Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο"

Transcript

1 Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο Ζ εηζαγγειηθή πξφηαζε: Σχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο δέθαηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 21 Ν 2523/1997, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ζηνηρ. ηγ άξζξνπ 3 Ν 3943/2011, ΦΔΚ Α 66/ «Σηα αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρξφλνο ηέιεζεο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία γηα πξψηε θνξά φθεηιε λα ελεξγήζεη ν ππαίηηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ρξφλνπ αληίζηνηρνπ κε ην 1/3 ηεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο». Αμηνινγψληαο εηδηθφηεξα ηελ σο άλσ λενπαγή ξχζκηζε, νθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: (i) Αλ εκκείλνπκε ζηε δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ (: «ζηα αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ»), ξπζκίδεηαη ν ρξφλνο ηέιεζεο φισλ ησλ αδηθεκάησλ ηνπ Ν 2523/1997. Παξ φια απηά ζηελ ίδηα δηάηαμε, γίλεηαη ιφγνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν «φθεηιε λα ελεξγήζεη ν ππαίηηνο» ηνχην, ελδερνκέλσο, ππνδειψλεη πσο θαηαιακβάλνληαη κφλν ηα γλήζηα εγθιήκαηα παξάιεηςεο ηνπ Ν 2523/1997 (: αθνχ κφλν ζ απηά φθεηιε λα ελεξγήζεη ν ππαίηηνο θαη, παξ φια απηά δελ ελήξγεζε). Τν δήηεκα θαίλεηαη φηη πεξηπιέθεηαη πεξηζζφηεξν αλ αλαρζνχκε ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Ν 3943/2011. Σ απηή νξίδεηαη φηη «ζεζπίδνληαη σο δηαξθή θαη, επνκέλσο, σο ζπλερή απηφθσξα, ηα αδηθήκαηα: α) ( ), β) ηεο θνξνδηαθπγήο κε ηελ παξάιεηςε ππνβνιήο ή ηελ ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη γ) ηεο θνξνδηαθπγήο γηα κε απφδνζε ή αλαθξηβή απφδνζε ΦΠΑ θαη ινηπψλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, κε ρξφλν ηέιεζεο απηψλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία γηα πξψηε θνξά φθεηιε λα ελεξγήζεη ν ππαίηηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ρξφλνπ αληίζηνηρνπ κε ην 1/3 ηεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο παξαγξαθήο». Δίλαη πεξηζζφηεξν απφ πξνθαλέο φηη ζην θείκελφ ηεο πεξηγξάθνληαη σο δηαξθή, θαη αδηθήκαηα ελεξγείαο (: φπσο ι.ρ. εθείλν ηεο ππνβνιήο αλαθξηβνχο δήισζεο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο), θαη φρη παξάιεηςεο. Αληίζηνηρα, δελ πξνβιέπνληαη σο δηαξθή, αδηθήκαηα γλήζηαο παξάιεηςεο, φπσο ι.ρ. εθείλν ηεο κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ [Αμηνινγψληαο απηή ηελ αληηλνκία, ν Γ. Γεκήηξαηλαο (βι. ηνπ ίδηνπ, Δγθιήκαηα θνξνδηαθπγήο, 2011, ζει. 292) παξαηεξεί πσο «απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε πξνθχπηεη (...) κε ζαθήλεηα φηη ε λνκνζεηηθή βνχιεζε ήηαλ λα εμαηξνχληαη απφ ηε ξπζκηζηηθή εκβέιεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφβιεςεο νη πεξηπηψζεηο έθδνζεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή λφζεπζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο επίζεο θαη νη πεξηπηψζεηο κε έθδνζεο ή αλαθξηβνχο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Καηά ηα ινηπά είλαη εμίζνπ θαλεξφ (...) ν λνκνζέηεο δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη ηελ πξάμε απφ ηελ παξάιεηςε ζην Πνηληθφ Γίθαην»]. Έρνληαο θαηά λνπ ηα αλσηέξσ, ην εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη ην εμήο: Τη ππεξηζρχεη, ην θείκελν ηνπ λφκνπ ή εθείλν ηεο Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο; Καη αλ ππεξηζρχεη ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κε δεδνκέλε ηελ αληηθαηηθφηεηά ηνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εγθιήκαηα ελεξγείαο; Απαληψληαο ν Γ. Γεκήηξαηλαο 1

2 (βι. φ.π., ζει. 29), ππνζηεξίδεη φηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 10 εδ. α Ν 2523/1997 αθνξά κφλν ηα γλήζηα εγθιήκαηα παξάιεηςεο. Δλ ζπλερεία, σζηφζν, φπσο ήδε εθηέζεθε, δηαηείλεηαη φηη ν λφκνο πξέπεη λα αλαγλσζζεί ππφ ην πξίζκα ησλ ζέζεσλ ηεο Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο έηζη, θαηά ηνλ ίδην, δελ πεξηιακβάλεηαη εδψ ην αδίθεκα ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 5 Ν 2523/1997 (: παξφηη γλήζην έγθιεκα παξάιεηςεο). Σην ζχλνιφ ηεο ε ελ ιφγσ πξνζέγγηζε δηεθδηθεί ζνβαξά εξείζκαηα βαζηκφηεηαο, αθνχ εξκελεχεη ζπζηαιηηθά ην γξάκκα ηνπ λφκνπ. Απφ ηελ άιιε, ζα ήηαλ ίζσο νξζφηεξν λα ππνζηεξηρζεί πσο δελ έρεη ζεκαζία ηη δήισζε ν λνκνζέηεο ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, αιιά ηη ήζειε θαη, θπξίσο, ηη ηειηθά είπε. Σην πιαίζην απηφ, φζνλ αθνξά ηελ επηδίσμε ηνπ λνκνζέηε, ηνχηε πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, δελ είλαη δε άιιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο απηφθσξεο δηαδηθαζίαο ζε φια ηα αδηθήκαηα ηνπ Ν 2523/1997 [βι. απφζπαζκα Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο: «ζεζπίδνληαη σο δηαξθή θαη επνκέλσο, σο ζπλερή απηφθσξα, ηα αδηθήκαηα ( )»]. Ταπηφρξνλα σζηφζν, εθφζνλ ε δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο πξνζηδηάδεη κφλν ζηα εγθιήκαηα παξάιεηςεο, είλαη νξζφ λα γίλεη δεθηφ πσο ζην θαλνληζηηθφ πεδίν ηεο ξχζκηζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο δέθαηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 21 Ν 2523/1997 ππάγνληαη κφλν απηά (βι. έηζη θαη Κατάθα-Γθκπάληη Μ., Οη επηινγέο ηνπ Ν 3943/2011 γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ αμηνπνίλνπ ησλ θνξνινγηθψλ αδηθεκάησλ: Μηα αηπρήο πξνζπάζεηα απμεκέλεο πξνζηαζίαο απαηηήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ, ΠνηλΓηθ 2011, 1311). Γηα λα ην ζέζνπκε δηαθνξεηηθά, είλαη αδηάθνξν ηη ήζειε ν λνκνζέηεο, αλ δελ ην είπε θαη, ζπγρξφλσο, απφ ηε βνχιεζή ηνπ (πνπ δελ απνηππψζεθε ζην θείκελν ηνπ λφκνπ) παξάγνληαη επαρζή γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν απνηειέζκαηα [βι. ραξαθηεξηζηηθά, Σπκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ Δ., Οξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ηξνκνθξαηία, έθδ. β (: 2007), ζει , ε νπνία, κε αθνξκή αληίζηνηρν, ζπλαθέο, δήηεκα ηνπ λφκνπ γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, παξαηεξεί φηη «ηα πξνβιήκαηα απηά είλαη ην ηίκεκα πνπ πιεξψλεη θαλείο φηαλ ν λνκνζέηεο δελ ιέεη απηφ πνπ πξάγκαηη ελλνεί θαη απηφ πνπ ιέεη δελ ην έρεη ζθεθζεί επαξθψο. Ζ αηπρήο σζηφζν δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ, ηα άηνπα πνπ απηή δεκηνπξγεί θαη ε δπζθνιία αλεχξεζεο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ιφγνπ γηα ηε ζέζπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο φζν κέλνπκε ζηε γξακκαηηθή εξκελεία, θαζηζηνχλ, φπσο είλαη πξνθαλέο, θαζνξηζηηθή ηε ζεκαζία ηεο ηζηνξηθνβνπιεηηθήο θαη ινγηθνζπζηεκαηηθήο εξκελείαο, κέζσ ησλ νπνίσλ, σο γλσζηφ, κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ην αμηφπνηλν πνπ πξνθχπηεη απφ ην γξάκκα ηνπ λφκνπ»]. Με απηά ηα δεδνκέλα, θαη ην αδίθεκα ηεο κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζην βαζκφ πνπ είλαη γλήζην παξάιεηςεο, δελ εμαηξείηαη ηεο ξχζκηζεο. (ii) Έρνληαο απνδερζεί φηη ε λενπαγήο ξχζκηζε θαηαιακβάλεη θαη ην αδίθεκα ηεο κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηα εξσηήκαηα πνπ επεηγφλησο δηεθδηθνχλ απάληεζε είλαη ηα εμήο: Δίλαη δνγκαηηθά ζπλεπήο ε ξχζκηζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο δέθαηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 21 Ν 2523/1997; Δπίζεο, είλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο nullum crimen nulla poena sine lege θαη nullum crimen nulla poena sine lege certa, θαη, σο εθ ηνχηνπ, κε ην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ Σπλη.; Ζ απάληεζε ζε φια ηα εξσηήκαηα είλαη αξλεηηθή. Δηδηθφηεξα, φπσο νξζά παξαηεξείηαη (βι. Κατάθα-Γθκπάληη Μ., φ.π., ζει. 1310), θνηλφ ζηνηρείν ησλ πεξηζζφηεξσλ απφςεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ραξαθηεξηζκνχ ελφο εγθιήκαηνο σο δηαξθνχο είλαη ην εμήο: πξέπεη απφ ηε ζηηγκή ηεο ηππηθήο ηνπ πεξάησζεο θαη κεηά λα κπνξνχκε λα 2

3 πνχκε φηη θάζε επφκελε ζηηγκή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε πξαγκαηψλεη ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ ίδηνπ εγθιήκαηνο (βι. επίζεο, αλαιπηηθά, Γεκήηξαηλα Γ., φ.π., ζει. 293 επ.). Τνχην ι.ρ. ζπκβαίλεη αδηακθηζβήηεηα ζην αδίθεκα ηεο παξάλνκεο θαηαθξάηεζεο [βι. παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Μ. Κατάθα-Γθκπάληη, (φ.π.)]. Υπφ απηφ ην πξίζκα, αλ επηρεηξήζνπκε λα δηαθξίλνπκε ηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ (: άξζξν 19 παξ. 5 Ν 2523/1997), δηαπηζηψλνπκε φηη απηφ πεξαηψλεηαη ηππηθά κφιηο νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή θαη δελ εθδνζεί ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν. Έθηνηε ε ζπλέρηζε ηεο παξάιεηςεο έθδνζεο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ είλαη αδηάθνξε, αθνχ δελ κπνξεί λα επηθέξεη εθ λένπ απφθξπςε εηζνδήκαηνο. Σπεχδνπκε εμάιινπ λα επηζεκάλνπκε φηη δελ ηηκσξείηαη ε απφθξπςε, αιιά ε κε έθδνζε («ν ππφρξενο πνπ δελ εθδίδεη») ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην ΠΓ 186/1992 (: Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ), θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ. Πεξαηηέξσ, ε αλάγλσζε ηεο δηάηαμεο θαζηζηά ζαθή ηελ παξαηήξεζε φηη ν λνκνζέηεο έζπεπζε λα πξνζδηνξίζεη ην ρξφλν ηέιεζεο απφ ην ρξφλν παξαγξαθήο, ελψ αλακελφκελν ζα ήηαλ ην αληίζεην (βι. αλάινγε επηζήκαλζε Γ. Γεκήηξαηλα, φ.π., ζει. 297). Αλεμάξηεηα σζηφζν απφ ηελ ελ ιφγσ δνγκαηηθή-κεζνδνινγηθή «αηαμία», εξσηάηαη: Μπνξνχζε λα νξηζζεί ν ρξφλνο ηέιεζεο θαηά ηξφπν πνπ δελ είλαη ζπκβαηφο κε ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ αδηθήκαηνο; Γηα λα απαληήζνπκε, είλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ν λνκνζέηεο θαζηέξσζε κε ηελ «επίδηθε» ξχζκηζε, πιαζκαηηθά δηαξθή [έηζη, ε Μ. Κατάθα- Γθκπάληη (φ.π., ζει. 1311)] ή εκη-δηαξθή [έηζη, ν Γ. Γεκήηξαηλαο (φ.π., ζει. 297, 299)] εγθιήκαηα, ρσξίο ηνχηε ε πξφβιεςε λα επαιεζεχεηαη απφ ηε λνκνηππηθή κνξθή εθάζηνπ εγθιήκαηνο. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, εθηφο ηνπ φηη πξνθάιεζε απνηέιεζκα αληίζεην ζην άξζξν 17 ΠΚ, εηζήγαγε αληηθεηκεληθή πνηληθή επζχλε ηνπ δξάζηε ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν πξάμε ηνπ ή πνηληθά αμηφινγε παξάιεηςή ηνπ δελ ππάξρεη (βι. Γεκήηξαηλα Γ., φ.π, ζει. 299, Κατάθα-Γθκπάληη Μ., φ.π., ζει. 1312)! Πξφθεηηαη γηα επηζεκάλζεηο πνπ πξνζδίδνπλ ζηε ξχζκηζε απηνλφεηα αληηζπληαγκαηηθφ ραξαθηήξα, ιφγσ πξφζθξνπζεο ζην άξζξν 7 παξ. 1 [βι. έηζη, Γεκήηξαηλα Γ., φ.π. (: ν ζπγγξαθέαο θάλεη ιφγν θαη γηα πξφζθξνπζε ζην άξζξν 2 παξ. 1 Σπλη.), Κατάθα-Γθκπάληη Μ., φ.π.]. Δπηπιένλ, ζεσξνχκε φηη ε ξχζκηζε είλαη αληηζπληαγκαηηθή, δηφηη πξνζθξνχεη ζηα άξζξα 2 παξ. 1, 6 παξ. 1 θαη 25 ηνπ Σπλη. (βι. θαη Γεκήηξαηλα Γ., φ.π., ζρεηηθά κε ηε κε ζπκβαηφηεηα κε ην άξζξν 2 παξ. 1 Σπλη. επίζεο, Κατάθα- Γθκπάληη Μ., φ.π., ζει. 1312, ζρεηηθά κε ηε κε ζπκβαηφηεηα ζην άξζξν 6 παξ. 1 Σπλη.). Δηδηθφηεξα, ν λνκνζέηεο εηζήγαγε κία κε πεηζηηθή δνγκαηηθά ξχζκηζε κε απηνζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο απηφθσξεο δηαδηθαζίαο (βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε). Έηζη, ππνβάζκηζε ην γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία πξνυπνζέηεη πξάγκαηη απηφθσξν έγθιεκα, ζην νπνίν ε απνδεηθηηθή πηζαλφηεηα αγγίδεη ηε βεβαηφηεηα [γηα ην ραξαθηήξα απηφ ηνπ απηφθσξνπ εγθιήκαηνο, βι., αληί άιισλ, Μαξγαξίηε Λ./Καιθέιε Γ., Πνηληθή Γηθνλνκία, Δηδηθέο Γηαδηθαζίεο, ηφκ. α, Απηφθσξν έγθιεκα θαη απηφθσξε δηαδηθαζία, Αίηεζε αθπξψζεσο δηαδηθαζίαο θαη απνθάζεσο, 1998, ζει. 47 επ., θαη ηδίσο ζει. 65], ζηνηρείν πνπ είλαη ιίαλ ακθίβνιν αλ ζπληξέρεη (ή ζπληξέρεη πάληνηε) ζε ζχλζεηα αδηθήκαηα, φπσο εθείλα ηνπ Ν 2523/1997. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ε ξχζκηζε απνζθνπνχζε λα επηηξέςεη, αλεμαηξέησο, ηε ζχιιεςε ηνπ ππαηηίνπ, ηελ θξάηεζή ηνπ θαη ηελ άκεζε εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο, κε 3

4 ζχληκεζε ηεο πξνδηθαζίαο (: φζν βέβαηα ηνχηε είλαη λνεηή κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΚΠΓ απφ ην Ν 3904/2010). Έηζη, φκσο αλέδεημε σο «παληαρνχ παξνχζα» κία δηαδηθαζία, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ζνβαξή απνζηέξεζε δηθαησκάησλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ (βι. ζρεηηθά, Κνληαμή Θ., Απηφθσξν: Γηθαηηθφο Μεζαίσλαο ή «βηνκεραλία απνλνκήο» δηθαηνζχλεο; ΠνηλΓηθ 2006, 221 επ.). Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, είλαη πξνθαλέο φηη ν εμαλαγθαζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο θξάηεζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, εκθαλίζζεθε σο κέζν πίεζεο γηα κε νκνινγεκέλνπο ζθνπνχο (πηζαλψο, ηε δηνηθεηηθή «δηεπζέηεζε» ηεο εθθξεκφηεηαο). Με άιια ιφγηα, ν θαηεγνξνχκελνο θαη ε «πξνδηθαζηηθή» ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αλαδείρζεθαλ σο ην δπζαλάινγα επαρζέο κέζν γηα ζθνπφ πνπ αθίζηαηαη ηνπ αλακελφκελνπ (γηα ηελ πξνζηαηεπηηθή γηα ηα έλλνκα αγαζά, θαη ηελ εμαζθαιηζηηθή-εγγπεηηθή γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν ιεηηνπξγία ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, βι. αληί άιισλ, Μαγθάθε Γ.Α., ζε ΣπζηΔξκΠΚ, επηκέιεηα Γ. Σπηλέιιε, 2005, ζει. 12 επ.). Άιισζηε, είλαη βέβαην φηη ε ηαρεία δηάγλσζε ηεο ππφζεζεο ζα κπνξνχζε πηζαλψο λα επηηεπρζεί κε αλαινγηθφηεξεο ξπζκίζεηο, φπσο ι.ρ. κε πξφβιεςε «ζχληνκνπ» πξνζδηνξηζκνχ θαη εθδίθαζεο ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, κε ηε ζπγθξφηεζε εηδηθψλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ γηα αδηθήκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ θ.ιπ. Πάλησο, γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ παξεξκελείαο, ζε θάζε πεξίπησζε, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε ην εμήο: Αλ πξάγκαηη κε βάζε ηελ εηδηθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο, απηφ θέξεη ην ραξαθηήξα ηνπ απηνθψξνπ, ηφηε νπδείο δηθαηνχηαη λα δηακαξηπξεζεί γηα ηε ζχιιεςε ηνπ ππαηηίνπ θαη ηε ζε βάξνο ηνπ εθαξκνγή ηεο απηφθσξεο δηαδηθαζίαο. Τα πξάγκαηα αληίζεηα δελ έρνπλ έηζη, φηαλ ην αδίθεκα, ρσξίο λα είλαη, θαζίζηαηαη απηφθσξν κέζσ λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ δελ επαιεζεχεηαη απφ ην θείκελν ηνπ λφκνπ. Τέινο, ε αλάγλσζε ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 10 εδ. α Ν 2523/1997, δεκηνπξγεί ζπλεηξκνχο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ άληζε κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ (: άξζξν 4 παξ. 1 Σπλη. βι. έηζη, θαη Κατάθα-Γθκπάληη Μ., φ.π., ζει. 1311). Δηδηθφηεξα, ηα ίδηα εγθιήκαηα φηαλ ηεινχληαη κε ελέξγεηα αμηνινγνχληαη απφ ην λνκνζέηε σο ζηηγκηαία, ελψ φηαλ ηεινχληαη κε παξάιεηςε σο δηαξθή. Δπίζεο, ηα ηεινχκελα κε παξάιεηςε, ζήκεξα, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν Ν 3943/2011, αμηνινγνχληαη σο δηαξθή, ελψ, πξνεγνπκέλσο αμηνινγνχληαλ σο ζηηγκηαία!! Βεβαίσο, ελδερνκέλσο, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη πσο ε αληζφηεηα είλαη δηθαηνινγεκέλε κε δεδνκέλε ηε κεηαβνιή ηνπ λφκνπ. Τνχην σζηφζν δελ είλαη αθξηβέο. Ο λφκνο, δειαδή ε εηδηθή ππφζηαζε ησλ εγθιεκάησλ δελ κεηαβιήζεθε. Δθείλν πνπ κεηαβιήζεθε ήηαλ ε ζέζε ηνπ λνκνζέηε σο πξνο ηνλ δηαξθή ή ζηηγκηαίν ραξαθηήξα ηνπο. Με απηφ ην δεδνκέλν, φπνηνο ηέιεζε ην αδίθεκα ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 5 Ν 2523/1997 πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ Ν 3943/2011 (: κέρξηο ηηο ) ηηκσξείηαη γηα ην έγθιεκα σο ζηηγκηαίν. Αληίζηνηρα, αλ θάπνηνο ηέιεζε ην ίδην αδίθεκα κεηά ηελ ηζρχ ηνπ ηειεπηαίνπ λφκνπ, ηηκσξείηαη γηα ην ίδην έγθιεκα σο δηαξθέο!! Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζηηο θαηαηέζεθε ελψπηνλ ηεο Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο, αίηεζε δίσμεο (: άξζξν 41 ΚΠΓ) ηνπ Ζ.Β. δηφηη ζε αλεμαθξίβσηεο εκεξνκελίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2011 θαη 2012, έρνληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ζηελ επαξρηαθή νδφ Θεζζαινλίθεο, δελ εμέδσζε θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ αγνξά θαπζίκσλ. Έηζη, ν «ππαίηηνο» ζπλειήθζε, ζε βάξνο ηνπ αζθήζεθε πνηληθή δίσμε γηα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 5 Ν 2523/1997, εηζήρζε δε 4

5 ε ππφζεζε πξνο εθδίθαζε ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο (: ζην πιαίζην ηεο απηφθσξεο δηαδηθαζίαο). Αμηνινγψληαο σζηφζν ην πξαγκαηηθφ πιηθφ ηεο δηθνγξαθίαο θαη, ζπγρξφλσο, έρνληαο θαηά λνπ φζα δερζήθακε γηα ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 10 εδ. α Ν 2523/1997, κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο: Καηαξρήλ ε πνηληθή δίσμε εθιακβάλεη σο απηφθσξα αδηθήκαηα πνπ θέξνληαη φηη ηειέζζεθαλ «ζε αλεμαθξίβσηεο εκεξνκελίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2011 θαη 2012». Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην πηλάθην ησλ απηνθψξσλ βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε φηη, νπνηεδήπνηε δελ εθδφζεθαλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία εληφο ησλ εηψλ 2011 θαη 2012, νη ζρεηηθέο πξάμεηο εμαθνινπζνχλ λα ηεινχληαη. Ζ πξνζέγγηζε απηή σζηφζν ζηεξίδεηαη ζε αληηζπληαγκαηηθή δηάηαμε. Δπηπιένλ, θαη αλ αθφκε είκαζηε πξφζπκνη λα δερζνχκε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 10 εδ. α Ν 2523/1997 σο ζπληαγκαηηθή, δελ κπνξνχκε λα κελ ππνγξακκίζνπκε φηη: Πξψηνλ, νπδφισο απνθιείεηαη θάπνηα απφ ηηο επηκέξνπο πξάμεηο ηνπ ηζηνξηθνχ ή θαη φιεο λα ηειέζζεθαλ πξηλ ηηο , νπφηε εηζήρζε ε λενπαγήο πξφβιεςε, ε νπνία απηνλφεηα, θαη άξζξν 7 παξ. 1 εδ. β Σπλη., δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν. Γεχηεξνλ, θαη αλ αθφκε δερζνχκε φηη θάπνηεο επηκέξνπο πξάμεηο είλαη απηφθσξεο, δηφηη ηειέζζεθαλ κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν 3943/2011 (: ηνχην βέβαηα κφλν σο ππφζεζε αμηνινγείηαη), δελ είλαη απφιπηα νξζφ λα εηζαρζεί ζηελ απηφθσξε δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηνπ ην αδίθεκα ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 98 ΠΚ [βι. Αδάκπα Β., ζε Μαξγαξίηε Λ., Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, Δξκελεία θαη' άξζξν, ηφκ. β, έθδ. β (: 2011), ζει. 867, Καιθέιε Γ./Μαξγαξίηε Λ., φ.π., ζει. 59 επ., Καιθέιε Γ., Απηφθσξν έγθιεκα θαη απηφθσξε δηαδηθαζία, ζει. 56 επ., Κνξθηάηε Ν., Εεηήκαηα θαη' εμαθνινχζεζηλ εγθιήκαηνο απφπεηξαο θαη ηεηειεζκέλεο θινπήο, ΝνΒ 1986, 133, Μαξγαξίηε Λ., Δθαξκνγή ηεο απηφθσξεο δηαδηθαζίαο, Υπεξ 1995, 1031 επ., ηνπ ίδηνπ, Καη πάιη ην θαη' εμαθνινχζεζε έγθιεκα, Αξκ 1980, αληίζεηα, σζηφζν βι. ΓλσκΔηζΑΠ 6/1993 Υπεξ 1994, 640, Κνληαμή Αζ., Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, έθδ. δ (: 2006), ηφκ. α, ζει. 1527, Κξίππα Γ., Απηφθσξε δηαδηθαζία επί θαη' εμαθνινχζεζε εγθιεκάησλ, Υπεξ 1995, 436 επ.]. Τξίηνλ, θαη αλ αθφκε αληηπαξέιζνπκε φια ηα αλσηέξσ, κία ππφζεζε ζηελ νπνία ηα αδηθήκαηα ηειέζζεθαλ ζε αλεμαθξίβσηεο εκεξνκελίεο (φπσο ελ πξνθεηκέλσ), δελ κπνξεί, ππφ νπνηαδήπνηε εθδνρή λα «ζηεξίμεη» απηφθσξε δηαδηθαζία. Γηα ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ιφγσλ, πξνηείλεη θαη άξζξν 424 εδ. β ΚΠΓ, ηελ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία. Ζ απφθαζε έρεη σο εμήο: Δπεηδή δε ην παξφλ δηθαζηήξην ηελ απηή άπνςε έρεη κε ηελ πξναλαθεξφκελε εηζαγγειηθή πξφηαζε, ζηελ νπνία ελ φισ παξαπέκπεη πξνο απνθπγή αζθφπσλ επαλαιήςεσλ, θξίλεη φηη ε ππφ θξίζε ππφζεζε εζθαικέλα εηζήρζε πξνθεηκέλνπ λα δηθαζζεί θαηά ηελ απηφθσξε δηαδηθαζία, ιφγσ ηεο πξφδειεο αληίζεζεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν 2523/1997, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ζηνηρ. ηγ άξζξνπ 3 ηνπ Ν 3943/2011, ΦΔΚ Α 66/ ε νπνία νξίδεη φηη «Σηα αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρξφλνο ηέιεζεο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία γηα πξψηε θνξά φθεηιε λα ελεξγήζεη ν ππαίηηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ρξφλνπ αληίζηνηρνπ κε ην 1/3 ηεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο», ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1 θαη 7 παξ. 1 Σπλη., κε ζπληξερνπζψλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 5

6 ηνπ άξζξνπ 242 παξ. 1 θαη 2 ΚΠΓ. Πξέπεη, ζπλεπψο, κεηά ηαχηα λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζηνλ θ. Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη άξζξν 424 εδ. 3 ΚΠΓ, αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην αθξναηήξην θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία, σο πξνζήθεη. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο Γηθάδεη κε παξφληα ηνλ θαηεγνξνχκελν Ζ.Β., θάηνηθν Νέαο Μεραληψλαο Θεζζαινλίθεο επί ηεο νδνχ Παξαπέκπεη ηε δηθνγξαθία ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο θαη άξζξν 424 ΚΠΓ θαζφηη ζεσξεί φηη ε απνδηδφκελε ζηνλ θαηεγνξνχκελν πξάμε δελ έρεη απηφθσξν ραξαθηήξα θαη εηδηθφηεξα ηνπ φηη: Σηε Νέα Μεραληψλα Θεζζαινλίθεο, ζε αλεμαθξίβσηεο εκεξνκελίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2011 θαη 2012, κε πεξηζζφηεξεο πξάμεηο, πνπ ζπληζηνχλ εμαθνινχζεζε ηνπ ίδηνπ εγθιήκαηνο, ελεξγψληαο κε πξφζεζε, αλ θαη ήηαλ ππφρξενο ζε έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ ΚΒΣ (ΠΓ 186/192) θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δελ πξνέβε ζηελ έθδνζή ηνπο, κνινλφηη, είρε ήδε πξνεγεζεί ζρεηηθή παξνρή ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, σο ηδηνθηήηεο Πξαηήξηνπ Υγξψλ Καπζίκσλ ζηελ επαξρηαθή νδφ Ν. Μεραληψλαο- Κεξαζηάο Θεζζαινλίθεο, θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ελ ιφγσ θαηαζηήκαηνο θαηά ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ δήηεζε δελ έιαβε θαη θαη επέθηαζε δελ εμέδσζε θνξνινγηθφ ζηνηρείν αγνξάο (ηηκνιφγην αγνξάο), γηα ηελ αγνξά ιίηξσλ πεηξειαίνπ θίλεζεο, θαζαξήο αμίαο ,10 επξψ, γηα ηελ αγνξά ιίηξσλ βελδίλεο απιήο ακφιπβδεο 95 RON, θαζαξήο αμίαο ,80 επξψ, γηα ηελ αγνξά ιίηξσλ πεηξειαίνπ θίλεζεο, θαζαξήο αμίαο ,68 επξψ, θαη γηα ηελ αγνξά ιίηξσλ βελδίλεο απιήο ακφιπβδεο 95 RON, θαζαξήο αμίαο ,30 επξψ, φπσο είρε ππνρξέσζε, ζε έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαηά παξάβαζε ζρεηηθήο ππνρξέσζεο απφ ηνλ ΚΒΣ θαη ηελ ΑΥΟ 1183/1990 θαη άξζξσλ 1 παξ. 1, 10 Ν 1809/

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο [ ] 6. Δπεηδή, θαη επίθιεζε ηεο παξαηεζείζεο ζηελ πξνεγνπκέλε ζθέςε δηαηάμεσο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ. 22601178 Σθλεομοιότυπο: 22602749 24 Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011 ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011 Δπηκέιεηα: Βαζηιηθή Πέππα Πάξεδξνο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Αριθμός απόφασης Θέμα 3492/2011 Δθφζνλ αζθεζεί έθεζε εμαληιείηαη ε αξκνδηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα