ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΤ ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΧΕΤΙΚΩΝ ΚΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΟΥΔΩΝ ΤΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΠΡΓΟΝΤΕ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΟΓΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΟ ΚΙ ΤΗΝ ΝΠΤΥΞΗ ΤΔΔΡΟΜΙ ΔΙΔΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΤΡΙΒΗ Ιωάννα. Τσιαπαρίκου Επιβλέπων Καθηγητής Καθηγητής Θεόδωρος Κατσανέβας Ι ΜΡΤ 2014

2 ΠΤ ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΧΕΤΙΚΩΝ ΚΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΟΥΔΩΝ ΤΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΠΡΓΟΝΤΕ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΟΓΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΟ ΚΙ ΤΗΝ ΝΠΤΥΞΗ ΤΔΔΡΟΜΙ ΔΙΔΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΤΡΙΒΗ Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ΕΠΤΜΕΛΗ ΕΤΡΟΠΗ Τ Θεόδωρος Κατσανέβας (Επιβλέπων), Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ταματίνα Χατζηδήμα, Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ευάγγελος αμπράκος, Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Νικόλαος Φράγκος, Καθηγητής Π Τμήμα τατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο θηνών Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Νικόλαος Μιχελακάκης, Επικ. Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ι ΜΡΤ 2014

3 ε αυτούς που έφυγαν και σ εκείνους που ήρθαν. τον αέναο κύκλο της ζωής. Π Τ τους στόχους που εκπληρώθηκαν και στους νέους που γεννώνται. τον αέναο κύκλο της δημιουργίας.

4 ΡΙΛΗΨΗ Π Τ Η παρούσα εργασία, αποσκοπεί στη διερεύνηση των βασικών οικονομικών, θεσμικών και επί μέρους παραγόντων που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα, τις επαγγελματικές επιλογές, την εύρεση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της ανεργίας και την ανάπτυξη σταδιοδρομίας, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης και συνδυασμού της οικονομικής της εργασίας με τη σύγχρονη συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Το επίκεντρο της διατριβής είναι η δημιουργία ενός πρωτότυπου μαθηματικού μοντέλου με το οποίο προσδιορίζεται ή ευχέρεια ή δυσχέρεια εύρεσης εργασίας σε επιμέρους περιπτώσεις ατόμων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις τους και ειδικές συνιστώσες που τους αφορούν. Ή και αντίστροφα, ο προσδιορισμός της χρονικής διάρκειας σε καθεστώς ανεργίας για διάφορα άτομα, σε σχέση με οικονομικούς και θεσμικούς παράγοντες και τις προσωπικές τους καταστάσεις και ιδιαιτερότητες. Για τον προσδιορισμό και επαλήθευση του πρωτότυπου μοντέλου μας, διενεργήθηκε εμπειρική έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος 304 άτομα διαφόρων ηλικιών, επαγγελματικών κλάδων, μορφωτικού επιπέδου, οικογενειακής κατάστασης και κοινωνικοοικονομικής θέσης. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ειδικό ερωτηματολόγιο, καθώς και το Career Gate Test K.17 Plus. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, με την εισαγωγή ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως το φύλο, η ηλικία η αυτοεικόνα, η αποφασιστικότητα, οι προοπτικές των επαγγελμάτων, το επίπεδο σπουδών, οι σχολικές επιδόσεις, το οικογενειακό εισόδημα, το επάγγελμα των γονέων, το μέσο αναζήτησης εργασίας και η οικονομική συγκυρία. Μετά από διαγνωστικούς ελέγχους προβλημάτων αυτοσυσχέτισης, ετεροσκεδαστικότητας και μη κανονικότητας, η έρευνα κατέληξε στα βέλτιστα μοντέλα που καθορίζουν τις εξαρτημένες μεταβλητές, τη χρονική διάρκεια αναζήτησης εργασίας και ανεργίας και τη συχνότητα αλλαγών θέσης εργασίας. Διαμορφώθηκαν πρωτότυπα και έγκυρα εργαλεία για ερευνητικές εφαρμογές σε ζητήματα οικονομικής της εργασίας, επαγγελματικής συμβουλευτικής, ανάπτυξης σταδιοδρομίας και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, με τα οποία προσδιορίζονται οι τάσεις ευχέρειας ή δυσχέρειας εύρεσης και διατήρησης εργασίας σε επαγγέλματα που συνάδουν με την προσωπικότητα επί μέρους ατόμων. Επιπλέον, τα ευρήματα των στατιστικών μας μοντέλων επιβεβαιώνουν το χρυσό κανόνα ανάπτυξης σταδιοδρομίας, καθώς αποδεικνύουν ότι άτομα με ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα, μπορούν να επιλέξουν από ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελμάτων που ταιριάζουν με τον τύπο προσωπικότητάς τους, ακόμη και από τα επαγγέλματα των οποίων το μείγμα των άλλων παραγόντων όπως οι προοπτικές επαγγελμάτων, τα ατομικά οικογενειακά και οικονομικά δεδομένα, είναι αρνητικά και το αντίστροφο. Λέξεις κλειδιά: νάπτυξη σταδιοδρομίας, Εύρεση εργασίας, πασχολησιμότητα, νεργία, Οικονομική της εργασίας, υμβουλευτική σταδιοδρομίας, Λήψη επαγγελματικής απόφασης, Χρυσός κανόνας ανάπτυξης σταδιοδρομίας Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~i~

5 ABSTRACT The present study aims to investigate the basic economic, institutional and individual factors that affect employability, career choices, job find, the duration of unemployment and career development through a holistic approach and a combination of labor economics with modern career guidance. The focus of the thesis is the creation of an original mathematical model which predict the ability or difficulty of job find in the case of various people with particular interests, inclinations, preferences under the umbrella of certain economic and institutional factors. Or vice versa, the determination of the duration of unemployment for various individuals, in relation to economic and institutional factors and their personal characteristics, their inclinations and preferences, their school performance and decisiveness, their economic and family conditions. In order to identify and verify our prototype model, we conducted empirical research, attended by 304 people of various ages, work environment, educational level, family status and socioeconomic status. Those people completed a specific questionnaire and the career test named Career Gate Test K.17 Plus. The method used was that of multiple linear regression, with the introduction of Τ independent variables such as gender, age, self-image, decisiveness, occupational prospects, level of education, school performance, family income, occupation of parents, means of job search and financial state. After diagnostics problems of autocorrelation, heteroscedasticity and non- normality, our investigation resulted in the best models that define the dependent variables, the duration of job search and unemployment, as well as the frequency of job change. Original and valid tools were developed for research applications in labor economics issues, career counseling, career development and human resources management, specifying the trends of difficulty in finding and maintaining work in occupations, that are consistent with the personality characteristics of particular persons. The findings of our statistical models confirm the golden rule of career development and prove that people with strong will Π and determination, may choose from a wider range of occupations that match their personality type, even from these professions where the mixture of other factors such as occupational prospects, personal, family and financial data, are negative and vice versa. Keywords: Career development, Job find, Employability, Unemployment, Labor economics, Career guidance, Career choice, Golden rule of career development Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ ii ~

6 ΕΥΧΡΙΤΙΕ Για την ολοκλήρωση της διατριβής μου ιδιαίτερη σημασία έχει η ιδιαίτερη συμπαράσταση και καθοδήγηση από την τριμελή επιβλέπουσα επιτροπή που αποτελείται από τους καθηγητές Θεόδωρο Κατσανέβα, Παντελή Παντελίδη και ταματίνα Χατζηδήμα. Ευχαριστώ και τους τρεις για τις χρήσιμες συμβουλές τους, την πρακτική και κυρίως την ψυχολογική υποστήριξη στο δύσκολο έργο της όλης επίπονης εργασίας, για ένα ιδιαίτερα δύσκολο και πρωτότυπο θέμα όπως αυτό που επιλέχθηκε. Ευχαριστώ επίσης, τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου μας κ. Χρήστο γιακλόγλου, για τη διαμόρφωση του κατάλληλου και ισορροπημένου κλίματος συνεργασίας, αποδοχής και παρότρυνσης των διδακτορικών φοιτητών, όπως και για την εκτίμηση της όλης προσπάθειάς μου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά του επιβλέποντος της διατριβής μου καθηγητή Θ. Κατσανέβα που πίστεψε στις δυνατότητές μου, με ενθάρρυνε και με ενίσχυε σε συνεχή βάση με πολύτιμες οδηγίες, ουσιαστικές παρατηρήσεις και Τ κατευθύνσεις. Ο ρόλος του ως μέντορα και συμβούλου, ενέχει ανυπολόγιστη αξία στην πορεία της ζωής μου. Ευχαριστώ, επίσης, τα εξωτερικά μέλη της εξεταστικής επιτροπής καθηγητή του τμήματος τατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου θηνών, κ. Νικόλαο Φράγκο και τον καθηγητή του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Λεωνίδα Χυτήρη. Επιπλέον, οφείλω ευχαριστίες στον επικ. καθηγητή κ. Νικόλαο Μιχελακάκη για τις ουσιαστικές του παρατηρήσεις στα μαθηματικά μοντέλα, καθώς και στην επικ.καθηγήτρια κ. Κλαίρη Οικονομίδου για τις χρήσιμες παρατηρήσεις της στην οικονομετρική ανάλυση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες, επιθυμώ να απονείμω στον καθηγητή Ευάγγελο αμπράκο, για την ηθική και Π πρακτική στήριξή του, σε όλη τη διάρκεια της εργασίας μου. Ευχαριστώ θερμά, επίσης, τον ερευνητή κ. ωκράτη κλάβο του Πανεπιστημίου θηνών για την ουσιαστική του βοήθεια στην οικονομετρική και στατιστική ανάλυση. κόμα, ευχαριστώ όλα τα μέλη του Δ.. της ΕΛ.Ε.ΥΠ, ( Ελληνική Εταιρεία υμβουλευτικής και Προσανατολισμού), Ράνυ Καλούρη, ρχάγγελο Γαβριήλ, Φωτεινή Κατσαμπούρη, Έλενα Μαστοράκη, Παναγιώτη αμοϊλη, τα οποία μου παρείχαν πλούσιο υλικό για τη συγγραφή της παρούσας διατριβής. Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ iii ~

7 Δε θα μπορούσα να ξεχάσω τους συναδέλφους, μου οι οποίοι με στήριξαν ιδιαίτερα, απαλλάσσοντάς με από τρέχουσες εργασίες και παρέχοντάς μου πολύτιμο ελεύθερο χρόνο για τη διατριβή μου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη φίλη και συνάδελφο Μαρία Κοζαδίνου για τη συνεχή ενθάρρυνσή της και κυρίως για την επιμέλεια των ιστογραμμάτων της εργασίας μου. Η παρούσα διατριβή δε θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί χωρίς τη συνεχή και αδιάλειπτη στήριξη και αγάπη της οικογένειάς μου. Ευχαριστώ, το σύζυγό μου Μιχάλη που κατανόησε και στήριξε το έργο αυτό, αναλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της ανατροφής του παιδιού μας και των καθημερινών υποχρεώσεων της οικογένειας. κόμα, η παρουσία και βοήθεια της μητέρας μου Μαγδαληνής, είναι ανεκτίμητη και ελπίζω η ολοκλήρωση της διατριβής μου να αποτελεί και για εκείνη αναγνώριση των κόπων της ζωής της. Ευχαριστώ, ακόμη, την αδερφή μου Ελισάβετ, για την ψυχολογική και ουσιαστική στήριξή της. Ο πατέρας μου Θανάσης, δεν είναι μαζί μας πια, αλλά ζει καθημερινά στη σκέψη μας και την καρδιά μας. Επίσης, χωρίς την παρουσία, το γέλιο και τη χαρά που μου πρόσφερε ο γιος μου, Θανάσης, δε θα ήταν δυνατό να ανταπεξέλθω σε ένα τόσο δύσκολο έργο. Ελπίζω να με συγχωρέσει για τον Τ πολύτιμο χρόνο που του στέρησα από το παιχνίδι και την ανατροφή του, αλλά ελπίζω επίσης, η ενασχόλησή μου με την επιστήμη να του προσφέρει θετικό πρότυπο για τη μετέπειτα πορεία της ζωής του. Η εκπόνηση της παρούσας διατριβής, είναι ένα ζωντανό παράδειγμα των ρόλων ζωής που αναπτύσσονται στο κυρίως μέρος της, καθώς και πραγματική απόδειξη του «χρυσού κανόνα», ότι δηλαδή με την απαιτούμενη θέληση και αποφασιστικότητα, υπομονή, επιμονή και επίπονη εργασία, μπορείς να καταφέρεις και να επιτύχεις σε αυτό που επιθυμείς και ταιριάζει με την προσωπικότητα, τις κλίσεις και τις Π προτιμήσεις σου. Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ iv ~

8 ΡΙΕΧΟΜΕΝ ΡΙΛΗΨΗ... i ABSTRACT... ii ΕΥΧΡΙΤΙΕ... iii ΡΙΕΧΟΜΕΝ... v ΚΤΛΟΓΟ ΧΤΩΝ...ix ΚΤΛΟΓΟ ΝΚΩΝ...xi ΚΤΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΝΤΟΜΟΓΡΦΝ...xiii ΚΤΛΟΓΟ ΞΕΝΟΓΛΩΩΝ ΥΝΤΟΜΟΓΡΦΝ...xiv ΕΙΓΩΓΗ Επαγγελματική συμβουλευτική: σταυροδρόμι συνάντησης κοινωνικών επιστημών Θεωρίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας Εισαγωγή Ταξινόμηση των θεωριών Ψυχολογικές θεωρίες α. Θεωρίες ναγκών - Η Θεωρία της Anne Roe Τ 2.2.β. Ψυχοδυναμικές θεωρίες Θεωρίες χαρακτηριστικών και παραγόντων α. Η Τυπολογική Θεωρία του Holland β. Θεωρία εργασιακής προσαρμογής (Theory of Work Adjustment TWA) Εξελικτικές Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης α. Η Θεωρία των Ginzberg, Ginsburg, Axelrad και Herma β. Η εξελικτική θεωρία του Tiedeman γ. Η εξελικτική θεωρία του Super Η αυτοαντίληψη δ. Η θεωρία της Gottfredson Π 2.4.ε. Μια εξελικτική-γενικού πλαισίου προσέγγιση (Η θεωρία των Vondracek, Lerner & Schulenberg) Θεωρίες Κοινωνικής Μάθησης Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης του Krumboltz Κοινωνικοοικονομικές θεωρίες α. Θεωρία επίτευξης κοινωνικής θέσης (Status Attainment Theory - SAT) β. Η θεωρία του νθρώπινου Κεφαλαίου (Human Capital Theory) γ. Φυλή, Φύλο και σταδιοδρομία δ. Θεωρία δύο διαφορετικών αγορών εργασίας (Dual Labor Market Theory) Νεότερες θεωρίες Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~v~

9 2.7.α. Η Κοινωνικο-γνωστική θεωρία (Social-Cognitive theory) β. Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών για την επιλογή σταδιοδρομίας (Career Information Processing Model of Career Choice CIP) γ. Μοντέλο σταδιοδρομίας βασισμένο στις αξίες δ. Θεωρία γενικού πλαισίου (Contexualist theory of career) ε. Η θεωρία της κατασκευής σταδιοδρομίας (Theory of career construction) στ. Δυναμικό μοντέλο της εξέλιξης της επαγγελματικής επιλογής Θεωρίες λήψης αποφάσεων α. Θεωρίες λήψης αποφάσεων β. Το μοντέλο PIC Μετανεωτερικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη σταδιοδρομίας α. Θεωρία των συστημάτων (Systems Theory Framework STF) β. Θεωρία της μάθησης για το τυχαίο (Happenstance Learning Theory) γ. Η θεωρία του χάους για τη σταδιοδρομία (The Chaos Theory of Careers) ύνοψη ύγχρονες τάσεις για την ανάπτυξη σταδιοδρομίας Τ Εισαγωγή Παγκοσμιοποίηση και επιπτώσεις στην εκπαίδευση και την απασχόληση Ο ρόλος της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού στην απασχόληση Ο ρόλος του υμβούλου Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές επαγγελμάτων και σταδιοδρομίας Εισαγωγή Ενδογενείς παράγοντες επιλογής σταδιοδρομίας α. Γενετικοί παράγοντες β. Προσωπικοί Ψυχολογικοί παράγοντες γ. Προσωπικοί Κοινωνιολογικοί Παράγοντες Π 4.2. Εξωγενείς παράγοντες α. Ο κόσμος της εργασίας β. Κοινωνιολογικές επιδράσεις γ. Οικονομικές επιδράσεις Τυχαίοι παράγοντες Βασικοί παράγοντες επαγγελματικών επιλογών: Προς ένα μοντέλο ευχέρειας ή δυσχέρειας υλοποίησης επαγγελματικής απόφασης Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ vi ~

10 5. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη συμβουλευτική ανάπτυξης σταδιοδρομίας Εισαγωγή Ιστορική εξέλιξη Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (Τ) στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας Δυνατότητες εφαρμογών νέων τεχνολογιών στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας Η χρήση του υπολογιστή ως εργαλείο συμβουλευτικής Κατηγορίες ηλεκτρονικών εφαρμογών συμβουλευτικής καριέρας α. Προγράμματα αξιολόγησης (ψυχομετρικά τεστ) β. Προγράμματα που παρέχουν πληροφορίες σταδιοδρομίας γ. Προγράμματα σχεδιασμού σταδιοδρομίας Επιλογή ηλεκτρονικών προγραμμάτων ανάπτυξης σταδιοδρομίας Το Career Gate Test K.17 Plus (www.careergatetest.gr) α. Περιεχόμενο β. Μεθοδολογία, αξιοπιστία και εγκυρότητα Τ 5.9.γ. Η ταξινόμηση των επαγγελμάτων σε 17 μεγάλες κατηγορίες δ. Προδιαγραφές του Τεστ ε. ξιοπιστία, εγκυρότητα, λογισμικό & στάθμιση του C.G.T. K Ερευνητικό πλαίσιο Εισαγωγή στην έρευνα πεδίου Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης παλινδρόμησης Περιορισμοί της μελέτης Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες ποτελέσματα τατιστικής νάλυσης Το ερευνητικό δείγμα Μέθοδος δειγματοληψίας Π 7.3. Το ερωτηματολόγιο - Το Career Gate Test K.17 Plus Οι προοπτικές των επαγγελμάτων Η οικονομική συγκυρία α. Ερωτηματολόγιο β. Το Career Gate Test K.17 Plus γ. Οι προοπτικές των επαγγελμάτων δ. Η οικονομική συγκυρία Η έρευνα πιλότος Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ vii ~

11 7.5. Δημογραφικά τοιχεία Οικογενειακά Οικονομικά δεδομένα πουδές χολικές επιδόσεις Επάγγελμα υτοεικόνα ποφασιστικότητα υμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού Παράγοντες επιλογής σπουδών ή επαγγέλματος ποτελέσματα CGT και εξάγωνο του Holland τατιστικά Μοντέλα Πρόβλεψης Εισαγωγή Πόσοι μήνες χρειάστηκαν έως την ανεύρεση εργασίας Μήνες νεργίας υχνότητα αλλαγής εργασίας Γενικές διαπιστώσεις - υμπεράσματα Γενικά τατιστικά Μοντέλα Πρόβλεψης Τ 10. Για μια σύγχρονη αντίληψη ανάπτυξης σταδιοδρομίας ΒΙΒΛΓΡΦΙ Π ΠΡΡΤ - Ι Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ viii ~

12 ΚΤΛΟΓΟ ΧΤΩΝ χήμα 2.1. Το εξάγωνο του Holland...23 χήμα 2.2. Γραφική επεξήγηση της θεωρίας εργασιακής προσαρμογής 26 χήμα 2.3. Τα στάδια επαγγελματικής ανάπτυξης στη θεωρία των Tiedeman και O Hara 30 χήμα 2.4. Το ουράνιο τόξο της σταδιοδρομίας του Super 35 χήμα 2.5. Γραφική απεικόνιση της θεωρίας συστημάτων 69 χήμα τομική καμπύλη προσφοράς εργασίας 118 χήμα 4.2. Μετατόπιση προσφοράς εργασίας χήμα 4.3. Καμπύλη ζήτησης εργασίας χήμα 4.4αβ. Πιθανές μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης εργασίας λόγω πτώσης των τιμών κεφαλαίου χήμα 4.5. Προσδιορισμός της αμοιβής εργασίας σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού.127 χήμα 5.1. Δείγμα ερωτηματολογίου του τεστ όπως εμφανίζεται στην οθόνη Τ του υπολογιστή χήμα 5.2. ποτέλεσμα μέτρησης του βαθμού ειλικρίνειας ενός τυχαίου χρήστη του CGT K.17 Plus. 163 χήμα 5.3. Διασπορά της προσωπικότητας, όπως κατανέμεται στους έξι τύπους του Holland.164 χήμα 5.4. Βαθμός αυτοεικόνας και βαθμός αποφασιστικότητας χήμα 5.5. Διασπορά της προσωπικότητας και των επαγγελματικών κλίσεων, όπως κατανέμονται στις δεκαεπτά ομάδες επαγγελμάτων Κ χήμα 5.6. λγοριθμικά δεδομένα του Career Gate Test K.17 Plus χήμα 7.1. Το καθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην Ελλάδα Π χήμα 7.2. Ιστόγραμμα συχνοτήτων ηλικίας συμμετεχόντων. 197 χήμα 7.3. Ποσοστιαία διάρθρωση του δείγματος ανά επαγγελματική ομάδα και φύλο χήμα 7.4. Εξάρτηση βαθμού ικανοποίησης από το επίπεδο σπουδών χήμα 7.5. Χρόνος ενσωμάτωσης στην εργασία..210 χήμα 7.6. υνολικός χρόνος ανεργίας χήμα 7.7. υχνότητα αλλαγής εργασίας Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ ix ~

13 χήμα 7.8. Επίδραση οικογενειακού εισοδήματος στο χρόνο ανεργίας χήμα 7.9. Επίδραση αυτοεικόνας στο χρόνο ανεργίας χήμα Επίδραση αποφασιστικότητας στο χρόνο ανεργίας. 222 χήμα υμβουλευτική και ηλικία 224 χήμα Εξάγωνο Holland..232 χήμα υσχετίσεις μεταξύ τύπων προσωπικότητας κατά Holland χήμα 8.1. Διάγραμμα καταλοίπων ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή (εκτίμηση) και ιστόγραμμα καταλοίπων χήμα 8.2. Διάγραμμα καταλοίπων ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή (εκτίμηση) και ιστόγραμμα καταλοίπων χήμα 8.3. Διάγραμμα καταλοίπων ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή Π Τ (εκτίμηση) και ιστόγραμμα καταλοίπων Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~x~

14 ΚΤΛΟΓΟ ΝΚΩΝ Πίνακας 5.1. Οι 17 επαγγελματικές ομάδες της ταξινόμησης Κ Πίνακας 5.2. Διασπορά της προσωπικότητας και των επαγγελματικών κλίσεων, όπως κατανέμονται στις δεκαεπτά ομάδες επαγγελμάτων της ταξινόμησης Κ.17 σε φθίνουσα σειρά Πίνακας 5.3. Διασπορά της προσωπικότητας και των επαγγελματικών κλίσεων, όπως κατανέμονται σε 33 κυρίαρχα επαγγέλματα.ε., με επισήμανση του βαθμού ταύτισης, των διεξόδων και των προοπτικών τους στην αγορά εργασίας Πίνακας 5.4. Διασπορά της προσωπικότητας και των επαγγελματικών κλίσεων, όπως κατανέμονται σε 20 κυρίαρχα επαγγέλματα Ε.Ε., με επισήμανση του βαθμού ταύτισης, των διεξόδων και των προοπτικών τους στην αγορά εργασίας. 173 Πίνακας 5.5. Διασπορά προσωπικότητας κατά φύλο στους έξι τύπους του Holland στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε ποσοστά % Πίνακας 5.6. Διασπορά ενδιαφερόντων Κ.17 κατά φύλο στις 17 επαγγελματικές κατηγορίες της ταξινόμησης Κ.17 στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε ποσοστά % Τ Πίνακας 7.1. Ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων Πίνακας 7.2. Ποσοστά επαγγελματικών ομάδων γονέων Πίνακας 7.3. Οικογενειακό Εισόδημα Πίνακας 7.4. Επίπεδο σπουδών Πίνακας 7.5. χολικές επιδόσεις κατά την τελευταία σχολική τάξη Πίνακας 7.6. Ποσοστιαία διάρθρωση του δείγματος ανά επαγγελματική ομάδα και φύλο Πίνακας 7.7. υνάφεια επαγγέλματος γονέων τέκνου ανά επαγγελματική ομάδα. 205 Πίνακας 7.8. υνάφεια σπουδών με το επιθυμητό και το παρόν Π επάγγελμα Πίνακας 7.9. Βαθμός ικανοποίησης από το παρόν επάγγελμα.207 Πίνακας Εξάρτηση βαθμού ικανοποίησης από επίπεδο σπουδών Πίνακας Βαθμός ικανοποίησης των ατόμων που το επάγγελμά τους συνάδει με την προσωπικότητά τους (σύμφωνα με το CGT) και των ατόμων που το επάγγελμά τους δε συνάδει με την προσωπικότητά τους (σύμφωνα με το CGT).209 Πίνακας υσχέτιση τρόπου αναζήτησης εργασίας και συνάφεια Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ xi ~

15 επαγγέλματος γονιών-τέκνου.211 Πίνακας Οικογενειακό εισόδημα και τρόπος αναζήτησης εργασίας Πίνακας Επίπεδο εκπαίδευσης και οικογενειακό εισόδημα Πίνακας Οικογενειακό εισόδημα και σχολικές επιδόσεις Πίνακας Οικογενειακό εισόδημα ως παράγοντας επιρροής χρόνου ανεργίας Πίνακας υτοεικόνα ως παράγοντας επιρροής χρόνου ανεργίας Πίνακας ποφασιστικότητα ως παράγοντας επιρροής χρόνου ανεργίας Πίνακας υμβουλευτική και ηλικία.224 Πίνακας υμβουλευτική και σχολικές επιδόσεις Πίνακας υμβουλευτική και οικογενειακό εισόδημα..226 Πίνακας υμβουλευτική και τρόπος αναζήτησης εργασίας 226 Πίνακας Παράγοντες επιλογής σπουδών ή επαγγέλματος Πίνακας Ποσοστιαία κατανομή κατά τύπο προσωπικότητας Πίνακας Επικρατέστερες επαγγελματικές ομάδες ανά τύπο Τ προσωπικότητας.231 Πίνακας υσχετίσεις μεταξύ τύπων προσωπικότητας κατά Holland Πίνακας 8.1. Μεταβλητές που αφαιρέθηκαν μετά από παλινδρόμηση με StepWise.237 Πίνακας 8.2. ANOVA Πίνακας 8.3. Πίνακας συντελεστών και ατομικής σημαντικότητας Πίνακας 8.4. Παραδείγματα μοντέλου ΜΕ Πίνακας 8.5. Μεταβλητές που αφαιρέθηκαν μετά από παλινδρόμηση με StepWise Π Πίνακας 8.6. ANOVA Πίνακας 8.7. Πίνακας συντελεστών και ατομικής σημαντικότητας Πίνακας 8.8. Παραδείγματα μοντέλου Μ Πίνακας 8.9. Μεταβλητές που αφαιρέθηκαν μετά από παλινδρόμηση με StepWise.247 Πίνακας ANOVA.248 Πίνακας Πίνακας συντελεστών και ατομικής σημαντικότητας Πίνακας Παραδείγματα Ε Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ xii ~

16 ΚΤΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΝΤΟΜΟΓΡΦΝ νώτερη νώτατη Εκπαίδευση ΕΙ νώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΕΠ καθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΜΕ Άτομα με Ειδικές νάγκες ΕΠ νώτατο υμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΤΕ νώτατη χολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ Επαγγελματική Εκπαίδευση ΕΙΕΔ Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και νθρώπινου Δυναμικού ΕΚΕΠ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΛΕΥΠ Ελληνική Εταιρεία υμβουλευτικής και Προσανατολισμού ΕΟΠΠ Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Ε Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠ Εθνικό τρατηγικό Πλαίσιο ναφοράς ΕΥΕ Εθνική τατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος ΗΠ Ηνωμένες Πολιτείες μερικής ΙΕΚ Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΠ Τ ΕΠ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΔ Κωδικοί ριθμοί Δραστηριότητας ΚΕ Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών Μ Μήνες νεργίας Μήνες ναζήτησης Εργασίας ΜΜΕ Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ΟΕΔ Οργανισμός πασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΕΕΚ Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ΟΟ Οργανισμός Οικονομικής υνεργασίας και νάπτυξης ΠΕΠ Παρατηρητήριο πασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική ΠΥΛΕΥΠ Πανελλήνιος ύλλογος Λειτουργών υμβουλευτικής Π ΜΕ Προσανατολισμού Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ xiii ~

17 Ε υχνότητα λλαγής Εργασίας ΕΒ ύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΤΚΟΔ-91 τατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας τατιστική Ταξινόμηση Επαγγελμάτων ΤΕΙ Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τ Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ΤΕΠ-92 American Counseling Association μερικάνικη Ένωση υμβουλευτικής ACSCI ACA ΚΤΛΟΓΟ ΞΕΝΟΓΛΩΩΝ ΥΝΤΟΜΟΓΡΦΝ Association of Computer-Based Systems for Career Information Ένωση υστημάτων Πληροφορικής για τη ταδιοδρομία CDI νάπτυξης) Career Development Inventory (Τεστ Επαγγελματικής Career Gate Test CIP Career Information Processing Model of Career Choice Τ CGT Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών για την επιλογή σταδιοδρομίας (Peterson, Sampson, & Reardon) CVIS Computerized Vocational Information System ECES Education and Career Exploration System ISCO International Standard Classification of Occupations Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση Επαγγελμάτων-Διεθνές Γραφείο Εργασίας Π ISCO-COM-88 ISIC International Standard Classification of Occupations Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση Επαγγελμάτων Ευρωπαϊκή Ένωση. International Standard Industrial Classification - Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Γραφείου τατιστικής του ΟΗΕ) ISVD Information System for Vocational Decisions LSD Least Significant Differences Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ xiv ~

18 MBCD Making Better Career Decisions Λαμβάνοντας καλύτερες αποφάσεις σταδιοδρομίας (Gati) NACE Nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne (Statistical classification of economic activities in the European Community) τατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση National Board for Certified Counselors Εθνικό υμβούλιο Πιστοποιημένων υμβούλων NCDA NBCC National Career Development Association Εθνικός ύνδεσμος νάπτυξης ταδιοδρομίας Ordinary Least Squares PIC Pre-screening, In-depth exploration and Choice model OLS Μοντέλο τριών σταδίων διερευνητικό, εξερεύνησης σε βάθος RIASEC και λήψης απόφασης (Gati & Asher) Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Τ Conventional. Οι έξι τύποι προσωπικότητας του Holland Ρεαλιστικός, Ερευνητικός, Καλλιτεχνικός, Κοινωνικός, Επιχειρηματικός, υμβατικός SAT Status Attainment Theory (Blau & Duncan) Θεωρία Επίτευξης Κοινωνικής Θέσης SDS STF Self-Directed Search υτοκατευθυνόμενη Έρευνα (Holland) Systems Theory Framework Θεωρία υστημάτων (Patton & McMahon) TWA Theory of Work Adjustment (Θεωρία Εργασιακής Προσαρμογής) Π VPI Vocational Preference Inventory Ευρετήριο Επαγγελματικών Προτιμήσεων (Holland) Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ xv ~

19 ΕΙΓΩΓΗ Είναι προφανές ότι για να κατανοήσουμε τη διαδικασία ανάπτυξης σταδιοδρομίας πρέπει να εκτιμήσουμε το ρόλο που η εργασία διαδραματίζει στη ζωή των ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν την εργασία ως το πιο σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς τους. υτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η εργασία καθορίζει τα άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε στο μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής ζωής, το χρόνο και τη διάρκεια των διακοπών, τους τύπους της συνεχούς εκμάθησης και εκπαίδευσης που χρειαζόμαστε, το είδος της επίβλεψης που θα έχουμε, το βαθμό αυτονομίας που θα βιώνουμε και το στυλ ζωής που θα απολαμβάνουμε. Δεν είναι τυχαίο το ότι μια από τις πρώτες ερωτήσεις που κάνουν οι άνθρωποι όταν συναντούν κάποιον για πρώτη φορά είναι «Τι δουλειά κάνεις;». υνεπώς, ισχυροποιείται η πεποίθηση ότι το επάγγελμα αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες κοινωνικού στάτους (Super, 1976). Η επιλογή επαγγέλματος καθορίζει τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι, αλλά και συχνά την αντίληψη που έχουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Ο Τ επαγγελματικός τίτλος τείνει να καθορίζει, ορθά ή λανθασμένα, την ταυτότητα του ατόμου περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του. ναμφισβήτητα, η εργασία ενέχει κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων σε όλες τις ιστορικές περιόδους και σε όλους τους πολιτισμούς. ύμφωνα με μελέτες του Harpaz (1999) ανάμεσα σε διαφορετικά έθνη και πολιτισμούς, η εργασία βρέθηκε να ενέχει το δεύτερο σε σημαντικότητα ρόλο μετά την οικογένεια. τις Δυτικές κοινωνίες οι πολίτες τείνουν να υπερτιμούν τον «ατομικό έλεγχο» στην ανάπτυξη σταδιοδρομίας (π.χ. κίνητρο, πειθαρχία, διατήρηση, στοχοθεσία) και υποτιμάται ο ρόλος των οικονομικών-κοινωνιολογικών-περιβαλλοντικών παραγόντων στη διαμόρφωση καριέρας (π.χ. ευκαιρίες που παρουσιάζονται, οικονομία, Π κοινωνικοοικονομικό επίπεδο). υνεπώς, εάν κάποιο άτομο θεωρείται ότι έχει «επιτυχή καριέρα», κρίνεται θετικά, ανεξάρτητα εάν γνωρίζουμε το πρόσωπο ή όχι. Η αυθόρμητη υπόθεση είναι ότι το «μη επιτυχημένο επαγγελματικά» άτομο είναι κατώτερο. Η άρνηση των περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση σταδιοδρομίας, δεδομένου του κεντρικού ρόλου της εργασίας στη ζωή μας, δημιουργεί προβλήματα, καθώς συνδέουμε την εργασία με την αυτοεκτίμηση (Shanahan & Porfeli, 2002). Είναι προφανές ότι αν η αυτοεκτίμηση εξαρτάται σε βάθος από τη συμβολή στην εργασία, τότε στην περίπτωση που οι συνθήκες εργασίας Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~1~

20 δεν είναι καλές θα έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, με ότι συνεπάγεται αυτό. Καθένας που έχει βρεθεί στη θέση να απολυθεί από τη δουλειά του, να εργάζεται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και μη ικανοποιητικές συνθήκες, να μην μπορεί να βρει δουλειά, ακόμη και να ζει πλάι σε κάποιον που βιώνει τα παραπάνω, μπορεί να αντιληφθεί τα χώρο της εργασίας (Niles & Harris-Bowlsbay, 2009). ιδιαίτερα αρνητικά συναισθήματα που προκαλούνται από αρνητικές καταστάσεις στο ύμφωνα με τον Herr (1989), υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και δυσφορίας στην εργασία σχετίζονται άμεσα με υψηλά επίπεδα ψυχολογικού και σωματικού στρες. Επίσης, υψηλά επίπεδα ανεργίας έχουν συσχετιστεί με αυξημένα επίπεδα εθισμού σε ουσίες, διαπροσωπικής βίας, αυτοκτονιών, παραβατικής συμπεριφοράς και ψυχικών παθήσεων (Herr et al., 2004, Kalton, 2001). Είναι βέβαιο ότι οι δυσχέρειες στο χώρο της εργασίας μπορεί να αποβούν δραματικές ή και τραγικές για τη ζωή των ατόμων. Δεδομένου του κυρίαρχου και καθοριστικού ρόλου που ενέχει η εργασία στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, όπως και των ραγδαίων αλλαγών στο διεθνές κοινωνικοοικονομικό στερέωμα, γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτός ο χρήσιμος ρόλος της συμβουλευτικής ανάπτυξης σταδιοδρομίας, τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και Τ συνολικά, σε επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής κάθε κράτους ή ομοσπονδίας κρατών. Οι ραγδαίες αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο συνέβαλαν στην ανάγκη δημιουργίας ενός ανταποκρίνεται νέου στις νέες πλαισίου συμβουλευτικής μεταβαλλόμενες σταδιοδρομίας, απαιτήσεις. Οι που αλλαγές να αυτές τροφοδοτούνται από την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, μεταβολές στην τεχνολογία και την πληροφορική, όπως και αξιοσημείωτες δημογραφικές μεταβολές. (HomerDixon, 2000). Ο βαθμός των αλλαγών αυτών είναι τέτοιου βεληνεκούς που αναγκάζει τα άτομα να προχωρήσουν σε κριτική αναθεώρηση βασικών σταθερών και κατά συνέπεια έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ανάπτυξη συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. υτό Π το χαοτικό περιβάλλον άλλαξε δραματικά τη φύση της εργασιακής ζωής και πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει τις αλλαγές αυτές (Amundson, Jang, &To, 2004; Feller, 2003; Herr, 1999). Οι αλλαγές αυτές συνοψίζονται στα εξής (Amundson, 2005): Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~2~

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου;

ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου; Η Eκπαιδευτική και Επαγγελματική απόφαση: Υλοποίηση ενός συμβατικού ή ενός ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου; Ελένη Παπαστεφάνου Διευθύντρια Γυμνασίου Ανεργία σε παγκόσμια κλίμακα: Εύκολα γίνεται αντιληπτό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 /Αθήνα. Χρήστος Ταουσάνης ΜΑ, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 /Αθήνα. Χρήστος Ταουσάνης ΜΑ, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ Επιμορφωτικό σεμινάριο Ενημέρωση-Εκπαίδευση για τη Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού & το Νέο Εξεταστικό Σύστημα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 /Αθήνα Εισηγητής: Χρήστος Ταουσάνης ΜΑ, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Σημαντικά στοιχεία Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων αυτοαπασχολείται. Οι ευκαιρίες απασχόλησης για όσους/ες δεν έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και ΔΑΠ

Ειδικά θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και ΔΑΠ Ειδικά θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και ΔΑΠ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Εξέλιξη & Ανάπτυξη της Σταδιοδρομίας Το σύνολο των σχετικών με την εργασία εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ»

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Τετάρτη 5 Νοεµβρίου 2008 1 Κυρίες και κύριοι, Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ³Ç Å º±¹ þÿ ¼ à ɽ ˆÁ³É½ þÿ ±Ãà Â, ÁÅÃÌÃÄ ¼  Neapolis University

þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ³Ç Å º±¹ þÿ ¼ à ɽ ˆÁ³É½ þÿ ±Ãà Â, ÁÅÃÌÃÄ ¼  Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ³Ç Å º±¹ þÿ±à ĹºÌÄ Ä±Â Ä Â µá³±ã ±Â. þÿàµá ÀÄÉà Äɽ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παράγοντες που επηρεάζουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων. Λάμπρου Αικατερίνη Φιοράλμπα-Δήμητρα Τσαραχόση

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παράγοντες που επηρεάζουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων. Λάμπρου Αικατερίνη Φιοράλμπα-Δήμητρα Τσαραχόση ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παράγοντες που επηρεάζουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων Λάμπρου Αικατερίνη Φιοράλμπα-Δήμητρα Τσαραχόση ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων

Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Εισηγητής: Γιώργος Χάρος, Executive Director People Solutions, ICAP Group gharos@icap.gr Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010 1 Πριν την επιλογή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων

Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Επαγγελματική Συμβουλευτική & Στρατηγική Καριέρας Νέων και Ανέργων E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα Λίλιαν Σουμέλη Μsc Ψυχολόγος & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Εξωτερική Συνεργάτης της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση ΠPOΛOΓOΣ... 15 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων Eισαγωγή... 19 Αξιολογικές κρίσεις και αντικειμενικότητα... 20 Η ιδιαιτερότητα των κοινωνικών φαινομένων... 30 H σχέση θεωρίας και έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα Δεκέμβριος 2013 Ο θεσμός των Δ.Σ. στην ελληνική κοινωνία Έρευνα από Πανηγυράκη & Βεντούρα (1999): το 47% έχει Τμήμα Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Προσωπικότητα: Τα ιδιαίτερα και σχετικά σταθερά πρότυπα συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθηματικής έκφρασης που παρουσιάζουν τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Επαγγελματικής Απόφασης

Λήψη Επαγγελματικής Απόφασης Λήψη Επαγγελματικής Απόφασης Τρόποι Λήψης Απόφασης (Arroba, 1970) 1) «λογικός» τρόπος 2) «χωρίς σκέψη» τρόπος 3) «διστακτικός» τρόπος 4) «συναισθηματικός» τρόπος 5) «συμβιβαστικός» τρόπος 6) «διαισθητικός»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγική Παρουσίαση 1. Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα γενική προσέγγιση 2. Εννοια, ρόλος και

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Project Β Λυκείου: «ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΜΑΔΕΣ: KEEP EDUCATING YOURSELF (K.E.Y): ΕΛΕΝΗ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Project Β Λυκείου: «ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΜΑΔΕΣ: KEEP EDUCATING YOURSELF (K.E.Y): ΕΛΕΝΗ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Project Β Λυκείου: «ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΜΑΔΕΣ: KEEP EDUCATING YOURSELF (K.E.Y): ΕΛΕΝΗ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΦΑΝΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΝΑ ΦΟΙΒΟΣ FUTURE RESEARCHERS: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 Η διαδρομή στον επιχειρηματικό στίβο Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα