Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός."

Transcript

1 Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013- χρηστικοί πίνακες όλων των φορολογιών µε τον νέο ΚΦΕ- Ν. 4172/2013 και τον προηγούµενο ΚΦΕ- Ν. 2238/94. Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. 0

2 Εισηγητής: Γιώργος. Χριστόπουλος Φοροτεχνικός. ( Μέλος του.σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και Γ.Γ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.) 2 η θεµατική ενότητα του σεµιναρίου: Φορολογία Εισοδήµατος: οδοιπορικό στο νέο τοπίο του ΚΦΕ-Ν.4172/2013. Παρελθόν σε λίγο ο ΚΦΕ- Ν.2238/94. ιαφορές και οµοιότητες. Νέες κατηγορίες εισοδηµάτων Απαλλαγές από τη φορολογία ανά κατηγορία εισοδήµατος Έκπτωσηδαπανώνανάκατηγορίαεισοδήµατος (κεφάλαιο, επιχειρηµατικά κέρδη κ.λ.π) Υπεραξία από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας Συντελεστές φορολογίας ανά κατηγορία εισοδήµατος Συντελεστές παρακράτησης φόρου ανά κατηγορία εισοδήµατος Συµψηφισµός ζηµιών Αντικειµενικές δαπάνες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Φορολογία νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων Υποβολή φορολογικών δηλώσεων (προθεσµίες κλπ) ιατάξεις του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε) που δεν θα ισχύουν. Οι στόχοι: Σύµφωνα µε τον Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών «βασικοί µας στόχοι είναι η απλοποίηση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και ο δραστικός περιορισµός του πλήθους των ρυθµίσεων προς διευκόλυνση των πολιτών και του επιχειρηµατικού κόσµου. (δήλωση 2/7/2013). 1. Ο νέος Κ.Φ.Ε. κατά ενότητα: µε το πρώτο µέρος (άρ.1-9) του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος θεσπίζονται 1

3 οι γενικές διατάξεις, µε το δεύτερο µέρος (άρ.10-43) θεσπίζονται διατάξεις σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Εδώ επισηµαίνουµε µια κρίσιµη διευκρίνιση: Όπως θα δούµε στο Τρίτο Μέρος, για τη φορολογία των Νοµικών προσώπων τα οποία ορίζει το άρθρο 45, όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες θεωρούνται έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Συνεπώς τα άρθρα (άρθρα ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) προσδιορίζουν και τα κέρδη των Νοµικών Προσώπων µε το τρίτο µέρος (άρ.44-58) ρυθµίζεται η φορολογία νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, µε το τέταρτο µέρος (άρ.59-64) ρυθµίζονται ζητήµατα παρακράτησης φόρου, µε το πέµπτο µέρος (άρ.65-66), προβλέπονται διατάξεις για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, µε το έκτο µέρος (άρ.67-71) ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος και την προκαταβολή του φόρου και µε το άρθρο 72 προβλέπονται οι µεταβατικές διατάξεις και η έναρξη ισχύος του νοµοθετήµατος. 2. Η φορολογική κατοικία µε το νέο καθεστώς του ΚΦΕ- Ν. 4172/2013 (ισχύς από :) Με τις διατάξεις του άρθρου 3 εισάγεται ο όρος φορολογική κατοικία στο ελληνικό δίκαιο προκειµένου να προσδιοριστούν τα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα, κατά τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Ελλάδας. Τα κριτήρια αυτά είναι η µόνιµη ή κύρια κατοικία, η συνήθης διανοµή και το κέντρο των προσωπικών, οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων. Επισήµανση: Συνεπώς στον νέο ΚΦΕ, σε σχέση µε τον ΚΦΕ Ν.2238/94, δεν συναντάµε τις διατάξεις του άρθρου 76, παρ.5 και 6, που ρυθµίζουν την µεταφορά κατοικίας στην Αλλοδαπή, ούτε τις διατάξεις του άρθρου 61, παρ. 1, 7 και 8, (όπως ισχύουν) που ρυθµίζουν ρητά υποχρεώσεις των κατοίκων εξωτερικού σχετικά µε το πότε υποβάλλουν δήλωση αλλά και τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά στη φορολογική δήλωση. («Υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα αν εµπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε.»). 2

4 Η φορολογική κατοικία µε το νέο καθεστώς του ΚΦΕ- Ν.4172/ (ισχύς από ) 3. Για ποιες πηγές κατηγορίες εισοδήµατος θα µιλάµε από : 4. Καταργείται το οικονοµικό έτος και η υπερδωδεκάµηνη χρήση (άρθρο 8). (Φορολογικό έτος = ηµερολογιακό) Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους που συµπίπτει (ταυτίζεται) µε το ηµερολογιακό και το οποίο, όπως ορίζεται ρητά δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες. Ο όρος «φορολογικό έτος» αντικαθιστά τις έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και οικονοµικό έτος που χρησιµοποιούσε ο παλιός κώδικας. υνατότητα λήξης του φορολογικού έτους την 30η Ιουνίου: 3

5 Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία διατηρείται η δυνατότητα λήξης του φορολογικού έτους την 30η Ιουνίου ακόµη και σε περίπτωση έναρξης ή παύσης εργασιών. Σε καµία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. 5. Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωµα είσπραξής του: Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8, τίθεται ως γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης εισοδήµατος το σύστηµα της δεδουλευµένης βάσης, δηλαδή ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωµα είσπραξης του εισοδήµατος. Παράδειγµα: Α.Ε. µε απόφαση της Γ.Σ. εγκρίνει τον µήνα Οκτώβριο του 2014 προµέρισµα στους µετόχους. Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος είναι ο µήνας Οκτώβριος 2014 όπου τότε οι µέτοχοι αποκτούν το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος. Συνεπώς Καταργείται η αυτοτέλεια της Χρήσης. 6. Εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου: Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 προσδιορίζονται τα εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου: Ως «εξαρτώµενα µέλη» του φορολογούµενου, θεωρούνται: α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήµατα οποιασδήποτε πηγής, β) άγαµα τέκνα, εφόσον: είναι ανήλικα έως 18 ετών ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα µε ποσοστό νοητικής ή σωµατικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαµα, διαζευγµένα ή σε χηρεία: - τέκνα του φορολογούµενου, - αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων. δ) ανιόντες, ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και µητέρα που έχουν έως τρίτου βαθµού συγγένεια µε το φορολογούµενο ή τον/τη σύζυγο. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις β', δ' και ε' δεν θεωρούνται εξαρτώµενα µέλη, εάν το ετήσιο εισόδηµά τους υπερβαίνει το ποσό των ευρώ και εφόσον συνοικούν µε τον φορολογούµενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ', δεν θεωρούνται εξαρτώµενα µέλη, εάν το ετήσιο εισόδηµά τους υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. 7. Κατάργηση των επί πλέον 2 ετών λόγω ανεργίας ΟΑΕ Συνεπώς καταργείται από η προηγούµενη διάταξη (του ΚΦΕ-ν.2238/94, άρθρο 7), της παράτασης των 2 επί πλέον ετών (µετά το 25ο έτος) κατά τα οποία θεωρούνται προστατευόµενα µέλη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.. 4

6 Προσοχή: τώρα από θα υποβάλει δική του δήλωση το ανήλικο µόνο λόγω προσωπικής εργασίας και λόγω συντάξεων από αποθανόντα γονέα. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα που έχει τη γονική µέριµνα. (άρθρο 67. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων). 8. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ (άρ.10-43) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 12-20) (η 1 η κατηγορία πηγή εισοδήµατος) Ειδική πρόβλεψη στο εισόδηµα µε τα «µπλοκάκια», προϋποθέσεις για να θεωρείται ως εισόδηµα µισθωτών υπηρεσιών: παράδειγµα: αν ένας εργαζόµενος µε µπλοκάκι έχει πέντε πελάτες και συνολικό ετήσιο εισόδηµα ευρώ θα πρέπει το εισόδηµά του από έναν από τους πελάτες του να είναι τουλάχιστον ευρώ και οι ετήσιες επιχειρηµατικές δαπάνες που θα εξέπιπταν, σύµφωνα µε το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό ευρώ. 9 Ενδιαφέρον έχει το άρθρο 13. Παροχές σε είδος = µισθός ): 9α. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήµατος σε εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο συνυπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδηµα: Η ωφέλεια από παραχώρηση αυτοκινήτων υπολογίζεται ως το ποσοστό 30% του αθροίσµατος: (απόσβεσης + τελών κυκλοφορίας + επισκευών + συντηρήσεων, + χρηµατοδοτικού κόστους αγοράς του οχήµατος ή του µισθώµατος). (Το αυτοκίνητο: είτε ως πάγιο είτε µε µίσθωση) 9β. Παροχές σε είδος µε τη µορφή δανείου = µισθός σε είδος Η διαφορά µεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόµενος στη διάρκεια του ηµερολογιακού µήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συµφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος.!! Το επιτόκιο θα ορίζεται ως µέσο επιτόκιο αγοράς µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατά τον ίδιο µήνα. Η προκαταβολή µισθού άνω των 3 µηνών θεωρείται δάνειο. 9γ. Παραχώρηση κατοικίας: συνυπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδηµα. Λαµβάνεται: το ποσό του µισθώµατος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας (της επιχείρησης), το 3% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. (Μπορεί να αφορά: εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο) 9δ. Ωφέλεια από την άσκηση δικαιώµατος απόκτησης µετοχών. Επίσης θεωρείται µισθός και συνυπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδηµα η ωφέλεια από την άσκηση δικαιώµατος απόκτησης µετοχών. (Μπορεί να αφορά: εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο) 5

7 10. Απαλλαγές εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 14): Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 αναφέρονται περιοριστικά οι κατηγορίες εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντάξεις, που απαλλάσσονται από το φόρο. Ειδικά για το ποσό της διατροφής που λαµβάνει ο/η δικαιούχος βάσει δικαστικής απόφασης διευκρινίζεται ότι απαλλάσσεται του φόρου, δεδοµένου ότι αποτελεί φορολογητέο εισόδηµα του καταβάλλοντος αυτή. Το επίδοµα ανεργίας: Απαλλάσσεται του φόρου εφόσον τα λοιπά εισοδήµατα είναι µέχρι Προσοχή:Για φέτος (2013) το επίδοµα ανεργίας του ΟΑΕ δεν φορολογείται εφόσον τα λοιπά εισοδήµατα του φορολογουµένου που φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις είναι µέχρι ευρώ. (άρθρο 4 του ν.3842/2010). 11. Φορολογικός συντελεστής (άρθρο 15): Το εισόδηµα από µισθούς και συντάξεις. Η φορολογική κλίµακα για τους µισθωτούς και συνταξιούχους που ισχύει από (µε τον Ν. 4110/2013) και η οποία χωρίς αλλαγές θα ισχύσει και από (µε τον Ν. 4172/2013, άρθρο 15). Κλιµάκιο Εισοδήµατος Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) % (ευρώ) Σύνολο Εισοδήµατος (ευρώ) Φόρου (ευρώ) % % Ανω των % 11.α. Η κλίµακα δεν εφαρµόζεται για το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτούν: α) οι αξιωµατικοί που υπηρετούν σε πλοία του εµπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται µε 15% και β) το κατώτερο πλήρωµα που υπηρετεί σε πλοία του εµπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται µε 10%. 6

8 11β. Αυτοτελώς µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης Φορολογείται (άρθρο 15): α) η αποζηµίωση απόλυσης: β) τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους από οµαδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής επιχείρησης: στα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους και κατά το µέρος που αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει η επιχείρηση στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής του προσωπικού της διενεργείται παρακράτηση φόρου ως εξής: α) µε 10% για εφάπαξ καταβαλλόµενα ποσά µέχρι ευρώ, β) µε 20%) για εφάπαξ καταβαλλόµενα ποσά πάνω από ) ευρώ, γ) µε 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόµενη παροχή. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα ποσά αυτά. 12. Μειώσεις του φόρου στο εισόδηµα από µισθούς και συντάξεις ( άρθρο 16) που προκύπτει µε την εφαρµογή της κλίµακας. Ο φόρος µειώνεται κατά µέχρι φορολογητέο εισόδηµα ευρώ. Προσοχή: Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι µικρότερος των ευρώ το ποσό µείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. ηλαδή στις περιπτώσεις αρνητικού φόρου µετά την αφαίρεση της επιστροφής φόρου το ποσό του αρνητικού φόρου δεν επιστρέφεται. Για φορολογητέο εισόδηµα πάνω από ευρώ, το ποσό µειώνεται κατά 100 ευρώ ανά χίλια ευρώ του φορολογητέου εισοδήµατος. Όταν το φορολογητέο εισόδηµα υπερβαίνει το ποσό των ευρώ δεν χορηγείται µείωση φόρου. 13. Πρόσθετες µειώσεις φόρου για εξαρτώµενα µέλη(άρθρα 17,18,19). (προσοχή: φοροεκπτώσεις µόνο σε µισθωτούς και συνταξιούχους) Από παραµένουν σε σχέση µε ότι ισχύει φέτος (2013) οι ακόλουθες φοροεκπτώσεις για τα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και από συντάξεις: για εξαρτώµενα µέλη(άρθρο 17): πρόσθετη µείωση του φόρου η οποία ανέρχεται στα 200 ευρώ. (Σηµ. µόνο για το εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις) Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες (άρθρο 18): Με το άρθρο 18 επιχειρείται ο προσδιορισµός των ιατρικών δαπανών προκειµένου να εφαρµοστεί η µείωση φόρου κατά 10% σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήµατος. Η χορηγούµενη µείωση η δεν µπορεί να υπερβεί τις ευρώ. Μειώσεις φόρου για δωρεές (άρθρο19): µείωση φόρου για τις δωρεές σε ποσοστό 10%.Το ποσό των δωρεών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήµατος. 7

9 Παρατηρήσεις: Συνεπώς σε σχέση µε ότι ισχύει φέτος (2013), µε τον Ν. 4110/2013, δεν εκπίπτουν από : Οι δωρεές ασθενοφόρων, ιατρικών µηχανηµάτων σε κρατικά και δηµοτικά νοσοκοµεία και νοσοκοµεία καθώς και τροφίµων στην Τράπεζα τροφίµων. Το ποσό (µέχρι ευρώ) της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο. Επίσης η δαπάνη για φαρµακευτική περίθαλψη στον Ν.4110/2013 που οριζόταν ως χωριστή στα ιατρικά, τώρα εδώ στο άρθρο 18 του Ν. 4172/2013, ορίζεται «γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη γενικά». 14. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (άρθρα 21-29). (η 2 η κατηγορία πηγή εισοδήµατος) Κάθε 3 οµοειδείς συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα εντός ενός εξαµήνου θεωρούνται συστηµατική διενέργεια πράξεων. Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η παραπάνω περίοδος είναι 2 έτη. (άρθρο 21 παρ.3) Προσαύξηση περιουσίας = κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Θα φορολογείται µε 33% (άρθρο 29) 15. Γενικές προϋποθέσεις έκπτωσης επιχειρηµατικών δαπανών (άρθρο 22:) α) πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εµπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της πραγµατικής, στη βάση έµµεσων µεθόδων ελέγχου, γ) εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά. Προσοχή: «εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται» (Με τη διατύπωση αυτή προαναγγέλλεται ότι καταργείται η αυτοτέλεια της Χρήσης). 16. Μη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες (άρθρο 23) εν εκπίπτουν οι ακόλουθες δαπάνες: (13 περιπτώσεις): α) ΟΧΙ τόκοι από δάνεια που λαµβάνει η επιχείρηση από τρίτους, (όχι από Τράπεζες) κατά το ποσό που υπερβαίνουν τους τόκους σε δάνεια αλληλόχρεων λογαριασµών Τραπεζών προς Επιχειρήσεις) β) ΟΧΙ κάθε δαπάνη αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών πάνω από 500 ευρώ που δεν εξοφλείται µε τη χρήση τραπεζικού µέσου πληρωµής, γ) ΟΧΙ οι µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, (σηµ. συνεπώς οι µισθοί αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση) δ) ΟΧΙ προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εκτός των οριζοµένων στο άρθρο 26, ε) ΟΧΙ πρόστιµα και ποινές, περιλαµβανοµένων των προσαυξήσεων, στ) ΟΧΙ η παροχή ή λήψη αµοιβών σε χρήµα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκηµα, ζ) ΟΧΙ ο φόρος εισοδήµατος, συµπεριλαµβανοµένων του τέλους επιτηδεύµατος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ. Π. Α.) που αναλογεί σε µη εκπιπτόµενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ. Π. Α. εισροών, η) ΟΧΙ το τεκµαρτό µίσθωµα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης 8

10 κατά το µέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, θ) ΟΧΙ οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων για τη σίτιση και διαµονή πελατών ή εργαζοµένων της Επιχείρησης κατά το ποσό πάνω από 300 ευρώ ( για κάθε άτοµο. Η δαπάνη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήµατος της επιχείρησης, ι) ΟΧΙ οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, (σίτιση και διαµονή φιλοξενούµενων προσώπων) κατά το ποσό πάνω από 300 ευρώ (ανά άτοµο) Η δαπάνη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήµατος της επιχείρησης, ια) ΟΧΙ οι δαπάνες ψυχαγωγίας. (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις µε κύριο αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής), ιβ) ΟΧΙ προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και ιγ) ΟΧΙ το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος µη συνεργάσιµο ή που υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., (σηµ. µαχητή η διάταξη. ηλαδή η δαπάνη εκπίπτεται αν ο φορολογούµενος αποδείξει ότι αφορούν πραγµατικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίων µε σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή). Επίσης εκπίπτονται οι δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νοµική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους - µέλους. 17. Σηµαντικές επισηµάνσεις: Εκπτώσεις δαπανών (άρθρα 22, 23) Φόροι: Πριν δεν εξέπιπταν ενώ τώρα εκπίπτουν: - ο φόρος υπεραξίας λόγω αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων του ν. 2065/ ο φόρος ακίνητης περιουσίας του ν. 3842/ το ενιαίο τέλος ακινήτων του ν. 3634/2008. το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών του ν. 4021/2011. Έκτακτες Εισφορές: - Οι εισφορές δεν εκπίπτουν (και εποµένως δεν εκπίπτει η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης επί των φωτοβολταικών του ν. 4093/2012). - Κατάργηση 10% επί των αγορών για την εύρεση του κόστους πωληθέντων. 18. Αποσβέσεις (άρθρο 24) - Αλλαγή των αποσβέσεων. Παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης των αποσβέσεων των στοιχείων του ενεργητικού από τον κύριο των παγίων αλλά και από τον µισθωτή σε περίπτωση χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης. τα παράδοξα Προσοχή: Εδώ η διάταξη είναι ηµιτελής: Παράδειγµα: Με σύµβαση ο εκµισθωτής (κύριος) αγόρασε ένα περιουσιακό στοιχείο (π.χ. µηχάνηµα, ή ακίνητο) και το παραχωρεί έναντι µισθώµατος στον µισθωτή (χρήστη). Ο πρώτος δεν αφαιρεί τίποτα ενώ ο µισθωτής και το µίσθωµα και την απόσβεση! 9

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ(για όλα τα πάγια παλιά και καινούργια) Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιοµηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, µη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθµοί, περιλαµβανοµένων των παραρτηµάτων τους (και ειδικών οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης) Συντελεστής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος) 4% Εδαφικές εκτάσεις που χρησιµοποιούνται σε εξόρυξη και λατοµεία, εκτός αν χρησιµοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης Μέσα µαζικής µεταφοράς, περιλαµβανοµένων αεροσκαφών, σιδηροδροµικών συρµών, πλοίων και σκαφών 5% 5% Μηχανήµατα, εξοπλισµός εκτός Η/Υ και λογισµικού 10% Μέσα µεταφοράς ατόµων 16% Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων («εσωτερικές εµπορευµατικές µεταφορές» ) Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 12% 10% Εξοπλισµός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισµικό 20% Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10% Επισηµάνσεις- Σχόλια: Εδώ υπάρχουν ερµηνευτικά προβλήµατα: - Επιχείρηση µισθώνει και κάνει βελτιώσεις. Αποσβένει µε 4%. Το υπόλοιπο τι θα το κάνει; - Επίσης έξοδα απόκτησης :π.χ αγόρασε πάγιο (ακίνητο). φόρος µεταβίβασης ευρώ. Τι θα κάνει το ποσό αυτό. - Πρέπει να πάρει θέση το Υπουργείο. 19. Αποτίµηση αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων (άρθρο 25) Με το άρθρο 25 παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα επιλογής της µεθόδου αποτίµησης των αποθεµάτων και ηµικατεργασµένων προϊόντων, µε την επιφύλαξη βέβαια ότι κατόπιν επιλογής µίας µεθόδου αποτίµησης δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της για τα επόµενα τέσσερα έτη µετά το φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά η εφαρµοσθείσα µέθοδος. 10

12 Επισήµανση: Εδώ βλέπουµε κατάργηση του10% επί των αγορών για την εύρεση του κόστους πωληθέντων. 20. Επισφαλείς απαιτήσεις (άρθρο 26): για ποσά απαιτήσεων µέχρι ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστηµα άνω των δώδεκα µηνών, η επιχείρηση µπορεί να σχηµατίσει πρόβλεψη για το 100% της απαίτησης, Προϋπόθεση να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώµατος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. (κατάθεση διαταγής πληρωµής, σφράγιση επιταγής κ.α.). Για τα ποσά άνω των ευρώ: Επισφαλείς απαιτήσεις (άρθρο 26) Γιαταποσάάνωτων ευρώ προβλέπεται κλιµακωτός σχηµατισµός προβλέψεων, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 21. Μεταφορά ζηµιών (άρθρο 27) Εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα µεταφοράς της ζηµίας προς συµψηφισµό µε επιχειρηµατικά κέρδη διαδοχικά στα επόµενα 5 φορολογικά έτη µόνο µε κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητας και όχι µε λοιπά έσοδα. Κατάργηση προθεσµίας υποβολής της δήλωσης µέχρι τέλους του οικείου οικον. έτους. Ωστόσο, εισάγονται νέες διατάξεις οι οποίες αφορούν: Τις ζηµίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή (απαιτείται να δοθούν διευκρινίσεις). Επίσης δεν έχει εφαρµογή η µεταφορά των ζηµιών σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους µεταβληθεί η άµεση ή έµµεση ιδιοκτησία του µετοχικού κεφαλαίου ή τα δικαιώµατα ψήφου της επιχείρησης σε ποσοστό πάνω από 33% της αξίας ή του αριθµού τους. Η συγκεκριµένη διάταξη δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση όπου ο φορολογούµενος αποδείξει ότι η µεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά για εµπορικούς ή επιχειρηµατικούς λόγους. Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την και µετά. 22. Έµµεση µέθοδος προσδιορισµού κερδών (Άρθρο 28). Το εισόδηµα των φυσικών προσώπων και των νοµικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα θα προσδιορίζεται µε τις έµµεσες µεθόδους ελέγχου σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας, (άρθρο 27). Πότε? 11

13 όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφικά, κλπ. µε αποτέλεσµα να καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις ή όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκοµίζονται τα βιβλία και λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα για έλεγχο µετά από δύο προσκλήσεις. Προσοχή: δεν ισχύει αναδροµικά για ελέγχους χρήσεων µέχρι και , αλλά για φορολογικές περιόδους που κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής. 23. Φορολογικός συντελεστής στα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα φυσικών προσώπων (άρθρο 29.) Φορολογικός συντελεστής στα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα φυσικών προσώπων (άρθρο29) Φορολογούνται µε την ακόλουθη κλίµακα (όπως και για φέτος ): Μείωση κατά 50% στα φυσικά πρόσωπα (νέες ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και νέους ελεύθερους επαγγελµατίες) µειώνεται κατά 50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα τους από επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις ευρώ. Αγρότες - Κατάργηση αντικειµενικού προσδιορισµού του εισοδήµατος και των ενοικίων γεωργικής γής. - Κατάργηση απαλλαγής δωρεάν παραχώρησης ακινήτων συζύγων + τέκνων. - Κατάργηση έκπτωσης ενοικίου. - Κατάργηση έκπτωσης του 25% των παγίων. - Κατάργηση της απαλλαγής του εισοδήµατος των ή λόγω εξισωτικών αποζηµιώσεων κατά κύριο επάγγελµα αγροτών. 12

14 24. Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες (άρθρο 31) εν επέρχονται διαφορές σε σχέση µε το προηγούµενο καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 17 του ΚΦΕ-Ν.2238/94, όπως ισχύει µέχρι η µόνη µεταβολή είναι η: «β) Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατοµικώς ή µε τη µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης ή ανώνυµης εταιρείας ή περιορισµένης ευθύνης εταιρίας ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή αγορά εταιρικών µερίδων και χρεογράφων γενικώς». 25. ιαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός του φόρου αυτής(άρθρο 34). Η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του τεκµαρτού και του συνολικού εισοδήµατος φορολογείται: α) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου, 15 εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από µισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων του προκύπτει από µισθωτή εργασία και συντάξεις, ή β) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εισοδηµάτων του δεν προκύπτει από µισθωτή εργασία και συντάξεις. (Βλ. αντίστοιχα το άρθρο 19 του ΚΦΕ-Ν.2238/94 όπως ισχύει µέχρι ). 26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (άρθρα 35-40). (η 3 η κατηγορία- πηγή εισοδήµατος). 26 α. Με τις διατάξεις του άρθρου 35 ορίζεται η γενική έννοια του εισοδήµατος σύµφωνα µε το µοντέλο του ΟΟΣΑ και περιλαµβάνει το εισόδηµα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο που προκύπτει στο φορολογικό έτος σε µετρητά ή σε είδος, από: α. τα µερίσµατα (άρθρο 36) β. τους τόκους (άρθρο 37) γ. τα δικαιώµατα (royalties) άρθρο 38 και δ. το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39). 13

15 26β. Το εισόδηµα από κεφάλαιο κατά περίπτωση φορολογείται σύµφωνα µε το άρθρο 40 ως ακολούθως: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ Από Κεφάλαιο Με τον ΚΦΕ (Ν.2238/94) Μέχρι Με τον νέο ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) Από 01/01/ Μερίσµατα (άρθρο 40 παρ. 1) 2. Τόκοι (άρθρο 40 παρ. 2) 3. ικαιώµατα (royalties) (άρθρο 40 παρ. 3) έως και Ακίνητη περιουσία: πάνω (άρθρο 40 παρ. 4) από % 10% 15% 15% 25% 20% 10% 11% 33% 33% 26γ. Κρίσιµες επισηµάνσεις - προσοχή: 1. Εδώ στο άρθρα 35 έως 40 που ορίζουν τη φορολογία και τους συντελεστές από τις τέσσερες περιπτώσεις του εισοδήµατος από Κεφάλαιο αφορά όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. 2. Αντίθετα όταν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα (σηµ. τα ορίζει το άρθρο 45), τότε όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες θεωρούνται έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Συνεπώς θεωρούνται έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα και τα παραπάνω έσοδα από κεφάλαιο. 3. Εποµένως το ερώτηµα που προκύπτει είναι αφού για τα φυσικά πρόσωπα το εισόδηµα από κεφάλαιο φορολογείται µε τους παραπάνω συντελεστές, εάν µε αυτούς εξαντλείται και πότε η φορολογική υποχρέωση. Απάντηση στο ερώτηµα που δεν επιδέχεται αµφισβήτηση µας δίνει η διατύπωση στα άρθρα 36, παρ. 2, 37, παρ.4, 38, παρ.2, καθώς και στο άρθρο 64, παρ.3 και 4 που αφορά την παρακράτηση φόρου φορολόγηση στην πηγή. Έτσι εφόσον η διανοµή των µερισµάτων, οι τόκοι, το εισόδηµα από δικαιώµατα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., (άρθρα 59 έως 64) που αναφέρεται στην παρακράτηση φόρου, ο παρακρατούµενος φόρος για το συγκεκριµένο είδος εισοδήµατος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση µόνο για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους και δεν διατηρούν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 4. Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήµατος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, κατά περίπτωση. 14

16 26δ. Ειδικότερα για το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39): Ο όρος «εισόδηµα από ακίνητη περιουσία» σηµαίνει το ακαθάριστο εισόδηµα, σε χρήµα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκµίσθωση ή την ιδιοχρησιµοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Όταν το ακίνητο ιδιοχρησιµοποιείται ή παραχωρείται δωρεάν για χρήση, το εισόδηµα υπολογίζεται τεκµαρτά στο 3% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Κατ' εξαίρεση όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση κατοικίας µέχρι 200 τ.µ., προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, το τεκµαρτό εισόδηµα απαλλάσσεται από το φόρο. Προσοχή: O συµπληρωµατικός φόρος 1,5% και 3% στο ακαθάριστο εισόδηµα από εκµίσθωση και από ιδιόχρηση ακινήτων (εκτός δηλαδή από ιδιοκατοίκηση ) όπως ισχύει σήµερα µε τις διατάξεις του ΚΦΕ- Ν.2238/94 (άρθρα 9, παρ.5, 10, παρ.2, 109,παρ.3) καταργείται από ε.Εκπίπτουν δαπάνες στο εισόδηµα από την ακίνητη περιουσία; Εκπίπτουν οι ακόλουθες δαπάνες µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Αν ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό 5% για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου. - Το µίσθωµα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης. - Οι δαπάνες αντιπληµµυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό 10%. - Το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλει, βάσει νόµου, ο εκµισθωτής στο µισθωτή για τη λύση της µισθωτικής σχέσης του ακινήτου. Ειδικά: - Για τα Ν.Π.. και τα ιδρύµατα εκπίπτει το 75% όλων των δαπανών. - Για το Άγιο όρος εκπίπτει το 100% όλων των δαπανών. - Για τα Ν.Π.Ι. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπίπτει το 75% των δαπανών επισκευής +συντήρησης + ανακαίνισης + πάγιες και λειτουργικές δαπάνες. 26στ. Παρατηρήσεις- σχόλια: 1. στις δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδηµα από ακίνητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα απουσιάζει η έκπτωση 3% ή 5% για αποσβέσεις. 2. επίσης δεν θα ισχύει η έκπτωση 40% για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αµοιβή δικηγόρου για δίκες µισθωτικών διαφορών κλπ. 3. εν θα υπάρχει απαλλαγή από την δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης µεταξύ συζύγων, κατά κύριο επάγγελµα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. 4. εν θα υπολογίζεται το τεκµαρτό µίσθωµα από ιδιοκατοίκηση όπως πριν όπου δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 3,5% της αξίας του ακινήτου, (µε το γινόµενο των εξής παραγόντων... άρθρο 22, παρ. 2 του ΚΦΕ-Ν.2238/94) 5. εν µπαίνουν επίσης οι περιορισµοί που ίσχυαν στο µίσθωµα της οικοδοµής (όχι µικρότερο από το 3,5% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, που εκµισθώνεται και χρησιµοποιείται ως κατοικία), ή όχι ανώτερο από το 5% ούτε µικρότερο από 3,5%, σε περίπτωση που η οικοδοµή χρησιµοποιήθηκε µε άλλον τρόπο από τον ιδιοκτήτη, το νοµέα, τον επικαρπωτή κ.λπ. ή κατοικήθηκε ή χρησιµοποιήθηκε µε άλλο τρόπο από τρίτο, χωρίς αντάλλαγµα. 15

17 6. εν προβλέπεται ως εισόδηµα από ακίνητο του οικοπεδούχου στην περίπτωση ανέγερσης κτίσµατος σε αυτό µε δαπάνες του µισθωτή, η αξία που έχει κατά το χρόνο της ανέγερσης η οικοδοµή που ανεγέρθηκε, αν µετά τη λήξη του χρόνου της µίσθωσης του εδάφους η οικοδοµή παραµένει στην κυριότητα του εκµισθωτή, σύµφωνα µε το άρθρο 21, παρ. 1β, του ΚΦΕ-Ν. 2238/94). Προσοχή: η περίπτωση αυτή ρυθµίζεται τώρα στον νέο ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, ως υπεραξία, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 41, παρ.2. Βλ. πιο κάτω. 7. Ακόµη παρατηρούµε ότι ο νέος ΚΦΕ, δεν προβλέπει απαλλαγή στο «ακαθάριστο τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση γενικά», που προέβλεπε στο άρθρο 6 ο προηγούµενος ΚΦΕ- Ν. 2238/94. Εδώ στο άρθρο 39 θεωρεί ως φορολογητέο τεκµαρτό εισόδηµα (σε είδος), που αποτιµάται στην αγοραία αξία, το εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση και το οποίο υπολογίζεται όπως αναφέρουµε παραπάνω στο 3% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Παράλληλα παραµένει και στον νέο ΚΦΕ, η ρύθµιση και ο τρόπος υπολογισµού της τεκµαρτής (αντικειµενικής) δαπάνης, ως τεκµήριο στην κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία που ισχύει σήµερα µε τον προηγούµενο ΚΦΕ. Συνεπώς πρέπει να πάρει θέση εδώ το Υπουργείο για να µην προκύψει ερµηνευτικό ζήτηµα. 8. Μια άλλη σηµαντική απουσία στις διατάξεις του νέου ΚΦΕ, σε σχέση µε τον προηγούµενο (άρθρο 4, παρ, 7), είναι η περίπτωση των ανείσπρακτων ενοικίων και τόκων, που προέβλεπε την δυνατότητα στο δικαιούχο, να µη τα συνυπολογίζει στο συνολικό καθαρό εισόδηµα του, εφόσον εκχωρηθούν στο ηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. 27. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Φυσικά πρόσωπα). 27α. Φορολόγηση των κερδών που προκύπτουν από τη µεταβίβαση ακινήτων (άρθρο 41.) Υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος 15% η υπεραξία στη µεταβίβαση µε επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών µεριδίων αυτής ή εµπραγµάτου δικαιώµατος επί ακίνητης περιουσίας ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή συµµετοχών οι οποίες έλκουν άνω του 50% της αξίας τους άµεσα ή έµµεσα από ακίνητη περιουσία και δεν συνιστά επιχειρηµατική δραστηριότητα, Στο φόρο υποβάλλεται η διαφορά (τιµή πώλησής µείον τιµή κτήσης), µειωµένη µε την εφαρµογή των πιο κάτω συντελεστών παλαιότητας µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Εξαιρείται υπεραξία έως ευρώ µε διακράτηση 5ετίας. Η εξαίρεση δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα τα οποία πραγµατοποιούν πέραν της µίας (1) µεταβίβασης εντός της 5ετίας Στην έννοια του εισοδήµατος εµπίπτει και η αγοραία αξία του κτίσµατος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου µε δαπάνες του µισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου µε τη λήξη ή διακοπή της µισθωτικής σχέσης. Στην περίπτωση αυτή, ως υπεραξία θεωρείται η αγοραία αξία του κτίσµατος, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα 2/3 της αντικειµενικής αξίας του οικοπέδου µαζί µε το συστατικό αυτού κτίσµα. 16

18 Σε φόρο 15% υποβάλλεται η διαφορά (τιµή πώλησής µείον τιµή κτήσης), µειωµένη µε την εφαρµογή των ακόλουθων συντελεστών παλαιότητας 27β. Κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από µεταβίβαση τίτλων (15%) (άρθρο 42) Υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος 15% η υπεραξία που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση των ακόλουθων τίτλων, καθώς και µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης. (Προσοχή: εφόσον δεν συνιστά επιχειρηµατική δραστηριότητα). α) µετοχές σε εταιρεία εισηγµένη ή µη σε χρηµατιστηριαρκή αγορά, β) µερίδια ή µερίδες σε προσωπικές εταιρείες, γ) κρατικά οµόλογα και έντοκα γραµµάτια ή εταιρικά οµόλογα, δ) παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Η υπεραξία υπολογίζεται η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούµενος και της τιµής πώλησης που εισέπραξε. Όταν οι µεταβιβαζόµενοι τίτλοι είναι εισηγµένοι σε χρηµατιστηριακή αγορά, η τιµή κτήσης και η τιµή πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηµατιστηριακή εταιρεία κατά την ηµέρα διακανονισµού της συναλλαγής. Όταν οι µεταβιβαζόµενοι τίτλοι δεν είναι εισηγµένοι, η τιµή πώλησης προσδιορίζεται µε βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους µεταβιβαζόµενους τίτλους κατά το χρόνο της µεταβίβασης ή το τίµηµα που αναγράφεται στη σύµβαση µεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. Αν η τιµή κτήσης δεν µπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι µηδενική...αν προκύψει ζηµιά? Σε περίπτωση που ο προσδιορισµός της υπεραξίας καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται επ' αόριστον και συµψηφίζεται µόνο µε µελλοντικά κέρδη υπεραξίας. 17

19 28. Ανακεφαλαιώνοντας τη φορολογία υπεραξίας από τη µεταβίβαση κεφαλαίου παραθέτουµε τον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ Από υπεραξία µεταβίβασης Κεφαλαίου. (4 η κατηγορία - πηγή εισοδήµατος) Με τον ΚΦΕ (Ν.2238/94) Μέχρι Με τον νέο ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) Από 01/01/ Υπεραξία µεταβίβασης ακινήτων. (άρθρο 41 και 43) 20% 15% 2. Υπεραξία µεταβίβασης τίτλων (άρθρο 42 και 43): α) µετοχές σε εταιρεία εισηγµένη ή µη σε χρηµατιστηριακή αγορά, β) µερίδια ή µερίδες σε προσωπικές εταιρείες, γ) κρατικά οµόλογα και έντοκα γραµµάτια ή εταιρικά οµόλογα, δ) παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. * 15% * (για Φυσικά πρόσωπα): Μετοχές µη εισηγµένες 5% µέχρι (άρθρο 13 του ΚΦΕ- Ν. 2238/94) Μετοχές εισηγµένες (απαλλαγή) Υπεραξία κρατικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων. (απαλλαγή Παράγωγα (απαλλαγή) 29. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (άρθρα 44-58) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (επισηµάνσεις): - Με τον νέο ΚΦΕ έχουµε ενσωµάτωση των προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ ) και των κοινοπραξιών, αστικών εταιριών κλπ στα νοµικά πρόσωπα. - Τα νοµικά πρόσωπα µε απλογραφικά βιβλία φορολογούνται µε την κλίµακα των επιχειρηµατικών κερδών των φυσικών προσώπων. - Όλα τα έσοδα των νοµικών προσώπων θεωρούνται επιχειρηµατικά κέρδη. - Στην έννοια των µερισµάτων περιλαµβάνονται και τα κέρδη από συµµετοχές σε προσωπικές εταιρίες κλπ. - Συµψηφισµός όλων των ζηµιών των δραστηριοτήτων διότι όλα τα έσοδα θεωρούνται κέρδη επιχειρηµατικής δραστηριότητας. - Τα εργοτάξια των αλλοδαπών επιχειρήσεων αν είναι πάνω από 3 µήνες θεωρούνται µόνιµη εγκατάσταση εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την 18

20 Σύµβαση Αποφυγής της ιπλής Φορολογίας. Φορολογία Ν.Π - Συντελεστές φορολογίας (άρθρο 58) Νοµικά πρόσωπα µε διπλογραφικά βιβλία 26%. Νοµικά πρόσωπα µε απλογραφικά βιβλία: < % > % Αγροτικές εκµεταλλεύσεις: Αγροτικά Ν.Π µε απλογραφικά βιβλία < % > % Αγροτικά Ν.Π µε διπλογραφικά βιβλία 26%. Αγροτικοί συνεταιρισµοί 13%. Οµάδες παραγωγών 13%. Συνοπτικός πίνακας: 30. Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων (άρθρο 48). απαλλάσσονται από το φόρο, εφόσον: α) ο λήπτης φορολογούµενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 10% της αξίας ή το πλήθος του µετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου του νοµικού προσώπου που διανέµει, και β) το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής διακρατείται επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) µήνες, και γ) το νοµικό πρόσωπο που προβαίνει σε διανοµή κερδών, τα οποία υπόκεινται σε φόρο, δεν έχει έδρα σε κράτος που περιλαµβάνεται στα µη συνεργάσιµα κράτη σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Κ.Φ.Ε.. 19

21 31. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ-φορολόγηση στη πηγή.(άρθρα 59 έως64) Παρακράτηση στην πηγή 31α. Παρακράτηση στην πηγή (άρθρα 59 και 61) κάνουν: Σύµφωνα µε το άρθρο 59: α) κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που διενεργεί πληρωµές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζοµένους τους, β) κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα, γ) ταµεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόµοιες οντότητες που διενεργούν πληρωµές στους ασφαλισµένους τους. δ) οι συµβολαιογράφοι για τις συναλλαγές της περίπτωσης στ' του άρθρου 62 (σηµ. η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το άρθρο 41). Προσοχή: Εάν δεν διενεργείται παρακράτηση, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το φόρο που δεν παρακρατήθηκε, καθώς και τυχόν πρόστιµα και ποινές που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία. Εισόδηµα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση. Στο άρθρο 61 γίνεται ειδικότερη διατύπωση για τα υπόχρεα πρόσωπα σε παρακράτηση (φυσικά και νοµικά) : Κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούµενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωµές σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 62, καθώς και οι συµβολαιογράφοι για τις συναλλαγές της περίπτωσης στ' του άρθρου 62 υποχρεούται σε 20

22 παρακράτηση φόρου όπως ορίζεται στο άρθρο β. Ποια εισοδήµατα (σηµ. ο νοµοθέτης χρησιµοποιεί πλέον τον όρο πληρωµές ) υπόκειται σε παρακράτηση και µε οιούς συντελεστές (άρθρα 62 και 64): - Για µισθούς και συντάξεις µε τη κλίµακα των µισθωτών υπηρεσιών µε αναγωγή σε ετήσια βάση. - Για µερίσµατα 10%. Η παρακράτηση αυτή διενεργείται και σε νοµικά πρόσωπα και σε φυσικά πρόσωπα. Στα φυσικά πρόσωπα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. - Για τόκους 15%. Η παρακράτηση αυτή διενεργείται και σε νοµικά πρόσωπα και σε φυσικά πρόσωπα. Στα φυσικά πρόσωπα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. - Για δικαιώµατα (royalties) και λοιπές πληρωµές 20%. Η παρακράτηση αυτή διενεργείται και σε νοµικά πρόσωπα και σε φυσικά πρόσωπα. Στα φυσικά πρόσωπα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. - Υπεραξία µεταβίβασης τίτλων 15%. Η παρακράτηση αυτή διενεργείται και σε νοµικά πρόσωπα και σε φυσικά πρόσωπα. Στα φυσικά πρόσωπα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. - Για την υπεραξία από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο 15%. Η παρακράτηση αυτή διενεργείται από τους συµβολαιογράφους µόνο σε φυσικά πρόσωπα. - Για αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες 20%. Η παραπάνω παρακράτηση διενεργείται µόνο σε φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα και δεν διενεργείται όταν ο δικαιούχος της αµοιβής είναι νοµικό πρόσωπο. Ειδικά, κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και λαµβάνει αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες ή και αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, µε δικαίωµα επιλογής είτε εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης είτε φορολογίας µε γενικές διατάξεις. - Για το ασφάλισµα (ανήκει στα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία, βλ. άρθρο 12), που καταβάλλεται µε τη µορφή περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). - Για παροχή υπηρεσιών, προµήθεια αγαθών στο δηµόσιο, ν.π.δ.δ κ.λπ: αα) ποσοστό 1% για τα υγρά καύσιµα και τα προϊόντα καπνοβιοµηχανίας, ββ) ποσοστό 4% για τα λοιπά αγαθά και γγ) ποσοστό 8% για την παροχή υπηρεσιών. Η παρακράτηση αυτή διενεργείται και σε νοµικά πρόσωπα και σε φυσικά πρόσωπα. - Τέλος σηµειώνεται ότι για τις αµοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµοσίων, δηµοτικών και κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής 3% επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του µισθώµατος. Επανάληψη επισηµάνσεων: (βλ. και εδώ τις επισηµάνσεις στην παραπάνω παρ.26γ) Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση στα παραπάνω εισοδήµατα πληρωµές σε περίπτωση που αυτός που λαµβάνει την πληρωµή, είναι φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό δεν ισχύει (δηλαδή δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου της αµοιβής) για τις αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες που λαµβάνει φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή νοµικό πρόσωπο ή 21

23 νοµική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, στις οποίες παρακρατείται φόρος 20%. Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήµατος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, κατά περίπτωση. 32. Πίνακες παρακράτησης κατά κατηγορία εισοδήµατος: 22

24 23

25 Παρακράτηση φόρου στην υπεραξία από τη µεταβίβαση κεφαλαίου Από υπεραξία µεταβίβασης Κεφαλαίου. (4 η καταηγορία- πηγή εισοδήµατος) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ Με τον ΚΦΕ (Ν.2238/1994) Μέχρι Με τον νέο ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) Από 01/01/ Υπεραξία µεταβίβασης ακινήτων. (άρθρο 41 και 43) 20% 15% 2. Υπεραξία µεταβίβασης τίτλων (άρθρο 42 και 43): α) µετοχές σε εταιρεία εισηγµένη ή µη σε χρηµατιστηριακή αγορά, β) µερίδια ή µερίδες σε προσωπικές εταιρείες, γ) κρατικά οµόλογα και έντοκα γραµµάτια ή εταιρικά οµόλογα, δ) παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. * 15% * (για Φυσικά πρόσωπα): Μετοχές µη εισηγµένες 5% µέχρι (άρθρο 13 του ΚΦΕ- Ν. 2238/94) Μετοχές εισηγµένες (απαλλαγή) Υπεραξία κρατικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων. (απαλλαγή Παράγωγα (απαλλαγή) 24

26 33. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ (άρθρα 67-71). 33α. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων (άρθρο 67). Ο φορολογούµενος που έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήµατά του, τα φορολογούµενα µε οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόµενα, στη Φορολογική ιοίκηση ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση αυτή µπορεί να υποβάλλεται στη Φορολογική ιοίκηση σε έγχαρτη µορφή. Η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου του αµέσως επόµενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος αποβιώσει ή µεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάµου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά τους στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδηµα καθενός συζύγου. 25

27 Οι τυχόν ζηµίες του εισοδήµατος του ενός συζύγου δεν συµψηφίζονται µε τα εισοδήµατα του άλλου συζύγου. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήµατα της συζύγου του. Ειδικότερα οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήµατά του, εφόσον: α. Έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούµενος. β. Ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση. Εδώ υπενθυµίζουµε ότι: Το εισόδηµα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήµατα και φορολογείται στο όνοµα του γονέα που ασκεί τη γονική µέριµνα και σε κάθε περίπτωση στο όνοµα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ' αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. (παράγραφος 4 του άρθρου 11, εξαρτώµενα πρόσωπα), εκτός από τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδηµάτων για τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση: α) το εισόδηµα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση και β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της µητέρας του. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, οι εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η µη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται µε αυτήν. Σχόλιο µε σηµασία: πάλι ο νοµοθέτης παρότι ορίζει (πιο πάνω ) ρητά ότι η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου, «αυτοδιαψεύδεται» λέγοντας ότι ο χρόνος υποβολής καθορίζεται και µε Υπ. Απόφαση. 33β. Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων (άρθρο 68). Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες (άρθρο 45) υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα εισοδήµατά τους στη Φορολογική ιοίκηση. Η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου µέχρι και την 30ή Ιουνίου του αµέσως επόµενου φορολογικού έτους. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε 1 µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους - µέσα σε 1 µήνα από τη λήξη του, επιφυλασσοµένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως µε τη λήξη της εκκαθάρισης. Για τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόµο εκκαθάριση, η δήλωση υποβάλλεται µέσα 1 µήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται µε αυτήν. 26

28 33γ. Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα (άρθρο 69). εν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου (άρθρο 70): εν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου και δεν περιορίζεται στο µισό (27,5%) η προκαταβολή, στις εξής περιπτώσεις: όταν το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ, και όταν στην υποβαλλόµενη δήλωση περιλαµβάνονται µόνο εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και συντάξεις γενικά και από ιδιοκατοίκηση. (άρθρο 69 παρ. 2) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, η Φορολογική ιοίκηση προβαίνει στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου. (άρθρο 69 παρ. 3). Πίνακες µε τις περιπτώσεις προκαταβολής φόρου: 27

29 28

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ.

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμοί Σελ. 1 2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4 3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4 4. Μεταφορά φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης «Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης Το νέο πλαίσιο φορολογίας των Επιχειρήσεων - Οντοτήτων στη χώρα μας, μετά τον Ν 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές,

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, Φορολογικές δηλώσεις 2017: Το έντυπο Ε1! 12 αλλαγές, 10 SOS 5 Μάρτιος, 2017 Δώδεκα αλλαγές και νέους κωδικούς- έκπληξη που αφορούν τις απαλλαγές, τις εκπτώσεις, τα τεκμήρια διαβίωσης και το πόθεν έσχες,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων:

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: 0-20.000,00 22% 20.000,01-30.000,00 29% 30.000,01-40.000,00 37% 40.000,01 και άνω 45% Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 4/4/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέµατα: 1) Παρακράτηση Φόρου Εργοληπτών 3%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 501 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013)

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) 7 Απριλίου 2014 Γεωργία Σταματέλου Γενική Διευθύντρια Προεπισκόπηση Θεμάτων Περιεχόμενα Υποκείμενα του φόρου Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παπαδημητρίου Δημήτριος Msc in Health Management Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

1.3.2. Εταιρική επωνυµία...9 1.3.3. Δηµοσιότητα...9. 1.2.4. Εταιρική σύµβαση...6 1.2.5. Λήψη αποφάσεων...6 1.2.6. Διαχείριση...6

1.3.2. Εταιρική επωνυµία...9 1.3.3. Δηµοσιότητα...9. 1.2.4. Εταιρική σύµβαση...6 1.2.5. Λήψη αποφάσεων...6 1.2.6. Διαχείριση...6 1. Μεταβολές στο δίκαιο των προσωπικών εταιρειών µε το Ν. 4072/2012 Διαχρονική Φορολογία...1 1.1. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε)...1 1.1.1. Βασικά χαρακτηριστικά Ι.Κ.Ε....1 1.1.2. Μετατροπές Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Νοµικών Προσώπων ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΛΕΞΗ #13 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2016-17 ΑΡΘΡΟ 58, ΝΟΜΟΣ 4172 / 2013 Φορολογικοί Συντελεστές Αυξάνεται ο συντελεστής φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο για το Φορολογικό έτος 2016 Παραδείγματα

Άρθρο: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο για το Φορολογικό έτος 2016 Παραδείγματα Άρθρο: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο για το Φορολογικό έτος 2016 Παραδείγματα Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) «Ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων ΙΑΛΕΞΗ #5 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2016-17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΦΕΦΠ Τι είναι? Εντυπα Ε1, Ε2, Ε3,, Ε9 Πότε? Τέλος Απριλίου Από ποιούς?

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικα. ς Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικα. ς Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 Tax Bulletin Κώδικα ς Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Α. Φορολογικές Κλίμακες Φορολογικοί Συντελεστές Α. Φορολογικές Κλίμακες - Φορολογικοί Συντελεστές Κλίμακα εισοδημάτων από μισθωτή εργασία Κλιμάκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Αθήνα 31/01/2014 Αριθµ. Πρωτ.Γ32/46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο Πρακτική εφαρμογή

Άρθρα Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο Πρακτική εφαρμογή Άρθρα Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο Πρακτική εφαρμογή (Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο Πρακτική εφαρμογή)

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Αυτοαποδιδόμενα ποσά Τόκοι Καταθέσεων στην Αλλοδαπή Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης Φόρος Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση τίτλων Εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Αγαπητοί Φορολογούμενοι, Η εταιρεία EPIDOSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, παρακολουθώντας τις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορ 9 Μαΐου 2016 Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 16.12.2016 Φόρος εισοδήματος Ιστορική αναδρομή 1877: Ν. ΧΚ /1877 (Φόρος εισοδήματος στις κινητές αξίες) 1885: Ν. ΑΣϡΗ /1885 (Εισφορά σε μισθούς και συντάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση Παράδειγμα 1. Μισθωτός χωρίς παιδιά, για το φορολογικό έτος 2016 έχει λάβει βεβαίωση αποδοχών με μικτές αποδοχές 24.500,00, κρατήσεις 4.042,00, καθαρό ποσό προ φόρου 20.458,00 αναλογούν 2.632.82, παρακρατηθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 3.2.2017 Φορολογία ακίνητης περιουσίας Φόροι επί της ακίνητης περιουσίας Ενέργεια Απόκτηση Κατοχή Διάθεση Εκμετάλλευση Φόρος ΦΠΑ ΦΜΑ Φόρος Κληρ., Δωρεών κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1055 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης;

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

(α) Δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της οντότητας

(α) Δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της οντότητας Εκπιπτόμενες και μη, δαπάνες επιχειρήσεων. Η φορολογική περίοδος 2015, ουσιαστικά, έχει παρέλθει και οι συνάδελφοι λογιστές έχουμε αρχίσει να διερευνούμε τις διατάξεις του ΚΦΕ και των λιγοστών ερμηνευτικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 Οικονομολόγος Λογιστής Οικονομικός Σύμβουλος Ο.Τ.Α.- Ν.ΠΔ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 7 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνες επιχειρήσεων. Στ. Πετριδίσογλου Οκτ 16 ACCOUNTING SOLUTIONS AUDIT SERVICES

Δαπάνες επιχειρήσεων. Στ. Πετριδίσογλου Οκτ 16 ACCOUNTING SOLUTIONS AUDIT SERVICES Δαπάνες επιχειρήσεων Βασικοί κανόνες O κανόνας που εισήχθη με τον νέο ΚΦΕ (Ν 4172/2013) αναφορικά με τις επιχειρηματικές δαπάνες είναι ότι: Όποια δαπάνη πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 και συγχρόνως δεν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα 1. Χρήσιμες Πληροφορίες 11 1.1. Κυριότερες αλλαγές στο έντυπο Ε1 οικ. έτους 11 1.2. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν Δήλωση 13 1.3. Yποβολή Δήλωσης - Φορολογίας Εισοδήματος συζύγων, ανήλικων τέκνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου Με τον Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή με θέμα «Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος, Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert. Ιανουάριος 2014

Greece RSM. Tax Alert. Ιανουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2014 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Νόμος 4172 o οποίος ψηφίσθηκε από τη Βουλή και δημοσιέυθηκε στο Φ.Ε.Κ στις 23.07.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 Νέα κλίμακα για εισοδήματα από 1/1/2016 για μισθωτούς, συνταξιούχους, ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και αγρότες Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Φορολογία Φυσικών Προσώπων Φορολογία Φυσικών Προσώπων Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 KPMG - ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 6 Φορολογία φυσικών προσώπων 01 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1.1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ν. 4334/2015 ΚΑΙ Ν. 4336/2015 Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στο

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες Δυσβάστακτο θα είναι το καθεστώς τεκμαρτής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Τ ι αλλάζει στην καθημερινότητά μας από τη μείωση των φοροαπαλλαγών και του αφορολόγητου ορίου

Άρθρα Τ ι αλλάζει στην καθημερινότητά μας από τη μείωση των φοροαπαλλαγών και του αφορολόγητου ορίου Άρθρα Τ ι αλλάζει στην καθημερινότητά μας από τη μείωση των φοροαπαλλαγών και του αφορολόγητου ορίου Τι ίσχυε και τι θα ισχύσει με βάση το νέο καθεστώς. Ένας χρηστικός οδηγός για το πώς θα φορολογηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο Ι TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ. Άννα Ελένη Ρούγκα

Φορολογικό Δίκαιο Ι TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ. Άννα Ελένη Ρούγκα Φορολογικό Δίκαιο Ι TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΟ Υπεύθυνοι Καθηγητές: Ανδρέας Τσουρουφλής, Θεόδωρος Φορτσάκης, Πέτρος Πανταζόπουλος, Αικατερίνη Πέρρου Φόρος εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα