ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»"

Transcript

1 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ Δ ΠΟΛΤΔΘΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ:ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤΚΛΔΟΠΑΣΡΑ (Α.Μ. 137) ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΟΛΤΥΡΟΝΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Σξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή: Πνιπρξνλίνπ Παλαγηώηεο, Λέθηνξαο Γεσξγόπνπινο Αληώληνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΠΑΣΡΑ, ΙΟΤΛΙΟ 2011

2 2 Αθηεξώλεηαη ζηνλ αδειθό κνπ Νίθν, ηνλ δηθό κνπ ήξσα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.

3 3 Γελ ππάξρεη απηό πνπ ιέλε κεγάιν ηαιέλην ρσξίο κεγάιε δύλακε ζέιεζεο. Honoré de Balzac, Γάλλορ ζςγγπαθέαρ Τίποηε δεν καηαζηπέθει ηο ζθπίγορ ενόρ οπγανιζμού πιο γπήγοπα από ηο να επικενηπώνεηαι ζηιρ αδςναμίερ ηων ανθπώπων ανηί ζηιρ δςναηόηηηέρ ηοςρ, να ξεκινά από ηιρ ανεπάπκειερ ανηί από ηιρ ικανόηηηερ. Peter Drucker, , Απζηξηαθόο ζπγγξαθέαοκανέναρ δεν μποπεί να ανακαλύψει μόνορ ηος ηα ηαλένηα ηος. Brendan Francis, Αμεπικανόρ ζςγγπαθέαρ Κάζε άλζξσπνο, νπνπδήπνηε, ζα αλζίζεη κε εθαηό απξνζδόθεηα ηαιέληα θαη ηθαλόηεηεο, κε ην πνπ ζα ηνπ δνζεί απιώο κηα επθαηξία. Doris Lessing, Βπεηανίδα ζςγγπαθέαρ, Νόμπελ 2007

4 4 Δπραξηζηίεο Αξρηθά, ληψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Πνιπρξνλίνπ Παλαγηψηε, Λέθηνξα ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ θαη θαηαλφεζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ δηαηξηβήο. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ ζην ΠΜ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ άξηζηε επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία αιιά θαη ηελ πνιχηηκε αληαιιαγή απφςεσλ. Οη εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηήο θνίηεζεο κνπ ζην ΠΜ ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζα κε «ζπληξνθεχνπλ» ζηα επφκελα επαγγεικαηηθά θαη φρη κφλν βήκαηα κνπ. Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηνπο θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ δηαηξηβήο. Ξερσξηζηή αλαθνξά ζηνπο γνλείο κνπ θαη έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε απηνχο γηα ηελ ζπλερή θαη αδηάθνπε ππνζηήξημε ηνπο ζε θάζε επαγγεικαηηθή κνπ επηινγή αιιά θαη γηαηί θάζε κέξα κνπ απνδεηθλχνπλ έκπξαθηα ηελ απέξαληε αγάπε ηνπο γηα κέλα.

5 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1.Δηζαγσγή Δηζαγσγή θνπφο θαη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ O πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Ο ζηξαηεγηθφο ξφινο ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο επηρεηξήζεηο Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Ζ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Δηζαγσγή Μέζνδνη αλάπηπμεο Αλάπηπμε πάλσ ζηελ εξγαζία εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Οθέιε ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Δληνπηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο Αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο Γηαρείξηζε ηαιέλησλ ζε έλαλ νξγαληζκφ Δηζαγσγή Ο εληνπηζκφο ησλ ηαιέλησλ ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο... 32

6 6 4.3 Ζ αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ησλ ηαιέλησλ ζηνλ νξγαληζκφ Ζ δηαρείξηζε ηεο θαξηέξαο ησλ ηαιέλησλ ζηνπο νξγαληζκνχο Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Δξεπλεηηθφ ζρέδην ηφρνη ηεο έξεπλαο Βαζηθνί ηχπνη εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο Πνηνηηθή έξεπλα Μέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ Δπηινγή εξεπλεηηθήο κεζφδνπ Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο Γεπηεξνγελή ζηνηρεία ηεο έξεπλαο Πξνθίι εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη ν θιάδνο Οη εηαηξείεο Ο θιάδνο ησλ νππεξ Μάξθεη ζηελ Διιάδα Γνκή ηνπ θιάδνπ Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Ζ αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε πάλσ ζηελ εξγαζία Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε εθηφο εξγαζίαο Αμηφινγεζε ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο Σαιέληα Γηαρείξηζε ηαιέλησλ πκπεξάζκαηα Δπηπηψζεηο γηα ηε δηνίθεζε Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα Βηβιηνγξαθία ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ-ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ... 91

7 7 Πίλαθαο ρεκάησλ ρήκα 1: Πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 19 ρήκα 2: Μεηαηξνπή εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκεηέρνληεο 21 ρήκα 3: Ο θύθινο ηεο αλάπηπμεο...23 ρήκα 4: Η εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ σο ν ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ αηνκηθώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ.24 ρήκα 5: Μνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ ζε κία πνιπεζληθή..36

8 8 Πίλαθαο γξαθεκάησλ Γξάθεκα 1: Υξφληα Δξγαζηαθεο Δκπεηξίαο.43 Γξάθεκα 2: Θέζε ζηελ επηρείξεζε 44 Γξάθεκα 3: Φχιν εξσηψκελσλ.45 Γξάθεκα 4: Ζιηθία εξσηψκελσλ.46 Γξάθεκα 5: Οηθνγελεηαθή θαηάηαζηαζε.47 Γξάθεκα 6: Δθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν εξσηψκελσλ 47 Γξάθεκα 7: Ζ έληαμε ηνπ ηκήκαηνο HR 58 Γξάθεκα 8: πκκεηνρή δηεπζπληή HRM ζηελ ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ 59 Γξάθεκα 9: Μέζνδνη on the job training..62 Γξάθεκα 10: Ο ξφινο ησλ Ζ/Τ ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο θαη ηε πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο..64 Γξάθεκα 11: χλδεζε ηεο απφδνζεο κε ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο.64 Γξάθεκα 12: Οf the job training κεζνδνη 66 Γξάθεκα 13: Οηθνλνκηθή θξίζε θαη πξνζθνξά ηαιέλησλ 70 Γξάθεκα 14: Κίλεηξα παξακνλήο ησλ ηαιέλησλ ζηηο επηρεηξήζεηο 71 Γξάθεκα 15: Ύπαξμε πξνγξάκκαηνο ηαιεληψλ..73

9 9 Πεξίιεςε Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εμέηαζε ηελ δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ρψξν ησλ cash and carry θαη hypermarket. Έκθαζε δφζεθε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ. Απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλαθέξζεθε φηη ηφζν ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ φζν θαη ε δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ είλαη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ππνζηεξίμεη ηνλ νξγαληζκφ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ζ έξεπλα πνπ έγηλε ζε δείγκα ζηειερψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ έδεημε φηη ζε κεγάιν βαζκφ νη δξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ζε ζηλάθηα κε ηηο πνιηηηθέο ησλ κεηξηθψλ ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. ε φηη αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ ζε απηφ ην ηνκέα νη πνιηηηθέο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Δθφζνλ εληνπηζηεί θάπνην ζηέιερνο πνπ έρεη ηηο πξννπηηθέο λα εμειηρζεί ζε ηαιέλην γηα ηελ επηρείξεζε, ηφηε ζα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ ζην εμσηεξηθφ.

10 10 1.Δηζαγσγή Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη φρη κφλν κνλαδηθφ θαη πνιχηηκν, αιιά είλαη επίζεο θαη ν ζεκαληηθφηεξνο πφξνο ελφο νξγαληζκνχ. Φαίλεηαη ινγηθφ φηη έλαο νξγαληζκφο ζα ρξεζηκνπνηνχζε πνιχ πξνζπάζεηα λα απνθηήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη πιήξσο έλαλ ηέηνην πφξν. Δθείλε ε πξνζπάζεηα είλαη γλσζηή σο δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Ζuman Resources Management). Ζ απνδνηηθφηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα εξγάδεηαη έλαο νξγαληζκφο ή κηα επηρείξεζε, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηνηθείηαη θαη αμηνπνηείηαη γεληθά ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη. Γηα ην ιφγν απηφ θάζε εγεζία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξγάδεηαη απνδνηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη λα επηιχεη ηθαλνπνηεηηθά ηα πνιιά θαη πνηθίια πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. Ζ απνδνηηθή δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δεκηνπξγεί επίζεο ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ αθ ελφο κελ ηελ επηινγή θαη ηε πξφζιεςε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, αθ εηέξνπ δε ηελ ελ ζπλερεία αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη ηελ ππνθίληζε ηνπ γηα ηελ άληιεζε ηνπ αλαγθαίνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε νιφθιεξνπ ηνπ δπλακηθνχ ηνπ. Δπίζεο ζεκαληηθφ γηα ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ε βειηίσζε ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ. Σέινο, ε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη αλάπηπμεο ηνπ «ηαιεληψλ» πνπ ζην κέιινλ ζα γίλνπλ νη εγήηνξεο ησλ νξγαληζκψλ. Γηα πνιιά ρξφληα ε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αληηκεησπηδφηαλ σο κία δεπηεξεχνπζα ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ. Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα νη επηρεηξήζεηο έρνπλ αξρίζεη λα

11 11 θαηαλννχλ ηελ αμία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε πνιινχο θιάδνπο έρεη γίλεη ιεηηνπξγίαο πξψηεο γξακκήο κε ζηξαηεγηθφ ξφιν. Ο Legge (1995) ζεκεηψλεη φηη απφ ηελ δηνίθεζε πξνζσπηθνχ, πνπ ζηφρν είρε απιψο ηελ δηνίθεζε ππνζέζεσλ ξνπηίλαο ηνπ πξνζσπηθνχ φπσο ε θαηαβνιή ησλ κηζζψλ, έρνπκε κεηαθηλεζεί ζηελ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εηδηθά ζε φηη αθνξά ηα κεζαία θαη αλψηεξα ζηειέρε, ψζηε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ λα γίλεη πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. ηελ ζεκεξηλή επνρή νη πξνθιήζεηο πνπ δέρνληαη νη HR managers είλαη πνιιέο, κε θχξηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε (Graig,2008), ηελ αλάγθε γηα εμεηδίθεπζε θαη εθπαίδεπζε (Sparrow et al, 2004), ε ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο-νηθνγελεηαθήο δσήο (Hughes θαη Bozionelos, 2007), ηελ δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ (Hislop, 2003) θαη πνιιέο άιιεο πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν HR manager. H εξγαζία ζα εζηηαζηεί ζε κία ζεηξά πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη HR managers φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε δηαρείξηζε ηαιέλησλ ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Γηα ηνπο HR managers έλα ηδηαίηεξα βαζηθφ δήηεκα είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηε ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Polychroniou, 2008). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα δεκηνπξγεί ηφζν απεηιέο φζν θαη επθαηξίεο. Γηα ηνλ HR manager είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξεί λα πξνβεί ζηνλ νξζνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηαιέλησλ πνπ έρεη ε εηαηξεία ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγεί ην ππάξρνλ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.

12 12 ε φηη αθνξά ηε δνκή ηεο εξγαζίαο, ζην πξψην θεθάιαην νξίδεηαη ην αληηθείκελν θαη ηε ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο, ζην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη κία γεληθή εηζαγσγή ζηελ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ζην ηξίην θεθάιαην ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ην ηέηαξην θεθάιαην ζηελ δηαρείξηζε ηαιέλησλ. ηελ ζπλέρεηα ζην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ζην έθην ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ελψ ζην ηέινο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην ηέινο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο. 1.1θνπόο θαη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαιχζεη ηηο πξαθηηθέο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα καο. Γηα ην ιφγν απηφ νη ζηφρνη είλαη νη παξαθάησ: Να εμεηαζηνχλ νη θχξηεο πξαθηηθέο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα Να εμεηαζηεί ε εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Να εμεηαζηεί ε δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ απφ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο.

13 13 2. Η δηνίθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Σν πην ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο είλαη ην ίδην ην άηνκν. Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην πσο ζα νξγαλψζεη θαη ελδπλακψζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ (Xπηήξεο, 2001). 2.1 O πξνγξακκαηηζκόο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ζίγνπξα κία πνιχπινθε αιιά θαη ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα νπνηνδήπνηε νξγαληζκφ. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ μεθηλά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ν νπνίνο πξνζπαζεί λα ππνινγίζεη ηηο παξνχζεο αιιά θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε πξνζσπηθφ αιιά θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην πξνζσπηθφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φρη κφλν ηνλ επηζπκεηφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηεο νκαιήο εμέιημεο ηνπ νξγαληζκνχ (Polychroniou, 2008). Σν πξψην κέιεκα είλαη ε εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα ηνπο ειιεληθνχο νξγαληζκνχο δεδνκέλνπ φηη έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ζπλήζσο νη κηζζνί είλαη ρακεινί ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά ζα πξέπεη λα βξνπλ εξγαδφκελνπο πνπ λα γλσξίδνπλ ην αληηθείκελν θαη λα ην αγαπνχλ. Αληηζέησο, νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ζηειέρσλ πνπ ζεσξνχληαη «ηαιέληα» ή πνπ είλαη εξγαδφκελνη πνπ κε ηα θαηάιιεια θίλεηα, ζπλήζσο νηθνλνκηθά, κπνξεί λα πξνζδψζνπλ ηα κέγηζηα ζηνλ νξγαληζκφ (Xπηήξεο, 2001). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε κία ζεηξά

14 14 δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φπσο ε αλάιπζε εξγαζίαο ψζηε λα γλσξίδεη αθξηβψο ηελ πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απηφο πνπ ζα ηελ αλαιάβεη, λα αλαιχεη ηηο ηάζεηο κέζσ ηεο κειέηε ησλ αιιαγψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ (Ξεξνηχξε, 2010). Μία άιιε πηπρή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε νκαιή εμέιημε θαη δηαδνρή ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα πξέπεη λα θάλεη ζαθέο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνλ ηξφπν εμέιημε ηνπο ζηελ ηεξαξρία ψζηε λα γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα αλαγλσξηζηεί ην έξγν ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο. ηφρνο ζε απηφ ην ζεκείν είλαη λα κπνξέζεη ν νξγαληζκφο φρη κφλν λα εληνπίζεη αιιά θαη λα πξνσζήζεη άηνκα πνπ έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ζην κέιινλ λα γίλνπλ νη εγήηνξεο ηνπ νξγαληζκνχ (Xπηήξεο, 2001). 2.2 Ο ζηξαηεγηθόο ξόινο ηεο δηνίθεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηηο επηρεηξήζεηο χκθσλα κε ηνλ Καλειιφπνπιν Υ. (2002) έλαο νξγαληζκφο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη με και διαμέζοσ αλζξψπσλ θαη ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν είλαη ηθαλφο λα πεηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ εμαξηάηαη απφ ην πφζν απνηειεζκαηηθά εξγάδεηαη ην ηκήκα ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ηξαηεγηθή δηνίθεζε Αλζξσπίλσλ πφξσλ αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ απηνί λα νδεγεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο. Απφ ηα πην βαζηθά θαζήθνληα ηεο ιεηηνπξγίαο αλζξσπίλσλ πφξσλ

15 15 ζεσξείηαη ε αλάιπζε εξγαζίαο κέζα ζηελ επηρείξεζε, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα εθηειεζηεί ζηνλ απαηηνχκελν βαζκφ πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο θαη, κε βάζε απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ή πξφθεηηαη λα εξγαζηεί ζ απηή (Ξεξνηχξε, 2010). Γίλεηαη ινηπφλ επζχο ακέζσο αληηιεπηφ φηη ην Αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ηνλ νπνίν θαη κειεηάκε. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά,φκσο, ην ηκήκα ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θάζε νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξφβιεςε ησλ νξγαλσηηθψλ αλαγθψλ, ηελ ζπλερή επηηήξεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ πξνζσπηθνχ (ψζηε λα εθπιεξσζνχλ νη παξνχζεο θαη κειινληηθέο ππνρξεψζεηο) θαζψο θαη ην ρεηξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ αιιαγήο (Polychroniou, 2008). O πξνγξακκαηηζκφο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη ζηελ δεκηνπξγία δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο θαη αζρνιείηαη: α) κε ζεσξεηηθά δεηήκαηα θαη β) κε πξαθηηθά δεηήκαηα (Ξεξνηχξε, 2010). 2.3 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρεη λα επηηειέζεη κία ζεηξά βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ. χκθσλα κε ηελ Ξπξνηχξε (2010) ν Hr manager έρεη σο επζχλε ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην λα ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαζψο θαη ε αλάινγε αλαηξνθνδφηεζε. ηφρνο δελ είλαη λα εληνπηζηνχλ νη «θαινί» θαη νη «θαθνί» εξγαδφκελνη αιιά λα ππνδεηρηεί ην πψο κπνξεί λα βειηησζεί ε απφδνζε ηνπο (Ζall, 1995).

16 16 Μηα άιιε ιεηηνπξγία είλαη ε πεξηγξαθή ζέζεο εξγαζίαο. Γηα έλα νξγαληζκφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ψζηε λα γλσξίδνπλ νη εξγαδφκελνη αιιά θαη νη πξντζηάκελνη ηνπο ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ε αλάιπζε εξγαζίαο απνηειεί έλα απαξαίηεην εξγαιείν πνπ ζα θαζνξίζεη ηηο ηδηφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε θάζε εξγαζία λα εθηειείηαη απνηειεζκαηηθά θαη ηθαλνπνηεηηθά. Σα ζηνηρεία απηά ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία ηα ζηειέρε ησλ νξγαληζκψλ ζα νξίζνπλ ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εξγαζίαο (Kαλειιφπνπινο, 2002). Δπίζεο, ε πξφζιεςε λέσλ ζηειερψλ είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη ε επηρείξεζε λα ηνπο εληνπίζεη, λα θάλεη ηηο αλάινγεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη λα θξίλεη ην πνηνη κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ επηρείξεζε (Υπηήξεο, 2001). Δπηπιένλ, ε βειηίσζε εξγαζηαθνχ θιίκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηίδεηαη κε ην εξγαζηαθφ θιίκα. Με δξάζεηο φπσο ην work life balance θαη ηελ πνιηηηθή ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί ε επηρείξεζε λα βειηηψζεη ην εξγαζηαθφ θιίκα θαη άξα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Ζ επίηεπμε ηεο αθνζίσζεο ζηελ εηαηξεία θαη ε παξακνλή ζε απηή γηα πνιιά ρξφληα είλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπρλά έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ απνρσξήζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Chew & Chan (2006) νη πξαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δηαζθαιίδνπλ ηελ αθνζίσζε ζηελ εηαηξεία αιιά θαη ηελ παξακνλή επί καθξψλ ησλ ζηειερψλ ζηελ εηαηξεία. Γηα λα γίλεη απηφ φκσο ζα πξέπεη

17 17 λα ππάξρνπλ πξαθηηθέο φπσο ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ηελ πξνζσπηθή δσή (work-life balance) αιιά θαη πξαθηηθέο φπσο νη δίθαηεο ακνηβέο βνεζάλε ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο πνπ κεηψλεη ηεο απνρσξήζεηο απφ ηηο εηαηξείεο. Σέινο, ε δηαρείξηζε θαξηέξαο είλαη εθεί πνπ νη εξεπλεηέο παξαηεξνχλ ζεκειηψδε αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ ηα λέα ζηειέρε βιέπνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο (Callanan & Greenhaus, 1999). Ζ πεπνίζεζε είλαη φηη ε παξαδνζηαθή θαξηέξα, αληηθαζίζηαηαη απφ κηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαξηέξα, πξσηετθή ή αζχλνξε ζηελ νπνία ν θάζε εξγαδφκελνο θαηέρεη έλα ζεη ηθαλνηήησλ θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αιιάμεη εξγαζία κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ πξνζδνθψκελνπ γηα απηφλ απνηειέζκαηνο (Arthur, 1994). Ζ ζεσξεηηθή απηή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα βιέπνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο βαζίδεηαη ηφζν ζηελ αιιαγή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο φζν θαη ζην ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην ην νπνίν ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα λέα ζηειέρε. Σν ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην ελζαξθψλεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ (Shore &Tetrick,1994). ε έξεπλα κάιηζηα ησλ Callanan & Greenhaus (1999) επηζεκαίλεηαη φηη απηφο ν ζησπεξφο ςπρνινγηθφο δεζκφο κεηελζαξθψλεηαη απφ έλα «πξνζσπηθνχ» ηχπνπ ζπκβφιαην ζε έλα «δνζνιεπηηθνχ ηχπνπ», βαζηδφκελνη ζηελ αληίιεςε φηη ηα ςπρνινγηθά ζπκβφιαηα έρνπλ ηξνπνπνηεζεί αθνινπζψληαο ηηο αιιαγέο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία (Hall, 1995).

18 18 3. Η εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 3.1 Δηζαγσγή Ζ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε θαζνξίδνπλ κηα ζρεδηαζκέλε πξνζπάζεηα απφ έλαλ νξγαληζκφ πξνθεηκέλνπ λα απινπνηήζεη ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. χκθσλα κε ηνπο Zelska & Μendenez (2007) ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε φρη κφλν ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά επεξεάδεη ζεκαληηθά κία ζεηξά κεηαβιεηψλ φπσο ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αθνζίσζε ζηελ εηαηξεία. 3.2 Μέζνδνη αλάπηπμεο Αλάπηπμε πάλσ ζηελ εξγαζία Ζ πάλσ ζηελ εξγαζία αλάπηπμε (on the job training) έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο: 1) Μεησκέλα θφζηε γηα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 2) Σαρχηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 3) Αλάπηπμε εζσηεξηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ παιαηψλ θαη λέσλ εξγαδνκέλσλ (Rothwell & Kazanas, 1994).

19 19 Έλαο άιινο ηχπνο ηεο εθπαίδεπζεο πάλσ ζηελ εξγαζία, είλαη ε δηδαζθαιία, ζηελ νπνία έλαο πην έκπεηξνο εξγαδφκελνο αλαιακβάλεη λα δηδάμεη λένπο ή άπεηξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ εηαηξία General Electric ππήξμε έλα πξφβιεκα δηδαζθαιίαο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, γηα παιαηφηεξνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη γηα πξντζηακέλνπο κε ιίγεο γλψζεηο ζηνπο ππνινγηζηέο. πγρξφλσο ζην ηκήκα ππήξραλε θαη λεφηεξα άηνκα ηα νπνία γλψξηδαλ απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Σν θξάκα παιαηψλ θαη λέσλ βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε δηδαζθαιία ησλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ εηαηξία (Μurray, 2000). Άιιεο εθπαηδεπηηθνί κέζνδνη είλαη νη αθφινπζεο: 1) Οξνζεηεκέλε εθπαίδεπζε, ζηελ νπνία νη λενεηζεξρφκελνη καζαίλνπλ γηα ηελ θνπιηνχξα, ηα ήζε θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 2) Δθπαίδεπζε ζε ηάμε. πκπεξηιακβάλεη καζήκαηα, ηαηλίεο, νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη πξνζνκνίσζε. 3) Απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. Πξνγξακκαηηζκέλεο κέζνδνη πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηεζη ζηα νπνία κέζα απφ ηελ απάληεζε εξσηήζεσλ ν εξγαδφκελνο καζαίλεη. 4) Δθπαίδεπζε κε βάζε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ο εξγαδφκελνο δνπιεχνληαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ρξεζηκνπνηψληαο teletraining κέζα καζαίλεη ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ηνπ. Οη Beardwel θαη Holden (1997) δίλνπλ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο αλάπηπμεο σο εμήο: Αξρηθά, είλαη ην coaching πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ελφο ππαιιήινπ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ. Δδψ γίλεηαη κεηαθνξά γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. ηελ ζπλέρεηα έρνπκε ην job

20 20 rotation πνπ αθνξά ηελ αιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ ησλ κάλαηδεξ. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλνληαη δέθηεο λέσλ θνπιηνχξσλ θαη δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ εξγαζίαο θαη νξγάλσζεο. Άιινο ηξφπνο είλαη νη Γξαζηεξηόηεηεο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, π.ρ. παηρλίδηα ξφισλ κέζσ ησλ νπνίσλ εθπαηδεχνληαη νη εξγαδφκελνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ κία δεδνκέλε θαηάζηαζε. ε φηη αθνξά ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε έξεπλα ησλ Zelska θαη Μendenez (2007) αλαθέξεη φηη ππάξρεη ε ηάζε ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε επίζεκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο ζεκηλάξηα θαη ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ελψ ζπνπδαία κέζνδνο αλάπηπμεο, βάζεη ηνπ απνηειέζκαηνο έξεπλαο πνπ έγηλε ζε δείγκα 2000 εξγαδνκέλσλ, ζεσξείηαη ην coaching κε ηελ παξνπζία ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ εξγαδφκελνπ Αμηνιφγεζε ησλ κέζσλ αλάπηπμεο Ο επφκελνο πίλαθαο καο παξνπζηάδεη ην πφξηζκα έξεπλαο πνπ έγηλε σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ δηάθνξσλ πξαθηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.

21 21 Ηωντανά προγράμματα ςε αίκουςα 90 Καταγραφι εγχειριδίων 74 Βιντεοκαςζτεσ 69 Δθμόςια ςεμινάρια 56 Εκπ/ςθ ςε Θ/Τ με CD-ROM 54 Ατομικι εκπαίδευςθ 39 Παιχνίδια ρόλων 37 Οπτικοακουςτικά ςυςτιματα 36 ΙΝΣΕΡΝΕΣ 36 CASE STUDY 33 Ζγγραφα προςωπικισ αξιολόγθςθσ 26 Εςωτερικι κάλυψθ δικτφου 24 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Παιχνίδια προςομοίωςθσ 23 Βιντεοςφςκεψθ Δορυφορικι ςφςκεψθ Σθλεπικοινωνία Εξειδικευμζνα προγράμματα Παιχνίδια ςε Θ/Τ Επιτραπζηια βιντεοςφςκεψθ ΣΤΠΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΟΟΣΑ Δθαξκνγή Ζ/Τ 95 Δπηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο 88 Γηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο /αλάπηπμε 85 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 83 Δπνπηηθέο ηθαλφηεηεο 82 πζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ /Ζ/Τ 81 Γηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο 78 Σερληθέο ηθαλφηεηεο γλψζεσλ 77 Πξνζσπηθή αλάπηπμε 67 Πσιήζεηο 57 Ουςιαςτικά προγράμματα

22 22 εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Σχήμα 1: Πρακτικζσ που χρηςιμοποιοφνται William J. Rothwell and H.C. Kazanas, Improving On The- Job Training : How to Establish and Operate a Comprehensive OJT Programm (San Francisco, CA: 3.3 Οθέιε ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ Jossey-Bass,2004). πνπδαία είλαη ε εξγαζία ησλ Αguinis θαη Κraiger (2009) πνπ αλαθέξνληαη ζηα νθέιε πνπ κπνξεί λα έρεη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Πην αλαιπηηθά ηα θχξηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη αξρηθά νθέιε γηα ηνπο νξγαληζκνχο: Σα θχξηα νθέιε είλαη θπζηθά ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Μέζσ ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο αιιά θαη λα βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο (Polychroniou, 2009). ε κεγάιν βαζκφ φκσο ππάξρνπλ θαη άιια νθέιε φπσο ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο. Δπίζεο, ππάξρνπλ νθέιε γηα ηελ θνηλσλία. Απνηειεί

23 23 έλα ζεκείν πνπ δελ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνπο εξεπλεηέο. Όκσο ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ δεκηνπξγεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ «γλσζηηθφ θεθάιαην» γηα ηε θνηλσλία θαη ηα κέιε ηεο. Μάιηζηα ε εθπαίδεπζε πάλσ ζηελ δνπιεηά πξνζθέξεη ηα πεξηζζφηεξα νθέιε σο πξνο ηε δεκηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (Αguinis θαη Κraiger, 2009). 3.4 Η αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ χκθσλα κε ηνπο Beardwell & Holden (1997) ην ηδαληθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο είλαη απηφ ην νπνίν νπζηαζηηθά θαηνξζψλεη λα κεηαηξέςεη ηνπο ππαιιήινπο ζε ελεξγνχο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ νξγαληζκφ. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζα είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε εμάιεηςε πεξηπηψζεσλ κεησκέλνπ εζηθνχ θαη ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο αληίδξαζεο θαη αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ζην ζχλνιν ηεο εηαηξίαο (Chmiel, 2000). Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ γίλνληαη ή ησλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα λα απνθηήζνπλ ηα ζηειέρε ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηηο ρξεηαζηνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (Xπηήξεο, 2001). Τπάξρνπλ ηφζν επίζεκνη κέζνδνη αλάπηπμεο φζν θαη αλεπίζεκνη. Σν παξαθάησ ζρήκα καο δίλεη κηα ηδέα πσο νη ππάιιεινη κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ελεξγνχο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη (Lepak & Snell, 1999).

24 24 Τπάιιεινο Επίζημος ρόλος εργαζίας Σσμμεηέτων Ρόλος τωρίς όρια Γραπηή καθηκόνηων Υπακοή κομθορμιζμός αναθορά και Οινθιεξσηηθή αθοζίωζη Αποηελέζμαηα Επιηέλεζη καθηκόνηων Ακολοσθεί διαδικαζίες Χρήζη δημιοσργικόηηηας Δημιοσργεί διαδικαζίες ρήκα 2: Μεηαηξνπή εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκεηέρνληεο Ellis, 2007) (Minett & 3.5 Δληνπηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ Γλσξίδνπκε φηη έλαο νξγαληζκφο γηα λα κπνξέζεη λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλνο θαη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο έρεη ζέζεη πξέπεη απαξαίηεηα λα κπνξεί λα αληρλεχζεη θαη λα αθνπγθξαζηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Μφλν έηζη ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Ο Chmiel (2000) ζεκεηψλεη φηη γηα λα γίλεη ζσζηή αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη θαη ε αλάινγε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηφζν ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. Σν παξαθάησ ζρήκα καο δίλεη ηη ελλνεί ν ζπγγξαθέαο. Ανάλυςη Ατομικών Αναγκών Αναγκών Αξιολόγηςη τησ Ανάπτυξησ Σχεδιαςμόσ Ανάπτυξησ

25 Ανάγκεσ Επιχείρθςθσ Ανάγκεσ Οργανιςμοφ Αυτο-ανάπτυξθ χεδιαςμόσ Καριζρασ Ανάπτυξθ του Μάνατημεντ 25 ρήκα 3: Ο θύθινο ηεο αλάπηπμεο (Woodall & Winstanley, 2003) Ζ δηαρείξηζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί σο γέθπξα δχν ππιψλσλ, ηεο νξγαλσηηθήο θαη ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο. ην παξαθάησ ζρήκα επεμεγείηαη θαιχηεξα απηή ηε ζρέζε. Πλάνο Ανάπτυξθσ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΣΟΜΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ρήκα 4: Η εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ σο ν ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ αηνκηθώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ (Woodall & Winstanley, 2003)

26 26 Σν άηνκν ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ καδί απηέο ηνπ νξγαληζκνχ. Έρνληαο ππφςε φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην ελφο νξγαληζκνχ γίλεηαη αληηιεπηφ, πσο ε αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζσζηή δηεξεχλεζε, αμηνιφγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ (Lepak & Snell, 1999). Όζν αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ, ππάξρνπλ πνιινί κέζνδνη. Οη Woodall & Winstanley (2003) αλαθέξνπλ δηάθνξεο κεζφδνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη αλάιπζε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ. Ζ πην δεκνθηιήο είλαη ε αμηνιφγεζε κε ζπλεληεχμεηο. Δπίζεο,ε αηνκηθή αμηνιφγεζε, απφ ην λα εληνπηζηνχλ νη αηνκηθέο αλάγθεο σο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία ηνπ, βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε κε ζπλεληεχμεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο (ζπρλά αλαθέξνληαη θαη σο assessment centers) πνπ πιένλ αζρνινχληαη κφλν κε απηή ηελ κέζνδν αμηνιφγεζεο (Torrington & Hall, 2008). θνπφο είλαη λα γίλεη έλαο ζπλδπαζκφο αηνκηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ αλαγθψλ ψζηε λα αληηιεθζνχλ νη ηζχλνληεο ηη κπνξεί λα θάλνπλ ηα άηνκα θαη ηη κπνξεί λα θάλεη ε νξγάλσζε θαη λα γίλεη πξφηαζε γηα έλα ζρέδην career management. Έλα πιάλν γηα ην ρηίζηκν ησλ αηνκηθψλ θαξηεξψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε εμαξηάηαη απφ ηηο αηνκηθέο αλάγθεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ νξγαληζκφ λα δηαζέηεη κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ λα γίλνληαη αληηιεπηέο νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ αμηνιφγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ εηθφλα ηνπ νξγαληζκνχ. Ο ηειεπηαίνο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθφηεξα, απνδίδεη

27 27 πεξηζζφηεξν θαη αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο (Lepak & Snell, 1999). 3.6 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ελόο πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο Ζ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο ζα θξηζεί θαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ. Oη Tziner et al (2007) αλαθέξνπλ φηη νη εξγαδφκελνη κε πςειφ πνζνζηφ επζπλεηδεζίαο ηείλνπλ λα είλαη πην νξγαλσκέλνη φπσο θαη επηηπρεκέλνη ζηε δνπιεηά ηνπο. Απηφ έρεη ζπλέπεηεο θαη ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ κε απνηέιεζκα νη εθπαηδεπφκελνη κε πςειφ πνζνζηφ επζπλεηδεζίαο λα έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο (Tziner et al, 2007). Άιινο παξάγνληαο είλαη ε απηφ- απνηειεζκαηηθφηεηα, ε κεηαβιεηή απηή αθνξά ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη (Lepak & Snell, 1999). Οη Tziner et al (2007) αλαθέξνληαη φηη ππάξρνπλ κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζρέζε ηνπ πςεινχ βαζκνχ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ επηηπρεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην πξφγξακκα αλάπηπμεο. Δπίζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ηα θίλεηξα πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο γηα λα κάζεη. O εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχμεη απφ κφλν ηνπο θίλεηξα πνπ ζα ηνλ ππνθηλήζνπλ λα αλαπηπρζεί. Όζα πεξηζζφηεξα θίλεηξα έρεη ηφζν ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ζηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο. Ο παξάγνληαο απηφο ζπλδέεηαη κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο. Αλ ην ζεσξήζεη ζεκαληηθφ γηα ηε θαξηέξα ηνπ ζα αλαπηχμεη ζεηηθέο ζηάζεηο θαη

28 28 αλακέλεηαη λα έρεη γεληθά κία ζεηηθή παξνπζία ζην πξφγξακκα απηφ (Lepak & Snell, 1999). 3.7 Αμηνιόγεζε ηεο αλάπηπμεο Πνιινί πηζηεχνπλ φηη ε αμηνιφγεζε ππάξρεη γηα λα κπνξνχκε λα θξίλνπκε ην έξγν πνπ έρεη γίλεη. Βέβαηα ε έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο δε ζηακαηά κφλν ζηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ αλζξψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά κπνξεί λα γίλεη θαη θάξνο αιιαγψλ. Γειαδή λα θαζνδεγήζεη ηνλ νξγαληζκφ ζην ηη αιιαγέο ζα πξέπεη λα θάλεη ψζηε λα ππάξρεη κία ζπλερφκελε αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ πνπ γίλεηαη. Απηφ ζεκαίλεη θπζηθά φηη ηα εκπιεθφκελα κέξε ζα έρνπλ θαη ηε δηάζεζε λα πξνβνχλ ζε αιιαγέο πνπ ζα πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο (Rogers, 1999). Ζ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πξφγξακκα κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή πνξηζκάησλ θαη πξνηάζεσλ (Rossi, 1985). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο λα γίλεη ζσζηή επηινγή ζε φηη αθνξά ηελ κέζνδν αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηψλ ζε ζρέζε κε ηη επηδηψθεη ν νξγαληζκφο θαη νη εθπαηδεπφκελνη απφ απηφ ην πξφγξακκα (Lepak & Snell, 1999). H αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε δηφηη κπνξεί λα γίλεη ε ππμίδα γηα κειινληηθέο αιιαγέο θαη πξνζαξκνγέο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελφο νξγαληζκνχ. Ωο γλσζηφ, γηα πνιιά ρξφληα ππήξραλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο αιιά ζπάληα ππήξρε θάπνηα αμηνιφγεζε πνπ ζα είρε φκσο θαη ζηφρνπο σο πξφγξακκα αμηνιφγεζεο. Πνιιά πξνγξάκκαηα εκπεξηείραλ θάπνηα κνξθή αμηνιφγεζεο, π.ρ. κε εξσηεκαηνιφγηα, αιιά

29 29 ζπάληα ππήξρε θάπνηα ζεσξεηηθή βάζε ή θάπνηα νπζηαζηηθή ρξήζε. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο δελ είλαη λα δνχκε αλ γηα παξάδεηγκα νη εθπαηδεπφκελνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ θαζεγεηή ή γεληθά απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Αληηζέησο είλαη λα θαηαγξάςνπκε ηα παξαπάλσ αιιά θαη λα πάκε αθφκα πην πέξα θαη λα θαηαγξάςνπκε (α) ηα βαζχηεξα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη (β) λα δείμνπλ ην πξνο ηα πνχ κπνξνχλ λα γίλνπλ αιιαγέο. Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρνπλ θαη κνληέια-κεζνδνινγίεο πνπ κπνξεί λα καο βνεζήζνπλ ζην λα δηεμάγνπκε κία έξεπλα πνπ ζα είλαη αξθεηά πην νινθιεξσκέλε θαη κε ηελ αλάινγε επηζηεκνληθή επάξθεηα. Γηα παξάδεηγκα, έλα εξψηεκα πνπ θάλεη ν Rogers (1999) είλαη ην γηαηί λα θάλνπκε ηελ αμηνιφγεζε; Πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο δίρσο θάπνην ιφγν. O Rossi (1985) δίλεη ηελ απάληεζε ιέγνληαο φηη ε αμηνιφγεζε γίλεηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηψλ, γηα ην ζρεδηαζκφ θαηλνχξησλ ζηξαηεγηθψλ, επηινγψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ θαη ηέινο γηα λα εθηηκεζεί πφζν πξφνδνο έρεη γίλεη. Απφ κία θξηηηθή καηηά ππήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ πνιχ ζπρλά ππήξραλ πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο δίρσο λα έρνπλ θάπνηα βάζε ή ιφγσ χπαξμεο. Έλα δεχηεξν ζεκείν πνπ κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ αλάγθε γηα εθαξκνγή ελφο ζσζηά δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο, είλαη φηη κπνξεί λα καο δψζεη κία εηθφλα γηα ηα βαζχηεξα αίηηα ελφο πξνβιεκαηηζκνχ βάζεη θάπνηνπ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλνπ κνληέινπ. Γηα λα δηθαηνινγήζνπκε θαη ηελ χπαξμε ηέηνησλ κνληέισλ κπνξνχκε λα πνχκε γηα παξάδεηγκα φηη ππάξρεη κία κεξίδα ζπνπδαζηψλ πνπ είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Σν λα

30 30 αμηνινγήζεηο δίρσο θάπνην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ζα ήηαλ φηη ε επζχλε πάεη ζηνλ εθπαηδεπηή. Ο Rogers (1999) ζέηεη εμαξρήο θάπνηεο βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θάλνπκε πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο : Γηαηί αμηνινγνχκε, Πνηνο αμηνινγεί, Ση αμηνινγνχκε θαη Πψο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε; Γχξσ απφ απηά ηα εξσηήκαηα ν Rossi (1985) ζέηεη κία ζεηξά αμφλσλ πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε φπσο ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην πεξηβάιινλ, ηνλ εθπαηδεπηή, ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ην επίπεδν απφδνζεο, ην απξνζδφθεην απνηέιεζκα, ηνπο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζέγγηζε ηνπ Καξαιή (2005) πνπ κία πξψηε δηάθξηζε γίλεηαη κε βάζε ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο. Με βάζεη ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ε αμηνιφγεζε ζε δηακνξθσηηθή θαη ζε απνινγηζηηθή. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ελφο πξνγξάκκαηνο. Ζ απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ ηεθκεξησκέλε δηαηχπσζε θξίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ελφο πξνγξάκκαηνο θαη ε νπνία ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη κε ηε ζπλέρηζε ή ηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Rogers, 1999). Αλάινγα κε ην ηχπν ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα επηιέμνπκε ζα επηιέμνπκε θαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο. Πέξα απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο, ν Καξαιήο (2005) δίλεη θαη άιια κνληέια φπσο ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.

31 31 χκθσλα κε ηνλ Rossi (1985) κε βάζε ηελ πξνέιεπζε ηνπ αμηνινγεηή κπνξεί ε αμηνιφγεζε λα νλνκαζηεί εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή. Απφ κία θξηηηθή άπνςε, ε ηνπνζέηεζε εμσηεξηθνχ αμηνινγεηή, ζπλήζσο απφ εηαηξίεο ζπκβνχισλ κε εκπεηξία ζε παξφκνηεο αμηνινγήζεηο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα γίλεη δέθηεο κίαο αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ, ε παξνπζία ελφο αμηνινγεηή πνπ δελ ζα έρεη θάπνηα ζπκθέξνληα ή νπνηαδήπνηε θχζεσο ζρέζε κε ηνλ νξγαληζκφ ζα εγγπεζεί ηελ ακεξνιεςία ηεο αμηνιφγεζεο φπσο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα έρνπλ ηδηαίηεξε ρξεζηκφηεηα γηα ηε ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ κε γλψκνλα ηελ πνηφηεηα. Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ θαη άιια κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε κία ζεηξά κεηαβιεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην κνληέιν ηεο Mizikaci (2006) πνπ ρσξίδεη ηελ αμηνιφγεζε ζε ηξεηο ππνζπζηήκαηα, ζην θνηλσληθφ, ην ηερληθφ θαη ην δηνηθεηηθφ.

32 32 4. Γηαρείξηζε ηαιέλησλ ζε έλαλ νξγαληζκό 4.1 Δηζαγσγή Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ην δήηεκα ηεο δηαηήξεζεο ησλ ηαιέλησλ δελ έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηηο εηαηξίεο, γηαηί ην θιίκα αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηεί απνηξέπεη ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ αλαδήηεζε γηα αιιαγή εξγαζίαο ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο. Όηαλ φκσο ε αγνξά αλνίμεη φπνηε θαη αλ γίλεη απηφ ε δηαηήξεζε ησλ ηαιαληνχρσλ πσιεηψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζα είλαη πνιχ δχζθνιή, θπξίσο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ αλαγθάζηεθαλ λα δπζαξεζηήζνπλ απηά ηα ηαιέληα (Scullion,1994). ηε ζεκεξηλή επνρή πνπ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη εθείλν πνπ κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά, ηα ηαιέληα είλαη εθείλα ηα άηνκα πνπ θάλνπλ ηε δηαθνξά ζηελ απφδνζε κίαο επηρείξεζεο είηε άκεζα κέζσ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο είηε καθξνπξφζεζκα κέζσ ησλ πςειψλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Ζ Γηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ αλαθέξεηαη ζηελ ζπζηεκαηηθή πξνζέιθπζε, αλαγλψξηζε, αλάπηπμε, θαη παξακνλή ησλ ζηειερψλ εθείλσλ πνπ δηαζέηνπλ κνλαδηθά εγεηηθά ραξίζκαηα (Tarique θαη Schuler, 2010). 4.2 Ο εληνπηζκόο ησλ ηαιέλησλ ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ην ρψξν ησλ πνιπεζληθψλ φιεο ζρεδφλ νη επηηπρεκέλεο θαη πνιχ γλσζηέο επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαθέξεη λα έρνπλ δηάξθεηα ζηελ επηηπρία ηνπο κε ην λα αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηαιέλησλ. ηφρνο ηνπο είλαη λα ππάξρεη κία ζπλερήο ξνή ηαιέλησλ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Με ιίγα ιφγηα, φηαλ θάπνην ζηέιερνο απνζχξεηαη, αιιάδεη ζέζε ή απνθαζίδεη λα απνρσξήζεη λα κελ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε λα μεθηλά απφ ηελ αξρή ηε δηαδηθαζία ηεο αλαπιήξσζεο αιιά θπξίσο ηεο εθπαίδεπζεο

33 33 θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζηειέρνπο, ψζηε φηαλ έξζεη ε ψξα ηεο αλαπιήξσζεο λα είλαη έηνηκν λα αληηθαηαζηήζεη κε επηηπρία ην ζηέιερνο πνπ απνρσξεί (Tarique & Schuler, 2010). Μία ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηηο εηαηξίεο είλαη λα κελ εζηηάδνληαη ζην ηεηξάπηπρν απφθηεζε-δηνξηζκφ-αλάπηπμε θαη δηαθξάηεζε ηαιέλησλ, εηδηθά ζε κία επνρή πνπ ηα ηαιέληα είλαη ζπάληα. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη γξακκηθή θαη ζπλεπψο πξνβιεκαηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην ζηέιερνο κπνξεί λα έρεη φιεο εθείλεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εληνπίδνληαη ζε έλα ηαιέλην αιιά ε έιιεηςε επειημίαο αιιά θαη πξαθηηθψλ φπσο ηνπ job rotation λα κελ επηηξέςνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ «ηαιέληνπ» κέζσ ηεο απαξαίηεησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο. Αληηζέησο ε ζηαζηκφηεηα θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ λα ράζεη ηελ επθαηξία λα αλαδείμεη έλα ηαιέλην. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ (Roberts et al, 1998). Σέινο, ε έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο εμέιημεο, είλαη ζηνηρεία ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο (Scullion, 1994). πλεπψο, αθφκα θαη ζε ζηαζεξά αλαπηπζζφκελνπο νξγαληζκνχο, είλαη πιένλ ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα ηνπο εξγνδφηεο λα ππφζρνληαη επθαηξίεο εμέιημεο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο. Γηα απηφ, πνιιέο εηαηξείεο εληάζζνπλ πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δηδάζθνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ην πψο λα δηαρεηξίδνληαη ηελ θαξηέξα ηνπο κε έκθαζε ζε απηνχο πνπ απνηεινχλ ηα «ηαιέληα» ηεο επηρείξεζεο ψζηε ζην ηέινο λα παξακείλνπλ κφλν φζνη αμίδνπλ.

34 Η αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο ησλ ηαιέλησλ ζηνλ νξγαληζκό ηηο κέξεο καο νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Βαζηθνί ζηφρνη είλαη ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο αιιά θαη ε εμεχξεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδνληαη νη επηρεηξήζεηο λα αλαδεηνχλ ηα θαιχηεξα ζηειέρε. Οη Tarique & Schuler (2010) αλαγλσξίδνπλ ην γεγνλφο φηη νη πνιπεζληθέο ζήκεξα δελ βαζίδνληαη κφλν ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηελ επειημία ζηνπο πιηθνχο πφξνπο αιιά θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα «ηαιέληα». Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζην ηαιέλην ελλννχκε ην ζηέιερνο εθείλν πάλσ ζην νπνίν κπνξεί λα βαζηζηεί ε επηρείξεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ή γηα ηε δηαρείξηζε κίαο θξίζεο. Απηφ πνπ βιέπνπκε λα ζπκβαίλεη ζήκεξα, ζηε θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, είλαη φηη πξνθεηκέλνπ λα πάλε κπξνζηά νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζηειέρε πνπ ζεσξνχληαη σο «ηαιέληα» θαη δηαζέηνπλ κνλαδηθέο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, φρη κφλν ζε ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Καζψο απηή ε πξαγκαηηθφηεηα ζα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή, ζα βηψζνπκε ην πέξαζκα απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ ζηνλ «ηαιεληηζκφ», κηα επνρή ζηελ νπνία ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζα είλαη ην άηνκν θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπ, θαη φρη ην θεθάιαην. Oη Burbach θ& Royle (2010) αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο φηη ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία ηεο γλψζεο νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλάγθε απφ ζηειέρε κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηαιέληα πνπ ζα δψζνπλ ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο κνλαδηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 4.4 Η δηαρείξηζε ηεο θαξηέξαο ησλ ηαιέλησλ ζηνπο νξγαληζκνύο

35 35 Ζ δηαρείξηζε ηαιέλησλ, γλσζηή κε ην δηεζλή φξν talent management, έρεη θαζηεξσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα σο κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Oakes, 2006). Βέβαηα,σο φξνο ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δηαρείξηζε ηεο θαξηέξαο έρεη κπεη ζην ιεμηιφγην ησλ managers απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 90 νπφηε θαη πξνέθπςε ε αλάγθε γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ζην κέιινλ ζα απνηεινχζαλ ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο επηρείξεζεο (Roberts et al, 1998). Σα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδνληαη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Σα γεγνλφηα θαη νη ηαρείο ξπζκνί αλάπηπμεο, δηεζλνπνίεζεο θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο απαηηνχλ γξήγνξεο ζηνρεπφκελεο απνθάζεηο νη νπνίεο βέβαηα ζα ελέρνπλ θαη ζα πεξηθιείνπλ πςειφ βαζκφ εκπεηξίαο, γλψζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Όιεο απηέο νη παξαπάλσ παξάκεηξνη νη νπνίεο νδήγεζαλ θαη θαηέζηεζαλ επηβεβιεκέλε ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ σο ηνλ θηλεηήξην κνριφ ησλ επηρεηξήζεσλ, απηέο νη νινέλα θαη πην δπλακηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζπλεηέιεζαλ λα αλαζεσξεζνχλ πνιιέο παξαδνζηαθέο ζεσξίεο ζε θάζε ηνκέα νη νπνίεο κέρξη πξφηηλνο δέζπνδαλ θαη θαζφξηδαλ ηηο ηάζεηο, εξκελείεο θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πνιιαπιά επίπεδα. Ζ αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ θαη ε δηαρείξηζε ηεο θαξηέξαο ηνπο απφ ηη ζηηγκή πνπ ζα εηζέιζνπλ ζηελ επηρείξεζε σο θαη ηε ζηηγκή πνπ ε θαξηέξα ηνπο ζα θνξπθσζεί, ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα θάζε ζχγρξνλε επηρείξεζε. Παξαδνζηαθά, νη θαξηέξεο ησλ ζηειερψλ κε πξννπηηθέο, δειαδή ησλ ηαιέλησλ, πξνζδηνξίδνληαλ σο κηα γξακκηθή θαη αλνδηθή πνξεία ζε κηα ή δχν εηαηξείεο ή σο κηα ζηαζεξή απαζρφιεζε ζε έλα επάγγεικα. Απηά ηα κνληέια, ηα νπνία έγηλαλ

36 36 ηδηαίηεξα γλσζηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960, ππνζηεξίδνληαλ απφ ην νηθνλνκηθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο, ην νπνίν ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ελψ επεξεάδνληαλ απφ ηηο λφξκεο ηεο επνρήο (Sullivan &Crocitto, 2007). Πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο, φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε, ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο, ε απμαλφκελε πνηθηινκνξθία, θαη ε νινέλα απμαλφκελε επηινγή part-time εξγαδνκέλσλ, έρνπλ αιιάμεη ηηο ππάξρνπζεο εξγαζηαθέο δνκέο θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη έρνπλ δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα νξίζνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο. Δθηφο απφ ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο αιιαγέο, νη άλζξσπνη αιιάδνπλ ηελ ζηάζε θα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζπλάξηεζε άιισλ παξαγφλησλ. Ζ αιιαγή ησλ νηθνγελεηαθψλ δνκψλ, ν απμαλφκελνο αξηζκφο εξγαδφκελσλ δεπγαξηψλ απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ πνιιέο θνξέο νδεγνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη κάζεζε. Απηφ βέβαηα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί πξνο ην φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά ζε κεγάιν βαζκφ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κηαο θαη δελ κπνξνχλ λα ηνπο θξαηήζνπλ θνληά ηνπο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηνπο αλαδείμνπλ σο ηνπο κειινληηθνχο εγήηνξεο. Oη Μc Donald et al., (2010) αλαθέξνπλ φηη ε πξνζήισζε ζηελ επηρείξεζε είλαη επθαηξία γηα λα κπνξέζεη ην ζηέιερνο λα κάζεη ηα ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα κεηαηξαπεί απφ ηαιέλην ζε έλα επηηπρεκέλν ζηέιερνο. ηηο κέξεο καο, ηα άηνκα θαηεπζχλνπλ ηηο επηινγέο ηνπο βάζεη ησλ επηζπκηψλ ηνπο θαη ιηγφηεξν βάζεη ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θαξηέξαο. Γηα απηφ ην ιφγν ηα ζηειέρε πξέπεη λα απνθαζίδνπλ απφ κφλα ηνπο, κε ηελ ζηήξημε ηεο εηαηξείαο, γηα ηνλ ηξφπν εθείλν πνπ ζα αλαπηπρζνχλ έηζη

37 37 ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηα ζπγθξηηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα θαη ηα ραξίζκαηα ηνπο. Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ην πψο νη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ην πνηνο εξγαδφκελνο απνηειεί «ηαιέλην» θαη ην πψο απηφο ν ίδηνο ζα αλαπηπρζεί. Oη ΜcDonald et al., (2010) έρνπλ θάλεη έξεπλα ζε δείγκα 592 πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηνπο. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ην «ηαιέλην» είλαη ν κειινληηθφο εγέηεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ηκήκαηνο. Γελ είλαη ζαθέο ην πνηνο κπνξεί λα είλαη απηφο. Όπνηα θξηηήξηα θαη λα βάδακε απηά ζα ήηαλ ππνθεηκεληθά. Οη Μc Donald et al., (2010) καο δίλνπλ κία εηθφλα ηνπ ηη κπνξεί λα ζπληζηά έλα κνληέιν γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ ζε κία πνιπεζληθή.

38 38 ρήκα 5: Μνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ ζε κία πνιπεζληθή (McDonald et al, 2010) Όπσο παξαηεξνχκε ην αξρηθφ ζηνηρείν είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε ην ηη είλαη ην ηαιέλην. ίγνπξα γηα θάζε επηρείξεζε ζα ππάξρεη θαη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. ίγνπξα φκσο είλαη ν άλζξσπνο απηφο πνπ κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζηνλ νξγαληζκφ θαη λα θάλεη θάηη ην δηαθνξεηηθφ. Γηα λα κπνξεί φκσο θαη ε επηρείξεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηα ηαιέληα πνπ έρεη ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη έλα ζρέδην δηαδνρήο, ψζηε ηα άηνκα απηά λα βξεζνχλ ζχληνκα ζηα αλψηεξα θιηκάθηα ηεο επηρείξεζεο. πγρξφλσο φκσο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί θαη έλα αλάινγν ζρέδην αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη εγεηηθψλ πξνζφλησλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπ: ηελ αλάζεζε κηθξψλ έξγσλ θαη κε ηε πάξνδν αλάζεζε κεγαιχηεξσλ θαη πην πνιχπινθσλ έξγσλ, ηελ αλάπηπμε κέζσ ηεο απφθηεζεο επίζεκσλ δεμηνηήησλ π.ρ. ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ΜΒΑ θαη ηελ αλάπηπμε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ κε ηε ρξήζε κεζφδσλ φπσο ην coaching θαη ην mentoring ζα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Oη Farndale et al., (2010) αλαθέξνπλ απηφ πνπ είλαη εχθνια θαηαλνεηφ απφ ηα φζα αλαθέξακε ζηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, φηη δειαδή ε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρεη λα επηηειέζεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη ηφζν ηε πξνζθνξά φζν θαη ηε δήηεζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ φζν θαη λα εληνπίζεη ηα ζηειέρε εθείλα πνπ ζα απνηειέζνπλ ζην κέιινλ ηελ εγεηηθή νκάδα ηεο επηρείξεζεο. Οη Farndale et al., (2010) αλαθέξνπλ φηη πνιχ ζπρλά νη Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ λα

39 39 αληηκεησπίζνπλ έιιεηκκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηαιέλησλ. Σν απνηέιεζκα είλαη φηαλ ππάξρεη ε απνρψξεζε θάπνηνη ηθαλνχ ζηειέρνπο λα κέλεη θελή ε ζέζε. εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αλάπηπμεο ησλ ηαιέλησλ ζηηο επηρεηξήζεηο δελ είλαη κφλν λα εληνπηζηνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ αιιά θαη λα παξακείλνπλ ζηελ επηρείξεζε. Οη Collings θαη Mellahi (2009) αλαθέξνληαη φηη ηξία είλαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ν HR manager. Πξψηνλ ζηνλ θαζνξηζκφ θηλήηξσλ πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη κφλν νηθνλνκηθήο θχζεο, κπνξεί λα είλαη θαη θνηλσληθά θίλεηξα φπσο ε επηβξάβεπζε ηεο εξγαζίαο ψζηε νη εξγαδφκελνη θαη ην θνηλφ ηεο επηρείξεζεο λα εμνηθεησζνχλ κε ηα ηαιέληα. Καηά δεχηεξνλ, ε αθνζίσζε ζηελ επηρείξεζε είλαη έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο. Σν ζηέιερνο ζα πξέπεη λα λνηψζεη φηη είλαη έλα δπλακηθφ θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε αθνζίσζε ηνπ. Σέινο, ε αλάζεζε λέσλ θαη πνιχπινθσλ ξφισλ ζα δψζεη κία λέα ψζεζε ζην ζηέιερνο. Με ηελ αλάζεζε λέσλ ξφισλ ζα κπνξέζεη λα εθαξκφζεη ηα φζα έκαζε θαη ζηαδηαθά λα αλαπηπρζεί σο ν απξηαλφο εγέηεο.

40 40 5. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. Αξρηθά γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο έξεπλαο θαη αλαιχνληαη νη βαζηθνί ηχπνη εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο θαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε. 5.1 Δξεπλεηηθό ζρέδην Έλα εξεπλεηηθφ ζρέδην είλαη ν ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα ζπιιέμνπκε θαη ζηα αξρηθά εξσηήκαηα κηαο έξεπλαο. χκθσλα κε ηνλ Quinn (2002), κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα πιαίζην ην νπνίν ζπγθεθξηκελνπνηεί ηε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα δνκεζεί ή λα ιπζεί έλα εξεπλεηηθφ πξφβιεκα. Δπίζεο είλαη έλα ζρέδην δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αξρηθά έρνπλ ηεζεί. Οη Rubin θαη Rubin (2005) θάλνπλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ ζπκπεξαζκαηηθή θαη ηε δηεξεπλεηηθή έξεπλα. Απφ ηε κηα πιεπξά, ε ζπκπεξαζκαηηθή έξεπλα είλαη ζρεδηαζκέλε πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνλ εξεπλεηή λα θαζνξίζεη, εθηηκήζεη θαη επηιέμεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή δξάζε ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε θαη δηαθξίλεηαη ζε πεξηγξαθηθή έξεπλα θαη έξεπλα αηηίαο. Ζ πεξηγξαθηθή πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε, ελψ ε έξεπλα αηηίαο δηεξεπλά ζρέζεηο αηηίαο απνηειέζκαηνο. Απφ ηελ άιιε

41 41 πιεπξά, ε δηεξεπλεηηθή ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ελφο θαηλνκέλνπ. 5.2 ηόρνη ηεο έξεπλαο ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ζην θιάδν ηνπ Cash and Carry θαη Ζyper markets ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ηαιέλησλ ηνπο. 5.3 Βαζηθνί ηύπνη εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο Μηα έξεπλα κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν βαζηθνχο ηχπνπο: πνηνηηθή ή/ θαη πνζνηηθή έξεπλα. Ζ πνηνηηθή έξεπλα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή, ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ε πνηνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη κεξηθέο θνξέο σο «καιαθή έξεπλα (soft research)» (Saunders et al, 2003). χκθσλα κε ηνπο Miles & Huberman (1994) ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη βαζηζκέλε ζε δηάθνξεο κεζφδνπο ζπλέληεπμεο (π.ρ. εκηδνκεκέλε, focus groups θιπ) θαη ζπιιέγεη ζηνηρεία πνπ είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο πνηνηηθά, ελψ απφ ηελ άιιε ε πνζνηηθή έξεπλα ζηξέθεηαη ζηε ζπιινγή πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ, θαη ζηεξίδεηαη ζε εξεπλεηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο εξσηεκαηνινγίσλ, είηε πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλεληεχμεηο, δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα, ηειεθσληθή έξεπλα ή έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη απηή ε κειέηε ζα δηεξεπλήζεη ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα ζε κία αγνξά, ε εξεπλήηξηα ζεώξεζε όηη ε πνηνηηθή έξεπλα ζα ήηαλ πην θαηάιιειε,

42 42 δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηνλ Gray (2005) «ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη ραξαθηεξηζηηθά δηεξεπλεηηθή, ξεπζηή θαη επέιηθηε θαη πξνζθέξεη ηελ ηδαληθή κέζνδν γηα αλάιπζε κηαο κειέηεο πεξίπησζεο». 5.4 Πνηνηηθή έξεπλα Ζ πνηνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηεί εξεπλεηηθέο κεζφδνπο κε ηε κνξθή ζπδήηεζεο ε νπνία δηεμάγεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο ή ςπρνιφγνπο θαη φρη κφλν. ηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αηηίσλ ελφο πξνβιήκαηνο, ηελ εθκαίεπζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ησλ βαζχηεξσλ θηλήηξσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη κέζνδνη πνηνηηθήο έξεπλαο πεξηιακβάλνπλ ζχκθσλα κε ηνλ Gray (2005) ηα εμήο: Οκάδεο πδήηεζεο (focus groups) Πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο (εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην) Mini νκάδεο ζπδήηεζεο (mini groups) Δθηεηακέλεο Γεκηνπξγηθέο Οκάδεο (extended workshops) νκάδεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα πξνσζνχλ ηελ αληηπαξάζεζε Quali-quant, ζχλζεηεο κεζνδνινγίεο κε ή ρσξίο ρξήζε ππνινγηζηή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νκάδσλ/ ζπλεληεχμεσλ Παξαηήξεζε (On-the-spot observation) 5.5 Μέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ χκθσλα κε ηνπο (Saunders et al, 2003) νη δχν θχξηνη ηχπνη πνηνηηθψλ εξεπλψλ είλαη: νκαδνπνηεκέλεο ζπδεηήζεηο (focus groups) ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο κε ηε ρξήζε εκη-δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ

43 43 Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο είλαη φηη νη εηο βάζνο ζπλεληεχμεηο γίλνληαη πξφζσπν κε πξφζσπν κεηαμχ εξεπλεηή θαη εξσηψκελνπ ελψ νη νκαδνπνηεκέλεο ζπδεηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιινχο εξσηψκελνπο πνπ ζπδεηνχλ καδί κε ηνλ εξεπλεηή (Mason, 1996). 5.6 Δπηινγή εξεπλεηηθήο κεζόδνπ Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ ε δηεμαγσγή ηφζν ήκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ φζν θαη ζπλεληεχμεσλ ζε βάζνο κε ζηειέρε ηεο εθάζηνηε εσξεκαηνινγίνπ. επηρείξεζεο κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλνπ Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ θαζψο θαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο. Θεκαηηθή ελόηεηα: Γηνίθεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 1. Πηζηεχεηε φηη επεξεάδεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηηο πνιηηηθέο HRM ηεο εηαηξείαο; Α. ίγνπξα λαη Β. Μάιινλ λαη Γ. Μάιινλ φρη Γ. ίγνπξα φρη Δ. Γελ μέξσ/ δελ απαληψ 2. Οη δξάζεηο hrm είλαη απνδεθηέο απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο; 3. Τπάξρεη ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ή εληάζζεηαη ζε θάπνην άιιν ηκήκα; Α. Τπάξρεη αλεμάξηεην ηκήκα HR Β. Δληάζζεηαη ζε άιιν ηκήκα

44 44 Θεκαηηθή ελόηεηα: Αλάπηπμε Αλζξώπηλσλ Πόξσλ 1.Ση ξφιν παίδεη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε; 2.Πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ; Πεξηγξάςηε ην πξνθίι ηνπ. 3.Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ; Aλάπηπμε εθηόο εξγαζίαο 1.Πνηεο κέζνδνη off the job training ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία; Eθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ΜΒΑ εκηλάξηα Απνζηνιή ζε θέληξα εθπαίδεπζεο Άιιν 2.Γηα πνην ιφγν επηιέμαηε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν 3.Μπνξεί έλαο ζεζκφο εθηφο ηνπ νξγαληζκφ φπσο έλα παλεπηζηήκην, λα δεκηνπξγήζεη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ; Αμηόινγεζε 1.Πσο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ; 2.Πνηφο θάλεη ηελ αμηνιφγεζε; 3.Σα ζηνηρεία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη; Σαιέληα 1. Ση νξίδεηαη σο ηαιέλην ζηνλ νξγαληζκφ; 2. Πσο ζπκπεξηθέξεηαη ν νξγαληζκφο ζηα «Σαιέληα»;

45 45 3. Πηζηεχεηε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε απμάλεη ηε πξνζθνξά ηαιαληνχρσλ ζηειερψλ; Α. ίγνπξα λαη Β. Μάιινλ λαη Γ. Μάιινλ φρη Γ. Όρη Δ. Γελ μέξσ/ δελ απαληψ 4. Πξέπεη λα δηαρσξίδνπκε ηα ηαιέληα απφ ηα ππφινηπα ζηειέρε; 5. Πνηα είλαη ηα θίλεηξα παξακνλήο γηα έλα ηαιέλην; Θεκαηηθή ελόηεηα: Γηαρείξηζε ηαιέλησλ 1. Τπάξρεη πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηαιέλησλ; 2. Πνηνο δηαρεηξίδεηαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ηαιέληα; 3. Με πνην ηξφπν γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπο; 4. Πνηα θίλεηξα δίλνληαη ζηα ηαιέληα; 5. Πνηα ηα πεξηζψξηα αλέιημεο ησλ ηαιέλησλ κέζα ζηελ επηρείξεζε; 5.7 πιινγή δεδνκέλσλ Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε απφ ηνλ Απξίιην σο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο (sampling framework) είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά ηνπ cash and carry θαη hypermarket. ηελ αγνξά απηή ππάξρνπλ θάπνηεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ θαη ην πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηε ρξήζε εκηδνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζηειέρε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηηο

46 46 θάησζη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο: Dia Hellas, Carrefour, Lidl, Ikea, Lerroy Merlin, Makro, Jumbo θαη Praktiker. Όιεο νη επηθνηλσλίεο έγηλαλ ηειεθσληθψο, κε ή κε ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε θνηηήηξηα έθαλε ζεηξά ξαληεβνχ ζηελ Αζήλα κε ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. 5.8 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ε δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο. ε απηή ηε κέζνδν ν εξεπλεηήο θξίλεη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ επηιεγκέλνπ δείγκαηνο κε γλψκνλα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ κειψλ πνπ ην απαξηίδνπλ αιιά θαη ηε γλψζε θαη ηε ζέιεζε πνπ έρνπλ γηα λα δψζνπλ νινθιεξσκέλεο θαη ζε βάζνο απαληήζεηο. Γειαδή, ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηελ επθνιία πξνζέγγηζεο ησλ δεηγκαηηθψλ κνλάδσλ. Σν δείγκα είλαη κεπηζαλνηηθφ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη επηιέγεηαη κε κε ηπραίν ηξφπν (Δκκαλνπιίδεο,2010). Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα ζε δείγκα 22 ζηειερψλ ζε ηκήκαηα HRM ζε πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζην ρψξν ηνπ Cash&carry θαη hyper markets. To πξψην εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία αλαθεξφηαλ ηα ρξφληα πνπ νη εξσηψκελνη εξγάδνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ζηελ νπνία έγηλε ε έξεπλα.

47 47 Γξάθεκα 1: Υξφληα Δξγαζηαθήο Δκπεηξίαο Απφ ην δείγκα θαίλεηαη φηη κεγάινο αξηζκφο ησλ εξσηψκελσλ εξγάδεηαη απφ 4 σο 5 έηε (Ν=7) ελψ νκάδεο ησλ εξσηψκελσλ πνπ εξγάδνληαη απφ 2 σο θαη 3 έηε θαζψο θαη απφ 6 σο 8 έηε (Ν=5) έρνπλ πςειή παξνπζία.σν γεγνλφο φηη κεγάιν κέξνο ησλ εξσηψκελσλ εξγάδεηαη γηα πάλσ απφ 2 ρξφληα ζηηο εηαηξείεο πνπ έγηλε ε έξεπλα ζεκαίλεη φηη έρνπλ αξθεηή εκπεηξία θαη γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία θαη εξγάδνληαη. Σν επφκελν γξάθεκα αθνξά ηε ζέζε πνπ έρνπλ νη εξσηψκελνη ζηελ εηαηξεία.

48 48 Γξάθεκα 2: Θέζε ζηελ επηρείξεζε Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαίλεηαη φηη ηα ζηειέρε πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα έρνπλ θπξίσο αλψηεξεο ζέζεηο (Ν=12) αιιά θαη αλψηαηεο (Ν=5). Απηφ είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεηηθφ γεγνλφο γηα ηελ έξεπλα αθνχ ηα αλψηεξα θαη αλψηαηα ζηειέρε γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ ην θαζέλα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο ελψ πνιινί απφ απηνχο έρνπλ εξγαζηεί ζε αλάινγα πφζηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν επφκελν γξάθεκα αθνξά ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ.

49 49 Γξάθεκα 3: Φχιν εξσηψκελσλ Απφ ην απνηέιεζκα δηαθαίλεηαη θαη ην πεξίθεκν glass ceiling, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ δελ πξνάγεηαη ε εμέιημε ησλ γπλαηθψλ ζηα αλψηεξα δηνηθεηηθά θιηκάθηα ησλ επηρεηξήζεσλ. ηελ ζπλέρεηα εμεηάζακε ηελ ειηθία ησλ ζηειερψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα.

50 50 Γξάθεκα 4: Ζιηθία εξσηψκελσλ Απφ ην πφξηζκα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηψκελσλ είλαη ειηθίαο απφ 31 σο θαη 35 εηψλ (Ν=11) ελψ νη ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο έρνπλ κηθξφηεξε ζπκκεηνρή. Όπσο βιέπνπκε ε έξεπλα έρεη λα θάλεη κε ζηειέρε πνπ είλαη ζε κία ειηθία πνπ έρνπλ ζπνπδαία δπλακηθή αιιά θαη εκπεηξία θαη κπνξεί λα καο δψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην ηειηθφ πφξηζκα ηεο έξεπλαο απηήο. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε εξσηψκελσλ. ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ

51 51 Γξάθεκα 5: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Ζ κεγάιε πιεηνςεθία είλαη έγγακνη ελψ 8 άηνκα είλαη άγακνη θαη 2 έρνπλ δηαδχγην. Σέινο, εμεηάζηεθε ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ εξσηψκελσλ.

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο.

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ: ΕΠΙΣΡΟΠΗ : Λέκτορας κος Πολυχρονίου Παναγιώτης Καθηγητής κος Πεχλιβανίδης Παντελής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΔΗΑΓΩΓΖ H Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, δηφηη απνηειεί κία βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΧΕΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ» (Μ.Β.Α ) ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ Καραγεώργου

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ & Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ Γηνίθεζε ηθαλνηήησλ Σν λέν νξφζεκν ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΘΔΜΑ: Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖH

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΘΔΜΑ: Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖH Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΘΔΜΑ: Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖH -ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΠΑΠΑΗΧΑΝΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζήκεξα φζν πνηέ άιινηε αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Γηεζλή αθαδεκατθή, επαγγεικαηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ζαλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηβίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε πζηήκαηνο Αμηνιόγεζεο Πξνζσπηθνύ ε Οξγαληζκό Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο

Αλάπηπμε πζηήκαηνο Αμηνιόγεζεο Πξνζσπηθνύ ε Οξγαληζκό Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πνιπηερλεηνχπνιε, Κνπλνππηδηαλά, 731 Υαληά Αλάπηπμε πζηήκαηνο Αμηνιόγεζεο Πξνζσπηθνύ ε Οξγαληζκό Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γηαηξηβή πνπ ππεβιήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα