ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ των Φ. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΥ καί Έρ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ1 "Οσο καί νά προσπαθήσει κανείς, δεν θά μπορέσει νά βρει την πρώτη άρχή τής συνήθειας νά φέρνουν οί άνθρωποι, άνδρες καί γυναίκες, ένα όνομα, προσδιοριστικό τής ταυτότητάς τους, άπο τα πρώτα κι δλας χρόνια υστέρα άπό τή γέννησή τους. 'Οπωσδήποτε θά συμπίπτει μέ την ίδια την κοινωνική ζωή του ανθρώπου, όπως συμβαίνει μέ τύ θεσμό τής γλώσσας, πού το όνομα άλλωστε είναι μιά μονάδα της. Μολονότι ως γλωσσικό σημείο το όνομα είναι ή σύνδεση ενός σημαίνοντος κι ενός σημαινομένου2, ή ειδική ωστόσο λειτουργία του μέσα σέ μιά συγκεκριμένη κοινότητα καί ή ιδιαίτερη επίδραση ψυχολογικών, ιστορικών καί πολιτικο-ΐδεολογικών παραγόντων3, καθιστά τή σύνδεση αυτή έξαιρετικά ιδιόμορφη. Οί τελευταίοι μάλιστα παράγοντες συντελούν ώστε το όνομα τού ανθρώπου νά ξεπερνά τά πλαίσια τής μελέτης άπο γλωσσική άποψη καί νά γίνεται αντικείμενο σπουδής καί άπο άποψη ιστορική, έθνογραφική, λαογραφική, κοινωνιολογική. Κι άκριβώς το ευρύτερο αυτό ενδιαφέρον πού παρουσιάζει το όνομα έπέτρεψε τήν άνάπτυξη ένος ιδιαίτερου έπιστημονικοϋ κλάδου, τής ονοματολογίας4. Στήν εργασία αύτή παρουσιάζουμε τά βαπτιστικά ονόματα τών ελληνορθόδοξων χριστιανών, άνδρών καί γυναικών, τής Καππαδοκίας πού μαρτυρούν όχι 1. Ό κ. Έρμ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, συνεργάτης τοϋ Κ.Μ.Σ., συνέβαλε στήν πρώτη συγκέντρωση όνοματολογικοϋ ύλικοϋ. 2. F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot σ Στ. Κυριακίδης, Παρατηρήσεις περί τών νεοελληνικών βαπτιστικών ονομάτων, Λαογ ρ α φ ί α, Ε' (1915) σ Μακρότατη είναι ή διεθνής βιβλιογραφία τής Όνοματολογικής Επιστήμης. Στήν Ελλάδα ή σχετική Βιβλιογραφία δεν είναι ευκαταφρόνητη. Βλ. I. Θωμόπουλου, Ο Ν 0-89

2 Φ. Δ. ΑΙΤΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ: ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ μόνο γλωσσικό άλλά καί γενικότερο ένδιαφέρον. Είναι, όμως, σίγουρο 8τι ή έργασία αύτή δεν θά έ'βλεπε το φως τής δημοσιότητας, αν το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, πού 'ίδρυσε έδώ καί 45 χρόνια καί διηύθυνε ή Κυρία Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ, δεν είχε συγκεντρώσει πλούσιο, προφορικό καί γραφτό, υλικό, άπ οπού αντλήσαμε τά ονόματα5. Ή Καππαδοκία βρίσκεται γεωγραφικά στην Ανατολική Μ. Ασία, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά άπ δλες τις θάλασσες πού περιβάλλουν τις άκτες τής χερσονήσου. 'Ως χώρος είναι ενα οροπέδιο, πού κλείνεται άπό πανύψηλα βουνά καί μεγάλα ποτάμια6, ήφαιστειογενής καί άρκετά άγονος. Την εποχή τών Διαδόχων έ'φτασε έκει ένας πυρήνας Ελλήνων, πού, φορείς ενός άνώτερου πολιτισμού, στάθηκαν ικανοί νά εξελληνίσουν τούς παλαιότερους κατοίκους, όπως είχε συμβεϊ καί σέ άλλες περιοχές τής Μικράς Ασίας7. Αργότερα, ό εξελληνισμένος κόσμος τής Καππαδοκίας, όπως καί όλης τής Μικρασιατικής Χερσονήσου, έκχριστιανίστηκε καί μέ τούς Μεγάλους Πατέρες συνέβαλε οχι μόνο στή διάδοση τής νέας θρησκείας άλλά καί στή φιλοσοφική της θεμελίω- Μ A T A, Athènes, τ. I, 1952, σσ Επίσης, πάνω στην έρευνα τών όνομάτων άπό την αρχαιότητα ώς τη σύγχρονη έποχή βλ. Α. Μπούτουρα, Τά νεοελληνικά κύρια ονόματα ίστορικώς καί γλωσσικώς έρμηνευόμενα, Άθήναι 1912, σ. 18 κ.έ. 5. Εκτός άπό τά άναρίθμητα δελτία καί τις ειδικές καταστάσεις άπογραφής μικρασιατών, πού καταρτίσθηκαν στή βάση άφηγήσεων άνθρώπων άπό όλους τούς οικισμούς της Καππαδοκίας καί φυλάσσονται στά Αρχεία τοϋ Κ.Μ.Σ., είδαμε καί τούς Κώδικες τών Καππαδοκικών Κοινοτήτων πού μπόρεσαν νά διασωθούν καί νά βρίσκονται, έπίσης, στά Αρχεία τοϋ Κέντρου: 1) Γκέλβερι (άριθ. 1,4,7,12). 2) Άγ. Κωνσταντίνου (άριθ. 2). 3) Κερμίρας (άριθ. 3). 4) Άνακούς (άριθ. 5 καί 9). 5) Σαζάλτζας (άριθ. 6,10,23). 6) Στεφάνων (άριθ. 10). 7) Άραβανιοϋ (άριθ. 13). 8) Σκοπής (άρ. 14). 9) Άραβισοϋ (άριθ. 15). 10) Βέξε (άριθ. 17,18). 11) Ψυχομερίδα Σκοπής (άριθ. 19). 12) Κτηματολόγιο Νεάπολης (άριθ. 20,21,22). 13) Έρεγλι (στέλεχος άδειών γάμου, άριθ. 24). 14) Μπερεκετλί Μαντέν (άριθ. 25). 15) Καισάρειας (Κατάλογος Ανταλλαξίμων (άριθ. 27). 16) Σιλάτων (άριθ. 32). 17) Μαλακοπής (άριθ. 33). 18) Ταβλουσούν (άριθ. 42). Έπίσης έγγραφα (ταυτότητες, ένδεικτικά σχολείων, δηλώσεις άποκατάστασης προσφύγων κ.ά.) στάθηκαν πηγή όνοματολογική, καθώς καί χειρόγραφα βιβλία προσφύγων τής Καππ. πού φυλάσσονται σέ ειδική βιβλιοθήκη τοϋ Κ.Μ.Σ. Προσθέτουμε άκόμη τούς πίνακες συνδρομητών σέ βιβλία έλληνικής ή Καραμανλίδικης γλώσσας, πού τυπώνονταν καί κυκλοφορούσαν τόν περασμένο αιώνα ή στις αρχές τοϋ αιώνα μας, καί τούς τόμους τοϋ Περιοδικού «Ξενοφάνης». 6. Έκτος άπό οίοδήποτε χάρτη, πού δίνει μιά γενική εικόνα τής γεωγραφικής θέσης τής Καππαδοκίας, βλ. καί Μ. Μερλιέ, «Οι Ελληνικές Κοινότητες στή σύγχρονη Καππαδοκία», έργασία πού δημοσιεύεται στον παρόντα τόμο σσ , κι όπου πέρα άπό τή γενική γεωγραφική θέση τής περιοχής, τοποθετούνται καί οί έλληνορθόδοξοι πληθυσμοί. 7. Ν. Άνδριώτης, «Τό γλωσσικό Ιδίωμα τών Φαράσω ν», Αθήνα, Έκδ. Γαλ. Ίνστ. καί Ίκαρος 1948, σ. 11. Β. Τατάκης, Συμβολή τής Καππαδοκίας στή χριστιανική Σκέψη, Αθήνα, Έκδ. Γαλλ. Ινστιτούτου 1960, σ

3 ση καί τή σύνδεσή της μέ την ελληνική σκέψη8. Οί ιστορικές περιπέτειες τής μακρινής αυτής έλληνικής κι έξελληνισμένης περιοχής συμπίπτουν μ έκεϊνες του υπόλοιπου ελληνικού κόσμου: ρωμαϊκή κατάχτηση, Βυζαντινή περίοδο, τουρκική υποδούλωση. 'Η τελευταία αύτή περιπέτεια τοϋ έλλληνοχριστιανικοΰ κόσμου γιά τήν Καππαδοκία αρχίζει πολύ νωρίς, άπύ τον 11ον αιώνα9. Οί συνέπειες υπήρξαν πολύ σοβαρές τύ μεγαλύτερο μέρος τοΰ πληθυσμού τής περιοχής έξισλαμίστηκε10 στή διάρκεια μερικών αιώνων. Δεν άπόμεινε παρά ένα μέρος του πού κράτησε τή Χριστιανική του πίστη καί τίς παραδόσεις του καί στάθηκε άντίθετος στον Τούρκο Κυρίαρχο. Κι αύτή, ωστόσο, ή ελληνοχριστιανική μειοψηφία τής Καππαδοκίας έχασε τήν ελληνική της γλώσσα κι έτουρκοφώνησε11 ή συντήρησε ενα έλληνικύ ιδίωμα μέ σοβαρότατες επιδράσεις τής Τουρκικής12. "Οσο κι άν ή γλώσσα αποτελεί σοβαρότατο στοιχείο τής έθνικής ταυτότητας ενός λαού13, έντούτοις οί ελληνορθόδοξοι Καππαδόκες, τουρκόφωνοι είτε όχι, συντηρήθηκαν ως μειονότητα χωριστή επί αιώνες μέ μόνη τή διαφορά τής Θρησκείας καί τής Εκκλησιαστικής τους υπαγωγής κάτω άπύ τύ Οικουμενικό Πατριαρχείο τής Κων/πολης. Οί Κοινότητές τους, πού άπολάβαιναν μιαν 8. Τό βιβλίο τοϋ Β. Τατάκη, πού άναφέραμε άμέσως πιο πάνω, πραγματεύεται άναλυτικά τύ θέμα αύτό. 9. Μετά τή μάχη τοΰ Ματζικέρτ (1071 ), πού σημάδεψε τήν μετέπειτα έξέλιξη των πράγμάτων της Βυζ. Αύτοκρατορίας. 10. Sp. Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamisation from Eleventh through the Fifteenth Century, Berkeley, Los Angeles and London, University of California press Έμ. Τσαλίκογλου, Πότε και πώς έτουρκοφώνησε ή Καππαδοκία, Μ ι κ ρ. X ρ. 14 (1970) 'Η διατήρηση πάντως, της έλληνικής σέ σημαντικό άριθμύ κοινοτήτων της Καπ. μαρτυρεί 8τι ή περιοχή δεν πλημμύρισε άπύ Τουρκικούς πληθυσμούς άμέσως μέ τήν κατάχτησή της' ή φτώχεια τοϋ έδάφους της και οί δύσκολες γεωγραφικές καί κλιματολογικές συνθήκες τήν προστάτεψαν. Έτσι ή άποψη ότι οί Τουρκικοί πληθυσμοί, πού άπετέλεσαν τήν πλειοψηφία τοΰ Καπ. χώρου, έφτασαν έκεϊ άργότερα, τον 17ον αί., δίνει μιαν εξήγηση στο φαινόμενο πού δέν είναι εύκολο νά άπορριφθεϊ (Βλ. περ. Ξενοφάνης 6 (1906) σ. 409). 12. Εργασίες γλωσσικές πού περιγράφουν τήν έλληνική τής Καππαδοκίας είναι οί έξής: R. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor, Cambridge, University press N. Άνδριώτης, Tò γλωσσικό Ιδίωμα των Φαράσων, Αθήνα Ίκαρος LI. Κεσίσογλου, το Γλωσσικό Ιδίωμα τοΰ Ο ύ λ α γά τ ς, Αθήνα, Έκδ. Κ.Μ.Σ Γ. Μαυροχαλυβίδη - LI. Κεσίσογλου, Τ ύ Γλωσσικό Ιδίωμα τής Άξοΰ, Αθήνα, Έκδ. Κ.Μ.Σ Δ. Φωστέρη - LI. Κεσίσογλου, Τ ò Λεξιλόγιο τοΰ Ά ραβανί, Αθήνα, Έκδ. Κ.Μ.Σ Α. Costakis Le parler grec d Anakou, Ath ènes, éd. CEAM Άναστασιάδης, Tò Ιδίωμα των Φαράσων, διδ. διατριβή, έκδ. Πολυγραφημένη. 13. F. de Saussure, δ.π. σ

4 αυτονομία μέσα στους κόλπους του Τουρκικού Κράτους, στή βάση των προνομίων πού χορηγήθηκαν μετά τήν άλωση, ήσαν Κοινότητες Θρησκευτικές. 'Η ορθόδοξη δμως Ανατολική Εκκλησία μέ "Ελληνα Πατριάρχη, άναγνωρισμένο καί ώς Εθνάρχη, δεν επαυε να καλλιεργεί στο βαθμό πού μπορούσε, τις ελληνοχριστιανικές ρίζες τού Κόσμου πού έποίμαινε, καί να συντελεί, μαζί μέ άλλα στοιχεία, στή διαμόρφωση έλληνικής Εθνικής Συνείδησης. Άλλωστε οί δεσμοί τού έλληνισμοΰ μέ το χριστιανισμό στον Ανατολικό χώρο καί προπαντός στή Μ. Ασία είναι τόσο στενοί, πού δύσκολα μπορεί κανείς νά τούς ξεχωρίσει. Καί μόνο το γεγονός δτι ή Ελληνική γλώσσα στάθηκε τό όργανό γιά τή διάδοσή του στον άνατολικό κόσμο, μπορούμε νά καταλάβουμε καί νά έξηγήσουμε τούς δεσμούς αυτούς πού έχουν γίνει παράδοση καί ή παράδοση πού κατακυρώνεται μέ τό χρόνο δεν είναι εύκολο νά αλλάξει. Άν, δπως σημειώσαμε, οί χριστιανικές Κοινότητες τής Καππαδοκίας έ'χουν στήν πλειοψηφία τους τουρκοφωνήσει14, συντηρούν ωστόσο άπό βαθύτατη παράδοση τά έλληνοχριστιανικά τους ονόματα. Τά ονόματα των αγίων τής Εκκλησίας, των μαρτύρων γιά τή θεμελίωση τής Χριστιανικής θρησκείας, των Προφητών καί τών Αγγέλων άποτελοΰν τή βάση τής Καππαδοκικής ονοματολογίας15. Οί μορφές στή δομή τους ανήκουν στήν έλληνική, ένώ οί ποικίλες παραλλαγές, τεκμήρια αγάπης, στοργής καί τρυφερότητας, ακολουθούν τούς νόμους τής έλληνικής, χωρίς φυσικά νά λείπουν καί φαινόμενα χαραχτηριστικά τής διαλέκτου, πού δεν συναντώνται αλλού ή πού οφείλονται σέ επιδράσεις τής τουρκικής. Ό χριστιανικός χαρακτήρας τής Καππαδοκικής ονοματολογίας δεν περιορίζεται στά ονόματα «τών άγιων, τών μαρτύρων, τών Αγγέλων καί τών Προφητών» καίριες ιδέες τού χριστιανικού δόγματος έ'γιναν ονόματα16, δπως καί λέξεις τής εκκλησιαστικής ακολουθίας ή τών ψαλλομένων ύμνων17. Στις περιπτώσεις αύτές, οί μορφές τους είναι έλληνικές, εφόσον στήν έλληνική, τουλά 14. Άπύ τις 81 χριστιανικές Κοινότητες της Καππαδοκίας στο 19ο καί στίς δύο πρώτες δεκαετίες τοϋ 20ου αί. οί 49 είναι τουρκόφωνες καί οί 32 ελληνόφωνες. Βλ. *0 Τελευταίος Ελληνισμός τής Μ. Ασίας, Αθήνα, Έκδ. Κ.Μ.Σ σ Σέ έπιστολή του, καταχωρημένη μέ ήμερομηνία 30 Ίαν. 1839, στόν Κώδικα τής Κοινότητας Ταβλουσούν (άρ. 42), ό Μητροπολίτης Καισάρειας Παίσιος συνιστώ μ επιμονή στούς 'Ιερείς τά ονόματα τών βαφτιζομένων παιδιών νά είναι όνόματα άγιων, μαρτύρων, άγγέλων καί Προφητών καί όχι βαρβαρικά. 16. Αναφέρουμε ένδεικτικά τά όνόματα: Αλήθεια, Ορθοδοξία, Σοφία, κ.ά. πού είναι έννοιες φορτισμένες μέ ιδιαίτερο σημασιολογικό περιεχόμενο στή χριστιανική Φιλοσοφία. 17. Τά όνόματα: Αγαλλή, 'ϊπερμαχία, Δόξα, Χαριτωμένη, κ.ά. είναι έμπνευσμένα άπό άνάλογους έκκλησ. υμνους πού άκούονται στίς εκκλησιαστικές ακολουθίες. 92

5 Φ. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ: ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ χιστο γιά την Ανατολή, αποκρυσταλλώθηκε ή χριστιανική ιδεολογία, τής ο ποίας εξαίρετοι εργάτες υπήρξαν Καππαδόκες' όπως ακόμη στην έλληνική εκφράστηκε ή πιο ύψηλή ποίηση τοϋ Χριστιανισμού. Αλλά πέρα άπό το χώρο αύτό, πού είναι καί ό κυρίαρχος, ή έλληνική ιστορική παράδοση δέν άπουσιάζει άπο τήν ονοματολογία τής περιοχής' ονόματα τής έλληνικής κλασικής αρχαιότητας, τής μετακλασικής καί τής βυζαντινής περιόδου άφθονοϋν. Μόνο πού μερικά, γνωστά ονόματα τής έλληνικής άρχαιότητας, δπως Ξενοφών, Πλάτων, Άγάθων κλπ., έχει συμβεϊ νά ήσαν καί ονόματα μαρτύρων καί άγιων τού Χριστιανισμού, οπότε οφείλουμε νά δεχτούμε δτι ή χρήση τους άπο τούς χριστιανούς οφείλεται στο νά τιμηθεί ό άγιος Ξενοφών ή ό άγιος Πλάτων. Μιά τέτοια έρμηνεία άφορά, βέβαια, παλαιότερους καιρούς, κι οχι τον περασμένο ή άκόμη καί τον προπερασμένο αιώνα, πού διάφοροι παράγοντες δούλεψαν στο συνειδησιακό ξεκαθάρισμα τών ορθόδοξων Κοινοτήτων τής Καππαδοκίας18. 'Η στροφή, έξάλλου, προς τήν έλληνική κλασική άρχαιότητα χαραχτηρίζει τον έλληνικό διαφωτισμό τού 18ου αί., πού μιά έκδήλωσή της ήταν καί ή χρησιμοποίηση άρχαιοελληνικών βαπτιστικών ονομάτων. 'Ο κόσμος τής Καππαδοκίας είναι ζωντανός, έχει συναισθήματα άνθρώπιναάγαπά, χαίρεται ή τό άντίθετο. Ζεϊ μέσα σέ συνθήκες πού τόν δυσκολεύουν κι άποκτα έμπειρίες συγκεκριμένες. Σκέφτεται. Δέν μένει άνεπηρέαστος άπό γεγονότα πού, θέλει δε θέλει, μπλέκεται. Καί τα όνόματά τους είναι εκφραστικά αυτής τής άνθρώπινης πλευράς. Έτσι, ένας άριθμός τέτοιων ονομάτων άπό έλληνικές λέξεις συμπληρώνει τήν ονοματολογία τους. Επίθετα ή ουσιαστικά, χαρακτηριστικά μιας σημασίας, τήν όποια θά ήθελαν νά ένσαρκώνουν οί άνθρωποι, έγιναν ονόματα, άπαλλαγμένα άπό κάθε θρησκευτικό φορτίο19 καί μέσα σ ένα πνεύμα ελευθερίας. Πάνω σ αύτό τό πνεύμα έχουν χρησιμοποιηθεί τουρκικές λέξεις-όνόματα, πού ταυτόχρονα μαρτυρούν τις έπιδράσεις τού λαού μέ τόν όποιο οί Καππαδόκες συμβιώνουν πολλούς αιώνες' καί θάταν άφύσικο, άν στήν Καππαδοκική ονοματολογία έλειπαν τουρκικά ονόματα, έστω καί σέ περιορισμένη δπως 18. Στοιχεία πού βρίσκονται στο Κ.Μ.Σ. (ταυτότητες κ.ά.)τοΰ 19ου κυρίως αιώνα, ορθόδοξος δέν δηλώνει τό θρήσκευμα μόνο άλλά καί τήν Εθνικότητα, τόν 'Έλληνα (Ρούμ). Είναι οπωσδήποτε συνέπεια τής λειτουργίας τοϋ Ελληνορθόδοξου Έκκλησ. Συστήματος, μέ τίς βαθειές παραδόσεις του πού χάνονται στο Ελληνικό Βυζάντιο. Για τήν τάση νά δίνονται άρχαιοελλ. ονόματα, βλ. Σ. Κυριακίδη, δ.π., Κι ό Σ. Ρϊζος στο χειρόγραφο βιβλίο του «Σινασύς» σημειώνει το περιστατικό τοϋ δάσκαλου πού έβανε δίπλα σέ κάθε ονομα τών παιδιών καί ένα άρχαϊο Ελληνικό, δπως λ.χ., Σάββας - Αριστομένης, Ιωάννης - Αριστογείτων κλπ. Υποστηρίζει άκόμη δτι άρχαιοέλλ. ονόματα άρχισαν νά έρχονται άπδ τήν Πόλη στήν Καππαδοκία το 19ο αί. 19. Τά όνόματα, δπως Αδαμάντιος, Ακριβή, Έρωτία, Λιγερή, Τριαντάφυλλος ή Τριανταφυλλιά, Τρυφερή, Τσακώ καί τόσα άλλα, μαρτυρούν τήν πλευρά αυτή της άνθρώπινης ψυχή? 93

6 Φ. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΙΟΤΛΟΤ : ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΛ ΟΝΟΜΑΤΑ είναι ή αλήθεια κλίμακα. Μερικά άπό αυτά μπορεί κανείς νά τα θεωρήσει ώς μετάφραση άντίστοιχων ελληνικών20. Γενικά στά τούρκικα ονόματα σημειώνεται μια τάση συμμόρφωσής τους στον κανόνα τής Ελληνικής21. Δεν λείπουν άκόμη άπό τήν Καππαδοκική ονοματολογία καί ονόματα ξένα, πού συνηθίζονταν στη Δυτική ή Ανατολική Εύρώπη, γεγονός πού μαρτυρεί τις επαφές, πού πραγματοποίησαν οί Καππαδόκες μέ τον ξένο εκείνο κόσμο, ή άκόμη καί έπιδράσεις φιλολογικές22. Οί επιδράσεις αυτές οπωσδήποτε είναι νέες, πού πρέπει νά συμπίπτουν με τ'ις μεταναστεύσεις των άνθρώπων τής Καππαδοκίας, ιδιαίτερα στήν Πόλη καί στη Σμύρνη, κέντρα διεθνή. Οί πηγές, άπό τις όποιες έπισημαίνεται ή προέλευση των Καππαδοκικών ονομάτων, μας καθορίζουν καί τήν κατάταξή τους. Έτσι το σύνολο των αρχικών μορφών (λημμάτων)23, ώς βαπτιστικών ονομάτων, πού άντλήσαμε άπό τούς Κώδικες καί άπ ο,τι άλλο διαθέτει τό Κ.Μ.Σ., άνέρχεται στον άριθμό τών 694 πού ταξινομήθηκαν στίς πιο κάτω ομάδες24: Α'. Χριστιανικά: (ονόματα άγιων, μαρτύρων, Αγγέλων, Προφητών άλλα καί άπό έ'ννοιες τής Χριστ. ιδεολογίας25). Β'. Άπό τήν ελληνική ιστορική Παράδοση (Κλασική, μετακλασική, Βυζαντινή26). Γ'. Από πνεύμα έλεύθερης δημιουργία ς27: 1 ) Ελληνικά καί 2) Τούρκικα. Δ'. Άπό ξένη έπίδραση (δυτικοευρωπαϊκή-άνατολικοευρωπαϊκή). Ε'. Γεωγραφικά ονόματα. Τέλος καταχωρήσαμε μερικά άκαθό- ριστα. 20. "Οπως π.χ. Έλμάς-Διαμάντω ή Διαμάντης, Χατούνα-Δέσποινα κλπ. 21. Ζουμπούλης, Καπλάνης, Νουρλής κ.ά. 22. Παραθέτουμε ώς παραδείγματα: Αιμίλιος, Κάρολος, Δόμνα κλπ. Ένώ τά Έμπέριος, Φλωρίνα δείχνουν μάλλον φιλολογική επίδραση. 23. Δίπλα άπό τίς αρχικές μορφές θέσαμε, στό ίδιο λήμμα, τίς παραλλαγές κάθε μιας τους. 24. Γιά τήν ταξινόμηση τών όνομάτων βλ. Α. Μπούτουρα, δ.π. Στ. Κυριακίδη, δ.π. σ. 335 I. Γριτσόπουλος, στή Λαογραφία 16 (1957) σ. 337 κ.έ. 25. Μέσα στήν ομάδα αυτή μπορούν νά ένταχθοϋν καί τα ονόματα πόλεων, τόπων πού κινήθηκε καί έδρασε ό Χριστός' άνήκουν στή χριστιανική παράδοση. 26. Ανάμεσά τους είναι καί δσα όνόματα καθαγίασαν μέ τύ μαρτύριο ή τή δράση τους χριστιανοί, δπως άλλωστε τύ σημειώσαμε (σ. 95), καθώς καί τά όνόματα τόπων της κλασικής άρχαιότητας. 27. Όνόματα πού άπηχοϋν προλήψεις, συνήθειες κλπ. είτε, καί κυρίως, ελληνικά, είτε τουρκικά (Μετάφραση τών άντίστοιχων έλληνικών) εντάσσονται στήν ομάδα αύτή. 94

7 Φ. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ: ΤΑ ΒΛΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ Ή κάθε μιά άπύ τις ομάδες αυτές άντιπροσωπεύεται ώς έξης: ή Α' μέ 281 ονόματα: 40,5 %» Β'» 122» 17,6%» Γ1 )) 96» 13,8% Γ2 )) 110» 15,9%» Δ'» 26» 3,8%» Ε' )) 17» 2,5% Ακαθόριστα μέ 41 )) 6% 'Ο πιο πάνω πίνακας μάς δείχνει τήν άναμφισβήτητη υπεροχή των χριστιανικών ονομάτων- σχεδόν τα μισά τής όλης Καππαδοκικής ονοματολογίας. Το γεγονός προσθέτει, μέσα στ άλλα, ένα άδιάψευστο στοιχείο του θρησκευτικού χαραχτήρα των Καππαδοκικών Κοινοτήτων. Τη δεύτερη θέση κατέχουν τα ονόματα άπο τήν ελληνική 'ιστορική παράδοση, πού, αν προστεθούν οί έλληνικές λέξεις, υψωμένες μέ ένα ελεύθερο πνεύμα, σέ ονόματα άνθρώπων, πλησιάζουν εκείνα τής χριστιανικής προέλευσης. Καί το γεγονός αύτό δείχνει τον έθνικο χαραχτήρα του Καππαδοκικοϋ Κόσμου, πού κρυβόταν κάτω άπο τή θρησκευτική του έ'κφραση. Ή έμμονή, έξάλλου, στή διατήρηση των ελληνικών μορφών τών ονομάτων καί τών παραλλαγών τους, πού γιά τούς τουρκόφωνους άποτελοϋσαν τίς μόνες περιπτώσεις χρήσης τής ελληνικής γλώσσας, καθορίζει, μ ένα πρόσθετο λόγο, τή διευκρίνηση τής έθνικής τους συνείδησης28. Ή τελευταία βεβαιώθηκε άνέκκλητα το καλοκαίρι του 1924, όταν σύσσωμοι διάλεξαν το ξεριζωμό άπο τούς τόπους τους καί τήν ένταξή τους στο έλληνικύ έθνικο σύνολο. * * * Τά Καππαδοκικά ονόματα, πού λίγο πιο πέρα καταχωρούμε, καλύπτουν τά τελευταία περίπου 150 χρόνια (τελευταίες δεκαετίες τού 18ου αί. ώς τύ 1924). Γι αύτό μπορεί νά πει κανείς ότι νεότεροι παράγοντες ιστορικοί, πολιτικοί, έθνικοί έ'χουν άποθέσει τή σφραγίδα τους, καί ή συνολική τους εικόνα δέν είναι δυνατό νά δίνει τήν όνοματολογική κατάσταση τής περιοχής σέ ακόμη παλιότερες περιόδους. Παρ όλο το συγχρονικό χαραχτήρα τού όνοματολογικού χώρου πού παρουσιάζουμε, έντούτοις δέν άποκλείει τίποτε τή συνύπαρξη παλαιών 28. Στίς μέρες μας, Δυτικοί Τουρκολόγοι, δπως ό Γερμανός G. Jaske καί ό Άγγλος Β. Lewis, αναπτύσσουν τή θεωρία μέ τήν οποία αμφισβητούν τήν έλληνικότητα τών πληθυσμών της Μ. Ασίας ολόκληρης έπομένως καί τής Καππαδοκίας πού ξεριζώθηκαν κατά τό Ή όνοματολογική μελέτη άνάμεσα σέ τόσα άλλα, δείχνει πόσο αύθαίρετες, άν όχι πονηρές, είναι οί άπόψεις τους. Βλ. Ν. Μηλιώρη, Έφημ. Μικρασιατική Ηχώ, Αθήνα, άριθ. φύλλου 182, Δεκεμβρ Ίανουαρ

8 καί νέων ονομάτων, τόσο άπό την άποψη των γλωσσικών τους μορφών δσο καί άπό την άποψη τών αιτίων πού τα καθιέρωσαν. Περισσότερο μάλιστα άπο οίαδήποτε άλλη έκδήλωση του ανθρώπου μέσα στην κοινωνική του ζωή, το δνομα, ώς στοιχείο ταυτότητας, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συντηρητικότητα, πού έπιβάλλεται άπο μιά καθολική παράδοση: τά ονόματα τών προγόνων νά δίνονται καί στούς άπογόνους μέ τή μυστική πίστη δτι οί τελευταίοι άναβιώνουν τούς πρώτους. Σέ κοινωνίες, προπαντός, κλειστές, δπως οί Καππαδοκικές Κοινότητες, ή παράδοση αύτή τηρείται μέ τήν πιο μεγάλη εύλάβεια. Έτσι, τά Καππαδοκικά ονόματα πού άκολουθοϋν καθρεφτίζουν, λίγο-πολύ, τις γενικότερες, μέσα στο χρόνο, όνοματολογικες καταστάσεις τής περιοχής. Δεν έκρίναμε σκόπιμο νά σκορπιστούμε στήν ποικιλία καί τήν άφθονία τών γλωσσικών καί άλλων παρατηρήσεων, πού ή ίδια ή φύση τού υλικού προκαλει. Άναφέραμε, ήδη, τίς εργασίες πάνω στήν ελληνική τής Καππαδοκίας29' μέσα σ αυτές μπορεί κανείς νά βρει τή λύση πολλών άποριών γιά τίς μορφές τών ονομάτων, δπως τίς επέβαλε ή καθημερινή χρήση καί ή λειτουργία τους. Άλλες έργασίες, πού καταγίνονται μέ τά ελληνικά ονόματα30, δίνουν πολλά στοιχεία λαογραφικά, ιστορικά, πολιτιστικά πού εξηγούν τήν καθιέρωσή τους. Μόνο δπου υπάρχουν διαφορές καί πιστεύουμε μιάν άλλη άποψη, τότε τή σημειώνουμε. Έτσι μεθοδολογικά ή παρούσα έργασία συνίσταται: 1) Νά παρουσιάσει το σύνολο τών ονομάτων στίς μακρινές κι άπομονωμένες έλληνικές κοινότητες τής Καππαδοκίας' ίσως μερικά, πολύ λίγα, νά μας διέφυγαν, καί προπαντός οί παραλλαγές τους31, δημιουργήματα λειτουργιών τού γλωσσικού αί- 29. Βλ. σ. 93, σημ Αναφέρουμε μερικές, τίς πιό συστηματικές: Α. Μπούτουρα, πού ήδη έχει σημειωθεί, καί τίς βιβλιοκρισίες πάνω σ αύτή πού τή διορθώνουν καί τή συμπληρώνουν: Φ. Κουκουλέ, στύ B Ζ, 22 (1913) και Στ. Κυριακίδη, πού έχουμε άναφέρει στή Λαογραφία, 5 (1916) 333 κ.έ. I. Σταμνοπούλου, Όνοματολογικά, στή Λαογραφία 6 (1917 ) 425 κ.έ. Κ. Αμάντου, Βυζαντινά καί νεοελληνικά όνόματα γυναικών, στύ Η. Μ. Ε. 1929, σσ I. Γριτσόπουλος. Βαπτιστικά όνόματα έκ Πελοποννήσου τών χρόνων της Τουρκοκρατίας, Λαογραφία, 16 ( ) Δ. Βαγιακάκος, Βυζαντινά όνόματα καί επώνυμα έκ Μάνης, Πελοποννησιακά, 3 (1959 ) Τοϋ ίδιου, Ή έκκλησιαστική γλώσσα καί ή μεσαιωνική καί νεοελληνική ονοματολογία, Αθήνα 63 (1959) Ν. Ανδριώτης, Τά νεοελληνικά Κύρια όνόματα σέ -ω άτονο, 'Ελληνικά 12 (1952) Μιά σύγκριση τών παραλλαγών τών ονομάτων κατά ομάδες θά είναι πολύ διδαχτική: τά 281 όνόματα της Α' παρουσιάζουν συνολικά 845 παραλλαγές» 122» )) Β'»» 72 ))» 96» )) ΓΊ» )) 118 ))» 110» )) Γ'2» )) 104 ))» 26» )) Δ'» )) 24 ))» 17» )) Ε'» )) 17 )) Ή σύγκριση πραγματικά μας δείχνει ότι τίς περισσότερες παραλλαγές παρουσιάζουν τά 96

9 σθήματος καί άλλων έξωγλωσσικών παραγόντων. 'Η συνολική δμως εικόνα τους δεν ζημιώνεται. 2) Νά τά κατατάξουμε άνάλογα μέ τούς χώρους πού έκφράζουν χώρους θρησκευτικούς-ίδεολογικούς, χώρους έθνικούς-ίστορικούς, χώρους επιδράσεων πού άσκοϋνται άπο τίς σχέσεις μέ τον άλλο κόσμο. 3) Σημειώνοντας τις παραλλαγές των κύριων μορφών, νά δειχτούν κάθε είδους μεταβολές στο βαθμό πού ή γραφτή κυρίως παράδοση δίνει κατά κάποιο τρόπο τήν άκουστική τους εικόνα. 'Υπάρχουν οπωσδήποτε περιπτώσεις παραλλαγών πού παρουσιάζουν γλωσσικές μεταβολές πού δέν διαλαμβάνονται στίς ως τά τώρα περιγραφές τών Καππαδοκικών Ιδιωμάτων. Καί τέλος 4) νά δοθεί μιά ευκαιρία σύγκρισης μέ τά ονόματα τού άλλου έλληνικού κόσμου, οπότε θά φανεί ή ένότητά του μέσα στήν τεράστια διασπορά του. ονόματα τής Α' όμάδας, μέ τρεις (3) παραλλαγές τό κάθε όνομα κατά μέσον όρο, καί τίς έλάχιστες τής Β' όμάδας, μέ 0,6 παραλλαγές τό κάθε όνομα κατά μέσον όρο. TÒ φαινόμενο δέν είναι δύσκολοεξήγητο- τά χριστιανικά ονόματα είναι τά παλαιότερα καί χρησιμοποιούνται έπί αιώνες. Ήταν έπομένως άδύνατο ν άποφύγουν τόν πιό σταθερό νόμο τής γλώσσας κι όχι μόνο αύτής, τό νόμο τής έξέλιξης καί τής άλλαγής. Τό άντίθετο συνέβη μέ τά όνόματα τής Β' όμάδας, πού τά πιο πολλά μαρτυρούν τήν ένσυνείδητη στροφή στήν κλασική άρχαιότητα μέ πρωτοστάτες τούς δασκάλους- τά όνόματα αυτά δέν μπήκαν στή μεγάλη χρήση. 97

10 II. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ* Α. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ** Άββακούμ ( Αραβανί, Ί. Βαλαβάνης, Μικρασιατικά, Αθήνα 1891, σ. 24). Άβελ (Γκέλβερι). Άβέρκίος (Άνακ., Γκέλβ., κ.ά. ) συνηθισμένο ονομα οχι μόνο μοναχών αλλά καί κοσμικών. Αβραάμ (Νεάπ., καί σ όλες τις Καπ. κοινότητες) Άβραάμιος (Ζιντζ.) Ά- βραγάμης (Σινασ.) Άβραγάμ (Φάρασ. ) Άβράμης (Νεάπ. κ.ά. ) Άπραάμ (Ζιντζ.)- Άβεργάνης καί Άβρεγάνης (Άξός)- Άβουργάμης (Μιστί)- Άβρααμάκης (Νεάπ. κ.ά.)1. Άμπραχάμ (Ζιντζ.) Άμπράμ καί Ίμπραχίμ, βλ. Δ. Άλεξανδρίδου, Γ ραμματική Γ ραικοτουρκική, έν Βιέννη τής Άούστριας, 1812 σ Αγαθάγγελος (Γούρδ., Τζαλέλα, κ.ά.) Άγασέν (Μουταλ.) Θάγγελος (Ένεχιλ). Αγαθή (Μαλακ. κ.ά.)- γυν. ον. άπό ομώνυμη παρθένο καί μάρτυρα τής έκκλησίας. Άγάθη (Άνακ.)- Αγαθούλα (Σινασ.) Κυραγάθη (Γκολτζούκ). * Ώς λήμματα καταχωρούμε τήν αρχική πολλές φορές λόγια μορφή τοϋ όνόματος. Οί παραλλαγές καταχωροϋνται όστερα. Γυναικεία ονόματα πού προέρχονται άπύ ανδρικά, ώς άντίθεση γένους μέ ιδιαίτερη γλωσσική έκφραση, καταχωροϋνται ώς ιδιαίτερα λήμματα, έφόσον παρουσιάζουν μιά ή περισσότερες παραλλαγές. ** Χαρακτηρίσαμε χριστιανικά τά ονόματα πού προέρχονται άπύ όνόματα άγιων, όσιων, μαρτύρων τής έκκλησίας, άγγέλων, προφητών όπως μαρτυροϋνται άπύ τήν 'Αγία Γραφή καί τήν Έκλησιαστική παράδοση, καθώς καί άπύ όρους της χριστιανικής ιδεολογίας ή λέξεις τής έκκλησιαστικής άκολουθίας (βλ. Είσαγ. σ ). 1. Οί παραλλαγές τοϋ βιβλικοΰ ον. Αβραάμ μαρτυροΰν τήν πλατειά χρήση καί διάδοσή του. Συνίστανται α) στή μορφολογική συμμόρφωση τοϋ έβρ. τύπου πρύς τήν έλληνική μέ τήν προσθήκη τής κατάλ. -ιος, -ης β) στήν άνάπτυξη τοϋ -γ- άνάμεσα στά δυύ όμοια φωνήεντα (βλ. Μαυροχ. - Κεσίσ. σ. 16) γ) στήν άνομοίωση τοϋ -α- σέ -ε- (Άβεργάνης) καί σέ -ου- (Άβουργάμης)- δ) ή μεταβολή τοϋ -β- σέ -π- (Άπραάμ). Σχετικά μέ τύ έπίθημα -ά κ η ς, αύτύ στήν Καπ. δέν έκφράζει ύποκορισμό, άλλά τύ σεβαστό πρόσωπο λόγω οικονομικής ή άλλης κοινωνικής προκοπής. 98

11 Άγάθων (Μπουγά-Μαντέν κ.ά. ) άνδ. δν. άπό τον ομώνυμο χριστιανό δσιο. Γυν. δν. Άγαθωνία. Άγαλλή (Νεάπ. κ.ά.) γυν. δν., παράλληλο προς το Άγαλλώ (Τ. Γριτσ., Λαογρ. 16, 1957, σ. 350), έμπνευσμένο άπο τον έκκλ. ύμνο «Άγάλλου 'Ιερουσαλήμ...»). Αγάπιος (Άνακ., Γκέλβ.) Αγάπης (Άξός) Γυν. δν.: Αγάπη (Άξός), πού μαρτυρεϊται άπο τούς Βυζ. χρόνους (Κ. Άμαντος, Βυζ. και Νεοελ. ονόματα γυναικών, Η.Μ.Ε., 1929, σ. 118). Αγγέλιος (Σκοπή)-Άγγελος (Φλοϊτά) Άγγελής (Σινασ.)'Άγγελε(Τασλίκ). Αγγελική (Σινασ. κ.ά.), γυν. δν. στη βάση του Άγγελος. Άγγέλκω (Σινασ.) Αγγέλα (Σαζάλτζα). Αγνή (Σίλατ. ) άπο τή χριστιανική άντίληψη της αγνότητας. Βλ. και περιοδ. Ξενοφάνης 1, 1896, 191. Αγρυπνία (Σινασ., Άνακ.)- άπο την ειδική άκολουθία της εκκλ. πού συνίσταται άπο το μεγάλο έσπερινύ καί τον δρθρο. Άδάμ (Σινασ., Άνακ. κ.ά.) Άδάμης (Σινασ., Ποτάμ.), με συμμόρφωση στή μορφολογία της έλλην. Άντάμ καί Άντέμ, άπο τούρκ. έπίδραση βλ. Δ. Άλεξανδρίδου δ.π. σ Άζαρίας (Νεάπ., Φερτ., κ.ά.) βιβλικό δνομα. Άζάργια (Ζιντζ.)2 Αθανάσιος (Νεάπ. κ.ά. )3 διαδεδομένο δν. άνδρών, δπως τό δείχνουν οΐ παραλλαγές: Θανάσης (Σινασ.) Άθανάς (Στέφ.) Άτανάς (Σιντζ. ) Άρανάς (Άραβανί)- Τανάς (Μπερεκετλί)- Άχιανάσης (Άξός). Άτος (Ζιντζ.) άπό τό Άθος-Άθανάσης; Γυν. δν. Αθανασία (Τελμησ. ). Αικατερίνη (Σκοπή, Άνακ. κ.ά.)4 πολύ συνηθισμένο δν. γυν. Κατερίνη (Σινασ. ), Κατερίνα (Σκοπή κ.ά. ), Κατέρνα (Βέξε ), Καθερίνα (Νεάπ. ) Γκατίγκω (Σινασ., Άγιρν. ), Κατίγκω (Άραβισός) Κάτζω (Νεάπ.) Κατίνα, Κατινή, Κατίν (Ζιντζ.) Κατίκ (Νεάπ.) Καΐτίκ (Ζιντζ.). Αίσιος (Σκοπή) ώς δν. άνδ. άναφέρεται στή «Μερίδα» τής Σκοπής, καθώς καί τό γυν. δν. Αίσια. Άραγε άπό τήν πρωτοχρονιάτικη ευχή: «αίσιον καί ευτυχές τό νέον έ'τος»; Στή Νεάπ. άναφέρεται ό τύπος γυν. όν. Έσα' μήπως άντί τοϋ Αίσια; 2. Ή άνάπτυξη τοϋ -γ- άνάμεσα σέ δυο φωνήεντα είναι γενικό φαινόμενο τής Καπ. διαλέκτου, δπως συνηθισμένο φαινόμενο είναι ή πτώση τοϋ τελικοΰ -ς- άπό τούρκικη έπίδραση. 3. Στίς παραλ. τοϋ δν. παρατηροϋνται τά έξης φωνητικά φαινόμενα: α) άφαίρεση τοϋ αρχικού άτόνου -α- (φαινόμενο καί της κοινής νεοελλ.) β) πτώση τής κατάλ. -ιος ή -ης (Άθανάς κλπ. ) Άνδριώτης, Φ α ρ. σ. 82. γ) Ή μεταβολή τοϋ -θ- σέ -τ-, άπό έπίδρ. τής τουρκ. γλώσσας (βλ. Μαυροχ. I. Κεσίσ. σ. 19). δ) Μεταβολή τοϋ -θ- σέ -χ- (Άχιανάσης), Βλ. Dawkins σ. 75, καί Μαυροχ. Κεσ. σ. 19. Στόν τύπο Άρανάς, τό -θ- ή -τ- έγινε -ρ-. 99

12 Ακάκιος (Γκέλβ., Άνακ. κ.ά.)* ομώνυμος Καππαδόκης μάρτυρας έπί Διοκλητιανοϋ καί Μαξιμιανοϋ. Άκεψιμάς (Σινασός, Άραβανί κ.ά.), άπό ομώνυμους οσίους της εκκλησίας. Πάντως ό πρώτος όσιος υπήρξε Πέρσης, οπότε το όνομα είναι Περσικό. Αλεξάνδρα (Νίγδη) Αλεξάντρα (Άνακ.) Αλιξάντρα (Άραβανί). Αλέξανδρος (Βέξε κ.ά.)- άπο τον άγιο Αλέξανδρο πιο πολύ παρά άπο το Μακεδόνα Μέγα Αλέξανδρο, τουλάχιστο στους παλαιότερους αιώνες. Άλέκο(ς) (Σινασ., Ζιντζ. ). Αλέξιος (Άνακ. κ.ά.) πέρα άπο το όν. βυζ. αύτοκρατ., το όνομα το έφερε καί άγιος τής Όρθ. Έκκλ. Αλήθεια (Σινασ., Προκ. ) άπο τη φράση του εύαγγ. «Έγώ είμί ή άλήθεια καί το φώς...» ή άλήθεια μετά χριστιανικό νόημα πού ταυτίζεται μέ τό Θεό. Άληθειά (Νεάπ. ). Άλύπιος (Γκέλβ. ) Όν. άγιων. Αμβρόσιος (Τσελτέκ, Χαλβάντερε) γνωστό αγιολογικό όνομα. Άβρόσιος. καί Άβρόσης4 5 6(Σινασ. ) Μαβρόζης (Σινασ. ). Άμφιλόχιος (Έρεγλι, Γκέλβ. κ.ά. ) Άμφίλ (Γκέλβ.) Άφιλόθεος7 (Άνακ.) Άνανίας (Νεάπ., Χαλβάντ.). Άναργύρα (Άραβισός). Γυν. όν. σ άντίθεση γένους πρός τό Ανάργυρος (βλ. λ.) Αναργύρου (Σαζάλτζα), Ανάρια (Σινασ.). Ανάργυρος (Γκέλβ., Φλοϊτά)- γνωστή ή άγιολογική προέλευση του όν. Άνάργιας8 (Σίλατα). Αναστασία (Σκοπή, Στέφ.)9, άπό τό Óv. ομώνυμης άγιας, άλλά καί κατ άντί- 4. Οί παραλ. τοϋ όν., εκτός άπό την άφαίρεση τοϋ άρχικοϋ άτονου φωνήεντος -ε- (αι). παρουσιάζεται ή πτώση τοϋ -ι- άνάμεσα σέ δυό σύμφωνα (Κατέρνα ) Κατέρινα)- τό φαινόμενο θά τό συναντήσουμε σέ δλα τό δν. πού λήγουν σέ -ίνα (Μαρίνα ) Μάρνα, Γλυκερίνα ) Γλυκέρνα κλπ.). Ή χαϊδευτική μορφή Κατίγκω προϋποθέτει τή μορφή Κατίνικω (πρβλ. Εΰγένικω) μέ πτώση τοϋ -ι- άνάμεσα στα δυό σύμφωνα' τήν ερμηνεία τοϋ Σ. Κυριακίδη (Λαογραφία 5, 4915, 350) πού, συμφωνώντας μέ τόν Kretschmer, θεωρεί τό έπίθημα -γκω ώς σλαβικό, δέν θεωροΰμε πιθανή. 5. Στο ον. παρατηρεΐται ή άπλοπ. τοϋ συμπλ. -μβρ- σέ -βρ- (Costakis, ρ. 28) στόν τ. Μαβρόζης έχει γίνει μετάθεση των φωνημάτων τοϋ τμήματος Αμβρ ) Μαβρ. 6. Ό τύπος, άπό τουρκ. έπίδραση. 7. 'Απλοποίηση τοϋ συμπλ. -μφ- σέ -φ-, ένώ ταυτόχρονα μπορεί νά θεωρηθεί καί παρετυμολογία μέ σκωπτική διάθεση. 8. Άνομοιωτικό φαινόμενο ή πτώση τοϋ -ρ- στήν καταλ. -ρος καί ταυτόχρονα συμμόρφωση τοϋ όνόμ. κατά τά σέ -ας. 9. Στίς παραλλαγές τοϋ όν. άξιοπαρατήρητη είναι ή πτώση τοϋ έπιθήματος -σία, ή άνομοίωση τοϋ -α-, στή συλλ. -να-, σέ -ε-. Γιά τόν τύπο σέ -ω των παραλλαγών ( Ανάστω, Ανέστω κλπ.) βλ. Άνδριώτη, 'Ελληνικά 12 (1952) Οί άλλες παραλ. είναι χαραχτηριστικές της Καπ. διαλέκτου. 100

13 Φ. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΤ: ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ θέση γένους προς το άνδ. ον. Αναστάσιος (βλ. λ.) Άναστασίγια (Άραβανί) Ανάστα (Σινασ., Ζιντζ. ) Άνέστα (Ζιντζ. ) Ανέστιο (Σινασ.) Άνάστω (Άραβανί) Άνάς (Άνακ.)- Άστη (Μουταλ.) Άστίκ (Ζιντζ., Ε. Τσαλίκογλου). Τασία καί Τασούλα (Σινασ.) Άσούλα (Σινασ.). Αναστάσιος (Άνακ., Γκέλβ. ), άπο την άνάσταση του Χρίστου- Άναστάσης (Άνακ.)' Άναστάης (Φλογητά)-Άναστάς (Σιβρίχ.) Άνέστη(ς) (Σινασ., Ζιντζ.)- Άνές (Κίτσαγατς) Άνέστιγιος (Άξός)-Άστάς (Μουταλ. ) Άστος (Ζιντζ.)' Τάσος (Σινασ.). Άνδρέας (Μαλακ. κ.ά.) Άνδριάς καί Άντριάς (Σινασ.) Άντίργια (Ζιντζ.)- Άντεργιάς καί Άντιργιάς10 (Κουρούμτζα, Άραβανί) Αντρικός (Σινασ.)- Ανδρικός (Δήλα). Άνθιμος (Νίγδη, Ένεχιλ κ.ά. ), άπο το χριστ. αγιολόγιο. Άντιμος (Άνταβάλ). Άννα (Σκοπή, Κενάταλα κ.ά.)- Άνίκα (Βέξε κ.ά.) Άν(ν)έτα (Μουταλ.) Άνέθα11 (Σκοπή) Άννανώ (Σινασ.) Άννίς (Ζιντζ.) Έννε (Άραβανί, βλ. καί Φωστέρη-Κεσίσ. σ. 25). 'Ο τύπος Άνεση (Σινασ.), άπο το Άννα; Χάννα, άπο τούρκ. έπίδρ. Δ. Άλεξανδρίδου, δ.π. σ Αντώνιος (Νεάπ.) Άντώνης (Σινασ.) Άντών (Σκοπή κ.ά.) Άντωνάκης (Άγ. Κων/τίνος). Άποστολία (Άραβισός) το γυν. δν. σε άντίθεση γένους προς το άνδρ. Απόστολος (βλ. λ.) Άποστολιά (Άνακ.) Άποστολίνα (Νεάπ.) Απόστολος (Νεάπ., Τσελτέκ κ.ά.)" άπο το λειτούργημα των μαθητών τοϋ Χρίστου. Αποστολής (Σινασ.)- Άποστόλ καί Ποστόλ (Γκέλβ., Κουρούμζα)- Άπόης (Φλοϊτά) Άπόστιλκος (Μιστί)12. Άρετώ (Σκοπή)- το δνομα άπο τή Βυζ. περίοδο (Κ. Άμαντος, δ.π. σ. 119). Αρσένιος (Προκόπι, Καισάρ.) Άρσένης καί Άρσέν (Ζιντζ.). Αρτέμιος (Νεάπολη κ.ά.) καί Άρτέμης' Χερτέμ (Ταβλουσούν), άπο τουρκ. επίδραση. Αρχάγγελος (Γκέλβ., Άξός, κ.ά.) Άχραγγελίτς (Άξός). Αυξέντιος (Πόρος, Σεμέντρα) Άξέντιος (Καρατζόρεν) Έξάντιος13 (Καγιάμπασι). Βαρβάρα (Έρεγλι, Σινασ. κ.ά.). 10. Αξιοσημείωτη ή άνάπτυξη τοϋ -ι- καί-ε- ανάμεσα στο σύμπλ. -ντρ- (βλ. Costakis, 22, 23). 11. Κατά μεταβολή τοϋ -τ- σέ -θ- (πρβλ. Κατερίνα ) Καθερίνα). 12. Ό τύπος Άπόστιλκος μαρτυρεί λεξιλογική επίδραση σλαβική. 13. Εκτός άπο τήν άπλοποίηση τοϋ συμφωνικοΰ συμπλέγματος -φκσ- σέ-κσ- (ξ) έγινε καί άμοιβαία μετάθεση των φωνηέντων. 101

14 Βασίλειος (Καισαρ., Πόρος κ.ά.) εύκολοεξήγητη ή διάδοση του όν. στην Καπ. 'Ο "Αη-Βασίλης είναι άπύ την Καισάρεια! Βασίλης (Σινασ., Άνταβάλ) Βασίλ (Φάρασα) Βασιλάκης (Καισ. κ.ά.) Το γυν. όν., σ αντίθεση γένους προς το άνδρικό, Βασιλεία (Άραβισύς κ.ά. ) Βασίλγια (Ζιντζίντερε), άπο τον τύπ. Βασίλιγια πού στίς πηγές μας δέν μαρτυρεϊται (πρβλ. Άναστασίγια κλπ. ). Βασίλισσα ( Αραβισός, Νεάπ.) στη συνείδηση των χριστιανών τής Καπ. το ον. σχετίζεται μέ την αντίληψη της «Βασίλισσας των ουρανών» πού είναι ή Παναγία. Πέρα άπ αυτό, ό λαός δέν αποκλείει καί τή σύνδεση τοΰ όνόμ. μέ το κοινό στον τουρκοκρατούμενο χώρο ovoμα Σουλτάνα (= βασίλισσα). Βασίλσα (Σινασ.) Βασιλίτσα καί Βασίλτσα (Φάρασα), Βασίσσα (Προκόπι)14. Βενέδικτος (Μαλακοπή)- ως λέξη είναι το έπίθ. τής λατ. benedictus = ευλογημένος καθιερώθηκε λόγω τής σημασίας του σέ βαπτ. όν. άνδρ., μέ πολλούς ομώνυμους αγίους τής Δύσης καί τής Ανατολής. Βενιαμίν (Γκέλβερι). Βησσαρίων (Γκέλβ. ), όν. εκκλησιαστικών. Βικέντιος (Πόρος, Ίντζέσου) άνδ. Óv. πλασμένο άπύ τή λατιν. λ. vincens, -tis = αύτύς πού νικάει, στήν άναμέτρηση μέ τον είδωλολατρισμό. Βίκτωρ (Κερμίρα) στήν ίδια ιδεολογική βάση μέ το προηγούμενο: victor = νικητής. Βικότορ (Μουταλ. ), μέ άνάπτυξη τοϋ φωνήεντος -ο- ά- νάμεσα στο σύμπλ. -κτ-. Βικτωρία (Σαζάλτζα) γυν. όν. άπύ το άντίστοιχο λατ. victoria- Βίκτωρ (Ζιντζ. ) Βιττωρία (Σαζάλ. ). Βλάσιος (Μιστί, Άξύς κ.ά.)- άνεξάρτητα άπύ τήν προέλευση τής λ. πού καθιερώθηκε ως βαπτ. όνομα άνδρών (ό Στ. Κυριακίδης, Λαογρ. 5, 1916, 350 άναφέρει μαρτυρία τοΰ ιστορικού Προκοπίου γιά εναν Πέρση, ονομαζόμενο Βλάσιο), μέ τύ όνομα τιμάται άγιος τής όρθόδ. Εκκλησίας. Βλάσης (Άξός) Βλάσος (Σινασ.) Ίλάσης15 (Κουρούμτζα) Βκάσης (Φάρασα, Άνδριώτης, σ. 31). Γαβριήλ (Βέξε, Άγιρνάς κ.ά.)- Γαβριγήλ (Άραβανί) Γαβρίλης (Άνακ.)- Γαβρίγιλης καί Γαβραΐλης16 (Σινασ.) Καβριήλ (Ζιντζ.)- Δζιαμπραήλ, Δ. Άλεξανδρίδης, ό.π. σ Οί παραλλαγές τοϋ όν. Βασίλισσα, χαραχτηριστικές τοϋ Καπ. ιδιώματος. 15. Στόν τύπο αυτό παρατηρεϊται άπλοπ. τοΰ άρχικοϋ συμφων. συμπλ. -βλ- σέ -λ- καί ή άνάπτυξη τοϋ προθετικού -ι-, άπό τούρκικη έπίδραση. 16. Στη μορφή Γαβραΐλης έχει συμβεΐ άφομοίωση τοΰ -ι- της παραλήγουσας σέ -α- καί στή συνέχεια τό -α- σέ -αΐ-). 102

15 Γεράσιμος (Έρχιλέτ κ.ά.) Γερέσιμος (Άξός), κατά προχωρητική αφομοίωση (Μαυροχ.-Κεσ. σ. 8). Γερμανός (Μαλακοπή, Σεμέντρα κ.ά.). Γεώργιος17 (Ποτάμια, Ίντζέσου κ.ά.)- ή διάδοση του δν. σ δλη την Καπ. μαρτυρεϊται άπο το πλήθος τίς παραλλαγές: Γεώργη(ς) (Σκοπή, Άξός)- Γιώργκη (Ζιντζ.)' Γιώρης (Σινασ.) Γιωρίκος καί Γιωρίκας (Σινασ.) Γόριας (Σινασ.) Γιωργάκης (Σινασ.) Τζώρτζη(ς) (Ζιντζ., Νεάπ.)* Γάρου (Ζιντζ.), άπο τούρκ. επίδραση. Γιουρό, Γούργγ, Γγουρκί, Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π. σ Γιάννα (Σινασ., κ.ά.). Ό Αρχέλαος (Σινασός κλπ. σ. 200) θεωρεί τον τύπο Γιάννα ώς παραλλαγή του ον. Άννα (βλ. λ.)- πιθανόν οί Σινασίτες νά συνέδεαν το Γιάννα μέ το Άννα, γιά ν άποφύγουν τή χασμωδία τής έ'ναρθρης ονομαστικής: ή Άννα) ή -γι-άννα) Γιάννα μέ τήν ανάπτυξη του ήμιφώνου γΐ (j). Στον υπόλοιπο έλλην. κόσμο ό τύπος συνδέεται μέ το γυν. δν. Ιωάννα, (πρβλ. Ιωάννης > Γιάννης, βλ. λ.). Γλυκερία (Στέφανα κ.ά.)- Γλυκερίνα και Γλυγερίνα (Άνακ.) καί Γλυκέρνα (Άνακ. ). Γρηγόριος18 (παντού στήν Καπ., γιά λόγους εύκολοεξήγητους) Γρηγόρης (Σινασ.) Γληγόρης καί Ληγόρης (Σινασ.) Γρηγόρ (Άνακ. κ.ά.) Ληγάρ (Γκέλβ.) Γοργόρης καί Γοργόρς (Σίλατα)- Γρεγόρ(ης) (Φάρασα) Γηργόρης (Άξός) Γκιρκόρ (Ζιντζ., άπο τουρκ. έπιδρ.)- Γρηγοράσκος (Στέφανα). Κιρκάρ (Ζιντζ.), άπο έπίδραση τής άρμενικής προφοράς του όν. Δαβίδ (Ζιντζ., Δενέκ-Μαντέν) Ταβίτ (Άγ. Κων/τίνος) Ταβούτ (Ζιντζ.).19 Νταούντ, Νταβιόντ, Δ. Άλεξανδρίδου, δ.π. σ Δαμασκηνός (Σαρμουσακλί). Δαμιανός (Έρεγλι κ.ά.) Ταμιανός (Ζιντζ.). 17. Στις παραλλαγές τοϋ δν. παρατηρούνται α) μεταβολή τοϋ -γ- σέ γκ (g),άπδ τουρκ. έπίδραση: Γιώργκη- β) απλοποίηση τοϋ συμπλ. -ργ- σέ -ρ-, γ) μετά τήν έξασθένηση τοϋ -ε- σέ -t- καί δημιουργία ήμιφώνου, επικράτηση τοϋ ανοιχτότερου -ο-: Γόριας. *0 τύπος Τζώρτζη(ς) μαρτυρεί δυτικοευρωπαϊκή έπίδραση (ίταλ. ). 18. Οί παραλλαγές τοϋ όν., έκτδς άπδ τίς γνωστές φωνητικές μεταβολές (γρ ) γλ ) λ), παρουσιάζει άφομοιώσεις φωνηέντων καί μεταθέσεις συμφώνων μέ πνεύμα παρετυμολογίας (:Γοργόρ (ης)ς, Γηργόρης). *0 τύπος Γκιρκόρ, φανερώνει τούρκ. έπίδραση, ένώ τό Γρηγοράσκος παρουσιάζει ιδιαίτερο υποκοριστικό έπίθημα -ασκ-, άπο ξένη (άνατολικοευρωπαϊκή) έπίδραση. 19. Ή μεταβολή τοϋ -δ- σέ -τ- στήν άρχή της λ. ή στδ έσωτερικό της είναι γενικό σχεδόν φαινόμενο στήν Καπ. διάλεκτο. Πρόκειται γιά έπίδρ. της τουρκικής πού δέν διαθέτει τδ φθόγγο -δ- καί στή θέση του χρησιμοποιεί τόν -τ-, ή -ντ- (d) (πρβλ. Ντηρμήτης'. 103

16 Δανιήλ (Γκέλβ. κ.ά. ) Δανιγήλ (Άραβισός) Δανίλης (Σινασ. ) Ζανιήλ20 (Ρούμκαβακ) Τανιήλ (Φλοϊτά) Τανιγήλ (Ζιντζ.). Ντανιάλ, Δ. Άλεξανδρίδου, δ.π. σ Δέσποινα (Σκοπή κ.ά.) Δεσποινή (Άραβανί) Δέσποινη (Σινασ. ) Τέσποινη ("Αγ. Κων/τίνος)- Ρέσποινη21 ("Αγ. Κων/τίνος) Έδίσπενα22 (Βέξε)- Δεπίς (Νεάπ.) Πιπίνα (Έρεγλι) Τεσπίκ (Ζιντζ.) Τεσπουνοΰ (Ζιντζ.). Πεπούκα (Σινασός). Δημήτριος (Νεάπ. κ.ά. )23 Δημητρός (Φλοϊτά) Δηρμήτης (Σινασός) Δηρμήτσης (Άραβανί) Ντηρμήτης (Άνακ.) Ντηρμήτς (Κάρσαντι) Δηρμήτ (Άνακ.)' Δρεμήτ (Φάρασ.) Τηρμήτ (Έρχιλετ, Ζιντζ.) Τημητηρέ (Ζιντζ.)- Τημητρή (Ζιντζ.) καί Τημήκ (Ζιντζ.)- Τηλμήτ (Καισ.) Μιμικός (Σινασ. κ.ά.) Γυν. δν. Δημήτρω (Νεάπ.) Διονυσία (Κερμίρα, Σκοπή) άντιτίθεται στο άνδρ. δν. Διονύσιος (βλ. λ. ) Γιονυσία24 (Βέξε), Διόνη (Νεάπ.). Διονύσιος (Νεάπ.) Διόνης (Νεάπ.). Δόξα (Φάρασα) συγκεκομμένη μορφή τοϋ γυν. ον. Εύδοξία (βλ. λ.); ή ή λ. αυτόνομη, παρμένη άπό τήν έκκλ. άκολουθία (Δόξα Πατρί κλπ. ), χρησιμοποιήθηκε ώς γυν. δν.; Οί πηγές δεν μας το ξεκαθαρίζουν. Στο Ζιντζ. οί παραλλαγές Ζόξα καί Τόξα* Λόξη καί Δόξη (Άραβανί, I. Βαλαβάνης, δ.π. σ. 24). Δωρόθεος (Άγ. Κων/τίνος). Εΐρήνη (Σινασ. κ.ά.) Έρήνα καί Έρηνα (Σίλατα) Έρηνιώ καί Γιερήνα (Σινασ. )25. Ελένη (Νεάπ. κ.ά.) Έλένα (Σινασ.) Έλέγκω (Άνακ.)- Έλικα (Άγ. Κων τίνος)' Έλένσα (Κίτσαγατς). Χελινά, Δ. Άλεξανδρίδης, δ.π. σ Ελευθερία (Στέφ. κ.ά.)' σχηματισμένο στή βάση της άντίθεσης γένους προς το άρσενικό, έγινε γυν. δν. χάρη στο νόημά του. Έλευθερίνη (Μιστί)- Έλευθερίνα (Νεάπ.) Λευτέρνα (Μιστί) Δεφτερίνα (Νεάπ., Άξός κ.ά.) Δεφτέρνα (Μιστί). 20. Γιώ τή μεταβολή τοϋ -δ- σέ -ζ-, βλ. Φωστέρη Κεσίσ. σ Γιά τή μεταβολή τοϋ -δ- σέ -ρ-., βλ. Dawkins, σ. 78 καί 79' Φωστέρ. Κεσισ. σ Στόν τύπο Έδίσπενα παρουσιάζεται τδ προθετικό -ε- καί ή μεταβολή τοϋ οι (ι) σέ-ε- λόγω τοϋ γειτονικοΰ -ν- (πρβλ. Καλλίνικος ) Καλλένικος). 23. Στίς παραλλαγές τοϋ δν. έκτος άπό γνωστές φωνητ. μεταβολές τοϋ -δ- σέ -ντ- ή -τ-> παρατηροΰνται μεταθέσεις φθόγγων καί άνάπτυξη φωνηέντων άνάμεσα σέ συμφωνικά συμπλ. (Τημητηρέ) καθώς καί πτώσεις καταλήξεων. 24. Γιά τή μεταβολή τοϋ -Δι- σέ -Γι-, βλ. Dawkins, σ. 44 καί Εκτός άπό τή μεταβολή τοϋ -ει- (ι) σέ -ε- μπροστά στδ -ρ-, στον τύπο Γ ι ε ρ ί ν α υποπτεύεται κανείς παρέμβαση παρετυμολογίας. 104

17 Ελευθέριος (Νεάπ. κ.ά. ) ή επίδοση του όν. οφείλεται, καί στον ομώνυμο άγιο της Εκκλησίας. Έλευτέριος (Άραβανί) Λεύτερης (Άξός), Λευτέρς (Φάρασ.) Έλευθεράκης (Άραβανί) Λευτεράκης (Σαζάλτζα) Δεφτέρης26 27(Μιστί) Δεφτερός (Άξός) Ντεφτέρης (Κουρούμτζα)' Τεφτέρ (Ζιντζ.)' Έλεφτέρ (Ζιντζ.). Ελισάβετ (Σκοπή, Στέφανα κ.ά. )27- Έλισαβετή (Άνακ. )'Έλισαβητή (Άγ. Κων/τΐνος) Έλισάβετη (Σινασ.)- Έλίσαφ (Γκέλβ. κ.ά.) Έλίς (Νεάπ., Ζιντζ.) Έλζάβ (Νεάπ., Άνακ.) Έλνσσώ (Σινασ., Ζιντζ.) Ίλισάβετ καί Ίλισάφ (Άραβανί)- Λισαβού (Φάρασ.) Σαβέτ (Ζιντζ.) Σαβούτ (Νίγδη)' Ζαμπέτα (Νεάπ. Σινασ.), άπό δυτικοευρωπαϊκή έπίδραση. Ελισαίος καί Λισαΐος (Άνακού). Ελπίς (Γκέλβ. κ.ά.) ή λ. ώς γυν. όν. φορτίζεται μέ το χριστιανικό πνεύμαάλλωστε ή έκκλησία τιμά ομώνυμη άγια" Ελπίδα (Πόρος κ.ά.) Έλπιζα (Ζιντζ.)" Έπίς (Σαζάλτζα), παραλλαγή του Ελπίς μέ απλοποίηση -λπ- σέ π; Εμμανουήλ (Ζιντζ. κ.ά. ) Μαναήλ, Μανώλη(ς) (Ταξιάρχης) Μανώλ (Ζιντζ. ) Μανωγήλ (Άραβανί) Μαναγήλ (Ζιντζ.). Έπιφάνης (Φλοϊτά) Έπιφάνη (Σκοπή) ώς γυν. Óv. Επιφανή (Σκοπή). Ερχόμενη (Σκοπή)" σπάνιο γυν. όν. Άναφέρεται μόνο στή «Μερίδα» τής Σκοπής. Νά οφείλεται άραγε στή φράση «εύλογημένος ό ερχόμενος...»; Ευα (Γκέλβ.) άπό το όνομα τής πρωτόπλαστης ή συγκεκομμένος τύπος του γυν. όν. Εύαγγελία, Ευανθία; Χεββά, Χεβά, Δ. Άλεξανδρίδου, Ó.π. σ Εύαγγελία (Άραβισός) Εύαγγελίνη (Δήλα) Εύαγγελίνα (Νεάπ.)- Βαγγελίνα καί Βαγγέλνα (Σινασός) Βαγγίσα (Φλοϊτά). Ευάγγελος (Ποτάμια κ.ά.)- Βαγγέλης καί Βαγγέλ (Σινασ.) Εύαγγελινός (Σκοπή). 26. Ή περίεργη μεταβολή τοϋ -λ- σέ -δ-, πού προσκρούει στή συμπεριφορά των φωνημάτων της έλληνικής στο λειτουργικό τους ρόλο, όφείλεται σέ παρετυμολογία καί σέ πειραχτική διάθεση των άνθρώπων" κι άκριβώς γιατί πρόκειται γιά βαπτιστικό όνομα οί συγχύσεις άνάμεσα στό Λεφτέρης καί Δευτέρης μειώνονται στό ελάχιστο, αν δέν έξαφανίζονται. Άν όμως είχαμε το έπ. λεύτερος καί γινόταν δεύτερος τότε ή σύγχυση θά ήταν απόλυτη καί στούς ανθρώπους των Καπ. οικισμών άκόμη. 27. Είναι άπό τά όνόματα γυν. μέ τίς πιό πολλές παραλλαγές (13 στο σύνολό τους). Το όν. τής Εβραϊκής γλώσσας στήν Καπ. διάλ. παρουσιάζει μορφολογικές συμμορφώσεις καί ποικιλία άλλων μορφολογικών καί φωνητικών μεταβολών. Ή τελευταία (Ζαμπέτα) όφείλεται σέ δυτικοευρωπαϊκή έπίδραση. 105

18 Ευγένιος (Γκέλβ. κ.ά. ) Εύγέν (Στέφανα κ.ά. ) Εύγένης (Τσελτέκ) Εύχένιος28 (Ρούμκαβακ). Εύγενία (Βέξε κ.ά.), το γυν. ον. σ άντίθεση μέτό άνδρ., Εύγενίγια (Άραβανί), Εύγενή (Μπουγά-Μαντέν) Εύγενίκω (Σκοπή ), Εύγέγκω29 (Σινασ.) Βένια (Τσελτέκ) Έγένη (Άραβισός) Εΰγια (Γούρδονος). Εύδοκία (Σαζάλτζα κ.ά.) Όβδοκιά30 (Άνακού) Έβζόν (Μουταλάσ.) Εύζόχ (Ζιντζ. ). Εύδόκιος (Προκόπι κ.ά.) Εύζάκ (Κερμίρα). Ευδοξία (Άραβανί, κ.ά.) πιθανό άπό το ονομα αύτό ή παραλλ. Δόξα (βλ. λ.) Ευθύμιος (Σκοπή, κ.ά.) Εύθύμης καί Εύτύμ (Σινασ.)' Φτύμιος (Άξός). Εύλαμπία (Κενάταλα κ.ά.) Εύλομπία (Ζαζάλτζα)- Εύλαμπίγια (Άραβανί) Εύλομπίγια (Άραβανί) Εύρόμπι(α) (Ζιντζ.) Εύλάμπη (Ζιντζ.)- Εύλόν (Άγιρνάς). Εύλάμπιος (Βέξε, Προκόπι κ.ά.). Ευλογία (Προκόπι, Άξός). Εύσεβία (Άραβισός). Ευστάθιος (Τελμησσός, κ.ά.) Εύτάτιος (Άνακού) Εύτάτης (Νεάπ.) Εύτάτ (Γκέλβ., Ζιντζ.)- Στάθιος καί Στάθης (Άφσάρι) Στάτης (Νεάπ.). Ίστάτιο(ς) (Γκέλβ.). Εύστρατία (Άραβισός, κ.ά.)- το γυν. όν. σ άντίθεση μέ το άνδρικό Ευστράτιος (βλ. λ.) Εύστρατιά (Δήλα) Εύστρατίσα καί Στρατίτσα (Νεάπ. κ.ά.) Στρατίσα (Σινασ.)" Στραΐτσα31 (Άραβισός) Στρατούλα (Σινασ.)- Στρατία (Φλοϊτά). Εύστράτιος (Πόρος κ.ά.)- Στρατής (Σινασ. κ.ά.) Στρατιάς (Άξός). Εύφημία (Σίλατα κ.ά.) Εύφήμ (Σαζάλτζ.) Έφήκ (Ζιντζ.) Φημίκα (Σινασ.) Έφήμγια (Ζιντζ.). Εύφημιανός (Γκολτζούκ), άνδ. ον. σχηματισμένο πάνω στο Εύφημία Εύφράνθη (Άγ. Κων/τίνος) γυν. δν. άπο ρημ. τύπο του ευφραίνομαι πού ά- κούεται στήν άκολουθία του Πάσχα. Έφραίμ (Τσουχούρ, Φερτέκι κ.ά. ) Έφραίμιος (Νεάπ. ) Έφραίμης (Άνακού). Έφραιμΐα (Άνακ. ), γυν. όνομα, άπό το Έφραίμ. 28. 'Ο τύπος κατά μεταβολή τοϋ -γ- σέ -χ-, 29. Ή μορφή Εύγέγκω προήλθε άπό τό Εύγενίκω ) Εύγένικω ) Εύγέγκω. Από έδώ έξηγοϋνται καί άλλες μορφές όνομ. σέ -γκω ('Ελέγκω, Κατίγκω κλπ. ). 30. Γιά τή μεταβολή τοϋ -ε- σέ -ο-, Costakis, σ. 23 καί 27. Γιά τή μεταβολή τοϋ -8- σέ -ζ- στον τύπο Έβζόν, Έβζόκ, βλ. σ. 106, σημ Γιά τό φωνητ. φαινόμενο στον τύπο Στραίτσα, Costakis σ

19 Φ. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ!ΟΥΛΟΤ: ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ Ζαχαρίας (Άραβισός, κ.ά. ) Ζαγαριάς32 (Άξός) Ζαχάργια (Ζιντζ. ) 'Η σύνδεση τοΰ βιβλικού αύτοϋ όνόμ. μέ τή Ζάχαρη οδήγησε τούς τουρκόφωνους της Καπ. σε μετάφραση τοΰ ονόματος: Σεκέρ (Άραβανί). Άπο τον τύπο αύτό έπλασαν το γυναικείο ον. Σεκέρα (βλ. λ. στο Γ2). Ζηνοβία (Σκοπή, Βέξε, κ.ά. ) Ταλαντεύεται κανείς νά θεωρήσει τον τύπο Σηνόγια (Γούρδονος) ώς παραλλαγή τοΰ Ζηνοβία ή του Συνόδα > Συνοδιά. Ζωή (Καρατζόρεν, κ.ά.) Ζωίτσα (Σινασ.) Ζωΐσα (Βέξε)- Ζωγή33 34 (Ζιντζ.). Ήλίας (Γκέλβ. Σκοπή κ.ά.) Ήλίγιας ("Αγ. Κων/τϊνος) Έλίγιας (Άξός). Έλίας (Φλοϊτά) Λίας (Σινασός) Έλί (Άνακού)- Ήλγια (Ζιντζ) Έλγιάς (Ζιντζ., τουρκ. ον.). Ήσαΐας (Στέφανα, Άραβισός, κ.ά.) Ήσαΐ καί Έσαν (Στέφ. κ.ά.) Ήεσαί (Ζιντζ., Προκόπι) Έσέ (Ταλάς) βλ. καί λ. Αίσια, Έρσαΐας Σαϊιά, Έσαϊιά, Άλεξανδρίδης, ο.π. σ Θάγγελος (Ένεχιλ) βλ. Αγαθάγγελος. Θάμαρ (Κερμίρα, Ζιντζ. ). Θέκλα (Γκέλβ., Άνακ. ). Θεογνωσία (Άνακ. κ.ά.) Γνωσία (Τελμησσός). Θεοδόσιος (Φλοϊτά, Νεάπ., κ.ά.) Θεοδόσης (Ούλαγάτς, κ.ά. ) Θεοδός (Σκοπή) Τοντός (Κουρούμτζα, κ.ά.) Θεγοδός (Σινασ.) Χεοδόσης (Άξός)" Χεγοτόσης (Άξός)- Τορός (Σινασ.). Τεοτόση(ς) καί Σεγιτός (Ζιντζ.). Θεοδοσία (Ζιντζ.), άπο το άνδ. ον. Θεοδόσιος Χεγοδοσία (Άξός) Τεοτόση (Ζιντζ.). Θεοδότη καί Θεοδότα (Σινασ.), γυν. ον. άπο το χριστιανικό λεξιλόγιο. Θεόδωρος (Κερμίρα, Άνακού κ.ά.)34, Θεγόδωροςκαί Θόδωρος (Σινασ.) Θοδωρής (Άνακού)- Θόγιωρος (Άξός, Μουταλάσκη)- Θότωρος καί Θοτωρής (Σαζάλτζ.)* Τοτώρ(η) (Ζιντζ.)- Τόγιωρος (Άξός) Σόζηρη (Κουρούμτζαζ- Σεγίτορος35 (Ζιντζ.) Τόερς (Τροχός) Θεοδωράκης (Μουταλάσκη ). 32. Γιά τή μεταβολή τοΰ -χ- σέ -γ-, Dawkins, σ. 75, Costakis, σ Για τήν άνάπτυξη τοΰ -γ- ανάμεσα σέ δυύ φωνήεντα (πρβλ. άκόμη Θεόδωρος ) Θεγόδωρος κλπ. ) βλ. σελ. 101 σημ Οί παραλλαγές τοΰ όν. δείχνουν τήν πλατειά διάδοσή του. Οί πιό άξιοσημείωτες είναι Σόζηρη καί Σεγίτορος πού οί φωνητικές μεταβολές της άρχικής μορφής δέν είναι άπίθανο νά οφείλονται στήν παιδική γλώσσα. 35. Κατά τή μαρτυρία τοϋ Ε. Τσαλίκογλου ή παραλλαγή Σεγίτορος άντί Θεόδωρος καί 107

20 Θεοδώρα (Σίλατα, Φλοϊτά, κ.ά.) άπό το Θεόδωρος στη βάση τής αντίθεσης γένους Θοδώρα καί Θεγοδώρα (Σινασ.) Θογιώρα (Άξός) Τόωρα36 (Προκόπι) Σεγίτωρα (Ζιντζ.) Θόδωρη (Ταβλουσνού). Θεοκλής (Σαρμουσακλί, κ.ά. ) πρόκειται γιά επιβίωση τοΰ άρχ. έλλ. όν. Ε τεοκλής πού υστέρα άπό άφαίρεση τοΰ άρχικοΰ άτονου -Ε- εγινε Τεοκλής. Στο Θεοκλής ή λαϊκή έτυμολογία βλέπει το Θεός ώς πρώτο συνθετικό (ό θεοδόξαστος). Θεοκτή (Σινασ. ) άπό τή λέξη: Θεοκτίστη Θεόλη (Κερμίρα)' το ον. γυν. προέρχεται άπό άλλη πληρέστερη μορφή: Θεοδούλη ή Θεώνη. 'Ο Σταμνόπουλος, Λαογραφία, 6, 1917, άναφέρει το όνομα Θουλής ώς παραλλαγή τοΰ Θεόδουλος. Θεολόγος καί Θεόλογος (Γκέλβ. κ.ά.) Θεγόλογος (Σινασ.). Θεολογία (Τσελτέκ, κ.ά.), ώς γυν. ον., άπό το Θεολόγος. Θεοπίστη (Άραβανί, κ.ά.)- Θεόπιστη καί Θεγόπιστη (Σινασ., Άνακ. ) Πιστή (Σινασ.) Σεόπιστη37 (Ζιντζ.). Θεοτόκη (Προκόπι) γυν. όν. Θεοφάνη (Μουταλάσκη) το γυν. ον. άπο το Θεοφάνης (βλ. λ.) Τεοφανία (Άραβανί) Φανή καί Φανία (Σαζάλτζα) Θεανώ, (Σινασ.), πού συναντάται καί στά Βυζ. χρόνια, είναι άπλοποίηση τοΰ Θεοφάνη(ώ)- Θεγανή (Σινασ.) Θεάνωγια (Στέφ.) Θεώνη (Νεάπ.) Θεών (Νεάπ.) Σεανώ καί Σεβουνοΰ (Ζιντζ., μαρτυρία Ε. Τσαλίκογλου). Θεοφάνης (Ταξιάρχης κ.ά. ) Θεγοφάνης (Σινασ. ) Τεοφάνης καί Σεοφάνης (Ζιντζ.). Θεόφιλος (Σκοπή, Στέφανα κ.ά. ) Θεγόφιλος (Σινασός) Χεόφιλος (Άξός) Σεόφιλος (Ζιντζ.) Φίλος (Στέφανα): συγκεκομμένη μορφή τοΰ Θεόφιλος (βλ. Τ. Γριτσόπουλος δ.π. σ. 354). Θεοφύλακτος (Γκέλβ.). Θεοχάρης (Στέφανα). Θυμία (Δήλα)- άπό το άνδ. Óv. Ευθύμιος (βλ. λ. ) Θυμιά (Ίντζέσου) Θυμιανή (Μαλακ. ). Θωμάς (Καισάρ. κ.ά.). Θουμάς (Άξός)- Τουμδς (Γκέλβ.) Τόμα(ς) καί Σούμα (Ζιντζ.). Σεγιτός άντί Θεοδόσης (βλ. λ. πιο πάνω) συνηθιζόταν όχι στά χρόνια του (τελευταία δεκαετία τοΰ περασμένου αί. κ.έ.), αλλά στα χρόνια κυρίως της γιαγιάς του. 36. Ή πτώση φωνημάτων στό έσωτερικό τής λέξης-όνόματος είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Καπ. διάλ., ώς άποτέλεσμα ψυχολογικών παραγόντων καί ιδιαίτερα άπό άδυναμία προφοράς, έξαιτίας τοΰ τουρκοφωνισμοϋ των κατοίκων. 37. Ή μεταβολή του -θ- σέ -σ- παρατηρεϊται σ ολόκληρη τήν Καππ., ιδιαίτερα όμως στό χωριό Ζιντζίντερε" πρβλ. καί Σεανώ, Σεβουνού, Σεόφιλος, Σεοφάνης κλπ. 108

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 A3 7 PAGES_Layout 1 11/14/2011 12:31 Page 1 DESIGNED BY NETINFO PLC Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,,, A3 7 PAGES_Layout

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Τομ. 1, 1977 Τα βαπτιστικά ονόματα ανδρών και γυναικών της Καππαδοκίας Αποστολόπουλος Φ.Δ. Ανδρεάδης Ερ. http://dx.doi.org/10.12681/deltiokms.174 Copyright 1977 To

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Ημερολόγιο 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Θέος Θεοδόσης Τηλ.: 210 5021987-6974009294 Αντιπρόεδρος: Ντουράκης Νίκος Τηλ.: 6944599934 nntour@hotmail.com Γεν. Γραμματέας: Μπλέτσα Ελένη Τηλ.: 210 2132822-6977378707

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017. Ιανουαριος 2017 5 6 7 Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος 8 9 10 11 12 13 14 Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια Ιωαννου του Προδροµου 15 16 17 18 19 20 21 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 207 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 :.Περιτομή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 64 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ444068 Οχι Οχι 1 12 17,25 60 80 800 0 0 0 0 0 0 345,00 420 0 160 Οχι 1 Οχι 1.725,00 1 51 ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ826064 Οχι Οχι

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η

Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Τ Α Ξ Η Α11 Νίκος Νικολαΐδης Άντρη Παπαϊωάννου Ανθούλα Χριστοδούλου Φοίβος Πουντζίδης Χριστίνα Βοσκαρίδου Αργυρού Μάρκος Στυλιανού Ιωάννα A21 Θεοφάνους Ανδρέας Βοσκαρίδου Σιμόνη Δημητριάδης Ιωάννης Παναγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 7 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 7 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ 2 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3 ΑΛΑΧΟΥΖΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 17561 2 ) ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη 13934 3 ) ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου 6756 4 ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου 4268 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώον τών Αρρένων του Χωριού Εγκλουβής (Καταρτιθέν εν έτει 1879)

Μητρώον τών Αρρένων του Χωριού Εγκλουβής (Καταρτιθέν εν έτει 1879) Μητρώον τών Αρρένων του Χωριού Εγκλουβής (Καταρτιθέν εν έτει 1879) Ο κάθε δήμος και ή κάθε κοινότητα του Ελληνικού Κράτους υποχρεούται να τηρή ειδικό βιβλίο, ονομαζόμενο Μητρώον Αρρένων στο οποίο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΧΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ Μαυρίκιου Πετρούλα ιδακτορικό

ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΧΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ Μαυρίκιου Πετρούλα ιδακτορικό ΕΤΟΣ ΕΙΣ ΟΧΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ 1992-1993 Μαυρίκιου Πετρούλα ιδακτορικό Χειµερινό Εξάµηνο 1997-1998 Ανδρέου Αιµιλία Μάστερ Ζάνου ήµητρα Μάστερ Ζήκκος Ηλίας Μάστερ Κορέλλη Σωτηρούλα Μάστερ Κουζάρης Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Aρίθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Aρίθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 2172015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Aρίθμ. Πρωτ.: 44479 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ της με αρίθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία: Γ' ΕΠΚΑ - ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΔ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 4 ος ΣΥΝΔ.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΑΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 4 ος ΣΥΝΔ.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΑΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 4 ος ΣΥΝΔ.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΑΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α.ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 1500Μ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 03.04.03 ΓΣΟ 4.17.0 2 ΜΑΧΑΛΕΚΚΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 16.02.02

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 7 07:25 Κλάδος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΑΘΟΚΛΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗ A118028 841257 ΑΕΛΗ ΣΩΤΗΡΗ A082205 600236 ΑΔΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ A021925 271005 ΑΚΡΙΤΑΣ ΕΩΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ A112126

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ) ΚΥΘΗΡΑ, ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστείδη ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου 3 ΒΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Ιωάννη 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2016 Α1 ΑΓΟΡΙΑ 1 240 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π.Ο.Λ 40 40 40 40 40 200 2 232 ΑΧΧΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Π.Ο.Λ 35 35 35 35 35 175 3 234 ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Ο.Λ 24 21 30 27 30 132 4 203 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ. ΙΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 104 ΑΖΙΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ992152 07077003148 7/7/1970 5694211 83 2 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΝΤΙΝΟΣ ΑΚ996120 16/10/1983 37 4 104 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΑΑ429440 17108802780 17/10/1988

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/30-08-2017 Φ.Ε.Κ.: 1961/Β'/30-06-2016 ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2017-2018 Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 92 93 94 95 96 97 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Αγ. Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΔYΛΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΔYΛΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1 598 1 ΠΑΤΤΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7462 97 91.5 343.5.8 2576.25 5223.4 7799.65 2 779 2 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 7314 99.5 71 3.5 87.625 87 2628. 5119.8 7748. 3 242 3 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7031

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Α/Α Υποψηφίων προς πρόσληψη Αριθμός Αίτησης Συναφούς εμπειριας (έως 84 μήνες Μόρια Δεύτερου Τίτλου Σπουδών (σε συναφές αντικείμενο) ΗΜΕΡ/ΝIA: ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : x0µ. Ελεύθερο - Ανδρών Μαρίνος Λούκας Ιωαννίδης Σίµος 09 Τουλουµής Νικόλαος 9 Αντωνίου Νικόλας 0:: 0 Κοσιής Κωνσταντίνος Κεφάλας Ζαχαρίας Λοίζου Αδάµος 0 Γαβριήλ Αντρέας 00 9 0::9 9.00 8 Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΕΑΜΓ-ΝΜΤ/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ:ΒΕΑΜΓ-ΝΜΤ/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός Αίτησης Γνώση Η/Υ Βαθμός Πτυχίου Πτυχίου Διδακ/κου Μεταπ/κου 2ου Μεταπ/κου ή Διδακ/κου Γνώσης Ξένης Δεύτερου Τίτλου Σπουδών (σε Αριθμός Μηνών Συναφούς Εμπειρίας Σύνολο Μορίων Χώρος Εργασίας Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 16-17/3/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 16-17/3/2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 1-1/3/201 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ 1 33 ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 1999 11.51 2 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ 1999 11.55 3 339 ΗΛΙΑ ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΟΣΣΙ 2000 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος

Πρόγραμμα Υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» 1 ος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ------ Νέα Ιωνία, 08-12-2016 Αριθμ. πρωτ. 17203 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πειραιάς, 22 10 2014 Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α τάξη. Α τάξη. Άριστοι Μαθητές Α τάξης. Άριστοι Μαθητές Α, Β και Γ τάξης Λύκειο Αγ. Γεωργίου. Λύκειο Αγ.

Α τάξη. Α τάξη. Άριστοι Μαθητές Α τάξης. Άριστοι Μαθητές Α, Β και Γ τάξης Λύκειο Αγ. Γεωργίου. Λύκειο Αγ. Άριστοι Μαθητές Α, Β και ς Άριστοι Μαθητές ς 1 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α06 20,00 2 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Α07 20,00 3 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α09 19,79 4 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ Α04 19,71 5 ΛΑΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α09 19,71 6 ΜΕΣΑΡΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 202 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 202 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Α.Μ Μ. ΕΠΩΝ ΝΥΜΟ ΟΝΟ ΟΜΑ ΑΡΙΘ ΘΜ. ΤΑΥΤ ΤΟΤ. ΕΝΤΟΠΙΟ ΟΤΗΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ε μήνες) ΧΡΟΝΟ (σε ΑΝΗΛΙΚΑ Α ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ2 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ Παρακαλούνται οι μεταφορείς του μαθήματος που χρωστούν το Εργαστήριο Βάσεις Δεδομένων ΙΙ, να προσέλθουν για τη διεξαγωγή της εξέτασης στο κτίριο Λαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / )

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / ) 1 ΚΙΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ179535 1319 16,09 16,09 1 1,5 16 20,5 3 12 50,09 4553 4553 150 12/10/1972 200,09 2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν969720 1319 16,54 16,54 1 1,5 11 16 2 8 42,04 4547,4548,4549,4550,4551

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 7 8 9 0 7 8 9 0 ΑΛΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΕΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Οι παρακάτω υποψήφιοι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν προσήλθε για ιατρικά τεστ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δεν προσήλθε για ιατρικά τεστ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Οι παρακάτω υποψήφιοι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δεν προσήλθε για ιατρικά τεστ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δεν προσήλθε για ιατρικά τεστ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΨΑΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Οι παρακάτω υποψήφιοι Α/Α ΚΩΔΙΚ. ΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 1 17062069 701 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2 17067782 701 ΑΓΓΕΛΟΥ 3 17059729 701 ΑΔΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δεν προσήλθε για ιατρικά τεστ. 4 17062235

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / )

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΔ.2/ ΦΕΚ 598/ τ.β' / ) 1 ΑΘΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ485352 1345 14,10 14,10 1 1,5 12 17 4553,4554,4556,4560,4563,4565,4566,4567,4568,4569,4570,4571,4577,4578,4589,459 32,60 0,4591 100 6/3/1970 132,60 2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών 2001 Παγώνη Δημήτρης 1ος 43.17 Ηλία Ηλίας 1ος 46.18 2003 Πέτρου Παντελής 1ος 50.28 2003 Παγώνη Αντρέας 2ος 1.01.44

Διαβάστε περισσότερα