ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α."

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση, µεταβίβαση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την έκδοση αποφάσεων εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α 129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Για το σκοπό του παρόντος Κανονισµού ισχύουν οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 του ν. 3468/ Ειδικότερα, για την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού, οι όροι που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις του έχουν την ακόλουθη έννοια: α) «Νόµος», ο ν. 3468/2006 β) «Ρ.Α.Ε.», η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας γ) «Άδεια», η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. δ) «Οδηγός Αξιολόγησης», η απόφαση της Ρ.Α.Ε. µε την οποία καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κανονισµού Αδειών σχετικά µε τη µέθοδο και τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόµενων αιτήσεων για χορήγηση Άδειας µε σκοπό την διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης και αντικειµενικής αντιµετώπισης όλων των έργων. ε) «Αίτηση εξαίρεσης», η αίτηση για εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης Άδειας παραγωγής. στ) «Απόφαση εξαίρεσης», η απόφαση της Ρ.Α.Ε. για εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης Άδειας. ζ) «Κύκλος υποβολής αιτήσεων», ο περιοδικός χρόνος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση Άδειας. η) «Ανταποδοτικό τέλος», το τέλος που καταβάλλεται υπέρ της Ρ.Α.Ε. κατά τη χορήγηση, τη την τροποποίηση την επέκταση ή τη µεταβίβαση Άδειας καθώς και την έκδοση απόφασης 1

2 εξαίρεσης για την άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα της ενέργειας και καθορίζεται µε την υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Β/ΦΙ/οικ.591/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 43), όπως κάθε φορά ισχύει. θ) «Βεβαίωση περί µη τροποποίησης», η απόφαση της Ρ.Α.Ε. µε την οποία διαπιστώνεται η µεταβολή στοιχείων της Άδειας για την οποία δεν απαιτείται η διαδικασία τροποποίησης που προβλέπεται στα άρθρα 16 έως 18. ι) «περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο», οι περιοχές στις οποίες διαπιστώνεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε. περιορισµένη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 3 Υποβολή Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής 1. ικαίωµα υποβολής αίτησης για χορήγηση Άδειας, έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων που εδρεύουν σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η αίτηση υποβάλλεται από υπό σύσταση εταιρεία ή κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, οι αιτούντες αποκτούν νοµική προσωπικότητα πριν την έκδοση της γνώµης της Ρ.Α.Ε. για τη χορήγηση της Άδειας. Στο συνιστώµενο νοµικό πρόσωπο η εταιρική ή η µετοχική συµµετοχή των µελών του συµπίπτει µε τη συµµετοχή των αυτών προσώπων στην υπό ίδρυση εταιρεία, κοινοπραξία ή ένωση προσώπων που υπέβαλε την αίτηση. 2. Aιτήσεις για χορήγηση Άδειας υποβάλλονται στη Ρ.Α.Ε. κάθε δύο µήνες από την πρώτη έως και τη δέκατη ηµέρα του πρώτου µήνα κάθε διµήνου (κύκλος υποβολής αιτήσεων). Ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων αρχίζει από το δεύτερο µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους. 3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 και συνοδεύονται από τα έγγραφα και τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτηµα αυτό, καθώς και από την απόδειξη καταβολής του προβλεπόµενου ανταποδοτικού τέλους. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεν γίνονται δεκτά νέα στοιχεία που αφορούν τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. 4. Με την αίτηση υποβάλλεται στη Ρ.Α.Ε. φάκελος Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε) σε δύο αντίγραφα. Αν ο αιτών προσκοµίζει γνωµοδοτήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Νόµου, οι γνωµοδοτήσεις αυτές περιλαµβάνονται στο φάκελο της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) και υποβάλλονται σε ένα επιπλέον αντίγραφο στη Ρ.Α.Ε. 5. Αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών της εγγράφων υποβάλλεται από τον αιτούντα στον Υπουργό Ανάπτυξης. 2

3 Άρθρο 4 ιαδικασία υποβολής αιτήσεων σε περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο 1. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν τη µεθοδολογία για τον προσδιορισµό του περιθωρίου ισχύος, καθώς και τον καθορισµό των περιοχών µε κορεσµένο δίκτυο. 2. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται το αργότερο κάθε τρία (3) έτη, κατά τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Νόµου, µετά από εισήγηση του αρµόδιου ιαχειριστή, διαπιστώνεται η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος από το Σύστηµα ή το ίκτυο και καθορίζεται το περιθώριο απορρόφησης ισχύος των Α.Π.Ε. ανά περιοχή. Η ανωτέρω εισήγηση µπορεί να υποβάλλεται µετά από πρόσκληση της Ρ.Α.Ε. Η απόφαση δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. και δηµοσιεύεται, µε επιµέλειά της, σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα. 3. Μετά την απόφαση που εκδίδεται κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 και µε την επιφύλαξη του άρθρου 23, ο Υπουργός Ανάπτυξης προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση Αδειών. Στην πρόσκληση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο, καθώς και η προθεσµία για την υποβολή τους. Περίληψη της απόφασης αυτής δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα και δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ρ.Α.Ε.. 4. Αν οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την υλοποίηση έργων σε περιοχή µε κορεσµένο δίκτυο, υπερβαίνουν ως προς την ισχύ το περιθώριο ισχύος που καθορίζεται µε την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 2, διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 και στον Οδηγό Αξιολόγησης. 5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλονται για χορήγηση Άδειας σε περιοχή µε κορεσµένο δίκτυο, µε τις οποίες προτείνεται, η σύνδεση των σταθµών να πραγµατοποιηθεί σε περιοχή µε µη κορεσµένο δίκτυο. Άρθρο 5 Πληρότητα αιτήσεων 1. Η Ρ.Α.Ε. γνωµοδοτεί αρνητικά στον Υπουργό Ανάπτυξης για αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα και στοιχεία, που προβλέπονται στο Παράρτηµα 1, η έλλειψη των οποίων καθιστά αδύνατη την έναρξη της αξιολόγησης της αίτησης µε βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Νόµου και εξειδικεύονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισµού και στον Οδηγό Αξιολόγησης. 2. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας δεν εξετάζεται αν δεν συνοδεύεται από την απόδειξή καταβολής του προβλεπόµενου στην παρ. 3 του άρθρου 3 ανταποδοτικού τέλους. 3. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να ζητήσει εντός τακτής προθεσµίας διευκρινήσεις ή επιπλέον στοιχεία που κατά την κρίση της απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Αν η 3

4 προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται µη πλήρης και η Ρ.Α.Ε. διατυπώνει αρνητική γνώµη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. Άρθρο 6 ηµοσίευση των Αιτήσεων 1. Εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση Άδειας, ο αιτών δηµοσιεύει σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα: α) Σύντοµη περίληψη του περιεχοµένου της αίτησής του και β) Ανακοίνωση για τη δυνατότητα προβολής αιτιολογηµένων αντιρρήσεων ενώπιον της Ρ.Α.Ε. εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση. 2. Ο αιτών, εντός τριών (3) ηµερών από τη δηµοσίευση της παραγράφου 1 γνωστοποιεί στη Ρ.Α.Ε. τη δηµοσίευση αυτή. Σε περίπτωση παράλειψης δηµοσίευσης, η µη εµπρόθεσµης δηµοσίευσης ή η µη εµπρόθεσµης γνωστοποίησης της δηµοσίευσης, η Ρ.Α.Ε. γνωµοδοτεί αρνητικά στον Υπουργό Ανάπτυξης και το ανταποδοτικό τέλος που καταβλήθηκε µε την αίτηση επιστρέφεται. 3. Η Ρ.Α.Ε. µετά τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της το όνοµα ή την επωνυµία του αιτούντος, τη θέση, την τεχνολογία και την ισχύ του προτεινόµενου έργου. Άρθρο 7 Αντιρρήσεις 1. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 να υποβάλει αιτιολογηµένη αντίρρηση ενώπιον της Ρ.Α.Ε., σε σχέση µε αίτηση που υποβλήθηκε. Αντίγραφο των αντιρρήσεων κοινοποιείται στον Υπουργό Ανάπτυξης. 2. Η Ρ.Α.Ε. κατά την αξιολόγηση της αίτησης, λαµβάνει υπόψη τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται και ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 8 Επεξεργασία Αιτήσεων 4

5 1. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6, η Ρ.Α.Ε. επεξεργάζεται την αίτηση για τη χορήγηση της Άδειας. 2. Για τη διαµόρφωση της γνώµης της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, η Ρ.Α.Ε. λαµβάνει υπόψη: α) Την αίτηση, τα συνηµµένα έγγραφα και όλα τα στοιχεία που υποβάλλει ο αιτών. β) Τη γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης επί της Π.Π.Ε. γ) Τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν και δ) Κάθε άλλο σχετικό στοιχείο ή πληροφορία που κατά την κρίση της θεωρεί απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης. Άρθρο 9 Κριτήρια Αξιολόγησης 1. Για τη διαµόρφωση της γνώµης της σχετικά µε την απόρριψη ή αποδοχή της αίτησης για χορήγηση Άδειας, η Ρ.Α.Ε. λαµβάνει υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόµου, όπως κατά περίπτωση εξειδικεύονται κατωτέρω: α) Την εθνική ασφάλεια, αν από την υλοποίηση των προτεινόµενων έργων επηρεάζονται θέµατα εθνικής ασφάλειας που επισηµαίνονται από τις αρµόδιες αρχές. β) Την προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας. γ) Την εν γένει ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξοπλισµού του Συστήµατος και του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου και του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. δ) Την ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου, όπως αυτή προκύπτει από τις ενεργειακές µελέτες που υποβάλλονται, για τα έργα Α.Π.Ε από µετρήσεις του δυναµικού Α.Π.Ε. λαµβάνοντας υπόψη και την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου και για τα έργα Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενεργειακά ισοζύγιά τους. Οι υποβαλλόµενες ενεργειακές µελέτες πρέπει να τεκµηριώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα της προτεινόµενης επένδυσης ήτοι την ετήσια παραγόµενη ενέργεια και τον συντελεστή / βαθµό απόδοσης, µε χρήση των ανωτέρω µετρήσεων ή ισοζυγίων, καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού µε βάση µεθόδους και παραδοχές που διέπονται από τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής. ε) Την ωριµότητα του έργου σε σχέση µε τη δυνατότητα ταχείας υλοποίησής του, όπως αυτή προκύπτει ιδίως: αα) Από υφιστάµενες γνωµοδοτήσεις αρµόδιων υπηρεσιών, ββ) Από µελέτες ή άλλα συναφή στοιχεία από τα οποία συνάγεται η δυνατότητα ταχείας υλοποίησης και σύνδεσης του έργου µε το Σύστηµα ή το ίκτυο και γγ) Από το υποβληθέν χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου. (στ) Την εξασφάλιση ή τη δυνατότητα εξασφάλισης του δικαιώµατος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου σε ιδιωτικές εκτάσεις, όπως αυτή προκύπτει από εµπράγµατες ή 5

6 ενοχικές δικαιοπραξίες ιδιωτικού δικαίου που αποδεικνύονται µε έγγραφα βέβαιης χρονολογίας και τη δυνατότητα εξασφάλισης της θέσης σε δηµόσιες εκτάσεις σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β και γ του άρθρου 7 του Νόµου. (ζ) Τη δυνατότητα του αιτούντος να υλοποιήσει το έργο µε βάση την οικονοµική, επιστηµονική και τεχνική επάρκειά του. Για την αξιολόγηση της οικονοµικής επάρκειας του αιτούντος, λαµβάνεται υπόψη η επάρκεια των προβλεπόµενων ιδίων κεφαλαίων του, το ύψος οποίων πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 18% του προϋπολογισµού του έργου. Αν ο αιτών έχει υποβάλει αιτήσεις για άλλα έργα, ή είναι ήδη κάτοχος Άδειας για έργα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του φορέα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 18% του προϋπολογισµού του συνόλου των έργων για τα οποία έχει υποβάλει αίτηση ή διαθέτει Άδεια. Για αιτήσεις που υποβάλλονται από φορέα κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 3 του Νόµου, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 15% του προϋπολογισµού του έργου. Η συµµετοχή των αλλοδαπών νοµικών προσώπων πρέπει να διέπεται ως προς τη µετοχική τους σύνθεση από τους κανόνες της διαφάνειας. (η) Τη διασφάλιση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασίας των Πελατών (θ) Την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., ιδίως σε σχέση µε τη γνωµοδότηση που εκδίδει η αρµόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα από τα ανωτέρω κριτήρια δεν πληρούται, η Ρ.Α.Ε. γνωµοδοτεί αρνητικά για τη χορήγηση της Άδειας. 3. Στον Οδηγό Αξιολόγησης που εκδίδεται µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., ορίζεται κάθε λεπτοµέρεια και ειδικότερο τεχνικό θέµα που αφορά τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης και ειδικότερα τις προδιαγραφές των ενεργειακών µελετών, τη µεθοδολογία αξιολόγησης του κριτηρίου της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου, του κριτηρίου της οικονοµικής, επιστηµονικής και τεχνικής επάρκειας του φορέα, τα ελάχιστα επίπεδα απόδοσης αν απαιτούνται, τη µεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων καθώς και κάθε στοιχείο που απαιτείται για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Άρθρο 10 ιαδικασία Αξιολόγησης συγκρουόµενων έργων 1. Η Ρ.Α.Ε., διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των έργων που προτείνονται µε αιτήσεις που υποβάλλονται στον ίδιο κύκλο υποβολής αιτήσεων, εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια α έως η που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Νόµου, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισµού και στον Οδηγό Αξιολόγησης. Η ανωτέρω συγκριτική αξιολόγηση πραγµατοποιείται αν: α) Υφίσταται εδαφική επικάλυψη, ήτοι συνολική ή µερική επικάλυψη των θέσεων των προτεινόµενων έργων. 6

7 β) Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αξιοποίηση του ίδιου ενεργειακού πόρου. 2. Αν µετά τη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης προκύπτει ότι τα συγκρουόµενα έργα είναι ισοδύναµα, κατά τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Αξιολόγησης, η Ρ.Α.Ε. µπορεί πριν από τη διατύπωση της γνώµης της και για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των έργων, να προτείνει τη µεταβολή των ακόλουθων στοιχείων των αιτήσεων: α) Της θέσης του έργου, αν απαιτούνται µικρές µεταβολές στο χώρο εγκατάστασης, ιδίως αν απαιτείται περιορισµός της εγκατάστασης του έργου σε τµήµα του χώρου της αρχικά προτεινόµενης θέσης. β) Της ισχύος του έργου, αν απαιτείται µείωση ως προς την αιτούµενη ισχύ. γ) Του φορέα του έργου, αν απαιτείται κατά την κρίση της Ρ.Α.Ε. η από κοινού υλοποίηση ενός έργου. 3. Οι µεταβολές των στοιχείων των αιτήσεων που πραγµατοποιούνται κατά την προηγούµενη παράγραφο, δηµοσιοποιούνται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6. Άρθρο 11 ιαδικασία ιαβίβασης Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) 1. Η Ρ.Α.Ε., πριν διατυπώσει τη γνώµη της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, αφού εξετάσει αν πληρούνται τα κριτήρια που καθορίζονται στις περιπτώσεις α έως η του άρθρου 3 του Νόµου, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισµού και στον Οδηγό Αξιολόγησης, διαβιβάζει, εντός δύο (2) µηνών, από την παραλαβή της αίτησης ένα (1) αντίγραφο Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) στην αρµόδια υπηρεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προκειµένου να γνωµοδοτήσει κατά τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Νόµου. Η ανωτέρω διαβίβαση γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο ο οποίος στη συνέχεια υποβάλει στην αρµόδια αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης τα λοιπά αντίγραφα του φακέλου της Π.Π.Ε., σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στην κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Α.Π.Ε ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. 2. Μετά τη διενέργεια της Π.Π.Ε.Α., η αρµόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης διαβιβάζει στη Ρ.Α.Ε. ένα (1) θεωρηµένο αντίγραφο του φακέλου της Π.Π.Ε.Α.. 3. Σε περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης η Ρ.Α.Ε, µετά το πέρας της συγκριτικής αξιολόγησης διαβιβάζει στην αρµόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης το φάκελο της Π.Π.Ε. για τα έργα που προκρίθηκαν και γνωστοποιεί την διαβίβαση στον ενδιαφερόµενο. Άρθρο 12 Μεταβολή των στοιχείων της αίτησης Αν µετά την γνωµοδότηση για την Π.Π.Ε. από την αρµόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η Ρ.Α.Ε., διαπιστώσει την ανάγκη µικρής µεταβολής της αίτησης ως προς τη θέση ή την ισχύ του προτεινόµενου έργου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η υλοποίησή του, 7

8 πριν διατυπώσει τη γνώµη της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης καλεί τον αιτούντα να προβεί στις απαραίτητες µεταβολές µε την προϋπόθεση ότι οι µεταβολές αυτές δεν συνιστούν νέα αίτηση. Άρθρο 13 Γνώµη της Ρ.Α.Ε. σχετικά µε όρους και περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων που παρέχονται µε την Άδεια Οι Γενικοί Όροι που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα της Άδειας παραγωγής αποτελούν τους ελάχιστους όρους της Άδειας. Στη γνώµη της Ρ.Α.Ε. µπορεί να περιλαµβάνονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, ή περιορισµοί που κρίνεται ότι είναι απαραίτητο να περιληφθούν στην Άδεια. Άρθρο 14 Απόφαση για χορήγηση Άδειας παραγωγής ηµοσιότητα 1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί να περιλάβει στην Άδεια επιπλέον όρους προϋποθέσεις ή περιορισµούς. 2. Η απόφαση για χορήγηση της Άδειας κοινοποιείται στον αιτούντα και τη Ρ.Α.Ε. και περίληψή της δηµοσιεύεται από τον Αδειούχο σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα, εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοσή της. 3. Η ισχύς της Άδειας αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της. Άρθρο 15 Ανανέωση της Άδειας Για την ανανέωση της Άδειας και, εφόσον έχει παρέλθει διάστηµα µεγαλύτερο των δύο τρίτων της χρονικής διάρκειας ισχύος της, ο Αδειούχος υποβάλλει σχετική αίτηση στη Ρ.Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ η άδεια λειτουργίας του σταθµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Άρθρο 16 Τροποποίηση Άδειας 1. Η Άδεια, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, τροποποιείται µετά από αίτηση του Αδειούχου στις ακόλουθες περιπτώσεις. α) Αν ο Αδειούχος, νοµικό πρόσωπο, µεταβάλει την εταιρική ή µετοχική του σύνθεση κατά ποσοστό άνω του 5% β) Αν µεταβληθεί ο τόπος εγκατάστασης του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: 8

9 αα) Για υδροηλεκτρικούς σταθµούς, εφόσον µε την προτεινόµενη θέση υδροληψίας ή κατασκευής του σταθµού γίνεται εκµετάλλευση σηµαντικού µέρους του ίδιου υδάτινου δυναµικού και το έργο βρίσκεται σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 3 χλµ, από την θέση που αναγράφεται στην Άδεια. ββ) Για αιολικούς και σταθµούς άλλης τεχνολογίας Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ, εφόσον, διατηρείται τµήµα του αρχικά εγκεκριµένου γηπέδου ή ο σταθµός µεταφέρεται σε θέση όµορη προς αυτή που αναγράφεται στην Άδεια και µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει αντικειµενική αδυναµία υλοποίησης του έργου. γγ) για Υβριδικούς Σταθµούς, εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία αα και ββ. γ) Αν µεταβληθεί η Εγκατεστηµένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ε του άρθρου 19 του παρόντος Κανονισµού και της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Νόµου, δ) Αν µεταβληθεί η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, ε) Αν µεταβληθούν τα πρόσωπα που ορίστηκαν στην Άδεια, ως έχοντα την οικονοµική δυνατότητα για τη χρηµατοδότηση και υλοποίηση του έργου. 2. Για τους Υβριδικούς Σταθµούς ισχύουν οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν µεταβληθούν τα στοιχεία της Άδειας που αναφέρονται στις περιπτώσεις α β δ και έ β) Αν µεταβληθούν τα στοιχεία της Άδειας που αναφέρονται στην περίπτωση γ µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 περίπτωση β γ) Αν µεταβληθούν τα στοιχεία της Άδειας που καθορίζονται στο άρθρα 30 και Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων της Άδειας που δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, συνιστά νέα αίτηση. Άρθρο 17 ιαδικασία Τροποποίησης της Άδειας 1. Για την τροποποίηση της Άδειας, ο Αδειούχος υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. αίτηση στην οποία αναφέρει λεπτοµερώς την αιτούµενη µεταβολή, συνυποβάλλοντας τα απαιτούµενα στοιχεία και έγγραφα που τεκµηριώνουν το αίτηµά του, καθώς και απόδειξη καταβολής του προβλεπόµενου ανταποδοτικού τέλους. Ο Αδειούχος υποβάλει µε την αίτηση του αντίγραφο της Π.Π.Ε. όταν αυτή απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 12 της υπ αριθµ. οικ / (ΦΕΚ Β 663) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθώς και τη σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αντίγραφο της σχετικής αίτησης υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης. 2. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να καλέσει εγγράφως τον Αδειούχο για την παροχή, εντός τακτής προθεσµίας, επιπλέον πληροφοριών και στοιχείων. Αν η προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται µη πλήρης και η Ρ.Α.Ε. διατυπώνει αρνητική γνώµη. 9

10 3. Η Ρ.Α.Ε. δηµοσιοποιεί την υποβαλλόµενη αίτηση στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα (10) ηµερών από την ανωτέρω δηµοσιοποίηση, πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον, µπορούν να υποβάλουν αιτιολογηµένες αντιρρήσεις. 4. Οι υποβαλλόµενες αντιρρήσεις συνοδεύονται από τα έγγραφα και τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα ή από πρόσωπα που δεν έχουν έννοµο συµφέρον ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία στοιχεία µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η εξέτασή τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει την αίτηση τροποποίησης, σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Νόµου, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισµού και στον Οδηγό Αξιολόγησης, λαµβάνοντας υπόψη τις υποβαλλόµενες αντιρρήσεις και γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. Άρθρο 18 ιαδικασία τροποποίησης Άδειας για µεταβολές στην µετοχική ή εταιρική σύνθεση 1. Αν ο Αδειούχος προτίθεται να τροποποιήσει τα στοιχεία της Άδειας που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 16, µπορεί να γνωστοποιήσει στη Ρ.Α.Ε. τη πρόθεσή του, υποβάλλοντας αίτηση για προκαταρκτική εξέταση της σχετικής µεταβολής. Η αίτησή του συνοδεύεται από τα αναγκαία έγγραφα και αναφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες, για την τεκµηρίωση της µεταβολής που προτίθεται να πραγµατοποιήσει. 2. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να καλέσει εγγράφως τον Αδειούχο για την παροχή, εντός τακτής προθεσµίας, επιπλέον πληροφοριών και στοιχείων. Αν η ταχθείσα προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση θεωρείται µη πλήρης και η Ρ.Α.Ε. διατυπώνει αρνητική γνώµη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. 3. Η Ρ.Α.Ε. δηµοσιοποιεί την υποβαλλόµενη αίτηση στην ιστοσελίδα της. Εντός δέκα (10) ηµερών από την ανωτέρω δηµοσιοποίηση, πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον, µπορούν να υποβάλουν αιτιολογηµένες αντιρρήσεις. Οι υποβαλλόµενες αντιρρήσεις συνοδεύονται από τα έγγραφα και τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκµηρίωσή τους. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα ή από πρόσωπα που δεν έχουν έννοµο συµφέρον ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία στοιχεία µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η κατ ουσία εξέτασή τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει την υποβαλλόµενη αίτηση, σύµφωνα µε το κριτήριο της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόµου όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισµού και στον Οδηγό Αξιολόγησης και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά µε το αν η µεταβολή την οποία προτίθεται να πραγµατοποιήσει ο Αδειούχος πληροί το ανωτέρω κριτήριο. Η γνωµοδότηση κοινοποιείται στον Αδειούχο. 5. Μετά την έκδοση της θετικής απόφασης του Υπουργού ο αδειούχος πραγµατοποιεί τη µεταβολή, και υποβάλει αίτηση τροποποίησης της Άδειας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17. Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει αν η µεταβολή που πραγµατοποιήθηκε είναι σύµφωνη µε την µεταβολή που εξετάσθηκε κατά το προκαταρκτικό στάδιο και γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. 10

11 6. Αν ο Αδειούχος προβεί σε τροποποίηση των στοιχείων της άδειας που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 16, χωρίς προηγούµενη προκαταρκτική εξέταση, υποβάλλει στη ΡΑΕ αίτηση τροποποίησης της Άδειας και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει την υποβαλλόµενη αίτηση, σύµφωνα µε το κριτήριο της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόµου όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισµού και στον Οδηγό Αξιολόγησης και γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. 8. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να γνωµοδοτήσει για ανάκληση της Άδειας σε περίπτωση πραγµατοποίησης µεταβολής που δεν πληροί το κριτήριο της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόµου, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισµού και στον Οδηγό Αξιολόγησης. Άρθρο 19 Μεταβολή στοιχείων της Άδειας µε βεβαίωση 1. εν απαιτείται τροποποίηση της Άδειας στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Νόµου, καθώς και στις ακόλουθες περιπτώσεις εφόσον από τις επερχόµενες µεταβολές δεν επηρεάζεται η αξιολόγηση των κριτηρίων που προβλέπονται το άρθρο 9: α) Αν ο Αδειούχος φυσικό πρόσωπο, συµµετάσχει σε νοµικό πρόσωπο µε ποσοστό άνω του 95%. β) Αν ο Αδειούχος νοµικό πρόσωπο, µεταβάλει την επωνυµία του, χωρίς να µεταβάλλεται η εταιρική ή η µετοχική του σύνθεση. γ) Αν ο Αδειούχος νοµικό πρόσωπο, µεταβάλει την εταιρική του µορφή, χωρίς να µεταβάλλεται η εταιρική ή η µετοχική του σύνθεση. δ) Αν ο Αδειούχος νοµικό πρόσωπο, µεταβάλει την εταιρική ή τη µετοχική του σύνθεση, κατά ποσοστό έως 5% σε σχέση µε την εταιρική ή µετοχική σύνθεση που είχε κατά τη χορήγηση της Άδειας. ε) Αν µειώνεται η Εγκατεστηµένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής µε ανάλογη µείωση του γηπέδου του σταθµού. Η περίπτωση αυτή δεν ισχύει για υδροηλεκτρικούς σταθµούς. στ) Αν µεταβάλλονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του έργου, όταν αυτά αναγράφονται στην Άδεια: αα) Για αιολικούς σταθµούς σε περίπτωση τροποποίησης: 1. Του τύπου, του αριθµού ή των τεχνικών χαρακτηριστικών των ανεµογεννητριών χωρίς µεταβολή της συνολικής Εγκατεστηµένης Ισχύος ή της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής του σταθµού, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α του άρθρου 3 του Νόµου. 2. Των τεχνικών χαρακτηριστικών πύργου µηχανής ή συνοδευτικού εξοπλισµού των ανεµογεννητριών. 3. Των χαρακτηριστικών του κτηρίου ελέγχου του σταθµού. 11

12 ββ) Για υδροηλεκτρικούς σταθµούς σε περίπτωση τροποποίησης: 1. Του τύπου, του αριθµού ή των τεχνικών χαρακτηριστικών των στροβίλων και του συνοδευτικού εξοπλισµού του σταθµού ήτοι ο αγωγός προσαγωγής, οι γεννήτριες οι µετασχηµατιστές. 2. Των χαρακτηριστικών του κτιρίου ελέγχου του σταθµού 2. Για τους Υβριδικούς Σταθµούς σε περίπτωση: α) Μεταβολής των στοιχείων της Άδειας που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως δ. β) Μεταβολής της Εγκατεστηµένης ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής κατά τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Νόµου, αν η µεταβολή που πραγµατοποιείται δεν αντίκεινται στην περίπτωση γ της παραγράφου 25 του άρθρου 2 και στους περιορισµούς και απαιτήσεις του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριότητα αυτή. γ) Αύξησης του µεγέθους των συστηµάτων αποθήκευσης. δ) Αύξησης της δυναµικότητας των µονάδων πλήρωσης των συστηµάτων αποθήκευσης. 3. Για την τροποποίηση των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, ο Αδειούχος υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. δήλωση στην οποία αναφέρει λεπτοµερώς την µεταβολή που πραγµατοποιεί, συνυποβάλλοντας τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα. Αν η Ρ.Α.Ε. διαπιστώσει τη συνδροµή µιας από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, χορηγεί βεβαίωση στην οποία καταγράφεται το στοιχείο που µεταβλήθηκε και βεβαιώνεται ότι δεν τροποποιήθηκε η Άδεια. Η ανωτέρω µεταβολή καταχωρίζεται από τη Ρ.Α.Ε. σε ειδικό Παράρτηµα της Άδειας, «Παράρτηµα Μεταβολών της Άδειας για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση». 4. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να καλέσει εγγράφως τον Αδειούχο να παράσχει εντός τακτής προθεσµίας επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία για την τεκµηρίωση της µεταβολής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 20 ικαίωµα υποβολής αίτησης 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23, αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται στη Ρ.Α.Ε. και εκτός του κύκλου υποβολής αιτήσεων. 2. ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εδρεύουν σε Κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 21 ιαδικασία υποβολής αίτησης εξαίρεσης 12

13 1. Η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα 2. Με την αίτηση υποβάλλεται και απόδειξη καταβολής του προβλεπόµενου ανταποδοτικού τέλους. 2. Η αίτηση καταχωρίζεται αυθηµερόν στο Ειδικό Πρωτόκολλο Εξαιρέσεων και λαµβάνει αύξοντα αριθµό. Άρθρο 22 Αποφάσεις εξαίρεσης 1. Η απόφαση εξαίρεσης, εκδίδεται εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της, εφόσον ο φάκελος της αίτησης συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία στοιχεία ή από τη συµπλήρωση αυτών. 2. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής οποιουδήποτε από τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα 2 στοιχεία, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Η Ρ.Α.Ε. δηµοσιοποιεί, µέσω της ιστοσελίδας της, το όνοµα ή την επωνυµία του δικαιούχου, τη θέση, την τεχνολογία και την ισχύ του έργου. Άρθρο 23 ιαδικασία υποβολής αιτήσεων εξαίρεσης σε περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα 1. Σε περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα που διαπιστώνεται σύµφωνα µε την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 απόφαση της Ρ.Α.Ε. περιθώριο ισχύος, η Ρ.Α.Ε., για την κάλυψη του περιθωρίου αυτού προσδιορίζει µε την ανωτέρω απόφαση το χρόνο από τον οποίο αρχίζει η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων εξαίρεσης που δεν µπορεί να είναι συντοµότερη των τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, καθώς και την προθεσµία υποβολής τους. Αν η συνολική ισχύς των υποβαλλόµενων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Νόµου, υπερβαίνει το περιθώριο ισχύος που έχει τεθεί µε την ανωτέρω απόφαση, γίνεται επιµερισµός της ισχύος µεταξύ των ανωτέρω αιτήσεων, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που προσδιορίζεται µε την απόφαση της Ρ.Α.Ε.. που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισµού. 2. Αν, µετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων εξαίρεσης δεν καλύπτεται το περιθώριο ισχύος, η Ρ.Α.Ε., προβαίνει σε ανακοίνωση του νέου περιθωρίου και εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης την κάλυψή του µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση Άδειας κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 4. Άρθρο 24 Τροποποίηση των στοιχείων των αποφάσεων εξαίρεσης 1. Η απόφαση εξαίρεσης τροποποιείται αν µεταβληθούν τα στοιχεία της. 2. Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. µέσα σε ένα (1) µήνα από την πραγµατοποιηθείσα µεταβολή, δήλωση µε τα στοιχεία που αποδεικνύουν την τροποποίηση των 13

14 στοιχείων της απόφασης εξαίρεσης. Η Ρ.Α.Ε. εκδίδει νέα απόφαση εξαίρεσης σύµφωνα µε τα υποβαλλόµενα στοιχεία, εφόσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της. Άρθρο 25 Υποχρέωση ενηµέρωσης Εκτός από την περίπτωση του προηγούµενου άρθρου, ο δικαιούχος της εξαίρεσης υποχρεούται να προβεί άµεσα σε έγγραφη ενηµέρωση της Ρ.Α.Ε.: α) Στο τέλος κάθε έτους σχετικά µε την πρόοδο και το στάδιο υλοποίησης του έργου. β) Όταν τεθεί σε λειτουργία ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. γ) Μετά την έναρξη λειτουργίας του σταθµού στο τέλος κάθε έτους ο Αδειούχος οφείλει να προσκοµίζει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ετήσια παραγωγή ενέργειας και το ποσοστό διαθεσιµότητας του σταθµού. δ) Σε κάθε περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής παύσης της λειτουργίας του σταθµού ε) Σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί από τη Ρ.Α.Ε.. Άρθρο 26 Ανάκληση 1. Η Ρ.Α.Ε. µπορεί να ανακαλέσει την εξαίρεση: α) Μετά από έγγραφη αίτηση του δικαιούχου. β) Αν µεταβληθούν στοιχεία της εξαίρεσης, χωρίς ενηµέρωση της Ρ.Α.Ε.. γ) Αν παραβιασθεί το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα αυτή. δ) Αν δεν εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός δύο (2) ετών από την έκδοση της σχετικής απόφασης της Ρ.Α.Ε.. ε) Αν δεν εγκριθεί η Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.). στ) Σε κάθε περίπτωση οριστικής παύσης της λειτουργίας του σταθµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΒΡΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΣΤΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ Άρθρο 27 Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση Άδειας 1. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής από Υβριδικό Σταθµό που συνδέεται στο Σύστηµα ή στο ιασυνδεδεµένο ίκτυο, υποβάλλονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται 14

15 στο Παράρτηµα 1 και συνοδεύονται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτηµα 1 και στο Μέρος 1 του Παραρτήµατος Με την αίτηση υποβάλλεται απόδειξη καταβολής του προβλεπόµενου ανταποδοτικού τέλους. 3. Ειδικά για την κατάρτιση της ενεργειακής µελέτης που υποβάλλεται σύµφωνα µε το Μέρος 3 του Παραρτήµατος 1, λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος σχετικά µε την απορρόφηση και έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από και προς το Σύστηµα από αναστρέψιµους υδροηλεκτρικούς σταθµούς άνω των 15 MW. Η ενεργειακή µελέτη περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό, σε ετήσια βάση και για κάθε ώρα κατανοµής, της λειτουργίας όλων των µονάδων του Υβριδικού Σταθµού. Στα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής περιλαµβάνονται αναλυτικοί πίνακες και ευκρινή διαγράµµατα της παραγόµενης ή απορροφούµενης ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε µονάδα του σταθµού, τα οποία αποτυπώνουν την ωριαία λειτουργία του σταθµού σε ετήσια βάση. 4. Για την κατάρτιση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, σύµφωνα µε το Μέρος 5 του Παραρτήµατος 1, λαµβάνεται υπόψη ότι η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται απ ευθείας στο Σύστηµα ή το ιασυνδεδεµένο ίκτυο γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Νόµου. Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το Σύστηµα ή το ιασυνδεδεµένο ίκτυο για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης του σταθµού, καθώς και αυτής που εγχέεται στο Σύστηµα ή το ιασυνδεδεµένο ίκτυο από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του σταθµού, γίνεται σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του αιτούντος για την Οριακή Τιµή Συστήµατος για κάθε ώρα κατανοµής του έτους υπολογισµού, µε βάση τις αντίστοιχες τιµές του πρόσφατου ολοκληρωµένου ηµερολογιακού έτους λειτουργίας του Συστήµατος, τις οποίες δηµοσιοποιεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος. Άρθρο 28 Επεξεργασία Αιτήσεων 1. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, εξετάζεται αν, σύµφωνα µε τα υποβαλλόµενα στοιχεία για τον σχεδιασµό του Σταθµού, καθώς και τα αποτελέσµατα της ενεργειακής µελέτης που υποβάλλεται σύµφωνα µε το Μέρος 3 του Παραρτήµατος 1, πληρούνται οι περιορισµοί που τίθενται από το Νόµο και τον Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για την πλήρωση του όρου σχετικά µε τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής των µονάδων Α.Π.Ε. του σταθµού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη περίπτωση γ της παραγράφου 25 του άρθρου 2 του Νόµου, λαµβάνονται υπόψη µόνον οι µονάδες Α.Π.Ε. που συνδέονται στο Σύστηµα, απ ευθείας ή µέσω του ικτύου. Οι Μονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθµού που δεν συνδέονται στο δίκτυο και τροφοδοτούν απ ευθείας τις αποθηκευτικές µονάδες του Υβριδικού Σταθµού, δεν εµπίπτουν στον ανωτέρω περιορισµό. Για τον υπολογισµό της ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησε ο σταθµός από το δίκτυο για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη περίπτωση β της παραγράφου 25 του άρθρου 2 του Νόµου, δεν λαµβάνονται υπόψη οι ώρες κατανοµής, 15

16 κατά τις οποίες ο σταθµός απορρόφησε ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν σχετικής εντολής του ιαχειριστή του Συστήµατος προς διασφάλιση της επάρκειας δυναµικού παραγωγής ή της περαιτέρω αξιοποίησης σταθµών Α.Π.Ε.. 2. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, εξετάζεται αν, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ενεργειακής µελέτης που υποβάλλεται, επιτυγχάνεται αύξηση της διείσδυσης ενέργειας Α.Π.Ε. στο Σύστηµα. Η εξέταση βασίζεται: α) στην ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται ανά έτος απ ευθείας στο Σύστηµα ή το ιασυνδεδεµένο ίκτυο και παράγεται από τις µονάδες Α.Π.Ε. του σταθµού, β) στην ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται ανά έτος στο Σύστηµα ή το ιασυνδεδεµένο ίκτυο και παράγεται από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του σταθµού και γ) στην ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται από το Σύστηµα ή το ιασυνδεδεµένο ίκτυο για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης του σταθµού. Η συνολικά εγχεόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε ετήσια βάση, πρέπει να υπερβαίνει το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε ετήσια βάση από τις µονάδες Α.Π.Ε. του σταθµού. Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο Σύστηµα ή το ιασυνδεδεµένο ίκτυο σε ετήσια βάση, υπολογίζεται µε αφαίρεση της ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησε ο σταθµός από αυτήν που συνολικά παρέδωσε στο Σύστηµα ή το ιασυνδεδεµένο ίκτυο. 3. Σε περίπτωση αξιολόγησης συγκρουόµενων έργων λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός ικανοποίησης των αναγκών του Συστήµατος. 4. Η µη πλήρωση ενός από τους ανωτέρω περιορισµούς και όρους συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. Άρθρο 29 Χορήγηση Άδειας Για τη διαµόρφωση της γνώµης της σχετικά µε την απόρριψη ή αποδοχή της αίτησης για χορήγηση Άδειας Παραγωγής από Υβριδικό Σταθµό, η Ρ.Α.Ε. λαµβάνει υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόµου όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισµού και στον Οδηγό Αξιολόγησης καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 28. Άρθρο 30 Στοιχεία της Άδειας Πέραν των προβλεποµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Νόµου, η Άδεια Παραγωγής από Υβριδικό Σταθµό που συνδέεται στο Σύστηµα απ ευθείας ή στο ιασυνδεδεµένο ίκτυο περιλαµβάνει επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία: α) Το είδος και το µέγεθος όλων των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των µονάδων πλήρωσης των συστηµάτων αποθήκευσης του σταθµού, 16

17 β) Το είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας, γ) Το ποσοστό της ισχύος λειτουργίας των αποθηκευτικών µονάδων του σταθµού σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Νόµου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΥΒΡΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ Άρθρο 31 Γνωστοποίηση στοιχείων Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών 1. Με την απόφαση της Ρ.Α.Ε. η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Νόµου, καθορίζονται τα στοιχεία τα οποία ο ιαχειριστής Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόµενο για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής σε Υβριδικό Σταθµό, σε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί. Ο ιαχειριστής Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, χορηγεί τα εν λόγω στοιχεία εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 2. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος αµφισβητεί κάποια από τα στοιχεία που γνωστοποίησε ο ιαχειριστής Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, για την επίλυση της διαφοράς, συγκροτείται Επιτροπή φιλικών διαπραγµατεύσεων που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε µέρους και έναν εκπρόσωπο της ΡΑΕ. Η σχετική απόφαση είναι δεσµευτική για τα µέρη. Άρθρο 32 Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής από Υβριδικό Σταθµό 1. Αιτήσεις για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής σε Υβριδικό Σταθµό στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά υποβάλλονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 και συνοδεύονται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στα Παραρτήµατα 1 και Με την αίτηση υποβάλλεται απόδειξη καταβολής του προβλεπόµενου ανταποδοτικού τέλους. Άρθρο 33 Τιµολόγηση 1. Με την αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής από Υβριδικό Σταθµό υποβάλλονται και προτάσεις τιµολόγησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Νόµου. Ο ενδιαφερόµενος καταρτίζει τις προτάσεις αυτές λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχει γνωστοποιήσει ο ιαχειριστής Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών σύµφωνα µε το άρθρο 31 του 17

18 παρόντος Κανονισµού και τα αποτελέσµατα της τεχνικοοικονοµικής µελέτης που υποβάλλεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα Οι τιµές µε βάση τις οποίες τιµολογούνται, η ηλεκτρική ενέργεια η οποία εγχέεται στο δίκτυο του νησιού από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής, η ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο του νησιού για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης, καθώς και η διαθεσιµότητα ισχύος των Υβριδικών Σταθµών, είναι ενιαίες για όλους τους Υβριδικούς Σταθµούς που λειτουργούν στο αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού, υπό την προϋπόθεση ότι οι σταθµοί αυτοί χρησιµοποιούν την ίδια τεχνολογία και λειτουργούν µε τους ίδιους όρους και περιορισµούς, ιδίως σε σχέση µε τις ώρες κατά τις οποίες παρέχεται η εγγυηµένη ισχύς. 3. Κατά την κατάρτιση της πρότασης για την τιµολόγηση της ενέργειας που εγχέει ο Υβριδικός Σταθµός στο δίκτυο του Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού που παράγεται από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του, ο ενδιαφερόµενος λαµβάνει υπόψη τις ώρες για τις οποίες δεσµεύεται να παρέχει την εγγυηµένη του ισχύ. Με βάση τα στοιχεία που γνωστοποιούνται από τον ιαχειριστή Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών και τα αποτελέσµατα της τεχνικοοικονοµικής µελέτης, ο ενδιαφερόµενος υπολογίζει το µέσο µεταβλητό οριακό κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας των συµβατικών µονάδων, η οποία υποκαθίσταται από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν οι µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθµού του. Το κόστος αυτό υπολογίζεται σε ετήσια βάση, λαµβάνοντας υπόψη: α) Το κόστος καυσίµου, β) Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και γ) Το κόστος για την αγορά δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων που αντιστοιχούν στην ηλεκτρική ενέργεια που υποκαθίσταται από τις µονάδες του Υβριδικού Σταθµού κατά τις ώρες παροχής εγγυηµένης ισχύος. Ως τιµή αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων, λαµβάνεται µια εκτιµώµενη τιµή µε βάση τις µέσες τιµές αγοράς στις διεθνείς αγορές δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων, κατά το τελευταίο τρίµηνο πριν από την υποβολή της αίτησης. Για τον υπολογισµό του κόστους αυτού, δεν λαµβάνεται υπόψη η λειτουργία των εγκατεστηµένων σταθµών Α.Π.Ε., και ιδίως των αιολικών σταθµών, για την κάλυψη του φορτίου του µη διασυνδεδεµένου νησιού, κατά τις ώρες παροχής της εγγυηµένης ισχύος από τον Υβριδικό Σταθµό. 4. Κατά την κατάρτιση της πρότασης για την τιµολόγηση της ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθµός από το δίκτυο του Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσής του, ο ενδιαφερόµενος λαµβάνει υπόψη το µέσο µεταβλητό οριακό κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας συµβατικών µονάδων, οι οποίες θεωρούνται µονάδες βάσης του αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος. Ως τέτοιες νοούνται οι συµβατικές µονάδες παραγωγής, οι οποίες λειτουργούν για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του 70% του έτους αναφοράς. Στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν περιλαµβάνονται οι περίοδοι συντήρησης ή βλάβης των µονάδων. Το µέσο οριακό κόστος παραγωγής υπολογίζεται σε ετήσια βάση, λαµβάνοντας υπόψη: 18

19 α) Το κόστος καυσίµου, β) Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και γ) Το κόστος για την αγορά δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων που αντιστοιχούν στην ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο για την πλήρωση του συστήµατος αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθµού. Ως τιµή αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων λαµβάνεται µια εκτιµώµενη τιµή µε βάση τις µέσες τιµές αγοράς στις διεθνείς αγορές δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων, κατά το τελευταίο τρίµηνο πριν από την υποβολή της αίτησης. 5. Κατά την κατάρτιση της πρότασης για την τιµολόγηση της διαθεσιµότητας ισχύος Υβριδικού Σταθµού, ο ενδιαφερόµενος λαµβάνει υπόψη τα αναφερόµενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Νόµου για το τίµηµα της διαθεσιµότητας ισχύος των εγκαταστάσεων παραγωγής. Η τιµή, µε βάση την οποία τιµολογείται, σε µηνιαία βάση, η διαθεσιµότητα ισχύος των µονάδων ελεγχόµενης παραγωγής Υβριδικού Σταθµού που συνδέεται στο δίκτυο Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού, υπολογίζεται ως το 1/12 του αθροίσµατος των εξής παραγόντων: α) της ετήσιας επιβάρυνσης που αντιστοιχεί στην απόσβεση του εκτιµώµενου κεφαλαιουχικού κόστους κατασκευής, λαµβάνοντας υπόψη την εύλογη απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων, νεοεισερχόµενου συµβατικού σταθµού παραγωγής, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 3 περίπτωση α του Νόµου, ισχύος και τεχνολογίας αντίστοιχης µε τις ανάγκες του αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος του νησιού, και β) του ετήσιου σταθερού κόστους λειτουργίας του σταθµού αυτού. Το κόστος κατασκευής και το ετήσιο σταθερό κόστος λειτουργίας λαµβάνονται υπόψη από τη Ρ.Α.Ε., µαζί µε τα σχετικά γνωστοποιηµένα στοιχεία από το ιαχειριστή Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών. Για τον υπολογισµό της ως άνω ετήσιας επιβάρυνσης του σηµείου α, ως εύλογη απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων θεωρείται η απόδοση επενδυτικού σχεδίου ισοδύναµου κινδύνου και ως χρόνος οικονοµικής ζωής της επένδυσης λαµβάνεται ο εύλογος χρόνος που ο σταθµός θεωρείται λειτουργικός. Άρθρο 34 Επεξεργασία Αιτήσεων 1. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικοοικονοµικής µελέτης, εξετάζεται αν τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση της οικονοµοτεχνικής µελέτης που υποβάλλεται από τον αιτούντα ταυτίζονται ή είναι συµβατά µε τα δεδοµένα που έχει γνωστοποιήσει ο ιαχειριστής Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 31. Αποκλίσεις από τα ανωτέρω στοιχεία που καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της αίτησης, συνιστούν λόγο απόρριψης της αίτησης. 2. Για την αξιολόγηση της συµβατότητας του Υβριδικού Σταθµού µε το Αυτόνοµο Ηλεκτρικό Σύστηµα Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών και για την ασφάλεια και ευστάθεια της λειτουργίας του, 19

20 εξετάζεται αν το µέγεθος και ο σχεδιασµός του σταθµού, καθώς και ο προτεινόµενος τρόπος λειτουργίας του είναι συµβατά µε το µέγεθος και τα χαρακτηριστικά του Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος του Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού. Για το σκοπό αυτό, η Ρ.Α.Ε. αιτείται την γνώµη του ιαχειριστή Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών διαβιβάζοντάς του παράλληλα όλα τα αναγκαία στοιχεία. Ο ιαχειριστής Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών εκτιµά τη συµβατότητα του σταθµού και του προτεινόµενου τρόπου λειτουργίας του, µε τη λειτουργία του αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος του νησιού, και διαβιβάζει την εισήγησή του στη Ρ.Α.Ε. εντός προθεσµίας εικοσιπέντε (25) ηµερών από την παραλαβή των στοιχείων. Ο ιαχειριστής Μη ιασυνδεδεµένου Νησιών, µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία, εισηγείται για τον προσδιορισµό του ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Νόµου και το οποίο πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 80% και µικρότερο από ή ίσο µε 100%. 3. Για την αξιολόγηση του σχεδιασµού και της λειτουργίας του Υβριδικού Σταθµού, εξετάζεται αν, σύµφωνα µε τα υποβαλλόµενα στοιχεία, καθώς και τα αποτελέσµατα της τεχνικοοικονοµικής Μελέτης, πληρούνται οι περιορισµοί που τίθενται από το Νόµο και τον Κώδικα ιαχείρισης Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών. Για την πλήρωση του όρου σχετικά µε τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής των µονάδων Α.Π.Ε. του σταθµού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη περίπτωση γ της παραγράφου 25 του άρθρου 2 του Νόµου, λαµβάνονται υπόψη µόνον οι µονάδες Α.Π.Ε. που συνδέονται στο δίκτυο του Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού. Οι Μονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθµού που δεν συνδέονται στο δίκτυο και τροφοδοτούν απ ευθείας τις αποθηκευτικές µονάδες του Υβριδικού Σταθµού, δεν εµπίπτουν στον ανωτέρω περιορισµό. Για τον υπολογισµό της ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησε ο σταθµός από το δίκτυο για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη περίπτωση β της παραγράφου 25 του άρθρου 2 του Νόµου, λαµβάνονται υπόψη µόνο οι ώρες κατά τις οποίες η υπολογιζόµενη σε ωριαία βάση διαφορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι θετική. Για τον υπολογισµό της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιείται για την πλήρωση των συστηµάτων αποθήκευσης του σταθµού, δεν λαµβάνονται υπόψη οι ώρες λειτουργίας του αυτόνοµου ηλεκτρικού συστήµατος, κατά τις οποίες ο σταθµός απορρόφησε ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν σχετικής εντολής του ιαχειριστή Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών προς διασφάλιση της επάρκειας δυναµικού παραγωγής ή της περαιτέρω αξιοποίησης σταθµών Α.Π.Ε.. 4. Η µείωση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατικά καύσιµα για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Νόµου, υπολογίζεται µε βάση τα αποτελέσµατα της τεχνικοοικονοµικής Μελέτης που υποβάλλεται από τον αιτούντα, και δεν πρέπει να υπολείπεται του 40% της συνολικά παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις µονάδες Α.Π.Ε. του σταθµού. 5. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικοοικονοµικής µελέτης και την εξέταση της λειτουργίας του σταθµού ελέγχεται η ελάχιστη αποθηκευµένη ενέργεια που ο σταθµός πρέπει να διατηρεί στο αποθηκευτικό του σύστηµα, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή της εγγυηµένης ισχύος σε περιόδους ανεπαρκούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις µονάδες Α.Π.Ε. του σταθµού. 20

Αριθ. πρωτ.: 6/Φ1/οικ.5707 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. πρωτ.: 6/Φ1/οικ.5707 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Ν. Σπυρόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1874/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο Νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 147/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ κ.. Κατσούλη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε» Λεωφ. Αλίµου 7, Άλιµος Τ.Κ. 174 55 κ.. Κατσούλη Αθήνα, 25/10/2010 Θέµα: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1722/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1425/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1636/2010 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την μετοχική σύνθεση του φορέα από ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 96% ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ 1,33% ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1,33% ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1,33% στο ορθό ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.447/20908/29.11.2005 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα

Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2007 Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 767/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις

Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Έκδοση 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του Κανονισµού αυτού ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του νόµου 2773/99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 348/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 348/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 348/2013 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.625Α/12499/18.07.2002 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33MW,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1384/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Πειραιώς 132 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax:210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 168/2015 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 494/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1147/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1147/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1147/2011 Τροποποίηση και Μεταβίβαση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΒΙΔΞ-ΧΤΞ Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.753/18694/22.12.2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 48/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 432/2015 Χορήγηση στο «Δήμο Ήλιδας» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 318/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 320/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «G.E.S. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24/02/2011 Προς: Θέμα: G.E.S. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Πανεπιστηµίου 69, Αθήνα 10431 Τηλ.: 3252748, Fax: 3255460, e-mail: info@rae.gr, Web: http://www.rae.gr ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 369/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03303 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 514/2013 για τη συναίνεση σε µεταβολή ελέγχου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/2014 Χορήγηση στην εταιρεία «Mediterranean Nautilus Ανώνυµος Εταιρεία Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014 Aνάκληση της υπ αριθμ. 239/2012 Aπόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03165)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3468/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3468/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3468/2006 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 907/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 907/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την αντικατάσταση του όρου «βραχονησίδες» στον ορθό όρο «νήσους». (Ολοµέλεια ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα