ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014"

Transcript

1 ING (L) Protected Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 INVESTMENT MANAGEMENT

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Προειδοποίηση... 3 Γλωσσάρι... 4 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 5 I. Σύντομη επισκόπηση της Εταιρίας... 5 II. Πληροφορίες για τις επενδύσεις... 6 III. Εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές... 6 IV. Έξοδα, προμήθειες και φορολογικό καθεστώς... 7 V. Παράγοντες κινδύνου... 9 VI. Πληροφορίες και έγγραφα διαθέσιμα προς το κοινό ΜΕΡΟΣ II: ΦΥΛΛΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ING (L) Protected Fund ING (L) Protected Fund 160 Platinum ING (L) Protected Fund ING (L) Protected Fund ING (L) Protected Fund 300 Gold ING (L) Protected Fund Multiplier ING (L) Protected Obli-Fix ING (L) Protected Obli-Fix ING (L) Protected Obli-Fix Distri ING (L) Protected Obli-Fix Inflation ING (L) Protected Obli-Fix Inflation ING (L) Protected Obli-Fix Plus ΜΕΡΟΣ III: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I. Η Εταιρία II. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις: λεπτομερής περιγραφή III. Επενδυτικοί περιορισμοί IV. Τεχνικές και προϊόντα V. Διαχείριση της Εταιρίας VI. Διαχειριστές VII. Θεματοφύλακας, Αντιπρόσωπος πληρωμών, Υπεύθυνος μητρώου και μεταβιβάσεων και Κεντρικός διοικητικός αντιπρόσωπος VIII. Διανομείς IX. Οι μετοχές X. Καθαρή Αξία Ενεργητικού XI. Προσωρινή αναστολή υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και αναστολή της συναλλακτικής πράξης που προκύπτει XII. Περιοδικές εκθέσεις XIII. Γενικές συνελεύσεις XIV. Μερίσματα XV. Ρευστοποιήσεις, συγχωνεύσεις και συνεισφορές τμημάτων ή κατηγοριών μετοχών XVI. Διάλυση της Εταιρίας XVII. Μέτρα για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας XVIII. Συγκρούσεις συμφερόντων XIX. Εντολοδόχοι XX. Εισαγωγή στο χρηματιστήριο ING INVESTMENT MANAGEMENT 2

3 Προειδοποίηση Οι εγγραφές μετοχών της Εταιρίας θα είναι έγκυρες μόνον εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πρόσφατου ενημερωτικού δελτίου, συνοδευόμενου από την τελευταία διαθέσιμη ετήσια έκθεση και την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση, εάν αυτή έχει δημοσιευθεί μετά από την τελευταία ετήσια έκθεση. Κανείς δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του άλλες πληροφορίες πέρα από εκείνες που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο ή στα έγγραφα που σε αυτά αναφέρονται για ενδεχόμενη παραπομπή του κοινού. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο αναφέρει λεπτομερώς το γενικό πλαίσιο που ισχύει για όλα τα Τμήματα και θα πρέπει να διαβάζεται από κοινού με τα φύλλα περιγραφής κάθε Τμήματος. Αυτά τα φύλλα εισάγονται κάθε φορά που δημιουργείται ένα νέο τμήμα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές παρακαλούνται να ανατρέχουν σε αυτά τα φύλλα περιγραφής πριν προβούν σε οποιαδήποτε επένδυση. Τα ενημερωτικά δελτία θα ενημερώνονται τακτικά ώστε να περιλαμβάνουν κάθε σημαντική τροποποίηση. Συνιστάται στους επενδυτές να εξακριβώνουν με την Εταιρία ότι το ενημερωτικό δελτίο που διαθέτουν είναι το πιο πρόσφατο που είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο Επιπροσθέτως, η Εταιρία θα παράσχει δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως, την πιο πρόσφατη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου σε κάθε μέτοχο ή ενδιαφερόμενο επενδυτή. Η Εταιρία εδρεύει στο Λουξεμβούργο και έχει λάβει την έγκριση της αρμόδιας λουξεμβουργιανής αρχής. Αυτή η έγκριση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνεύεται ως έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου ή της ποιότητας των μετοχών ή των επενδύσεων της εταιρείας από την αρμόδια λουξεμβουργιανή αρχή. Οι εργασίες της Εταιρίας υπόκεινται στην προληπτική εποπτεία της αρμόδιας λουξεμβουργιανής αρχής. Η Εταιρεία δεν έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με το νόμο περί εταιρειών επενδύσεων των ΗΠΑ του 1940 (Investment Company Act) και τις τροποποιήσεις του. Οι μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με το Νόμο περί κινητών αξιών των ΗΠΑ του 1933 (US Securities Act) και τις τροποποιήσεις του ή οποιονδήποτε νόμο κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και οι μετοχές της δεν δύνανται να προσφερθούν, να πωληθούν ή να μεταβιβαστούν δυνάμει του νόμου του 1933 και οποιουδήποτε εθνικού νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου περί κινητών αξιών. Οι Μετοχές της Εταιρείας δεν δύναται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις της Αμερικής ή για λογαριασμό οποιουδήποτε Αμερικανού υπηκόου, όπως ορίζεται από το άρθρο 902 του Κανονισμού S του Νόμου περί κινητών αξιών. Ενδέχεται να ζητηθεί από τους επενδυτές να δηλώσουν ότι δεν είναι Αμερικανοί υπήκοοι και ότι δεν αποκτούν τις Μετοχές για λογαριασμό ενός Αμερικανού υπηκόου ή με σκοπό την πώλησή τους σε Αμερικανό υπήκοο. Οι μετοχές της εταιρείας δύναται, ωστόσο, να προσφέρονται στους επενδυτές που χαρακτηρίζονται ως αμερικανοί φορολογούμενοι στο πλαίσιο του νόμου για την επιβολή φορολογίας στους λογαριασμούς της αλλοδαπής (Foreign Account Tax Compliance Act FATCA ), υπό την προϋπόθεση ότι οι φορολογούμενοι αυτοί δεν πληρούν τον ορισμό των «Αμερικανών υπηκόων», όπως παρέχεται στον κανονισμό S του νόμου περί κινητών αξιών του Συνιστάται στους επενδυτές να ενημερώνονται σχετικά με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (κυρίως εκείνους που αφορούν την φορολογία και τον συναλλαγματικό έλεγχο) στην χώρα προέλευσης, κατοικίας ή διαμονής τους σε σχέση με μια επένδυση στην Εταιρία, καθώς και να συμβουλεύονται τον δικό τους χρηματοοικονομικό, νομικό ή λογιστικό σύμβουλο για κάθε ερώτημα που σχετίζεται με το περιεχόμενο αυτού του ενημερωτικού δελτίου. Η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι πληροί όλες τις ισχύουσες νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις στο Λουξεμβούργο όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του. Στο βαθμό που μπορεί να έχει εύλογα γνώση, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο αντικατοπτρίζουν ορθά και πιστά την πραγματικότητα και ότι καμία πληροφορία που, εάν είχε περιληφθεί, θα τροποποιούσε την σπουδαιότητα αυτού του εγγράφου, δεν έχει παραλειφθεί. Η τιμή των μετοχών της Εταιρίας υπόκειται σε διακυμάνσεις λόγω πλήθους παραγόντων. Κάθε προηγούμενη ένδειξη ς ή εκτίμηση των εσόδων παρέχεται πληροφοριακά και δεν συνιστά καμία εγγύηση μελλοντικής ς. Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι υπό κανονικές συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη την διακύμανση τιμών των αξιών του χαρτοφυλακίου, η τιμή εξαγοράς των μετοχών μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη της τιμής εγγραφής. Η επίσημη γλώσσα αυτού του ενημερωτικού δελτίου είναι τα γαλλικά. Μπορεί να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στη γαλλική έκδοση του ενημερωτικού δελτίου και τις εκδόσεις που έχουν συνταχθεί στις υπόλοιπες γλώσσες, θα υπερισχύει η γαλλική έκδοση, εκτός στο βαθμό (και στο βαθμό αυτό μόνο) που προβλέπεται διαφορετικά από το δίκαιο κάποιας δικαιοδοσίας στην οποία οι μετοχές προσφέρονται στο κοινό. Σε αυτήν ωστόσο την περίπτωση, το Ενημερωτικό Δελτίο θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το λουξεμβουργιανό δίκαιο. Η διευθέτηση των σχετικών με τις επενδύσεις στην Εταιρία διενέξεων ή διαφωνιών θα υπόκειται επίσης στο λουξεμβουργιανό δίκαιο. ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΠΡΟΤΑΣΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφιστά την προσοχή του επενδυτή στο γεγονός ότι o όρος «Protected» (προστατευμένο) που υπάρχει στην επωνυμία της Εταιρίας δεν συνιστά καμία επίσημη εγγύηση αλλά εκφράζει την επιθυμία του Διοικητικού Συμβουλίου να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου κατά την περίοδο της αρχικής εγγραφής. Αυτή η μέθοδος προστασίας που εφαρμόζεται για κάθε τμήμα περιλαμβάνεται στα φύλλα περιγραφής κάθε τμήματος. Ωστόσο, παρά όλα τα μέτρα που λαμβάνει η Sicav για την επίτευξη των στόχων της, η επένδυση στα τμήματα εξακολουθεί να υπόκειται σε ορισμένους κινδύνους. Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους οικονομικής και χρηματιστηριακής φύσης, δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία διασφάλιση ότι η Εταιρία θα κατορθώσει να επιτύχει τους στόχους της. Η αξία των μετοχών μπορεί να μειωθεί όπως και να αυξηθεί. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τα μελλοντικά αποτελέσματα. ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

4 Γλωσσάρι Μέτοχος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει μετοχές ενός Τμήματος. Μετοχές: Οι Μετοχές κάθε Τμήματος θα προσφέρονται σε ονομαστική μορφή, εκτός εάν αποφασίζεται διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντιπρόσωπος πληρωμών: Κάθε υπεύθυνος πληρωμών που έχει διοριστεί από την Εταιρία. Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων: Κάθε Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων που έχει διοριστεί από την Εταιρεία. Εποπτική αρχή: Η Εποπτική Επιτροπή του Χρηματοπιστωτικού Τομέα στο Λουξεμβούργο ή η αρμόδια αρχή ελέγχου στις δικαιοδοσίες στις οποίες η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη για λόγους εμπορικής διάθεσης. ΩΚΕ: Central European Time (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Κατηγορία μετοχών: Μία, ορισμένες ή όλες οι Κατηγορίες μετοχών που προσφέρειι ένα Τμήμα, τα στοιχεία ενεργητικού της οποίας θα επενδύονται από κοινού με εκείνα άλλων Κατηγοριών μετοχών, αλλά η οποία ενδέχεται να έχει τη δική της διάρθρωση αμοιβών, ελάχιστο ποσό εγγραφής, πολιτική διανομής μερισμάτων, νόμισμα αναφοράς ή άλλα χαρακτηριστικά. υπερς: Η προμήθεια που συνδέεται με την την οποία οφείλει ένα Τμήμα στο Διαχειριστή. Τμήμα: Τα τμήματα «ομπρέλα» είναι ενιαία νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα Τμήματα. Κάθε Τμήμα έχει τη δική του επενδυτική πολιτική και συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ενεργητικού και παθητικού. CSSF: Η Επιτροπή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα είναι η ρυθμιστική και ελεγκτική αρχή της Εταιρίας στο Λουξεμβούργο. Ημερομηνία καταβολής επόμενων μετεγγραφών, εξαγορών και μετατροπών: Κατά κανόνα, μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποτίμησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο φύλλο πληροφοριών του αντίστοιχου Τμήματος. Θεματοφύλακας: Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας διατηρούνται υπό τη φύλαξη και τον έλεγχο της Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Νόμισμα αναφοράς: Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για σκοπούς λογιστικών υπολογισμών και μέτρησης της ς του Τμήματος. Διανομέας: Κάθε διανομέας που ορίζει η Εταιρεία για τη διανομή των Μετοχών ή την οργάνωση της διανομής τους. Μέρισμα: Διανομή μέρους ή του συνόλου του καθαρού εισοδήματος, της υπεραξίας ή/και του κεφαλαίου που αποδίδεται σε μία Κατηγορία μετοχών του Τμήματος. Έγγραφο βασικών πληροφοριών για τον επενδυτή: Τυποποιημένο έγγραφο που ισχύει για κάθε κατηγορία μετοχών και περιέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σύμφωνα με το νόμο της 17ης Δεκεμβρίου Το έγγραφο αυτό ονομάζεταιι επίσης KIID που σημαίνει «Key Investor Information Document». Κράτος μέλος: Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχειριστής : Κάθε Διαχειριστής που διορίζεται από την Εταιρεία ή την Εταιρεία Διαχείρισης για λογαριασμό της Εταιρείας. Δείκτης αναφοράς: Ο δείκτης αναφοράς είναι ένα σημείο αναφοράς έναντι του οποίου μετριέται η του Τμήματος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ένα Τμήμα μπορεί να έχει διάφορες Κατηγορίες Μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν διαφορετικοί δείκτες αναφοράς και οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες Κατηγορίες Μετοχών, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο Ο δείκτης αναφοράς μπορεί επίσης να λειτουργεί ως οδηγός σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση αγοράς των στοχευόμενων υποκείμενων εταιριών. Όπου υφίσταται, αυτό θα αναφέρεται στην επενδυτική πολιτική του Τμήματος. Ο βαθμός συσχετισμού με το δείκτη αναφοράς ενδέχεται να ποικίλλει από τμήμα σε τμήμα, ανάλογα με παράγοντες όπως το προφίλ κινδύνου, τον επενδυτικό στόχο και τους επενδυτικούς περιορισμούς του τμήματος όπως και τη συγκέντρωση συστατικών στο δείκτη αναφοράς. Μέσα χρηματαγοράς: Τα μέσα που αποτελούν συνήθως αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, είναι ρευστοποιήσιμα και η αξία των οποίων μπορεί να προσδιορίζεται με ακρίβεια οποιαδήποτε στιγμή. Θεσμικοί επενδυτές: Επενδυτής, υπό την έννοια του Άρθρου 174 (2) του Νόμου του Λουξεμβούργου του Δεκεμβρίου 2010, συμπεριλαμβανομένων επί του παρόντος ασφαλιστικών εταιριών, ταμείων συντάξεων, πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επαγγελματιών στο χρηματοοικονομικό τομέα που επενδύουν είτε στο όνομά τους είτε στο όνομα των πελατών τους οι οποίοι είναι επίσης επενδυτές υπό την έννοια αυτού του ορισμού ή υπό διακριτική διαχείριση, προγράμματα συλλογικών επενδύσεων του Λουξεμβούργου ή αλλοδαπά και εταιρίες συμμετοχών με άδεια λειτουργίας. Ημέρα αποτίμησης: Ανατρέξτε στο φύλλο περιγραφής του αντίστοιχου Τμήματος. Εργάσιμη ημέρα: Οποιαδήποτε ημέρα στην οποία οι τράπεζες στο Λουξεμβούργο είναι ανοιχτές για συναλλαγές. Όριο λήψης εντολών: Ώρα έως την οποία λαμβάνονται οι αιτήσεις εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής: ανατρέξτε στο φύλλο περιγραφής του αντίστοιχου Τμήματος. Οργανωμένη αγορά: Η αγορά που ορίζεται στο εδάφιο 14 του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όπως και κάθε άλλη αγορά σε ένα Επιλέξιμο Κράτος που είναι οργανωμένη, λειτουργεί κανονικά και είναι αναγνωρισμένη και ανοιχτή για το κοινό. Ονομαστική αξία: Η αξία ανά μετοχή κατά τη στιγμή της έναρξης. Εντολοδόχοι: Κάθε διανομέας που προβαίνει σε εγγραφή μετοχών στο όνομά του και τις κατέχει για λογαριασμό του νόμιμου ιδιοκτήτη τους. ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. ΟΣΕΚΑ: Ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ("ΟΣΕΚΑ") κατά την έννοια της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εταιρία: Η ING (L) Protected, συμπεριλαμβανομένων όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών Τμημάτων. Εταιρία διαχείρισης: Η Εταιρεία που έχει χαρακτηριστεί ως εταιρεία διαχείρισης της Εταιρείας, κατά την έννοια του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, και στην οποία έχει ανατεθεί η ευθύνη για τη διαχείριση των επενδύσεων, τη διοίκηση και τη διάθεση των προϊόντων. Καταστατικό: Τα Άρθρα του Καταστατικού της Εταιρίας με τις ενίοτε τροποποιήσεις τους. Καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή: Σε σχέση με μετοχές οποιασδήποτε Κατηγορίας Μετοχών, η αξία ανά Μετοχή όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΧ Καθαρή Αξία Ενεργητικού στο Μέρος 3 του ενημερωτικού δελτίου. ING INVESTMENT MANAGEMENT 4

5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I. Σύντομη επισκόπηση της Εταιρίας Τόπος, μορφή και ημερομηνία σύστασης Η Εταιρία έχει συσταθεί την 1η Ιουνίου 2001 στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, υπό τη μορφή εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ανοικτού τύπου με διάρθρωση πολλαπλών Τμημάτων. Νόμιμη Έδρα 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Αριθ. B Εποπτική αρχή Εποπτική Επιτροπή του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος : - Κος Adrianus van den Heuvel Υπεύθυνος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων ING Investment Management («ο όμιλος») 65 Schenkkade, La Haye 2595 AS, Pays-Bas Μέλη Δ.Σ. : Παγκόσμιος διανομέας (μη αποκλειστικός) Η ING Asset Management B.V. 65 Schenkkade, 2595 AS, Χάγη, Ολλανδία Κεντρικός Διοικητικός Αντιπρόσωπος ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg Θεματοφύλακας, Υπεύθυνος Μητρώου και Μεταβιβάσεων και Αντιπρόσωπος Πληρωμών Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Λουξεμβούργο Υπεύθυνος προώθησης ING Investment Management (Europe) B.V. 65 Schenkkade, La Haye 2595 AS, Pays-Bas Εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές Η Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα του οποίου το όνομα εμφανίζεται στις ετήσιες ή εξαμηνιαίες εκθέσεις. Οικονομικό έτος Από την 1η Απριλίου έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους. Ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης - Κος Dirk Buggenhout Διευθύντρια Εργασιών (Chief Operating Officer) ING Investment Management («ο Όμιλος») 65 Schenkkade, 2595 AS, La Haye, Pays-Bas - Κος Benoît De Belder Υπεύθυνος για τους Κινδύνους και τη Διαχείριση Κινδύνων Α/Κ (Head of Fund Risk and Risk Engineering) ING Investment Management («ο Όμιλος») 65 Schenkkade, 2595 AS, La Haye, Pays-Bas - Κος Johannes Stoter Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων (Chief Investment Officer) ING Investment Management (ο «Όμιλος») 65 Schenkkade, 2595 AS, La Haye, Pays-Bas Την δεύτερη Πέμπτη του Ιουλίου στις (ώρα Λουξεμβούργου) (αν αυτή δεν είναι εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο, η πρώτη αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα) Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, επικοινωνήστε με: ING Investment Management P.O. Box LL La Haye, Pays-Bas Τηλ ή επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο Ανεξάρτητος Ελεγκτής Ernst & Young S.A. 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach Εταιρία Διαχείρισης ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg Διαχειριστής(-ές) χαρτοφυλακίου Η ING Asset Management B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, La Haye, Pays-Bas ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

6 II. Πληροφορίες για τις επενδύσεις Γενικά Αποκλειστικό αντικείμενο της Εταιρίας είναι η τοποθέτηση των κεφαλαίων που διαθέτει σε κινητές αξίες ή/και άλλα ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 41 (1) του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, με στόχο το όφελος των μετόχων από τα αποτελέσματα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί τα όρια επενδύσεων, όπως αυτά περιγράφονται στο Μέρος Ι του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου Η Εταιρία συνιστά ένα και μόνο νομικό πρόσωπο. Στο πλαίσιο των στόχων της, η Εταιρία θα μπορεί να προσφέρει την επιλογή μεταξύ διαφόρων τμημάτων, τα οποία διαχειρίζονται και διοικούνται σε μεμονωμένη βάση. Η συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική των διαφόρων τμημάτων περιγράφεται λεπτομερώς στα παραρτήματα που αφορούν κάθε τμήμα. Κάθε τμήμα θεωρείται ως μια ξεχωριστή οντότητα όσον αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στους μετόχους της Εταιρίας. Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 2093 του Αστικού Κώδικα του Λουξεμβούργου, το ενεργητικό του συγκεκριμένου Τμήματος καλύπτει μόνο τις οφειλές και τις υποχρεώσεις του εν λόγω Τμήματος, ακόμα και εκείνες που υφίστανται σε σχέση με τρίτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών μετοχών για κάθε Τμήμα. Οι δομές κόστους, το ελάχιστο ποσό εγγραφής, το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η καθαρή αξία ενεργητικού και οι κατηγορίες επιλέξιμων επενδυτών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κάθε κατηγορία μετοχών. Οι διάφορες κατηγορίες μετοχών μπορεί επίσης να διαφοροποιούνται ανάλογα με άλλα στοιχεία που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρία υποστηρίζει την «Πολιτική σε θέματα εξοπλισμών» του Ομίλου ING και, όσο αυτό είναι νόμιμα εφικτό και ανεξάρτητα εφαρμόσιμο, δεν θα επενδύει σε εταιρείες που σχετίζονται απευθείας με την παραγωγή ή/και την διανομή αμφιλεγόμενων όπλων. Μπορείτε να συμβουλευθείτε την «Πολιτική σε θέματα εξοπλισμών» του Ομίλου ING μεταβαίνοντας στην τοποθεσία Internet Πληροφορίες αποκλειστικές για κάθε τμήμα Οι επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές που ισχύουν σε κάθε τμήμα περιγράφονται στο φύλλο περιγραφής κάθε τμήματος. Η επενδυτική πολιτικήκάθε Τμήματος της Εταιρίαςκαθορίζεταιαπό το Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορείνα προσαρμοστείαπό αυτό, ανάλογα μετην πολιτική, οικονομική, δημοσιονομική καινομισματική συγκυρία. Το ενημερωτικό δελτίο θα ενημερώνεται για κάθε τροποποίηση η οποία μπορεί να επηρεάσει τηνεπενδυτική πολιτικήτων Τμημάτων. Οι ανακοινώσειςθαδημοσιεύονται επίσης στον Τύπογια την ενημέρωσητων Μετόχων. III. Εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές Η αγορά, εξαγορά και η μετατροπή των μετοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Εταιρεία διαχείρισης, τον Υπεύθυνο Μητρώου και Μεταβιβάσεων, τους Διανομείς και τους Αντιπροσώπους Πληρωμών της Εταιρείας. Τα έξοδα και οι προμήθειες που σχετίζονται με τις εγγραφές, τις εξαγορές και τις μετατροπές αναφέρονται στο φύλλο περιγραφής κάθε Τμήματος. Οι μετοχές θα εκδίδονται σε ονομαστική μορφή και δεν θα παραδίδεται κανένα πιστοποιητικό. Οι μετοχές μπορούν επίσης να τηρούνται και να μεταβιβάζονται σε διάφορους λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί σε συστήματα συμψηφισμού. Εάν χαθούν ή καταστραφούν τα φυσικά πιστοποιητικά των ανώνυμων μετοχών που έχουν εκδοθεί κατά την ημερομηνία του παρόντος ενημερωτικού δελτίου αυτά δεν θα αντικαθίστανται, αλλά θα εκδίδονται ονομαστικές μετοχές χωρίς πιστοποιητικό. Οι νέες μετοχές των Τμημάτων της Εταιρίας δεν θα εκδίδονται πλέον σε μορφή ανώνυμων τίτλων και και οι ανώνυμες μετοχές που έχουν αποϋλοποιηθεί μέσω εγγραφής στο μητρώο τις οποίες κατέχει η Εταιρία, ακυρώνονται και τα ονόματα των επενδυτών που έχουν στην κατοχή τους τις μετοχές αυτές θα εγγραφούν στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δύναται ωστόσο να αποφασίσει να προβεί στην έκδοση ανώνυμων μετοχών σε ορισμένες αγορές ή για ορισμένα δίκτυα διανομής. Η τιμή εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής προσαυξάνεται με τα εκάστοτε τέλη, φόρους και τέλη χαρτοσήμου που θα πρέπει ενδεχομένως να καταβληθούν από τον επενδυτή για την εγγραφή, την εξαγορά ή την μετατροπή. Όλα τα αιτήματα εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής διεκπεραιώνονται με βάση μια Καθαρή αξία ενεργητικού του Τμήματος ή της Κατηγορίας Μετοχών, η οποία δεν είναι γνωστή ή δεν έχει προσδιοριστεί κατά το χρόνο της εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής των Μετοχών. Εάν, σε κάθε χώρα όπου διατίθενται οι μετοχές, η τοπική νομοθεσία ή πρακτικές ορίζουν ότι οι αιτήσεις εγγραφής, εξαγοράς ή/και μετατροπής καθώς και οι αντίστοιχες ροές θα πρέπει να διαβιβαστούν μέσω τοπικών υπεύθυνων πληρωμών, ο λογαριασμός του επενδυτή μπορεί να χρεωθεί με πρόσθετα έξοδα συναλλαγών από τους εν λόγω τοπικούς υπεύθυνους πληρωμών αναφορικά με κάθε επιμέρους αίτηση, καθώς και για κάθε πρόσθετη διοικητική υπηρεσία και για την παράδοση των πιστοποιητικών μετοχών. Σε ορισμένες χώρες όπου διατίθενται οι μετοχές, θα μπορούσαν να επιτρέπονται αποταμιευτικά προγράμματα. Τα χαρακτηριστικά (κατώτατο ποσό, διάρκεια, κ.λπ.) και η ανάλυση κόστους που σχετίζεται με τα αποταμιευτικά προγράμματα μπορούν να ληφθούν μετά από αίτηση από την έδρα της Εταιρίας ή αναγράφονται στα ισχύοντα νομικά εμπορικά έγγραφα στη χώρα όπου προτείνεται το αποταμιευτικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση αναστολής του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας του Ενεργητικού και/ή αναστολής των εντολών εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής, οι εντολές που έχουν δοθεί θα εκτελούνται στην πρώτη εφαρμόσιμη Καθαρή Αξία Ενεργητικού κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής. Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της πρακτικής της διαπραγμάτευσης τελευταίας ημέρας (Late Trading), εξασφαλίζοντας ότι μετά από την καταληκτική ώρα που προβλέπεται σε αυτό Ενημερωτικό Δελτίο δεν θα γίνονται δεκτές εντολές εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής. Η Εταιρία δεν επιτρέπει τις πρακτικές που σχετίζονται με τον χρονισμό αγοράς (Market Timing), η οποία νοείται ως τεχνική αρμπιτράζ με την οποία ένας επενδυτής εγγράφει, μετατρέπει ή εξαγοράζει συστηματικά μετοχές του ίδιου Τμήματος μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα εκμεταλλευόμενος τις ωριαίες μετατοπίσεις ή/και τις ατέλειες ή τις ανεπάρκειες του συστήματος προσδιορισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού. H Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τις εντολές εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής ενός επενδυτή για τον οποίο διατηρεί υποψίες ότι εφαρμόζει τέτοιες πρακτικές και, εάν κριθεί απαραίτητο, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντα της Εταιρίας και των άλλων επενδυτών. Εγγραφές Η Εταιρία αποδέχεται αιτήματα εγγραφής κάθε Εργάσιμη Ημέρα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο φύλλο περιγραφής του Τμήματος και σύμφωνα με τα όρια λήψης εντολών εντολών που ορίζονται στο γλωσσάρι ή/και στο φύλλο πληροφοριών του Τμήματος. Κανονικά, οι μετοχές εκδίδονται μόνο κατόπιν είσπραξης εκκαθαρισμένων κεφαλαίων. Σε περίπτωση εγγραφής, η έκδοση των Μετοχών εξαρτάται από την είσπραξη του τιμήματος της εγγραφής εντός προκαθορισμένης προθεσμίας, η οποία συνήθως δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) Εργάσιμες ημέρες από την αποδοχή της αίτησης εγγραφής. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως και πέντε (5) Εργάσιμες ημέρες κατόπιν έγκρισης της Εταιρείας διαχείρισης. Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να επιβαρύνεται με προμήθεια εγγραφής πληρωτέα στο Τμήμα το οποίο αφορά ή/και το Διανομέα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα φύλλα πληροφοριών κάθε Τμήματος. Εάν ένας Μέτοχος προβεί σε εγγραφή Μετοχών μέσω ενός συγκεκριμένου Διανομέα, ο τελευταίος δύναται να ανοίξει λογαριασμό στο όνομά του και να καταχωρήσει τις Μετοχές στο όνομά του και μόνο ενεργώντας ως εντολοδόχος ή για λογαριασμό του επενδυτή. Σε περίπτωση που ο Διανομέας ενεργεί ως εντολοδόχος, όλα τα μετέπειτα αιτήματα εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής, καθώς και κάθε άλλη εντολή πρέπει να διαβιβάζονται μέσω του εν λόγω Διανομέα. ING INVESTMENT MANAGEMENT 6

7 Το ποσό εγγραφής είναι πληρωτέο στο νόμισμα αναφοράς της σχετικής κατηγορίας μετοχών. Οι μέτοχοι που επιθυμούν την καταβολή σε άλλο νόμισμα θα επιβαρύνονται με τυχόν έξοδα συναλλάγματος. Η πράξη συναλλάγματος θα εκτελεστεί προτού τα μετρητά παραδοθούν στο εν λόγω Τμήμα. Το ποσό της εγγραφής θα πρέπει να καταβληθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο γλωσσάριο του ενημερωτικού δελτίου ή στο φύλλο πληροφοριών για κάθε Τμήμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα δικαιούται να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή την έκδοση μετοχών. Μπορεί να περιορίσει το μέτρο αυτό σε ορισμένες χώρες, ορισμένα τμήματα ή ορισμένες κατηγορίες μετοχών. Η Εταιρία μπορεί να περιορίζει ή να σταματά την απόκτηση των μετοχών της από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εξαγορές Οι μέτοχοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους σε ένα Τμήμα. Η Εταιρία αποδέχεται εντολές εξαγοράς κάθε Εργάσιμη Ημέρα, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στα φύλλα περιγραφής του Τμήματος. Το οφειλόμενο ποσό μπορεί να επιβαρύνεται με προμήθεια εξαγοράς πληρωτέα στο Tμήμα το οποίο αφορά ή/και το διανομέα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα φύλλα περιγραφής κάθε Tμήματος. Σε περίπτωση αίτησης εξαγοράς μετοχών, οι μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν, όπου αυτό ορίζεται, τα πιστοποιητικά εγγραφής μαζί με όλες τις μη εξοφλημένες μερισματαποδείξεις, στην περίπτωση μετοχών διανομής. Οι συνήθεις φόροι, οι αμοιβές και τα έξοδα διαχείρισης θα χρεώνονται στο μέτοχο. Το ποσό εξαγοράς είναι πληρωτέο στο νόμισμα αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών. Οι μέτοχοι που επιθυμούν την καταβολή της προσόδου της εξαγοράς σε άλλο νόμισμα θα επιβαρύνονται με τυχόν έξοδα συναλλάγματος. Η πράξη συναλλάγματος θα εκτελεστεί προτού τα μετρητά παραδοθούν στον εν λόγω μέτοχο. Ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο ούτε η τράπεζα θεματοφύλακας μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παράλειψη πληρωμής λόγω διενέργειας οποιουδήποτε συναλλαγματικού ελέγχου ή άλλων περιστάσεων πέραν της σφαίρας του ελέγχου τους οι οποίες μπορεί να περιορίσουν ή και να εμποδίσουν τη μεταφορά του προϊόντος της εξαγοράς των μετοχών στο εξωτερικό. Μετά τη λήψη τους, οι αιτήσεις εξαγοράς δεν μπορούν να αποσυρθούν παρά μόνο όταν αναστέλλεται ο υπολογισμός της Καθαρής αξίας ενεργητικού και στην περίπτωση αναστολής της εξαγοράς όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο X «Προσωρινή αναστολή του υπολογισμού της Καθαρής αξίας ενεργητικού και αναστολή της πράξης συναλλαγής που προκύπτει» του Μέρους ΙΙΙ του ενημερωτικού δελτίου κατά τη διάρκεια αυτών των αναστολών. Η Εταιρία μπορεί να προχωρήσει σε υποχρεωτική εξαγορά όλων των μετοχών, εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα άτομο στο οποίο δεν επιτρέπεται να έχει μετοχές της Εταιρίας (για παράδειγμα, ένας υπήκοος των Ηνωμένων Πολιτειών), είτε μόνο του, είτε με άλλα άτομα, είναι κάτοχος μετοχών της Εταιρίας, ή να προχωρήσει σε υποχρεωτική εξαγορά μέρους των μετοχών, εάν η Εταιρία έχει ενδείξεις ότι ένα ή περισσότερα άτομα είναι κάτοχος(οι) μέρους των μετοχών της Εταιρίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε η Εταιρία ενδεχομένως να υπόκειται σε φορολογική νομοθεσία διαφορετική από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Μετατροπές Οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν τη μετατροπή των Μετοχών τους σε Μετοχές της ίδιας Κατηγορίας Μετοχών σε άλλο Τμήμα ή κάποιας άλλης Κατηγορίας Μετοχών του ίδιου ή άλλου Τμήματος, εφόσον πληρούν τους όρους (συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου ποσού εγγραφής) που ισχύουν για την Κατηγορία Μετοχών στην οποία πραγματοποιείται η μετατροπή. Οι μετατροπές θα πραγματοποιούνται βάσει της τιμής των Μετοχών της αρχικής Κατηγορίας προς μετατροπή κατ' αναλογία της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των Μετοχών της άλλης Κατηγορίας. Τα έξοδα εξαγοράς και εγγραφής που σχετίζονται με τη μετατροπή μπορούν να χρεώνονται στο μέτοχο, όπως προβλέπεται στα φύλλα περιγραφής των τμημάτων. Σε περίπτωση αίτησης μετατροπής, οι μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν, όπου αυτό ορίζεται, τις ανώνυμες μετοχές (υλοποιημένα πιστοποιητικά) μαζί με οποιεσδήποτε μη εξοφλημένες μερισματαποδείξεις, στην περίπτωση μετοχών διανομής. Μετά τη λήψη τους, τα αιτήματα μετατροπής των Μετοχών δεν μπορούν να αποσυρθούν, παρά μόνο όταν αναστέλλεται ο υπολογισμός της Καθαρής αξίας ενεργητικού. Εάν ο υπολογισμός της Καθαρής αξίας ενεργητικού των προς απόκτηση Μετοχών ανασταλεί μετά την εξαγορά των προς μετατροπή Μετοχών, μόνο το στάδιο απόκτησης της μετατροπής μπορεί να ακυρωθεί κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αναστολής. Εγγραφές και εξαγορές σε είδος Η Εταιρία μπορεί, μετά από αίτηση των μετόχων, να συμφωνήσει στην έκδοση μετοχών με αντάλλαγμα την εισφορά σε είδος αποδεκτών στοιχείων ενεργητικού, σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα την υποχρέωση σύνταξης έκθεσης αποτίμησης από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την φύση και το είδος των αποδεκτών στοιχείων ενεργητικού ανά περίπτωση, εφόσον οι αξίες αυτές συμμορφώνονται προς τους επενδυτικούς στόχους και τις πολιτικές του εν λόγω τμήματος. Τα έξοδα που συνδέονται με τις εν λόγω εγγραφές σε είδος θα πρέπει να καλύπτονται από τους μετόχους που επιθυμούν να προχωρήσουν στην εν λόγω εγγραφή. Η Εταιρία δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να προχωρήσει στην πληρωμή της τιμής εξαγοράς στους μετόχους σε είδος, διανέμοντας επενδύσεις από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με την εν λόγω Κατηγορία ή Κατηγορίες μετοχών μέχρι του ποσού της υπολογιζόμενης αξίας κατά την Ημέρα Αποτίμησης κατά την οποία υπολογίζεται η τιμή εξαγοράς. Εξαγορές που δεν γίνονται σε μετρητά θα αποτελούν αντικείμενο έκθεσης που θα καταρτίζεται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της Εταιρίας. Οι εξαγορές σε είδος είναι δυνατές μόνο εφόσον (i) παρέχεται ίση μεταχείριση σε όλους τους μετόχους, (ii) οι εν λόγω μέτοχοι έχουν εκφράσει τη συμφωνία τους και (iii) η φύση και ο τύπος των περιουσιακών στοιχείων προς μεταβίβαση καθορίζονται σε δίκαιη και εύλογη βάση και χωρίς να βλάπτονται τα συμφέροντα των άλλων μετόχων της αντίστοιχης κατηγορίας ή κατηγοριών μετοχών. Σε αυτή την περίπτωση, τα έξοδα που αφορούν τις εξαγορές σε είδος επιβαρύνουν το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με την αντίστοιχη κατηγορία ή κατηγορίες μετοχών. IV. Έξοδα, προμήθειες και φορολογικό καθεστώς A. ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διάρθρωση προμηθειών: Ως αμοιβή για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει, η εταιρία διαχείρισης, δηλαδή η ING Investment Management Luxembourg S.A., θα εισπράττει μια προμήθεια διαχείρισης όπως αυτή αναφέρεται σε καθένα από τα φύλλα περιγραφής των Tμημάτων καθώς και στη συλλογική σύμβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου που συνάπτεται ανάμεσα στην Εταιρία και την Εταιρία Διαχείρισης. Το μέγιστο ύψος της προμήθειας διαχείρισης που χρεώνεται στον επενδυτή αναφέρεται στο φύλλο πληροφοριών κάθε τμήματος. Σε περίπτωση επένδυσης σε UCITS (ΟΣΕΚΑ - οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) και άλλους UCI (ΟΣΕ - οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων) και εάν η Εταιρεία διαχείρισης ή ο Διαχειριστής λαμβάνει προμήθεια για τη διαχείριση ενός ή περισσότερων Τμημάτων, η οποία αφαιρείται απευθείας από τα στοιχεία ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ ή άλλων ΟΣΕ, τα ποσά αυτά πρέπει να αφαιρούνται από την αμοιβή της Εταιρείας διαχείρισης ή του Διαχειριστή. Εκτός από την προμήθεια διαχείρισης και την προμήθεια υπερς (κατά περίπτωση), κάθε Κατηγορία μετοχών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο φύλλο περιγραφής του αντίστοιχου Τμήματος, θα πρέπει να καταβάλει μια πάγια προμήθεια παροχής υπηρεσιών («Πάγια προμήθεια παροχής υπηρεσιών»), η οποία προορίζεται να καλύψει τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα φύλαξης των στοιχείων ενεργητικού, καθώς και τα λοιπά τρέχοντα διοικητικά έξοδα ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

8 και εκμετάλλευσης. Το ποσοστό της προμήθειας αυτής καθορίζεται στο φύλλο περιγραφής του αντίστοιχου Τμήματος. 1. Σε κάθε τμήμα, η Πάγια προμήθεια παροχής υπηρεσιών επιβάλλεται σε επίπεδο κατηγοριών μετοχών. Η πάγια προμήθεια παροχής υπηρεσιών προβλέπεται σε κάθε υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού με βάση το ποσοστό που ορίζεται στο φύλλο περιγραφής του σχετικού Τμήματος και καταβάλλεται στην εταιρία διαχείρισης δύο φορές ετησίως στη λήξη της περιόδου. Αυτή η προμήθεια παροχής υπηρεσιών είναι πάγια στο μέτρο που η Εταιρία διαχείρισης θα φέρει κάθε δαπάνη που υπερβαίνει την εν λόγω προμήθεια, η οποία τιμολογείται στην Κατηγορία μετοχών. Επιπλέον, η Εταιρεία διαχείρισης έχει το δικαίωμα να διατηρήσει κάθε μέρος της προμήθειας παροχής υπηρεσιών το οποίο τιμολογείται στην Κατηγορία μετοχών που υπερβαίνει τα σχετικά έξοδα που σημειώθηκαν από την εν λόγω Κατηγορία μετοχών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. α. Η Πάγια προμήθεια παροχής υπηρεσιών θα καλύπτει: i. Τα έξοδα και τις δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία από άλλους παρόχους υπηρεσιών εκτός της εταιρείας διαχείρισης, στους οποίους η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να έχει αναθέσει καθήκοντα που συνδέονται με τον καθημερινό υπολογισμό της Kαθαρής αξίας ενεργητικού των Τμημάτων, άλλες λογιστικές και διοικητικές υπηρεσίες καθώς και των καθηκόντων του Υπεύθυνου μητρώου και μεταβιβάσεων, το κόστος που συνδέεται με τη διανομή των Τμημάτων και την καταχώρησή τους σε ξένες δικαιοδοσίες με σκοπό την εκεί διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που θα πρέπει να καταβληθούν στις εποπτικές αρχές των χωρών αυτών, ii. iii. iv Τα έξοδα και τις δαπάνες που οφείλονται σε άλλους πράκτορες και παρόχους υπηρεσιών που διορίζονται απευθείας από την Εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών του θεματοφύλακα, του κύριου υπεύθυνου πληρωμών, των τοπικών υπεύθυνων πληρωμών και του υπεύθυνου διαπραγμάτευσης, των εξόδων διαπραγμάτευσης σε ένα χρηματιστήριο αξιών, της αμοιβής των ελεγκτών και των νομικών συμβούλων, των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. καθώς και των εύλογων τρεχουσών δαπανών με τις οποίες αυτά επιβαρύνονται, Την πληρωμή του τέλους συνδρομής στο Λουξεμβούργο, Όλα τα υπόλοιπα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων σύστασης και των εξόδων που συνδέονται με τη δημιουργία νέων τμημάτων, των δαπανών που υφίστανται λόγω της έκδοσης και της εξαγοράς μετοχών και της πληρωμής ενδεχόμενων μερισμάτων, των εξόδων ασφάλισης, αξιολόγησης (κατά περίπτωση), δημοσίευσης της τιμής των μετοχών, εκτύπωσης, δημιουργίας αναφορών και έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων κατάρτισης, εκτύπωσης και διανομής των ενημερωτικών δελτίων και των άλλων περιοδικών εκθέσεων ή κοινοποιήσεων καταχώρησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα εκμετάλλευσης, μεταξύ των οποίων τα έξοδα χαρτοσήμου, τηλεφώνου, τέλεξ και φαξ. β. Η Πάγια προμήθεια παροχής υπηρεσιών δεν περιλαμβάνει: i. Τα έξοδα και τις δαπάνες που συνδέονται με την αγορά και την πώληση τίτλων και χρηματοοικονομικών προϊόντων, ii. Τα έξοδα μεσιτείας, iii. Τα έξοδα συναλλαγών (εκτός των υπηρεσιών θεματοφυλακής), iv Τους τραπεζικούς τόκους και τα έξοδα, καθώς και τις άλλες δαπάνες που συνδέονται με τις συναλλαγές, v Τις έκτακτες δαπάνες (όπως αυτές καθορίζονται παρακάτω). Σε περίπτωση που τα Τμήματα της Εταιρείας επενδύουν σε Μετοχές που έχουν εκδοθεί από ένα ή περισσότερα άλλα Τμήματα ενός ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία διαχείρισης, η Πάγια προμήθεια παροχής υπηρεσιών θα χρεώνεται και στο Τμήμα που επενδύει και στο Τμήμα στο οποίο πραγματοποιείται η επένδυση. Για τον προσδιορισμό του επιπέδου της Πάγιας προμήθειας παροχής υπηρεσιών, λαμβάνεται υπόψη το γενικότερο επίπεδο ανταγωνισμού αναφορικά με τις συνεχείς χρεώσεις ή/και τη συνολική αναλογία των δαπανών σε σχέση με ανάλογα επενδυτικά προϊόντα. Τα έξοδα της Εταιρίας θα επιβάλλονται απευθείας στα στοιχεία ενεργητικού των συγκεκριμένων τμημάτων. 2. Κάθε Τμήμα θα φέρει τις καθαρές έκτακτες δαπάνες του («Έκτακτες δαπάνες»), οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως τα έξοδα που προκύπτουν από αντιδικίες και το συνολικό ποσό όλων των επιβαλλόμενων τελών (πέρα από το τέλος συνδρομής), φόρων, δικαιωμάτων ή παρόμοιων χρεώσεων που τιμολογούνται στα Τμήματα ή που επιβάλλονται στα στοιχεία ενεργητικού τους, τα οποία δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν τακτικές δαπάνες. Οι Έκτακτες δαπάνες καταχωρούνται σύμφωνα με τη μέθοδο της ταμειακής λογιστικής και καταβάλλονται όταν πραγματοποιούνται και χρεώνονται στα καθαρά στοιχεία ενεργητικού του τμήματος που επιβαρύνουν. Οι Έκτακτες δαπάνες που δεν είναι αποδοτέες σε κάποιο ιδιαίτερο τμήμα θα αποδίδονται σε όλα τα τμήματα που επιβαρύνουν σε δίκαιη βάση, κατ'αναλογία των αντίστοιχων καθαρών στοιχείων ενεργητικού τους. Λοιπά έξοδα 1. Στο πλαίσιο των αρχών της βέλτιστης εκτέλεσης, οι προμήθειες μεσιτείας επί των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου για την Εταιρεία μπορούν να πληρώνονται από την Εταιρεία διαχείρισης και/ ή τους Διαχειριστές, κατά περίπτωση, ως αντάλλαγμα για ερευνητικές υπηρεσίες που τους παρέχονται όπως και για υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με την εκτέλεση των εντολών. Σε αυτή την περίπτωση, θα συνάπτονται συμφωνίες διαμερισμού των προμηθειών, στο πλαίσιο των οποίων η Εταιρία και ομεσίτηςσυμφωνούν εκ των προτέρωννα διαχωρίσουντα έξοδα τηςχρηματοοικονομικής ανάλυσηςαπό τα έξοδα που σχετίζονται μετην εκτέλεση των εντολώνδιαπραγμάτευσης. Η Εταιρίαεξουσιοδοτείστη συνέχειατο μεσίτηνα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίεςχρηματοοικονομικής ανάλυσηςορισμένων εξειδικευμένων παρόχων που έχουν οριστεί και διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσειςστον τομέα. Ο διαχωρισμός των εξόδων χρηματοοικονομικής ανάλυσηςαπό τα έξοδα που σχετίζονται μετην εκτέλεσηχρηματιστηριακών εντολών επιτρέπειστην Εταιρία ναεξασφαλίσειτις υπηρεσίες τουπλέον ικανού μεσίτηγιατην εκτέλεσητωνεντολών καιτων καλύτερωνπαρόχων υπηρεσιώνόσον αφορά τη χρηματοοικονομικήανάλυση. 2. Σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, οι προμήθειες πώλησης και οι προμήθειες για την παροχή συμβουλών μπορούν να πληρώνονται στους συνεργάτες πωλήσεων από την Αμοιβή Διαχείρισης και επιστροφές χρημάτων ενδέχεται να αποδίδονται στους επενδυτές. B. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Όπου είναι εφαρμόσιμο, βάσει των ειδικών πληροφοριών που αναφέρονται στα φύλλα περιγραφής κάθε Τμήματος, οι επενδυτές μπορεί να χρειασθεί να επιβαρυνθούν με τις δαπάνες και τις αμοιβές έκδοσης, εξαγοράς ή μετατροπής. Τα εν λόγω ποσά ενδέχεται να οφείλονται προς το Τμήμα και/ή το Διανομέα, όπως περιγράφεται στο φύλλο περιγραφής κάθε Τμήματος. C. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Η περιγραφή του ισχύοντος επί του παρόντος συστήματος φορολόγησης στο Λουξεμβούργο δεν αποκλείει ενδεχόμενες αλλαγές στο μέλλον. 1. Φορολογία της Εταιρίας στο Λουξεμβούργο Στο Λουξεμβούργο, δεν οφείλονται τέλη ή φόροι για την έκδοση μετοχών της Εταιρείας. Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο προεγγραφής που ανέρχεται στο ετήσιο ποσοστό του 0,05% του καθαρού ενεργητικού, ο οποίος ING INVESTMENT MANAGEMENT 8

9 αποδίδεται σε κάθε Κατηγορία Μετοχών και ο οποίος είναι πληρωτέος σε τριμηνιαία βάση και υπολογίζεται με βάση την Καθαρή αξία ενεργητικού του τριμήνου. Ωστόσο, ο φόρος αυτός μειώθηκε σε 0,01% ανά έτος επί του καθαρού ενεργητικού των Τμημάτων διαχείρισης διαθεσίμων, όπως και επί του καθαρού ενεργητικού των Τμημάτων ή/και Κατηγοριών μετοχών που προορίζονται για Θεσμικούς Επενδυτές όπως ορίζεται στο Άρθρο 174 (2) του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου Ο φόρος προεγγραφής δεν ισχύει για τα στοιχεία του ενεργητικού που επενδύθηκαν σε άλλον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων του Λουξεμβούργου, ο οποίος υπόκειται ήδη σε παρόμοιο φόρο. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ορισμένα Τμήματα ή/και Κατηγορίες Μετοχών που προορίζονται για Θεσμικούς Επενδυτές μπορεί να εξαιρεθούν εντελώς από το φόρο προεγγραφής όταν τα Τμήματα αυτά επενδύουν σε μέσα διαχείρισης διαθεσίμων και σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Η Εταιρεία μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικούς συντελεστές παρακράτησης φόρου επί μερισμάτων, τόκων και κεφαλαιακών κερδών, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία στις χώρες προέλευσης των εσόδων αυτών. Η Εταιρεία μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υπόκειται σε μειωμένους συντελεστές στο πλαίσιο συμφωνιών για την αποφυγή διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει το Λουξεμβούργο με άλλες χώρες. Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας. 2. Φορολόγηση επενδυτών Συνιστάται στους Μετόχους να λαμβάνουν συμβουλές από ειδικούς σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς (κυρίως σχετικά με τη φορολόγηση και τους συναλλαγματικούς ελέγχους) που ισχύουν για την εγγραφή, αγορά, διακράτηση (ιδιαίτερα σε περίπτωση πράξεων επί κινητών αξιών, όπως συγχωνεύσεις ή ρευστοποιήσεις Τμημάτων) και πώληση των Μετοχών στον τόπο καταγωγής, διαμονής ή κατοικίας τους. Υπό το ισχύον σύστημα, οι Μέτοχοι που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στο Λουξεμβούργο δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή επί του εισοδήματος που διανέμεται από την Εταιρεία. Ωστόσο, οι Μέτοχοι αυτοί φορολογούνται πλήρως για την κατηγορία του εισοδήματός τους που προέρχεται από κινητές αξίες με βάση τις διανομές που έχουν πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία. Ενδέχεται να φορολογηθούν στην περίπτωση κεφαλαιακών κερδών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της πώλησης, επιστροφής ή εξαγοράς Μετοχών, καθ' όσον η περίοδος διακράτησης δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή/και κατείχαν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των 5 προηγούμενων ετών άνω του 10% των Μετοχών που έχει εκδώσει η Εταιρεία ή κάποιο Τμήμα της. Οι Μέτοχοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στο Λουξεμβούργο δεν φορολογούνται γενικά στο Λουξεμβούργο. Ενδέχεται, ωστόσο, να φορολογηθούν στην περίπτωση κεφαλαιακών κερδών που έχουν πραγματοποιηθεί, καθ' όσον κατείχαν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια 5 ετών πριν από την ημερομηνία της εκχώρησης άνω του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή κάποιου Τμήματός της και η εκχώρηση πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 6 μηνών μετά την απόκτηση. Η επιβολή κεφαλαιακών κερδών δύναται, ωστόσο, να υπόκειται σε περιορισμό δυνάμει συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης που έχει συνάψει το Λουξεμβούργο με τη χώρα διαμονής των Μετόχων. Οι Μέτοχοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στο Λουξεμβούργο δύναται να φορολογούνται στη χώρα κατοικίας τους, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας αυτής. Στο πλαίσιο της Οδηγίας του Συμβουλίου 2003/48/ΕΚ περί φορολογίας εισοδήματος αποταμιεύσεων σε μορφή πληρωμών τόκου,, η οποία μεταφέρθηκε στο δίκαιο του Λουξεμβούργου με το νόμο της 21ης Ιουνίου 2005, αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι, μπορεί από την 1η Ιουλίου 2005 να υπόκειται το εισόδημά τους σε φόρο παρακράτησης ανεξάρτητα από το εάν προέρχεται από τη διανομή μερισμάτων της Εταιρείας ή από εισόδημα που πραγματοποιείται μέσω της πώλησης, αποπληρωμής ή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας. Το ποσοστό της παρακράτησης φόρου στην πηγή που ισχύει επί του παρόντος είναι 35%. Ωστόσο, δεν εισπράττεται παρακράτηση φόρου στην πηγή εάν (i) τα άτομα που διαμένουν σε άλλη χώρα εξουσιοδοτήσουν ρητά τον αντιπρόσωπο πληρωμής να υποβάλει πληροφορίες στις φορολογικές αρχές της χώρας διαμονής τους, ή (ii) εάν τα άτομα που διαμένουν σε άλλη χώρα προσκομίσουν στον αντιπρόσωπο πληρωμής φορολογική ενημερότητα η οποία έχει εκδοθεί από τις φορολογικές αρχές της χώρας κατοικίας τους, όπως προβλέπεται από το νόμο της 21ης Ιουνίου Συμμόρφωση με το νόμο για την επιβολή φορολογίας στους λογαριασμούς της αλλοδαπής (Foreign Account Tax Compliance Act - «FATCA») Στην παρούσα ενότητα, με τον όρο Κάτοχος νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται ονομαστικά στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας το οποίο τηρείται από τον Υπεύθυνο Μεταβιβάσεων. Η Εταιρεία ενεργεί, για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το φορολογικό νόμο FATCA των ΗΠΑ και τους ισχύοντες ή προς θέσπιση συναφείς κανόνες και νόμους του Λουξεμβούργου. Ο σκοπός του νόμου «FATCA» είναι η μείωση της φοροδιαφυγής από τους φορολογούμενους των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία και οι εκπρόσωποί της ενδέχεται να χρειαστεί: - Να προβούν σε λεπτομερή εξέταση κάθε Κατόχου προκειμένου να προσδιορίσουν το καθεστώς του στο πλαίσιο του νόμου «FATCA» και, εάν είναι απαραίτητο, να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες (όπως όνομα, διεύθυνση, τόπο γέννησης, τόπο εγκατάστασης, αριθμό φορολογικού μητρώου, κλπ.) ή συμπληρωματικά έγγραφα (όπως φορολογικά έντυπα W-8BEN, W-8IMY, W-9, κλπ.). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξαγοράσει Μετοχές που κατέχονται από οποιονδήποτε Κάτοχο ο οποίος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα εγκαίρως ή δεν συμμορφώνεται με το νόμο FATCA και τους σχετικούς κανονισμούς. Η Εταιρεία δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να εξαιρέσει από την ως άνω εξέταση ορισμένες κατηγορίες Κατόχων των οποίων τα στοιχεία ενεργητικού δεν υπερβαίνουν τα δολάρια ΗΠΑ (για φυσικά πρόσωπα) ή τα δολάρια ΗΠΑ (για νομικά πρόσωπα). - Να ανταλλάσσουν δεδομένα σε σχέση με τους Κατόχους που ορίζονται ως φορολογούμενοι των ΗΠΑ (κατά την έννοια του νόμου «FATCA») και για ορισμένες άλλες κατηγορίες επενδυτών είτε με τις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου, οι οποίες δύνανται να ανταλλάσσουν τέτοιου είδους δεδομένα με τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ, είτε απευθείας με τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ. - Να παρακρατήσουν τους φόρους για ορισμένες πληρωμές που πραγματοποιούν σε ορισμένους Κατόχους από (ή για λογαριασμό) της Εταιρείας. Έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, η παρακράτηση φόρου στην πηγή στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 30%. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η μη συμμόρφωση ορισμένων χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών με το νόμο FATCA (όπως οι (υπο-) Θεματοφύλακες, οι Διανομείς, οι Εντολοδόχοι, οι Αντιπρόσωποι Πληρωμών, κλπ.) στους οποίους η Εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο εκ του νόμου, ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες. Οι επενδυτές που δεν έχουν φορολογική κατοικία στο Λουξεμβούργο ή επενδύουν μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών που δεν έχουν φορολογική κατοικία στο Λουξεμβούργο θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπόκεινται σε διαφορετικές κατά τόπους απαιτήσεις όσον αφορά το νόμο FATCA από εκείνες που αναφέρονται πιο πάνω. Συνιστάται στους επενδυτές να ενημερώνονται από τους αντισυμβαλλομένους αυτούς σχετικά με την πρόθεσή τους να συμμορφωθούν με το νόμο FATCA. V. Παράγοντες κινδύνου Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι επενδύσεις κάθε τμήματος υπόκεινται στις φυσιολογικές και έκτακτες διακυμάνσεις της αγοράς, καθώς και σε άλλους κινδύνους που ενέχουν οι επενδύσεις οι οποίες περιγράφονται στα φύλλα περιγραφής για κάθε Τμήμα. Η αξία των επενδύσεων και τα έσοδα που αποφέρουν μπορεί τόσο να αυξηθούν όσο και να μειωθούν και είναι πιθανό οι επενδυτές να μην ανακτήσουν την αρχική τους επένδυση. Εφιστάται η προσοχή των επενδυτών ιδιαίτερα στο γεγονός ότι εάν ο στόχος των τμημάτων είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου στο πλαίσιο των επενδύσεων, στοιχεία όπως, μεταξύ άλλων, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές, η πορεία της καμπύλης επιτοκίων, μεταβολές στην πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών, η χρήση παραγώγων, η επένδυση σε εταιρείες ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

10 ή στον τομέα επενδύσεων, μπορεί να επηρεάσουν στη μεταβλητότητα κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο συνολικός κίνδυνος να αυξηθεί σημαντικά ή/και να προκαλέσει αύξηση ή μείωση της αξίας των επενδύσεων. Λεπτομερής περιγραφή των κινδύνων οι οποίοι αναφέρονται σε καθένα από τα φύλλα πληροφοριών των Τμημάτων παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Διαχειριστής δύναται, τηρώντας τους επενδυτικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκειται, να υιοθετήσει προσωρινά μια πιο αμυντική στάση, διατηρώντας περισσότερα ρευστά διαθέσιμα στο χαρτοφυλάκιό του, εφόσον κρίνει ότι οι αγορές ή η οικονομία των χωρών στις οποίες επενδύει το Τμήμα αντιμετωπίζουν υπερβολική αστάθεια, συνεχιζόμενη γενική ύφεση ή άλλες αρνητικές συνθήκες. Στις περιπτώσεις αυτές, το εν λόγω τμήμα μπορεί να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τον επενδυτικό στόχο του, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή του. Με την εφαρμογή μιας επαρκούς δομής κατά την έναρξη κάθε τμήματος, το κεφάλαιο προστατεύεται στη λήξη. Η προειδοποίηση του παρόντος ενημερωτικού δελτίου διευκρινίζει την ερμηνεία που πρέπει να δίδεται στον όρο «Protected» (προστατευμένο). VI. Πληροφορίες και έγγραφα διαθέσιμα προς το κοινό 1. Πληροφορίες Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού των μετοχών κάθε κατηγορίας δημοσιοποιείται από την έδρα της Εταιρίας, το θεματοφύλακα και άλλα ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με την χρηματοοικονομική διαχείριση, από την πρώτη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με τον υπολογισμό των εν λόγω καθαρών αξιών ενεργητικού. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Εταιρεία Διαχείρισης θα δημοσιεύει την καθαρή αξία ενεργητικού με κάθε μέσο το οποίο θεωρεί κατάλληλο, τουλάχιστον δύο φορές το μήνα και με την ίδια συχνότητα που πραγματοποιεί τον υπολογισμό, στις χώρες στις οποίες προσφέρονται οι μετοχές. 2. Έγγραφα Κατόπιν αίτησης, πριν ή έπειτα από μια εγγραφή για μετοχές της Εταιρίας, το Καταστατικό, το ενημερωτικό δελτίο, το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τον επενδυτή, οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις μπορούν να παρασχεθούν δωρεάν από τις θυρίδες του θεματοφύλακα και των λοιπών ιδρυμάτων που έχει ορίσει, καθώς και από την έδρα της Εταιρίας. ING INVESTMENT MANAGEMENT 10

11 ΜΕΡΟΣ II: ΦΥΛΛΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κατηγορίες μετοχών: Στην παρούσα φάση, κάθε Τμήμα απαρτίζεται από μία μόνο Κατηγορία μετοχών, η οποία προορίζεται για ιδιώτες ή θεσμικούς επενδυτές (κατηγορία «I»), εντός της οποίας μπορούν να εκδοθούν μετοχές κεφαλαιοποίησης ή διανομής. Σε περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφάσιζε να δημιουργήσει νέες κατηγορίες μετοχών, θα τους αποδιδόταν κατάλληλες ονομασίες. «Για τον πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων κατηγοριών Μετοχών, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ING Investment Management Luxembourg S.A.: xembourgrangefundnews/existingshareclasses/index.htm Προφίλ τυπικού επενδυτή Το προφίλ του τυπικού επενδυτή για κάθε Τμήμα καθορίζεται στο φύλλο πληροφοριών του εν λόγω Τμήματος. Συνιστάται στους επενδυτές να συμβουλεύονται το χρηματοοικονομικό τους σύμβουλο, προκειμένου να αποφασίσουν κατά πόσον ένα συγκεκριμένο τμήμα είναι κατάλληλο. ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

12 ING (L) Protected Fund 160 Εισαγωγή Η ημερομηνία έναρξης αυτού του τμήματος περιορισμένης διάρκειας είναι η 6η Φεβρουαρίου 2012 και η ημερομηνία λήξης του είναι η 8η Απριλίου Συγκεκριμένα, η προστασία του κεφαλαίου θα εξασφαλιστεί με την επένδυση ενεργητικού σε μεταβιβάσιμους τίτλους σταθερού εισοδήματος (υποχρεώσεις του κράτους και πιστοποιητικά κεφαλαίων που έχουν αγοραστεί και πουληθεί στις καθορισμένες τιμές (με την τεχνική «Buy & Sell Back») σε συμφωνίες επαναπώλησης (reverse repos) ομολόγων καθώς και σε καταθέσεις, με σκοπό την εξασφάλιση κυμαινόμενου επιτοκίου και την αποπληρωμή του 100 % της αρχικής τιμής (εκτός εξόδων και φόρων). Οι επενδύσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της διασποράς του κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 43 (1) του Μέρους I του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 μέσω κυρίως της τεχνικής μεσεγγύησης. Για το σκοπό αυτόν, δύναται να συναφθεί μια σύμβαση πίστωσης με την ING Luxembourg. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει συμπληρωματικά ρευστές αξίες. Η σύνδεση με το υποκείμενο (δείκτης, καλάθι μετοχών, κ.λπ.), που αναφέρεται παραπάνω θα διασφαλιστεί με τη σύναψη swap για το υποκείμενο αυτό με την ING Belgique SA ή με άλλους πρώτης τάξεως αντισυμβαλλόμενους (μη υπερβαίνοντας το καθορισμένο όριο όσον αφορά τον αντισυμβαλλόμενο), στη λήξη των οποίων το τμήμα χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο ένα επιτόκιο (μείον ένα περιθώριο για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν το σύνολο της πράξης), το οποίο είναι καθορισμένο και θα καταβάλλεται κάθε 6 μήνες και ως αντάλλαγμα για το οποίο θα εισπράττει στη λήξη τη συμμετοχή στην αύξηση του υποκειμένου. Η πληρωμή αυτού του κυμαινόμενου επιτοκίου (μείον ένα περιθώριο που προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που συνδέονται με το σύνολο των δραστηριοτήτων) διασφαλίζεται από τα έσοδα που λαμβάνονται από τις επενδύσεις με σταθερά έσοδα. Συνεπώς, το τμήμα δεν λαμβάνει κέρδος από τα έσοδα επί του ενεργητικού του. Ο διαχειριστής φροντίζει να διασφαλίσει μια βέλτιστη αντιστοιχία μεταξύ του κυμαινόμενου επιτοκίου (μείον ένα περιθώριο για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν το σύνολο της πράξης) που καταβάλλεται ως αντάλλαγμα και του προς είσπραξη επιτοκίου από το ενεργητικό του χαρτοφυλακίου. Τα επιτόκια αυτά είναι διαθέσιμα στις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του τμήματος. Το τμήμα θα μπορεί επίσης να επενδύει επικουρικά σε άλλες κινητές αξίες (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων επιλογής (warrants) επί κινητών αξιών μέχρι 10 % το ανώτατο του καθαρού ενεργητικού του τμήματος), σε μέσα διαχείρισης διαθεσίμων, σε κινητές αξίες τύπου 144 Α, σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ, όπως περιγράφονται στο Μέρος ΙΙΙ του ενημερωτικού δελτίου, Κεφάλαιο III: Επενδυτικοί περιορισμοί, γράμμα Α Επιλέξιμες τοποθετήσεις. Θα μπορεί επίσης το τμήμα να χρησιμοποιήσει χρηματοπιστωτικά παράγωγα εν όψει της πραγματοποίησης των επενδυτικών στόχων όπως (χωρίς η παρακάτω λίστα να είναι περιοριστική): - δικαιώματα προαίρεσης (options) ή προθεσμιακά συμβόλαια επί μεταβιβάσιμων τίτλων ή μέσα χρηματαγοράς, - προθεσμιακά συμβόλαια ή δικαιώματα προαίρεσης (options) επί χρηματιστηριακών δεικτών, - προθεσμιακά συμβόλαια ή δικαιώματα προαίρεσης (options) και συμφωνίες ανταλλαγής επί επιτοκίων (swaps), - swap αποδόσεων, - προθεσμιακά συμβόλαια σε συνάλλαγμα και δικαιώματα προαίρεσης (options) σε συνάλλαγμα, Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναγοράς (opérations à réméré) Το τμήμα μπορεί επίσης να προχωρήσει σε δανεισμό τίτλων και συμφωνίες επαναγοράς. Σκοπός και επενδυτική πολιτική Το Τμήμα θέτει δύο στόχους : - την προστασία του 100% της αρχικής τιμής ανά μετοχή (εκτός εξόδων και φόρων επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών) που εγγράφεται κατά την περίοδο της αρχικής εγγραφής, δηλαδή 100 ευρώ (εκτός εξόδων και φόρων) κατά τη λήξη του τμήματος (στις 8Απριλίου 2022). Η εν λόγω προστασία ισχύει μόνο κατά τη λήξη του τμήματος. Στο μεταξύ, η καθαρή αξία ενεργητικού μπορεί να πέσει κάτω από το 100% της αρχικής αξίας του. - να επιτρέψει στον επενδυτή να συμμετάσχει σε μια άνοδο ενός καλαθιού 25 διεθνών μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης (βλ. παρακάτω για τη σύνθεση του καλαθιού) και να καταβάλει στο μέτοχο στη λήξη (8 Απριλίου 2022): σταθερό τοκομερίδιο ύψους 4,20%, τα ποσοστά ασφαλείας (clicks) τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια 10 ετών (για τον καθορισμό του επιπέδου των ποσοστών ασφαλείας (clicks), ανατρέξτε παρακάτω). Στο τέλος κάθε ετήσιας περιόδου (βλ. παρακάτω τις λεπτομερείς ημερομηνίες), η του καλαθιού διαμορφώνεται με βάση το μέσο όρο της ς κάθε μετοχής που απαρτίζει το καλάθι. Το επίπεδο μέσης ς του καλαθιού καθορίζεται με βάση: - τη θετική κάθε μετοχής που περιορίζεται στο + 6 %, εάν αυτή η είναι θετική ή μηδενική, - την αρνητική κάθε μετοχής, εάν αυτή η είναι αρνητική. Η μέση του καλαθιού καθορίζεται ως το ποσό των μεμονωμένων αποδόσεων κάθε μετοχής, διαιρούμενο με τον αριθμό των μετοχών που περιέχει το καλάθι. Η αρνητική θα θεωρείται στο επίπεδο του συνόλου των 25 μετοχών του καλαθιού. Σε περίπτωση αρνητικής ς του καλαθιού, το ποσοστό ασφαλείας (click) θα είναι μηδενικό. Κατά τη διάρκεια των 10 ετών, η που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ετήσιου ποσοστού ασφαλείας (click) (βλ. παρακάτω τις λεπτομερείς ημερομηνίες) υπολογίζεται σε συνάρτηση με την αρχική τιμή των μετοχών, η οποία καθορίζεται στο κλείσιμο της 2ας Απριλίου Δεν διασφαλίζεται ωστόσο καμία θετική. Παρά όλα τα μέτρα που λαμβάνει η Sicav για την επίτευξη των στόχων της, η επένδυση εξακολουθεί να υπόκειται σε ορισμένους κινδύνους, όπως αλλαγή της νομοθεσίας ή των φορολογικών διατάξεων. Η επίτευξη των στόχων δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Προφίλ κινδύνου του τμήματος Οι χρηματοοικονομικοί τίτλοι επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως ενδεικτικά, η εξέλιξη της χρηματοοικονομικής αγοράς, όπως και η οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών οι οποίοι επηρεάζονται από τη γενικότερη παγκόσμια οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και από τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος ρευστότητας του τμήματος αξιολογείται κατά μέσο όρο. Κατά την τελική λήξη του επενδυτικού ορίζοντα του τμήματος, το τμήμα έχει ως στόχο την ανάκτηση του 100% της αρχικής τιμής ανά μετοχή (εκτός ενδεχόμενων εξόδων και φόρων) που εγγράφεται κατά την περίοδο της αρχικής εγγραφής. Η του τμήματος υπολογίζεται σύμφωνα με το στόχο και την πολιτική διαχείρισης του τμήματος. Ο κίνδυνος που σχετίζεται με τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ: Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις: λεπτομερής περιγραφή. Προφίλ τυπικού επενδυτή Το τμήμα αυτό προορίζεται για επενδυτές που κατανοούν πλήρως τα σενάρια ς που περιγράφονται πιο κάτω (στην ενότητα «Υποθετικά παραδείγματα»). Ο προτεινόμενος επενδυτικός ορίζοντας είναι η περίοδος από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης του τμήματος. Τύπος κεφαλαίου Προϊόν διαρθρωμένο σε προστατευμένο κεφάλαιο. ING INVESTMENT MANAGEMENT 12

13 Νόμισμα αναφοράς Ευρώ (EUR) Διαχειριστής χαρτοφυλακίου Η ING Asset Management B.V. Σύνθεση του καλαθιού μετοχών κατά την ημερομηνία έναρξης Στην αρχή, το καλάθι μετοχών αποτελείται από τους ακόλουθους 25 τίτλους: ADVANCED MICRO DEVICES ALCATEL-LUCENT Γαλλία APPLE INC ASTRAZENECA PLC Μεγάλη Βρετανία BP PLC Μεγάλη Βρετανία CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H Κίνα DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Γερμανία ENI SPA Ιταλία FUJITSU LTD Ιαπωνία GLAXOSMITHKLINE PLC Μεγάλη Βρετανία HALLIBURTON CO INTEL CORP KONINKLIJKE KPN NV Ολλανδία NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE Ιαπωνία ORACLE CORP PETROCHINA CO LTD-H Κίνα PFIZER INC PROCTER & GAMBLE CO/THE RESEARCH IN MOTION Καναδάς ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Ελβετία SANOFI Γαλλία SAP AG Γερμανία TELEFONICA SA Ισπανία VALERO ENERGY CORP VIVENDI Γαλλία Η συμπεριφορά κάθε μετοχής του καλαθιού μετοχών αναλύεται στο νόμισμα της περιοχής χώρας της χωρίς να αποτελεί συνάρτηση των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των νομισμάτων των μετοχών και του ευρώ. Οι προσαρμογές που απαιτούνται λόγω των εκδόσεων και των εξαγορών των μετοχών του τμήματος θα πραγματοποιούνται μέσω αύξησης ή μείωσης των συμφωνιών ανταλλαγής, που διαπραγματεύονται στην αγοραία τους αξία. ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

14 Υποθετικά παραδείγματα Πρώτο παράδειγμα Ενέργεια Έτους 1 Έτους 2 ΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Έτους 3 Έτος Ποσοστό ασφαλείας 1 10,00% 6,00% 15,00% 6,00% 23,00% 6,00% 1 5,28% 2 6,00% 6,00% -4,00% -4,00% 6,00% 6,00% 2 4,76% 3-3,00% -3,00% 2,00% 6,00% 13,00% 6,00% 3 4,20% 4 2,00% 6,00% 13,00% 6,00% 19,00% 6,00% 4 5,30% 5 7,00% 6,00% 15,00% 6,00% 12,00% 6,00% 5 5,70% 6 5,00% 6,00% 11,00% 6,00% -1,00% -1,00% 6 5,90% 7 6,00% 6,00% -2,00% -2,00% 4,00% 6,00% 7 5,85% 8 8,00% 6,00% 21,00% 6,00% 15,00% 6,00% 8 5,90% 9-3,00% -3,00% 9,00% 6,00% 21,00% 6,00% 9 5,50% 10 5,00% 6,00% 6,00% 6,00% -6,00% -6,00% 10 5,00% 11 1,00% 6,00% -7,00% -7,00% 12,00% 6,00% ,00% 3,00% 6,00% 6,00% 14,00% 7,00% 6,00% 6,00% 5,00% 13,00% 6,00% 6,00% Σταθερό τοκομερίδιο 14 14,00% 6,00% 21,00% 6,00% 24,00% 6,00% Άθροισμα ποσοστών 15 5,00% 6,00% 6,00% 6,00% 14,00% 6,00% ασφαλείας 16 15,00% 6,00% 12,00% 6,00% -2,00% -2,00% Πληρωμή 17 12,00% 6,00% 7,00% 6,00% 16,00% 6,00% στη λήξη 18 23,00% 6,00% 15,00% 6,00% 21,00% 6,00% Αναλογιστική 19 15,00% 6,00% 1,00% 6,00% 12,00% 6,00% 20 12,00% 6,00% 2,00% 6,00% -12,00% -12,00% 21 6,00% 6,00% 19,00% 6,00% 2,00% 6,00% 22 2,00% 6,00% 7,00% 6,00% 8,00% 6,00% 23 2,00% 6,00% 15,00% 6,00% 29,00% 6,00% 24 3,00% 6,00% 24,00% 6,00% 12,00% 6,00% 25 7,00% 6,00% 5,00% 6,00% 4,00% 6,00% καλαθιού 5,28% 4,76% 4,20% Ποσοστό ασφαλείας 5,28% 4,76% 4,20% Παρατηρούμε ότι: - Η θετική ή μηδενική κάθε μετοχής καταγράφεται ως +6% 4,20% 53,39% 157,59% - Σε αυτό το παράδειγμα, ο επενδυτής θα εισπράξει στη λήξη του τμήματος, στις 8 Απριλίου 2022, 100% της αρχικής τιμής ανά μετοχή (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων και φόρων) συν ένα σταθερό τοκομερίδιο 4,20%, καθώς και το σύνολο των ετήσιων ποσοστών ασφαλείας (clicks) που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των 10 ετών, ήτοι 53,39%. Η εν λόγω πληρωμή του 157,59% στη λήξη αντιστοιχεί σε αναλογιστική 4,65% (εκτός εξόδων και φόρων). 4,65% ING INVESTMENT MANAGEMENT 14

15 Δεύτερο παράδειγμα Ενέργεια Έτους 1 Έτους 2 ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Έτους 3 Έτος Ποσοστό ασφαλείας 1-2,00% -2,00% -6,00% -6,00% 5,00% 6,00% 1 2,50% 2 6,00% 6,00% 1,00% 6,00% 6,00% 6,00% 2 2,72% 3 1,00% 6,00% 26,00% 6,00% 13,00% 6,00% 3 0,12% 4 3,00% 6,00% -13,00% -13,00% -4,00% -4,00% 4 2,42% 5 7,00% 6,00% 15,00% 6,00% 12,00% 6,00% 5 3,45% 6-4,00% -4,00% 11,00% 6,00% -1,00% -1,00% 6 2,80% 7-3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -19,00% -19,00% 7 4,21% 8 8,00% 6,00% 5,00% 6,00% 15,00% 6,00% 8 3,43% 9-5,00% -5,00% -2,00% -2,00% 8,00% 6,00% 9 4,12% 10 5,00% 6,00% 3,00% 6,00% -6,00% -6,00% 10 2,64% 11 1,00% 6,00% -7,00% -7,00% 12,00% 6,00% ,00% 3,00% -2,00% 6,00% 14,00% 2,00% 6,00% 6,00% -1,00% 19,00% -1,00% 6,00% Σταθερό τοκομερίδιο 14-4,50% -4,50% 5,00% 6,00% -4,00% -4,00% Άθροισμα ποσοστών 15 5,00% 6,00% 6,00% 6,00% 5,00% 6,00% ασφαλείας 16 11,00% 6,00% 12,00% 6,00% -2,00% -2,00% Πληρωμή 17-3,00% -3,00% 7,00% 6,00% -16,00% -16,00% στη λήξη 18 4,00% 6,00% 15,00% 6,00% 21,00% 6,00% Αναλογιστική 19 8,00% 6,00% 1,00% 6,00% 12,00% 6,00% 20 8,00% 6,00% -2,00% -2,00% -12,00% -12,00% 21 1,00% 6,00% 2,00% 6,00% 12,00% 6,00% 22-5,00% -5,00% -7,00% -7,00% 9,00% 6,00% 23 4,00% 6,00% 15,00% 6,00% -5,00% -5,00% 24 8,00% 6,00% 3,00% 6,00% -11,00% -11,00% 25-5,00% -5,00% 9,00% 6,00% 12,00% 6,00% καλαθιού 2,50% 2,72% 0,12% Ποσοστό ασφαλείας 2,50% 2,72% 0,12% Παρατηρούμε ότι: - Η θετική ή μηδενική κάθε μετοχής καταγράφεται ως +6% 4,20% 28,41% 132,61% - Σε αυτό το παράδειγμα, ο επενδυτής θα εισπράξει στη λήξη του τμήματος, στις 8 Απριλίου 2022, 100% της αρχικής τιμής ανά μετοχή (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων και φόρων) συν ένα σταθερό τοκομερίδιο 4,20%, καθώς και το σύνολο των ετήσιων ποσοστών ασφαλείας (clicks) που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των 10 ετών, ήτοι 28,41%. Η εν λόγω πληρωμή του 132,61% στη λήξη αντιστοιχεί σε αναλογιστική 2,86% (εκτός εξόδων και φόρων). 2,86% ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

16 Τρίτο παράδειγμα Ενέργεια Έτους 1 Έτους 2 ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Έτους 3 Έτος Ποσοστό ασφαλείας 1 1,00% 6,00% -6,00% -6,00% 5,00% 6,00% 1 0,00% 2 5,00% 6,00% -4,00% -4,00% 6,00% 6,00% 2 0,00% 3-18,00% -18,00% -5,00% -5,00% 13,00% 6,00% 3 0,00% 4-11,00% -11,00% -25,00% -25,00% -4,00% -4,00% 4 0,00% 5 7,00% 6,00% -8,00% -8,00% 12,00% 6,00% 5 0,00% 6 5,00% 6,00% -35,00% -35,00% -16,00% -16,00% 6 0,00% 7-25,00% -25,00% -3,00% -3,00% -19,00% -19,00% 7 0,00% 8 8,00% 6,00% -5,50% -5,50% 15,00% 6,00% 8 0,00% 9 11,00% 6,00% 9,00% 6,00% -8,00% -8,00% 9 0,00% 10 5,00% 6,00% -5,00% -5,00% -6,00% -6,00% 10 0,00% 11-23,00% -23,00% -7,00% -7,00% 2,00% 6,00% ,00% -15,00% -16,00% -15,00% 14,00% 7,00% 6,00% 6,00% -1,00% -2,00% -1,00% -2,00% Σταθερό τοκομερίδιο 14-4,50% -4,50% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% Άθροισμα ποσοστών 15-10,00% -10,00% 6,00% 6,00% -16,00% -16,00% ασφαλείας 16-2,00% -2,00% -26,00% -26,00% -2,00% -2,00% Πληρωμή 17-8,00% -8,00% 7,00% 6,00% -56,00% -56,00% στη λήξη 18-6,00% -6,00% 15,00% 6,00% -1,00% -1,00% Αναλογιστική 19-18,00% -18,00% -4,00% -4,00% -15,00% -15,00% 20-10,00% -10,00% -2,00% -2,00% -12,00% -12,00% 21-2,00% -2,00% -23,00% -23,00% -2,00% -2,00% 22-8,00% -8,00% 9,00% 6,00% -45,00% -45,00% 23-6,00% -6,00% 16,00% 6,00% 1,00% 6,00% 24-18,00% -18,00% -14,00% -14,00% -25,00% -25,00% 25-10,00% -10,00% -19,00% -19,00% -32,00% -32,00% καλαθιού -6,74% -5,90% -8,96% Ποσοστό ασφαλείας 0,00% 0,00% 0,00% Παρατηρούμε ότι: - Η θετική ή μηδενική κάθε μετοχής καταγράφεται ως +6% 4,20% 0,00% 104,20% - Σε αυτό το παράδειγμα, ο επενδυτής θα εισπράξει στη λήξη του τμήματος, στις 8 Απριλίου 2022, 100% της αρχικής τιμής ανά μετοχή (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων και φόρων) συν ένα σταθερό τοκομερίδιο 4,20%, καθώς και το σύνολο των ετήσιων ποσοστών ασφαλείας (clicks) που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των 10 ετών, ήτοι 0,00%. Η εν λόγω πληρωμή του 104,20% στη λήξη αντιστοιχεί σε αναλογιστική 0,41% (εκτός εξόδων και φόρων). 0,41% Παρά όλα τα μέτρα που λαμβάνει η Sicav για την επίτευξη των στόχων της, η επένδυση εξακολουθεί να υπόκειται σε ορισμένους κινδύνους, όπως αλλαγή της νομοθεσίας ή των φορολογικών διατάξεων. Η επίτευξη των στόχων δεν μπορεί να διασφαλιστεί. ING INVESTMENT MANAGEMENT 16

17 Κατηγορία μετοχών του τμήματος ING (L) Protected Fund 160 Πληροφορίες σχετικές με την κατηγορία μετοχών του τμήματος Κατηγορία μετοχών Τύπος μετοχών Κλάσμα μετοχών Ημέρα αποτίμησης Όριο λήψης εντολών εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής Αρχική τιμή εγγραφής Κατηγορία Ι (για θεσμικούς επενδυτές) Κεφαλαιοποίηση Έως 3 δεκαδικά ψηφία Η Τετάρτη κάθε εβδομάδας υπό την προϋπόθεση ότι η ημέρα αυτή είναι ταυτοχρόνως εργάσιμη ημέρα για τις τράπεζες στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο και ημέρα κανονικής λειτουργίας των σχετικών αγορών για τις επενδύσεις του τμήματος. Ο υπολογισμός της αξίας ενεργητικού μπορεί να αναφέρεται στην πρώτη ημέρα που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Την εργάσιμη ημέρα για τις τράπεζες στο Λουξεμβούργο πριν την Τετάρτη κάθε εβδομάδας, το αργότερο έως τις 15:30. Από την 1η Ιουλίου 2012, οι εντολές εγγραφής θα γίνονται δεκτές σε αριθμό μεριδίων ή σε ποσό και οι εντολές εξαγοράς θα γίνονται δεκτές μόνο σε αριθμό μεριδίων. 100 ΕΥΡΩ Περίοδος αρχικής εγγραφής 06/02/ /03/2012 Ημερομηνία πληρωμής της αρχικής εγγραφής 29/03/2012 Αρχική ημερομηνία αποτίμησης 02/04/2012 Ενδιάμεσες ημερομηνίες αποτίμησης 02/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2021 Τελική ημερομηνία αποτίμησης 04/04/2022 Ημερομηνία λήξης 08/04/2022 Ανώτατη προμήθεια διαχείρισης Πάγια προμήθεια υπηρεσιών εγγραφής που καταβάλλεται στο διανομέα μετατροπής που καταβάλλεται στην Εταιρία εξαγοράς που καταβάλλεται στην Εταιρία 2% 0,18% 2% 1% μηδέν ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

18 ING (L) Protected Fund 160 Platinum Εισαγωγή Η ημερομηνία έναρξης αυτού του τμήματος περιορισμένης διάρκειας είναι η 4η Ιουνίου 2012 και η ημερομηνία λήξης του είναι η 5η Αυγούστου Το νόμισμα αναφοράς είναι το ευρώ. Συγκεκριμένα, η προστασία του κεφαλαίου θα εξασφαλιστεί με την επένδυση ενεργητικού σε μεταβιβάσιμους τίτλους σταθερού εισοδήματος (υποχρεώσεις του κράτους και πιστοποιητικά κεφαλαίων που έχουν αγοραστεί και πουληθεί στις καθορισμένες τιμές (με την τεχνική «Buy & Sell Back») σε συμφωνίες επαναπώλησης (reverse repos) ομολόγων καθώς και σε καταθέσεις, με σκοπό την εξασφάλιση κυμαινόμενου επιτοκίου και την αποπληρωμή του 100 % της αρχικής τιμής (εκτός εξόδων και φόρων). Οι επενδύσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της διασποράς του κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 43 (1) του Μέρους I του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 μέσω κυρίως της τεχνικής μεσεγγύησης. Για το σκοπό αυτόν, δύναται να συναφθεί μια σύμβαση πίστωσης με την ING Luxembourg. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει συμπληρωματικά ρευστές αξίες. Η σύνδεση με το υποκείμενο (δείκτης, καλάθι μετοχών, κ.λπ.), που αναφέρεται παραπάνω θα διασφαλιστεί με τη σύναψη swap για το υποκείμενο αυτό με την ING Belgique SA ή με άλλους πρώτης τάξεως αντισυμβαλλόμενους (μη υπερβαίνοντας το καθορισμένο όριο όσον αφορά τον αντισυμβαλλόμενο), στη λήξη των οποίων το τμήμα χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο ένα επιτόκιο (μείον ένα περιθώριο για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν το σύνολο της πράξης), το οποίο είναι καθορισμένο και θα καταβάλλεται κάθε 6 μήνες και ως αντάλλαγμα για το οποίο θα εισπράττει στη λήξη τη συμμετοχή στην αύξηση του υποκειμένου. Η πληρωμή αυτού του κυμαινόμενου επιτοκίου (μείον ένα περιθώριο που προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που συνδέονται με το σύνολο των δραστηριοτήτων) διασφαλίζεται από τα έσοδα που λαμβάνονται από τις επενδύσεις με σταθερά έσοδα. Συνεπώς, το τμήμα δεν λαμβάνει κέρδος από τα έσοδα επί του ενεργητικού του. Ο διαχειριστής φροντίζει να διασφαλίσει μια βέλτιστη αντιστοιχία μεταξύ του κυμαινόμενου επιτοκίου (μείον ένα περιθώριο για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν το σύνολο της πράξης) που καταβάλλεται ως αντάλλαγμα και του προς είσπραξη επιτοκίου από το ενεργητικό του χαρτοφυλακίου. Τα επιτόκια αυτά είναι διαθέσιμα στις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του τμήματος. Το τμήμα θα μπορεί επίσης να επενδύει επικουρικά σε άλλες κινητές αξίες (συμπεριλαμβανομένων των τίτλων επιλογής (warrants) επί κινητών αξιών μέχρι 10 % το ανώτατο του καθαρού ενεργητικού του τμήματος), σε μέσα διαχείρισης διαθεσίμων, σε κινητές αξίες τύπου 144 Α, σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ, όπως περιγράφονται στο Μέρος ΙΙΙ του ενημερωτικού δελτίου, Κεφάλαιο III: Επενδυτικοί περιορισμοί, γράμμα Α Επιλέξιμες τοποθετήσεις. Θα μπορεί επίσης το τμήμα να χρησιμοποιήσει χρηματοπιστωτικά παράγωγα εν όψει της πραγματοποίησης των επενδυτικών στόχων όπως (χωρίς η παρακάτω λίστα να είναι περιοριστική): - δικαιώματα προαίρεσης (options) ή προθεσμιακά συμβόλαια επί μεταβιβάσιμων τίτλων ή μέσα χρηματαγοράς, - προθεσμιακά συμβόλαια ή δικαιώματα προαίρεσης (options) επί χρηματιστηριακών δεικτών, - προθεσμιακά συμβόλαια ή δικαιώματα προαίρεσης (options) και συμφωνίες ανταλλαγής επί επιτοκίων (swaps), - swap αποδόσεων, - προθεσμιακά συμβόλαια σε συνάλλαγμα και δικαιώματα προαίρεσης (options) σε συνάλλαγμα, Δανεισμός τίτλων και συμφωνίες επαναγοράς (opérations à réméré) Το τμήμα μπορεί επίσης να προχωρήσει σε δανεισμό τίτλων και συμφωνίες επαναγοράς. Σκοπός και επενδυτική πολιτική - την προστασία του 100% της αρχικής τιμής ανά μετοχή (εκτός εξόδων και φόρων επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών) που εγγράφεται κατά την περίοδο της αρχικής εγγραφής, δηλαδή 100 ευρώ (εκτός εξόδων και φόρων) κατά τη λήξη του τμήματος (στις 5 Αυγούστου 2022). Η εν λόγω προστασία ισχύει μόνο κατά τη λήξη του τμήματος. Στο μεταξύ, η καθαρή αξία ενεργητικού μπορεί να πέσει κάτω από το 100% της αρχικής αξίας του. - να επιτρέψει στον επενδυτή να συμμετάσχει σε μια άνοδο ενός καλαθιού 25 διεθνών μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης (βλ. παρακάτω για τη σύνθεση του καλαθιού) και να καταβάλει στο μέτοχο στη λήξη (5 Αυγούστου 2022) : σταθερό τοκομερίδιο ύψους 4,20%, τα ποσοστά ασφαλείας (clicks) τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια 10 ετών (για τον καθορισμό του επιπέδου των ποσοστών ασφαλείας (clicks), ανατρέξτε παρακάτω). Στο τέλος κάθε ετήσιας περιόδου (βλ. παρακάτω τις λεπτομερείς ημερομηνίες), η του καλαθιού διαμορφώνεται με βάση το μέσο όρο της ς κάθε μετοχής που απαρτίζει το καλάθι. Το επίπεδο μέσης ς του καλαθιού καθορίζεται με βάση: - τη θετική κάθε μετοχής που περιορίζεται στο + 6 %, εάν αυτή η είναι θετική ή μηδενική, - την αρνητική κάθε μετοχής, εάν αυτή η είναι αρνητική. Η μέση του καλαθιού καθορίζεται ως το ποσό των μεμονωμένων αποδόσεων κάθε μετοχής, διαιρούμενο με τον αριθμό των μετοχών που περιέχει το καλάθι. Η αρνητική θα θεωρείται στο επίπεδο του συνόλου των 25 μετοχών του καλαθιού. Σε περίπτωση αρνητικής ς του καλαθιού, το ποσοστό ασφαλείας (click) θα είναι μηδενικό. Κατά τη διάρκεια των 10 ετών, η που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ετήσιου ποσοστού ασφαλείας (click) (βλ. παρακάτω τις λεπτομερείς ημερομηνίες) υπολογίζεται σε συνάρτηση με την αρχική τιμή των μετοχών, η οποία καθορίζεται στο κλείσιμο της 30ής Ιουλίου Δεν διασφαλίζεται ωστόσο καμία θετική. Παρά όλα τα μέτρα που λαμβάνει η Sicav για την επίτευξη των στόχων της, η επένδυση εξακολουθεί να υπόκειται σε ορισμένους κινδύνους, όπως αλλαγή της νομοθεσίας ή των φορολογικών διατάξεων. Η επίτευξη των στόχων δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Προφίλ κινδύνου του τμήματος Οι χρηματοοικονομικοί τίτλοι επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως ενδεικτικά, η εξέλιξη της χρηματοοικονομικής αγοράς, όπως και η οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών οι οποίοι επηρεάζονται από τη γενικότερη παγκόσμια οικονομική κατάσταση, όπως επίσης και από τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Ο κίνδυνος ρευστότητας του τμήματος αξιολογείται κατά μέσο όρο. Κατά την τελική λήξη του επενδυτικού ορίζοντα του τμήματος, το τμήμα έχει ως στόχο την ανάκτηση του 100% της αρχικής τιμής ανά μετοχή (εκτός ενδεχόμενων εξόδων και φόρων) που εγγράφεται κατά την περίοδο της αρχικής εγγραφής. Η του τμήματος υπολογίζεται σύμφωνα με το στόχο και την πολιτική διαχείρισης του τμήματος. Ο κίνδυνος που σχετίζεται με τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ: Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις: λεπτομερής περιγραφή. Προφίλ τυπικού επενδυτή Το τμήμα αυτό προορίζεται για επενδυτές που κατανοούν πλήρως τα σενάρια ς που περιγράφονται πιο κάτω (στην ενότητα «Υποθετικά παραδείγματα»). Ο προτεινόμενος επενδυτικός ορίζοντας είναι η περίοδος από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης του τμήματος. Το Τμήμα θέτει δύο στόχους : ING INVESTMENT MANAGEMENT 18

19 Τύπος κεφαλαίου Προϊόν διαρθρωμένο σε προστατευμένο κεφάλαιο. Νόμισμα αναφοράς Ευρώ (EUR) Διαχειριστής χαρτοφυλακίου Η ING Asset Management B.V. Σύνθεση του καλαθιού μετοχών κατά την ημερομηνία έναρξης Στην αρχή, το καλάθι μετοχών αποτελείται από τους ακόλουθους 25 τίτλους: ADVANCED MICRO DEVICES ALCATEL-LUCENT Γαλλία APPLE INC ASTRAZENECA PLC Μεγάλη Βρετανία BP PLC Μεγάλη Βρετανία CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H Κίνα DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Γερμανία ENI SPA Ιταλία FUJITSU LTD Ιαπωνία GLAXOSMITHKLINE PLC Μεγάλη Βρετανία HALLIBURTON CO INTEL CORP KONINKLIJKE KPN NV Ολλανδία NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE Ιαπωνία ORACLE CORP PETROCHINA CO LTD-H Κίνα PFIZER INC PROCTER & GAMBLE CO/THE RESEARCH IN MOTION Καναδάς ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Ελβετία SANOFI Γαλλία SAP AG Γερμανία TELEFONICA SA Ισπανία VALERO ENERGY CORP VIVENDI Γαλλία Η συμπεριφορά κάθε μετοχής του καλαθιού μετοχών αναλύεται στο νόμισμα της περιοχής χώρας της χωρίς να αποτελεί συνάρτηση των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των νομισμάτων των μετοχών και του ευρώ. Οι προσαρμογές που απαιτούνται λόγω των εκδόσεων και των εξαγορών των μετοχών του τμήματος θα πραγματοποιούνται μέσω αύξησης ή μείωσης των συμφωνιών ανταλλαγής, που διαπραγματεύονται στην αγοραία τους αξία. ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

20 Υποθετικά παραδείγματα Πρώτο παράδειγμα Ενέργεια Έτους 1 Έτους 2 ΘΕΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Έτους 3 Έτος Ποσοστό ασφαλείας 1 10,00% 6,00% 15,00% 6,00% 23,00% 6,00% 1 5,28% 2 6,00% 6,00% -4,00% -4,00% 6,00% 6,00% 2 4,76% 3-3,00% -3,00% 2,00% 6,00% 13,00% 6,00% 3 4,20% 4 2,00% 6,00% 13,00% 6,00% 19,00% 6,00% 4 5,30% 5 7,00% 6,00% 15,00% 6,00% 12,00% 6,00% 5 5,70% 6 5,00% 6,00% 11,00% 6,00% -1,00% -1,00% 6 5,90% 7 6,00% 6,00% -2,00% -2,00% 4,00% 6,00% 7 5,85% 8 8,00% 6,00% 21,00% 6,00% 15,00% 6,00% 8 5,90% 9-3,00% -3,00% 9,00% 6,00% 21,00% 6,00% 9 5,50% 10 5,00% 6,00% 6,00% 6,00% -6,00% -6,00% 10 5,00% 11 1,00% 6,00% -7,00% -7,00% 12,00% 6,00% ,00% 3,00% 6,00% 6,00% 14,00% 7,00% 6,00% 6,00% 5,00% 13,00% 6,00% 6,00% Σταθερό τοκομερίδιο 14 14,00% 6,00% 21,00% 6,00% 24,00% 6,00% Άθροισμα ποσοστών 15 5,00% 6,00% 6,00% 6,00% 14,00% 6,00% ασφαλείας 16 15,00% 6,00% 12,00% 6,00% -2,00% -2,00% Πληρωμή 17 12,00% 6,00% 7,00% 6,00% 16,00% 6,00% στη λήξη 18 23,00% 6,00% 15,00% 6,00% 21,00% 6,00% Αναλογιστική 19 15,00% 6,00% 1,00% 6,00% 12,00% 6,00% 20 12,00% 6,00% 2,00% 6,00% -12,00% -12,00% 21 6,00% 6,00% 19,00% 6,00% 2,00% 6,00% 22 2,00% 6,00% 7,00% 6,00% 8,00% 6,00% 23 2,00% 6,00% 15,00% 6,00% 29,00% 6,00% 24 3,00% 6,00% 24,00% 6,00% 12,00% 6,00% 25 7,00% 6,00% 5,00% 6,00% 4,00% 6,00% καλαθιού 5,28% 4,76% 4,20% Ποσοστό ασφαλείας 5,28% 4,76% 4,20% Παρατηρούμε ότι: - Η θετική ή μηδενική κάθε μετοχής καταγράφεται ως +6% 4,20% 53,39% 157,59% - Σε αυτό το παράδειγμα, ο επενδυτής θα εισπράξει στη λήξη του τμήματος, στις 5 Αυγούστου 2022, 100% της αρχικής τιμής ανά μετοχή (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων και φόρων) συν ένα σταθερό τοκομερίδιο 4,20%, καθώς και το σύνολο των ετήσιων ποσοστών ασφαλείας (clicks) που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των 10 ετών, ήτοι 53,39%. Η εν λόγω πληρωμή του 157,59% στη λήξη αντιστοιχεί σε αναλογιστική 4,65% (εκτός εξόδων και φόρων). 4,65% ING INVESTMENT MANAGEMENT 20

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Patrimonial. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Μάρτιος 2016

NN (L) Patrimonial. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Μάρτιος 2016 NN (L) Patrimonial ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Μάρτιος 2016 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 3 Γλωσσάρι... 4 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ING International. Επενδυτική Εταιρεία Ανοικτού Τύπου Μεταβλητού Κεφαλαίου

ING International. Επενδυτική Εταιρεία Ανοικτού Τύπου Μεταβλητού Κεφαλαίου ING International Επενδυτική Εταιρεία Ανοικτού Τύπου Μεταβλητού Κεφαλαίου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 INVESTMENT MANAGEMENT UCITS DO NOT HAVE GUARANTEED PERFORMANCE AND PAST RETURNS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκατόχων εκφράζονται σε μερίδια όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA Το Foreign Account Tax Compliance Act ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό FATCA, είναι οι Κανόνες Φορολογικής Συμμόρφωσης που σχεδίασε η Υπηρεσία Εσόδων των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου με Μεταβαλλόμενο Κεφάλαιο (SICAV)

ING (L) Protected. Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου με Μεταβαλλόμενο Κεφάλαιο (SICAV) ING (L) Protected Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου με Μεταβαλλόμενο Κεφάλαιο (SICAV) ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ GR ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός πελάτη. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία

Αριθμός πελάτη. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία. Υπογραφή. Ονοματεπώνυμο. Επίσημη ιδιότητα. Ημερομηνία Δήλωση Ενεργής Μη Χρηματοοικονομικής Οντότητας της Αλλοδαπής (Active Non-Financial Foreign Entity) βάσει του FATCA Για αποκλειστική χρήση από την Τράπεζα Επωνυμία πελάτη Αριθμός πελάτη Διεύθυνση πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Η παρούσα σύνοψη πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε απόφαση επένδυσης στο RAAM EUROPE πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις 04/02/2016 ESMA/2015/1787 EL Πίνακας περιεχόμενων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, στις 20 Ιουλίου 1994)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, στις 20 Ιουλίου 1994) Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα