Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ"

Transcript

1 Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

2 Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης Τα στοιχεία αυτά έχουν προκύψει από τις καθημερινές συναλλαγές της επιχείρησης και μπορούν να βοηθήσουν οποιοδήποτε χρήστη λογιστικών καταστάσεων εσωτερικού ή εξωτερικού προκειμένου να λάβει μια απόφαση

3 Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης των οικονομικών οργανισμών. Γίνεται μέσα από την εκτίμηση της περιουσίας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης και της ανάλυσης μεγεθών που σχετίζονται με την αποδοτικότητα, ρευστότητα και φερεγγυότητα

4 Ποιοι ενδιαφέρονται για την χρηματοοικονομική ανάλυση Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Οι ασκούντες διοίκηση Οι δανειστές Οι υποψήφιοι μελλοντικοί επενδυτές Οι κρατικές αρχές Τα επιμελητήρια Οι συνδικαλιστικές ενώσεις

5 Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Διακρίνεται σε 2 κατηγορίες Ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο αναλυτής Ανάλογα με τα στάδια που διενεργείται η ανάλυση

6 Ανάλυση ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο αναλυτής Η εσωτερική ανάλυση πραγματοποιείται από αναλυτές που έχουν άμεση σχέση με τον οικονομικό οργανισμό και επομένως έχουν άμεση πρόσβαση στα βιβλία και τα στοιχεία που τηρεί ο οικονομικός οργανισμός Η εξωτερική ανάλυση πραγματοποιείται από αναλυτές που δεν έχουν άμεση σχέση με τον οικονομικό οργανισμό

7 Προβλήματα εξωτερικών αναλυτών Τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουν προκειμένου να διεξάγουν την ανάλυση τους στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που δημοσιεύονται Για το λόγο αυτό ο εξωτερικός αναλυτής έχει περιορισμένη πληροφόρηση που μπορεί να τον οδηγήσουν σε μεγαλύτερη δυσκολία να διατυπώσει και να τεκμηριώσει ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία του υπό εξέταση οικονομικού οργανισμού Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο εξωτερικός αναλυτής είναι «οι λαθροχειρίες των ισολογισμών και οι αδυναμίες των ελεγκτών» να τις αντιμετωπίσουν (Γαγάνης και Ζοπουνίδης, 2008)

8 Ανάλυση ανάλογα με τα στάδια που διενεργείται η ανάλυση Η τυπική ανάλυση αποτελεί το προπαρασκευαστικό στάδιο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Στο στάδιο αυτό ελέγχεται η διάρθρωση των λογιστικών καταστάσεων και πραγματοποιούνται οι ανάλογες μετατροπές (π.χ. μετατροπή σε ποσοστά, στρογγυλοποιήσεις κ.α.). Η ουσιαστική ανάλυση αφορά τη γνώση των ιδιαίτερων κάθε φορά χαρακτηριστικών του κλάδου που ανήκει ο οικονομικός οργανισμός. Εξαρτάται από την τυπική ανάλυση και προσδιορίζει τα κριτήρια ή αριθμοδείκτες που πρέπει σύμφωνα με το σκοπό της ανάλυσής μας να πραγματοποιήσουμε

9 Αριθμοδείκτες Είναι ένας αριθμός που εκφράζεται σε όρους δύο ή περισσοτέρων αριθμών Αποτελούνται από κλάσματα του οποίου οι όροι αντιστοιχούν σε διάφορους λογαριασμούς που αποτελούν πρωτογενή δεδομένα ή επεξεργασμένα δεδομένα Μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την πορεία ενός οργανισμού απαιτείται πάντοτε η σύγκριση με ένα σημείο αναφοράς Ως σημείο αναφοράς μπορεί να ορισθεί η τιμή ενός αριθμοδείκτη στον κλάδο δραστηριοποίησης του οικονομικού οργανισμού ή η τιμή που λαμβάνει ένας άλλος ανταγωνιστικός οικονομικός οργανισμός ή ο ηγέτης του κλάδου

10 Μειονεκτήματα αριθμοδεικτών Οι αριθμοδείκτες παρόλο που μας πληροφορούν για την πορεία ενός οικονομικού οργανισμού δεν μας παρέχουν πληροφορίες ούτε μας δίνουν απαντήσεις για τους λόγους που συνέβη ένα γεγονός αλλά ούτε μας δίνουν λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε Οι αριθμοδείκτες μας δείχνουν την τάση ή την πορεία ενός οργανισμού αλλά ο χρηματοοικονομικός αναλυτής είναι αυτός που θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αυτά με στόχο τη χάραξη της μελλοντικής πορείας ενός οργανισμού ώστε να βελτιώσει την οικονομική θέση του

11 Μελέτες με Αριθμοδείκτες Ο Courtis (1978) προσπάθησε να καταγράψει τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που είχαν χρησιμοποιηθεί ως μεταβλητές σε διάφορες μελέτες, με στόχο την πρόβλεψη της μελλοντικής κατάσταση των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας καταγράφηκαν 79 αριθμοδείκτες από μια πλειάδα μελετών οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες σε αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, αριθμοδείκτες φερεγγυότητας και αριθμοδείκτες διαχείρισης

12 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Παρουσιάζουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης (απόδοση ιδίων και ξένων κεφαλαίων), τη δυναμικότητα των κερδών και την ικανότητα της διοίκησής της, όπως αυτή εμφανίζεται από τις αποδόσεις που αποφέρουν οι πωλήσεις και οι επενδύσεις. Η κατηγορία αυτή χωρίζεται σε τρείς βασικές υποκατηγορίες: στην απόδοση επενδύσεων, στο περιθώριο κέρδους και στην ανακύκλωση του κεφαλαίου.

13 Απόδοση Επενδύσεων

14 Χρηματοοικονομική Αποδοτικότητα ( Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους / Ίδια Κεφάλαια) Δείχνει κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος. Υψηλή τιμή του αριθμοδείκτη σημαίνει πως η επιχείρηση ευημερεί, κάτι που μπορεί να οφείλεται στην επιτυχημένη διοίκησή της, στις ευνοϊκές για αυτήν οικονομικές συνθήκες και στην εύστοχη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της. Χαμηλή τιμή, αντίστοιχα σημαίνει πως η επιχείρηση δεν είναι αποτελεσματική, εξαιτίας λανθασμένων επιλογών της διοίκησης, αρνητικού κλίματος στο γενικότερο μακρο-οικονομικό περιβάλλον, κ.α. Σύμφωνα με διεθνές νόρμες τιμές του αριθμοδείκτη αυτού μεγαλύτερες από εικοσιπέντε τοις εκατό είναι ικανοποιητικές, μεταξύ μηδέν και εικοσιπέντε τοις εκατό είναι μέτριες και μικρότερες του μηδενός μη ικανοποιητικές

15 Βιομηχανική Αποδοτικότητα ( Κέρδη πριν από Τόκους φόρους / Σύνολο Ενεργητικού) Μετράει τη γονιμότητα του συνολικού κεφαλαίου του οικονομικού οργανισμού, δηλαδή πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιούνται τα συνολικά κεφάλαια του. Σύμφωνα με διεθνές νόρμες τιμές του αριθμοδείκτη αυτού μεγαλύτερες από είκοσι τοις εκατό είναι ικανοποιητικές, μεταξύ πέντε και είκοσι τοις εκατό είναι μέτριες και μικρότερες του πέντε τοις εκατό μη ικανοποιητικές

16 Περιθώριο κέρδους

17 Μικτό Περιθώριο Κέρδους (Πωλήσεις Κόστος Πωλήσεων / Πωλήσεις) Δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα ενός οικονομικού οργανισμού καθώς και την πολιτική τιμών του. Όσο υψηλότερες τιμές λαμβάνει ο αριθμοδείκτης αυτός τόσο καλύτερο, ώστε να επιτρέπει στον οργανισμό να καλύπτει τα έξοδά του και να παρουσιάζει και ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος.

18 Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (Κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις) Παρουσιάζει το κέρδος από τις λειτουργικές δραστηριότητες ενός οικονομικού οργανισμού. Δείχνει δηλαδή το ποσοστό κέρδους που μένει στον οργανισμό μετά την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. Μεγαλύτερες τιμές του δείκτη αυτού σημαίνει επικερδή επιχείρηση

19 Ανακύκλωση κεφαλαίου

20 Οι αριθμοδείκτες της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουν το βαθμό χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις πωλήσεις. Υψηλές τιμές των αριθμοδεικτών αυτών σημαίνει ότι ο οικονομικός οργανισμός χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιήσει πωλήσεις.

21 Δείκτης Κυκλοφορίας Ενεργητικού ( Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού) Δείκτης Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων ( Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια) Δείκτης Κυκλοφορίας Υποχρεώσεων ( Πωλήσεις / Υποχρεώσεις)

22 Δείκτες Φερεγγυότητας

23 Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι αριθμοδείκτες που εκτιμούν κατά πόσο βραχυχρόνια και μακροχρόνια ένας οικονομικός οργανισμός είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, τη ρευστότητα και το βαθμό που μπορεί να δανειοδοτηθεί με ξένα κεφάλαια. Η κατηγορία αυτή διακρίνεται σε δύο βασικές υποκατηγορίες που αναφέρονται στη ρευστότητα και στη διάρθρωση της δομής των κεφαλαίων. Οι δείκτες ρευστότητας αναφέρονται στην ικανότητα του οργανισμού να εκπληρώνει έγκαιρα τις λήγουσες υποχρεώσεις του.

24 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) Δείχνει το μέτρο ρευστότητας της επιχείρησης, καθώς και το περιθώριο ασφαλείας που διατηρεί η διοίκησή της για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κινήσεως. Σύμφωνα με διεθνές νόρμες τιμές του αριθμοδείκτη αυτού μεγαλύτερες από δύο είναι πολύ καλή, μεταξύ ένα και μισό και δύο είναι καλή, μεταξύ ένα και ένα και μισό και ένα είναι μέτρια και κάτω του ένα μη ικανοποιητική

25 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) Ο αριθμοδείκτης άμεσης ή ειδικής ή πραγματικής ρευστότητας εξετάζει κατά πόσο τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενός οικονομικού οργανισμού είναι σε θέση να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις του οργανισμού. Σύμφωνα με διεθνές νόρμες τιμές του αριθμοδείκτη αυτού μεγαλύτερες από 1,2 είναι πολύ καλή μεταξύ 1 και 1,2 είναι καλή, μεταξύ 0,8 και 1 είναι μέτρια, ενώ μεταξύ 0,5 και 0,8 είναι μη ικανοποιητική (0,5 κάτω αποδεκτό όριο).

26 Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίων

27 Δείκτης Οικονομικής Ανεξαρτησίας (Ίδια Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια) Ο αριθμοδείκτης αυτός παρουσιάζει το ποσοστό εισφοράς των φορέων του οικονομικού οργανισμού. Η διαφορά της τιμής που λαμβάνει ο αριθμοδείκτης αυτός από το εκατό αποτελεί τη συνεισφορά του ξένου κεφαλαίου στο συνολικό κεφάλαιο του οργανισμού. Χαμηλές τιμές του δείκτη αυτού εγκυμονεί κινδύνους για τον οργανισμό, ενώ επηρεάζει και τη ρευστότητα του

28 Δείκτης Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου ( Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια) Ο αριθμοδείκτης αυτός παρουσιάζει το ποσοστό συνεισφοράς των τρίτων στην συνολική περιουσία του οργανισμού. Όσο χαμηλότερες τιμές λαμβάνει ο δείκτης αυτός τόσο υψηλότερη ασφάλεια απολαμβάνουν οι πιστωτές. Ωστόσο, ιδιαίτερα χαμηλές τιμές δεν αποτελούν εχέγγυα σωστής διαχείρισης του οργανισμού ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης του. Για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά όπως ο τομέας δραστηριοποίησης του οργανισμού

29 Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης (Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια) Τιμές του δείκτη αυτού άνω της μονάδας σημαίνει ότι η συνεισφορά των φορέων του οργανισμού είναι μεγαλύτερη από την συνεισφορά των πιστωτών. Επίσης, ο δείκτης αυτός μας δείχνει σε τι ποσοστό τα ίδια κεφάλαια είναι σε θέση να καλύψουν μιας μονάδας ξένων κεφαλαίων

30 Δείκτης Συνολικής Ικανότητας Δανεισμού (Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού) Ο αριθμοδείκτης αυτός παρουσιάζει το βαθμό κάλυψης των συνολικών υποχρεώσεων, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες υποχρεώσεις, του οικονομικού οργανισμού από την συνολική περιουσία του. Σύμφωνα με διεθνές νόρμες τιμές του αριθμοδείκτη αυτού μεγαλύτερες από 66,7% είναι ικανοποιητικές, μεταξύ 66.7% και 80% είναι μέτριες και άνω του 80% σημαίνει υπερχρέωσή του

31 Δείκτες επίδοσης της διαχείρισης

32 Οι δείκτες αυτοί προσδιορίζουν τη διαχείριση και τη δομή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, την πιστωτική πολιτική και τις απαιτήσεις του οργανισμού, τη διαχείριση των αποθεμάτων, τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών εξόδων της επιχείρησης.

33 Δείκτης Κυκλοφορίας Αποθεμάτων (Κόστος Πωλήσεων / Μέσο Επίπεδο Αποθεμάτων) Ο αριθμοδείκτης κυκλοφορίας αποθεμάτων αποδεικνύει πόσες φορές μέσα στη διάρκεια μιας οικονομικής χρήσης τα μέσα αποθέματα ανανεώθηκαν. Για τον προσδιορισμό του μέσου επιπέδου αποθεμάτων αρκεί να αθροίσουμε το αρχικό με το τελικό απόθεμα και να το διαιρέσουμε διά δύο. Υψηλότερες τιμές του δείκτη αυτού σημαίνει αποτελεσματικότερη διοίκηση, διότι ο οικονομικός οργανισμός δεσμεύει για μικρό χρονικό διάστημα κεφάλαια και επομένως αυξάνει την αξία αυτών μέσα από την επιτάχυνση του κύκλου του κεφαλαίου (χρήμα-επένδυσηρευστοποίηση-χρήμα). Επίσης, χαμηλές τιμές του δείκτη αυτού ίσως να κρύβει υπεραποθεματοποίηση η οποία μπορεί να εγκυμονεί διαφόρων ειδών κινδύνους όπως απαξίωση αποθεμάτων, φθορές, φύρες, κλοπές, αυξημένα έξοδα φύλαξης, συντήρησης, ασφάλισης, κ.α.

34 Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων (Αποθέματα / Κόστος Πωλήσεων) *365 Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων απεικονίζει κατά μέσο όρο κάθε πόσες μέρες ανανεώνονται τα αποθέματα μέσα στη χρήση. Για της τιμές του δείκτη αυτού ισχύουν ότι αναφέρθηκε και παραπάνω για τον αριθμοδείκτη κυκλοφορίας των αποθεμάτων

35 Μέση Περίοδος Είσπραξης των Απαιτήσεων (Απαιτήσεις / Ετήσιες Πιστωτικές Πωλήσεις) *365 Ο αριθμοδείκτης παρουσιάζει κατά μέσο όρο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί μια απαίτηση από τον οικονομικό οργανισμό σε τρίτο πρόσωπο και την ημερομηνία είσπραξης της. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει στην ουσία την πιστωτική πολιτική του οργανισμού προς τους πελάτες του. Όσο μικρότερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης αυτός τόσο καλύτερο για τον οργανισμό. Μικρή τιμή σημαίνει ότι ο οργανισμός αυξάνει τη ρευστότητα του προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις του και να μειώσει το κόστος του χρήματος που έχει δεσμεύσει και για το οποίο είτε πληρώνει κάποιο τόκο, είτε θα μπορούσε να το τοποθετήσει σε άλλες μορφές επένδυσης προς όφελος του οικονομικού οργανισμού. Ο παραπάνω δείκτης θα πρέπει βέβαια εκτός από την εξέταση του διαχρονικά μέσα στον οργανισμό προκειμένου να καταγραφεί η μεταβολή της πιστωτικής πολιτικής του οργανισμού ή της επιχειρησιακής σύγκρισης του να εξετάζεται πάντα σε σχέση και με τον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (που παρουσιάζεται παρακάτω) προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις όπως η χρηματοοικονομική αποτυχία

36 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Αγορές με Πίστωση / Μέσο Ύψος Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) Μέση Διάρκεια Παραμονής Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Μέσο Ύψος Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων / Αγορές) *365

37 Οι παραπάνω δείκτες παρουσιάζουν τις υποχρεώσεις που έχει ο οικονομικός οργανισμός στη διάρκεια μιας οικονομικής χρήσης σε σχέση με τις αγορές που πραγματοποιεί. Είτε μέσα από το ρυθμό ανανέωσης των πιστώσεων του οργανισμού, είτε από τον αριθμό των ημερών που οι υποχρεώσεις του οργανισμού μένουν απλήρωτες. Το μειονέκτημα του δείκτη κυκλοφοριακή ταχύτητα εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι ότι οι αγορές με πίστωση δεν δημοσιοποιούνται

38 Δείκτης Σημασίας Χρηματοοικονομικών Εξόδων (Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Πωλήσεις) Δείκτης Σημασίας Γενικών και Διοικητικών Εξόδων ( Γενικά και Διοικητικά Έξοδα / Πωλήσεις) Δείκτης Σημασίας Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης ( Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης / Πωλήσεις)

39 Τα έξοδα που πραγματοποιούνται σε ένα οικονομικό οργανισμό εξαρτώνται και από το σύνολο των πωλήσεων. Οι παραπάνω αριθμοδείκτες παρουσιάζουν την σημασία των διαφορετικών κατηγοριών εξόδων σε σχέση με το ποσοστό των πωλήσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφλησή τους. Όσο μεγαλύτερη τιμή του δείκτη αυτού σημαίνει μεγαλύτερο βάρος για τον οικονομικό οργανισμό σε κάλυψη των εξόδων και επομένως συμπίεση των καθαρών κερδών χρήσης

40 Δείκτης Παγιοποίησης της Περιουσίας ( Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού) Η περιουσιακή δομή διαφέρει από κλάδο σε κλάδο. Ωστόσο, και μέσα στον ίδιο κλάδο παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις σύμφωνα με το επίπεδο τεχνολογικής και καινοτομικής διαφοροποίησης αυτών. Κατά βάση οι βιομηχανικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται ως εντάσεως πάγιας περιουσίας. Οι εμπορικές επιχειρήσεις ως εντάσεως κυκλοφοριακής περιουσίας, ενώ οι μικτές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μια ισοκατανομή κατά μέσο όρο μεταξύ των παγίων και των κυκλοφοριακών στοιχείων

41 Συμπεράσματα Υποχρεώσεις / Κεφάλαιο Κίνησης Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Κεφάλαιο Κίνησης Οι τιμές των δύο αριθμοδεικτών αντικατοπτρίζουν το μέρος των διαρκών κεφαλαίων που προορίζεται για τη χρηματοδότηση του κύκλου εκμετάλλευσης της επιχείρησης.

42 Κεφάλαιο Κίνησης (Κ.Κ) Το κεφάλαιο κίνησης δείχνει το μέρος των διαρκών κεφαλαίων (Ίδια Κεφάλαια και Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις) σε σχέση με το καθαρό πάγιο ενεργητικό. Για τον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης υπάρχουν δύο τρόποι: -Κ.Κ = Ίδια Κεφάλαια + Μακρ.Υποχρεώσεις Καθαρό Πάγιο Ενεργητικό -Κ.Κ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχ. Υποχρεώσεις

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα