ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD ES1-LEO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948"

Transcript

1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD ES1-LEO

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΩΝ Εηζαγσγή... 3 Δηδαθηηθή Ελφηεηα 2.1. Παξαγσγή βηνινγηθήο ειηάο Πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο Λίπαλζε Φπηνυγεηνλνκηθή θπηνπξνζηαζία ησλ θπηψλ Σπγθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ ειηψλ Δηδαθηηθή Ελφηεηα 2.2. Παξαγσγή βηνινγηθνχ ειαηνιάδνπ Τερληθέο παξαγσγήο Σπζθεπαζία, απνζήθεπζε, ζπληήξεζε θαη κεηαθνξά Σήκαλζε

3 Δηζαγσγή Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα: ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ΕΕ (Καλνληζκφο ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΚ) Nº 834/2007), γλσζηή θαη σο νηθνινγηθή γεσξγία θαη βηνινγηθή γεσξγία ζε φια ηα Κξάηε Μέιε. πκβαηηθή παξαγσγή: κε-βηνινγηθή ή νινθιεξσκέλε παξαγσγή, πνπ γίλεηαη ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ. Παξαγσγή νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο: παξαγσγή κε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ρεκηθψλ θπηνθαξκάθσλ (ιίζηεο εγθεθξηκέλσλ) θαη επηηξεπφκελεο δφζεηο πεξηνξηζκέλσλ ιηπαζκάησλ. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη ηεο ζπκβαηηθήο ή ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο παξακέλνπλ ζηηο γεσξγηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ειαηψλα. Τν βηνινγηθφ ειαηφιαδν είλαη έλα πξντφλ πςειήο πνηφηεηαο, κεγάιεο αμίαο ζε ζχγθξηζε κε άιια είδε ειαηνιάδνπ πνπ ιακβάλνληαη κε άιια ζπζηήκαηα παξαγσγήο. Η αμηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ ειαηνιάδνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 100% ζηηο απαηηεηηθέο αγνξέο, φπνπ ε ηηκή ηνπ είλαη απνδεθηή 3

4 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. Παξαγσγή βηνινγηθήο ειηάο Σφποι ελαιϊνων παραγωγήσ βιολογικϊν ελιϊν Ελαιϊνασ βιολογικισ γεωργίασ θ πρϊτθ ςυγκομιδι μπορεί να πιςτοποιθκεί Ελαιϊνασ ςυμβατικισ παραγωγισ ι ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ που μετατρζπεται ςε βιολογικισ γεωργίασ πρζπει να περάςει μια μεταβατικι περίοδοσ τριϊν ετϊν. Μεταβατική περίοδος φινη θαλφλεο βηνινγηθήο γεσξγίαο πξέπεη λα πιεξνχληαη, αλ θαη ην ηειηθφ πξντφλ (ειηέο ή ειαηφιαδν) δελ κπνξεί λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά σο ηέηνην. Απηή είλαη ε πην δχζθνιε πεξίνδνο γηα ηνλ παξαγσγφ, ε νπνία απαηηεί κεγαιχηεξε ππνζηήξημε, ηφζν ηερληθή φζν θαη νηθνλνκηθή. Σηε βηνινγηθή γεσξγία, ηα εληαηηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο επηηξέπνληαη, εθφζνλ ην έδαθνο ρξεζηκνπνηείηαη, παξαπάλσ απφ ηηο ηερληθέο πδξνπνλίαο. Παξ φια απηά, νη αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο πξέπεη λα ηεξνχληαη. ΑΡΧΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ αγξνθηήκαηνο, Σπληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο, Φπζηθφο πεξηνξηζκφο ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ, αληί ησλ θπηνυγεηνλνκηθψλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο, Πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ κέζσ κέηξσλ πξνθχιαμεο (φπσο ε ππθλφηεηα ησλ δέλδξσλ πνπ δελ πξνθαινχλ ππεξβνιηθή ζθίαζε). 4

5 Πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο Η κε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ δελ είλαη αξθεηή γηα λα εμαζθαιίζεη ηε βηνινγηθή γεσξγία. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ν παξαγσγφο πξέπεη λα εθαξκφδεη πξαθηηθέο θαη ηερληθέο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Η εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ελφο λένπ ειαηψλα, απαηηεί ηηο αθφινπζεο αξρέο θαη πξαθηηθέο: 01. Τν έδαθνο πξέπεη λα αμηνινγεζεί κέρξη 1 κέηξν βάζνο, ηνπιάρηζηνλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα θχξηα ζπζηαηηθά γνληκφηεηαο, νπφηε απαηηείηαη άλνηγκα γηα λα παξαηεξεζνχλ θαη λα ζπιιερηνχλ δείγκαηα γηα αλάιπζε. 02. Τν έδαθνο πξέπεη λα θηλεηνπνηεζεί ζε βάζνο (πεξίπνπ 1 κέηξν) ρσξίο πεξηζηξνθή ησλ δηαθφξσλ ζηξσκάησλ, θαη ζχκθσλα κε ηελ παξαηήξεζε πνπ έγηλε πξηλ, πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πξαθηηθή ηεο αλακφριεπζεο (ηζνπγθξάληζκα), ζηε ζπλέρεηα έλα πέξαζκα κε ην θαιέκη, ή ηνλ θαιιηεξγεηή ή κε κεράλεκα πνπ ζπλδπάδεη δίραια κε ειαηήξηα κε ελζσκαησκέλνπο δίζθνπο γηα άρπξν. 5

6 03. Πξηλ ηε θχηεπζε ησλ ειαηφδεληξσλ, ην έδαθνο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη απφ ηα δηδάληα πνπ είλαη ηα πην δχζθνιν γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο ρσξίο δηδαληνθηφλα, ηδηαίηεξα ηα ξηδψκαηα, ή άιια πνιπεηή θπηά, πνπ είλαη δχζθνιν λα θαηαπνιεκεζνχλ. 04. Η γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα βειηησζεί ζε ζρέζε κε ην πξψην έηνο ηεο θχηεπζεο, κέζσ ηεο νξγαληθήο θαη αλφξγαλεο βειηίσζεο, φηαλ νη βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο γνληκφηεηαο είλαη εθηφο ησλ επλντθψλ ηηκψλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε έλα εγθεθξηκέλν νξγαληθφ βειηησηή, θαηά πξνηίκεζε απηνχ πνπ ιακβάλεηαη κε θνκπνζηνπνίεζε, θαη κε αζβεζηφιηζν καγλεζίνπ (δνινκίηε) ή ηνπ ζαιάζζηνπ αζβεζηφιηζνπ. 05. Η ρισξή ιίπαλζε είλαη ε θχξηα πξαθηηθή γηα ηε βειηίσζε ηνπ εδάθνπο. Καηά ην πξψην έηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη εηήζηα ρισξή ιίπαλζε, ηνπιάρηζηνλ, κία θνξά κε φζπξηα θαη κία κε ςπραλζή είδε, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ θιίκαηνο. 06. Σηε βηνινγηθή γεσξγία, ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο είλαη ππνρξεσηηθή, απνθεχγνληαο θάζε είδνπο δηάβξσζε θαη ηδηαίηεξα ηε δηάβξσζε ηνπ λεξνχ. Η θαιχηεξε πξαθηηθή γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο είλαη ε θάιπςε ηνπ εδάθνπο, είηε κε απηνθπή βιάζηεζε ή κε ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο εδαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. 07. Η θαιή παξαγσγηθφηεηα θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ ειαηψλσλ απαηηεί κηα εμαηξεηηθή αλάπηπμε ησλ ειαηφδεληξσλ θαηά ηα πξψηα ρξφληα. Η κεξηθή απνκάθξπλζε ησλ ρνξηαξηψλ θαηά κήθνο ηεο γξακκήο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 08. Γηα ηνπο ειαηψλεο ζε πιήξε παξαγσγή, ε ζπλνιηθή θάιπςε ζα είλαη ε θαιχηεξε ιχζε. Η ζπληήξεζε ζα γίλεηαη απφ πεξηνδηθέο πεξηθνπέο κεηαμχ άλνημεο θαη ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ, κε κηα κεραλή ηχπνπ ζθπξί κε ιεπίδεο ή θάζεην άμνλα κε αιπζίδεο ή ιεπίδεο (ρνξηνθνπηηθφ). 6

7 Η δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη πάληα λα είλαη παξνχζα ζε φιεο ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ειαηψλα θαη ηδίσο ζε επηθιηλή εδάθε. Η θχξηα πξφηαζε είλαη λα θαιπθζεί ην έδαθνο κε πνψδε βιάζηεζε. Απηή ε θάιπςε έρεη ηξεηο ιεηηνπξγίεο: 1) Να μειωκεί ο αρικμόσ και θ ζνταςθ των επιπτϊςεων των ςταγόνων του νεροφ τθσ βροχισ ςτο ζδαφοσ, 2) Να αυξθκεί θ ταχφτθτα τθσ διικθςθσ του νεροφ ςτο ζδαφοσ, 3) Να διορκωκεί ο άνκρακασ ςτο ζδαφοσ μζςω τθσ φωτοςφνκεςθσ και θ επακόλουκθ δθμιουργία χοφμου ι ςτακερισ οργανικισ φλθσ Λίπαλζε Η θάιπςε ηνπ εδάθνπο θαη ε ρισξή ιίπαλζε, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη επίζεο ηερληθέο γνληκνπνίεζεο. Αλ δελ είλαη αξθεηά θαιέο γηα λα ιηπάλνπλ ηνλ ειαηψλα, κπνξνχλ λα γίλνπλ ηα αθφινπζα: 1) Η εθαξκνγή ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ ζην έδαθνο φπσο ηα ιηπάζκαηα, φπσο ηα ηεξεά Απφβιεηα Διαηνπξγείσλ (Solid Olive Mill Waste SOMW), θαη ηα Λχκαηα ηνπ Νεξνχ ησλ Διαηνπξγείσλ (Olive Oil Mill Waste Water OOMWW), πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε σο ηελ πξψηηζηε ηερληθή. 2) Επηπιένλ, ηα επηηξεπφκελα δηνξζσηηθά θαη νξγαληθά/αλφξγαλα ιηπάζκαηα, αθφκε θαη εθηφο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Τα SOMW κπνξεί λα είλαη ηξηψλ ηχπσλ 01. Τν παξζέλν απφ ηξεηο θάζεηο ζχλζιηςεο SOMW έρεη εκπνξηθή αμία. 7

8 02. Τν παξζέλν απφ δχν θάζεηο ζχλζιηςεο SOMW, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θνκπνζηνπνίεζε, αξγφηεξα σε νξγαληθφο βειηησηήο θαη πξνκεζεπηήο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Έρεη πεξηζζφηεξν λεξφ θαη επνκέλσο, αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο θαη φρη ην εηζφδεκα. 03. Τν SOMW απφ δηαθνπηφκελε (παξαδνζηαθή) ζχλζιηςε έρεη εκπνξηθή αμία. Η ηθαλφηεηα λα ελσζνχλ δηαθνξεηηθά πιηθά είλαη ε ππνζηήξημε κηαο επηηπρνχο δηαδηθαζίαο θνκπνζηνπνίεζεο. Φσξίο απηή ηελ ηθαλφηεηα κπνξεί λα θάλνπκε ελζίξξσζε αληί θνκπνζηνπνίεζεο. Γηα λα επηηεπρζεί πην νκνηφκνξθν θνκπφζη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη αλαγθαίν λα αλαθαηεχεηαη ζπρλά, ην νπνίν ζα δηεπθνιπλζεί κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ. Εμνπιηζκφο γηα ην αλαθάηεκα θαη ηνλ εμαεξηζκφ ηνπ θνκπφζη (Torre de Moncorvo, Πνξηνγαιία, 2004) 8

9 Με ηελ πξνζζήθε πην αδσηνχρσλ νξγαληθψλ απνβιήησλ, φπσο ηα απφβιεηα βπξζνδεςείνπ (απφβιεηα ηεο βπξζνδεςίαο ρσξίο ρξψκην), είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί ιίπαζκα κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε άδσην, έσο θαη 3% πεξίπνπ ODM. Πάλσ απ απηή ηελ ηηκή, νη νξγαληθνί δηνξζσηέο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ιίπαζκα. Η Η ζσξφο ηνπ θνκπφζη ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε θαηάιιειν γεσυθαζκάηηλε θνπβέξηα, ε νπνία επηηξέπεη ηελ είζνδν ηνπ αέξα, αιιά φρη ηνπ λεξνχ θαη πξνζηαηεχεη ην αλψηεξν ζηξψκα απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ. Έηζη, απνθεχγεηαη ε δηήζεζε ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη ηεο νξγαληθήο χιεο θαη ε ζπλαθφινπζε ξχπαλζε ησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ θαη / ή ησλ γξακκψλ ηνπ λεξνχ, θαζψο θαη ε εμαζζέλεζε ηνπ ιηπάζκαηνο. Εκπνδίδεη επίζεο ηελ μήξαλζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ εθαηνκκπξίσλ ρξήζηκσλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ άπηνληαη ηνπ θνκπφζη. Γεσυθαζκάηηλε θνπβέξηα ζηε ζσξφ ηνπ θνκπφζη γηα πξνζηαζία απφ ηε βξνρή θαη ηνλ ήιην (Torre de Moncorvo, Πνξηνγαιία, 2007) 9

10 Μεηά απφ αξθεηνχο κήλεο ηεο δηαδηθαζίαο θνκπνζηνπνίεζεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί πςειήο πνηφηεηαο ιίπαζκα. Κνκπφζη απνηεινχκελν θπξίσο απφ SOMW ειαηφιαδνπ θαη ζηέιερνο ζηαθπιηψλ έηνηκν λα εθαξκνζηεί ζηνλ ειαηψλα (Torre de Moncorvo, Πνξηνγαιία, 2007). 10

11 Σχκθσλα κε ηε ζέζε πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, ηα OOMWW απφ ηηο ηξεηο θάζεηο ζχλζιηςεο (ηφζν απφ ηε ζπάληα φζν θαη απφ ηελ παξαδνζηαθή, θαη ηε ζπλερή) κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ξππνγφλν πξντφλ ή σο ιίπαζκα. ε μια ςτάθμη νεροφ, τα OOMWW οργανικϊν ενϊςεων προκαλοφν ζλλειψθ οξυγόνου ςτο νερό και ςτθ ςυνζχεια το κάνατο των ψαριϊν και άλλων υδρόβιων ηϊων. OOMWW τα γεωργικά εδάφη αυτό το ποςό των οργανικϊν ουςιϊν μπορεί να κεωρσί ωσ λίπαςμα, αν δεν υπερβαίνονται οριςμζνα επίπεδα. Το υψθλό επίπεδο τθσ οργανικισ φλθσ, κάλιο, άηωτο και φϊςφοροσ, ςτα OOMWW κάνουν αυτά τα απόβλθτα μια ανζξοδθ πθγι αυτϊν των κρεπτικϊν ουςιϊν (Garcia-Ortiz, A. et al., 1995). Σηελ Πνξηνγαιία γηα λα εθαξκφζνπλ νη παξαγσγνί ηα OOMWW, πξέπεη λα δεηήζνπλ θαη λα πιεξψζνπλ κηα εηήζηα άδεηα ζηελ πεξηθεξεηαθή Υπεξεζία Πεξηβάιινληνο, λα έρνπλ κηα δεμακελή γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ηε δηφξζσζε ηνπ ph, θαηά πξνηίκεζε λα εθαξκφδεηαη κεηαμχ Μαξηίνπ θαη Ννεκβξίνπ, θαη γηα ρξήζε κφλν ζε δέληξα θαη ζε ζάκλνπο θαη λα ζέβνληαη ην αλψηαην εηήζην φξην ησλ 80m 3 /ha. Όηαλ ε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ απνβιήησλ σο ιηπάζκαηα δελ είλαη αξθεηή γηα λα εθπιεξσζνχλ νη αλάγθεο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πξφζζεηε ιίπαλζε. Μεηαμχ ησλ καθξν - ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, νη ειηέο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αλάγθε ζε άδσην θαη θάιην. Οη εηήζηεο νξγαληθέο εμαγσγέο εμαξηψληαη επίζεο απφ ηελ παξαγσγή ειαηφθαξπνπ. Με παξαγσγέο γχξσ ζηνπο 3,5 ηφλνπο/εθηάξην, νη δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ζα είλαη: 11

12 Απφδνζε (t/ha) Άδσην N (Kg/ha) Φψζθνξνο P (Kg/ha) Κάιην K (Kg/ha) 3, Πθγι: Warlop, F

13 Φπηνυγεηνλνκηθή θπηνπξνζηαζία ησλ θπηψλ Γηα ηελ πξνζηαζία ειαηψλα απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο θαιιηέξγεηαο. Οη νηθνινγηθέο ππνδνκέο γηα ηελ αχμεζε ησλ σθέιηκσλ νξγαληζκψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζην θπζηθφ πεξηνξηζκφ ησλ επηδεκηψλ, είλαη επίζεο ηα αξρηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο. 13

14 Οη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επεξγεηηθψλ νξγαληζκψλ, δεδνκέλνπ φηη ηνπο παξέρεη ηξνθή θαη/ή θαηαθχγην. 14

15 Σκιαδοφόρα (Apiaceae), πικρι μάρακοσ (Foeniculum vulgare ssp. Piperitum) και άγριο καλάςςιο καρότο (Daucus carota ssp. Maritimus). Κάιπςε ηνπ εδάθνπο κεηαμχ ησλ δελδξoζεηξψλ Κχξηεο Βηνινγηθέο Γηεξγαζίεο Δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο ζηα παξαθείκελα ρσξάθηα Πεξηνξηζκφο ησλ θξαρηψλ ζηνπο ειαηψλεο Σα θχξηα σθέιηκα αξπαθηηθά έληνκα είλαη: Πράςινθ χρυηϊπθ (Χρύςωπασ), θ οποία μπορεί να καταςτρζψει πάνω από το 90% των αυγϊν των ςκόρων των ελαιϊνων, επιπλζον τρϊνε και άλλα ζντομα όπωσ θ μαφρθ ψείρα και ο ψιλοσ τθσ ελιάσ Αφίδα των λουλουδιϊν (Anthocoris nemoralis), θ οποία καταπολεμά το ςκόρο, τον ψιλο και τον κρίπα τθσ ελιάσ Είδθ παςχαλίτςασ όπωσ Chilocorus bipustulatus, είναι ςθμαντικά αρπακτικά των λεκάνιων τθσ ελιάσ Χρυςόμυγα τθσ ποικιλίασ Xanthandrus comtus που καταπολεμά τον ςκόρο και τον ψιλο τθσ ελιάσ Μεξηθέο θνξέο, ηα θαιιηεξγεηηθά θαη θπζηθά πεξηνξηζηηθά κέηξα δελ επαξθνχλ, θη έηζη νη επηδεκίεο κε ηηο πην αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη, εάλ είλαη απαξαίηεην, λα θαηαπνιεκεζνχλ. Η εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηελ άκεζε παξαηήξεζε ησλ νξγάλσλ ή ησλ δεκηψλ απφ ηηο παγίδεο ζχιιεςεο. Οη παξαηεξνχκελεο ηηκέο ζε ζχγθξηζε κε ην Οηθνλνκηθφ Δπίπεδν Δπίζεζεο (Economic Level of Attack ELA) θαη φηαλ απηφ ην επίπεδν πξνζπεξληέηαη, εθαξκφδνληαη κέηξα πξνζηαζίαο. 15

16 Εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη ELA ζηε γεληά ηνπ άλζνπο (γεληά onthophagus) θφξνο ειηάο (Prays oleae) Μέζνδνο Α παγίδεο ζε ζρήκα δέιηα κε θεξνκφλε Μέζνδνο B Οπηηθή παξαηήξεζε 100 θιαδηψλ αλζέσλ Αντιμετϊπιςθ: κθρϊδθσ βάκιλοσ (Bacillus thuringiensis) Παγίδεο ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξα καθξηά ε κία απφ ηελ άιιε θαη ηνπνζεηείηαη ζε χςνο απφ 1,50 έσο 2 κέηξα, κέζα ζηελ θνξπθή ηνπ δέλδξνπ, ην Μάξηην. Εβδομαδιαία μζτρθςθ των ςυλλθφκζντων αρςενικϊν: ELA = 15 ςυλλιψεισ/θμζρα/παγίδα Εβδνκαδηαία κέηξεζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιαδηψλ αλζέσλ: ELA=10% (5% εάλ ε παξαγσγή είλαη ππεξεθηηκεκέλε) Δνζνινγία: 0,4 to 0,6 kg/ha; Απνηειεζκαηηθφηεηα: πεξίπνπ 60% ζλεζηκφηεηα. κϊροσ του γιαςεμιοφ (Jasmin moth Margaronia unionalis = Palpita unionalis = Palpita vitrealis) Με άνοιγμα φτερϊν περίπου 30 χιλιοςτϊν, αυτό το λευκό θμιδιαφανζσ ζντομο δείχνει, ςτθ φάςθ τθσ προνφμφθσ του, ςαν πράςινθ κάμπια, που φκάνει το πολφ 25 χιλιοςτά ςτο τελικό ςτάδιο ανάπτυξισ τθσ. Αν και θ τελευταία μπορεί να προκαλζςει ηθμιά ςτα φφλλα και ςτον καρπό, οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ για τα ενιλικα δζντρα δεν είναι ςθμαντικι Σε φυτϊρια και νεαροφσ ελαιϊνεσ, αυτι θ κάμπια μπορεί να προκαλζςει βλάβθ και ωσ εκ τοφτου το ELA πρζπει να εφαρμοςτεί. Εκτίμθςθ κινδφνου και ELA Αντιμετϊπιςθ: κηρώδησ βάκιλοσ (το ίδιο για τον ςκϊρο τθσ ελιάσ). Παγίδεσ φερομόνθσ ςε ςχιμα δζλτα ι ςε χωνί για τθ ςφλλθψθ των αρςενικϊν. Κφρια πρόταςθ είναι θ ανίχνευςθ δεδομζνου ότι δεν υπάρχει κακοριςμζνο ELA. Οπηηθή παξαηήξεζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηψλ: ELA=5%. 16

17 Σε περιοχζσ με πιο εφκρατο κλίμα, πιο κοντά ςτθ κάλαςςα, ο δάκοσ τθσ ελιάσ είναι ο κφριοσ εχκρόσ του ελαιϊνα. Το οικονομικι ειςόδθμα μειϊνεται λόγω τθσ μείωςθσ των αποδόςεων και τθσ ποιότθτασ του ελαιόλαδου. Στισ θπειρωτικζσ περιοχζσ, τα ηεςτά καλοκαίρια και οι κρφοι χειμϊνεσ είναι κατά τθσ ανάπτυξθσ των εντόμων. Για παράδειγμα, το περαςμζνο καλοκαίρι, όλα τα αυγά καταςτράφθκαν ςε κερμοκραςίεσ άνω των 40 C, για αρκετζσ θμζρεσ. Δάκοσ (Bactrocera oleae) Εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη ELA: Αληηκεηψπηζε Α Φξσκνηξνπηθέο παγίδεο κε θεξνκφλε Αληηκεηψπηζε Β Μεξηθφο ςεθαζκφο κε spinosad θαη δνιψκαηα ηξνθψλ Φξσκνηξνπηθέο παγίδεο κε θεξνκφλε. Οη παγίδεο κε ή ρσξίο θεξνκφλε πξέπεη λα είλαη ζε απφζηαζε πάλσ απφ 50 κέηξα κεηαμχ ηνπο, ηνπνζεηνχληαη ηνλ Μαξηίν (ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο) θαη ηνλ Απξίιην (ζηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο). Τν πςειφ επίπεδν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζεληθψλ ζε θίηξηλεο παγίδεο θεξνκφλεο ζεκαίλεη ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. ELA γηα καδηθή ζχιιεςε: 21 έληνκα/παγίδα/εβδνκάδα (3/εκέξα). Παρά το γεγονόσ ότι πρόςφατα επιτρζπονται ςτθ βιολογικι γεωργία, αυτι θ μζκοδοσ αντιμετϊπιςθσ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο ςε ακραίεσ ςυνκικεσ, δεδομζνου ότι το spinosad είναι τοξικό για οριςμζνα ωφζλιμα ζντομα. Όπωσ προαναφζρκθκε, αυτά τα ζντομα είναι ςθμαντικά για τθν καταπολζμθςθ των κφριων εχκρϊν των ελαιϊνων. Μαφρη ψείρα τησ ελιάσ (Bactrocera oleae) Η μαφρθ ψείρα τθσ ελιάσ είναι ζνα ζντομο το πιπιλάει και μαςάει αποδυναμϊνοντασ το δζντρο και παράγει γλφκα, κολλϊδεσ, «μελιτϊδεισ εκκρίςεισ». Οι πιο ςθμαντικζσ γεωπονικζσ διαδικαςίεσ για τθν ελαχιςτοποίθςθ των επικζςεων τθσ μαφρθσ ψείρασ είναι: Φυτοχγειονομική αντιμετϊπιςη Εφόςον τα γεωπονικά μζτρα δεν είναι αρκετά, πρζπει να εφαρμόηεται φυτοχγειονομικι κεραπεία, όπωσ το κερινό λάδι ι το παραφινζλαιο (λιγότερο φυτοτοξικά) ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: Κλάδεμα των πιο ςυμπυκνωμζνων και ςκιερϊν κλαδιϊν των δζντρων, Λίπανςθ με αηωτοφχο διάλυμα όχι ςε υπερβολικό επίπεδο. 1,6 λίτρα/100 λίτρα, με ψεκαςμό υψθλισ πίεςθσ πάνω από τισ προνφμφεσ πρϊτου ςταδίου, τισ πιο ευαίςκθτεσ (τον Ιοφνιο-Ιοφλιο), Μθν προςπακιςετε να το αντιμετωπίςετε, εάν υπάρχουν κορεςμζνα ςε νερό ελλείμματα. 17

18 Οη αζζέλεηεο ησλ ειαηψλσλ, πξνθαινχληαη απφ κχθεηεο θαη βαθηήξηα, πξνθαινχλ ηεξάζηηεο απψιεηεο, φηαλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη θπηνυγεηνλνκηθέο αληηκεησπίζεηο, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο κε ζεξκφηεξν θιίκα. 18

19 Καιρικζσ ςυνκικεσ (καταγραφι και μετριςεισ) Περιςταςιακι κακίηθςθ: επιτρζπει πρωτογενι λοίμωξθ. Συνεχιηόμενθ κακίηθςθ: επιτρζπει τθ μόλυνςθ και επιτίκεται με πιο ςοβαρό τρόπο. Θερμοκραςία (μζςθ, ελάχιςτθ και μζγιςτθ), C: πικανι μόλυνςθ C: βζλτιςτθ κερμοκραςία (23 C ορατά ςυμπτϊματα ςε 2 ζωσ 3 θμζρεσ) Ανθράκωςη τησ Ελιάσ (Gloeosporium olivarum) Κφρια καλλιεργθτικά μζτρα αντιμετϊπιςθσ Εφαρμογι μζτρων αντιμετϊπιςθσ ςε ευνοϊκζσ καιρικζσ ςυνκικεσ όταν χρθςιμοποιοφνται ευαίςκθτεσ ποικιλίεσ. Επίςθσ, όταν παρατθροφνται όλα τα ςυμπτϊματα ςτον καρπό τθσ ελιάσ, Κρίςιμθ Περίοδοσ: Σεπτζμβριοσ / Οκτϊβριοσ, ςτισ πρϊτεσ βροχοπτϊςεισ. Πιο ανκεκτικζσ και προςαρμόςιμεσ ποικιλίεσ, Συχνό κλάδεμα, επιτρζποντασ μια ευάερθ φυλλωςιά (αλλά χωρίσ να αφαιρείται ολόκλθρο το εςωτερικό), Αποφυγι υπερβολικισ χριςθσ αηϊτου, Μεγάλθ απόςταςθ μεταξφ των ελαιόδεντρων, αποφεφγοντασ τθν επαφι των φυλλωςιϊν. Φυτοχγειονομικι αντιμετϊπιςθ μυκθτοκτόνα χαλκοφ: με μζγιςτθ δόςθ 6 κιλά/εκτάριο/ζτοσ του χαλκοφ Cu (= 30 κιλά του εμπορικοφ μείγματοσ Bordeaux): κειικό χαλκό με ςβθςμζνο αςβζςτθ (μίγμα Bordeaux), οξυχλωριοφχο χαλκό, κατά προτίμθςθ με «προςκολθτικι ουςία», υδροξείδιο του χαλκοφ και οξείδιο του χαλκοφ. Λιπάςματα με ςφμπλοκα χαλκοφ: γλυκονικά χαλκοφ, ςκευάςματα χαλκοφ για τα οποία δε λαμβάνεται υπόψθ το ετιςιο ανϊτατο όριο για τον χαλκό. Η παφςθ καλλιζργειασ είναι δικαιολογθμζνθ, επειδι τα ςτοιχεία αυτά απορροφϊνται, ζχουν λίγα κρεπτικά ςυςτατικά και ωσ εκ τοφτου κατατάςςονται ωσ λιπάςματα, που δεν απαιτοφν ζγκριςθ. 19

20 Για τθν προςταςία από τθν ανκράκωςθ τθσ ελιάσ (Gloeosporium olivarum) πρζπει να επιλεγοφν κατάλλθλεσ και πιο ανκεκτικζσ ποικιλίεσ όπωσ: Azeiteira, Blanqueta, Carrasquenha, Cobrançosa, Negrinha (de Freixo), Picual (Espanha), Verdeal de Serpa και Verdeal-transmontana. Καρκίνωςη τησ Ελίασ (Pseudomonas savastanoi) Αυτό το βακτιριο ειςζρχεται ςτο δζντρο από τισ πλθγζσ του και εξαπλϊνεται με τθν επαφι των κλαδιϊν και των δζντρων, ιδιαίτερα όταν χρθςιμοποιείται ζνα μακρφ ραβδί για τθ ςυλλογι των ελιϊν. Το καλφτερο προλθπτικό μζτρο είναι να γίνεται θ ςυγκομιδι με ζνα φορθτό θλεκτρικό μθχάνθμα με μια ράβδο ςε ςχιμα Τ ι με μθχανικό δονθτι. Οριςμζνεσ ποικιλίεσ, όπωσ θ "Cordovil" είναι πολφ πιο ευαίςκθτθ από κάποιεσ άλλεσ, όπωσ θ "Cobarançosa" και θ "Verdeal". Ωσ εκ τοφτου, αυτό είναι ζνα ςθμαντικό κζμα ςε νζουσ ελαιϊνεσ κακϊσ και θ παρατιρθςθ των νεαρϊν δζντρων ςτο φυτϊριο, προκειμζνου να εντοπιςτεί οποιοδιποτε πικανό ςφμπτωμα. Όταν ςυγκομιδι γίνεται με πολφ μικρζσ ράβδουσ ι όταν θ αςκζνεια υπάρχει ιδθ ςτον ελαιϊνα, τα μυκθτοκτόνα χαλκοφ παρζχουν κάποια προςταςία, αλλά δεν επαρκοφν. Βερτιςιλλίωςη (Verticillium dahliae) Αυτι είναι μια πρόςφατθ αυξανόμενθ αςκζνεια, που προκαλεί εξαςθζνηςη και ολική καταςτροφή κάποιων ελαιόδεντρων ςε νζουσ εγκατεςτθμζνουσ ελαιϊνεσ. Σε περίπτωςθ ςοβαρισ επίκεςθσ και όταν θ παρουςία του μφκθτα ζχει επιβεβαιωκεί, ο ελαιϊνασ κα πρζπει να ξεριηωκεί. Ζνα πικανό μζςο τθσ επίκεςθσ είναι θλιοαπολφμανςθ του εδάφουσ, που ςθμαίνει το πότιςμα του εδάφουσ ςτισ αρχζσ του καλοκαιριοφ και τθν κάλυψθ με ταινίεσ πολυαικυλενίου γφρω από τα άρρωςτα δζντρα. Δεδομζνου ότι ο μφκθτασ είναι πολφ ευαίςκθτοσ ςτθ ηζςτθ, μόλισ ενάμιςησ μήνασ ηλιοαπολφμανςησ είναι αρκετό για να εξαλείψει το μφκητα. 20

21 πγθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ ειηψλ Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθνκηδήο θαη ηεο κεηαθνξάο πξέπεη λα επηηπγράλνληαη θάπνηνη ζεκαληηθνί ζηφρνη: Μελ ζπάηε ηα παξαγσγηθά θιαδηά ηεο επφκελεο ρξφληαο, ΣΟΧΟΙ Μελ θάλεηε πιεγέο ζηα θιαδηά πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ πχιεο γηα ηελ θαξθίλσζε ηεο ειηάο, Μελ πιεγψλεηε ηηο ειηέο, αθνχ ε πνηφηεηα ηφζν απηψλ φζν θαη ηνπ ειαηνιάδνπ εμαξηάηαη απφ ηνπο πγηείο θαξπνχο. Σπγθνκίζηε ηηο ειηέο ζε θαιή θαηάζηαζε σξίκαλζεο, νχηε πνιχ πξάζηλεο, νχηε πνιχ ψξηκεο, Οη ζπλζήθεο κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζχλζιηςε θαη ε δχκσζε ησλ ειηψλ. ε ό, τι αφορά την περίοδο ςυγκομιδήσ, η καλή ωριμότητα επζρχεται όταν ςτην αργότερη φάςη τουσ τα φροφτα ζχουν πορφυρό χρϊμα και κάποια άλλα είναι ήδη μαφρα. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ε ζπγθνκηδή δελ κπνξεί λα γίλεη κε καθξηά ξαβδηά, πνπ είλαη ε παξαδνζηαθή πξαθηηθή γηα ηε ζπιινγή ησλ ειηψλ. 21

22 μαφρα. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ ΤΠΟΨΗ ΟΙ ΑΚΟΛΟΤΘΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ: Χειρονακτικι ςυγκομιδι ςε μικροφσ ελαιϊνεσ. Μθχανικι ςυγκομιδι με χειροκίνθτθ ράβδο θλεκτρικι (με μπαταρία) ι με καφςιμο, ςε μεςαίου μεγζκουσ ελαιϊνεσ, όπου οι ποικιλίεσ φροφτων δεν πζφτουν κάτω από τουσ κραδαςμοφσ. Κοφνθμα των κλαδιϊν με μθχάνθμα τραντάγματοσ που λειτουργεί με καφςιμα, για ελαιϊνεσ μεςαίου μεγζκουσ, όταν θ παραπάνω τεχνικι δεν είναι δυνατι ι το ταρακοφνθμα του δζντρου δεν είναι ςκόπιμο (παλιά δζντρα ι δφςκολθ πρόςβαςθ για τουσ ελκυςτιρεσ) Ταρακοφνθμα του κορμοφ με μθχάνθμα τραντάγματοσ που προςκολλάται ςτο τρακτζρ ι ςε ζνα αυτοκινοφμενο μθχάνθμα, για μεγάλουσ ελαιϊνεσ. Η ζπγθνκηδή ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ηελ άκεζε κεηαθνξά ζην ειαηνηξηβείν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ ηελ ίδηα κέξα ή ηελ επφκελε. 22

23 Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί πξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε κε θπηνθάξκαθα κε ραιθφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ βξνρνπηψζεσλ. Η δηαδηθαζία απηή εγγπάηαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαξπψλ απφ ηηο ινηκψμεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ κχθεηεο, ηδίσο ηελ αλζξάθσζε ηεο ειηάο. 23

24 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.2. Παξαγσγή βηνινγηθνχ ειαηνιάδνπ Σερληθέο παξαγσγήο ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΘΕΝΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ Δεν χρθςιμοποιοφνται χθμικά διαλυτικά. Παράγεται χρθςιμοποιϊντασ μόνο φυςικζσ μεκόδουσ, οι οποίεσ επιβεβαιϊνουν μεγαλφτερθ ποιότθτα. Οι καρποί πρζπει να είναι ςε καλζσ ςυνκικεσ υγιεινισ και είναι απαραίτθτθ θ ιδιαίτερθ προςοχι κατά τθ διάρκεια των φάςεων των τεχνικϊν διαδικαςιϊν ςτο ελαιοτριβείο. Διαδικαςία τησ άλεςησ - αποφυγι τθσ λεπτισ ςφνκλιψθσ (μπορεί να προκλθκοφν γαλακτϊματα τα οποία μειϊνουν τθν απόδοςθ και τθν εκχφλιςθ του ελαιολάδου) ι μια μεγάλθσ διάρκειασ (θ πάςτα με τθν ζκκεςθ ςτον αζρα μπορεί να προκαλζςει οξείδωςθ). Σερληθέο παξαγσγήο Μάλαξη - επιτρζπει τθ ςυγχϊνευςθ των ςταγονιδίων του ελαιολάδου ςε μεγαλφτερα. Με αυτό τον τρόπο, αυτζσ οι μεγαλφτερεσ ςταγόνεσ μποροφν εφκολα να διαχωριςτοφν από τα ςτερεά απόβλθτα ελιάσ και λαδιοφ από τα λφματα του νεροφ του ελαιοτριβείου. Το μικοσ τθσ διαδικαςίασ τθσ μάλαξθσ, εξαρτάται από το ςφςτθμα διαχωριςμοφ λαδιοφ που ζπεται. Διαδικαςία εκχφλιςησ ελαιολάδου - Μια περίοδοσ μάλαξθσ μεταξφ 25 ζωσ 35 λεπτά είναι απαραίτθτθ ςτθ διαδικαςία τθσ επεξεργαςίασ για τθν εξαγωγι λαδιοφ. Για τα ςυςτιματα ςυνεχισ φυγοκζντρθςθσ, απαιτοφνται 40 ζωσ 60 λεπτά. Η κερμοκραςία πρζπει να είναι κατάλλθλθ (25-30 C) για να αποφευχκοφν οι απϊλειεσ από τισ πτθτικζσ ενϊςεισ, που είναι υπεφκυνεσ για τθν καλι γεφςθ του ελαιολάδου. Η ταχφτθτα του θλεκτρικοφ μίξερ πρζπει να είναι από 14 ζωσ 18 ςτροφζσ το λεπτό. 24

25 ΣΤΠΟΙ ΕΚΧΤΛΙΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ * ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΔΤΟ ΦΑΕΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΙΕΑΗ (ΚΛΑΙΚΟ) ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΣΡΙΩΝ ΦΑΕΩΝ Διαχωρίηει το ελαιόλαδο και τα υγρά SOMW (με ενςωματωμζνα OOMWW) Διαχωρίηει το ελαιόλαδο, τα υγρά SOMW και τα OOMWW. Διαχωρίηει το ελαιόλαδο, τα ςτερεά SOMW και τα OOMWW. Μετά τθ μάλαξθ πρζπει να προςτίκεται νερό ςτθν πάςτα προκειμζνου να διευκολφνει το διαχωριςμό ςε δφο φάςεισ (φυγοκζντρθςθ) * ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ του ελαιοτριβείου να διαχωρίςει τισ φάςεισ ςτερεϊν και υγρϊν. 25

26 πζθεπαζία, απνζήθεπζε, ζπληήξεζε θαη κεηαθνξά Μετά τθ διαδικαςία παραγωγισ, το ελαιόλαδο πρζπει να αποκθκεφεται γριγορα, αποφεφγοντασ τθν επαφι με τον αζρα (οξείδωςθ) και το φωσ (φωτο-οξείδωςθ), ςε αδρανι υλικά δοχεία (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα), ψθλά και ςτενά, ϊςτε να μειωκεί θ επιφάνεια επαφισ με τον αζρα. Η κατάλλθλθ κερμοκραςία είναι 15 ºC, θ οποία επιτρζπει μια καλι κακίηθςθ των προςμίξεων του ελαιολάδου, χωρίσ οξείδωςθ. Πξνιεπηηθά κέηξα απνζήθεπζεο Ζνα ψθλότερο και κωνικό δοχείο διευκολφνει τθν απομάκρυνςθ των υπολειμμάτων λάςπθσ και αποτρζπει τθ μετάγγιςθ. Η ποιότθτα του ελαιολάδου, και ςυγκεκριμζνα θ μθ τάςθ του να οξειδϊνεται, εξαρτάται επίςθσ από τθν ποικιλία τθσ ελιάσ. Η οξείδωςθ του ελαιολάδου προκαλεί μια δυςάρεςτθ οςμι και γεφςθ ταγγίςματοσ, που είναι ζνα τεράςτιο μειονζκτθμα για το ελαιόλαδο. Η πιαζηηθή ζπζθεπαζία γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη, ζε πεξίπησζε δηαθαλνχο πιαζηηθνχ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε θσην-νμείδσζε. Η ηειηθή ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ζθνχξν γπαιί, θαζψο απηφ είλαη έλα αδξαλέο πιηθφ, πνπ δηαηεξεί ην ειαηφιαδν ζε θαιέο ζπλζήθεο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο, ηα αλνμείδσηα κέηαιια. 26

27 ήκαλζε Εθηφο απφ ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο, θνηλέο γηα φια ηα είδε ησλ ειαηνιάδσλ, ε ζήκαλζε ηνπ βηνινγηθνχ ειαηνιάδνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε βηνινγηθή παξαγσγή. Ειδικζσ ενδείξεισ για τθ βιολογικι παραγωγι και πιςτοποίθςθ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ ΕΕ Καλνληζκφο ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΚ) Nº 834/ Τίηινο IV Σήκαλζε, Καλνληζκφο ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΚ) Nº 889/2008, Τίηινο III Σήκαλζε, Καλνληζκφο ηεο Επηηξνπήο (ΕΚ) Nº 271/ ) Πληροφορίεσ Πληροφορίεσ ςχετικά με τη βιολογική γεωργία (ςε παρζνθεςη, οι Μεςογειακοί ελαιοπαραγωγοί που υιοθζτηςαν την ακόλουθη ορολογία): «Βιολογικό προϊόν», «προϊόν βιολογικήσ καλλιζργειασ», ή «προϊόν βιολογικήσ γεωργίασ» (Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα), «Οικολογικό προϊόν», ή «προϊόν οικολογικήσ γεωργίασ» (Ιςπανία), «Bio» και «eco» ωσ ςυντομογραφία μπορεί επίςησ να χρηςιμοποιηθεί ςτη ςήμανςη. 27

28 2) Φορζασ Ελζγχου και Πιςτοποίηςησ O φορζασ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να αναγράφεται ςτθν ετικζτα, χρθςιμοποιϊντασ τον κωδικό από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ όπου το προϊόν ζχει παραχκεί, ςυςκευαςτεί και ςθμανκεί. Παράδειγμα: PT-BIO-01 (PT-Πορτογαλία; BIO-Βιολογικι Καλλιζργεια, 01- αφξων αρικμόσ που αντιςτοιχεί ςτον οργανιςμό ελζγχου και πιςτοποίθςθσ). 3) Λογότυποσ για τη Βιολογική Γεωργία τησ Ε.Ε. Για να βοθκιςει τουσ καταναλωτζσ να προςδιορίςουν ζνα βιολογικό προϊόν, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι υιοκζτθςε ζνα νζο λογότυπο για τα προ-ςυςκευαςμζνα προϊόντα των οποίων τα ςυςτατικά είναι βιολογικά τουλάχιςτον κατά 95%. Αυτό ιςχφει επίςθσ και για το ελαιόλαδο, επειδι, παρόλο που παράχκθκε από τον καρπό τθσ ελιάσ, είναι 100% ελαιόλαδο. Ο κανονιςμόσ (ΕΚ) Αρικ. 271/2010 ορίηει αυτόν τον λογότυπο, τα χαρακτθριςτικά και τισ προχποκζςεισ χριςθσ του, του οποίου θ χριςθ είναι υποχρεωτικι (ο προθγοφμενοσ λογότυποσ ιταν προαιρετικόσ) από τθν 1 θ Ιουλίου ) Εθνικοί ή Ιδιωτικοί Λογότυποι Εκτόσ από το λογότυπο τθσ Κοινότθτασ, μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν (αν υπάρχουν, όπωσ ςτθ Γαλλία), λογότυποι εκνικοί, ιδιωτικοί, ενϊςεων ι εταιρειϊν. 28

29 5) Προζλευςη Συςτατικών Είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ςτθν ετικζτα θ γεωγραφικι προζλευςθ των ςυςτατικϊν που ςθμαίνει αν παράγονται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι αλλοφ. Το όνομα τθσ χϊρασ είναι προαιρετικό. Στθν περίπτωςθ των προϊόντων τθσ ΕΕ, πρζπει να αναγράφεται «Γεωργία ΕΕ» (ι «χϊρα τθσ ΕΕ»). 6) Προϊόντα ςε Μεταβατικό Στάδιο Στθν περίπτωςθ του ελαιολάδου από ελαιϊνεσ ςε μεταβατικό ςτάδιο (2ο και 3ο ζτοσ), μπορεί να αναγράφεται ςτθν ετικζτα «προϊόν βιολογικισ γεωργίασ ςε μεταβατικό ςτάδιο», δίνοντασ τον κωδικό αρικμό του φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ. Απαγορεφεται θ χριςθ κοινοτικοφ λογότυπου βιολογικισ παραγωγισ. 29

30 Κάπνηνη παξαγσγνί ρξεζηκνπνηνχλ ζθνχξν γπαιί γηα λα απνθχγνπλ ηε θσηννμείδσζε ηνπ ειαηνιάδνπ. Εηηθέηα βηνινγηθνχ ειαηφιαδνπ κε ην λέν ινγφηππν, κνλφρξσκν, ζε αλνμείδσην δνρείν. 30

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεσπνληθή ρνιή Σνκέαο Φπηνπξνζηαζίαο Δξγαζηήξην Φπηνπαζνινγίαο Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Aθεληνύιε Αηθαηεξίλε Γξ Γεσπφλνο-Γηεπζχληξηα 1 νπ Γπκλαζίνπ Χνξηηάηε Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο afentoul@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΡΗ ΠΖΚΑΗΛΔΗ HACCP; H A Z A R D A N A L Y S I S & C R I T I C A L C O N T R O L P O I N T S ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα