ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ"

Transcript

1 362 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗ ΛΕΙΨΙΑ εἶχε ζήσει καὶ δράσει ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης ( ), σημαντικὸς ὀρθόδοξος κληρικὸς καὶ ἐξέχουσα μορφὴ τῶν νεοελληνικῶν γραμμάτων τὸν 18ο αἰώνα. Ἀπὸ τὶς πληροφορίες ποὺ ἔχουμε συνάγεται ὅτι ὁ Θεοτόκης εἶχε βρεθεῖ δύο φορὲς στὴ Λειψία, τὴν πρώτη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1765 καὶ 1766, καὶ τὴ δεύτερη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1769 καὶ Τὶς περιόδους αὐτὲς ὁ Θεοτόκης ἀσχολήθηκε κυρίως μὲ τὴ συγγραφὴ καὶ ἐκτύπωση διαφόρων ἔργων του, 1 δεδομένου ὅτι ἡ Λειψία ἀποτελοῦσε, μεταξὺ ἄλλων, σημαντικὸ κέντρο βιβλίου στὸν τότε εὐρωπαϊκὸ χῶρο. Στὴν πόλη αὐτὴ εἶχε διαμείνει ἐπίσης τὴν ἴδια περίπου ἐποχὴ ( ) ὁ φίλος καὶ συνοδοιπόρος του Εὐγένιος Βούλγαρης ( ), ἐνῶ ἀργότερα καὶ οἱ δύο μετέβησαν στὴ Ρωσία, ὅπου ἔζησαν μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς τους. Ἐπανειλημμένα ἔχει δὲ τονισθεῖ ὅτι οἱ γνώσεις μας γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τῶν δύο αὐτῶν λογίων στὸν γερμανικὸ χῶρο ἀπομένουν ἀκόμη ἐλάχιστες καὶ ἀποσπασματικές. 2 Στὸ παρὸν παρασχόλημα θὰ παρουσιάσουμε ἕνα ψῆγμα ἀπὸ τὶς συγγραφικὲς καὶ ἐκδοτικὲς δραστηριότητες καὶ ἐπαφὲς τοῦ Θεοτόκη στὴ Λειψία. Συγκεκριμένα πρόκειται γιὰ ἕνα αὐτόγραφο σημείωμά του στὰ λατινικά, τὸ ὁποῖο ἀπευθύνεται σὲ κάποιο ἄγνωστο καὶ μὴ κατονομαζόμενο πρόσωπο, πιθανότατα μᾶλλον σὲ κάποιο ἐκδότη του. Τὸ σημείωμα διασώζεται σήμερα στὴ «Συλλογὴ Härtel» (Sammlung Härtel Signatur: Slg Härtel: Theotoki, Nicephorus) τῆς Staatsbibliothek zu Berlin (Preussischer Kulturbesitz), ἡ ὁποία ἀποκτήθηκε ἀπὸ τὴν ἐν λόγω βιβλιοθήκη τὸ Πρόκειται γιὰ περισσότερα ἀπὸ 1400 ἔγγραφα τοῦ ἐκδότη Hermann Härtel ( ) ἀπὸ τὴ Λειψία, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὴν ἀλληλογραφία τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου καὶ τὴ συλλογὴ αὐτογράφων κειμένων διαφόρων προσώπων, μὲ ἔμφαση κυρίως στὴ γερμανικὴ ποίηση, τὴν τέχνη, τὴ μουσικὴ καὶ τὶς ἐπιστῆμες. Τὸ αὐτόγραφο σημείωμα τοῦ Θεοτόκη εἶναι γραμμένο στὴ μία ὄψη ἑνὸς φύλλου διαστάσεων 1. Βλ. σχετικὰ Vasilios Ν. Makrides, «Nicéphore Théotokès», στὸ Carmelo Giuseppe Conticello / Vassa Conticello (ἐπιμ.), La théologie byzantine et sa tradition, τ. 2 (XIIIe - XIXe s.), Turnhout 2002, σ Βλ. ἐνδεικτικὰ Vasilios Ν. Makrides, «Evgenios Voulgaris und Halle», στὸ Anna Briskina Müller / Armenuhi Drost Abgarjan / Axel Meißner (ἐκδ.), Logos im Dialogos. Auf der Suche nach der Orthodoxie. Gedenkschrift für Hermann Goltz ( ), Münster / Berlin 2011, σ

2 ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ ,8 x21,5 ἑκατοστῶν. Ἡ πίσω ὄψη τοῦ φύλλου εἶναι λευκή. Τὸ σημείωμα διατηρεῖται σὲ καλὴ κατάσταση, εἶναι γενικὰ εὐανάγνωστο καὶ ἔχει ὡς ἀκολούθως (βλ. καὶ τὸ πανομοιότυπο τοῦ σημειώματος): [φ. 1r] Domine exstimabiliss[i]me Valde necessarium est, ut simul loquemur, antequam contractum, fiat cum impressore figurarum. Die ergo dominica post prandium, favebis ad me venire: si vero impeditus es, anunciabis, et veniem ego ad te. Vale. Tuus Uniciss[i]mus famulus Niceforus Theotochius. Πανομοιότυπο τοῦ σημειώματος τοῦ Νικηφόρου Θεοτόκη Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung

3 364 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) Τὸ σημείωμα αὐτὸ προέρχεται προφανῶς ἀπὸ τὶς διαπραγματεύσεις ποὺ ἔκανε τότε ὁ Θεοτόκης γιὰ τὴν ἔκδοση κάποιου ἔργου του καὶ ἀποκαλύπτει τὴν οἰκειότητα τὴν ὁποία εἶχε ἀναπτύξει μὲ τὸν γερμανὸ ἐκδότη του. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἀνάγκη νὰ συναντηθοῦν καὶ νὰ συζητήσουν διάφορες λεπτομέρειες τῆς ἔκδοσης καὶ μάλιστα πρὶν νὰ γίνει τὸ συμβόλαιο μὲ τὸν ἐκτυπωτὴ τῶν σχημάτων. Εἶναι λοιπὸν βέβαιο ὅτι τὸ ἐν λόγῳ ἔργο τοῦ Θεοτόκη περιελάμβανε καὶ διάφορα σχήματα. Ἀπὸ τὰ ἔργα του ποὺ ἐκδόθηκαν στὴ Λειψία τότε τὸ μόνο ποὺ περιεῖχε πολλοὺς πίνακες μὲ μεγάλη ποικιλία διαφόρων σχημάτων στὸ τέλος καὶ τῶν δύο τόμων ἦταν τὸ ἔργο του Στοιχεῖα Φυσικῆς (τ. 1, 1766, τ. 2, 1767), πράγμα φυσικὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖο ἐξαιτίας τοῦ φυσικοεπιστημονικοῦ του περιεχομένου. Ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ ἐκτύπωση τῶν σχημάτων αὐτῶν ἀπαιτοῦσε προφανῶς ἐπιπλέον ἐργασία καὶ προσοχή, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἦταν λοιπὸν ἀναγκαία ἡ συνάντηση τοῦ Θεοτόκη μὲ τὸν ἐκδότη του. Μὲ μεγάλη βεβαιότητα ἐπρόκειτο γιὰ τὸ παραπάνω ἔργο καὶ ἑπομένως ἀναφερόμαστε στὴν πρώτη περίοδο τῆς παραμονῆς τοῦ Θεοτόκη στὴ Λειψία. Ποιὸς ὅμως ἦταν ὁ ἐν λόγῳ ἐκδότης; Ὡς γνωστόν, τὰ Στοιχεῖα Φυσικῆς τυπώθηκαν στὴν τυπογραφία τοῦ «Βρεϊτκόπφ». Συνεπῶς, εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ πρόκειται γιὰ τὴν τυπογραφία καὶ τὸν ὁμώνυμο ἐκδοτικὸ οἶκο στὴ Λειψία, ὁ ὁποῖος εἶχε ἱδρυθεῖ τὸ 1719 ἀπὸ τὸν Bernhard Christoph Breitkopf ( ) καὶ εἶχε ἀποκτήσει σύντομα πολὺ καλὴ φήμη σὲ ὅλο τὸν γερμανόφωνο χῶρο. Ἀργότερα ἐργάσθηκε, ἀρχικὰ στὴν τυπογραφία ἀπὸ τὸ 1745 καὶ μετέπειτα στὸν ἐκδοτικὸ οἶκο ἀπὸ τὸ 1762, ὁ γιός του Johann Gottlob Immanuel Breitkopf ( ), ὁ ἐπονομαζόμενος «δεύτερος Gutenberg», ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέδειξε ἀκόμη περισσότερο, ἰδίως δὲ μὲ τὴν εἰσαγωγὴ νέων τυπογραφικῶν στοιχείων γιὰ τὴν ἐκτύπωση γερμανικῶν (Breitkopf-Fraktur) καὶ ξενόγλωσσων χαρακτήρων καὶ μὲ τὴ συμβολή του στὴν ἀναμόρφωση τοῦ συστήματος ἐκτύπωσης κειμένων μὲ μουσικὲς νότες (Musiknotensatz). Ἐπίσης, εἶχε προβεῖ στὴν ἔκδοση τῶν μουσικῶν ἔργων τῶν σημαντικότερων συνθετῶν τοῦ γερμανόφωνου χώρου τότε. 3 Σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς δύο αὐτοὺς Breitkopf ἀπευθύνθηκε τὸ παραπάνω σημείωμα τοῦ Θεοτόκη, πιθανότατα ὅμως πρόκειται γιὰ τὸν Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. Ὅπως προαναφέρθηκε, τὸ σημείωμα δείχνει ἀρκετὰ μεγάλη οἰκειότητα μεταξὺ τοῦ Θεοτόκη καὶ τοῦ J. G. I. Breitkopf, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴ φήμη ἑνὸς λογίου, προσηνοῦς καὶ φιλόξενου ἀνδρός. Σχετικὲς πληροφορίες παραδίδει μεταξὺ ἄλλων 3. Βλ. σχετικὰ Hans-Martin Pleßke, «Die Innovationen des Johann Gottlob Immanuel Breitkopf», στὸ Andreas Herzog (ἐκδ.), Das literarische Leipzig. Kulturhistorisches Mosaik einer Buchstadt, Leipzig 1995, σ

4 ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 365 καὶ ὁ Johann Wolfgang von Goethe ( ) στὸ 8ο βιβλίο τοῦ ἔργου του Dichtung und Wahrheit, ὁ ὁποῖος εἶχε στενὲς σχέσεις μὲ τὴν οἰκογένεια Breitkopf στὴ Λειψία μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1765 καὶ Σύμφωνα μὲ τὸ σημείωμα, ὁ Θεοτόκης μάλιστα καλοῦσε τὸν Breitkopf νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ στὸ σπίτι του τὴν Κυριακὴ μετὰ τὸ γεῦμα. Προφανῶς ὁ Θεοτόκης ἐννοοῦσε τὸ «Σπίτι τῶν Ἑλλήνων» (Griechenhaus) στὴν ὁδὸ Katharinenstrasse 4 (παλαιότερα ἀναφερόμενο μὲ ἀριθμὸ 390), δίπλα στὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς πόλης. Στὸ σπίτι αὐτὸ διέμεναν ἀνέκαθεν πολλοὶ Ἕλληνες καὶ Βαλκάνιοι γενικὰ τότε στὴ Λειψία, μεταξὺ ἄλλων δὲ καὶ ὁ Βούλγαρης. Ἐκεῖ βρισκόταν ἐπίσης μία μικρὴ ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸν δεύτερο ὄροφο τοῦ κτιρίου. Ἂν δὲ ὁ Breitkopf ἐμποδιζόταν γιὰ κάποιο λόγο νὰ τὸ κάνει, τότε θὰ μποροῦσε νὰ τὸν εἰδοποιήσει σχετικὰ καὶ ὁ Θεοτόκης θὰ τὸν ἐπισκεπτόταν ὁ ἴδιος. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ κατοικία καὶ τὸ τυπογραφεῖο τῆς οἰκογένειας Breitkopf στεγαζόταν στὸ κτίριο Haus zum Goldenen Bären (στὴν ὁδὸ τότε Alter Neumarkt μὲ ἀριθμὸ 674, ἀργότερα Universitätsstrasse 11), ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1765 καὶ μετὰ ὁ Johann Gottlob Immanuel Breitkopf εἶχε μετακομίσει στὸ κτίριο Haus zum Silbernen Bären (στὴν ὁδὸ τότε Alter Neumarkt μὲ ἀριθμὸ 660, ἀργότερα Universitätsstrasse 18-20), ὅπου στεγάστηκε πάλι ἡ τυπογραφία του. 5 Τὸ οἰκόσημο μὲ τὴν ἄρκτο (Bär) ἦταν οὕτως ἢ ἄλλως τὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ἐπιχείρησης τῶν Breitkopf. 6 Ἡ ἀπόσταση μεταξὺ τῶν κατοικιῶν τοῦ Θεοτόκη καὶ τοῦ Breitkopf στὸ κέντρο τῆς Λειψίας ἦταν στὴν οὐσία πολὺ μικρή. Πῶς κατέληξε ὅμως τὸ σημείωμα αὐτὸ στὴν παραπάνω συλλογὴ τοῦ Hermann Härtel, ὁ ὁποῖος ἔζησε ἀργότερα καὶ δὴ τὸν 19ο αἰώνα; Ἡ ἐξήγηση φαντάζει ἀρκετὰ ἁπλὴ καὶ εὔλογη. Ὅταν τὸ 1794 ἀπεβίωσε ὁ Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, ἀνέλαβε τὴ διεύθυνση τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου ὁ γιός του Christoph Gottlob Breitkopf ( ). Ἐξαιτίας ὅ- μως οἰκονομικῶν προβλημάτων ἀναγκάστηκε νὰ συνεργαστεῖ ἀπὸ τὸ 1795 καὶ μετὰ μὲ τὸν Gottfried Christoph Härtel ( ). Τοιουτοτρόπως, ἱδρύθηκε μία ἑταιρεία, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ 1796 καὶ μετὰ εἶναι γνωστὴ μὲ τὴν ὀνομασία «Breitkopf & Härtel». Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Christoph Gottlob Breitkopf τὸ 1800, ὁ Härtel ἀνέλαβε ὁλοκληρωτικὰ τὴ διεύθυνση τοῦ οἴκου, ὁ ὁποῖος καὶ διακρίθηκε ἀκόμη περισσότερο ἐξαιτίας τῶν μουσικῶν του ἐκδόσεων καὶ τῶν συνεργασιῶν του μὲ ἐπιφανεῖς συνθέτες. 4. Στὸ ἴδιο, σ Βλ. Sabine Knopf / Volker Titel, Der Leipziger Gutenbergweg. Geschichte und Topographie einer Buchstadt, Beucha 2001, σ Ansgar Bach (unter Mitarbeit von Susanne Zwiener), Literarisches Leipzig. 80 Dichter, Gelehrte und Verleger - Wohnorte, Wirken und Werke, Berlin 2011, σ Βλ. Sabine Knopf, Die Buchstadt Leipzig. Mythos und Symbole, Beucha 2008, σ

5 366 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) Τὸ 1832 ἀνέλαβε τὴ διεύθυνση τοῦ οἴκου ὁ νεότερος γιός του, Raymund Härtel ( ), ὁ ὁποῖος συνέχισε τὴ μεγάλη αὐτὴ ἐκδοτικὴ παράδοση. Τὸ 1835 εἰσῆλθε στὴ διεύθυνση τοῦ οἴκου καὶ ὁ ἀδελφὸς τοῦ Raymund, Hermann Härtel ( ), ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνδιαφέρει ἐν προκειμένῳ. Συνοπτικὰ πρόκειται γιὰ ἕναν φημισμένο ἐκδοτικὸ οἶκο, ἰδίως στὸ χῶρο τῆς μουσικῆς, ὁ ὁποῖος ὑφίσταται μέχρι σήμερα. 7 Μὲ βάση τὰ παραπάνω, εἶναι πολὺ πιθανὸ ὁ Hermann Härtel νὰ δημιούργησε μία συλλογὴ μὲ ἐπιλεγμένα ἔγγραφα ἀπὸ τὸ πλούσιο ἀρχεῖο τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ οἴκου καὶ ἔτσι νὰ κατέληξε τελικὰ τὸ ἐν λόγῳ σημείωμα τοῦ Θεοτόκη στὴν ἀνωτέρω συλλογή του. Ἀπὸ τὸ παραπάνω σημείωμα συμπεραίνουμε ὅτι ὁ Θεοτόκης εἶχε καταφέρει νὰ ἀναπτύξει πολλὲς σχέσεις στὴ Λειψία καὶ δὴ στὸν ἐκδοτικὸ χῶρο ἀπὸ τὴν πρώτη περίοδο τῆς παραμονῆς του ἐκεῖ. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἔπαιξε ρόλο καὶ ἡ ἤδη ὑπάρχουσα στὴ Λειψία ἑλληνικὴ κοινότητα καὶ δὴ ὁ ἰατροφιλόσοφος Θωμὰς Μανδακάσης ( ) ἀπὸ τὴν Καστοριά, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀναγορευθεῖ διδάκτορας τῆς ἰατρικῆς ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Λειψίας τὸ 1757 καὶ ὁ ὁποῖος ἐπιμελήθηκε καὶ ἀνέλαβε τὰ ἔξοδα ἐκτύπωσης τοῦ ἔργου Στοιχεῖα Φυσικῆς. Τὸ ἴδιο δὲ εἶχε κάνει καὶ γιὰ τὴ Λογικὴ τοῦ Βούλγαρη, ἡ ὁποία εἶχε τυπωθεῖ τὸ 1766 ἐπίσης στὴν τυπογραφία τοῦ Breitkopf. Ὁ Θεοτόκης μάλιστα μνημονεύει πολὺ ἐπαινετικὰ τὸν Μανδακάση στὸν πρόλογο πρὸς τὸν ἀναγνώστη στὰ Στοιχεῖα Φυσικῆς (τ. 1, χ.ἀ., «Τῷ ἐντευξομένῳ»), ὁ ὁποῖος, ἐκτὸς τῶν ἄλλων προτερημάτων του, ἔχαιρε ἐκτιμήσεως ἀνάμεσα στοὺς Γερμανοὺς τῆς πόλης («καὶ αὐτοῖς τοῖς ἀλλογενέσιν αἰδέσιμος»), ὥστε τοῦ εἶχε ἐπιτραπεῖ ἡ ἄσκηση τῆς ἰατρικῆς («ἐλευθέρως τὴν θεραπευτικὴν μετιέναι ἐπέτρεψεν»). Μάλιστα ὁ Μανδακάσης εἶχε προηγουμένως ἐκδώσει στὸν J. G. I. Breitkopf ὁρισμένα δικά του ἔργα, ὅπως τὸ Σύνταγμα περὶ τῶν ἀοράτων διὰ τῶν ὁρατῶν ἐννοουμένων πραγμάτων [ ] (1760) καὶ τὴν Φυλλάδα (1761). Ἑπομένως, φαίνεται ὅτι ὁ Μανδακάσης γνώριζε ἤδη πολὺ καλὰ τὸν συγκεκριμένο ἐκδότη. Μὲ τὴ μεσολάβησή του λοιπὸν ἀπέκτησαν μᾶλλον ὁ Θεοτόκης καὶ ὁ Βούλγαρης ἀργότερα πρόσβαση πρὸς τὸν Breitkopf γιὰ νὰ ἐκδώσουν τὰ δικά τους ἔργα. Συγκεκριμένα ὁ Θεοτόκης ἐξέδωσε στὸν Breitkopf τὰ ἔργα του Λόγοι εἰς τὴν ἁγίαν καὶ μεγάλην Τεσσαρακοστὴν (1766), τὸ Πόνημα χρυσοῦν Σαμουὴλ Ῥαββὶ τοῦ Ἰουδαίου ἐξελέγχον τὴν τῶν Ἰουδαίων πλάνην (1769), Τὰ εὑρεθέντα ἀ- σκητικὰ τοῦ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου (1770), καθὼς καὶ τὴ δίτομη Σειρὰ ἑνὸς καὶ πεντήκοντα ὑπομνηματιστῶν εἰς τὴν Ὀκτάτευχον καὶ τὰ τῶν Βασι- 7. Βλ. σχετικὰ Hans-Martin Pleßke, «Breitkopf & Härtel», στὸ Helmut Bähring / Kurt Rüddiger, Lexikon Buchstadt Leipzig. Von den Anfängen bis zum Jahr 1900, Taucha 2008, σ Βλ. ἐπίσης τὶς ἱστοσελίδες καὶ

6 ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 367 λειῶν (1772 καὶ 1773). Ὁ σημαντικὸς ἀριθμὸς τῶν ἐκδοθέντων ἔργων του ἀποτελεῖ ἔνδειξη τῆς καλῆς συνεργασίας καὶ τῶν σχέσεων ἐμπιστοσύνης μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν. Μὲ βάση τὰ παραπάνω, δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ ἰσχύει ἡ παλαιότερα διατυπωθεῖσα ἄποψη ὅτι οἱ ἐν λόγῳ ἕλληνες λόγιοι δὲν εἶχαν βασικὰ ἐπαφὲς μὲ τὸν εὐρύτερο γερμανικό τους περίγυρο στὴ Λειψία, παραμένοντας τοιουτοτρόπως περισσότερο κλεισμένοι στὸν δικό τους ἑλληνικὸ καὶ ὀρθόδοξο κύκλο. 8 Ἂν λάβει κανεὶς ὑπόψη του τὰ ποικίλα τους ἐνδιαφέροντα καὶ τὶς σχετικές τους δραστηριότητες, μία τέτοια ὑπόθεση φαντάζει ἀπίθανη. Γιὰ παράδειγμα, γνωρίζουμε ὅτι τόσο ὁ Θεοτόκης ὅσο καὶ ὁ Βούλγαρης εἶχαν στενὲς σχέσεις μὲ τὸν ἑλληνιστή, ἀραβολόγο καὶ βυζαντινολόγο καθηγητὴ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λειψίας Johann Jacob Reiske ( ), ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶχε συντάξει στὰ λατινικὰ μία ἐκτενὴ καὶ ἐγκωμιαστικὴ ἀφιέρωση γιὰ τὸν Θεοτόκη στὴν ἀρχὴ ἑνὸς βιβλίου του. 9 Τὸ παραπάνω σημείωμα ἀποτελεῖ ἕνα ἐπιπλέον μικρό, ἀλλὰ ἁπτὸ δεῖγμα αὐτῶν τῶν στενῶν προσωπικῶν σχέσεων τοῦ Θεοτόκη μὲ διάφορα πρόσωπα στὴ Λειψία, οἱ ὁποῖες ἁπλῶς παραμένουν ἀκόμη ἄγνωστες στὸν μεγαλύτερο βαθμὸ καὶ ἑπομένως ἀξίζει νὰ διερευνηθοῦν περαιτέρω. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΙΔΗΣ 8. Πβ. Günther S. Henrich, «Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις καὶ ἡ Λιψία», στὸ Ἑλένη Ἀγγελομάτη Τσουγκαράκη (ἐπιμ.), Εὐγένιος Βούλγαρης Ὁ ἄνδρας καὶ τὸ ἔργο του, Ἀθήνα 2009, σ , ἐδῶ σ Βλ. Vasilios N. Makrides, «Nicéphore Théotokès», ὅ.π., σ. 867.

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ

Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ Η «ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΡΑΤΟΡΩΝ» ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ Γ Α ΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΑ ποὺ ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Καλλίνικος Γ ἀφιέρωσε στὴ βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1.

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1. Παραγοντοποίηση Καθηγητὴς ΝΓ Τζανάκης 12 εκεµβρίου 2007 Στὰ παρακάτω, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας πολὺ µεγάλος ἀριθµὸς καὶ ἕνας πρῶτος διαιρέτης του, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζοµε Αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκοµε εἶναι ἡ εὕρεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ 157 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ Εἰσαγωγὴ Τριάντα περίπου αἰῶνες χωρίζουν τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαϊκὴ ἐνόραση τοῦ κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες : Νεώτερα Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Διηγήματα. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Διηγήματα. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διηγήματα Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Βιβλίο Εκπαιδευτικού Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διδάσκοντας τη μέσα από τις πηγές ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 1848 ΑΘΗΝΑ 1932) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ»

«ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 1848 ΑΘΗΝΑ 1932) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ» Βασιλική Μήσιου Περί Μεταφράσεως Ποιητών: Θεωρητικές Τοποθετήσεις Ελλήνων Ποιητών του 19ου και 20ού Αιώνα και η Επίδρασή τους στο Μεταφραστικό τους Έργο «ΕΝΥΑΛΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΥΑΛΗ (ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. Ὄλγας Στασινοπούλου Καθηγήτριας Κοινωνικῆς Πολιτικῆς Παντείου Πανεπιστημίου 1. Ἡ οἰκογένεια ὡς φορέας παροχῆς φροντίδας ἐπισημάνσεις καί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ Εισαγωγή, αναλυτικές περιλήψεις και σχόλια ΤΟΜΟΣ Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά

«Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά 1 «Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια Ὅλοι σὲ λένε κατευθείαν ἄγαλμα, ἐγὼ σὲ προσφωνῶ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Ἀπὸ μακριὰ ἐξαπατᾶς. Θαρρεῖ κανεὶς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμη Λειτουργία

Ἀναστάσιμη Λειτουργία Ἀναστάσιμη Λειτουργία στὸ κατεχόμενο Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα l Του Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Ἡ Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα λογίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα