ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ! ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΕ! ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΗ Ι.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ! 1912-1913 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΕ! ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΗ Ι."

Transcript

1 "Ιστωρ 2 / 1990 ΠΗΓΕΣ «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ! ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΕ! ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΗ Ι. ΚΑΠΙΔΑΚΗ Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης Σ τίς παραμονές των βαλκανικών πολέμων ή θέση της Κρήτης διαγραφόταν εξαιρετικά ιδιότυπη από την άποψη τοΰ διεθνούς δικαίου. Δέκα χρόνια μετά την εγκαθίδρυση του (1898), τό καθεστώς της αυτόνομης διακυβέρνησης, ύπό την υψηλή κυριαρχία τοΰ Σουλτάνου, είχε ανατραπεί de facto τό 1908 με αφορμή τό κίνημα των Νεότουρκων, τήν αύτοανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βουλγαρίας καί τήν προσάρτηση της Βοσνίας καί της Ερζεγοβίνης στην Αυστροουγγαρία. Βάσει ψηφίσματος της Κρητικής Βουλής εϊχε κηρυχθεί ή ένωση με τήν ' Ελλάδα, ή όποια καί είχε προσκληθεί νά καταλάβει τή νήσο ή ελληνική σημαία είχε αντικαταστήσει εκείνη της αυτόνομης πολιτείας, ενώ οί δημόσιοι λειτουργοί είχαν όμόσει πίστη στον «Συνταγματικόν Βασιλέα τών ' Ελλήνων». ' Η ελληνική κυβέρνηση είχε αντιδράσει μεταθέτοντας τό ζήτημα στην κρίση τών προστάτιδων Δυνάμεων οί τελευταίες δήλωσαν ότι ήταν διατεθειμένες νά αντιμετωπίσουν «μετ' εύμενείας» τή συζήτηση τοϋ θέματος μέ τήν Τουρκία, προς τήν οποία είχαν ανειλημμένες υποχρεώσεις. Ή οθωμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε μέ τή σειρά της ότι ή Κρήτη «δεν θά παύση καί του λοιπού νά άνήκη είς αυτήν», χωρίς όμως καί νά προχωρήσει στή δράση. 'Ακολούθησε μιά μεταβατική περίοδος τεσσάρων χρόνων, κατά τή διάρκεια τής οποίας ή νήσος διοικεϊτο από 'Εκτελεστική 'Επιτροπή 1 «έν ονόματι τοΰ Βασιλέως τών Ελλήνων», τά δε διατάγματα της δημοσιεύονταν σέ «Παράρτημα τής 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τοϋ Βασιλείου τής 'Ελλάδος έν Κρήτη». Τον Νοέμβριο του 1911 καί τόν 'Απρίλιο του 1912 επιχειρήθηκε ή συμμετοχή Κρητών αντιπροσώπων στην Βουλή τών 'Ελλήνων, προκαλώντας τήν αποφασιστική αντίδραση τών Δυνάμεων αλλά καί τής ' Ελληνικής Κυβέρνησης (ήδη ' Ε. Βενιζέλου), ή οποία τόν καιρό εκείνο βρισκόταν σέ διαπραγματεύσεις γιά τή σύναψη της βαλκανικής συμμαχίας. Στίς 17 Σεπτεμβρίου 1912 στην 'Ελλάδα διατάχθηκε γενική επιστράτευση ακολούθησε ή επίδοση άπό μέρους τών τριών βαλκάνιων συμμάχων τοΰ τελεσιγράφου τής 30 Σεπτεμβρίου στην οθωμανική κυβέρνηση καί ή κήρυξη τοΰ πολέμου στίς 4 ' Οκτωβρίου. ' Η Κρήτη διέθετε άπό τό 1907 τακτική στρατιωτική δύναμη φερόμενη ώς «Πολιτοφυλακή», συνολικής ένεργοΰ δυνάμεως ανδρών, συγκροτημένων σέ δύο Τάγματα, 1. «Προσωρινή 'Επαναστατική Επιτροπή» άπό τόν 'Ιανουάριο τοϋ 1912 καί «'Επαναστατική Διοικητική ' Επιτροπή» άπό τό Μάρτιο τής ίδιας χρονιάς.

2 52 Λ.Φ. Καλλιβρετάκης τά όποια είχαν στελεχωθεί άπό "Ελληνες βαθμοφόρους (τυπικά παραιτηθέντες άπό τίς τάξεις τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ), ένώ άπό τό 1910 Κρήτες υπαξιωματικοί παρακολουθούσαν (τυπικά ώς απλοί ακροατές) μαθήματα στή Σχολή Ευελπίδων 2. Το σχέδιο επιστράτευσης τής 'Ελλάδας τοΰ 'Ιουλίου 1912 πρόβλεπε έξ άλλου τήν ύπαρξη ενός ανεξαρτήτου συντάγματος, τό όποιο ήταν κοινό μυστικό ότι θά αποτελείτο άπό Κρήτες 3. Μιά μέρα μετά τήν έναρξη τής ελληνικής επιστράτευσης διατάχθηκε πράγματι, κατόπιν συνεννόησης μέ τόν "Ελληνα πρωθυπουργό, ανάλογη καί στην Κρήτη γιά τίς κλάσεις , συγκεντρώνοντας υπό τά όπλα άνδρες 4. Τήν επομένη τής κήρυξης τοΰ πολέμου άρχισε ή επιβίβαση τών Κρητών έφεδρων οτά πλοία μέ κατεύθυνση τόν Πειραιά. Οί έπιβιβαζόμενοι έφεραν πολιτική ενδυμασία ώστε νά μή δοθεί τυπικό πρόσχημα επέμβασης τών Δυνάμεων 5. Ταυτόχρονα συγκροτήθηκε άπό μή στρατεύσιμους φοιτητές, απόφοιτους καί τελειόφοιτους γυμνασίου ιδιαίτερο εθελοντικό σώμα ύπό τήν επωνυμία «'Ιερός Λόχος Φοιτητών Κρήτης - Δραγατσάνιον» 6, δυνάμεως 250 περίπου ανδρών 7. Πέραν τών ανωτέρω, στό πλευρό τών τακτικών αυτών τμημάτων, πολέμησαν καί ποικίλα αντάρτικα σώματα συνολικής δυνάμεως 3.556, ύπό διαφόρους οπλαρχηγούς, συχνά παλαίμαχους τής μακεδόνικης υπόθεσης 8. ' Αποβιβαζόμενοι στην ' Αθήνα οί έφεδροι συγκρότησαν τό «' Ανεξάρτητον Σύνταγμα Κρητών», αποτελούμενο άπό τρία τάγματα, τό Ιο τών οποίων στάλθηκε στίς αμέσως επόμενες μέρες στό θεσσαλικό μέτωπο, όπου εξελισσόταν ή κύρια ελληνική επίθεση- τό τάγμα αυτό σύντομα αυτονομήθηκε ώς «Ιον 'Ανεξάρτητον Τάγμα Κρητών» καί διέγραψε τή δική του πορεία. Τά υπολειπόμενα δύο τάγματα στάλθηκαν στίς 16 ' Οκτωβρίου στην "Ηπειρο. Έν τώ μεταξύ ολοκληρώθηκε στην 'Αθήνα ή στοιχειώδης εκγύμναση τοΰ φοιτητικοΰ λόχου, ό όποιος αποβιβάστηκε μέ τή σειρά του στην "Αρτα στίς 26 ' Οκτωβρίου καί, μαζί μέ τόν ήδη αφιχθέντα «' Εθελοντικόν Λόχον Κρητών Νέας Υόρκης» 9, συμπλήρωσαν τή δύναμη τοΰ Συντάγματος. "Εκτοτε πήραν μέρος σέ δλη τήν εκστρατεία τής 'Ηπείρου μέχρι τόν 'Ιούνιο τοΰ 1913, οπότε καί στάλθηκαν στό ανατολικό μέτωπο, συμμετέχοντας στίς τελευταίες επιχειρήσεις τής Μακεδονίας καί Θράκης, έ'ως τή λήξη τοΰ πολέμου. Στίς γραμμές τοϋ προαναφερθέντος φοιτητικού λόχου υπηρέτησε καί ό συγγραφέας τοΰ εκδιδομένου ημερολογίου, στον όποιο αναφέρονται οί αμέσως επόμενες γραμμές. 2. Ί.Σ. Άλεξάκης, Ό πρώτος στρατός της Κρήτης Ή Κρητική Πολιτοφυλακη, 'Αθήνα 1969' Ά.Μ. Μαρής, «Ό πρώτος τακτικός στρατός τής Κρήτης - Ή Κρητική Πολιτοφυλακή, ή εξέλιξη της καί ή πολεμική δράση της», στην 'Ετησία "Εκδοση Δήμου Χανίων, Χανιά 1978, σσ Ί.Σ. Άλεξάκης, ίνθ. av., σο. 131, Δήθεν «διά τοπικήν προστασίαν τής Κρήτης» αυτόθι, σσ Κ. ' Α. ' Αρχολέων, Ιστορικά/ 'Αναμνήσεις άπό τους έθνικοαπελευθερωτικούς πολέμους καί αγώνες τοΰ 'Ανεξαρτήτου Συντάγματος τής Κρήτης (καί κατόπιν όνομαοθέντος 14ου Συντάγματος) κατά τά έ'τη έν Ήπείρφ, Χανιά 1971, σο "Ηδη τήν 1 'Οκτωβρίου οί Κρήτες πληρεξούσιοι είχαν γίνει δεκτοί οτήν 'Ελληνική Βουλή, όχι όμως ώς επίσημα μέλη της. 6. Κ.Ά. Άρχολέων, αυτόθι, σσ Ό Κ. Ά. ' Αρχολέων, (αυτόθι, σ. 8), μιλά γιά «άνω τών 300» σέ τηλεγράφημα τής προς τό στρατηγό Σαπουντζάκη, ό λιμενάρχης Κόπραινας αναφέρει 240 στρατιώτες καί 27 βαθμοφόρους βλ. Ύπουργεΐον Στρατιωτικών, Ό 'Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς πολέμους τοΰ , τόμος Β', Αθήνα 1932, Παράρτημα, σ Ί.Σ. Άλεξάκης, έ'νθ. αν., σ Δυνάμεως 200 στρατιωτών καί 16 βαθμοφόρων βλ. ' Υπουργεΐον Στρατιωτικών, Ινθ. άν., σ. 86.

3 'Ημερολόγιο 'Εκστρατείας ' Ο Κωνσταντίνος 10 Καπιδάκης γεννήθηκε στό χωριό Φρέ τής επαρχίας ' Αποκορώνου 11 γύρω στά Τ Ηταν τό τέταρτο παιδί τοΰ ' Ιωάννη Καπιδάκη Πετράκη 13 καί τής Ειρήνης Πριντσιπάκη 14. Ό πατέρας του, επονομαζόμενος καί Πετρογιάννης, είχε συλληφθεί ώς όμηρος άπό τίς τουρκικές άρχες στά Χανιά 15 κατά τήν έναρξη τής επανάστασης τοΰ ' Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Νικόλαος, σκοτώθηκε συμμετέχοντας στην πολιορκία τοΰ Βάμου τό 1896, στή διάρκεια τής τελευταίας κρητικής επανάστασης 16, πού κατέληξε στην αυτονομία- υπήρχαν ακόμη δύο μεγαλύτερες αδελφές, "Ολγα καί Μαρούλη, κι ένας δίδυμος αδελφός, ό Σαράντος. Όλοκληοώνοντας τά στοιχειώδη στό τοπικό σχολείο, ό Κ.Ί.Κ. συνέχισε τίς σπουδές του στό Γυμνάσιο τοΰ Βάμου καί κατόπιν σ' εκείνο τών Χανίων. Κατά τήν περίοδο αυτή συνδέεται μέ τους φιλελεύθερους κύκλους τών οπαδών τοΰ 'Ελευθερίου Βενιζέλου, ιδίως μετά τή σύγκρουση τοΰ τελευταίου μέ τόν Πρίγκιπα Γεώργιο (1910). "Ετσι βρίσκουμε τήν υπογραφή του σέ ψήφισμα τής αντιπολίτευσης 17 τόν Αύγουστο τοΰ Άπό τότε χρονολογείται καί ή σχέση του μέ τους αδελφούς Δημήτρη καί Χρήστο Λαμπράκη άπό τόν Βάμο- πρόκειται γιά σχέση ή οποία διατηρήθηκε ακμαία έπί μακρόν, όπως προκύπτει καί άπό τήν μεταξύ τους αλληλογραφία «Τό Βήμα δέν τό θεωρώ ξένον άλλα ΐδικόν μου καί μετά τήν έ'κδοσίν του ούδεμίαν έτερα εφημερίδα διαβάζω», θά σημειώσει ό Ί'διος σέ γράμμα του τό Τόν Νοέμβριο τοΰ 1907 διορίστηκε βοηθός γραμματέα στην Εισαγγελία 'Εφετών Χανίων, τό δε 1911 προβιβάστηκε σέ ύπογραμματέα. Παραλλήλως γράφτηκε στή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε μόλις τό Τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1912 κατατάχθηκε ώς εθελοντής στό Λόχο Φοιτητών Κρήτης κι έλαβε μέρος στίς επιχειρήσεις τοΰ πρώτου καί δευτέρου βαλκανικοΰ πολέμου, εως τόν Αύγουστο τοΰ 'Επιστρέφοντας στά Χανιά, καί άφοΰ παρέκαμψε κάποιες δυσχέρειες, διορίστηκε τό 1914 Γραμματέας τής Εισαγγελίας 'Εφετών, θέση στην οποία παρέμεινε εως τή συνταξιοδότηση του, τό Τό 1927 παντρεύτηκε τήν 'Ελένη Γεωργίου Μαρκοπούλου ( ), κόρη πρώην βουλευτοΰ τής Κρητικής Βουλής, μέ τήν οποία καί απέκτησε δύο κόρες, τήν 'Αθηνά καί τήν Ειρήνη. Καθ' δλο τό διάστημα τής 10. Στό δημοσιευόμενο ημερολόγιο του υπογράφεται ώς Κωνστής- αργότερα τό απλοποιεί σε Κωστής. 11. Τότε υπαγόμενης στό νομό Σφακιών. 12. Τό έ'τος 1881 αναφέρεται άπό τόν ίδιο σέ αίτηση του προς τό ' Υπουργείο Δικαιοσύνης στίς ή ίδια χρονολογία σημειώνεται οτό Μητρώο ' Αρρένων τοϋ Φρέ, στό δε βιβλίο θανάτων αναφέρεται δτι τό 1962 ήταν ετών 81. ' Εν τούτοις στό ενδεικτικό τοΰ Γυμνασίου Χανίων, τό 1901, αναφέρεται ετών 18, στό δέ δελτίο ταυτότητος του, έκδοσης 1941, σημειώνεται ώς έ'τος γεννήσεως τό Πάντως σέ δλα τά τεκμήρια τοϋ διδύμου αδελφού του, αναφέρεται τό Τό διπλό επίθετο φέρεται από δλα τά μέλη τής οικογένειας καί άπό τόν ίδιο τόν Κ. ' Ι.Κ. εως τό διορισμό του στή δικαστική υπηρεσία (1907) βλ. 'Επίσημος Έφημερίς τής Κρητικής Πολιτείας, τεύχος Β', αρ. 65 ( ). 14.Έξευγενισθέν σέ Πριγκηπάκη περί τό Στ. Κελαϊδής, "Ενας Γέρω-Παπάς, Ρέθυμνο 1960, ο Έλ. Πρεβελάκης, «Ή πολιορκία τοϋ Βάμου καί οί διπλωματικές της συνέπειες (Μάιος 1896)», Κρητικά Χρονικά, τ. ΙΑ' (1957), σσ Έφημερίς τής Κρητικής Πολιτείας, αρ. 33 (1901). 17. Τό υπέρ τής ενώσεως λαοψήφιομα τής έν Κρήτη αντιπολιτεύσεως καί οί έκφωνηθέντες λόγοι, Χανιά 1904.

4 54 Λ.Φ. Καλλιβρετάκης σταδιοδρομίας του δέν ανιχνεύεται ενεργός ανάμιξη στά πολιτικά, πλην τών ενεργειών στίς όποιες προέβη γιά τήν αποφυλάκιση τοΰ Δημητρίου Λαμπράκη τήν έπαύριο τοΰ αποτυχόντος βενιζελικοΰ κινήματος, τό Μάρτιο τοΰ Μετά τή συνταξιοδότηση του άσκησε γιά μικρό χρονικό διάστημα τή δικηγορία. Πέθανε, ενα χρόνο μετά τό θάνατο τής γυναίκας του, τό 1962, στό πατρικό του σπίτι στό Φρέ 19. Τουλάχιστον δύο ημερολόγια Κρητών έχουν δεϊ τό φώς τής δημοσιότητας άπό τήν περίοδο Τό ενα έχει συνταχθεί άπό τόν Ί. Σ. Άλεξάκη ό όποιος τό έχει εμπλουτίσει έκ τών υστέρων μέ επίσημα ντοκουμέντα τών στρατιωτικών αρχείων, όντας καί ό ίδιος στρατιωτικός καρριέρας τό κύριο βάρος τής αφήγησης πέφτει όμως στό ανεξάρτητο Τάγμα, στό όποιο καί ύπηρετοΰσε 21. Τό άλλο ανήκει στον Κ. ' Α. ' Αρχολέοντα, ό όποιος δμως είχε ήδη καταταγεί στην πολιτοφυλακή λίγο πρίν τόν πόλεμο καί συνεπώς υπηρέτησε σέ κανονικό λόχο, τόν 5ο τοΰ II Τάγματος έν τούτοις αναφέρεται συχνά στή δράση τοΰ φοιτητικού λόχου, δεδομένου ότι ή μονάδα του δρα σέ πολλές περιπτώσεις άπό κοινοΰ μ' εκείνον 22. Παραδόξως, ημερολόγια άπό τους ίδιους τους εθελοντές φοιτητές δέν γνωρίζω νά έχουν εκδοθεί, αν καί είναι γνωστό ότι κάποιοι τηροΰσαν 23. Ό Κ. Ί.Κ. άρχισε νά τηρεί συστηματικά τό ημερολόγιο του αρκετά αργά, στίς 21 'Ιουνίου Ή ημερομηνία συμπίπτει μέ τήν απόκτηση ενός σημειωματάριου μέ μαΰρο κάλυμμα, μικροΰ σχήματος 14,5 Χ 9,5 έκ., 80 σελίδων, τό όποιο αγόρασε «άπό τήν Όδρίτσανην», δπως σημειώνει καί ό ίδιος. Προηγουμένως φαίνεται ότι κρατοΰσε πρόχειρες σημειώσεις, τίς οποίες αντέγραψε έκ τών ύστερων, μεταξύ τών σελίδων Τό κείμενο καλύπτει συνολικά 59 σελίδες καί άκολουθοΰν 9 λευκές, ένώ άπό τό σώμα έχουν αποσπασθεί 6 φύλλα. Στή σελίδα 3 παρεμβάλλονται οί στίχοι ενός εμβατηρίου, ένώ στίς σελίδες εκείνοι τριών τραγουδιών καί, αμέσως μετά (σελ ), έ'νας κατάλογος δέκα ονοματεπωνύμων καί διευθύνσεων. Κατά τή γραφή έχει χρησιμοποιηθεί μαΰρο μολύβι, σέ ορισμένες περιπτώσεις μελανί μολύβι καί, σπανιότατα, πέννα. Ή γραφή είναι ακατάστατη καί σέ πολλές περιπτώσεις έ'χει άτονίσει σέ μεγάλο βαθμό, κυρίως στίς άκρες τών σελίδων. Κατά τή μεταγραφή τηρήθηκε ή ορθογραφία τοΰ πρωτοτύπου, διορθώθηκε όμως καί συμπληρώθηκε ή στίξη. Τό κείμενο αναδιαρθρώθηκε ώστε οί έγγραφες νά αποκτήσουν χρονολογική σειρά, ένώ οί παρεμβολές συγκεντρώθηκαν στό τέλος. Οί ημερομηνίες 18. "Οπως προκύπτει άπό επιστολή του τής , αντίγραφο τής οποίας βρίσκεται στά κατάλοιπα του. 19. Βλ. επικήδεια σημειώματα στίς Χανιώτικες εφημερίδες Κήρυξ, 3 καί , Παρατηρητής, καί 'Εθνική, Ή παρατήρηση άφορα στους συμμετέχοντες σέ τακτικές μονάδες καί δχι σέ αντάρτικα σώματα, περί τών οποίων βλ. ενδεικτικά Σ. ' 1. Κελαϊδής, 'Εθελοντικά Σώματα Κρητών έν Μακεδονία, ήτοι δρασις αυτών κατά τόν Βαλκανοτουρκικόν πόλεμον, ' Αθήνα 1913, καί Κ.Δ. Στεργιόπουλος, Τό Μικτόν Ήπειρωτικόν Στράτευμα κατά τήν άπελευθερωσιν τής 'Ηπείρου, ' Αθήνα Ί.Σ. Άλεξάκης, Οί 'Ελληνικοί 'Απελευθερωτικοί Πόλεμοι καί τόΐον 'Ανεξάρτητον Τάγμα Κρητών, Αθήνα Βλ. προηγούμενη υποσημείωση Κ.Λ. Κωνσταντινίδης, <ί ' Εκ τοϋ πολεμικού μου ήμερολογίου-μία σελίς έκ της γιγαντομαχίας τοΰ Μπιζανίου: Ή 5η προς τήν 6ην Δεκεμβρίου 1912», Κρητικόν Ήρώον, (έκδ. Γεώργιος Στ. Μαρκόπουλος), τεύχος 2, Χανιά 1914, σα

5 'Ημερολόγιο 'Εκστρατείας αναφέρονται στό ίουλιανό ημερολόγιο. Οί προσθήκες πού έκρινα σκόπιμες περιλαμβάνονται εντός [ ], οί αναπτύξεις συντομογραφιών εντός < >, τά δε δυσανάγνωστα σημεία εντός ( ). Οί επισυναπτόμενοι χάρτες καί τά ύποσημειούμενα σχόλια έπί γεγονότων, προσώπων καί τοπωνυμίωυ 2ί άποσκοποΰν στην πληρέστερη κατανόηση τής αφήγησης. Τελειώνοντας, θάθελα νά ευχαριστήσω άπό τή θέση αυτή τήν κ. Ειρήνη Καπιδάκη - Λιναρδάκη, πού διέσωσε αυτό τό ημερολόγιο, κάνοντας εφικτή τήν παροΰσα δημοσίευση. Ό συγγραφέας τοΰ ημερολογίου (αριστερά) μέ συμπολεμιστή του, σέ φωτογραφία του Ευχαριστώ άπό τή θέση αυτή τόν Μιχάλη Κοκολάκη γιά τήν πολύτιμη βοήθεια του στην ταύτιση καί μεταγραφή τών τοπωνυμίων πού σήμερα βρίσκονται εντός τοϋ αλβανικού εδάφους.

6 W Κ E Pic f FA \ V ' C ΦΙΛΙΑΤΕΣ t? ^ Krictiill». ^ % ^ 4Λ? ^ ^3 \4ν 7 ; 7 * ^> PttmJK '"it Λ y S ì ^ s s \ S h Γ»! 1! Λ Ο <=*: APTA\fò^ \ Γ -feti ^, ; ν-. ν 'A»Ps.: / ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ 'Οκτώβριος Ιούνιος 1913» Διαδρομή Κ. Ί. Καπιδάκη ^^Μ?ν

7 J- ~-%- 1 C3P Si -4 «ν ΓΚιΟΥΜΟΥΛΤ/ΙκίΑ î^>e». -^ ΕΚΣΤΡΑΤΕ/Α ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 'Ιούλιος - Αύγουστος 1913» Διαδρομή Κ. 7. Καπιδάκη

8 60 Λ.Φ. Καλλιβρετάκης Κωνστής Ί. Καπιδάκης Φοιτητής τής Νομικής καί κάτοικος τοΰ χωρίου Φρέ τής επαρχίας ' Αποκορώυου Κρήτης 1913 Σημειώσεις παλαιοΰ Πολέμου Τό αγόρασα άπό τήν ' Οδρίτσανην 1 τήν 21 'Ιουνίου 1913 Σεμπτέμβριος Διάταγμα γεν. έπιστρ(ατεύσεως) 'Ελλάδος 'Οκτώβριος [1912] 2) Αναχώρησις έκ Χανίων δι ' ' Αθήνας διά τοΰ άτμ. Κατράκη- πρό τής αναχωρήσεως δοξολογία καί προπομπή. 3) "Αφιξις εις Πειραιά. 4) Λήψις όρκου έ"λληνος στρατιώτου εις ' Αθήνας. Κήρυξις τοΰ πολέμου. 7) Περιεβλήθημεν τήν στρ. στολήν. "Εκτοτε παραμονή καί έγκύμνασις εις 'Αθήνας μέχρι 23 8/βρίου. 23) Άναχώρησις έξ 'Αθηνών δι' ατμόπλοιου. [25)] Μετά 32 ωρών ταξείδι άφικόμεθα εις Πρέβεζα 2 εις ήν παρεμείναμεν 22 ώρας περιμένοντες διαταγάς, μεθ' δ άποπλεύσαμεν 3 καί μετά 21/2 ωρών ταξείδι άπεβιβάσθημεν εις Κόπραινα". 26) " Αφιξις εις Άρταν κατά τήν πορείαν ύπέστημεν τά πάνδεινα, ή πόλις ουχί ωραία ) Παραμονή εις "Αρταν. 30) ' Εκκίνησις 5 καί άφιξις εις Κομζάδες 6 περί τό μεσονύκτιον πορεία φοβερά. 31) Άφιξις εις 5 πηγάδια, κοιμηθέντες έπί ύγροτάτου εδάφους Βλ. επόμενη υποσημείωση Ή όποια είχε καταληφθεί πρό τεσσάρων ήμερων. Μέ τηλεγράφημα τής , ο φρούραρχος Πρεβέζης ενημερώνει τό Διοικητή Στρατού 'Ηπείρου αντιστράτηγο Κων. Σαπουντζάκη γιά τήν άφιξη τους καί ζητά οδηγίες «πού δέον διατεθήναι» βλ. ' Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., σ Μέ εντολή τοϋ Διοικητού Στρατού ' Ηπείρου- βλ. αυτόθι. 4. ' Η σημερινή ' Αλυκή, στό εσωτερικό του ' Αμβρακικού κόλπου. 5. Μέ εντολή του Διοικητού Στρατού ' Ηπείρου νά τεθούν ύπό τίς διαταγές τοΰ άντισυνταγματάρχου Λάμπρου Συνανιώτη, διοικητού τοΰ ' Ανεξάρτητου Συντάγματος Κρητών βλ. αυτόθι, σ ' Ο σημερινός ' Αμμότοπος έπ. καί ν. Άρτας. 7. «Εις τόν λόφον τούτο èv τώ μεταξύ έφθασαν καί ό λόχος τών φοιτητών μέ τόν άρχηγόν των

9 Ημερολόγιο 'Εκστρατείας Ν/βριος ) Παραμονή εις 5 Πηγάδια μεταβαίνοντες εις προφυλακάς κατά διαλείμματα 8. 25) Μετάβασις εις τό χωρίον Σκλήβάυι 9. 26) Προφυλακαί απέναντι Πεστών ' Οροσειράς ) Είς "Αγ. Νικόλαου 11 δπου τό πρώτον έπάτησεν 'Ελληνικός πους. 28) Μονομαχία πυροβολικού εις Πεστά. 29) ' Επίθεσις καί κατάληψις τών Πεστών 12- θάνατος Σαμαρίτη ) ' Ανάπαυσις είς Πεστά καί ταφή Σαμαρείτου. Δ/βριος ) Μετάβασις είς Μεγάλην Χαράδρα 14 πλησίον Μπιζάνι. 2) Προχώρησις είς χωρίον Λεσιανά 15. Σταυρόν Ρήγαν, όστις μας ώφέλησεν τά μέγιστα διότι έπροχώρησεν τους στρατιώτας του προς τό τέλος τοϋ λόφου καί εις τήν αρχήν τής πεδιάδος καί οϋτω άπό τάς ταλαιπωρίας της πρώτης γραμμής έμείναμεν έν ήσυχίρ ώς εφεδρεία καί έμείναμεν έκεϊ μέχρι τής 3ης Νοεμβρίου», σημειώνει ό Κ. Ά. ' Αρχολέων, έ"νθ. άν., ο. 32. Τό οχυρό τών Πέντε Πηγαδιών είχε καταληφθεί στίς Ό αναφερόμενος λόφος ήταν θέση προκαλύψεως βορείως τοΰ οχυρού, έναντι τών Πεστών. 8. Κατά τήν περίοδο αυτή δέν πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επιχειρήσεις στό ηπειρωτικό μέτωπο, καθώς οί αντίπαλοι ανέμεναν ενισχύσεις, οί μέν Τούρκοι τή φρουρά του Μοναστηρίου, ή οποία υποχωρούσε προς 'Ιωάννινα, οί δε "Ελληνες μία μεραρχία άπό τό μακεδόνικο μέτωπο. Οί δύο πλευρές αρκέστηκαν, έν τώ μεταξύ, στην εξασφάλιση τών κατεχομένων θέσεων, επιχειρώντας κατά διαστήματα επιθετικές αναγνωρίσεις, οί οποίες κατέληγαν κάποτε σέ μικροσυμπλοκές περιπόλων. Στίς 20 Νοεμβρίου 1912 υπογράφτηκε ανακωχή μεταξύ Τούρκων καί Βουλγάρων, Σέρβων, Μαυροβουνίων ανακωχή τήν οποία δέν δέχθηκε ή ελληνική πλευρά, αποβλέποντας στην κατάληψη τών 'Ιωαννίνων βλ. Ύπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., τ. Β', σσ , 139 καί Ν. Οίκονόμου,«ΌΑ' Βαλκανικός Πόλεμος», Ίστορίατοϋ 'Ελληνικού "Εθνους, τ. ΙΔ', Αθήνα 1977, σσ Ή Σκλίβανη έπ. Δωδώνης ν. 'Ιωαννίνων. 10. Οί κινήσεις αυτές διατάχθηκαν έν δψει επίθεσης προβλεπόμενης γιά τήν 26η Νοεμβρίου, εξ αιτίας δμως καθυστερήσεων στή συγκέντρωση τών στρατευμάτων ή επίθεση αναβλήθηκε γιά τήν 29η βλ. ' Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., τ. Β',σ Προηγουμένως «έλάβομεν ώς εφεδρικός τροφάς 3 γαλέτας έκαστος, 2 φούκτας σταφίδας καλής καί όλίγης ζαχάρεως, τροφός πού έφυλάξαμεν εντός τοΰ γυλιού μας, κινηματογραφιστής δέ, ώς έβαδίζαμεν έν πλήρει εξαρτήσει όπλων καί γυλιού, έλαβεν φωτογραφίας [...] Τήν 21ην τοΰ Νοεμβρίου ήμέραν της Παναγίας έλάβομεν καί σύκα καί σάπωνα διά νά πλύνωμεν τά ενδύματα μας [...] "Οτε έβελτιώθη ό καιρός [:τήν 26ην] καί αφού έκάμαμεν σοΰπαν καί κρέας ύπό ψυχρότατον βορράν καί παγωνιάν, ή οποία μέ τους κρυστάλλους της είχεν καταστήσει ξηρόν καί στερεόν τό έ'δαφος άναχωρήσαμεν μετά του λόχου φοιτητών προς τά Πεστά», σημειώνει ό Κ.Ά. Αρχολέων, έ"νθ. άν., σ Ξωκκλήσι ΒΔ. τοΰ Σκλήβανι. 12. Κατόπιν ολοήμερης μάχης, διμοιρία τοΰ 3ου Λόχου Κρητών εισήλθε στά Πεστά στίς 7μ.μ. «γενομένη ένθουσιωδέοτατα δεκτή ύπό τών κατοίκων» βλ. ' Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., σ Φοιτητής Νικόλαος Σαμαρείτης άπό τή Σκαλωτή Σφακιών βλ. Κ. Ά. ' Αρχολέων, ένθ. άν., σ Κατόπιν διαταγής του ' Επιτελάρχου τοΰ Στρατού ' Ηπείρου, τό Ι Τάγμα Κρητών στάλθηκε στό χωριό Ραβένια, ώστε νά επιτηρεί τή διάβαση τής χαράδρας μεταξύ Άετορράχης καί δρους Πεστών έν τώ μεταξύ ή τουρκική πλευρά ενισχύθηκε μέ τήν άφιξη τής φρουράς Μοναστηρίου- βλ. 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., τ. Β', σσ , 168 καί Παράρτημα, σ Συνεχιζόμενης τής προελάσεως, τό Ι Τάγμα Κρητών διατάχθηκε άπό τόν Έπιτελάρχη νά

10 62 Λ.Φ. Καλλιβρετάκης 3) Παραμονή είς Λεσιανά 16. 4) Προφυλακαί απέναντι Μπιζάνι 17. 5) Έπίθεσις καθ' ημών 18, άπώθησις τοΰ έχθροΰ μετά μεγάλων απωλειών καί σύλληψις μερικών αιχμαλώτων. 6) Ύποχώρησις ημών είς Μάνδρας ) Προφυλακαί είς Μάνδρας 20 (8 [Δ/βρίου] θάνατος Χα<ζιράκη> 21 9) ' Αντικατάστασις ημών ύπό τών Ευζώνων 22 καί ύποχώρησις αυτών έγκαταλειψάντων τάς Μάνδρας ) Πρώτη γραμμή προς τό άριστερόν τής Μάνδρας 24. προωθηθεί στό χωριό Λεσσιανά (τό σημερινό Αβγό έπ. Δωδώνης ν. Ιωαννίνων) δύο λόχοι τάχθηκαν στίς προφυλακές καί οί άλλοι δύο διανυκτέρευσαν στό χωριό- βλ. αυτόθι, τ. Β', σσ Κατά τήν ήμερα αυτή επιχειρήθηκε επίθεση κατά τοΰ οχυρού Μικρό Μπιζάνι ή οποία δμως ανακόπηκε- στη μάχη έλαβαν μέρος οί 1ος καί 4ος Λόχοι τοΰ Ι Τάγματος Κρητών, ένώ οί 2ος καί 3ος παρέμειναν οτά Λεσσιανά ώς εφεδρεία- βλ. αυτόθι, α Τό απόγευμα τής 4ης Δεκεμβρίου οτίς προφυλακές βρισκόταν ό 3ος Λόχος Κρητών ένώ οί λοιποί βρίσκονταν σέ καταυλισμό πίσω άπό τήν κορυφογραμμή τής Άετορράχης- βλ. αυτόθι, σ Τής τουρκικής αντεπίθεσης προηγήθηκε σφοδρό πΰρ τοϋ εχθρικού πυροβολικού πού προκάλεσε σημαντικές απώλειες, «κατέρριπτε τό ηθικόν τών μονάδων καί καθίστα προβληματική ν τήν τήρησιν τών θέσεων των», βλ. αυτόθι, σσ Λυρική περιγραφή τών συγκρούσεων άπό τόν εθελοντή φοιτητή Κ.Λ. Κωνσταντινίδη, ένθ. άν., σ : «Πίπτουσι νεκροί Τούρκοι, αλλά καί πλησίον σου αιμόφυρτοι ψυχορραγοΰσιν επιστήθιοι φίλοι σου! Ποία φρίκη! [...] Τί σπαρακτικά συμπλέγματα έκάλυψεν τό σκότος τής νυκτός εκείνης!». 19. Πρό τών συνεχιζόμενων τουρκικών επιθέσεων, ό Έπιτελάρχης διέταξε τήν εγκατάλειψη τών προκεχωρημένων θέσεων τά ξημερώματα τής 6ης Δεκεμβρίου τό Ι Τάγμα Κρητών, υποχωρώντας κατέλαβε θέσεις περί τό ίίψωμα 1058,8 [Μάνδρες] τής ' Αετορράχης- βλ. ένθ. άν., σσ Κατά τή διάρκεια τοΰ τριημέρου τό Ι Τάγμα δέχθηκε αλλεπάλληλες επιθέσεις. Τήν 7η Δεκεμβρίου ό Διοικητής του ανέφερε ότι επιβάλλεται ή αντικατάσταση τών ανδρών του «ένεκεν τής υπερβολικής κοπώσεως». Λίγο αργότερα ό Διοικητής τραυματίστηκε καί ό αντικαταστάτης του ζήτησε ενισχύσεις- τοΰ στάλθηκε μία διλοχία ευζώνων. Τήν επομένη, ή τουρκική επίθεση επικεντρώθηκε κατά τών θέσεων τοΰ Τάγματος, δημιουργώντας κίνδυνο διάσπασης τής άμυντικής γραμμής- Βλ. αυτόθι, τ.β', σσ καί Παράρτημα, σ Απόστολος Χαζιράκης- σκοτώθηκε οτίς 8 ή, κατ' άλλους, στίς βλ. Κ.Ά. Αρχολέων, ένθ. όν., σ Σύμφωνα μέ τήν επίσημη έκθεση, ή αντικατάσταση πραγματοποιήθηκε στίς 9 μ.μ., τής 8ης Δεκεμβρίου ύπό τριών λόχων τών Εύζωνικών Ταγμάτων βλ. ' Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. à ν., τ. Β',σ Τά τουρκικά στρατεύματα κατόρθωσαν νά ανέλθουν στό ύψωμα 1058,8 προκαλώντας υποχώρηση τών εύζωνικών τμημάτων, ή οποία έν μέρει εξελίχθηκε σέ φυγή, μεταδίδοντας τόν πανικό καί οτά μετόπισθεν. ' Επιχειρήθηκε ανακατάληψη τών θέσεων, στή διάρκεια της οποίας κινητοποιήθηκαν τόσο ό λόχος τών έξ ' Αμερικής εθελοντών, όσο καί εκείνος τών φοιτητών, χωρίς δμως καί νά κατορθωθεί- βλ. αυτόθι, σ καί Κ.Λ. Κωνσταντινίδης, «Άπότάς ' Ηπειρωτικός μου Αναμνήσεις - Έκ τής δράσεως τοΰ Κρητικού Φοιτητικού Λόχου: Ή 'Ιστορική Μάχη τής 8 προς τήν 9 Δεκεμβρίου 1912», Κρητικόν Ήρώον, τεΰχος 1, Χανιά 1913, σο Στά υψώματα μεταξύ τών χωριών Κοτορόσι (σημ. ' Αετορράχη) καί Λάζαινα, δεχόμενοι συνεχείς επιθέσεις, στή διάρκεια τών όποιων τραυματίστηκε θανάσιμα ό υποδιοικητής τοΰ φοιτητικού λόχου Πέτρος Σαλτάμπασης ( ). Οί επικεφαλής διαπίστωναν ελάττωση ήθικοΰ: «Πειθαρχία ουχί ευχάριστος. Διέταξα άντεπίθεσιν προς άνάκτησιν θέσεως καταληφθείσης τήν 9ην

11 'Ημερολόγιο 'Εκστρατείας ) ' Αντικατάστασις ημών καί μετάβασις εις Μούλες ) Παραμονή αυτόθι. Κατά τάς διαφόρους μάχας έκ τών 1400 τοΰ Τάγματος έμειναν ) Προχώρησις είς Κατσανοχώρια 27 καί παραμονή μέχρι 31 Δ/βρίου. Ιανουάριος 1913 [1)] Προχώρησις ολίγον <μπροστά> Κατσανοχωρίων. 2-6) Προφυλακαί όπισθεν μεγάλης χαράδρας 28. νυκτός. Ουδείς έπροθυμοποιήθη», ανέφερε προς τό Αρχηγείο ό Διοικητής τοΰ Αποσπάσματος αντισυνταγματάρχης Πολυμενάκος- βλ. ' Υπουργεϊον Στρατιωτικών, έ"νθ. άν., τ. Β ', Παράρτημα, σσ Ή σημερινή Πέρδικα έπ. Δωδώνης ν. Ιωαννίνων «Τάγμα Κρητών διέταξα αναχώρηση σήμερον διά Μοΰλες, καθ' δσον άφήρησα πάσαν ύπηρεσίαν, ένεκα απειθαρχίας καί διασποράς, κατόπιν τραυματισμού διοικητού του», αναφέρει προς τό Αρχηγείο ό αντισυνταγματάρχης Πολύ μενάκος- ό δέ Αρχηγός Στρατού 'Ηπείρου αντιστράτηγος Σαπουντζάκης εκφράζει τήν επομένη στό Διοικητή τοΰ Κρητικού Συντάγματος αντισυνταγματάρχη Συνανιώτη, τή λύπη του γιά τά «σημεία τινά απειθαρχίας καί συμπτώματα ελλείψεως σταθερότητος» τών ανδρών του- βλ. αυτόθι, σσ. 328, Παραμένοντας ώς εφεδρεία στά μετόπισθεν, τό Ι Τάγμα συμπτύχθηκε, λόγω τών απωλειών του, σέ διλοχία- βλ. αυτόθι, τ. Β', ο Ό λοχαγός Ίπ. Παπαβασιλείου, γράφοντας άπό τό μέτωπο στό συνταγματάρχη Δουσμάνη οτίς , σχολιάζει τίς επιχειρήσεις μετά ακόλουθα λόγια: «Είναι νά τραβά κανείς τά μαλλιά του. Ουδέ αρχηγία καί έπιτελεϊον παραφρόνων θά διηύθυνεν οϋτω. Κατόρθωσε διά τής έξοχου στρατηγικής του νά ρίψη όλόκληρον τόν έδώ στρατόν εις μίαν γραμμήν en cordon είς τάς κορυφάς απότομων καί βραχωδών ορέων ύπό τό πΰρ τών εχθρικών φρουρίων είς δεκαήμερον συνεχή νυχθημερόν αγώνα. Είναι πιστή ε'ικών δταν σας εϊπω δτι οί άνδρες καθ' δλον αυτό τό διάστημα δέν μετεκινήθησαν τών θέσεων των μάχης. "Εκαστος όπισθεν ενός λίθου έτρωγεν, έπινεν, έκοιμάτο (δέν έκανε δηλ. κανέν άπό τά τρία) μέτόνδάκτυλον έπίτήςσκανδάλης[...] Ήκατάστασιςαδτηώςήτοέπόμενονέξήντλησεκαίσώματακαίνεΰρακαί χθες τέλος εξεδιώχθησαν οί ημέτεροι ύπό τών βαρέων εχθρικών τηλεβόλων μέ έξηντλημένον ηθικόν, ανίκανοι πλέον προς πάσαν πολεμικήν ένέργειαν, αφού δέ έκάστην ήμέραν προσέφεραν καί μίαν έκατόμβην τραυματιών πλην τών νεκρών» βλ. αυτόθι, τ. Β', Παράρτημα, σ ' Υπό τό όνομα αυτό δηλώνονται έντεκα χωριά τής ' Ηπείρου, κείμενα στην ορεινή περιοχή ανατολικά τής οδού "Αρτας- ' Ιωαννίνων καί δυτικά τοΰ πόταμου "Αραχθου, τά έξης: Λοζέτσι (σημ. 'Ελληνικό), Κοστίτσι ή Κωστήτσι, Λάζαινα ή Λάζανα, Κοτορόσι (σημ. Άετορράχη), Φορτόσι ή Φόρτωση, Νίστορα, Πάτερο, Κορίτιανη, Καλέντζι, Πλέσσια ή Πλαίσια καί Βαλτσιώρα (σημ. Πηγάδια). Τά χωριά αυτά βρίσκονταν στά νοτιοανατολικά τοΰ έλληνικοΰ μετώπου, δπως αυτό εκτεινόταν στά τέλη Δεκεμβρίου τοΰ Οί κάτοικο! τους ήταν «έλληνες ορθόδοξοι, κατσάνοι καλούμενοι, άπαντες τήν έλληνικήν λαλοΰντες γλώσσαν», αλλά καί «ατελή τίνα διάλεκτον, άνευ γραμμάτων» τήν δέ δλη περιοχή «καλύπτει χιονώδης πάγος σχηματιζόμενος άπό τοΰ Δεκεμβρίου Μαρτίου» βλ. Ν.Θ. Σχινάς, Όδοιπορικόν 'Ηπείρου, τεΰχος Α', Αθήνα 1897, σσ Μέ εντολή τοΰ Διοικητού Μεραρχίας συνταγματάρχου Δημ. Ματθαιόπουλου, ορίστηκε ώς τομέας «ενεργείας καί επιτηρήσεως» τοϋ Συντάγματος Κρητών «άπό τής απαρχής τής χαράδρας, ήτις κείται αμέσως προς βορράν τοΰ χωρίου Κρυφόβου» μέχρι τών δυτικών παρυφών της κορυφο γραμμής ' Αετορράχης. ' Εν τώ μεταξύ ή παράταση τών επιχειρήσεων χωρίς αποτέλεσμα καί οί ασυμφωνίες μεταξύ τών επιτελών αξιωματικών, οδήγησε στην αντικατάσταση τοΰ αντιστράτηγου Σαπουντζάκη άπό τό διάδοχο Κωνσταντίνο, ό όποιος βρισκόταν στή Θεσσαλονίκη ( )' βλ. 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., τ. Β', σ. 253, καί Παράρτημα, σ

12 64 Λ.Φ. Καλλιβρετάκης 7) 'Επίθεσις καί άπώθησις τοΰ έχθροΰ εντός τοΰ Μπιζάνι, εσχεν ό εχθρός <άπωλείας> Τό εσπέρας είς Μάνδραν Λεσιανών. 8) Είς Λεσιανά διαμονή- βροχή καί χιόνια ) Προφυλακαί έξωθι Μπιζανίου ύποστάντες τά πάνδεινα έκ τής βροχής καί χιόνος ) Λυσσώδης μάχη πυροβολικού. Καθ' όλον σχεδόν τό διάστημα μέχρι τής παραδώσεως τοΰ Μπιζάνι, τά πυροβόλα έ'βαλλον τακτικά 31. [Στό σημείο αυτό παρατηρείται τό πρώτο χάσμα τοΰ ημερολογίου, μεταξύ 20ης 'Ιανουαρίου καί 20ης Φεβρουαρίου Είναι γεγονός δτι στό διάστημα αυτό δέν πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επιχειρήσεις. Μέτήν άφιξη τοΰ διαδόχου στό μέτωπο ( ), αποφασίστηκε ή αναστολή κάθε επιθετικής ενέργειας, καί ή συστηματική προπαρασκευή τών μελλοντικών κινήσεων. 'Αφού προηγήθηκε μελέτη τοΰ εδάφους, βελτίωση τών οδών γιά τή διέλευση τοΰ πυροβολικού, συγκέντρωση πυρομαχικών, ανασύνταξη καί ενίσχυση τών μονάδων, ή τελική επίθεση πραγματοποιήθηκε στίς 20 Φεβρουαρίου 1913' κατά τή διάρκεια εκείνης τής ημέρας τό Σύνταγμα Κρητών έ'δρασε στην πρώτη γραμμή έναντι τών οχυρών τοϋ Μπιζανίου 32. Τά ξημερώματα τής επομένης ό ' Εσσάτ Πασάς παρέδωσε τά Ιωάννινα.] 21 Φεβρ Παράδωσις λίαν πρωΐ (ήμ. Πέμπτη) τοΰ Μπιζάνι. Τό έγγραφον παρεδόθη είς τόν Λόχον μας Έν αναμονή τοΰ διαδόχου αναβλήθηκε ή αρχικά προγραμματισμένη γιά τις επίθεση, γιά νά πραγματοποιηθεί τελικώς τή μεθεπομένη, χωρίς θεαματικά αποτελέσματα- βλ. αύτόθι,τ. Β', σ Οί πληροφορίες αναφέρουν δτι ό χειμώνας εκείνος ήταν άπό τους βαρύτερους πού είχε γνωρίσει ή "Ηπειρος, «καί οί ασυνήθιστοι είς τό ψυχρόν αυτό κλίμα πολεμισταί υπέφεραν πολύ, μάλιστα οι Κρητικοί» όπως σημειώνει καί ό ' Ι.Σ. ' Αλεξάκης, ένθ. άν., σ βλ. καί Ν. Οικονόμου, ένθ. άν., σ. 309' 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. όν., τ.β', σ «Μιά συνεχής βροντή», σημειώνει ό Ίάνκος Δραγούμης στίς αναμνήσεις του- καί παρακάτω: «Μήνες καθήσαμε στό Μπιζάνι, έ'να δύο, δέν θυμοΰμαι. Χειρότερα άπ' δλα οί νύχτες. Στην πρώτη γραμμή ύπνο δέν είχε σχεδόν καθόλου. [...] Ξημερώματα πιά οί Τούρκοι άρχιζαν τό κανονίδι κατά τάς 9, έκτος αν είχαμε κανένα αιφνιδιασμό» βλ. Ί.Δραγούμης, «Πολεμικές Αναμνήσεις», 'Αρχείο τής Π.Σ. Δέλτα: 'Εκστρατεία στή Μεσημβρινή Ρωσία, 1919, Αθήνα 1982, σ 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. όν., τ. Β', σσ. 376, 386, καί Παράρτημα, σο Στίς 5.30' π.μ. κατέπαυσε τό πΰρ καί φάνηκαν λευκές σημαίες στό Μπιζάνι. Στίς 7.00' π.μ. παρουσιάστηκε Τούρκος αξιωματικός στίς προφυλακές τής VIII Μεραρχίας μέ τό έγγραφο παράδοσης τοΰ Διοικητού τής Φρουράς Ταγματάρχου Άλή Φουάτ, κατόπιν εντολής τοΰ Τούρκου Γενικού Διοικητοΰ ' Ιωαννίνων στην πρώτη γραμμή τοΰ μετώπου βρίσκονταν τά Ι καί II Τάγματα Κρητών βλ. αυτόθι, τ. Β', σσ. 420, 433 καί Παράρτημα, σ. 697.

13 'Ημερολόγιο 'Εκστρατείας [Στό σημείο αυτό μεσολαβεί τό δεύτερο καί διαρκέστερο χάσμα τοΰ ημερολογίου, μεταξύ 22ας Φεβρουαρίου καί 20ης 'Ιουνίου Στό διάστημα αυτό τό ' Ανεξάρτητο Σύνταγμα Κρητών, άφοΰ συγκεντρώθηκε μαζί μέ τά υπόλοιπα τμήματα τής VIII Μεραρχίας στό χωριό Μπισδούυι 34 (σημερινή Έλεοΰσα), βορειοδυτικά τών 'Ιωαννίνων ( ), διατάχθηκε νά καταδιώξει τά υποχωρούντα εχθρικά τμήματα προς τό ' Αργυρόκαστρο ( ). Σε διάστημα τεσσάρων ήμερων οί Κρήτες εθελοντές, «κατάκοποι καί ασθμαίνοντες» 35, κάλυψαν απόσταση χιλιομέτρων, διερχόμενοι διαδοχικά άπό τό Καλπάκι, τά Δολιανά καί τό Χάνι Δελβινακίου 36 προελαύνοντας στή συνέχεια εντός τοΰ σημερινού άλβανικοΰ εδάφους, βάδισαν προς τό Χάνι Γεωργουτσάδων (Gjorguçat) καί τή Δερβίτσανη (Derviçan), χωρίς νά συναντήσουν άξια λόγου αντίσταση 37. Τό 'Αργυρόκαστρο καταλήφθηκε στίς 3 Μαρτίου Στή συνέχεια τό Σύνταγμα στάθμευσε βορείως τοΰ 'Αργυροκάστρου ( ), στά χωριά Τσέπος (Cepo) καί Παλαίκαστρο 38 (Palokastrë), θέτοντας ύπό τόν έλεγχο του τήν όδό προς Τεπελένι. Άπό έκεϊ διατάχθηκε νά κινηθεί, στίς 20 Μαρτίου 1913 προς Πρεμετή: «Πατώυτες χιόνια άνήλθομεν είς τό ϋψος τοΰ βουνού έξ ου πίπτοντες καί ολισθαίνοντες, καί σαν μεθυσμένοι τρικλύζοντες έπί τής κρυσταλλομένης χιόνος, μετά τρίωρον έφθάσαμεν κουρασμένοι καί πεινώντες είς τό χωρίον Έλεοΰσα (Leusë), είς τους πρόποδας τοΰ βουυοΰ πλησίον της Πρεμετής, είς τά πρόθυρα τής οποίας κατηυλίσθημευ» 39. Μέ έ'δρα τήν Πρεμετή, τό Σύνταγμα κατένειμε τίς μονάδες του 40 στά χωριά Λεσκοβίκι (Leskoviku), Έρσεκά (Ersekë), Φράσσαρη (Frashër), Πατσομύτη (Paxhomitë), ' Αλή Παστεβάν (Lipostevan) καί Όδρίτσανη 41 (Odriçan), με κύρια αποστολή τή φύλαξη τών διαβάσεων καί τήν απόκρουση ενδεχόμενης επίθεσης αλβανικών ένοπλων τμημάτων. "Ηδη στίς 13 Νοεμβρίου 1912, ή 'Εθνοσυνέλευση πού είχε συγκληθεί στήυ Αυλώνα (Vlora), «απαρτιζόμενη ύπό αντιπροσώπων πάντων τών ' Αλβανικών τμημάτων άνευ διακρίσεως θρησκείας» 42, είχε κηρύξει τήν ανεξαρτησία τής 'Αλβανίας καί εγκαταστήσει προσωρινή κυβέρνηση, ή οποία αναγνωρίστηκε από τήν Πρεσβευτική Διάσκεψη τοΰ Λονδίνου οτίς 7 Δεκεμβρίου. Τά νοτιοανατολικά σύνορα τοΰ νέου κράτους θά αποτελούσαν αντικείμενο έρευνας διεθνούς επιτροπής- έπί τών αμφισβητουμένων αυτών εδαφών παρέμεινε τό Σύνταγμα τών Κρητών 43 έως τά μέσα τοΰ καλοκαιριοΰ τοΰ 1913.] 34. Αυτόθι, τ. Β', σ. 439, καί Παράρτημα, σσ , Κ.Ά. Αρχολέων, ένθ. άν., σ «Ξενοδοχεϊον τό Δελβινάκιον, γέφυρα ατελής ακόμα»' βλ. αυτόθι, σ 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., τ. Β', σσ Αυτόθι, τ. Β', σ Κ.Ά. Αρχολέων, ένθ. άν., α 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., τ. Β', σσ , καί Παράρτημα, σσ Περί τών χωριών αυτών βλ. αμέσως παρακάτω. 42. Αυτόθι, παράρτημα, σ «Είς Πρεμετήν έπεράσαμεν μέλι, ζάχαρι καί κόττα», σημειώνει ό Κ. Ά. ' Αρχολέων, (ένθ. άν., σ. 97). Τό Σύνταγμα μετακινήθηκε, προσωρινά μόνο, τήν 30η ' Απριλίου 1913 στην Κόνιτσα προς

14 66 Λ.Φ Καλλιβρετάκης 21 'Ιουνίου 1913 Κατά τήν ήμέραν αυτήν ήτο ό ' Αρχιερατικός επίτροπος Πρεμετής είς τό χωρίον τοΰτο [. ' Οδρίτσανην] κι έξεφώνησε καί πατριωτικόν λόγον έν τη εκκλησία. Τό χωρίον Όδρίτσανι 44 τής 'Ηπείρου είνε καθαρώς χριστιανικού έλληνικόν έχον κατοίκους Σέβρανη 45 χωρίον ' Αλβανικόν. Κοτόβα 46 είνε τό χωρίον τοΰ ' Αρ<σάκη> 47 Ραμπανί 48 χωρίον ' Αλβανικόν έχον καί ολίγους βλάχους. <Πα>τσομύτη 49 χωρίον ' Αλβανικόν Διαβάτη είνε τό τελευταϊον σημεϊον καί τό πλέον έπίκαιρον τών συνόρων ' Ελλάδος καί ' Αλβανίας 50 εκείθεν διέρχονται οί δρόμοι προς τήν Κλεισούραν 51 Φράσαρη 52, Πρεμετή 53, Βεράτι 54 κ.λπ. Μαλίντι 55 χωρίον ' Αλβανικόν μένον είς τήν ' Αλβανίαν άπαξ μόνον κατά τάς αρχάς <' Ιουνίου> 1913 μεταβάς ό ούλαμός μας είσήλθον εντός αύτοΰ μόνον 10 άνδρες ' Αλημποσκουβάνι 56 μικρόν 'Αλβανικόν χωρίον Είς τάς 26 'Ιουνίου 1913, ήμ. Πέμπτη, ώρ 4 π μ έφύγαμεν 57 άπό τό Όδρίτσανι. Ή άναχώρησις λίαν συγκινητική, αί γυναίκες καί οί άνδρες έ'κλαιον υποδοχή τοΰ διαδόχου, ό όποιος έφτασε πράγματι στίς 5 Μαΐου στην υποδοχή συμμετείχαν οί κάτοικοι τών χωριών Σαναβό (σημερινή Άετόπετρα) και Μάζι, τά δέ στρατεύματα, «μέ τόν φοιτητικόν λόχον», είχαν παραταχθεί σέ δλο τό μήκος τής όδοΰ άπό τήν Κόνιτσα ώς τη Μεσογε φυρα βλ αυτόθι 44 Γνωστό καί ώς Ούτρίτζανη ή ' Οστρίτσα τό σημερινό Odriçan στην επαρχία Permetit σύμφωνα μέ τόν Π Άραβαντινό, (Μονογραφία περί Κουτσοβλάχων, Αθήνα 1905, σ 49), κατοι κεϊτο άπό «βλάχους άλβανίζοντες», ήταν δέ τό μόνο χριστιανικό χωριό τής περιοχής Σκρεπαρίου βλ τοΰ ίδιου, Χρονογραφία 'Ηπείρου, Αθήνα 1856, τ 2ος, σ Τό σημερινό Sevran επαρχίας Skrapan 46 Γνωστό καί ώς Χοτόβα, Χοτχόβα ή καί Χωταχόβα τό σημερινό Hot' hove επαρχίας Permetit κατά τόν Π Άραβαντινό, (Χρονογραφία έ'νθ άν, σ 375), τό 1856 ο! κάτοικοι του ήταν αλβανό φωνοι, κατά τά 3/4 μουσουλμάνοι καί κατά τό 1/4 χριστιανοί 47 Ό γνωστός Απόστολος Άρσάκης ( ) 48 Τό σημερινό Rapanj επαρχίας Permetit 49 Γνωστό καί ώς Πατζομίτη, κατοικούμενο άπό αλβανόφωνους μουσουλμάνους τό σημερινό Paxhomite, επαρχίας Permetit βλ αύτοθι, σ 375 Γενικόν Στρατηγεϊον Ελληνικού Στράτου, Χάρτης 'Εθνογραφικός της Βορείου 'Ηπείρου τφ 1913, Αθήνα 1919, σ ' Αναφέρεται βεβαίως στά όρια τής κατεχόμενης άπό τόν ελληνικό στρατό ζώνης κατά τήν εποχή εκείνη 51 Ή σημερινή Kelcyra επαρχίας Permetit 52 "Η Φράσσερι, τό σημερινό Frasher επαρχίας Permetit 53 Βλ επόμενη υποσημείωση Τό σημερινό Berati, πρωτεύουσα ομώνυμης επαρχίας 55 Προφανώς ή Μουλίνα, τό σημερινό Malnin επαρχίας Skrapan 56 Γνωστό καί ώς ' Αλή Παστεβάν ή Λιποστίβανη, κατοικούμενο άπό αλβανόφωνους μουσουλμάνους βλ αυτόθι, σ 17 Π Αραβαντινοΰ, ένθ άν, σ 375 Πρόκειται γιά τό σημερινό Lipostevan επαρχίας Permetit 57 Οί προστριβές, μεταξύ τών έ'ως χθες συμμάχων, έπί τών άπελευθερωθέντων εδαφών είχαν

15 'Ημερολόγιο 'Εκστρατείας Κοσίυα 58, οί κάτοικοι έλληνόβλαχοι, ή τοποθεσία ωραία, έχει πολλά διάφορα ευγενή δένδρα, σπήθια έως 50. Έφθάσαμεν τά εσπέρας τής 26 'Ιουνίου 1913 είς Πρεμετή καί έμείναμεν δύο ημέρας, τήν δε 29 λίαν πρω'ι άνεχωρήσαμεν διά Μακεδονίαν. Τήν 28 'Ιουνίου 1913 έγένετο δέπσις ύπό τών κατοίκων Πρεμετής υπέρ τών ελληνικών όπλων κατ' αυτήν παρίσταντο καί Μουσουλμάνοι. Οί μικροί μαθηταί καί αί μαθήτριαι έψαλλον διάφορα εθνικά άσματα. ' Η Πρεμετή 59 είναι πολίχνη έχουσα 3-4 χιλιάδας κατοίκους, οί περισσότεροι τών οποίων είνε "Ελληνες. Αΰτη κείται εντός μικρού πεδιάδος, σχετικώς είς καλόν μέρος, όσον δέ ό χρόνος παρέρχεται άπό τής ελευθερώσεως της, έπί τοσοΰτου καί έλληνοποιεΐται. Οί Χριστιανοί κάτοικοι πάντες φέρουν καπέλλα πετάξαυτες τα φέσια- αί γυναίκες είνε αρκετά περιποιημένα, αί δέ ενδυμασία των είς πλείστα είναι αρκετά περιποιημένοι, αί δέ ενδυμασία των εις πλείστα είνε ώς τών γυναικών τών μεγάλων πόλεων, δηλ. φορέματα <άντρασέ>, κάλτσες τρασπαράυ καθώς καί σακκάκια καί καπέλλα. ' Ιδίως μεγάλην έντύπωσιν μοι έκαμε ήμέ δλη τή σημασία της λέξεως αρχοντική φορεσιά τών γράδων. Πάντες τόν χειμώνα φέρουν έπαυωφόρια μέ γουναρικά. Έλεοΰσα 60 χωρίον έχον 40 σπήθια καί άπέχον τής Πρεμετής 20' λεπτά, καθαρώς έλληνικόν οί κάτοικοι καθ' δλα όμοιοι τών τής Πρεμετής. Τό χωρίον τοΰτο έχει καί σχολεΐον. ήδη ενταθεί στην περιοχή τής Μακεδονίας, εξελισσόμενες στίς 16 ' Ιουνίου 1913 σέ ανοικτή ένοπλη σύρραξη μεταξύ 'Ελλήνων, Σέρβων, Μαυροβουνίων καί Ρουμάνων αφ' ενός καί Βουλγάρων αφ' έτερου. Επτά ήμερες μετά τήν έναρξη τών εχθροπραξιών αποφασίστηκε ή μεταφορά τής VIII Μεραρχίας στό μακεδόνικο μέτωπο, πλην τοΰ III Τάγματος Κρητών, τό όποϊο είχε διατεθεί στό Στρατιωτικό Διοικητή Κορυτσάς. Τό Ι Τάγμα (δπου καί ό Φοιτητικός Λόχος) διατάχθηκε νά παραδώσει τή φρουρά τών χωριών Φράσσαρη, ' Οδρίτσανη καί ' Αλή Παστεβάν σέ μονάδες τοΰ 25ου Συντάγματος Πεζικού καί νά συγκεντρωθεί στην Πρεμετή απ' δπου, ακολουθώντας τό δρομολόγιο Μεσογέφυρα, Χάνι Καλπάκι, Χάνι Κακαβιάς και Γαρδικάκι, (βλ. περί αυτών παρακάτω), θά κατέληγε στους ' Αγίους Σαράντα, δπου θά επιβιβαζόταν σέ ατμόπλοιο μέ προορισμό τή Θεσσαλονίκη- βλ. 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών, ένθ. άν., Παράρτημα ο. 814, Τό σημερινό Kosinë επαρχίας Permetit- κατά τόν Π. ' Αραβαντινό (ένθ. άν., σ. 375), τό 1856 είχε πέντε σπίτια, κατοικούμενο άπό αλβανόφωνους χριστιανούς- ό ίδιος, έν τούτοις, σημειώνει τήν παρουσία «άλβανιτοβλάχων» στά δρη τής Πρεμετής βλ. τοΰ ίδιου, Μονογραφία..., ένθ. άν., σ Ή σημερινή Përmeti, πρωτεύουσα ομώνυμης επαρχίας- τό 1856, σύμφωνα μέ τόν Π. Άραβαντινό, (Χρονογραφία... ένθ. άν., σ. 370), είχε 122 χριστιανικά καί 12 μουσουλμανικά σπίτια, κατοικούμενο άπό αλβανόφωνους κατοίκους, «ων περίπου 1500 χριστιανοί καί πολλοί ' Αθίγγανοι μουσουλμάνοι», σημειώνει τό 1873 ό E. Isambert, κατά τόν ' Α. Μηλιαράκη,'Οδοιπορικά Μακεδονίας, 'Ηπείρου καί Θεσσαλίας κατά τόν Emile Isambert, Αθήνα 1878, σ Τό 1905, τέλος, ή πόλη αριθμούσε «4.000 ψυχάς ' Ελληνο- ' Αλβανών καί Μωαμεθανό- ' Αλβανών», σύμφωνα μέ τόν υπολοχαγό Π. Κουγιτέα, Πραγματεία τοπογραφική, ίστορική καί εθνολογική τής Άνω 'Αλβανίας ή Ιλλυρίας, Κάτω 'Αλβανίας ή Μακεδόνικης 'Ιλλυρίας καί 'Ηπείρου, ' Αθήνα 1905, ο. 99- τό 1930 αναφέρονται κάτοικοι, κατά τά δύο τρίτα χριστιανοί καί κατά τό έ'να τρίτο μουσουλμάνοι- βλ. L. Rey, Guide de l'albanie, Παρίσι 1930, σ περί τών «ωραίων κυριών» τής Πρεμετής, βλ. καί Β.Δ. Ζώτος Μολοσσός, 'Ηπειρωτικοί Μελέται: Δρομολόγιον της 'Ελληνικής Χερσονήσου, ' Αθήνα 1878, σ ' Η σημερινή Leusë επαρχίας Permetit- τό 1856 είχε 46 σπίτια, κατοικούμενο άπό αλβανόφωνους χριστιανούς, κατά τόν Π. Άραβαντινό, έ'νθ. άν., σ. 370.

16 68 Λ.Φ. Καλλιβρετάκης Είς τήν περιφέρειαν ταύτην κυρίως ομιλείται ή 'Αλβανική, αί δέ γυναίκες δέν γνωρίζουν παρά μόνον αυτήν. Οί άνδρες όμως καθώς καί τά μικρά παιδιά, άρρενα καί <θήλεα> γνωρίζουν καί τήν έλλ<ηνικήν> έκ τοΰ σχολείου, ευτυχώς δέ ήρχισαυ είς δλα τά χωρία νά κάνουν ταύτης χρήσιν, χωρίς εννοείται νά παύσουν νά ομιλούν καί τήν Άλβανικήυ. Πλησίον τής Πρεμετής διέρχεται ό ποταμός 'Αώος. Τά μέρη τής περιφερείας ταύτης είνε ορεινά καθώς καί τό περιοσότερον έδαφος τής 'Ηπείρου. Ώς καί παραπάνω λέγω άνεχωρήσαμεν έκ Πρεμετής δια Μακεδονίαν τήν 29 ' Ιουνίου 1913 ήμέραν Σάββατον καί ώρ. 4 π.μ. Κατά τήν πορείαν τής ημέρας ταύτης βροχή αδιάκοπος μας έσυνόδευε. Περί τήν 9 π.μ. έκάμαμεν στάσιν είς θέσιν όνομαζομένην Καημένο χάνι- έκεϊ έλάβομεν συσσίτιον έκ βοδινοΰ κρέατος καί σούπα ρύζι, διά δέ τό εσπέρας μας εδόθη τυρός είς τό αυτό μέρος. Ή έκκίυησις έντεΰθεν έγένετοτήν Ιην μ.μ. κατά δέ τήν 8 έσπερινήν έφθάσαμευ είς τά Μεσογέφυρα 61 ένθα καί έξωμείναμεν. 30 ['Ιουνίου 1913] Άναχώρησις 7 π.μ. Μετά τρίωρον πορείαν έκάμαμεν στα<θμόν> έκεϊ μας εδόθη συσσίτιον τυρός. ' Αναχώρησις 2 μ.μ. Ή ημέρα σκυθρωπή άνευ βροχής. ' Εφθάσαμεν είς Καλουπάκι 62 τήν 5 καί 1/2 δπου μας εδόθη συσσίτιον καί δπου διεμείναμεν 63. Κατά τήν αυτήν ήμέραν μοί έχορηγήθη καί ένα σακκάκι. 1 ' Ιουλίου 1913 Δευτ. Άυαχώρησις 5 και 1/2 πρωινήν ήμερα καλοκαιρινή μετά αέρος. Σταθμός 9 και 1/2 είς θέσιν Δελβινάκι 64. Ή κατάστασις τής υγείας μου σχετικώς καλή. Συσσίτιον κρέας μετά σούπας καί τυρί διά τό βράδυ. ' Εκκίυησις 2 1/2 καί στάσις 5 1/2 είς θέσιν Κακκαβιά 65, ό αέρας ισχυρός. Κατά τήν διάβασίν μας έκ τών μερών τούτων μας κατάλαβε μεγάλη χαρά διότι κατά τάς ημέρας τής απελευθερώσεως των μας έγένοντο είς τά μέρη ταΰτα αί αλησμόνητοι ύποδοχαί. 2 'Ιουλίου [1913] Τρίτη. ' Εκκίυησις 51/2. Ή μόνη καλοκαιρινή ήμερα πού ήσθάνθημεν είς την "Ηπειρον ό ήλιος καυστικώτατος. Σταθμός 1/2 μ.μ. είς τό χωρίον Γαρδικάκι 66, δπου άφθουον νερό ρέει. ' Η ήμερα αΰτη ήτο μέχρι σήμερον έκ τής πορείας ή <κοπιω>δεστέρα. 61. Γέφυρα έπί τοΰ ποταμού ' Αώου (Βοβούσα), στό ΰψος τής συμβολής του μέ τόν Σαραντάπορο, έπί τών σημερινών ελληνοαλβανικών συνόρων. 62. Τό Καλπάκι βεβαίως ας σημειωθεί πάντως δτι αναφέρεται ώς Kalibaki άπό τόν L. Rey, ένθ. άν., σ Κατά τήν ήμερα εκείνη διανύθηκε απόσταση 33 χιλιομέτρων σέ διάστημα 6 1/2 ωρών. 64. Τό Χάνι Δελβινάκι προφανώς βλ. καί προηγούμενη υποσημείωση Διάβαση έπί τών σημερινών ελληνοαλβανικών συνόρων κατά τήν ήμερα εκείνη διανύθηκε απόσταση 22 χιλιομέτρων εντός 7 ωρών. 66. Τό σημερινό Kardhikaq επαρχίας Sarandë- κατά τόν Π. Άραβαντινό, (ένθ. άν., σ. 357), τό 1856, είχε 25 σπίτια χριστιανών, ομιλούντων ελληνικά καί αλβανικά.

17 'Ημερολόγιο Εκστρατείας Συσσιτίου κρέας βοδινό μετά σούπας καί τυρί διά τό βράδυ. Ή κατάστασις της υγείας μου ευτυχώς μεθ' δλην τήν μεγάληυ καί κοπιώδη πορείαν, σχετικώς καλή. "Αλλη πορεία τήν ήμέραν ταύτην δέν έγένετο άλλα έξωμείναμεν εις Γαρδικάκι. ΟΊ κάτοικοι τών μερών τούτων διαφέρουν κατά πολύ τών κατοίκων τής περιφερείας Πρεμετής. Είνε, ημπορεί κανείς νά πή, γνησιώτεροι έλληνες αφού είς τά μέρη τοΰτα όμιλοΰν μόνον τήν ' Ελληνικήν. ' Η δέ ενδυμασία τών γυναικών είνε πολύ διαφορετική καί μάλλον καλαισθητική τής τών γυναικών τών μερών τής Πρεμετής- ενδυμασία κομψή καί χαριτωμένη, αληθής ενδυμασία ελληνική, ήτις πολύ συμβάλει διά νά τας άποθαυμάζη τις. Λιγερές σαν βίτσες καί άγγελοι αληθείς ώς λευκοφοροΰσαι. Τά μέρη δμως κι έδώ πολύ άγονα, τά χωρία δμως ωραιότατα ένεκεν καλοκτισμένων ωραίων οικοδομών. 3 'Ιουλίου 1913 Άναχώρησις 5 1/2. Άφιξις 7 1/2 είς Δέλβινον. Τό Δέλβινον 67 είνε κωμόπολις ωραιότατη, ή καλλίτερα πασών τών τής ' Ηπείρου. "Εχει 3-4 χιλιάδας κατοίκους- οί περισσότεροι τούτων είνε "Ελληνες- ομιλείται ή ελληνική. ' Η τοποθεσία τής πόλεως καλή καθώς καί αί οίκοδομαί της. Συσσίτιον φασόλες... Είς τά μέρη ταΰτα υπάρχουν καί μερικές έληαϊς, ένώ εις τά μέρη τής 'Ηπείρου πού είδαμευ δέν ύπήρχον. Είς τό Δέλβινον όέουν καί άφθονα ύδατα. Έκκίνησις 3 1/2 καί άφιξη είς Άγ. Σαράντα 7 καί 15'. Ή Στάσις έγένετο 1/2 ώραν πρό τοΰ λιμένος. 4 ' Ιουλίου 1913 Πέμπτη Έκκίνησις πρωινή ν καί άφιξις Συσσιτίου κρέας μετά σούπας. ' Εμβολιασμός. Οί άγιοι Σαράντα 68 κατοίκους δέν έχουν, έχουν δμως μερικός άποθήκας δπου τοποθετούν τά διάφορα εμπορεύματα. Κίυησις γίνεται μεγάλη διότι ή βόρειος "Ηπειρος τροφοδοτείται έκ τοΰ λιμένος τούτου. ' Εάν τά μέρη ταΰτα χορηγηθούν είς τήν ' Ελλάδα, μετά ολίγα έτη ό λιμήν ούτος θά είνε ένας έκ τών κυριωτέρων λιμένων της ' Ελλάδος καί ή πόλις θά γίνη τελεία. Τό μόνον ελάττωμα είνε δτι νερό πόσιμον δέν υπάρχει καί δι' αυτό είνε ήυαγγασμέναι αί γυναίκες νά φέρουν τούτο έξ αποστάσεως 1/2 καί 67. Τό σημερινό Delviné επαρχίας Sarandë. ' Η πόλη τό 1856, κατά τόν Π. ' Αραβαντινό, (ένθ. άν., σ. 356), είχε 300 χριστιανικά καί 150 μουσουλμανικά σπίτια, οί δέ σέ χρήση γλώσσες ήσαν τά ελληνικά καί τά αλβανικά- «έπί τερπνότατης τοποθεσίας, περικυκλούμενον ύπό δασών ελαιώνων καί λεμονεώνων» μέ 500 οικογένειες, «ων τό έν τρίτον χριστιανικοί», τήν περιγράφει τό 1873 ό Ε. Isambert, σύμφωνα μέ τόν Ά. Μηλιαράκη, (ένθ. άν., σσ ) κατά δέ τόν Π. Κουγιτέα (ένθ. άν., σ. 113), τό 1905 άριθμοΰσε «600 οικίας διεσπαρμένας έπί τών κλιτύων τών ορέων έπί εκτάσεως λεύγης' αί οϊκίαι περιβάλλονται άπό κήπους έκ λεμονεών, έλαιών καί ροδών, είς τό κέντρον δέ τής πόλεως έπί χαμηλώματος είναι ή αγορά καί τό Βαρόκι (συνοικία τών Χριστιανών), ένθα καί ή κατοικία τού ' Αρχιερέως- έπί μεμονωμένου λόφου είναι τό φρούριον, είς δ ανέρχεται τις διά στενής όδοΰ, έκ τοΰ λόφου δέ τούτου κατέρχεται χείμαρρος, έφ' ού υψηλή γέφυρα». 68. Οί σημερινοί Sarandë, τό λιμάνι στην Αδριατική- δεκαεπτά χρόνια αργότερα ή πόλη παρέμενε «μικρός σημασίας» (peu importante)- βλ. L.Rey, ένθ. άν., σ. 152.

18 70 Λ.Φ. Καλλιβρετάκης πλέον ώρας είς βαρέλια καί νά πωλούν τήν όκάν 10 λεπτά- αί γυναίκες γενικώς τής ' Ηπείρου εργάζονται πολύ όχι μόνου είς τάς οικιακός εργασίας άλλα <καί είς> τάς εξωτερικός <άγροτικάς έρ>γασίας. Είς τόν λιμένα τοΰτον είδον γυναίκας βαστάζουσας σακκί αλεύρου άνω τών 70 οκάδων. Έπιβίβασις ε'ις τό πλοΐον προς άναχώρησιν τήν 7-20 μ.μ. καί έκκίυησις τοΰ πλοίου 7 1/2. 5 'Ιουλίου [1913] Παρασκευή Άφιξις είς Πάτρας 2 μ.μ. Ταξείδι καλό, πλοΐον χείριστον. ' Η κατάστασις τής υγείας μου όχι καλή. Συσσιτίου κρέας <βοδιυόυ μετά> σούπας. ' Η πόλις ώραι<οτάτη>, ώς έκ τοΰ πλοίου αντελήφθην, διότι άποβίβασις δέν μας επετράπη. ' Εκκίνησις 4 1/2 μ.μ. 6 'Ιουλίου [1913] Σαββάτου Συνέχεια ταξειδίου. ' Ο καιρός καλός, ή κατάστασις τής υγείας μου ώς καί τήν προηγουμέυηυ ήμέραν. Συσσίτιον χαλβάς καί κρέας παστό. [Σχετικά μέ τό ταξίδι προς Μακεδονία, ό Κωνσταντίνος Αρχολέων αναφέρει καί τά έξης: «' Εντός τοΰ πλοίου ήμην παρέα καί συζητούσαμεν μετά τοΰ φίλου μου Ξενοφώντας Μιχελάκη έκ Μαχαιρών Άποκορώνου, τοΰ κατόπιν συμβολαιογράφου Χανίων. ' Εκαμαρώναμεν τήν γαληυιαίαν θάλασσαν του μηνός 'Ιουνίου 69 μέ τάς άναλαμπάς της καί άκουμβισμένοι εις τά κάγκελα τοΰ πλοίου είμεθα χαρωποί καί ευχαριστημένοι, δτε ήλθευ ό δεκανεύς έκ Φρέ ' Αποκορώυου Καπιδάκης Κωνστ. 70 καί έφώναξεν δυνατά 'Ξενοφών, Ξενοφών, θάλαττα, θάλαττα έσώθης βέβαια άπό τάς μάχας τών Πεστών καί τής ' Αετορράχης πού έτρεχες σαν αγρίμι, μά τώρα θά δοΰμεν καί οί δύοι σας, πού θαυμάζετε τήν θάλασσα, τί σας περιμένει νά πάθετε', όποτε συνεκεντρώθησαν πλείστοι στρατιώται καί έχειροκροτοΰσαυ καί έφώναζαν 'θάλαττα, θάλαττα', έπί άρκετήυ ώραν καί είς παράπουον τοΰ πλοιάρχου νά έλθουν οί αξιωματικοί νά μας καθησυχάσουν, έπαυσαν αί φωναί καί ή έκ τούτων αναταραχή τών όσων έκοιμοΰντο» 71.] 'Ιουλίου [1913] Κυριακή Συνέχεια ταξειδίου. ' Ο καιρός καλός, ή κατάστασις τής υγείας μου ολίγου βελτιούμενη. Περί ώραν 12 μ.μ. [μεσημέρι] προσεγγίζομεν τήν θάσον. Νησί μεγάλο σχετικώς. Είς τήν παραλίαν βλέπομεν αρκετές έληαϊς καί ένα μεγάλο χωριό όνομαζόμενον <Κακόρακι> 72. Άφιξις είς Λιμένα Θάσου 2 μ.μ. καί διαταγή νά αποβιβασθώμεν εις Καβάλλαυ. Εις τόν Λιμένα τής Θάσου ήτο ό περισσότερος Ελληνικός στόλος μετά τοΰ 'Αβέρωφ καί κατά τήν διάβασίν μας έπαιάνιζον δύο μουσικοί. 'Υπάρχει καί πολίχνη πολύ ωραία, καί ή θέσις της καί αί οίκοδομαί της. 69. Τοΰ μηνός ' Ιουλίου βεβαίως. 70. Προαγωγή του σέ δεκανέα δέν αναφέρει ό ίδιος στό ημερολόγιο του, ούτε προκύπτει άπό άλλες πηγές- αντιθέτως, στό δίπλωμα απονομής μεταλλίων τής 25ης Μαρτίου 1914 αναφέρεται ώς στρατιώτης. 71. Κ.Ά. Αρχολέων, ένθ. άν., σ Ή σημερινή Καλλιράχη άσου.

19 'Ημερολόγιο Εκστρατείας Άφιξις εις Καβάλλαν 4 1/2 μ.μ. Πόλις αληθώς ωραιότατη καί 'Ελληνική, έχουσα χιλιάδας κατοίκους. Καταστήματα λαμπρά, Ξενοδοχεία καί καφενεία επίσης 73. Αισθάνεται τις μεγάλη χαρά νά βλέπη δτι ή 'Ελλάς γίνεται κυρία τοιούτων μερών. 8 'Ιουλίου [1913] Δευτέρα Είς Καβάλλαν 'Ιουλίου [1913] Τρίτη 'Αλλαγή καταυλισμού πέραν τής Καβάλλας. 10 'Ιουλίου [1913] Τετάρτη Είς τόν αυτόν καταυλισμόν 'Ιουλίου [1913] Πέμπτη Προέλασις, έκκίνησις 6 π.μ. Ό εχθρός ούδαμοΰ άυεφάνη. Πορεία κοπιωδεστάτη, καταυλισμός 8 μ.μ. <μέσω> κάμπου παρά τψ χωρίω Σαρή Σαμπάνι 'Ιουλίου [1913] Παρασκευή ' Εκκίνησις 8 1/2 π.μ. ' Εξακολούθησις προελάσεως. ' Ο εχθρός δστις τήν προηγουμένην εύρίσκετο εις τά μέρη άπό τά όποια διερχόμεθα τρέπεται είς φυγήν χωρίς νά τόν ϊδωμευ. Διάβασιςτοΰ Νέστου ανυπόδητοι 77 καί είσχώρησις είς τό θρακικόν έδαφος. 4 μ.μ. πληροφορούμεθα δτι ό εχθρός, όστις ώς φαίνεται ήτο ανίσχυρος, εγκατέλειψε τήν Ξάνθην καί εισήλθε τό ίππικόν μας περί τήν 3 μ.μ. εις αυτήν. Τό τάγμα μας τό όποϊο ήτο οπισθοφυλακή κατηυλίσθη έκτος τής πόλεως χωρίς ουδείς νά είσέλθπ είς αυτήν. Ό εχθρός εγκατέλειψε τήν πόλιν είς τάς 11 π.μ. βροχή. 13 Ιουλίου [1913] Σάββατον Έκκίνησις 1 μ.μ. Διέλευσις διά τής Ξάνθης. Πόλις μεγάλη έχουσα χιλιάδας κατοίκους, οί ήμίσεις έλληνες. ' Ο 2ος καί ό 4ος Λόχος 73. ' Η Καβάλα τήν εποχή εκείνη είχε κατοίκους- βλ. ανάλογη περιγραφή, άν καί τριάντα σχεδόν χρόνια παλαιότερη, από τόν Ν.Θ. Σχινά, 'Οδοιπορικά/ σημειώσεις Μακεδονίας, 'Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής καί Θεσσαλίας, Αθήνα 1886, Μακεδονίας τεΰχος Β', σ Ή αποβίβαση τής VIII Μεραρχίας στην Καβάλα ολοκληρώθηκε στό διάστημα 5 έως 10 ' Ιουλίου 1913 βλ. Ί.Σ. ' Αλεξάκης ένθ. άν., σσ. 1088,1107,1127 έως τίς 8 ' Ιουλίου σύμφωνα μέ τόν Ν. Οίκονόμου, ένθ. άν., α Μέχρι στιγμής ή προέλαση του έλληνικοΰ στρατού σέ δλο τό μήκος τοΰ μετώπου ήταν ταχύτατη- είχαν ήδη καταληφθεί, μεταξύ τών άλλων, τό Κιλκίς, ή Δοϊράνη, τό Σιδηρόκαστρο, οί Σέρρες, ή Δράμα, ή "Οσσα, ή Μπέροβα, ή Στρωμνίτσα καί τό Νευροκόπι. ' Ενώ ή κυρία προσπάθεια είχε έπ'κεντρωθεϊ προς βορράν, στην VIII Μεραρχία ανατέθηκε ή επέκταση τής ελληνικής ζώνης κσ \ς προς τά ανατολικά- βλ. Ν. Οίκονόμου, ένθ. άν., σ α τήν ήμερα εκείνη εκδόθηκε ή διαταγή επιχειρήσεων, σύμφωνα μέ τήν οποία τό,νταγμα Κρητών θά προέλαυνε τήν επομένη «προς τήν διεύθυνσιν του χωρίου Σαρισαμπάν διά τής κυρίας οδού» βλ. Ί.Σ. Άλεξάκης, ένθ. άν., σ Ή σημερινή Χρυσούπολις, πρωτεύουσα έπ. Νέστου ν. Καβάλας- κείται σέ πεδιάδα, τό δέ 1886 κατοικείτο άπό 300 έλληνοβλάχους καί 30 Οθωμανούς, σύμφωνα μέ τόν Ν.Θ. Σχινά ένθ άν α 474. Τό 1913 είχε 1455 κατοίκους. 77. ' Η διάβαση έγινε «από τόν πόρον Κιουτσούκ ' Οσμαυλή» (σημερινή Κοσμητή έπ. καί ν. Ξάνθης)- βλ. Ί. Σ. Άλεξάκης, ένθ. άν., σ

20 72 Λ.Φ. Καλλιβρετάκης βαδίζομεν προς τήν Γιουρμουτζίναγ 78, πρωτοπορεία έχει ό Λόχος μας. Π<ορεία> κοπιώδης καί μεγάλη. Συσσίτιον σχεδόν τίποτε, ολίγες <μπιζέλες>. Καταυλισμός 8 μ.μ. 14 'Ιουλίου [1913] Κυριακή Έκκίυησις 7 1/2 π.μ. πορεία κοπιωδεοτάτη καί ακανόνιστος, συσσίτιον έληαΐς. Είς τό χωρίου Γιασίστοϊ 79 τό οποίον είνε ' Ελληνικόν έχον 1200 κατοίκους μας έγένετο υποδοχή. Στάσις έκτος τής Γιουμουτζίνας 2 περίπου ώρας. ' Ο καιρός άποτόμως μεταβλήθη καί άφθονος βροχή μας έπεσκέφθη καί μας έκαμε όλόγρους. ' Εκκίνησις 5 μ.μ. καί άφιξις είς πόλιν 7 μ.μ. ' Υποδοχή αποθεωτική. ' Η πόλις έχει χιλιάδας κατοίκους άπό Τούρκους, "Ελληνες, Εβραίους, 'Αρμενίους καί μερικούς Βουλγάρους. Τοποθεσία τής πόλεως ωραία, καθώς καί μερικά σπήθια- το εσωτερικού καθώς καί τά Μαγαζειά ουχί καθαρά δπως τών πόλεων. 15 'Ιουλίου [1913] Δευτέρα ' Επίσκεψις τής πόλεως. 16 Ίουλ. [1913] 17 Ίουλ. [1913] Ίουλ. [1913] 'Αλλαγή καταυλισμού καί νέου τοιούτου είς τόν Σιδηροδρομικόν σταθμόν. Βρέχει καθ' έκάστην. 19 Ιουλίου [1913] Παρασκευή. Άυαχώρησις έκ Γιουμουλζίνας. 7 έσπερ. Σιδηροδρ. καί άφιξις εις Ξάνθην 9 μ.μ. Ή άναχώρησις έκ Γιουμουλζίνας ήτο λίαν συγκινητική. Οί κάτοικοι περίλυποι έβλεπον τήν άναχώρησίν μας τοσούτο μάλλον διατί πιστεύουν δτι τό θρακικόν έδαφος θά έγκαταλειφθή ύπό τής ' Ελλάδος καί διότι είς τήν πόλιν των δέν έμεινεν παρά είς λόχος Ευζώνων. <Έξ ίσου δμως> καί ήμεΐς αίσθανόμεθα μεγίστην <λύπηυ> διά τήν διαγωγήν ήν προς <ήμάς> έδειξαν καί διότι είνε αληθείς "Ελληνες Ιουλίου [1913] Σάββατον Έκκίνησις 2 μ.μ. καί άφιξις <πρός> καταυλισμόν 7 μ.μ. πλησίον τοΰ χωρίου Σαντεκλοΰ ' Η σημερινή Κομοτηνή, πρωτεύουσα ν. Ροδόπης. 79. "Η Γιασίκιοϊ, ό σημερινός "Ιασμος έπ. Κομοτηνής ν. Ροδόπης. 80. Στό ημερολόγιο αναφέρονται οί ημερομηνίες αυτές χωρίς περαιτέρω έγγραφες στό διάστημα αυτό ή VIII Μεραρχία δέν έλαβε μέρος σέ επιχειρήσεις. Τήν ήμερα εκείνη συμφωνήθηκε μεταξύ τών εμπολέμων πενθήμερη αναστολή τών εχθροπραξιών, ένώ άρχιζαν στό Βουκουρέστι οί διαπραγματεύσεις. 81. ' Η εντολή πού έλαβε ή VIII Μεραρχία νά εγκαταλείψει τό θρακικό έδαφος καί νά συγκεντρωθεί στή Δράμα, ήδη άπό τίς 19 ' Ιουλίου, δημιουργεί κάποια ερωτηματικά, δεδομένου δτι οτίς διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις υποτίθεται δτι ή ελληνική πλευρά διεκδικούσε τή γραμμή Μάκρης- Πέρελικ, λίγα χιλιόμετρα δυτικά τοϋ Δεδέ ' Αγάτς ( ' Αλεξανδρούπολης) βλ. Κ. Σβολόπουλος, «' Η συνθήκη τοΰ Βουκουρεστίου», 'Ιστορία τοϋ Ελληνικού "Εθνους, τ. ΙΔ', Αθήνα 1977, σ. 354 καί Ί.Σ. Άλεξάκης, ένθ. άν., σ Προφανώς τό Σαλτικλί, μετονομασθέν σέ ' Ιμέρα, έγκαταλειμένο σήμερα.

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ )

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 5 η ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 3 Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ. 186 189) Οι προσδοκίες, που καλλιέργησε στους υπόδουλους χριστιανικούς λαούς το κίνηµα των Νεοτούρκων το

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λαγκαδά. Επέτειος Μάχης του Λαχανά. 103 Χρόνια Ελευθερίας Ιουνίου

Δήμος Λαγκαδά. Επέτειος Μάχης του Λαχανά. 103 Χρόνια Ελευθερίας Ιουνίου Δήμος Λαγκαδά Επέτειος Μάχης του Λαχανά 103 Χρόνια Ελευθερίας 19-21 Ιουνίου Πρόγραμμα Τρίτη 21 Ιουνίου2016 11:30 π.μ. Εορτασμός της 103ης επετείου της Μάχης του Λαχανά στο Ηρώο Πεσόντων Λαχανά Επιμνημόσυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 4 Ο πόλεμος των τριάντα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λαγκαδά. Επέτειος Μάχης του Λαχανά Ιουνίου Το Ιστορικό της Μάχης

Δήμος Λαγκαδά. Επέτειος Μάχης του Λαχανά Ιουνίου Το Ιστορικό της Μάχης Δήμος Λαγκαδά Επέτειος Μάχης του Λαχανά Το Ιστορικό της Μάχης 19 21 Ιουνίου 1913 Ελληνοβουλγαρικός Πόλεμος 1913 - Ιππείς και Εύζωνοι εν Πορεία Η Μάχη του Κιλκίς Λαχανά (19-21 Ιουνίου 1913) 2 Η Μάχη Κιλκίς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 11η: Βαλκανικοί Πόλεμοι Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις»

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Β. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης 1.Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 2 Η πρώτη φάση του Α Βαλκανικού

Διαβάστε περισσότερα

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ.

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ. . ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 (επαναληπτικό) ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Ι. Να συµπληρώσετε, στα κενά της Α στήλης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 1 ο Κεφάλαιο: Από την Αγροτική Οικονομία στην Αστικοποίηση 1821-1828 Επανάσταση 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και Θεσσαλίας 1896 Εξέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Η εκστρατεία του ράµαλη ερβενάκια (σελ )

Κεφάλαιο 9. Η εκστρατεία του ράµαλη ερβενάκια (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Ενότητα Γ «Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 1830) 1 Κεφάλαιο 9 Η εκστρατεία του ράµαλη ερβενάκια (σελ. 106 109) Οι αρχικές επιτυχίες των Ελλήνων επαναστατών θορύβησαν την Υψηλή Πύλη. Την άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Σελίδα 1 1 Ο Κεφάλαιο Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1821-1828 Επαναστατικός Αγώνας 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Η γερµανική επίθεση και ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος (σελ )

Κεφάλαιο 8. Η γερµανική επίθεση και ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Ενότητα Ε - «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 8 Η γερµανική επίθεση και ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος (σελ. 208 211) Μετά την αποτυχία των Ιταλών να καταλάβουν την Ελλάδα, έσπευσαν να τους

Διαβάστε περισσότερα

Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα

Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα Λίγους μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας της Κρητικής Κυβέρνησης από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που έλεγχε τα ελληνικά πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα (σελ )

Κεφάλαιο 1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 5 η Ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 1 Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα (σελ. 178 181) Μετά την ήττα στον πόλεµο µε την Τουρκία, το 1897, το ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 22 - Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων. Ιστορία Γ Γυμνασίου. Μακεδονομάχοι Το αντάρτικο σώμα του Μελά

Ενότητα 22 - Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων. Ιστορία Γ Γυμνασίου. Μακεδονομάχοι Το αντάρτικο σώμα του Μελά Ενότητα 22 - Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Ιστορία Γ Γυμνασίου Μακεδονομάχοι Το αντάρτικο σώμα του Μελά Χρονολόγιο Τα Βαλκάνια υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Το κίνηµα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου

Το κίνηµα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου Το κίνηµα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου Το κίνηµα στο Γουδί -1909 Τον Αύγουστο του 1909 αξιωµατικοί του στρατού, συγκεντρώθηκαν στο Γουδί της Αθήνας και κήρυξαν επανάσταση εναντίον του βασιλιά Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 5: Τουρκικός Εθνικισμός Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 3 Α Βαλκανικός πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ 2000 ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831)

ΤΑΞΗ 2000 ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) ΤΑΞΗ 2000 ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) Πολιτική, Διπλωματική και Ηγετική Προσωπικότητα των αρχών του 19 ου αιώνα. Πρώτος κυβερνήτης του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους («Ελληνικής Πολιτείας») μετά

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου 1821 Η 25η Μαρτίου αποτελεί διπλή εορτή για τους Έλληνες, μαζί με τον Ευαγγελισμός της Θεοτόκου εορτάζεται και ο ξεσηκωμός των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Στην πραγματικότητα η επανάσταση είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένοπλη αντιπαράθεση στις αρχές του 20ου αιώνα που διήρκεσε περίπου 4 χρόνια ( ) Ξεκίνησε από την περιοχή της Καστοριάς και περί το τέλος του

Ένοπλη αντιπαράθεση στις αρχές του 20ου αιώνα που διήρκεσε περίπου 4 χρόνια ( ) Ξεκίνησε από την περιοχή της Καστοριάς και περί το τέλος του Ένοπλη αντιπαράθεση στις αρχές του 20ου αιώνα που διήρκεσε περίπου 4 χρόνια (1904-1908) Ξεκίνησε από την περιοχή της Καστοριάς και περί το τέλος του είχε επεκταθεί σε όλη τη σημερινή Μακεδονία μέχρι και

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Πώς αντιμετώπισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - Από πού μου είπες, Γιώργο, ότι κατάγεται η μητέρα σου; - Από την Καστοριά, με την όμορφη λίμνη. - Και πού βρίσκεται η Καστοριά; - Στη Μακεδονία, γιατί ρωτάς; - Κοίτα αυτόν τον χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο πόλεμος του Βιετνάμ(1965-1975) ήταν η μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά την διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ενδεικτικές Προτεινόμενες Απαντήσεις Ιστορίας Γ Λυκείου Προσανατολισμού ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 3 Η δεύτερη φάση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ

ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΩΝΙΑ Δ ΣΑΞΗ ΛΕΤΚΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑ ΣΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΓΟΤΜΕΝΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΝΑΚΗ Ήταν πρόεδρος της Επαναστατικής Επιτροπής Ρεθύμνης με καταγωγή από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 (σελ ) Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

Κεφάλαιο 5 (σελ ) Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου Ιστορία ΣΤ τάξης Γ Ενότητα «Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 1830) 1 Κεφάλαιο 5 (σελ. 90 93) Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου Η επανάσταση διαδόθηκε γρήγορα στα νησιά του Αιγαίου. Σπουδαίοι ναυτικοί, όπως ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Έξυπνες λύσεις για την προώθηση του θεματικού τουρισμού στην περιοχή της Ηπείρου Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 2016 Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/geyannis

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( )

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ) ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930) 1. Κουτσοβλαχικό ζήτημα : Το 1906 Έλληνες κάτοικοι της Ρουμανίας απελάθηκαν, λόγω της έξαρσης που γνώριζε την ίδια εποχή το Κουτσοβλαχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ. «Σώστε με από τους φίλους μου!»

18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ. «Σώστε με από τους φίλους μου!» 18 ος 19 ος αι. ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ «Σώστε με από τους φίλους μου!» Σο Ανατολικό ζήτημα, ορισμός Είναι το ζήτημα της διανομής των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία από τις αρχές του 18ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Αντίσταση Ιωάννης Νιούτσικος Διδάκτωρ Σπουδών Πολέμου King s College London

Εθνική Αντίσταση Ιωάννης Νιούτσικος Διδάκτωρ Σπουδών Πολέμου King s College London Εθνική Αντίσταση 1941-1944 Ιωάννης Νιούτσικος Διδάκτωρ Σπουδών Πολέμου King s College London Συνεισφορά ελληνικής αντίστασης στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο Υπερβολικές εκτιμήσεις Απαξίωση της αντίστασης Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 4 Β Βαλκανικός Πόλεμος:

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ#ΚΡΙΣΙΜΑ#ΓΕΓΟΝΟΤΑ#ΑΠΟ#ΤΗΝ#2 α ### ΜΑΙΟΥ#1919#41 η #ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ#ΤΟΥ# 1920#

ΤΑ#ΚΡΙΣΙΜΑ#ΓΕΓΟΝΟΤΑ#ΑΠΟ#ΤΗΝ#2 α ### ΜΑΙΟΥ#1919#41 η #ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ#ΤΟΥ# 1920# ΤΑ#ΚΡΙΣΙΜΑ#ΓΕΓΟΝΟΤΑ#ΑΠΟ#ΤΗΝ#2 α ### ΜΑΙΟΥ#1919#41 η #ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ#ΤΟΥ# 1920# !!!!!!!!ΣΕΝΑΡΙΟ!ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ!!!!!Στοιχεία!εκπαιδευτικού!:!ΑΘΗΝΑ!ΖΗΣΗΝΑΚΗ! Τίτλος:!Ιστορία!Γενικής!Παιδείας,Κεφάλαιο!Γ,Μικρασιατικός!πόλεμος.!

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 8η: Το Κρητικό Ζήτημα Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ -Πώς έγινε βασιλιάς του ελληνικού κράτους ο Όθωνας; Αφού δεν ήταν Έλληνας! -Για να δούμε τι θα βρούμε γι αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. -Κοιτάξτε τι βρήκα, παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ήρωες της Περιστερώνας. Τιμή σ εκείνους όπου στην ζωή των ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. Κ.Π. Καβάφης

Οι ήρωες της Περιστερώνας. Τιμή σ εκείνους όπου στην ζωή των ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. Κ.Π. Καβάφης Οι ήρωες της Περιστερώνας Τιμή σ εκείνους όπου στην ζωή των ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. Κ.Π. Καβάφης Ανδρέας Παπατρύφωνος Αγνοούμενος Ο Ανδρέας Παπατρύφωνος γεννήθηκε στην Περιστερώνα το 1944. Τελειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 17 - Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας ( ) Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης. Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ενότητα 17 - Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας ( ) Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης. Ιστορία Γ Γυμνασίου Ενότητα 17 - Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831) Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης Ιστορία Γ Γυμνασίου Το Ναύπλιο την εποχή της άφιξης του Καποδίστρια (1828) Χρονολόγιο Ερειπωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου

Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ενότητα 19 - Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) Ιστορία Γ Γυμνασίου Ο Όθων συνδιαλέγεται με τον έφιππο συνταγματάρχη Δημήτριο Καλλέργη που του ζητά την παραχώρηση συντάγματος Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Ο Β Παγκόσµιος πόλεµος και οι µεταπολεµικές σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας ΠΗΓΗ Το πώς έβλεπε η αλβανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μια. φωτογραφία ιστορία

Μια. φωτογραφία ιστορία Μια φωτογραφία Μια ιστορία 20 17 Ημερολόγιο ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Ελένη Μπούρα Ειρήνη Χριστοπούλου Επίσημες αργίες 2017 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου Θεοφάνια 27 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης Γιώργος Πρίμπας Το παρόν φωτογραφικό άλμπουμ είναι ένα αφιέρωμα για τους τρεις μεγάλης αρχαιολογικής αξίας χώρους στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία ζώσα 2. 28 η Οκτωβρίου Ξάνθη 1940-1944. www.axion.edu.gr

Ιστορία ζώσα 2. 28 η Οκτωβρίου Ξάνθη 1940-1944. www.axion.edu.gr Ιστορία ζώσα 2 28 η Οκτωβρίου Ξάνθη 1940-1944 www.axion.edu.gr Όποιος την ιστορία του τόπου του αγνοεί ορφανός νιώθει και ευάλωτος είναι. Επιμέλεια και οργάνωση του projectστ. Λίτσας Μαθηματικός Πρ. Εκπ/κου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 Από τα στοιχεία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/165/326681

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ )

Κεφάλαιο 4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Ε Ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 4 Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ. 190 193) Το 1914 ξέσπασε στην Ευρώπη ο Α' Παγκόσµιος Πόλεµος. Η Ελλάδα, αφού οδηγήθηκε σε διχασµό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγιο Ρουμλουκιού

Χρονολόγιο Ρουμλουκιού Χρονολόγιο Ρουμλουκιού Γράφει ο Γιάννης Μοσχόπουλος Τέλη Οκτωβρίου 1944 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΔΑ ΑΠO ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ Τον Οκτώβριο του 1944, οι Γερμανοί, νικημένοι από τους Συμμάχους σε όλα τα μέτωπα, άρχισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Να καταγράψετε τις ενέργειες των επαναστατών

Διαβάστε περισσότερα

Τα γραμματόσημα της Μοσχόπολης

Τα γραμματόσημα της Μοσχόπολης Τα γραμματόσημα της Μοσχόπολης Γράφει ο: Δημήτριος Περδίκης Η Μοσχόπολη βρίσκεται ΒΔ της Κορυτσάς στη Βόρειο Ήπειρο. Υπήρξε μεγάλο μορφωτικό και οικονομικό κέντρο του ελληνισμού, ιδιαίτερα δε του βλαχόφωνου.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργάσιμες 78. 2009 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο Εργάσιμες 64. Μέρες και ημερομηνίες. Έτος Τρίμηνο Μήνας. Αργίες 2. Δεκέμβρης

1 ο Εργάσιμες 78. 2009 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο Εργάσιμες 64. Μέρες και ημερομηνίες. Έτος Τρίμηνο Μήνας. Αργίες 2. Δεκέμβρης Ημερολόγιο εργάσιμων και αργιών σχολικού έτους 008-009 Έτος Τρίμηνο Μήνας 008 ο 78 75 ΔΕΥΤ 6 ΤΡΙΤ 4 ΤΕΤΑ 4 ΠΕΜΠ 5 ΠΑΡΑ 6 Σεπτέμβρης Οκτώβρης Νοέμβρης Δεκέμβρης Μέρες και ημερομηνίες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 ΕΡ.ΕΙΣ. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /ΝΣΗ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11, ΠΕΙΡΑΙΑΣ,Τ.Κ.18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. «Πολιτικός σχηματισμός μικρότερης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργάσιμες 74. 2010 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο. 3 ο Εργάσιμες. Ημερολόγιο εργάσιμων ημερών και αργιών σχολικού έτους 2009-2010. Έτος Τρίμηνο Μήνας

1 ο Εργάσιμες 74. 2010 2 Ο + 3 Ο Τρίμηνο. 2 ο. 3 ο Εργάσιμες. Ημερολόγιο εργάσιμων ημερών και αργιών σχολικού έτους 2009-2010. Έτος Τρίμηνο Μήνας Ημερολόγιο εργάσιμων και αργιών σχολικού έτους 009-00 Έτος Τρίμηνο Μήνας 009 ο 74 7 Σεπτέμβρης Οκτώβρης Μέρες και ημερομηνίες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 7 8 9 0 4 5 6 7 8 3 4 5 8 9 30 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Οι 13 βρετανικές αποικίες Η Αγγλία ήταν η θαλασσοκράτειρα δύναμη από τον 17 ο αιώνα ίδρυσε 13 αποικίες στη βόρεια Αμερική. Ήταν ο προορ

Οι 13 βρετανικές αποικίες Η Αγγλία ήταν η θαλασσοκράτειρα δύναμη από τον 17 ο αιώνα ίδρυσε 13 αποικίες στη βόρεια Αμερική. Ήταν ο προορ Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Γνωρίζετε τι είναι οι Η.Π.Α σήμερα; Θα δούμε πώς δημιουργήθηκαν και ποια είναι τα θεμέλια της ισχύος τους. Οι 13 βρετανικές αποικίες Η Αγγλία ήταν η θαλασσοκράτειρα δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 1766, το Ναυαρχείο προσέλαβε τον Cook για να διοικήσει ένα επιστημονικό ταξίδι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν να παρατηρήσει και

Το 1766, το Ναυαρχείο προσέλαβε τον Cook για να διοικήσει ένα επιστημονικό ταξίδι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν να παρατηρήσει και Το 1766, το Ναυαρχείο προσέλαβε τον Cook για να διοικήσει ένα επιστημονικό ταξίδι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν να παρατηρήσει και να καταγράψει τη διαμετακόμιση της Αφροδίτης κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗ Ι. ΦΙΛΙΑ ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ( ) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ( ) ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ( )

ΒΑΣΙΛΗ Ι. ΦΙΛΙΑ ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ( ) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ( ) ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ( ) ΒΑΣΙΛΗ Ι. ΦΙΛΙΑ ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (1963-1967) ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (1967-1974) ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ (1974-1993) Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Ι. Από την κατοχή ως τα Ιουλιανά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 Τάξη: Γ Γυμνασίου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες Ώρα: 8:00-10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912.

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε τηλεγραφική υπηρεσία πιθανότατα για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Αποτελούσε το ένα τμήμα της αυτοκρατορικής κρατικής υπηρεσίας των ταχυδρομείων και του τηλέγραφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναστατικά κινήµατα στη Μακεδονία και την Κρήτη (σελ )

Επαναστατικά κινήµατα στη Μακεδονία και την Κρήτη (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 4 η Ενότητα «Η Ελλάδα στον 19 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 3 Επαναστατικά κινήµατα στη Μακεδονία και την Κρήτη (σελ. 158 161) Μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, στις περιοχές που έµειναν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 301 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968)

Αριθμός 301 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) 294 Αριθμός 301 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 3 Ό 'Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 3 του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕ ΕΞΕΤΑΕΙ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ: ΙΤΟΡΙΑ ΥΝΟΛΟ ΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΕΡΙ (4) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 4η: Φιλική Εταιρεία Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ. (ΦΕΚ 1488/ Αριθμ.52749) επίσημες εορτές και

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ. (ΦΕΚ 1488/ Αριθμ.52749) επίσημες εορτές και ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΦΕΚ 1488/2006 - Αριθμ.52749) Αριθμ. 52749 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωση του Διδυμοτείχου απο τους Γερμανούς. Σάββατο, 25 Αύγουστος 2012 09:22

Η απελευθέρωση του Διδυμοτείχου απο τους Γερμανούς. Σάββατο, 25 Αύγουστος 2012 09:22 29 Αυγούστου! Μια σημαντική επέτειος.μιλάμε για την απελευθέρωση της πόλης του Διδυμοτείχου από τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής τη μέρα αυτή του 1944. Ήταν η πρώτη πόλη στην κατεχόμενη Ευρώπη, που απελευθέρωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται

Σχολικές αναμνήσεις. Η γιαγιά του Χάρη θυμάται Η μαμά μου πήγαινε στο 26 ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας. Η καλύτερη ανάμνηση που έχει είναι οι φίλοι της και η τάξη που μύριζε κιμωλία. Ελευθερία Η γιαγιά μου την τάξη της είχε 87 παιδιά. Τα άτακτα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1 ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1. Αξιωματικός 2. Λοχίας 3. 1 ος Φαντάρος 4. 2 ος Φαντάρος 5. 3 ος Φαντάρος 6. 4 ος Φαντάρος 7. 5 ος Φαντάρος 8. 6 ος Φαντάρος 9. 8 ος Φαντάρος 10. Ελληνοπούλα 11. Ελληνοπούλα 12.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΒΥΖΙΡΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΟΥΡΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΒΥΖΙΡΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΟΥΡΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΒΥΖΙΡΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΟΥΡΗΣ Α1 Στην Αρχαία Ελλάδα οι ημέρες της ειρήνης εναλλάσσονται με εκείνες του πολέμου. Συνεχής ειρήνη δεν υπήρχε ποτέ. O πόλεμος είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Σύνοψη Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πως μετά το θάνατο του Βασιλείου Β : το Βυζάντιο έδειχνε ακμαίο, αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις της κρίσης στρατι

Ανασκόπηση Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε πως μετά το θάνατο του Βασιλείου Β : το Βυζάντιο έδειχνε ακμαίο, αλλά είχαν τεθεί οι βάσεις της κρίσης στρατι Εσωτερική κρίση εξωτερικοί κίνδυνοι 1054-10811081 Στο σημερινό μάθημα θα δούμε: 1. τα εσωτερικά προβλήματα 2. τους εξωτερικούς κινδύνους 3. κυρίως τη μάχη στο Ματζικέρτ και τις συνέπειές της Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ

Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ Μαρτύρησε στις 23 Μαΐου 1996 Ο Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνωφ γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1977 κοντά στη Μόσχα και συγκεκριμένα στο χωριό Κουρίλοβο, στην περιοχή της πόλεως Παντόλσκ-.

Διαβάστε περισσότερα