ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ"

Transcript

1 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο, Σκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθώλ Πόξσλ & Γ. Μεραληθήο, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή έλα παιαηόηεξν καζεκαηηθό κνληέιν παξαγσγήο κεζαλίνπ γηα πγξά κεραληθνύ δηαρσξηζκνύ απνβιήησλ ρνηξνζηαζίνπ εκπινπηίζηεθε κε πξόζθαηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα απνβιήησλ ρνηξνζηαζίνπ θαη βνπζηαζίνπ. Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ην γεληθόηεξεο εθαξκνγήο αλαβαζκηζκέλν κνληέιν: Μεζάλην =, (r 2 = 0,980). Αλάινγε δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη κε πεηξακαηηθά δεδνκέλα κηγκάησλ ησλ σο άλσ πγξώλ κεραληθνύ δηαρσξηζκνύ κε ηπξόγαια, ε νπνία θαηέιεμε ζε κνληέια ηεο ίδηαο σο άλσ γεληθήο κνξθήο :, αιιά κε δηαθνξεηηθνύο ζπληειεζηέο ην θαζέλα, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε επί κέξνπο γεληθεύζεηο. Με ηα κνληέια απηά εκπινπηίδεηαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη δηεπθνιύλεηαη ε νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο βηναεξίνπ από ηα σο άλσ πγξά Γ/Υ. Λέμεηο θιεηδηά : κνληέια παξαγσγήο κεζαλίνπ, ηπξόγαια, βηναέξην, αλαεξόβηα ρώλεπζε, πγξά κεραληθνύ δηαρσξηζκνύ, θηελνηξνθηθά απόβιεηα METHANE PRODUCTION MODELS FOR MECHANICALLY SEPARATED EFFLUENTS OF LIVESTOCK WASTES AND THEIR MIXTURES WITH WHEY M. Drouga 1, G. Markou 1, D. Georgakakis 1 1 Department of Land Reclamation and Agricultural Engineering, Agricultural University of Athens, Αthens, Greece ABSTRACT In this paper an older methane production mathematical model for mechanically separated effluents of pig wastes has been enriched with new experimental data of pig and dairy effluents and transformed into the following general one: Methane= (r 2 = 0,980). A similar process was also applied to available experimental data of mixtures of such effluents with whey. Models of the same as above general form have been resulted but with different coefficients each one, thus showing a difficulty to form a general model too for all cases of whey mixtures. The results enrich the literature and allow for more realistic economic evaluation of biogas production facilities fed with such effluents and their mixtures with whey. Key words: methane production models, whey, biogas, anaerobic digestion, mechanically separated effluents, livestock wastes

2 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξαγσγή κεζαλίνπ/βηναεξίνπ από νξγαληθήο πξνέιεπζεο πγξά απόβιεηα ζπληζηά κηα πνιύ ειπηδνθόξα πξαθηηθή ζήκεξα, ζηα πιαίζηα ηεο γεληθόηεξεο πξνζπάζεηαο, πνπ έρεη αλαιεθζεί παγθνζκίσο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνώζεζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (Μπνπρέινο, 2006). Κάζε πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο θαη αξηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο κεζαλίνπ/βηναεξίνπ ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή θαη σο εθ ηνύηνπ, είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή. Με ηελ εθαξκνγή κεραληθνύ δηαρσξηζκνύ ζε πγξά ή αξαησκέλα πηελνθηελνηξνθηθά απόβιεηα (ρνηξνζηαζίσλ, πηελνηξνθείσλ θαη βνπζηαζίσλ γαιαθηνπαξαγσγήο) επηηπγράλεηαη ε νκνηνγέλεηά ηνπο, κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ ιηγληλν-θπηηαξηλνύρσλ ππνιεηκκάησλ δσνηξνθήο, ηα νπνία αησξνύληαη ζηελ πγξή κάδα ηoπο θαη δεκηνπξγνύλ πιεζώξα πξνβιεκάησλ ζην ρεηξηζκό ησλ απνβιήησλ απηώλ. Τπό κηα γεληθόηεξε έλλνηα, ν κεραληθόο δηαρσξηζκόο απνηειεί κηα κνξθή δηαρείξηζεο (πξσηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο) ησλ πγξώλ ή αξαησκέλσλ πηελνθηελνηξνθηθώλ απνβιήησλ (Hjorth et al., 2010). Με ην κεραληθό δηαρσξηζκό, ην αλνκνηνγελέο αξρηθά ξεύκα ησλ πγξώλ ή αξαησκέλσλ εκη-ζηεξεώλ απνβιήησλ επηκεξίδεηαη ζε δύν νκνηνγελή θιάζκαηα, ηα ζηεξεά δηαρσξηζκνύ (ζηεξεά Γ/Υ) θαη ηα πγξά δηαρσξηζκνύ (πγξά Γ/Υ). Σα πξώηα, κε νιηθά ζηεξεά πάλσ από 25% θαη όγθν 0,5-5% ηνπ αξρηθνύ είλαη ακηγώο ζηεξεήο κνξθήο θαη θαηάιιεια γηα ζπζηεκαηηθή αεξόβηα ρώλεπζε (θνκπνζηνπνίεζε) ζε επηκήθεηο θνκπνζηνζσξνύο ή ζεηξάδηα θνκπνζηνπνίεζεο. Σα δεύηεξα, κε νιηθά ζηεξεά 1,5-2,0% θαη όγθν 95-99,5% ηνπ αξρηθνύ ζπληζηνύλ έλα αξαηό νκνηνγελέο, ρσξίο αησξνύκελα ρνληξόθνθθα ζπζηαηηθά πγξό θιάζκα. πλεπώο ν κεραληθόο δηαρσξηζκόο ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ κεηαηξνπή ησλ πηελν-θηελνηξνθηθώλ απνβιήησλ από έλα έληνλα αλνκνηνγελέο κίγκα ζηεξεώλ ζπζηαηηθώλ θαη λεξνύ, ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθνύ ζην ρεηξηζκό θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ, ζε δύν δηαθξηηά νκνηνγελή θαη εύρξεζηα επί κέξνπο θιάζκαηα. Σα ηειεπηαία ρξόληα ν κεραληθόο δηαρσξηζκόο βξίζθεη εθαξκνγή κε ζπλερώο απμαλόκελν ξπζκό θαη ζηα βνπζηάζηα γαιαθηνπαξαγσγήο ηεο ρώξαο καο, ελώ έρεη δνθηκαζηεί δεηιά - δεηιά αθόκα θαη ζε αξαησκέλα απόβιεηα πηελνηξνθείσλ απγνπαξαγσγήο, κε ηελ εκθάληζε ζηελ αγνξά λέσλ ηζρπξώλ κεραληθώλ δηαρσξηζηώλ (ηξίηεο γεληάο), ηύπνπ θνριία ζπκπίεζεο, γλσζηώλ ζηελ αγνξά σο FAN SEPARATORS, νη νπνίνη δείρλνπλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθνί ζηα δύζθνια, εκηζηεξεήο κνξθήο, απηά απόβιεηα. Μπαίλεη ινηπόλ ζήκεξα ην δίιεκκα θαηά ην ζρεδηαζκό ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο κεζαλίνπ/βηναεξίνπ, ζε πνηεο πεξηπηώζεηο λα επηιέγεηαη ε ηξνθνδνζία ηνπο κε ην αξρηθό βαξύ αλνκνηνγελέο κίγκα ησλ απνβιήησλ πξηλ από ηνλ κεραληθό δηαρσξηζκό θαη ζε πνηεο κε ην δηαρσξηζκέλν νκνηνγελέο ειαθξύ θιάζκα πγξώλ Γ/Υ; Σν Δξγαζηήξην Γεσξγηθώλ Καηαζθεπώλ γλσξίδνληαο ην σο άλσ δίιεκκα θαζώο επίζεο θαη ην πόζν ζα κπνξνύζε λα δηεπθνιπλζεί ε παξαγσγή βηναεξίνπ κε ηε ρξήζε κηγκάησλ πγξώλ Γ/Υ κε άιια απόβιεηα, ηδηαίηεξα ζηε ρώξα καο, αζρνιήζεθε κε ην ζέκα εδώ θαη αξθεηά ρξόληα, αιιά πην ζπζηεκαηηθά θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο Α.Φ.Π. & Γ.Μ. Έηζη ζήκεξα δηαζέηεη αξθεηά πεηξακαηηθά δεδνκέλα παξαγσγήο κεζαλίνπ/βηναεξίνπ, απνηέιεζκα πνιύκελσλ πεηξακάησλ, πνπ δηελήξγεζαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζην Γ.Π.Α. επάξηζκνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο ηεο εμεηδίθεπζεο Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο. 2

3 3 Ζ ρξήζε καζεκαηηθώλ κνληέισλ, ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν πνιύπινθσλ, γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ πξόβιεςε ηεο πνξείαο ηεο αλαεξόβηαο ρώλεπζεο, θαηά ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ αλαθέξεηαη ζπρλά ζηελ βηβιηνγξαθία (Gavala et al., 2003; Husain, 1998). Παξόια απηά, κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηαρσξηζκέλα πγξά, κεηά από κεραληθό δηαρσξηζκό θαη σο θύξηα παξάκεηξν ην νξγαληθό θνξηίν ζπαλίδνπλ ζήκεξα (Hill, 1991; Karim et al., 2007). ηελ παξνύζα εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ζεκαληηθό κέξνο από ηα σο άλσ πεηξακαηηθά δεδνκέλα γηα ηελ αλαβάζκηζε ελόο αξρηθνύ καζεκαηηθνύ κνληέινπ παξαγσγήο κεζαλίνπ από πγξά Γ/Υ απνβιήησλ ρνηξνζηαζίνπ ηεο κνξθήο: (Georgacakis et al, 1979). ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ καδί κε ηα παιαηά θαη λεόηεξα πεηξακαηηθά δεδνκέλα παξαγσγήο κεζαλίνπ/βηναεξίνπ από πγξά Γ/Υ απνβιήησλ ρνηξνζηαζίνπ, αξαησκέλσλ απνβιήησλ βνπζηαζίνπ γαιαθηνπαξαγσγήο, θαζώο θαη θαηάιιεισλ κηγκάησλ ηνπο κε ηπξόγαια, πνπ πξνέθπςαλ ζηηο πεηξακαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεσξγηθώλ Καηαζθεπώλ ηνπ Γ.Π.Α. Πίλαθαο 1. Ογθνκεηξηθή παξαγσγή κεζαλίνπ / βηναεξίνπ γηα δηάθνξεο ηηκέο νγθνκεηξηθνύ νξγαληθνύ θνξηίνπ πγξώλ Γ/Υ θαη κηγκάησλ ηνπο κε ηπξόγαια από πεηξάκαηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεσξγηθώλ Καηαζθεπώλ ζην Γ.Π.Α. Δίδνο απνβιήησλ Ογθνκεηξηθό νξγαληθό θνξηίν (kg Π.. (*) /m 3 ρσλ-εκέξα) Ογθνκεηξηθή παξαγσγή κεζαλίνπ/βηναεξίνπ (Νm 3 /m 3 ρσλ-εκέξα) (20ºC-1atm) ΜΔΟΦΗΛΖ ΠΔΡΗΟΥΖ (32-38ºC) -ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΖ εκέξεο Τγξά Γ/Υ απνβιήησλ ρνηξνζηαζίνπ (Γεσξγαθάθεο 1985, Καθνύξνο 2009, Καηηή 2010) Τγξά Γ/Υ αξαησκέλσλ απνβιήησλ βνπζηαζίνπ γαιαθηνπαξαγσγήο (Υξηζηνπνύινπ 2004, Κσζηαξά-Εαραξηνπδάθε 2011) 1,80 0,38/ 0,67 0,83 0,12/ 0,15 0,55 0,08/ 0,09 2,80 0,54/ 0,85 1,69 0,26/ 0,29 0,66 0,11/ 0,13 3,80 0,98/ 1,40 0,38 0,09/ 0,11 1,17 0,15/ 0,19 4,80 1,05/ 1,37 1,66 0,33/ 0,45 1,99 0,32/ 0,39 5,30 0,83/ 1,10 2,10 0,45/ 0,60 - Μίγκα πγξώλ Γ/Υ αξαησκέλσλ λσπώλ απνβιήησλ πηελνηξνθείνπ απγνπαξαγσγήο κε νξό γηανπξηηνύ (Γεσξγαθάθεο 1985) 2,86 0,98/ 1,74 3,08 1,38/ 2,38 3,29 1,46/ 2,44 3,60 1,57/ 2,52 - Μίγκα πγξώλ Γ/Υ αξαησκέλσλ απνβιήησλ βνπζηαζίνπ γαιαθηνπαξαγσγήο κε ηπξόγαια (Μαληάηε 2005) 2,08 0,39/ 0,42 2,17 0,45/ 0,51 2,35 0,74/ 1,02 2,53 0,73/ 1,14 - Μίγκα πγξώλ κεραληθνύ δηαρσξηζκνύ απνβιήησλ ρνηξνζηαζίνπ κε ηπξόγαια (Καθνύξνο 2009) 1,53 0,72/ 0,85 1,88 0,97/ 1,17 2,11 0,98/ 1,29 2,48 1,15/ 1,50 3,12 1,40/ 1,87 (*) Π.Σ. = Πηεηηθά ζηεξεά, εθθξάδνπλ ην ξππαληηθό θνξηίν ηωλ απνβιήηωλ νξγαληθήο πξνέιεπζεο Οη πεηξακαηηθέο εγθαηαζηάζεηο απνηεινύληαλ από κηα ζεηξά ζεξκαηλόκελσλ αλαεξόβησλ ρσλεπηήξσλ, σθέιηκεο ρσξεηηθόηεηαο 21,0-25,6 ιίηξσλ ν θαζέλαο. Οη

4 4 ρσλεπηήξεο δηαηεξνύληαλ ζηνπο C θαη ηξνθνδνηνύληαλ, αλά 24 ή 48 ώξεο, κε ηελ αλάινγε πνζόηεηα πγξώλ Γ/Υ γηα δηαηήξεζε ηνπ επηζπκεηνύ ρξόλνπ παξακνλήο ηνπο (16-21 εκέξεο). Σν ph ησλ πγξώλ εθξνήο, θαζώο θαη ε πνζόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ βηναεξίνπ κεηξηόηαλ ζηαζεξά ζε 24σξε ή 48σξε βάζε. Ζ νγθνκεηξηθή παξαγσγή κεζαλίνπ/βηναεξίνπ δηνξζσλόηαλε θαη εθθξαδόηαλε ηειηθά ζε Νm 3 /m 3 σθ.ρσλ.-εκέξα ζε STP (20 C, 1 atm), ελώ ηνπ νγθνκεηξηθνύ νξγαληθνύ θνξηίνπ ζε kg Π../m 3 ρσλ.-εκέξα. Σα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1. Οη Georgakakis et al, 1979 επηλόεζαλ έλα ζεσξεηηθό καζεκαηηθό κνληέιν ηεο κνξθήο:, όπνπ Y = νγθνκεηξηθή παξαγσγή κεζαλίνπ (Nm 3 /m 3 ρσλεκέξα), a, b, c = ζηαζεξέο αλάινγα κε ην είδνο ησλ απνβιήησλ θαη x = νγθνκεηξηθό νξγαληθό θνξηίν, kg Π/m 3 ρσλ-εκέξα. Σν καζεκαηηθό απηό κνληέιν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ηππηθήο θακπαλνεηδνύο θακπύιεο ησλ βηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ (McCarty, 1964), ζύκθσλα κε ην νπνίν ε παξαγσγή κεζαλίνπ απμάλεη κε ηελ αύμεζε ηεο νγθνκεηξηθήο νξγαληθήο θόξηηζεο κέρξηο ελόο κέγηζηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηεο ηειεπηαίαο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηώλεηαη ζπκκεηξηθά ζρεδόλ σο πξνο ηελ πξνεγνύκελε απμεηηθή ηεο πνξεία. Δθαξκνγή ηνπ σο άλσ κνληέινπ ζηελ παξαγσγή κεζαλίνπ/βηναεξίνπ, απνδίδεη επαξθώο ηε ζρέζε κεηαμύ νγθνκεηξηθήο παξαγσγήο κεζαλίνπ θαη νγθνκεηξηθήο νξγαληθήο θόξηηζεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ηηκώλ ησλ ζηαζεξώλ, ε σο άλσ ζρέζε, αθνύ πξώηα κεηαηξαπεί ζε γξακκηθήο κνξθήο σο πξνο :, ζηε ζπλέρεηα πθίζηαηαη ηελ αλάινγε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία (linear regression analysis) θαη ηέινο αληηινγαξηζκείηαη ε ζρέζε πνπ πξνθύπηεη. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε παιαηόηεξα πεηξακαηηθά δεδνκέλα πγξώλ Γ/Υ απνβιήησλ ρνηξνζηαζίνπ (ζηνηρεία ηνπ 1985 ζην Πίλαθα 1) έδσζε ηελ παξαθάησ αξρηθή ζρέζε: (r 2 = 0,923), ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο νπνίαο θαίλεηαη ζην ρήκα 1 (Γεσξγαθάθεο θ.ά., 1985). ρήκα 1. Γξαθηθή απεηθόληζε ηνπ αξρηθνύ κνληέινπ Με ηελ ελζσκάησζε ζην αξρηθό κνληέιν λεώηεξσλ δεδνκέλσλ παξαγσγήο κεζαλίνπ από πγξά Γ/Υ απνβιήησλ ρνηξνζηαζίνπ ηνπ Πίλαθα 1, ην ηειεπηαίν κεηαηξέπεηαη ζην: (r 2 = 0,972) απνθιίλνληαο ειαθξά

5 5 από ηελ κέγηζηε ηηκή παξαγσγήο κεζαλίνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο νγθνκεηξηθνύ νξγαληθνύ θνξηίνπ ηνπ παιαηόηεξνπ κνληέινπ. Πεξαηηέξσ εκπινπηηζκόο ηνπ παιαηνύ κνληέινπ κε πξνζζήθε πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ παξαγσγήο κεζαλίνπ από πγξά Γ/Υ αξαησκέλσλ εκη-ζηεξεώλ απνβιήησλ βνπζηαζίνπ κε λεξά πιπζίκαηνο θαηαιήγεη ζηελ εμήο ηειηθή γεληθεπκέλε κνξθή ηνπ: (r 2 = 0,980) θαη απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 2. Ζ αληίζηνηρε ζρέζε πνπ πξνζδηνξίδεη ην παξαγόκελν βηναέξην είλαη: (r 2 = 0,957). ρήκα 2. Γξαθηθή απεηθόληζε ηνπ ηειηθνύ αλαβαζκηζκέλνπ κνληέινπ. Από ην ρήκα 2 πξνθύπηεη όηη νη ηηκέο παξαγσγήο κεζαλίνπ, ηόζν από πγξά Γ/Υ απνβιήησλ ρνηξνζηαζίνπ, όζν θαη πγξά Γ/Υ αξαησκέλσλ εκη-ζηεξεώλ απνβιήησλ βνπζηαζίνπ ελζσκαηώλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζην παιαηό κνληέιν απμάλνληαο ηνλ ζπληειεζηή ζηαηηζηηθήο πξνζαξκνγήο ηνπο (r 2 ) από 0,923 ζε 0,980. ύκθσλα κε ην σο άλσ κνληέιν, ε κέγηζηε ηηκή παξαγσγήο κεζαλίνπ από ηελ αλαεξόβηα ρώλεπζε πγξώλ Γ/Υ απνβιήησλ ρνηξνζηαζίνπ ή βνπζηαζίνπ γαιαθηνπαξαγσγήο είλαη 1,03 Νm 3 /m 3 ρσλ-εκέξα, ηηκή πνιύ θνληά ζε εθείλε ηνπ αξρηθνύ κνληέινπ (1,00 Νm 3 /m 3 ρσλ-εκέξα) θαη γηα ηελ ίδηα ηηκή νγθνκεηξηθνύ νξγαληθνύ θνξηίνπ (4,60 kg Π../m 3 ρσλ-εκέξα). Σν γεγνλόο απηό επηηξέπεη ζηε γελίθεπζε εθαξκνγήο ηνπ αλαβαζκηζκέλνπ σο άλσ κνληέινπ, εθηόο από απόβιεηα ρνηξνζηαζίνπ θαη ζε απόβιεηα βνπζηαζίνπ γαιαθηνπαξαγσγήο, κε ίδηα ή παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά παξαγσγήο θαη πξσηνβάζκηνπ ρεηξηζκνύ ησλ απνβιήησλ ηνπο (εθαξκνγή θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο κεραληθνύ δηαρσξηζκνύ θαη αξαίσζεο θαηά πεξίπησζε). Ζ κέγηζηε παξαγσγή κεζαλίνπ/βηναεξίνπ (1,03/1,347 Νm 3 /m 3 ρσλ-εκέξα), κε βάζε ην κνληέιν απηό, κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ζηελ πξάμε κόλν κεηά από ζπκπύθλσζε ησλ πγξώλ Γ/Υ κε θπζηθή θαζίδεζε θαη ρξήζε ηνπ πξνθύπηνληνο ηδήκαηνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ αλαεξόβηνπ ρσλεπηήξα. Με ηνλ ηξόπν απηό κεηώλεηαη επί πιένλ θαη ν όγθνο ηεο θαηαζθεπήο, ζπλεπώο θαη ην θόζηνο παξαγσγήο κεζαλίνπ/βηναεξίνπ. ε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο ε παξαγσγή κεζαλίνπ/βηναεξίνπ δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 2, ιόγσ ηνπ κηθξνύ νξγαληθνύ θνξηίνπ ησλ πγξώλ Γ/Υ, ζπλήζσο 1,0-1,5% πηεηηθά ζηεξεά (Hill et al, 2000, Καθνύξνο θ.ά., 2009). Γηα αύμεζε ινηπόλ ηεο παξαγσγήο κεζαλίνπ/βηναεξίνπ, ηα πγξά Γ/Υ ζα πξέπεη, είηε λα πθίζηαληαη ζπκπύθλσζε κε βαξύηεηα, είηε λα αλακηγλύνληαη κε άιια ππνπξντόληα, πινύζηα ζε νξγαληθό άλζξαθα, όπσο είλαη ην ηπξόγαια, πξηλ λα

6 6 νδεγεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο κεζαλίνπ/βηναεξίνπ (Γεσξγαθάθεο θ.ά., 1985). ηε δεύηεξε πεξίπησζε, ηα πγξά Γ/Υ παίδνπλ θπξίσο ξόιν ζηαζεξνπνηεηηθό ηεο αλαεξόβηαο ρώλεπζεο (δηαηήξεζε ηνπ ph ζηαζεξά πάλσ από 7,0), επηηξέπνληαο έηζη ζην ηπξόγαια ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν αληίζηνηρν ππνπξντόλ, λα εμαληιήζεη ην πινύζην δπλακηθό παξαγσγήο κεζαλίνπ/βηναεξίνπ πνπ δηαζέηεη, ιόγσ ηνπ νξγαληθνύ ηνπ άλζξαθα (Γεσξγαθάθεο, 2010). Με ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία δνθηκάζηεθε ε εθαξκνγή δηαζέζηκσλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ αλαεξόβηαο ρώλεπζεο θαη ζε κίγκαηα πγξώλ Γ/Υ κε ηπξόγαια θαη ζε κηα παιαηά πεξίπησζε, κε νξό γηανπξηηνύ (Πίλαθαο 1). Πξνέθπςαλ ηα εμήο κνληέια : (α), r 2 = 0,970 (ρήκα 3) γηα κίγκα πγξώλ Γ/Υ ρνηξνζηαζίνπ κε ηπξόγαια (Καθνύξνο, 2009) θαη (β), r 2 = 0,964 γηα κίγκα πγξώλ Γ/Υ κε αξαησκέλα εκη-ζηεξεά απόβιεηα πηελνηξνθείνπ απγνπαξαγσγήο κε νξό γηανπξηηνύ (Γεσξγαθάθεο θ.ά, 1985). Σν ηειεπηαίν κεηά ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ θαη κε δεδνκέλα κίγκαηνο πγξώλ Γ/Υ αξαησκέλσλ εκη-ζηεξεώλ απνβιήησλ βνπζηαζίνπ γαιαθηνπαξαγσγήο κε ηπξόγαια (Μαληάηε 2005), αλαβαζκίζηεθε ηειηθά ζην :, r 2 = 0,970 (χήμα 4) Οη αληίζηνηρεο ζρέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην παξαγόκελν βηναέξην θαη ηνλ ιόγν ησλ πηεηηθώλ ζηεξεώλ ζηα σο άλσ κίγκαηα έρνπλ σο εμήο : Π..ΣΤΡ/Π..ΧΟΙΡ = 8,64x 2-24,713x + 19,87 (r 2 = 1,00) ζηελ πεξίπησζε (α) (r 2 = 0,983) θαη Π..ΣΤΡ/Π..ΒΟΤ ή ΠΣΗΝ = 37,086x 2-145,01x + 141,81 (r 2 = 0,986) ζηελ πεξίπησζε (β). Π.. (%) πιηθνύ εηζόδνπ ζην ρσλεπηήξα = ηηκή νγθνκεηξηθνύ νξγαληθνύ θνξηίνπ x ρξόλν παξακνλήο / 10 ρήκα 3. Παξαγσγή κεζαλίνπ από κίγκα πγξώλ Γ/Υ απνβιήησλ ρνηξνζηαζίνπ κε ηπξόγαια ζηε κεζόθηιε πεξηνρή (Καθνύξνο 2009).

7 7 ρήκα 4 Παξαγσγή κεζαλίνπ από κίγκα πγξώλ Γ/Υ αξαησκέλσλ εκηζηεξεώλ απνβιήησλ πηελνηξνθείνπ απγνπαξαγσγήο κε νξό γηανπξηηνύ θαη βνπζηαζίνπ γαιαθηνπαξαγσγήο κε ηπξόγαια (Γεσξγαθάθεο θ.ά, 1985, Μαληάηε, 2005). Από ηα ρήκαηα 3 θαη 4 πξνθύπηεη πσο ε πξνζζήθε ηπξνγάιαθηνο, ελόο εμαηξεηηθά πινύζηνπ ζε νξγαληθό άλζξαθα ππνπξντόληνο, ζε πγξά Γ/Υ απνβιήησλ ρνηξνζηαζίνπ ή εκη-ζηεξεώλ απνβιήησλ βνπζηαζίνπ γαιαθηνπαξαγσγήο ή πηελνηξνθείνπ απγνπαξαγσγήο απμάλεη ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή κεζαλίνπ/βηναεξίνπ, ιόγσ βειηίσζεο ηνπ ιόγνπ C/N θαη ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζηαζεξνπνηεηηθνύ ξόινπ ησλ πγξώλ Γ/Υ ζηελ αλαεξόβηα ρώλεπζε. Γεληθά ε ιεηηνπξγία ησλ αλαεξόβησλ ρσλεπηήξσλ θνληά ζην κέγηζην ησλ δηαγξακκάησλ παξαγσγήο κεζαλίνπ ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη, ιόγσ ηνπ θηλδύλνπ ππέξβαζεο ηεο αληίζηαζεο ησλ πγξώλ ζηελ πηώζε ηνπ ph θαη κεηαθύιηζήο ηνπ ζε απαγνξεπηηθά επίπεδα (θάησ από 6,5) (Georgacakis et al, 1982). Δπηινγή κηαο νγθνκεηξηθήο νξγαληθήο θόξηηζεο γύξσ ζην 75% ηεο κέγηζηεο ζηα κνληέια κπνξεί λα ζεσξεζεί αξθεηά αζθαιήο. (Μαληάηε, 2005, Καθνύξνο, 2009). Με ηα σο άλσ ζηαηηζηηθά κνληέια εκπινπηίδεηαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία κε λέα δεδνκέλα, πνπ αθνξνύλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πγξώλ Γ/Υ ησλ πηελνθηελνηξνθηθώλ απνβιήησλ ζηελ παξαγσγή κεζαλίνπ/βηναεξίνπ θαη δηεπθνιύλεηαη ζεκαληηθά ε νηθνλνκηθή δηεξεύλεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ηνπ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Gavala, H.N., Angelidaki, I., Ahring, B.K., Kinetics and modeling of anaerobic digestion process. In: B.K. Ahring (Editor) Biomethanation I, Springer. Berlin, pp. 37. Georgacakis D., Bacterial Response to Salts in an Anaerobic Dairy Lagoon Transactions of the ASAE 22(1): Georgacakis, D. Sievers & Δ. Iannotti, Buffer Stability ίn Manure Digesters. Agricultural Wastes 4: Hill, D.T., Steady-state mesophilic design equations for methane production from livestock wastes. Transactions of the ASAE, 34(5): Hjorth, M., Christensen, K.V., Christensen, M.L., Sommer, S.G., Solid liquid separation of animal slurry in theory and practice. A review. Agron. Sustain. Dev., 30(1):

8 Husain, A., Mathematical models of the kinetics of anaerobic digestion--a selected review. Biomass and Bioenergy, 14(5-6): Karim, K., Klasson, K., Drescher, S., Ridenour, W., Borole, A., Al-Dahhan, M., Mesophilic Digestion Kinetics of Manure Slurry. Applied Biochemistry and Biotechnology, 142(3): McCarty, P. L., Anaerobic waste treatment fundamentals, Part 3: Toxic materials and their control. Public Works 95(11): Γεσξγαθάθε Γ. Ξεληθνύ η. θαη Κπξίηζε π., Βειηηζηνπνίεζε ηεο Απόδνζεο ηωλ Δγθαηαζηάζεωλ Παξαγωγήο Δλέξγεηαο ζε Κηελνηξνθηθέο Μνλάδεο. Β' Δζληθό πλέδξην' Ήπησλ Μνξθώλ Δλέξγεηαο πνπ δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνύην Ζιηαθήο Σερληθήο ζηε Θεζζαινλίθε, Σόκνο πξαθηηθώλ Β', ζει Γεσξγαθάθεο Γ., Γηαρείξηζε απνβιήηωλ Τεύρνο 2 ν, Παλεπηζηεκηαθέο εκεηώζεηο, έθδνζε Γ.Π.Α., Αζήλα. Εαραξηνπδάθε Μ., Κσζηαξά Ξ., Πηπρηαθή κειέηε ζε εμέιημε. Δξγαζηήξην Γ. Καηαζθεπώλ, Σκήκα Α.Φ.Π. & Γ.Μ., Γ.Π.Α., Αζήλα. Καθνύξνο Αλ., Γεσξγαθάθεο Γ., Φνύληα Β, Παξαγωγή βηναεξίνπ από ηπξόγαια εκπινπηηζκέλν κε πγξά κεραληθνύ δηαρωξηζκνύ απνβιήηωλ ρνηξνζηαζίνπ. Δηζήγεζε ζην 6 ν πλέδξην Δ.Γ.Μ.Δ., Θεζζαινλίθε 8-10 Οθησβξίνπ, ηόκνο πξαθηηθώλ ζει Καηηή Π., Πεηξακαηηθή δηεξεύλεζε παξαγωγήο βηναεξίνπ από κίγκαηα ηπξνγάιαθηνο κε πγξά κεραληθνύ δηαρωξηζκνύ απνβιήηωλ ρνηξνζηαζίνπ δηαθνξεηηθήο ππθλόηεηαο ζηε κεζόθηιε πεξηνρή, Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα. Μαληάηε Β., Βειηηζηνπνίεζε παξαγωγήο βηναεξίνπ από κίγκαηα πγξώλ απνβιήηωλ βνπζηαζίνπ κεηά από κεραληθό δηαρωξηζκό θαη πγξώλ γεωξγνβηνκεραληθώλ εθξνώλ. Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα. Μπνπρέινο Υξ., Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε δεκηνπξγίαο ηνπηθνύ θεληξηθνύ ζηαζκνύ αμηνπνίεζεο απνβιήηωλ γηα παξαγωγή βηναεξίνπ Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα. Υξηζηνπνύινπ Ν., Παξαγωγή βηναεξίνπ από απόβιεηα βνπζηαζίωλ γαιαθηνπαξαγωγήο, Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα. 8

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π.

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. 257 ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) Κοκκινάκηρ Α.Κ.*, Αλεξίος E.X., Ππασσάρ Γ.Δ. Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα