ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής υποστήριξής τους». (1) Έτοιμα πακέτα λογισμικού Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ (1) Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. (2) Λοιπό λογισμικό Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ (2) Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. (3) Υπηρεσίες ενότητας Α Α/Α ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΦΑΣΗ του ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σε Α/Μ (α) Α/Μ χωρίς (β) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ (γ=α*β) % (δ) ΠΟΣΟ (ε=γ*δ) ΜΕ (στ=γ+ε) Σελίδα 33

2 ΣΥΝΟΛΟ (3) Η απασχόληση (α) σε ανθρωπομήνες (Α/Μ) αφορά σε κάθε μέλος της ομάδας έργου και σε κάθε φάση / υπηρεσία της ενότητας Α ξεχωριστά. Η αξία (β) του Α/Μ κάθε μέλους της ομάδας έργου (χωρίς ), αφορά στο κόστος του Α/Μ του κάθε στελέχους και είναι το ίδιο για όλες τις ενότητες / φάσεις / υπηρεσίες στις οποίες συμμετέχει το μέλος της ομάδας έργου, επί ποινή αποκλεισμού. Η συνολική αξία απασχόλησης χωρίς (γ) αφορά στο γινόμενο της απασχόλησης (α) του κάθε στελέχους επί του κόστους του Α/Μ του κάθε στελέχους (β). Η συνολική αξία με (στ) αφορά στο άθροισμα της συνολικής αξίας απασχόλησης (γ) και του αναλογούντος (ε). Ο παραπάνω πίνακας, χωρίς τιμές επί ποινή αποκλεισμού παρουσιάζεται και στον φάκελο τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου. (4) Άλλες Δαπάνες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ (4) (5) Συντήρηση Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ ΜΕ Συντήρηση Έτος 1 Συντήρηση Έτος 2 Συντήρηση Έτος ΣΥΝΟΛΟ (5) Σελίδα 34

3 (6) Υπηρεσίες ενότητας Β Α/Α ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΦΑΣΗ του ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σε Α/Μ (α) Α/Μ χωρίς (β) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ (γ=α*β) % (δ) ΠΟΣΟ (ε=γ*δ) ΜΕ (στ=γ+ε) ΣΥΝΟΛΟ (3) Η απασχόληση (α) σε ανθρωπομήνες (Α/Μ) αφορά σε κάθε μέλος της ομάδας έργου και σε κάθε φάση / υπηρεσία της ενότητας Β ξεχωριστά. Η αξία (β) του Α/Μ κάθε μέλους της ομάδας έργου (χωρίς ), αφορά στο κόστος του Α/Μ του κάθε στελέχους και είναι το ίδιο για όλες τις ενότητες / φάσεις / υπηρεσίες στις οποίες συμμετέχει το μέλος της ομάδας έργου, επί ποινή αποκλεισμού. Η συνολική αξία απασχόλησης χωρίς (γ) αφορά στο γινόμενο της απασχόλησης (α) του κάθε στελέχους επί του κόστους του Α/Μ του κάθε στελέχους (β). Η συνολική αξία με (στ) αφορά στο άθροισμα της συνολικής αξίας απασχόλησης (γ) και του αναλογούντος (ε). Ο παραπάνω πίνακας, χωρίς τιμές επί ποινή αποκλεισμού παρουσιάζεται και στον φάκελο τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου. (7) Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ % ΠΟΣΟ ΜΕ 1 Σύνολο (1) - Έτοιμα πακέτα λογισμικού 2 Σύνολο (2) - Λοιπό λογισμικό 3 Σύνολο (3) Υπηρεσίες ενότητας Α 4 Σύνολο (4) Λοιπές δαπάνες 5 Σύνολο (5) Συντήρηση ΣΕΑ = ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α 5 Σύνολο (6) Υπηρεσίες ενότητας Β ΣΕΒ = ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β Σελίδα 35

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής υποστήριξής τους». Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη, που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση, θεωρούµενα ως απαράβατοι όροι σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συµπληρωθεί µε τη λέξη ή µε κάποιον αριθµό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους µη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων του. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). Σελίδα 36

5 Κοινές προδιαγραφές λειτουργίας λογισµικού Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Φιλικότητα 1. Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει την Ευχρηστία (Usability): Εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον για το χρήστη. Ενδεικτικά αναφέρονται: εµφάνιση βοηθητικών/επεξηγηµατικών menu, δυνατότητες cut/copy/paste 2. Υποστήριξη λειτουργιών drag and drop 3. Ύπαρξη ενός κοινού συστήματος καταλόγων επιλογών (menu system) για όλους τους χρήστες, που περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες. 4. Δυνατότητες πλοήγησης (navigation) µεταξύ λειτουργιών µε εύκολο τρόπο. 5. Δυνατότητα χρήσης των πλήκτρων λειτουργιών (function key) και άλλων πλήκτρων προκειμένου να δημιουργούνται συντοµεύσεις στην πλοήγηση (short keys). 6. Το σύστηµα υποστηρίζεται από online βοήθεια και πληροφόρηση η οποία περιέχει πλήρη τεκμηρίωση (documentation) των λειτουργιών του συστήµατος 7. Η πληκτρολόγηση πληροφοριών από τους χρήστες να είναι η ελάχιστη δυνατή, ώστε να εξασφαλίζεται η ευχρηστία και εργονοµία για τους χρήστες, η ταχύτητα στη χρήση των εφαρµογών και η περιορισµένη πιθανότητα λάθους. Ασφάλεια 8. Όλοι οι χρήστες του συστήµατος θα πρέπει να εισέρχονται στο σύστηµα µέσω διαδικασίας ταυτοποίησης προκειµένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητά τους (Authentication) και δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα χωρίς εξουσιοδότηση. 9. Το σύστηµα πρέπει να παρέχει µόνο στους διαχειριστές τη δυνατότητα να εκχωρούν δικαιώµατα ορισµού και διαχείρισης (τροποποίηση, διαγραφή, κτλ) τους ρόλους χρηστών. 10. Υποστήριξη διαδικασιών τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησή τους (backup και recovery) για όλα τα δεδοµένα της Βάσης εδοµένων 11. Ύπαρξη ρόλων χρηστών που καθορίζουν τι µπορεί ο χρήστης ενός ρόλου να προβάλλει, προσθέτει, αλλάζει ή διαγράφει µέσα στο σύστηµα. (accountability) 12. Υποστήριξη µηχανικών ακεραιότητας (integrity) ώστε το σύστηµα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα δεν µπορούν να τροποποιηθούν από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 13. Υποστήριξη µεθόδων κρυπτογράφησης των δεδοµένων που αποθηκεύονται. Να αναφερθούν οι προτεινόµενες µέθοδοι. 14. Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να καθορίσει αναλυτικά τα δικαιώµατα πρόσβασης στο σύστηµα για κάθε χρήστη. 15. Το περιβάλλον του χρήστη προσαρµόζεται αυτόµατα µε βάση τα δικαιώµατα πρόσβασης του χρήστη. 16. Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να ορίσει οµάδες χρηστών και να καθορίσει δικαιώµατα πρόσβασης για τα µέλη Σελίδα 37

6 µιας οµάδας χρηστών. 17. Ο µηχανισµός ελέγχου πρόσβασης αποκλείει αυτόµατα τη µηεξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στο σύστηµα 18. Συνθηµατικά που αποθηκεύονται στο σύστηµα είναι κρυπτογραφηµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η ανάγνωση του αποθηκευµένου συνθηµατικού. 19. Αυτόµατος µηχανισµός δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση αρχείων/εγγράφων, µε υποστήριξη αυτόµατης έναρξης, και λειτουργίας χωρίς την ανάγκη διακοπής των υπηρεσιών του συστήµατος. 20. Το σύστηµα είναι ανθεκτικό σε διακοπές λειτουργίας των σταθµών εργασίας. Π.χ., τυχόν αστοχία σταθµού εργασίας κατά τη διάρκεια εργασίας στο σύστηµα δεν µπορεί να προκαλεί αστάθεια στη λειτουργία του συστήµατος ή στους άλλους χρήστες. Ολοκλήρωση-Ενοποίηση Συστήµατος 21. Λειτουργία ενός ενιαίου συστήµατος, το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες που περιλαµβάνονται στην περιγραφή των υποσυστηµάτων (εφόσον υπάρχουν). 22. Υλοποίηση ως μια ενιαία-ολοκληρωµένη εφαρμογή, όπου όλα τα υποσυστήµατα (εφόσον υπάρχουν) θα είναι πλήρως διασυνδεδεµένα και θα επικοινωνούν µεταξύ τους σε πραγµατικό χρόνο. 23. Μη εξάρτηση από εργαλεία τρίτων προµηθευτών για επικοινωνία των υποσυστηµάτων µεταξύ τους 24. Γενικά το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο (real time) και οι καταχωρήσεις σε ένα υποσύστηµα να άµεσα ορατές από όλα τα υποσυστήµατα. Να αναφερθούν εάν υπάρχουν οι περιπτώσεις όπου το σύστηµα λειτουργεί µε batch processing. 25. Παραµετροποίηση εφαρµογής µε χρήση εργαλείων του συστήµατος και αποφυγή δηµιουργίας κώδικα για υποστήριξη λειτουργικότητας 26. Συµβατότητα µε εφαρµογές διαχείρισης γραφείου που υποστηρίζουν τη µορφή Open Document Format (ODF) (ενδεικτικά MS Office ή ισοδύναµο) Επεκτασιµότητα 27. Το σύστηµα θα πρέπει να διασφαλίζει την Επεκτασιµότητα (Expandability): υποστήριξη ενδεχόµενης διεύρυνσης παρεχόµενων υπηρεσιών και επέκτασης της χωρητικότητας. Σύστηµα Πληροφόρησης - Αναφορών 28. Παραµετρικές δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών σε κάθε αναφορά 29. On line δυνατότητα ταξινόµησης (αύξουσα η φθίνουσα σειρά ) 30. On line δυνατότητα οµαδοποίησης µε βάση κριτήρια οριζόµενα από το χρήστη 31. On line υπολογισµός συνόλων και υποσυνόλων 32. Υποστήριξη πολλαπλών τύπων συνόλων σε run time που καθορίζονται από το χρήστη (sum, count, min, max, average κλπ) 33. Γραφικές παραστάσεις απεικόνισης των δεδομένων πληροφοριών (µπάρες, πίτες κλπ), γραφικές παραστάσεις οριζόµενες από το Σελίδα 38

7 χρήστη κλπ. 34. υνατότητα καθορισµού των στηλών (πεδίων) που θα εµφανίζονται σε µια αναφορά σε περιβάλλον εκτέλεσης (run time) (πχ µε drag and drop να προσθέτει η αφαιρεί στήλες σε µια αναφορά ) 35. υνατότητα εκτύπωσης αναφορών σε τοπικό εκτυπωτή και εξαγωγή των δεδοµένων σε διάφορες µορφές (ενδεικτικά αναφέρονται οι µορφές MS-Excel, Acrobat PDF, HTML, ΤΧΤ, CSV, XML) 36. Εργαλεία σχεδιασµού αναφορών και γραφικών παραστάσεων από χρήστες που δεν έχουν τεχνικές γνώσεις προγραμματισμού. 37. Ήδη ενσωματωμένες χρηματοοικονομικές αναφορές και πρότυπα για την κάλυψη των βασικών αναγκών πληροφόρησης των φορέων που εποπτεύουν το Πράσινο Ταμείο 38. Δυνατότητα στο χρήστη να εκτυπώνει τις αναφορές σε διαφορετικές διαμορφώσεις σελίδας (πχ Α3, Α4, κτλ) σε εκτυπωτή συνδεδεμένο με Η/Υ (είτε απευθείας είτε μέσω τοπικού δικτύου) 39. Δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργεί αναφορές (reports) χρησιμοποιώντας έτοιμα μοντέλα αναφορών (templates) και να έχει δυνατότητες επέμβασης στην τελική μορφή του εκτυπωτικού (επικεφαλίδες, formats, κλπ.) 40. Οι αναφορές να μπορούν να έχουν χρονική διάρκεια και να μπορούν να συγκρίνουν τα ιστορικά στοιχεία που τηρεί η εφαρμογή. Οικονοµική διαχείριση Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. Ταυτόχρονη λειτουργία των λογιστικών προτύπων που απαιτεί το νομικό πλαίσιο του Πράσινου Ταμείου (πχ Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, του δημόσιου λογιστικού, των λογαριασμών τάξεων, ΔΠΧΠ, κτλ) 2. Λογιστική και εξωλογιστική παρακολούθηση των προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου (management accounting), σύμφωνα με το ν.3889/ Πλήρης συµµόρφωση µε τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, του δημόσιου λογιστικού, τις διατάξεις περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, των λογαριασμών τάξεων στα θέµατα των εκτυπώσεων όπως ισχύουν κάθε φορά 4. Αυτόµατη ενηµέρωση όλων των λογιστικών προτύπων χωρίς επέμβαση του χρήστη. 5. Συµφωνία στο τέλος της ηµέρας, του µήνα µε έκδοση αναλόγων λογιστικών αναφορών ελέγχου και συµφωνίας σε όλα τα λογιστικά πρότυπα 6. υνατότητα προσθήκης νέων προσαρµοσµένων στο χρήστη πεδίων µέσω της εφαρµογής χωρίς την ανάγκη ειδικών γνώσεων προγραµµατισµού ΟΡΙΣΜΟΙ (λογαριασµοί, χρήση, περίοδοι κλπ) 7. Ορισµός λογαριασµών λογιστικού σχεδίου µε ιεραρχική οργάνωση τουλάχιστον µέχρι τον 4 ο βαθµό και δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης ανωτεροβάθµιων από κατωτεροβάθµιους 8. υνατότητες διευκόλυνσης της αναζήτησης και καταχώρησης των λογαριασµών βάσει κριτηρίων όπως κωδικός ήµέρος κωδικού, περιγραφή Σελίδα 39

8 ή µέρος περιγραφής, οµάδας λογαριασµού κλπ (αυτοµατοποίηση και ευκολίες χειρισµού) 9. Ορισµός εύρους οικονοµικής περιόδου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χρήστη για ανάγκες reporting και ελέγχου. Ύπαρξη ταυτόχρονα απεριόριστων οικονοµικών χρήσεων και παράλληλη σύγκριση δύο ή περισσότερων οικονοµικών χρήσεων. 10. Πολλαπλά Ηµερολόγια Εγγραφών, οριζόµενα από τον χρήστη µε πλήρη δυνατότητα παραµετροποίησης των στοιχείων τους, επεκτεινόµενα σε πολλές περιόδους και σε πολλές οικονοµικές χρήσεις. υνατότητα έναρξης νέας χρήσης πριν το κλείσιµο της παλιάς 11. Οριζόµενα από τον χρήστη όρια ηµεροµηνιών για έλεγχο της καταχώρησης άρθρων και για ενηµέρωση αυτόµατων άρθρων. 12. υνατότητα απαγόρευσης (βάσει δικαιωµάτων χρηστών) της διόρθωση των κινήσεων και των άρθρων σε κρίσιµα στοιχεία (ποσό, λογαριασµός, ηµεροµηνία κ.τ.λ.). Υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις να είναι εφικτή η αλλαγή συγκεκριµένων δεδοµένων (π.χ. περιγραφή, αιτιολογία κίνησης). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 13. υνατότητα καταχώρισης προϋπολογισµού σε πολλαπλά επίπεδα (bottom up top down) και σε όλα τα λογιστικά πρότυπα του Πράσινου Ταμείου 14. Ορισµός κανόνων επιµερισµού προϋπολογισµού σε διάφορα επίπεδα τα οποία µπορεί να είναι λογαριασµοί λογιστικής, κέντρα κόστους, δραστηριότητες, οργανωτικές μονάδες, κτλ 15. Σύνδεση λογαριασµών προϋπολογισµού µε λογαριασµούς λογιστικής 16. Εισαγωγή µεµονωµένων οντοτήτων προϋπολογισµού ανεξάρτητα από το Λογιστικό σχέδιο 17. Ορισµός χρονικών ορίων υποβολής των προϋπολογισµών από τους χρήστες 18. Υποβολή σηµειώσεων µαζί µε τους προϋπολογισµούς 19. Τήρηση και παρακολούθηση αναθεωρήσεων των προϋπολογισµών και καθορισµός κατάστασης (status) των προϋπολογισµών (π.χ. για επικύρωση, υπό έγκριση, απορριφθέν) και παρακολούθηση σύµφωνα µε αυτήν 20. Απεικόνιση συγκριτικών αποτελεσµάτων προϋπολογισµούαπολογιστικών στοιχείων µέσα από γραφικές παραστάσεις (pie charts κλπ) 21. Προβολή προϋπολογισµών παλαιότερων οικονοµικών χρήσεων 22. Άµεση προβολή των στοιχείων προϋπολογισµού και των πραγµατοποιηθέντων κινήσεων 23. Παρεµβολή πεδίων στους προϋπολογισµούς µε φόρµουλες και τύπους υπολογισµού καθοριζόµενες από το χρήστη 24. Καθορισµός κανόνων λειτουργίας (business rules) στους προϋπολογισµούς και αυτόµατη επικύρωση (validation) από το σύστηµα (π.χ. οι δαπάνες ταξιδιών συγκεκριµένων τµηµάτων ή κέντρων κόστους δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 50% του συνολικού κόστους δαπανών) 25. Αναφορές µε το υπολειπόµενο ποσό του προϋπολογισµού ή το ποσοστό υπέρβασης του 26. Αυτόµατη ειδοποίηση του χρήστη σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισµού µε τη µορφή ενηµέρωσης 27. Έκδοση βασικών οικονοµικών καταστάσεων για σύγκριση με τον προϋπολογισμό Σελίδα 40

9 28. Ορισµός ανοχών όπως και περιορισµών στους κανόνες διαχείρισης προϋπολογιστικής λειτουργίας στη λειτουργία του οργανισµού 29. Ορισµός περιόδων προϋπολογισµού: µηνιαίος, τετραµήνου ή οριζόµενες από τον χρήστη 30. Να υποστηρίζονται πολλές µέθοδοι κατάρτισης του προϋπολογισµού: π.χ. µέθοδος που βασίζεται σε ιστορικά δεδοµένα προηγούµενων περιόδων (µε δυνατότητα αντιγραφή και µαζικές αλλαγές όπως αυξοµειώσεις βάσει ποσοστών), προϋπολογισµός από µηδενική βάση µε καταχώριση κλπ. 31. Δυνατότητα ελέγχου του απολογισμού έναντι του προϋπολογισμού ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 32. Μετάπτωση των ιστορικών δεδομένων από την έναρξη λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου που υπάρχουν είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έγγραφη μορφή. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ / ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ 33. Αναλήψεις υποχρεώσεων και εκτύπωση αναφορών 34. Καταχώρηση εσόδων και τιμολογίων και αναφορά σε σχετικά παραστατικά. 35. Πληρωµές για επιλεγµένους προµηθευτές ή για επιλεγµένα τιµολόγια 36. Πληρωµές όλων των προµηθευτών βάσει κριτηρίων που δίνονται από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο χρήστη. υνατότητα σύνταξης προγράµµατος πληρωµών µε στόχο την πλήρη οµαδοποίηση/αυτοµατοποίηση των πληρωµών 37. Αναλυτικά και συγκεντρωτικά reports κινήσεων για τις κινήσεις εξόδων, εσόδων, κτλ 38. Αναλυτικά ισοζύγια προµηθευτών 39. Online αναζητήσεις σε σχέση µε όλο το ιστορικό πληρωµών και εσόδων 40. Περιοδικές πληρωµές προµηθευτών µε δυνατότητα ρύθµισης της συχνότητας πληρωµής π.χ. μηνιαία, εβδοµαδιαία κλπ και µε µη κανονικά διαστήµατα 41. Έλεγχος πληρωµών των ληξιπρόθεσµων τιµολογίων των προµηθευτών και ειδοποίηση του χρήστη µε µηνύµατα 42. Επιλογή προµηθευτών για έκδοση επιταγής βάσει προµηθευτή, ηµερ. υπόσχεσης πληρωµής 43. Πρόβλεψη για µικροπροµηθευτές χωρίς ανάγκη τήρησης πλήρους καρτέλας τους 44. Χαρακτηρισµός τρόπου και όρων πληρωµής προµηθευτή (π.χ. Έµβασµα, επιταγή τραπέζης) 45. Αυτόµατος υπολογισµός ποσού παρακράτησης φόρου. υνατότητα υπολογισµού παραπάνω του ενός παρακρατούµενου φόρου. Έκδοση βεβαιώσεων παρακράτησης και ΜΥΦ 46. Υποστήριξη έκδοσης Ενταλµάτων είσπραξης / πληρωµής. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 47. Απαραίτητα στοιχεία καρτέλας προμηθευτή: 48. Όνοµα προµηθευτή, διακριτικός τίτλος Κωδικός προµηθευτή Τύπος προµηθευτή Κατηγορία προµηθευτή ιεύθυνση προµηθευτή, Πόλη, Χώρα ΑΦΜ προµηθευτή 49. Σύνδεση και διαχείριση εγγράφων του προµηθευτή Σελίδα 41

10 50. Αρχεία σχετικών πληροφοριών π.χ.διευθύνσεων, τραπεζικών λογαριασµών, υπεύθυνων προσώπων µε αναλυτικά στοιχεία ανά προµηθευτή και µε δυνατότητα άµεσης προσπέλασης κατά την τιµολόγηση και την παραγγελιοδοσία 51. Πλήρως οριζόµενος κατάλογος τιµών ανά προµηθευτή και είδος ή υπηρεσία 52. Ανεύρεση προµηθευτών µε πολλαπλά κριτήρια και συνδυασµό τους (π.χ. µε το ΑΦΜ τους ή την επωνυµία τους) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 53. Αλφαβητική λίστα προµηθευτών και δυνατότητα ταξινόµησης µε όλα τα στοιχεία της καρτέλας τους (π.χ. κατά κωδικό, κατά περιοχή κλπ) 54. Παρακολούθηση παλαιότητας των τιµολογίων προµηθευτών βάσει ηµεροµηνίας υποχρέωσης πληρωµής, βάσει ηµεροµηνίας τιµολογίου, βάσει κατηγορίας προµηθευτών 55. Συλλογή µε διάφορα κριτήρια των ληξιπρόθεσµων τιµολογίων των προµηθευτών για την αποπληρωµή τους 56. Εκτύπωση της «φίσσας» των σχετικών τιµολογίων ανεξάρτητα ή µέσα από το άρθρο της εγγραφής. 57. Εύρεση -µε διάφορα κριτήρια (και συνδυασµό τους)- των τιµολογίων προµηθευτών: τουλάχιστον µε αριθµό τιµολογίου, κωδικό προµηθευτή, όνοµα προµηθευτή, ποσό. Μηχανισµός γρήγορης ανεύρεσης ανοικτών υπολοίπων προµηθευτών Άµεση απεικόνιση των ανοικτών και ήδη εκκαθαρισµένων κινήσεων µέσω της κίνησης 58. Εκτυπώσεις για υπόλοιπα, ενηλικιώσεις υπολοίπων, συνολικό άνοιγµα, υπέρβαση ορίου πίστωσης, µηνιαία στοιχεία χρεώσεων, πιστώσεων και τζίρου, µέσος χρόνος αποπληρωµής, συγκρίσεις χρήσεων, κλπ. 59. Ειδική οθόνη γρήγορης καταχώρησης πληρωµών προµηθευτών 60. Αυτοµατοποιηµένος και πλήρως ελεγχόµενος τρόπος αρίθµησης των πληρωµών προµηθευτή 61. ιαχείριση επιταγών διαφορετικών τραπεζών. υνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης του µητρώου επιταγών µε το αυτόµατο πρόγραµµα πληρωµής προµηθευτών 62. Παρακολούθηση και πλήρης ιαχείριση των Εγγυητικών Επιστολών προµηθευτών ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 63. Κατηγοριοποίηση παγίων ανά φυσική τοποθεσία και παρακολούθηση πλήρους ιστορικότητας διακινήσεων µεταξύ των τοποθεσιών 64. υνατότητα παραµετροποίησης του βασικού αρχείου των παγίων ώστε να εµφανίζονται τα κατάλληλα πεδία ανά κατηγορία παγίων 65. υνατότητα ορισµού πολλών τύπων αποσβέσεων για τα ίδια πάγια και αντιπαραβολής αυτών (π.χ. Φορολογικών αποσβέσεων, ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα κλπ) 66. Καθοριζόµενα από το χρήστη ελεύθερα πεδία στην καρτέλα του παγίου για χρήση και κατηγοριοποίηση ανάλογα µε τις ανάγκες του οργανισµού. 67. Ανάλυση ενός παγίου στα απαρτιζόµενα µέρη του 68. Άµεση προβολή της ηµεροµηνίας κτήσης παγίου, αξίας κτήσης κλπ 69. Απόσβεση µε πολλούς / διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης ανά κατηγορία παγίων 70. Τήρηση πρόσθετων αποσβέσεων ανά κατηγορία παγίων Σελίδα 42

11 71. Υπολογισµός µηνιαίων αποσβέσεων ή αποσβέσεων για κάποιο µεσοδιάστηµα (π.χ. ανά δίµηνο, τρίµηνο κλπ) 72. Αυτόµατη, συγκεντρωτική ή αναλυτική ενηµέρωση των εγγραφών αποσβέσεων στην Γενική Λογιστική 73. Ξεχωριστή τήρηση και παρακολούθηση της αναπροσαρµογών παγίων βάσει της εκάστοτε νοµοθεσίας (συµπεριλαµβανοµένου του φορολογικού νόµου) 74. Τµηµατική ή ολική πώληση ενός παγίου και αυτόµατου υπολογισµού των κερδών/ζηµιών µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της Λογιστικής 75. Αυτόµατος υπολογισµός αποσβέσεων την ηµέρα πώλησης ή της καταστροφής του παγίου 76. Κατάργηση /καταστροφή παγίου 77. Βελτιώσεις / προσθήκες σε πάγια 78. Υπολογισµός αποσβέσεων ανά Κέντρο Κόστους στα οποία εντάσσονται τα πάγια 79. Οnline προβολή: -των κινήσεων του κάθε παγίου -της τρέχουσας αξίας του παγίου ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο συντελεστή και µέθοδο απόσβεσης -της αξίας κτήσης και της λογιστικής αξίας Παγίων 80. Πλήρης σειρά εκτυπώσεων όπως: -Θεωρηµένο µητρώο παγίων, -Αποσβέσεις Περιόδου και Χρήσης, -Καταστάσεις αποσβεσθέντων, µη ενεργών και αναπροσαρµοσθέντων παγίων κλπ 81. Συγκριτικές καταστάσεις διαφορετικού τρόπου υπολογισµού αποσβέσεων παγίων και υπολογισµός των αποκλίσεων µεταξύ αυτών. 82. υνατότητα διακοπής της απόσβεσης ενός παγίου για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και επανέναρξής της µε πλήρης ιστορικότητα των διαστηµάτων ενεργοποίησης- απενεργοποίησης Διαχείριση Μισθοδοσίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 83. Τήρηση των διαδικασιών Μισθοδοσίας βάσει των κανόνων, εγγράφων, δικαιολογητικών, κτλ της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών 84. Ορισµός στοιχείων εργαζόµενου: Κωδικός, όνοµα, ιεύθυνση, πόλη, ΤΚ, Τηλέφωνο, Ασφαλιστικός οργανισµός, Αριθµός µητρώου ασφαλιστικού οργανισµού, Οικογενειακή κατάσταση, Κωδικός Θέσης, διάκριση µισθωτού, ηµεροµίσθιου, ωροµίσθιου, αµοιβών κατά αποκοπή 85. Ορισµός αριθµού µισθοδοσιών ανά έτος, µικτού µηνιαίου µισθού και ωροµισθίου, ασφαλιστικής κλάσης 86. Παρακολούθηση ηµεροµηνίας γέννησης, Ηµεροµηνίας πρόσληψης, ηµεροµηνίας πρόσφατης προαγωγής, αλλαγής θέσης, Ηµεροµηνίας παραίτησης /λήξης σύµβασης 87. Υπολογισµός ασφαλιστικών εισφορών για όλα τα Ταµεία 88. Υπολογισµός παρακράτησης φόρου ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 43

12 89. υνατότητα ορισµού απεριόριστου αριθµού επιδοµάτων 90. Καταχώρηση των ωρών απασχόλησης µέσω εξαιρέσεων από το ωράριο 91. Ενηµέρωση της λογιστικής (σε όλα τα πρότυπα) 92. Υποστήριξη Ειδικών Συµβάσεων 93. Υποστήριξη καταβολής αναδροµικών 94. ιασύνδεση µε τράπεζες ή/και το διατραπεζικό σύστηµα ΙΑΣ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η είσπραξη των αποδοχών του προσωπικού από οποιαδήποτε τράπεζα µέλος του ΙΑΣ. Σελίδα 44

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πρασίνου Ταμείου και της μηχανογραφικής υποστήριξής τους». (1) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της. με αντικείμενο... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 45

14 (2) Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διενεργούμενου διαγωνισμού της. για εκτέλεση του έργου συνολικής αξίας..., και μέχρι του ποσού των ευρώ...πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 46

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Νεάπολης-Συκεών Εγγυητική επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28. 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιστική Διαχείριση ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Extra Λογιστική Διαχείριση ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Extra Λογιστική Διαχείριση ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - Παρακολούθηση όλων των πελατών του λογιστικού γραφείου (Α', Β', Γ' κατηγορίας βιβλίων) σε ενιαίο περιβάλλον. - Κοινό ενιαίο αρχείο συναλλασσομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple Enterprise Resource Planning Η µηχανογράφηση σε κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τοµέα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οργάνωσης και της

doitsimple Enterprise Resource Planning Η µηχανογράφηση σε κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τοµέα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οργάνωσης και της Eerprse Resurce Plag Η µηχανογράφηση σε κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τοµέα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οργάνωσης και της εύρυθµης λειτουργίας. Ως απάντηση σε αυτήν την ανάγκη δηµιουργήσαµε το prxess Car

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα

Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα PAYBRAIN Συνοπτική Παρουσίαση 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «PAYBRAIN»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 INVESTING IN OUR FUTURE The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας...... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ... ΕΥΡΩ........ της Εταιρείας...... Δ/νση........ ή (σε περίπτωση Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επέκταση και Αναβάθμιση Λειτουργικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες: Ευαγγέλου Γρηγόρης Τηλ: 213.20.10.725

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο Erprs Rsurc Plag T PrXss Ral είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωµένη λύση στο τοµέα της εντατικής λιανικής. Το ολοκληρωµένο πακέτο αποτελείται από τη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Αθήνα, 21.01.2016 Α.Π: ΔΙΑ/2016/10 Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Εικονικών Εργαστηρίων Της Πράξης Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας Αναθέτουσα Αρχή:{ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Αθήνας} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕργαλείοΠληροφόρησης καιανάπτυξης

ΕργαλείοΠληροφόρησης καιανάπτυξης ΕργαλείοΠληροφόρησης καιανάπτυξης Εισαγωγή Η συνεχής ανάπτυξη είναι βασικό στοιχείο του DNA των επιχειρήσεων του 21ου αιώνα. Κάθε µέρα αναρωτιόµαστε για την επιχείρηση µας: Πως πήγαµε σε σχέση µε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Προϋπολογισμός: Εκατόν Εβδομήντα Χιλιάδες Επτακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Open Text edocs Records Management

Open Text edocs Records Management Open Text edocs Records Management Η λύση Open Text edocs Records Management, παρέχει ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον τήρησης και παρακολούθησης του αρχείου ενός οργανισµού, πειθαρχώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EDITION I (1 εταιρία, 5 υποκαταστήματα, 20 εργαζόμενοι) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας μεμονωμένα είτε για όλους τους εργαζομένους όλων των εταιριών (όμιλοι επιχειρήσεων,,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα Διαχείρισης Έργων Το σύστημα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EDITION II (1 εταιρία, 5 υποκαταστήματα, 50 εργαζόμενοι) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας μεμονωμένα είτε για όλους τους εργαζομένους όλων των εταιριών (όμιλοι επιχειρήσεων,,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 105.200,00 (με ΦΠΑ: 85.528,45

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 / 02 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 8003 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16PROC005391001 2016-11-15 Αθήνα: 14.11.2016 Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΥ : 2016016954 Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα : Φ.Μαργαρίτης : 2103689019 : 2103689166

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Διαχείριση Μισθοδοσίας Διαχείριση Μισθοδοσίας Δυνατότητες Η εφαρμογή αυτή καλύπτει πλήρως όλο το κύκλωμα διαχείρισης και υπολογισμού μισθοδοσίας των εργαζομένων και παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες : Απεριόριστος αριθμός μισθολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: Εβδομήντα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προσφορές για προμήθεια ψηφιακών βίντεο καμερών και καρτών μνήμης για τις ανάγκες του Φεστιβάλ CineΜάθεια της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Θέμα: Προσφορές για προμήθεια ψηφιακών βίντεο καμερών και καρτών μνήμης για τις ανάγκες του Φεστιβάλ CineΜάθεια της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Χίος, 10 Νοεμβρίου 2015 Α.Π. 1996 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες FAX Τηλέφωνο Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης. Σύνολο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας 1 Σταθερά σύστηματα καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης Τεμάχια Α.1 IPCAM1 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης 5 Mpixel 2 Διαδικτυακή Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ευέλικτη λύση ERP (Enterprise Resource Planning-Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων) για επιχειρήσεις, που επιθυμούν

Ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ευέλικτη λύση ERP (Enterprise Resource Planning-Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων) για επιχειρήσεις, που επιθυμούν Enterprise Resource Planning Systems (ERP) για Μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις Ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ευέλικτη λύση ERP (Enterprise Resource Planning-Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων) για επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Προϋπολογισμός: Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή Business Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014 Η έκδοση 5.12.1.0, περιλαμβάνει : Νέα λειτουργικότητα Βελτιώσεις Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) xml αρχείο Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

LYSP AUDIT essential. Lysp Audit. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Προσιτό κόστος. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Συνδεσιμότητα - Internet

LYSP AUDIT essential. Lysp Audit. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Προσιτό κόστος. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Συνδεσιμότητα - Internet LYSP AUDIT essential Το LYSP AUDIT essential αποτελεί την οικονομική πρόταση της LYSP για επιχειρήσεις που αναζητούν ένα σύγχρονο και αξιόπιστο εργαλείο για την οργάνωσή τους. Είναι ιδανικό για μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 17-3-2017 Τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Διακηρυξης: 12302/5-11-2012 Προϋπολογισμός: Εξήντα Μία Χιλιάδες Τριακόσια Ογδόντα Δυο Ευρώ και

Διαβάστε περισσότερα

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Είδη Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης 7 Στην καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. : 23453 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6-8-2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ανάθεσης προμήθειας εφαρμογής Διαχείριση Προμηθειών. Συνολικού ποσού 5.387,40 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Στο Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ... 220 3. ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ... 221 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ . 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 1 3 Συγχρονισμός Λογιστικού Σχεδίου... 5 4 Υπολογισμός Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.... 6 4.1 Αυτόματη Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται Office Management Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.4.0.10 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP... 3 Entersoft ERP 4 Χρηματοοικονομικά...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Βασιλείου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε το ΦΕΚ2540/ για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο,

σύµφωνα µε το ΦΕΚ2540/ για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 08/10/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.18899 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αχαρνές, 04-12-2015 Α.Π.: 4799

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Αλµπάνης Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα ΤΚ 17671 ΑΦΜ : 090165896 Δ.Ο.Υ. Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Pylon Entry Είδη Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Νέο Ειδικό Χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων

Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Παρακολούθηση απεριορίστων υποκαταστημάτων της εταιρείας ΑΠΟΘΗΚΗ - Διαχείριση αποθήκης (απεριόριστοι αποθηκευτικοί χώροι) - Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήµατος για την Υποστήριξη του Έργου ιαχείρισης των ηµοσίων Ι.Ε.Κ.» Εγχειρίδιο Χρήστη Φάση 2: Αρχική Καταχώρηση Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ

Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ Για το σωστό υπολογισµό των µηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων, στο Soft1 απαιτείται παραµετροποίηση στο αρχείο συναλλασσοµένων καθώς και στις Σειρές των παραστατικών. Αν αποστείλετε

Διαβάστε περισσότερα

: : : : FAX : :

: : : : FAX : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Τ.Κ. FAX Πληροφορίες Τηλέφωνο e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, οργάνωση και διάθεση εγγράφων σε περιβάλλον WEB, ολοκλήρωση υπηρεσιών ΠΣ Σπουδαστών» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπολογισμός: 207.950,00

Διαβάστε περισσότερα