Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα"

Transcript

1 Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύτος 4, ISSN Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα Ρνύπα Ε. 1, Εσγξάθνπ Π. 2, Βαζηιόπνπινο Αξ. 3 1 MD, RN, PhD, Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο Κύπξνπ 2 RN, Κέληξν Τγείαο Βάξδαο, Γ.Ν. Ζιίαο 3 RN, MSc, PhD Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ζ κεηαλάζηεπζε ηνπ πιεζπζκνύ απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαη πνιύπινθν πξόβιεκα ηεο ζύγρξνλεο επνρήο. Οη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αξλεηηθέο ζπγθπξίεο πνπ επηθξαηνύλ ζε πνιιά θξάηε θαη θνηλόηεηεο ηνπ θόζκνπ σζνύλ ηνπο πνιίηεο ζηελ αλαδήηεζε λέσλ ηόπσλ θαη πξννξηζκώλ κε ζθνπό ηε κόληκε ή πξνζσξηλή δηακνλή. Σα ηειεπηαία ρξόληα ε Διιάδα απνηειεί ρώξα κεηαλαζηεπηηθνύ πξννξηζκνύ κε απνηέιεζκα ηε καδηθή εηζξνή αηόκσλ κε δηαθνξεηηθά εζληθά θαη θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηε ρώξα θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ δνκώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θξάηνπο επέθεξε κηα αιιαγή ζην πνιηηηθό, νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό γίγλεζζαη, επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηα ζπζηήκαηα θαη ηα ππνζπζηήκαηα ηεο πνιηηείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ζ ρξήζε ησλ θνηλσληθώλ δνκώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Π.Φ.Τ), από ηνπο κεηαλάζηεο παξαηεξείηαη αξθεηά κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο θαηνίθνπο. Ζ ρξήζε ηεο Π.Φ.Τ. πεξηνξίδεηαη ζηελ αληηκεηώπηζε ελόο νμέσο πξνβιήκαηνο θαη ιηγόηεξν ζηελ πξόιεςε ηεο λόζνπ. Παξάγνληεο όπσο ε γιώζζα, ην πςειό νηθνλνκηθό θόζηνο παξνρήο ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ θαζώο θαη νη απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. θαίλεηαη λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ αλαδήηεζε ηαηξηθώλ παξνρώλ θαη λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. εκαληηθόο δηαθαίλεηαη ν ξόινο ηεο πνιηηείαο θαη ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Φ.Τ από ην κεηαλαζηεπηηθό πιεζπζκό. Δλέξγεηεο όπσο ε άξζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη ε πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο, κπνξεί λα ζπλεηζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζηελ πγεία ησλ κεηαλαζηώλ. Λέξειρ κλειδιά: Mεηαλάζηεο, Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Πξόιεςε, Διιάδα Τπεύθςνορ Αλληλογπαφίαρ: Βαζηιόπνπινο Αξ. 154

2 Interscientific Health Care (2014) Vol 6, Issue 4, ISSN Immigrants as users of primary health services in Greece Roupa Ε. 1, Zografou P. 2,Vasilopoulos Ar. 3 1 MD, RN, PhD, Professor University of Nikosia Cyprus 2 RN, Health Center os Varda, G.H. Hlias 3 RN, MSc, PhD Hellenic Center for Disease Control & Prevention ABSTRACT The migration is a multidimensional and complex problem of modern times. The social, political, economic and cultural negative circumstances prevailing in many states and communities of the world are pushing people into new places and destinations to permanent or temporary residence. In recent years, Greece is a country of immigration destination resulting in a entrance of people with different national and racial characteristics. The installation of the population in the country and use of structures and services of the state has a big change in the political, economic and social developments affecting major systems and subsystems of the state including the health system.the use of social structures and particularly of Primary Health Care, by immigrants occurs quite reduced compared to the native people. The use of Primary Health Care limited in emergencies situations and less in health prevention. Factors such as language, the high economic cost of providing medical services and remote Primary Health Care services seems to have a negative impact on search on medical treatment and nursing care. Important seen the role of the state and health professionals to use the Primary Health Care services from the immigrant population. Actions such as removing social exclusion and implementation of specialized prevention programs, can contribute greatly to the health of immigrants. Key words: Immigrants, Primary Health Care, Prevention, Greece ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ηζηνξία ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλζξώπηλε ηζηνξία. Οη άλζξσπνη κεηαλάζηεπαλ θαη ζπλερίδνπλ λα κεηαλαζηεύνπλ ηόζν ζε ρώξεο ηεο ίδηαο επείξνπ όζν θαη ζε άιιεο επείξνπο. Οη ιόγνη πνπ σζνύλ ηνπο αλζξώπνπο λα κεηαλαζηεύνπλ πνηθίινπλ. Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο, ην επίπεδν δηαβίσζεο, ε έιιεηςε επθαηξηώλ θαζώο θαη ε πνιηηηθή αβεβαηόηεηα απνηεινύλ ηνπο θύξηνπο παξάγνληεο πνπ σζνύλ ηνπο αλζξώπνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο. 1,2,3 Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί έλα παγθόζκην θαηλόκελν κε άκεζεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο επηπηώζεηο. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ν αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ αληηζηνηρεί ζην 13% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ησλ Ζ.Π.Α. ηελ Δπξώπε ν αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ ζε ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην έηνο 2010 αλήιζε ζηα 3,1 εθαηνκκύξηα πνιηηώλ ελώ ε κεηαλάζηεπζε ζε ρώξεο έθηνο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλήιζε ζηα 2 εθαηνκκύξηα πνιηηώλ. ύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ (Ο.Ζ.Δ.), ε Δπξώπε έσο ην 2025 ζα δερζεί πεξίπνπ 16 εθαηνκκύξηα κεηαλάζηεο. 2,3 Ζ ξαγδαία θαη ε ζπλερήο κεηαλάζηεπζε ζηνλ Διιαδηθό ρώξν επέθεξε κηα πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αιιαγή κε άκεζν αληίθηππν ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ζηελ πιεζπζκηαθή ζύλζεζε Cor. Author: Vasilopoulos Ar. 155

3 ηεο ρώξαο. Οη Μεηαλάζηεο ηεο Διιάδαο ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζην έλα εθαηνκκύξην ελώ ν ξπζκόο εηζξνήο παξακέλεη πςειόο. 3 Ο ζπλερώο απμαλόκελνο ξπζκόο Μεηαλαζηώλ θαίλεηαη λα έρεη άκεζε επίδξαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζε θάζε ρώξα ππνδνρήο. Ζ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηώλ πγείαο θαη αζζέλεηαο, ε ύπαξμε ρξόλησλ λνζεκάησλ ή ινηκσδώλ θαηαζηάζεσλ θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο ησλ Μεηαλαζηώλ κε ηνπο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο, απνηεινύλ κεξηθέο από ηηο αηηίεο ελόο κεγάινπ πξνβιήκαηνο πνπ απαζρνιεί έληνλα ηόζν ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, ηηο θπβεξλήζεηο όζν θαη ην πγεηνλνκηθό ζύζηεκα ηεο θάζε ρώξαο. 4,5,6 Ζ ρξήζε ησλ Τπεξεζηώλ Τγείαο από ηνπο Μεηαλάζηεο πξαγκαηνπνηείηαη κε κηθξόηεξε ζπρλόηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο γεγελείο. Ζ πξόιεςε θαη ε ρξήζε ππεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο δελ ηπγράλεη θαζνιηθήο απνδνρήο από ηνπο Μεηαλάζηεο. Σα θύξηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηνξηζκέλε γλώζε γηα ηνπο ηξόπνπο θαη ηνπο θνξείο παξνρήο ησλ Τπεξεζηώλ Τγείαο ηεο ρώξαο ππνδνρήο θαζώο θαη ε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο. 4,5,6 Οη Μεηαλάζηεο απνηεινύλ κηα πιεζπζκηαθή νκάδα κε απμεκέλν θίλδπλν θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. Ζ ηζόηηκε πξόζβαζε Μεηαλαζηώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηε ζηέγε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία ζα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, ζηελ πξόιεςε ησλ αληζνηήησλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο από ηνπο Μεηαλάζηεο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαζώο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ παξαγόλησλ πνπ απνηξέπνπλ ηελ πξνζέιεπζε ζε δνκέο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη Πξόιεςεο. Η ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Σν κεγαιύηεξν θύκα κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα παξαηεξήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ Από ην 1995 θαη κεηά έλα κεγάιν θύκα νηθνλνκηθώλ Μεηαλαζηώλ από ρώξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θπξίσο όκσο από ηελ Αιβαλία εηζέξρεηαη ζηνλ Διιαδηθό ρώξν, κεηαβάιινληαο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δνκέο ηεο ρώξαο, δεκηνπξγώληαο ηαπηόρξνλα κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ ζην πνιηηηζκηθό θαη πνιηηηζηηθό γίγλεζζαη ηεο ρώξαο. Σα ηειεπηαία ρξόληα νη πνιηηηθέο αλαηαξάμεηο ρσξώλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξώπεο, επέθεξαλ έλα κεγάιν κεηαλαζηεπηηθό θύκα ζηελ Διιάδα ην νπνίν ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. 2,3 Ο πιεζπζκόο ησλ Μεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα, δηαρσξίδεηαη ζε άηνκα κε ή ρσξίο άδεηα παξακνλήο, παηδηά Μεηαλαζηώλ ή Μεηαλάζηεο δεύηεξεο γεληάο, νη αηηνύληεο αζύινπ, πξόζθπγεο κε ή ρσξίο ηε ρνξήγεζε αζύινπ. 3 Σα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μεηαλαζηώλ πνηθίινπλ, ελώ θαίλεηαη λα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ρώξα πξνέιεπζεο. ρεηηθά κε ην θύιν ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο, νη άλδξεο απνηεινύλ ηελ πιεηνςεθία ησλ Μεηαλαζηώλ ησλ ρσξώλ ηεο Αζίαο, ελώ ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο ησλ ρσξώλ ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο, εμέρνπζα ζέζε θαηέρνπλ νη γπλαίθεο. 2,3,5,6 Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θάζκα ειηθηώλ κε ηελ πιεηνςεθία λα απνηειείηαη από άηνκα 15 έσο 44 εηώλ. Ωο πξνο ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ Μεηαλαζηώλ πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα, νη πεξηζζόηεξνη είλαη απόθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηηο γπλαίθεο λα εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξν πνζνζηό απνθνίηεζεο ηόζν από Γεπηεξνβάζκηα όζν θαη από Σξηηνβάζκηα ηδξύκαηα. 2,5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΔΙΑ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ζ πγεία ησλ Μεηαλαζηώλ απνηειεί έλα κείδνλ πξόβιεκα Γεκόζηαο Τγείαο, ηόζν ζε παγθόζκην επίπεδν όζν θαη ζην πγεηνλνκηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο ππνδνρήο. Ζ Διιάδα όπσο θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε δέρεηαη Μεηαλάζηεο από ρώξεο κε ρακειό δεκνζηννηθνλνκηθό επίπεδν θαη πιεκκειείο Τπεξεζίεο Τγείαο. Σα ινηκώδε λνζήκαηα όπσο ε θπκαηίσζε, νη επαηίηηδεο, θαη ν ηόο ηεο αλζξώπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (HIV), παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πςειό επηπνιαζκό ζην κεηαλαζηεπηηθό πιεζπζκό. Δπηπιένλ νη Μεηαλάζηεο παξνπζηάδνληαη πην επάισηνη ζηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ πγείαο, ιόγσ θαθώλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ πνπ βηώλνπλ ζηηο ρώξεο ππνδνρήο Πξόζθαηεο κειέηεο ησλ Papaventsis θαη ζπλ., (2010), θαη Kanavaki θαη ζπλ., (2006), θαηαδεηθλύνπλ κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αλνδηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ Μεηαλαζηώλ αζζελώλ κε θπκαηίσζε, ελώ ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο παξνπζηάδνληαη νη πνιπαλζεθηηθέο κνξθέο ηεο λόζνπ. 7,8 ρεηηθά κε ηελ HIV ινίκσμε, ν Nikolopoulos θαη ζπλ., (2005), αλαθέξεη όηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία παξνπζηάδεηαη κηα απμεηηθή ηάζε όζνλ αθνξά ηα αλαθεξόκελα θξνύζκαηα ζε Μεηαλάζηεο. ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη κε πςειή ελδεκηθόηεηα ηνπ ζηειέρνπο HIV-1 πνπ ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο νθείιεηαη ζηε κεηαλάζηεπζε. 9 Ο επηπνιαζκόο ηεο Ζπαηίηηδαο Β θαη C δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ πεξηνρώλ. πγθεθξηκέλα ε Διιάδα είλαη κηα ρώξα κε ελδηάκεζε ελδεκηθόηεηα ηεο Ζπαηίηηδαο Β θαη ρακειή ελδεκηθόηεηα ηεο Ζπαηίηηδαο C, ελώ ηα ηειεπηαία ρξόληα δηαπηζηώλεηαη κείσζε ηνπ επηπνιαζκνύ ηεο λόζνπ ζην γεληθό πιεζπζκό, σο απνηέιεζκα ησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη πεξίζαιςεο. Ωζηόζν ππάξρνπλ νκάδεο Μεηαλαζηώλ κε πςειή ελδεκηθόηεηα ηεο Ζπαηίηηδαο Β από ρώξεο όπσο Αιβαλία, Ν.Α Αζία θαη ρώξεο ηεο πξώελ νβηεηηθήο Έλσζεο. 10 Ζ καδηθή εηζξνή ησλ Μεηαλαζηώλ ζε ζπλδπαζκό ηόζν κε ηελ αλεπαξθή νξγάλσζε ησλ ππνδνκώλ γηα ηελ ππνδνρή ηνπο όζν θαη ηα παξαηεξνύκελα θαηλόκελα γθεηνπνίεζεο, απνηέιεζαλ παξάγνληεο επηβάξπλζεο ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο. 11,12 Ο επηπνιηηηζκόο («αμοιβαίες μεηαβολές ποσ προκύπηοσν όηαν άηομα ή ομάδες από διαθορεηικό πολιηιζμικό σπόβαθρο έρτονηαι ζε άμεζη και διαρκή επαθή») απνηειεί ζηξεζζνγόλν δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο, ν νπνίνο ζπλνδεύεηαη από πςειή λνζεξόηεηα θαη ζλεζηκόηεηα ζηνπο Μεηαλάζηεο ζπγθξηηηθά κε ην γεγελή πιεζπζκό. Οη δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο ζηε ρώξα ππνδνρήο είλαη πνιύπινθεο 156

4 κε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. ύκθσλα κε ηνπο Madiakos θαη ζπλ., (2008) νη ςπρνθνηλσληθέο αληημνόηεηεο όπσο ην κεγάιν κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην ρακειό κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ επηδξνύλ ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ Μεηαλαζηώλ όπνπ εθδειώλεηαη κε δηάρπηεο δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαζώο θαη κε έληνλν άγρνο θαη θαηάζιηςε. 11,12 ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ κεηαλαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ Nies θαη ζύλ., 13 νη κεηαλάζηεο απνηεινύλ πςειή νκάδα θηλδύλνπ γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνύο, ιόγσ ηεο θύζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο σο επνρηαθνί εξγάηεο-ηεο ή σο εξγάηεο ζε αγξνηηθά επαγγέικαηα. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη ζηελ Διιάδα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηαλαζηώλ θαη ησλ δύν θύισλ εξγάδνληαη σο αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ηεο, ζε νηθνδνκέο θαζώο θαη ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα κε έλα κεγάιν πνζνζηό λα κελ δειώλεηαη από είηε από ηνπο εξγνδόηεο είηε ιόγσ κεηαθηλήζεσλ. 14 Η ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΑΠΟ ΜΔΣΑΝΑΣΔ Ζ πξόζβαζε ησλ Μεηαλαζηώλ ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, ηε δηαζθάιηζε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηεο άξζεο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. Ζ κεηαλαζηεπηηθή λνκνζεζία παξέρεη ηα ίδηα δηθαηώκαηα, κε απηά ησλ Διιήλσλ, όζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ Μεηαλαζηώλ δίλνληαο παξνρέο όπσο ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ην επίδνκα αζζελείαο, αηπρήκαηνο, κεηξόηεηαο θαη ηέινο ρνξήγεζε αλαπεξηθήο ζύληαμεο ζε αζζελήο κε αλαπεξία, ιόγσ θπζηθήο λόζνπ ή εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο. 14 Λακβάλνληαο ππόςε ηε κεγάιε έθηαζε ηεο παξάλνκεο εξγαζίαο, πνιινί λόκηκα δηακέλνληεο Μεηαλάζηεο, ζηεξνύληαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη επνκέλσο δσξεάλ πξόζβαζεο ζηηο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο Τγείαο. ηνπο παξάλνκνπο Μεηαλάζηεο δίλεηαη ην δηθαίσκα ηεο πξόζβαζεο ζε δνκέο παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο κόλν ζε επείγνπζεο θαηαζηάζεηο θαη κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο πγείαο ηνπο. 4,14 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, (Π.Φ.Τ), απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ δηάξζξσζε ελόο άξηηνπ θαη νινθιεξσκέλνπ πγεηνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο θάζε ζύγρξνλεο ρώξαο. Οη δνκέο ηεο Π.Φ.Τ θαηέρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ηόζν ζηελ αληηκεηώπηζε νμέσλ ή ρξόλησλ πξνβιεκάησλ πγείαο όζν θαη ζηελ πξόιεςε ησλ λνζεκάησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ Μεηαλαζηώλ. 15,16 Ζ ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Φ.Τ από ηνπο Μεηαλάζηεο είλαη πιεκκειήο θαη θπξίσο αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε ελόο νμέσο πξνβιήκαηνο πγείαο θαη ιηγόηεξν ζηελ πξόιεςε ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο. Ο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο δε ηπγράλεη απνδνρήο ζηελ θνηλσλία ησλ Μεηαλαζηώλ κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη κεησκέλε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαη αγσγήο πγείαο. 5,13 Πξαγκαηνπνηνύλ ιηγόηεξν ζπρλά πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο όπσο ν έιεγρνο θαηά Παπαληθνιάνπ, ε καζηνγξαθία, ν έιεγρνο ηνπ πξνζηαηηθνύ αληηγόλνπ, ην αληηγξηππηθό εκβόιην. 14 Δπηπιένλ ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ εκβνιηάδνληαη ιηγόηεξν ζπρλά ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ησλ γεγελώλ θαη γεληθόηεξα ιακβάλνπλ ιηγόηεξν ζπρλά πξνιεπηηθή θξνληίδα. 14 Ο ηαθηηθόο θαη αληηγξηπηθόο εκβνιηζκόο, ηόζν ζε ελήιηθεο όζν θαη ζηα παηδηά, παξακέλεη κηθξόο ελώ δελ ηεξνύληαη πηζηά ηα επαλαιεπηηθά ζρήκαηα. 8 ε πξόζθαηε κειέηε ηεο Μαζηξαπά Δ., θαη ζπλ. 17 ζρεηηθά κε ηελ εκβνιηαζηηθή θάιπςε ηνπ παηδηαηξηθνύ πιεζπζκνύ ζε Κέληξν Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο δηαπηζηώζεθε ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ ζε πνζνζηό 52% λα έρνπλ ιάβεη ιηγόηεξεο δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ από ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ. Πεξηνξηζκέλε πξνζέιεπζε ζηηο Πξσηνβάζκηεο δνκέο παξαηεξείηαη θαη γηα ηελ δηεξεύλεζε Λνηκσδώλ θαηαζηάζεσλ όπσο ε Ζπαηίηηδα Α, Β ή C, ν HIV, θαη ε Φπκαηίσζε. Οη Μεηαλάζηεο σο θνξείο ή ππνςία Λνηκώδνπο λνζήκαηνο κε ην θόβν ηνπ θνηλσληθνύ θαη εξγαζηαθνύ απνθιεηζκνύ, δελ απεπζύλνληαη ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ηεο ρώξαο ελώ αληίζεηα επηζπκνύλ θαη πξαγκαηνπνηνύλ κεηάβαζε ζηε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπο γηα ζεξαπεία ή απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 9,10 Οη Μεηαλάζηεο πνπ πξνέξρνληαη από Αλαηνιηθέο θαη Αθξηθαληθέο ρώξεο, θαίλεηαη λα κελ απνδέρνληαη θαη λα κελ αλαδεηνύλ ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο, ιόγσ ηνπ Γπηηθνύ ηξόπνπ δσήο. Ζ εμέηαζε θαη πεξηπνίεζε ηνπ αζζελνύο από άηνκν αληίζεηνπ θύινπ, ε ληξνπή πνπ ληώζνπλ νη Μνπζνπικάλεο γηα ηελ έθζεζε ηνπ γπκλνύ ζώκαηνο ζηνπο εμεηαζηέο θαη θξνληηζηέο θαζώο θαη ε ρξήζε εηδηθνύ πιηθνηερληθνύ εμνπιηζκνύ, έξρεηαη ελάληηα ζηα ζξεζθεπηηθά, πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηζηηθά ηνπο πηζηεύσ απνκαθξύλνληάο ηνπο από ηηο ηαηξηθέο 6,14 18 ππεξεζίεο ηεο ρώξαο καο. Ζ ελζάξξπλζε ησλ Μεηαλαζηώλ γηα ελεξγό ζπκκεηνρή ζηηο ππεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, απνηειεί έλα δύζθνιν θαη επίπνλν εγρείξεκα, ελώ απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ πνιηηηθώλ θαη ζεζκηθώλ θνξέσλ. Οη Δπαγγεικαηίεο Τγείαο σο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο, πξέπεη λα ηεξνύλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο θξνληίδαο θαη ζεξαπείαο, λα ελζαξξύλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ Μεηαλαζηώλ ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη λα πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα πξόιεςεο εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηνπο Μεηαλάζηεο. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ Οη πεξηζζόηεξνη Μεηαλάζηεο κε ηελ άθημή ηνπο ζηε ρώξα ππνδνρήο, έξρνληαη αληηκέησπνη κε δπζκελείο πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Σν πγεηνλνκηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο απνηειεί έλα δπζπξόζηην ζεκείν ζηελ αλαδήηεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο κε κηθξή απήρεζε ζην κεηαλαζηεπηηθό πιεζπζκό. 19 Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο δε ζπγθεληξώλεη, όπσο αλακελόηαλ, ηελ πξνηίκεζε ησλ Μεηαλαζηώλ, ιόγσ ησλ απνκαθξπζκέλσλ θαη δπζπξόζηησλ δνκώλ ηεο, ηνπ πςεινύ θόζηνπο (όπσο ην ζεσξνύλ νη Μεηαλάζηεο) θαη ηεο απνπζίαο ελόο εμεηδηθεπκέλνπ δηαπνιηηηζκηθνύ ζεξαπεπηηθνύ δηθηύνπ πξόιεςεο. Ο ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο πνπ απνζαξξύλεη ηνπο Μεηαλάζηεο ζηελ αλαδήηεζε νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο παξνρήο είλαη ε ρξήζε ηεο γιώζζαο θαη ε θαηαλόεζε ησλ ηαηξηθώλ όξσλ. Ζ κε επαξθήο γλώζε ηεο γιώζζαο επηθνηλσλίαο ηεο ρώξαο κεηαλάζηεπζεο εκπνδίδεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ αζζελνύο κε ηνλ 157

5 Δπαγγεικαηία Τγείαο ηόζν ζηελ πξνώζεζε ησλ ηαηξηθώλ παξεκβάζεσλ όζν θαη ζηελ απνδνρή ησλ ζπκβνπιώλ, ησλ νδεγηώλ ή ηελ αλάιπζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ πιάλνπ ηεο πγεηνλνκηθήο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο, αληθαλνπνίεζεο θαη αβεβαηόηεηαο, σο πξνο ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο. 19 Οη δνκέο Π.Φ.Τ ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη σο ππνζπζηήκαηα πγείαο ηα νπνία δηαθαηέρνληαη από ην δηθό ηνπο νξγαλσηηθό πιαίζην, μερσξηζηό επνπηεύνληα θνξέα, δηαθνξεηηθή πεγή ρξεκαηνδόηεζεο, ελώ παξαηεξνύληαη αληζόηεηεο ζε επίπεδν παξνρήο εηζθνξώλ θαη παξνρώλ. 5,6,14 Οη απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξόζηηεο δνκέο ηεο Π.Φ.Τ, θαίλεηαη λα έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ παξνρή Τπεξεζηώλ Τγείαο ζηνπο Μεηαλάζηεο πνπ αζρνινύληαη κε αγξνηηθέο εξγαζίεο. Οη αγξνηνεξγάηεο απνηεινύλ έλα κεηαθηλνύκελν πιεζπζκό πνπ κεηαθηλείηαη από πεξηνρή ζε πεξηνρή, θαηά βάζε αγξνηηθή. Οη ζπλερείο κεηαθηλήζεηο ησλ αγξνηώλ Μεηαλαζηώλ δεκηνπξγνύλ κηα ζεηξά αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ όπσο θόβνο, θαρππνςία, άγρνο κε απνηέιεζκα λα παξακεξίδεηαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ελόο πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο ελώ ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ Π.Φ.Τ. γίλεηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο νμέσλ θαηαζηάζεσλ. 1,14,16 Οη ζπλερείο κεηαθηλήζεηο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ πιεζπζκνύ, ην γεσγξαθηθό πεξηβάιινλ ηνπ ηόπνπ δηακνλήο, ην επάγγεικα, νη αληηιήςεηο γύξσ από ηελ πγεία, νη γλώζεηο, νη αμίεο, ε εθπαίδεπζε αιιά θαη ην πώο αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ηηο ππεξεζίεο ηε Π.Φ.Τ., απνηεινύλ παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύλ κηα ζεηξά αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη απνζηξνθήο ζηελ αλαδήηεζε Ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ. 5,6,13 Σν πςειό νηθνλνκηθό θόζηνο (όπσο ην ζεσξνύλ νη Μεηαλάζηεο) απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ απνζαξξύλεη ηνπο Μεηαλάζηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ Π.Φ.Τ. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κειέηεο ησλ Galanis θαη ζπλ., (2012), ζε δείγκα 191 Μεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα, ηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Μεηαλάζηεο ζρεηηθά κε ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ζηελ Διιάδα, ζρεηίδνληαη κε ηε δπζθνιία επηθνηλσλίαο κε ηνπο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο θαζώο θαη κε ην πςειό νηθνλνκηθό θόζηνο. 13 Όπσο θαηαθαίλεηαη από ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ε γιώζζα επηθνηλσλίαο, ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μεηαλαζηώλ αιιά θαη ην πςειό νηθνλνκηθό θόζηνο ησλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, δεκηνπξγνύλ έλα αξλεηηθό πεδίν δξάζεο ησλ Δπαγγεικαηηώλ Τγείαο ελώ ηαπηόρξνλα ππνβαζκίδεηαη ε πγεία ησλ Μεηαλαζηώλ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ Ζ πξόζβαζε ησλ Μεηαλαζηώλ ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο απνηειεί έλα πνιππαξαγνληηθό πξόβιεκα κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηε Γεκόζηα Τγεία ηεο Υώξαο. Ζ Π.Φ.Τ. νθείιεη λα πιεζηάζεη ηνπο νηθνλνκηθνύο Μεηαλάζηεο, λα πξνζηαηεύζεη ηηο θπιεηηθέο Δζληθέο κεηνλόηεηεο θαη λα πιαηζηώζεη ηηο απνκνλσκέλεο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο ζηνλ θνηλσληθό ηζηό κε ηε βνήζεηα ησλ Δπαγγεικαηηώλ Τγείαο, ησλ ζεζκηθώλ θαη άιισλ θνξέσλ. Οη Δπαγγεικαηίεο Τγείαο κε ην πςειό επηζηεκνληθό, επαγγεικαηηθό θαη αλζξσπηζηηθό ηνπο θξόληκα, κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ πνιιαπιέο ςπρνθνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλνηηθνύ επηπέδνπ παξεκβάζεηο κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη έληαμε ησλ Μεηαλαζηώλ ζηελ πξόιεςε θαη θαζνδήγεζε ζε ζέκαηα πγείαο. Ζ δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο πγείαο ησλ Μεηαλαζηώλ θαζώο θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ Δπαγγεικαηηώλ Τγείαο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεηαλαζηεπηηθό πιεζπζκό, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ελόο ζεηηθνύ θιίκαηνο πνπ λα δηαθαηέρεηαη από εκπηζηνζύλε θαη δεθηηθόηεηα γηα ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. Σέινο, ζεκαληηθόο δηαθαίλεηαη ν ξόινο ηεο πνιηηείαο. Ζ ειεύζεξε θαη ηζόηηκε πξόζβαζε ηόζν ησλ λόκηκσλ όζν θαη παξάλνκσλ Μεηαλαζηώλ ζηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ., κπνξεί λα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο, ζηελ πξνάζπηζε ηεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη ζηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Παξαιίθαο Θ., Σδαβέιαο Γ., Ραθηόπνπινο Β. Παπαζαλαζίνπ Η., Λαραλά Δ., Κππαξίζε Γ. Γηεξεύλεζε ησλ ηζηγγάλσλ ηεο Θεζζαιίαο ζε ζέκαηα Τγείαο. Νοζηλεσηική 2005, 44(3): Bhaskar R, Germosén B, and Dick D. Demographic Analysis 2010: Sensitivity Analysis of the Foreign - Born Migration Component. Available at: twps0098/twps0098.pdf Assessed at European Commission Eurostat. ηαηηζηηθέο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηνπο κεηαλάζηεο. Γηαζέζηκν ζην : dex.php/migration_and_migrant_population_statistics/e l. Πξνζπειάζηεθε ζηηο Κνπξάθνο Μ., Καπθηά Θ. Ο λνζειεπηήο Νεθξνινγίαο δέθηεο δηαπνιηηηζκηθώλ επηδξάζεσλ. Νοζηλεσηική 2007, 46(3): Lahana Δ, Niakas D. Investigating Differences in health related quality of life of Greeks and Albanian Immigrants with Generic EQ-5D Questionnaire. Biomed Res Int Galanis P., Sourtzi P., Ballali T., Theodorou M., Karamitri I., Siskou O., Chalarambous G., Kaitelidou D. Public Health Services knowledge and Utilization Among Immigrants in Greece: across- sectional study. BMC Health Services Research 2013, 13: Papaventsis D., Nikolaou S., Karabela S., Ioannidis D., Konstantinidou E., Marinou I., Sainti A., Kanavaki S. Tuberculosis in Greece: bacteriologically confirmed care and anti-tuberculosis drug resistance Euro Surveillance 2010, 15(28): Κanavaki S., Mantadakis E., Nikolaou S., Papavasilliou A., Karabela S., Anagnostou S., Falagas ME., Samonis A. Resistance of Mycobacterium tuberculosis isolates in different populations in Greece during International Journal of Tuberculosis and disease 2006, 10(5): Nikolopoulos N., Arvanitis M., Masgala A., Paraskevi D. Migration and HIV epidemic in Greece. European Journal of Public Health 2005, 15(3): Pantazis D., Elefsiniotis S., Brνkalaki H. New Data concerning the Epidemiology of Hepatitis B Virus inflection in Greece. Gastroenterology Research and Practise 2008, 15(28): Xαηδεπνπιίδεο Γ. Υαηδεπνπιίδεο Ν. Ζ ςπρηθή πγεία ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ πνξεία ηεο έληαμεο ηνπο ζηελ Διιεληθή Κνηλσλία. Επιθεώρηζη Υγείας 2009, 20(12): Μadiakos M., Gronidakis F., Ploubidis D., Papadopoulou E., Rogakou E. Measuring Acculturation 158

6 and Symptoms of Depression of Foreign Immigrants in Athens Area. Ink J Soc Psychiatry 2008, 54: Nies M., McEwen M. Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή Ννζειεπηηθή Γεκόζηαο Τγείαο. Δπηκέιεηα: Σζειίθα Α. απνπλδή - Κξέπηα Γ. Ηαηξηθέο Δθδόζεηο Λαγόο, Αζήλα Γαιάλεο Π., Κατηειίδνπ Γ., νπξηδή Π., Μπειιάιε Θ., ίζθνπ Ο., Σζαβαιηάο Κ., Καξακήηξε Η., Βεινλάθεο Δ. Γλώζε θαη ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ζηελ Διιάδα από κεηαλάζηεο. Νοζηλεσηική 2012, 51(4): Kotrotsiou S., Lavdaniti M., Psychogiou M., Paralikas Th., Papathanassiou I., Lahana E. Community nurses role as counselors in primary health care. International Journal of Caring Sciences 2008, 1(2): Αδακαθίδνπ Θ., Καινθαηξηλνύ Αλαγλσζηνπνύινπ Α. Σν νξγαλσηηθό πιαίζην ηεο ΠΦΤ ζηελ Διιάδα. Νοζηλεσηική 2008, 47(30): Μαζηξαπά Δ., Τθαληήο Α., Υαληώηε Γ., ηακάγθα Δ., Πξέζζαο Η., Ράπηε Γ., Σζηξίγθα. Δκβνιηαζηηθή θάιπςε ειηθίαο 6-16 εηώλ ζε πεξηνρή ηεο Διιεληθήο Δπαξρίαο. Ελληνικό Περιοδικό ηης Νοζηλεσηικής Επιζηήμης 2013, 4(1): Γήκηζνπ Η., Κσλζηαληηλαθάθε Β., Βελέηε Α. Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ. Ελληνικό Περιοδικό Νοζηλεσηικής Επιζηήμης 2014, 7(1): Woodward A., Howard N., Wolffers I. Health and access to care for undocumented migrants living in the European Union: a scoping review. Health Policy Plan. 2013:

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ ΓΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ ΓΛΛΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΓ ΑΝΙΟΣΗΣΓ ΚΑΙ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΓ ΚΑΚΟΗΘΓΙΓ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ NARECHEM ΣΗΝ Β. ίδη 1, Γ. Πεηρίδοσ 1. Παιδογκολογικό Σμήμα Ιπποκράηειο Νοζοκομείο Θεζζαλομίκης ΔΓΔΟΜΓΝΑ ΑΠO ΣΗΝ NARECHEM

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Σύπνπ. Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα

Δειηίν Σύπνπ. Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα Πιεξνθνξίεο: Λίλα Σάξη t +30 210 726 0600 f +30 210 723 6162 e tnsicap@tnsicap.gr www.tnsglobal.com Δειηίν Σύπνπ 18 Μαίνπ 2011 Ραηζηζκόο Ξελνθνβία Αλεθηηθόηεηα Μαο ραξαθηεξίδνπλ; Τειηθά, είλαη ν Έιιελαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα