ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ"

Transcript

1 ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην affidea τόσο από νομική πλευρά όσο και από άποψη φήμης. Γι αυτόν τον λόγο, η affidea διατηρεί συγκεκριμένη πολιτική σχετικά με τις συναλλαγές της με τρίτους. Ένα σημαντικό παράδειγμα για το πώς ένας τρίτος μπορεί να έχει επίπτωση στη affidea είναι αυτό που αναφέρεται στο θέμα της διαφθοράς. Ορισμένοι διεθνείς νόμοι απαγορεύουν σε οιονδήποτε υπάλληλο της affidea ή εξωτερικό τρίτο ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της affidea, να πράξει οτιδήποτε με προσφυγή στη διαφθορά, ήτοι με την παροχή οιουδήποτε αντικειμένου αξίας σε δημόσιο αξιωματούχο ή πρόσωπα τα οποία εργάζονται για ιδιωτικές εταιρείες για να τους επηρεάσουν με ανάρμοστο τρόπο στην εργασία τους και με τον τρόπο αυτό να πετύχουν ανάθεση υπηρεσίες ή οφέλη για τη affidea. Ορισμένες νομοθεσίες απαγορεύουν επίσης στη affidea να παρέχει οτιδήποτε αξίας (για παράδειγμα να προβεί σε πληρωμή) σε οιοδήποτε πρόσωπο, ενώ γνωρίζει ότι ολόκληρη ή μέρος αυτής της πληρωμής θα δοθεί σε κάποιον για να τον επηρεάσει και με τον τρόπο αυτό να πετύχει εξυπηρέτηση ή οφέλη για την affidea. Γενικά η affidea πρέπει να απέχει από το να πράττει οτιδήποτε μέσω τρίτου, ο οποίος ενεργεί για την affidea ως μεσολαβητής, το οποίο η affidea δεν επιτρέπεται να κάνει η ίδια. Η affidea ενδέχεται κατά συνέπεια να καταστεί υπεύθυνη για τις πράξεις των μεσολαβητών της ακόμη και χωρίς να γνωρίζει ότι ο μεσολαβητής πληρώνει μίζα. Η νομοθεσία μπορεί να υποθέσει ότι γνωρίζετε ότι ο μεσολαβητής πληρώνει μίζες όταν: α) Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πιθανό αυτός ο μεσολαβητής να χρησιμοποιεί μίζες, και β) Δεν πιστεύετε πραγματικά, με καλή πίστη kαι κατόπιν Δέουσας Επιμέλειας, ότι δεν χρησιμοποιεί μίζες. Οι μεσολαβητές είναι ένα από τα συνήθη κανάλια που χρησιμοποιούνται για την πληρωμή μίζας. Αυτό μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους: α) Από πρόθεση, όταν μια εταιρεία ή υπάλληλος χρησιμοποιεί μεσολαβητές για να διοχετεύσει ανάρμοστη πληρωμή ή άλλα ανάρμοστα πλεονεκτήματα και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να καταστρατηγήσει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί καταπολέμησης της δωροδοκίας. β) Χωρίς οιαδήποτε συγκεκριμένη γνώση και χωρίς έγκριση η εταιρεία προσλαμβάνει τον μεσολαβητή οι μεσολαβητές με δική τους πρωτοβουλία ενεργούν με προσφυγή στη διαφθορά για να πετύχουν τους σκοπούς. 1

2 Πέραν του κινδύνου της νομικής ευθύνης, η affidea θέλει επίσης να αποφεύγει να πραγματοποιεί συναλλαγές με οιονδήποτε τρίτον ο οποί ος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με αντιδεοντολογικό τρόπο που θεωρείται απαράδεκτος σε σύγκριση με τα πρότυπα της affidea. Παραδείγματα αντιδεοντολογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς μπορεί να κυμαίνονται από τη διατήρηση κακών συνθηκών εργασίας για τους υπαλλήλους, ακατάλληλη χρήση παιδικής εργασίας έως την πρόκληση σοβαρών περιβαλλοντικών βλαβών ή άλλη παραβίαση ισχύουσας νομοθεσίας. Γι αυτούς τους λόγους, η affidea ασκεί Δέουσα Επιμέλεια όπως περιγράφεται κατωτέρω για να διασφαλίζει ότι οι τρίτοι οι οποίοι αποτελούν σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της affidea τηρούν το πνεύμα του ημέτερου Κώδικα Δεοντολογίας. Αν η affidea αντιληφθεί οιαδήποτε αντιδεοντολογική επαγγελματική συμπεριφορά από οιονδήποτε προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών, η affidea θα ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και θα διακόψει τη σχέση αν η συμπεριφορά διαπιστωθεί ως απαράδεκτη για την affidea. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ Όλες οι αιτήσεις για την κοινή χρήση προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών (για παράδειγμα αγορά εργαλείων) θα διαβιβάζονται μέσω των υπαλλήλων στην εταιρεία Προμηθειών η οποία διαχειρίζεται τη βάση προμηθευτών της affidea. Αν η αγορά συνιστάται από τον αιτούντα να γίνει από συγκεκριμένο προμηθευτή ο οποίος δεν είναι ένας από τους ήδη καταχωρισμένους προμηθευτές της affidea, το Τμήμα Προμηθειών θα ζητήσει γραπτή αίτηση η οποία θα αναφέρει α) το όνομα του τρίτου προμηθευτή, β) τη φύση των αγαθών και υπηρεσιών, γ) τον τόπο του προτεινόμενου τρίτου προμηθευτή, δ) τον τόπο στον οποίο ο τρίτος προμηθευτής πρόκειται να προμηθεύσει αγαθά ή να παράσχει υπηρεσίες, ε) Οιαδήποτε θετική γνώση σχετικά με κρατική ιδιοκτησία ή σύνδεση, Το τμήμα Προμηθειών θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της αίτησης και την κατηγοριοποίηση του τρίτου προμηθευτή ως μια από τις κατωτέρω κατηγορίες οι οποίες επεξηγούνται πληρέστερα στην ενότητα 3 κατωτέρω: (i) Πράκτορες/Αντιπρόσωποι (ii) Κρατικοί πάροχοι υπηρεσιών (π.χ. τελωνειακοί, υπηρεσίες έκδοσης θεώρησης/άδειας εργασίας, υπηρεσίες έκδοσης αδειών, κλπ.) (iii) Επιχειρηματικοί εταίροι (π.χ. κοινοπρακτικοί εταίροι, εταίροι ομάδας, μεγάλοι υπεργολάβοι και παρόμοια σχήματα) 2

3 (iv) Προμηθευτές υψηλού κινδύνου (Προμηθευτέε που εγείρουν κάποιες Προσδιορισμένες Ανησυχίες, περιλαμβανομένης της φήμης και προηγούμενης πείρας, γεωγραφικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι που υπονοούνται από δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες περί καταπολέμησης της διαφθοράς ή κίνδυνοι που προκύπτουν από κρατική ιδιοκτησία, ή σύνδεση, με τρίτον) ή (v) Προμηθευτές χαμηλού κινδύνου (συνήθεις προμηθευτές χωρίς προσδιορισμένες ανησυχίες) Αν ο τρίτος προμηθευτής κατηγοριοποιείται ως κατηγορία (i) έως (iv), Θα διεξάγεται Δέουσα Επιμέλεια από Ελεγκτή Δέουσας Επιμέλειας και θα εγκρίνεται από το Νομικό Τμήμα/Τμήμα Συμμόρφωσης. Αν εγκριθεί, ο τρίτος προμηθευτής θα καταχωρίζεται στη Βάση Δεδομένων Τρίτων. Αν ο τρίτος προμηθευτής κατηγοριοποιείται ως προμηθευτής χαμηλού κινδύνου, το τμήμα Προμηθειών θα προτείνει ο τρίτος προμηθευτής να συμπεριληφθεί στη Βάση Δεδομένων Τρίτων η οποία πρόταση θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από Ελεγκτή Δέουσας Επιμέλειας. 3. Κατηγορίες κινδύνων για τρίτους προμηθευτές Όταν το τμήμα Προμηθειών λάβει αίτηση για έγκριση τρίτου προμηθευτή από επιχειρηματική μονάδα, το τμήμα Προμηθειών θα αξιολογεί και θα προσδιορίζει τον προ τεινόμενο τρίτο προμηθευτή ως εμπίπτοντα σε μια από τις κατωτέρω κατηγορίες: α) Πράκτορες και Αντιπρόσωποι β) Κρατικοί πάροχοι υπηρεσιών γ) Επιχειρηματικοί εταίροι δ) Προμηθευτές υψηλού κινδύνου ε) Προμηθευτές χαμηλού κινδύνου Ο προσδιορισμός ως μιας από αυτές τις κατηγορίες θα προσδιορίζει αν απαιτείται Δέουσα Επιμέλεια, και αν ναι, τον βαθμό αυτής της Δέουσας Επιμέλειας. Γενικά ο προσδιορισμός ως μιας από τις κατηγορίες κινδύνου θα βασίζεται στις κατωτέρω παραμέτρους: 3.1 ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ένας Πράκτορας είναι οιοσδήποτε μεσολαβητής, σύμβουλος, ανάδοχος ή τρίτος τον οποίο επιλέγει ή προσλαμβάνει η affidea για να (α) αναλάβει ή διατηρήσει επιχειρηματική δραστηριότητα με οιαδήποτε ιδιότητα, περιλαμβανομένου οιουδήποτε συμβαλλόμενου ενεργούντος εξ ονόματός του, or (β) εκπροσωπεί την affidea σε οιαδήποτε διαπραγμάτευση με οιαδήποτε κρατική οντότητα ή ιδιώτη. Ένας Αντιπρόσωπος είναι ένα άτομο ή οντότητα την οποία επιλέγει ή προσλαμβάνει η affidea για να ενεργεί εξ ονόματος της affidea με οιαδήποτε ιδιότητα σε χώρα στην οποία η affidea δεν έχει φυσική παρουσία, περιλαμβανομένου τρίτου ενεργούντος εξ ονόματος αυτού του ατόμου ή οντότητας. 3.2 ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Κρατικοί Πάροχοι Υπηρεσιών είναι άτομα ή οντότητες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στην Affidea οι οποίες απαιτούν αυτή να συναλλάσσεται με αυτές, ή να έρχεται σε αμφίδρομη σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με κρατικούς αξιωματούχους. Παραδείγματα Κρατικών Παρόχων Υπηρεσιών είναι άτομα ή οντότητες των οποίων τα καθήκοντα μπορεί να είναι ο προγραμματισμός συναντήσεων με 3

4 κρατικούς αξιωματούχους ο εκτελωνισμός αγαθών από τα τελωνεία η λήψη και διεκπεραίωση επαγγελματικών αδειών ή αδειών η λήψη ή διεκπεραίωση θεωρήσεων (βίζα) ή αδειών εργασίας η εκτέλεση δραστηριοτήτων άσκησης πίεσης (lobby) η λήψη κανονιστικών εγκρίσεων η διαπραγμάτευση με κρατικές υπηρεσίες σχετικά με την καταβολή φόρων, απαιτήσεις φόρων, και φορολογικούς ελέγχους και να λαμβάνει και διεκπεραιώνει παραιτήσεις από δικαιώματα από κρατικές υπηρεσίες. τις απαραίτητες εκκαθαρίσεις ή 3.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ Οι Επιχειρηματικοί Εταίροι είναι γενικά άτομα ή οντότητες οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της affidea. Οι Επιχειρηματικοί Εταίροι συνήθως περιλαμβάνουν εταίρους, από κοινού ιδιοκτήτες, κοινοπρακτικούς εταίρους και εταίρους ομάδας, αγοραστές συμμετοχής σε οιοδήποτε έργο, θυγατρική ή συνδεδεμένη επιχείρηση της affidea, καθώς και ορισμένους μεγάλης κλίμακας εργολήπτες και υπεργολάβους ή προμηθευτές Κοινοπραξίες και Εταίροι Ομάδας: Μια κοινοπραξία ή συμφωνία ομάδας είναι ένα κοινό εγχείρημα για αμοιβαίο κέρδος με τη affidea σε ένα συγκεκριμένο έργο ή συναλλαγή. Καθώς η affidea μπορεί να είναι υπόλογη για τις πράξεις της δικής της Κοινοπραξίας ή Εταίρων Ομάδας της, απαιτείται Δέουσα Επιμέλεια η οποία θα γίνεται πριν από τη σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας με αυτούς τους εταίρους. Επιπλέον, μια Κοινοπραξία ή Εταίρος Ομάδας πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και τον Κώδικα Δεοντολογίας της affidea ( Κώδικας affidea ) όσον αφορά τη σχέση του με την affidea και την κοινοπραξία Ορισμένοι Εργολήπτες και Υπεργολάβοι: Οι Εργολήπτες και οι Υπεργολάβοι είναι άτομα ή οντότητες οι οποίες έχουν προσληφθεί από την affidea για να βοηθήσουν τη affidea για να εκπληρώσει τμήμα πεδίου έργου το οποίο για διάφορους λόγους (για παράδειγμα λόγω έλλειψης ικανότητας ή εμπειρογνωμοσύνης) η affidea δεν θέλει να το εκτελέσει η ίδια. Συνεπώς, όταν εκτελούν την εργασία για τη affidea, αυτοί οι υπεργολάβοι, ενεργούν ως προέκταση της affidea. Στον βαθμό κατά τον οποίο το πεδίο εργασίας αφορά τακτική επικοινωνία με τον πελάτη θεωρούνται ως Επιχειρηματικοί Εταίροι. Ταυτόχρονα, ακόμη και αν αυτοί οι υπεργολάβοι δεν έχουν τακτική επικοινωνία με τον πελάτη, το μερίδιο εργασίας τους σε σχέση με δεδομένο έργο είναι τόσο σημαντικό ώστε η νομική κατάσταση και σημασία τους για την affidea δεν είναι συγκρίσιμη με άλλους κοινούς προμηθευτές. Επίσης σε αυτές τις περιπτώσεις, η affidea θεωρεί τους υπεργολάβους ως Επιχειρηματικούς Εταίρους Ορισμένοι Προμηθευτές: Ομοίως, ορισμένοι προμηθευτές παρέχουν στην affidea αγαθά σε μεγάλο όγκο ή με προκατασκευασμένες αυτόνομες μονάδες που αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής αξίας του έργου έτσι ώστε οι προμήθειές τους καθίστανται κρίσιμης σημασίας για ένα δεδομένο έργο. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις η affidea θέλει να γνωρίζει με ποιον συναλλάσσεται και κατά συνέπεια θεωρεί αυτούς τους προμηθευτές Επιχειρηματικούς Εταίρους. 4

5 3.4 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ένας Προμηθευτής Υψηλού Κινδύνου ο οποίος δεν είναι Πράκτορας, Αντιπρόσωπος, Κρατικός Πάροχος Υπηρεσιών, ή Επιχειρηματικός Εταίρος αλλά ο οποίος εγείρει ορισμένες ανησυχίες που επιβάλλουν τη διεξαγωγή προσεκτικότερου ελέγχου πριν από τη σύναψη συμβολαίου. Οι ενδείξεις για Προσδιορισμένες Ανησυχίες μπορεί να είναι: Η Φήμη ή η Παρελθούσα Εμπειρία. Αν ο Προμηθευτής είτε έχει τη φήμη η οποία δημιουργεί την υπόνοια, ή η παρελθούσα εμπειρία που έχει η affidea της δημιουργεί την υπόνοια, ότι, ο Προμηθευτής ενδέχεται να χρησιμοποιεί τη διαφθορά σε σχέση με δραστηριότητες ή αμφισβητήσιμες επιχειρηματικές πρακτικές, τότε θα απαιτείται η Δέουσα Επιμέλεια Γεωγραφικός Κίνδυνος. Το επίπεδο κινδύνου από συμβαλλόμενο μπορεί να αυξηθεί (ή να περιοριστεί) από τη χώρα εντός της οποίας αυτός δραστηριοποιείται. Αν ένας Προμηθευτής δραστηριοποιείται σε μια εξαιρετικά διεφθαρμένη χώρα ή περιοχή, πρέπει να απαιτείται πρόσθετη Διέπουσα Επιμέλεια. Σε σχέση με τη γεωγραφία υπάρχουν δύο ανησυχίες: (i) που παράγονται τα αγαθά/υπηρεσίες και/ή από πού αποστέλλονται, και (ii) πού παρέχονται /αποστέλλονται τα αγαθά/υπηρεσίες Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Ο έλεγχος δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών για να προσδιοριστεί αν ο τρίτος συμβαλλόμενος τελούσε υπό επίσημη/ανεπίσημη έρευνα, είχε κατηγορηθεί, είχε παραπεμφθεί, είχε καταδικαστεί κλπ., σε δικαιοδοσία για δραστηριότητα σχετιζόμενη με διαφθορά και αν ο Προμηθετυτής περιέχεται σε οιαδήποτε λίστα καταπολέμησης της διαφθοράς ή λίστες μποϋκοτάζ Κρατική Ιδιοκτησία/Ένωση: Οι συναλλαγές με προμηθευτή ο οποίος ανήκει στην ιδιοκτησία ή διευθύνεται από δημόσιους αξιωματούχους μπορεί υπό ορισμένες περιστάσεις να δημιουργεί την υποψία ή την εικόνα παροχής ανάρμοστων παροχών σε δημόσιους αξιωματούχους και κατά συνέπεια το προσωπικό της Euromedic πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένο και προσεκτικό σχετικά με αυτό το σημείο. Ενώ η affidea iδεν αναμένεται να είναι ενημερωμένη σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς όλων των προμηθευτών της, είναι σημαντικό οιαδήποτε θετική γνώση σχετικά με αυτό που έρχεται σε γνώση του τμήματος Προμηθειών και του λοιπού εμπλεκόμενου π ροσωπικού. Κατά συνέπεια από τον αιτούντα που ζητεί προμηθευτή ζητείται να εξετάσει σοβαρά αν γνωρίζει για οιαδήποτε συμμετοχή ή σύνδεση ή έχει οιονδήποτε λόγο να υποθέτει ότι μια τέτοια συμμετοχή ή σύνδεση είναι πιθανή. Αν ο Προμηθευτής συνδέεται ή επίσημα ελέγχεται/ ανήκει στην ιδιοκτησία κράτους, πιθανόν να απαιτείται πρόσθετη Δέουσα Επιμέλεια. 3.5 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ένας Προμηθευτής χαμηλού κινδύνου είναι ένας Προμηθευτής ο οποίος δεν είναι Πράκτορας, Αντιπρόσωπος, Κρατικός Πάροχος Υπηρεσιών ή Επιχειρηματικός Εταίρος και δεν εγείρει ανησυχίες όπως περιγράφονται ανωτέρω Δέουσα επιμέλεια Αν ένας τρίτος προμηθευτής προσδιοριστεί ότι απαιτείται γι αυτόν Δέουσα Επιμέλεια από τον διευθυντή Προμηθειών πριν αυτός μπορέσει να εγκριθεί, θα διεξάγεται Δέουσα Επιμέλεια από την Ομάδα Δέουσας Επιμέλειας της affidea με την υποστήριξη της επιχειρησιακής μονάδας η οποία ζητεί συγκεκριμένο τρίτον προμηθευτή. Η Δέουσα Επιμέλεια πρέπει να είναι ανάλογη με το επίπεδο 5

6 κινδύνου μη συμμόρφωσης που παρουσιάζει μια τέτοια σχέση. Η κατάλληλη Δέουσα Επιμέλεια πρέπει να διεξάγεται πριν από την έναρξη ουσιαστικών συζητήσεων με, ή δέσμευση, της affidea συμβατικά με γραπτή ή προφορική συμφωνία με οιονδήποτε δυνητικό τρίτο προμηθευτή. Η Δέουσα Επιμέλεια δεν μπορεί να μετρηθεί επιστημονικά ή με ακρίβεια. Το επίπεδο της Δέουσας Επιμέλειας το οποίο μπορεί να είναι κατάλληλο και αποδεκτό για έναν τρίτο προμηθευτή μπορεί να είναι ανεπαρκές για έναν άλλο παρομοίως ταξινομημένο τρίτο προμηθευτή. Κατά συνέπεια, η διεξαγωγή Δέουσας Επιμέλειας απαιτεί την άσκηση ορθής κρίσης και κοινής λογικής βασισμένης στην εμπειρία. Όπως σημειώνεται, η Δέουσα Επιμέλεια πρέπει να διεξάγεται με τρόπο ανάλογο με τη συγκεκριμένη φύσης της επιχειρηματικής και εταιρικής δομής του τρίτου και τους κινδύνους που αυτή θα παρουσιάσει. Ορισμένοι τρίτοι, ακόμη και εντός της ίδιας συνένωσης, ενδέχεται να απαιτούν την ολοκλήρωση όλων των εργασιών Δέουσας Επιμέλειας, ενώ άλλες ενδέχεται να απαιτούν την ολοκλήρωση λιγότερων από αυτές τις εργασίες. Αυτό θα βασίζεται στην κρίση του Ελεγκτή Δέουσας Επιμέλειας σε συνεννόηση με το (Νομικό Τμήμα/Τμήμα Συμμόρφωσης) όπου αρμόζει. Αυτός ο προσδιορισμός θα εξαρτάται από ποικιλία παραγόντων, περιλαμβάνοντας, αλλά χωρίς περιορισμό, είτε αν ο τρίτος (1) είναι εγκατεστημένος ή θα δραστηριοποιείται, σε χώρα υψηλού κινδύνου (2) συνδέεται με, ή τον σύστησε ή το ζήτησε, κρατικός αξιωματούχος ή ο εκπρόσωπός του/της (3) επί του παρόντος βρίσκεται υπό έρευνα, το αντικείμενο ποινικών κατηγοριών, ή πρόσφατα καταδικάστηκε για ποινικές παραβάσεις, περιλαμβάνοντας οιαδήποτε μορφή διαφθοράς, ή (4) μια πολυεθνική δημόσια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία με αναγνωρισμένο υποδειγματικό σύστημα συμμόρφωσης και εσωτερικούς ελέγχους, η οποία δεν ερευνήθηκε ή καταδικάστηκε πρόσφατα για οιοδήποτε αδίκημα διαφθοράς ή η οποία έχει λάβει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για να διορθώσει μια τέτοια συμπεριφορά. Παρότι υπάρχουν ορισμένα καθήκοντα τα οποία πρέπει πάντοτε να εκτελούνται, άλλα μπορεί να εκτελούνται με τροποποιημένη ή πιο περιορισμένη μορφή ανάλογα με τους κινδύνους που παρουσιάζονται, όπως περαιτέρω περιγράφονται κατωτέρω. Οι ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για Δέουσα Επιμέλεια για τις συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνου από τρίτους προμηθευτές διατηρούνται από την Ομάδα Δέουσας Επιμέλειας της affidea. 6

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 www.pwc.com.cy Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 Περιεχομένα Πρόλογος 1 Ιδιωτικοποιήσεις Εισαγωγή 2 Μεθόδοι ιδιωτικοποίησης 3 Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 5 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201

Υιοθετήθηκε στις 25.10.2007 Έναρξη ισχύος: σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης, 1.7.2010 Κείμενο: European Treaty Series No. 201 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα