ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΤ ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΧΕΤΙΚΩΝ ΚΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΟΥΔΩΝ ΤΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΠΡΓΟΝΤΕ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΟΓΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΟ ΚΙ ΤΗΝ ΝΠΤΥΞΗ ΤΔΔΡΟΜΙ ΔΙΔΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΤΡΙΒΗ Ιωάννα. Τσιαπαρίκου Επιβλέπων Καθηγητής Καθηγητής Θεόδωρος Κατσανέβας Ι ΜΡΤ 2014

2 ΠΤ ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΧΕΤΙΚΩΝ ΚΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΟΥΔΩΝ ΤΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΠΡΓΟΝΤΕ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΟΓΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΟ ΚΙ ΤΗΝ ΝΠΤΥΞΗ ΤΔΔΡΟΜΙ ΔΙΔΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΤΡΙΒΗ Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ΕΠΤΜΕΛΗ ΕΤΡΟΠΗ Τ Θεόδωρος Κατσανέβας (Επιβλέπων), Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ταματίνα Χατζηδήμα, Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ευάγγελος αμπράκος, Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Νικόλαος Φράγκος, Καθηγητής Π Τμήμα τατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο θηνών Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Νικόλαος Μιχελακάκης, Επικ. Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ι ΜΡΤ 2014

3 ε αυτούς που έφυγαν και σ εκείνους που ήρθαν. τον αέναο κύκλο της ζωής. Π Τ τους στόχους που εκπληρώθηκαν και στους νέους που γεννώνται. τον αέναο κύκλο της δημιουργίας.

4 ΡΙΛΗΨΗ Π Τ Η παρούσα εργασία, αποσκοπεί στη διερεύνηση των βασικών οικονομικών, θεσμικών και επί μέρους παραγόντων που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα, τις επαγγελματικές επιλογές, την εύρεση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της ανεργίας και την ανάπτυξη σταδιοδρομίας, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης και συνδυασμού της οικονομικής της εργασίας με τη σύγχρονη συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Το επίκεντρο της διατριβής είναι η δημιουργία ενός πρωτότυπου μαθηματικού μοντέλου με το οποίο προσδιορίζεται ή ευχέρεια ή δυσχέρεια εύρεσης εργασίας σε επιμέρους περιπτώσεις ατόμων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις τους και ειδικές συνιστώσες που τους αφορούν. Ή και αντίστροφα, ο προσδιορισμός της χρονικής διάρκειας σε καθεστώς ανεργίας για διάφορα άτομα, σε σχέση με οικονομικούς και θεσμικούς παράγοντες και τις προσωπικές τους καταστάσεις και ιδιαιτερότητες. Για τον προσδιορισμό και επαλήθευση του πρωτότυπου μοντέλου μας, διενεργήθηκε εμπειρική έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος 304 άτομα διαφόρων ηλικιών, επαγγελματικών κλάδων, μορφωτικού επιπέδου, οικογενειακής κατάστασης και κοινωνικοοικονομικής θέσης. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ειδικό ερωτηματολόγιο, καθώς και το Career Gate Test K.17 Plus. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, με την εισαγωγή ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως το φύλο, η ηλικία η αυτοεικόνα, η αποφασιστικότητα, οι προοπτικές των επαγγελμάτων, το επίπεδο σπουδών, οι σχολικές επιδόσεις, το οικογενειακό εισόδημα, το επάγγελμα των γονέων, το μέσο αναζήτησης εργασίας και η οικονομική συγκυρία. Μετά από διαγνωστικούς ελέγχους προβλημάτων αυτοσυσχέτισης, ετεροσκεδαστικότητας και μη κανονικότητας, η έρευνα κατέληξε στα βέλτιστα μοντέλα που καθορίζουν τις εξαρτημένες μεταβλητές, τη χρονική διάρκεια αναζήτησης εργασίας και ανεργίας και τη συχνότητα αλλαγών θέσης εργασίας. Διαμορφώθηκαν πρωτότυπα και έγκυρα εργαλεία για ερευνητικές εφαρμογές σε ζητήματα οικονομικής της εργασίας, επαγγελματικής συμβουλευτικής, ανάπτυξης σταδιοδρομίας και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, με τα οποία προσδιορίζονται οι τάσεις ευχέρειας ή δυσχέρειας εύρεσης και διατήρησης εργασίας σε επαγγέλματα που συνάδουν με την προσωπικότητα επί μέρους ατόμων. Επιπλέον, τα ευρήματα των στατιστικών μας μοντέλων επιβεβαιώνουν το χρυσό κανόνα ανάπτυξης σταδιοδρομίας, καθώς αποδεικνύουν ότι άτομα με ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα, μπορούν να επιλέξουν από ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελμάτων που ταιριάζουν με τον τύπο προσωπικότητάς τους, ακόμη και από τα επαγγέλματα των οποίων το μείγμα των άλλων παραγόντων όπως οι προοπτικές επαγγελμάτων, τα ατομικά οικογενειακά και οικονομικά δεδομένα, είναι αρνητικά και το αντίστροφο. Λέξεις κλειδιά: νάπτυξη σταδιοδρομίας, Εύρεση εργασίας, πασχολησιμότητα, νεργία, Οικονομική της εργασίας, υμβουλευτική σταδιοδρομίας, Λήψη επαγγελματικής απόφασης, Χρυσός κανόνας ανάπτυξης σταδιοδρομίας Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~i~

5 ABSTRACT The present study aims to investigate the basic economic, institutional and individual factors that affect employability, career choices, job find, the duration of unemployment and career development through a holistic approach and a combination of labor economics with modern career guidance. The focus of the thesis is the creation of an original mathematical model which predict the ability or difficulty of job find in the case of various people with particular interests, inclinations, preferences under the umbrella of certain economic and institutional factors. Or vice versa, the determination of the duration of unemployment for various individuals, in relation to economic and institutional factors and their personal characteristics, their inclinations and preferences, their school performance and decisiveness, their economic and family conditions. In order to identify and verify our prototype model, we conducted empirical research, attended by 304 people of various ages, work environment, educational level, family status and socioeconomic status. Those people completed a specific questionnaire and the career test named Career Gate Test K.17 Plus. The method used was that of multiple linear regression, with the introduction of Τ independent variables such as gender, age, self-image, decisiveness, occupational prospects, level of education, school performance, family income, occupation of parents, means of job search and financial state. After diagnostics problems of autocorrelation, heteroscedasticity and non- normality, our investigation resulted in the best models that define the dependent variables, the duration of job search and unemployment, as well as the frequency of job change. Original and valid tools were developed for research applications in labor economics issues, career counseling, career development and human resources management, specifying the trends of difficulty in finding and maintaining work in occupations, that are consistent with the personality characteristics of particular persons. The findings of our statistical models confirm the golden rule of career development and prove that people with strong will Π and determination, may choose from a wider range of occupations that match their personality type, even from these professions where the mixture of other factors such as occupational prospects, personal, family and financial data, are negative and vice versa. Keywords: Career development, Job find, Employability, Unemployment, Labor economics, Career guidance, Career choice, Golden rule of career development Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ ii ~

6 ΕΥΧΡΙΤΙΕ Για την ολοκλήρωση της διατριβής μου ιδιαίτερη σημασία έχει η ιδιαίτερη συμπαράσταση και καθοδήγηση από την τριμελή επιβλέπουσα επιτροπή που αποτελείται από τους καθηγητές Θεόδωρο Κατσανέβα, Παντελή Παντελίδη και ταματίνα Χατζηδήμα. Ευχαριστώ και τους τρεις για τις χρήσιμες συμβουλές τους, την πρακτική και κυρίως την ψυχολογική υποστήριξη στο δύσκολο έργο της όλης επίπονης εργασίας, για ένα ιδιαίτερα δύσκολο και πρωτότυπο θέμα όπως αυτό που επιλέχθηκε. Ευχαριστώ επίσης, τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου μας κ. Χρήστο γιακλόγλου, για τη διαμόρφωση του κατάλληλου και ισορροπημένου κλίματος συνεργασίας, αποδοχής και παρότρυνσης των διδακτορικών φοιτητών, όπως και για την εκτίμηση της όλης προσπάθειάς μου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεισφορά του επιβλέποντος της διατριβής μου καθηγητή Θ. Κατσανέβα που πίστεψε στις δυνατότητές μου, με ενθάρρυνε και με ενίσχυε σε συνεχή βάση με πολύτιμες οδηγίες, ουσιαστικές παρατηρήσεις και Τ κατευθύνσεις. Ο ρόλος του ως μέντορα και συμβούλου, ενέχει ανυπολόγιστη αξία στην πορεία της ζωής μου. Ευχαριστώ, επίσης, τα εξωτερικά μέλη της εξεταστικής επιτροπής καθηγητή του τμήματος τατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου θηνών, κ. Νικόλαο Φράγκο και τον καθηγητή του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Λεωνίδα Χυτήρη. Επιπλέον, οφείλω ευχαριστίες στον επικ. καθηγητή κ. Νικόλαο Μιχελακάκη για τις ουσιαστικές του παρατηρήσεις στα μαθηματικά μοντέλα, καθώς και στην επικ.καθηγήτρια κ. Κλαίρη Οικονομίδου για τις χρήσιμες παρατηρήσεις της στην οικονομετρική ανάλυση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες, επιθυμώ να απονείμω στον καθηγητή Ευάγγελο αμπράκο, για την ηθική και Π πρακτική στήριξή του, σε όλη τη διάρκεια της εργασίας μου. Ευχαριστώ θερμά, επίσης, τον ερευνητή κ. ωκράτη κλάβο του Πανεπιστημίου θηνών για την ουσιαστική του βοήθεια στην οικονομετρική και στατιστική ανάλυση. κόμα, ευχαριστώ όλα τα μέλη του Δ.. της ΕΛ.Ε.ΥΠ, ( Ελληνική Εταιρεία υμβουλευτικής και Προσανατολισμού), Ράνυ Καλούρη, ρχάγγελο Γαβριήλ, Φωτεινή Κατσαμπούρη, Έλενα Μαστοράκη, Παναγιώτη αμοϊλη, τα οποία μου παρείχαν πλούσιο υλικό για τη συγγραφή της παρούσας διατριβής. Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ iii ~

7 Δε θα μπορούσα να ξεχάσω τους συναδέλφους, μου οι οποίοι με στήριξαν ιδιαίτερα, απαλλάσσοντάς με από τρέχουσες εργασίες και παρέχοντάς μου πολύτιμο ελεύθερο χρόνο για τη διατριβή μου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη φίλη και συνάδελφο Μαρία Κοζαδίνου για τη συνεχή ενθάρρυνσή της και κυρίως για την επιμέλεια των ιστογραμμάτων της εργασίας μου. Η παρούσα διατριβή δε θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί χωρίς τη συνεχή και αδιάλειπτη στήριξη και αγάπη της οικογένειάς μου. Ευχαριστώ, το σύζυγό μου Μιχάλη που κατανόησε και στήριξε το έργο αυτό, αναλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της ανατροφής του παιδιού μας και των καθημερινών υποχρεώσεων της οικογένειας. κόμα, η παρουσία και βοήθεια της μητέρας μου Μαγδαληνής, είναι ανεκτίμητη και ελπίζω η ολοκλήρωση της διατριβής μου να αποτελεί και για εκείνη αναγνώριση των κόπων της ζωής της. Ευχαριστώ, ακόμη, την αδερφή μου Ελισάβετ, για την ψυχολογική και ουσιαστική στήριξή της. Ο πατέρας μου Θανάσης, δεν είναι μαζί μας πια, αλλά ζει καθημερινά στη σκέψη μας και την καρδιά μας. Επίσης, χωρίς την παρουσία, το γέλιο και τη χαρά που μου πρόσφερε ο γιος μου, Θανάσης, δε θα ήταν δυνατό να ανταπεξέλθω σε ένα τόσο δύσκολο έργο. Ελπίζω να με συγχωρέσει για τον Τ πολύτιμο χρόνο που του στέρησα από το παιχνίδι και την ανατροφή του, αλλά ελπίζω επίσης, η ενασχόλησή μου με την επιστήμη να του προσφέρει θετικό πρότυπο για τη μετέπειτα πορεία της ζωής του. Η εκπόνηση της παρούσας διατριβής, είναι ένα ζωντανό παράδειγμα των ρόλων ζωής που αναπτύσσονται στο κυρίως μέρος της, καθώς και πραγματική απόδειξη του «χρυσού κανόνα», ότι δηλαδή με την απαιτούμενη θέληση και αποφασιστικότητα, υπομονή, επιμονή και επίπονη εργασία, μπορείς να καταφέρεις και να επιτύχεις σε αυτό που επιθυμείς και ταιριάζει με την προσωπικότητα, τις κλίσεις και τις Π προτιμήσεις σου. Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ iv ~

8 ΡΙΕΧΟΜΕΝ ΡΙΛΗΨΗ... i ABSTRACT... ii ΕΥΧΡΙΤΙΕ... iii ΡΙΕΧΟΜΕΝ... v ΚΤΛΟΓΟ ΧΤΩΝ...ix ΚΤΛΟΓΟ ΝΚΩΝ...xi ΚΤΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΝΤΟΜΟΓΡΦΝ...xiii ΚΤΛΟΓΟ ΞΕΝΟΓΛΩΩΝ ΥΝΤΟΜΟΓΡΦΝ...xiv ΕΙΓΩΓΗ Επαγγελματική συμβουλευτική: σταυροδρόμι συνάντησης κοινωνικών επιστημών Θεωρίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας Εισαγωγή Ταξινόμηση των θεωριών Ψυχολογικές θεωρίες α. Θεωρίες ναγκών - Η Θεωρία της Anne Roe Τ 2.2.β. Ψυχοδυναμικές θεωρίες Θεωρίες χαρακτηριστικών και παραγόντων α. Η Τυπολογική Θεωρία του Holland β. Θεωρία εργασιακής προσαρμογής (Theory of Work Adjustment TWA) Εξελικτικές Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης α. Η Θεωρία των Ginzberg, Ginsburg, Axelrad και Herma β. Η εξελικτική θεωρία του Tiedeman γ. Η εξελικτική θεωρία του Super Η αυτοαντίληψη δ. Η θεωρία της Gottfredson Π 2.4.ε. Μια εξελικτική-γενικού πλαισίου προσέγγιση (Η θεωρία των Vondracek, Lerner & Schulenberg) Θεωρίες Κοινωνικής Μάθησης Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης του Krumboltz Κοινωνικοοικονομικές θεωρίες α. Θεωρία επίτευξης κοινωνικής θέσης (Status Attainment Theory - SAT) β. Η θεωρία του νθρώπινου Κεφαλαίου (Human Capital Theory) γ. Φυλή, Φύλο και σταδιοδρομία δ. Θεωρία δύο διαφορετικών αγορών εργασίας (Dual Labor Market Theory) Νεότερες θεωρίες Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~v~

9 2.7.α. Η Κοινωνικο-γνωστική θεωρία (Social-Cognitive theory) β. Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών για την επιλογή σταδιοδρομίας (Career Information Processing Model of Career Choice CIP) γ. Μοντέλο σταδιοδρομίας βασισμένο στις αξίες δ. Θεωρία γενικού πλαισίου (Contexualist theory of career) ε. Η θεωρία της κατασκευής σταδιοδρομίας (Theory of career construction) στ. Δυναμικό μοντέλο της εξέλιξης της επαγγελματικής επιλογής Θεωρίες λήψης αποφάσεων α. Θεωρίες λήψης αποφάσεων β. Το μοντέλο PIC Μετανεωτερικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη σταδιοδρομίας α. Θεωρία των συστημάτων (Systems Theory Framework STF) β. Θεωρία της μάθησης για το τυχαίο (Happenstance Learning Theory) γ. Η θεωρία του χάους για τη σταδιοδρομία (The Chaos Theory of Careers) ύνοψη ύγχρονες τάσεις για την ανάπτυξη σταδιοδρομίας Τ Εισαγωγή Παγκοσμιοποίηση και επιπτώσεις στην εκπαίδευση και την απασχόληση Ο ρόλος της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού στην απασχόληση Ο ρόλος του υμβούλου Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές επαγγελμάτων και σταδιοδρομίας Εισαγωγή Ενδογενείς παράγοντες επιλογής σταδιοδρομίας α. Γενετικοί παράγοντες β. Προσωπικοί Ψυχολογικοί παράγοντες γ. Προσωπικοί Κοινωνιολογικοί Παράγοντες Π 4.2. Εξωγενείς παράγοντες α. Ο κόσμος της εργασίας β. Κοινωνιολογικές επιδράσεις γ. Οικονομικές επιδράσεις Τυχαίοι παράγοντες Βασικοί παράγοντες επαγγελματικών επιλογών: Προς ένα μοντέλο ευχέρειας ή δυσχέρειας υλοποίησης επαγγελματικής απόφασης Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ vi ~

10 5. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη συμβουλευτική ανάπτυξης σταδιοδρομίας Εισαγωγή Ιστορική εξέλιξη Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (Τ) στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας Δυνατότητες εφαρμογών νέων τεχνολογιών στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας Η χρήση του υπολογιστή ως εργαλείο συμβουλευτικής Κατηγορίες ηλεκτρονικών εφαρμογών συμβουλευτικής καριέρας α. Προγράμματα αξιολόγησης (ψυχομετρικά τεστ) β. Προγράμματα που παρέχουν πληροφορίες σταδιοδρομίας γ. Προγράμματα σχεδιασμού σταδιοδρομίας Επιλογή ηλεκτρονικών προγραμμάτων ανάπτυξης σταδιοδρομίας Το Career Gate Test K.17 Plus (www.careergatetest.gr) α. Περιεχόμενο β. Μεθοδολογία, αξιοπιστία και εγκυρότητα Τ 5.9.γ. Η ταξινόμηση των επαγγελμάτων σε 17 μεγάλες κατηγορίες δ. Προδιαγραφές του Τεστ ε. ξιοπιστία, εγκυρότητα, λογισμικό & στάθμιση του C.G.T. K Ερευνητικό πλαίσιο Εισαγωγή στην έρευνα πεδίου Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης παλινδρόμησης Περιορισμοί της μελέτης Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες ποτελέσματα τατιστικής νάλυσης Το ερευνητικό δείγμα Μέθοδος δειγματοληψίας Π 7.3. Το ερωτηματολόγιο - Το Career Gate Test K.17 Plus Οι προοπτικές των επαγγελμάτων Η οικονομική συγκυρία α. Ερωτηματολόγιο β. Το Career Gate Test K.17 Plus γ. Οι προοπτικές των επαγγελμάτων δ. Η οικονομική συγκυρία Η έρευνα πιλότος Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ vii ~

11 7.5. Δημογραφικά τοιχεία Οικογενειακά Οικονομικά δεδομένα πουδές χολικές επιδόσεις Επάγγελμα υτοεικόνα ποφασιστικότητα υμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού Παράγοντες επιλογής σπουδών ή επαγγέλματος ποτελέσματα CGT και εξάγωνο του Holland τατιστικά Μοντέλα Πρόβλεψης Εισαγωγή Πόσοι μήνες χρειάστηκαν έως την ανεύρεση εργασίας Μήνες νεργίας υχνότητα αλλαγής εργασίας Γενικές διαπιστώσεις - υμπεράσματα Γενικά τατιστικά Μοντέλα Πρόβλεψης Τ 10. Για μια σύγχρονη αντίληψη ανάπτυξης σταδιοδρομίας ΒΙΒΛΓΡΦΙ Π ΠΡΡΤ - Ι Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ viii ~

12 ΚΤΛΟΓΟ ΧΤΩΝ χήμα 2.1. Το εξάγωνο του Holland...23 χήμα 2.2. Γραφική επεξήγηση της θεωρίας εργασιακής προσαρμογής 26 χήμα 2.3. Τα στάδια επαγγελματικής ανάπτυξης στη θεωρία των Tiedeman και O Hara 30 χήμα 2.4. Το ουράνιο τόξο της σταδιοδρομίας του Super 35 χήμα 2.5. Γραφική απεικόνιση της θεωρίας συστημάτων 69 χήμα τομική καμπύλη προσφοράς εργασίας 118 χήμα 4.2. Μετατόπιση προσφοράς εργασίας χήμα 4.3. Καμπύλη ζήτησης εργασίας χήμα 4.4αβ. Πιθανές μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης εργασίας λόγω πτώσης των τιμών κεφαλαίου χήμα 4.5. Προσδιορισμός της αμοιβής εργασίας σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού.127 χήμα 5.1. Δείγμα ερωτηματολογίου του τεστ όπως εμφανίζεται στην οθόνη Τ του υπολογιστή χήμα 5.2. ποτέλεσμα μέτρησης του βαθμού ειλικρίνειας ενός τυχαίου χρήστη του CGT K.17 Plus. 163 χήμα 5.3. Διασπορά της προσωπικότητας, όπως κατανέμεται στους έξι τύπους του Holland.164 χήμα 5.4. Βαθμός αυτοεικόνας και βαθμός αποφασιστικότητας χήμα 5.5. Διασπορά της προσωπικότητας και των επαγγελματικών κλίσεων, όπως κατανέμονται στις δεκαεπτά ομάδες επαγγελμάτων Κ χήμα 5.6. λγοριθμικά δεδομένα του Career Gate Test K.17 Plus χήμα 7.1. Το καθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην Ελλάδα Π χήμα 7.2. Ιστόγραμμα συχνοτήτων ηλικίας συμμετεχόντων. 197 χήμα 7.3. Ποσοστιαία διάρθρωση του δείγματος ανά επαγγελματική ομάδα και φύλο χήμα 7.4. Εξάρτηση βαθμού ικανοποίησης από το επίπεδο σπουδών χήμα 7.5. Χρόνος ενσωμάτωσης στην εργασία..210 χήμα 7.6. υνολικός χρόνος ανεργίας χήμα 7.7. υχνότητα αλλαγής εργασίας Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ ix ~

13 χήμα 7.8. Επίδραση οικογενειακού εισοδήματος στο χρόνο ανεργίας χήμα 7.9. Επίδραση αυτοεικόνας στο χρόνο ανεργίας χήμα Επίδραση αποφασιστικότητας στο χρόνο ανεργίας. 222 χήμα υμβουλευτική και ηλικία 224 χήμα Εξάγωνο Holland..232 χήμα υσχετίσεις μεταξύ τύπων προσωπικότητας κατά Holland χήμα 8.1. Διάγραμμα καταλοίπων ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή (εκτίμηση) και ιστόγραμμα καταλοίπων χήμα 8.2. Διάγραμμα καταλοίπων ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή (εκτίμηση) και ιστόγραμμα καταλοίπων χήμα 8.3. Διάγραμμα καταλοίπων ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή Π Τ (εκτίμηση) και ιστόγραμμα καταλοίπων Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~x~

14 ΚΤΛΟΓΟ ΝΚΩΝ Πίνακας 5.1. Οι 17 επαγγελματικές ομάδες της ταξινόμησης Κ Πίνακας 5.2. Διασπορά της προσωπικότητας και των επαγγελματικών κλίσεων, όπως κατανέμονται στις δεκαεπτά ομάδες επαγγελμάτων της ταξινόμησης Κ.17 σε φθίνουσα σειρά Πίνακας 5.3. Διασπορά της προσωπικότητας και των επαγγελματικών κλίσεων, όπως κατανέμονται σε 33 κυρίαρχα επαγγέλματα.ε., με επισήμανση του βαθμού ταύτισης, των διεξόδων και των προοπτικών τους στην αγορά εργασίας Πίνακας 5.4. Διασπορά της προσωπικότητας και των επαγγελματικών κλίσεων, όπως κατανέμονται σε 20 κυρίαρχα επαγγέλματα Ε.Ε., με επισήμανση του βαθμού ταύτισης, των διεξόδων και των προοπτικών τους στην αγορά εργασίας. 173 Πίνακας 5.5. Διασπορά προσωπικότητας κατά φύλο στους έξι τύπους του Holland στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε ποσοστά % Πίνακας 5.6. Διασπορά ενδιαφερόντων Κ.17 κατά φύλο στις 17 επαγγελματικές κατηγορίες της ταξινόμησης Κ.17 στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε ποσοστά % Τ Πίνακας 7.1. Ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων Πίνακας 7.2. Ποσοστά επαγγελματικών ομάδων γονέων Πίνακας 7.3. Οικογενειακό Εισόδημα Πίνακας 7.4. Επίπεδο σπουδών Πίνακας 7.5. χολικές επιδόσεις κατά την τελευταία σχολική τάξη Πίνακας 7.6. Ποσοστιαία διάρθρωση του δείγματος ανά επαγγελματική ομάδα και φύλο Πίνακας 7.7. υνάφεια επαγγέλματος γονέων τέκνου ανά επαγγελματική ομάδα. 205 Πίνακας 7.8. υνάφεια σπουδών με το επιθυμητό και το παρόν Π επάγγελμα Πίνακας 7.9. Βαθμός ικανοποίησης από το παρόν επάγγελμα.207 Πίνακας Εξάρτηση βαθμού ικανοποίησης από επίπεδο σπουδών Πίνακας Βαθμός ικανοποίησης των ατόμων που το επάγγελμά τους συνάδει με την προσωπικότητά τους (σύμφωνα με το CGT) και των ατόμων που το επάγγελμά τους δε συνάδει με την προσωπικότητά τους (σύμφωνα με το CGT).209 Πίνακας υσχέτιση τρόπου αναζήτησης εργασίας και συνάφεια Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ xi ~

15 επαγγέλματος γονιών-τέκνου.211 Πίνακας Οικογενειακό εισόδημα και τρόπος αναζήτησης εργασίας Πίνακας Επίπεδο εκπαίδευσης και οικογενειακό εισόδημα Πίνακας Οικογενειακό εισόδημα και σχολικές επιδόσεις Πίνακας Οικογενειακό εισόδημα ως παράγοντας επιρροής χρόνου ανεργίας Πίνακας υτοεικόνα ως παράγοντας επιρροής χρόνου ανεργίας Πίνακας ποφασιστικότητα ως παράγοντας επιρροής χρόνου ανεργίας Πίνακας υμβουλευτική και ηλικία.224 Πίνακας υμβουλευτική και σχολικές επιδόσεις Πίνακας υμβουλευτική και οικογενειακό εισόδημα..226 Πίνακας υμβουλευτική και τρόπος αναζήτησης εργασίας 226 Πίνακας Παράγοντες επιλογής σπουδών ή επαγγέλματος Πίνακας Ποσοστιαία κατανομή κατά τύπο προσωπικότητας Πίνακας Επικρατέστερες επαγγελματικές ομάδες ανά τύπο Τ προσωπικότητας.231 Πίνακας υσχετίσεις μεταξύ τύπων προσωπικότητας κατά Holland Πίνακας 8.1. Μεταβλητές που αφαιρέθηκαν μετά από παλινδρόμηση με StepWise.237 Πίνακας 8.2. ANOVA Πίνακας 8.3. Πίνακας συντελεστών και ατομικής σημαντικότητας Πίνακας 8.4. Παραδείγματα μοντέλου ΜΕ Πίνακας 8.5. Μεταβλητές που αφαιρέθηκαν μετά από παλινδρόμηση με StepWise Π Πίνακας 8.6. ANOVA Πίνακας 8.7. Πίνακας συντελεστών και ατομικής σημαντικότητας Πίνακας 8.8. Παραδείγματα μοντέλου Μ Πίνακας 8.9. Μεταβλητές που αφαιρέθηκαν μετά από παλινδρόμηση με StepWise.247 Πίνακας ANOVA.248 Πίνακας Πίνακας συντελεστών και ατομικής σημαντικότητας Πίνακας Παραδείγματα Ε Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ xii ~

16 ΚΤΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΝΤΟΜΟΓΡΦΝ νώτερη νώτατη Εκπαίδευση ΕΙ νώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΕΠ καθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΜΕ Άτομα με Ειδικές νάγκες ΕΠ νώτατο υμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΤΕ νώτατη χολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ Επαγγελματική Εκπαίδευση ΕΙΕΔ Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και νθρώπινου Δυναμικού ΕΚΕΠ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΛΕΥΠ Ελληνική Εταιρεία υμβουλευτικής και Προσανατολισμού ΕΟΠΠ Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Ε Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠ Εθνικό τρατηγικό Πλαίσιο ναφοράς ΕΥΕ Εθνική τατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος ΗΠ Ηνωμένες Πολιτείες μερικής ΙΕΚ Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΠ Τ ΕΠ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΔ Κωδικοί ριθμοί Δραστηριότητας ΚΕ Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών Μ Μήνες νεργίας Μήνες ναζήτησης Εργασίας ΜΜΕ Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ΟΕΔ Οργανισμός πασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΟΕΕΚ Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΟΗΕ Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ΟΟ Οργανισμός Οικονομικής υνεργασίας και νάπτυξης ΠΕΠ Παρατηρητήριο πασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική ΠΥΛΕΥΠ Πανελλήνιος ύλλογος Λειτουργών υμβουλευτικής Π ΜΕ Προσανατολισμού Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ xiii ~

17 Ε υχνότητα λλαγής Εργασίας ΕΒ ύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΤΚΟΔ-91 τατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας τατιστική Ταξινόμηση Επαγγελμάτων ΤΕΙ Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τ Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ΤΕΠ-92 American Counseling Association μερικάνικη Ένωση υμβουλευτικής ACSCI ACA ΚΤΛΟΓΟ ΞΕΝΟΓΛΩΩΝ ΥΝΤΟΜΟΓΡΦΝ Association of Computer-Based Systems for Career Information Ένωση υστημάτων Πληροφορικής για τη ταδιοδρομία CDI νάπτυξης) Career Development Inventory (Τεστ Επαγγελματικής Career Gate Test CIP Career Information Processing Model of Career Choice Τ CGT Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών για την επιλογή σταδιοδρομίας (Peterson, Sampson, & Reardon) CVIS Computerized Vocational Information System ECES Education and Career Exploration System ISCO International Standard Classification of Occupations Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση Επαγγελμάτων-Διεθνές Γραφείο Εργασίας Π ISCO-COM-88 ISIC International Standard Classification of Occupations Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση Επαγγελμάτων Ευρωπαϊκή Ένωση. International Standard Industrial Classification - Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Γραφείου τατιστικής του ΟΗΕ) ISVD Information System for Vocational Decisions LSD Least Significant Differences Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ xiv ~

18 MBCD Making Better Career Decisions Λαμβάνοντας καλύτερες αποφάσεις σταδιοδρομίας (Gati) NACE Nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne (Statistical classification of economic activities in the European Community) τατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση National Board for Certified Counselors Εθνικό υμβούλιο Πιστοποιημένων υμβούλων NCDA NBCC National Career Development Association Εθνικός ύνδεσμος νάπτυξης ταδιοδρομίας Ordinary Least Squares PIC Pre-screening, In-depth exploration and Choice model OLS Μοντέλο τριών σταδίων διερευνητικό, εξερεύνησης σε βάθος RIASEC και λήψης απόφασης (Gati & Asher) Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Τ Conventional. Οι έξι τύποι προσωπικότητας του Holland Ρεαλιστικός, Ερευνητικός, Καλλιτεχνικός, Κοινωνικός, Επιχειρηματικός, υμβατικός SAT Status Attainment Theory (Blau & Duncan) Θεωρία Επίτευξης Κοινωνικής Θέσης SDS STF Self-Directed Search υτοκατευθυνόμενη Έρευνα (Holland) Systems Theory Framework Θεωρία υστημάτων (Patton & McMahon) TWA Theory of Work Adjustment (Θεωρία Εργασιακής Προσαρμογής) Π VPI Vocational Preference Inventory Ευρετήριο Επαγγελματικών Προτιμήσεων (Holland) Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~ xv ~

19 ΕΙΓΩΓΗ Είναι προφανές ότι για να κατανοήσουμε τη διαδικασία ανάπτυξης σταδιοδρομίας πρέπει να εκτιμήσουμε το ρόλο που η εργασία διαδραματίζει στη ζωή των ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν την εργασία ως το πιο σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς τους. υτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η εργασία καθορίζει τα άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε στο μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής ζωής, το χρόνο και τη διάρκεια των διακοπών, τους τύπους της συνεχούς εκμάθησης και εκπαίδευσης που χρειαζόμαστε, το είδος της επίβλεψης που θα έχουμε, το βαθμό αυτονομίας που θα βιώνουμε και το στυλ ζωής που θα απολαμβάνουμε. Δεν είναι τυχαίο το ότι μια από τις πρώτες ερωτήσεις που κάνουν οι άνθρωποι όταν συναντούν κάποιον για πρώτη φορά είναι «Τι δουλειά κάνεις;». υνεπώς, ισχυροποιείται η πεποίθηση ότι το επάγγελμα αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες κοινωνικού στάτους (Super, 1976). Η επιλογή επαγγέλματος καθορίζει τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι, αλλά και συχνά την αντίληψη που έχουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Ο Τ επαγγελματικός τίτλος τείνει να καθορίζει, ορθά ή λανθασμένα, την ταυτότητα του ατόμου περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του. ναμφισβήτητα, η εργασία ενέχει κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων σε όλες τις ιστορικές περιόδους και σε όλους τους πολιτισμούς. ύμφωνα με μελέτες του Harpaz (1999) ανάμεσα σε διαφορετικά έθνη και πολιτισμούς, η εργασία βρέθηκε να ενέχει το δεύτερο σε σημαντικότητα ρόλο μετά την οικογένεια. τις Δυτικές κοινωνίες οι πολίτες τείνουν να υπερτιμούν τον «ατομικό έλεγχο» στην ανάπτυξη σταδιοδρομίας (π.χ. κίνητρο, πειθαρχία, διατήρηση, στοχοθεσία) και υποτιμάται ο ρόλος των οικονομικών-κοινωνιολογικών-περιβαλλοντικών παραγόντων στη διαμόρφωση καριέρας (π.χ. ευκαιρίες που παρουσιάζονται, οικονομία, Π κοινωνικοοικονομικό επίπεδο). υνεπώς, εάν κάποιο άτομο θεωρείται ότι έχει «επιτυχή καριέρα», κρίνεται θετικά, ανεξάρτητα εάν γνωρίζουμε το πρόσωπο ή όχι. Η αυθόρμητη υπόθεση είναι ότι το «μη επιτυχημένο επαγγελματικά» άτομο είναι κατώτερο. Η άρνηση των περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση σταδιοδρομίας, δεδομένου του κεντρικού ρόλου της εργασίας στη ζωή μας, δημιουργεί προβλήματα, καθώς συνδέουμε την εργασία με την αυτοεκτίμηση (Shanahan & Porfeli, 2002). Είναι προφανές ότι αν η αυτοεκτίμηση εξαρτάται σε βάθος από τη συμβολή στην εργασία, τότε στην περίπτωση που οι συνθήκες εργασίας Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~1~

20 δεν είναι καλές θα έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, με ότι συνεπάγεται αυτό. Καθένας που έχει βρεθεί στη θέση να απολυθεί από τη δουλειά του, να εργάζεται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και μη ικανοποιητικές συνθήκες, να μην μπορεί να βρει δουλειά, ακόμη και να ζει πλάι σε κάποιον που βιώνει τα παραπάνω, μπορεί να αντιληφθεί τα χώρο της εργασίας (Niles & Harris-Bowlsbay, 2009). ιδιαίτερα αρνητικά συναισθήματα που προκαλούνται από αρνητικές καταστάσεις στο ύμφωνα με τον Herr (1989), υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και δυσφορίας στην εργασία σχετίζονται άμεσα με υψηλά επίπεδα ψυχολογικού και σωματικού στρες. Επίσης, υψηλά επίπεδα ανεργίας έχουν συσχετιστεί με αυξημένα επίπεδα εθισμού σε ουσίες, διαπροσωπικής βίας, αυτοκτονιών, παραβατικής συμπεριφοράς και ψυχικών παθήσεων (Herr et al., 2004, Kalton, 2001). Είναι βέβαιο ότι οι δυσχέρειες στο χώρο της εργασίας μπορεί να αποβούν δραματικές ή και τραγικές για τη ζωή των ατόμων. Δεδομένου του κυρίαρχου και καθοριστικού ρόλου που ενέχει η εργασία στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, όπως και των ραγδαίων αλλαγών στο διεθνές κοινωνικοοικονομικό στερέωμα, γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτός ο χρήσιμος ρόλος της συμβουλευτικής ανάπτυξης σταδιοδρομίας, τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και Τ συνολικά, σε επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής κάθε κράτους ή ομοσπονδίας κρατών. Οι ραγδαίες αλλαγές σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο συνέβαλαν στην ανάγκη δημιουργίας ενός ανταποκρίνεται νέου στις νέες πλαισίου συμβουλευτικής μεταβαλλόμενες σταδιοδρομίας, απαιτήσεις. Οι που αλλαγές να αυτές τροφοδοτούνται από την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, μεταβολές στην τεχνολογία και την πληροφορική, όπως και αξιοσημείωτες δημογραφικές μεταβολές. (HomerDixon, 2000). Ο βαθμός των αλλαγών αυτών είναι τέτοιου βεληνεκούς που αναγκάζει τα άτομα να προχωρήσουν σε κριτική αναθεώρηση βασικών σταθερών και κατά συνέπεια έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ανάπτυξη συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. υτό Π το χαοτικό περιβάλλον άλλαξε δραματικά τη φύση της εργασιακής ζωής και πολλοί ερευνητές έχουν καταγράψει τις αλλαγές αυτές (Amundson, Jang, &To, 2004; Feller, 2003; Herr, 1999). Οι αλλαγές αυτές συνοψίζονται στα εξής (Amundson, 2005): Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννα. Τσιαπαρίκου ~2~

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Norman E. Amundson University of British Columbia JoAnn Harris-Bowlsbey Kuder, Inc. Spencer G. Niles Pennsylvania State University Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη»

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Διπλωματική εργασία «Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Νικολαΐδου Ασπασία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Νικολαΐδου Ασπασία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό IKANOΠOIHΣH EPΓAZOMENΩN KAI AΠOΔOΣH EPΓAΣIAΣ Των: Νομικού Αργεντίνης, Ρώιμπα Βασιλικής, Μήταλα Θεόδωρου* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ερευνητική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Γιώργος Τσιώλης. Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση ΜΕΛΕΤΕΣ

Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Γιώργος Τσιώλης. Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ Γιώργος Τσιώλης Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση 23 ΜΕΛΕΤΕΣ Ο Γιώργος Τσιώλης είναι λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα