Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»"

Transcript

1 «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013 Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» (θείκελν ππφ δηακφξθσζε) Δηζαγσγή ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ παξαηεξνχληαη ζην πιαίζην ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ε ππνρψξεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ε είζνδνο λέσλ, κε θξαηηθψλ θνξέσλ ζε πεδία πνπ έσο ηφηε ήηαλ αξκνδηφηεηάο ηνπ, ζπλδένληαη κε ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο θαη, εηδηθφηεξα, κε ηε κεηάβαζε απφ άηππεο ζε ηππηθέο ζπζζσκαηψζεηο πξνζθνξάο πξνο ηξίηνπο θαη ηελ επαγγεικαηνπνίεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ δξάζε θαη ηελ νξγάλσζε απηψλ ησλ ζπζζσκαηψζεσλ. Ο εζεινληηζκφο είλαη ίζσο ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν παξάδεηγκα απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο ε ζχγρξνλε θαηαζθεπή ηνπ αληαλαθιά θαλνληζηηθνχο ιφγνπο γηα ηελ θνηλσληθφηεηα θαη ηνλ ππεχζπλν πνιίηε, θηλνχκελν απφ ηελ αξρή ηεο αληδηνηέιεηαο θαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην θνηλφ θαιφ. Σκήκαηα θαη επηηξνπέο γηα ηνλ εζεινληηζκφ ηδξχνληαη απφ ππνπξγεία θαη θξαηηθνχο θνξείο, φπσο ην ππνπξγείν πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ην ππνπξγείν εμσηεξηθψλ, ην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ θ.α. Μέζσ απηψλ, ην ειιεληθφ θξάηνο αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαηαγξαθή, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ εζεινληηθψλ ζσκαηείσλ. 1 Οη επηκέξνπο δηεπζχλζεηο ππνπξγείσλ ζπγθξνηνχλ «κεηξψα» «πηζηνπνηεκέλσλ» ζσκαηείσλ, ελψ ην 1 Δθηφο απφ ην «ηκήκα εζεινληηζκνχ» ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ηδξπηηθφ Άξζξν 5, Νφκνο 2646/98), ην Ννέκβξην ηνπ 1999 ζεζκνζεηήζεθε ε Δπηηξνπή γηα ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ζηα πιαίζηα ηεο Τπεξεζίαο Γηεζλνχο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο (Νφκνο 2731/99, ΦΔΚ 193 Α'/6/9/1999). Ζ Δπηηξνπή ζπληνλίδεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο δξάζεηο κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζην εμσηεξηθφ. Παξάιιεια, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα εζεινληέο δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ε νπνία παξάιιεια δηαηεξεί «Μεηξψν» ζην νπνίν εγγξάθνληαη ζσκαηεία ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αληίζηνηρνπο ηνκείο (έθηαθηεο αλάγθεο, δηαζσζηηθέο δξάζεηο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θνθ). Σέινο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπληνλίδεη νξγαλσκέλεο εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα γηα ηνλ εζεινληηζκφ ζηα νπνία εθπαηδεχνληαη εξγαδφκελνη θαη εζεινληέο. Ωο κέξνο ησλ θξαηηθψλ πξνζπαζεηψλ ελίζρπζεο ηνπ εζεινληηζκνχ, ζπγθξνηήζεθε ην 2001 δηαθνκκαηηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο κε αληηθείκελν ηελ δηακφξθσζε ελφο «Δζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηνλ εζεινληηζκφ», ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ εζεινληηθψλ δξάζεσλ. 1

2 ειιεληθφ θξάηνο ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο θαη ξπζκηζηήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δ.Δ.. Απνηέιεζκα είλαη ε απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ «πξνγξακκάησλ», ηα νπνία είλαη κνλίκσο ππφ ηελ απεηιή δηαθνπήο ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ θαη, θπξίσο, πνιχκελσλ θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηελ εθξνή ησλ ρξεκάησλ. Σελ ίδηα ψξα έλαο αξηζκφο απφ νδεγίεο ηεο Δ.Δ. αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηνπ εζεινληηζκνχ. Σν 2001 αλαθεξχζζεηαη απφ ηνλ ΟΖΔ Γηεζλέο Έηνο Δζεινληηζκνχ θαη ηφηε πξαγκαηνπνηείηαη ζην Εάππεην ε πξψηε έθζεζε εζεινληηθψλ ζσκαηείσλ ζηελ Διιάδα, ε νπνία απφ ηφηε επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξφλν. Ο ξφινο ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο είλαη θεληξηθφο: ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο, εθθέξνπλ ιφγνπο γηα ηε «θχζε» ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (θαη ζπλαθφινπζα ηεο «αζζεληθήο θνηλσλίαο πνιηηψλ» κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ θπξίαξρνπ αθεγήκαηνο πεξί ειιεηκκαηηθήο ειιεληθήο λεσηεξηθφηεηαο), 2 δηελεξγνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε έξεπλεο θαηαγξαθήο ηνπ (ζεζκηθά νξγαλσκέλνπ, ζε ηππηθέο ζπζζσκαηψζεηο) εζεινληηζκνχ (έξεπλεο ζπρλά επηδνηνχκελεο απφ ηελ Δ.Δ.), δεκνζηεχνπλ κειέηεο. Ζ δεκφζηα θνηλσληθφηεηα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν κειέηεο θαη, θπξίσο, ζην επίθεληξν θαλνληζηηθψλ πξνηαγκάησλ γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηνλ πνιίηε. Κξαηηθέο θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο πξνηείλνπλ κνληέια γηα ηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, εκπεξηέρνπλ θαη αληαλαθινχλ έλα κνληέιν θνηλσληθφηεηαο ην νπνίν πξνσζείηαη απφ ηα πάλσ, κέζα απφ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα εζεινληψλ θαη ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηνπνίεζεο θαη ζεζκνπνίεζεο ηνπ εζεινληηζκνχ. Ζ «θνηλσλία πνιηηψλ» απνηειεί ην θεληξηθφ ζχκβνιν ησλ δηαδηθαζηψλ εθζπγρξνληζκνχ θαη εμεπξσπατζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ επηρεηξνχληαη απηή ηελ πεξίνδν (εηδηθά ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ ησλ θπβεξλήζεσλ εκίηε). Σν θνπθσηθφ πξίζκα ηεο θπβεξλεηηθφηεηαο (Foucault 1991) είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηε ζεζκνπνίεζε θαη επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ εζεινληηζκνχ πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηελ παξαγσγή ηνπ εζεινληή κε φξνπο πνιίηε. Παξάιιεια, νη δηαδηθαζίεο απηέο εκπεξηέρνπλ δηαθνξεηηθά θαη ζπρλά ζπγθξνπφκελα λνήκαηα γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εληάζζνληαη ζε πνιχ δηαθνξεηηθά πνιηηηθά ζρέδηα θαη νξάκαηα ηεο θνηλσλίαο (Kipnis 2008). Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε απηφ ην ζνιφ ηνπίν ηεο «εξκελεπηηθήο, ζεζκηθήο θαη ζρεζηαθήο παξαγσγήο ηνπ παξφληνο» (Greenhouse 2010: 2), νθείινπκε λα εζηηάζνπκε 2 Γηα κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζρεηηθψλ ιφγσλ γχξσ απφ ηηο «ειιεληθέο αδξάλεηεο», βι. Ρνδάθνπ, Γθαξά θαη Γηαλληηζηψηεο

3 ζην κηθξνεπίπεδν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ζηε ζθνπηά ησλ ίδησλ ησλ αλζξψπσλ πνπ εκπιέθνληαη. 3 Μέζα απφ δχν εζλνγξαθηθέο πεξηπηψζεηο, δχν εζεινληηθά ζσκαηεία πξνζθνξάο πξνο ηξίηνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή θαη ηδξχνληαη ηελ πεξίνδν απηή, ζα επηρεηξήζσ λα θσηίζσ ηελ ζθνπηά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπο πνιηηηζκηθνχο φξνπο πνπ παξάγνπλ ηελ θνηλσληθφηεηα. Θα επηρεηξήζσ ηέινο λα δηεξεπλήζσ πψο απηνί νη φξνη έξρνληαη ζε ζπλνκηιία ή ζχγθξνπζε κε ηα παξαπάλσ ζρέδηα. Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο: κηα θνηλσληθφηεηα «δηαθξίζεσλ» θαη «αγάπεο» Ο Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο Βαζίιηζζαο Όιγαο ην 1877 σο «χιινγνο επίθνπξνο ησλ ελ πνιέκσ ηξαπκαηηψλ», ραξαθηεξηζκφο πνπ αληαλαθιά ηε ζχλδεζε κε ηνλ πφιεκν, ηελ πξνζθνξά αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαζψο θαη κε ηελ ζπλνδεία ησλ εζληθψλ ζηξαηεπκάησλ. Έληνλα γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε, ραξαθηεξίδεηαη απφ απζηεξή ηεξαξρία (αλάκεζα ζε «επαγγεικαηίεο» θαη εζειφληξηεο, κέιε, δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη εζειφληξηεο, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ εζεινληξηψλ) θαη κηα θνηλσληθφηεηα «δηαθξίζεσλ» θαη «βαζκίδσλ», κε πνηθίια ζπκβνιηθά ζηάδηα έληαμεο [αίηεζε, ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο εζεινληψλ, νξθσκνζία, απφδνζε «ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ» ή «παξαζήκσλ»)]. Ο ΔΔ είλαη ε κεγαιχηεξε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ζηελ Διιάδα. Πνιχ πξηλ ηε δηάρπζε θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε κε θξαηηθνχο θνξείο πνπ ζεκαηνδνηεί ε λενθηιειεχζεξε δηαθπβέξλεζε, ν ΔΔ ήηαλ ζηελφο ζπλεξγάηεο θαη αξσγφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ παξνπζία ή ε απνπζία εθπξνζψπσλ ηνπ θξάηνπο ζε επίζεκεο εθδειψζεηο ηνπ ζσκαηείνπ έρεη κεγάιε ζπκβνιηθή ζεκαζία. Ωο δηαρξνληθφο αξσγφο ηνπ θξάηνπο, δίλεη έκθαζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ εζεινληηζκνχ (θεληξηθφο πνιχ πξηλ ην ξεχκα επαγγεικαηνπνίεζεο πνπ ζεκεηψλεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90). 4 3 Ο λενθηιειεπζεξηζκφο δελ επηδξά κφλν ζηηο «ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ππήθννπο θαη ηνπο θπβεξλψληεο, ζηελ εμνπζία θαη ηε γλψζε, ηελ θπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθφηεηα» (ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Ong 2006: 3), αιιά ζε φιν ην πεδίν ηεο θνηλσληθήο δσήο, «αλαδηακνξθψλεη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο, ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο απηνγλσζίαο ηνπο» (Greenhouse 2010: 2), «αιιάδεη ηε θαηλνκελνινγία ηνπ είλαη (ηεο χπαξμεο) ζηνλ θφζκν» (Comaroff θαη Comaroff 2001: 15). Αλζξσπνιφγνη δηεξεπλνχλ ην λενθηιειεπζεξηζκφ σο έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο κε θνπθσηθνχο φξνπο- θπβεξλεηηθφηεηαο (Ong 2006) ή σο «θνπιηνχξα» (Comaroff θαη Comaroff 2001). 4 Ο «επαγγεικαηηθφο» ραξαθηήξαο ηνπ εζεινληηζκνχ, δηαθξίλεη ηελ πξαθηηθή απφ παιαηφηεξεο πξαθηηθέο «θηιαλζξσπίαο», πξάγκα πνπ δελ θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηνπο επίζεκνπο ιφγνπο ηεο νξγάλσζεο κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά αλαθέξεηαη ήδε απφ ην 1970 ζε ζεκηλάξηα γηα εζεινληέο ηνπ ΔΔ. Μία εβδνκεληάρξνλε εζειφληξηα, κνπ δείρλεη ηηο ζεκεηψζεηο απφ ηα ζεκηλάξηα πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ ΔΔ. Δίλαη κεγάια ληνζηέ κε θσηνηππίεο θαη ζεκεηψζεηο απφ ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα. Απφ ηέηνηεο πεξηζηάζεηο πξνέξρνληαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: «Δπεηδή φκσο ε εξγαζία ηελ νπνίαλ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ δεν θεωπείηαι πλέον θιλανθπωπία αιιά ππέπει να διοσεηεύεηαι ενηόρ ηων πλαιζίων ηηρ Κοινωνικήρ Πολιηικήρ, ηα οποία έσοςν σαπασθή ςπό ηος Κπάηοςρ, ην γεγνλφο απηφ έρεη αιιάμεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο. Οη εζεινληαί δελ δχλαληαη πιένλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο άλεπ νπδεκίαο εηδηθήο πξνεηνηκαζίαο ςπακούωνηαρ μόνον είρ 3

4 Σν «ψκα Δζεινληψλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο» ζπζηάζεθε ην 1964 θαη είλαη ην λεφηεξν ζεζκνζεηεκέλν «ζψκα» εζεινληψλ. 5 Μηα ζπληξνθηά απφ θίιεο αζηέο γπλαίθεο πνπ επηζθέπηνληαλ ην Αζθιεπηείν Ννζνθνκείν Βνχιαο απνηέιεζε ηνλ αξρηθφ ππξήλα, ν νπνίνο ζπγθξνηήζεθε ζε «ζψκα» θαηφπηλ πξφηαζεο θαη πξσηνβνπιίαο ηνπ ηφηε πξνέδξνπ ηνπ ΔΔ. Σν ψκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηζηνξηθά απνηεινχζε πεδίν νκφθπιεο θνηλσληθφηεηαο κε έληνλα ηαμηθά ραξαθηεξηζηηθά. 6 Σα ηειεπηαία ρξφληα ν Δξπζξφο ηαπξφο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο πξνζπαζεί λα εθζπγρξνληζηεί ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηνλ θφζκν ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ «ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ» φπσο αλαθέξεηαη ξεηά ζε επίπεδν επίζεκσλ ιφγσλ, αλαλεψλεη ηα ζχκβνια θαη ηηο αξρέο ηνπ θαηαξρνχληαη ηα παξάζεκα, νη ζηνιέο απεθδχνληαη ηνπ ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα θαη πξνζπαζεί λα πξνζειθχζεη λεφηεξνπο, επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά εμεηδηθεπκέλνπο εζεινληέο. Ο εζεινληηζκφο ζηνλ ηνκέα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο είλαη βαζηά έκθπινο, φρη κφλν ιφγσ ηεο αξηζκεηηθήο ππεξνρήο ησλ γπλαηθψλ, αιιά θπξίσο εμαηηίαο ηνπ παξαδνζηαθά νκφθπινπ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ηεο ζχλδεζεο ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο κε έκθπιεο ηδηφηεηεο. πλδέεηαη κε ηνλ πνιηηηζκηθά νξηζκέλν ραξαθηήξα ηεο «θξνληίδαο», ηεο «αγάπεο» θαη ηεο «πξνζθνξάο» σο πξνέθηαζε ηεο ζειπθφηεηαο, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη γπλαίθεο έρνπλ σο δπλάκεη κεηέξεο θαη έρνπζεο ηελ επζχλε ηεο θξνληίδαο ηεο νηθνγέλεηαο. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο κεηαζρεκαηηζκνχ, νη εζειφληξηεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη κέζεο ειηθίαο γπλαίθεο, πιένλ φρη κφλν κεζναζηηθήο αιιά θαη κηθξναζηηθήο πξνέιεπζεο, νη νπνίεο επηθαινχληαη ην ζπλαίζζεκα ηεο «αγάπεο» θαη πηνζεηνχλ κηα ππνζηαζηνπνηεκέλε εθδνρή ηεο σο έλα «γπλαηθείν» ζπλαίζζεκα πνπ απνξξέεη απφ ηε θχζε θαη ηε ζεκειηαθή ηδηφηεηα ηεο ηξνθνχ. Απηή φκσο ε «αγάπε» θαη ε αληδηνηέιεηα μεπεξλά ηα φξηα ηνπ νηθηαθνχ ρψξνπ. Ζ «αγάπε» πνπ ζηξέθεηαη πξνο ηνλ αλνίθεην, είλαη ην «πεξίζζεπκα» πνπ πξνζθέξεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ «έρνπλ αλάγθε», νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ κηα αδηαθνξνπνίεηε, γεληθή θαηεγνξία. Σαπηφρξνλα, νη εζειφληξηεο κέζα απφ ηηο ηιρ ςπαγοπεύζειρ ηηρ καπδιάρ ηοςρ και ηην ζςμπόνιαν πος αιζθάνονηαι διά ηον πάζσονηα ζςνάνθπωπό ηοςρ» (Β. Λακπξηλνπνχινπ, «Υξήζηκεο εκπεηξίεο απφ ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κνπ κε ηνπο εζεινληάο», εηζήγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζεκηλαξίνπ γηα εζεινληέο θνηλσληθήο πξφλνηαο ηνπ ΔΔ, ην Μάην ηνπ 1970 θαη δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ Δημοζιόηηρ). 5 ηνλ ΔΔ ππάξρνπλ ηξεηο δηαθξηηέο θαηεγνξίεο εζεινληηθήο εξγαζίαο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε απηφλνκα «ψκαηα», φπσο επηζήκσο νλνκάδνληαη: α) «ψκα Δζεινληξηψλ Αδειθψλ», β) «ψκα Δζεινληψλ ακαξεηηψλ» θαη γ) «ψκα Δζεινληψλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο». 6 Ζ έληαμε κάιηζηα ζηελ νξγάλσζε κηαο λέαο εζειφληξηαο πξνυπέζεηε ζπζηάζεηο απφ παιαηφηεξε. Ζ έλλνηα ηεο «θπξίαο» πεξηγξάθεη ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζήκεξα εζειφληξηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηνπ ΔΔ. 4

5 αθεγήζεηο ηνπο ππνλνκεχνπλ, ακθηζβεηνχλ θαη πξνθαινχλ ην κεηξηθφ ηνπο πεπξσκέλν σο αλεμάληιεησλ πεγψλ «αγάπεο» πξνο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, κέζα απφ ηελ πξνζθνξά αιιά θαη ηελ απνδνρή (ή θαη ην αίηεκα γηα) «αγάπεο» απφ μέλνπο. Ζ «αγάπε» πξνο ηνλ «ζπλάλζξσπν» είλαη, ηέινο, έλα ζπλαίζζεκα κε ζξεζθεπηηθέο ζπλδειψζεηο, δηαθαηέρεηαη απφ ηα ρξηζηηαληθά ηδεψδε θαη απνηειεί πξνέθηαζε ηεο «αγάπεο» πξνο ηνλ Θεφ. Ζ «αγάπε» πξνο ηνλ πιεζίνλ ζπληζηά ηελ ππέξηαηε πξάμε αληδηνηέιεηαο πνπ νδεγεί ζηελ ζέσζε. Ζ «αγάπε» δελ νξίδεη φκσο κφλν ηελ θνηλσληθφηεηα κε ηνλ «άιιν», ηνλ απνδέθηε ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ νκφθπιε θνηλσληθφηεηα κεηαμχ εζεινληξηψλ. Ζ ρξήζε ησλ φξσλ ζπγγέλεηαο είλαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζπρλή θαη αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηε θηγνχξα ηεο «κακάο» πνπ θξνληίδεη ηηο λεφηεξεο ζπλεζειφληξηέο ηεο (ζην πιαίζην κηαο ηεξαξρίαο πνπ ραξάζζεη ε παιαηφηεηα ζηε ζπκκεηνρή) θαη ηνπο «εμππεξεηνχκελνπο». ην γχξηζκα ηνπ αηψλα, ην ζπλαίζζεκα ηεο «αγάπεο» δηαηεξεί ηηο θπζηθνπνηεκέλεο έκθπιεο ζπλδειψζεηο, αιιά απνθηά λέν πνιηηηθφ πεξηερφκελν. Οη εζειφληξηεο ελζσκαηψλνπλ ηελ εθζπγρξνληζκέλε εθδνρή ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε, ζε αξκνλία κε ηνπο ζχγρξνλνπο ιφγνπο πεξί «θνηλσλίαο πνιηηψλ». Ωο ελεξγνί πνιίηεο, θηλνχληαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο αληδηνηέιεηαο, παξάγνληαη κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ επνπηεία αξκφδησλ «εηδηθψλ» (θπξίσο θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ «πξντζηακέλσλ», φπσο ηνπο ραξαθηεξίδνπλ) θαη ζπλεξγάδνληαη κε ην θξάηνο ζηελ παξνρή «ππεξεζηψλ». Ζ «αγάπε» πεξηγξάθεηαη κε φξνπο «ππεξεζίαο» θαη γίλεηαη αληηθείκελν ειέγρνπ. Οη εζειφληξηεο «εθπαηδεχνληαη» ζε καηάλληλος ηύπος ζσέζειρ κε δηάθνξεο θαηεγνξίεο «εμππεξεηνχκελσλ», ππφ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε «επαγγεικαηηψλ». 7 Ζ «αγάπε» παχεη λα απνηειεί έλα «θπζηθφ» θαη εμ νξηζκνχ «ζεηηθφ» ζπλαίζζεκα. πληζηά έλα νησλεί επηθίλδπλν ζπλαίζζεκα πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηφζν ηνλ δφηε φζν θαη ηνλ απνδέθηε ηνπ, θαζψο θαη ηνλ «επαγγεικαηηθφ» ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο ηνπο. Ο θίλδπλνο ηεο δηάρπζεο ησλ «νξίσλ» αλάκεζα ζε εζειφληξηα θαη «εμππεξεηνχκελν» είλαη ζπλερήο, απαηηείηαη επαγξχπλεζε θαη έιεγρνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ζ «αγάπε» θαη ε «ζπκπφληα» ππφθεηληαη ζε «θαλφλεο» θαη «αξρέο» κηαο απνδεθηήο θνηλσληθφηεηαο. «Γε γηλφκαζηε πνηέ θίινη κε ηνπο εμππεξεηνχκελνπο...» επαλαιακβάλεηαη ζηηο εζειφληξηεο, νη νπνίεο ζε πνιιέο 7 ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ε Αιεμάλδξα Μπαθαιάθε πξαγκαηνπνηεί έξεπλα ζε έλα εζεινληηθφ ζσκαηείν ζηε Θεζζαινλίθε θαη επηζεκαίλεη ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο επαγγεικαηνπνίεζεο θαη ζεζκνπνίεζεο ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ειέγρνπ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθέο νη ζπλάθεηεο κε ηελ πεξίπησζε ησλ εζεινληξηψλ ηνπ ΔΔ θαη εμίζνπ ζεκαληηθέο θαη εξεπλεηηθά ελδηαθέξνπζεο νη απνθιίζεηο κε ηνπο εζεινληέο ηεο ΔΔΑ. Βι. Bakalaki 2008 θαη Μπαθαιάθε

6 πεξηπηψζεηο αλαπαξάγνπλ απηή ηελ θεληξηθή αξρή ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο ζε ζπδεηήζεηο ηνπο. Δζεινληηθή Δξγαζία Αζήλαο: κηα θνηλσληθφηεηα «παξέαο» θαη «αιιειεγγχεο» Ζ ΔΔΑ ηδξχζεθε απφ «κηα παπέα ζπληξφθσλ θαη θίισλ», φπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ε «παξέα» απέθηεζε ην ηππηθφ, ζεζκηθφ πξφζσπν ηνπ «κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ» θαη νη δξαζηεξηφηεηεο κεηαηξάπεθαλ ζε «πξνγξάκκαηα». Καηαιπηηθφ ξφιν ζε απηή ηελ ζηξνθή πξνο ηελ επαγγεικαηνπνίεζε έπαημε ε πξφζιεςε ακεηβφκελνπ πξνζσπηθνχ κέζσ επξσπατθνχ επηδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο. Ωζηφζν νη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ ζσκαηείνπ δελ επέηξεςαλ ηε δηαηήξεζε «επαγγεικαηηθνχ» πξνζσπηθνχ επ ακνηβή κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην ζσκαηείν απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν κφλν απφ εζεινληέο. Πεξηζζφηεξν φκσο απφ ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, νη αληηζηάζεηο ζε απηή ηελ πξννπηηθή ζεκεηψλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ζπρλέο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε εζεινληέο θαη πεξηζηαζηαθνχο «επαγγεικαηίεο». Έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ επαλέξρεηαη κε ζθνδξφηεηα ζηηο ζπδεηήζεηο ζηελ ΔΔΑ είλαη ε «έιιεηςε νξγάλσζεο» θαη ε αδπλακία ησλ ζπκκεηερφλησλ λα πηνζεηήζνπλ νξγαλσκέλα ζρήκαηα δξάζεο θαη ζπλάθεηαο. Σν δήηεκα απηφ ζπλνςίδεηαη ζηε ζχγθξνπζε δχν ελαιιαθηηθψλ εθδνρψλ γηα ηελ θνηλσληθφηεηα, ηνπ «ζπιιφγνπ» ή «θνξέα» θαη ηεο «εμαξρεηψηηθεο παξέαο» (Ρνδάθνπ 2008). Δδψ ζα επηθεληξσζψ ζηελ έλλνηα ηεο «παξέαο» σο κνληέινπ θνηλσληθφηεηαο, ηνλ εδαθηθνπνηεκέλν νξηζκφ ηεο κέζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ «ρψξνπ» θαη ηελ αλαηξεπηηθή δπλακηθή ηεο θνηλσληθφηεηαο. Ζ έλλνηα ηεο «παξέαο» έξρεηαη λα αληηπαξαβιεζεί ζηελ «νξγάλσζε», ην «ζχιινγν» ή ηνλ «θνξέα» θαη λα πξνηάμεη ζπλζήθεο αληηδνκήο απέλαληη ζε νξηνζεηεκέλεο ζέζεηο θαη ηεξαξρία. Αληίζεηα απφ έλα ζχζηεκα ηεξαξρεκέλσλ ζέζεσλ, ε «παξέα» αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή ζπιινγηθφηεηα, ηελ νπνία ραξαθηεξίδνπλ εμηζσηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ή, κάιινλ, ε έκθαζε ζηελ πποοπηική ηεο ηζφηεηαο θαη έιιεηςε ηεξαξρίαο. πγθξνχζεηο θαη εληάζεηο, δηαθσλίεο θαη δηακάρεο, πνηθηιία απφςεσλ θαη αληηζέζεηο ζπληζηνχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία. Ζ ζπκκεηνρή είλαη αλνηρηή, νη εζεινληέο (νη νπνίνη κάιηζηα δε δέρνληαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηφ) θηλνχληαη δηαξθψο, ζπκκεηέρνπλ απνζπαζκαηηθά θαη ηαπηφρξνλα δηακνξθψλνπλ θαη ηξνπνπνηνχλ ζηελ πνξεία ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζσκαηείνπ. Ωο αλνηρηή ζπλάζξνηζε αλζξψπσλ, ε «παξέα» έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο 6

7 «νξγάλσζεο», είλαη έλα πνξψδεο πεδίν αιιειεπίδξαζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ξεπζηφηεηα, ην ηπραίν θαη κε πξνγξακκαηηζκέλν. Ζ πεξίπησζε ηεο ΔΔΑ θαη ε εζηίαζε ζηελ πνιηηηζκηθή παξαγσγή ηεο θνηλσληθφηεηαο καο επηηξέπεη λα ππεξβνχκε ην δπηζκφ αλάκεζα ζε ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο θαη λα πξνζεγγίζνπκε απφ άιιε ζθνπηά ηε ζπδήηεζε πεξί αδχλακεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ» θαη πεξηνξηζκέλεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ ζε ηππηθέο ζπζζσκαηψζεηο. Αληίζηνηρα, ν «ρψξνο» ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη πνιινί ζπλνκηιεηέο κνπ ζηελ ΔΔΑ ν ηδξπηήο «είλαη ηνπ ρψξνπ», απηφ απνηειεί «εγγχεζε» γηα ηε ζπκκεηνρή, ζπληζηά κηα αφξηζηε εδαθηθνπνηεκέλε έλλνηα, ε νπνία ζε απηφ ην ζπκθξαδφκελν πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα αλζξψπσλ, «θίισλ» θαη «ζπληξφθσλ», αιιά θαη ζεζκνζεηεκέλεο ζπζζσκαηψζεηο πνπ ζέηνπλ σο πξνγξακκαηηθφ ζηφρν ηελ ππέξβαζε ηνπ θψδηθα ηνπ ζπκθέξνληνο κε θεξδνζθνπηθά, εζεινληηθά ζσκαηεία. Πεξηθιείεη ηδενινγηθέο απνρξψζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο αξηζηεξάο, σζηφζν ππεξβαίλεη ζηελνχο νξηζκνχο ηνπ πνιηηηθνχ: ην πνιηηηθφ πεξηερφκελν ηνπ «ρψξνπ» εδξάδεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ηξφπνπο θαη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηείηαη ε ζπλάθεηα. Τπ απηή ηελ έλλνηα, ν «ρψξνο», φπσο ε «παξέα», ζθηαγξαθεί κηα ξεπζηή θαη αλνηρηή θνηλσληθφηεηα, κε αζαθή θαη εχπιαζηα φξηα έληαμεο, κηα θνηλσληθφηεηα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε γξαθεηνθξαηηθά ζρήκαηα νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ απαηηνχληαη «εγγπήζεηο» ή «δηαπηζηεπηήξηα» γηα ηελ είζνδν θάπνηνπ ζην «ρψξν», αθνχ ν πξνζσπνπαγήο ραξαθηήξαο ηεο ζπκκεηνρήο ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο ηδηαίηεξα ζηελ αξρή. Πνιινί απφ ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκίιεζα, αλέθεξαλ πφζν «νηθεία» αηζζάλνληαλ, ζηελ ΔΔΑ. ε άιινπο ζχκηδε «ηα ληάηα ηνπο» θαη ηελ επνρή πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ πνιηηηθά ζε νκάδεο θαη θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο ή ηνλ θαηξφ πνπ θαηνηθνχζαλ νη ίδηνη ζηελ πεξηνρή ησλ Δμαξρείσλ. Κάπνηνο ιέεη φηη ην «ράνο» πνπ επηθξαηνχζε ζηα γξαθεία κε ηα εηεξφθιηηα παιηά αληηθείκελα, δσξεέο γλσζηψλ, αληαλαθινχζε κε ηνλ πην πεξηεθηηθφ ηξφπν ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζσκαηείνπ. Ο πιηθφο πνιηηηζκφο έρεη ηαπηφηεηα, ηα γξαθεία ηεο νξγάλσζεο πεξηγξάθνληαη επδηάθξηηα σο «εμαξρεηψηηθν πεξηβάιινλ», «νηθείν» αθνχ αλαθέξεηαη ζηε βησκέλε εκπεηξία πνιιψλ ζαξαληάξεδσλ. Ζ έλλνηα ηνπ «ρχκα» αληιεί απφ ηνλ θφζκν ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπρλά πξνεθηείλεηαη κεηαηξεπφκελε ζε νπζηαζηηθνπνηεκέλν επίζεην γηα λα παξάμεη έλαλ εαπηφ θάπνηνο είλαη «ρχκα» πνπ αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο ηάμεο θαη ησλ θαλνληζκψλ. Αληίζηνηρα, ην «ράνο» ή ην «ρχκα πιαηζίν» παξαπέκπεη εδψ ζε έλαλ θφζκν φπνπ επηθξαηεί αηαμία θαη αληαλαθιά ηελ εληφπηα ελλνηνιφγεζε κηαο 7

8 θνηλσληθφηεηαο πνπ δηαγξάθεηαη απφ αζηάζεηα ζπκκεηνρήο θαη δηαξθή θηλεηηθφηεηα (πφξηεο πνπ αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ, θφζκνο πνπ έξρεηαη θαη θεχγεη, λέα πξφζσπα πνπ εκθαλίδνληαη), δπλαηέο θσλέο θαη παξάιιειεο αδφκεηεο ζπδεηήζεηο, απνπζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξεπζηφηεηα ρξφλνπ (φρη κφλν νη ζπλαληήζεηο δελ μεθηλνχλ ηελ νξηζκέλε ψξα, αιιά δελ είλαη δηαθξηηφ πφηε αξρίδεη θαη πφηε ηειεηψλεη κηα ζπλάληεζε), άγλνηα ή ζθφπηκε παξάβιεςε θαλνληζκψλ θαη απνπζία δεζκεχζεσλ. ε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΔ, φπνπ ε εζεινληηθή εξγαζία δηαθξίλεηαη απφ ζηαζεξφηεηα θαη πνιιέο γπλαίθεο είλαη αθφκα θαη γηα νιφθιεξεο δεθαεηίεο εζειφληξηεο, ζην πιαίζην ηεο ΔΔΑ παξαηεξείηαη κεγάιε θηλεηηθφηεηα. Παξφηη ππάξρνπλ κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη αλειιηπψο, σζηφζν ην δηάζηεκα πνπ θάπνηνο ζπκκεηέρεη είλαη βξαρχ. Ζ ζηαζεξφηεηα θαη ε ελεξγεηηθφηεηα ζηελ ζπκκεηνρή είλαη απηή πνπ ζηνηρεηνζεηεί ηηο εζσηεξηθέο ηεξαξρήζεηο ζην επίπεδν ησλ νκάδσλ θαη φρη έλα ηεξαξρηθφ ζχζηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ εθινγέο ή αλάζεζε απφ ηα πάλσ αξκνδηνηήησλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΔ. Ζ εζσηεξηθή ηεξαξρία ππάξρεη θαη γίλεηαη εκθαλήο θαηά ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ εθπξνζψπεζε ηεο νκάδαο, αιιά θαη γεληθφηεξα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε πξαθηηθή. Αθφκα θαη λέα κέιε ησλ νκάδσλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλα λα αλαιάβνπλ πνιπεπίπεδεο πξσηνβνπιίεο, ζηαδηαθά αλάγνληαη ζε θεληξηθά πξφζσπα, δηνξγαλψλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ζπλαληήζεηο, ζπλνκηινχλ εθπξνζσπψληαο ην ζσκαηείν ζε ζπλαληήζεηο κε άιια ζσκαηεία, νξγαλψλνπλ ηελ πξαθηηθή θαη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ δξάζεο. πλήζσο σζηφζν δελ απνδέρνληαη ηνλ ηίηιν ηνπ «ζπληνληζηή» επηζήκσο εκκέλνληαο ζηηο αξρέο ηεο απηνλνκίαο θαη απηννξγάλσζεο, ζεκείν πνπ πξνθαιεί ηξηβέο κε φζνπο πξεζβεχνπλ ηελ αλάγθε γηα επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ εζεινληηζκνχ. Αλ ε έλλνηα ηεο «αγάπεο» είλαη θεληξηθή ζηνλ ΔΔ, κε ζαθείο αλαθνξέο ηφζν ζηε ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε ηεο κνλνκεξνχο πξνζθνξάο φζν θαη ζηνλ έκθπιν ραξαθηήξα ελφο «θπζηθνχ» ζπλαηζζήκαηνο, ζηελ ΔΔΑ ε «αιιειεγγχε» έρεη αληίζηνηρν ζπκβνιηθφ βάξνο, παξαπέκπεη ζηελ ζρέζε κε ηνλ «άιιν» θαη έρεη πνιηηηθέο αλαθνξέο. Οη εζεινληέο εμεγνχλ φηη «βγαίλνπκε έμσ γηα θνηλσληθή αιιειεγγχε» ή πσο «εκείο ζέινπκε λα έρνπκε επαθή κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο», «ε επαθή θαη κφλν απηή ζνπ ιέεη δελ είζαη κφλνο ζνπ, δεηο καδί καο» ή «θνηλσληθή αιιειεγγχε φηη, μέξεηο, δεν έσοςμε διαθοπά εκείο νη δχν, κπνξνχκε λα ζςνςπάπξοςμε» θαη πσο «εκείο είκαζηε θνληά ζαο θαη καο λνηάδεη θαη ζαο θαηαιαβαίλνπκε». Ζ «αιιειεγγχε» αληαλαθιά ζρέζεηο ακνηβαηφηεηαο, ζρέζεηο ηζφηηκεο κε ηνλ «άιιν», ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 8

9 απνδνρήο θαη έληαμήο ηνπ. Πξνηάζζεη ηελ ηζφηεηα απέλαληη ζηελ κνλνκεξή πξνζθνξά. Γη απηφ θαη νη εζεινληέο ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε φρη κφλν λα «δίλνπλ» πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε, αιιά λα «παίξλνπλ» πιεξνθνξίεο. Έηζη, απφ ηε κηα θαηέρνπλ ηελ γλψζε ζρεηηθά κε θνξείο θαη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ νη πξφζθπγεο, θαη απφ ηελ άιιε αλαδεηνχλ απφ εθείλνπο ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο. Απηή ε γλψζε ηνπο θαζηζηά αξκφδηνπο λα γλσκνδνηνχλ θαη λα απαηηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο. Οη εζεινληέο, άληξεο θαη γπλαίθεο, είλαη αξηζηεξνί, δηαθνξεηηθψλ ειηθψλ, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, νη νπνίνη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζσκαηείν κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο δξάζε. Ζ εζεινληηθή εξγαζία ζπληζηά ηελ απφπεηξα εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο ηδενινγίαο ζηελ πξάμε κέζα απφ ηελ ηαθηή επαθή θαη ηελ άκεζε δηαπξνζσπηθή ζρέζε κε απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο. Βξίζθνληαη «θνληά» ζηνπο πξφζθπγεο, ηνπο πξνζεγγίδνπλ ζηνπο ρψξνπο φπνπ ζπρλάδνπλ θαη δνπλ, ζπεχδνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο. Οη πξφζθπγεο, σο «άιινη», θαη κάιηζηα πνιηηηθά «πεξηζσξηνπνηεκέλνη» απέλαληη ζην ειιεληθφ θξάηνο, απνηεινχλ ην θαηαιιειφηεξν πεδίν άζθεζεο «πνιηηηθήο ζηελ πξάμε» θαη έθθξαζεο «αιιειεγγχεο» θαη ηαπηφρξνλα θξηηηθήο απέλαληη ζην θξάηνο. Γηα ηνπο εζεινληέο, ε «αιιειεγγχε» πέξα απφ αφξηζηεο πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο βξίζθεη ηελ πξαγκάησζή ηεο κέζα απφ ηελ θνηλσληθφηεηα κε ηνπο πξφζθπγεο, κηα θνηλσληθφηεηα κε εμηζσηηθή πξννπηηθή. Γη απηφ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά πιηθψλ αγαζψλ θαη κε πιηθψλ (ζπλνδεία ζε λνζνθνκεία) είλαη δηαξθήο. ηφρνο είλαη ε αλαηξνπή θαηεζηεκέλσλ ηεξαξρηψλ θαη ε ηζφηηκε ζρέζε εζεινληή-πξφζθπγα πέξα απφ γξαθεηνθξαηηθά θαη επαγγεικαηνπνηεκέλα ζρήκαηα ζρέζεσλ. Ζ αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο «αιιειεγγχεο» δελ είλαη πξσηνθαλήο φζνλ αθνξά ζηνπο ιφγνπο γηα ηνλ εζεινληηζκφ. πρλά, φζν θαη απηνλφεηα, εζεινληηζκφο θαη «αιιειεγγχε» παξνπζηάδνληαη σο έλλνηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο, ηφζν απφ κειεηεηέο ηνπ θαηλνκέλνπ, φζν θαη απφ επίζεκνπο θαη αλεπίζεκνπο ιφγνπο νξγαλψζεσλ θαη εζεινληψλ. Οη λνεκαηνδνηήζεηο σζηφζν ηεο «αιιειεγγχεο» ζε δηαθνξεηηθά ζπκθξαδφκελα δηαθέξνπλ θαη παξαπέκπνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ινγηθέο. Έηζη, φηαλ αλαθέξσ ζε εζεινληέο ηεο ΔΔΑ πσο «Αιιειεγγχε» νλνκάδεηαη θαη ε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ε αληίδξαζή ηνπο είλαη άκεζε θαη θαηεγνξεκαηηθή. Απηφ δελ είλαη αιιειεγγχε. Ζ αιιειεγγχε δελ είλαη κηα ρξηζηηαληθή έλλνηα. Δίλαη έλλνηα πνιηηηθή, αθφκα θαη ηαμηθή. Αιιειεγγχε αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο, αιιειεγγχε απέλαληη ζην θξάηνο. Αιιειεγγχε ζε 9

10 πεξηζσξηνπνηεκέλνπο πιεζπζκνχο, ζε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ δηθαηψκαηα. ε αλζξψπνπο αδηθεκέλνπο. Απηφ είλαη ε αιιειεγγχε. Ζ δική ηοςρ «αιιειεγγχε» δελ έρεη ζξεζθεπηηθέο αθεηεξίεο, ελψ παξάιιεια ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε απνπζία νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ζην ζπλαίζζεκα. Αληί γηα κηα πξνζθνξά πνπ αληιεί απφ ηελ έλλνηα ηεο «αγάπεο» θαη ζπλαθφινπζεο αλαθνξέο ζηνλ «πιεζίνλ», νη εζεινληέο ηεο ΔΔΑ κηινχλ κηα γιψζζα «δηθαησκάησλ». Ζ «αιιειεγγχε» ζηνηρεηνζεηείηαη κε αλαθνξά σο πξνο ηνλ «άιιν», αιιά θαη απέλαληη ζην θξάηνο. πκππθλψλεη ηελ πξφζεζε ελζσκάησζεο ηνπ «άιινπ» θαη ηαπηφρξνλα ηελ δηακαξηπξία απέλαληη ζηελ θξαηηθή πνιηηηθή. Σαπηίδεηαη κε ηελ ζπκπαξάζηαζε απέλαληη ζε «πεξηζσξηνπνηεκέλνπο» πιεζπζκνχο, ζε αλζξψπνπο πνπ είηε ζηεξνχληαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Έιιελα πνιίηε φπσο νη πξφζθπγεο ή νη κεηαλάζηεο-, είηε παξφηη είλαη Έιιελεο πνιίηεο, ζηεξνχληαη ησλ «δηθαησκάησλ» ηνπο φπσο ηα κέιε κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Ζ «αιιειεγγχε» αλαδεηθλχεη ηελ αλαηξεπηηθή δπλακηθή ηεο θνηλσληθφηεηαο κε ηνλ «άιιν», κηαο θνηλσληθφηεηαο κε εμηζσηηθή πξννπηηθή. Αλαζπγθξφηεζε ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη παξαγσγή ηνπ πνιίηε Ζ επαγγεικαηνπνίεζε θαη ζεζκνπνίεζε ηνπ εζεινληηζκνχ πνπ ζπληειείηαη θαη ζηελ Διιάδα ζην γχξηζκα ηνπ αηψλα αθνινπζεί ηελ αληίζηξνθε πεξίπησζε ηεο κεηάβαζεο απφ εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ιακβάλεη ρψξα δεθαεηίεο λσξίηεξα. 8 Πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, απνθηνχλ εηδηθέο γλψζεηο θαη εμεηδηθεχνληαη ζηελ (κε ακεηβφκελε) εζεινληηθή εξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Ο ζχγρξνλνο εζεινληηζκφο εγγξάθεηαη ζηηο ζπλζήθεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθν-νηθνλνκηθήο αιιαγήο θαη ηε λενθηιειεχζεξε κεηαηφπηζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ηελ πεξίνδν απηή. Πεξηζζφηεξν φκσο απφ απόζςπζη ηνπ θξάηνπο, έλλνηα κε ηελ νπνία απνδίδνληαη απηέο νη δηαδηθαζίεο ζπλδεφκελεο κε ην λενθηιειεπζεξηζκφ, ηα θαηλφκελα παξαπέκπνπλ ζηε διάσςζη ηνπ ζε κε θξαηηθνχο θνξείο θαη εηδηθφηεξα εζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο. 9 Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο θαη ππεξθξαηηθψλ θνξέσλ φπσο ε Δ.Δ. ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εμαθνινπζεί λα είλαη θεληξηθφο, φπσο ππνδειψλεη έλα πιέγκα απφ θνξείο θαη δξαζηεξηφηεηεο: θξαηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρνξεγήζεηο, ζπγθξφηεζε κεηξψσλ εζεινληηθψλ ζσκαηείσλ, παηδαγσγηθέο ηερληθέο παξαγσγήο ηνπ «εζεινληή», λνκνζεηηθή θαλνληθνπνίεζε 8 Βι. Αβδειά 2013 γηα ηελ πεξίπησζε ησλ επηκειεηψλ αλειίθσλ κεηαπνιεκηθά. 9 Γηα ηελ έλλνηα ηνπ «κεηθηνχ θξάηνπο πξφλνηαο», δειαδή ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλχπαξμε θξαηηθψλ θαη κε θξαηηθψλ θνξέσλ ζηελ Δπξψπε, βι. Ascoli θαη Ranci 2002, ελψ εηδηθά γηα ηνλ εζεινληηζκφ, ζε ρψξεο φπνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο πξφλνηαο (φπσο ε Απζηξαιία, ε Νέα Εειαλδία, νη ΖΠΑ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θνθ.), βι. Milligan θαη Conradson

11 δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο θαη εζεινληηζκνχ θνθ. Δλδεηθηηθή απηήο ηεο δηάρπζεο είλαη ε ζεζκηθή ζπγθξφηεζε άηππσλ κνξθψλ ζπζζσκαηψζεσλ πνπ ζπληειείηαη κε αθνξκή θάπνηα θνηλνηηθή ή θξαηηθή επηρνξήγεζε. Δμίζνπ ελδεηθηηθή ησλ εγγελψλ αληηθάζεσλ θαη ησλ «νξίσλ» ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ (Kinsgfisher θαη Maskovsky 2008) είλαη ε ακθηζπκία απέλαληη ζηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ εθθξάδεηαη ζην εζσηεξηθφ εζεινληηθψλ ζσκαηείσλ, θαη θπξίσο, ηζρπξά αληηδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηέηνηεο ζπζζσκαηψζεηο. Ζ εξγαζία κνπ ζηφρν έρεη λα δηεξεπλήζεη ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηεο θνηλσληθφηεηαο φπσο αλαζπγθξνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ππφ ην θσο θπξίαξρσλ ιφγσλ θαη πξαθηηθψλ (λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, θξαηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ, ιφγησλ ζπδεηήζεσλ θνθ). ηηο λνεκαηνδνηήζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ζηελ παξαγσγή ηεο θνηλσληθφηεηαο εδξάδεη ε αληίζηαζε ζην λενθηιειεπζεξηζκφ ζην πεδίν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αλαδεηθλχνληαο έηζη ην πνιηηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ζρεηίδεζζαη αιιά θαη ηηο ζπλέρεηεο αλάκεζα ζε ζχγρξνλεο κνξθέο ζπζζσκάησζεο κε άιια πεδία ηεο δσήο θαη ην παξειζφλ. Δληνπίδνπκε έηζη αθελφο ζπλέρεηεο αλάκεζα ζε «λέα θαηλφκελα» θαη παιαηφηεξα πεδία δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο θαη αθεηέξνπ εμεηάδνπκε ηελ θνηλσληθφηεηα σο έλα ζπλερέο άηππεο-ηππηθήο ζπζζσκάησζεο, δειαδή σο πεδίν ξεπζηφηεηαο θαη δηαπεξαηψλ νξίσλ, κέζα ζην νπνίν ηα ππνθείκελα ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν. 10 Παξάιιεια, νη απφ ηα πάλσ θηλήζεηο ελίζρπζεο, θαη θαη νπζίαλ θαλνληθνπνίεζεο ηεο εζεινληηθήο δξάζεο θαη ηεο ζσκαηεηαθήο δσήο, απνθηνχλ λφεκα ζην πιαίζην πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά νξηζκέλσλ ηξφπσλ ζπλάθεηαο. ε κηα εζλνγξαθηθή κειέηε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ Ηηαιία γηα παξάδεηγκα, φπνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνο, ε Andrea Muehlebach δείρλεη πψο ε εζηθνπνηεκέλε έλλνηα ηνπ εζεινληή σο o λένο λενθηιειεχζεξνο πνιίηεο είλαη ζθπξειαηεκέλε κε πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηνλ θαζνιηθηζκφ θαη ηνλ ζνζηαιηζκφ, ηελ «αγάπε» θαη ηελ «αιιειεγγχε» (Muehlebach 2012). Πξφθεηηαη γηα κηα λέα «εζηθή θαη θνηλσληθή ππνθεηκεληθφηεηα» ε νπνία δηακεζνιαβείηαη απφ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη δεκφζηεο πνιηηηθέο (Muehlebach 2012: 17). Ζ λνεκαηνδφηεζε ηνπ εζεινληή, ζχκθπηε κε απηή 10 Ο Γεκήηξεο σηεξφπνπινο, απφ δηαθνξεηηθή ζεσξεηηθή ζθνπηά, έξρεηαη λα εκπινπηίζεη ηε ζπδήηεζε πεξί (αζζεληθήο) «ειιεληθήο θνηλσλίαο πνιηηψλ» εηζάγνληαο ηελ δηάζηαζε ηεο «άηππεο θνηλσλίαο πνιηηψλ» πνπ ζεσξεί αλεπηπγκέλε (σηεξφπνπινο 2004). Πξνθαλψο νη δηαθνξέο κε ηε δηθή κνπ νπηηθή είλαη ζεκαληηθέο, αθνχ φπσο έρσ θαηαδείμεη αιινχ δελ πηνζεηψ ηελ έλλνηα ηεο «θνηλσλίαο πνιηηψλ» σο αλαιπηηθή, αιιά σο ηζαγελή θαηεγνξία (Ρνδάθνπ 2008). Ωζηφζν, λνκίδσ φηη ε παξνχζα αλάιπζε είλαη απνιχησο ζπκβαηή κε πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζέηεη θαη ν σηεξφπνπινο, ελψ ζεσξψ φηη πεξηζζφηεξν απφ ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην ηππηθφ-άηππν, απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη ην ζπλερέο αλάκεζα ζηα δχν. 11

12 ηνπ εζηθνχ πνιίηε, αληιεί απφ ήδε ππάξρνπζεο πνιηηηζκηθέο δεμακελέο φπσο ν θαζνιηθηζκφο θαη ν ζνζηαιηζκφο. Δθείλνη πνπ ζηέθνληαη θξηηηθά ή ελαληηψλνληαη ζην λενθηιειεπζεξηζκφ, επελδχνπλ κε ελαιιαθηηθέο λνεκαηνδνηήζεηο απηέο ηηο πξαθηηθέο. Έηζη, ε έλλνηα ηεο «solidarietà» (αιιειεγγχε) σο δψξνπ, επηηξέπεη ζε πνιιά κέιε ηεο Αξηζηεξάο ζηελ Ηηαιία λα παξάγνπλ κε δηθνχο ηνπο φξνπο απηέο ηηο λέεο πξαθηηθέο ηνπ πνιίηε, φξνπο πνπ έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο αξρέο ηεο αγνξάο. Ζ εζλνγξαθηθή δηεξεχλεζε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ Ηηαιία αλαδεηθλχεη αμηνζεκείσηεο νκνηφηεηεο κε ηελ ειιεληθή φπνπ θαη εδψ παξαηεξείηαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ εζεινληή κε φξνπο λένπ Δπξσπαίνπ πνιίηε, κηα έλλνηα κε εζηθφ πεξηερφκελν πνπ παξαπέκπεη ζηελ (αληδηνηειή) δξάζε θαη θνηλσληθή ζπκκεηνρή γηα ην θνηλφ θαιφ. Με κία ζεκαληηθή δηαθνξά: ζηελ Διιάδα ν εζεινληηζκφο ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλνο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ ζε εζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο ηζρλή. Απηή εμάιινπ ζεσξείηαη επξέσο σο κία απφ ηηο ζπλήζεηο «ειιεληθέο αδξάλεηεο», ελψ απνδίδεηαη ζε βαζηά εδξαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Οη απφ ηα πάλσ πξνζπάζεηεο ελίζρπζήο ηνπ είλαη απνζπαζκαηηθέο. Οη νκνηφηεηεο κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εζλνγξαθία είλαη κεγάιεο, θαζψο θαη εδψ ε «αγάπε» θαη ε «αιιειεγγχε» είλαη θεληξηθέο θαηεγνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο. Ζ πξνζέγγηζή κνπ ζπλνκηιεί κε απηέο ηηο θξηηηθέο αλαιχζεηο ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο ηνπ ζην πιαίζην ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, κε κηα δηαθνξεηηθή σζηφζν εζηίαζε. Οη πνιηηηζκηθά νξηζκέλεο έλλνηεο ηεο «αγάπεο» θαη ηεο «αιιειεγγχεο» ζπγθξνηνχλ ηελ θνηλσληθφηεηα παξέρνληαο γέθπξεο κε άιια πεδία δσήο ησλ ππνθεηκέλσλ (φπσο ηνλ νηθηαθφ ρψξν ή ηε θηιία) ππνγξακκίδνληαο ηε ξεπζηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ αλάγθε λα δνχκε ηηο ζπζζσκαηψζεηο φρη σο απηφλνκεο νληφηεηεο, αιιά σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία κε άιια πεδία δσήο ησλ ππνθεηκέλσλ. Σελ ψξα πνπ ην ζπλαίζζεκα ηεο «αγάπεο» θαλνληθνπνηείηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε «ππεξεζία» -έλαο κεηαζρεκαηηζκφο ζπκβαηφο κε ηα πξνηάγκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ εζεινληηζκνχ-, ε «αιιειεγγχε» αλαδεηθλχεηαη ζε νξγαλσηηθή αξρή κηαο θνηλσληθφηεηαο κε εμηζσηηθή πξννπηηθή θαη αλαηξεπηηθή δπλακηθή. Βηβιηνγξαθία Αβδειά, Δ., 2013, Νέοι εν κινδύνω : Επιηήπηζη, αναμόπθωζη και δικαιοζύνη ανηλίκων μεηά ηον πόλεμο. Αζήλα: Πφιηο. Ascoli, U. θαη C. Ranci, 2002, Dilemmas of the Welfare Mix: The New Structure of Welfare in an Era of Privatization. Νέα Τφξθε: Kluwer Academic/ Plenum Publishers. 12

13 Bakalaki, A., 2008, On the management of emotions and the ambiguities of altruism, Historein 8: Comaroff, J. θαη J. Comaroff, 2001, Millenial Capitalism and the Culture of Neoliberalism. Νηέξακ: Duke University Press. Foucault, M., 1991, Governmentality. ην G. Burchell, C. Gordon θαη P. Miller (επηκ.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality. ηθάγν: University of Chicago Press. Greenhouse, C., 2010, Introduction. ην C. Greenhouse (επηκ.), Ethnographies of Neoliberalism. Φηιαδέιθεηα: University of Pennsylvania Press. Kingfisher, C. θαη J. Maskovsky, 2008, Introduction: The limits of neoliberalism, Critique of Anthropology 28(2): Kipnis, A. B., 2008, Audit cultures: Neoliberal governmentality, socialist legacy, or technologies of governing?, American Ethnologist 35(2): Milligan, Ch. θαη D. Conradson, 2006, Landscapes of Voluntarism: New Spaces of Health, Welfare, and Governance. Μπξίζηνι: New Policy Press. Muehlebach, A., 2012, The Moral Neoliberaly: Welfare and Citizenship in Italy. ηθάγν: The University of Chicago Press. Μπαθαιάθε, Α., 2013, Ζ ζπκπαξάζηαζε ζηνπο θησρνχο σο δηαπαηδαγψγεζε θαη ζεξαπεία. ην Κ. Ρνδάθνπ θαη Δ. Γθαξά (επηκ.), Ελληνικά παπάδοξα: Παηπωνία, κοινωνία πολιηών και βία. Αζήλα: Αιεμάλδξεηα. Ong, A., 2006, Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty. Νηέξακ: Duke University Press. Ρνδάθνπ, Κ., 2008, «Κνηλσληθφηεηα θαη θνηλσλία αιιειεγγχεο ζηελ πεξίπησζε ελφο εζεινληηθνχ ζσκαηείνπ», Ελληνική Επιθεώπηζη Πολιηικήρ Επιζηήμηρ 32: Ρνδάθνπ, Κ., Γθαξά Δ. θαη Γ. Γηαλληηζηψηεο, 2013, «Δηζαγσγή. Σφπνη ηνπ πνιηηηθνχ: Γεκφζηα θνηλσληθφηεηα θαη βία ζηελ Διιάδα». ην Κ. Ρνδάθνπ θαη Δ. Γθαξά (επηκ.), Ελληνικά παπάδοξα: Παηπωνία, κοινωνία πολιηών και βία. Αζήλα: Αιεμάλδξεηα. σηεξφπνπινο, Γ.Α., 2004, «Ζ θνηλσλία πνιηηψλ ζηελ Διιάδα: Αηξνθηθή ή αθαλήο;». ην Γ.Α. σηεξφπνπινο (επηκ.), Η Άγνωζηη Κοινωνία Πολιηών. Αζήλα: Πνηακφο. Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ΔΚΣ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Δξεπλεηηθφ Υξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΘΑΛΖ. Δπέλδπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. 13

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα