Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα"

Transcript

1 Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύτος 4, ISSN Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα Ρνύπα Ε. 1, Εσγξάθνπ Π. 2, Βαζηιόπνπινο Αξ. 3 1 MD, RN, PhD, Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο Κύπξνπ 2 RN, Κέληξν Τγείαο Βάξδαο, Γ.Ν. Ζιίαο 3 RN, MSc, PhD Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ζ κεηαλάζηεπζε ηνπ πιεζπζκνύ απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαη πνιύπινθν πξόβιεκα ηεο ζύγρξνλεο επνρήο. Οη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αξλεηηθέο ζπγθπξίεο πνπ επηθξαηνύλ ζε πνιιά θξάηε θαη θνηλόηεηεο ηνπ θόζκνπ σζνύλ ηνπο πνιίηεο ζηελ αλαδήηεζε λέσλ ηόπσλ θαη πξννξηζκώλ κε ζθνπό ηε κόληκε ή πξνζσξηλή δηακνλή. Σα ηειεπηαία ρξόληα ε Διιάδα απνηειεί ρώξα κεηαλαζηεπηηθνύ πξννξηζκνύ κε απνηέιεζκα ηε καδηθή εηζξνή αηόκσλ κε δηαθνξεηηθά εζληθά θαη θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηε ρώξα θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ δνκώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θξάηνπο επέθεξε κηα αιιαγή ζην πνιηηηθό, νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό γίγλεζζαη, επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηα ζπζηήκαηα θαη ηα ππνζπζηήκαηα ηεο πνιηηείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ ρξήζε ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Π.Φ.Τ), από ηνπο κεηαλάζηεο παξαηεξείηαη αξθεηά κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο θαηνίθνπο. Ζ ρξήζε ηεο Π.Φ.Τ. πεξηνξίδεηαη ζηελ αληηκεηώπηζε ελόο νμέσο πξνβιήκαηνο θαη ιηγόηεξν ζηελ πξόιεςε ηεο λόζνπ. Παξάγνληεο όπσο ε γιώζζα, ην πςειό νηθνλνκηθό θόζηνο παξνρήο ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ θαζώο θαη νη απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. θαίλεηαη λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ αλαδήηεζε ηαηξηθώλ παξνρώλ θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. εκαληηθόο δηαθαίλεηαη ν ξόινο ηεο πνιηηείαο θαη ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Φ.Τ από ην κεηαλαζηεπηηθό πιεζπζκό. Δλέξγεηεο όπσο ε άξζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη ε πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο, κπνξεί λα ζπλεηζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζηελ πγεία ησλ κεηαλαζηώλ. Λέξειρ κλειδιά: Mεηαλάζηεο, Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Πξόιεςε, Διιάδα Τπεύθςνορ Αλληλογπαφίαρ: Βαζηιόπνπινο Αξ. 154

2 Interscientific Health Care (2014) Vol 6, Issue 4, ISSN Immigrants as users of primary health services in Greece Roupa Ε. 1, Zografou P. 2,Vasilopoulos Ar. 3 1 MD, RN, PhD, Professor University of Nikosia Cyprus 2 RN, Health Center os Varda, G.H. Hlias 3 RN, MSc, PhD Hellenic Center for Disease Control & Prevention ABSTRACT The migration is a multidimensional and complex problem of modern times. The social, political, economic and cultural negative circumstances prevailing in many states and communities of the world are pushing people into new places and destinations to permanent or temporary residence. In recent years, Greece is a country of immigration destination resulting in a entrance of people with different national and racial characteristics. The installation of the population in the country and use of structures and services of the state has a big change in the political, economic and social developments affecting major systems and subsystems of the state including the health system.the use of social structures and particularly of Primary Health Care, by immigrants occurs quite reduced compared to the native people. The use of Primary Health Care limited in emergencies situations and less in health prevention. Factors such as language, the high economic cost of providing medical services and remote Primary Health Care services seems to have a negative impact on search on medical treatment and nursing care. Important seen the role of the state and health professionals to use the Primary Health Care services from the immigrant population. Actions such as removing social exclusion and implementation of specialized prevention programs, can contribute greatly to the health of immigrants. Key words: Immigrants, Primary Health Care, Prevention, Greece ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ηζηνξία ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλζξώπηλε ηζηνξία. Οη άλζξσπνη κεηαλάζηεπαλ θαη ζπλερίδνπλ λα κεηαλαζηεύνπλ ηόζν ζε ρώξεο ηεο ίδηαο επείξνπ όζν θαη ζε άιιεο επείξνπο. Οη ιόγνη πνπ σζνύλ ηνπο αλζξώπνπο λα κεηαλαζηεύνπλ πνηθίινπλ. Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο, ην επίπεδν δηαβίσζεο, ε έιιεηςε επθαηξηώλ θαζώο θαη ε πνιηηηθή αβεβαηόηεηα απνηεινύλ ηνπο θύξηνπο παξάγνληεο πνπ σζνύλ ηνπο αλζξώπνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο. 1,2,3 Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα παγθόζκην θαηλόκελν κε άκεζεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο επηπηώζεηο. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ν αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ αληηζηνηρεί ζην 13% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ησλ Ζ.Π.Α. ηελ Δπξώπε ν αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ ζε ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην έηνο 2010 αλήιζε ζηα 3,1 εθαηνκκύξηα πνιηηώλ ελώ ε κεηαλάζηεπζε ζε ρώξεο έθηνο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλήιζε ζηα 2 εθαηνκκύξηα πνιηηώλ. ύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ (Ο.Ζ.Δ.), ε Δπξώπε έσο ην 2025 ζα δερζεί πεξίπνπ 16 εθαηνκκύξηα κεηαλάζηεο. 2,3 Ζ ξαγδαία θαη ε ζπλερήο κεηαλάζηεπζε ζηνλ Διιαδηθό ρώξν επέθεξε κηα πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αιιαγή κε άκεζν αληίθηππν ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ζηελ πιεζπζκηαθή ζύλζεζε Cor. Author: Vasilopoulos Ar. 155

3 ηεο ρώξαο. Οη Μεηαλάζηεο ηεο Διιάδαο ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζην έλα εθαηνκκύξην ελώ ν ξπζκόο εηζξνήο παξακέλεη πςειόο. 3 Ο ζπλερώο απμαλόκελνο ξπζκόο Μεηαλαζηώλ θαίλεηαη λα έρεη άκεζε επίδξαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζε θάζε ρώξα ππνδνρήο. Ζ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηώλ πγείαο θαη αζζέλεηαο, ε ύπαξμε ρξόλησλ λνζεκάησλ ή ινηκσδώλ θαηαζηάζεσλ θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο ησλ Μεηαλαζηώλ κε ηνπο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο, απνηεινύλ κεξηθέο από ηηο αηηίεο ελόο κεγάινπ πξνβιήκαηνο πνπ απαζρνιεί έληνλα ηόζν ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, ηηο θπβεξλήζεηο όζν θαη ην πγεηνλνκηθό ζύζηεκα ηεο θάζε ρώξαο. 4,5,6 Ζ ρξήζε ησλ Τπεξεζηώλ Τγείαο από ηνπο Μεηαλάζηεο πξαγκαηνπνηείηαη κε κηθξόηεξε ζπρλόηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο. Ζ πξόιεςε θαη ε ρξήζε ππεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο δελ ηπγράλεη θαζνιηθήο απνδνρήο από ηνπο Μεηαλάζηεο. Σα θύξηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηνξηζκέλε γλώζε γηα ηνπο ηξόπνπο θαη ηνπο θνξείο παξνρήο ησλ Τπεξεζηώλ Τγείαο ηεο ρώξαο ππνδνρήο θαζώο θαη ε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο. 4,5,6 Οη Μεηαλάζηεο απνηεινύλ κηα πιεζπζκηαθή νκάδα κε απμεκέλν θίλδπλν θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. Ζ ηζόηηκε πξόζβαζε Μεηαλαζηώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηε ζηέγε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία ζα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, ζηελ πξόιεςε ησλ αληζνηήησλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο από ηνπο Μεηαλάζηεο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαζώο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ παξαγόλησλ πνπ απνηξέπνπλ ηελ πξνζέιεπζε ζε δνκέο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη Πξόιεςεο. Η ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Σν κεγαιύηεξν θύκα κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα παξαηεξήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ Από ην 1995 θαη κεηά έλα κεγάιν θύκα νηθνλνκηθώλ Μεηαλαζηώλ από ρώξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θπξίσο όκσο από ηελ Αιβαλία εηζέξρεηαη ζηνλ Διιαδηθό ρώξν, κεηαβάιινληαο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δνκέο ηεο ρώξαο, δεκηνπξγώληαο ηαπηόρξνλα κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ ζην πνιηηηζκηθό θαη πνιηηηζηηθό γίγλεζζαη ηεο ρώξαο. Σα ηειεπηαία ρξόληα νη πνιηηηθέο αλαηαξάμεηο ρσξώλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξώπεο, επέθεξαλ έλα κεγάιν κεηαλαζηεπηηθό θύκα ζηελ Διιάδα ην νπνίν ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. 2,3 Ο πιεζπζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα, δηαρσξίδεηαη ζε άηνκα κε ή ρσξίο άδεηα παξακνλήο, παηδηά Μεηαλαζηώλ ή Μεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο, νη αηηνύληεο αζύινπ, πξόζθπγεο κε ή ρσξίο ηε ρνξήγεζε αζύινπ. 3 Σα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μεηαλαζηώλ πνηθίινπλ, ελώ θαίλεηαη λα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ρώξα πξνέιεπζεο. ρεηηθά κε ην θύιν ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο, νη άλδξεο απνηεινύλ ηελ πιεηνςεθία ησλ Μεηαλαζηώλ ησλ ρσξώλ ηεο Αζίαο, ελώ ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο ησλ ρσξώλ ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο, εμέρνπζα ζέζε θαηέρνπλ νη γπλαίθεο. 2,3,5,6 Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θάζκα ειηθηώλ κε ηελ πιεηνςεθία λα απνηειείηαη από άηνκα 15 έσο 44 εηώλ. Ωο πξνο ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ Μεηαλαζηώλ πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα, νη πεξηζζόηεξνη είλαη απόθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηηο γπλαίθεο λα εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξν πνζνζηό απνθνίηεζεο ηόζν από Γεπηεξνβάζκηα όζν θαη από Σξηηνβάζκηα ηδξύκαηα. 2,5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΔΙΑ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ζ πγεία ησλ Μεηαλαζηώλ απνηειεί έλα κείδνλ πξόβιεκα Γεκόζηαο Τγείαο, ηόζν ζε παγθόζκην επίπεδν όζν θαη ζην πγεηνλνκηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο ππνδνρήο. Ζ Διιάδα όπσο θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε δέρεηαη Μεηαλάζηεο από ρώξεο κε ρακειό δεκνζηννηθνλνκηθό επίπεδν θαη πιεκκειείο Τπεξεζίεο Τγείαο. Σα ινηκώδε λνζήκαηα όπσο ε θπκαηίσζε, νη επαηίηηδεο, θαη ν ηόο ηεο αλζξώπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (HIV), παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πςειό επηπνιαζκό ζην κεηαλαζηεπηηθό πιεζπζκό. Δπηπιένλ νη Μεηαλάζηεο παξνπζηάδνληαη πην επάισηνη ζηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ πγείαο, ιόγσ θαθώλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ πνπ βηώλνπλ ζηηο ρώξεο ππνδνρήο Πξόζθαηεο κειέηεο ησλ Papaventsis θαη ζπλ., (2010), θαη Kanavaki θαη ζπλ., (2006), θαηαδεηθλύνπλ κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αλνδηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ Μεηαλαζηώλ αζζελώλ κε θπκαηίσζε, ελώ ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο παξνπζηάδνληαη νη πνιπαλζεθηηθέο κνξθέο ηεο λόζνπ. 7,8 ρεηηθά κε ηελ HIV ινίκσμε, ν Nikolopoulos θαη ζπλ., (2005), αλαθέξεη όηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία παξνπζηάδεηαη κηα απμεηηθή ηάζε όζνλ αθνξά ηα αλαθεξόκελα θξνύζκαηα ζε Μεηαλάζηεο. ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη κε πςειή ελδεκηθόηεηα ηνπ ζηειέρνπο HIV-1 πνπ ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο νθείιεηαη ζηε κεηαλάζηεπζε. 9 Ο επηπνιαζκόο ηεο Ζπαηίηηδαο Β θαη C δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ πεξηνρώλ. πγθεθξηκέλα ε Διιάδα είλαη κηα ρώξα κε ελδηάκεζε ελδεκηθόηεηα ηεο Ζπαηίηηδαο Β θαη ρακειή ελδεκηθόηεηα ηεο Ζπαηίηηδαο C, ελώ ηα ηειεπηαία ρξόληα δηαπηζηώλεηαη κείσζε ηνπ επηπνιαζκνύ ηεο λόζνπ ζην γεληθό πιεζπζκό, σο απνηέιεζκα ησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη πεξίζαιςεο. Ωζηόζν ππάξρνπλ νκάδεο Μεηαλαζηώλ κε πςειή ελδεκηθόηεηα ηεο Ζπαηίηηδαο Β από ρώξεο όπσο Αιβαλία, Ν.Α Αζία θαη ρώξεο ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο. 10 Ζ καδηθή εηζξνή ησλ Μεηαλαζηώλ ζε ζπλδπαζκό ηόζν κε ηελ αλεπαξθή νξγάλσζε ησλ ππνδνκώλ γηα ηελ ππνδνρή ηνπο όζν θαη ηα παξαηεξνύκελα θαηλόκελα γθεηνπνίεζεο, απνηέιεζαλ παξάγνληεο επηβάξπλζεο ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο. 11,12 Ο επηπνιηηηζκόο («αμοιβαίες μεηαβολές ποσ προκύπηοσν όηαν άηομα ή ομάδες από διαθορεηικό πολιηιζμικό σπόβαθρο έρτονηαι ζε άμεζη και διαρκή επαθή») απνηειεί ζηξεζζνγόλν δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο, ν νπνίνο ζπλνδεύεηαη από πςειή λνζεξόηεηα θαη ζλεζηκόηεηα ζηνπο Μεηαλάζηεο ζπγθξηηηθά κε ην γεγελή πιεζπζκό. Οη δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο ζηε ρώξα ππνδνρήο είλαη πνιύπινθεο 156

4 κε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. ύκθσλα κε ηνπο Madiakos θαη ζπλ., (2008) νη ςπρνθνηλσληθέο αληημνόηεηεο όπσο ην κεγάιν κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην ρακειό κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ επηδξνύλ ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ Μεηαλαζηώλ όπνπ εθδειώλεηαη κε δηάρπηεο δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαζώο θαη κε έληνλν άγρνο θαη θαηάζιηςε. 11,12 ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ κεηαλαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ Nies θαη ζύλ., 13 νη κεηαλάζηεο απνηεινύλ πςειή νκάδα θηλδύλνπ γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνύο, ιόγσ ηεο θύζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο σο επνρηαθνί εξγάηεο-ηεο ή σο εξγάηεο ζε αγξνηηθά επαγγέικαηα. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη ζηελ Διιάδα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ δύν θύισλ εξγάδνληαη σο αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ηεο, ζε νηθνδνκέο θαζώο θαη ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα κε έλα κεγάιν πνζνζηό λα κελ δειώλεηαη από είηε από ηνπο εξγνδόηεο είηε ιόγσ κεηαθηλήζεσλ. 14 Η ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΑΠΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔ Ζ πξόζβαζε ησλ Μεηαλαζηώλ ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, ηε δηαζθάιηζε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηεο άξζεο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. Ζ κεηαλαζηεπηηθή λνκνζεζία παξέρεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα, κε απηά ησλ Διιήλσλ, όζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ Μεηαλαζηώλ δίλνληαο παξνρέο όπσο ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ην επίδνκα αζζελείαο, αηπρήκαηνο, κεηξόηεηαο θαη ηέινο ρνξήγεζε αλαπεξηθήο ζύληαμεο ζε αζζελήο κε αλαπεξία, ιόγσ θπζηθήο λόζνπ ή εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο. 14 Λακβάλνληαο ππόςε ηε κεγάιε έθηαζε ηεο παξάλνκεο εξγαζίαο, πνιινί λόκηκα δηακέλνληεο Μεηαλάζηεο, ζηεξνύληαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη επνκέλσο δσξεάλ πξόζβαζεο ζηηο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο Τγείαο. ηνπο παξάλνκνπο Μεηαλάζηεο δίλεηαη ην δηθαίσκα ηεο πξόζβαζεο ζε δνκέο παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο κόλν ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο θαη κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο πγείαο ηνπο. 4,14 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, (Π.Φ.Τ), απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ δηάξζξσζε ελόο άξηηνπ θαη νινθιεξσκέλνπ πγεηνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο θάζε ζύγρξνλεο ρώξαο. Οη δνκέο ηεο Π.Φ.Τ θαηέρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ηόζν ζηελ αληηκεηώπηζε νμέσλ ή ρξόλησλ πξνβιεκάησλ πγείαο όζν θαη ζηελ πξόιεςε ησλ λνζεκάησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ Μεηαλαζηώλ. 15,16 Ζ ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Φ.Τ από ηνπο Μεηαλάζηεο είλαη πιεκκειήο θαη θπξίσο αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε ελόο νμέσο πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ιηγόηεξν ζηελ πξόιεςε ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο. Ο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο δε ηπγράλεη απνδνρήο ζηελ θνηλσλία ησλ Μεηαλαζηώλ κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη κεησκέλε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαη αγσγήο πγείαο. 5,13 Πξαγκαηνπνηνύλ ιηγόηεξν ζπρλά πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο όπσο ν έιεγρνο θαηά Παπαληθνιάνπ, ε καζηνγξαθία, ν έιεγρνο ηνπ πξνζηαηηθνύ αληηγόλνπ, ην αληηγξηππηθό εκβόιην. 14 Δπηπιένλ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ εκβνιηάδνληαη ιηγόηεξν ζπρλά ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ησλ γεγελώλ θαη γεληθόηεξα ιακβάλνπλ ιηγόηεξν ζπρλά πξνιεπηηθή θξνληίδα. 14 Ο ηαθηηθόο θαη αληηγξηπηθόο εκβνιηζκόο, ηόζν ζε ελήιηθεο όζν θαη ζηα παηδηά, παξακέλεη κηθξόο ελώ δελ ηεξνύληαη πηζηά ηα επαλαιεπηηθά ζρήκαηα. 8 ε πξόζθαηε κειέηε ηεο Μαζηξαπά Δ., θαη ζπλ. 17 ζρεηηθά κε ηελ εκβνιηαζηηθή θάιπςε ηνπ παηδηαηξηθνύ πιεζπζκνύ ζε Κέληξν Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο δηαπηζηώζεθε ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ ζε πνζνζηό 52% λα έρνπλ ιάβεη ιηγόηεξεο δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ από ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ. Πεξηνξηζκέλε πξνζέιεπζε ζηηο Πξσηνβάζκηεο δνκέο παξαηεξείηαη θαη γηα ηελ δηεξεύλεζε Λνηκσδώλ θαηαζηάζεσλ όπσο ε Ζπαηίηηδα Α, Β ή C, ν HIV, θαη ε Φπκαηίσζε. Οη Μεηαλάζηεο σο θνξείο ή ππνςία Λνηκώδνπο λνζήκαηνο κε ην θόβν ηνπ θνηλσληθνύ θαη εξγαζηαθνύ απνθιεηζκνύ, δελ απεπζύλνληαη ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ηεο ρώξαο ελώ αληίζεηα επηζπκνύλ θαη πξαγκαηνπνηνύλ κεηάβαζε ζηε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπο γηα ζεξαπεία ή απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 9,10 Οη Μεηαλάζηεο πνπ πξνέξρνληαη από Αλαηνιηθέο θαη Αθξηθαληθέο ρώξεο, θαίλεηαη λα κελ απνδέρνληαη θαη λα κελ αλαδεηνύλ ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο, ιόγσ ηνπ Γπηηθνύ ηξόπνπ δσήο. Ζ εμέηαζε θαη πεξηπνίεζε ηνπ αζζελνύο από άηνκν αληίζεηνπ θύινπ, ε ληξνπή πνπ ληώζνπλ νη Μνπζνπικάλεο γηα ηελ έθζεζε ηνπ γπκλνύ ζώκαηνο ζηνπο εμεηαζηέο θαη θξνληηζηέο θαζώο θαη ε ρξήζε εηδηθνύ πιηθνηερληθνύ εμνπιηζκνύ, έξρεηαη ελάληηα ζηα ζξεζθεπηηθά, πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηζηηθά ηνπο πηζηεύσ απνκαθξύλνληάο ηνπο από ηηο ηαηξηθέο 6,14 18 ππεξεζίεο ηεο ρώξαο καο. Ζ ελζάξξπλζε ησλ Μεηαλαζηώλ γηα ελεξγό ζπκκεηνρή ζηηο ππεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, απνηειεί έλα δύζθνιν θαη επίπνλν εγρείξεκα, ελώ απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ πνιηηηθώλ θαη ζεζκηθώλ θνξέσλ. Οη Δπαγγεικαηίεο Τγείαο σο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο, πξέπεη λα ηεξνύλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο θξνληίδαο θαη ζεξαπείαο, λα ελζαξξύλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ Μεηαλαζηώλ ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη λα πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα πξόιεςεο εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηνπο Μεηαλάζηεο. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ Οη πεξηζζόηεξνη Μεηαλάζηεο κε ηελ άθημή ηνπο ζηε ρώξα ππνδνρήο, έξρνληαη αληηκέησπνη κε δπζκελείο πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Σν πγεηνλνκηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο απνηειεί έλα δπζπξόζηην ζεκείν ζηελ αλαδήηεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο κε κηθξή απήρεζε ζην κεηαλαζηεπηηθό πιεζπζκό. 19 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο δε ζπγθεληξώλεη, όπσο αλακελόηαλ, ηελ πξνηίκεζε ησλ Μεηαλαζηώλ, ιόγσ ησλ απνκαθξπζκέλσλ θαη δπζπξόζηησλ δνκώλ ηεο, ηνπ πςεινύ θόζηνπο (όπσο ην ζεσξνύλ νη Μεηαλάζηεο) θαη ηεο απνπζίαο ελόο εμεηδηθεπκέλνπ δηαπνιηηηζκηθνύ ζεξαπεπηηθνύ δηθηύνπ πξόιεςεο. Ο ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο πνπ απνζαξξύλεη ηνπο Μεηαλάζηεο ζηελ αλαδήηεζε νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο παξνρήο είλαη ε ρξήζε ηεο γιώζζαο θαη ε θαηαλόεζε ησλ ηαηξηθώλ όξσλ. Ζ κε επαξθήο γλώζε ηεο γιώζζαο επηθνηλσλίαο ηεο ρώξαο κεηαλάζηεπζεο εκπνδίδεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ αζζελνύο κε ηνλ 157

5 Δπαγγεικαηία Τγείαο ηόζν ζηελ πξνώζεζε ησλ ηαηξηθώλ παξεκβάζεσλ όζν θαη ζηελ απνδνρή ησλ ζπκβνπιώλ, ησλ νδεγηώλ ή ηελ αλάιπζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ πιάλνπ ηεο πγεηνλνκηθήο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο, αληθαλνπνίεζεο θαη αβεβαηόηεηαο, σο πξνο ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο. 19 Οη δνκέο Π.Φ.Τ ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη σο ππνζπζηήκαηα πγείαο ηα νπνία δηαθαηέρνληαη από ην δηθό ηνπο νξγαλσηηθό πιαίζην, μερσξηζηό επνπηεύνληα θνξέα, δηαθνξεηηθή πεγή ρξεκαηνδόηεζεο, ελώ παξαηεξνύληαη αληζόηεηεο ζε επίπεδν παξνρήο εηζθνξώλ θαη παξνρώλ. 5,6,14 Οη απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξόζηηεο δνκέο ηεο Π.Φ.Τ, θαίλεηαη λα έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ παξνρή Τπεξεζηώλ Τγείαο ζηνπο Μεηαλάζηεο πνπ αζρνινύληαη κε αγξνηηθέο εξγαζίεο. Οη αγξνηνεξγάηεο απνηεινύλ έλα κεηαθηλνύκελν πιεζπζκό πνπ κεηαθηλείηαη από πεξηνρή ζε πεξηνρή, θαηά βάζε αγξνηηθή. Οη ζπλερείο κεηαθηλήζεηο ησλ αγξνηώλ Μεηαλαζηώλ δεκηνπξγνύλ κηα ζεηξά αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ όπσο θόβνο, θαρππνςία, άγρνο κε απνηέιεζκα λα παξακεξίδεηαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ελόο πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο ελώ ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ Π.Φ.Τ. γίλεηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο νμέσλ θαηαζηάζεσλ. 1,14,16 Οη ζπλερείο κεηαθηλήζεηο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ πιεζπζκνύ, ην γεσγξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ ηόπνπ δηακνλήο, ην επάγγεικα, νη αληηιήςεηο γύξσ από ηελ πγεία, νη γλώζεηο, νη αμίεο, ε εθπαίδεπζε αιιά θαη ην πώο αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ηηο ππεξεζίεο ηε Π.Φ.Τ., απνηεινύλ παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύλ κηα ζεηξά αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη απνζηξνθήο ζηελ αλαδήηεζε Ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ. 5,6,13 Σν πςειό νηθνλνκηθό θόζηνο (όπσο ην ζεσξνύλ νη Μεηαλάζηεο) απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ απνζαξξύλεη ηνπο Μεηαλάζηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ Π.Φ.Τ. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κειέηεο ησλ Galanis θαη ζπλ., (2012), ζε δείγκα 191 Μεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα, ηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Μεηαλάζηεο ζρεηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ζηελ Διιάδα, ζρεηίδνληαη κε ηε δπζθνιία επηθνηλσλίαο κε ηνπο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο θαζώο θαη κε ην πςειό νηθνλνκηθό θόζηνο. 13 Όπσο θαηαθαίλεηαη από ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ε γιώζζα επηθνηλσλίαο, ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μεηαλαζηώλ αιιά θαη ην πςειό νηθνλνκηθό θόζηνο ησλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, δεκηνπξγνύλ έλα αξλεηηθό πεδίν δξάζεο ησλ Δπαγγεικαηηώλ Τγείαο ελώ ηαπηόρξνλα ππνβαζκίδεηαη ε πγεία ησλ Μεηαλαζηώλ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ Ζ πξόζβαζε ησλ Μεηαλαζηώλ ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο απνηειεί έλα πνιππαξαγνληηθό πξόβιεκα κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηε Γεκόζηα Τγεία ηεο Υώξαο. Ζ Π.Φ.Τ. νθείιεη λα πιεζηάζεη ηνπο νηθνλνκηθνύο Μεηαλάζηεο, λα πξνζηαηεύζεη ηηο θπιεηηθέο Δζληθέο κεηνλόηεηεο θαη λα πιαηζηώζεη ηηο απνκνλσκέλεο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο ζηνλ θνηλσληθό ηζηό κε ηε βνήζεηα ησλ Δπαγγεικαηηώλ Τγείαο, ησλ ζεζκηθώλ θαη άιισλ θνξέσλ. Οη Δπαγγεικαηίεο Τγείαο κε ην πςειό επηζηεκνληθό, επαγγεικαηηθό θαη αλζξσπηζηηθό ηνπο θξόληκα, κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ πνιιαπιέο ςπρνθνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλνηηθνύ επηπέδνπ παξεκβάζεηο κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη έληαμε ησλ Μεηαλαζηώλ ζηελ πξόιεςε θαη θαζνδήγεζε ζε ζέκαηα πγείαο. Ζ δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο πγείαο ησλ Μεηαλαζηώλ θαζώο θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ Δπαγγεικαηηώλ Τγείαο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεηαλαζηεπηηθό πιεζπζκό, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ελόο ζεηηθνύ θιίκαηνο πνπ λα δηαθαηέρεηαη από εκπηζηνζύλε θαη δεθηηθόηεηα γηα ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. Σέινο, ζεκαληηθόο δηαθαίλεηαη ν ξόινο ηεο πνιηηείαο. Ζ ειεύζεξε θαη ηζόηηκε πξόζβαζε ηόζν ησλ λόκηκσλ όζν θαη παξάλνκσλ Μεηαλαζηώλ ζηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ., κπνξεί λα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο, ζηελ πξνάζπηζε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ζηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Παξαιίθαο Θ., Σδαβέιαο Γ., Ραθηόπνπινο Β. Παπαζαλαζίνπ Η., Λαραλά Δ., Κππαξίζε Γ. Γηεξεύλεζε ησλ ηζηγγάλσλ ηεο Θεζζαιίαο ζε ζέκαηα Τγείαο. Νοζηλεσηική 2005, 44(3): Bhaskar R, Germosén B, and Dick D. Demographic Analysis 2010: Sensitivity Analysis of the Foreign - Born Migration Component. Available at: twps0098/twps0098.pdf Assessed at European Commission Eurostat. ηαηηζηηθέο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηνπο κεηαλάζηεο. Γηαζέζηκν ζην : dex.php/migration_and_migrant_population_statistics/e l. Πξνζπειάζηεθε ζηηο Κνπξάθνο Μ., Καπθηά Θ. Ο λνζειεπηήο Νεθξνινγίαο δέθηεο δηαπνιηηηζκηθώλ επηδξάζεσλ. Νοζηλεσηική 2007, 46(3): Lahana Δ, Niakas D. Investigating Differences in health related quality of life of Greeks and Albanian Immigrants with Generic EQ-5D Questionnaire. Biomed Res Int Galanis P., Sourtzi P., Ballali T., Theodorou M., Karamitri I., Siskou O., Chalarambous G., Kaitelidou D. Public Health Services knowledge and Utilization Among Immigrants in Greece: across- sectional study. BMC Health Services Research 2013, 13: Papaventsis D., Nikolaou S., Karabela S., Ioannidis D., Konstantinidou E., Marinou I., Sainti A., Kanavaki S. Tuberculosis in Greece: bacteriologically confirmed care and anti-tuberculosis drug resistance Euro Surveillance 2010, 15(28): Κanavaki S., Mantadakis E., Nikolaou S., Papavasilliou A., Karabela S., Anagnostou S., Falagas ME., Samonis A. Resistance of Mycobacterium tuberculosis isolates in different populations in Greece during International Journal of Tuberculosis and disease 2006, 10(5): Nikolopoulos N., Arvanitis M., Masgala A., Paraskevi D. Migration and HIV epidemic in Greece. European Journal of Public Health 2005, 15(3): Pantazis D., Elefsiniotis S., Brνkalaki H. New Data concerning the Epidemiology of Hepatitis B Virus inflection in Greece. Gastroenterology Research and Practise 2008, 15(28): Xαηδεπνπιίδεο Γ. Υαηδεπνπιίδεο Ν. Ζ ςπρηθή πγεία ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ πνξεία ηεο έληαμεο ηνπο ζηελ Διιεληθή Κνηλσλία. Επιθεώρηζη Υγείας 2009, 20(12): Μadiakos M., Gronidakis F., Ploubidis D., Papadopoulou E., Rogakou E. Measuring Acculturation 158

6 and Symptoms of Depression of Foreign Immigrants in Athens Area. Ink J Soc Psychiatry 2008, 54: Nies M., McEwen M. Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή Ννζειεπηηθή Γεκόζηαο Τγείαο. Δπηκέιεηα: Σζειίθα Α. απνπλδή - Κξέπηα Γ. Ηαηξηθέο Δθδόζεηο Λαγόο, Αζήλα Γαιάλεο Π., Κατηειίδνπ Γ., νπξηδή Π., Μπειιάιε Θ., ίζθνπ Ο., Σζαβαιηάο Κ., Καξακήηξε Η., Βεινλάθεο Δ. Γλώζε θαη ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ζηελ Διιάδα από κεηαλάζηεο. Νοζηλεσηική 2012, 51(4): Kotrotsiou S., Lavdaniti M., Psychogiou M., Paralikas Th., Papathanassiou I., Lahana E. Community nurses role as counselors in primary health care. International Journal of Caring Sciences 2008, 1(2): Αδακαθίδνπ Θ., Καινθαηξηλνύ Αλαγλσζηνπνύινπ Α. Σν νξγαλσηηθό πιαίζην ηεο ΠΦΤ ζηελ Διιάδα. Νοζηλεσηική 2008, 47(30): Μαζηξαπά Δ., Τθαληήο Α., Υαληώηε Γ., ηακάγθα Δ., Πξέζζαο Η., Ράπηε Γ., Σζηξίγθα. Δκβνιηαζηηθή θάιπςε ειηθίαο 6-16 εηώλ ζε πεξηνρή ηεο Διιεληθήο Δπαξρίαο. Ελληνικό Περιοδικό ηης Νοζηλεσηικής Επιζηήμης 2013, 4(1): Γήκηζνπ Η., Κσλζηαληηλαθάθε Β., Βελέηε Α. Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ. Ελληνικό Περιοδικό Νοζηλεσηικής Επιζηήμης 2014, 7(1): Woodward A., Howard N., Wolffers I. Health and access to care for undocumented migrants living in the European Union: a scoping review. Health Policy Plan. 2013:

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Φάθα Αληηγόλε Υποψήθηα Δηδάθηορας, Φαροθόπεηο Παλεπηζηήκηο, Τκήκα Γεωγραθίας, Ει. Βεληδέιοσ 70, Καιιηζέα 17671, e-mal:

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Τπνβάιιεηαη ζηελ νξηζζείζα από ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή σγείας και διατροφή

Αγωγή σγείας και διατροφή Γηεπηζηεκνληθή Φξνληίδα Υγείαο(2015) Τόκνο 7,Τεύρνο 2, 50-57 ISSN 1791-9649 Αγωγή σγείας και διατροφή Μπηηζψξε Ε 1, Μπαιάζθα Γ 2, Φάξνο Γ 3 1 ΤΔ Ννζειεχηξηα (ΜΔΘ/ΔΛΠΗΣ), MSC, ΔΠΠΑΗΚ, Δθπαηδεχηξηα BLS/AED,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα