ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια. Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυµία Με το παρόν καταστατικό έχει συσταθεί Ελληνική Ανώνυµη Εµπορική και Βιοτεχνική µε µετοχές εταιρεία, έλαβε Αρ.Μ.Α.Ε / 01 / Β / 93 /201 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Νο 1284 / , µε ΑΦΜ και.ο.υ ΦΑΒΕ Αθηνων. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 16/12/2009 η επωνυµία της εταιρείας αλλάζει και γίνεται ΚΑFΚΑLΑS FASHION GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µε διακριτικό τίτλο «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». Για τις σχέσεις της εταιρείας µε την αλλοδαπή, η επωνυµία είναι KAFKALAS FASHION GROUP S.A. και µε διακριτικό τίτλο KAFKALAS FG S.A.. Αρχικά, κατά τη σύσταση της εταιρίας και προ της αλλαγής, η επωνυµία της εταιρείας ήταν DORS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.- Άρθρο 2 Εδρα Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ήµος Αθηναίων. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωµα να ιδρύει υποκαταστήµατα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και στο Εξωτερικό.- Άρθρο 3 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η παραγωγή και εµπορία Ετοίµων Ενδυµάτων και Υφασµάτων και γενικά ειδών ένδυσης. β) Η εξαγωγή των παραπάνω ειδών στο Εξωτερικό και η Εισαγωγή τους καθώς και πρώτων υλών για την κατασκευή τους ή την µεταποίηση τους- από το εξωτερικό. γ) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και αλλοδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η µεσολάβηση για την επίτευξη βιοµηχανικής ή εµπορικής συνεργασίας µεταξύ Ελληνικών και αλλοδαπών βιοµηχανικών ή εµπορικών οίκων µε τον παραπάνω σκοπό. δ) Η συµµετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν στους ίδιους σκοπούς. Για την επιδίωξη του σκοπού αυτού η εταιρεία µπορεί: 1) να συµµετέχει σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις µε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, 2) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε οποιοδήποτε 1

2 τρόπο και 3) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό.- Άρθρο 4 ιάρκεια Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, η οποία θα αρχίζει από την καταχώρηση στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών από την αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή της έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού (18- Ιουνιου-2003) και θα λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους Η διάρκεια της εταιρείας µπορεί να παραταθεί ή να συντοµευτεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 5 1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ( ,00) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες ανώνυµες µετοχές (50.000) ονοµαστικής αξίας ευρώ δώδεκα και σαράντα λεπτά (12,40) η κάθε µια. Το µετοχικό κεφάλαιο δηµιουργήθηκε : Α. Με την σύσταση της εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε δρχ και είχε διαιρεθεί σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ εκάστη, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου σε µετρητά όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ( ΑΕ ΕΠΕ) µε αριθµό 1284/1993 Β. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ευρώ ,14 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε µια. Γ. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά ευρώ ,86 µε καταβολή µετρητών µέσω τραπέζης και τον καθορισµό της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ 6,40 εκάστης. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση µη διανεµηθέντων µερισµάτων κατά ευρώ ,00 για την κάλυψη της υποχρέωσης της εταιρίας για αύξηση κεφαλαίου έναντι της συµµετοχής στο ΠΕΠ - Αττικη ΜΕΤΡΟ 1.2 του ΚΠΣ Επενδυτικής Πρότασης ΤΡ ΑΠ 7655/637 της Ε. Με την από 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας παγίων» που έγινε την 31/12/2008 σύµφωνα µε τον Ν 3029/2004 ευρώ ,66 και την στρογγυλοποίηση της αξίας της µετοχής µε κεφαλαιοποίηση φορολογηµένου ποσού µη διανεµηθέντων κερδών ευρώ ,34. 2

3 Μετά την αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ( ,00) διαιρούµενο σε (50.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης ευρώ (10,00). ΣΤ Με την από 30/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας παγίων» που έγινε την 31/12/2012 σύµφωνα µε τον Ν 3029/2004 ευρώ ,02 και το ποσό που έχει κατατεθεί από τους µετόχους για αύξηση κεφαλαίου ,00 ευρώ, και την στρογγυλοποίηση της αξίας της µετοχής µε κεφαλαιοποίηση ποσού 3.899,98.Μετά την αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ( ,00) διαιρούµενο σε (50.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης ευρώ δώδεκα και σαράντα λεπτά (12,40). 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόµιµη σύσταση της εταιρείας αυτής ή µέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, µε απόφασή του, που θα λάβει µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, µε την έκδοση νέων µετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα, µε απόφασή της, που θα λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή µερικά το εταιρικό κεφάλαιο, µε έκδοση νέων µετοχών, µέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. 4. Εάν όµως, τα αποθεµατικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. 5. Οι αποφασιζόµενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Άρθρο 6 Μετοχές 1. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ανώνυµες δυνάµενες να µετατραπούν σε ονοµαστικές και αντίστροφα δι αποφάσεως της γενικής συνέλευσης, λαµβανόµενης σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι µετοχές µπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν µια ή περισσότερες µετοχές. Οι τίτλοι των µετοχών εκδίδονται µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, είναι αριθµηµένες µε αύξοντα αριθµό, φέρουν µερισµαταποδείξεις, αριθµηµένες επίσης κατ αύξοντα αριθµό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και από ένα µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό. 2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Μέτοχοι Αρθρο 7 ικαιώµατα Μετόχων 1. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους, σε σχέση µε διοίκηση της εταιρείας, µόνο µε τη συµµετοχή τους στη γενική συνέλευση. 2. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής σε µετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το οµολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης στους κατά την εποχή της έκδοσης µετόχους της εταιρείας, σύµφωνα µε το λόγο της συµµετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσµίας για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από µήνα, οι µετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς µετόχους διατίθενται ελεύθερα από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Κατ εξαίρεση, αν όλες οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης είναι δυνατόν να γίνεται µε συστηµένες επιστολές που θα στέλνονται στους µετόχους. 4. Με τους περιορισµούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, µπορεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωµα προτίµησης. Αρθρο 8 ικαίωµα Μειοψηφίας 1. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα της συνεδρίασης της, που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) µέρες, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση αυτή, πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς, το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. 2. Κατόπιν αιτήσεως µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει µια µόνο φορά τη λήψη των αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθορίζει σε ως ηµέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι µέτοχοι στην αίτηση τους, που όµως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την χρονολογία της αναβολής. 3. Κατόπιν αιτήσεως µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποβαλλοµένης στην εταιρεία πέντε πλήρεις ηµέρες, προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που µέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία, σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε υφιστάµενη σύµβαση της εταιρείας 4

5 µε αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία. β) Να δίνει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που είναι αυτές χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται «για απόχρώντα λόγο», αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Κατόπιν αιτήσεως µετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποβαλλοµένης στην εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου, και εφ όσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να δίνει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιµά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται «για αποχρώντα ουσιώδη λόγο», της αιτιολογίας αυτής αναγραφόµενης στα πρακτικά, 5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο της αιτιολογίας, λύνει το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 6. Κατόπιν αιτήσεως µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 εως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειµένες, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις µετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώµατα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, µέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου µέχρι την έκδοση της απόφασης του αρµόδιου ικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρµόδιο ικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται,ότι µε τις καταγγελλόµενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόµενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης, µέσα στην οποία τελέστηκαν. 9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από το αρµόδιο ικαστήριο, που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας, εφ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται, όταν η αιτούσα µειοψηφία εκπροσωπείται στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. 10. Οι µέτοχοι που ασκούν το δικαίωµα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει µέχρι να εκδοθεί απόφαση στην αίτηση τους αυτή, να τηρούν κατατεθειµένες 5

6 στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισµένη Ελληνική Τράπεζα, τις µετοχές που τους παρέχουν το δικαίωµα για την υποβολή της αίτησης τους, πάντα όµως για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Γενική Συνέλευση Άρθρο 9 Αρµοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο της και έχει το δικαίωµα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόµιµες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους µετόχους, ακόµα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου µε οµολογίες απλές ή µετατρέψιµες σε µετοχές, ε) εκλογή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισµό εκκαθαριστών, η) διάθεση ετησίων καθαρών κερδών και θ) έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Άρθρο 10 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλουµένη από το ιοικητικό Συµβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και ειδικά µέσα στην πρώτη εξαµηνία από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των µετόχων όταν το κρίνει σκόπιµο. Η Γενική Συνέλευση µε την εξαίρεση των επαναληπτικών και των εξοµοιουµένων µ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόµενων και των εξαιρετέων ηµερών. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίας αυτής δεν υπολογίζονται. Άρθρο 11 Πρόσκληση Ηµερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης 1. Η πρόσκληση των µετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ηµέρα, την ώρα και το οίκηµα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δηµοσιεύεται προ δέκα (10) ηµερών τουλάχιστον στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της 6

7 Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ηµερών σε µια από τις ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου σε όλη τη χώρα και εκδίδονται στην Αθήνα, σε µια ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, από αυτές που µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, ορίζονται σαν οικονοµικές καθώς και σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία εδρεύει εκτός του ήµου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφηµερίδα στην περιοχή αυτή, σε µια από τις εκδιδόµενες στην πρωτεύουσα του Νοµού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της, τοιχοκολλάτε δε σε εµφανή θέση του καταστήµατος της εταιρείας. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης οι παραπάνω προθεσµίες συντέµνονται στο µισό. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) µέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δίνει σε κάθε αιτούντα µέτοχο αντίτυπο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου πάνω σ αυτές και της έκθεσης των ελεγκτών. Άρθρο 12 Κατάθεση µετοχών Αντιπροσώπευση 1. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες προ αυτής που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. 2. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, µπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν, από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. 3. Αποδείξεις κατάθεσης µετοχών, ως και έγγραφα νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, µπορούν να συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνον κατόπιν αδείας αυτής. Άρθρο 13 Πίνακας δικαιουµένων ψήφων Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάτε σε εµφανή θέση του καταστήµατος της εταιρείας πίνακας µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, και ο οποίος συντάσσεται νόµιµα, δηλαδή µε ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθµού των µετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των µετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Άρθρο 14 Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 7

8 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2. Αν δεν συντελεστεί στην πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, µέσα σε είκοσι (20) µέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, προσκαλούµενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, οποιαδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούµενο τµήµα σε αυτήν του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Άρθρο 15 Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 1. Εξαιρετικά, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) µεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, µε εξαίρεση των κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος αυξήσεων, ε) έκδοση δανείου µε οµολογίες, στ) µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δυο τρίτα (2/3) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες, προσκαλούµενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 3. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι (20) µέρες, προσκαλούµενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτό (1/3) τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία. Άρθρο 16 Πρόεδρος Γραµµατέας Γενικής Συνέλευσης 1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ή κωλυοµένου αυτού, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραµµατέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. Με την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός γραµµατέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Άρθρο 17 8

9 Συζητούµενα θέµατα Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. 2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα αυτής. 3. Αντίγραφα και αποσπάσµατα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή του αναπληρωτή του. Άρθρο 18 Απόφαση απαλλαγής µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτών Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, για την απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν µόνο µε τις µετοχές τους. Η απαλλαγή του ιοικητικού Συµβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ιοικητικό Συµβούλιο Άρθρο 19 Σύνθεση και θητεία ιοικητικού Συµβουλίου. 1. Η εταιρεία διοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συµβούλους. 2. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, για πέντε (5) χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί την εξαετία. 3. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν. Άρθρο 20 Εξουσία Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την εταιρεία µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το νόµο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2. Η εταιρεία µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, αναλαµβάνει υποχρεώσεις και δεσµεύεται µε την υπογραφή ενός εξουσιοδοτηµένου µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυµία. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του (πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου είναι µε την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύεί. 9

10 4. Το ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση του, εκλέγει ένα από τα µέλη του, ως ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας. Ο ιευθύνων Σύµβουλος δύναται να έχει τη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συµφέρον αυτής και µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύµφωνα µε τα οριζόµενα, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Ο ιευθύνων Σύµβουλος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στις ηµόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόµων και ιδίως των φορολογικών, αγορανοµικών και εργατικών διατάξεων. 5. Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των ικαστηρίων από τον ιευθύνοντα σύµβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και τον υπάλληλο της εταιρείας που ορίζονται µε ειδική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 21 Συγκρότηση ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας πρόεδρο, αντιπρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει ένα ή δυο ιευθύνοντας Συµβούλους από τα µέλη του και µόνο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρµοδιότητές τους. 3. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του και αυτόν όταν κωλύεται, µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ο ιευθύνων Σύµβουλος. Άρθρο 22 Αναπλήρωση µέλους ιοικητικού Συµβουλίου Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση συµβούλου, επιβάλλεται όπως οι σύµβουλοι που αποµένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούµενου συµβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αµέσως επόµενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του εκλεγόµενου µε αυτόν τον τρόπο συµβούλου, θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 23 Σύγκληση ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούµενο από τον Πρόεδρο αυτού, τουλάχιστον µια φορά το µήνα, εκτάκτως δε όταν παρίσταται προς τούτο ανάγκη ή όταν ζητήσουν τούτο από τον Πρόεδρο τουλάχιστον δυο από τους συµβούλους. Άρθρο 24 Αντιπροσώπευση Μελών Απαρτία Πλειοψηφία 1. Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύµβουλο. Κάθε σύµβουλος, µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο απόντα σύµβουλο. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίσταται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον το ήµισυ (1/2) 10

11 πλέον ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων, µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). 3. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων συµβούλων, επιφυλασσόµενης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Άρθρο 25 Πρακτικά ιοικητικού Συµβουλίου 1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά. 2. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Άρθρο 26 Αποζηµίωση Μελών ιοικητικού Συµβουλίου 1. Στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση. 2. Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί µε ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ. ) από την εταιρεία σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς ιευθυντές, σε ιευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ αυτούς µε οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών µε σκοπό την απόκτηση από αυτούς µετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούµενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συµβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Άρθρο 27 Απαγόρευση Ανταγωνισµού Επιτρέπεται στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και στους ιευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ επάγγελµα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 28 Ελεγκτές 11

12 1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο (2) τακτικούς και δυο (2) αναπληρωµατικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αµοιβή τους. 2. Η Συνέλευση µπορεί να εκλέγει ένα µόνο τακτικό και ένα αναπληρωµατικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασµό µε το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. 3. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισµού τους, σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν το διορισµό αυτό µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισµό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡ Η ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Άρθρο 29 Εταιρική Χρήση Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχοµένη την πρώτη (1 η ) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31 η ) εκεµβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόµιµη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31 η ) εκεµβρίου του επόµενου έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα (1994). Άρθρο 30 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43 α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόµενες: α) από επεξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόµενα στο άρθρο 43 α παρ. 3 εδ. α και β του Κωδ. Νόµου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών. 2. Ο ισολογισµός της εταιρείας, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων µαζί µε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δηµοσιεύονται είκοσι (20) ηµέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. 3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ελέχθη από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον ιευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο και εν ελλείψει αυτών, από ένα µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, οριζόµενου υπ αυτού, β) αυτόν που έχει τη Γενική ιεύθυνση της εταιρείας, γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Άρθρο 31 12

13 ιάθεση κερδών Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διατίθενται ως εξής: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, όπως ορίζει ο Νόµος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε το νόµο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου µερίσµατος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασµό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.. 34/1968 και του Ν.876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ Άρθρο 32 ιάλυση Εκκαθάριση Λόγοι λύσης της Εταιρείας 1. Η εταιρεία λύεται : α) άµα λήξει η διάρκεια αυτής, εκτός και εάν προ αυτής ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) εάν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η συγκέντρωση όλων των µετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε, µειωθεί περισσότερο από το µισό του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο µέτρο. Άρθρο 33 Εκκαθάριση 1. Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το ιοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή µέχρι το διορισµό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές δυο (2) έως τέσσερις (4) από τους µετόχους αυτής ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωµένοι αυτοί να συµµορφώνονται. Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 2. Οι διοριζόµενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, µε την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δηµοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης ισολογισµούς 13

14 σύµφωνα µε την παράγραφο ιβ του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε µε το άρθρο 7 του Π.. 409/1986, των οποίο αντίτυπο υποβάλλεται στη ιεύθυνση Εµπορίου της αρµόδιας Νοµαρχίας. 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. 4. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων διατηρεί πάντοτε τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Οι ισολογισµοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης, µαζί µε έκθεση των αιτίων, τα οποία εµπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ Γενική ιάταξη Άρθρο 34 Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθµιση των αντικειµένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέµατα ισχύουν οι ρυθµίσεις του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει µε την τροποποίηση από το Π.. 409/1986 και 498/1987. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 35 Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε πενήντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές, όπως στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αναφέρεται, διαιρούµενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυµες µετοχές, αξίας δραχµών χιλίων (1.000) εκάστης, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συµβαλλόµενους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής: 1) Ο εκ των ιδρυτών εταίρων κ. Παύλος Καυκαλάς του Νικολάου, αναλαµβάνει δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) µετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και συνολικής αξίας δέκα τεσσάρων εκατοµµυρίων ( ) δραχµών. 2) Ο εκ των ιδρυτών κ. Γεώργιος Καυκαλάς του Νικολάου, αναλαµβάνει δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) µετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και συνολικής αξίας δέκα τεσσάρων εκατοµµυρίων ( ) δραχµών. 3) Ο εκ των ιδρυτών κ. Μανούσος Καυκαλάς του Νικολάου, αναλαµβάνει επτά χιλιάδες (7.000) µετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και συνολικής αξίας δραχµών επτά εκατοµµυρίων ( ) δραχµών. 4) Ο εκ των ιδρυτών κ. Νικόλαος Αραπίδης του Βασιλείου αναλαµβάνει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) µετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχµών εκάστης και συνολικής αξίας δραχµών επτά εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) και 5) Η εκ των ιδρυτών κα Ξανθίππη σύζυγος Νικολάου Αραπίδη το γένος Ιωάννου Μαστερόπουλου, αναλαµβάνει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) µετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχµών εκάστης και συνολικής αξίας δραχµών επτά εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ). Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταµείο της εταιρείας σε µετρητά ολόκληρο το αντίτιµο των µετοχών τους µε την καταχώρηση της 14

15 απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή. Άρθρο 36 Σύνθεση του Πρώτου ιοικητικού Συµβουλίου Το πρώτο ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους εξής : 1) Παύλο Καυκαλά του Νικολάου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Μούρι Αποκορώνου Χανίων, το 1949, επιχειρηµατία, κάτοικο Εκάλης Αττικής (Θέτιδος 35), 2) Μανούσο Καυκαλά του Νικολάου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Μούρι Αποκορώνου Χανίων, το 1954, έµπορο, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Πλαταιών 26), 3) Γεώργιο Καυκαλά του Νικολάου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στη Γεωργιούπολη Αποκορώνου Χανίων, το 1947, έµπορο, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Ευβοίας 23), 4) Νικόλαο Αραπίδη του Βασιλείου και της Εριφύλλης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, έµπορο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Ευριπίδου 25) και 5) Ξανθίππη σύζυγο Νικολάου Αραπίδη το γένος Ιωάννου και της Αθηνάς Μαστεροπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, έµπορο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Ευριπίδου 25). Η θητεία του παραπάνω, πρώτου ιοικητικού Συµβουλίου, ορίζεται µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί µέσα στο πρώτο εξάµηνο του έτους Άρθρο 37 Ελεγκτές της πρώτης χρήσης Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί µεν: 1) Εµµανουήλ Στεφανάκης του Γεωργίου και της Παπαδιάς, που γεννήθηκε στο Ψυχρό Λασηθίου Κρήτης το 1959, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (έτος λήψεως πτυχίου 1985), κάτοχος του υπ αριθµόν Κ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νεαπόλεως και 2) Κωνσταντίνος Νεοχωρίτης του Γεωργίου και της Πολυτίµης, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1962, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (έτος λήψεως πτυχίου 1980), κάτοικος Αθηνών, οδός Αχαρνών αρ. 265, κάτοχος του υπ αριθµόν Α /1981 δελτίου ταυτότητας της Υ.Χ. Καρδίτσας, αναπληρωµατικοί δε οι: 1) Ιωάννης Βαγενάς του ηµητρίου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στη Τιθορέα Λοκρίδας το 1959, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (έτος λήψεως πτυχίου 1985), κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός ηµοκρίτου αρ. 8, κάτοχος του υπ αριθµόν Μ /1976 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αµφίκλειας και 2) Βασίλειος Τσόλκας του Ανδρέα και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, το 1955, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (έτος λήψεως πτυχίου 1982), κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός ηµοκρίτου αρ. 9, κάτοχος του υπ αριθµόν Θ /1969 δελτίο ταυτότητας του Α.Τ. Αγρινίου. Όλοι οι παραπάνω διοριζόµενοι ελεγκτές, έχουν Ελληνική Ιθαγένεια και Υπηκοότητα και έχουν τα προσόντα του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/1920. η αµοιβή των παραπάνω ελεγκτών που θα χρησιµοποιηθούν, ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές ετησίως για τον καθένα. Άρθρο Όταν σύµφωνα µε τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις του νόµου, δεν συντρέχει περίπτωση διενέργειας ελέγχου της εταιρείας από Ορκωτό Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται κατά προτίµηση από διπλωµατούχο της Ανωτάτης 15

16 Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών ή της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης. 2. Οι κατά την παραπάνω παράγραφο ελεγκτές, πρέπει να έχουν συµπληρωµένο το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και να έχουν καταστεί διπλωµατούχοι των παραπάνω Σχολών, τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια προ του διορισµού τους. 3. εν µπορούν να διοριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα, από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει αναφερόµενα, καθώς και υπάλληλοι εξαρτηµένης προς αυτήν εργασίας. Άρθρο 39 Εξουσιοδότηση Οι εκ των συµβαλλοµένων ιδρυτών Παύλος Καυκαλάς, Γεώργιος Καυκαλάς, Μανούσος Καυκαλάς, Νικόλαος Αραπίδης και Ξανθίππη Αραπίδη, παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Απόστολο Παπαχρήστο του Νικολάου και της Ευφηµίας, λογιστή, κάτοικο Αθηνών, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 9, κάτοχο του υπ αριθµόν Π /1990 δελτίο ταυτότητας του Π.Α. Χαλανδρίου, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρµόδια ηµόσια Αρχή και να εκπροσωπήσει τους συµβαλλόµενους ιδρυτές έναντι κάθε αρµόδιας υπηρεσίας, µε την ειδικότερη και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις ή συµπληρώσεις του παρόντος που επιβάλλονται από το Νόµο ή κατά ιδία αυτού κρίση, κατά το στάδιο της έγκρισης, υπογράψει το σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο, που θα ισχύει σαν να υπογράφηκε από τους ιδρυτές, προς συµπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος. Σηµειώνεται ότι: 1) Οι παραπάνω συµβαλλόµενοι ιδρυτές δήλωσαν ότι συµφωνούν και αποδέχονται όλα γενικά τα προεκτεθέντα και ότι αναγνωρίζοντας το παρόν συµβόλαιο εξ ολοκλήρου έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο, παραιτούνται αµοιβαία από όλα γενικά τα δικαιώµατα, αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις τους για διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωση του παρόντος, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. 2) Όλοι οι συµβαλλόµενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1599/1986 «περί ατοµικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» ότι η µόνιµη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Επίσης δήλωσαν ότι το σύνολο δαπανών, κατά προσέγγιση, που πραγµατοποιεί η εταιρεία για τη σύσταση της και την βαρύνουν και αφορούν έξοδα σύστασης και τέλη δηµοσίευσης στο ΦΕΚ κ.λ.π. ανέρχονται στο ποσό των δραχµών εννιακοσίων εξήντα δυο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ( ) περίπου και περιλαµβάνει: α) το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εκ δραχµών πεντακοσίων χιλιάδων ( ), β) την αµοιβή του δικηγόρου δραχµών διακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ( ), γ) τα τέλη δηµοσίευσης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και ΤΑΠΕΤ εκ δραχµών εκατόν πέντε χιλιάδων εκατό ( ), δ) τα έξοδα συµβολαίου αυτού µετά των αντιγράφων του εκ δραχµών ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (82.420). 3) Σηµειώνεται ότι: 1) Η παρούσα σύµβαση είναι στο σύνολο της απαλλαγµένη τελών χαρτοσήµου ή άλλων τελών υπέρ του ηµοσίου, 16

17 εισφορών ή δικαιωµάτων υπέρ οιουδήποτε τρίτου, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7, παράγραφος 2 του Ν.. 34/1968, καθόσον η παρούσα καταρτίζεται υπό τις διευκολύνσεις και προνοµίες των νοµοθετηµάτων τούτων. 2) Ότι για την παρεχόµενη µε το παρόν εντολή και πληρεξουσιότητα για τις παραπάνω αναφερόµενες εντολές επικολλήθηκε νόµιµο τέλος χαρτοσήµου συν Ο.Γ.Α. δραχµές (600). Τέλος υπενθύµισα στους συµβαλλόµενους α) τις διατάξεις του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» όπως ισχύει σήµερα και ότι ανακοίνωση καταχώρησης στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της απόφασης έγκρισης και του καταστατικού αυτού, πρέπει να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και β) την υποχρέωση τους για την πληρωµή του ποσού 1/00 του Ν.1676/1986 επί του ποσού της συµβάσεως, δηλαδή δραχµές πεντακόσιες χιλιάδες ( ) στο αρµόδιο ηµόσιο Ταµείο, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από σήµερα. Για τη σύνταξη και υπογραφή του συµβολαίου αυτού, παρίστανται από την αρχή µέχρι το τέλος ο ικηγόρος Αθηνών κ. Πρόδροµος Καραδοσίδης του Γερασίµου, κάτοικος Αθηνών (Ακαδηµίας 60) µε αριθ. Μητρώου ΣΑ 8411, η αµοιβή του οποίου καταβλήθηκε στο ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως φαίνεται από το υπ αριθµ. Σ05623/1993 γραµµάτιο του ΣΑ το οποίο προσαρτάται στο παρόν. Αντίγραφο δε αυτού θα αποστείλω στη /νση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. Επίσης αντίγραφο του συµβολαίου αυτού σε σχέδιο, υπογεγραµµένο από τον δικηγόρο, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου θεωρήθηκε από τον άνω ΣΑ προσαρτάται στο παρόν. Τα δικαιώµατα του Τ.Ν. για την παρούσα σύµβαση είναι και καταβλήθηκαν στο παραπάνω ταµείο, όπως αποδεικνύεται από το γραµµάτιο µε αριθµ της 5/3/1993 που προσαρτάται στο παρόν. Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν σε 19 φύλλα χάρτου, για τέλη και δικαιώµατα του οποίου θα εισπραχθούν από εµένα για τη σύσταση της παρούσης συνολικά δραχµές ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000), από τις οποίες για καθαρά δικαιώµατα πρωτοτύπου δραχµές (21.150), β φύλλων δραχµές (4.700) και πέντε (5) αντιγράφων δραχµές (23.150), Ταµείου Νοµικών δραχµές (22.500). Το συµβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και µεγαλόφωνα στους συµβαλλόµενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συµφώνησαν στο περιεχόµενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συµβολαιογράφος όπως ο νόµος ορίζει. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΚΗΓΟΡΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Το παρόν κωδικοποιηµένο καταστατικό επικυρώνεται σύµφωνα µε τον νόµο 3604/2007(ΦΕΚ Α 189 / ) και την απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης Κ / από τον πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΥΚΑΛΑΣ 17

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1.-

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «INTRAKAT» ΑΡ. Μ.Α.Ε.

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «INTRAKAT» ΑΡ. Μ.Α.Ε. «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «INTRAKAT» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθμός 3 1 4 3 8 Μετά την τελευταία τροποποίηση των άρθρων 2, 34,35,36,37,38 κατά την Γενική Συνέλευση της 10/10/2009 και του Διοικητικού Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης Θέµα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012)

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012) ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 Ιουνίου 2012) Θέµα 6 Τροποποίηση των άρθρων 6, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 27,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1. Επωνυµία 1. H επωνυµία της εταιρίας είναι ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατ άρθρα 26 α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αναφορικά με τα θέματα της ημερησίας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Περιεχόμενα: Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Διοικητικό Συμβούλιο Κεφάλαιο 2 Γενική Συνέλευση Κεφάλαιο 3 Σχέσεις με τους μετόχους και δικαιώματα των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/B/86/8

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/B/86/8 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές. Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές. Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο 1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενενήντα µίας χιλιάδων ενενήντα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.», στην ετήσια Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

δρχ. με έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/ )

δρχ. με έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/ ) ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Σχεδίου Τροποποιήσεων Καταστατικού

Γνωστοποίηση Σχεδίου Τροποποιήσεων Καταστατικού Γνωστοποίηση Σχεδίου Τροποποιήσεων Καταστατικού 1 η τροποποίηση Η πρώτη τροποποίηση αφορά στο άρθρο 19 παρ. 1 υπό τον τίτλο «Σύνθεση και θητεία ιοικητικού Συµβουλίου», το οποίο τροποποιηθέν σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.07.2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE», σε ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 6 ο Τροποποίηση του άρθρου 8 (Διοικητικό Συμβούλιο) Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ πέντε (5) έως έντεκα (11) μελών, εκλεγομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,10/12/2015 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Αθήνα,10/12/2015 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά Τηλέφωνο: 210 3382152 Fax: 2103616464 E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 02/06/2012 Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α. Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 3.4.2008 (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυµία Έδρα- ιάρκεια Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυµία Έδρα- ιάρκεια Σκοπός ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της ανωνύµου εταιρίας «ΛΕΑΝ ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ» µε αριθµό ΜΑΕ: 9541/62/Β/86/1376 σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως προέκυψε ύστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Καταστατικό Ανώνυµης Εταιρείας Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Α Ά ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυµία Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «...» 1 και δ.τ. «...». Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ )

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΙ δ.τ. " Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε." ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 16 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Aρ.M.A.E. 15353/06/B/87/07

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 4 του καταστατικού Άρθρο 4: Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 15 Σεπτεμβρίου 2033 2η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ EMΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1.-Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν. το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου Μετοχικού

ΑΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 1.-Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν. το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου Μετοχικού «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε» ΑΡ.ΜΑΕ 6445/06/Β.86/35 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΣKΛHΣH TΩN METOXΩN THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPΕIAΣ ME THN EΠΩNYMIA «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΠPOΣKΛHΣH TΩN METOXΩN THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPΕIAΣ ME THN EΠΩNYMIA «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠPOΣKΛHΣH TΩN METOXΩN THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPΕIAΣ ME THN EΠΩNYMIA «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣE ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH (Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

babis vovos s.a. «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.2283/06/Β/86/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

babis vovos s.a. «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.2283/06/Β/86/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ babis vovos s.a. «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.2283/06/Β/86/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000286101000 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΕ 6801/04/Β/86/08

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΕ 6801/04/Β/86/08 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΜΑΕ 6801/04/Β/86/08 Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/6/2011 ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΑΡΘΡΟ 1ο Συνιστάται µε το παρόν Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 757001000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ α) «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 3 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δρχ , διαιρεµένο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 3 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δρχ , διαιρεµένο FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 13110/06/Β/86/01 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ- Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Formatted:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 25 Μαΐου 2017 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ Η εταιρεία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 2 του ν.3556/2007, και ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θέμα πρώτο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετέρτηκαι ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΕ: 25001/65/Β/91/15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΕ: 25001/65/Β/91/15 -1- Αριθμός Συμβολαιογραφικής πράξης αρχικού καταστατικού σύστασης 24.522/21-10-91 της Συμβολαιογράφου Ορεστιάδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα