ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΠΙΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΠΙΤ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ) ΕΔΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Τμήμα : Προμηθειών & Περιουσίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρεφενές Κωνσταντίνος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: FAX : Υπ. Αρ. 59/ Π.Ε.Ε./11 Αρ.Πρωτ. ΓΠ οικ. 2132/ ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΠΙΤ Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) σύμφωνα με τις υπ αρ. 39/2011 και 202/16η/ αποφάσεις του ΔΣ του ΤΑΠΙΤ, ενδιαφέρεται για την επιλογή Αναδόχου (δικηγορική εταιρεία/ δικηγορικό γραφείο/ ομάδα συνεργαζόμενων δικηγόρων) που θα αναλάβει την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών προς το ΤΑΠΙΤ, για την διασφάλιση και τη δικαστική ή και εξώδικη διεκδίκηση και ικανοποίηση κάθε απαίτησης αυτού από ασφαλιστήριο συμβόλαιο τύπου Asset εκδόσεως της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ». 1. Αντικείμενο της πρόσκλησης Το τέως ΤΑΞΥ απέκτησε, τον Δεκέμβριο του 2006, ασφαλιστήριο συμβόλαιο εκδόσεως της ήδη σήμερα υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», με τίτλο «Επενδυτικό Αποταμιευτικό Πρόγραμμα Mega Asset», με ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, την , ημερομηνία λήξης αυτής, την , εφάπαξ ασφάλιστρο, που καταβλήθηκε ολοσχερώς, στις , και εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη της ασφάλισης. Μετά το ν. 3655/2008, ο Κλάδος Ασθενείας του τ. ΤΑΞΥ εντάχθηκε στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ο Κλάδος Πρόνοιας αυτού εντάχθηκε στο ΤΑΠΙΤ, σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 3846/2010, η ως άνω κινητή περιουσία του τέως ΤΑΞΥ ανήκει, σήμερα, κατά ποσοστό 76% στο ΤΑΠΙΤ και κατά ποσοστό 24% στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Με την υπ αρ. 156/ 2ο / και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της τέως Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής 1

2 Ασφάλισης (Ε.Π.Ε.Ι.Α.) (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. Ε.Π.Ε / ) 1, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και τέθηκε αυτήσε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 400/1970. Ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής της ως άνω εταιρείας, κ. Ι. Παντελίδης, αμφισβητεί τη νομιμότητα και εγκυρότητα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων εφ άπαξ καταβολής (τύπου Asset) που έχουν συναφθεί με νομικά πρόσωπα (όπως το ΤΑΠΙΤ), ως «ασφαλιστικών συμβάσεων Ζωής» 2. Ανεξαρτήτως, όμως, τούτου, τίθεται θέμα σημαντικής ζημίας του ΤΑΠΙΤ εκ του ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καθόσον δεν επαρκούν οι ασφαλιστικές τοποθετήσεις της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ που καλύπτουν τους δικαιούχους των ασφαλιστικών συμβάσεων ζωής. Το ΤΑΠΙΤ, σύμφωνα με την υπ αρ. 39/2011 απόφασή του, ενδιαφέρεται να αναθέσει τον χειρισμό της ως άνω υπόθεσής του σε δικηγορική εταιρεία/δικηγορικό γραφείο/ομάδα συνεργαζόμενων δικηγόρων, με σκοπό την διασφάλιση και δικαστική ή/και εξώδικη διεκδίκηση και ικανοποίηση κάθε σχετικής, κατά τα ανωτέρω, απαίτησής του, είτε αυτή απορρέει από το κατά τα ανωτέρω ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είτε από την αδικοπρακτική ευθύνη των οργάνων διοίκησης της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, των τυχόν ευθυνόμενων ασφαλιστικών συμβούλων και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που τυχόν διαμεσολάβησε προς το τ. ΤΑΞΥ για την σύναψη του ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου, και κάθε τυχόν τρίτου ενεχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε από την ενδεχόμενη αστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, μέχρι της εκδόσεως αμετακλήτων αποφάσεων και της πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως από τον κάθε κατά νόμο υπόχρεο των σχετικών απαιτήσεων του ΤΑΠΙΤ. Το διεκδικούμενο από το ΤΑΠΙΤ χρηματικό ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του χρηματικού ποσού που θα ελάμβανε το ΤΑΠΙΤ από την ανωτέρω ασφαλιστική εταιρεία εάν αυτή δεν είχε τεθεί σε ασφαλιστική εκκαθάριση και είχε εκτελεστεί κανονικά το συμβόλαιό της, πλέον τόκων και εξόδων. Έχει ήδη υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» καθώς και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Επίσης έχει αναγγελθεί η απαίτηση του τ. ΤΑΞΥ στους Επόπτες της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και την ΕΠΕΙΑ. 2

3 Οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο νομικές υπηρεσίες θα καλύπτουν, ενδεικτικά: α) την παροχή νομικών συμβουλών ως προς τις ενδεδειγμένες ενέργειες, β) την υλοποίηση των ενδεδειγμένων εξωδίκων και δικαστικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και κατάθεσης των σχετικών δικογράφων και της παράσταση, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, κατά την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία, καθώς και της αναγκαστικής εκτέλεσης των εκδοθησομένων δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτελεστών τίτλων. 2. Απαιτούμενα προσόντα Οι ενδιαφερόμενοι δικηγορικές εταιρείες / δικηγορικά γραφεία / ομάδες συνεργαζόμενων δικηγόρων θα πρέπει να διαθέτουν: α) ειδικές γνώσεις στους τομείς του χρηματοοικονομικού δικαίου, του δικαίου ιδιωτικής ασφάλισης, του εμπορικού δικαίου, του αστικού δικαίου, του διοικητικού δικαίου και του ποινικού δικαίου, β) προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε παρόμοιες υποθέσεις. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται από τέσσερις (4) τουλάχιστον δικηγόρους από κάθε υποψήφιο, που θα καλύπτουν τους ως άνω τομείς, και οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα α) τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών ή αξιόλογο συγγραφικό έργο και β) ειδικές γνώσεις, για κάθε δικηγόρο του υποψηφίου, στο χρηματοοικονομικό δίκαιο ή το δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης ή το εμπορικό ή το αστικό δίκαιο ή το διοικητικό δίκαιο, κατά τρόπο ώστε, σε κάθε προσφορά, να υφίσταται ένας τουλάχιστον δικηγόρος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή αξιόλογο συγγραφικό έργο στο χρηματοοικονομικό δίκαιο ή το εμπορικό δίκαιο ή το αστικό δίκαιο και ένας τουλάχιστον δικηγόρος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή αξιόλογο συγγραφικό έργο στο δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης ή το εμπορικό ή το αστικό δίκαιο, ένας τουλάχιστον δικηγόρος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή αξιόλογο συγγραφικό έργο στο διοικητικό δίκαιο και ένας τουλάχιστον δικηγόρος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή αξιόλογο συγγραφικό έργο στο ποινικό δίκαιο και γ) προηγούμενη εμπειρία στους σχετικούς τομείς. 3. Τρόπος υποβολής προσφοράς Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, μέχρι και την 26/5/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 π.μ., στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (Ακαδημίας 58, 6ος όροφος, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας) ενιαίο φάκελο προσφοράς, 3

4 εντός του οποίου θα εσωκλείσουν έναν φάκελο τεχνικής προσφοράς και έναν φάκελο οικονομικής προσφοράς. Ο κάθε φάκελος θα πρέπει να φέρει υπογραφή στα σημεία που ανοίγει. Στην εξωτερική πλευρά των φακέλων θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής («Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα»), ο τίτλος του διαγωνισμού («Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών προς το ΤΑΠΙΤ»), και τα στοιχεία του συμμετέχοντος (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και επικοινωνίας, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος). Φάκελοι προσφοράς που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται από το ΤΑΠΙΤ, κατόπιν αποστολής τους με οποιονδήποτε τρόπο προς αυτό, μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Προκειμένου να συνταχθεί η τεχνική προσφορά (όσον αφορά ειδικότερα την περιγραφή του αντικειμένου και τον τρόπο υλοποίησης του έργου) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του ΤΑΠΙΤ, Ακαδημίας 58, 6ος όροφος, γραφείο 607, αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, της υποβληθείσας μηνυτήριας αναφοράς και κάθε άλλου στοιχείο που ήθελε τυχόν κριθεί αναγκαίο. Οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα: α) Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την υποδομή και τους συνεργαζόμενους με τον υποψήφιο δικηγόρους, που θα αποτελέσουν την ομάδα εργασίας, κατά ειδικότητα και μορφή απασχόλησης, αναλυτική τεκμηρίωση των ειδικών γνώσεων και της εξειδικευμένης εμπειρίας του ενδιαφερομένου/υποψηφίου, που αναφέρεται παραπάνω, κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει, κατά την κρίση του υποψηφίου/ενδιαφερόμενου, την δυνατότητα εκτέλεσης του έργου), καθώς και αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των δικηγόρων που θα συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας και θα χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο/υποψήφιο για την υλοποίηση του έργου, από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις τους, σε σχέση με το αντικείμενο του έργου (βαρύτητα κριτηρίου 70%) 4

5 β) Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και συνοπτική πρόταση για την μεθοδολογική προσέγγιση και τον τρόπο υλοποίησης του έργου (προτεινόμενες εξώδικες ενέργειες, προτεινόμενες δικαστικές ενέργειες, μέχρι εκδόσεως αμετακλήτων αποφάσεων και ολοσχερούς εξόφλησης, ομάδα εργασίας ανά κατηγορία νομικών, εξωδίκων ή δικαστικών, ενεργειών κλπ.), καθώς και περιγραφή προτεινόμενων παραδοτέων και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και παράδοσής τους (βαρύτητα κριτηρίου 30%). Τα ανωτέρω υπό α και β σημεία της προσφοράς θα αξιολογηθούν ως προς την ποιότητα, αρτιότητα και πληρότητα αυτών Φάκελος οικονομικής προσφοράς Οι ενδιαφερόμενοι, στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς τους, θα πρέπει να αναγράφουν, χωριστά, αφενός μεν το ποσό της καθαρής αμοιβής τους, ανά προτεινόμενη νομική ενέργεια ή κατηγορία ενεργειών (π.χ. σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αγωγής αποζημίωσης κ.ο.κ.), αφετέρου δε το αναλογούν σε αυτήν ποσό ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα καθορίζουν, επίσης, ανώτατο όριο αμοιβής, μέχρι εκδόσεως αμετακλήτων αποφάσεων και ολοσχερούς εξόφλησης του ΤΑΠΙΤ, το οποίο δεν δύναται, σε κάθε περίπτωση, να υπερβαίνει το προϋπολογισθέν ποσό των πλέον ΦΠΑ, ως προς το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από ΦΠΑ. Τα δικαστικά έξοδα (π.χ. δικαστικό ένσημο, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση του ΤΑΠΙΤ, αμοιβές δικαστικών επιμελητών κλπ) βαρύνουν το ΤΑΠΙΤ. Οι αμοιβές τεχνικών, οικονομικών κλπ. συμβούλων και πραγματογνωμόνων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 4. Χρόνος ισχύος των προσφορών Η προσφορά του ενδιαφερόμενου είναι δεσμευτική για χρονική περίοδο εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για άλλες εξήντα (60) ημέρες, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΠΙΤ που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Συνολικός προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός του έργου δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ), συμπεριλαμβανομένων των 5

6 νομίμων κρατήσεων και των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του Αναδόχου, και μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 6. Αμοιβή: Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά ανά παραδοτέο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 7. Διαδικασία αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί από το ΤΑΠΙΤ για αυτόν τον σκοπό, η δε τελική επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠΙΤ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 80% α/α Βαθμολογούμενα στοιχεία Συντελεστής βαρύτητας επί τοις % 1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την υποδομή και τους συνεργαζόμενους με τον υποψήφιο δικηγόρους, που θα αποτελέσουν την ομάδα εργασίας, κατά ειδικότητα και μορφή απασχόλησης 2. Αναλυτική τεκμηρίωση των ειδικών γνώσεων και της εξειδικευμένης εμπειρίας του ενδιαφερομένου/υποψηφίου, που αναφέρεται παραπάνω 5% 5% 3. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει, κατά την κρίση του υποψηφίου/ενδιαφερόμενου, την δυνατότητα εκτέλεσης του έργου 4. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των δικηγόρων που θα συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας και θα χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο/υποψήφιο για την υλοποίηση του έργου, από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις τους, σε σχέση με το αντικείμενο του έργου 5% 65% 6

7 ΟΜΑΔΑ Β: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 20% α/α Βαθμολογούμενα στοιχεία Συντελεστής βαρύτητας επί τοις % 1. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και συνοπτική πρόταση για την μεθοδολογική προσέγγιση και τον τρόπο υλοποίησης του έργου (προτεινόμενες εξώδικες ενέργειες, προτεινόμενες δικαστικές ενέργειες, μέχρι εκδόσεως αμετακλήτων αποφάσεων και ολοσχερούς εξόφλησης, ομάδα εργασίας ανά κατηγορία νομικών, εξωδίκων ή δικαστικών, ενεργειών κλπ.) 2. Περιγραφή προτεινόμενων παραδοτέων και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και παράδοσής τους 10% 10% ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α & Β ΟΜΑΔΑΣ 100% Οι τεχνικές προσφορές βαθμολογούνται για κάθε στοιχείο της κάθε ομάδας. Η δε βαθμολογία που θα δίδεται θα πρέπει να είναι μεταξύ των αριθμών 100 (αν υπάρχει κάλυψη ακριβώς της απαίτησης) και 110 (για υπερκάλυψη αντίστοιχα) και θα πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου, για να προκύψει η τελική βαθμολόγηση της τεχνικής αξιολόγησης. Ο συνολικός βαθμός (ομάδα Α συν ομάδα Β) κάθε τεχνικής προσφοράς, προκύπτει ως το άθροισμα των γινομένων των βαθμολογιών σε κάθε βαθμολογούμενο κριτήριο (στοιχείο) της κάθε ομάδας με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου(στοιχείου). Προσφορές που λαμβάνουν συνολική βαθμολογία (ομάδα Α συν ομάδα Β) κάτω από 100 ή που λαμβάνουν βαθμολογία ίση ή κάτω του 50 έστω και σε ένα στοιχείο απορρίπτονται και δεν αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την επιλογή του αναδόχου, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές και καλύπτουν τα προαναφερθέντα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (Κ) Η συγκριτική τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο προσφέρων στην οικονομική του προσφορά. Για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς 7

8 τον Φ.Π.Α.. Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής οικονομικής, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ(Β)-ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας (Β) ορίζεται από τον τύπο Β = Βα + Ββ, όπου: Βα = ΣΑ1 χ Βαθμ. Α1 + ΣΑ2 χ Βαθμ.Α2 +ΣΑ3χΒαθ.Α3+ΣΑ4χΒαθμ.Α4 Ββ = ΣΒ1 χ Βάθμ. Β1 + ΣΒ2 χ Βαθμ.Β2 ΣΑ1, ΣΑ2, ΣΑ3 και ΣΑ4 = Συντελεστής βαρύτητας στοιχείου Α1, Α2,Α3 και Α4 της Ομάδας Α και ΣΒ1, ΣΒ2 = Συντελεστής βαρύτητας στοιχείου Β1 και Β2 της ομάδας Β αντίστοιχα. Εξυπακούεται ότι κάθε στοιχείο βαθμολογείται στην κλίμακα και ο βαθμός του κάθε στοιχείου πολλαπλασιάζεται με «Συντελεστές βαρύτητας επί τοις %» που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Διευκρινίζεται ότι κάθε στοιχείο βαθμολογείται με 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Ο βαθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί μέχρι 10%, εφόσον το κριτήριο υπερέχει των απαιτουμένων τεχνικών προδιαγραφών. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Λ) Η κατάταξη των προσφορών, θα γίνει κατά φθίνουσα τιμή του λόγου (Λ) της συγκριτικής τιμής-κόστους (Κ) προς την σταθμισμένη βαθμολογία (Β) των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς, ήτοι, για κάθε συμμετέχοντα, που η προσφορά του καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές (κρίθηκε αξιολογίσημη) θα υπάρχει ένας λόγος. Συγκριτική τιμή (συνολική αμοιβή φυσικού ή νομικού προσώπου) Λ= Σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικών στοιχείων προσφοράς Κ ή Λ= Β όπου Κ = κόστος προσφοράς (συγκριτική τιμή) και Β = Σταθμισμένη βαθμολογία 8

9 Επικρατέστερη είναι εκείνη η προσφορά, που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της συνολικής τιμής της προσφοράς (συγκριτικής τιμής) προς την Σταθμισμένη βαθμολογία της. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση, δίνουν το αυτό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κλιθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισοδύναμες προσφορές. 8. Εμπιστευτικότητα: Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΤΑΠΙΤ, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Η ίδια υποχρέωση δεσμεύει και τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των στοιχείων που θεωρούνται αναγκαία για την σύνταξη της τεχνικής προσφοράς τους, κατά τα προαναφερόμενα. 9. Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της παρούσας θα καταβληθούν από το ΤΑΠΙΤ αλλά θα βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3801/ ΦΕΚ 163 τα) και είτε θα καταβληθούν από τον ανάδοχο πριν από την υπογραφή της σύμβασης, στον λογαριασμό Νο που τηρεί το ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Εμπορική Τράπεζα είτε θα συμψηφιστούν με τον πρώτο λογαριασμό (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) που θα καταθέσει στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. ο ανάδοχος. Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Καρπούζου Λαμπρινή 9

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 131890 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης Αθήνα, 8-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 531/8-12-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης «Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδικας. : 66100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για το έργο με τίτλο: «Μεταφορά σφαγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371414 2014-10-30

14PROC002371414 2014-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Γκαγκαουδάκη Τηλέφωνο : +30 2810 391500 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002554089 2015-02-03 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

15PROC002554089 2015-02-03 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα