ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ"

Transcript

1 ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α. Σηε ζπγθεθξηκέλε νκηιία ν Γ. Σθαιθέαο αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκό επηζηήκεο θαη αλζξσπηζκνύ. Αξρηθώο, αθνύ νξίδεη ηελ επηζηήκε σο δηαξθή πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο ηεο γλώζεο θαη αθνύ παξαζέηεη ηελ άπνςε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζόθσλ αλαθνξηθά κε ηελ αμία ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζεκεηώλεη ηε ζρέζε ηεο κε ην πλεπκαηηθό θαη εζηθό θιίκα ηεο επνρήο. Σηε ζπλέρεηα, επηζεκαίλεη ηελ έμαξζε ηνπ πιηζηηθνύ ραξαθηήξα ηεο επνρήο, σο απόξξνηα ηεο επηζηεκνληθήο έθξεμεο, ηελ νπνία θαη ζεσξεί ππεύζπλε γηα ηε βαζύηεξε ζύγρπζε ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο. Η εμεηδίθεπζε, δειαδή, έρεη απνκαθξύλεη ηνλ εξγαδόκελν από ην παξαγόκελν έξγν, θαζηζηώληαο ηνλ άβνπιν νλ θαη, ζε επίπεδν δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, ηνλ έρεη απνμελώζεη, ζπκβάιινληαο ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή αιινηξίσζή ηνπ. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε, όπσο επηζεκαίλεη, πιήηηεη ζνβαξά ηνλ αλζξσπηζκό, αδξαλνπνηεί ηελ θξίζε θαη απαλζξσπνπνηεί ηνλ επηζηήκνλα. Καηαιήγεη όηη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εζηθνπνίεζε ηεο επηζηήκεο, κε ζεκείν αλαθνξάο ηεο ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. (Λέμεηο: 137) Β1. Η επηζηήκε ζηε ζύγρξνλε επνρή βξίζθεηαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, απνηεινύλ ν ηερλνθξαηηζκόο θαη ε θαζνιηθή εμεηδίθεπζε ηόζν ζε πλεπκαηηθό όζν θαη ζ εξγαζηαθό ηνκέα. Παξά ην γεγνλόο, όκσο, ηεο αλόδνπ ηνπ πνιηηηζκηθνύ επηπέδνπ ηεο, εληνύηνηο ζεκεηώλεηαη ε βίαηε πξνζήισζε ζηνλ πιηζηηθό επδαηκνληζκό θαη ηνλ αηνκηθηζκό, κε γλώκνλα ηελ αλεζηθόηεηα. Αληίζηνηρα, ινηπόλ, ε επηζηήκε από ηε κηα πιεπξά απνζεώλεη ηνλ άλζξσπν πξνζθέξνληάο ηνπ ηερλνινγηθή δύλακε θαη από ηελ άιιε ζηξέθεη ηα επηηεύγκαηά ηεο ελαληίνλ ηνπ, ζηνρεύνληαο ζην θέξδνο, κε απνηέιεζκα ηελ απνζηαζηνπνίεζή ηεο από ηνλ θνηλσληθό ηεο ξόιν. (Λέμεηο 98) Β2. Οη ηξόπνη πεηζνύο ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ είλαη ε Δπίθιεζε ζηε Λνγηθή θαη ε Δπίθιεζε ζηελ Απζεληία.

2 α) Δπίθιεζε ζηε Λνγηθή: «Ο πιηζηηθόο επδαηκνληζκόο.. σο Αλζξώπνπ». Μέζα Πεηζνύο: i. Τεθκήξηα: Αιήζεηεο : «Αμηνζαύκαζηα..ξαγδαίσο» ii. Δπηρείξεκα: «Ο πιηζηηθόο επδαηκνληζκόο πνπ θπξηαξρεί ζηα πξνεγκέλα νηθνλνκηθώο θξάηε[ ] δελ αθήλεη σο Αλζξώπνπ. β) Δπίθιεζε ζηελ Απζεληία «ν άλζξσπνο βνπβαίλεηαη πξνο ηα έμσ». Μέζα: Απνθζεγκαηηθή δηαηύπσζε ηνπ Θενδσξαθόπνπινπ. Β3. Η δνκή ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ είλαη ε αθόινπζε: Θεκαηηθή πεξίνδνο: «Ωο ηειηθόο ζθνπόο. ππεξεηείηαη ν Άλζξσπνο». Λεπηνκέξεηεο Σρόιηα: «Γηόηη κόλν κε ηνλ απόιπην...αλαληηθαηάζηαηνο, ν Άλζξσπνο». Καηαθιείδα: «Καη όπσο πνιύ εύζηνρα. ν ηειηθόο ζθνπόο». Η παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη κε αηηηνιόγεζε (Γηόηη κόλν κε ηνλ απόιπην ζεβαζκό ). Β4. Η ζπιινγηζηηθή πνξεία ηεο ηέηαξηεο παξαγξάθνπ είλαη παξαγσγηθή, δηόηη μεθηλά από θάηη γεληθό (Ο κεραλνπνηεκέλνο.από ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ) θαη θαηαιήγεη ζε εηδηθέο- ζπγθεθξηκέλεο δηαπηζηώζεηο (Η ζύγρπζε πξαγκαηηθώλ ζύγρξνλνπ πιηζηηθνύ πνιηηηζκνύ). Β5. Δλδεηθηηθά ζπλώλπκα ησλ παξαθάησ ιέμεσλ είλαη: αέλανο: ζπλερήο νμπδεξθή: δηνξαηηθή αδξάλεηα: ζηαζηκόηεηα εγείξεη: αθππλίδεη ηηζαζεπζεί: ραιηλαγσγεζεί Δλδεηθηηθά αληώλπκα ησλ παξαθάησ ιέμεσλ είλαη: αέλανο: παξνδηθόο νμπδεξθή: επηδεξκηθή αδξάλεηα: θίλεζε εγείξεη: παζεηηθνπνηεί

3 ηηζαζεπζεί: απειεπζεξσζεί Γ.Παραγωγή Λόγοσ Δπικοινωνιακό πλαίσιο Ομιλία: Σην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ Ύυος: Σνβαξό θαη ζε θάπνηα ζεκεία νηθείν. Γλώσσα: Αλαθνξηθή ιεηηνπξγία Ρηματικά πρόσωπα:γ εληθό, γ πιεζπληηθό, α πιεζπληηθό Αμηόηηκε θύξηε επηζηήκνλα θαη θίινη ζπκκαζεηέο, Λακβάλνληαο αθνξκή από ηελ επίζθεςε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο, θιήζεθα λα εθθξάζσ ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο αλαθνξηθά κε ηελ επηζηήκε θαη ην ξόιν ηεο. ΠΡΟΛΟΓΟ Δίλαη δεδνκέλν πσο ν ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο απνηειεί επηζηέγαζκα ηεο εξεπλεηηθήο δηάζεζεο ηνπ αλζξώπνπ, πνπ ηνλ πξνήγαγε κέζσ ηεο εμέιημεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο. Τε ζηηγκή, όκσο, πνπ νη ζεηηθέο παξάκεηξνη θαη ε ζπκβνιή ηεο επηζηήκεο είλαη εκθαλείο, όπσο όινη γλσξίδνπκε, δηαπηζηώλεηαη αλνξζνινγηθόο ηξόπνο εξκελείαο ηεο από ηελ πιεπξά ηνπ επηζηήκνλα θαη ρξήζεο ηεο από ηε κεξηά ηνπ αλζξώπνπ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ο επηζηήκνλαο, θαζώο απνηειεί ηνλ νκθάιην ιώξν ησλ επηζηεκνληθώλ επηηεπγκάησλ κε ην θνηλό ηνπ, απαηηείηαη λα έρεη ζπλαίζζεζε ηεο επζύλεο θαη ηνπ ξόινπ πνπ δηαδξακαηίδεη απέλαληη ζηνπο αλζξώπνπο θαη ηελ θνηλσλία ηνπ. Η επηζηεκνληθή ηδηόηεηα κεγηζηνπνηεί, κάιηζηα, ηηο επζύλεο ηνπ απέλαληη ζηελ νηθνπκέλε. ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΩΣΟ Ο επηζηήκνλαο, ζπλεηδεηνπνηώληαο ην ξόιν θαη ην ρξένο ηνπ απέλαληη ζηελ θνηλσλία, νθείιεη :

4 - Να ζέβεηαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ηδηόηεηα θαη λα ειέγρεη ηηο πξάμεηο ηνπ, όπσο θάζε άηνκν πνπ αλαπηύζζεη δξάζε ζηνλ θνηλσληθό ρώξν, αθνύ νη ελέξγεηέο ηνπ απνδίδνληαη ζηελ θνηλσλία θαη ηε δηακνξθώλνπλ. Η επηζηεκνληθή γλώζε, εμάιινπ, έρεη θαη εζηθό πεξηερόκελν. - Να απνζηαζηνπνηείηαη από νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα, λα απηνλνκείηαη από πξνγξάκκαηα ζηξαηησηηθά, ππξεληθώλ δνθηκώλ θαη εμνπιηζκώλ πνπ εμππεξεηνύλ ηηο επηδηώμεηο ησλ ηζπλόλησλ ηνπ πινύηνπ θαη ηεο εμνπζίαο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ θηινδνμίεο. Να κε κεηαηξέπεη ηελ επηζηήκε ζε απηνζθνπό, αιιά ζε ζεξαπαηλίδα ησλ αλζξώπηλσλ αλαγθώλ. Να θαηαγγέιιεη ηα ζρέδηα θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο ζηξαηηθνπνίεζεο ηεο επηζηήκεο. -Να γλσζηνπνηεί πάληα ηα επηηεύγκαηά ηνπ ζην θνηλό θαη λα επηθνηλσλεί καδί ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αθνύεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ, απνθεύγνληαο ην δνγκαηηζκό θαη ηε κνλνιηζηθόηεηα πνπ ηνπ πξνζδίδεη ν εγθιεηζκόο θαη ε απνκόλσζή ηνπ ζηνπο ζηεγαλνύο ρώξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Καζνξηζηηθό ξόιν ζηελ νξζή αμηνπνίεζε ηεο επηζηήκεο, ώζηε λα επηιύζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο αλζξσπόηεηαο θαηέρεη ε παηδεία. Σπγθεθξηκέλα: - Μηα θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλζξώπηλε πξόνδν εμέιημε ζπλεπάγεηαη κηα πνιύπιεπξε κόξθσζε ηνπ επηζηήκνλα θαζνξηζηηθή γηα ην πώο ελλνεί θαη θαηαλνεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέζα από ην έξγν ηνπ ζηελ θνηλσληθή δσή. Γηα λα κπνξέζεη λ αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο ρξεηάδεηαη λα έρεη επίγλσζε ηεο ελόηεηαο ηεο γλώζεο, επίγλσζε ηεο πνιπκνξθίαο ηεο. Οη κεγάιεο επηζηεκνληθέο αλαθαιύςεηο έρνπλ γίλεη από αλζξώπνπο κε επξείο νξίδνληεο ζθέςεο, πινύην γλώζεσλ θαη ελδηαθεξόλησλ. - Καιιηέξγεηα ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο, ε νπνία ζα πξνβάιιεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο ηνπ αλζξώπνπ κέζα ζηνλ εηδηθό θαη όρη ηνπ εηδηθνύ κέζα ζηνλ άλζξσπν, ώζηε λα κελ θαζίζηαηαη «δηαβαζκέλν αλδξάπνδν», βνιηθό θαη ππάθνπν ζε θάζε ινγήο αληηαλζξσπηζηηθέο επηδηώμεηο, αιιά λα ζπλδέεη ηα όζα γλσξίδεη κε ην θνηλσληθό, ζπιινγηθό όθεινο. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ε επηζηήκε δελ είλαη επίηεπγκα, πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζηνπο απνζηεηξσκέλνπο ρώξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δίλαη πξνζθνξά ζηνλ άλζξσπν θαη πξννπηηθή, πνπ ηείλεη λα εμππεξεηήζεη ηελ ειεπζεξία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αμηνπξέπεηα.

5 ΔΠΗΛΟΓΟ Δπηινγηθά, είκαζηε ζε ζέζε λα δηαπηζηώζνπκε ηηο θαηαιπηηθέο επηδξάζεηο πνπ ελέρεη ε εζηθή ζηάζε ηνπ επηζηήκνλα απέλαληη ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο επνρήο ηνπ. Σθνπόο, ινηπόλ, δελ είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ε επηζηεκνληθή ηνπ θαηαμίσζε, αιιά θαη ε ππεύζπλε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηα πνιηηηθά δεηνύκελα ηεο επνρήο ηνπ. Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΝΔΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ Ηωάννοσ Ζλίας Κούρτζα Μαριέττα αραντάρης Γιάννης

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Δνδεικηικέρ απανηήζειρ Α1. Γλαύκων: Έπεηηα (κα πώο), είπε, ζα αδηθήζνπκε απηνύο θαη ζα ηνπο θάλνπκε λα δνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)* i ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ»

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Δπραξηζηώ γηα ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε λα ζπκπεξηιεθζώ ζηνπο εηζεγεηέο ηεο ζεκεξηλήο ζύλαμεο. Κιήζεθα όρη ωο ν εηδηθόο -ππάξρνπλ εηδηθόηεξνη από κέλααιιά ωο ηζηνξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο

Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο πιινγή, νξγάλσζε πιηθνύ θαη παξνπζίαζε: Υαξά Μαθξπγηάλλε, Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ πλεξγάζηεθαλ: Λνύθαο Πεξηθιένπο, Εθπαηδεπηηθόο ΕΔΕ θαη άιια κέιε Ελδνηκεκαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα