ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια. Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυµία Με το παρόν καταστατικό έχει συσταθεί Ελληνική Ανώνυµη Εµπορική και Βιοτεχνική µε µετοχές εταιρεία, έλαβε Αρ.Μ.Α.Ε / 01 / Β / 93 /201 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Νο 1284 / , µε ΑΦΜ και.ο.υ ΦΑΒΕ Αθηνων. Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 16/12/2009 η επωνυµία της εταιρείας αλλάζει και γίνεται ΚΑFΚΑLΑS FASHION GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µε διακριτικό τίτλο «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». Για τις σχέσεις της εταιρείας µε την αλλοδαπή, η επωνυµία είναι KAFKALAS FASHION GROUP S.A. και µε διακριτικό τίτλο KAFKALAS FG S.A.. Αρχικά, κατά τη σύσταση της εταιρίας και προ της αλλαγής, η επωνυµία της εταιρείας ήταν DORS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.- Άρθρο 2 Εδρα Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ήµος Αθηναίων. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωµα να ιδρύει υποκαταστήµατα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και στο Εξωτερικό.- Άρθρο 3 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η παραγωγή και εµπορία Ετοίµων Ενδυµάτων και Υφασµάτων και γενικά ειδών ένδυσης. β) Η εξαγωγή των παραπάνω ειδών στο Εξωτερικό και η Εισαγωγή τους καθώς και πρώτων υλών για την κατασκευή τους ή την µεταποίηση τους- από το εξωτερικό. γ) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και αλλοδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η µεσολάβηση για την επίτευξη βιοµηχανικής ή εµπορικής συνεργασίας µεταξύ Ελληνικών και αλλοδαπών βιοµηχανικών ή εµπορικών οίκων µε τον παραπάνω σκοπό. δ) Η συµµετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν στους ίδιους σκοπούς. Για την επιδίωξη του σκοπού αυτού η εταιρεία µπορεί: 1) να συµµετέχει σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις µε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, 2) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε οποιοδήποτε 1

2 τρόπο και 3) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό.- Άρθρο 4 ιάρκεια Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, η οποία θα αρχίζει από την καταχώρηση στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών από την αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή της έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού (18- Ιουνιου-2003) και θα λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους Η διάρκεια της εταιρείας µπορεί να παραταθεί ή να συντοµευτεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 5 1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξακόσιες είκοσι χιλιάδες ( ,00) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες ανώνυµες µετοχές (50.000) ονοµαστικής αξίας ευρώ δώδεκα και σαράντα λεπτά (12,40) η κάθε µια. Το µετοχικό κεφάλαιο δηµιουργήθηκε : Α. Με την σύσταση της εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε δρχ και είχε διαιρεθεί σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ εκάστη, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου σε µετρητά όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ( ΑΕ ΕΠΕ) µε αριθµό 1284/1993 Β. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ευρώ ,14 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε µια. Γ. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά ευρώ ,86 µε καταβολή µετρητών µέσω τραπέζης και τον καθορισµό της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ 6,40 εκάστης. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση µη διανεµηθέντων µερισµάτων κατά ευρώ ,00 για την κάλυψη της υποχρέωσης της εταιρίας για αύξηση κεφαλαίου έναντι της συµµετοχής στο ΠΕΠ - Αττικη ΜΕΤΡΟ 1.2 του ΚΠΣ Επενδυτικής Πρότασης ΤΡ ΑΠ 7655/637 της Ε. Με την από 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας παγίων» που έγινε την 31/12/2008 σύµφωνα µε τον Ν 3029/2004 ευρώ ,66 και την στρογγυλοποίηση της αξίας της µετοχής µε κεφαλαιοποίηση φορολογηµένου ποσού µη διανεµηθέντων κερδών ευρώ ,34. 2

3 Μετά την αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ( ,00) διαιρούµενο σε (50.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης ευρώ (10,00). ΣΤ Με την από 30/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας παγίων» που έγινε την 31/12/2012 σύµφωνα µε τον Ν 3029/2004 ευρώ ,02 και το ποσό που έχει κατατεθεί από τους µετόχους για αύξηση κεφαλαίου ,00 ευρώ, και την στρογγυλοποίηση της αξίας της µετοχής µε κεφαλαιοποίηση ποσού 3.899,98.Μετά την αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ( ,00) διαιρούµενο σε (50.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης ευρώ δώδεκα και σαράντα λεπτά (12,40). 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόµιµη σύσταση της εταιρείας αυτής ή µέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, µε απόφασή του, που θα λάβει µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, µε την έκδοση νέων µετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω εξουσία του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα, µε απόφασή της, που θα λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή µερικά το εταιρικό κεφάλαιο, µε έκδοση νέων µετοχών, µέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. 4. Εάν όµως, τα αποθεµατικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. 5. Οι αποφασιζόµενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Άρθρο 6 Μετοχές 1. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ανώνυµες δυνάµενες να µετατραπούν σε ονοµαστικές και αντίστροφα δι αποφάσεως της γενικής συνέλευσης, λαµβανόµενης σύµφωνα µε το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι µετοχές µπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν µια ή περισσότερες µετοχές. Οι τίτλοι των µετοχών εκδίδονται µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, είναι αριθµηµένες µε αύξοντα αριθµό, φέρουν µερισµαταποδείξεις, αριθµηµένες επίσης κατ αύξοντα αριθµό, χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και από ένα µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό. 2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Μέτοχοι Αρθρο 7 ικαιώµατα Μετόχων 1. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους, σε σχέση µε διοίκηση της εταιρείας, µόνο µε τη συµµετοχή τους στη γενική συνέλευση. 2. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής σε µετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το οµολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης στους κατά την εποχή της έκδοσης µετόχους της εταιρείας, σύµφωνα µε το λόγο της συµµετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσµίας για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από µήνα, οι µετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς µετόχους διατίθενται ελεύθερα από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Κατ εξαίρεση, αν όλες οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης είναι δυνατόν να γίνεται µε συστηµένες επιστολές που θα στέλνονται στους µετόχους. 4. Με τους περιορισµούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, µπορεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωµα προτίµησης. Αρθρο 8 ικαίωµα Μειοψηφίας 1. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα της συνεδρίασης της, που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) µέρες, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση αυτή, πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς, το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. 2. Κατόπιν αιτήσεως µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει µια µόνο φορά τη λήψη των αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθορίζει σε ως ηµέρα συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζουν οι µέτοχοι στην αίτηση τους, που όµως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την χρονολογία της αναβολής. 3. Κατόπιν αιτήσεως µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποβαλλοµένης στην εταιρεία πέντε πλήρεις ηµέρες, προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που µέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία, σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε υφιστάµενη σύµβαση της εταιρείας 4

5 µε αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία. β) Να δίνει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που είναι αυτές χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται «για απόχρώντα λόγο», αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Κατόπιν αιτήσεως µετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, υποβαλλοµένης στην εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου, και εφ όσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να δίνει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιµά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται «για αποχρώντα ουσιώδη λόγο», της αιτιολογίας αυτής αναγραφόµενης στα πρακτικά, 5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο της αιτιολογίας, λύνει το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 6. Κατόπιν αιτήσεως µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 εως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειµένες, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις µετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώµατα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, µέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου µέχρι την έκδοση της απόφασης του αρµόδιου ικαστηρίου. 8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρµόδιο ικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται,ότι µε τις καταγγελλόµενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόµενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης, µέσα στην οποία τελέστηκαν. 9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από το αρµόδιο ικαστήριο, που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, έλεγχο της εταιρείας, εφ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται, όταν η αιτούσα µειοψηφία εκπροσωπείται στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. 10. Οι µέτοχοι που ασκούν το δικαίωµα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει µέχρι να εκδοθεί απόφαση στην αίτηση τους αυτή, να τηρούν κατατεθειµένες 5

6 στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισµένη Ελληνική Τράπεζα, τις µετοχές που τους παρέχουν το δικαίωµα για την υποβολή της αίτησης τους, πάντα όµως για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Γενική Συνέλευση Άρθρο 9 Αρµοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο της και έχει το δικαίωµα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόµιµες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους µετόχους, ακόµα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) τροποποίηση του καταστατικού, γ) αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, δ) έκδοση δανείου µε οµολογίες απλές ή µετατρέψιµες σε µετοχές, ε) εκλογή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, στ) εκλογή ελεγκτών, ζ) διορισµό εκκαθαριστών, η) διάθεση ετησίων καθαρών κερδών και θ) έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Άρθρο 10 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλουµένη από το ιοικητικό Συµβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και ειδικά µέσα στην πρώτη εξαµηνία από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των µετόχων όταν το κρίνει σκόπιµο. Η Γενική Συνέλευση µε την εξαίρεση των επαναληπτικών και των εξοµοιουµένων µ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόµενων και των εξαιρετέων ηµερών. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίας αυτής δεν υπολογίζονται. Άρθρο 11 Πρόσκληση Ηµερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης 1. Η πρόσκληση των µετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ηµέρα, την ώρα και το οίκηµα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δηµοσιεύεται προ δέκα (10) ηµερών τουλάχιστον στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της 6

7 Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ηµερών σε µια από τις ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου σε όλη τη χώρα και εκδίδονται στην Αθήνα, σε µια ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, από αυτές που µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, ορίζονται σαν οικονοµικές καθώς και σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία εδρεύει εκτός του ήµου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφηµερίδα στην περιοχή αυτή, σε µια από τις εκδιδόµενες στην πρωτεύουσα του Νοµού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της, τοιχοκολλάτε δε σε εµφανή θέση του καταστήµατος της εταιρείας. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης οι παραπάνω προθεσµίες συντέµνονται στο µισό. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) µέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δίνει σε κάθε αιτούντα µέτοχο αντίτυπο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και αντίτυπο της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου πάνω σ αυτές και της έκθεσης των ελεγκτών. Άρθρο 12 Κατάθεση µετοχών Αντιπροσώπευση 1. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες προ αυτής που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. 2. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, µπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν, από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. 3. Αποδείξεις κατάθεσης µετοχών, ως και έγγραφα νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, µπορούν να συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνον κατόπιν αδείας αυτής. Άρθρο 13 Πίνακας δικαιουµένων ψήφων Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάτε σε εµφανή θέση του καταστήµατος της εταιρείας πίνακας µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, και ο οποίος συντάσσεται νόµιµα, δηλαδή µε ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθµού των µετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των µετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Άρθρο 14 Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 7

8 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2. Αν δεν συντελεστεί στην πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, µέσα σε είκοσι (20) µέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, προσκαλούµενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, οποιαδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούµενο τµήµα σε αυτήν του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Άρθρο 15 Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 1. Εξαιρετικά, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας, β) µεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, µε εξαίρεση των κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος αυξήσεων, ε) έκδοση δανείου µε οµολογίες, στ) µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δυο τρίτα (2/3) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες, προσκαλούµενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 3. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι (20) µέρες, προσκαλούµενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτό (1/3) τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία. Άρθρο 16 Πρόεδρος Γραµµατέας Γενικής Συνέλευσης 1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ή κωλυοµένου αυτού, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραµµατέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. Με την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός γραµµατέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Άρθρο 17 8

9 Συζητούµενα θέµατα Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. 2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα αυτής. 3. Αντίγραφα και αποσπάσµατα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου ή του αναπληρωτή του. Άρθρο 18 Απόφαση απαλλαγής µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και Ελεγκτών Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, για την απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν µόνο µε τις µετοχές τους. Η απαλλαγή του ιοικητικού Συµβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ιοικητικό Συµβούλιο Άρθρο 19 Σύνθεση και θητεία ιοικητικού Συµβουλίου. 1. Η εταιρεία διοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συµβούλους. 2. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, για πέντε (5) χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί την εξαετία. 3. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν. Άρθρο 20 Εξουσία Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την εταιρεία µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το νόµο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2. Η εταιρεία µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, αναλαµβάνει υποχρεώσεις και δεσµεύεται µε την υπογραφή ενός εξουσιοδοτηµένου µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυµία. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του (πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου είναι µε την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύεί. 9

10 4. Το ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση του, εκλέγει ένα από τα µέλη του, ως ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας. Ο ιευθύνων Σύµβουλος δύναται να έχει τη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργεί πάντοτε για το συµφέρον αυτής και µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύµφωνα µε τα οριζόµενα, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Ο ιευθύνων Σύµβουλος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στις ηµόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόµων και ιδίως των φορολογικών, αγορανοµικών και εργατικών διατάξεων. 5. Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των ικαστηρίων από τον ιευθύνοντα σύµβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και τον υπάλληλο της εταιρείας που ορίζονται µε ειδική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 21 Συγκρότηση ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας πρόεδρο, αντιπρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει ένα ή δυο ιευθύνοντας Συµβούλους από τα µέλη του και µόνο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρµοδιότητές τους. 3. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του και αυτόν όταν κωλύεται, µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ο ιευθύνων Σύµβουλος. Άρθρο 22 Αναπλήρωση µέλους ιοικητικού Συµβουλίου Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση συµβούλου, επιβάλλεται όπως οι σύµβουλοι που αποµένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούµενου συµβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αµέσως επόµενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του εκλεγόµενου µε αυτόν τον τρόπο συµβούλου, θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 23 Σύγκληση ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούµενο από τον Πρόεδρο αυτού, τουλάχιστον µια φορά το µήνα, εκτάκτως δε όταν παρίσταται προς τούτο ανάγκη ή όταν ζητήσουν τούτο από τον Πρόεδρο τουλάχιστον δυο από τους συµβούλους. Άρθρο 24 Αντιπροσώπευση Μελών Απαρτία Πλειοψηφία 1. Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο σύµβουλο. Κάθε σύµβουλος, µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο απόντα σύµβουλο. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίσταται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον το ήµισυ (1/2) 10

11 πλέον ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων, µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). 3. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων συµβούλων, επιφυλασσόµενης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Άρθρο 25 Πρακτικά ιοικητικού Συµβουλίου 1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά. 2. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Άρθρο 26 Αποζηµίωση Μελών ιοικητικού Συµβουλίου 1. Στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση. 2. Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί µε ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ. ) από την εταιρεία σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς ιευθυντές, σε ιευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ αυτούς µε οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών µε σκοπό την απόκτηση από αυτούς µετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούµενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συµβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Άρθρο 27 Απαγόρευση Ανταγωνισµού Επιτρέπεται στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και στους ιευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ επάγγελµα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 28 Ελεγκτές 11

12 1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο (2) τακτικούς και δυο (2) αναπληρωµατικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αµοιβή τους. 2. Η Συνέλευση µπορεί να εκλέγει ένα µόνο τακτικό και ένα αναπληρωµατικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασµό µε το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. 3. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισµού τους, σε περίπτωση που δεν θα αποποιηθούν το διορισµό αυτό µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισµό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡ Η ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Άρθρο 29 Εταιρική Χρήση Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας, αρχοµένη την πρώτη (1 η ) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31 η ) εκεµβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόµιµη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31 η ) εκεµβρίου του επόµενου έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα (1994). Άρθρο 30 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 42 α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43 α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόµενες: α) από επεξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόµενα στο άρθρο 43 α παρ. 3 εδ. α και β του Κωδ. Νόµου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών. 2. Ο ισολογισµός της εταιρείας, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων µαζί µε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές δηµοσιεύονται είκοσι (20) ηµέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. 3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ελέχθη από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από: α) τον ιευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο και εν ελλείψει αυτών, από ένα µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, οριζόµενου υπ αυτού, β) αυτόν που έχει τη Γενική ιεύθυνση της εταιρείας, γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Άρθρο 31 12

13 ιάθεση κερδών Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διατίθενται ως εξής: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, όπως ορίζει ο Νόµος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε το νόµο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου µερίσµατος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασµό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.. 34/1968 και του Ν.876/1979. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ Άρθρο 32 ιάλυση Εκκαθάριση Λόγοι λύσης της Εταιρείας 1. Η εταιρεία λύεται : α) άµα λήξει η διάρκεια αυτής, εκτός και εάν προ αυτής ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) εάν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η συγκέντρωση όλων των µετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. 3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε, µειωθεί περισσότερο από το µισό του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο µέτρο. Άρθρο 33 Εκκαθάριση 1. Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το ιοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή µέχρι το διορισµό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές δυο (2) έως τέσσερις (4) από τους µετόχους αυτής ή τρίτους οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωµένοι αυτοί να συµµορφώνονται. Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 2. Οι διοριζόµενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, µε την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δηµοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης ισολογισµούς 13

14 σύµφωνα µε την παράγραφο ιβ του άρθρου 7 α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε µε το άρθρο 7 του Π.. 409/1986, των οποίο αντίτυπο υποβάλλεται στη ιεύθυνση Εµπορίου της αρµόδιας Νοµαρχίας. 3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. 4. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων διατηρεί πάντοτε τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Οι ισολογισµοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης, µαζί µε έκθεση των αιτίων, τα οποία εµπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ Γενική ιάταξη Άρθρο 34 Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθµιση των αντικειµένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέµατα ισχύουν οι ρυθµίσεις του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει µε την τροποποίηση από το Π.. 409/1986 και 498/1987. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 35 Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε πενήντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές, όπως στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αναφέρεται, διαιρούµενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυµες µετοχές, αξίας δραχµών χιλίων (1.000) εκάστης, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συµβαλλόµενους ιδρυτές της εταιρείας ως εξής: 1) Ο εκ των ιδρυτών εταίρων κ. Παύλος Καυκαλάς του Νικολάου, αναλαµβάνει δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) µετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και συνολικής αξίας δέκα τεσσάρων εκατοµµυρίων ( ) δραχµών. 2) Ο εκ των ιδρυτών κ. Γεώργιος Καυκαλάς του Νικολάου, αναλαµβάνει δέκα τέσσερις χιλιάδες (14.000) µετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και συνολικής αξίας δέκα τεσσάρων εκατοµµυρίων ( ) δραχµών. 3) Ο εκ των ιδρυτών κ. Μανούσος Καυκαλάς του Νικολάου, αναλαµβάνει επτά χιλιάδες (7.000) µετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µια και συνολικής αξίας δραχµών επτά εκατοµµυρίων ( ) δραχµών. 4) Ο εκ των ιδρυτών κ. Νικόλαος Αραπίδης του Βασιλείου αναλαµβάνει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) µετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχµών εκάστης και συνολικής αξίας δραχµών επτά εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) και 5) Η εκ των ιδρυτών κα Ξανθίππη σύζυγος Νικολάου Αραπίδη το γένος Ιωάννου Μαστερόπουλου, αναλαµβάνει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) µετοχές αξίας χιλίων (1.000) δραχµών εκάστης και συνολικής αξίας δραχµών επτά εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ). Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταµείο της εταιρείας σε µετρητά ολόκληρο το αντίτιµο των µετοχών τους µε την καταχώρηση της 14

15 απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή. Άρθρο 36 Σύνθεση του Πρώτου ιοικητικού Συµβουλίου Το πρώτο ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους εξής : 1) Παύλο Καυκαλά του Νικολάου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Μούρι Αποκορώνου Χανίων, το 1949, επιχειρηµατία, κάτοικο Εκάλης Αττικής (Θέτιδος 35), 2) Μανούσο Καυκαλά του Νικολάου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Μούρι Αποκορώνου Χανίων, το 1954, έµπορο, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Πλαταιών 26), 3) Γεώργιο Καυκαλά του Νικολάου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στη Γεωργιούπολη Αποκορώνου Χανίων, το 1947, έµπορο, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (Ευβοίας 23), 4) Νικόλαο Αραπίδη του Βασιλείου και της Εριφύλλης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, έµπορο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Ευριπίδου 25) και 5) Ξανθίππη σύζυγο Νικολάου Αραπίδη το γένος Ιωάννου και της Αθηνάς Μαστεροπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, έµπορο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Ευριπίδου 25). Η θητεία του παραπάνω, πρώτου ιοικητικού Συµβουλίου, ορίζεται µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί µέσα στο πρώτο εξάµηνο του έτους Άρθρο 37 Ελεγκτές της πρώτης χρήσης Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται τακτικοί µεν: 1) Εµµανουήλ Στεφανάκης του Γεωργίου και της Παπαδιάς, που γεννήθηκε στο Ψυχρό Λασηθίου Κρήτης το 1959, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (έτος λήψεως πτυχίου 1985), κάτοχος του υπ αριθµόν Κ / δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νεαπόλεως και 2) Κωνσταντίνος Νεοχωρίτης του Γεωργίου και της Πολυτίµης, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1962, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (έτος λήψεως πτυχίου 1980), κάτοικος Αθηνών, οδός Αχαρνών αρ. 265, κάτοχος του υπ αριθµόν Α /1981 δελτίου ταυτότητας της Υ.Χ. Καρδίτσας, αναπληρωµατικοί δε οι: 1) Ιωάννης Βαγενάς του ηµητρίου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στη Τιθορέα Λοκρίδας το 1959, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (έτος λήψεως πτυχίου 1985), κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός ηµοκρίτου αρ. 8, κάτοχος του υπ αριθµόν Μ /1976 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αµφίκλειας και 2) Βασίλειος Τσόλκας του Ανδρέα και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, το 1955, λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (έτος λήψεως πτυχίου 1982), κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός ηµοκρίτου αρ. 9, κάτοχος του υπ αριθµόν Θ /1969 δελτίο ταυτότητας του Α.Τ. Αγρινίου. Όλοι οι παραπάνω διοριζόµενοι ελεγκτές, έχουν Ελληνική Ιθαγένεια και Υπηκοότητα και έχουν τα προσόντα του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/1920. η αµοιβή των παραπάνω ελεγκτών που θα χρησιµοποιηθούν, ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές ετησίως για τον καθένα. Άρθρο Όταν σύµφωνα µε τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις του νόµου, δεν συντρέχει περίπτωση διενέργειας ελέγχου της εταιρείας από Ορκωτό Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται κατά προτίµηση από διπλωµατούχο της Ανωτάτης 15

16 Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών ή της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης. 2. Οι κατά την παραπάνω παράγραφο ελεγκτές, πρέπει να έχουν συµπληρωµένο το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και να έχουν καταστεί διπλωµατούχοι των παραπάνω Σχολών, τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια προ του διορισµού τους. 3. εν µπορούν να διοριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα, από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει αναφερόµενα, καθώς και υπάλληλοι εξαρτηµένης προς αυτήν εργασίας. Άρθρο 39 Εξουσιοδότηση Οι εκ των συµβαλλοµένων ιδρυτών Παύλος Καυκαλάς, Γεώργιος Καυκαλάς, Μανούσος Καυκαλάς, Νικόλαος Αραπίδης και Ξανθίππη Αραπίδη, παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Απόστολο Παπαχρήστο του Νικολάου και της Ευφηµίας, λογιστή, κάτοικο Αθηνών, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 9, κάτοχο του υπ αριθµόν Π /1990 δελτίο ταυτότητας του Π.Α. Χαλανδρίου, να υποβάλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρµόδια ηµόσια Αρχή και να εκπροσωπήσει τους συµβαλλόµενους ιδρυτές έναντι κάθε αρµόδιας υπηρεσίας, µε την ειδικότερη και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις ή συµπληρώσεις του παρόντος που επιβάλλονται από το Νόµο ή κατά ιδία αυτού κρίση, κατά το στάδιο της έγκρισης, υπογράψει το σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο, που θα ισχύει σαν να υπογράφηκε από τους ιδρυτές, προς συµπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος. Σηµειώνεται ότι: 1) Οι παραπάνω συµβαλλόµενοι ιδρυτές δήλωσαν ότι συµφωνούν και αποδέχονται όλα γενικά τα προεκτεθέντα και ότι αναγνωρίζοντας το παρόν συµβόλαιο εξ ολοκλήρου έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο, παραιτούνται αµοιβαία από όλα γενικά τα δικαιώµατα, αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις τους για διάρρηξη, προσβολή ή ακύρωση του παρόντος, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. 2) Όλοι οι συµβαλλόµενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1599/1986 «περί ατοµικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» ότι η µόνιµη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Επίσης δήλωσαν ότι το σύνολο δαπανών, κατά προσέγγιση, που πραγµατοποιεί η εταιρεία για τη σύσταση της και την βαρύνουν και αφορούν έξοδα σύστασης και τέλη δηµοσίευσης στο ΦΕΚ κ.λ.π. ανέρχονται στο ποσό των δραχµών εννιακοσίων εξήντα δυο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ( ) περίπου και περιλαµβάνει: α) το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εκ δραχµών πεντακοσίων χιλιάδων ( ), β) την αµοιβή του δικηγόρου δραχµών διακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ( ), γ) τα τέλη δηµοσίευσης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και ΤΑΠΕΤ εκ δραχµών εκατόν πέντε χιλιάδων εκατό ( ), δ) τα έξοδα συµβολαίου αυτού µετά των αντιγράφων του εκ δραχµών ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (82.420). 3) Σηµειώνεται ότι: 1) Η παρούσα σύµβαση είναι στο σύνολο της απαλλαγµένη τελών χαρτοσήµου ή άλλων τελών υπέρ του ηµοσίου, 16

17 εισφορών ή δικαιωµάτων υπέρ οιουδήποτε τρίτου, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7, παράγραφος 2 του Ν.. 34/1968, καθόσον η παρούσα καταρτίζεται υπό τις διευκολύνσεις και προνοµίες των νοµοθετηµάτων τούτων. 2) Ότι για την παρεχόµενη µε το παρόν εντολή και πληρεξουσιότητα για τις παραπάνω αναφερόµενες εντολές επικολλήθηκε νόµιµο τέλος χαρτοσήµου συν Ο.Γ.Α. δραχµές (600). Τέλος υπενθύµισα στους συµβαλλόµενους α) τις διατάξεις του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» όπως ισχύει σήµερα και ότι ανακοίνωση καταχώρησης στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της απόφασης έγκρισης και του καταστατικού αυτού, πρέπει να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και β) την υποχρέωση τους για την πληρωµή του ποσού 1/00 του Ν.1676/1986 επί του ποσού της συµβάσεως, δηλαδή δραχµές πεντακόσιες χιλιάδες ( ) στο αρµόδιο ηµόσιο Ταµείο, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από σήµερα. Για τη σύνταξη και υπογραφή του συµβολαίου αυτού, παρίστανται από την αρχή µέχρι το τέλος ο ικηγόρος Αθηνών κ. Πρόδροµος Καραδοσίδης του Γερασίµου, κάτοικος Αθηνών (Ακαδηµίας 60) µε αριθ. Μητρώου ΣΑ 8411, η αµοιβή του οποίου καταβλήθηκε στο ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως φαίνεται από το υπ αριθµ. Σ05623/1993 γραµµάτιο του ΣΑ το οποίο προσαρτάται στο παρόν. Αντίγραφο δε αυτού θα αποστείλω στη /νση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. Επίσης αντίγραφο του συµβολαίου αυτού σε σχέδιο, υπογεγραµµένο από τον δικηγόρο, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου θεωρήθηκε από τον άνω ΣΑ προσαρτάται στο παρόν. Τα δικαιώµατα του Τ.Ν. για την παρούσα σύµβαση είναι και καταβλήθηκαν στο παραπάνω ταµείο, όπως αποδεικνύεται από το γραµµάτιο µε αριθµ της 5/3/1993 που προσαρτάται στο παρόν. Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν σε 19 φύλλα χάρτου, για τέλη και δικαιώµατα του οποίου θα εισπραχθούν από εµένα για τη σύσταση της παρούσης συνολικά δραχµές ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000), από τις οποίες για καθαρά δικαιώµατα πρωτοτύπου δραχµές (21.150), β φύλλων δραχµές (4.700) και πέντε (5) αντιγράφων δραχµές (23.150), Ταµείου Νοµικών δραχµές (22.500). Το συµβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και µεγαλόφωνα στους συµβαλλόµενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συµφώνησαν στο περιεχόµενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συµβολαιογράφος όπως ο νόµος ορίζει. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΚΗΓΟΡΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Το παρόν κωδικοποιηµένο καταστατικό επικυρώνεται σύµφωνα µε τον νόµο 3604/2007(ΦΕΚ Α 189 / ) και την απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης Κ / από τον πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΥΚΑΛΑΣ 17

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΤΗΣΙΑ. Αφροδίτης 24 και Ριζούντος. www.intertech.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΕΤΗΣΙΑ. Αφροδίτης 24 και Ριζούντος. www.intertech.gr ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΜ Γ.Ε.ΜΗ. 121826860000 Αφροδίτης 24 και Ριζούντος- Αφροδίτης Ελληνικό- 24 και Αττικής Ριζούντος www.intertech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ των 1. Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα