Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο"

Transcript

1 Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο Ζ εηζαγγειηθή πξφηαζε: Σχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο δέθαηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 21 Ν 2523/1997, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ζηνηρ. ηγ άξζξνπ 3 Ν 3943/2011, ΦΔΚ Α 66/ «Σηα αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρξφλνο ηέιεζεο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία γηα πξψηε θνξά φθεηιε λα ελεξγήζεη ν ππαίηηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ρξφλνπ αληίζηνηρνπ κε ην 1/3 ηεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο». Αμηνινγψληαο εηδηθφηεξα ηελ σο άλσ λενπαγή ξχζκηζε, νθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο: (i) Αλ εκκείλνπκε ζηε δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ (: «ζηα αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ»), ξπζκίδεηαη ν ρξφλνο ηέιεζεο φισλ ησλ αδηθεκάησλ ηνπ Ν 2523/1997. Παξ φια απηά ζηελ ίδηα δηάηαμε, γίλεηαη ιφγνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν «φθεηιε λα ελεξγήζεη ν ππαίηηνο» ηνχην, ελδερνκέλσο, ππνδειψλεη πσο θαηαιακβάλνληαη κφλν ηα γλήζηα εγθιήκαηα παξάιεηςεο ηνπ Ν 2523/1997 (: αθνχ κφλν ζ απηά φθεηιε λα ελεξγήζεη ν ππαίηηνο θαη, παξ φια απηά δελ ελήξγεζε). Τν δήηεκα θαίλεηαη φηη πεξηπιέθεηαη πεξηζζφηεξν αλ αλαρζνχκε ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Ν 3943/2011. Σ απηή νξίδεηαη φηη «ζεζπίδνληαη σο δηαξθή θαη, επνκέλσο, σο ζπλερή απηφθσξα, ηα αδηθήκαηα: α) ( ), β) ηεο θνξνδηαθπγήο κε ηελ παξάιεηςε ππνβνιήο ή ηελ ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη γ) ηεο θνξνδηαθπγήο γηα κε απφδνζε ή αλαθξηβή απφδνζε ΦΠΑ θαη ινηπψλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, κε ρξφλν ηέιεζεο απηψλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία γηα πξψηε θνξά φθεηιε λα ελεξγήζεη ν ππαίηηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ρξφλνπ αληίζηνηρνπ κε ην 1/3 ηεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο παξαγξαθήο». Δίλαη πεξηζζφηεξν απφ πξνθαλέο φηη ζην θείκελφ ηεο πεξηγξάθνληαη σο δηαξθή, θαη αδηθήκαηα ελεξγείαο (: φπσο ι.ρ. εθείλν ηεο ππνβνιήο αλαθξηβνχο δήισζεο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο), θαη φρη παξάιεηςεο. Αληίζηνηρα, δελ πξνβιέπνληαη σο δηαξθή, αδηθήκαηα γλήζηαο παξάιεηςεο, φπσο ι.ρ. εθείλν ηεο κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ [Αμηνινγψληαο απηή ηελ αληηλνκία, ν Γ. Γεκήηξαηλαο (βι. ηνπ ίδηνπ, Δγθιήκαηα θνξνδηαθπγήο, 2011, ζει. 292) παξαηεξεί πσο «απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε πξνθχπηεη (...) κε ζαθήλεηα φηη ε λνκνζεηηθή βνχιεζε ήηαλ λα εμαηξνχληαη απφ ηε ξπζκηζηηθή εκβέιεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφβιεςεο νη πεξηπηψζεηο έθδνζεο πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή λφζεπζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο επίζεο θαη νη πεξηπηψζεηο κε έθδνζεο ή αλαθξηβνχο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Καηά ηα ινηπά είλαη εμίζνπ θαλεξφ (...) ν λνκνζέηεο δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη ηελ πξάμε απφ ηελ παξάιεηςε ζην Πνηληθφ Γίθαην»]. Έρνληαο θαηά λνπ ηα αλσηέξσ, ην εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη ην εμήο: Τη ππεξηζρχεη, ην θείκελν ηνπ λφκνπ ή εθείλν ηεο Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο; Καη αλ ππεξηζρχεη ην θείκελν ηνπ λφκνπ, κε δεδνκέλε ηελ αληηθαηηθφηεηά ηνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εγθιήκαηα ελεξγείαο; Απαληψληαο ν Γ. Γεκήηξαηλαο 1

2 (βι. φ.π., ζει. 29), ππνζηεξίδεη φηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 10 εδ. α Ν 2523/1997 αθνξά κφλν ηα γλήζηα εγθιήκαηα παξάιεηςεο. Δλ ζπλερεία, σζηφζν, φπσο ήδε εθηέζεθε, δηαηείλεηαη φηη ν λφκνο πξέπεη λα αλαγλσζζεί ππφ ην πξίζκα ησλ ζέζεσλ ηεο Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο έηζη, θαηά ηνλ ίδην, δελ πεξηιακβάλεηαη εδψ ην αδίθεκα ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 5 Ν 2523/1997 (: παξφηη γλήζην έγθιεκα παξάιεηςεο). Σην ζχλνιφ ηεο ε ελ ιφγσ πξνζέγγηζε δηεθδηθεί ζνβαξά εξείζκαηα βαζηκφηεηαο, αθνχ εξκελεχεη ζπζηαιηηθά ην γξάκκα ηνπ λφκνπ. Απφ ηελ άιιε, ζα ήηαλ ίζσο νξζφηεξν λα ππνζηεξηρζεί πσο δελ έρεη ζεκαζία ηη δήισζε ν λνκνζέηεο ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, αιιά ηη ήζειε θαη, θπξίσο, ηη ηειηθά είπε. Σην πιαίζην απηφ, φζνλ αθνξά ηελ επηδίσμε ηνπ λνκνζέηε, ηνχηε πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, δελ είλαη δε άιιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο απηφθσξεο δηαδηθαζίαο ζε φια ηα αδηθήκαηα ηνπ Ν 2523/1997 [βι. απφζπαζκα Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο: «ζεζπίδνληαη σο δηαξθή θαη επνκέλσο, σο ζπλερή απηφθσξα, ηα αδηθήκαηα ( )»]. Ταπηφρξνλα σζηφζν, εθφζνλ ε δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο πξνζηδηάδεη κφλν ζηα εγθιήκαηα παξάιεηςεο, είλαη νξζφ λα γίλεη δεθηφ πσο ζην θαλνληζηηθφ πεδίν ηεο ξχζκηζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο δέθαηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 21 Ν 2523/1997 ππάγνληαη κφλν απηά (βι. έηζη θαη Κατάθα-Γθκπάληη Μ., Οη επηινγέο ηνπ Ν 3943/2011 γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ αμηνπνίλνπ ησλ θνξνινγηθψλ αδηθεκάησλ: Μηα αηπρήο πξνζπάζεηα απμεκέλεο πξνζηαζίαο απαηηήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ, ΠνηλΓηθ 2011, 1311). Γηα λα ην ζέζνπκε δηαθνξεηηθά, είλαη αδηάθνξν ηη ήζειε ν λνκνζέηεο, αλ δελ ην είπε θαη, ζπγρξφλσο, απφ ηε βνχιεζή ηνπ (πνπ δελ απνηππψζεθε ζην θείκελν ηνπ λφκνπ) παξάγνληαη επαρζή γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν απνηειέζκαηα [βι. ραξαθηεξηζηηθά, Σπκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ Δ., Οξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ηξνκνθξαηία, έθδ. β (: 2007), ζει , ε νπνία, κε αθνξκή αληίζηνηρν, ζπλαθέο, δήηεκα ηνπ λφκνπ γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, παξαηεξεί φηη «ηα πξνβιήκαηα απηά είλαη ην ηίκεκα πνπ πιεξψλεη θαλείο φηαλ ν λνκνζέηεο δελ ιέεη απηφ πνπ πξάγκαηη ελλνεί θαη απηφ πνπ ιέεη δελ ην έρεη ζθεθζεί επαξθψο. Ζ αηπρήο σζηφζν δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ, ηα άηνπα πνπ απηή δεκηνπξγεί θαη ε δπζθνιία αλεχξεζεο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ιφγνπ γηα ηε ζέζπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο φζν κέλνπκε ζηε γξακκαηηθή εξκελεία, θαζηζηνχλ, φπσο είλαη πξνθαλέο, θαζνξηζηηθή ηε ζεκαζία ηεο ηζηνξηθνβνπιεηηθήο θαη ινγηθνζπζηεκαηηθήο εξκελείαο, κέζσ ησλ νπνίσλ, σο γλσζηφ, κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ην αμηφπνηλν πνπ πξνθχπηεη απφ ην γξάκκα ηνπ λφκνπ»]. Με απηά ηα δεδνκέλα, θαη ην αδίθεκα ηεο κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζην βαζκφ πνπ είλαη γλήζην παξάιεηςεο, δελ εμαηξείηαη ηεο ξχζκηζεο. (ii) Έρνληαο απνδερζεί φηη ε λενπαγήο ξχζκηζε θαηαιακβάλεη θαη ην αδίθεκα ηεο κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ηα εξσηήκαηα πνπ επεηγφλησο δηεθδηθνχλ απάληεζε είλαη ηα εμήο: Δίλαη δνγκαηηθά ζπλεπήο ε ξχζκηζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο δέθαηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 21 Ν 2523/1997; Δπίζεο, είλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο nullum crimen nulla poena sine lege θαη nullum crimen nulla poena sine lege certa, θαη, σο εθ ηνχηνπ, κε ην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ Σπλη.; Ζ απάληεζε ζε φια ηα εξσηήκαηα είλαη αξλεηηθή. Δηδηθφηεξα, φπσο νξζά παξαηεξείηαη (βι. Κατάθα-Γθκπάληη Μ., φ.π., ζει. 1310), θνηλφ ζηνηρείν ησλ πεξηζζφηεξσλ απφςεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ραξαθηεξηζκνχ ελφο εγθιήκαηνο σο δηαξθνχο είλαη ην εμήο: πξέπεη απφ ηε ζηηγκή ηεο ηππηθήο ηνπ πεξάησζεο θαη κεηά λα κπνξνχκε λα 2

3 πνχκε φηη θάζε επφκελε ζηηγκή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε πξαγκαηψλεη ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ ίδηνπ εγθιήκαηνο (βι. επίζεο, αλαιπηηθά, Γεκήηξαηλα Γ., φ.π., ζει. 293 επ.). Τνχην ι.ρ. ζπκβαίλεη αδηακθηζβήηεηα ζην αδίθεκα ηεο παξάλνκεο θαηαθξάηεζεο [βι. παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Μ. Κατάθα-Γθκπάληη, (φ.π.)]. Υπφ απηφ ην πξίζκα, αλ επηρεηξήζνπκε λα δηαθξίλνπκε ηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ (: άξζξν 19 παξ. 5 Ν 2523/1997), δηαπηζηψλνπκε φηη απηφ πεξαηψλεηαη ηππηθά κφιηο νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή θαη δελ εθδνζεί ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν. Έθηνηε ε ζπλέρηζε ηεο παξάιεηςεο έθδνζεο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ είλαη αδηάθνξε, αθνχ δελ κπνξεί λα επηθέξεη εθ λένπ απφθξπςε εηζνδήκαηνο. Σπεχδνπκε εμάιινπ λα επηζεκάλνπκε φηη δελ ηηκσξείηαη ε απφθξπςε, αιιά ε κε έθδνζε («ν ππφρξενο πνπ δελ εθδίδεη») ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην ΠΓ 186/1992 (: Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ), θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ. Πεξαηηέξσ, ε αλάγλσζε ηεο δηάηαμεο θαζηζηά ζαθή ηελ παξαηήξεζε φηη ν λνκνζέηεο έζπεπζε λα πξνζδηνξίζεη ην ρξφλν ηέιεζεο απφ ην ρξφλν παξαγξαθήο, ελψ αλακελφκελν ζα ήηαλ ην αληίζεην (βι. αλάινγε επηζήκαλζε Γ. Γεκήηξαηλα, φ.π., ζει. 297). Αλεμάξηεηα σζηφζν απφ ηελ ελ ιφγσ δνγκαηηθή-κεζνδνινγηθή «αηαμία», εξσηάηαη: Μπνξνχζε λα νξηζζεί ν ρξφλνο ηέιεζεο θαηά ηξφπν πνπ δελ είλαη ζπκβαηφο κε ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ αδηθήκαηνο; Γηα λα απαληήζνπκε, είλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ν λνκνζέηεο θαζηέξσζε κε ηελ «επίδηθε» ξχζκηζε, πιαζκαηηθά δηαξθή [έηζη, ε Μ. Κατάθα- Γθκπάληη (φ.π., ζει. 1311)] ή εκη-δηαξθή [έηζη, ν Γ. Γεκήηξαηλαο (φ.π., ζει. 297, 299)] εγθιήκαηα, ρσξίο ηνχηε ε πξφβιεςε λα επαιεζεχεηαη απφ ηε λνκνηππηθή κνξθή εθάζηνπ εγθιήκαηνο. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, εθηφο ηνπ φηη πξνθάιεζε απνηέιεζκα αληίζεην ζην άξζξν 17 ΠΚ, εηζήγαγε αληηθεηκεληθή πνηληθή επζχλε ηνπ δξάζηε ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν πξάμε ηνπ ή πνηληθά αμηφινγε παξάιεηςή ηνπ δελ ππάξρεη (βι. Γεκήηξαηλα Γ., φ.π, ζει. 299, Κατάθα-Γθκπάληη Μ., φ.π., ζει. 1312)! Πξφθεηηαη γηα επηζεκάλζεηο πνπ πξνζδίδνπλ ζηε ξχζκηζε απηνλφεηα αληηζπληαγκαηηθφ ραξαθηήξα, ιφγσ πξφζθξνπζεο ζην άξζξν 7 παξ. 1 [βι. έηζη, Γεκήηξαηλα Γ., φ.π. (: ν ζπγγξαθέαο θάλεη ιφγν θαη γηα πξφζθξνπζε ζην άξζξν 2 παξ. 1 Σπλη.), Κατάθα-Γθκπάληη Μ., φ.π.]. Δπηπιένλ, ζεσξνχκε φηη ε ξχζκηζε είλαη αληηζπληαγκαηηθή, δηφηη πξνζθξνχεη ζηα άξζξα 2 παξ. 1, 6 παξ. 1 θαη 25 ηνπ Σπλη. (βι. θαη Γεκήηξαηλα Γ., φ.π., ζρεηηθά κε ηε κε ζπκβαηφηεηα κε ην άξζξν 2 παξ. 1 Σπλη. επίζεο, Κατάθα- Γθκπάληη Μ., φ.π., ζει. 1312, ζρεηηθά κε ηε κε ζπκβαηφηεηα ζην άξζξν 6 παξ. 1 Σπλη.). Δηδηθφηεξα, ν λνκνζέηεο εηζήγαγε κία κε πεηζηηθή δνγκαηηθά ξχζκηζε κε απηνζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο απηφθσξεο δηαδηθαζίαο (βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε). Έηζη, ππνβάζκηζε ην γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία πξνυπνζέηεη πξάγκαηη απηφθσξν έγθιεκα, ζην νπνίν ε απνδεηθηηθή πηζαλφηεηα αγγίδεη ηε βεβαηφηεηα [γηα ην ραξαθηήξα απηφ ηνπ απηφθσξνπ εγθιήκαηνο, βι., αληί άιισλ, Μαξγαξίηε Λ./Καιθέιε Γ., Πνηληθή Γηθνλνκία, Δηδηθέο Γηαδηθαζίεο, ηφκ. α, Απηφθσξν έγθιεκα θαη απηφθσξε δηαδηθαζία, Αίηεζε αθπξψζεσο δηαδηθαζίαο θαη απνθάζεσο, 1998, ζει. 47 επ., θαη ηδίσο ζει. 65], ζηνηρείν πνπ είλαη ιίαλ ακθίβνιν αλ ζπληξέρεη (ή ζπληξέρεη πάληνηε) ζε ζχλζεηα αδηθήκαηα, φπσο εθείλα ηνπ Ν 2523/1997. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ε ξχζκηζε απνζθνπνχζε λα επηηξέςεη, αλεμαηξέησο, ηε ζχιιεςε ηνπ ππαηηίνπ, ηελ θξάηεζή ηνπ θαη ηελ άκεζε εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο, κε 3

4 ζχληκεζε ηεο πξνδηθαζίαο (: φζν βέβαηα ηνχηε είλαη λνεηή κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΚΠΓ απφ ην Ν 3904/2010). Έηζη, φκσο αλέδεημε σο «παληαρνχ παξνχζα» κία δηαδηθαζία, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ζνβαξή απνζηέξεζε δηθαησκάησλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ (βι. ζρεηηθά, Κνληαμή Θ., Απηφθσξν: Γηθαηηθφο Μεζαίσλαο ή «βηνκεραλία απνλνκήο» δηθαηνζχλεο; ΠνηλΓηθ 2006, 221 επ.). Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, είλαη πξνθαλέο φηη ν εμαλαγθαζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο θξάηεζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, εκθαλίζζεθε σο κέζν πίεζεο γηα κε νκνινγεκέλνπο ζθνπνχο (πηζαλψο, ηε δηνηθεηηθή «δηεπζέηεζε» ηεο εθθξεκφηεηαο). Με άιια ιφγηα, ν θαηεγνξνχκελνο θαη ε «πξνδηθαζηηθή» ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αλαδείρζεθαλ σο ην δπζαλάινγα επαρζέο κέζν γηα ζθνπφ πνπ αθίζηαηαη ηνπ αλακελφκελνπ (γηα ηελ πξνζηαηεπηηθή γηα ηα έλλνκα αγαζά, θαη ηελ εμαζθαιηζηηθή-εγγπεηηθή γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν ιεηηνπξγία ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, βι. αληί άιισλ, Μαγθάθε Γ.Α., ζε ΣπζηΔξκΠΚ, επηκέιεηα Γ. Σπηλέιιε, 2005, ζει. 12 επ.). Άιισζηε, είλαη βέβαην φηη ε ηαρεία δηάγλσζε ηεο ππφζεζεο ζα κπνξνχζε πηζαλψο λα επηηεπρζεί κε αλαινγηθφηεξεο ξπζκίζεηο, φπσο ι.ρ. κε πξφβιεςε «ζχληνκνπ» πξνζδηνξηζκνχ θαη εθδίθαζεο ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, κε ηε ζπγθξφηεζε εηδηθψλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ γηα αδηθήκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ θ.ιπ. Πάλησο, γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ παξεξκελείαο, ζε θάζε πεξίπησζε, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε ην εμήο: Αλ πξάγκαηη κε βάζε ηελ εηδηθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο, απηφ θέξεη ην ραξαθηήξα ηνπ απηνθψξνπ, ηφηε νπδείο δηθαηνχηαη λα δηακαξηπξεζεί γηα ηε ζχιιεςε ηνπ ππαηηίνπ θαη ηε ζε βάξνο ηνπ εθαξκνγή ηεο απηφθσξεο δηαδηθαζίαο. Τα πξάγκαηα αληίζεηα δελ έρνπλ έηζη, φηαλ ην αδίθεκα, ρσξίο λα είλαη, θαζίζηαηαη απηφθσξν κέζσ λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ δελ επαιεζεχεηαη απφ ην θείκελν ηνπ λφκνπ. Τέινο, ε αλάγλσζε ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 10 εδ. α Ν 2523/1997, δεκηνπξγεί ζπλεηξκνχο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ άληζε κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ (: άξζξν 4 παξ. 1 Σπλη. βι. έηζη, θαη Κατάθα-Γθκπάληη Μ., φ.π., ζει. 1311). Δηδηθφηεξα, ηα ίδηα εγθιήκαηα φηαλ ηεινχληαη κε ελέξγεηα αμηνινγνχληαη απφ ην λνκνζέηε σο ζηηγκηαία, ελψ φηαλ ηεινχληαη κε παξάιεηςε σο δηαξθή. Δπίζεο, ηα ηεινχκελα κε παξάιεηςε, ζήκεξα, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ν Ν 3943/2011, αμηνινγνχληαη σο δηαξθή, ελψ, πξνεγνπκέλσο αμηνινγνχληαλ σο ζηηγκηαία!! Βεβαίσο, ελδερνκέλσο, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη πσο ε αληζφηεηα είλαη δηθαηνινγεκέλε κε δεδνκέλε ηε κεηαβνιή ηνπ λφκνπ. Τνχην σζηφζν δελ είλαη αθξηβέο. Ο λφκνο, δειαδή ε εηδηθή ππφζηαζε ησλ εγθιεκάησλ δελ κεηαβιήζεθε. Δθείλν πνπ κεηαβιήζεθε ήηαλ ε ζέζε ηνπ λνκνζέηε σο πξνο ηνλ δηαξθή ή ζηηγκηαίν ραξαθηήξα ηνπο. Με απηφ ην δεδνκέλν, φπνηνο ηέιεζε ην αδίθεκα ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 5 Ν 2523/1997 πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ Ν 3943/2011 (: κέρξηο ηηο ) ηηκσξείηαη γηα ην έγθιεκα σο ζηηγκηαίν. Αληίζηνηρα, αλ θάπνηνο ηέιεζε ην ίδην αδίθεκα κεηά ηελ ηζρχ ηνπ ηειεπηαίνπ λφκνπ, ηηκσξείηαη γηα ην ίδην έγθιεκα σο δηαξθέο!! Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζηηο θαηαηέζεθε ελψπηνλ ηεο Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο, αίηεζε δίσμεο (: άξζξν 41 ΚΠΓ) ηνπ Ζ.Β. δηφηη ζε αλεμαθξίβσηεο εκεξνκελίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2011 θαη 2012, έρνληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ζηελ επαξρηαθή νδφ Θεζζαινλίθεο, δελ εμέδσζε θνξνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ αγνξά θαπζίκσλ. Έηζη, ν «ππαίηηνο» ζπλειήθζε, ζε βάξνο ηνπ αζθήζεθε πνηληθή δίσμε γηα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 5 Ν 2523/1997, εηζήρζε δε 4

5 ε ππφζεζε πξνο εθδίθαζε ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο (: ζην πιαίζην ηεο απηφθσξεο δηαδηθαζίαο). Αμηνινγψληαο σζηφζν ην πξαγκαηηθφ πιηθφ ηεο δηθνγξαθίαο θαη, ζπγρξφλσο, έρνληαο θαηά λνπ φζα δερζήθακε γηα ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 10 εδ. α Ν 2523/1997, κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο: Καηαξρήλ ε πνηληθή δίσμε εθιακβάλεη σο απηφθσξα αδηθήκαηα πνπ θέξνληαη φηη ηειέζζεθαλ «ζε αλεμαθξίβσηεο εκεξνκελίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2011 θαη 2012». Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην πηλάθην ησλ απηνθψξσλ βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε φηη, νπνηεδήπνηε δελ εθδφζεθαλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία εληφο ησλ εηψλ 2011 θαη 2012, νη ζρεηηθέο πξάμεηο εμαθνινπζνχλ λα ηεινχληαη. Ζ πξνζέγγηζε απηή σζηφζν ζηεξίδεηαη ζε αληηζπληαγκαηηθή δηάηαμε. Δπηπιένλ, θαη αλ αθφκε είκαζηε πξφζπκνη λα δερζνχκε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 10 εδ. α Ν 2523/1997 σο ζπληαγκαηηθή, δελ κπνξνχκε λα κελ ππνγξακκίζνπκε φηη: Πξψηνλ, νπδφισο απνθιείεηαη θάπνηα απφ ηηο επηκέξνπο πξάμεηο ηνπ ηζηνξηθνχ ή θαη φιεο λα ηειέζζεθαλ πξηλ ηηο , νπφηε εηζήρζε ε λενπαγήο πξφβιεςε, ε νπνία απηνλφεηα, θαη άξζξν 7 παξ. 1 εδ. β Σπλη., δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν. Γεχηεξνλ, θαη αλ αθφκε δερζνχκε φηη θάπνηεο επηκέξνπο πξάμεηο είλαη απηφθσξεο, δηφηη ηειέζζεθαλ κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν 3943/2011 (: ηνχην βέβαηα κφλν σο ππφζεζε αμηνινγείηαη), δελ είλαη απφιπηα νξζφ λα εηζαρζεί ζηελ απηφθσξε δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηνπ ην αδίθεκα ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 98 ΠΚ [βι. Αδάκπα Β., ζε Μαξγαξίηε Λ., Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, Δξκελεία θαη' άξζξν, ηφκ. β, έθδ. β (: 2011), ζει. 867, Καιθέιε Γ./Μαξγαξίηε Λ., φ.π., ζει. 59 επ., Καιθέιε Γ., Απηφθσξν έγθιεκα θαη απηφθσξε δηαδηθαζία, ζει. 56 επ., Κνξθηάηε Ν., Εεηήκαηα θαη' εμαθνινχζεζηλ εγθιήκαηνο απφπεηξαο θαη ηεηειεζκέλεο θινπήο, ΝνΒ 1986, 133, Μαξγαξίηε Λ., Δθαξκνγή ηεο απηφθσξεο δηαδηθαζίαο, Υπεξ 1995, 1031 επ., ηνπ ίδηνπ, Καη πάιη ην θαη' εμαθνινχζεζε έγθιεκα, Αξκ 1980, αληίζεηα, σζηφζν βι. ΓλσκΔηζΑΠ 6/1993 Υπεξ 1994, 640, Κνληαμή Αζ., Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, έθδ. δ (: 2006), ηφκ. α, ζει. 1527, Κξίππα Γ., Απηφθσξε δηαδηθαζία επί θαη' εμαθνινχζεζε εγθιεκάησλ, Υπεξ 1995, 436 επ.]. Τξίηνλ, θαη αλ αθφκε αληηπαξέιζνπκε φια ηα αλσηέξσ, κία ππφζεζε ζηελ νπνία ηα αδηθήκαηα ηειέζζεθαλ ζε αλεμαθξίβσηεο εκεξνκελίεο (φπσο ελ πξνθεηκέλσ), δελ κπνξεί, ππφ νπνηαδήπνηε εθδνρή λα «ζηεξίμεη» απηφθσξε δηαδηθαζία. Γηα ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ιφγσλ, πξνηείλεη θαη άξζξν 424 εδ. β ΚΠΓ, ηελ παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία. Ζ απφθαζε έρεη σο εμήο: Δπεηδή δε ην παξφλ δηθαζηήξην ηελ απηή άπνςε έρεη κε ηελ πξναλαθεξφκελε εηζαγγειηθή πξφηαζε, ζηελ νπνία ελ φισ παξαπέκπεη πξνο απνθπγή αζθφπσλ επαλαιήςεσλ, θξίλεη φηη ε ππφ θξίζε ππφζεζε εζθαικέλα εηζήρζε πξνθεηκέλνπ λα δηθαζζεί θαηά ηελ απηφθσξε δηαδηθαζία, ιφγσ ηεο πξφδειεο αληίζεζεο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν 2523/1997, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ζηνηρ. ηγ άξζξνπ 3 ηνπ Ν 3943/2011, ΦΔΚ Α 66/ ε νπνία νξίδεη φηη «Σηα αδηθήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρξφλνο ηέιεζεο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία γηα πξψηε θνξά φθεηιε λα ελεξγήζεη ν ππαίηηνο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ρξφλνπ αληίζηνηρνπ κε ην 1/3 ηεο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο», ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1 θαη 7 παξ. 1 Σπλη., κε ζπληξερνπζψλ ελ πξνθεηκέλσ ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 5

6 ηνπ άξζξνπ 242 παξ. 1 θαη 2 ΚΠΓ. Πξέπεη, ζπλεπψο, κεηά ηαχηα λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζηνλ θ. Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη άξζξν 424 εδ. 3 ΚΠΓ, αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην αθξναηήξην θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία, σο πξνζήθεη. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο Γηθάδεη κε παξφληα ηνλ θαηεγνξνχκελν Ζ.Β., θάηνηθν Νέαο Μεραληψλαο Θεζζαινλίθεο επί ηεο νδνχ Παξαπέκπεη ηε δηθνγξαθία ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Θεζζαινλίθεο θαη άξζξν 424 ΚΠΓ θαζφηη ζεσξεί φηη ε απνδηδφκελε ζηνλ θαηεγνξνχκελν πξάμε δελ έρεη απηφθσξν ραξαθηήξα θαη εηδηθφηεξα ηνπ φηη: Σηε Νέα Μεραληψλα Θεζζαινλίθεο, ζε αλεμαθξίβσηεο εκεξνκελίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2011 θαη 2012, κε πεξηζζφηεξεο πξάμεηο, πνπ ζπληζηνχλ εμαθνινχζεζε ηνπ ίδηνπ εγθιήκαηνο, ελεξγψληαο κε πξφζεζε, αλ θαη ήηαλ ππφρξενο ζε έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ ΚΒΣ (ΠΓ 186/192) θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δελ πξνέβε ζηελ έθδνζή ηνπο, κνινλφηη, είρε ήδε πξνεγεζεί ζρεηηθή παξνρή ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, σο ηδηνθηήηεο Πξαηήξηνπ Υγξψλ Καπζίκσλ ζηελ επαξρηαθή νδφ Ν. Μεραληψλαο- Κεξαζηάο Θεζζαινλίθεο, θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ελ ιφγσ θαηαζηήκαηνο θαηά ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ δήηεζε δελ έιαβε θαη θαη επέθηαζε δελ εμέδσζε θνξνινγηθφ ζηνηρείν αγνξάο (ηηκνιφγην αγνξάο), γηα ηελ αγνξά ιίηξσλ πεηξειαίνπ θίλεζεο, θαζαξήο αμίαο ,10 επξψ, γηα ηελ αγνξά ιίηξσλ βελδίλεο απιήο ακφιπβδεο 95 RON, θαζαξήο αμίαο ,80 επξψ, γηα ηελ αγνξά ιίηξσλ πεηξειαίνπ θίλεζεο, θαζαξήο αμίαο ,68 επξψ, θαη γηα ηελ αγνξά ιίηξσλ βελδίλεο απιήο ακφιπβδεο 95 RON, θαζαξήο αμίαο ,30 επξψ, φπσο είρε ππνρξέσζε, ζε έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαηά παξάβαζε ζρεηηθήο ππνρξέσζεο απφ ηνλ ΚΒΣ θαη ηελ ΑΥΟ 1183/1990 θαη άξζξσλ 1 παξ. 1, 10 Ν 1809/

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Προς ηοσς κ. κ. Διεσθύνονηες ηις Ειζαγγελίες Εθεηών και δι ασηών προς ηοσς κ. κ. Διεσθύνονηες ηις Ειζαγγελίες Πρωηοδικών ηοσ Κράηοσς

Προς ηοσς κ. κ. Διεσθύνονηες ηις Ειζαγγελίες Εθεηών και δι ασηών προς ηοσς κ. κ. Διεσθύνονηες ηις Ειζαγγελίες Πρωηοδικών ηοσ Κράηοσς Αζήλα 23-9-2011 Δγθ. 6/11 Αξηζ. Πξση 4077 ΤΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΤΗΚΟ ΤΖΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Προς ηοσς κ. κ. Διεσθύνονηες ηις Ειζαγγελίες Εθεηών και δι ασηών προς ηοσς κ. κ. Διεσθύνονηες ηις Ειζαγγελίες Πρωηοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηζη άρθροσ 54ΠΚ

Τροποποίηζη άρθροσ 54ΠΚ Αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πνηληθήο λνκνζεζίαο αλειίθσλ, νη επηζεκάλζεηο ηεο Υπεξεζίαο Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ Αζελψλ αθνξνχλ α) ζε ηξνπνπνηνχκελα, βάζεη ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, άξζξα θαη, θαηά πεξίπησζε, θαηά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ ΣΤΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΤΡΡΑΞΗ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ ΣΤΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΤΡΡΑΞΗ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ ΣΤΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΤΡΡΑΞΗ» Α. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟΣ 1. Με ην παξφλ ζρέδην λφκνππνηληθνπνηνχληαη, θαη επηηαγήλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Γεχηεξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ»

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα