasprom πξνβιέπεη ζπκβφιαην γηα αγνξά απφ ην ξσζηθφ θνινζζφ ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο ηνπ «Λεβηάζαλ», κε ζθνπφ ηε δηάζεζή ηνπ ζηελ Άπσ Αλαηνιή θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή, αιιά θαη ζε λέεο αγνξέο, κε δέζκεπζε λα θαιχςεη ηπρφλ απψιεηεο απφ έζνδα εμαγσγψλ ζηελ Δπξψπε. Ζ ηξίηε επηινγή, πνπ πξνηείλεη ε Gasprom, είλαη ε δεκηνπξγία θνηλνπξαμίαο κεηαμχ Gasprom, Noble Energy θαη Delek γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κε θνηλή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκηνπξγία ελφο ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο θαη εμαγσγψλ, επηινγή ζηελ νπνία ζαθψο εκπιέθεηαη θαη ε Κχπξνο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Gasprom, πνπ δελ απέθξπςαλ νη εθπξφζσπνί ηεο ζηηο επαθέο ηνπο ζην Ηζξαήι, είλαη ν έιεγρνο ηεο εκπνξίαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο πεξηνρήο καο, ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ην κνλνπψιηφ ηεο πξνο ηελ Δπξψπε, αλαθέξεη απφ ηε πιεπξά ηεο ε ηζξαειηλή Globes. Οη ζηφρνη ηεο Gazprom παξακέλνπλ αζαθείο. Ζ βαζηθή αλεζπρία ζηνλ ηνκέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη φηη ε ξσζηθή ελεξγεηαθή εηαηξεία επηζπκεί λα κπινθάξεη πηζαλέο εμαγσγέο ζηελ Δπξψπε. Αλ θαη ην Λεβηάζαλ απνηειεί έλαλ ζπγθξηηηθά ειάζζνλα παξάγνληα γηα ηελ επξσπατθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ξσζηθφ γίγαληα, νη ηηκέο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ θαη νη ηχπνη ζπκβνιαίσλ πνπ ζα ππνγξαθνχλ απφ ηηο ηζξαειηλέο εηαηξείεο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ αλεπηζχκεηα πξνεγνχκελα γηα ηελ Gazprom, ζρνιηάδεη ε Globes. χκθσλα κε ηελ Καιθαιίζη, ηφζν ε Noble φζν θαη ε Delek απέθπγαλ λα ζρνιηάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε παξνπζία ησλ ζηειερψλ ηεο Gasprom θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Ωζηφζν, ν εθπξφζσπνο ηεο Delek, θ. Γηφζη Ακπνχ επηβεβαίσζε αξγφηεξα κε δειψζεηο ηνπ ζην ξσζηθφ πξαθηνξείν Interfax φηη ππάξρεη ελδηαθέξνλ ηφζν απφ ηελ Gasprom φζν θαη απφ θηλεδηθέο εηαηξείεο γηα ζπλεξγαζία ζην Λεβηάζαλ, ελψ επηβεβαίσζε επίζεο φηη απηέο ηηο κέξεο δηεμάγνληαη ζπλνκηιίεο κε ηελ Gasprom. χκθσλα κε ην Interfax, ν εθπξφζσπνο ηεο Delek δήισζε ζην πξαθηνξείν πσο γίλνληαη γεληθέο ζπδεηήζεηο γηα θαηαλφεζε ηεο ιεθάλεο ηεο πεξηνρήο θαη φρη θάηη ζπγθεθξηκέλν, πξνζζέηνληαο φηη γίλνληαη ζπδεηήζεηο θαη «κε άιιεο εηαηξείεο, πεξηιακβαλνκέ-

7 λνκέλσλ θαη απφ ηελ Κίλα». Να ζεκεησζεί φηη ην Interfax πξνζζέηεη πσο ν επηθεθαιήο ηεο Noble Energy, θ. Σζαξιο Νηέηβηηζνλ, είρε δειψζεη ηνλ πεξαζκέλν κήλα πσο ςάρλεη γηα εηαηξείεο παγθφζκηαο εκβέιεηαο πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία ζην LNG θαη έρνπλ έλα ηζηνξηθφ ησλ εξγαζηψλ κε LNG ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Αθφκα ππελζπκίδεη πσο ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Ηζξαήι ήηαλ ηε πεξαζκέλε εβδνκάδα ζην Πεθίλν. Δπίζεο, παξαζέηεη δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ ηνπ Ηζξαήι Οχδη Λαληάνπ ζην Interfax, πνπ έγηλαλ ηελ Σξίηε, φηη εμεηάδνληαη δηάθνξεο ιχζεηο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Λεβηάζαλ, φπσο ν αγσγφο πξνο ηελ Κχπξν γηα ηεξκαηηθφ πγξνπνίεζεο θαη εμαγσγψλ αγσγφο πξνο Ηζξαήι ή θαη ηα δχν.» (Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο.) Ζ κα CATHERINE ASHTON ΚΑΗ Ο κ. GUNTHER OETTINGER ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ Η Ύπαηη Εκππόζωπορ ηηρ ΕΕ κα Catherine Ashton Ο Επίηποπορ ηηρ ΕΕ απμόδιορ για θέμαηα Ενέπγειαρ κ. Gunther Oettinger ε άξζξν ηεο εθ/δαο Le Figaro, ε Ύπαηε Δθπξφζσπνο ηεο ΔΔ θα Catherine Ashton θαη ν Δπίηξνπνο αξκφδηνο γηα ζέκαηα Δλέξγεηαο θ. Gunther Oettinger αλαθέξνπλ: «Ζ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ Δπξψπε ζην ζέκα ηεο ε- λέξγεηαο είλαη φηη παξάγεη ιηγφηεξε απφ φζν ρξεηάδεηαη ζην έδαθφο ηεο θαη ρξεηάδεηαη λα εηζάγεη πεξηζζφηεξε απφ ην εμσηεξηθφ. Σν πξφβιεκα δελ εληνπίδεηαη ζηελ αλάγθε λα πξνκεζεπφκαζηε πεηξέιαην θαη αέξην, αιιά ην λα γλσξίδνπκε α- πφ πνχ ζα ην πξνκεζεπφκαζηε. Mε ηελ εμαίξεζε ηεο Ννξβεγίαο, είλαη ζπάληεο νη ρψξεο-πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ζηαζεξέο δεκνθξαηίεο θαη δηαηεξνχλ θαιέο ζρέζεηο κε ηελ Δπξψπε. Δπνκέλσο, ηη πξέπεη λα θάλεη ε Δπξψπε; Καηαξρήλ πξέπεη λα ζέζεη ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζην επίθεληξν ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο, φπσο είλαη ε εηξήλε, ε δεκνθξαηία, ην θξάηνο δηθαίνπ, ε ε- μάιεηςε ηεο θηψρεηαο, ε ζηαζεξφηεηα ησλ επελδπηηθψλ λφκσλ. H ππνζηήξημε πνπ ζα παξέρεη ε ΔΔ ζηηο ρψξεο πνπ είλαη πινχζηεο ζε απνζέκαηα ελέξγεηαο, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξνχληαη νη αλσηέξσ αξρέο, ζα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε πξνκήζεηα ηεο Δπξψπεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ΔΔ πξέπεη επίζεο λα δηαθνξνπνηήζεη φζν πεξηζζφηεξν δπλαηφλ ηηο πεγέο θαη ηηο νδνχο ελέξγεηαο ψζηε λα απνθχγεη ηε δεκηνπξγία κνλνπσιηαθψλ θαηαζηάζεσλ». «Απηφ», ζχκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, «απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηνλ Νφηην Γηάδξνκν, πνπ ζηνρεχεη λα κεηαθέξεη ην αέξην ηεο Καζπίαο κέζσ Σνπξθίαο ζηελ Δπξψπε, θαη ζα εμαξηάηαη έηζη απφ έλαλ ζρεδφλ κνλνπσιηαθφ πξνκεζεπηή, ηνλ νπνίν ε θα Ashton θαη ν θ. Oettinger δελ αλαθέξνπλ: ηε Ρσζία». «Σέινο»-ζχκθσλα κε ηνπο Ashton θαη Oettinger-«ν ηξίηνο ππιψλαο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε ζηήξημε ηεο ΔΔ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κέζσλ θαη ηξφπσλ πξνκήζεηαο απφ ηηο ρψξεο δηέιεπζεο, φπσο ε Οπθξαλία. Παξάιιεια ε ΔΔ πξέπεη λα βειηηψζεη ηνλ δηάινγν πνπ δηαηεξεί κε ηηο παξαδνζηαθέο ρψξεο-πξνκεζεπηέο φπσο είλαη ε Ρσζία, ε Ννξβεγία θαη ε Αιγεξία, θαζψο θαη κε ηηο λέεο ρψξεο φπσο είλαη ην Καηάξ θαη νη ρψξεο ηεο δπηηθήο Αθξηθήο, αιιά θαη κε ηηο ρψξεο πνπ απνηεινχλ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαηαλαισηέο, δειαδή ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία.» (Πεγή: ΓΣΔ Βξπμειιψλ.)

8 Ο Γεπμανόρ Υποςπγόρ Οικονομικών κ. Wolfgang Schäuble Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος για ηο ππόγπαμμα ΗΛΙΟΣ:«δεν μιλάμε για έναν μόνο ζηπαηηγικό επενδςηή. Η εηαιπεία ΗΛΙΟΣ Α.Ε. είναι μια κπαηική ονηόηηηα, η οποία δημιοςπγεί θςγαηπικέρ εηαιπείερ παπαγωγήρ, ζηιρ οποίερ μπαίνοςν ζηπαηηγικοί επενδςηέρ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟ ΒΔΡΟΛΗΝΟ (15/3) Όπσο αλέθεξε κεηαμχ άιισλ ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ επαθψλ πνπ είρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην Βεξνιίλν (15/3) κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Schäuble, εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη εθπξνζψπνπο εηαηξεηψλ ζηνλ χλδεζκν Βηνκεράλσλ: «Έλα κηθξφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Ήιηνο ζα αθνξά ηε ζηαηηζηηθή κεηαθνξά. Δηζη κηιάκε γηα έλα εμαγσγηθφ πξφγξακκα, πνπ ζα δίλεη φκσο ηε δπλαηφηεηα έλα κέξνο λα αθνξά ηε ζηαηηζηηθή κέηξεζε ζην εμσηεξηθφ, αιιά ηε θπζηθή θαηαλάισζε ζηελ Διιάδα. Λέσ κηθξφ, γηαηί έρνπκε ήδε-θαη αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα-ε εγρψξηα αγνξά θσηνβνιηαηθψλ θαη εάλ ην ζηαηηζηηθφ κέξνο ήηαλ κεγαιχηεξν ζα δεκηνπξγνχζε αξλεηηθέο δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Άξα απηφ ην θξαηάκε κηθξφ θαη επηθεληξσλφκαζηε ηνπιάρηζηνλ ζηελ πιήξε εμάπισζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε θπζηθή κεηαθνξά, ζηελ εμαγσγή. Όζνλ αθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα ήζειαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κελ ζηελ Διιάδα αιιά δπζθνιεχνληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηξαπεδηθά δάλεηα ζηε Γεξκαλία, ν Τπνπξγφο αλέθεξε φηη: «Ζ δηαθνξά ηνπ Ήιηνο απφ άιια επελδπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη φηη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο δελ είλαη ν Έιιελαο θαηαλαισηήο θαη ην ξίζθν ζπλεπψο πνπ παίξλεη ν επελδπηήο είλαη γεξκαληθφ ξίζθν, δελ είλαη ειιεληθφ. Απηφ δηεπθνιχλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε, αξθεί λα έρεη θάπνηα απφδνζε. Όζνλ αθνξά φκσο ζηηο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα, εθεί πξάγκαηη ππάξρεη δπζθνιία ρξεκαηνδφηεζεο. Δδψ ε ΔΣΔ έρεη βνεζήζεη θαη ζα ζπλερίζεη λα βνεζάεη φζν ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα εμνκαιχλεηαη γηα παξάδεηγκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αληαιιαγήο νκνιφγσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φζν επηβεβαηψλεηαη φηη ε θπβέξλεζε είηε ε ζεκεξηλή είηε ε απξηαλή ζα παξακείλεη πξνζεισκέλε ζην πξφγξακκα θαη ζα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ηφζν ε εκπηζηνζχλε ζα επαλέξρεηαη θαη καδί ηεο ε ξεπζηφηεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Γελ ζα γίλεη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, αιιά λνκίδσ φηη έρνπκε πεξάζεη έλα ζεκαληηθφ ζθφπειν.» Όζνλ αθνξά ζηηο λέεο ππνδνκέο δηθηχσλ ζηελ Δπξψπε θαη ηε δηάζεζε ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ απηέο ηηο ππνδνκέο, ν θ. Παπαθσλζηαληίλνπ δήισζε: «Ο Δπίηξνπνο Δηηγθεξ αλαθέξεηαη ζπλέρεηα ζηελ αλάγθε λα ελνπνηήζνπκε ηελ επξσπατθή αγνξά ελέξγεηαο. Καη πξάγκαηη, γηα κηα ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα, δελ έρεη θαλέλα λφεκα λα κπνξεί θαη λα εηζάγεη πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην, ελψ κπνξεί λα εμάγεη ειηαθή ελέξγεηα. Απηφ είλαη απνδεθηφ απφ φινπο. Καη άξα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ήδε αλαθνηλψζεη έλα πξφγξακκα 10 δηζ. γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ δηθηχσλ ελέξγεηαο, ζην νπνίν ζα ζπκκεηάζρεη θαη ε Διιάδα. Θεσξνχκε φηη ην πξφγξακκα Ζιηνο ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ, ρξεηάδεηαη απαξαηηήησο απηή ηελ ελίζρπζε απφ ηνπο επξσπατθνχο πφξνπο γηα λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα λέα δηεπξσπατθά δίθηπα, ηα νπνία δελ ζα αθνξνχλ βεβαίσο κφλν ην Ζιηνο, ζα αθνξνχλ θαη άιιεο κνξθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ή θαη κε αλαλεψζηκεο πεγέο.» Όζνλ αθνξά ζηνλ ζηξαηεγηθφ επελδπηή ηεο εηαηξείαο ΖΛΗΟ ν ΤΠΔΚΑ αλέθεξε φηη «δελ κηιάκε γηα έλαλ κφλν ζηξαηεγηθφ επελδπηή. Ζ εηαηξεία ΖΛΗΟ Α.Δ. είλαη κηα θξαηηθή νληφηεηα, ε νπνία δεκηνπξγεί ζπγαηξηθέο εηαηξείεο παξαγσγήο, ζηηο νπνίεο κπαίλνπλ ζηξαηεγηθνί επελδπηέο. Γηαηί ην πξφγξακκα Ζιηνο, πνπ αθνξά ζε κηα έθηαζε πεξίπνπ 200 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ, είλαη πξνθαλέο φηη αθνξά πνιιά δηαθνξεηηθά θσηνβνιηατθά πάξθα. ην θαζέλα απφ απηά κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί επελδπηέο θαη άξα δηαθνξεηηθά ζηξαηεγηθά θη επελδπηηθά ζρήκαηα. Γελ κηιάκε ινηπφλ γηα έλαλ αιιά γηα πνιινχο ηδηψηεο επελδπηέο, πνπ ζα κπνπλ θαη ζα ζηεξίμνπλ θαη ζα είλαη ζπκκέηνρνη κε ην ειιεληθφ δεκφζην ζε απηφ ην πξφγξακκα.

9 ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν ςήθηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην πξφγξακκα ΖΛΗΟ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ΤΠΔ- ΚΑ αλέθεξε: «Σελ επφκελε εβδνκάδα είλαη ε ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ έρεη δχν πνιχ ζεκαληηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ην Ήιηνο αιιά θαη ην Διιεληθφ πνπ δίλεη ηελ αλαπηπμηαθή θαη πνιενδνκηθή ηαπηφηεηα ζην Διιεληθφ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία θαη ακέζσο κεηά εθαξκφδεηαη. Σν δεηνχκελν φκσο δελ είλαη απιψο ε δεκηνπξγία ηεο Ήιηνο Α.Δ. αιιά φιν ην έξγν πνπ γίλεηαη γηα ηα δίθηπα, ηελ εχξεζε ηεο γεο, ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη βέβαηα ε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο γηα ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ην πξφγξακκα. Γηαηί ην πξφγξακκα πξνρσξά ζηνλ βαζκφ πνπ ππάξρεη αγνξαζηήο θαη άξα ην πιαίζην γη απηή ηελ αγνξά ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη κεζνπξφζεζκα είλαη απηφ ην νπνίν ηνπο επφκελνπο κήλεο επηρεηξνχκε λα θιείζνπκε κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο. Πηζηεχνπκε φηη ηνπο επφκελνπο κήλεο ζα έρνπκε μεθηλήζεη γηα λα θιείζεη ην πιαίζην θαη λα μεθηλήζεη ε πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δάλ απηφ έρεη επηηεπρζεί κέρξη ην θαινθαίξη, ηφηε κπνξεί θαλείο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ ρξφλνπ λα πξνρσξήζεη ζηηο πξψηεο αδεηνδνηήζεηο, ψζηε απφ ην 2013 λα μεθηλήζεη λα θαηαζθεπάδεη θσηνβνιηατθά πάξθα θαη λα ιεηηνπξγνχλ απφ ην 2014.» (Πεγή: ΓΣΔ Βεξνιίλνπ.) GUNTHER OETTINGER: «Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΔΥΔΗ 800 ΧΡΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΝΧ Ζ ΔΛΛΑΓΑ 2.000» ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖ- ΜΔΡΩΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ Φξαγθνχδε 11 & Αι. Πάληνπ Καιιηζέα, 10163, Αζήλα Σειέθσλν: Φαμ: Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Σν πιηθφ γηα ηε ζχληαμε ηνπ ελ ιφγσ Γειηίνπ πξνέξρεηαη απφ ηα Γξαθεία Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνχ (ΓΣΔ), ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΚΑ θαζψο θαη ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο. Δπηκέιεηα:Κψζηαο Γηαλλαθφδεκνο Δ Δπηκέιεηα Δπηκέιεηα: Κψζηαο Γηαλλαθφδεκνο Σε ζςνένηεςξή ηος ζηην εθ/δα Stuttgarter Zeitung (16/3) ο Γεπμανόρ Επίηποπορ Ενέπγειαρ κ. Günther Oettinger ηάζζεηαι ςπέπ ηων ηεζη ανηοσήρ ζηοςρ ήδη ςπάπσονηερ 130 ζηαθμούρ πςπηνικήρ ενέπγειαρ ηηρ Εςπώπηρ, ενώ αναθέπεηαι ζηην Ελλάδα και ζηιρ πποηάζειρ ηηρ ΕΕ για ηιρ ΑΠΕ. Όπωρ ανέθεπε ο Günther Oettinger ζηην εθ/δα: «Οη εθπξφζσπνη ηνπ πκβνπιίνπ Δλέξγεηαο ηεο Γεξκαλίαο έρνπλ ελεκεξσζεί φηη ε ελεξγεηαθή αιιαγή κπνξεί λα πινπνηεζεί κφλν ζην πιαίζην ηεο ΔΔ. Σν ζέκα δελ είλαη κφλν ε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηελ Διιάδα. Απηφ πνπ πξνέρεη είλαη λα θαζνξίζνπκε ην κεξίδην πνπ επηδηψθνπκε λα έρνπκε ζηηο ΑΠΔ θαη κε πνηα θφζηε. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπκβνιή φρη κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ζηελ ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηε Γεξκαλία έρνπκε 800 ψξεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην, ελψ ε Διιάδα έρεη αληίζηνηρα ψξεο. Σνλ Ηνχλην ζα θαηαζέζσ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα δηέπεη ηηο ΑΠΔ. Πξέπεη λα απνθαζίζνπκε εάλ έρεη γηα εκάο ζεκαζία ε ειηαθή ελέξγεηα ζηελ Διιάδα ή αλ ζα αζρνιεζνχκε κε ηα πξφηδεθη ηεο εξήκνπ φπσο επηδηψθεη ε Desertec. Πξέπεη λα απνζαθελίζνπκε κε πνην ηξφπν ζα ελζσκαηψζνπκε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηνλ Νφην ζηε δηθή καο αγνξά θαη απηφ ζπλδέεηαη κε ηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη ην λνκηθφ πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο.» (Πεγή:ΓΣΔ Μνλάρνπ.)

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΟΡΤΞΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟ ΥΗΣΟΛΗΘΟ

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΟΡΤΞΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟ ΥΗΣΟΛΗΘΟ Σόμος 1, τεύχος 17 Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΞΟΡΤΞΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΠΟ ΥΗΣΟΛΗΘΟ Περιεχόμενα τεύχους: ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ 1 Τεύχος 36 Αύγουστος 2013 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ Μλεκόλην ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο-δπίζθεςε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε Μλεκόλην

Διαβάστε περισσότερα

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3

Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 3 8 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : FINANCIAL TIMES: 1 Αναθέρμανζη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί

ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΧΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. γνο πνπ ε Βνπιγαξία απνθάζηζε λα απνζπξζεί Σεύχος 16 Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Περιεχόμενα τεύχους: Ζ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΠΗΚΔΨΖ ΤΠΔΚΑ ΓΗΩΡΓΟΤ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟ - ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΝΑΒUCCO - ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ. Ζ ζπλεξγαζία ηεο ακεξηθαληθήο

ΓΔΛΣΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟ - ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΝΑΒUCCO - ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ. Ζ ζπλεξγαζία ηεο ακεξηθαληθήο τεύχος 15 Ιούνιος 2011 ΓΔΛΣΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΤΠΡΟ - ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: Περιεχόμενα τεύχους: Κύπρος : Φυσικό Αέριο 1 Nabucco 1 ergy. Ζ Λεπθσζία δελ έρεη απαληήζεη επίζεκα ζηελ ακεξηθαληθή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ Τεύχος 21 Μάιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εθεκεξίδα Globes: «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εμεξεύλεζεο πεηξειαίνπ ζην Λεβηάζαλ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εθεκεξίδα Globes : «Απμεκέλεο πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2009 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν δόγκα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα