Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»"

Transcript

1 «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013 Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» (θείκελν ππφ δηακφξθσζε) Δηζαγσγή ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ παξαηεξνχληαη ζην πιαίζην ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ε ππνρψξεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ε είζνδνο λέσλ, κε θξαηηθψλ θνξέσλ ζε πεδία πνπ έσο ηφηε ήηαλ αξκνδηφηεηάο ηνπ, ζπλδένληαη κε ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο θαη, εηδηθφηεξα, κε ηε κεηάβαζε απφ άηππεο ζε ηππηθέο ζπζζσκαηψζεηο πξνζθνξάο πξνο ηξίηνπο θαη ηελ επαγγεικαηνπνίεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ δξάζε θαη ηελ νξγάλσζε απηψλ ησλ ζπζζσκαηψζεσλ. Ο εζεινληηζκφο είλαη ίζσο ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν παξάδεηγκα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο ε ζχγρξνλε θαηαζθεπή ηνπ αληαλαθιά θαλνληζηηθνχο ιφγνπο γηα ηελ θνηλσληθφηεηα θαη ηνλ ππεχζπλν πνιίηε, θηλνχκελν απφ ηελ αξρή ηεο αληδηνηέιεηαο θαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην θνηλφ θαιφ. Σκήκαηα θαη επηηξνπέο γηα ηνλ εζεινληηζκφ ηδξχνληαη απφ ππνπξγεία θαη θξαηηθνχο θνξείο, φπσο ην ππνπξγείν πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ην ππνπξγείν εμσηεξηθψλ, ην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ θ.α. Μέζσ απηψλ, ην ειιεληθφ θξάηνο αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαηαγξαθή, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ εζεινληηθψλ ζσκαηείσλ. 1 Οη επηκέξνπο δηεπζχλζεηο ππνπξγείσλ ζπγθξνηνχλ «κεηξψα» «πηζηνπνηεκέλσλ» ζσκαηείσλ, ελψ ην 1 Δθηφο απφ ην «ηκήκα εζεινληηζκνχ» ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ηδξπηηθφ Άξζξν 5, Νφκνο 2646/98), ην Ννέκβξην ηνπ 1999 ζεζκνζεηήζεθε ε Δπηηξνπή γηα ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ζηα πιαίζηα ηεο Τπεξεζίαο Γηεζλνχο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο (Νφκνο 2731/99, ΦΔΚ 193 Α'/6/9/1999). Ζ Δπηηξνπή ζπληνλίδεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο δξάζεηο κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζην εμσηεξηθφ. Παξάιιεια, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα εζεινληέο δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ε νπνία παξάιιεια δηαηεξεί «Μεηξψν» ζην νπνίν εγγξάθνληαη ζσκαηεία ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αληίζηνηρνπο ηνκείο (έθηαθηεο αλάγθεο, δηαζσζηηθέο δξάζεηο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θνθ). Σέινο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπληνλίδεη νξγαλσκέλεο εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα γηα ηνλ εζεινληηζκφ ζηα νπνία εθπαηδεχνληαη εξγαδφκελνη θαη εζεινληέο. Ωο κέξνο ησλ θξαηηθψλ πξνζπαζεηψλ ελίζρπζεο ηνπ εζεινληηζκνχ, ζπγθξνηήζεθε ην 2001 δηαθνκκαηηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο κε αληηθείκελν ηελ δηακφξθσζε ελφο «Δζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηνλ εζεινληηζκφ», ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ εζεινληηθψλ δξάζεσλ. 1

2 ειιεληθφ θξάηνο ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο θαη ξπζκηζηήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δ.Δ.. Απνηέιεζκα είλαη ε απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ «πξνγξακκάησλ», ηα νπνία είλαη κνλίκσο ππφ ηελ απεηιή δηαθνπήο ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ θαη, θπξίσο, πνιχκελσλ θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηελ εθξνή ησλ ρξεκάησλ. Σελ ίδηα ψξα έλαο αξηζκφο απφ νδεγίεο ηεο Δ.Δ. αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηνπ εζεινληηζκνχ. Σν 2001 αλαθεξχζζεηαη απφ ηνλ ΟΖΔ Γηεζλέο Έηνο Δζεινληηζκνχ θαη ηφηε πξαγκαηνπνηείηαη ζην Εάππεην ε πξψηε έθζεζε εζεινληηθψλ ζσκαηείσλ ζηελ Διιάδα, ε νπνία απφ ηφηε επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξφλν. Ο ξφινο ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο είλαη θεληξηθφο: ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο, εθθέξνπλ ιφγνπο γηα ηε «θχζε» ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (θαη ζπλαθφινπζα ηεο «αζζεληθήο θνηλσλίαο πνιηηψλ» κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ θπξίαξρνπ αθεγήκαηνο πεξί ειιεηκκαηηθήο ειιεληθήο λεσηεξηθφηεηαο), 2 δηελεξγνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε έξεπλεο θαηαγξαθήο ηνπ (ζεζκηθά νξγαλσκέλνπ, ζε ηππηθέο ζπζζσκαηψζεηο) εζεινληηζκνχ (έξεπλεο ζπρλά επηδνηνχκελεο απφ ηελ Δ.Δ.), δεκνζηεχνπλ κειέηεο. Ζ δεκφζηα θνηλσληθφηεηα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν κειέηεο θαη, θπξίσο, ζην επίθεληξν θαλνληζηηθψλ πξνηαγκάησλ γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηνλ πνιίηε. Κξαηηθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο πξνηείλνπλ κνληέια γηα ηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, εκπεξηέρνπλ θαη αληαλαθινχλ έλα κνληέιν θνηλσληθφηεηαο ην νπνίν πξνσζείηαη απφ ηα πάλσ, κέζα απφ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα εζεινληψλ θαη ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηνπνίεζεο θαη ζεζκνπνίεζεο ηνπ εζεινληηζκνχ. Ζ «θνηλσλία πνιηηψλ» απνηειεί ην θεληξηθφ ζχκβνιν ησλ δηαδηθαζηψλ εθζπγρξνληζκνχ θαη εμεπξσπατζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ επηρεηξνχληαη απηή ηελ πεξίνδν (εηδηθά ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ ησλ θπβεξλήζεσλ εκίηε). Σν θνπθσηθφ πξίζκα ηεο θπβεξλεηηθφηεηαο (Foucault 1991) είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηε ζεζκνπνίεζε θαη επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ εζεινληηζκνχ πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηελ παξαγσγή ηνπ εζεινληή κε φξνπο πνιίηε. Παξάιιεια, νη δηαδηθαζίεο απηέο εκπεξηέρνπλ δηαθνξεηηθά θαη ζπρλά ζπγθξνπφκελα λνήκαηα γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εληάζζνληαη ζε πνιχ δηαθνξεηηθά πνιηηηθά ζρέδηα θαη νξάκαηα ηεο θνηλσλίαο (Kipnis 2008). Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε απηφ ην ζνιφ ηνπίν ηεο «εξκελεπηηθήο, ζεζκηθήο θαη ζρεζηαθήο παξαγσγήο ηνπ παξφληνο» (Greenhouse 2010: 2), νθείινπκε λα εζηηάζνπκε 2 Γηα κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζρεηηθψλ ιφγσλ γχξσ απφ ηηο «ειιεληθέο αδξάλεηεο», βι. Ρνδάθνπ, Γθαξά θαη Γηαλληηζηψηεο

3 ζην κηθξνεπίπεδν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ζηε ζθνπηά ησλ ίδησλ ησλ αλζξψπσλ πνπ εκπιέθνληαη. 3 Μέζα απφ δχν εζλνγξαθηθέο πεξηπηψζεηο, δχν εζεινληηθά ζσκαηεία πξνζθνξάο πξνο ηξίηνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή θαη ηδξχνληαη ηελ πεξίνδν απηή, ζα επηρεηξήζσ λα θσηίζσ ηελ ζθνπηά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπο πνιηηηζκηθνχο φξνπο πνπ παξάγνπλ ηελ θνηλσληθφηεηα. Θα επηρεηξήζσ ηέινο λα δηεξεπλήζσ πψο απηνί νη φξνη έξρνληαη ζε ζπλνκηιία ή ζχγθξνπζε κε ηα παξαπάλσ ζρέδηα. Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο: κηα θνηλσληθφηεηα «δηαθξίζεσλ» θαη «αγάπεο» Ο Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο Βαζίιηζζαο Όιγαο ην 1877 σο «χιινγνο επίθνπξνο ησλ ελ πνιέκσ ηξαπκαηηψλ», ραξαθηεξηζκφο πνπ αληαλαθιά ηε ζχλδεζε κε ηνλ πφιεκν, ηελ πξνζθνξά αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαζψο θαη κε ηελ ζπλνδεία ησλ εζληθψλ ζηξαηεπκάησλ. Έληνλα γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε, ραξαθηεξίδεηαη απφ απζηεξή ηεξαξρία (αλάκεζα ζε «επαγγεικαηίεο» θαη εζειφληξηεο, κέιε, δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη εζειφληξηεο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ εζεινληξηψλ) θαη κηα θνηλσληθφηεηα «δηαθξίζεσλ» θαη «βαζκίδσλ», κε πνηθίια ζπκβνιηθά ζηάδηα έληαμεο [αίηεζε, ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο εζεινληψλ, νξθσκνζία, απφδνζε «ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ» ή «παξαζήκσλ»)]. Ο ΔΔ είλαη ε κεγαιχηεξε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ζηελ Διιάδα. Πνιχ πξηλ ηε δηάρπζε θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε κε θξαηηθνχο θνξείο πνπ ζεκαηνδνηεί ε λενθηιειεχζεξε δηαθπβέξλεζε, ν ΔΔ ήηαλ ζηελφο ζπλεξγάηεο θαη αξσγφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ παξνπζία ή ε απνπζία εθπξνζψπσλ ηνπ θξάηνπο ζε επίζεκεο εθδειψζεηο ηνπ ζσκαηείνπ έρεη κεγάιε ζπκβνιηθή ζεκαζία. Ωο δηαρξνληθφο αξσγφο ηνπ θξάηνπο, δίλεη έκθαζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ εζεινληηζκνχ (θεληξηθφο πνιχ πξηλ ην ξεχκα επαγγεικαηνπνίεζεο πνπ ζεκεηψλεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90). 4 3 Ο λενθηιειεπζεξηζκφο δελ επηδξά κφλν ζηηο «ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ππήθννπο θαη ηνπο θπβεξλψληεο, ζηελ εμνπζία θαη ηε γλψζε, ηελ θπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθφηεηα» (ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Ong 2006: 3), αιιά ζε φιν ην πεδίν ηεο θνηλσληθήο δσήο, «αλαδηακνξθψλεη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο, ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο απηνγλσζίαο ηνπο» (Greenhouse 2010: 2), «αιιάδεη ηε θαηλνκελνινγία ηνπ είλαη (ηεο χπαξμεο) ζηνλ θφζκν» (Comaroff θαη Comaroff 2001: 15). Αλζξσπνιφγνη δηεξεπλνχλ ην λενθηιειεπζεξηζκφ σο έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο κε θνπθσηθνχο φξνπο- θπβεξλεηηθφηεηαο (Ong 2006) ή σο «θνπιηνχξα» (Comaroff θαη Comaroff 2001). 4 Ο «επαγγεικαηηθφο» ραξαθηήξαο ηνπ εζεινληηζκνχ, δηαθξίλεη ηελ πξαθηηθή απφ παιαηφηεξεο πξαθηηθέο «θηιαλζξσπίαο», πξάγκα πνπ δελ θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηνπο επίζεκνπο ιφγνπο ηεο νξγάλσζεο κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά αλαθέξεηαη ήδε απφ ην 1970 ζε ζεκηλάξηα γηα εζεινληέο ηνπ ΔΔ. Μία εβδνκεληάρξνλε εζειφληξηα, κνπ δείρλεη ηηο ζεκεηψζεηο απφ ηα ζεκηλάξηα πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ ΔΔ. Δίλαη κεγάια ληνζηέ κε θσηνηππίεο θαη ζεκεηψζεηο απφ ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα. Απφ ηέηνηεο πεξηζηάζεηο πξνέξρνληαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: «Δπεηδή φκσο ε εξγαζία ηελ νπνίαλ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ δεν θεωπείηαι πλέον θιλανθπωπία αιιά ππέπει να διοσεηεύεηαι ενηόρ ηων πλαιζίων ηηρ Κοινωνικήρ Πολιηικήρ, ηα οποία έσοςν σαπασθή ςπό ηος Κπάηοςρ, ην γεγνλφο απηφ έρεη αιιάμεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο. Οη εζεινληαί δελ δχλαληαη πιένλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο άλεπ νπδεκίαο εηδηθήο πξνεηνηκαζίαο ςπακούωνηαρ μόνον είρ 3

4 Σν «ψκα Δζεινληψλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο» ζπζηάζεθε ην 1964 θαη είλαη ην λεφηεξν ζεζκνζεηεκέλν «ζψκα» εζεινληψλ. 5 Μηα ζπληξνθηά απφ θίιεο αζηέο γπλαίθεο πνπ επηζθέπηνληαλ ην Αζθιεπηείν Ννζνθνκείν Βνχιαο απνηέιεζε ηνλ αξρηθφ ππξήλα, ν νπνίνο ζπγθξνηήζεθε ζε «ζψκα» θαηφπηλ πξφηαζεο θαη πξσηνβνπιίαο ηνπ ηφηε πξνέδξνπ ηνπ ΔΔ. Σν ψκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηζηνξηθά απνηεινχζε πεδίν νκφθπιεο θνηλσληθφηεηαο κε έληνλα ηαμηθά ραξαθηεξηζηηθά. 6 Σα ηειεπηαία ρξφληα ν Δξπζξφο ηαπξφο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο πξνζπαζεί λα εθζπγρξνληζηεί ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηνλ θφζκν ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ «ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ» φπσο αλαθέξεηαη ξεηά ζε επίπεδν επίζεκσλ ιφγσλ, αλαλεψλεη ηα ζχκβνια θαη ηηο αξρέο ηνπ θαηαξρνχληαη ηα παξάζεκα, νη ζηνιέο απεθδχνληαη ηνπ ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα θαη πξνζπαζεί λα πξνζειθχζεη λεφηεξνπο, επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά εμεηδηθεπκέλνπο εζεινληέο. Ο εζεινληηζκφο ζηνλ ηνκέα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο είλαη βαζηά έκθπινο, φρη κφλν ιφγσ ηεο αξηζκεηηθήο ππεξνρήο ησλ γπλαηθψλ, αιιά θπξίσο εμαηηίαο ηνπ παξαδνζηαθά νκφθπινπ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ηεο ζχλδεζεο ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο κε έκθπιεο ηδηφηεηεο. πλδέεηαη κε ηνλ πνιηηηζκηθά νξηζκέλν ραξαθηήξα ηεο «θξνληίδαο», ηεο «αγάπεο» θαη ηεο «πξνζθνξάο» σο πξνέθηαζε ηεο ζειπθφηεηαο, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη γπλαίθεο έρνπλ σο δπλάκεη κεηέξεο θαη έρνπζεο ηελ επζχλε ηεο θξνληίδαο ηεο νηθνγέλεηαο. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο κεηαζρεκαηηζκνχ, νη εζειφληξηεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη κέζεο ειηθίαο γπλαίθεο, πιένλ φρη κφλν κεζναζηηθήο αιιά θαη κηθξναζηηθήο πξνέιεπζεο, νη νπνίεο επηθαινχληαη ην ζπλαίζζεκα ηεο «αγάπεο» θαη πηνζεηνχλ κηα ππνζηαζηνπνηεκέλε εθδνρή ηεο σο έλα «γπλαηθείν» ζπλαίζζεκα πνπ απνξξέεη απφ ηε θχζε θαη ηε ζεκειηαθή ηδηφηεηα ηεο ηξνθνχ. Απηή φκσο ε «αγάπε» θαη ε αληδηνηέιεηα μεπεξλά ηα φξηα ηνπ νηθηαθνχ ρψξνπ. Ζ «αγάπε» πνπ ζηξέθεηαη πξνο ηνλ αλνίθεην, είλαη ην «πεξίζζεπκα» πνπ πξνζθέξεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ «έρνπλ αλάγθε», νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ κηα αδηαθνξνπνίεηε, γεληθή θαηεγνξία. Σαπηφρξνλα, νη εζειφληξηεο κέζα απφ ηηο ηιρ ςπαγοπεύζειρ ηηρ καπδιάρ ηοςρ και ηην ζςμπόνιαν πος αιζθάνονηαι διά ηον πάζσονηα ζςνάνθπωπό ηοςρ» (Β. Λακπξηλνπνχινπ, «Υξήζηκεο εκπεηξίεο απφ ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κνπ κε ηνπο εζεινληάο», εηζήγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζεκηλαξίνπ γηα εζεινληέο θνηλσληθήο πξφλνηαο ηνπ ΔΔ, ην Μάην ηνπ 1970 θαη δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ Δημοζιόηηρ). 5 ηνλ ΔΔ ππάξρνπλ ηξεηο δηαθξηηέο θαηεγνξίεο εζεινληηθήο εξγαζίαο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε απηφλνκα «ψκαηα», φπσο επηζήκσο νλνκάδνληαη: α) «ψκα Δζεινληξηψλ Αδειθψλ», β) «ψκα Δζεινληψλ ακαξεηηψλ» θαη γ) «ψκα Δζεινληψλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο». 6 Ζ έληαμε κάιηζηα ζηελ νξγάλσζε κηαο λέαο εζειφληξηαο πξνυπέζεηε ζπζηάζεηο απφ παιαηφηεξε. Ζ έλλνηα ηεο «θπξίαο» πεξηγξάθεη ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζήκεξα εζειφληξηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηνπ ΔΔ. 4

5 αθεγήζεηο ηνπο ππνλνκεχνπλ, ακθηζβεηνχλ θαη πξνθαινχλ ην κεηξηθφ ηνπο πεπξσκέλν σο αλεμάληιεησλ πεγψλ «αγάπεο» πξνο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, κέζα απφ ηελ πξνζθνξά αιιά θαη ηελ απνδνρή (ή θαη ην αίηεκα γηα) «αγάπεο» απφ μέλνπο. Ζ «αγάπε» πξνο ηνλ «ζπλάλζξσπν» είλαη, ηέινο, έλα ζπλαίζζεκα κε ζξεζθεπηηθέο ζπλδειψζεηο, δηαθαηέρεηαη απφ ηα ρξηζηηαληθά ηδεψδε θαη απνηειεί πξνέθηαζε ηεο «αγάπεο» πξνο ηνλ Θεφ. Ζ «αγάπε» πξνο ηνλ πιεζίνλ ζπληζηά ηελ ππέξηαηε πξάμε αληδηνηέιεηαο πνπ νδεγεί ζηελ ζέσζε. Ζ «αγάπε» δελ νξίδεη φκσο κφλν ηελ θνηλσληθφηεηα κε ηνλ «άιιν», ηνλ απνδέθηε ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ νκφθπιε θνηλσληθφηεηα κεηαμχ εζεινληξηψλ. Ζ ρξήζε ησλ φξσλ ζπγγέλεηαο είλαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζπρλή θαη αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηε θηγνχξα ηεο «κακάο» πνπ θξνληίδεη ηηο λεφηεξεο ζπλεζειφληξηέο ηεο (ζην πιαίζην κηαο ηεξαξρίαο πνπ ραξάζζεη ε παιαηφηεηα ζηε ζπκκεηνρή) θαη ηνπο «εμππεξεηνχκελνπο». ην γχξηζκα ηνπ αηψλα, ην ζπλαίζζεκα ηεο «αγάπεο» δηαηεξεί ηηο θπζηθνπνηεκέλεο έκθπιεο ζπλδειψζεηο, αιιά απνθηά λέν πνιηηηθφ πεξηερφκελν. Οη εζειφληξηεο ελζσκαηψλνπλ ηελ εθζπγρξνληζκέλε εθδνρή ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε, ζε αξκνλία κε ηνπο ζχγρξνλνπο ιφγνπο πεξί «θνηλσλίαο πνιηηψλ». Ωο ελεξγνί πνιίηεο, θηλνχληαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο αληδηνηέιεηαο, παξάγνληαη κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ επνπηεία αξκφδησλ «εηδηθψλ» (θπξίσο θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ «πξντζηακέλσλ», φπσο ηνπο ραξαθηεξίδνπλ) θαη ζπλεξγάδνληαη κε ην θξάηνο ζηελ παξνρή «ππεξεζηψλ». Ζ «αγάπε» πεξηγξάθεηαη κε φξνπο «ππεξεζίαο» θαη γίλεηαη αληηθείκελν ειέγρνπ. Οη εζειφληξηεο «εθπαηδεχνληαη» ζε καηάλληλος ηύπος ζσέζειρ κε δηάθνξεο θαηεγνξίεο «εμππεξεηνχκελσλ», ππφ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε «επαγγεικαηηψλ». 7 Ζ «αγάπε» παχεη λα απνηειεί έλα «θπζηθφ» θαη εμ νξηζκνχ «ζεηηθφ» ζπλαίζζεκα. πληζηά έλα νησλεί επηθίλδπλν ζπλαίζζεκα πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηφζν ηνλ δφηε φζν θαη ηνλ απνδέθηε ηνπ, θαζψο θαη ηνλ «επαγγεικαηηθφ» ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο ηνπο. Ο θίλδπλνο ηεο δηάρπζεο ησλ «νξίσλ» αλάκεζα ζε εζειφληξηα θαη «εμππεξεηνχκελν» είλαη ζπλερήο, απαηηείηαη επαγξχπλεζε θαη έιεγρνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ζ «αγάπε» θαη ε «ζπκπφληα» ππφθεηληαη ζε «θαλφλεο» θαη «αξρέο» κηαο απνδεθηήο θνηλσληθφηεηαο. «Γε γηλφκαζηε πνηέ θίινη κε ηνπο εμππεξεηνχκελνπο...» επαλαιακβάλεηαη ζηηο εζειφληξηεο, νη νπνίεο ζε πνιιέο 7 ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ε Αιεμάλδξα Μπαθαιάθε πξαγκαηνπνηεί έξεπλα ζε έλα εζεινληηθφ ζσκαηείν ζηε Θεζζαινλίθε θαη επηζεκαίλεη ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο επαγγεικαηνπνίεζεο θαη ζεζκνπνίεζεο ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ειέγρνπ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθέο νη ζπλάθεηεο κε ηελ πεξίπησζε ησλ εζεινληξηψλ ηνπ ΔΔ θαη εμίζνπ ζεκαληηθέο θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνπζεο νη απνθιίζεηο κε ηνπο εζεινληέο ηεο ΔΔΑ. Βι. Bakalaki 2008 θαη Μπαθαιάθε

6 πεξηπηψζεηο αλαπαξάγνπλ απηή ηελ θεληξηθή αξρή ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο ζε ζπδεηήζεηο ηνπο. Δζεινληηθή Δξγαζία Αζήλαο: κηα θνηλσληθφηεηα «παξέαο» θαη «αιιειεγγχεο» Ζ ΔΔΑ ηδξχζεθε απφ «κηα παπέα ζπληξφθσλ θαη θίισλ», φπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ε «παξέα» απέθηεζε ην ηππηθφ, ζεζκηθφ πξφζσπν ηνπ «κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ» θαη νη δξαζηεξηφηεηεο κεηαηξάπεθαλ ζε «πξνγξάκκαηα». Καηαιπηηθφ ξφιν ζε απηή ηελ ζηξνθή πξνο ηελ επαγγεικαηνπνίεζε έπαημε ε πξφζιεςε ακεηβφκελνπ πξνζσπηθνχ κέζσ επξσπατθνχ επηδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο. Ωζηφζν νη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ ζσκαηείνπ δελ επέηξεςαλ ηε δηαηήξεζε «επαγγεικαηηθνχ» πξνζσπηθνχ επ ακνηβή κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην ζσκαηείν απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν κφλν απφ εζεινληέο. Πεξηζζφηεξν φκσο απφ ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, νη αληηζηάζεηο ζε απηή ηελ πξννπηηθή ζεκεηψλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ζπρλέο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε εζεινληέο θαη πεξηζηαζηαθνχο «επαγγεικαηίεο». Έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ επαλέξρεηαη κε ζθνδξφηεηα ζηηο ζπδεηήζεηο ζηελ ΔΔΑ είλαη ε «έιιεηςε νξγάλσζεο» θαη ε αδπλακία ησλ ζπκκεηερφλησλ λα πηνζεηήζνπλ νξγαλσκέλα ζρήκαηα δξάζεο θαη ζπλάθεηαο. Σν δήηεκα απηφ ζπλνςίδεηαη ζηε ζχγθξνπζε δχν ελαιιαθηηθψλ εθδνρψλ γηα ηελ θνηλσληθφηεηα, ηνπ «ζπιιφγνπ» ή «θνξέα» θαη ηεο «εμαξρεηψηηθεο παξέαο» (Ρνδάθνπ 2008). Δδψ ζα επηθεληξσζψ ζηελ έλλνηα ηεο «παξέαο» σο κνληέινπ θνηλσληθφηεηαο, ηνλ εδαθηθνπνηεκέλν νξηζκφ ηεο κέζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ «ρψξνπ» θαη ηελ αλαηξεπηηθή δπλακηθή ηεο θνηλσληθφηεηαο. Ζ έλλνηα ηεο «παξέαο» έξρεηαη λα αληηπαξαβιεζεί ζηελ «νξγάλσζε», ην «ζχιινγν» ή ηνλ «θνξέα» θαη λα πξνηάμεη ζπλζήθεο αληηδνκήο απέλαληη ζε νξηνζεηεκέλεο ζέζεηο θαη ηεξαξρία. Αληίζεηα απφ έλα ζχζηεκα ηεξαξρεκέλσλ ζέζεσλ, ε «παξέα» αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή ζπιινγηθφηεηα, ηελ νπνία ραξαθηεξίδνπλ εμηζσηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ή, κάιινλ, ε έκθαζε ζηελ πποοπηική ηεο ηζφηεηαο θαη έιιεηςε ηεξαξρίαο. πγθξνχζεηο θαη εληάζεηο, δηαθσλίεο θαη δηακάρεο, πνηθηιία απφςεσλ θαη αληηζέζεηο ζπληζηνχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία. Ζ ζπκκεηνρή είλαη αλνηρηή, νη εζεινληέο (νη νπνίνη κάιηζηα δε δέρνληαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηφ) θηλνχληαη δηαξθψο, ζπκκεηέρνπλ απνζπαζκαηηθά θαη ηαπηφρξνλα δηακνξθψλνπλ θαη ηξνπνπνηνχλ ζηελ πνξεία ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζσκαηείνπ. Ωο αλνηρηή ζπλάζξνηζε αλζξψπσλ, ε «παξέα» έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο 6

7 «νξγάλσζεο», είλαη έλα πνξψδεο πεδίν αιιειεπίδξαζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ξεπζηφηεηα, ην ηπραίν θαη κε πξνγξακκαηηζκέλν. Ζ πεξίπησζε ηεο ΔΔΑ θαη ε εζηίαζε ζηελ πνιηηηζκηθή παξαγσγή ηεο θνηλσληθφηεηαο καο επηηξέπεη λα ππεξβνχκε ην δπηζκφ αλάκεζα ζε ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο θαη λα πξνζεγγίζνπκε απφ άιιε ζθνπηά ηε ζπδήηεζε πεξί αδχλακεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ» θαη πεξηνξηζκέλεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ ζε ηππηθέο ζπζζσκαηψζεηο. Αληίζηνηρα, ν «ρψξνο» ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη πνιινί ζπλνκηιεηέο κνπ ζηελ ΔΔΑ ν ηδξπηήο «είλαη ηνπ ρψξνπ», απηφ απνηειεί «εγγχεζε» γηα ηε ζπκκεηνρή, ζπληζηά κηα αφξηζηε εδαθηθνπνηεκέλε έλλνηα, ε νπνία ζε απηφ ην ζπκθξαδφκελν πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα αλζξψπσλ, «θίισλ» θαη «ζπληξφθσλ», αιιά θαη ζεζκνζεηεκέλεο ζπζζσκαηψζεηο πνπ ζέηνπλ σο πξνγξακκαηηθφ ζηφρν ηελ ππέξβαζε ηνπ θψδηθα ηνπ ζπκθέξνληνο κε θεξδνζθνπηθά, εζεινληηθά ζσκαηεία. Πεξηθιείεη ηδενινγηθέο απνρξψζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο αξηζηεξάο, σζηφζν ππεξβαίλεη ζηελνχο νξηζκνχο ηνπ πνιηηηθνχ: ην πνιηηηθφ πεξηερφκελν ηνπ «ρψξνπ» εδξάδεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ηξφπνπο θαη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηείηαη ε ζπλάθεηα. Τπ απηή ηελ έλλνηα, ν «ρψξνο», φπσο ε «παξέα», ζθηαγξαθεί κηα ξεπζηή θαη αλνηρηή θνηλσληθφηεηα, κε αζαθή θαη εχπιαζηα φξηα έληαμεο, κηα θνηλσληθφηεηα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε γξαθεηνθξαηηθά ζρήκαηα νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ απαηηνχληαη «εγγπήζεηο» ή «δηαπηζηεπηήξηα» γηα ηελ είζνδν θάπνηνπ ζην «ρψξν», αθνχ ν πξνζσπνπαγήο ραξαθηήξαο ηεο ζπκκεηνρήο ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο ηδηαίηεξα ζηελ αξρή. Πνιινί απφ ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκίιεζα, αλέθεξαλ πφζν «νηθεία» αηζζάλνληαλ, ζηελ ΔΔΑ. ε άιινπο ζχκηδε «ηα ληάηα ηνπο» θαη ηελ επνρή πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ πνιηηηθά ζε νκάδεο θαη θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο ή ηνλ θαηξφ πνπ θαηνηθνχζαλ νη ίδηνη ζηελ πεξηνρή ησλ Δμαξρείσλ. Κάπνηνο ιέεη φηη ην «ράνο» πνπ επηθξαηνχζε ζηα γξαθεία κε ηα εηεξφθιηηα παιηά αληηθείκελα, δσξεέο γλσζηψλ, αληαλαθινχζε κε ηνλ πην πεξηεθηηθφ ηξφπν ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζσκαηείνπ. Ο πιηθφο πνιηηηζκφο έρεη ηαπηφηεηα, ηα γξαθεία ηεο νξγάλσζεο πεξηγξάθνληαη επδηάθξηηα σο «εμαξρεηψηηθν πεξηβάιινλ», «νηθείν» αθνχ αλαθέξεηαη ζηε βησκέλε εκπεηξία πνιιψλ ζαξαληάξεδσλ. Ζ έλλνηα ηνπ «ρχκα» αληιεί απφ ηνλ θφζκν ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπρλά πξνεθηείλεηαη κεηαηξεπφκελε ζε νπζηαζηηθνπνηεκέλν επίζεην γηα λα παξάμεη έλαλ εαπηφ θάπνηνο είλαη «ρχκα» πνπ αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο ηάμεο θαη ησλ θαλνληζκψλ. Αληίζηνηρα, ην «ράνο» ή ην «ρχκα πιαηζίν» παξαπέκπεη εδψ ζε έλαλ θφζκν φπνπ επηθξαηεί αηαμία θαη αληαλαθιά ηελ εληφπηα ελλνηνιφγεζε κηαο 7

8 θνηλσληθφηεηαο πνπ δηαγξάθεηαη απφ αζηάζεηα ζπκκεηνρήο θαη δηαξθή θηλεηηθφηεηα (πφξηεο πνπ αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ, θφζκνο πνπ έξρεηαη θαη θεχγεη, λέα πξφζσπα πνπ εκθαλίδνληαη), δπλαηέο θσλέο θαη παξάιιειεο αδφκεηεο ζπδεηήζεηο, απνπζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξεπζηφηεηα ρξφλνπ (φρη κφλν νη ζπλαληήζεηο δελ μεθηλνχλ ηελ νξηζκέλε ψξα, αιιά δελ είλαη δηαθξηηφ πφηε αξρίδεη θαη πφηε ηειεηψλεη κηα ζπλάληεζε), άγλνηα ή ζθφπηκε παξάβιεςε θαλνληζκψλ θαη απνπζία δεζκεχζεσλ. ε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΔ, φπνπ ε εζεινληηθή εξγαζία δηαθξίλεηαη απφ ζηαζεξφηεηα θαη πνιιέο γπλαίθεο είλαη αθφκα θαη γηα νιφθιεξεο δεθαεηίεο εζειφληξηεο, ζην πιαίζην ηεο ΔΔΑ παξαηεξείηαη κεγάιε θηλεηηθφηεηα. Παξφηη ππάξρνπλ κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη αλειιηπψο, σζηφζν ην δηάζηεκα πνπ θάπνηνο ζπκκεηέρεη είλαη βξαρχ. Ζ ζηαζεξφηεηα θαη ε ελεξγεηηθφηεηα ζηελ ζπκκεηνρή είλαη απηή πνπ ζηνηρεηνζεηεί ηηο εζσηεξηθέο ηεξαξρήζεηο ζην επίπεδν ησλ νκάδσλ θαη φρη έλα ηεξαξρηθφ ζχζηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ εθινγέο ή αλάζεζε απφ ηα πάλσ αξκνδηνηήησλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΔ. Ζ εζσηεξηθή ηεξαξρία ππάξρεη θαη γίλεηαη εκθαλήο θαηά ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ εθπξνζψπεζε ηεο νκάδαο, αιιά θαη γεληθφηεξα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε πξαθηηθή. Αθφκα θαη λέα κέιε ησλ νκάδσλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλα λα αλαιάβνπλ πνιπεπίπεδεο πξσηνβνπιίεο, ζηαδηαθά αλάγνληαη ζε θεληξηθά πξφζσπα, δηνξγαλψλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ζπλαληήζεηο, ζπλνκηινχλ εθπξνζσπψληαο ην ζσκαηείν ζε ζπλαληήζεηο κε άιια ζσκαηεία, νξγαλψλνπλ ηελ πξαθηηθή θαη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ δξάζεο. πλήζσο σζηφζν δελ απνδέρνληαη ηνλ ηίηιν ηνπ «ζπληνληζηή» επηζήκσο εκκέλνληαο ζηηο αξρέο ηεο απηνλνκίαο θαη απηννξγάλσζεο, ζεκείν πνπ πξνθαιεί ηξηβέο κε φζνπο πξεζβεχνπλ ηελ αλάγθε γηα επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ εζεινληηζκνχ. Αλ ε έλλνηα ηεο «αγάπεο» είλαη θεληξηθή ζηνλ ΔΔ, κε ζαθείο αλαθνξέο ηφζν ζηε ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε ηεο κνλνκεξνχο πξνζθνξάο φζν θαη ζηνλ έκθπιν ραξαθηήξα ελφο «θπζηθνχ» ζπλαηζζήκαηνο, ζηελ ΔΔΑ ε «αιιειεγγχε» έρεη αληίζηνηρν ζπκβνιηθφ βάξνο, παξαπέκπεη ζηελ ζρέζε κε ηνλ «άιιν» θαη έρεη πνιηηηθέο αλαθνξέο. Οη εζεινληέο εμεγνχλ φηη «βγαίλνπκε έμσ γηα θνηλσληθή αιιειεγγχε» ή πσο «εκείο ζέινπκε λα έρνπκε επαθή κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο», «ε επαθή θαη κφλν απηή ζνπ ιέεη δελ είζαη κφλνο ζνπ, δεηο καδί καο» ή «θνηλσληθή αιιειεγγχε φηη, μέξεηο, δεν έσοςμε διαθοπά εκείο νη δχν, κπνξνχκε λα ζςνςπάπξοςμε» θαη πσο «εκείο είκαζηε θνληά ζαο θαη καο λνηάδεη θαη ζαο θαηαιαβαίλνπκε». Ζ «αιιειεγγχε» αληαλαθιά ζρέζεηο ακνηβαηφηεηαο, ζρέζεηο ηζφηηκεο κε ηνλ «άιιν», ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 8

9 απνδνρήο θαη έληαμήο ηνπ. Πξνηάζζεη ηελ ηζφηεηα απέλαληη ζηελ κνλνκεξή πξνζθνξά. Γη απηφ θαη νη εζεινληέο ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε φρη κφλν λα «δίλνπλ» πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε, αιιά λα «παίξλνπλ» πιεξνθνξίεο. Έηζη, απφ ηε κηα θαηέρνπλ ηελ γλψζε ζρεηηθά κε θνξείο θαη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ νη πξφζθπγεο, θαη απφ ηελ άιιε αλαδεηνχλ απφ εθείλνπο ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο. Απηή ε γλψζε ηνπο θαζηζηά αξκφδηνπο λα γλσκνδνηνχλ θαη λα απαηηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο. Οη εζεινληέο, άληξεο θαη γπλαίθεο, είλαη αξηζηεξνί, δηαθνξεηηθψλ ειηθψλ, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, νη νπνίνη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζσκαηείν κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο δξάζε. Ζ εζεινληηθή εξγαζία ζπληζηά ηελ απφπεηξα εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο ηδενινγίαο ζηελ πξάμε κέζα απφ ηελ ηαθηή επαθή θαη ηελ άκεζε δηαπξνζσπηθή ζρέζε κε απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο. Βξίζθνληαη «θνληά» ζηνπο πξφζθπγεο, ηνπο πξνζεγγίδνπλ ζηνπο ρψξνπο φπνπ ζπρλάδνπλ θαη δνπλ, ζπεχδνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο. Οη πξφζθπγεο, σο «άιινη», θαη κάιηζηα πνιηηηθά «πεξηζσξηνπνηεκέλνη» απέλαληη ζην ειιεληθφ θξάηνο, απνηεινχλ ην θαηαιιειφηεξν πεδίν άζθεζεο «πνιηηηθήο ζηελ πξάμε» θαη έθθξαζεο «αιιειεγγχεο» θαη ηαπηφρξνλα θξηηηθήο απέλαληη ζην θξάηνο. Γηα ηνπο εζεινληέο, ε «αιιειεγγχε» πέξα απφ αφξηζηεο πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο βξίζθεη ηελ πξαγκάησζή ηεο κέζα απφ ηελ θνηλσληθφηεηα κε ηνπο πξφζθπγεο, κηα θνηλσληθφηεηα κε εμηζσηηθή πξννπηηθή. Γη απηφ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά πιηθψλ αγαζψλ θαη κε πιηθψλ (ζπλνδεία ζε λνζνθνκεία) είλαη δηαξθήο. ηφρνο είλαη ε αλαηξνπή θαηεζηεκέλσλ ηεξαξρηψλ θαη ε ηζφηηκε ζρέζε εζεινληή-πξφζθπγα πέξα απφ γξαθεηνθξαηηθά θαη επαγγεικαηνπνηεκέλα ζρήκαηα ζρέζεσλ. Ζ αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο «αιιειεγγχεο» δελ είλαη πξσηνθαλήο φζνλ αθνξά ζηνπο ιφγνπο γηα ηνλ εζεινληηζκφ. πρλά, φζν θαη απηνλφεηα, εζεινληηζκφο θαη «αιιειεγγχε» παξνπζηάδνληαη σο έλλνηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο, ηφζν απφ κειεηεηέο ηνπ θαηλνκέλνπ, φζν θαη απφ επίζεκνπο θαη αλεπίζεκνπο ιφγνπο νξγαλψζεσλ θαη εζεινληψλ. Οη λνεκαηνδνηήζεηο σζηφζν ηεο «αιιειεγγχεο» ζε δηαθνξεηηθά ζπκθξαδφκελα δηαθέξνπλ θαη παξαπέκπνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ινγηθέο. Έηζη, φηαλ αλαθέξσ ζε εζεινληέο ηεο ΔΔΑ πσο «Αιιειεγγχε» νλνκάδεηαη θαη ε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ε αληίδξαζή ηνπο είλαη άκεζε θαη θαηεγνξεκαηηθή. Απηφ δελ είλαη αιιειεγγχε. Ζ αιιειεγγχε δελ είλαη κηα ρξηζηηαληθή έλλνηα. Δίλαη έλλνηα πνιηηηθή, αθφκα θαη ηαμηθή. Αιιειεγγχε αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο, αιιειεγγχε απέλαληη ζην θξάηνο. Αιιειεγγχε ζε 9

10 πεξηζσξηνπνηεκέλνπο πιεζπζκνχο, ζε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ δηθαηψκαηα. ε αλζξψπνπο αδηθεκέλνπο. Απηφ είλαη ε αιιειεγγχε. Ζ δική ηοςρ «αιιειεγγχε» δελ έρεη ζξεζθεπηηθέο αθεηεξίεο, ελψ παξάιιεια ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε απνπζία νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ζην ζπλαίζζεκα. Αληί γηα κηα πξνζθνξά πνπ αληιεί απφ ηελ έλλνηα ηεο «αγάπεο» θαη ζπλαθφινπζεο αλαθνξέο ζηνλ «πιεζίνλ», νη εζεινληέο ηεο ΔΔΑ κηινχλ κηα γιψζζα «δηθαησκάησλ». Ζ «αιιειεγγχε» ζηνηρεηνζεηείηαη κε αλαθνξά σο πξνο ηνλ «άιιν», αιιά θαη απέλαληη ζην θξάηνο. πκππθλψλεη ηελ πξφζεζε ελζσκάησζεο ηνπ «άιινπ» θαη ηαπηφρξνλα ηελ δηακαξηπξία απέλαληη ζηελ θξαηηθή πνιηηηθή. Σαπηίδεηαη κε ηελ ζπκπαξάζηαζε απέλαληη ζε «πεξηζσξηνπνηεκέλνπο» πιεζπζκνχο, ζε αλζξψπνπο πνπ είηε ζηεξνχληαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Έιιελα πνιίηε φπσο νη πξφζθπγεο ή νη κεηαλάζηεο-, είηε παξφηη είλαη Έιιελεο πνιίηεο, ζηεξνχληαη ησλ «δηθαησκάησλ» ηνπο φπσο ηα κέιε κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Ζ «αιιειεγγχε» αλαδεηθλχεη ηελ αλαηξεπηηθή δπλακηθή ηεο θνηλσληθφηεηαο κε ηνλ «άιιν», κηαο θνηλσληθφηεηαο κε εμηζσηηθή πξννπηηθή. Αλαζπγθξφηεζε ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη παξαγσγή ηνπ πνιίηε Ζ επαγγεικαηνπνίεζε θαη ζεζκνπνίεζε ηνπ εζεινληηζκνχ πνπ ζπληειείηαη θαη ζηελ Διιάδα ζην γχξηζκα ηνπ αηψλα αθνινπζεί ηελ αληίζηξνθε πεξίπησζε ηεο κεηάβαζεο απφ εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ιακβάλεη ρψξα δεθαεηίεο λσξίηεξα. 8 Πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, απνθηνχλ εηδηθέο γλψζεηο θαη εμεηδηθεχνληαη ζηελ (κε ακεηβφκελε) εζεινληηθή εξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Ο ζχγρξνλνο εζεινληηζκφο εγγξάθεηαη ζηηο ζπλζήθεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθν-νηθνλνκηθήο αιιαγήο θαη ηε λενθηιειεχζεξε κεηαηφπηζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ηελ πεξίνδν απηή. Πεξηζζφηεξν φκσο απφ απόζςπζη ηνπ θξάηνπο, έλλνηα κε ηελ νπνία απνδίδνληαη απηέο νη δηαδηθαζίεο ζπλδεφκελεο κε ην λενθηιειεπζεξηζκφ, ηα θαηλφκελα παξαπέκπνπλ ζηε διάσςζη ηνπ ζε κε θξαηηθνχο θνξείο θαη εηδηθφηεξα εζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο. 9 Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο θαη ππεξθξαηηθψλ θνξέσλ φπσο ε Δ.Δ. ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εμαθνινπζεί λα είλαη θεληξηθφο, φπσο ππνδειψλεη έλα πιέγκα απφ θνξείο θαη δξαζηεξηφηεηεο: θξαηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρνξεγήζεηο, ζπγθξφηεζε κεηξψσλ εζεινληηθψλ ζσκαηείσλ, παηδαγσγηθέο ηερληθέο παξαγσγήο ηνπ «εζεινληή», λνκνζεηηθή θαλνληθνπνίεζε 8 Βι. Αβδειά 2013 γηα ηελ πεξίπησζε ησλ επηκειεηψλ αλειίθσλ κεηαπνιεκηθά. 9 Γηα ηελ έλλνηα ηνπ «κεηθηνχ θξάηνπο πξφλνηαο», δειαδή ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλχπαξμε θξαηηθψλ θαη κε θξαηηθψλ θνξέσλ ζηελ Δπξψπε, βι. Ascoli θαη Ranci 2002, ελψ εηδηθά γηα ηνλ εζεινληηζκφ, ζε ρψξεο φπνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο πξφλνηαο (φπσο ε Απζηξαιία, ε Νέα Εειαλδία, νη ΖΠΑ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θνθ.), βι. Milligan θαη Conradson

11 δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο θαη εζεινληηζκνχ θνθ. Δλδεηθηηθή απηήο ηεο δηάρπζεο είλαη ε ζεζκηθή ζπγθξφηεζε άηππσλ κνξθψλ ζπζζσκαηψζεσλ πνπ ζπληειείηαη κε αθνξκή θάπνηα θνηλνηηθή ή θξαηηθή επηρνξήγεζε. Δμίζνπ ελδεηθηηθή ησλ εγγελψλ αληηθάζεσλ θαη ησλ «νξίσλ» ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ (Kinsgfisher θαη Maskovsky 2008) είλαη ε ακθηζπκία απέλαληη ζηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ εθθξάδεηαη ζην εζσηεξηθφ εζεινληηθψλ ζσκαηείσλ, θαη θπξίσο, ηζρπξά αληηδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηέηνηεο ζπζζσκαηψζεηο. Ζ εξγαζία κνπ ζηφρν έρεη λα δηεξεπλήζεη ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηεο θνηλσληθφηεηαο φπσο αλαζπγθξνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ππφ ην θσο θπξίαξρσλ ιφγσλ θαη πξαθηηθψλ (λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, θξαηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ, ιφγησλ ζπδεηήζεσλ θνθ). ηηο λνεκαηνδνηήζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ζηελ παξαγσγή ηεο θνηλσληθφηεηαο εδξάδεη ε αληίζηαζε ζην λενθηιειεπζεξηζκφ ζην πεδίν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αλαδεηθλχνληαο έηζη ην πνιηηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ζρεηίδεζζαη αιιά θαη ηηο ζπλέρεηεο αλάκεζα ζε ζχγρξνλεο κνξθέο ζπζζσκάησζεο κε άιια πεδία ηεο δσήο θαη ην παξειζφλ. Δληνπίδνπκε έηζη αθελφο ζπλέρεηεο αλάκεζα ζε «λέα θαηλφκελα» θαη παιαηφηεξα πεδία δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο θαη αθεηέξνπ εμεηάδνπκε ηελ θνηλσληθφηεηα σο έλα ζπλερέο άηππεο-ηππηθήο ζπζζσκάησζεο, δειαδή σο πεδίν ξεπζηφηεηαο θαη δηαπεξαηψλ νξίσλ, κέζα ζην νπνίν ηα ππνθείκελα ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν. 10 Παξάιιεια, νη απφ ηα πάλσ θηλήζεηο ελίζρπζεο, θαη θαη νπζίαλ θαλνληθνπνίεζεο ηεο εζεινληηθήο δξάζεο θαη ηεο ζσκαηεηαθήο δσήο, απνθηνχλ λφεκα ζην πιαίζην πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά νξηζκέλσλ ηξφπσλ ζπλάθεηαο. ε κηα εζλνγξαθηθή κειέηε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ Ηηαιία γηα παξάδεηγκα, φπνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνο, ε Andrea Muehlebach δείρλεη πψο ε εζηθνπνηεκέλε έλλνηα ηνπ εζεινληή σο o λένο λενθηιειεχζεξνο πνιίηεο είλαη ζθπξειαηεκέλε κε πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ θαζνιηθηζκφ θαη ηνλ ζνζηαιηζκφ, ηελ «αγάπε» θαη ηελ «αιιειεγγχε» (Muehlebach 2012). Πξφθεηηαη γηα κηα λέα «εζηθή θαη θνηλσληθή ππνθεηκεληθφηεηα» ε νπνία δηακεζνιαβείηαη απφ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη δεκφζηεο πνιηηηθέο (Muehlebach 2012: 17). Ζ λνεκαηνδφηεζε ηνπ εζεινληή, ζχκθπηε κε απηή 10 Ο Γεκήηξεο σηεξφπνπινο, απφ δηαθνξεηηθή ζεσξεηηθή ζθνπηά, έξρεηαη λα εκπινπηίζεη ηε ζπδήηεζε πεξί (αζζεληθήο) «ειιεληθήο θνηλσλίαο πνιηηψλ» εηζάγνληαο ηελ δηάζηαζε ηεο «άηππεο θνηλσλίαο πνιηηψλ» πνπ ζεσξεί αλεπηπγκέλε (σηεξφπνπινο 2004). Πξνθαλψο νη δηαθνξέο κε ηε δηθή κνπ νπηηθή είλαη ζεκαληηθέο, αθνχ φπσο έρσ θαηαδείμεη αιινχ δελ πηνζεηψ ηελ έλλνηα ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ» σο αλαιπηηθή, αιιά σο ηζαγελή θαηεγνξία (Ρνδάθνπ 2008). Ωζηφζν, λνκίδσ φηη ε παξνχζα αλάιπζε είλαη απνιχησο ζπκβαηή κε πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζέηεη θαη ν σηεξφπνπινο, ελψ ζεσξψ φηη πεξηζζφηεξν απφ ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην ηππηθφ-άηππν, απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη ην ζπλερέο αλάκεζα ζηα δχν. 11

12 ηνπ εζηθνχ πνιίηε, αληιεί απφ ήδε ππάξρνπζεο πνιηηηζκηθέο δεμακελέο φπσο ν θαζνιηθηζκφο θαη ν ζνζηαιηζκφο. Δθείλνη πνπ ζηέθνληαη θξηηηθά ή ελαληηψλνληαη ζην λενθηιειεπζεξηζκφ, επελδχνπλ κε ελαιιαθηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο απηέο ηηο πξαθηηθέο. Έηζη, ε έλλνηα ηεο «solidarietà» (αιιειεγγχε) σο δψξνπ, επηηξέπεη ζε πνιιά κέιε ηεο Αξηζηεξάο ζηελ Ηηαιία λα παξάγνπλ κε δηθνχο ηνπο φξνπο απηέο ηηο λέεο πξαθηηθέο ηνπ πνιίηε, φξνπο πνπ έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο αξρέο ηεο αγνξάο. Ζ εζλνγξαθηθή δηεξεχλεζε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ Ηηαιία αλαδεηθλχεη αμηνζεκείσηεο νκνηφηεηεο κε ηελ ειιεληθή φπνπ θαη εδψ παξαηεξείηαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ εζεινληή κε φξνπο λένπ Δπξσπαίνπ πνιίηε, κηα έλλνηα κε εζηθφ πεξηερφκελν πνπ παξαπέκπεη ζηελ (αληδηνηειή) δξάζε θαη θνηλσληθή ζπκκεηνρή γηα ην θνηλφ θαιφ. Με κία ζεκαληηθή δηαθνξά: ζηελ Διιάδα ν εζεινληηζκφο ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλνο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ ζε εζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο ηζρλή. Απηή εμάιινπ ζεσξείηαη επξέσο σο κία απφ ηηο ζπλήζεηο «ειιεληθέο αδξάλεηεο», ελψ απνδίδεηαη ζε βαζηά εδξαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Οη απφ ηα πάλσ πξνζπάζεηεο ελίζρπζήο ηνπ είλαη απνζπαζκαηηθέο. Οη νκνηφηεηεο κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εζλνγξαθία είλαη κεγάιεο, θαζψο θαη εδψ ε «αγάπε» θαη ε «αιιειεγγχε» είλαη θεληξηθέο θαηεγνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο. Ζ πξνζέγγηζή κνπ ζπλνκηιεί κε απηέο ηηο θξηηηθέο αλαιχζεηο ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο ηνπ ζην πιαίζην ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, κε κηα δηαθνξεηηθή σζηφζν εζηίαζε. Οη πνιηηηζκηθά νξηζκέλεο έλλνηεο ηεο «αγάπεο» θαη ηεο «αιιειεγγχεο» ζπγθξνηνχλ ηελ θνηλσληθφηεηα παξέρνληαο γέθπξεο κε άιια πεδία δσήο ησλ ππνθεηκέλσλ (φπσο ηνλ νηθηαθφ ρψξν ή ηε θηιία) ππνγξακκίδνληαο ηε ξεπζηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ αλάγθε λα δνχκε ηηο ζπζζσκαηψζεηο φρη σο απηφλνκεο νληφηεηεο, αιιά σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία κε άιια πεδία δσήο ησλ ππνθεηκέλσλ. Σελ ψξα πνπ ην ζπλαίζζεκα ηεο «αγάπεο» θαλνληθνπνηείηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε «ππεξεζία» -έλαο κεηαζρεκαηηζκφο ζπκβαηφο κε ηα πξνηάγκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ εζεινληηζκνχ-, ε «αιιειεγγχε» αλαδεηθλχεηαη ζε νξγαλσηηθή αξρή κηαο θνηλσληθφηεηαο κε εμηζσηηθή πξννπηηθή θαη αλαηξεπηηθή δπλακηθή. Βηβιηνγξαθία Αβδειά, Δ., 2013, Νέοι εν κινδύνω : Επιηήπηζη, αναμόπθωζη και δικαιοζύνη ανηλίκων μεηά ηον πόλεμο. Αζήλα: Πφιηο. Ascoli, U. θαη C. Ranci, 2002, Dilemmas of the Welfare Mix: The New Structure of Welfare in an Era of Privatization. Νέα Τφξθε: Kluwer Academic/ Plenum Publishers. 12

13 Bakalaki, A., 2008, On the management of emotions and the ambiguities of altruism, Historein 8: Comaroff, J. θαη J. Comaroff, 2001, Millenial Capitalism and the Culture of Neoliberalism. Νηέξακ: Duke University Press. Foucault, M., 1991, Governmentality. ην G. Burchell, C. Gordon θαη P. Miller (επηκ.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality. ηθάγν: University of Chicago Press. Greenhouse, C., 2010, Introduction. ην C. Greenhouse (επηκ.), Ethnographies of Neoliberalism. Φηιαδέιθεηα: University of Pennsylvania Press. Kingfisher, C. θαη J. Maskovsky, 2008, Introduction: The limits of neoliberalism, Critique of Anthropology 28(2): Kipnis, A. B., 2008, Audit cultures: Neoliberal governmentality, socialist legacy, or technologies of governing?, American Ethnologist 35(2): Milligan, Ch. θαη D. Conradson, 2006, Landscapes of Voluntarism: New Spaces of Health, Welfare, and Governance. Μπξίζηνι: New Policy Press. Muehlebach, A., 2012, The Moral Neoliberaly: Welfare and Citizenship in Italy. ηθάγν: The University of Chicago Press. Μπαθαιάθε, Α., 2013, Ζ ζπκπαξάζηαζε ζηνπο θησρνχο σο δηαπαηδαγψγεζε θαη ζεξαπεία. ην Κ. Ρνδάθνπ θαη Δ. Γθαξά (επηκ.), Ελληνικά παπάδοξα: Παηπωνία, κοινωνία πολιηών και βία. Αζήλα: Αιεμάλδξεηα. Ong, A., 2006, Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty. Νηέξακ: Duke University Press. Ρνδάθνπ, Κ., 2008, «Κνηλσληθφηεηα θαη θνηλσλία αιιειεγγχεο ζηελ πεξίπησζε ελφο εζεινληηθνχ ζσκαηείνπ», Ελληνική Επιθεώπηζη Πολιηικήρ Επιζηήμηρ 32: Ρνδάθνπ, Κ., Γθαξά Δ. θαη Γ. Γηαλληηζηψηεο, 2013, «Δηζαγσγή. Σφπνη ηνπ πνιηηηθνχ: Γεκφζηα θνηλσληθφηεηα θαη βία ζηελ Διιάδα». ην Κ. Ρνδάθνπ θαη Δ. Γθαξά (επηκ.), Ελληνικά παπάδοξα: Παηπωνία, κοινωνία πολιηών και βία. Αζήλα: Αιεμάλδξεηα. σηεξφπνπινο, Γ.Α., 2004, «Ζ θνηλσλία πνιηηψλ ζηελ Διιάδα: Αηξνθηθή ή αθαλήο;». ην Γ.Α. σηεξφπνπινο (επηκ.), Η Άγνωζηη Κοινωνία Πολιηών. Αζήλα: Πνηακφο. Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ΔΚΣ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Δξεπλεηηθφ Υξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΘΑΛΖ. Δπέλδπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. 13

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Intercultural approach and Migration policy Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί Δημοσιογράφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα