ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής υποστήριξής τους». (1) Έτοιμα πακέτα λογισμικού Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ (1) Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. (2) Λοιπό λογισμικό Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ (2) Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. (3) Υπηρεσίες ενότητας Α Α/Α ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΦΑΣΗ του ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σε Α/Μ (α) Α/Μ χωρίς (β) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ (γ=α*β) % (δ) ΠΟΣΟ (ε=γ*δ) ΜΕ (στ=γ+ε) Σελίδα 33

2 ΣΥΝΟΛΟ (3) Η απασχόληση (α) σε ανθρωπομήνες (Α/Μ) αφορά σε κάθε μέλος της ομάδας έργου και σε κάθε φάση / υπηρεσία της ενότητας Α ξεχωριστά. Η αξία (β) του Α/Μ κάθε μέλους της ομάδας έργου (χωρίς ), αφορά στο κόστος του Α/Μ του κάθε στελέχους και είναι το ίδιο για όλες τις ενότητες / φάσεις / υπηρεσίες στις οποίες συμμετέχει το μέλος της ομάδας έργου, επί ποινή αποκλεισμού. Η συνολική αξία απασχόλησης χωρίς (γ) αφορά στο γινόμενο της απασχόλησης (α) του κάθε στελέχους επί του κόστους του Α/Μ του κάθε στελέχους (β). Η συνολική αξία με (στ) αφορά στο άθροισμα της συνολικής αξίας απασχόλησης (γ) και του αναλογούντος (ε). Ο παραπάνω πίνακας, χωρίς τιμές επί ποινή αποκλεισμού παρουσιάζεται και στον φάκελο τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου. (4) Άλλες Δαπάνες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ (4) (5) Συντήρηση Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΜΕ Συντήρηση Έτος 1 Συντήρηση Έτος 2 Συντήρηση Έτος ΣΥΝΟΛΟ (5) Σελίδα 34

3 (6) Υπηρεσίες ενότητας Β Α/Α ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΦΑΣΗ του ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σε Α/Μ (α) Α/Μ χωρίς (β) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ (γ=α*β) % (δ) ΠΟΣΟ (ε=γ*δ) ΜΕ (στ=γ+ε) ΣΥΝΟΛΟ (3) Η απασχόληση (α) σε ανθρωπομήνες (Α/Μ) αφορά σε κάθε μέλος της ομάδας έργου και σε κάθε φάση / υπηρεσία της ενότητας Β ξεχωριστά. Η αξία (β) του Α/Μ κάθε μέλους της ομάδας έργου (χωρίς ), αφορά στο κόστος του Α/Μ του κάθε στελέχους και είναι το ίδιο για όλες τις ενότητες / φάσεις / υπηρεσίες στις οποίες συμμετέχει το μέλος της ομάδας έργου, επί ποινή αποκλεισμού. Η συνολική αξία απασχόλησης χωρίς (γ) αφορά στο γινόμενο της απασχόλησης (α) του κάθε στελέχους επί του κόστους του Α/Μ του κάθε στελέχους (β). Η συνολική αξία με (στ) αφορά στο άθροισμα της συνολικής αξίας απασχόλησης (γ) και του αναλογούντος (ε). Ο παραπάνω πίνακας, χωρίς τιμές επί ποινή αποκλεισμού παρουσιάζεται και στον φάκελο τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου. (7) Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ % ΠΟΣΟ ΜΕ 1 Σύνολο (1) - Έτοιμα πακέτα λογισμικού 2 Σύνολο (2) - Λοιπό λογισμικό 3 Σύνολο (3) Υπηρεσίες ενότητας Α 4 Σύνολο (4) Λοιπές δαπάνες 5 Σύνολο (5) Συντήρηση ΣΕΑ = ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α 5 Σύνολο (6) Υπηρεσίες ενότητας Β ΣΕΒ = ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β Σελίδα 35

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής υποστήριξής τους». Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη, που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση, θεωρούµενα ως απαράβατοι όροι σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συµπληρωθεί µε τη λέξη ή µε κάποιον αριθµό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους µη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). Σελίδα 36

5 Κοινές προδιαγραφές λειτουργίας λογισµικού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Φιλικότητα 1. Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει την Ευχρηστία (Usability): Εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον για το χρήστη. Ενδεικτικά αναφέρονται: εµφάνιση βοηθητικών/επεξηγηµατικών menu, δυνατότητες cut/copy/paste 2. Υποστήριξη λειτουργιών drag and drop 3. Ύπαρξη ενός κοινού συστήματος καταλόγων επιλογών (menu system) για όλους τους χρήστες, που περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες. 4. Δυνατότητες πλοήγησης (navigation) µεταξύ λειτουργιών µε εύκολο τρόπο. 5. Δυνατότητα χρήσης των πλήκτρων λειτουργιών (function key) και άλλων πλήκτρων προκειμένου να δημιουργούνται συντοµεύσεις στην πλοήγηση (short keys). 6. Το σύστηµα υποστηρίζεται από online βοήθεια και πληροφόρηση η οποία περιέχει πλήρη τεκμηρίωση (documentation) των λειτουργιών του συστήµατος 7. Η πληκτρολόγηση πληροφοριών από τους χρήστες να είναι η ελάχιστη δυνατή, ώστε να εξασφαλίζεται η ευχρηστία και εργονοµία για τους χρήστες, η ταχύτητα στη χρήση των εφαρµογών και η περιορισµένη πιθανότητα λάθους. Ασφάλεια 8. Όλοι οι χρήστες του συστήµατος θα πρέπει να εισέρχονται στο σύστηµα µέσω διαδικασίας ταυτοποίησης προκειµένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητά τους (Authentication) και δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα χωρίς εξουσιοδότηση. 9. Το σύστηµα πρέπει να παρέχει µόνο στους διαχειριστές τη δυνατότητα να εκχωρούν δικαιώµατα ορισµού και διαχείρισης (τροποποίηση, διαγραφή, κτλ) τους ρόλους χρηστών. 10. Υποστήριξη διαδικασιών τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησή τους (backup και recovery) για όλα τα δεδοµένα της Βάσης εδοµένων 11. Ύπαρξη ρόλων χρηστών που καθορίζουν τι µπορεί ο χρήστης ενός ρόλου να προβάλλει, προσθέτει, αλλάζει ή διαγράφει µέσα στο σύστηµα. (accountability) 12. Υποστήριξη µηχανικών ακεραιότητας (integrity) ώστε το σύστηµα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα δεν µπορούν να τροποποιηθούν από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 13. Υποστήριξη µεθόδων κρυπτογράφησης των δεδοµένων που αποθηκεύονται. Να αναφερθούν οι προτεινόµενες µέθοδοι. 14. Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να καθορίσει αναλυτικά τα δικαιώµατα πρόσβασης στο σύστηµα για κάθε χρήστη. 15. Το περιβάλλον του χρήστη προσαρµόζεται αυτόµατα µε βάση τα δικαιώµατα πρόσβασης του χρήστη. 16. Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να ορίσει οµάδες χρηστών και να καθορίσει δικαιώµατα πρόσβασης για τα µέλη Σελίδα 37

6 µιας οµάδας χρηστών. 17. Ο µηχανισµός ελέγχου πρόσβασης αποκλείει αυτόµατα τη µηεξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στο σύστηµα 18. Συνθηµατικά που αποθηκεύονται στο σύστηµα είναι κρυπτογραφηµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η ανάγνωση του αποθηκευµένου συνθηµατικού. 19. Αυτόµατος µηχανισµός δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση αρχείων/εγγράφων, µε υποστήριξη αυτόµατης έναρξης, και λειτουργίας χωρίς την ανάγκη διακοπής των υπηρεσιών του συστήµατος. 20. Το σύστηµα είναι ανθεκτικό σε διακοπές λειτουργίας των σταθµών εργασίας. Π.χ., τυχόν αστοχία σταθµού εργασίας κατά τη διάρκεια εργασίας στο σύστηµα δεν µπορεί να προκαλεί αστάθεια στη λειτουργία του συστήµατος ή στους άλλους χρήστες. Ολοκλήρωση-Ενοποίηση Συστήµατος 21. Λειτουργία ενός ενιαίου συστήµατος, το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες που περιλαµβάνονται στην περιγραφή των υποσυστηµάτων (εφόσον υπάρχουν). 22. Υλοποίηση ως μια ενιαία-ολοκληρωµένη εφαρμογή, όπου όλα τα υποσυστήµατα (εφόσον υπάρχουν) θα είναι πλήρως διασυνδεδεµένα και θα επικοινωνούν µεταξύ τους σε πραγµατικό χρόνο. 23. Μη εξάρτηση από εργαλεία τρίτων προµηθευτών για επικοινωνία των υποσυστηµάτων µεταξύ τους 24. Γενικά το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο (real time) και οι καταχωρήσεις σε ένα υποσύστηµα να άµεσα ορατές από όλα τα υποσυστήµατα. Να αναφερθούν εάν υπάρχουν οι περιπτώσεις όπου το σύστηµα λειτουργεί µε batch processing. 25. Παραµετροποίηση εφαρµογής µε χρήση εργαλείων του συστήµατος και αποφυγή δηµιουργίας κώδικα για υποστήριξη λειτουργικότητας 26. Συµβατότητα µε εφαρµογές διαχείρισης γραφείου που υποστηρίζουν τη µορφή Open Document Format (ODF) (ενδεικτικά MS Office ή ισοδύναµο) Επεκτασιµότητα 27. Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει την Επεκτασιµότητα (Expandability): υποστήριξη ενδεχόµενης διεύρυνσης παρεχόµενων υπηρεσιών και επέκτασης της χωρητικότητας. Σύστηµα Πληροφόρησης - Αναφορών 28. Παραµετρικές δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών σε κάθε αναφορά 29. On line δυνατότητα ταξινόµησης (αύξουσα η φθίνουσα σειρά ) 30. On line δυνατότητα οµαδοποίησης µε βάση κριτήρια οριζόµενα από το χρήστη 31. On line υπολογισµός συνόλων και υποσυνόλων 32. Υποστήριξη πολλαπλών τύπων συνόλων σε run time που καθορίζονται από το χρήστη (sum, count, min, max, average κλπ) 33. Γραφικές παραστάσεις απεικόνισης των δεδομένων πληροφοριών (µπάρες, πίτες κλπ), γραφικές παραστάσεις οριζόµενες από το Σελίδα 38

7 χρήστη κλπ. 34. υνατότητα καθορισµού των στηλών (πεδίων) που θα εµφανίζονται σε µια αναφορά σε περιβάλλον εκτέλεσης (run time) (πχ µε drag and drop να προσθέτει η αφαιρεί στήλες σε µια αναφορά ) 35. υνατότητα εκτύπωσης αναφορών σε τοπικό εκτυπωτή και εξαγωγή των δεδοµένων σε διάφορες µορφές (ενδεικτικά αναφέρονται οι µορφές MS-Excel, Acrobat PDF, HTML, ΤΧΤ, CSV, XML) 36. Εργαλεία σχεδιασµού αναφορών και γραφικών παραστάσεων από χρήστες που δεν έχουν τεχνικές γνώσεις προγραμματισμού. 37. Ήδη ενσωματωμένες χρηματοοικονομικές αναφορές και πρότυπα για την κάλυψη των βασικών αναγκών πληροφόρησης των φορέων που εποπτεύουν το Πράσινο Ταμείο 38. Δυνατότητα στο χρήστη να εκτυπώνει τις αναφορές σε διαφορετικές διαμορφώσεις σελίδας (πχ Α3, Α4, κτλ) σε εκτυπωτή συνδεδεμένο με Η/Υ (είτε απευθείας είτε μέσω τοπικού δικτύου) 39. Δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργεί αναφορές (reports) χρησιμοποιώντας έτοιμα μοντέλα αναφορών (templates) και να έχει δυνατότητες επέμβασης στην τελική μορφή του εκτυπωτικού (επικεφαλίδες, formats, κλπ.) 40. Οι αναφορές να μπορούν να έχουν χρονική διάρκεια και να μπορούν να συγκρίνουν τα ιστορικά στοιχεία που τηρεί η εφαρμογή. Οικονοµική διαχείριση Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. Ταυτόχρονη λειτουργία των λογιστικών προτύπων που απαιτεί το νομικό πλαίσιο του Πράσινου Ταμείου (πχ Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, του δημόσιου λογιστικού, των λογαριασμών τάξεων, ΔΠΧΠ, κτλ) 2. Λογιστική και εξωλογιστική παρακολούθηση των προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου (management accounting), σύμφωνα με το ν.3889/ Πλήρης συµµόρφωση µε τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, του δημόσιου λογιστικού, τις διατάξεις περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, των λογαριασμών τάξεων στα θέµατα των εκτυπώσεων όπως ισχύουν κάθε φορά 4. Αυτόµατη ενηµέρωση όλων των λογιστικών προτύπων χωρίς επέμβαση του χρήστη. 5. Συµφωνία στο τέλος της ηµέρας, του µήνα µε έκδοση αναλόγων λογιστικών αναφορών ελέγχου και συµφωνίας σε όλα τα λογιστικά πρότυπα 6. υνατότητα προσθήκης νέων προσαρµοσµένων στο χρήστη πεδίων µέσω της εφαρµογής χωρίς την ανάγκη ειδικών γνώσεων προγραµµατισµού ΟΡΙΣΜΟΙ (λογαριασµοί, χρήση, περίοδοι κλπ) 7. Ορισµός λογαριασµών λογιστικού σχεδίου µε ιεραρχική οργάνωση τουλάχιστον µέχρι τον 4 ο βαθµό και δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης ανωτεροβάθµιων από κατωτεροβάθµιους 8. υνατότητες διευκόλυνσης της αναζήτησης και καταχώρησης των λογαριασµών βάσει κριτηρίων όπως κωδικός ήµέρος κωδικού, περιγραφή Σελίδα 39

8 ή µέρος περιγραφής, οµάδας λογαριασµού κλπ (αυτοµατοποίηση και ευκολίες χειρισµού) 9. Ορισµός εύρους οικονοµικής περιόδου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χρήστη για ανάγκες reporting και ελέγχου. Ύπαρξη ταυτόχρονα απεριόριστων οικονοµικών χρήσεων και παράλληλη σύγκριση δύο ή περισσότερων οικονοµικών χρήσεων. 10. Πολλαπλά Ηµερολόγια Εγγραφών, οριζόµενα από τον χρήστη µε πλήρη δυνατότητα παραµετροποίησης των στοιχείων τους, επεκτεινόµενα σε πολλές περιόδους και σε πολλές οικονοµικές χρήσεις. υνατότητα έναρξης νέας χρήσης πριν το κλείσιµο της παλιάς 11. Οριζόµενα από τον χρήστη όρια ηµεροµηνιών για έλεγχο της καταχώρησης άρθρων και για ενηµέρωση αυτόµατων άρθρων. 12. υνατότητα απαγόρευσης (βάσει δικαιωµάτων χρηστών) της διόρθωση των κινήσεων και των άρθρων σε κρίσιµα στοιχεία (ποσό, λογαριασµός, ηµεροµηνία κ.τ.λ.). Υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις να είναι εφικτή η αλλαγή συγκεκριµένων δεδοµένων (π.χ. περιγραφή, αιτιολογία κίνησης). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 13. υνατότητα καταχώρισης προϋπολογισµού σε πολλαπλά επίπεδα (bottom up top down) και σε όλα τα λογιστικά πρότυπα του Πράσινου Ταμείου 14. Ορισµός κανόνων επιµερισµού προϋπολογισµού σε διάφορα επίπεδα τα οποία µπορεί να είναι λογαριασµοί λογιστικής, κέντρα κόστους, δραστηριότητες, οργανωτικές μονάδες, κτλ 15. Σύνδεση λογαριασµών προϋπολογισµού µε λογαριασµούς λογιστικής 16. Εισαγωγή µεµονωµένων οντοτήτων προϋπολογισµού ανεξάρτητα από το Λογιστικό σχέδιο 17. Ορισµός χρονικών ορίων υποβολής των προϋπολογισµών από τους χρήστες 18. Υποβολή σηµειώσεων µαζί µε τους προϋπολογισµούς 19. Τήρηση και παρακολούθηση αναθεωρήσεων των προϋπολογισµών και καθορισµός κατάστασης (status) των προϋπολογισµών (π.χ. για επικύρωση, υπό έγκριση, απορριφθέν) και παρακολούθηση σύµφωνα µε αυτήν 20. Απεικόνιση συγκριτικών αποτελεσµάτων προϋπολογισµούαπολογιστικών στοιχείων µέσα από γραφικές παραστάσεις (pie charts κλπ) 21. Προβολή προϋπολογισµών παλαιότερων οικονοµικών χρήσεων 22. Άµεση προβολή των στοιχείων προϋπολογισµού και των πραγµατοποιηθέντων κινήσεων 23. Παρεµβολή πεδίων στους προϋπολογισµούς µε φόρµουλες και τύπους υπολογισµού καθοριζόµενες από το χρήστη 24. Καθορισµός κανόνων λειτουργίας (business rules) στους προϋπολογισµούς και αυτόµατη επικύρωση (validation) από το σύστηµα (π.χ. οι δαπάνες ταξιδιών συγκεκριµένων τµηµάτων ή κέντρων κόστους δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 50% του συνολικού κόστους δαπανών) 25. Αναφορές µε το υπολειπόµενο ποσό του προϋπολογισµού ή το ποσοστό υπέρβασης του 26. Αυτόµατη ειδοποίηση του χρήστη σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισµού µε τη µορφή ενηµέρωσης 27. Έκδοση βασικών οικονοµικών καταστάσεων για σύγκριση με τον προϋπολογισμό Σελίδα 40

9 28. Ορισµός ανοχών όπως και περιορισµών στους κανόνες διαχείρισης προϋπολογιστικής λειτουργίας στη λειτουργία του οργανισµού 29. Ορισµός περιόδων προϋπολογισµού: µηνιαίος, τετραµήνου ή οριζόµενες από τον χρήστη 30. Να υποστηρίζονται πολλές µέθοδοι κατάρτισης του προϋπολογισµού: π.χ. µέθοδος που βασίζεται σε ιστορικά δεδοµένα προηγούµενων περιόδων (µε δυνατότητα αντιγραφή και µαζικές αλλαγές όπως αυξοµειώσεις βάσει ποσοστών), προϋπολογισµός από µηδενική βάση µε καταχώριση κλπ. 31. Δυνατότητα ελέγχου του απολογισμού έναντι του προϋπολογισμού ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 32. Μετάπτωση των ιστορικών δεδομένων από την έναρξη λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου που υπάρχουν είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έγγραφη μορφή. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ / ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ 33. Αναλήψεις υποχρεώσεων και εκτύπωση αναφορών 34. Καταχώρηση εσόδων και τιμολογίων και αναφορά σε σχετικά παραστατικά. 35. Πληρωµές για επιλεγµένους προµηθευτές ή για επιλεγµένα τιµολόγια 36. Πληρωµές όλων των προµηθευτών βάσει κριτηρίων που δίνονται από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο χρήστη. υνατότητα σύνταξης προγράµµατος πληρωµών µε στόχο την πλήρη οµαδοποίηση/αυτοµατοποίηση των πληρωµών 37. Αναλυτικά και συγκεντρωτικά reports κινήσεων για τις κινήσεις εξόδων, εσόδων, κτλ 38. Αναλυτικά ισοζύγια προµηθευτών 39. Online αναζητήσεις σε σχέση µε όλο το ιστορικό πληρωµών και εσόδων 40. Περιοδικές πληρωµές προµηθευτών µε δυνατότητα ρύθµισης της συχνότητας πληρωµής π.χ. μηνιαία, εβδοµαδιαία κλπ και µε µη κανονικά διαστήµατα 41. Έλεγχος πληρωµών των ληξιπρόθεσµων τιµολογίων των προµηθευτών και ειδοποίηση του χρήστη µε µηνύµατα 42. Επιλογή προµηθευτών για έκδοση επιταγής βάσει προµηθευτή, ηµερ. υπόσχεσης πληρωµής 43. Πρόβλεψη για µικροπροµηθευτές χωρίς ανάγκη τήρησης πλήρους καρτέλας τους 44. Χαρακτηρισµός τρόπου και όρων πληρωµής προµηθευτή (π.χ. Έµβασµα, επιταγή τραπέζης) 45. Αυτόµατος υπολογισµός ποσού παρακράτησης φόρου. υνατότητα υπολογισµού παραπάνω του ενός παρακρατούµενου φόρου. Έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης και ΜΥΦ 46. Υποστήριξη έκδοσης Ενταλµάτων είσπραξης / πληρωµής. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 47. Απαραίτητα στοιχεία καρτέλας προμηθευτή: 48. Όνοµα προµηθευτή, διακριτικός τίτλος Κωδικός προµηθευτή Τύπος προµηθευτή Κατηγορία προµηθευτή ιεύθυνση προµηθευτή, Πόλη, Χώρα ΑΦΜ προµηθευτή 49. Σύνδεση και διαχείριση εγγράφων του προµηθευτή Σελίδα 41

10 50. Αρχεία σχετικών πληροφοριών π.χ.διευθύνσεων, τραπεζικών λογαριασµών, υπεύθυνων προσώπων µε αναλυτικά στοιχεία ανά προµηθευτή και µε δυνατότητα άµεσης προσπέλασης κατά την τιµολόγηση και την παραγγελιοδοσία 51. Πλήρως οριζόµενος κατάλογος τιµών ανά προµηθευτή και είδος ή υπηρεσία 52. Ανεύρεση προµηθευτών µε πολλαπλά κριτήρια και συνδυασµό τους (π.χ. µε το ΑΦΜ τους ή την επωνυµία τους) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 53. Αλφαβητική λίστα προµηθευτών και δυνατότητα ταξινόµησης µε όλα τα στοιχεία της καρτέλας τους (π.χ. κατά κωδικό, κατά περιοχή κλπ) 54. Παρακολούθηση παλαιότητας των τιµολογίων προµηθευτών βάσει ηµεροµηνίας υποχρέωσης πληρωµής, βάσει ηµεροµηνίας τιµολογίου, βάσει κατηγορίας προµηθευτών 55. Συλλογή µε διάφορα κριτήρια των ληξιπρόθεσµων τιµολογίων των προµηθευτών για την αποπληρωµή τους 56. Εκτύπωση της «φίσσας» των σχετικών τιµολογίων ανεξάρτητα ή µέσα από το άρθρο της εγγραφής. 57. Εύρεση -µε διάφορα κριτήρια (και συνδυασµό τους)- των τιµολογίων προµηθευτών: τουλάχιστον µε αριθµό τιµολογίου, κωδικό προµηθευτή, όνοµα προµηθευτή, ποσό. Μηχανισµός γρήγορης ανεύρεσης ανοικτών υπολοίπων προµηθευτών Άµεση απεικόνιση των ανοικτών και ήδη εκκαθαρισµένων κινήσεων µέσω της κίνησης 58. Εκτυπώσεις για υπόλοιπα, ενηλικιώσεις υπολοίπων, συνολικό άνοιγµα, υπέρβαση ορίου πίστωσης, µηνιαία στοιχεία χρεώσεων, πιστώσεων και τζίρου, µέσος χρόνος αποπληρωµής, συγκρίσεις χρήσεων, κλπ. 59. Ειδική οθόνη γρήγορης καταχώρησης πληρωµών προµηθευτών 60. Αυτοµατοποιηµένος και πλήρως ελεγχόµενος τρόπος αρίθµησης των πληρωµών προµηθευτή 61. ιαχείριση επιταγών διαφορετικών τραπεζών. υνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης του µητρώου επιταγών µε το αυτόµατο πρόγραµµα πληρωµής προµηθευτών 62. Παρακολούθηση και πλήρης ιαχείριση των Εγγυητικών Επιστολών προµηθευτών ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 63. Κατηγοριοποίηση παγίων ανά φυσική τοποθεσία και παρακολούθηση πλήρους ιστορικότητας διακινήσεων µεταξύ των τοποθεσιών 64. υνατότητα παραµετροποίησης του βασικού αρχείου των παγίων ώστε να εµφανίζονται τα κατάλληλα πεδία ανά κατηγορία παγίων 65. υνατότητα ορισµού πολλών τύπων αποσβέσεων για τα ίδια πάγια και αντιπαραβολής αυτών (π.χ. Φορολογικών αποσβέσεων, ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα κλπ) 66. Καθοριζόµενα από το χρήστη ελεύθερα πεδία στην καρτέλα του παγίου για χρήση και κατηγοριοποίηση ανάλογα µε τις ανάγκες του οργανισµού. 67. Ανάλυση ενός παγίου στα απαρτιζόµενα µέρη του 68. Άµεση προβολή της ηµεροµηνίας κτήσης παγίου, αξίας κτήσης κλπ 69. Απόσβεση µε πολλούς / διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης ανά κατηγορία παγίων 70. Τήρηση πρόσθετων αποσβέσεων ανά κατηγορία παγίων Σελίδα 42

11 71. Υπολογισµός µηνιαίων αποσβέσεων ή αποσβέσεων για κάποιο µεσοδιάστηµα (π.χ. ανά δίµηνο, τρίµηνο κλπ) 72. Αυτόµατη, συγκεντρωτική ή αναλυτική ενηµέρωση των εγγραφών αποσβέσεων στην Γενική Λογιστική 73. Ξεχωριστή τήρηση και παρακολούθηση της αναπροσαρµογών παγίων βάσει της εκάστοτε νοµοθεσίας (συµπεριλαµβανοµένου του φορολογικού νόµου) 74. Τµηµατική ή ολική πώληση ενός παγίου και αυτόµατου υπολογισµού των κερδών/ζηµιών µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της Λογιστικής 75. Αυτόµατος υπολογισµός αποσβέσεων την ηµέρα πώλησης ή της καταστροφής του παγίου 76. Κατάργηση /καταστροφή παγίου 77. Βελτιώσεις / προσθήκες σε πάγια 78. Υπολογισµός αποσβέσεων ανά Κέντρο Κόστους στα οποία εντάσσονται τα πάγια 79. Οnline προβολή: -των κινήσεων του κάθε παγίου -της τρέχουσας αξίας του παγίου ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο συντελεστή και µέθοδο απόσβεσης -της αξίας κτήσης και της λογιστικής αξίας Παγίων 80. Πλήρης σειρά εκτυπώσεων όπως: -Θεωρηµένο µητρώο παγίων, -Αποσβέσεις Περιόδου και Χρήσης, -Καταστάσεις αποσβεσθέντων, µη ενεργών και αναπροσαρµοσθέντων παγίων κλπ 81. Συγκριτικές καταστάσεις διαφορετικού τρόπου υπολογισµού αποσβέσεων παγίων και υπολογισµός των αποκλίσεων µεταξύ αυτών. 82. υνατότητα διακοπής της απόσβεσης ενός παγίου για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και επανέναρξής της µε πλήρης ιστορικότητα των διαστηµάτων ενεργοποίησης- απενεργοποίησης Διαχείριση Μισθοδοσίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 83. Τήρηση των διαδικασιών Μισθοδοσίας βάσει των κανόνων, εγγράφων, δικαιολογητικών, κτλ της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών 84. Ορισµός στοιχείων εργαζόµενου: Κωδικός, όνοµα, ιεύθυνση, πόλη, ΤΚ, Τηλέφωνο, Ασφαλιστικός οργανισµός, Αριθµός µητρώου ασφαλιστικού οργανισµού, Οικογενειακή κατάσταση, Κωδικός Θέσης, διάκριση µισθωτού, ηµεροµίσθιου, ωροµίσθιου, αµοιβών κατά αποκοπή 85. Ορισµός αριθµού µισθοδοσιών ανά έτος, µικτού µηνιαίου µισθού και ωροµισθίου, ασφαλιστικής κλάσης 86. Παρακολούθηση ηµεροµηνίας γέννησης, Ηµεροµηνίας πρόσληψης, ηµεροµηνίας πρόσφατης προαγωγής, αλλαγής θέσης, Ηµεροµηνίας παραίτησης /λήξης σύµβασης 87. Υπολογισµός ασφαλιστικών εισφορών για όλα τα Ταµεία 88. Υπολογισµός παρακράτησης φόρου ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 43

12 89. υνατότητα ορισµού απεριόριστου αριθµού επιδοµάτων 90. Καταχώρηση των ωρών απασχόλησης µέσω εξαιρέσεων από το ωράριο 91. Ενηµέρωση της λογιστικής (σε όλα τα πρότυπα) 92. Υποστήριξη Ειδικών Συµβάσεων 93. Υποστήριξη καταβολής αναδροµικών 94. ιασύνδεση µε τράπεζες ή/και το διατραπεζικό σύστηµα ΙΑΣ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η είσπραξη των αποδοχών του προσωπικού από οποιαδήποτε τράπεζα µέλος του ΙΑΣ. Σελίδα 44

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πρασίνου Ταμείου και της μηχανογραφικής υποστήριξής τους». (1) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της. με αντικείμενο... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 45

14 (2) Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διενεργούμενου διαγωνισμού της. για εκτέλεση του έργου συνολικής αξίας..., και μέχρι του ποσού των ευρώ...πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 46

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1311572 & 213.1311569 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ημ/νία: 19/11/2012 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 2012 Edition Aπρίλιος 2013 Διάθεση λογισµικού Soft1 2012 Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα