Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810"

Transcript

1 Αρείου Πάγου: 1502/2001 Τµήµα Β 2 Πολιτικό Πηγή: Ε.Ε. 62/03 σελ. 810 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αγωγή µε την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη ο παθών εκ του τραυµατισµού του σε εργατικό ατύχηµα, οφειλόµενο στη µη τήρηση, από τον εργοδότη ή τους από αυτόν προστηθέντες, όρων ασφαλείας που περιγράφονται σε ισχύοντες νόµους, διατάγµατα ή κανονισµούς. Πρέπει να αναφέρει, µεταξύ άλλων και τις συνθήκες του ατυχήµατος. Η επιδίκαση της ηθικής βλάβης απόκειται στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Στοιχεία τα οποία συνεκτιµά το δικαστήριο για τον σκοπό αυτό. Για να είναι ορισµένη η αγωγή που έχει ένα τέτοιο, όπως το ανωτέρω, αίτηµα, αρκεί, σε σχέση µε το κριτήριο στοιχειό της κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης των µερών να γίνεται µνεία σ αυτήν της εν γένει κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης των µερών, όπως αυτή, κατ αρχή, εµφανίζεται στον εξωτερικό κόσµο, στον εναγόµενο δε απόκειται να προτείνει, κατ ανεπτυγµένη άρνηση και άλλα περιστατικά ως προς το εν λόγω στοιχείο, χρήσιµα για τον προσδιορισµό του ποσού της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Εργατικό ατύχηµα οφειλόµενο στη µη τήρηση από τον εργοδότη ή τους προστηθέντες του των διατάξεων οι οποίες εδικώς προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων του και η τήρησή τους επιβάλλεται στον εργοδότη. Στοιχεία που προσδιορίζουν την υπαιτιότητα του εργοδότη σε µια τέτοια περίπτωση. Ένσταση συνυπαιτιότητας του παθόντος. Για το ορισµένο αυτής απαιτείται σαφής µνεία των περιστατικών που είναι ικανά για να θεµελιώσουν το πταίσµα του τελευταίου, ώστε να µπορούν να συνεκτιµηθούν µαζί µε τις άλλες συντρέχουσες καταστάσεις κατά τον προσδιορισµό του ποσού της χρηµατικής ικανοποιήσεως τουτελευταίου. Κυριότερες διατάξεις: Ν. 551/1915 άρθρα 1, 2, 3 και 16 Α.Κ. άρθρα 300, 914 και 932. Κ.Πολ.. άρθα 111 παρ. 2, 216 παρ.1α και 262 παρ. 1 Π.δ. της 14/ άρθρο 77 Β.δ. της 24.7/ Πρόεδρος: ο αντιπρόεδρος, κ. Εµµ. αµάσκος Εισηγητής: ο αρεοπαγίτης, κ. Χρ. Μπαλντάς ικηγόροι: οι κ.κ. ηµ. Γιώτσας, Κων. Φαζάκης Κατά την έννοια του άρθρ. 562 παρ. 2 ΚΠολ, για το παραδεκτό του λόγου αναιρέσεως πρέπει ο ισχυρισµός και του οποίου στηρίζεται, έστω και αν ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, να έχει προταθεί νοµίµως ενώπιον του τελευταίου και να γίνεται επίκληση στο αναιρετήριο της προτάσεως αυτής, εκτός αν πρόκειται: α) για παράβαση που δεν µπορούσε να προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισµό που αφορά την δηµοσία τάξη. Η αοριστία του δικογράφου της αγωγής πρέπει να προτείνεται στο δικαστήριο της ουσίας για να δηµιουργηθεί λόγος αναιρέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ, δεδοµένου ότι ο σχετικός ισχυρισµός δεν είναι από εκείνους, που κατ` εξαίρεση λαµβάνονται υπόψη, χωρίς να προταθούν. Περαιτέρω για να είναι παραδεκτή, κατά τα άρθρα 111 παρ. 2 και 216 παρ. 1 α ΚΠολ, η αγωγή, µε την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης, που υπέστη ο καθών εκ του τραυµατισµού του σε εργατικό ατύχηµα, που οφείλεται στην µη τήρηση από τον εργοδότη ή τους από αυτόν προστηθέντες όρων ασφαλείας, διαγραφοµένων σε ισχύοντες νόµους, διατάγµατα ή κανονισµούς, πρέπει να αναφέρονται σε αυτήν, εκτός των άλλων και οι συνθήκες του ατυχήµατος, δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά υπό τα οποία έλαβε χώραν τούτο. Τέλος από την διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ προκύπτει ότι µε αυτή παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο της ουσία να επιδικάσει στον παθόντα εξ αδικοπραξίας εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Η επιδίκαση της ικανοποιήσεως αυτής, αφέθηκε στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο προσδιορίζει το ποσόν αυτής µετ` εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών ως προς τον βαθµό του πταίσµατος του δράστη, το είδος της προσβολής, την έκταση του άλγους του παθόντος, το τυχόν συντρέχουν πταίσµα του, την ηλικία και το φύλο αυτού, την κοινωνική και οικονοµική των µερών κατάσταση. Για το ορισµένο της διωκούσης την

2 επιδίκαση χρηµατικής λόγω ηθικής βλάβης, ικανοποιήσεως, αγωγής, αρκεί σε σχέση µε την τελευταία περίσταση η µνεία της εν γένει κοινωνικής και οικονοµικής των µερών καταστάσεως, ως κατ` αρχήν εµφανίζεται στον εξωτερικό κόσµο, στον εναγόµενο δεν απόκειται να προτείνει, κατ` ανεπτυγµένη άρνηση, και άλλα περιστατικά, ως προς το στοιχείο τούτο, χρήσιµα για τον προσδιορισµόν του ποσού της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Στην προκειµένη περίπτωση δια της ενδίκου αγωγής του αναιρεσιβλήτου, ως εκ της επισκοπήσεως αυτής προκύπτει, εκτίθενται τ` ακόλουθα. Ότι αυτός προσελήφθη την από την πρώτη των εναγόντων και ήδη αναιρεσειόντων, ανώνυµη εταιρεία, ενεργούσα δια των νοµίµων εκπροσώπων της, δευτέρου και τρίτου εξ αυτών, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, ως χειριστής µηχανήµατος κοπής µετάλλων στο εργοστάσιο επεξεργασίας, µεταποιήσεως και εµπορίας µετάλλου της πρώτης, ότι την κατά την εκτέλεση εργασίας που του είχαν αναθέσει οι δεύτερος και τρίτος των αναιρεσειόντων, υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους, και δη κατά την επεξεργασία λαµαρινών σε ειδικό µηχάνηµα, το οποίον και την λειτουργία του λεπτοµερώς περιγράφει, το αριστερό του χέρι, λόγω του ασυνήθους µεγάλου βάρους της λαµαρίνας και κυρίως της παντελούς ελλείψεως προστατευτικού καλύµµατος του µηχανήµατος, ήλθε σε επαφή µε τους περιστρεφόµενους κοπτικούς δίσκους τούτου, µε αποτέλεσµα να υποστεί ακρωτηριασµό των τεσσάρων δακτύλων και βαρειά κάκωση µυϊκής φύσεως του πέµπτου ως και ότι ο τραυµατισµός του οφείλεται σε πταίσµα των αναιρεσειόντων, της πρώτης ενεργούσης δια των νοµίµων εκπροσώπων της, δευτέρου και τρίτου αυτών, συνιστάµενου στο ότι δεν ετήρησαν τους επιβαλλοµένους από το άρθρον 77 του από Π. /τος όρους ασφαλείας και δη δεν τοποθέτησαν στο άνω µηχάνηµα ειδικό προστατευτικό κάλυµµα, το οποίον θα απέκλειε την σε κάθε περίπτωση προσέγγιση των χεριών του σε τούτο και ότι αντ` αυτού είχαν τοποθετήσει µια λαµαρίνα, που εκάλυπτε µικρό τµήµα των δίσκων που υπήρχε για να εµποδίζει την εκτόξευση λινατικού υγρού. Ζητήθηκε δε η επιδίκαση στον αναιρεσίβλητο χρηµατικής της ηθικής βλάβης που υπέστη εκ του τραυµατισµού του, ικανοποιήσεως. Ενόψει του περιεχοµένου τούτου της αγωγής, επαρκώς προσδιορίζονται οι συνθήκες, υπό τις οποίες έλαβε χώραν το εργατικό ατύχηµα και ο εξ αυτού τραυµατισµός του αναιρεσιβλήτου και γίνεται µνεία σε αυτήν της εν γένει κοινωνικής και οικονοµικής καταστάσεως των αναιρεσειόντων, δια της αναφοράς της πρώτης, ως ασκούσης την ρηθείσα επιχείρηση και των λοιπών ως νοµίµων εκπροσώπων αυτής. Συνεπώς το Εφετείον που έκρινε ωρισµένη την αγωγή, ως περιέχουσα έκθεση του, κατ` άρθρον 932 Α.Κ., απαιτουµένου για την νοµική επάρκεια αυτής στοιχείον της κοινωνικής και οικονοµικής καταστάσεως του υποχρέου καταβολής χρηµατικής, για ηθική βλάβη, ικανοποιήσεως ως και παράθεση των απαιτουµένων, για την ποσοτική επάρκεια της, συνθηκών επελεύσεως του εργατικού ατυχήµατος, ορθώς την διάταξη αυτή ερµήνευσε και εφήρµοσε και ορθώς δεν κήρυξε ακυρότητα, λόγω αοριστίας, γι` αυτό και ο πρώτος λόγος της αναιρέσεως κατά τα περί του αντιθέτου, εκ των αριθµών Ι και 14 του άρθρου 559 ΚΠολ αντιστοίχως σκέλη του, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος. Ο αυτός λόγος της αναιρέσεως κατά το, από το άρθρο 559 αρ. 1 σκέλος του, δια του οποίου προβάλλεται η αιτίαση της εσφαλµένης ερµηνείας και εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 932 Α.Κ. από την προσβαλλοµένη, ως εκ του ότι αυτή έκρινε νοµικώς επαρκή την αγωγή, κατά την περί επιδικάσεως χρηµατικής, λόγω ηθικής βλάβης, ικανοποιήσεως βάση της, αν και δεν περιείχοντο σε αυτή τα προς τούτο απαιτούµενα από την διάταξη αυτή και έτερα, πλην των παραπάνω, στοιχεία του είδους της προσβολής του παθόντος, της βαρύτητος και εκτάσεως της βλάβης του, της κοινωνικής και οικονοµικής καταστάσεως του, του βαθµού της προσβολής του, της ηλικίας και του φύλου του καθώς και του βαθµού του πταίσµατος του υπαιτίου, είναι απορριπτέος προεχόντως ως απαράδεκτος, δεδοµένου ότι, ως εκ της εφέσεως και των προτάσεων των αναιρεσειόντων ενώπιον του Εφετείου προκύπτει, εγένετο µεν ενώπιον του δικαστηρίου αυτού αναφορά της εν λόγω διατάξεως, ως απαιτούσης, κατά την ερµηνεία της, για την νοµική επάρκεια της διωκούσης χρηµατική, λόγω ηθικής βλάβης, ικανοποίηση αγωγής, την παράθεση και των στοιχείων αυτών, όχι όµως και επίκληση ότι ταύτα δεν περιείχοντο στην ένδικη αγωγή και ότι εκ τούτου αυτή ήταν αόριστη. Επίσης απορριπτέος είναι ο αυτός λόγος της αναιρέσεως, κατά το µεν εκ του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ σκέλος του, ως αόριστος, δεδοµένου ότι γίνεται µεν σε τούτο επίκληση ότι η προσβαλλοµένη έλαβε υπόψη πράγµατα µη προταθέντα,

3 πλην δεν προσδιορίζεται στο αναιρετήριο ποία τα µη προταθέντα και ληφθέντα υπόψη πράγµατα, κατά δε το εκ του αριθµού 14 του ιδίου άρθρου, τοιούτον, δια τον οποίον αποδίδεται στην αναιρεσιβαλλοµένη η πληµµέλεια της παρά τον νόµον µη κηρύξεως απαραδέκτου της αγωγής λόγω αοριστίας, κατά το κεφάλαιον της περί επιδικάσεως στον αναιρεσίβλητο διαφορών αποδοχών του, ως απαράδεκτος, αφού δεν γίνεται επίκληση στο αναιρετήριο ότι η αοριστία αυτή της αγωγής προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας. Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 932 ΑΚ και 1,2, 3 και 16 του ν. 551/1915, που κωδικοποιήθηκε µε το Β 24.7/ , συνάγεται ότι ο εξ εργατικού ατυχήµατος παθών δικαιούται την εκ του κοινού αστικού δικαίου αποζηµίωση, στην οποία και η χρηµατική ικανοποίηση της εκ του τραυµατισµού του ηθικής βλάβης, όταν το ατύχηµα οφείλεται στη µη τήρηση από τον εργοδότη ή τους από αυτόν προστηθέντες των διατάξεων οι οποίες ειδικώς προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων και η τήρησή τους επιβάλλεται στον εργοδότη. Η υπαιτιότητα του εργοδότη στην περίπτωση αυτή έγκειται στην ειδική αµέλεια της µη τηρήσεως των διαγραφοµένων και επιβεβληµένων σε αυτόν από ισχύοντες νόµους, κανονισµούς ή διατάγµατα όρων ασφαλείας των εργαζοµένων και συνεπώς το γεγονός τούτο αρκεί προς θεµελίωση της προς αποζηµίωση υποχρεώσεώς του. Περαιτέρω κατά το άρθρο 77 του Π.. 14/ «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ», σε όλες τις µηχανές κατεργασίας και τα µηχανικά εργαλεία, ακόµη και τα χειροκίνητα πρέπει οι οδοντωτοί τροχοί, οι δίσκοι τριβής, ατέρµονες, κοχλίες κλπ. να προφυλαχθούν ώστε να µην είναι δυνατόν να επέλθει τραυµατισµός των απασχολουµένων σε αυτά ή διερχοµένων εργατών. Οι µηχανές κατεργασίας εφόσον έχουν µέρη κοπτερά, περιστρεφόµενα µε ταχύτητα, όπως είναι τα µηχανικά πριόνια, ψαλίδια, κοπτήρες κλπ πρέπει να διευθετούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τους εργάτες από επαφή που προέρχεται ακόµη και από ακούσια κίνηση. Ανοίγµατα πληρώσεως ή εκκενώσεως µηχανών εις τα οποία η χρησιµοποίηση των χεριών παρουσιάζει κινδύνους από φτερά, κοχλίες, κυλίνδρους κ.λ.π. πρέπει να εξασφαλίζονται µε χοάνες, προφυλακτικές σχάρες, καλύµµατα συνδεδεµένα µε τον διακόπτη κινήσεως, ώστε κατά την λειτουργία τους να αποκλείεται η επαφή των χεριών µε τα επικίνδυνα στοιχεία. Εκ τούτων ακολουθεί ότι υφίσταται αµελής συµπεριφορά του εργοδότη και εποµένως υπαιτιότης του και ευθύνη προς αποζηµίωση του παθόντος εργαζοµένου από εργατικό ατύχηµα, όταν αυτός χρησιµοποιώντας µηχανήµατα εκ των παραπάνω δεν τηρεί τους ρηθέντες επιβεβληµένους σε αυτόν όρους ασφαλείας και δη δεν τοποθετεί σε αυτά προστατευτικά καλύµµατα ή τοποθετεί ατελή τοιαύτα, µη διασφαλίζοντα πλήρως την υγεία και σωµατική ακεραιότητα των εργαζοµένων και στην περίπτωση ακόµη της ακουσίας επαφής ων τελευταίων µε αυτά και δη τοιαύτα αποκλείοντα την επαφή των εργαζοµένων µε τα επικίνδυνα στοιχεία αυτών. Από την προσβαλλοµένη απόφαση του Εφετείου Αθηνών εγένοντο ανελέγκτως δεκτά τα ακόλουθα. Ότι ο αναιρεσίβλητος προσλήφθηκε από την πρώτη των αναιρεσειόντων, ενεργούσα δια των νοµίµων εκπροσώπων της, δευτέρου και τρίτου εξ αυτών, στην επιχείρησή της, βιοτεχνίας µεταλλικών εφαρµογών και επεξεργασίας, µεταποίησης και εµπορίας µετάλλου, µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου την ως χειριστής µηχανήµατος κοπής µετάλλου. Ότι την αν τέθηκε σε αυτόν από τους δεύτερο και τρίτο των αναιρεσειόντων, ενεργούντων ως νοµίµων εκπροσώπων της πρώτης, η κατεργασία µεταλλικών κοιλοδοκών, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως κατακόρυφα τµήµατα σε µεταλλικές πόρτες, προκειµένου να κατασκευασθεί σε αυτά το τµήµα που τοποθετείται η κλειδαριά. Ότι την εν λόγω ηµέρα ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος είναι αριστερόχειρας και είχεν προσφάτως υποστεί κάταγµα στον καρπό του αριστερού χεριού του, λόγος για τον οποίον είχε λάβει αναρρωτική άδεια που έληξε τον µήνα Οκτώβριο, άρχισε να εκτελεί την εργασία του σε ηλεκτροκίνητη µηχανή (φρέζα) η οποία αποτελείται από ένα τραπέζι διαστάσεων 100 cm Χ 50 cm, που κινείται καθέτως και οριζοντίως αποκλειστικά µε χειροκίνητο τρόπο, µε συνολική οριζόντια διαδροµή 30 cm. Επάνω από το τραπέζι περιστρέφεται άξονας που φέρει δυο µεταλλικούς, µόνιµα περιστρεφόµενους, δίσκους, καθένας από τους οποίους έχει διάµετρο 1,5 m.m. Ότι πάνω από τους µεταλλικούς αυτούς δίσκους είχε τοποθετηθεί ένα προστατευτικό µεταλλικό κάλυµµα σε σχήµα Λ, το οποίο όµως δεν παρείχε αποτελεσµατική προστασία στον χειριζόµενο την µηχανή, δηλαδή δεν απέκλειε την έστω και ακούσια επαφή των χεριών του χειριστή µε τους µεταλλικούς δίσκους, αλλά

4 χρησίµευε περισσότερο για να εµποδίζει την εκτόξευση λινατικού λαδιού. Ότι ο άξονας αυτός τίθεται σε λειτουργία από έναν ιµάντα που συνδέεται µε ένα ηλεκτρικό µοτέρ ενός ίππου (1 HP). Ακολούθως γίνεται λεπτοµερής περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του µηχανήµατος και της εργασίας του αναιρεσιβλήτου. Στην συνέχεια η προσβαλλοµένη δέχθηκε και τα εξής. Ότι την κρίσιµη ηµέρα ( ) και περί ώραν ο ανιαρεσίβλητος σε κάποια φάση της εργασίας του καθώς πήγε να τοποθετήσει στο τραπέζι της φρέζας ένα στραντζαριστό, το αριστερό του χέρι (που εκτελούσε καθήκοντα δεξιού χεριού) ήλθε σε επαφή µε τους µόνιµα περιστρεφοµένους δίσκους µε αποτέλεσµα ν` ακρωτηριαστούν µερικώς ο δείκτης, ο µέσος και ο παράµεσος και πλήρως το µικρότερο δάκτυλο. Ότι τούτο συνέβη το µεν γιατί το αριστερό του χέρι λόγω του κατάγµατος έγειρε από το βάρος του στραντζαριστού καθώς το τοποθετούσε στην µηχανή και έτσι ήλθε σε επαφή µε τους δίσκους, το δε λόγω παλαιότητας του µηχανήµατος (ηλικίας άνω των 25 ετών) και του γεγονότος ότι το τελευταίο εστερείτο επαρκούς προστατευτικού καλύµµατος, το οποίο να καλύπτει τους ανωτέρω δύο ηλεκτροκινήτους δίσκους και να παρέχει έτσι αποτελεσµατική προστασία στον χειριζόµενο την µηχανή και ειδικότερα να εµποδίζει την έστω και ακούσια πρόσβαση του στην επικίνδυνη περιοχή των περιστρεφοµένων δύο δίσκων. Ότι το υφιστάµενο κάλυµµα σε σχήµα Λ κατασκευής του πατρός των δευτέρου και τρίτου των εναγοµένων είναι ηλικίας 25 ετών, τµήµα ακόµη παλαιοτέρου µηχανήµατος δεν καλύπτει όλη την επιφάνεια των περιστρεφοµένων δίσκων και χρησιµεύει περισσότερο για την προφύλαξη του εργαζοµένου από την εκτόξευση λινατικών ελαίων. Ότι επίσης στο µηχάνηµα αυτό δεν υπήρχε διακόπτης ασφαλείας, ο οποίος για την περίπτωση που θα ερχόταν ξένο σώµα σε επαφή µε τους δίσκους κοπής, έστω και µε ακούσια κίνηση του εργαζοµένου στη µηχανή, θα διέκοπτε την παροχή ρεύµατος και θα παρείχε αποτελεσµατική προστασία, κατά τα προβλεπόµενα στις προαναφερθείσες διατάξεις ως και ότι ο αναιρεσίβλητος υπέστη βαριά κάκωση του αριστερού του χεριού. Έκρινε δε ότι ο τραυµατισµός του αναιρεσιβλήτου οφείλεται στην ειδική αµέλεια της µη τηρήσεως από τους αναιρεσείοντες των ρηθέντων όρων ασφαλείας. Με την κρίση της δε αυτή η προσβαλλοµένη διέλαβε επαρκή αιτιολογίαν ως προς την αµέλειαν των αναιρεσειόντων, συνισταµένην στην µη τήρηση από αυτούς των διαγραφοµένων στον νόµον και επιβεβληµένων σε αυτούς όρων ασφαλείας των εργαζοµένων, αφού δέχεται ότι ο τραυµατισµός του αναιρεσιβλήτου οφείλεται στην µη τοποθέτηση στο ρηθέν µηχάνηµα επαρκούς προστατευτικού καλύµµατος που να εµποδίζει την επαφήν του µε τους περιστρεφοµένους δίσκους και ν` αποκλείει τον τραυµατισµόν του και δεν παρεβίασε εκ πλαγίου τις άνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, γι` αυτό και ο δεύτερος κατά το πρώτο σκέλος του, εκ του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολ, λόγος της αναιρέσεως είναι αβάσιµος και απορριπτέος. Επειδή κατά την παρ. 1 του άρθρου 262 ΚΠολ η ένσταση πρέπει να περιλαµβάνει ορισµένη αίτηση και σαφή έκθεση των γεγονότων που την θεµελιώνουν. Ειδικότερα για το ωρισµένον της εκ του άρθρου 300 ΑΚ ενστάσεως συνυπαιτιότητος του εξ αδικοπραξίας παθόντος στην επέλευση της ζηµίας ή της εκτάσεως αυτής, δεν αρκεί η απλή παράθεση πραγµατικών περιστατικών, ικανών να θεµελιώσουν πταίσµα του παθόντος, αλλ` απαιτείται και σαφής µνεία ότι ταύτα προτείνονται προς θεµελίωση της ενστάσεως αυτής, επί τω τέλει της, δια παραδοχής της, άρσεως ή µειώσεως της οφειλοµένης από τον υπαίτιον της αδικοπραξίας αποζηµιώσεως, ή προκειµένου περί επιδικάσεως χρηµατικής, λόγω ηθικής βλάβης, ικανοποιήσεως της συνεκτιµήσεως µετά των άλλων συντρεχουσών περιστάσεων και της συνυπαιτιότητος του παθόντος κατά τον προσδιορισµό του ποσού της ικανοποιήσεως. Εν προκειµένω, ως προκύπτει εκ της επισκοπήσεως των διαδικαστικών εγγράφων, οι αναιρεσείουσες διέλαβαν δια µεν των προτάσεων τους στον πρώτο βαθµό ότι το ρηθέν εργατικό ατύχηµα οφείλεται, κατά τις προς αυτούς αφηγήσεις του αναιρεσιβλήτου, εις το ότι, κατά την µεταφορά από αυτόν επεξεργασθέντος µετάλλου εκ του µηχανήµατος, εξ αιτίας αφορήτων πόνων που αισθάνθηκε, λόγω του ότι "άνοιξε-ξεκόλλησε" το κάταγµα του χεριού του, του έπεσε το µέταλλο από τα χέρια, παραπάτησε και προσπαθώντας να κρατηθεί από το τραπέζι του µηχανήµατος "έφυγε" η αριστερή του παλάµη πλάγια κάτω από τους περιστρεφόµενους δίσκους, στο διάκενο που είχε δηµιουργηθεί µετά το χαλάρωµα της τράπεζας ανάµεσα σε αυτήν και τους µεταλλικούς δίσκους, δια δε των τοιούτων ενώπιον του Εφετείου, επανέφεραν µερικώς ταύτα, διαλαβόντες, κατ` αξιολόγηση καταθέσεων του αναιρεσιβλήτου ενώπιον προ ανακριτού και

5 µάρτυρος, ότι αυτός δεν θα πάθαινε το ατύχηµα, αν δεν προσπαθούσε να στηριχθεί από το µηχάνηµα τοποθετώντας το χέρι του κάτω από τους δίσκους, χωρίς κατ` αµφοτέρας τας περιπτώσεις, να επικαλεσθούν σαφώς συνυπαιτιότητα του αναιρεσιβλήτου, θεµελιουµένη επί των περιστατικών τούτων, αλλά τοιαύτην επί ετέρων, δια την απόρριψη της σχετικής, επί των τελευταίων ερειδοµένης, ενστάσεώς τους δεν παραπονούνται µε την αναίρεση. Συνεπώς ενόψει του ότι µόνη η παράθεση των ως άνω περιστατικών δεν συνιστά παραδεκτή προβολή ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας ισχυρισµού περί συνυπαιτιότητος του αναιρεσιβλήτου, θεµελιουµένην επ` αυτών, ο δεύτερος, κατά το δεύτερον, εκ των αριθµών 19 και 8 του άρθρ. 559 ΚΠολ, σκέλος του λόγος της αναιρέσεως, δια του οποίου πλήττεται η προσβαλλοµένη δι` έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως του άρθρ. 300 Α.Κ. ως προς τοιαύτην ένσταση συνυπαιτιότητος ή µη λήψη υπόψη αυτής, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, κατ` άρθρον 562 παρ. 2 ΚΠολ. Ο αυτός λόγος της αναιρέσεως κατά το τρίτον, εκ του αρ. 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.. σκέλος του, δια του οποίου αποδίδεται στην προσβαλλοµένη έλλειψη αιτιολογίας ως προς την εκ του άρθρου 330 εδ. β` Α.Κ. αµέλεια των αναιρεσειόντων, και εντεύθεν εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής και στην οποία στήριξε την υπαιτιότητα τους από αδικοπραξία, είναι απορριπτέος ως στηριζόµενος σε εσφαλµένη προϋπόθεση, αφού η προσβαλλοµένη, ως εξ αυτής προκύπτει, στήριξε την υπαιτιότητα των αναιρεσειόντων αποκλειστικώς στην ειδική αµέλεια τα µη τηρήσεως από αυτούς όρων ασφαλείας, ενώ κατά το τέταρτον και τελευταίον, εκ της αυτής διατάξεως, σκέλος του, δια του οποίου αποδίδεται στην προσβαλλοµένη η πληµµέλεια της ανεπαρκείας αιτιολογίας ως προς το έτερον κεφάλαιο της ένδικης αγωγής που έγινε δεκτό και δη τοιαύτη ως προς τον ακριβή τρόπο και χρόνο υπολογισµού των καταβλητέων και καταβληθεισών αποδοχών του αναιρεσιβλήτου και εκ τούτου εκ πλαγίου παράβαση των διατάξεων των άρθρων 648 Α.Κ. και των από , Σ.Σ.Ε. και 44/97.Α, είναι απορριπτέος ως αόριστος, αφού δεν εκτίθενται οι επί του ζητήµατος αυτού παραδοχές της προσβαλλοµένης και σε τι συνίσταται η ανεπάρκεια αυτών. (Απορρίπτει την αίτηση της 8077/2000 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών).

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Περίληψη: Οι παθόντες από εργατικό ατύχηµα δικαιούνται να ασκήσουν την από το κοινό αστικό δίκαιο αξίωση αποζηµιώσεως, εφ'

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330

Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330 Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330 Εργατικό ατύχημα και χρηματική ικανοποίηση Επί εργατικού ατυχήματος μπορεί το δικαστήριο να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα. Πταίσµα Εργοδότη. Θάνατος Μισθωτού. Ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Άρειος Πάγος 703/2013 Εργατικό Ατύχημα - Αποζημίωση για ηθική βλάβη - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση Περίληψη Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Αρείου Πάγου 963/2007, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 67/2008, σελ. 1306 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Εργατικό ατύχημα. Θεωρείται και ο θάνατος ή ο τραυματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 52/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η απαλλαγή του εργοδότη όταν ο παθών είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, καλύπτει και την περίπτωση της "ειδικής αμελείας", δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1107/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/, ΕΕΔ τομος 72/2013 σελ. 437 Προσβολή προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνχωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273

Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Εφετείο Αθηνών: 3553/1994 Πηγή: ΕΕργ / Τοµ.55 ος 1996, σελ. 273 Η αντέφεση στην διαδικασία των εργατικών διαφορών ασκείται παραδεκτώς και µε τις προτάσεις, εφ' όσον µέσω αυτής προσβάλλονται µόνο τα ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Αρείου Πάγου: 1481/2006, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 66/07, σελ. 606 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Εργατικό ατύχημα. Όταν ο παθών εξ αυτού, υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., τότε ο εργοδότης

Διαβάστε περισσότερα

ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσµα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη

ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης, το συντρέχον πταίσµα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη Εφετείου Θεσσαλονίκης: 2267/2003 Πηγή: ΑΡΜ 2003 σελ. 1292 Εργατικό ατύχηµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη επί εργατικού ατυχήµατος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Νόμιμη ελάχιστη διάρκεια - H δωδεκαετής (νόμιμη) διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αρείου Πάγου: 1438/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Εργατικό ατύχημα εργαζόμενου υπαγομένου στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Απαλλαγή του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 24/2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1 Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 24/2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 24/2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1 Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Εμμανουήλ Δαμάσκο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος του Αντιπροέδρου), Χρήστο Παληοκώστα, Λουκά Λυμπερόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 81/2013 Πηγή: Θέμα Περίληψη

Αρείου Πάγου 81/2013 Πηγή: Θέμα Περίληψη Αρείου Πάγου 81/2013 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_display.asp?cd=k2gis6yol4dwra3cv SDHLDE8AWCASL&apof=81_2013 http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16484

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Φεβρουαρίου 2013, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Φεβρουαρίου 2013, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 703/2013 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση ατυχήµατος που έγινε έπειτα από βίαιο συµβάν κατά την παροχή εξαρτηµένης

Σε περίπτωση ατυχήµατος που έγινε έπειτα από βίαιο συµβάν κατά την παροχή εξαρτηµένης Άρειος Πάγος 1158/2012 Σε περίπτωση ατυχήµατος που έγινε έπειτα από βίαιο συµβάν κατά την παροχή εξαρτηµένης εργασίας ή εξ αφορµής αυτής, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζηµίωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ Αρείου Πάγου 1530/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1392 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ Πρόστηση εργολάβου επί μισθώσεως έργου και προσωπική κράτηση προστήσαντος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245

Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245 www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 12 Έτος: 2013 Περίληψη: - Σύµβαση έργου. Αδικαιολόγητος

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργατικό ατύχημα οικοδόμου κατά την ανέγερση οικοδομής.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηλία Γιαννακάκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Θεμέλη,

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηλία Γιαννακάκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Θεμέλη, Αριθμός 872/2009 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηλία Γιαννακάκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Θεμέλη, Ειρήνη Αθανασίου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Σώρευση αγωγών Αριθµός απόφασης: 448 - Σώρευση αγωγών στο ίδιο δικόγραφο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ:

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ: ΑΡΙΘΜΟΣ 424/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Ζώη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, Δημητρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-226

Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-226 www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-226 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1378 Έτος: 2011 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Περιορισµός αιτήµατος αγωγής Αριθµός απόφασης: 1670 - Περιορισµός καταψηφιστικού αιτήµατος σε αναγνωριστικό.

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοτραυματισμός εργατικό ατύχημα. Υποχρέωση απασχολήσεως.

Αυτοτραυματισμός εργατικό ατύχημα. Υποχρέωση απασχολήσεως. Αρείου Πάγου 998/2012 Τμ. Β1 Πηγή: ΔΕΝ 69/2013, σελ. 315 Αυτοτραυματισμός εργατικό ατύχημα. Υποχρέωση απασχολήσεως. Έννοια «εργατικού ατυχήματος» και σχετικές αξιώσεις - Περίπτωση καθαρίστριας στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Αρείου Πάγου 11/2012, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 821 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Εργατικό ατύχημα κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογίας επάρκεια, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας.

Αιτιολογίας επάρκεια, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας. Αρείου Πάγου 1989/2008 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_display.asp?cd=8zxtk6eu6yi8bmz7rhpu TmH2f8qoFo&apof=1989_2008 Θέμα Αιτιολογίας επάρκεια, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία,

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 2209/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1238

Εφετείο Θεσσαλονίκης: 2209/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1238 Εφετείο Θεσσαλονίκης: 2209/1999 Πηγή: Αρµενόπουλος 1999, σελ. 1238 Εργατικό ατύχηµα. Έννοια. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Το πταίσµα του εργοδότη µπορεί να συνίσταται στη µη τήρηση των ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα Περίληψη: Κληρονομική διαδοχή επί ακινήτων κατά το προ του ΑΚ δίκαιο (βυζαντινορωμαϊκό) - Αποδοχή κληρονομιάς - Αποποίηση κληρονομιάς - Συγκληρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: RS1Z276QLISKBX1JD3U&apof=1244_2014

Πηγή:  RS1Z276QLISKBX1JD3U&apof=1244_2014 Αρείου Πάγου 1244/2014 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_display.asp?cd=qy9gpultxov RS1Z276QLISKBX1JD3U&apof=1244_2014 Θέμα Εργατικό ατύχημα, Χρηματική ικανοποίηση. Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Έννοµο συµφέρον Αριθµός απόφασης: 1831 Έτος: 2011 - Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αγωγής. Αδικοπραξία. Έµµεση

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος 175/2013 Εργασία και έκτη ημέρα την εβδομάδα σε επιχειρήσεις με καθεστώς πενθήμερης εργασίας

Άρειος Πάγος 175/2013 Εργασία και έκτη ημέρα την εβδομάδα σε επιχειρήσεις με καθεστώς πενθήμερης εργασίας Άρειος Πάγος 175/2013 Εργασία και έκτη ημέρα την εβδομάδα σε επιχειρήσεις με καθεστώς πενθήμερης εργασίας Περίληψη Αν ο μισθωτός εργάστηκε, σε επιχείρηση που εφαρμόζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-76 [ 2 ]

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-76 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-76 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αοριστία λόγων αναίρεσης Αριθµός απόφασης: 387 Έτος: 2012 - Αοριστία λόγων αναίρεσης. Έλλειψη νόµιµη

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397

Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Εφετείου Θεσσαλονίκης: 1014/1996 Πηγή: Επιθ.Εργ. ικ. 56/97 σ. 570,.Ε.Ν 54/98 σ. 952,.Ε.Ε. 4/97, σ. 397 Ως ατύχηµα επελθόν µε αφορµή την παροχη της εργασίας (δηλ. ως εργατικό ατύχηµα) θεωρείται και εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1419/2005 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1 Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1419/2005 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1419/2005 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1 Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Θεόδωρο Αποστολόπουλο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος του Αντιπροέδρου), Ιωάννη Δαβίλλα, Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288 www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Γεωργιάδης Απόστολος: Η διάσταση των συζύγων και το διαζύγιο από άποψη κληρονοµικού δικαίου ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Β. Θάνου-Χριστοφίλου, Αντιπρόεδρος ΑΠ. Εισηγητής: Π. Χατζηπαναγιώτης. ικηγόροι: Ι. Αρνέλλος, Γ. Πέτρου

Πρόεδρος: Β. Θάνου-Χριστοφίλου, Αντιπρόεδρος ΑΠ. Εισηγητής: Π. Χατζηπαναγιώτης. ικηγόροι: Ι. Αρνέλλος, Γ. Πέτρου 1 of 8 Πρόεδρος: Β. Θάνου-Χριστοφίλου, Αντιπρόεδρος ΑΠ Εισηγητής: Π. Χατζηπαναγιώτης ικηγόροι: Ι. Αρνέλλος, Γ. Πέτρου Προϋποθέσεις καταγγελίας ασφαλιστικής σύμβασης από τον ασφαλιστή. Ισχύς έναντι τρίτων.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-123 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αρβανιτάκης Πάρις: Η προβολή των πραγµατικών ισχυρισµών κατά τη διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ]

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Γενικά ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθµός απόφασης: 190 Έτος: 2009 - Συνεκδίκαση περισοτέρων αγωγών.αν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063

Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063 Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα υπάρχει όχι µόνο όταν ο θάνατος ή η ανικανότητα προς εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-123 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αριθµός απόφασης: 945 - Αίτηση αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930

Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος: 80/91 Πηγή: ΕΝ 48/92 σελ. 930 Όταν το εργατικό ατύχηµα οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή του προστηθέντος, ανεξαρτήτως της οφειλοµένης ή µη αποζηµιώσεως, υπάρχει και

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 408/2003, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 63/2004 σελ. 917, ΔΕΕ 9/2003 σελ. 1257, Ελλ. Δικ. 44 σελ. 1609, Χρ.Ι.Δ σελ. 657

Αρείου Πάγου 408/2003, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 63/2004 σελ. 917, ΔΕΕ 9/2003 σελ. 1257, Ελλ. Δικ. 44 σελ. 1609, Χρ.Ι.Δ σελ. 657 Αρείου Πάγου 408/2003, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 63/2004 σελ. 917, ΔΕΕ 9/2003 σελ. 1257, Ελλ. Δικ. 44 σελ. 1609, Χρ.Ι.Δ. 2003 σελ. 657 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΘΑΝΟΝΤΟΣ Εργατικό ατύχημα κατά το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 115/2012 (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: 6YOVWTBBK3T4&apof=115_2012

Αρείου Πάγου 115/2012 (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή:  6YOVWTBBK3T4&apof=115_2012 Αρείου Πάγου 115/2012 (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_display.asp?cd=vdni6uf27xyctv46of 6YOVWTBBK3T4&apof=115_2012 ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Βασίλειο Φούκα, Προεδρεύοντα

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-158

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-158 www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-158 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 829 Έτος: 2008 - Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου. ικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-178

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-178 www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-178 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 275 Έτος: 2011 - Αδικοπραξία και αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ικαστηρίου. Προεδρεύων: Σ. ΣΩΚΡΑΤΕΙ ΗΣ Εισηγητής: Σ. ΜΑΤΘΙΑΣ ικηγόροι: Ι. Σταµούλης, Η. Παπαθανασίου, Λ. Σινανιώτης, Σ. εληκωστόπουλος.

Απόφαση ικαστηρίου. Προεδρεύων: Σ. ΣΩΚΡΑΤΕΙ ΗΣ Εισηγητής: Σ. ΜΑΤΘΙΑΣ ικηγόροι: Ι. Σταµούλης, Η. Παπαθανασίου, Λ. Σινανιώτης, Σ. εληκωστόπουλος. Αρείου Πάγου: 523/1995 (Τµ. Α') Πηγή: Νοµικό Βήµα, τοµ. 45/97 σελ.966 Περίληψη: Προθεσµία άσκησης πρόσθετων λόγων αναιρέσεως. Συνυπολογισµός ζηµίας και κέρδους. Αναιρετικός λόγος από το άρθρο 559 αρ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός εργασίας ως εξαρτημένης. Προϋποθέσεις - Μίσθωση έργου και έλλειψη εξαρτήσεων από τον κύριο του έργου.

Χαρακτηρισμός εργασίας ως εξαρτημένης. Προϋποθέσεις - Μίσθωση έργου και έλλειψη εξαρτήσεων από τον κύριο του έργου. Άρειος Πάγος 372/2014 Χαρακτηρισμός εργασίας ως εξαρτημένης. Προϋποθέσεις - Μίσθωση έργου και έλλειψη εξαρτήσεων από τον κύριο του έργου. Περίληψη Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648 και 652

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1627 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Έγγραφο που έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 1620/2009 (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή: 7S9UVMCZOXILN&apof=1620_2009

Αρείου Πάγου 1620/2009 (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή:  7S9UVMCZOXILN&apof=1620_2009 Αρείου Πάγου 1620/2009 (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_display.asp?cd=oyeolneuzy4z1syoh 7S9UVMCZOXILN&apof=1620_2009 Θέμα Αιτιολογίας επάρκεια, Ακυρότητα απόλυτη, Ανθρωποκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 6 Μαΐου 2014, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 6 Μαΐου 2014, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Άρειος Πάγος 1253/2014 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr, ΕΕΔ Τόμος 74/2015, σελ. 1159 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ανδρέα Δουλγεράκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034

Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης: 15260/97 Πηγή:.Ε.Ν. 53/1997 τεύχος 1275, σελ. 1034 ικαστικό ένσηµο και αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από εργατικό ατύχηµα. Κατά το

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-64 [ 2 ]

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-64 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-64 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Περιορισµός αιτήµατος αγωγής Αριθµός απόφασης: 1520 Έτος: 2010 - Περιορισµός στο πρωτοδικείο της καταψηφιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1402 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές.

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές. 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (Προσφυγή υπ αρίθμ.: 13251/07) ΑΠΟΦΑΣΗ (Τύποις και Ουσία) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 η Δεκεμβρίου 2014 Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-252

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-252 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-252 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1623 Έτος: 2012 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-124

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-124 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-124 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Απάτη επί δικαστηρίου Αριθµός απόφασης: 991 Έτος: 2010 - Απάτη επί δικαστηρίω. Ζηµιά από κοινή πράξη περισσοτέρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 804/2008, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 510 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01-02/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 01-02/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-123 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αοριστία λόγων αναίρεσης Αριθµός απόφασης: 534 Έτος: 2006 - Αοριστία λόγων αναίρεσης. - Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016 Αθήνα, 16-06-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/3027-2/16-06-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-89 [ 2 ]

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-89 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-89 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Μεταβολή της βάσης της αγωγής Αριθµός απόφασης: 43 - Απαράδεκτο µεταβολής βάσης της αγωγής. Όροι αµοιβής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 10/2016 ΠΛΗΡΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 10/2016 ΠΛΗΡΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Όταν εκδίδεται από τη ιοίκηση πράξη βλαπτική, για τον ανάδοχο, αυτός οφείλει, επί ποινή απαραδέκτου, πρώτα να ακολουθήσει την προβλεπόµενη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1030 Ετος: Περίληψη

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1030 Ετος: Περίληψη ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Περίληψη ικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1030 Ετος: 2001 Προστασία καταναλωτών - Ενωση καταναλωτών - Συλλογική αγωγή - Ασφαλιστική εταιρεία - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-181

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-181 www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-181 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 357 - Η αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 17 Ιανουαρίου 2001, με την παρουσία και της γραμματέως Δήμητρας Φαραγγά, για να δικάσει μεταξύ:

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 17 Ιανουαρίου 2001, με την παρουσία και της γραμματέως Δήμητρας Φαραγγά, για να δικάσει μεταξύ: Αριθμός 338/2001 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Διονύσιο Κατσιρέα, Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη και Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1369/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α2' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1369/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α2' Πολιτικό Τμήμα Απόφαση 1369 / 2011 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1369/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ρένα Ασημακοπούλου, Αντιπρόεδρο, Αθανάσιο Κουτρομάνο, Χρυσόστομο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001 ΑΠ 296/2001 Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Μονομερής αναπροσαρμογή τιμολογίων. Περιορισμός δυνατότητας συνδρομητή να καταγγείλει τη σύμβαση. Καταβολή υπέρμετρων εγγυήσεων. Καταχρηστικότητα όρων. Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1-4, 4 παρ. 1 α, 6 παρ. 1, 12παρ.1, 13 παρ. 1, 2 και 3,

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1-4, 4 παρ. 1 α, 6 παρ. 1, 12παρ.1, 13 παρ. 1, 2 και 3, Αριθμός 537/2010 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές:Δημήτριο Δαλιάνη, Αντιπρόεδρο, Ιωάννη Ιωαννίδη, Χαράλαμπο Ζώη, Αθανάσιο Κουτρομάνο και Χρυσόστομο Ευαγγέλου,

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Άνθιµος Απόστολος: Η έλευση ενός "Νέου" θεσµού - διαµεσολάβηση ηµοσίευση: Αρµενόπουλος, 2010, σελίδα 469

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα