ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής"

Transcript

1 ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΦΟΡΣ ΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΜΕΤΦΟΡΣ ΕΡΩΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΠΡΡΤΗΜ ΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγίες Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 1) Το Ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εδοµένα και τα εδοµένα. Τα εδοµένα να συµπληρωθούν πλήρως από τον ιτητή και να παραδοθούν στο ΣΜ µαζί µε την ίτηση για Σύνδεση Στο ίκτυο Μεταφοράς. Τα εδοµένα να συµπληρωθούν αν οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιµες. (Ο χαρακτηρισµός ή για τα δεδοµένα είναι σηµειωµένος στη στήλη δίπλα από αυτή της περιγραφής του δεδοµένου). 2) Οι Πίνακες 4 µέχρι 10 συµπεριλαµβανοµένων να συµπληρωθούν ξεχωριστά για κάθε Μονάδα Παραγωγής αν οι Μονάδες Παραγωγής του Σταθµού δεν είναι πανοµοιότυπες. 3) Επισηµαίνεται ότι στο στάδιο αυτό, δηλαδή πριν από την Προσφορά Σύνδεσης, όλα τα δεδοµένα και πληροφορίες που θα δοθούν από τον ιτητή θα θεωρηθούν και θα χρησιµοποιηθούν από το ΣΜ ως Προκαταρκτικά εδοµένα Σχεδιασµού Έργου κατά τους όρους των Κανόνων Μεταφοράς και ιανοµής και ειδικότερα το Άρθρο Τ Οι τελικές τιµές θα ζητηθούν µετά την αποπεράτωση των οκιµών, όπου αυτό εφαρµόζεται. Να συµπληρωθεί από τον ιτητή: Πλήρες Όνοµα ιτητή: Ονοµασία Σταθµού Παραγωγής:... 1

2 Πίνακας 1. ίτηση για Εξασφαλισµένη ή µη Εξασφαλισµένη ιασύνδεση (Για Σταθµό µε συνολική Άδεια Παραγωγής άνω των 50MW απαιτείται εξασφαλισµένη διασύνδεση). ιτητές µε συνολική Άδεια Παραγωγής κάτω των 50 MW δικαιούνται να ζητήσουν όρους για εξασφαλισµένη διασύνδεση µε αυξηµένο κόστος. 1.1 ίτηση για µη εξασφαλισµένη σύνδεση µεταξύ Υ/Σ ικτύου και Υ/Σ Εισόδου (ΝΙ/ΟΧΙ) 1.2 ίτηση για εξασφαλισµένη σύνδεση µεταξύ Υ/Σ ικτύου και Υ/Σ Εισόδου (ΝΙ/ΟΧΙ) 1.3 Για Σταθµούς µε Άδεια Παραγωγής µικρότερη των 50MW: Ο ΣΜ να υποβάλει και τις δύο υπαλλακτικές λύσεις ώστε ο ιτητής να αποφασίσει κατόπιν γνωστοποίησης του κόστους σύνδεσης για την κάθε περίπτωση (ΝΙ/ΟΧΙ) Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) Πίνακας 2. Στοιχεία που συνυποβάλλονται 2.1 Παροχή ενός σχεδίου του χώρου της προτεινόµενης εγκατάστασης (µε κλίµακα 1:200 ή 1:250), της προτεινόµενης θέσης των γεννητριών, των µετασχηµατιστών, των κτιρίων της εγκατάστασης, κλπ. Το σχέδιο πρέπει να υποβάλλεται σε χαρτί. Eάν υπάρχουν ψηφιακοί χάρτες να υποβάλλονται σε αυτή τη µορφή. 2.2 Ηλεκτρικό µονογραµµικό διάγραµµα που να δείχνει λεπτοµερώς τον σηµαντικό εξοπλισµό της εγκατάστασης. ηλαδή: Μονάδες παραγωγής (µε αρίθµηση) Μ/Σ ανύψωσης Eξοπλισµός ιακοπής/μέσα απόζευξης και ιατάξεις προστασίας Πίνακας 3. Γενικά Στοιχεία Σταθµού Παραγωγής 3.1 Ονοµασία Σταθµού 3.2 ριθµός µονάδων παραγωγής 3.3 παιτούµενη ικανότητα σύνδεσης της παραγωγής Καθαρής Φαινοµένης ισχύος (σε MVA) στο σύστηµα. 3.4 Όλα τα χαρακτηριστικά της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι συµβατά µε τις προδιαγραφές λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς και ιανοµής όπως αυτές καθορίζονται στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανοµής. (ΝΙ/ΟΧΙ) Σχέδιο Μονογραµµικό διάγραµµα 3.5 O Παραγωγός θα υποβάλει βεβαίωση ότι οι εγκαταστάσεις είναι σύµφωνες µε τα διεθνή πρότυπα Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (ΝΙ/ΟΧΙ) 2

3 Πίνακας 4. Στοιχεία που απαιτούνται για κάθε Μονάδα Παραγωγής. (Λειτουργικά χαρακτηριστικά) 4.1 Κατασκευαστής 4.2 Τύπος 4.3 Καταχωρηµένη Ικανότητα Παραγωγής (MW) 4.4 Μέγιστη Περίοδος που Παράγει Ενέργεια σε συνεχή λειτουργία (ωω:λλ) 4.5 Μέγιστη συνεχής παραγόµενη Ενεργός ισχύς (µεικτή) (MW) 4.6 Μέγιστη συνεχής παραγόµενη Ενεργός ισχύς (καθαρή) (MW) 4.7 Ενεργός Ισχύς βοηθητικών φορτίων µονάδας (MW) 4.8 Άεργος Ισχύς βοηθητικών φορτίων µονάδας (MVAr) 4.9 Ικανότητα σε υπερφόρτιση (Μικτή) (MW) 4.10 Ικανότητα σε υπερφόρτιση (Καθαρή) (MW) 4.11 Ονοµαστική Ελάχιστη Συνεχής Παραγόµενη Ισχύς (MW) Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 4.12 Ονοµαστική Ελάχιστη Συνεχής Καθαρή Ισχύς (δηλ. Ελάχιστη Παραγωγή) (MW) 4.13 Ονοµαστική Φαινοµένη Ισχύς Γεννήτριας (MVA) 4.14 Mέγιστη Επαγωγική Άεργος Ισχύς (MVAr) 4.15 Μέγιστη Χωρητική Άεργος Ισχύς (MVAr) 4.16 Στατισµός Ρυθµιστή Στροφών R (%) 4.17 παγορευµένες Ζώνες (MW) Συνηµµένο διάγραµµα 4.18 Εύρος Ρύθµισης Τάσης Εξόδου (kv) 4.19 Ισχύς ραχυκυκλώσεως Γεννήτριας (MVA) 4.20 Ονοµαστικό Ρεύµα Στάτη (Amps) 4.21 Σύστηµα ντικεραυνικής Προστασίας και ιατάξεις Γείωσης Συνηµµένο κείµενο/διαγράµµατα 4.22 ιάγραµµα Ικανότητας Φόρτισης, το οποίο να παριστάνει το πλήρες εύρος λειτουργικών καταστάσεων της γεννήτριας περιλαµβάνοντας θερµικά όρια και όρια διεγέρσεως. Συνηµµένο διάγραµµα 4.23 Καµπύλες Μαγνητίσεως νοικτού Κυκλώµατος Συνηµµένη γραφική παράσταση 4.24 Χαρακτηριστική ραχυκύκλωσης Συνηµµένη γραφική παράσταση 4.25 Καµπύλη Μηδενικού Συντελεστή Ισχύος Συνηµµένη γραφική παράσταση 4.26 Καµπύλες V Συνηµµένη γραφική παράσταση 3

4 4.27 Χρόνος Συγχρονισµού από Θερµή Κατάσταση (ώρες) 4.28 Χρόνος Συγχρονισµού από Ψυχρά Κατάσταση (ώρες) 4.29 Φορτίο Κατά το Συγχρονισµό (MW) 4.30 Χρόνος Εξισορρόπησης (ώρες) 4.31 Χρόνος από το Συγχρονισµό στην Ελάχιστη Παραγωγή (από ζεστή κατάσταση) (ώρες) 4.32 Χρόνος από το Συγχρονισµό στην Ελάχιστη Παραγωγή (από θερµή κατάσταση) (ώρες) 4.33 Χρόνος από το Συγχρονισµό στην Ελάχιστη Παραγωγή (από ψυχρά κατάσταση) (ώρες) 4.34 Ελάχιστος Χρόνος Λειτουργίας Μονάδας Μετά από Εκκίνηση (ωω:λλ) 4.35 Ελάχιστος Χρόνος Κράτησης (ωω:λλ) 4.36 Ρυθµός νόδου (MW /λεπτό) Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 4.37 Ρυθµός Καθόδου (MW /λεπτό) 4.38 Ρυθµός Φορτίσεως (MW /λεπτό) 4.39 Ρυθµός Μείωσης για Έξοδο (MW /λεπτό) 4.40 Σηµείο Πέρατος της Περιόδου Εκκινήσεως (MW) 4.41 υνατότητα της γεννήτριας να εκκινήσει µε κάθε καύσιµο 4.42 Ικανότητα αλλαγής καυσίµου υπό φορτίο 4.43 ιαθέσιµοι τρόποι λειτουργίας (ισχνή καύση, κλπ.) 4.44 Χρόνος αλλαγής τρόπου λειτουργίας υπό φορτίο 4.45 Εύρος ελέγχου για λειτουργία σε υτόµατη Ρύθµιση Παραγωγής (ΡΠ) (MW) 4.46 Ισχύς Εφεδρείας Πρωτεύουσα Λειτουργική Εφεδρεία (MW) ευτερεύουσα Λειτουργική Εφεδρεία (MW) Τριτεύουσα Εφεδρεία (MW) ώστε λεπτοµέρειες της ισχύος εφεδρείας της γεννήτριας σε διαφορετικές λειτουργικές συνθήκες: ακολουθία στροβίλου, ανακυκλοφορία, βασικό φορτίο κλπ. ιαθέσιµη εφεδρεία όταν η µονάδα είναι χωρίς φορτίο (MW) Συνηµµένο κείµενο και διαγράµµατα ( ιαγράψτε: ΝΙ / ΟΧΙ) 4

5 Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) Πίνακας 5. Παράµετροι Γεννήτριας 5.1 Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση ευθέως άξονα της γεννήτριας X d σε % της ονοµαστικής ισχύος 5.2 Μεταβατική Επαγωγική ντίδραση Ευθέως Άξονα (κορεσµένη τιµή) X ' d sat % της ονοµαστικής ισχύος 5.3 Mεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέως άξονα (µη κορεσµένη τιµή) της γεννήτριας X d unsat σε % της ονοµαστικής ισχύος 5.4 Yποµεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέως άξονα (µη κορεσµένη τιµή) της γεννήτριας X d σε % της ονοµαστικής ισχύος 5.5 Σύγχρονη Επαγωγική ντίδραση Εγκάρσιου Άξονα X q % της ονοµαστικής ισχύος 5.6 Μεταβατική Επαγωγική ντίδραση Εγκάρσιου Άξονα (µη ' κορεσµένη τιµή) X % της ονοµαστικής ισχύος q unsat 5.7 Σύγχρονη Επαγωγική ντίδραση ρνητικής κολουθίας X 2 % της ονοµαστικής ισχύος 5.8 Επαγωγική ντίδραση Μηδενικής κολουθίας X 0 % της ονοµαστικής ισχύος 5.9 Σταθερά δράνειας στροβίλου γεννήτριας για ολόκληρη τη στρεφόµενη µάζα H (MW s/mva) 5.10 ντίσταση στάτη Rα % της ονοµαστικής ισχύος 5.11 Επαγωγική ντίδραση Σκέδασης Στάτη X L % της ονοµαστικής Ισχύος 5.12 Επαγωγική ντίδραση Poiter X P % της ονοµαστικής ισχύος Πίνακας 6. Χρονικές σταθερές Γεννήτριας 6.1 Μεταβατική Χρονική Σταθερά νοιχτού Κυκλώµατος Ευθέως Άξονα T do (sec) 6.2 Υποµεταβατική Χρονική Σταθερά νοιχτού Κυκλώµατος Ευθέως Άξονα T do (sec) 6.3 Μεταβατική Χρονική Σταθερά νοιχτού Κυκλώµατος Εγκάρσιου Άξονα T qo (sec) 6.4 Υποµεταβατική Χρονική Σταθερά νοιχτού Κυκλώµατος Εγκάρσιου Άξονα T qo (sec) 6.5 Μεταβατική Χρονική Σταθερά ραχυκύκλωσης Ευθέως Άξονα T d (sec) 6.6 Υποµεταβατική Χρονική Σταθερά ραχυκύκλωσης Ευθέως Άξονα T d (sec) 6.7 Μεταβατική Χρονική Σταθερά ραχυκύκλωσης Εγκάρσιου Άξονα T q (sec) 6.8 Υποµεταβατική Χρονική Σταθερά ραχυκύκλωσης Εγκάρσιου Άξονα T q (sec) 5

6 Πίνακας 7. Σύστηµα ιέργεσης 7.1 Τύπος συστήµατος διέγερσης (AC ή DC) 7.2 ιάταξη συστήµατος διέγερσης (στερεά ή παράλληλη) 7.3 Σταθερά χρόνου φίλτρου µετρήσεως T r (sec) 7.4 Σταθερά χρόνου προπορείας συστήµατος διέγερσης T c (sec) 7.5 Σταθερά χρόνου υστέρησης ή επιπορείας συστήµατος διέγερσης T b (sec) 7.6 Κέρδος ρυθµιστή συστήµατος διέγερσης K a 7.7 Χρονική σταθερά καθυστέρησης ρυθµιστή συστήµατος διέγερσης T a (sec) 7.8 Μέγιστη τιµή εξόδου ρυθµιστή συστήµατος διέγερσης Vmax (p.u.) 7.9 Ελάχιστη τιµή εξόδου ρυθµιστή συστήµατος διέγερσης Vmin (p.u.) 7.10 Συντελεστής ρύθµισης συστήµατος διέγερσης K c 7.11 Κέρδος βρόχου σταθεροποίησης συστήµατος διέγερσης K f Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 7.12 Σταθερά χρόνου βρόχου σταθεροποίησης συστήµατος διέγερσης T f (sec) Πίνακας 8. Στοιχεία που απαιτούνται για τους Μετασχηµατιστές κάθε Γεννήτριας 8.1 Ονοµαστική ισχύς µετασχηµατιστή (MVA) 8.2 ριθµός τυλιγµάτων 8.3 ιανυσµατικό διάγραµµα 8.4 Ονοµαστικό ρεύµα κάθε τυλίγµατος (Amps) 8.5 Ονοµαστική τιµή πλευράς χαµηλής τάσης µετασχηµατιστή (kv) 8.6 Ονοµαστική τιµή πλευράς υψηλής τάσης µετασχηµατιστή (kv) 8.7 Ονοµαστικός λόγος µετασχηµατισµού 8.8 Τήλυγµα µεταβλητής λήψης 8.9 Λόγος µετασχηµατισµού σε κάθε θέση µεταβλητής λήψεως του µετασχηµατιστή 8.10 Επαγωγική αντίδραση µετασχηµατιστή σε κάθε θέση µεταβλητής λήψεως (% επί της ονοµαστικής ισχύος) Για µετασχηµατιστές µε 3 τυλίγµατα, απαιτείται η σύνθετη αντίσταση µεταξύ κάθε ζεύγους τυλιγµάτων, µετρούµενο µε το τρίτο τύλιγµα ανοικτοκυκλωµένο (Z HV:LV1 Z HV:LV2 Z LV1:LV2 σε % του ονοµαστικού MVA) 8.11 Επαγωγική αντίδραση µηδενικής ακολουθίας µετασχηµατιστή σε ονοµαστική λήψη Ζ 0 (Ω) 6

7 8.12 Κατασκευή πυρήνα (αριθµός ελιγµάτων, τύπος κελύφους ή πυρήνα) 8.13 Χαρακτηριστική ανοικτοκυκλώµατος Συνηµµένη γραφική παράσταση 8.14 ιάταξη γείωσης περιλαµβάνοντας την αντίσταση και επαγωγική αντίδραση γείωσης Συνηµµένο κείµενο/ διαγράµµατα ( ιαγράψτε: ΝΙ / ΟΧΙ) Πίνακας 9. Πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας και διαθεσιµότητας 9.1 παιτήσεις συντήρησης (ηµέρες για κάθε χρόνο) 9.2 Προβλεπόµενες περίοδοι συντήρησης (ηµερολογιακά) 9.3 Προβλεπόµενη διαθεσιµότητα για το διάστηµα που η µονάδα δεν είναι σε συντήρηση. Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) Πίνακας 10. Προβλεπόµενη ιαθεσιµότητα ιαθεσιµότητα ιτία ιαθέσιµη Καθαρή Ενεργός Ισχύς (MW) 10.1 Πλήρης διαθεσιµότητα 10.2 Μερική διαθεσιµότητα 10.3 Πιθανότητα Μη Προγραµµατισµένων ιακοπών Χρόνος % Σύνολο 100% (Σηµ: Τα αίτια για µερική διαθεσιµότητα περιλαµβάνουν χαµηλής θερµογόνου ικανότητας καύσιµα, απώλεια µύλου, απώλεια καυστήρων, περιορισµοί ροής νερού, κλπ). Πίνακας 11. Συστήµατα Μέτρησης και ποστολής δεδοµένων 11.1 Εγκατάσταση διπλών αµφίδροµων Μετρητών οι οποίοι θα καταγράφουν την Ενέργεια και Ισχύ που θα παράγει ή καταναλώνει o Σταθµός Παραγωγής. (Ναι / Όχι) 11.2 Εάν η Ικανότητα Παραγωγής είναι µεγαλύτερη από 6 MW και µικρότερη ή ίση µε 12 MW απαιτείται τηλεφωνική σύνδεση (π.χ Πρόσβαση βασικού ρυθµού(isdn) ή αναλογική γραµµή ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM) για αποστολή δεδοµένων του Μετρητή από το Σταθµό Παραγωγής προς στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς στο τέλος κάθε µέρας. (Συµφωνώ / εν Συµφωνώ / εν Εφαρµόζεται) 11.3 Εάν η Ικανότητα Παραγωγής είναι µεγαλύτερη από 12 MW απαιτείται τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και εγκατάσταση µικρής τηλετερµατικής µονάδας (RTU) για συνεχή και απρόσκοπτη αποστολή δεδοµένων (πχ ένδειξη διακοπτών, µετρήσεις Ενεργού 7

8 και Άεργου Ισχύος και άλλα) από το Σταθµό Παραγωγής προς το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς. (Συµφωνώ / εν Συµφωνώ / εν Εφαρµόζεται) Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται ( εδοµένα ): 1) Σύστηµα Ρυθµιστή Στροφών: Να δοθεί διάγραµµα βαθµίδων ελέγχου στο επίπεδο της συχνότητας (επίπεδο Laplace) σύµφωνα µε τυποποιηµένα διαγράµµατα του IEEE για κινητήριες µηχανές θερµικών µονάδων, έτσι ώστε να καθορίζονται πλήρως όλες οι χρονικές σταθερές και τα κέρδη και να επεξηγείται η συνάρτηση µεταφοράς του ρυθµιστή στροφών σε σχέση µε τις µεταβολές της συχνότητας και τις λειτουργικές συνθήκες. (Άρθρο Τ2.4.6 των Κανόνων Μεταφοράς και ιανοµής). 2) ιατάξεις Ελέγχου (συµπεριλαµβάνονται οι Σταθεροποιητές Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας) και Ηλεκτρονόµοι Προστασίας: Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) Να δοθεί επιπρόσθετο διάγραµµα βαθµίδων ελέγχου στο επίπεδο της συχνότητας (επίπεδο Laplace) για διακεκριµένες συσκευές ελέγχου ή ειδικούς ηλεκτρονόµους προστασίας της µονάδας παραγωγής, οι οποίοι ενεργούν αυτόµατα στις χαρακτηριστικές λειτουργίας µέσα σε 30 sec µετά από µία διαταραχή του συστήµατος και έχουν ελάχιστη χρονική σταθερά τουλάχιστον 0,02 sec. (Άρθρο Τ2.4.7 των Κανόνων Μεταφοράς και ιανοµής). 8

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ Αθανάσιος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές.

Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 64/4 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα