ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)"

Transcript

1 Τεύχος 19 Μάρτιος 2012 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος με ηην ελβεηή ομόλογό ηος κα Doris Leuthard ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑ- ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΔΛΒΔΣΗΚΟ ΣΤΠΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗ- ΚΔΦΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑ- ΝΣΗΝΟΤ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΗΑ (26/3) ΑΗΣΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΔΗΜΗ- ΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΟ ΗΟΝΗΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΝΟΣΗΑ ΚΡΖΣΖ (2/3) ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΤΜΒΟΤ- ΛΗΟ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΦΟΡΟΤΜ ΚΗΝΔΕΗΚΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ GAZPROM ΣΑ ΔΝΔΡ- ΓΔΗΑΚΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ 6 Ζ CATHERINE ASHTON ΚΑΗ Ο GUN- THER OETTINGER ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΓΗΧΡΓΟΤ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟ ΒΔΡΟΛΗΝΟ (15/3) «Ο Τπνπξγφο ΠΔΚΑ θ. Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ ζπλαληήζεθε ζήκεξα (26/3) ζηε Βέξλε κε ηελ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηεο Διβεηίαο θα Doris Leuthard, κε ηελ νπνία ππέγξαςε ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, επηζθέθζεθε κνλάδα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη κνλάδα παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ. ηφρνο είλαη λα πξνσζεζεί κηα πην ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ γηα αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη πινπνίεζε επελδχζεσλ. Ο Τπνπξγφο ΠΔΚΑ θ. Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ κεηά ηηο ζπλαληήζεηο δήισζε: Με ηελ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Μεηαθνξψλ, Δλέξγεηαο θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Διβεηίαο, θα Doris Leuthard, ππνγξάςακε ζήκεξα Μλεκφλην πλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ καο. Ζ Διβεηία είλαη κηα ρψξα πνπ ζήκεξα αιιάδεη επίζεο ηελ ελεξγεηαθή ηεο πνιηηηθή, επηρεηξεί ηελ πξνψζεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο, αιιά θαη ηελ εηζαγσγή θαζαξήο απφ άλζξαθα ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ ηεο κείγκα. ε απηφ ην πιαίζην, ππάξρεη επξχ πεδίν αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Με ηελ Τπνπξγφ εζηηάζακε εηδηθφηεξα ζηελ Διιεληθφ Πξφγξακκα Ήιηνο γηα ην νπνίν ππάξρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηελ ειβεηηθή πιεπξά γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. πδεηήζακε επίζεο ηηο εμειίμεηο ζην ζέκα ησλ αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ, ηδηαίηεξα ηνπ Ννηίνπ Γηαδξφκνπ, αιιά θαη ηηο λέεο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε λνηηναλαηνιηθή Μεζφγεην, ζηελ πεξηνρή καο. Σέινο, κε δεδνκέλν φηη θαη νη δχν ρψξεο έρνπκε αλαπηχμεη θαη πινπνηνχκε επξείαο θιίκαθαο πξνγξάκκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζπκθσλήζακε λα πξνρσξήζνπκε ζε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία θαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο γηα ηελ αλάηαμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αλαγλσξίδεηαη. Ζ εκπηζηνζχλε απνθαζίζηαηαη ζηαδηαθά θαη βιέπνπκε ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ θπβεξλήζεσλ φζν θαη ησλ ηδησηψλ γηα ηε ρψξα καο λα επαλέξρεηαη. Σν ελδηαθέξνλ απηφ επηβεβαηψζεθε θαη ζην πιαίζην επαθψλ κε εθπξνζψπνπο ειβεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ νξγάλσζε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Μεηαθνξψλ, Δλέξγεηαο θαη Δπηθνηλσληψλ, νη νπνίεο είηε ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο είηε ελδηαθέξνληαη λα πξνρσξήζνπλ ζε λέεο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα.» GUNTHER OETTINGER: Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΔΥΔΗ 800 ΧΡΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗ- ΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΝΧ Ζ ΔΛΛΑΓΑ (Πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.)

2 ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΔΛΒΔΣΗΚΟ ΣΤΠΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΗΑ (26/3) «Αγωγόρ θςζικού αεπίος με ηη ζςμμεηοσή ηηρ Ελβεηίαρ» Ζ εθεκεξίδα LE TEMPS, ζε αληαπφθξηζε ηνπ AWP κε ηίηιν «Ζ Βέξλε θαη ε Αζήλα ζπζθίγγνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο», αλαθέξεη φηη ε ζπκθσλία πνπ π- πεγξάθε κεηαμχ ηνπ έιιελα ΤΠΔΚΑ θαη ηεο ειβεηήο νκνιφγνπ ηνπ αθνξά ηελ παξαγσγή, ηελ επάξθεηα, ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ηεο ελέξγεηαο θαη πξνβιέπεη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Δπίζεο ζεκεηψλεη ηελ εθηελή παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Helioο πνπ έγηλε εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο θαη θαηαιήγεη ζεκεηψλνληαο φηη, δελ έγηλε αλαθνξά ζηηο ιεπηνκέξεηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν κεξψλ αλαθνξηθά κε ην ζρέδην ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ Trans Adriatic (TAP), δεδνκέλνπ φηη, φπσο δήισζε ν έιιελαο Τπνπξγφο, ε επηινγή γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ ή κε ζα ιεθζεί θαηά ηα κέζα ηνπ Ζ εθεκεξίδα TAGES ANZEIGER, ζε αληαπφθξηζε ησλ ΜRS/SDA κε ηίηιν «Αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Διβεηίαο» θαη ππφηηηιν «χζθημε ζρέζεσλ Διιάδνο-Διβεηίαο ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα αλαθέξεηαη ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ησλ δχν θξαηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θπξίσο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ζηε ζπλεξγαζία αλαθνξηθά κε ην πξφηδεθη Trans Adriatic (TAP). Σν δεκνζίεπκα ππνγξακκίδεη ηηο δειψζεηο ηεο Διβεηίδαο Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ΣΑΡ δελ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη λσξίηεξα απφ ην Ζ εθεκεξίδα NZZ ζε αλππφγξαθν άξζξν κε ηίηιν «πλεξγαζία γηα ηνλ αγσγφ» θαη ππφηηηιν «Ζ Doris Leuthard ζπδεηά γηα ζέκαηα ελέξγεηαο κε ηνλ Έιιελα νκφινγφ ηεο.», αλαθέξεη φηη «ε ειβεηίδα Τπνπξγφο θα Doris Leuthard, ππεχζπλε γηα ζέκαηα ελέξγεηαο, ππέγξαςε ρζεο ζηε Βέξλε ζπκθσλία κε ηνλ Έιιελα νκφινγφ ηεο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ ειηαθή ελέξγεηα. ην Memorandum of Understanding, πνπ ππνγξάθεθε ρζεο, γίλεηαη επίζεο αλαθνξά θαη γηα κηα ζπλεξγαζία ζην πξφηδεθη Trans Adriatic (TAP) γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ.» (Πεγή: ΓΣΔ Γελεχεο.) ΑΗΣΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΔΗΜΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΣΟ ΗΟΝΗΟ ΚΑΗ ΣΖ ΝΟΣΗΑ ΚΡΖΣΖ (2/3) πλνιηθά νθηψ (8) κεγάιεο εηαηξείεο εμεηδηθεπκέλεο ζηνλ ηνκέα ησλ ζεηζκηθψλ εξεπλψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ, κε παγθφζκηα παξνπζία θαη εκπεηξία, θαηέζεζαλ πξνζθνξέο ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ζεηζκηθψλ εξεπλψλ, κε απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, ζην Ηφλην Πέιαγνο θαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή λφηηα ηεο Κξήηεο. Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαηέζεζαλ νη εηαηξείεο : TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA-DOLPHIN GEOPHYSICAL-ION GEO- PHYSICAL CORPORATION-SPEC PARTNERS LTD-CGGVERITAS-PETROLEUM GEOSERVICES (PGS)-SPECTRUM GEO LIMITED-FUGRO MULTICLIENT SERVICES AS Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα νινθιεξσζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ΤΠΔΚΑ ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, πξνθεηκέλνπ ν αλάδνρνο ή νη αλάδνρνη, λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζηηο έξεπλεο θαη αθνινχζσο ζηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, θαζψο ζηφρνο ηνπ ΤΠΔΚΑ είλαη λα πξνθεξχμεη εληφο ηνπ 2012 Γηεζλείο δηαγσληζκνχο γηα έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε Τ/Α ζε Ηφλην θαη λφηηα Κξήηε. (Πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.) Σελίδα 2

3 Τεύχος 19 ΔΝΣΑΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΦΟΡΟΤΜ Με Μφληκν Μέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο Δλεξγεηαθνχ Φφξνπκ (International Energy Forum - IEF) θαζίζηαηαη ε Διιάδα γηα ηελ ηξηεηία , ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ θνηλνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Ζ απφθαζε, πνπ αλαβαζκίδεη ζεκαληηθά ηελ ελεξγεηαθή παξνπζία ηεο Διιάδαο, ειήθζε κφιηο έλα ρξφλν κεηά απφ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ, χζηεξα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηνπ IEF απφ ηνλ Τθππνπξγφ ΠΔΚΑ θ. Γηάλλε Μαληάηε, ζην Ρηάλη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ ην Γηεζλέο Δλεξγεηαθφ Φφξνπκ ζπκκεηέρνπλ 11 δηεζλείο Φνξείο θαη 89 θξάηε κέιε, πνπ εθπξνζσπνχλ ηα 90% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα επξεία αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηαθηή ελεκέξσζε γηα ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, κέζσ δηκεξψλ θαη πνιπκεξψλ επαθψλ ζε πςειφ πνιηηηθφ ε- πίπεδν. ηελ πξφηαζε ππνςεθηφηεηαο, πνπ θαηέζεζε ην ΤΠΔΚΑ ζηηο 6 Μαξηίνπ 2012 θαη ηελ νπνία απεδέρζε ην IEF, γηλφηαλ εηδηθή κλεία ζηελ αλάγθε ηήξεζεο γεσγξαθηθψλ ηζνξξνπηψλ, ζηνλ ξφιν ηεο Διιάδαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, αιιά θαη ζηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο αλαδήηεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγνληαη. Σν Γηεζλέο Δλεξγεηαθφ Φφξνπκ (απνηειεί άηππν ζπκβνχιην παγθφζκηνπ ελεξγεηαθνχ δηαιφγνπ) κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ, δηακεηαθνκηζηηθψλ θαη θαηαλαισηξηψλ ρσξψλ, κε ζηφρν ηελ εκπέδσζε ηνπ αλνηθηνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ δηαθάλεηαο, ζηαζεξφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, ηδξχζεθε ην 1991 θαη απφ ην 2002 εδξεχεη ζην Ρηάλη ε κφληκε γξακκαηεία ηνπ. πλεξγάδεηαη ζηελά ηφζν κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο φζν θαη κε ηνλ ΟΠΔΚ ζηα ζέκαηα επηζθφπεζεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην Φφξνπκ μεθίλεζε ην 2004 κε ηελ παξνπζία ηεο ζηελ 9ε Τπνπξγηθή πλάληεζε ηνπ ΓΔΦ ζην Άκζηεξληακ ηεο Οιιαλδίαο. (Πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.) Σηο Διεθνέρ Ενεπγειακό Φόποςμ ζςμμεηέσοςν 11 διεθνείρ Φοπείρ και 89 κπάηη μέλη, πος εκπποζωπούν ηα 90% ηηρ παγκόζμιαρ παπαγωγήρ και καηανάλωζηρ Πεηπελαίος και Φςζικού Αεπίος. Σελίδα 3

4 ΚΗΝΔΕΗΚΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΔ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ Όπσο αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ εθ/δα «Πνιίηεο» (4/3) «ν θηλεδηθφο θνινζζφο CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) θαηέζεζε ηελ Παξαζθεπή (2/3) πξφηαζε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ βξέζεθε ζην νηθφπεδν 12. Πνιπκειήο αληηπξνζσπία, ππφ ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ νξγαληζκνχ, πξνέβε ελψπηνλ ηεο ππνπξγηθήο επηηξνπήο ζε εθηελή θαη ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ηνπ έληνλνπ θαη ζπγθεθξηκέλνπ πιένλ ελδηαθέξνληφο ηνπο λα εκπιαθνχλ άκεζα θαη νπζηαζηηθά ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην νηθφπεδν 12. Μερξη ηψξα ηνπιάρηζηνλ δελ έρεη γίλεη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε πξφζεζε ηεο CNOOC λα δηεθδηθήζεη ηεκάρηα ζηελ θππξηαθή ΑΟΕ ζην πιαίζην ηνπ β' γχξνπ αδεηνδφηεζεο. Ζ παξνπζίαζε ησλ θηλέδσλ απεζηαικέλσλ έγηλε ελψπηνλ δχν εθ ησλ ηεζζάξσλ κειψλ ηεο π- πνπξγηθήο επηηξνπήο γηα ην θπζηθφ αέξην (Πξαμνχια Αλησληάδνπ, Νενθιήο πιηθηψηεο) θαη αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ. Φαίλεηαη φηη ην ελδηαθέξνλ ηεο θηλεδηθήο εηαηξείαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ηεξάζηηα επέλδπζε ηεο θαηαζθεπήο ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο ή ηεο θαηαζθεπήο αγσγνχ κεηαθνξάο ηνπ αεξίνπ ζηε ζηεξηά. Δπίζεο, ίζσο ην ελδηαθέξνλ ηνπο-θαηά θχξην ιφγν-,είλαη λα αγνξάζνπλ/δεζκεχζνπλ ηνλ θπζηθφ πινχην πνπ θξχβεηαη ζηε γεψηξεζε Αθξνδίηε, ίζσο θαη φιν ην θπζηθφ αέξην ηνπ νηθνπέδνπ 12! Καη απηφ, ζην πιαίζην νξγηψδνπο πξνζπάζεηαο ηνπ θηλεδηθνχ θξάηνπο λα απμήζεη ηηο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο ηα επφκελα ρξφληα γηα ηελ θηλεδηθή νηθνλνκία. Ζ CNOOC είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία πεηξειαίνπ ζηελ Κίλα θαη ειέγρεη θνηηάζκαηα αεξίνπ, κεηαμχ άιισλ, ζε ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο, ελψ έρεη αγνξάζεη ζεκαληηθά παθέηα κεηνρψλ ζε κεγάιεο θαη αλαπηπζζφκελεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ κε έδξα ζε δηάθνξεο ρψξεο, αθφκε θαη ζηηο ΖΠΑ. Αθέζεθε κάιηζηα λα ελλνεζεί φηη ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο είλαη λα εμαζθαιίζνπλ ζπλεξγαζία κε ηε Noble Energy θαη ηελ Delek, ηηο εηαηξείεο πνπ δηαηεξνχλ (ζε πνζνζηφ 70-30% αληίζηνηρα) δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ νηθνπέδνπ 12, βάζεη ζπκβνιαίνπ κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Γελ είλαη ζαθέο ην πεξηερφκελν ή ην λνκηθφ πιαίζην απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο. Γεκηνπξγείηαη σζηφζν ε εληχπσζε, κέζα απφ ηηο επαθέο πνπ είλαη ζε εμέιημε, φηη νη πξνζέζεηο ηεο CNΟΟC θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα, πνπ θαιχπηεη ηελ αγνξά ησλ δηθαησκάησλ ηεο Noble θαη ηεο Delek ζην νηθφπεδν 12 θαη θζάλεη κέρξη θαη ηελ αγνξά κεγάινπ παθέηνπ κεηνρψλ-ίζσο θαη πιεηνςεθηθνχ-ζηηο δχν εηαηξείεο! Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πξνρζεζηλή παξνπζίαζε ησλ ζρεδηαζκψλ ηεο CNΟΟC ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε δηαιφγνπ κε ην θξάηνο γηα ηελ πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ, αιιά θαη γηα ηελ εκπνξία ηνπ αεξίνπ. Απφ θπβεξλεηηθήο πιεπξάο, πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ηέζεθαλ κε ζαθήλεηα δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ δηαιφγνπ: πξψηνλ, φηη ην θξάηνο επηζπκεί λα δηαηεξήζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο ππνδνκέο (αλεμαξηήησο ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ εθηνπίζκαηνο) θαη, δεχηεξνλ, φηη επηζπκεί λα δηαζθαιηζζεί φηη ζηηο ππνδνκέο (αγσγφο θαη ηεξκαηηθφο ζηαζκφο) ζα έρνπλ πξφζβαζε θαη άιιεο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα απηέο πνπ ζα αηηεζνχλ άδεηα γηα έξεπλεο ζε άιια νηθφπεδα ηεο ΑΟΕ. χκθσλα κε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο θαη νη δχν φξνη γίλνληαη θαηαξρήλ δεθηνί απφ ηελ θηλεδηθή εηαηξεία, ελψ ε θηλεδηθή αληηπξνζσπεία δηαβεβαίσζε ηνπο Κχπξηνπο ζπλνκηιεηέο ηεο (είρε επαθέο θαη κε άιινπο εκπιεθφκελνπο) φηη δηαζέηεη ηα νηθνλνκηθά θαη ηερληθά εθφδηα γηα ηαρχηαηε δηεθπεξαίσζε ηνπ ιεπηνκεξνχο ζρεδηαζκνχ ηνπ ηεξκαηηθνχ, αιιά θαη γηα επίζπεπζε ηεο έλαξμεο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Όπσο ηνλίζζεθε ζηελ θππξηαθή πιεπξά ε CNOOC είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξψζεη ηελ πξψηε θάζε ηνπ ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο εληφο 48 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ!

5 Θπκίδνπκε φηη παιαηφηεξνη ππνινγηζκνί άιισλ εκπιεθνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Noble, αλέβαδαλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν απνπεξάησζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ ζηα 7 ή 8 ρξφληα, θαη κάιηζηα ππφ επλντθέο πξνυπνζέζεηο θάιπςεο ησλ αλαγθαίσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, θαζψο ην θφζηνο ππνινγίδεηαη λα μεπεξάζεη ηα 10 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ε θπβέξλεζε θαιείηαη λα νξγαλψζεη επεηγφλησο έλαλ εθηελή θαη νπζηαζηηθφ δηάινγν, θαηαξρήλ κε ηνλ εηαίξν ηεο ζην νηθφπεδν 12 (Noble Energy) θαη παξάιιεια κε ηελ CNΟΟC θαη άιιεο εηαηξείεο πνπ ελδηαθέξζεθαλ, επίζεκα ή αλεπίζεκα, γηα ζπκκεηνρή ζηα δηάθνξα ζηάδηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ. Θπκίδνπκε φηη ν Πνιίηεο έγξαςε πξν εηθνζαεκέξνπ πεξίπνπ φηη ε π- πνπξγηθή επηηξνπή θαη νη αξκφδηνη ηερλνθξάηεο παξαθνινχζεζαλ ηελ παξνπζίαζε πξφηαζεο πνπ ππέβαιε ε ειιεληθή θξαηηθή εηαηξεία ΓΔΠΑ (Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ) γηα θαηαζθεπή αγσγνχ πνπ ζα ελψλεη ηελ θππξηαθή ΑΟΕ κε ηελ Πεινπφλλεζν (κέζσ Κξήηεο), γηα κεηαθνξά αεξίνπ ζε θπζηθή κνξθή ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο καο ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζην ηεξκαηηθφ επηδεηθλχεη θαη επξσπατθφο θνινζζφο ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο θαη κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδψλ, φπσο θαη άιιεο εηαηξείεο. Γελ είλαη γλσζηφ ην εχξνο ησλ επαθψλ ηεο CNΟΟC απεπζείαο κε ηε Noble θαη ηελ Delek. Τπήξραλ σζηφζν εδψ θαη κήλεο πιεξνθνξίεο φηη νη δχν πιεπξέο είραλ αξρίζεη δηάινγν γηα ζπλεξγαζία, άγλσζην φκσο παξακέλεη αλ ν δηάινγνο αθνξνχζε ην νηθφπεδν 12 ή ηα θνηηάζκαηα ζηελ ΑΟΕ ηνπ Ηζξαήι ή ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο ακεξηθαληθήο θαη ηεο ηζξαειηλήο εηαηξείαο. Δμάιινπ, ηελ πξνεγνχκελε Πέκπηε δεκνζηεχκαηα ζε ηζξαειηλά ΜΜΔ έθαλαλ ιφγν γηα ζπλνκηιίεο αληηπξνζσπίαο ηεο ξσζηθήο Gazprom κε αμησκαηνχρνπο ηεο Delek (ελδερνκέλσο θαη ηεο Noble) γηα ζπλεξγαζία ζηελ αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ ησλ νπνίσλ έρνπλ ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο νη δχν εηαηξείεο αιιά θαη γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαζθεπή ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο.» (Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο.)

6 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ GAZPROM ΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ Όπσο αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ εθ/δα Φηιειεχζεξνο (2/3): «Ο ξσζηθφο γίγαληαο Gasprom βξίζθεηαη απηέο ηηο κέξεο κε αλψηαηα ζηειέρε ηνπ ζην Ηζξαήι, ρσξίο λα απνθξχβεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ: έιεγρνο ησλ θνηηαζκάησλ ηεο πεξηνρήο ηεο Κχπξνπ, ψζηε λα κελ επεξεαζζεί ην κνλνπψιηφ ηνπ πξνο ηελ Δπξψπε. Να ζεκεησζεί φηη πξν κελψλ, εκκέζσο πιελ ζαθψο, είρε μεθαζαξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ απηνχο θαη ζε επαθέο ζε θππξηαθφ έδαθνο, κε ηελ ΡΑΔΚ, ηε ΓΔΦΑ θαη θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο. Μάιηζηα, φπσο απνθάιπςε ε Καιθαιίζη (ηζξαειηλή εθ/δα γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα), ε εγεηηθή νκάδα ηεο Gasprom είρε δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο κε ηε Noble Energy θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο Delek Γηηζάθ Σζηνχβα, κε αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηελ εμαγνξά ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ, ζην θνίηαζκα Λεβηάζαλ. Πξφθεηηαη, ζχκθσλα κε ηελ Καιθαιίζη, γηα 15κειή πςειφβαζκε αληηπξνζσπία ηεο Gasprom, κε επηθεθαιήο ηνλ πξφεδξν ηεο LNG Gasprom Global Φξέηεξηθ Μπαξλάνπλη, πνπ βξίζθεηαη ζην Ηζξαήι θαη έρνπλ επαθέο ηφζν κε ηε Noble Energy θαη ηελ Delek φζν θαη κε άιινπο παξάγνληεο ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο. Ζ πξφηαζε ηεο Gasprom είλαη μεθάζαξε: λα εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεγάισλ θνηηαζκάησλ ζε Ηζξαήι-θαη πξνθαλψο θαη Κχπξν-ιχλνληαο ηα πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηάμεο ησλ 6 έσο 8 δηο δνιαξίσλ πνπ απαηηνχληαη κφλν γηα ην Λεβηάζαλ, κε αληηζηάζκηζκα ηε ζπκκεηνρή ζηα δηθαηψκαηα ηνπ θνηηάζκαηνο. Έρνπλ πξνηαζεί απφ ηnv Gasprom ηξεηο επηινγέο εηαηξηθήο ζρέζεο, ζχκθσλα κε ηελ Καιθαιίζη: ε πξψηε επηινγή είλαη ε Gasprom λα πεξηιεθζεί ζηα δηθαηψκαηα ηεο άδεηαο αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ Λεβηάζαλ σο λένο εηαίξνο πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηνπο απαηηνχκελνπο λένπο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θνηηάζκαηνο. Ζ δεχηεξε επηινγή εηαηξηθήο ζρέζεο ηεο Gasprom πξνβιέπεη ζπκβφιαην γηα αγνξά απφ ην ξσζηθφ θνινζζφ ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο ηνπ «Λεβηάζαλ», κε ζθνπφ ηε δηάζεζή ηνπ ζηελ Άπσ Αλαηνιή θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή, αιιά θαη ζε λέεο αγνξέο, κε δέζκεπζε λα θαιχςεη ηπρφλ απψιεηεο απφ έζνδα εμαγσγψλ ζηελ Δπξψπε. Ζ ηξίηε επηινγή, πνπ πξνηείλεη ε Gasprom, είλαη ε δεκηνπξγία θνηλνπξαμίαο κεηαμχ Gasprom, Noble Energy θαη Delek γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κε θνηλή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκηνπξγία ελφο ηεξκαηηθνχ πγξνπνίεζεο θαη εμαγσγψλ, επηινγή ζηελ νπνία ζαθψο εκπιέθεηαη θαη ε Κχπξνο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Gasprom, πνπ δελ απέθξπςαλ νη εθπξφζσπνί ηεο ζηηο επαθέο ηνπο ζην Ηζξαήι, είλαη ν έιεγρνο ηεο εκπνξίαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο πεξηνρήο καο, ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ην κνλνπψιηφ ηεο πξνο ηελ Δπξψπε, αλαθέξεη απφ ηε πιεπξά ηεο ε ηζξαειηλή Globes. Οη ζηφρνη ηεο Gazprom παξακέλνπλ αζαθείο. Ζ βαζηθή αλεζπρία ζηνλ ηνκέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ηζξαειηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη φηη ε ξσζηθή ελεξγεηαθή εηαηξεία επηζπκεί λα κπινθάξεη πηζαλέο εμαγσγέο ζηελ Δπξψπε. Αλ θαη ην Λεβηάζαλ απνηειεί έλαλ ζπγθξηηηθά ειάζζνλα παξάγνληα γηα ηελ επξσπατθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ξσζηθφ γίγαληα, νη ηηκέο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ θαη νη ηχπνη ζπκβνιαίσλ πνπ ζα ππνγξαθνχλ απφ ηηο ηζξαειηλέο εηαηξείεο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ αλεπηζχκεηα πξνεγνχκελα γηα ηελ Gazprom, ζρνιηάδεη ε Globes. χκθσλα κε ηελ Καιθαιίζη, ηφζν ε Noble φζν θαη ε Delek απέθπγαλ λα ζρνιηάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε παξνπζία ησλ ζηειερψλ ηεο Gasprom θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Ωζηφζν, ν εθπξφζσπνο ηεο Delek, θ. Γηφζη Ακπνχ επηβεβαίσζε αξγφηεξα κε δειψζεηο ηνπ ζην ξσζηθφ πξαθηνξείν Interfax φηη ππάξρεη ελδηαθέξνλ ηφζν απφ ηελ Gasprom φζν θαη απφ θηλεδηθέο εηαηξείεο γηα ζπλεξγαζία ζην Λεβηάζαλ, ελψ επηβεβαίσζε επίζεο φηη απηέο ηηο κέξεο δηεμάγνληαη ζπλνκηιίεο κε ηελ Gasprom. χκθσλα κε ην Interfax, ν εθπξφζσπνο ηεο Delek δήισζε ζην πξαθηνξείν πσο γίλνληαη γεληθέο ζπδεηήζεηο γηα θαηαλφεζε ηεο ιεθάλεο ηεο πεξηνρήο θαη φρη θάηη ζπγθεθξηκέλν, πξνζζέηνληαο φηη γίλνληαη ζπδεηήζεηο θαη «κε άιιεο εηαηξείεο, πεξηιακβαλνκέ-

7 λνκέλσλ θαη απφ ηελ Κίλα». Να ζεκεησζεί φηη ην Interfax πξνζζέηεη πσο ν επηθεθαιήο ηεο Noble Energy, θ. Σζαξιο Νηέηβηηζνλ, είρε δειψζεη ηνλ πεξαζκέλν κήλα πσο ςάρλεη γηα εηαηξείεο παγθφζκηαο εκβέιεηαο πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία ζην LNG θαη έρνπλ έλα ηζηνξηθφ ησλ εξγαζηψλ κε LNG ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Αθφκα ππελζπκίδεη πσο ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Ηζξαήι ήηαλ ηε πεξαζκέλε εβδνκάδα ζην Πεθίλν. Δπίζεο, παξαζέηεη δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ ηνπ Ηζξαήι Οχδη Λαληάνπ ζην Interfax, πνπ έγηλαλ ηελ Σξίηε, φηη εμεηάδνληαη δηάθνξεο ιχζεηο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Λεβηάζαλ, φπσο ν αγσγφο πξνο ηελ Κχπξν γηα ηεξκαηηθφ πγξνπνίεζεο θαη εμαγσγψλ αγσγφο πξνο Ηζξαήι ή θαη ηα δχν.» (Πεγή: ΓΣΔ Λεπθσζίαο.) Ζ κα CATHERINE ASHTON ΚΑΗ Ο κ. GUNTHER OETTINGER ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ Η Ύπαηη Εκππόζωπορ ηηρ ΕΕ κα Catherine Ashton Ο Επίηποπορ ηηρ ΕΕ απμόδιορ για θέμαηα Ενέπγειαρ κ. Gunther Oettinger ε άξζξν ηεο εθ/δαο Le Figaro, ε Ύπαηε Δθπξφζσπνο ηεο ΔΔ θα Catherine Ashton θαη ν Δπίηξνπνο αξκφδηνο γηα ζέκαηα Δλέξγεηαο θ. Gunther Oettinger αλαθέξνπλ: «Ζ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ Δπξψπε ζην ζέκα ηεο ε- λέξγεηαο είλαη φηη παξάγεη ιηγφηεξε απφ φζν ρξεηάδεηαη ζην έδαθφο ηεο θαη ρξεηάδεηαη λα εηζάγεη πεξηζζφηεξε απφ ην εμσηεξηθφ. Σν πξφβιεκα δελ εληνπίδεηαη ζηελ αλάγθε λα πξνκεζεπφκαζηε πεηξέιαην θαη αέξην, αιιά ην λα γλσξίδνπκε α- πφ πνχ ζα ην πξνκεζεπφκαζηε. Mε ηελ εμαίξεζε ηεο Ννξβεγίαο, είλαη ζπάληεο νη ρψξεο-πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ζηαζεξέο δεκνθξαηίεο θαη δηαηεξνχλ θαιέο ζρέζεηο κε ηελ Δπξψπε. Δπνκέλσο, ηη πξέπεη λα θάλεη ε Δπξψπε; Καηαξρήλ πξέπεη λα ζέζεη ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ζην επίθεληξν ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο, φπσο είλαη ε εηξήλε, ε δεκνθξαηία, ην θξάηνο δηθαίνπ, ε ε- μάιεηςε ηεο θηψρεηαο, ε ζηαζεξφηεηα ησλ επελδπηηθψλ λφκσλ. H ππνζηήξημε πνπ ζα παξέρεη ε ΔΔ ζηηο ρψξεο πνπ είλαη πινχζηεο ζε απνζέκαηα ελέξγεηαο, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξνχληαη νη αλσηέξσ αξρέο, ζα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε πξνκήζεηα ηεο Δπξψπεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ΔΔ πξέπεη επίζεο λα δηαθνξνπνηήζεη φζν πεξηζζφηεξν δπλαηφλ ηηο πεγέο θαη ηηο νδνχο ελέξγεηαο ψζηε λα απνθχγεη ηε δεκηνπξγία κνλνπσιηαθψλ θαηαζηάζεσλ». «Απηφ», ζχκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, «απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηνλ Νφηην Γηάδξνκν, πνπ ζηνρεχεη λα κεηαθέξεη ην αέξην ηεο Καζπίαο κέζσ Σνπξθίαο ζηελ Δπξψπε, θαη ζα εμαξηάηαη έηζη απφ έλαλ ζρεδφλ κνλνπσιηαθφ πξνκεζεπηή, ηνλ νπνίν ε θα Ashton θαη ν θ. Oettinger δελ αλαθέξνπλ: ηε Ρσζία». «Σέινο»-ζχκθσλα κε ηνπο Ashton θαη Oettinger-«ν ηξίηνο ππιψλαο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε ζηήξημε ηεο ΔΔ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κέζσλ θαη ηξφπσλ πξνκήζεηαο απφ ηηο ρψξεο δηέιεπζεο, φπσο ε Οπθξαλία. Παξάιιεια ε ΔΔ πξέπεη λα βειηηψζεη ηνλ δηάινγν πνπ δηαηεξεί κε ηηο παξαδνζηαθέο ρψξεο-πξνκεζεπηέο φπσο είλαη ε Ρσζία, ε Ννξβεγία θαη ε Αιγεξία, θαζψο θαη κε ηηο λέεο ρψξεο φπσο είλαη ην Καηάξ θαη νη ρψξεο ηεο δπηηθήο Αθξηθήο, αιιά θαη κε ηηο ρψξεο πνπ απνηεινχλ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαηαλαισηέο, δειαδή ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία.» (Πεγή: ΓΣΔ Βξπμειιψλ.)

8 Ο Γεπμανόρ Υποςπγόρ Οικονομικών κ. Wolfgang Schäuble Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος για ηο ππόγπαμμα ΗΛΙΟΣ:«δεν μιλάμε για έναν μόνο ζηπαηηγικό επενδςηή. Η εηαιπεία ΗΛΙΟΣ Α.Ε. είναι μια κπαηική ονηόηηηα, η οποία δημιοςπγεί θςγαηπικέρ εηαιπείερ παπαγωγήρ, ζηιρ οποίερ μπαίνοςν ζηπαηηγικοί επενδςηέρ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΣΟ ΒΔΡΟΛΗΝΟ (15/3) Όπσο αλέθεξε κεηαμχ άιισλ ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ επαθψλ πνπ είρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην Βεξνιίλν (15/3) κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Schäuble, εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη εθπξνζψπνπο εηαηξεηψλ ζηνλ χλδεζκν Βηνκεράλσλ: «Έλα κηθξφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Ήιηνο ζα αθνξά ηε ζηαηηζηηθή κεηαθνξά. Δηζη κηιάκε γηα έλα εμαγσγηθφ πξφγξακκα, πνπ ζα δίλεη φκσο ηε δπλαηφηεηα έλα κέξνο λα αθνξά ηε ζηαηηζηηθή κέηξεζε ζην εμσηεξηθφ, αιιά ηε θπζηθή θαηαλάισζε ζηελ Διιάδα. Λέσ κηθξφ, γηαηί έρνπκε ήδε-θαη αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα-ε εγρψξηα αγνξά θσηνβνιηαηθψλ θαη εάλ ην ζηαηηζηηθφ κέξνο ήηαλ κεγαιχηεξν ζα δεκηνπξγνχζε αξλεηηθέο δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Άξα απηφ ην θξαηάκε κηθξφ θαη επηθεληξσλφκαζηε ηνπιάρηζηνλ ζηελ πιήξε εμάπισζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε θπζηθή κεηαθνξά, ζηελ εμαγσγή. Όζνλ αθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα ήζειαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κελ ζηελ Διιάδα αιιά δπζθνιεχνληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηξαπεδηθά δάλεηα ζηε Γεξκαλία, ν Τπνπξγφο αλέθεξε φηη: «Ζ δηαθνξά ηνπ Ήιηνο απφ άιια επελδπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη φηη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο δελ είλαη ν Έιιελαο θαηαλαισηήο θαη ην ξίζθν ζπλεπψο πνπ παίξλεη ν επελδπηήο είλαη γεξκαληθφ ξίζθν, δελ είλαη ειιεληθφ. Απηφ δηεπθνιχλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε, αξθεί λα έρεη θάπνηα απφδνζε. Όζνλ αθνξά φκσο ζηηο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα, εθεί πξάγκαηη ππάξρεη δπζθνιία ρξεκαηνδφηεζεο. Δδψ ε ΔΣΔ έρεη βνεζήζεη θαη ζα ζπλερίζεη λα βνεζάεη φζν ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα εμνκαιχλεηαη γηα παξάδεηγκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αληαιιαγήο νκνιφγσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φζν επηβεβαηψλεηαη φηη ε θπβέξλεζε είηε ε ζεκεξηλή είηε ε απξηαλή ζα παξακείλεη πξνζεισκέλε ζην πξφγξακκα θαη ζα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ηφζν ε εκπηζηνζχλε ζα επαλέξρεηαη θαη καδί ηεο ε ξεπζηφηεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Γελ ζα γίλεη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, αιιά λνκίδσ φηη έρνπκε πεξάζεη έλα ζεκαληηθφ ζθφπειν.» Όζνλ αθνξά ζηηο λέεο ππνδνκέο δηθηχσλ ζηελ Δπξψπε θαη ηε δηάζεζε ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ απηέο ηηο ππνδνκέο, ν θ. Παπαθσλζηαληίλνπ δήισζε: «Ο Δπίηξνπνο Δηηγθεξ αλαθέξεηαη ζπλέρεηα ζηελ αλάγθε λα ελνπνηήζνπκε ηελ επξσπατθή αγνξά ελέξγεηαο. Καη πξάγκαηη, γηα κηα ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα, δελ έρεη θαλέλα λφεκα λα κπνξεί θαη λα εηζάγεη πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην, ελψ κπνξεί λα εμάγεη ειηαθή ελέξγεηα. Απηφ είλαη απνδεθηφ απφ φινπο. Καη άξα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ήδε αλαθνηλψζεη έλα πξφγξακκα 10 δηζ. γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ δηθηχσλ ελέξγεηαο, ζην νπνίν ζα ζπκκεηάζρεη θαη ε Διιάδα. Θεσξνχκε φηη ην πξφγξακκα Ζιηνο ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ, ρξεηάδεηαη απαξαηηήησο απηή ηελ ελίζρπζε απφ ηνπο επξσπατθνχο πφξνπο γηα λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα λέα δηεπξσπατθά δίθηπα, ηα νπνία δελ ζα αθνξνχλ βεβαίσο κφλν ην Ζιηνο, ζα αθνξνχλ θαη άιιεο κνξθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ή θαη κε αλαλεψζηκεο πεγέο.» Όζνλ αθνξά ζηνλ ζηξαηεγηθφ επελδπηή ηεο εηαηξείαο ΖΛΗΟ ν ΤΠΔΚΑ αλέθεξε φηη «δελ κηιάκε γηα έλαλ κφλν ζηξαηεγηθφ επελδπηή. Ζ εηαηξεία ΖΛΗΟ Α.Δ. είλαη κηα θξαηηθή νληφηεηα, ε νπνία δεκηνπξγεί ζπγαηξηθέο εηαηξείεο παξαγσγήο, ζηηο νπνίεο κπαίλνπλ ζηξαηεγηθνί επελδπηέο. Γηαηί ην πξφγξακκα Ζιηνο, πνπ αθνξά ζε κηα έθηαζε πεξίπνπ 200 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ, είλαη πξνθαλέο φηη αθνξά πνιιά δηαθνξεηηθά θσηνβνιηατθά πάξθα. ην θαζέλα απφ απηά κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί επελδπηέο θαη άξα δηαθνξεηηθά ζηξαηεγηθά θη επελδπηηθά ζρήκαηα. Γελ κηιάκε ινηπφλ γηα έλαλ αιιά γηα πνιινχο ηδηψηεο επελδπηέο, πνπ ζα κπνπλ θαη ζα ζηεξίμνπλ θαη ζα είλαη ζπκκέηνρνη κε ην ειιεληθφ δεκφζην ζε απηφ ην πξφγξακκα.

9 ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν ςήθηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην πξφγξακκα ΖΛΗΟ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ΤΠΔ- ΚΑ αλέθεξε: «Σελ επφκελε εβδνκάδα είλαη ε ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ έρεη δχν πνιχ ζεκαληηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ην Ήιηνο αιιά θαη ην Διιεληθφ πνπ δίλεη ηελ αλαπηπμηαθή θαη πνιενδνκηθή ηαπηφηεηα ζην Διιεληθφ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία θαη ακέζσο κεηά εθαξκφδεηαη. Σν δεηνχκελν φκσο δελ είλαη απιψο ε δεκηνπξγία ηεο Ήιηνο Α.Δ. αιιά φιν ην έξγν πνπ γίλεηαη γηα ηα δίθηπα, ηελ εχξεζε ηεο γεο, ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη βέβαηα ε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο γηα ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ην πξφγξακκα. Γηαηί ην πξφγξακκα πξνρσξά ζηνλ βαζκφ πνπ ππάξρεη αγνξαζηήο θαη άξα ην πιαίζην γη απηή ηελ αγνξά ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη κεζνπξφζεζκα είλαη απηφ ην νπνίν ηνπο επφκελνπο κήλεο επηρεηξνχκε λα θιείζνπκε κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο. Πηζηεχνπκε φηη ηνπο επφκελνπο κήλεο ζα έρνπκε μεθηλήζεη γηα λα θιείζεη ην πιαίζην θαη λα μεθηλήζεη ε πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δάλ απηφ έρεη επηηεπρζεί κέρξη ην θαινθαίξη, ηφηε κπνξεί θαλείο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ ρξφλνπ λα πξνρσξήζεη ζηηο πξψηεο αδεηνδνηήζεηο, ψζηε απφ ην 2013 λα μεθηλήζεη λα θαηαζθεπάδεη θσηνβνιηατθά πάξθα θαη λα ιεηηνπξγνχλ απφ ην 2014.» (Πεγή: ΓΣΔ Βεξνιίλνπ.) GUNTHER OETTINGER: «Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΔΥΔΗ 800 ΧΡΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΝΧ Ζ ΔΛΛΑΓΑ 2.000» ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖ- ΜΔΡΩΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ Φξαγθνχδε 11 & Αι. Πάληνπ Καιιηζέα, 10163, Αζήλα Σειέθσλν: Φαμ: Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: Σν πιηθφ γηα ηε ζχληαμε ηνπ ελ ιφγσ Γειηίνπ πξνέξρεηαη απφ ηα Γξαθεία Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνχ (ΓΣΔ), ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΚΑ θαζψο θαη ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο. Δπηκέιεηα:Κψζηαο Γηαλλαθφδεκνο Δ Δπηκέιεηα Δπηκέιεηα: Κψζηαο Γηαλλαθφδεκνο Σε ζςνένηεςξή ηος ζηην εθ/δα Stuttgarter Zeitung (16/3) ο Γεπμανόρ Επίηποπορ Ενέπγειαρ κ. Günther Oettinger ηάζζεηαι ςπέπ ηων ηεζη ανηοσήρ ζηοςρ ήδη ςπάπσονηερ 130 ζηαθμούρ πςπηνικήρ ενέπγειαρ ηηρ Εςπώπηρ, ενώ αναθέπεηαι ζηην Ελλάδα και ζηιρ πποηάζειρ ηηρ ΕΕ για ηιρ ΑΠΕ. Όπωρ ανέθεπε ο Günther Oettinger ζηην εθ/δα: «Οη εθπξφζσπνη ηνπ πκβνπιίνπ Δλέξγεηαο ηεο Γεξκαλίαο έρνπλ ελεκεξσζεί φηη ε ελεξγεηαθή αιιαγή κπνξεί λα πινπνηεζεί κφλν ζην πιαίζην ηεο ΔΔ. Σν ζέκα δελ είλαη κφλν ε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηελ Διιάδα. Απηφ πνπ πξνέρεη είλαη λα θαζνξίζνπκε ην κεξίδην πνπ επηδηψθνπκε λα έρνπκε ζηηο ΑΠΔ θαη κε πνηα θφζηε. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπκβνιή φρη κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ζηελ ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηε Γεξκαλία έρνπκε 800 ψξεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην, ελψ ε Διιάδα έρεη αληίζηνηρα ψξεο. Σνλ Ηνχλην ζα θαηαζέζσ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα δηέπεη ηηο ΑΠΔ. Πξέπεη λα απνθαζίζνπκε εάλ έρεη γηα εκάο ζεκαζία ε ειηαθή ελέξγεηα ζηελ Διιάδα ή αλ ζα αζρνιεζνχκε κε ηα πξφηδεθη ηεο εξήκνπ φπσο επηδηψθεη ε Desertec. Πξέπεη λα απνζαθελίζνπκε κε πνην ηξφπν ζα ελζσκαηψζνπκε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηνλ Νφην ζηε δηθή καο αγνξά θαη απηφ ζπλδέεηαη κε ηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη ην λνκηθφ πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο.» (Πεγή:ΓΣΔ Μνλάρνπ.)

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Γεθεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο ΜΗΝΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013 πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο Θαλνπνύινπ Υιόε Κνύθε Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Ράληα ηακαηίνπ Κσλζηαληίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ.

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 SUMMARY... 5 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ... 9 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ... 13 ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 14 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 16 ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ Τόμος 1 - Τεύχος 3 16-28 Φεβρουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ιδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Barry Eichengreen,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα