ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD ES1-LEO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948"

Transcript

1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD ES1-LEO

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΩΝ Εηζαγσγή... 3 Δηδαθηηθή Ελφηεηα 2.1. Παξαγσγή βηνινγηθήο ειηάο Πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο Λίπαλζε Φπηνυγεηνλνκηθή θπηνπξνζηαζία ησλ θπηψλ Σπγθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ ειηψλ Δηδαθηηθή Ελφηεηα 2.2. Παξαγσγή βηνινγηθνχ ειαηνιάδνπ Τερληθέο παξαγσγήο Σπζθεπαζία, απνζήθεπζε, ζπληήξεζε θαη κεηαθνξά Σήκαλζε

3 Δηζαγσγή Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα: ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ΕΕ (Καλνληζκφο ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΚ) Nº 834/2007), γλσζηή θαη σο νηθνινγηθή γεσξγία θαη βηνινγηθή γεσξγία ζε φια ηα Κξάηε Μέιε. πκβαηηθή παξαγσγή: κε-βηνινγηθή ή νινθιεξσκέλε παξαγσγή, πνπ γίλεηαη ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ. Παξαγσγή νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο: παξαγσγή κε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ρεκηθψλ θπηνθαξκάθσλ (ιίζηεο εγθεθξηκέλσλ) θαη επηηξεπφκελεο δφζεηο πεξηνξηζκέλσλ ιηπαζκάησλ. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη ηεο ζπκβαηηθήο ή ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο παξακέλνπλ ζηηο γεσξγηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ειαηψλα. Τν βηνινγηθφ ειαηφιαδν είλαη έλα πξντφλ πςειήο πνηφηεηαο, κεγάιεο αμίαο ζε ζχγθξηζε κε άιια είδε ειαηνιάδνπ πνπ ιακβάλνληαη κε άιια ζπζηήκαηα παξαγσγήο. Η αμηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ ειαηνιάδνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 100% ζηηο απαηηεηηθέο αγνξέο, φπνπ ε ηηκή ηνπ είλαη απνδεθηή 3

4 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. Παξαγσγή βηνινγηθήο ειηάο Σφποι ελαιϊνων παραγωγήσ βιολογικϊν ελιϊν Ελαιϊνασ βιολογικισ γεωργίασ θ πρϊτθ ςυγκομιδι μπορεί να πιςτοποιθκεί Ελαιϊνασ ςυμβατικισ παραγωγισ ι ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ που μετατρζπεται ςε βιολογικισ γεωργίασ πρζπει να περάςει μια μεταβατικι περίοδοσ τριϊν ετϊν. Μεταβατική περίοδος φινη θαλφλεο βηνινγηθήο γεσξγίαο πξέπεη λα πιεξνχληαη, αλ θαη ην ηειηθφ πξντφλ (ειηέο ή ειαηφιαδν) δελ κπνξεί λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά σο ηέηνην. Απηή είλαη ε πην δχζθνιε πεξίνδνο γηα ηνλ παξαγσγφ, ε νπνία απαηηεί κεγαιχηεξε ππνζηήξημε, ηφζν ηερληθή φζν θαη νηθνλνκηθή. Σηε βηνινγηθή γεσξγία, ηα εληαηηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο επηηξέπνληαη, εθφζνλ ην έδαθνο ρξεζηκνπνηείηαη, παξαπάλσ απφ ηηο ηερληθέο πδξνπνλίαο. Παξ φια απηά, νη αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο πξέπεη λα ηεξνχληαη. ΑΡΧΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ αγξνθηήκαηνο, Σπληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο, Φπζηθφο πεξηνξηζκφο ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ, αληί ησλ θπηνυγεηνλνκηθψλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο, Πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ κέζσ κέηξσλ πξνθχιαμεο (φπσο ε ππθλφηεηα ησλ δέλδξσλ πνπ δελ πξνθαινχλ ππεξβνιηθή ζθίαζε). 4

5 Πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο Η κε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ δελ είλαη αξθεηή γηα λα εμαζθαιίζεη ηε βηνινγηθή γεσξγία. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ν παξαγσγφο πξέπεη λα εθαξκφδεη πξαθηηθέο θαη ηερληθέο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Η εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ελφο λένπ ειαηψλα, απαηηεί ηηο αθφινπζεο αξρέο θαη πξαθηηθέο: 01. Τν έδαθνο πξέπεη λα αμηνινγεζεί κέρξη 1 κέηξν βάζνο, ηνπιάρηζηνλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα θχξηα ζπζηαηηθά γνληκφηεηαο, νπφηε απαηηείηαη άλνηγκα γηα λα παξαηεξεζνχλ θαη λα ζπιιερηνχλ δείγκαηα γηα αλάιπζε. 02. Τν έδαθνο πξέπεη λα θηλεηνπνηεζεί ζε βάζνο (πεξίπνπ 1 κέηξν) ρσξίο πεξηζηξνθή ησλ δηαθφξσλ ζηξσκάησλ, θαη ζχκθσλα κε ηελ παξαηήξεζε πνπ έγηλε πξηλ, πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πξαθηηθή ηεο αλακφριεπζεο (ηζνπγθξάληζκα), ζηε ζπλέρεηα έλα πέξαζκα κε ην θαιέκη, ή ηνλ θαιιηεξγεηή ή κε κεράλεκα πνπ ζπλδπάδεη δίραια κε ειαηήξηα κε ελζσκαησκέλνπο δίζθνπο γηα άρπξν. 5

6 03. Πξηλ ηε θχηεπζε ησλ ειαηφδεληξσλ, ην έδαθνο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη απφ ηα δηδάληα πνπ είλαη ηα πην δχζθνιν γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο ρσξίο δηδαληνθηφλα, ηδηαίηεξα ηα ξηδψκαηα, ή άιια πνιπεηή θπηά, πνπ είλαη δχζθνιν λα θαηαπνιεκεζνχλ. 04. Η γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα βειηησζεί ζε ζρέζε κε ην πξψην έηνο ηεο θχηεπζεο, κέζσ ηεο νξγαληθήο θαη αλφξγαλεο βειηίσζεο, φηαλ νη βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο γνληκφηεηαο είλαη εθηφο ησλ επλντθψλ ηηκψλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε έλα εγθεθξηκέλν νξγαληθφ βειηησηή, θαηά πξνηίκεζε απηνχ πνπ ιακβάλεηαη κε θνκπνζηνπνίεζε, θαη κε αζβεζηφιηζν καγλεζίνπ (δνινκίηε) ή ηνπ ζαιάζζηνπ αζβεζηφιηζνπ. 05. Η ρισξή ιίπαλζε είλαη ε θχξηα πξαθηηθή γηα ηε βειηίσζε ηνπ εδάθνπο. Καηά ην πξψην έηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη εηήζηα ρισξή ιίπαλζε, ηνπιάρηζηνλ, κία θνξά κε φζπξηα θαη κία κε ςπραλζή είδε, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ θιίκαηνο. 06. Σηε βηνινγηθή γεσξγία, ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο είλαη ππνρξεσηηθή, απνθεχγνληαο θάζε είδνπο δηάβξσζε θαη ηδηαίηεξα ηε δηάβξσζε ηνπ λεξνχ. Η θαιχηεξε πξαθηηθή γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο είλαη ε θάιπςε ηνπ εδάθνπο, είηε κε απηνθπή βιάζηεζε ή κε ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο εδαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. 07. Η θαιή παξαγσγηθφηεηα θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ ειαηψλσλ απαηηεί κηα εμαηξεηηθή αλάπηπμε ησλ ειαηφδεληξσλ θαηά ηα πξψηα ρξφληα. Η κεξηθή απνκάθξπλζε ησλ ρνξηαξηψλ θαηά κήθνο ηεο γξακκήο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 08. Γηα ηνπο ειαηψλεο ζε πιήξε παξαγσγή, ε ζπλνιηθή θάιπςε ζα είλαη ε θαιχηεξε ιχζε. Η ζπληήξεζε ζα γίλεηαη απφ πεξηνδηθέο πεξηθνπέο κεηαμχ άλνημεο θαη ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ, κε κηα κεραλή ηχπνπ ζθπξί κε ιεπίδεο ή θάζεην άμνλα κε αιπζίδεο ή ιεπίδεο (ρνξηνθνπηηθφ). 6

7 Η δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη πάληα λα είλαη παξνχζα ζε φιεο ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ειαηψλα θαη ηδίσο ζε επηθιηλή εδάθε. Η θχξηα πξφηαζε είλαη λα θαιπθζεί ην έδαθνο κε πνψδε βιάζηεζε. Απηή ε θάιπςε έρεη ηξεηο ιεηηνπξγίεο: 1) Να μειωκεί ο αρικμόσ και θ ζνταςθ των επιπτϊςεων των ςταγόνων του νεροφ τθσ βροχισ ςτο ζδαφοσ, 2) Να αυξθκεί θ ταχφτθτα τθσ διικθςθσ του νεροφ ςτο ζδαφοσ, 3) Να διορκωκεί ο άνκρακασ ςτο ζδαφοσ μζςω τθσ φωτοςφνκεςθσ και θ επακόλουκθ δθμιουργία χοφμου ι ςτακερισ οργανικισ φλθσ Λίπαλζε Η θάιπςε ηνπ εδάθνπο θαη ε ρισξή ιίπαλζε, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη επίζεο ηερληθέο γνληκνπνίεζεο. Αλ δελ είλαη αξθεηά θαιέο γηα λα ιηπάλνπλ ηνλ ειαηψλα, κπνξνχλ λα γίλνπλ ηα αθφινπζα: 1) Η εθαξκνγή ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ ζην έδαθνο φπσο ηα ιηπάζκαηα, φπσο ηα ηεξεά Απφβιεηα Διαηνπξγείσλ (Solid Olive Mill Waste SOMW), θαη ηα Λχκαηα ηνπ Νεξνχ ησλ Διαηνπξγείσλ (Olive Oil Mill Waste Water OOMWW), πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε σο ηελ πξψηηζηε ηερληθή. 2) Επηπιένλ, ηα επηηξεπφκελα δηνξζσηηθά θαη νξγαληθά/αλφξγαλα ιηπάζκαηα, αθφκε θαη εθηφο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Τα SOMW κπνξεί λα είλαη ηξηψλ ηχπσλ 01. Τν παξζέλν απφ ηξεηο θάζεηο ζχλζιηςεο SOMW έρεη εκπνξηθή αμία. 7

8 02. Τν παξζέλν απφ δχν θάζεηο ζχλζιηςεο SOMW, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θνκπνζηνπνίεζε, αξγφηεξα σε νξγαληθφο βειηησηήο θαη πξνκεζεπηήο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Έρεη πεξηζζφηεξν λεξφ θαη επνκέλσο, αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο θαη φρη ην εηζφδεκα. 03. Τν SOMW απφ δηαθνπηφκελε (παξαδνζηαθή) ζχλζιηςε έρεη εκπνξηθή αμία. Η ηθαλφηεηα λα ελσζνχλ δηαθνξεηηθά πιηθά είλαη ε ππνζηήξημε κηαο επηηπρνχο δηαδηθαζίαο θνκπνζηνπνίεζεο. Φσξίο απηή ηελ ηθαλφηεηα κπνξεί λα θάλνπκε ελζίξξσζε αληί θνκπνζηνπνίεζεο. Γηα λα επηηεπρζεί πην νκνηφκνξθν θνκπφζη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη αλαγθαίν λα αλαθαηεχεηαη ζπρλά, ην νπνίν ζα δηεπθνιπλζεί κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ. Εμνπιηζκφο γηα ην αλαθάηεκα θαη ηνλ εμαεξηζκφ ηνπ θνκπφζη (Torre de Moncorvo, Πνξηνγαιία, 2004) 8

9 Με ηελ πξνζζήθε πην αδσηνχρσλ νξγαληθψλ απνβιήησλ, φπσο ηα απφβιεηα βπξζνδεςείνπ (απφβιεηα ηεο βπξζνδεςίαο ρσξίο ρξψκην), είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί ιίπαζκα κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε άδσην, έσο θαη 3% πεξίπνπ ODM. Πάλσ απ απηή ηελ ηηκή, νη νξγαληθνί δηνξζσηέο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ιίπαζκα. Η Η ζσξφο ηνπ θνκπφζη ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε θαηάιιειν γεσυθαζκάηηλε θνπβέξηα, ε νπνία επηηξέπεη ηελ είζνδν ηνπ αέξα, αιιά φρη ηνπ λεξνχ θαη πξνζηαηεχεη ην αλψηεξν ζηξψκα απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ. Έηζη, απνθεχγεηαη ε δηήζεζε ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη ηεο νξγαληθήο χιεο θαη ε ζπλαθφινπζε ξχπαλζε ησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ θαη / ή ησλ γξακκψλ ηνπ λεξνχ, θαζψο θαη ε εμαζζέλεζε ηνπ ιηπάζκαηνο. Εκπνδίδεη επίζεο ηελ μήξαλζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ εθαηνκκπξίσλ ρξήζηκσλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ άπηνληαη ηνπ θνκπφζη. Γεσυθαζκάηηλε θνπβέξηα ζηε ζσξφ ηνπ θνκπφζη γηα πξνζηαζία απφ ηε βξνρή θαη ηνλ ήιην (Torre de Moncorvo, Πνξηνγαιία, 2007) 9

10 Μεηά απφ αξθεηνχο κήλεο ηεο δηαδηθαζίαο θνκπνζηνπνίεζεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί πςειήο πνηφηεηαο ιίπαζκα. Κνκπφζη απνηεινχκελν θπξίσο απφ SOMW ειαηφιαδνπ θαη ζηέιερνο ζηαθπιηψλ έηνηκν λα εθαξκνζηεί ζηνλ ειαηψλα (Torre de Moncorvo, Πνξηνγαιία, 2007). 10

11 Σχκθσλα κε ηε ζέζε πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, ηα OOMWW απφ ηηο ηξεηο θάζεηο ζχλζιηςεο (ηφζν απφ ηε ζπάληα φζν θαη απφ ηελ παξαδνζηαθή, θαη ηε ζπλερή) κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ξππνγφλν πξντφλ ή σο ιίπαζκα. ε μια ςτάθμη νεροφ, τα OOMWW οργανικϊν ενϊςεων προκαλοφν ζλλειψθ οξυγόνου ςτο νερό και ςτθ ςυνζχεια το κάνατο των ψαριϊν και άλλων υδρόβιων ηϊων. OOMWW τα γεωργικά εδάφη αυτό το ποςό των οργανικϊν ουςιϊν μπορεί να κεωρσί ωσ λίπαςμα, αν δεν υπερβαίνονται οριςμζνα επίπεδα. Το υψθλό επίπεδο τθσ οργανικισ φλθσ, κάλιο, άηωτο και φϊςφοροσ, ςτα OOMWW κάνουν αυτά τα απόβλθτα μια ανζξοδθ πθγι αυτϊν των κρεπτικϊν ουςιϊν (Garcia-Ortiz, A. et al., 1995). Σηελ Πνξηνγαιία γηα λα εθαξκφζνπλ νη παξαγσγνί ηα OOMWW, πξέπεη λα δεηήζνπλ θαη λα πιεξψζνπλ κηα εηήζηα άδεηα ζηελ πεξηθεξεηαθή Υπεξεζία Πεξηβάιινληνο, λα έρνπλ κηα δεμακελή γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ηε δηφξζσζε ηνπ ph, θαηά πξνηίκεζε λα εθαξκφδεηαη κεηαμχ Μαξηίνπ θαη Ννεκβξίνπ, θαη γηα ρξήζε κφλν ζε δέληξα θαη ζε ζάκλνπο θαη λα ζέβνληαη ην αλψηαην εηήζην φξην ησλ 80m 3 /ha. Όηαλ ε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ απνβιήησλ σο ιηπάζκαηα δελ είλαη αξθεηή γηα λα εθπιεξσζνχλ νη αλάγθεο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πξφζζεηε ιίπαλζε. Μεηαμχ ησλ καθξν - ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, νη ειηέο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αλάγθε ζε άδσην θαη θάιην. Οη εηήζηεο νξγαληθέο εμαγσγέο εμαξηψληαη επίζεο απφ ηελ παξαγσγή ειαηφθαξπνπ. Με παξαγσγέο γχξσ ζηνπο 3,5 ηφλνπο/εθηάξην, νη δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ζα είλαη: 11

12 Απφδνζε (t/ha) Άδσην N (Kg/ha) Φψζθνξνο P (Kg/ha) Κάιην K (Kg/ha) 3, Πθγι: Warlop, F

13 Φπηνυγεηνλνκηθή θπηνπξνζηαζία ησλ θπηψλ Γηα ηελ πξνζηαζία ειαηψλα απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο θαιιηέξγεηαο. Οη νηθνινγηθέο ππνδνκέο γηα ηελ αχμεζε ησλ σθέιηκσλ νξγαληζκψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζην θπζηθφ πεξηνξηζκφ ησλ επηδεκηψλ, είλαη επίζεο ηα αξρηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο. 13

14 Οη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επεξγεηηθψλ νξγαληζκψλ, δεδνκέλνπ φηη ηνπο παξέρεη ηξνθή θαη/ή θαηαθχγην. 14

15 Σκιαδοφόρα (Apiaceae), πικρι μάρακοσ (Foeniculum vulgare ssp. Piperitum) και άγριο καλάςςιο καρότο (Daucus carota ssp. Maritimus). Κάιπςε ηνπ εδάθνπο κεηαμχ ησλ δελδξoζεηξψλ Κχξηεο Βηνινγηθέο Γηεξγαζίεο Δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο ζηα παξαθείκελα ρσξάθηα Πεξηνξηζκφο ησλ θξαρηψλ ζηνπο ειαηψλεο Σα θχξηα σθέιηκα αξπαθηηθά έληνκα είλαη: Πράςινθ χρυηϊπθ (Χρύςωπασ), θ οποία μπορεί να καταςτρζψει πάνω από το 90% των αυγϊν των ςκόρων των ελαιϊνων, επιπλζον τρϊνε και άλλα ζντομα όπωσ θ μαφρθ ψείρα και ο ψιλοσ τθσ ελιάσ Αφίδα των λουλουδιϊν (Anthocoris nemoralis), θ οποία καταπολεμά το ςκόρο, τον ψιλο και τον κρίπα τθσ ελιάσ Είδθ παςχαλίτςασ όπωσ Chilocorus bipustulatus, είναι ςθμαντικά αρπακτικά των λεκάνιων τθσ ελιάσ Χρυςόμυγα τθσ ποικιλίασ Xanthandrus comtus που καταπολεμά τον ςκόρο και τον ψιλο τθσ ελιάσ Μεξηθέο θνξέο, ηα θαιιηεξγεηηθά θαη θπζηθά πεξηνξηζηηθά κέηξα δελ επαξθνχλ, θη έηζη νη επηδεκίεο κε ηηο πην αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη, εάλ είλαη απαξαίηεην, λα θαηαπνιεκεζνχλ. Η εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηελ άκεζε παξαηήξεζε ησλ νξγάλσλ ή ησλ δεκηψλ απφ ηηο παγίδεο ζχιιεςεο. Οη παξαηεξνχκελεο ηηκέο ζε ζχγθξηζε κε ην Οηθνλνκηθφ Δπίπεδν Δπίζεζεο (Economic Level of Attack ELA) θαη φηαλ απηφ ην επίπεδν πξνζπεξληέηαη, εθαξκφδνληαη κέηξα πξνζηαζίαο. 15

16 Εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη ELA ζηε γεληά ηνπ άλζνπο (γεληά onthophagus) θφξνο ειηάο (Prays oleae) Μέζνδνο Α παγίδεο ζε ζρήκα δέιηα κε θεξνκφλε Μέζνδνο B Οπηηθή παξαηήξεζε 100 θιαδηψλ αλζέσλ Αντιμετϊπιςθ: κθρϊδθσ βάκιλοσ (Bacillus thuringiensis) Παγίδεο ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξα καθξηά ε κία απφ ηελ άιιε θαη ηνπνζεηείηαη ζε χςνο απφ 1,50 έσο 2 κέηξα, κέζα ζηελ θνξπθή ηνπ δέλδξνπ, ην Μάξηην. Εβδομαδιαία μζτρθςθ των ςυλλθφκζντων αρςενικϊν: ELA = 15 ςυλλιψεισ/θμζρα/παγίδα Εβδνκαδηαία κέηξεζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιαδηψλ αλζέσλ: ELA=10% (5% εάλ ε παξαγσγή είλαη ππεξεθηηκεκέλε) Δνζνινγία: 0,4 to 0,6 kg/ha; Απνηειεζκαηηθφηεηα: πεξίπνπ 60% ζλεζηκφηεηα. κϊροσ του γιαςεμιοφ (Jasmin moth Margaronia unionalis = Palpita unionalis = Palpita vitrealis) Με άνοιγμα φτερϊν περίπου 30 χιλιοςτϊν, αυτό το λευκό θμιδιαφανζσ ζντομο δείχνει, ςτθ φάςθ τθσ προνφμφθσ του, ςαν πράςινθ κάμπια, που φκάνει το πολφ 25 χιλιοςτά ςτο τελικό ςτάδιο ανάπτυξισ τθσ. Αν και θ τελευταία μπορεί να προκαλζςει ηθμιά ςτα φφλλα και ςτον καρπό, οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ για τα ενιλικα δζντρα δεν είναι ςθμαντικι Σε φυτϊρια και νεαροφσ ελαιϊνεσ, αυτι θ κάμπια μπορεί να προκαλζςει βλάβθ και ωσ εκ τοφτου το ELA πρζπει να εφαρμοςτεί. Εκτίμθςθ κινδφνου και ELA Αντιμετϊπιςθ: κηρώδησ βάκιλοσ (το ίδιο για τον ςκϊρο τθσ ελιάσ). Παγίδεσ φερομόνθσ ςε ςχιμα δζλτα ι ςε χωνί για τθ ςφλλθψθ των αρςενικϊν. Κφρια πρόταςθ είναι θ ανίχνευςθ δεδομζνου ότι δεν υπάρχει κακοριςμζνο ELA. Οπηηθή παξαηήξεζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηψλ: ELA=5%. 16

17 Σε περιοχζσ με πιο εφκρατο κλίμα, πιο κοντά ςτθ κάλαςςα, ο δάκοσ τθσ ελιάσ είναι ο κφριοσ εχκρόσ του ελαιϊνα. Το οικονομικι ειςόδθμα μειϊνεται λόγω τθσ μείωςθσ των αποδόςεων και τθσ ποιότθτασ του ελαιόλαδου. Στισ θπειρωτικζσ περιοχζσ, τα ηεςτά καλοκαίρια και οι κρφοι χειμϊνεσ είναι κατά τθσ ανάπτυξθσ των εντόμων. Για παράδειγμα, το περαςμζνο καλοκαίρι, όλα τα αυγά καταςτράφθκαν ςε κερμοκραςίεσ άνω των 40 C, για αρκετζσ θμζρεσ. Δάκοσ (Bactrocera oleae) Εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη ELA: Αληηκεηψπηζε Α Φξσκνηξνπηθέο παγίδεο κε θεξνκφλε Αληηκεηψπηζε Β Μεξηθφο ςεθαζκφο κε spinosad θαη δνιψκαηα ηξνθψλ Φξσκνηξνπηθέο παγίδεο κε θεξνκφλε. Οη παγίδεο κε ή ρσξίο θεξνκφλε πξέπεη λα είλαη ζε απφζηαζε πάλσ απφ 50 κέηξα κεηαμχ ηνπο, ηνπνζεηνχληαη ηνλ Μαξηίν (ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο) θαη ηνλ Απξίιην (ζηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο). Τν πςειφ επίπεδν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζεληθψλ ζε θίηξηλεο παγίδεο θεξνκφλεο ζεκαίλεη ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. ELA γηα καδηθή ζχιιεςε: 21 έληνκα/παγίδα/εβδνκάδα (3/εκέξα). Παρά το γεγονόσ ότι πρόςφατα επιτρζπονται ςτθ βιολογικι γεωργία, αυτι θ μζκοδοσ αντιμετϊπιςθσ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο ςε ακραίεσ ςυνκικεσ, δεδομζνου ότι το spinosad είναι τοξικό για οριςμζνα ωφζλιμα ζντομα. Όπωσ προαναφζρκθκε, αυτά τα ζντομα είναι ςθμαντικά για τθν καταπολζμθςθ των κφριων εχκρϊν των ελαιϊνων. Μαφρη ψείρα τησ ελιάσ (Bactrocera oleae) Η μαφρθ ψείρα τθσ ελιάσ είναι ζνα ζντομο το πιπιλάει και μαςάει αποδυναμϊνοντασ το δζντρο και παράγει γλφκα, κολλϊδεσ, «μελιτϊδεισ εκκρίςεισ». Οι πιο ςθμαντικζσ γεωπονικζσ διαδικαςίεσ για τθν ελαχιςτοποίθςθ των επικζςεων τθσ μαφρθσ ψείρασ είναι: Φυτοχγειονομική αντιμετϊπιςη Εφόςον τα γεωπονικά μζτρα δεν είναι αρκετά, πρζπει να εφαρμόηεται φυτοχγειονομικι κεραπεία, όπωσ το κερινό λάδι ι το παραφινζλαιο (λιγότερο φυτοτοξικά) ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: Κλάδεμα των πιο ςυμπυκνωμζνων και ςκιερϊν κλαδιϊν των δζντρων, Λίπανςθ με αηωτοφχο διάλυμα όχι ςε υπερβολικό επίπεδο. 1,6 λίτρα/100 λίτρα, με ψεκαςμό υψθλισ πίεςθσ πάνω από τισ προνφμφεσ πρϊτου ςταδίου, τισ πιο ευαίςκθτεσ (τον Ιοφνιο-Ιοφλιο), Μθν προςπακιςετε να το αντιμετωπίςετε, εάν υπάρχουν κορεςμζνα ςε νερό ελλείμματα. 17

18 Οη αζζέλεηεο ησλ ειαηψλσλ, πξνθαινχληαη απφ κχθεηεο θαη βαθηήξηα, πξνθαινχλ ηεξάζηηεο απψιεηεο, φηαλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη θπηνυγεηνλνκηθέο αληηκεησπίζεηο, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο κε ζεξκφηεξν θιίκα. 18

19 Καιρικζσ ςυνκικεσ (καταγραφι και μετριςεισ) Περιςταςιακι κακίηθςθ: επιτρζπει πρωτογενι λοίμωξθ. Συνεχιηόμενθ κακίηθςθ: επιτρζπει τθ μόλυνςθ και επιτίκεται με πιο ςοβαρό τρόπο. Θερμοκραςία (μζςθ, ελάχιςτθ και μζγιςτθ), C: πικανι μόλυνςθ C: βζλτιςτθ κερμοκραςία (23 C ορατά ςυμπτϊματα ςε 2 ζωσ 3 θμζρεσ) Ανθράκωςη τησ Ελιάσ (Gloeosporium olivarum) Κφρια καλλιεργθτικά μζτρα αντιμετϊπιςθσ Εφαρμογι μζτρων αντιμετϊπιςθσ ςε ευνοϊκζσ καιρικζσ ςυνκικεσ όταν χρθςιμοποιοφνται ευαίςκθτεσ ποικιλίεσ. Επίςθσ, όταν παρατθροφνται όλα τα ςυμπτϊματα ςτον καρπό τθσ ελιάσ, Κρίςιμθ Περίοδοσ: Σεπτζμβριοσ / Οκτϊβριοσ, ςτισ πρϊτεσ βροχοπτϊςεισ. Πιο ανκεκτικζσ και προςαρμόςιμεσ ποικιλίεσ, Συχνό κλάδεμα, επιτρζποντασ μια ευάερθ φυλλωςιά (αλλά χωρίσ να αφαιρείται ολόκλθρο το εςωτερικό), Αποφυγι υπερβολικισ χριςθσ αηϊτου, Μεγάλθ απόςταςθ μεταξφ των ελαιόδεντρων, αποφεφγοντασ τθν επαφι των φυλλωςιϊν. Φυτοχγειονομικι αντιμετϊπιςθ μυκθτοκτόνα χαλκοφ: με μζγιςτθ δόςθ 6 κιλά/εκτάριο/ζτοσ του χαλκοφ Cu (= 30 κιλά του εμπορικοφ μείγματοσ Bordeaux): κειικό χαλκό με ςβθςμζνο αςβζςτθ (μίγμα Bordeaux), οξυχλωριοφχο χαλκό, κατά προτίμθςθ με «προςκολθτικι ουςία», υδροξείδιο του χαλκοφ και οξείδιο του χαλκοφ. Λιπάςματα με ςφμπλοκα χαλκοφ: γλυκονικά χαλκοφ, ςκευάςματα χαλκοφ για τα οποία δε λαμβάνεται υπόψθ το ετιςιο ανϊτατο όριο για τον χαλκό. Η παφςθ καλλιζργειασ είναι δικαιολογθμζνθ, επειδι τα ςτοιχεία αυτά απορροφϊνται, ζχουν λίγα κρεπτικά ςυςτατικά και ωσ εκ τοφτου κατατάςςονται ωσ λιπάςματα, που δεν απαιτοφν ζγκριςθ. 19

20 Για τθν προςταςία από τθν ανκράκωςθ τθσ ελιάσ (Gloeosporium olivarum) πρζπει να επιλεγοφν κατάλλθλεσ και πιο ανκεκτικζσ ποικιλίεσ όπωσ: Azeiteira, Blanqueta, Carrasquenha, Cobrançosa, Negrinha (de Freixo), Picual (Espanha), Verdeal de Serpa και Verdeal-transmontana. Καρκίνωςη τησ Ελίασ (Pseudomonas savastanoi) Αυτό το βακτιριο ειςζρχεται ςτο δζντρο από τισ πλθγζσ του και εξαπλϊνεται με τθν επαφι των κλαδιϊν και των δζντρων, ιδιαίτερα όταν χρθςιμοποιείται ζνα μακρφ ραβδί για τθ ςυλλογι των ελιϊν. Το καλφτερο προλθπτικό μζτρο είναι να γίνεται θ ςυγκομιδι με ζνα φορθτό θλεκτρικό μθχάνθμα με μια ράβδο ςε ςχιμα Τ ι με μθχανικό δονθτι. Οριςμζνεσ ποικιλίεσ, όπωσ θ "Cordovil" είναι πολφ πιο ευαίςκθτθ από κάποιεσ άλλεσ, όπωσ θ "Cobarançosa" και θ "Verdeal". Ωσ εκ τοφτου, αυτό είναι ζνα ςθμαντικό κζμα ςε νζουσ ελαιϊνεσ κακϊσ και θ παρατιρθςθ των νεαρϊν δζντρων ςτο φυτϊριο, προκειμζνου να εντοπιςτεί οποιοδιποτε πικανό ςφμπτωμα. Όταν ςυγκομιδι γίνεται με πολφ μικρζσ ράβδουσ ι όταν θ αςκζνεια υπάρχει ιδθ ςτον ελαιϊνα, τα μυκθτοκτόνα χαλκοφ παρζχουν κάποια προςταςία, αλλά δεν επαρκοφν. Βερτιςιλλίωςη (Verticillium dahliae) Αυτι είναι μια πρόςφατθ αυξανόμενθ αςκζνεια, που προκαλεί εξαςθζνηςη και ολική καταςτροφή κάποιων ελαιόδεντρων ςε νζουσ εγκατεςτθμζνουσ ελαιϊνεσ. Σε περίπτωςθ ςοβαρισ επίκεςθσ και όταν θ παρουςία του μφκθτα ζχει επιβεβαιωκεί, ο ελαιϊνασ κα πρζπει να ξεριηωκεί. Ζνα πικανό μζςο τθσ επίκεςθσ είναι θλιοαπολφμανςθ του εδάφουσ, που ςθμαίνει το πότιςμα του εδάφουσ ςτισ αρχζσ του καλοκαιριοφ και τθν κάλυψθ με ταινίεσ πολυαικυλενίου γφρω από τα άρρωςτα δζντρα. Δεδομζνου ότι ο μφκθτασ είναι πολφ ευαίςκθτοσ ςτθ ηζςτθ, μόλισ ενάμιςησ μήνασ ηλιοαπολφμανςησ είναι αρκετό για να εξαλείψει το μφκητα. 20

21 πγθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ ειηψλ Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθνκηδήο θαη ηεο κεηαθνξάο πξέπεη λα επηηπγράλνληαη θάπνηνη ζεκαληηθνί ζηφρνη: Μελ ζπάηε ηα παξαγσγηθά θιαδηά ηεο επφκελεο ρξφληαο, ΣΟΧΟΙ Μελ θάλεηε πιεγέο ζηα θιαδηά πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ πχιεο γηα ηελ θαξθίλσζε ηεο ειηάο, Μελ πιεγψλεηε ηηο ειηέο, αθνχ ε πνηφηεηα ηφζν απηψλ φζν θαη ηνπ ειαηνιάδνπ εμαξηάηαη απφ ηνπο πγηείο θαξπνχο. Σπγθνκίζηε ηηο ειηέο ζε θαιή θαηάζηαζε σξίκαλζεο, νχηε πνιχ πξάζηλεο, νχηε πνιχ ψξηκεο, Οη ζπλζήθεο κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζχλζιηςε θαη ε δχκσζε ησλ ειηψλ. ε ό, τι αφορά την περίοδο ςυγκομιδήσ, η καλή ωριμότητα επζρχεται όταν ςτην αργότερη φάςη τουσ τα φροφτα ζχουν πορφυρό χρϊμα και κάποια άλλα είναι ήδη μαφρα. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ε ζπγθνκηδή δελ κπνξεί λα γίλεη κε καθξηά ξαβδηά, πνπ είλαη ε παξαδνζηαθή πξαθηηθή γηα ηε ζπιινγή ησλ ειηψλ. 21

22 μαφρα. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ ΤΠΟΨΗ ΟΙ ΑΚΟΛΟΤΘΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ: Χειρονακτικι ςυγκομιδι ςε μικροφσ ελαιϊνεσ. Μθχανικι ςυγκομιδι με χειροκίνθτθ ράβδο θλεκτρικι (με μπαταρία) ι με καφςιμο, ςε μεςαίου μεγζκουσ ελαιϊνεσ, όπου οι ποικιλίεσ φροφτων δεν πζφτουν κάτω από τουσ κραδαςμοφσ. Κοφνθμα των κλαδιϊν με μθχάνθμα τραντάγματοσ που λειτουργεί με καφςιμα, για ελαιϊνεσ μεςαίου μεγζκουσ, όταν θ παραπάνω τεχνικι δεν είναι δυνατι ι το ταρακοφνθμα του δζντρου δεν είναι ςκόπιμο (παλιά δζντρα ι δφςκολθ πρόςβαςθ για τουσ ελκυςτιρεσ) Ταρακοφνθμα του κορμοφ με μθχάνθμα τραντάγματοσ που προςκολλάται ςτο τρακτζρ ι ςε ζνα αυτοκινοφμενο μθχάνθμα, για μεγάλουσ ελαιϊνεσ. Η ζπγθνκηδή ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ηελ άκεζε κεηαθνξά ζην ειαηνηξηβείν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ ηελ ίδηα κέξα ή ηελ επφκελε. 22

23 Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί πξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε κε θπηνθάξκαθα κε ραιθφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ βξνρνπηψζεσλ. Η δηαδηθαζία απηή εγγπάηαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαξπψλ απφ ηηο ινηκψμεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ κχθεηεο, ηδίσο ηελ αλζξάθσζε ηεο ειηάο. 23

24 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.2. Παξαγσγή βηνινγηθνχ ειαηνιάδνπ Σερληθέο παξαγσγήο ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΘΕΝΟΤ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ Δεν χρθςιμοποιοφνται χθμικά διαλυτικά. Παράγεται χρθςιμοποιϊντασ μόνο φυςικζσ μεκόδουσ, οι οποίεσ επιβεβαιϊνουν μεγαλφτερθ ποιότθτα. Οι καρποί πρζπει να είναι ςε καλζσ ςυνκικεσ υγιεινισ και είναι απαραίτθτθ θ ιδιαίτερθ προςοχι κατά τθ διάρκεια των φάςεων των τεχνικϊν διαδικαςιϊν ςτο ελαιοτριβείο. Διαδικαςία τησ άλεςησ - αποφυγι τθσ λεπτισ ςφνκλιψθσ (μπορεί να προκλθκοφν γαλακτϊματα τα οποία μειϊνουν τθν απόδοςθ και τθν εκχφλιςθ του ελαιολάδου) ι μια μεγάλθσ διάρκειασ (θ πάςτα με τθν ζκκεςθ ςτον αζρα μπορεί να προκαλζςει οξείδωςθ). Σερληθέο παξαγσγήο Μάλαξη - επιτρζπει τθ ςυγχϊνευςθ των ςταγονιδίων του ελαιολάδου ςε μεγαλφτερα. Με αυτό τον τρόπο, αυτζσ οι μεγαλφτερεσ ςταγόνεσ μποροφν εφκολα να διαχωριςτοφν από τα ςτερεά απόβλθτα ελιάσ και λαδιοφ από τα λφματα του νεροφ του ελαιοτριβείου. Το μικοσ τθσ διαδικαςίασ τθσ μάλαξθσ, εξαρτάται από το ςφςτθμα διαχωριςμοφ λαδιοφ που ζπεται. Διαδικαςία εκχφλιςησ ελαιολάδου - Μια περίοδοσ μάλαξθσ μεταξφ 25 ζωσ 35 λεπτά είναι απαραίτθτθ ςτθ διαδικαςία τθσ επεξεργαςίασ για τθν εξαγωγι λαδιοφ. Για τα ςυςτιματα ςυνεχισ φυγοκζντρθςθσ, απαιτοφνται 40 ζωσ 60 λεπτά. Η κερμοκραςία πρζπει να είναι κατάλλθλθ (25-30 C) για να αποφευχκοφν οι απϊλειεσ από τισ πτθτικζσ ενϊςεισ, που είναι υπεφκυνεσ για τθν καλι γεφςθ του ελαιολάδου. Η ταχφτθτα του θλεκτρικοφ μίξερ πρζπει να είναι από 14 ζωσ 18 ςτροφζσ το λεπτό. 24

25 ΣΤΠΟΙ ΕΚΧΤΛΙΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ * ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΔΤΟ ΦΑΕΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΙΕΑΗ (ΚΛΑΙΚΟ) ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΣΡΙΩΝ ΦΑΕΩΝ Διαχωρίηει το ελαιόλαδο και τα υγρά SOMW (με ενςωματωμζνα OOMWW) Διαχωρίηει το ελαιόλαδο, τα υγρά SOMW και τα OOMWW. Διαχωρίηει το ελαιόλαδο, τα ςτερεά SOMW και τα OOMWW. Μετά τθ μάλαξθ πρζπει να προςτίκεται νερό ςτθν πάςτα προκειμζνου να διευκολφνει το διαχωριςμό ςε δφο φάςεισ (φυγοκζντρθςθ) * ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ του ελαιοτριβείου να διαχωρίςει τισ φάςεισ ςτερεϊν και υγρϊν. 25

26 πζθεπαζία, απνζήθεπζε, ζπληήξεζε θαη κεηαθνξά Μετά τθ διαδικαςία παραγωγισ, το ελαιόλαδο πρζπει να αποκθκεφεται γριγορα, αποφεφγοντασ τθν επαφι με τον αζρα (οξείδωςθ) και το φωσ (φωτο-οξείδωςθ), ςε αδρανι υλικά δοχεία (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα), ψθλά και ςτενά, ϊςτε να μειωκεί θ επιφάνεια επαφισ με τον αζρα. Η κατάλλθλθ κερμοκραςία είναι 15 ºC, θ οποία επιτρζπει μια καλι κακίηθςθ των προςμίξεων του ελαιολάδου, χωρίσ οξείδωςθ. Πξνιεπηηθά κέηξα απνζήθεπζεο Ζνα ψθλότερο και κωνικό δοχείο διευκολφνει τθν απομάκρυνςθ των υπολειμμάτων λάςπθσ και αποτρζπει τθ μετάγγιςθ. Η ποιότθτα του ελαιολάδου, και ςυγκεκριμζνα θ μθ τάςθ του να οξειδϊνεται, εξαρτάται επίςθσ από τθν ποικιλία τθσ ελιάσ. Η οξείδωςθ του ελαιολάδου προκαλεί μια δυςάρεςτθ οςμι και γεφςθ ταγγίςματοσ, που είναι ζνα τεράςτιο μειονζκτθμα για το ελαιόλαδο. Η πιαζηηθή ζπζθεπαζία γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη, ζε πεξίπησζε δηαθαλνχο πιαζηηθνχ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε θσην-νμείδσζε. Η ηειηθή ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ζθνχξν γπαιί, θαζψο απηφ είλαη έλα αδξαλέο πιηθφ, πνπ δηαηεξεί ην ειαηφιαδν ζε θαιέο ζπλζήθεο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο, ηα αλνμείδσηα κέηαιια. 26

27 ήκαλζε Εθηφο απφ ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο, θνηλέο γηα φια ηα είδε ησλ ειαηνιάδσλ, ε ζήκαλζε ηνπ βηνινγηθνχ ειαηνιάδνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε βηνινγηθή παξαγσγή. Ειδικζσ ενδείξεισ για τθ βιολογικι παραγωγι και πιςτοποίθςθ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ ΕΕ Καλνληζκφο ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΚ) Nº 834/ Τίηινο IV Σήκαλζε, Καλνληζκφο ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΚ) Nº 889/2008, Τίηινο III Σήκαλζε, Καλνληζκφο ηεο Επηηξνπήο (ΕΚ) Nº 271/ ) Πληροφορίεσ Πληροφορίεσ ςχετικά με τη βιολογική γεωργία (ςε παρζνθεςη, οι Μεςογειακοί ελαιοπαραγωγοί που υιοθζτηςαν την ακόλουθη ορολογία): «Βιολογικό προϊόν», «προϊόν βιολογικήσ καλλιζργειασ», ή «προϊόν βιολογικήσ γεωργίασ» (Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα), «Οικολογικό προϊόν», ή «προϊόν οικολογικήσ γεωργίασ» (Ιςπανία), «Bio» και «eco» ωσ ςυντομογραφία μπορεί επίςησ να χρηςιμοποιηθεί ςτη ςήμανςη. 27

28 2) Φορζασ Ελζγχου και Πιςτοποίηςησ O φορζασ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να αναγράφεται ςτθν ετικζτα, χρθςιμοποιϊντασ τον κωδικό από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ όπου το προϊόν ζχει παραχκεί, ςυςκευαςτεί και ςθμανκεί. Παράδειγμα: PT-BIO-01 (PT-Πορτογαλία; BIO-Βιολογικι Καλλιζργεια, 01- αφξων αρικμόσ που αντιςτοιχεί ςτον οργανιςμό ελζγχου και πιςτοποίθςθσ). 3) Λογότυποσ για τη Βιολογική Γεωργία τησ Ε.Ε. Για να βοθκιςει τουσ καταναλωτζσ να προςδιορίςουν ζνα βιολογικό προϊόν, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι υιοκζτθςε ζνα νζο λογότυπο για τα προ-ςυςκευαςμζνα προϊόντα των οποίων τα ςυςτατικά είναι βιολογικά τουλάχιςτον κατά 95%. Αυτό ιςχφει επίςθσ και για το ελαιόλαδο, επειδι, παρόλο που παράχκθκε από τον καρπό τθσ ελιάσ, είναι 100% ελαιόλαδο. Ο κανονιςμόσ (ΕΚ) Αρικ. 271/2010 ορίηει αυτόν τον λογότυπο, τα χαρακτθριςτικά και τισ προχποκζςεισ χριςθσ του, του οποίου θ χριςθ είναι υποχρεωτικι (ο προθγοφμενοσ λογότυποσ ιταν προαιρετικόσ) από τθν 1 θ Ιουλίου ) Εθνικοί ή Ιδιωτικοί Λογότυποι Εκτόσ από το λογότυπο τθσ Κοινότθτασ, μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν (αν υπάρχουν, όπωσ ςτθ Γαλλία), λογότυποι εκνικοί, ιδιωτικοί, ενϊςεων ι εταιρειϊν. 28

29 5) Προζλευςη Συςτατικών Είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ςτθν ετικζτα θ γεωγραφικι προζλευςθ των ςυςτατικϊν που ςθμαίνει αν παράγονται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι αλλοφ. Το όνομα τθσ χϊρασ είναι προαιρετικό. Στθν περίπτωςθ των προϊόντων τθσ ΕΕ, πρζπει να αναγράφεται «Γεωργία ΕΕ» (ι «χϊρα τθσ ΕΕ»). 6) Προϊόντα ςε Μεταβατικό Στάδιο Στθν περίπτωςθ του ελαιολάδου από ελαιϊνεσ ςε μεταβατικό ςτάδιο (2ο και 3ο ζτοσ), μπορεί να αναγράφεται ςτθν ετικζτα «προϊόν βιολογικισ γεωργίασ ςε μεταβατικό ςτάδιο», δίνοντασ τον κωδικό αρικμό του φορζα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ. Απαγορεφεται θ χριςθ κοινοτικοφ λογότυπου βιολογικισ παραγωγισ. 29

30 Κάπνηνη παξαγσγνί ρξεζηκνπνηνχλ ζθνχξν γπαιί γηα λα απνθχγνπλ ηε θσηννμείδσζε ηνπ ειαηνιάδνπ. Εηηθέηα βηνινγηθνχ ειαηφιαδνπ κε ην λέν ινγφηππν, κνλφρξσκν, ζε αλνμείδσην δνρείν. 30

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ακροιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ του λιμματοσ

Ακροιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ του λιμματοσ Ακροιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ του λιμματοσ Η αζξνηζηηθή κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηνπ ιήκκαηνο είλαη κηα κέζνδνο γηα νιόθιεξε ηε δηαρεηξηζηηθή θιάζε θαη πξνζαξκόδεηαη πνιύ θαιά ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ αλκαλοειδών τροπανίου ςε βάμμα φφλλων ευθαλείασ (Atropa belladonna) Τα κφρια δραςτικά ςυςτατικά τθσ δρόγθσ είναι τα αλκαλοειδι του τροπανίου, με

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ

ΑΚΗΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΚΗΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 1 Άσκηση 1 Μια βιομησανική επισείπηση έσει καταγπάτει τιρ μηνιαίερ πυλήσειρ τυν πποφόντυν τηρ, πος ήσαν οι εξήρ (σε εκατ. εςπώ): Μήναρ Πυλήσειρ 1 50 2 54 3 61 4 68 5 76 6 87

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ Πρόοδοσ υγκομιδισ - 2016* Καλαμπόκι Πρόοδοσ ςυγκομιδισ : (Εκτιμώμενθ ι Οριςτικι) υνολικι υγκομιςμζνθ Έκταςθ **: Εξζλιξθ τθσ υνολικισ (Έκταςθσ) (n/n-1) : Πρόοδοσ υγκομιδισ κατά τθν ίδια θμ/νία του προθγοφμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι 2.1 Ο Προςωπικόσ Υπολογιςτήσ εςωτερικά Σροφοδοτικό, Μθτρικι πλακζτα (Motherboard), Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (CPU), Κφρια Μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Ε Ι ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ. Δ/ΝΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ - επιβαρφνει το περιβάλλον ΚΑΡΥΔΙΑ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Ε Ι ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ. Δ/ΝΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ - επιβαρφνει το περιβάλλον ΚΑΡΥΔΙΑ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Ε Ι ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ Η αλόγιςτη χρήςη φυτοφαρμάκων: ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ - βλάπτει την υγεία των καταναλωτών Δ/ΝΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Χημεία 03/07/2017 Τμιμα Παιδείασ και Χθμικισ Εκπαίδευςθσ 0 Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ςταφύλια οπωροκηπευτικά ςταφύλια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων

ςταφύλια οπωροκηπευτικά ςταφύλια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων οπωροκηπευτικά εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία αγροτικών προΰόντων και τροφίμων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΤΕΓ-ΤΤ-Δ / τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ κατεύθυνςη ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ όπωσ τροποποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ελαιόλαδο ελαιόλαδο εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων κατεύθυνση ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ελαιόλαδο ελαιόλαδο εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων κατεύθυνση ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία αγροτικών προΰόντων και τροφίμων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΤΕΓ-ΤΤ-Δ / τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ κατεύθυνση ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ λαμβάνεται από τουσ καρποφσ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα Σο θλεκτρικό κφκλωμα Για να είναι δυνατι θ ροι των ελεφκερων θλεκτρονίων, για να ζχουμε θλεκτρικό ρεφμα, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ ενόσ κλειςτοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ. Είδθ κυκλωμάτων Σα κυκλϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών

Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Μελζτη Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ ςε μονοκατοικία ςτο Κζντρο Αθηνών Περιγραφή Το κτίριο αυτό βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και δροςίηεται μόνο με ανεμιςτιρεσ Εγκατάςταςθ Οικοςτζγθσ ςτθν οροφι ιδιόκτθτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ακτινίδια οπωροκηπευτικά ακτινίδια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων

ακτινίδια οπωροκηπευτικά ακτινίδια εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία ΑΠ-Τ αγροτικών προΰόντων και τροφίμων οπωροκηπευτικά εργαςτήριο τυποποίηςη & ςυςκευαςία αγροτικών προΰόντων και τροφίμων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΣΤΕΓ-ΤΤ-Δ / τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ κατεύθυνςη ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ όπωσ τροποποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017 Η ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει δεδομζνα παραγωγισ και μετεωρολογικά δεδομζνα από το ζργο.., εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.472,94kW ςτθ κζςθ, Δ.Δ.., Νομοφ.., ιδιοκτθςίασ τθσ Παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών ΓΔΝΙΚΑ Οικοςφςτθμα: Σφςτθμα ςε μια περιοχι ςτθν οποία ςυνυπάρχουν ςε ιςορροπία/αρμονία οι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Τμήμα Μησανικών Πληποφοπικήρ, Τ.Ε.Ι. Ηπείπος Ακαδημαϊκό Έτορ 2016-2017, 6 ο Εξάμηνο Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Διδάςκων Τςιακμάκθσ Κυριάκοσ, Phd MSc in Electronic Physics (Radioelectrology)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί Ρρόγραμμα-ιόσ (virus), Αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus), Αντίγραφα αςφαλείασ (backup), Χάκερ (hacker) Είναι οι αποκθκευμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτωμα Πλακάκια Εξοπλιςμόσ

Πάτωμα Πλακάκια Εξοπλιςμόσ Φρεςκάριςμα Διαγραμμίςεων Κίτρινο / Μαφρο Γκρι ςτισ βάςεισ των αντλιϊν Περιποίηςη Παρτεριών Εξωτερικό Αίθουςασ Roll Top Stand Προϊόντων Καθαριςμόσ Πλυντηρίου / Λιπαντηρίου Πάτωμα Πλακάκια Εξοπλιςμόσ Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Μζκοδοι ιςοηφγιςθσ δζντρων Μονι Περιςτροφι Διπλι Περιςτροφι Β - δζντρα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Η μορφι ενόσ δυαδικοφ δζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα