ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ Αζελώλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ 9/1996 : Απόθηεζε πηπρίνπ Ηαηξηθήο Αθαδεκίαο όθηαο Βνπιγαξίαο. 3/1998-9/1999 : Δθπιήξωζε ζηξαηηωηηθήο ζεηείαο ωο νπιίηεο ηαηξόο. 9/2000 : Απόθηεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο από ηε Γηεύζπλζε Τγηεηλήο Λεηβαδηάο. 2/2001-4/2002 : Δηδηθεπόκελνο ζην Γ.Ν.Πύξγνπ 10/2002-4/2003 : Δηδηθεπόκελνο ζην Γ.Ν.Αγξηλίνπ 4/ /2003 : Ηαηξόο ζε παξάηαζε ζην Γ.Ν.Αγξηλίνπ 12/2003-7/2007 : Δηδηθεπόκελνο ζην Γ.Ν.Π. «Άγ.Αλδξέαο» 30/8/2007 ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΗΣΛΟΤ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 1/10/2007- Ωο ζήκεξα εξγάδνκαη ζηελ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ-ΠΑΣΡΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΡΓΟ Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα Δπκεγέζεο θνηιηαθή κάδα κε πξώηε εθδήισζε επίζρεζε νύξσλ

2 νπληνπιίδεο Π., Εάρνο Η., Γάβεο., Πνιίηεο Π., Γαιαδίδνπ Δ., ηεξγίνπ Π., Πνδεκαηάο Θ., Παληαδάθνο Α. Δπεκβαηηθέο ηερληθέο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αζβεζηνπνηνύ ηελνληίηηδαο ηνπ ώκνπ Ζιηόπνπινο Π., ηεξγίνπ Π., Οηθνλόκε Αηθ., Σζάκεο Η., Μωξαίηεο Μ. Γεληθό Ννζνθνκείν Παηξώλ «Ο Άγηνο Αλδξέαο» Δπεκβαηηθέο ηερληθέο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αξζξίηηδαο ηνπ ώκνπ Ζιηόπνπινο Π., Σζάκεο Η., ηεξγίνπ Π., Οηθνλόκε Αηθ., Μωξαίηεο Μ. Γεληθό Ννζνθνκείν Παηξώλ «Ο Άγηνο Αλδξέαο» Triplex ππεξερνγξαθία ζηελ εθηίκεζε ηεο έζσ καζηηθήο ζε λεαξά θνξίηζηα κε ηδηνπαζή ζθνιίσζε Ζιηόπνπινο Π., Οηθνλόκε Αηθ., Σζάκεο Η., ηεξγίνπ Π., Μωξαίηεο Μ. Γεληθό Ννζνθνκείν Παηξώλ «Ο Άγηνο Αλδξέαο» Δπηπινθή ηεο ελδνζθνπηθήο ρνινθπζηεθηνκήο. Γεκηνπξγία νξγαλσκέλνπ αηκαηώκαηνο πεξηγξαθή πεξηζηαηηθνύ κε Τ.Σ. Π.ηεξγίνπ, Η.Σζάκεο, Α.Οηθνλόκε, Κ.Αικπάλε Αθηηλνινγηθό Σκήκα Γ.Ν. Παηξώλ «Ο Άγηνο Αλδξέαο» Δλδηαθέξνπζα πεξίπησζε θπζηηθνύ αζπκπησκαηηθνύ ιεκθαγγεηώκαηνο ζπιελόο Α.νισκνύ, Π.ηεξγίνπ, Δ.Κνύθνπξα Αθηηλνινγηθό Σκήκα Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Παηξώλ Πεξηγξαθή πεξίπησζεο ελδνθνηιηαθήο ζπιινγήο πγξνύ παγθξεαηίηηδαο ζε αζζελή κε άηππα θιηληθά θαη απεηθνληζηηθά επξήκαηα. Αθηηλνινγηθή επεκβαηηθή πξνζπέιαζε» Ι.Σζάκεο, Π.ηεξγίνπ, Α.Οηθνλόκε, Π.Ζιηόπνπινο Πεξηγξαθή κηαο πεξίπησζεο ινίκσμεο θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Απεηθνληζηηθά επξήκαηα κε Τ.Σ. Α.Οηθνλόκε, Η.Σζάκεο, Π.ηεξγίνπ, Μ.Νηόληε-Γεθαβάια Πεξηγξαθή πεξίπησζεο απνζηήκαηνο ζπιελόο κε κεξηθή ξήμε ζηνλ ππνθάςην ρώξν απεηθνληζηηθά επξήκαηα ειηθνεηδνύο Τ.Σ. Ι.Σζάκεο, Α.Οηθνλόκε, Π.ηεξγίνπ, Β.Πεηξνπιάο, Μ.Νηόληε-Γεθαβάια, Γ.Υξπζαλζαθνπνύινπ

3 Πεξηγξαθή πεξίπησζεο απνηηηαλσζείζαο εγθεθαιηθήο αξηεξηνθιεβώδνπο δπζπιαζίαο (επξήκαηα ειηθνεηδνύο Τ.Σ.) Η.Σζάκεο, Π.ηεξγίνπ, Α.Οηθνλόκε, Π.Ζιηόπνπινο Πεξηγξαθή δύν πεξηπηώζεσλ πλεπκνληθήο εκβνιήο δηεξεπλνύκελεο κε κνλνηνκηθή ειηθνεηδή Τ.Σ. Η.Σζάκεο, Π.ηεξγίνπ, Α.Οηθνλόκε, Δ.Γαιαδίδνπ Λίπσκα θαη εθθόιπσκα δσδεθαδαθηύινπ. Γηεπξεύλεζε κε ΑΣ θνηιίαο Α.Οηθνλόκε, Μ.Νηόληε, Π.ηεξγίνπ, Η.Σζάκεο, Β.Πεηξνπιάο, Θ.Μπιωλά πλδπαζκέλε θπζηηθή, νπξεζξηθή θαη θνιπηθή ξήμε κεηά εξγώδε θπζηνινγηθό ηνθεηό. Πεξηγξαθή πεξηζηαηηθνύ Η.Σζάκεο, Π.ηεξγίνπ, Η.Εάρνο, Α.Οηθνλόκε, Β.Πεηξνπιάο, Θ.Μπιωλά, Αζπ.Καπεηαλνπνύινπ Τπεξερνηνκνγξαθηθή δηάγλσζε ξήμεσο εθθνιπώκαηνο MECKEL ζε αζζελή κε νμύ θνηιηαθό άιγνο Π.ηεξγίνπ, Κ.Αικπάλε, Δπζ.Υνλδξαιήο, Η.Σζάκεο, Α.Οηθνλόκε, Β.Πεηξνπιάο, Θ.Μπιωλά Αθηηλνδηαγλωζηηθό Σκήκα, Υεηξνπξγηθή Κιηληθή Γ.Π.Ν.Παηξώλ «Ο Άγηνο Αλδξέαο» Αλαζθόπεζε ζηελ απεηθόληζε πεξηζηαηηθώλ πλεπκνληθήο εκβνιήο ζην ηκήκα καο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία κε ρξήζε ειηθνεηδνύο ηερληθήο Η.Σζάκεο, Π.ηεξγίνπ, Αηθ.Οηθνλόκε, Θ.Μπιωλά, Δι.Γαιαδίδνπ, Π.Ζιηόπνπινο, Μ.Μωξαίηεο Γ.Ν.Παηξώλ «Ο Άγηνο Αλδξέαο» - Αθηηλνινγηθό Σκήκα πκκεηνρή ζε εξγαζίεο πνπ αλαθνηλώζεθαλ ζε ζπλέδξηα ηνπ εμσηεξηθνύ

4 ECR Correlative evolution of anterior chest wall blood supply and rightconvex thoracic idiopathic scoliosis in female adelescents being treated with thoracolumbo-sacral orthosis (TLSO) : A color Doppler ultrasonography study P. Iliopoulos, I.Tsamis, P.Stergiou, E.Ikonomi, G.Koureas, P.Korovessis Patra/GR Γεκνζίεπζε εξγαζηώλ ζε πεξηνδηθά ηνπ εμσηεξηθνύ Evolution of anterior chest wall blood wupply in female adelescents with progressive right-convex thoracic idiopathic scoliosis Korovessis P., Iliopoulos P., Koureas G., Zacharatos S., Stergiou P. Asymmetric evolution of anterior chest wall blood supply in female adelescents with progressive right-convex thoracic idiopathic scoliosis Iliopoulos P., Korovessis P., Koureas G., Zacharatos S., Stergiou P. Παξαθνινύζεζε ειιεληθώλ θαη δηεζλώλ ζπλεδξίσλ 3 ν Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην, Κιηληθή θαη αθηηλνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζώξαθνο, Πάηξα, Μάξηηνο 2001 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο ζηε δηεπξεύλεζε ησλ αηκνζθαηξηλνπαζεηώλ, Αζήλα, Οθηώβξηνο ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Ννέκβξηνο ν Αξξπζκηνινγηθό εκηλάξην, Αηθλίδηνο θαξδηαθόο ζάλαηνο ζπγθνπή, Πάηξα, Ννέκβξηνο ν Γηαλνζνθνκεηαθό πλέδξην Κιηληθήο Ογθνινγίαο Γπηηθήο Διιάδνο, Γηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ππνζηεξηθηηθέο εμειίμεηο ζηελ νγθνινγίαο, Πάηξα, Φεβξνπάξηνο ν Μεηεθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην, Κιηληθή θαη αθηηλνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζώξαθνο, Πάηξα, Μάξηηνο ν Πακπεινπνλλεζηαθό Ηαηξηθό πλέδξην, Πάηξα, Οθηώβξηνο ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Λάξηζα, Ννέκβξηνο 2002 ΥΗΗΗ Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2002 Διιεληθό Κνιιέγην Αθηηλνινγίαο, Δαξηλή ζπλάληεζε Γειθώλ, Γειθνί, Μάηνο ν Παλειιήλην πκπόζην Ηαηξηθήο Απεηθόληζε, Αζήλα, Μάηνο ν πλέδξην Αθηηλνιόγωλ Ννηηνδπηηθήο Διιάδνο, Αξγνζηόιη-Κεθαιινληά, Ηνύληνο 2003

5 «Απεηθνληζηηθή δηεπξεύλεζε ησλ παζήζεσλ ηνπ καζηνύ. Με ρεηξνπξγηθέο επεκβαηηθέο δηαγλσζηηθέο κεζόδνη», Αζήλα, επηέκβξηνο ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό αθηηλνινγηθό ζπλέδξην, Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 2003 Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα, Ννζνθνκείν Κνξγηαιέλεην-Μπελάθεην ΔΔ, Μάξηηνο ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό Ηαηξηθό πκπόζην, Πάηξα 7 ν πλέδξην Αθηηλνιόγωλ Ννηηνδπηηθήο Διιάδνο, Ξπιόθαηξν Κνξηλζίαο, Ηνύληνο 2004 XIV Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην, Αζήλα, επηέκβξηνο 2004 Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην, «Δμειίμεηο ζηελ Ογθνινγία», Πάηξα, Φεβξνπάξηνο 2005 ECR, Vienna/Austria, Μάξηηνο ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο ν Παλειιήλην πκπόζην Ηαηξηθήο Απεηθόληζεο, Αζήλα, Μάηνο ν Δηήζην πλέδξην Αθηηλνιόγωλ Ννηηνδπηηθήο Διιάδνο, Πάηξα, Μάηνο 2005 «Καξθίλνο ηνπ καζηνύο θαη απνθαηάζηαζε Ση λεόηεξν», Πάηξα, Ηνύληνο 2005 «Όγθνη θαη νγθόκνξθεο αιινηώζεηο ηνπ εγθεθάινπ», Π.Γ.Ν. «Αηηηθόλ», Αζήλα, Ηαλνπάξηνο ν πλέδξην Κιηληθήο Ογθνινγίαο, Πάηξα, Φεβξνπάξηνο 2006 Γηεκεξίδα Καξθίλνπ ηνπ Μαζηνύ, Πάηξα, Μάξηηνο ν Δηήζην πλέδξην Αθηηλνιόγωλ Ννηηνδπηηθήο Διιάδνο, Σξίπνιε, Μάηνο ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Αιεμαλδξνύπνιε, επηέκβξηνο 2006 XV Παλειιήλην Αθηηλνινγηθό πλέδξην, Αζήλα, Γεθέκβξηνο th International Congress of Lung Cancer, Πάηξα, Ηαλνπάξηνο 2007 «Λνηκώμεηο», Πάηξα, Μάξηηνο ν Δηήζην πλέδξην Αθηηλνιόγωλ Ννηηνδπηηθήο Διιάδνο, Λνπηξάθη, Μάηνο ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό πλέδξην Αθηηλνινγίαο, Πάηξα, Ννέκβξηνο 2007 Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ - εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ Παξαθνινύζεζε ελέξγεηαο θαηάξηηζεο κε ζέκα «Καξθίλνο θεθαιήο ηξαρήινπ : Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 40 ωξώλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΟ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθόηεηαο : : Δλεξγό ζπκκεηνρή ζηηο πξωηλέο παξνπζηάζεηο πεξηζηαηηθώλ αζζελώλ, κε

6 ζπλνδό αλάιπζε ηωλ πεξηπηώζεωλ θαη βηβιηνγξαθηθή ελεκέξωζε : Σαθηηθή ζπκκεηνρή ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Αμνληθνύ Σνκνγξάθνπ ηνπ Γ.Ν.Π. «Ο Άγηνο Αλδξέαο» ΑΛΛΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 2004 : Πρόζεδρο Μέλος ηοσ Ελληνικού Κολλεγίοσ Ακηινολογίας

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA... 3 1.1. BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ... 3 1.2. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: 2108024440 (θηλ.) 6977616161 E-mail: alexandrakik@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr

Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Dentist Education Institute www.dentistedu.com www.athensdentalcenter.gr Κιηληθά κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Δκθπηεπκαηνινγίαο δηεζλώο πηζηνπνηεκέλα ζηελ Διιάδα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ΠΡΑΚΣΗΚΑ 2 ΟΤ Γ.. ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο 08/10/2010 Παξόληεο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Φπηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ήηαλ αιθαβεηηθά: Γηαλλνπνιίηεο Κσλ/λνο Ησαλλίδεο Φίιηππνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 13 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα