Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)"

Transcript

1 Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες, ράφια, ερµάρια...) µε πολύ διαφορετικές χρήσεις (για σχολεία, γραφεία, κουζίνες, λουτρά, εξωτερικούς χώρους, ειδικές χρήσεις, κ.λπ.). Τα προτεινόµενα κριτήρια καλύπτουν: Έπιπλα εσωτερικού χώρου. Περιλαµβάνουν έπιπλα εσωτερικού χώρου για επιχειρηµατικούς σκοπούς, π.χ. γραφεία και σχολεία, καθώς επίσης για οικιακούς σκοπούς. Περιλαµβάνουν όλα τα ανεξάρτητα ή εντοιχισµένα έπιπλα, τα οποία χρησιµοποιούνται από τους ανθρώπους για να αποθηκεύουν, να κρεµούν, να ξαπλώνουν, να κάθονται, να εργάζονται και να τρώνε. Εντούτοις, δεν περιλαµβάνουν οικοδοµικά προϊόντα (παραδείγµατος χάριν, σκαλιά, τοίχοι, καλούπια, πλαίσια), εξοπλισµό υγιεινής, χαλιά, υφάσµατα, είδη γραφείου, και άλλα προϊόντα των οποίων ο πρωταρχικός σκοπός δεν είναι να λειτουργούν ως έπιπλα. Έπιπλα εξωτερικού χώρου. Περιλαµβάνουν κυρίως παγκάκια, τραπέζια και καρέκλες, εξαιρουµένων άλλων προϊόντων, των οποίων ο πρωταρχικός σκοπός δεν είναι να λειτουργούν ως έπιπλα (όπως οδικός φωτισµός, χώροι στάθµευσης ποδηλάτων, χώροι παιχνιδιού, κ.λπ.). Τα προτεινόµενα κριτήρια βασίζονται σε υφιστάµενες πηγές οικολογικού σήµατος. Τα προτεινόµενα κριτήρια επικεντρώνονται στα υλικά που χρησιµοποιούνται συνήθως στην παραγωγή επίπλων: ξύλο και υλικά µε βάση το ξύλο, µέταλλα, πλαστικά, υλικά γεµίσµατος και κλωστοϋφαντουργικά είδη. Προτείνονται, επίσης, κριτήρια για υλικά επικάλυψης και συγκολλητικές ύλες/κόλλες που χρησιµοποιούνται στη συναρµολόγηση του προϊόντος, καθώς επίσης για συσκευασίες. 2 Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Εκπαιδευτικό Βοήθηµα Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ενότητα 3: Συστάσεις αγοράς 1

2 Επίπτωση Απώλεια βιοποικιλότητας, διάβρωση και υποβάθµιση του εδάφους ως αποτέλεσµα της αλόγιστης δασικής διαχείρισης και της παράνοµης υλοτοµίας Επιπτώσεις στα τοπία λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων Εξάντληση των πόρων µε τη χρήση µη ανανεώσιµων πόρων όπως µέταλλα και πετρέλαιο/φυσικό αέριο για πλαστικά Εκποµπές CO² και άλλες εκποµπές ως αποτέλεσµα της κατανάλωσης ενέργειας στην παραγωγή διαφόρων υλικών Ευτροφισµός των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ως αποτέλεσµα της χρήσης επικίνδυνων ουσιών που είναι δυνατόν να απελευθερωθούν κατά την παραγωγή, χρήση ή απόρριψη, εκποµπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) ως αποτέλεσµα της χρήσης οργανικών διαλυτών Απόβλητα και απορρίµµατα συσκευασίας λόγω των συσκευασιών και της πρόωρης αντικατάστασης των επίπλων εξαιτίας έλλειψης δυνατότητας επισκευής, χαµηλής αντοχής, εργονοµίας ή επίπλων που δεν είναι κατάλληλα για το συγκεκριµένο σκοπό Προσέγγιση Προµήθεια ξυλείας από δάση που συνιστούν το αντικείµενο νόµιµης και αειφόρου διαχείρισης Χρήση υλικών φτιαγµένων εν µέρει ή εξολοκλήρου από ανακυκλωµένα υλικά και/ή ανανεώσιµα υλικά (όπως ξύλο) Περιορισµός της περιεκτικότητας σε οργανικούς διαλύτες και των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων των προϊόντων, συγκολλητικών υλών και ουσιών επεξεργασίας επιφανειών Αποφυγή ορισµένων επικίνδυνων ουσιών στην παραγωγή υλικών και στην επεξεργασία επιφανειών ιασφάλιση ανακυκλωσιµότητας και δυνατότητας διαχωρισµού των υλικών συσκευασίας και των εξαρτηµάτων των επίπλων, και χρήση υλικών συσκευασίας µε βάση ανανεώσιµες πρώτες ύλες Προµήθεια ανθεκτικών, κατάλληλων για χρήση, εργονοµικών, εύκολων στην αποσυναρµολόγηση, επισκευάσιµων και ανακυκλώσιµων επίπλων 3 Έπιπλα Κριτήρια Π Σ 3.1. Έπιπλα - Στοιχειώδη κριτήρια Π Σ Έπιπλα Αντικείµενο Αγορά επίπλων παραγόµενων µε υλικά και διαδικασίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Προδιαγραφές Εκπαιδευτικό Βοήθηµα Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ενότητα 3: Συστάσεις αγοράς 2

3 Ξύλο και υλικά µε βάση το ξύλο 1. Όλα τα ξύλα και τα υλικά µε βάση το ξύλο πρέπει να προέρχονται από νοµίµως υλοτοµηµένη ξυλεία. Εξακρίβωση: Πιστοποιητικά διαδικασιών σύνδεσης της πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν (chain of custody) για το πιστοποιηµένο ως FSC 1, PEFC 2 ξύλο ή κάθε άλλο ισοδύναµο αποδεικτικό µέσο γίνονται δεκτά ως απόδειξη της συµµόρφωσης. Η νόµιµη προέλευση του ξύλου µπορεί, επίσης, να αποδειχθεί µε εφαρµοζόµενο σύστηµα εντοπισµού. Αυτά τα εθελοντικά συστήµατα είναι δυνατόν να έχουν πιστοποίηση από τρίτο φορέα, συχνά στο πλαίσιο του ISO 9000 και/ή του ISO ή του συστήµατος διαχείρισης EMAS. Εάν το ξύλο προέρχεται από χώρα η οποία έχει υπογράψει εθελοντική συµφωνία εταιρικής σχέσης (VPA) µε την ΕΕ, η άδεια FLEGT χρησιµεύει ως απόδειξη της νοµιµότητας 3. Προκειµένου για µη πιστοποιηµένο ξύλο, οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν τους τύπους (τα είδη), τις ποσότητες και τις προελεύσεις του ξύλου που χρησιµοποιείται στην παραγωγή, και να υποβάλουν δήλωση της νοµιµότητάς τους. Συνεπώς, απαιτείται η δυνατότητα εντοπισµού του ξύλου σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής από το δάσος µέχρι το προϊόν. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν τα παρεχόµενα αποδεικτικά στοιχεία δεν κρίνονται επαρκή για να αποδείξουν τη συµµόρφωση µε τις προβλεπόµενες τεχνικές προδιαγραφές, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητήσουν από τους προµηθευτές περαιτέρω διευκρινίσεις ή αποδείξεις. Πλαστικά µέρη 2. Όλα τα πλαστικά µέρη 50g πρέπει να φέρουν επισήµανση ανακύκλωσης σύµφωνα µε το ISO ή ισοδύναµο πρότυπο και δεν επιτρέπεται να περιέχουν προσθήκες άλλων υλικών που ενδέχεται να παρεµποδίσουν την ανακύκλωσή τους. Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν περιγραφή των πλαστικών υλικών που περιέχονται και των χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων, του τρόπου επισήµανσης και του τρόπου µε τον οποίο προσκολλώνται µεταξύ τους ή µε άλλα υλικά. Τα προϊόντα που φέρουν οικολογικό σήµα τύπου I, το οποίο ικανοποιεί τα επιλεγµένα κριτήρια, θεωρείται ότι συµµορφώνονται. Επικάλυψη επιφανειών ξύλου, πλαστικών και/ή µεταλλικών µερών 3. Τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την επικάλυψη επιφανειών δεν επιτρέπεται: - Να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ταξινοµηµένες σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/EΚ ως καρκινογόνες (R40, R45, R49), επιβλαβείς για το αναπαραγωγικό σύστηµα (R60, R61, R62, R63), µεταλλαξιογόνες (R46, R68), τοξικές (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), αλλεργιογενείς όταν εισπνέονται (R42) ή επιβλαβείς για το περιβάλλον (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), προκαλούν κληρονοµικές γενετικές βλάβες (R46), κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία ύστερα από παρατεταµένη έκθεση (R48), πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων (R68). 1 FSC (Συµβούλιο ιαχείρισης ασών): 2 PEFC (Πρόγραµµα Υποστήριξης της ασικής Πιστοποίησης): 3 Το σχέδιο δράσης FLEGT (Επιβολή της ασικής Νοµοθεσίας, ιακυβέρνηση και Εµπόριο) εγκρίθηκε από την ΕΕ το Το σχέδιο δράσης προτείνει µια σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτοµίας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Το σχέδιο προβλέπει ένα σύστηµα αδειών ξυλείας που αποβλέπει στην εγγύηση της νοµιµότητας των εισαγόµενων προϊόντων ξυλείας. Για την απόκτηση της άδειας απαιτείται η υπογραφή εθελοντικών συµφωνιών εταιρικής σχέσης (VPA) µεταξύ των χωρών παραγωγής ξυλείας και της ΕΕ. Άδεια νόµιµης παραγωγής χορηγείται στα προϊόντα ξυλείας τα οποία έχουν παραχθεί νοµίµως στις χώρες εταίρους VPA. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: Εκπαιδευτικό Βοήθηµα Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ενότητα 3: Συστάσεις αγοράς 3

4 - Να περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 5% πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). Για τις φθαλικές ενώσεις: εν επιτρέπεται η χρήση φθαλικών ενώσεων οι οποίες, τη στιγµή της εφαρµογής, ανταποκρίνονται στα κριτήρια ταξινόµησης οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου (ή συνδυασµών τους): R60, R61, R62, σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/EΟΚ και τις τροποποιήσεις της. - Να περιέχουν αζιριδίνη. - Να περιέχουν ενώσεις Χρωµίου(VI). Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο µε όλες τις ουσίες επεξεργασίας επιφανειών που χρησιµοποιούνται για κάθε υλικό το οποίο περιέχεται στα έπιπλα και το σχετικό δελτίο δεδοµένων ασφαλείας ή ισοδύναµα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συµµόρφωση µε τα ανωτέρω κριτήρια. Τα έπιπλα που φέρουν οικολογικό σήµα τύπου I θεωρείται ότι συµµορφώνονται. Συγκολλητικές ύλες και κόλλες 4. Η περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις των συγκολλητικών υλών που χρησιµοποιούνται στη συναρµολόγηση των επίπλων δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά βάρος το 10%. Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο µε όλες τις συγκολλητικές ύλες που χρησιµοποιούνται στη συναρµολόγηση των επίπλων και το σχετικό δελτίο δεδοµένων ασφαλείας ή ισοδύναµα έγγραφα όπου εµφανίζεται η ποσότητα πτητικών οργανικών ενώσεων και αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τα ανωτέρω κριτήρια. Τα έπιπλα που φέρουν οικολογικό σήµα τύπου I, το οποίο ικανοποιεί το κριτήριο αυτό, θεωρείται ότι συµµορφώνονται. Υλικά συσκευασίας 5. Η συσκευασία πρέπει να αποτελείται από υλικό που µπορεί να ανακυκλωθεί εύκολα, και/ή από υλικά προερχόµενα από ανανεώσιµους πόρους, ή να αποτελεί σύστηµα πολλαπλών χρήσεων. 6. Όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να διαχωρίζονται εύκολα µε χειρωνακτικές διαδικασίες σε ανακυκλώσιµα µέρη αποτελούµενα από ένα υλικό (π.χ. χαρτόνι, χαρτί, πλαστικό, ύφασµα). Εξακρίβωση: Παρέχεται περιγραφή του προϊόντος, καθώς επίσης αντίστοιχη δήλωση συµµόρφωσης µε τα κριτήρια αυτά. Αντοχή, δυνατότητα επισκευής, καταλληλότητα για χρήση και εργονοµία 7. Τα έπιπλα πρέπει να πληρούν [εισάγετε σχετικά εθνικά/διεθνή πρότυπα ποιότητας] ή ισοδύναµα πρότυπα συντηρησιµότητας (π.χ. ασφάλεια, αντοχή στην τριβή, αντοχή σε εφελκυσµό, αντοχή στο φως, σταθερότητα στην τριβή, παραµόρφωση από συµπίεση, εργονοµία). Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεκµηρίωση που αποδεικνύει τη συµµόρφωση µε τα πρότυπα αυτά. Κριτήρια ανάθεσης Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται για: 1. Πρώτες ύλες/αειφόρος δασική διαχείριση: Το ποσοστό του τελικού προϊόντος που είναι φτιαγµένο από ξύλο, ίνες ξύλου ή µόρια ξύλου που προέρχονται από δάση των οποίων η διαχείριση γίνεται αποδεδειγµένα κατ εφαρµογή των αρχών και των µέτρων που στοχεύουν στην εξασφάλιση αειφόρου δασικής διαχείρισης, υπό τον όρο ότι τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζουν και έχουν συνάφεια µε το προϊόν. Στην Ευρώπη, οι εν λόγω αρχές και τα µέτρα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε εκείνα που προβλέπονται στις Πανευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραµµές Εκπαιδευτικό Βοήθηµα Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ενότητα 3: Συστάσεις αγοράς 4

5 Επιχειρησιακού Επιπέδου για την Αειφόρο ιαχείριση των ασών, όπως εγκρίθηκαν από την Υπουργική ιάσκεψη της Λισαβόνας για την Προστασία των ασών στην Ευρώπη (2-4 Ιουνίου 1998). Εκτός Ευρώπης, τα προαναφερόµενα πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον προς τις Αρχές για τα άση της Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Ρίο ντε Τζανέιρο, Ιούνιος 1992) και, κατά περίπτωση, προς τα κριτήρια ή τις κατευθυντήριες γραµµές για αειφόρο δασική διαχείριση που θεσπίστηκαν µε αντίστοιχες διεθνείς και περιφερειακές πρωτοβουλίες (ITTO, διαδικασία Montreal, διαδικασία Tarapoto, UNEP/FAO πρωτοβουλία Dry-Zone, Αφρικής). Εξακρίβωση: Πιστοποιητικά διαδικασιών σύνδεσης της πρώτης ύλης µε το τελικό προϊόν (chain of custody) για τις πιστοποιηµένες ως FSC 4, PEFC 5 ίνες ξύλου ή κάθε άλλο πρότυπο αειφόρου δασικής διαχείρισης γίνονται δεκτά ως απόδειξη της συµµόρφωσης. Κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό µέσο, όπως τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό γίνεται, επίσης, δεκτό. 2. Περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένες ύλες: Ποσοστό περιεκτικότητας κατά βάρος σε ανακυκλωµένες ύλες µε βάση το ξύλο, πλαστικά και/ή µέταλλα του τελικού προϊόντος επίπλου. Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεκµηρίωση στην οποία δηλώνεται το ποσοστό περιεκτικότητας κατά βάρος σε ανακυκλωµένες ύλες. 3. Κλωστοϋφαντουργικά είδη [εισάγετε τα στοιχειώδη κριτήρια του δελτίου προϊόντων για κλωστοϋφαντουργικά είδη] Εξακρίβωση: Όλα τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήµα της ΕΕ ή οποιοδήποτε εθνικό ή ιδιωτικό σήµα, που ικανοποιεί τα αναγραφόµενα κριτήρια, θεωρείται ότι συµµορφώνονται. Κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό µέσο, όπως τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό γίνεται, επίσης, δεκτό. 4. Τα υλικά γεµίσµατος πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του οικολογικού σήµατος της ΕΕ τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση Εξακρίβωση: Όλα τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήµα της ΕΕ ή οποιοδήποτε εθνικό ή ιδιωτικό σήµα, που ικανοποιεί τα αναγραφόµενα κριτήρια, θεωρείται ότι συµµορφώνονται. Κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό µέσο, όπως τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή πρακτικό δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό γίνεται, επίσης, δεκτό Έπιπλα Αναλυτικά κριτήρια Π Σ Έπιπλα Αντικείµενο Αγορά επίπλων παραγόµενων µε υλικά και διαδικασίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Προδιαγραφές 4 FSC (Συµβούλιο ιαχείρισης ασών): 5 PEFC (Πρόγραµµα Υποστήριξης της ασικής Πιστοποίησης): Εκπαιδευτικό Βοήθηµα Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ενότητα 3: Συστάσεις αγοράς 5

6 Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις 7 προδιαγραφές που αναγράφονται στα Στοιχειώδη κριτήρια Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν, επιπλέον, τις ακόλουθες προδιαγραφές: 8. Συντηρητικά (µόνο για έπιπλα εξωτερικού χώρου) 8.1. Το ξύλο που είναι ταξινοµηµένο µε κατηγορία αντοχής 1 ή 2 σύµφωνα µε το EN ή ισοδύναµο πρότυπο δεν πρέπει να έχει τύχει επεξεργασίας µε συντηρητικά Το ξύλο που δεν είναι ταξινοµηµένο µε κατηγορία αντοχής 1 ή 2 σύµφωνα µε το EN ή ισοδύναµο πρότυπο, δεν πρέπει να έχει τύχει επεξεργασίας µε ουσίες ταξινοµηµένες σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/EΚ ως καρκινογενείς (R40, R45, R49), επιβλαβείς για το αναπαραγωγικό σύστηµα (R60, R61, R62, R63), µεταλλαξιογόνες (R46, R68) ή αλλεργιογενείς όταν εισπνέονται (R42) Οι ενεργές ουσίες σε συντηρητικά δεν πρέπει να βασίζονται σε ενώσεις αρσενικού, χρωµίου ή οργανοκασσιτερικές ενώσεις. Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν την ταξινόµηση αντοχής των προϊόντων ξυλείας µαζί µε κατάλογο µε τις ουσίες συντήρησης που χρησιµοποιούνται για κάθε υλικό το οποίο περιέχεται στα έπιπλα και το σχετικό δελτίο δεδοµένων ασφαλείας ή ισοδύναµα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συµµόρφωση µε τα ανωτέρω κριτήρια. Τα προϊόντα που φέρουν οικολογικό σήµα τύπου I, το οποίο ικανοποιεί το κριτήριο αυτό, θεωρείται ότι συµµορφώνονται. 9. Επικάλυψη επιφανειών ξύλου, πλαστικών και/ή µεταλλικών µερών Τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται για την επικάλυψη επιφανειών δεν επιτρέπεται: - Να περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 5% πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο µε όλες τις ουσίες επεξεργασίας επιφανειών που χρησιµοποιούνται για κάθε υλικό το οποίο περιέχεται στα έπιπλα και το σχετικό δελτίο δεδοµένων ασφαλείας ή ισοδύναµα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συµµόρφωση µε τα ανωτέρω κριτήρια. Τα έπιπλα που φέρουν οικολογικό σήµα τύπου I, το οποίο ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά, θεωρείται ότι συµµορφώνονται. 10. Αφρώδης πολυουρεθάνη Τα διογκωτικά αφρώδους πολυουρεθάνης (PUR) δεν πρέπει να είναι HFC ή χλωροµεθυλένιο. Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή του αφρού µε το κριτήριο αυτό. Κριτήρια ανάθεσης Πρόσθετοι βαθµοί απονέµονται για: Εισάγετε τα 4 κριτήρια ανάθεσης που αναγράφονται στα Στοιχειώδη κριτήρια Προσθέστε, επιπλέον, τα ακόλουθα κριτήρια ανάθεσης 5. Συσκευασία: Ο προσφέρων οφείλει να αναφέρει το ποσοστό περιεκτικότητας κατά βάρος σε ανακυκλωµένες ύλες στα υλικά συσκευασίας (πλαστικά και χαρτόνι). Εξακρίβωση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο µε τα διαφορετικά υλικά συσκευασίας, το βάρος τους, καθώς επίσης δήλωση του/των παραγωγού/παραγωγών της συσκευασίας στην οποία αναφέρεται το ποσοστό περιεκτικότητας σε ανακυκλωµένες ύλες του υλικού συσκευασίας. 6. Βαµβάκι ή άλλες φυσικές ίνες που προέρχονται από βιολογική παραγωγή: Οι Εκπαιδευτικό Βοήθηµα Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ενότητα 3: Συστάσεις αγοράς 6

7 προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν την αναλογία κατά βάρος βαµβακιού ή άλλων φυσικών ινών που χρησιµοποιούνται στα κλωστοϋφαντουργικά είδη και προέρχονται από βιολογική παραγωγή. Αυτό σηµαίνει ότι η καλλιέργεια των ινών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 834/2007. Εξακρίβωση: Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία της προέλευσης των χρησιµοποιούµενων ινών και του βιολογικού χαρακτήρα της παραγωγής τους, όπως το βιολογικό λογότυπο της ΕΕ ή εγκεκριµένα εθνικά λογότυπα για βιολογική παραγωγή. 7. Ανακυκλωµένες ίνες: Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν την αναλογία κατά βάρος του υφάσµατος που είναι φτιαγµένο από ανακυκλωµένες ίνες, ήτοι ίνες που προέρχονται αποκλειστικά από αποκόµµατα από κλωστοϋφαντουργούς και κατασκευαστές ενδυµάτων ή από απόβλητα µετά από την κατανάλωση (κλωστοϋφαντουργικά ή άλλα). Εξακρίβωση: Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία της προέλευσης των χρησιµοποιούµενων ανακυκλωµένων ινών. Σηµειώσεις υλοποίησης Αντοχή, εργονοµία και άλλα πρότυπα ποιότητας: Κάθε χώρα διαθέτει αρκετά πρότυπα ποιότητας τα οποία αναφέρονται είτε σε διεθνή ή ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως τα πρότυπα ISO και EN, είτε σε εθνικά πρότυπα. Οι µικρές εταιρείες γνωρίζουν ίσως περισσότερο τα εθνικά πρότυπα από τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί πλήρης κατάλογος µε όλα τα διαφορετικά πρότυπα ποιότητας και αντοχής, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να υποδείξει το κατάλληλο πρότυπο αναφοράς. Εναλλακτικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα κριτήρια που έχει αναπτύξει το οικολογικό σήµα της TCO Development για καρέκλες και τραπέζια ή το Nordic Swan για έπιπλα εξωτερικού χώρου. Κριτήρια ανάθεσης: Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αναφέρουν στην προκήρυξη του διαγωνισµού και στις συγγραφές υποχρεώσεων πόσοι πρόσθετοι βαθµοί θα απονεµηθούν για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 10 έως 15% των συνολικών διαθέσιµων βαθµών. Εφόσον το κριτήριο ανάθεσης διατυπώνεται ως προς «καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές», οι βαθµοί απονέµονται κατ αναλογία των βελτιωµένων επιδόσεων. Εκπαιδευτικό Βοήθηµα Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ενότητα 3: Συστάσεις αγοράς 7

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις (Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν δελτίο προϊόντων συνοψίζονται τα κριτήρια Π Σ που εκπονήθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής

Συστηµικά επιµέρους στοιχεία των εργασιών κατασκευής Κατασκευές - Πράσινη δηµόσια σύµβαση (Π Σ) ελτίο προϊόντος 1. Πεδίο εφαρµογής Το παρόν δελτίο προϊόντος περιλαµβάνει συστάσεις για τη δηµοπράτηση κατασκευαστικών εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΕ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Απόσπασµα από τις κατευθύνσεις για την υλοποίηση/εφαρµογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί 2.5.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Πλαίσιο Το οικολογικό σήµα της Ε.Ε. EU Flower είναι ένα εθελοντικό πρόγραµµα, σχεδιασµένο να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να στραφούν σε προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/87 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χαρτί υγείας-καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης:

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 7

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «Οδηγός πράσινων προµηθειών της Τράπεζας Πειραιώς», Αθήνα, 2008 Οµάδα σύνταξης και επιµέλειας: Ξενογιάννη Φωτεινή, Υπεύθυνη ιαχείρισης Λειτουργικών Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 19/9/2012 Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Υ. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΩ ΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Γ.ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 Κεφάλαιο 1 Φυσικοί πόροι - Αποθέµατα υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης

B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης Βασικά κριτήρια Procura+ Β: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού B: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού 1 Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επίπτωση Ρύπανση του αέρα, σχηματισμός όζοντος (φωτοχημικού νέφους),

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA+ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΤ) 3 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ 4 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 8 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 186/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.7.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2007 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικούοικολογικούσήματος σε σαπούνια,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα