Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810"

Transcript

1 Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αγωγή µε την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη ο παθών εκ του τραυµατισµού του σε εργατικό ατύχηµα, οφειλόµενο στη µη τήρηση, από τον εργοδότη ή τους από αυτόν προστηθέντες, όρων ασφαλείας που περιγράφονται σε ισχύοντες νόµους, διατάγµατα ή κανονισµούς. Πρέπει να αναφέρει, µεταξύ άλλων και τις συνθήκες του ατυχήµατος. Η επιδίκαση της ηθικής βλάβης απόκειται στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Στοιχεία τα οποία συνεκτιµά το δικαστήριο για τον σκοπό αυτό. Για να είναι ορισµένη η αγωγή που έχει ένα τέτοιο, όπως το ανωτέρω, αίτηµα, αρκεί, σε σχέση µε το κριτήριο στοιχειό της κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης των µερών να γίνεται µνεία σ αυτήν της εν γένει κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης των µερών, όπως αυτή, κατ αρχή, εµφανίζεται στον εξωτερικό κόσµο, στον εναγόµενο δε απόκειται να προτείνει, κατ ανεπτυγµένη άρνηση και άλλα περιστατικά ως προς το εν λόγω στοιχείο, χρήσιµα για τον προσδιορισµό του ποσού της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Εργατικό ατύχηµα οφειλόµενο στη µη τήρηση από τον εργοδότη ή τους προστηθέντες του των διατάξεων οι οποίες εδικώς προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων του και η τήρησή τους επιβάλλεται στον εργοδότη. Στοιχεία που προσδιορίζουν την υπαιτιότητα του εργοδότη σε µια τέτοια περίπτωση. Ένσταση συνυπαιτιότητας του παθόντος. Για το ορισµένο αυτής απαιτείται σαφής µνεία των περιστατικών που είναι ικανά για να θεµελιώσουν το πταίσµα του τελευταίου, ώστε να µπορούν να συνεκτιµηθούν µαζί µε τις άλλες συντρέχουσες καταστάσεις κατά τον προσδιορισµό του ποσού της χρηµατικής ικανοποιήσεως τουτελευταίου. Κυριότερες διατάξεις: Ν. 551/1915 άρθρα 1, 2, 3 και 16 Α.Κ. άρθρα 300, 914 και 932. Κ.Πολ.. άρθα 111 παρ. 2, 216 παρ.1α και 262 παρ. 1 Π.δ. της 14/ άρθρο 77 Β.δ. της 24.7/ Πρόεδρος: ο αντιπρόεδρος, κ. Εµµ. αµάσκος Εισηγητής: ο αρεοπαγίτης, κ. Χρ. Μπαλντάς ικηγόροι: οι κ.κ. ηµ. Γιώτσας, Κων. Φαζάκης Κατά την έννοια του άρθρ. 562 παρ. 2 ΚΠολ, για το παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως πρέπει ο ισχυρισµός και του οποίου στηρίζεται, έστω και αν ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, να έχει προταθεί νοµίµως ενώπιον του τελευταίου και να γίνεται επίκληση στο αναιρετήριο της προτάσεως αυτής, εκτός αν πρόκειται: α) για παράβαση που δεν µπορούσε να προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισµό που αφορά την δηµοσία τάξη. Η αοριστία του δικογράφου της αγωγής πρέπει να προτείνεται στο δικαστήριο της ουσίας για να δηµιουργηθεί λόγος αναιρέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ, δεδοµένου ότι ο σχετικός ισχυρισµός δεν είναι από εκείνους, που κατ` εξαίρεση λαµβάνονται υπόψη, χωρίς να προταθούν. Περαιτέρω για να είναι παραδεκτή, κατά τα άρθρα 111 παρ. 2 και 216 παρ. 1 α ΚΠολ, η αγωγή, µε την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης, που υπέστη ο καθών εκ του τραυµατισµού του σε εργατικό ατύχηµα, που οφείλεται στην µη τήρηση από τον εργοδότη ή τους από αυτόν προστηθέντες όρων ασφαλείας, διαγραφοµένων σε ισχύοντες νόµους, διατάγµατα ή κανονισµούς, πρέπει να αναφέρονται σε αυτήν, εκτός των άλλων και οι συνθήκες του ατυχήµατος, δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά υπό τα οποία έλαβε χώραν τούτο. Τέλος από την διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ προκύπτει ότι µε αυτή παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο της ουσία να επιδικάσει στον παθόντα εξ αδικοπραξίας εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Η επιδίκαση της ικανοποιήσεως αυτής, αφέθηκε στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο προσδιορίζει το ποσόν αυτής µετ` εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών ως προς τον βαθµό του πταίσµατος του δράστη, το είδος της προσβολής, την έκταση του άλγους του παθόντος, το τυχόν συντρέχουν πταίσµα του, την ηλικία και το φύλο αυτού, την κοινωνική και οικονοµική των µερών κατάσταση. Για το ορισµένο της διωκούσης την

2 επιδίκαση χρηµατικής λόγω ηθικής βλάβης, ικανοποιήσεως, αγωγής, αρκεί σε σχέση µε την τελευταία περίσταση η µνεία της εν γένει κοινωνικής και οικονοµικής των µερών καταστάσεως, ως κατ` αρχήν εµφανίζεται στον εξωτερικό κόσµο, στον εναγόµενο δεν απόκειται να προτείνει, κατ` ανεπτυγµένη άρνηση, και άλλα περιστατικά, ως προς το στοιχείο τούτο, χρήσιµα για τον προσδιορισµόν του ποσού της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Στην προκειµένη περίπτωση δια της ενδίκου αγωγής του αναιρεσιβλήτου, ως εκ της επισκοπήσεως αυτής προκύπτει, εκτίθενται τ` ακόλουθα. Ότι αυτός προσελήφθη την από την πρώτη των εναγόντων και ήδη αναιρεσειόντων, ανώνυµη εταιρεία, ενεργούσα δια των νοµίµων εκπροσώπων της, δευτέρου και τρίτου εξ αυτών, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, ως χειριστής µηχανήµατος κοπής µετάλλων στο εργοστάσιο επεξεργασίας, µεταποιήσεως και εµπορίας µετάλλου της πρώτης, ότι την κατά την εκτέλεση εργασίας που του είχαν αναθέσει οι δεύτερος και τρίτος των αναιρεσειόντων, υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους, και δη κατά την επεξεργασία λαµαρινών σε ειδικό µηχάνηµα, το οποίον και την λειτουργία του λεπτοµερώς περιγράφει, το αριστερό του χέρι, λόγω του ασυνήθους µεγάλου βάρους της λαµαρίνας και κυρίως της παντελούς ελλείψεως προστατευτικού καλύµµατος του µηχανήµατος, ήλθε σε επαφή µε τους περιστρεφόµενους κοπτικούς δίσκους τούτου, µε αποτέλεσµα να υποστεί ακρωτηριασµό των τεσσάρων δακτύλων και βαρειά κάκωση µυϊκής φύσεως του πέµπτου ως και ότι ο τραυµατισµός του οφείλεται σε πταίσµα των αναιρεσειόντων, της πρώτης ενεργούσης δια των νοµίµων εκπροσώπων της, δευτέρου και τρίτου αυτών, συνιστάµενου στο ότι δεν ετήρησαν τους επιβαλλοµένους από το άρθρον 77 του από Π. /τος όρους ασφαλείας και δη δεν τοποθέτησαν στο άνω µηχάνηµα ειδικό προστατευτικό κάλυµµα, το οποίον θα απέκλειε την σε κάθε περίπτωση προσέγγιση των χεριών του σε τούτο και ότι αντ` αυτού είχαν τοποθετήσει µια λαµαρίνα, που εκάλυπτε µικρό τµήµα των δίσκων που υπήρχε για να εµποδίζει την εκτόξευση λινατικού υγρού. Ζητήθηκε δε η επιδίκαση στον αναιρεσίβλητο χρηµατικής της ηθικής βλάβης που υπέστη εκ του τραυµατισµού του, ικανοποιήσεως. Ενόψει του περιεχοµένου τούτου της αγωγής, επαρκώς προσδιορίζονται οι συνθήκες, υπό τις οποίες έλαβε χώραν το εργατικό ατύχηµα και ο εξ αυτού τραυµατισµός του αναιρεσιβλήτου και γίνεται µνεία σε αυτήν της εν γένει κοινωνικής και οικονοµικής καταστάσεως των αναιρεσειόντων, δια της αναφοράς της πρώτης, ως ασκούσης την ρηθείσα επιχείρηση και των λοιπών ως νοµίµων εκπροσώπων αυτής. Συνεπώς το Εφετείον που έκρινε ωρισµένη την αγωγή, ως περιέχουσα έκθεση του, κατ` άρθρον 932 Α.Κ., απαιτουµένου για την νοµική επάρκεια αυτής στοιχείον της κοινωνικής και οικονοµικής καταστάσεως του υποχρέου καταβολής χρηµατικής, για ηθική βλάβη, ικανοποιήσεως ως και παράθεση των απαιτουµένων, για την ποσοτική επάρκεια της, συνθηκών επελεύσεως του εργατικού ατυχήµατος, ορθώς την διάταξη αυτή ερµήνευσε και εφήρµοσε και ορθώς δεν κήρυξε ακυρότητα, λόγω αοριστίας, γι` αυτό και ο πρώτος λόγος της αναιρέσεως κατά τα περί του αντιθέτου, εκ των αριθµών Ι και 14 του άρθρου 559 ΚΠολ αντιστοίχως σκέλη του, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος. Ο αυτός λόγος της αναιρέσεως κατά το, από το άρθρο 559 αρ. 1 σκέλος του, δια του οποίου προβάλλεται η αιτίαση της εσφαλµένης ερµηνείας και εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 932 Α.Κ. από την προσβαλλοµένη, ως εκ του ότι αυτή έκρινε νοµικώς επαρκή την αγωγή, κατά την περί επιδικάσεως χρηµατικής, λόγω ηθικής βλάβης, ικανοποιήσεως βάση της, αν και δεν περιείχοντο σε αυτή τα προς τούτο απαιτούµενα από την διάταξη αυτή και έτερα, πλην των παραπάνω, στοιχεία του είδους της προσβολής του παθόντος, της βαρύτητος και εκτάσεως της βλάβης του, της κοινωνικής και οικονοµικής καταστάσεως του, του βαθµού της προσβολής του, της ηλικίας και του φύλου του καθώς και του βαθµού του πταίσµατος του υπαιτίου, είναι απορριπτέος προεχόντως ως απαράδεκτος, δεδοµένου ότι, ως εκ της εφέσεως και των προτάσεων των αναιρεσειόντων ενώπιον του Εφετείου προκύπτει, εγένετο µεν ενώπιον του δικαστηρίου αυτού αναφορά της εν λόγω διατάξεως, ως απαιτούσης, κατά την ερµηνεία της, για την νοµική επάρκεια της διωκούσης χρηµατική, λόγω ηθικής βλάβης, ικανοποίηση αγωγής, την παράθεση και των στοιχείων αυτών, όχι όµως και επίκληση ότι ταύτα δεν περιείχοντο στην ένδικη αγωγή και ότι εκ τούτου αυτή ήταν αόριστη. Επίσης απορριπτέος είναι ο αυτός λόγος της αναιρέσεως, κατά το µεν εκ του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ σκέλος του, ως αόριστος, δεδοµένου ότι γίνεται µεν σε τούτο επίκληση ότι η προσβαλλοµένη έλαβε υπόψη πράγµατα µη προταθέντα,

3 πλην δεν προσδιορίζεται στο αναιρετήριο ποία τα µη προταθέντα και ληφθέντα υπόψη πράγµατα, κατά δε το εκ του αριθµού 14 του ιδίου άρθρου, τοιούτον, δια τον οποίον αποδίδεται στην αναιρεσιβαλλοµένη η πληµµέλεια της παρά τον νόµον µη κηρύξεως απαραδέκτου της αγωγής λόγω αοριστίας, κατά το κεφάλαιον της περί επιδικάσεως στον αναιρεσίβλητο διαφορών αποδοχών του, ως απαράδεκτος, αφού δεν γίνεται επίκληση στο αναιρετήριο ότι η αοριστία αυτή της αγωγής προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας. Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 932 ΑΚ και 1,2, 3 και 16 του ν. 551/1915, που κωδικοποιήθηκε µε το Β 24.7/ , συνάγεται ότι ο εξ εργατικού ατυχήµατος παθών δικαιούται την εκ του κοινού αστικού δικαίου αποζηµίωση, στην οποία και η χρηµατική ικανοποίηση της εκ του τραυµατισµού του ηθικής βλάβης, όταν το ατύχηµα οφείλεται στη µη τήρηση από τον εργοδότη ή τους από αυτόν προστηθέντες των διατάξεων οι οποίες ειδικώς προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και η τήρησή τους επιβάλλεται στον εργοδότη. Η υπαιτιότητα του εργοδότη στην περίπτωση αυτή έγκειται στην ειδική αµέλεια της µη τηρήσεως των διαγραφοµένων και επιβεβληµένων σε αυτόν από ισχύοντες νόµους, κανονισµούς ή διατάγµατα όρων ασφαλείας των εργαζοµένων και συνεπώς το γεγονός τούτο αρκεί προς θεµελίωση της προς αποζηµίωση υποχρεώσεώς του. Περαιτέρω κατά το άρθρο 77 του Π.. 14/ «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ», σε όλες τις µηχανές κατεργασίας και τα µηχανικά εργαλεία, ακόµη και τα χειροκίνητα πρέπει οι οδοντωτοί τροχοί, οι δίσκοι τριβής, ατέρµονες, κοχλίες κλπ. να προφυλαχθούν ώστε να µην είναι δυνατόν να επέλθει τραυµατισµός των απασχολουµένων σε αυτά ή διερχοµένων εργατών. Οι µηχανές κατεργασίας εφόσον έχουν µέρη κοπτερά, περιστρεφόµενα µε ταχύτητα, όπως είναι τα µηχανικά πριόνια, ψαλίδια, κοπτήρες κλπ πρέπει να διευθετούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τους εργάτες από επαφή που προέρχεται ακόµη και από ακούσια κίνηση. Ανοίγµατα πληρώσεως ή εκκενώσεως µηχανών εις τα οποία η χρησιµοποίηση των χεριών παρουσιάζει κινδύνους από φτερά, κοχλίες, κυλίνδρους κ.λ.π. πρέπει να εξασφαλίζονται µε χοάνες, προφυλακτικές σχάρες, καλύµµατα συνδεδεµένα µε τον διακόπτη κινήσεως, ώστε κατά την λειτουργία τους να αποκλείεται η επαφή των χεριών µε τα επικίνδυνα στοιχεία. Εκ τούτων ακολουθεί ότι υφίσταται αµελής συµπεριφορά του εργοδότη και εποµένως υπαιτιότης του και ευθύνη προς αποζηµίωση του παθόντος εργαζοµένου από εργατικό ατύχηµα, όταν αυτός χρησιµοποιώντας µηχανήµατα εκ των παραπάνω δεν τηρεί τους ρηθέντες επιβεβληµένους σε αυτόν όρους ασφαλείας και δη δεν τοποθετεί σε αυτά προστατευτικά καλύµµατα ή τοποθετεί ατελή τοιαύτα, µη διασφαλίζοντα πλήρως την υγεία και σωµατική ακεραιότητα των εργαζοµένων και στην περίπτωση ακόµη της ακουσίας επαφής ων τελευταίων µε αυτά και δη τοιαύτα αποκλείοντα την επαφή των εργαζοµένων µε τα επικίνδυνα στοιχεία αυτών. Από την προσβαλλοµένη απόφαση του Εφετείου Αθηνών εγένοντο ανελέγκτως δεκτά τα ακόλουθα. Ότι ο αναιρεσίβλητος προσλήφθηκε από την πρώτη των αναιρεσειόντων, ενεργούσα δια των νοµίµων εκπροσώπων της, δευτέρου και τρίτου εξ αυτών, στην επιχείρησή της, βιοτεχνίας µεταλλικών εφαρµογών και επεξεργασίας, µεταποίησης και εµπορίας µετάλλου, µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου την ως χειριστής µηχανήµατος κοπής µετάλλου. Ότι την αν τέθηκε σε αυτόν από τους δεύτερο και τρίτο των αναιρεσειόντων, ενεργούντων ως νοµίµων εκπροσώπων της πρώτης, η κατεργασία µεταλλικών κοιλοδοκών, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως κατακόρυφα τµήµατα σε µεταλλικές πόρτες, προκειµένου να κατασκευασθεί σε αυτά το τµήµα που τοποθετείται η κλειδαριά. Ότι την εν λόγω ηµέρα ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος είναι αριστερόχειρας και είχεν προσφάτως υποστεί κάταγµα στον καρπό του αριστερού χεριού του, λόγος για τον οποίον είχε λάβει αναρρωτική άδεια που έληξε τον µήνα Οκτώβριο, άρχισε να εκτελεί την εργασία του σε ηλεκτροκίνητη µηχανή (φρέζα) η οποία αποτελείται από ένα τραπέζι διαστάσεων 100 cm Χ 50 cm, που κινείται καθέτως και οριζοντίως αποκλειστικά µε χειροκίνητο τρόπο, µε συνολική οριζόντια διαδροµή 30 cm. Επάνω από το τραπέζι περιστρέφεται άξονας που φέρει δυο µεταλλικούς, µόνιµα περιστρεφόµενους, δίσκους, καθένας από τους οποίους έχει διάµετρο 1,5 m.m. Ότι πάνω από τους µεταλλικούς αυτούς δίσκους είχε τοποθετηθεί ένα προστατευτικό µεταλλικό κάλυµµα σε σχήµα Λ, το οποίο όµως δεν παρείχε αποτελεσµατική προστασία στον χειριζόµενο την µηχανή, δηλαδή δεν απέκλειε την έστω και ακούσια επαφή των χεριών του χειριστή µε τους µεταλλικούς δίσκους, αλλά

4 χρησίµευε περισσότερο για να εµποδίζει την εκτόξευση λινατικού λαδιού. Ότι ο άξονας αυτός τίθεται σε λειτουργία από έναν ιµάντα που συνδέεται µε ένα ηλεκτρικό µοτέρ ενός ίππου (1 HP). Ακολούθως γίνεται λεπτοµερής περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του µηχανήµατος και της εργασίας του αναιρεσιβλήτου. Στην συνέχεια η προσβαλλοµένη δέχθηκε και τα εξής. Ότι την κρίσιµη ηµέρα ( ) και περί ώραν ο ανιαρεσίβλητος σε κάποια φάση της εργασίας του καθώς πήγε να τοποθετήσει στο τραπέζι της φρέζας ένα στραντζαριστό, το αριστερό του χέρι (που εκτελούσε καθήκοντα δεξιού χεριού) ήλθε σε επαφή µε τους µόνιµα περιστρεφοµένους δίσκους µε αποτέλεσµα ν` ακρωτηριαστούν µερικώς ο δείκτης, ο µέσος και ο παράµεσος και πλήρως το µικρότερο δάκτυλο. Ότι τούτο συνέβη το µεν γιατί το αριστερό του χέρι λόγω του κατάγµατος έγειρε από το βάρος του στραντζαριστού καθώς το τοποθετούσε στην µηχανή και έτσι ήλθε σε επαφή µε τους δίσκους, το δε λόγω παλαιότητας του µηχανήµατος (ηλικίας άνω των 25 ετών) και του γεγονότος ότι το τελευταίο εστερείτο επαρκούς προστατευτικού καλύµµατος, το οποίο να καλύπτει τους ανωτέρω δύο ηλεκτροκινήτους δίσκους και να παρέχει έτσι αποτελεσµατική προστασία στον χειριζόµενο την µηχανή και ειδικότερα να εµποδίζει την έστω και ακούσια πρόσβαση του στην επικίνδυνη περιοχή των περιστρεφοµένων δύο δίσκων. Ότι το υφιστάµενο κάλυµµα σε σχήµα Λ κατασκευής του πατρός των δευτέρου και τρίτου των εναγοµένων είναι ηλικίας 25 ετών, τµήµα ακόµη παλαιοτέρου µηχανήµατος δεν καλύπτει όλη την επιφάνεια των περιστρεφοµένων δίσκων και χρησιµεύει περισσότερο για την προφύλαξη του εργαζοµένου από την εκτόξευση λινατικών ελαίων. Ότι επίσης στο µηχάνηµα αυτό δεν υπήρχε διακόπτης ασφαλείας, ο οποίος για την περίπτωση που θα ερχόταν ξένο σώµα σε επαφή µε τους δίσκους κοπής, έστω και µε ακούσια κίνηση του εργαζοµένου στη µηχανή, θα διέκοπτε την παροχή ρεύµατος και θα παρείχε αποτελεσµατική προστασία, κατά τα προβλεπόµενα στις προαναφερθείσες διατάξεις ως και ότι ο αναιρεσίβλητος υπέστη βαριά κάκωση του αριστερού του χεριού. Έκρινε δε ότι ο τραυµατισµός του αναιρεσιβλήτου οφείλεται στην ειδική αµέλεια της µη τηρήσεως από τους αναιρεσείοντες των ρηθέντων όρων ασφαλείας. Με την κρίση της δε αυτή η προσβαλλοµένη διέλαβε επαρκή αιτιολογίαν ως προς την αµέλειαν των αναιρεσειόντων, συνισταµένην στην µη τήρηση από αυτούς των διαγραφοµένων στον νόµον και επιβεβληµένων σε αυτούς όρων ασφαλείας των εργαζοµένων, αφού δέχεται ότι ο τραυµατισµός του αναιρεσιβλήτου οφείλεται στην µη τοποθέτηση στο ρηθέν µηχάνηµα επαρκούς προστατευτικού καλύµµατος που να εµποδίζει την επαφήν του µε τους περιστρεφοµένους δίσκους και ν` αποκλείει τον τραυµατισµόν του και δεν παρεβίασε εκ πλαγίου τις άνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, γι` αυτό και ο δεύτερος κατά το πρώτο σκέλος του, εκ του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολ, λόγος της αναιρέσεως είναι αβάσιµος και απορριπτέος. Επειδή κατά την παρ. 1 του άρθρου 262 ΚΠολ η ένσταση πρέπει να περιλαµβάνει ορισµένη αίτηση και σαφή έκθεση των γεγονότων που την θεµελιώνουν. Ειδικότερα για το ωρισµένον της εκ του άρθρου 300 ΑΚ ενστάσεως συνυπαιτιότητος του εξ αδικοπραξίας παθόντος στην επέλευση της ζηµίας ή της εκτάσεως αυτής, δεν αρκεί η απλή παράθεση πραγµατικών περιστατικών, ικανών να θεµελιώσουν πταίσµα του παθόντος, αλλ` απαιτείται και σαφής µνεία ότι ταύτα προτείνονται προς θεµελίωση της ενστάσεως αυτής, επί τω τέλει της, δια παραδοχής της, άρσεως ή µειώσεως της οφειλοµένης από τον υπαίτιον της αδικοπραξίας αποζηµιώσεως, ή προκειµένου περί επιδικάσεως χρηµατικής, λόγω ηθικής βλάβης, ικανοποιήσεως της συνεκτιµήσεως µετά των άλλων συντρεχουσών περιστάσεων και της συνυπαιτιότητος του παθόντος κατά τον προσδιορισµό του ποσού της ικανοποιήσεως. Εν προκειµένω, ως προκύπτει εκ της επισκοπήσεως των διαδικαστικών εγγράφων, οι αναιρεσείουσες διέλαβαν δια µεν των προτάσεων τους στον πρώτο βαθµό ότι το ρηθέν εργατικό ατύχηµα οφείλεται, κατά τις προς αυτούς αφηγήσεις του αναιρεσιβλήτου, εις το ότι, κατά την µεταφορά από αυτόν επεξεργασθέντος µετάλλου εκ του µηχανήµατος, εξ αιτίας αφορήτων πόνων που αισθάνθηκε, λόγω του ότι "άνοιξε-ξεκόλλησε" το κάταγµα του χεριού του, του έπεσε το µέταλλο από τα χέρια, παραπάτησε και προσπαθώντας να κρατηθεί από το τραπέζι του µηχανήµατος "έφυγε" η αριστερή του παλάµη πλάγια κάτω από τους περιστρεφόµενους δίσκους, στο διάκενο που είχε δηµιουργηθεί µετά το χαλάρωµα της τράπεζας ανάµεσα σε αυτήν και τους µεταλλικούς δίσκους, δια δε των τοιούτων ενώπιον του Εφετείου, επανέφεραν µερικώς ταύτα, διαλαβόντες, κατ` αξιολόγηση καταθέσεων του αναιρεσιβλήτου ενώπιον προ ανακριτού και

5 µάρτυρος, ότι αυτός δεν θα πάθαινε το ατύχηµα, αν δεν προσπαθούσε να στηριχθεί από το µηχάνηµα τοποθετώντας το χέρι του κάτω από τους δίσκους, χωρίς κατ` αµφοτέρας τας περιπτώσεις, να επικαλεσθούν σαφώς συνυπαιτιότητα του αναιρεσιβλήτου, θεµελιουµένη επί των περιστατικών τούτων, αλλά τοιαύτην επί ετέρων, δια την απόρριψη της σχετικής, επί των τελευταίων ερειδοµένης, ενστάσεώς τους δεν παραπονούνται µε την αναίρεση. Συνεπώς ενόψει του ότι µόνη η παράθεση των ως άνω περιστατικών δεν συνιστά παραδεκτή προβολή ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας ισχυρισµού περί συνυπαιτιότητος του αναιρεσιβλήτου, θεµελιουµένην επ` αυτών, ο δεύτερος, κατά το δεύτερον, εκ των αριθµών 19 και 8 του άρθρ. 559 ΚΠολ, σκέλος του λόγος της αναιρέσεως, δια του οποίου πλήττεται η προσβαλλοµένη δι` έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως του άρθρ. 300 Α.Κ. ως προς τοιαύτην ένσταση συνυπαιτιότητος ή µη λήψη υπόψη αυτής, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, κατ` άρθρον 562 παρ. 2 ΚΠολ. Ο αυτός λόγος της αναιρέσεως κατά το τρίτον, εκ του αρ. 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.. σκέλος του, δια του οποίου αποδίδεται στην προσβαλλοµένη έλλειψη αιτιολογίας ως προς την εκ του άρθρου 330 εδ. β` Α.Κ. αµέλεια των αναιρεσειόντων, και εντεύθεν εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής και στην οποία στήριξε την υπαιτιότητα τους από αδικοπραξία, είναι απορριπτέος ως στηριζόµενος σε εσφαλµένη προϋπόθεση, αφού η προσβαλλοµένη, ως εξ αυτής προκύπτει, στήριξε την υπαιτιότητα των αναιρεσειόντων αποκλειστικώς στην ειδική αµέλεια τα µη τηρήσεως από αυτούς όρων ασφαλείας, ενώ κατά το τέταρτον και τελευταίον, εκ της αυτής διατάξεως, σκέλος του, δια του οποίου αποδίδεται στην προσβαλλοµένη η πληµµέλεια της ανεπαρκείας αιτιολογίας ως προς το έτερον κεφάλαιο της ένδικης αγωγής που έγινε δεκτό και δη τοιαύτη ως προς τον ακριβή τρόπο και χρόνο υπολογισµού των καταβλητέων και καταβληθεισών αποδοχών του αναιρεσιβλήτου και εκ τούτου εκ πλαγίου παράβαση των διατάξεων των άρθρων 648 Α.Κ. και των από , Σ.Σ.Ε. και 44/97.Α, είναι απορριπτέος ως αόριστος, αφού δεν εκτίθενται οι επί του ζητήµατος αυτού παραδοχές της προσβαλλοµένης και σε τι συνίσταται η ανεπάρκεια αυτών. (Απορρίπτει την αίτηση της 8077/2000 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών).

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Άρειος Πάγος 703/2013 Εργατικό Ατύχημα - Αποζημίωση για ηθική βλάβη - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση Περίληψη Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Η αντέφεση στην διαδικασία των εργατικών διαφορών ασκείται παραδεκτώς και µε τις προτάσεις, εφ' όσον µέσω αυτής προσβάλλονται µόνο τα ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Νόμιμη ελάχιστη διάρκεια - H δωδεκαετής (νόμιμη) διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργατικό ατύχημα οικοδόμου κατά την ανέγερση οικοδομής.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245

Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245 www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 12 Έτος: 2013 Περίληψη: - Σύµβαση έργου. Αδικαιολόγητος

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Σώρευση αγωγών Αριθµός απόφασης: 448 - Σώρευση αγωγών στο ίδιο δικόγραφο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Έννοµο συµφέρον Αριθµός απόφασης: 1831 Έτος: 2011 - Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αγωγής. Αδικοπραξία. Έµµεση

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Αρείου Πάγου 11/2012, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 821 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Εργατικό ατύχημα κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα Περίληψη: Κληρονομική διαδοχή επί ακινήτων κατά το προ του ΑΚ δίκαιο (βυζαντινορωμαϊκό) - Αποδοχή κληρονομιάς - Αποποίηση κληρονομιάς - Συγκληρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288 www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Γεωργιάδης Απόστολος: Η διάσταση των συζύγων και το διαζύγιο από άποψη κληρονοµικού δικαίου ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1627 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Έγγραφο που έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-178

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-178 www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-178 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 275 Έτος: 2011 - Αδικοπραξία και αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-124

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-124 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-124 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Απάτη επί δικαστηρίου Αριθµός απόφασης: 991 Έτος: 2010 - Απάτη επί δικαστηρίω. Ζηµιά από κοινή πράξη περισσοτέρων.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-158

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-158 www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-158 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 829 Έτος: 2008 - Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου. ικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές.

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές. 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (Προσφυγή υπ αρίθμ.: 13251/07) ΑΠΟΦΑΣΗ (Τύποις και Ουσία) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 η Δεκεμβρίου 2014 Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1402 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Άνθιµος Απόστολος: Η έλευση ενός "Νέου" θεσµού - διαµεσολάβηση ηµοσίευση: Αρµενόπουλος, 2010, σελίδα 469

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-252

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-252 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-252 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1623 Έτος: 2012 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 ικαστικό ένσηµο και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχηµα. Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 804/2008, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 510 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-181

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-181 www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-181 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 357 - Η αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 17 Ιανουαρίου 2001, με την παρουσία και της γραμματέως Δήμητρας Φαραγγά, για να δικάσει μεταξύ:

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 17 Ιανουαρίου 2001, με την παρουσία και της γραμματέως Δήμητρας Φαραγγά, για να δικάσει μεταξύ: Αριθμός 338/2001 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Διονύσιο Κατσιρέα, Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη και Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 3/2011, Ολομ. Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 139

Αρείου Πάγου 3/2011, Ολομ. Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 139 Αρείου Πάγου 3/2011, Ολομ. Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 139 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΝΕΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ.

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Τρόπος σύναψης ασφαλιστικής σύµβασης πότε η σύµβαση θεωρείται καταρτισµένη. Πότε ο λήπτης της ασφάλισης δεσµεύεται από τους τυχόν πρόσθετους όρους, οι οποίοι τέθηκαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001 ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Μαρτίου 2011 με την εξής σύνθεση: Δ. Κωστόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-39 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-39 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-39 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αναβολή συζήτησης Αριθµός απόφασης: 202 - Αναβολή συζήτησης αίτησης αναίρεσης. - Κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις ευκαιριακά απασχολούμενων εργαζομένων στον ΟΠΑΠ, που συνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (μιας ημέρας),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Παραίτηση από το δικαίωµα της αγωγής Αριθµός απόφασης: 736 Έτος: 2011 - Παραίτηση από δικόγραφο και δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 43

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 43 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 43 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Γκούσκου Αγγέλικα: Νοµική φύση του ηλεκτρονικού εγγράφου και της ηλεκτρονικής υπογραφής κατά το Π 150/2001 και την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 [ 2 ] Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1076 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, απόφαση 47/2006 Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, ρυθμίζεται από το αρθ. 6 του ν. 2251/1994, που έχει ενσωματώσει την υπ' αριθ. 85/374/25.7. 1985 Οδηγία της ΕΟΚ για την προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 115

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 115 www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 115 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 870 Έτος: 2008 - Αθέµιτος

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409]

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Περίληψη: Τροχαίο ατύχημα - Αποζημίωση για ολική μόνιμη ανικανότητα προς εργασία - Μέλλουσα ζημία Έννοια ισόβιας

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 85

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 85 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 85 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1125 Έτος: 2011 - Αθέµιτος

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Περίληψη: Ναυτικό ατύχηµα θεωρείται και η νόσος που προήλθε ή εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε από βίαιο συµβάν κάτω από µη κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 1227/2007

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 1227/2007 ΑΠ 1227/2007 Ιατρική ευθύνη για εξ αμελείας θάνατο ασθενούς. Κατανομή βάρους απόδειξης. Ο ασθενής που υπέστη βλάβη της υγείας του από πράξεις ή παραλείψεις ομάδας ιατρών οφείλει να αποδείξει την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αριθµός απόφασης: 1654 Έτος: 2011 - Αναίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 [ 2 ] ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Schwenzer Ingeborg: Ευθύνη των µετόχων για χρέος-πρόστιµο που επιβάλλεται στην ΑΕ ηµοσίευση: ίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ * ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επίκουροι Καθηγητές Λ. Κιτσαράς Σ. Τσαντίνης 1 Η ΆΣΚΗΣΗ Ο Ματθαίος Μ. εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελλ νη 36. 562, ΣτΕ 3042/92 Ολ, 842, 1381, 2463/98, 2763/99, 2739/2000, 740/2001).

Ελλ νη 36. 562, ΣτΕ 3042/92 Ολ, 842, 1381, 2463/98, 2763/99, 2739/2000, 740/2001). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 21/29-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 212/2013 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξώδικο ή µη συµβιβασµό και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147

Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147 Αρείου Πάγου 260/2011, Τμ. Β/ΙI Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 147 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΝΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ Αν στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 364/1995 Πηγή: Ποιν. Χρ. ΜΕ'/95 σελ. 743

Αρείου Πάγου: 364/1995 Πηγή: Ποιν. Χρ. ΜΕ'/95 σελ. 743 Αρείου Πάγου: 364/1995 Πηγή: Ποιν. Χρ. ΜΕ'/95 σελ. 743 Περίληψη: Έννοια εγκλήµατος δια παραλείψεως τελουµένου. Επιβάλλεται η έρευνα της ιδιαιτέρας νοµικής υποχρεώσεως. Πηγές αυτής. Πότε υφίσταται αιτιώδης

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 1957/2006

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 1957/2006 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός αποφάσεως 1957/2006 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης από το μισθωτή σε τρίτο, με συνδυασμό εκχώρησης και αναδοχής χρέους - Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 www.inlaw.gr Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθµός απόφασης: 7968 Έτος: 2013 Περίληψη: - Ακάλυπτη επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Οκτωβρίου 2014, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει μεταξύ:

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Οκτωβρίου 2014, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει μεταξύ: (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ειδική παροχή 176 ευρώ των υπαλλήλων του Δημοσίου, νπδδ και ΟΤΑ. Υπάλληλοι που την δικαιούνται και υπό ποιες προϋποθέσεις καταβολής της. Υπάλληλοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 23.5.13 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 23.5.13 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 23.5.13 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600 FAX:2132030630

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα

Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα ΣτΕ 533/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2009 με την εξής σύνθεση: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 71

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 71 www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 71 [ 2 ] Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1676 Έτος: 2008 - Ακάλυπτη επιταγή. Αδικοπραξία. Αποζηµίωση κοµιστή λόγω της

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 27/1995 Πηγή: ΕΕ 1 (1996) σελ. 76 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Θάνατος Εργαζοµένου. Σε περίπτωση θανατηφόρου εργατικού ατυχήµατος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 1549/1993 Άρειος Πάγος

Νομολογία 1549/1993 Άρειος Πάγος Νομολογία 1549/1993 Άρειος Πάγος Υπόθεση περί ελεύθερης ένωσης Σχολιασμός:Κουτσούκος Γεώργιος ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1549.2993 (ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ) Ιστορικό Με την 287/1946 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 5124 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216

ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216 ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Σχη (ΤΧ) ε.α ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216 ΤΚ 413 34, Λάρισα Φ.900/75/21153 ΚΟΙΝ: -ΒΥ/ΓΕΣ Σ.3436 -ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ Αθήνα, 12 Νοε

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής]

ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] ΣτΕ 2516/2009 Θέμα:[Παράνομος χαρακτηρισμός διατηρητέου κτιρίου ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης οικοδομής] Περίληψη Η πράξη χαρακτηρισμού οικοδομής ως επικίνδυνα ετοιμόρροπης εκδίδεται με διαφορετική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα