ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: / , εκείσζε: Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεώζεηο ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ Μέινο ΔΠ ζην Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ από ην ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 1990 ΠΣΤΥΗΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ, ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1995 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ, ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΣΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ -ΣΗΣΛΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: "Κηήηνξεο λαώλ θαη δσξεηέο θεηκειίσλ ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζηελ Κύπξν ( )". -ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ: πξσηεύνπζα εξγαζία ζηνλ Σνκέα ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο κε ζέκα: "Ζ αθκή ηνπ Ρεγάηνπ ηεο Κύπξνπ ( )" θαη δεπηεξεύνπζεο εξγαζίεο ζηνλ Σνκέα ηεο Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο κε ζέκα "Παξαζηάζεηο αγίσλ γπλαηθώλ ηεο Αλαηνιηθήο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο" θαη ζην Σνκέα ηεο Νεώηεξεο Σέρλεο ηεο Γύζεο κε ζέκα "Απεηθνλίζεηο Γσξεηώλ ζε λανύο θαη θεηκήιηα ηελ επνρή ηεο, ζηελ Κύπξν ( )". Γεκνζηεύζεηο θαη νκηιίεο ζηνπο ηνκείο ηεο Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο Ηζηνξίαο θαη

2 Αξραηνινγίαο. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ςμμεηοσή ζε απσαιολογικέρ αναζκαθέρ και καηαγπαθέρ ανηικειμένων 1. Παλεπηζηεκηαθή αλαζθαθή ησλ Φηιίππσλ, ππό ηελ επνπηεία ηνπ θαζεγεηνύ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Γ. Γνύλαξε (Αύγνπζηνο-επηέκβξεο 1988). 2. Αλαζθαθή ησλ Αβδήξσλ - ΗΘ' Δθνξεία Κιαζζηθώλ θαη Πξντζηνξηθώλ Αξραηνηήησλ ζηελ, ππό ηελ επνπηεία ηεο αξραηνιόγνπ Νη. Καιιηηδή (Απξίιεο-Ηνύλεο 1991). 3. σζηηθέο αλαζθαθέο ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο - 9ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ (1992 έσο ην 1994). 4. Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ, Θεζζαινλίθε. Πξνεηνηκαζία εθζέζεσλ θαη Καηαγξαθέο αξραηνινγηθνύ πιηθνύ. πγθεθξηκέλα αζρνιήζεθα κε ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο κηθξναληηθεηκέλσλ: α) Κνζκήκαηα, β) Οζηέτλα, γ) Κεξακηθά, δ) Λίζηλα, ε) Τθάζκαηα, ζη) Μεηαιιηθά, δ) Γπάιηλα, ε) Σξνθηθά θαηάινηπα, θαζώο επίζεο θαη κε: ζ) Υεηξόγξαθα, η) Παιαίηππα, θ) Δηθόλεο (Υάξηηλεο θαη μύιηλεο θνξεηέο) (1994 έσο ην 1998). ςμμεηοσή ζε ππογπάμμαηα και επγαζίερ 1. εηξά ησλ καζεκάησλ ηεο Διιεληθήο Παιαηνγξαθίαο, ζην Παηξηαξρηθό Ίδξπκα Παηεξηθώλ Μειεηώλ Η. Μ. Βιαηάδσλ, Γηδάζθσλ Δ. Λίηζαο. 2. πκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κε ζέκα "Πξνζέγγηζε ηζηνξηθώλ πεγώλ θαη ηαμηλόκεζε αξρεηαθνύ πιηθνύ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο", ην νπνίν επηδνηήζεθε από ην Δπξσπατθό Κνηλνηηθό Σακείν θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 3. πκκεηνρή ζην πξόγξακκα "Δηθνλνγξαθεκέλα ρεηξόγξαθα ηνπ Αγίνπ Όξνπο", κέζσ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 4. πκκεηνρή ζην πξόγξακκα "Έξγα Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο κηθξνηερλίαο ζην Άγην Όξνο", κέζσ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 5. Φξνληηζηεξηαθή εξγαζία ζην κάζεκα ηεο Παιαηνγξαθίαο κε ζέκα "Σα ζεκεηώκαηα ησλ

3 Διιεληθώλ Υεηξνγξάθσλ ηνπ Αγίνπ Όξνπο". 6. Ηζηνξηθνθηινινγηθή παξνπζίαζε αλέθδνηνπ Υεηξνγξάθνπ 62, θ ηεο Ηεξάο Μνλήο ηαπξνληθήηα Αγίνπ Όξνπο, ζηε ζεηξά ησλ καζεκάησλ Παιαηνγξαθίαο ηνπ Ηδξύκαηνο Παηεξηθώλ Μειεηώλ. Γιοπγάνωζη εκθέζεων, εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα, ξεναγήζειρ 1. πκκεηνρή ζηελ δηνξγάλσζε ηεο Έθζεζεο "Θξεζθεπηηθά ραξαθηηθά από ηε ζπιινγή ηεο Νηόξεο Παπαζηξάηνπ" πνπ νξγάλσζε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ κε ηελ 9ε ΔΒΑ, ζην Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ (11 Ννεκβξίνπ-3 Μαξηίνπ 1996). Αλέιαβα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα μελαγήζεσλ ηεο έθζεζεο. 2. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο "Δηθόλεο ηεο πιινγήο Βειηκέδε" ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε, ζην Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ (19 Ηαλνπαξίνπ-15 Απξηιίνπ 1997). Αλέιαβα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα μελαγήζεσλ. 3. Πξνεηνηκαζία αξραηνινγηθνύ πιηθνύ ησλ δύν κόληκσλ εθζέζεσλ ηνπ Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ κε ηίηινπο "Ο παιαηνρξηζηηαληθόο λαόο" θαη "Από ηα Ζιύζηα Πεδία ζην Υξηζηηαληθό Παξάδεηζν". 4. Πξνεηνηκαζία θαη ζηήζηκν Έθζεζεο "Σν Διιεληθό Κόζκεκα Υξόληα Παξάδνζε", ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ ηεο Διιάδνο. 5. πκκεηνρή ζηε Μνπζεηνινγηθή κειέηε θαη νξγάλσζε ηεο Έθζεζεο "Βπδαληηλή Μεζαησληθή Κύπξνο" πνπ ζπλδηνξγάλσζε ην Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Σξαπέδεο Κύπξνπ θαη ην Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ, ζηε Θεζζαινλίθε (26 Οθησβξίνπ Ηαλνπαξίνπ 1998) θαη αξγόηεξα ζηε Λεπθσζία (23 Μαξηίνπ-17 Μαΐνπ 1998). Δπηπιένλ αλέιαβα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο μελαγήζεηο καζεηώλ θαη ελειίθσλ. 6. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα ηεο κόληκεο Έθζεζεο ηνπ Βπδαληηλνύ Μνπζείνπ Πεδνπιά ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Μόξθνπ θαη ηελ ζπγγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ αξραηνινγηθνύ νδεγνύ (1999). 7. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα ηεο κόληκεο Έθζεζεο θαη ηνπ ζρεηηθνύ αξραηνινγηθνύ νδεγνύ ηνπ Δθθιεζηαζηηθνύ Μνπζείνπ Βάζαο Κνηιαλίνπ ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Πάθνπ (1999). 8. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα ηεο κόληκεο Έθζεζεο θαη ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ εληύπνπ γηα ηε ζπιεκέλε Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά ηνπ Δμσθιεζηνύ ηνπ Αγίνπ Δπθεκηαλνύ ζηνλ

4 Κόξλν. 9. Δπηζηεκνληθή-κνπζεηνινγηθή επηκέιεηα ηεο Έθζεζεο "Ο θόζκνο ηεο Κύπξνπ ηελ απγή ηνπ 20νύ αηώλα" πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ην Δζληθό Ηζηνξηθό Μνπζείν θαη ην Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Σξαπέδεο Κύπξνπ ζην Μέγαξν ηεο Παιαηάο Βνπιήο ζηελ Αζήλα (9 Γεθεκβξίνπ Μαξηίνπ 2000) θαη ζηε Λεπθσζία (11 Μαΐνπ-5 Απγνύζηνπ θαη 4 επηεκβξίνπ -28 Οθησβξίνπ 2000). Αλέιαβα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα μελαγήζεσλ. 10. πκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή θαη Μνπζεηνινγηθή Δπηκέιεηα ηεο Έθζεζεο "Ηεξά Μεηξόπνιηο Μόξθνπ ρξόληα Σέρλεο θαη Αγηόηεηνο" πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Ηεξά Μεηξόπνιηο Μόξθνπ θαη ην Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Σξαπέδεο Κύπξνπ ζην θηήξην ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Ηδξύκαηνο ζηελ Παιηά Λεπθσζία (20 Γεθεκβξίνπ Ηνπλίνπ 2001). 11. πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε ηεο Έθζεζεο Cyprus from Aphrodite to Melusine. From the Ancient Kingdoms to the Lusignans, Γελεύε, Musėe d art et d histoire, 5 October March 2007). 12. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Μνπζείνπ Ηζηνξίαο ηεο Κππξηαθήο Ννκηζκαηνθνπίαο (1999 εμ). Γημοζιεύζειρ, επιμέλειερ εκδόζεων 1. «Ζ κεηαβπδαληηλή ιεηςαλνζήθε ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζην Πέξα Πεδί ηεο Λεκεζνύ Κύπξνπ» ζην Κσπριακαί Σποσδαί ΞΒ -ΞΓ ( ) «Φνξεηέο εηθόλεο ζηελ Ηεξά Μεηξόπνιε Μόξθνπ (12νο-14νο αη.)», ζηνλ ηόκν Λ. Μηραειίδνπ (επηκ.), Ιερά Μεηρόπολις Μόρθοσ τρόνια Τέτνες και Αγιόηεηος. 3. Δπηινγή εηθόλσλ θαη ηελ ζπγγξαθή θεηκέλσλ κε ηε δξα Γ. Παπαληθόια -Μπαθηξηδή ησλ Ζκεξνινγίσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ γηα ην 2000 κε ηίηιν "Η ηοσ Χριζηού Γέννεζε" ζηε Βσδανηινή Τέτνε ηες Κύπροσ. 4. Δπηινγή εηθόλσλ θαη θεηκέλσλ κε ηε Λ. Μηραειίδνπ ησλ Ζκεξνινγίσλ ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ γηα ην 2001 κε ηίηιν "Ο κόζμος ηες Κύπροσ ηεν ασγή ηοσ 20ού αιώνα". 5. πγγξαθή ησλ ιεκκάησλ ησλ εηθόλσλ ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Μόξθνπ ζηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο "Ζ Κύπξνο ηεο Γαιελόηαηεο" (Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε Μάξηηνο Απξίιηνο 2001) πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην Βπδαληηλώλ θαη Μεηαβπδαληηλώλ πνπδώλ ηεο Βελεηίαο, ηελ Κππξηαθή Πξεζβεία - πίηη ηεο Κύπξνπ θαη ηε Γελλάδεην Βηβιηνζήθε- Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζζηθώλ πνπδώλ. 6. Υξ. Υαηδερξηζηνδνύινπ, Γ. Μπξηαλζεύο, Ο ναός ηες Παναγίας ηες Αζίνοσ, Πνιηηηζηηθό

5 Ίδξπκα Σξαπέδεο Κύπξνπ, Ηεξά Μεηξόπνιηο Μόξθνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αξραηνηήησλ Κύπξνπ, Λεπθσζία 2002 (αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά, ξσζηθά). 7. Icon with the Virgin Kykkotissa ζην H. C. Evans (edit.), Byzantium. Faith and Power ( ), The Metropolitan Museum of Art, New York, Yale University Press, New Haven and London, 2004, p Δίκαη έλαο εθ ησλ επηκειεηώλ θαη ζπγγξαθέαο αξηζκνύ ιεκκάησλ ηνπ θαηαιόγνπ Θεοηόκος / Madonna, Λεπθσζία 2005 θαη ηεο νκώλπκεο έθζεζεο, Λεπθσζία 1-31 Ηνπιίνπ «Οη λανί ησλ Πειεληξίσλ», «Ο λαόο ηεο Τςώζεσο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ», «Σν θεπνθπιάθηνλ» ζην ζπιινγηθό ηόκν Κ. Γεξαζίκνπ, Γ. Μπξηαλζεύο θ.ά., Οι ναοί ηων Πελενηρίων, Ιζηορία Αρτιηεκηονική Τέτνε, Ηεξά Μεηξόπνιηο Λεκεζνύ, Λεπθσζία Από ην 2006 εμ. είκαη ν ππεύζπλνο ηεο εθδνηηθήο ζεηξά γηα ηα βπδαληηλά κλεκεία ηεο Κύπξνπ πνπ αλήθνπλ ζηελ Παγθόζκηα Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά UNESCO. Οη νδεγνί εθδίδνληαη από ην Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Σξαπέδεο Κύπξνπ θαη ηελ Ηεξά Μεηξόπνιε Μόξθνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αξραηνηήησλ Κύπξνπ. 11. Icona con san Giorgio, Icona con Cristo ζην Y. Toumazis, A. Pace (edit.), Crusades Myth and Realities/ Crociate Mito e Realta, Nicosia 2005, p Icona con san Nicola, Icona con san Nicola a piena figura ζην M. Bacci (edit.), San Nicola. Splendori d arte d Oriente e d Occidente, Milano, Skira, 2006, p. 274, 279, 289, La peinture byzantine et post-byzantine a Chypre et autres manifestations artistiques ζην M. Campagnolo, Ch. Courtois et al. (edit.), Chypre. D Aphrodite à Mėlusine, Milano, Skira, 2006, p.110 (θαη αξηζκό ιεκκάησλ). 14. «Μεηαβπδαληηλή Εσγξαθηθή ηεο Κύπξνπ. Αξρέο 18 νπ αξρέο 20νύ αηώλα» ζην ζπιινγηθό ηόκν Α. Μαξαγθνύ, Γ. Γησξγήο θ.ά. (εθδ. επηηξνπή), Κύπρος. Από ηεν Αρταιόηεηα έως Σήμερα, Αζήλα, Κόηηλνο, 2007, Δπηκέιεηα θαη ζπγγξαθή αξηζκνύ ιεκκάησλ ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Κπξελείαο Οδοιπορικό ζηα τριζηιανικά μνεμεία ηες Μεηροπολιηικής περιθέρειας Κσρενείας, Λεπθσζία (Ο ηόκνο παξνπζηάζηεθε από ηνλ Αθαδεκατθό Παλαγηώηε Βνθνηόπνπιν ζηε πλεδξία ηεο Οινκειείαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ ην 2009). 16. Chr. Hadjichristodoulou, D. Myriantefs, L Eglise de la Vierge Phorbiotissa a Asinou, Fondatione Culturelle de la Banque de Chypre, Diocėse de Morfou en collaboration avec le

6 Department de Antquitės, 2ėme edition revue et amėliorėe, Nicosie «Ζ Γεξνζθήπνπ ζε ράξηεο ηεο Κύπξνπ από ηνλ 16 ν κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα» ζην ζπιινγηθό ηόκν Η. Υαηδεζάββαο (επηκ.), Γεροζκήποσ. Από ηεν Αρταιόηεηα μέτρι ζήμερα, Λεπθσζία 2009, πκκεηνρή ζηελ ζπγγξαθή θεηκέλσλ ηεο Έθζεζεο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Ηδξύκαηνο Σξαπέδεο Κύπξνπ θαη ηνπ Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ Σξάπεδαο Κύπξνπ κε ηίηιν «110. ηηγκέο ζηελ ηζηνξία καο», Λεπθσζία Μάηνο - Οθηώβξηνο Υξ. Υαηδερξηζηνδνύινπ, Γ. Μπξηαλζεύο, Ο ναός ηες Παναγίας ηες Φορβιώηιζζας, Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Σξαπέδεο Κύπξνπ, Ηεξά Μεηξόπνιηο Μόξθνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αξραηνηήησλ Κύπξνπ, Λεπθσζία «Ζ Ηεξά Μνλή Απνζηόινπ Βαξλάβα ζηε αιακίλα ηεο Κύπξνπ» ζην Κ. Κνθθηλόθηα (επηκ.), Η Ιερά Μονή Αποζηόλοσ Βαρνάβα, Λεπθσζία Ο θαζεδξηθόο λαόο ηνπ Αγίνπ Μάκαληνο ζηε Μόξθνπ, ππό έθδνζε. 22. πκκεηνρή θαη ζπληνληζκόο ζηε ζπγγξαθή εγρεηξηδίνπ γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο Αξραηνινγίαο ηεο Κύπξνπ, πξνζερώο. ΠΑΡΟΤΙΑΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. "Μεηαβπδαληηλέο εηθόλεο ηεο Παλαγίαο ηνπ Κύθθνπ ζηε Κύπξν" ζην πλέδξην ηνπ Μνπζείνπ ηεο Μνλήο Κύθθνπ "Ζ Ηεξά Μνλή Κύθθνπ ζηε Βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή Αξραηνινγία θαη Σέρλε", Λεπθσζία Μαΐνπ "Session: Poster"" κε ζέκα "Maps and Cultural Heritage of Cyprus in the Post-Byzantine Period" ζην 18ν Γηεζλέο πλέδξην ηεο Ηζηνξίαο ηεο Υαξηνγξαθίαο, Αζήλα Ηνπιίνπ "Άγλσζηε εηθόλα ηεο βελεηνθξαηνύκελεο Κύπξνπ δσξεά ηνπ Φιώξηνπ θαη ηεο Λάγνπξαο Γόλε" ζην πλέδξην ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Βπδαληηλώλ θαη Μεηαβπδαληηλώλ πνπδώλ ηεο Βελεηίαο, ηεο Κππξηαθήο Πξεζβείαο - πίηη ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Γελλαδείνπ Βηβιηνζήθεο- Ακεξηθαληθήο ρνιήο Κιαζζηθώλ πνπδώλ "Ζ Κύπξνο ηεο Γαιελόηαηεο", Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε 1 Μαξηίνπ-4 Απξηιίνπ "Κηήηνξεο λαώλ θαη δσξεηέο θεηκειίσλ ζηελ εθθιεζηαζηηθή Σέρλε ηεο Κύπξνπ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία ( )" ζην ΗΓ' Πνιηηηζηηθό Σξηήκεξν ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ γηα ηελ Κύπξν: πκπόζην "Ζ Κύπξνο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία

7 ( )", Αζήλα 4-6 Απξηιίνπ "Ο εηθνλνγξαθηθό θύθινο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Λακπαδηζηή ζηελ βπδαληηλή θαη κεηαβπδαληηλή ηέρλε" ζην 21ν πκπόζην Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο Αξραηνινγίαο θαη Σέρλεο πνπ δηνξγάλσζε ε Υξηζηηαληθή Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, Αζήλα 4-6 Μαΐνπ «Παξαζηάζεηο ζαιαζζηλώλ ζθελώλ θαη ζαπκάησλ ζηε κεηαβπδαληηλή Κύπξν», Γ πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ πνπ νξγάλσζε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπκλν «Λεηςαλνζήθεο αγίσλ θαξώλ ζηελ Κύπξν», Γ πλάληεζε Βπδαληηλνιόγσλ Διιάδνο θαη Κύπξνπ πνπ νξγάλσζε ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε «Ο Άγηνο Δπηθάληνο ζηε βπδαληηλή ηέρλε ηεο Κύπξνπ» ζην πλέδξην πνπ δηνξγάλσζαλ νη εθθιεζίεο Αγίαο Νάπαο θαη σηήξαο Ακκνρώζηνπ «Άγηνο Δπηθάληνο Αξρηεπίζθνπνο Κύπξνπ. Ο θαηά πάζαλ ηελ Τθήιηνλ ανηδηκώηαηνο», Αγία Νάπα 13 Απξηιίνπ «Οη ράξηεο σο θεηκήιηα θαη σο έθθξαζε εθθιεζηαζηηθήο πνιηηηθήο. Ζ πεξίπησζε ηεο Κύπξνπ» ζην 23ν πκπόζην Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο Αξραηνινγίαο θαη Σέρλεο πνπ δηνξγάλσζε ε Υξηζηηαληθή Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, Αζήλα «Ζ θαηερόκελε πεξηνρή ηεο Κύπξνπ θαη εηθόλεο. Ζ ηύρε ηνπο 30 ρξόληα κεηά ηελ ηνπξθηή εηζβνιή» ζην 25ν πκπόζην Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο Αξραηνινγίαο θαη Σέρλεο πνπ δηνξγάλσζε ε Υξηζηηαληθή Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, Αζήλα «Σν θηβώξην ηνπ θαζεδξηθνύ λανύ ηνπ Αγίνπ Μάκαληνο ζηε Μόξθνπ» ζην Γ Γηεζλέο Κππξνινγηθό πλέδξην πνπ νξγάλσζε ε Δηαηξεία Κππξηαθώλ πνπδώλ, Λεπθσζία 29 Απξηιίνπ-4 Μαΐνπ «Ο άγηνο Δπηθάληνο ζηε Βπδαληηλή ηέρλε ηεο Κύπξνπ» ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην πνπ νξγάλσζε ε Ηεξά Μεηξόπνιηο Κσλζηαληίαο Ακκνρώζηνπ «Άγηνο Δπηθάληνο. Παηήξ θαη δηδάζθαινο ηεο Οξζνδόμνπ Καζνιηθήο Δθθιεζίαο Δπίζθνπνο Κσλζηαληίαο», Παξαιίκλη 8-10 Μαΐνπ «Φνξεηέο εηθόλεο θαη μπιόγιππηα εηθνλνζηάζηα ηνπ 20νύ αηώλα ζηελ θαηερόκελε Κεξύλεηα. Πξνζσπνγξαθηθά ζηνηρεία δσξεηώλ, δσγξάθσλ θαη ηαιηαδώξσλ» ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, Γήκνπ Κεξύλεηαο θ.ά. «Κεξύλεηα, ηνπ βίνπ εκώλ ελζύκηα», Λεπθσζία 11 Οθησβξίνπ «Υαξηνγξαθηθά Σειιπξίαο» ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ Μνπζείνπ ηεο Ηεξάο Μνλήο Κύθθνπ: «Σειιπξία Μλήκεο, Ηζηνξία θαη Αξραηνινγία», Πύξγνο Σειιπξίαο 4-5 Απξηιίνπ 2009.

8 15. «Οη άγηνη ηεο Καξπαζίαο ζηελ Σέρλε» ζην Α Παγθαξπαζηαθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην «Δο γελ ησλ αγίσλ θαη ησλ εξώσλ», πνπ νξγάλσζε ην σκαηείν Διεύζεξε Δληαία Καξπαζία, Λεκεζόο 4-5 Απξηιίνπ «Ζ εηθνλνγξαθία ηνπ Αγίνπ Νενθύηνπ ζηελ Κύπξν» ζην Α Γηεζλέο πλέδξην «Άγηνο Νεόθπηνο ν Έγθιεηζηνο. Ηζηνξία Θενινγία - Πνιηηηζκόο» πνπ νξγάλσζε ε Ηεξά Βαζηιηθή Μνλή Αγίνπ Νενθύηνπ, Πάθνο Απξηιίνπ εκ. Σν 2008 επί πξνεδξίαο κνπ ζηελ Δηαηξεία Κππξηαθώλ πνπδώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Λεπθσζία ην Γ Γηεζλέο Κππξνινγηθό πλέδξην. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Αξζξνγξαθία ζε πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, παξνπζηάζεηο ζηα ΜΜΔ. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 1. Αγγιηθά (επηπέδνπ Higher English, επηπέδνπ ηεηάξηνπ έηνπο πνπ νξγάλσζαλ ηα Ηλζηηηνύηα Ξέλσλ γισζζώλ ηνπ Κππξηαθνύ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ). 2. Σνπξθηθά (ηξηεηήο θύθινο ζπνπδώλ ζην Ίδξπκα Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, ρνιή Βαιθαληθώλ Γισζζώλ, 1 νπ θαη 2 νπ έηνπο Κξαηηθώλ Ηλζηηηνύησλ Δπηκόξθσζεο). 3. Γεξκαληθά -Βαζηθό επίπεδν (Δπηκνξθσηηθά Κέληξα Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ). ΔΙΓΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ Έρσ παξαθνινπζήζεη ηα εμήο ζεκηλάξηα: -"Παξαδνζηαθήο Βηβιηνδεζίαο", κέζσ ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο. -"Ξπινγιππηηθήο θαη δηαθνζκεηηθήο μύινπ", κέζσ ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο. Παξαθνινύζεζα καζήκαηα Ζ/Τ πνπ νξγάλσζε ην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο: Δθκάζεζε Τπνινγηζηή, Γεκηνπξγία Αξρείσλ, ηαμηλόκεζε-αξρεηνζέηεζε αλαζθαθηθώλ επξεκάησλ. Γηδάζθσλ θαζεγεηήο Η. Αθακάηεο. ΜΔΛΟ Δ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΙ Δίκαη ν Πξόεδξνο ηεο Δηαηξείαο Κππξηαθώλ πνπδώλ από ην 2006, Έθνξνο πιινγώλ ηνπ

9 Πνιηηηζηηθνύ Ηδξύκαηνο Σξαπέδεο Κύπξνπ, Μέινο ηεο Κππξηαθήο Δηαηξείαο Ηζηνξηθώλ πνπδώλ, ηεο Υξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, ησλ Φίισλ ηνπ Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ (Θεζζαινλίθε), ησλ Φίισλ ηνπ Λεβέληεηνπ Γεκνηηθνύ Μνπζείνπ, ηνπ Conseil International des Musées (ICOM), Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS), Μέινο ηνπ πλδέζκνπ Κππξίσλ Αξραηνιόγσλ, Μέινο ηεο πλνδηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ γηα ηα θαηερόκελα κλεκεία, Μέινο ηνπ πκβνπιεπηηθνύ ώκαηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηε Γηαηήξεζε, Φπζηθή Πξνζηαζία θαη Αλαζηήισζε ηεο Αθίλεηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ύκβνπινο ησλ Ηεξώλ Μεηξνπόιεσλ Μόξθνπ θαη Σακαζνύ γηα βπδαληηλά ζέκαηα.

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ»

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Δπραξηζηώ γηα ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε λα ζπκπεξηιεθζώ ζηνπο εηζεγεηέο ηεο ζεκεξηλήο ζύλαμεο. Κιήζεθα όρη ωο ν εηδηθόο -ππάξρνπλ εηδηθόηεξνη από κέλααιιά ωο ηζηνξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΣΖΛ.: 2103240001 6977366813 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΟΤ ΔΠΑΗΝΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΩΝ (ΠΡΟΤΟΤ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΣΟΡΝΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ

ΚΟΘΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 28 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Αξηζκ. Πξση.: ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚ.ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΤΠΠΟΣ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/ 126463 Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ, ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ Γηα ην ζέκα απηφ έρνπκε δπν ιακπξέο κειέηεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε πινχζηα βηβιηνγξαθία ηνπ παξειζφληνο. Ρε κειέηε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ θαη Ξάζεο Διιάδνο Σξπζνζηφκνπ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή 2014/15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή ζει. 2: Δθδειώζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Καζεηώλ, ζει. 4: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο, ζει.6: Γξάζε Δζηηώλ, ζει. 9 Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ Ζ Διιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία 1 Πξννίκην ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΠΕΣΕΙΟ ΣΙ 6 ΙΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ 2011 Ζ ΜΤΘΗΚΖ ΚΑΗ ΜΤΘΟΛΟΓΗΚΖ ΠΛΔΤΖ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ Αγλαληεχνληαο ηηο γιαπθέο απνιήμεηο ηεο Βαηηθηψηηθεο θαη Λαθσληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α

Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Γ ε ώ ξ γ η ν ο Β η δ π ε λ ό ο (1849-1896) 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Α. Υξνλνιόγην 1849 8 Μαξηίνπ: Γελληέηαη ζηε Βηδχε ή Βηδψ ή Βίδα -κηα θσκφπνιε ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο ζην δξφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα