ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 2 (2002), Δρ Δημήτριος Ποσχολούδης Αναπληρωτής Κοθηyητής Τ.Ε.Ι. Σερρών ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Περίληψη Τα νέα προϊόντα είναι αυτά που θα αντικαταστήσουν τα ήδη υπάρχοντα και αν δεν τα προσφέρουμε εμείς, θα τα προσφέρει ο ανταγωνισμός. Στην προσπάθειά μας για παραγωγή νέων προϊόντων (βελτίωση ή παραλλαγή ήδη υπαρχόντων προϊόντων ή επαναστατικές καινοτομίες) καθοδηγητής μας θα είναι η αγορά, οι καταναλωτές έτσι ώστε να υπάρχει εγγύηση της επιτυχίας. Αυτή η πορεία είναι μονόδρομος στα πλαίσια του νέου οικονομοκοινωνικού περιβάλλοντος της διάσπασης των εθνικών αγορών και της παγκοσμιοποίησης. Abstract The new products are these, which will replace the old ones, and even if we don't pass them to the market, the concurrence will. The guide ίη our attempt to produce new products (improvement or variation of the old ones or new ideas) will be the market and the consumers ίη order to guarantee for the success. This course is a «one-way street» ίη the new economical and social situation, ίη the surrounding of the national market and ίη the universality. 127

2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 2 (2002), Μια εγκαθιδρυμένη εταιρία που έχε ι φτάσει σε μια ηλικία, όπου η καινοτομία είναι αναγκαία και δεν είναι σε θέση να καινοτομήσει, είναι καταδικασμένη σε παρακμή και αφανισμό. Και μια διοίκηση, η οποία σε μια τέτοια περίοδο δε γνωριί;ει πως να επιφέρει την καινοτομία, είναι ανεπαρκής και ανίκανη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Peter Druker 1. Πεδίο αναφοράς 128 Η μελλοντική οικονομική ευρωστία μιας εταιρίας βασίζεται στην επιτυχημένη διαχείριση των υπαρχόντων και μελλοντικών της προϊόντων. Η διαχείριση της νέας και της υπάρχουσας πολιτικής προϊόντων (σύλληψη, κατασκευή, προώθηση) αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα για την επιτυχία των στρατηγικών στόχων μιας εταιρίας. Στις επόμενες σελίδες θα ασχοληθούμε μόνο με τα νέα προϊόντα, με το σκεπτικό ότι αυτά είναι που θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα προϊόντα, ώστε να διατηρηθούν ή να αυξηθούν οι πωλήσεις της εταιρίας. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι καταναλωτές αναζητούν νέα προϊόντα και αν δεν τους τα προσφέρουμε εμείς τότε θα τους τα προσφέρουν οι ανταγωνιστές μας [Έρευνα των Booz, Allen & Hamilton έδειξε ότι το 31 % των κερδών 700 εταιριών αναμένεται να έρθουν την επόμενη πενταετία από τα νέα προϊόντα]. Ως νέα προϊόντα θεωρούμε τα πρωτότυπα προϊόντα, τα βελτιωμένα προϊόντα, τα τροποποιημένα προϊόντα και γενικά ότι είναι νέο ή διαφοροποιημένο από το υπάρχον. Η συντριπτική πλειοψηφία νέων προϊόντων αποτελείται από βελτιώσεις και παραλλαγές υπαρ χόντων προϊόντων, παρά από επαναστατικές καινοτομίες. Ο ελάχιστος αριθμός νέων, από κάθε άποψη νέων, προϊόντων οφείλεται στις εξής αιτίες: 1) στο υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξής τους (Ε & Α), 2) στο απαιτούμενο μεγάλο μέγεθος της αγοράς με στόχο τις μεγάλες πωλήσεις, ώστε να γίνει απόσβεση του κόστους Ε & Α, 3) στη νομική και πρακτική αδυναμία κατοχύρωσης δικαιωμάτων ευρεσ ιτεχνίας σε εθνικό και προπάντων διεθνές επίπεδο, 4) στο μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται από την απόφαση Ε & Α έως την παραγωγική διαδικασία της, 5) στην ανάγκη νέων επενδύσεων σε πάγια κεφάλαια αν αυτό απα ιτεί η παραγωγή του νέου προϊόντος και 6) στην ταχύτατη αλλαγή του π εριβάλλοντος, που επιφέρει αλλαγές στις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών. Οι Booz, Allen και Hamilton βλέπουν έξι κατηγορίες νέων προϊόντων (νέων ως προς την αγορά ή την εταιρία): νέα προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο που απευθύνονται σε μια νέα αγορά, νέα σειρά προϊόντων που δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρία να μπει σε μια υπάρχουσα αγορά για πρώτη φορά, προσθήκ ες στις υπάρχουσες σειρές προϊόντων, διαφοροποίηση των υπαρχόντων προϊόντων, επαναχωροθέτηση των υπαρχόντων προϊόντων και τέλος, μείωση του κόστους των υπαρχόντων προϊόντων [στην ίδια έρευνα]. Το αν μια εταιρία διαχειρίζεται επιτυχώς το χαρτοφυλάκιο παραγωγής

3 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 2 (2002), νέων προϊόντων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: την επιλογή της κατάλληλης ιδέας προς ανάπτυξη, την εκλογή νέων αγορών (ή νέων τμημάτων των ήδη υπαρχόντων αγορών) και τεχνολογικών πε δίων, την οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής, την όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση των παραγωγικών και προωθητικών πόρων. Η επιτυχής σύλληψη, ανάπτυξη και προώθηση ενός νέου προϊόντος δεν είναι ζήτημα τύχης. Στην έρευνά τους οι συγγραφείς που προαναφέραμε βρήκαν ότι χρειάζονται επτά ιδέες νέων προϊόντων για να έχουμε τελικά την κατάληξη μόνο της μιας σε επιτυχημένο νέο προϊόν. Πολλά νέα προϊόντα αποτυγχάνουν με σοβαρό κόστος στη ν εταιρία αλλά και στη ν διοίκη σή τη ς. Οι αιτίες είναι πολλές (μικρός κύκλος ζωής νέου προϊόντος, μη σωστή τοποθέτηση στην αγορά, ασήμαντη ιδέα απ' όπου προέκυψε το νέο προϊόν, πολυτεμαχισμένες αγορές, λίγα κεφάλαια, κτλ. ) όμως δύο είναι οι βασικές αιτίες αποτυχίας: Η διοίκηση της ε τ αιρίας δεν ορίζε ι τα πλαίσια τη ς επιχε ι ρηματικής δράσης, συνεπώς ούτε τη γκάμα προϊόντων που θέλει να ασχοληθεί σο βαρά. ~ Ελλειψη οργανωτικής ομαδικής εργασίας. Δηλαδή πρώτα το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης θα συλλάβει την ιδέα του νέου προϊόντος, στη συνέχεια η ομάδα μη χανικών θα το σχεδιάσουν, με τη σειρά τους θα το παραδώσουν στο τμήμα παραγωγής να το κατασκευάσει και τέλος θα καταλήξει στο τμήμα πωλήσεων να το πουλήσει. Σ ' αυτή τη δ ιαδικασία μπορεί να έχουμε και πισωγυρίσματα (π.χ. το τμήμα παραγωγής το επιστρέφει πίσω γιατί δεν μπορεί να το παράγει με το συγκεκριμένο κόστος). Η λύση είναι μία και μοναδική: στενότερη συνεργασία και επαφή μεταξύ των τμημάτων, έρευνας και ανάπτυξης, σχεδιασμού, παραγωγής, οικονομικών και κύρια με το τμήμα μάρκετινγκ γιατί αυτό έρχεται σε επαφή με τους καταναλωτές και γνωρίζει τις ανάγκες του από πρώτο χέρι. Πολλές φορές η μη κατάληξη μιας ιδέας σε νέο επιτυχημένο προϊόν οφείλεται στη ν ίδια τη γέννη ση τη ς ιδέας. Αυτό συμβαίνει όταν η διοίκηση είναι υπεύθυνη να «γεννά» ιδέες. Τότε το στέλεχος, που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία νέων προϊόντων, θα προωθήσει την ιδέα που αρέσει περισσότερο χωρίς να λάβει υπόψ η του τις ανάγκες και τις προσδοκίες τη ς αγοράς. Θέτοντας διαφορετικά το ερώτημα/πρόβλημα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η αναζήτηση ιδεών, οι οποίες έχουν καλές πιθανότητες να καταλήξουν σε επ ι τυχημένα νέα προϊόντα δεν πρέπει να είναι περιστασιακή. Οι πηγές έμπνευσης αυτών των ιδεών είναι πολλές: 1. Οι Καταναλωτές. Είναι η κύρια πηγή προέλευση ς των ιδεών γιατί αυτοί εκφράζουν τ ι ς ανάγκες και τις επιθυμίες τους (Eric Α. νοη Hipper, 1978). Η συγκέντρωση αυτών των ιδεών μπορεί να γίνει με σχετικές έρευνες, δοκιμές, εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις, σύστημα προτάσε ων και παραπόνων των καταναλωτών. 2. Τους εργαζόμενους της εταιρίας. Δημιουργία μιας επιχειρησιακής κουλτούρας, που θα ενθαρρύνει και θα ανταμείβει κάθε εργαζόμενο, 129

4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 2 (2002), που αναζητά και προτείνει επιτυχημένες νέες ιδέες για τη βελτίωση της παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας (Παράδειγμα: Στόχος της 3Μ Company είναι ότι κάθε ένα από τα 40 τμήματά τη ς πρέπει να δημιουργήσει το 25% του εισοδήματός του από προϊόντα που ε ισήχθησαν μέσα στα τελευταία 5 χρόνια. Ο στόχος αυτός επιτυγ χάνεται. ). 3. Οι ανταγωνιστές. Τα προϊόντα των ανταγωνιστών μπορούν να μας δώσουν ιδέες για να καλυτερεύσουμε τα δικά μας προϊόντα ή να δημιουργήσουμε νέα. 4. Οι πωλητές. Αυτοί είναι που έρχονται σε προσωπική επαφή με τους καταναλωτές γνωρίζοντας κατ ' αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες τους και τα παράπονά τους. Η επιτυχία μιας εταιρίας στο να αναπτύσσεται, να έχει μεγάλες πωλήσεις, να συναγωνίζεται τους ανταγωνιστές της είναι άμεσα εξαρτημένη από την ικανότη τά τη ς να ευθυγραμμίζει την παρούσα και μελλοντική παραγωγή της στις ανάγκες της αγοράς. 2. Μάνατζμεντ νέων προϊόντων Η καινοτομία (θεωρώ καινοτομία όταν μια νέα ιδέα, μια νέα μέθοδος εμπορευματοποιείται με το να βγει στην αγορά) μπορεί να ενθαρρυνθεί και να προστατευθεί αλλά δεν είναι δυνατόν να προσχεδιαστεί. Παρόλη τη σπουδαιότη τα που έχει για κάθε εταιρία η προώθηση νέων προϊόντων, επιτυχημένων νέων προϊόντων, στην αγορά τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο, δη λαδή το ποσοστό αποτυχίας των νέων προϊόντων είναι 30 με 80% (Booz, Allen & Hamilton). Αυτός ο φαύλος κύκλος της αναγκαιότητας των νέων προϊόντων και του μεγάλου ποσοστού της αποτυχίας πρέπει να ενθαρρύνει, παρά να γίνει τροχοπέδη, την εταιρία να λανσάρει καινοτόμα προϊόντα στη θέση των παλιών και των αποτυχημένων, αν θέλει να μείνει ανταγωνιστική και να επιβιώσει σε περιβάλλον αγοράς διαρκώς εναλλασσόμενο. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για το λόγο ότι το κόστος αποτυχιών είναι μεγάλο. Οι αποτυχίες οφείλονται στους εξής λόγους: 1. Τα έξοδα Ε & Α καθώς επίσης και οι αναγκαίες νέες επενδύσεις σε εξοπλισμό (εγκαταστάσεις, εργαλεία, κτλ.) για την παραγωγή του νέου προϊόντ ος, που μπορεί να είναι αρκετά μεγάλα και να επιφέρουν καθυστέρ η ση στην εμφάνιση του προϊόντος στην αγορά, γεγονός που ίσως να είναι ολέθριο για την εταιρία παρ ' όλα τα καλά χαρακτηριστικά του προϊόντος Χάσιμο της πρωτοπορίας λόγω καθυστέρησης της προώθησης του νέου προϊόντος, επιβάλλει στην εταιρία έκτακτα έξοδα (περισσότερη διαφήμιση) και προκαλεί χάσιμο εσόδων από τη μείωση των πωλήσεων. Από την άλλη μεριά όμως το να προωθήσει κανείς νωρίς το νέο προϊόν στη ν αγορά για να διατηρήσει το πλεονέκτημα της πρωτοπορίας, χωρίς να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχό του, είναι και αυτό καταστροφικό.

5 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 2 (2002), Μεγάλες απώλειες θα προκληθούν είτε λόγω ανάκλησης των προϊόντων, με αποτέλεσμα τη δυσφήμιση του προϊόντος και της εταιρίας είτε λόγω αδυναμίας παραδόσεων στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Η μεγαλύτερη απώλεια έγκειται στην απογοήτευση που θα δοκιμάσουν οι πρωτοποριακοί καταναλωτές του νέου προϊόντος γεγονός που θα έχει επιπτώσεις σ ' όλη τη γκάμα προϊόντων της εταιρίας. 3. Κακός υπολογισμός του χρόνου απόσυρσης ενός προϊόντος, που παρουσιάζει σημεία παρακμής και του χρόνου προώθησης ενός νέου προϊόντος που θα το αντικαταστήσει. Αυτό οφείλεται στο ότι ο κύκλος ζωής των προϊόντων μειώνεται όλο και περισσότερο. Μια άκαιρη, λοιπόν, απόσυρση ενός προϊόντος χωρίς την ταυτόχρονη διάθεση κάποιου κατάλληλου νέου προϊόντος, για τους πιθανούς καταναλωτές, μπορεί να φέρει την εταιρία σε δυσάρεστη θέση. 4. Η επιτυχία φέρνει επιτυχία, όμως η αποτυχία μένει περισσότερο και πιο έντονα χαραγμένη στη μνήμη της αγοράς. Μια αποτυχία μπορεί να αλλοιώσει την εικόνα μιας εταιρίας και μιας μάρκας προϊόντος επιφέροντας το χάσιμο της εμπιστοσύνης στην εταιρία και τα προϊόντα της από τους καταναλωτές. Γιατί οι καταναλωτές θα υιοθετήσουν μια επιφυλακτική στάση, καθυστερώντας τη διαδικασία αποδοχής κάθε νέου προϊόντος της συγκεκριμένης εταιρίας. Έτσι μπορεί να γίνουμε μάρτυρες, στο μέλλον, της αποτυχίας ενός νέου προϊόντος, που παρουσιάζει όλες τις προδιαγραφές επιτυχίας, λόγω της κακής φήμης της εταιρίας που το λάνσαρε. 5. Η αποτυχία ενός νέου προϊόντος επιφέρει σημαντικές εσωτερικές ανακατατάξεις στο προσωπικό της εταιρίας. Κανείς δε θέλει να έχει σχέση με την αποτυχία. Και όπως συμβαίνει πάντα, το καλύτερο και πιο άξιο προσωπικό είναι και το πιο ευκίνητο και είναι αυτό που η εταιρία δε θα θέλει να χάσει. Κι όμως είναι αυτοί που θα φύγουν πρώτοι. Συνεπώς η αποτυχία ενός νέου προϊόντος συμβάλλει στη διάλυση επιτυχημένων (σε πολλούς άλλους τομείς) ομάδων ερευνών, κάνοντας κάθε μελλοντική επιτυχία ακόμη λιγότερο πιθανή. 6. Τέλος, όπως μας λέει και η παροιμία «ενός κακού μύρια έπονται» η όλη λειτουργία και η επιβίωση της εταιρίας μπαίνουν σε περίοδο περιπετειών. Η αποτυχία ενός νέου προϊόντος σπιλώνει την εικόνα της εταιρίας στην αγορά επιφέροντας και άλλες αρνητικές επιπτώσεις: τα υψηλότερα επιτόκια στα απαιτούμενα δάνεια (λόγω του αυξανόμενου ρίσκου), τη μείωση των κερδών άρα και τα μικρότερα μερίσματα στους μετόχους, την πτώση των μετοχών και τέλος την ανεπιθύμητη έλξη από ληστρικές εταιρίες, οι οποίες εξαγοράζουν εταιρίες σε χαμηλές τιμ ές εξαιτίας των χαμηλών τους επιδόσεων. Η προώθηση και διαχείριση νέων προϊόντων από πολλές εταιρίες δεν πραγματοποιείται με συστηματική και προσχεδιασμένη προσέγγιση αλλά μόνο από αντίδραση σε πιέσεις του περιβάλλοντος ή των ανταγωνιστών. Το λανσάρισμα στην αγορά ενός νέου προϊόντος δε μπορεί να είναι μια αντί- 131

6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 2 (2002), δραση της στιγμής αλλά μια ολοκληρωμένη ενέργεια της εταιρίας, που θα στηρίζεται στην ανάλυση των προβλημάτων και των περιορισμών, που αντιμετωπίζει και στην επιθυμία της να βελτιώσει τις αποφάσεις της, όσον αφορά τις προοπτικές της προώθησης αυτών των προϊόντων. Μ' αυτό τον τρόπο θα κατανοήσει τους περιορισμούς της βελτιώνοντας την ικανότητά της να τους ξεπεράσει και θα αυξήσει το βαθμό επιτυχίας των νέων προϊόντων. Το μάνατζμεντ των νέων προϊόντων όσο περίπλοκο και ακατανόητο παρουσιάζεται στην αρχή, μετά από ένα προσεχτικό προγραμματισί,ιό και ανάλυση του αύριο με τα στοιχεία του σήμερα (το μέλλον υπάρχει στο τώρα) γίνεται κατανοητό και πιο εύκολα ελεγχόμενο και επιτυχώς πραγματοποιήσιμο. Οι Booz, Allen & Hamilton σε ταχυδρομική έρευνα, που πραγματοποίησαν σε 700 καταναλωτικ έ ς και βιομηχανικές εταιρί ε ς και από συνεντεύξεις 150 στελεχών τμημάτων νέων προϊόντων, κατέληξαν σ ε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με το μάνατζμεντ των νέων προϊόντων % είναι η επιτυχία του μάνατζμεντ στο λανσάρισμα νέων προϊόντων. 2. Η εταιρία έχει ένα επιτυχημένο προϊόν από επτά, που έχει κάνει έρευνα. 3. Οι δαπάνες για νέα προϊόντα έγιναν πιο αποδοτικ έ ς. Τα επιτυχημένα νέα προϊόντα απέδωσαν το 54% των συνολικών δαπανών για νέα προϊόντα, ενώ το 1968 ήταν 30%. 4. Οι δαπάνες για Ε & Α και μάρκετινγκ, ως ποσοστό των πωλήσεων για τις εταιρίες με επιτυχημένα νέα προϊόντα, δεν είναι μεγαλύτερες από αυτές με μη επιτυχημένα νέα προϊόντα % των πιο επιτυχημ ένων νέων προϊόντων προέρχονται από τα εντελώς νέα προϊόντα (10% νέα προϊόντα στον κόσμο και 20% νέες γκάμες προϊόντων). 6. Πρόβλεψη ότι μια μέση εταιρία θα αυξήσει στο μ έ λλον τον αριθμό των νέων προϊόντων, που θα προωθήσει στην αγορά ( τα νέα προϊόντα κάθε εταιρίας ήταν πέντε και αναμενόταν από τους ερευνητές ότι θα διπλασιαζόταν τα επόμενα πέντε χρόνια). 7. Αναμένεται ότι εντός των πέντε προσεχών ετών τα νέα προϊόντα θα αυξήσουν τις πωλήσεις κατά ένα τρίτο, ενώ ένα 40% των κερδών θα προέρχονται από αυτά τα προϊόντα. 3. Αποτελεσματική οργάνωση για τη βελτίωση-ανάπτυξη νέου προϊόντος 132 Η δημιουργία μιας καινοτόμου κουλτούρας στην εταιρία είναι εγγύηση για πετυχημένη β ε λτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Όταν η διοίκηση της εταιρίας προάγ ε ι και ανταμείβει το νεωτερισμό και κάθε ν έ α ιδέα, τότε οι στάσεις και οι πρ άξεις των εργαζομένων, σε κάθε βαθμίδα, είναι ανάλογε ς. Σε πολλές εταιρίες ισχύει η επιβράβευση (ηθική ή /και υλική) της επιτυχίας και η τιμωρία τη ς αποτυχίας. Ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοτωθεί το καινοτόμο πνεύμα ε ίναι η πιθανή επερχόμενη τιμωρία των ανθρώπων, που υπερασπίζουν τις απόψεις και τις ιδέες τους, όταν τα πράγματα πάνε στραβά "'

7 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 2 (2002), και ταυτόχρονα η ανταμοιβή αυτών των ανθρώπων που βολεύονται και είναι ευχαριστημένοι με την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Είναι σίγουρο ότι κάτω από αυτή την κατάσταση πραγμάτων θα δημιουργηθεί και στα πιο ανήσυχα πνεύματα και σ ' αυτούς που βλέπουν το μέλλον η απορία: Γιατί να πάρω τον κίνδυνο της αποτυχίας αφού λειτουργώντας όπως και πριν, χωρίς να σκέφτομαι, να προτείνω και να ενεργώ για κάτι καινούργιο, θα έχω πιθανότητες να ανταμειφθώ; Οι υπεύθυνοι κάθε εταιρίας με την παρουσίαση μιας νέας ιδέας, το πρώτο που πρέπει να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν είναι ο πειρασμός της αυτόματης άρνησης: όταν προτείνεται μια νέα ιδέα μηχανικά σκεφτόμαστε τις αρνητικές της πλευρές. Η σωστή επιλογή είναι, να μην δυστάζουμε να εκφράζουμε τις αμφιβολίες μας, αλλά ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε αυτόν, που κάνει την πρόταση να σκεφτεί την ιδέα του, να την ερευνήσει και να την αναπτύξει. Η νέα ιδέα θα ερευνηθεί από αυτόν που τη σκέφτηκε, μόνο αν έχει αρχικά μια ενθαρρυντική αντιμετώπιση, απάντηση. Διάγραμμα 1: στάσεις καινοτόμου κουλτούρας μιας εταιρίας Δώσε :χ;ρόνο ή κάνε τα στραβά μάτια σ' αυτούς πον εργάζονται σε μια νέα ιδέα Καινοτόμος κουλτούqα μιας εταιρίας Καθαρά μηνύματα για το ρόλο και τη σημασία Για να γεννηθεί και να αναπτυχθεί μια καινοτόμος κουλτούρα σε μια εταιρία πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη οργανωτική δομή. Αυτή η οργανωτική δομή μπορεί να είναι προϊόν ενός ή συνδυασμός περισσότερων ενεργειών της εταιρίας όπως: κύκλοι σχεδίου, διευθυντές προϊόντος ή μάρκας, ανεξάρτητο τμήμα νέων προϊόντων ή επιτροπές νέων προϊόντων, κ.α. Κύκλοι σχεδίου: Τέτοιοι κύκλοι (ομάδες) μπορεί να δημιουργηθούν από εργαζόμενο'uς του τμήματος Ε & Α, τους μηχανικούς σχεδιασμού και 133

8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 2 (2002), παραγωγής, τους υπεύθυνους χρηματοδότησης νέων προϊόντων, κτλ. Για να αποφευχθούν τα εμπόδια που θέτει η γραφειοκρατία, αυτοί οι κύκλοι έχουν επαφή κατ ' ευθείαν με τα υψηλά στελέχη της εταιρίας και μικρή εξάρτηση από τα ενδιάμεσα επίπεδα κατά την ανάπτυξη της νέας ιδέας. Ηγείται και συντονίζει τις δραστηριότητες του κύκλου, αυτός που είχε την αρχική σύλληψη της νέας ιδέας και είναι αυτός που έχει τις επαφές με τη διοίκηση. Μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη του κύκλου να συνεχίσουν να διευθύνουν το νέο προϊόν και μετά την εμπορευματοποίησή του δηλ. μετά την είσοδό του στην αγορά. Οι εργαζόμενοι από διάφορα τμήματα της εταιρίας δουλεύοντας μαζί πάνω σε μια νέα ιδέα μπορούν να γνωρίσουν και να κατανοή σουν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει κάποιο άλλο τμήμα και έτσι να μειώσουν αποτελεσματικά το χρόνο που χρειάζ εται για τη προϊόντος. βελτίωση του νέου Διευθυντ έ ς προϊόντος και μάρκας: Ο διευθυντής προϊόντος είναι υπ εύθυνος για μια γκάμα προϊόντων, ενώ ο διευθυντής μάρκας (στην ουσία είναι βοηθός του διευθυντή προϊόντος) είναι υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη μάρκα. Αυτοί οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για την επιτυχία του (των) προϊόντος (των). Επίσης συντονίζουν τα διάφορα τμήματα που έχουν σχέση με το προϊόν (π.χ. παραγωγή, έρευνα αγοράς, διαφήμιση, πωλήσεις). Βελτιώνουν τα υπάρχοντα προϊόντα και επεκτείνουν τη γκάμα και τέλος είναι υπεύθυνοι για τη βελτίωση νέων προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντας τη δημιουργία νέων ιδεών. Ανεξάρτητα τμήματα νέου προϊόντος: Αυτά τα τμήματα πρέπει να λειτουργήσουν ως υπο-τμήματα του τμήματος μάρκετινγκ. Μόνη τους έγν ο ια θα είναι η αγορά: από τη μια μεριά οι ανάγκες, οι επιθυμίες και τα όνειρα των καταναλωτών και από την άλλη πως μπορεί η εταιρία να τους ικανοποιήσει με διαφοροποιήσεις των υπαρχόντων προϊόντων, με δημιουργία ν έ ων προϊόντων, με αλλαγές του τρόπου παρουσίασης προώθησης και εικόνας των προϊόντων της εταιρίας. Αυτά τα τμήματα θα ασχοληθούν με τις δοκιμές των νέων προϊόντων και πως αυτές θα γίνουν στην αγορά. Η επιλογή της μεθόδου δοκιμής είναι μια δύσκολη επιλογή γιατί υπάρχουν αρκετές αξιόλογες μέθοδοι : α) Βάση κύμανσης πωλήσεων: Δίνεται στους καταναλωτέ ς να δοκιμάσουν, χωρίς επιβάρυνση, το προϊόν μας και κάποιο ανταγωνιστικό προϊόν και παρατηρούμε πόσοι καταναλωτές επέλεξαν πάλι το προϊόν μας καθώς επίσης και το βαθμό ικανοποίησής τους. Μπορούμ ε να χρησιμοποιήσουμε μια δοκιμαστική έκθεση των καταναλωτών σε μια ή περισσότερες διαφημιστικές ιδέες. β) Εργαστηριακή δοκιμαστική αγορά: Επιλέγουμε άτομα στα οποία παρουσιάζουμε διάφορα διαφημιστικά γνωστών και νέων προϊόντων, μέσα στα οποία υπάρχει και το δικό μας νέο προϊόν. Στη συνέχεια τους δίνουμε ένα μικρό χρηματικό ποσό για να αγοράσουν ότι θέλουν από ένα εμπορικό κέντρο. Παρατηρούμε πόσοι καταναλωτές αγόρασαν το δικό μας προϊόν και πόσοι ανταγωνιστικές μάρκες. Στη

9 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 2 (2002), συνέχεια τους συγκεντρώνουμε και τους ρωτάμε γιατί αγόρασαν το προϊόν μας ή γιατί αγόρασαν το ανταγωνιστικό. Μετά από 2-3 εβδομάδες τους τηλεφωνούμε και τους ρωτάμε για το βαθμό ικανοποίησής τους και τις παρατηρήσεις τους. Μ' αυτό τον τρόπο βλέπουμε την αποτελεσματικότητα του διαφημιστικού μηνύματος και των ποσοστών δοκιμής και επανάληψης δοκιμής. γ) Ελεγχόμενη δοκιμή μάρκετινγκ: Επιλέγουμε ένα μικρό αριθμό καταστημάτων σε συγκεκριμένη γεωγραφική θέση και έπειτα από συμφωνία μαζί τους, έναντι αμοιβής, εκθέτουμε στα ράφια τους και στη θέση που εμείς επιλέγουμε, το νέο μας προϊόν. Τα αποτελέσματα μπορούμε να τα ελέγξουμε από την κίνηση των ραφιών. Επίσης μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με ορισμένους καταναλωτές καταγράφοντας τις εντυπώσεις τους από το προϊόν μας. δ) Δοκιμαστικές αγορές: Επιλέγονται συγκεκριμένες αγορές, όπου γίνεται δοκιμαστική είσοδος του προϊόντος στην αγορά. Τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν σ'αυτή την περίπτωση είναι: Πόσες πρέπει να είναι οι αγορές, όπου θα γίνει δοκιμή; Ποιες αγορές; Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η δοκιμαστική είσοδος; Ποιες πληροφορίες θέλουμε να πάρουμε; Και τέλος ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε; Με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να κάνουμε πιο αξιόπιστες προβλέψεις για τις μελλοντικές πωλήσεις. Με την απόφαση εισαγωγής του νέου προϊόντος στην αγορά, οι υπεύθυνοι θα μελετήσουν και θα δώσουν απαντήσεις στις εξής επιλογές α) στην επιλογή του κατάλληλου χρόνου λανσαρίσματος του νέου προϊόντος β) στην επιλογή του κατάλληλου τόπου γ) στην επιλογή των κατάλληλων υποψήφιων ομάδων (αγορά-στόχος) δ) στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εισόδου Τέλος αυτά τα τμήματα αγοράς-στόχου θα σχεδιάσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ του νέου προϊόντος, που θα αποτελείται από τρία μέρη: lo μέρος: περιγραφή του μεγέθους, της δομής και της συμπεριφοράς της αγοράς-στόχου, της σχεδιαζόμενης χωροθέτησης του προϊόντος, των στόχων για τις πωλήσεις, του προβλεπόμενου μεριδίου αγοράς και κερδών για τα πρώτα χρόνια. 2ο μέρος: περιγραφή της προβλεπόμενης τιμής του νέου προϊόντος, της στρατηγικής διανομής και του προϋπολογισμού μάρκετινγκ για τον πρώτο χρόνο. 3ο μέρος: περιγραφή των μακροχρόνιων στόχων για τις πωλήσεις και τα κέρδη και της διαχρονικής στρατηγική του μίγματος μάρκετινγκ. Οποιαδήποτε μέθοδος (ή συνδυασμός μεθόδων) κι αν χρησιμοποιηθεί, μόνο η ομαδική συνεργασία είναι αυτή που θα οδηγήσει στην επιτυχία. Επιτακτική ανάγκη είναι να θέλουμε μια νέα ιδέα να καταλήξει σε επιτυχημένο νέο προϊόν και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με τη συνεργασία και την εποι- 135

10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π Α ΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 2 (2002), κοδομητική επικοινωνία μεταξύ του τμήματος Ε & Α και μάρκετινγκ. Η πρόκληση της διοίκησης είναι να εμποδίσει τους εργαζόμενους να ασχολούνται μόνο με τη βελτίωση των πραγμάτων που τους ενδιαφέρουν επαγγελματικά και να τους κάνει να καταλάβουν τις πραγματικότητες του μάρκετινγκ, δηλαδή να παίρνουν τα μη νύματα και τις δονήσεις τη ς αγοράς. «Γνώρισα στην Ε & Α ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δεν άφησαν το εργαστήριο και οι οποίοι ήταν τόσο ακατάδεκτοι στο να γνωρίσουν τη δύναμη των πωλήσεων που Δε θα μπορούσαν να γνωρίσουν ούτε έναν πελάτη, ακόμη κι' αν σκόνταφταν πάνω του. Είδα οικονομικούς ελεγκτές των οποίων οι απόψεις ακουγόταν συναρπαστικές αλλά δεν είχαν ιδέα σχετ ι κά με τη δημιουργία μιας ε ταιρίας, που θα αναπτύσσεται με νέα προϊόντα» D. Frey 4. Τιμολόγηση νέου προϊόντος Τα νέα προϊόντα έχουν μια βασική ιδιαιτερότητα, για κάποιο χρονικό διάστημα «κανείς δεν πουλάει το ίδιο προϊόν με μας». Το πόσο θα είναι αυτό το χρονικό διάστημα, μικρό ή μεγάλο, ποια θα είναι η ταχύτητα με τη ν οποία χάνεται η διαφοροποίηση, που έχουμε έναντι του ανταγωνισμού, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: το συνολικό δυναμικό πωλήσεων, το ύψος της αναγκαίας επένδυσης από τον ανταγωνισμό να προωθήσει στην αγορά το ίδιο ή παραπλήσιο προϊόν, το επικρατέστερος νομικό καθεστώς προστασίας σήματος και προϊόντος, τη δύναμη και την εγρήγορση του ανταγωνισμού. Η τιμή είναι ένα εργαλείο, που μπορεί να επιτύχει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καθυστέρη ση αντ ιμ ετώπιση ς του ανταγωνισμού. Όμως ο ορισμός τη ς «σωστή ς» τιμής είναι πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία γιατί: δεν υπάρχουν προγενέστερα στοιχεία, παρ' όλες τις δοκιμές είναι άγνωστη η πραγματική αντίδραση των καταναλωτών, τα προϊόντα του ανταγωνισμού είναι διαφορετικά στη φύση τους, την ποιότητά τους, κτλ. Θα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι βρήκαμε τη «σωστή» τιμή και ότι ως εταιρία έχουμε μια επιτυχημένη τιμολογιακή πολιτική όταν: το προϊόν μας γ ίνει αποδεκτό από τη ν αγορά με επιτυχία και μετά την εμφάνιση έντονου ανταγωνισμού διατηρούμε μεγάλο ποσοστό της αγοράς πραγματοποιούμε επιθυμητά κέρδη Δύο δυνατές επιλογές τιμολόγηση ς είναι η επιφανειακή και η διαπεραστική τιμολόγηση. 136 Επιφανε ιακή τιμολόγηση : Αυτή η τιμολόγηση είναι δυνατή για προϊόντα εντελώς νέα στη ν αγορά ή με μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τα υπάρχοντα στη ν ικανοποίηση μιας ανάγκη ς - επιθυμίας. Χαρακτη ρίζεται, σε πρώτη φάση, από την αρχική υψ η λή τιμή και τις μεγάλες δαπάνες προώθη ση ς, ενώ στη συνέχεια έχουμε μείωση τιμών και δαπανών. Αυτή η πολιτική τιμο λόγησης είναι ελκυστική γιατί στην αρχική περίοδο η καινοτομία είναι φα -

11 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES- Νο 2 (2002), νερή και δεν αντιμετωπίζει μιμητές, όπως συμβαίνει στη συνέχεια. Απορροφά σε πρώτο στάδιο τους καταναλωτές, που είναι ανεπηρέαστοι στην τιμή πριν στοχεύσει στους υπόλοιπους. Η υψηλή τιμή είναι ένας τρόπος μέτρησης της ζήτησης (την υψηλή τιμή μπορούμε να την κατεβάσουμε, τη χαμηλή δε μπορούμε να την ανεβάσουμε). Η μεγαλύτερη αξία των πωλήσεων λόγω της υψηλής τιμής στο αρχικό στάδιο μπορεί να αυτοχρηματοδοτήσει τις μεταγενέστερες προσπάθειες μας. Όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η ύψηλή τιμή δεν είναι πανάκεια. Μπορεί να αποκλείσει τη γρήγορη είσοδο σε μεγάλο τμήμα της αγοράς και να καθυστερήσει ή να μην καταφέρει να πετύχει ποτέ την υιοθέτηση του νέου προϊόντος από τους καταναλωτές. Διαπεραστική τιμολόγηση : Σ' αυτή τη περίπτωση έχουμε χαμηλή τιμή εισόδου γιατf οι πωλήσεις, ακόμη και στην αρχική περίοδο, είναι άμεσα εξαρτημένες από την τιμή. Μπορούμε να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας στο κόστος μονάδας με ταυτόχρονη αποτελεσματικότητα παραγωγής και διανομής λειτουργώντας με μεγάλα μεγέθη. Η απειλή του ανταγωνισμού είναι από την αρχή εμφανής. Δεν υπάρχουν αυτοί οι καταναλωτές που δε θα επηρεαζόταν από την τιμή. Όπως αντιλαμβανόμαστε ο ορισμός χαμηλής τιμής εκκίνησης στοχεύει να αποτρέψει μεγάλους ανταγωνιστές να εμφανιστούν στην αγορά με όπλο το μέγεθος. Οποιαδήποτε λογική και αν ακολουθήσουμε στο θέμα του ορισμού της τιμής, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρέπει οπωσδήποτε να προβλέψουμε, στο μέτρο του δυνατού, από τα στοιχεία που θα μας δώσουν έρευνες αγοράς, το εύρος της ζήτησης απαντώντας σε ορισμένα κύρια ερωτήματα: Υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές μη ικανοποιημένοι με τα υπάρχοντα προϊόντα; Πόσοι από αυτούς επιθυμούν διαθετημένοι να γίνουν καταναλωτές του δικού μας νέου προϊόντος ; Ποια τιμή θα ήταν ανταγωνιστική; Υπάρχουν κοντινά υποκατάστατα προϊόντα και ποια η γνώμη των καταναλωτών για την ποιότητα και την τιμή τους; Ποιο θα μπορούσε να είναι το ύψος των πωλήσεων για δυο ή τρεις εναλλακτικές τιμές; Με τον ορισμό της τιμής μας ποια πιστεύουμε ότι θα είναι η αντίδραση του ανταγωνισμού; Ποιο είναι το πιθανό κόστος ανά μονάδα του ανταγωνισμού; Εφόσον έχουμε απαντήσει στις πιο πάνω ερωτήσεις και πριν «ριχτούμε» στην παραγωγή του νέου προϊόντος, υπολογίζουμε τις επιπτώσεις-αποτελέσματα που θα είχε αυτή η παραγωγή στην ίδια την εταιρία. Υπολογίζουμε αν αρκούν οι παλιές ή χρειάζονται νέες επενδύσεις (εγκαταστάσεων, παραγωγής, διάθεσης, κεφαλαίου κίνησης), την αύξηση του κόστους (παραγωγής, διάθεσης) και τέλος τα κέρδη της εταιρίας. Ο υπολογισμός των πιο πάνω προϋποθέσεων γίνεται με τη συμπλήρωση δύο στηλών, όπου στη μία θα παρουσιάζονται οι αντίστοιχες κοστολογικές κατηγορίες (άμεσα εργατικά, δαπάνη πρώτων υλών, δαπάνη ειδικού εξοπλισμού, αναλογία γενικών εξόδων, αναλογία δαπανών πωλήσεων) χωρίς το νέο προϊόν και στην άλλη με το νέο προϊόν. Όσο πιο λεπτομερής είναι η καταγραφή σ' αυτόν τον πίνακα τόσο ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες μελλοντικών δυσάρεστων εκπλήξεων. 137

12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ ΠΑΙΧΑΛΟΥΔΗΙ - ΕΠΙθΕΩΡΗΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΙΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 2 (2002), Διάγραμμα 2: Δομή καταναλωτών νέου προϊόντος α) (β) (γ) (δ) (ε) χρόνος υιοθέτησης νέου προϊόντος Πη γή: Eνerett M.Rogers: «Diffusion of Innoνations», New York: Free Press, 1962 (α) 2,5 % νεωτεριστές (β) 13,5% πρώιμα υιοθετούντες (γ) 34% πρώιμη πλειοψηφία (δ) 34% όψιμη πλειοψηφία (ε) 16% αργοπορημένα υιοθετούντες 138 (α) Νεωτεριστές (innovators) είναι οι τολμηροί καταναλωτές, που αψηφώντας τους κινδύνους που μπορεί να περικλείει ένα καινούργιο προϊόν, αγοράζουν πρώτοι το νέο προϊόν. Είναι νέοι στην ηλικία με υψηλό εισόδημα και αναγνωρισμένη κοινωνική θέση. Είναι συνήθως εγωκεντρικοί, δεν επηρεάζονται από τις προσωπικές πηγές πληροφόρησης (πωλητές) και επιδιώκουν την αποκλειστικότητα αντιδρώντας στη διάδοση του προϊόντος. (β) Πρώιμα υιοθετούντες (early adopters) είναι αυτή η κατηγορία των καταναλωτών που τους μιμείται το περιβάλλον τους. Είναι καθοδηγητές της κοινής γνώμης (opinion leaders), νέοι στην ηλικία με υψηλή μόρφωση. Αυτοί είναι που αντλούν τις περισσότερες πληροφορίες τους από τους πωλητές για τα χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος. (γ) Πρώιμη πλειοψηφία (early majority). Αυτή η κατηγορία είναι πολύ προσεκτική στις αγορές της, πληροφορούμενη από τη διαφήμιση, τους πωλητές και από τις επαφές και τη γνώμη των πρώιμα υιοθετούντων.

13 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Να 2 (2002), (δ) Όψιμη πλειοψηφία (late majority). Είναι αυτή που προβαίνει στην απόκτηση του νέου προϊόντος από οικονομική ή κοινωνική ανάγκη. Αποτελείται συνήθως από άτομα μεγάλης ηλικίας, χαμηλού εισοδήματος και συντηρητικής νοοτροπίας που δεν αρέσκεται στις αλλαγές. (ε) Υιοθετούντες αργοπορημένα το προϊόν (laggards). Είναι αυτοί που αγοράζουν το νέο προϊόν όταν αυτό παύει να είναι νέο, μετά το στάδιο της ωριμότητας. Είναι άτομα χαμηλού εισοδήματος και μόρφωσης, φύσει πολύ συντηρητικοί, δύσπιστοι και δεν παίρνουν εύκολα αποφάσεις. 5. Υπόδειγμα πώλησης νέων μη διαρκών αγαθών (L.A. Fourt & J.N. Woodlock) Οι παρατηρήσεις των δύο συγγραφέων, σχετικά με τα ποσοστά διείσδυσης των νέων προϊόντων, έδειξαν ότι: το επίπεδο διείσδυσης των αθροιστικών πωλήσεων είναι μικρότερο του 100% του συνόλου των νοικοκυριών παρουσιάστf~κε μια κάμψη στα διαδοχικά τμήματα της αύξησης Η εξίσωσή τους είναι: όπου: qt r Q =Αναμενόμενο ποσοστό νοικοκυριών, που θα δοκιμάσει το νέο προϊόν την περίοδο t = Διείσδυση στην αγορά =Αναμενόμενο ποσοστό νοικοκυριών, που θα δοκιμάσει τελικά το νέο προϊόν Έστω ότι Q = 0,4 (40% των νοικοκυριών θα δοκιμάσει το νέο προϊόν) και r = 0,3 (30% κατάκτηση νέων αγοραστών κάθε περίοδο), τότε έχουμε για τις τέσσερις πρώτες περιόδους τα νοικοκυριά που δοκίμασαν το νέο προϊόν: q 1 = rq(l-r) 1-1 = (0,3)(0,4)(0,7 6 ) = 0,120 q 2 = rq(l-r) 2-1 = (0,3)(0,4)(0,7 1 ) = 0,084 q 3 = rq(l-r) 3-1 = (0,3)(0,4)(0,7 2 ) = 0,059 q 4 = rq(l-r) 4-1 = (0,3)(0,4)(0,7 3 ) = 0,041 Παρατηρούμε ότι με πέρασμα του χρόνου το ποσοστό αύξησης της διείσδυσης τείνει προς το μηδέν. Αν θέλουμε να ε κτιμήσουμε τις πωλήσεις σε δραχμές, τότε πολλαπλασιάζουμε το εκτιμώμενο ποσοστό δοκιμής για την περίοδο που θέλουμε με το συνολικό αριθμό των ε λληνικών νοικοκυριών και το γινόμενο που βρίσκουμε με την αναμενόμενη δαπάνη για πρώτη αγορά του προϊόντος κατά νοικοκυριό. 139

14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 2 (2002), Συμπεράσματα Τα παλιά προϊόντα (υπηρεσίες, διαδικασίες) ωριμάζουν και παρακμάζουν. Συνεπώς για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας εταιρίας τα νέα προϊόντα είναι αυτά που θα απορροφήσουν την υπάρχουσα ικανότητα παραγωγής αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν τη νέα ανάπτυξη. Αυτή η νέα ανάπτυξη δεν θα έλθει «ως μάνα εξ ουρανού» αλλά μετά από προσεκτικό σχεδιασμό/προγραμματισμό και κατανόηση/ανάλυση των προβλημάτων, που είναι συνδεδεμένα με το επιτυχημένο λανσάρισμα των καινοτομιών. Πέντε σημεία μπορεί να δώσουν το επισφράγισμα της όλης προσπάθειας: το νέο προϊόν να είναι προσανατολισμένο στον καταναλωτή /χρήστη και όχι στην τεχνική πλευρά οι καταναλωτές χρειάζονται συμβουλές και πληροφορίες για να κρίνουν αν το νέο προϊόν μπορεί να τους ωφελήσουν πριν την προώθηση το νέο προϊόν, οι κατασκευαστές πρέπει να πραγματο-ποιήσουν μια ουσιαστική ανάλυση της αγοράς πρέπει να τονιστεί στον κατασκευαστή η συμβατότητα του νέου προϊόντος με προϋπάρχοντα εξοπλισμό ο κατασκευαστής πρέπει να δίνει έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν ει το νέο προϊόν Βιβλιογραφία Philip Kotler, (1991) «Marketing management», Prentice-Hall David Jobber, 1997) «Principes and Practice of Marketing», McGraw-Hill Keith Fletcher, (1990) «Marketing Management and Information Technology», Prentice Hall Michael j. Baker, (1995) «Marketing Book», CIM, 1995 D. Α. Aaker & V. Kumar & G.S.Day, (1995) «Marketing Research», Jonh Wiley S. Moscovici, (1979) «Psychologie des minorities actives», PUF G. Blech & Μ. Blech, (1998) «Advertising and Promotion», McGraw-Hill J. Trout & Α\ ries, (1986) «Positioning: the battle for your mind», McGraw-Hill J. Trout, (1996) «The new positioning», McGraw-Hill Booz, Allen & Hamilton : «New Products Managment for the 1980s», 1982, New York Eric Α. νοη Hipper: «Users as Innovators», Technology Review, Jan D. Frey: «Learning the Ropes: My Life as a Product Champion», Harvald Business Review, Sep-Oct 1991, p Everett Μ. Rogers: «Diffusion of Innovations», New York: Free Press, 1962 L. Α. Fourt & J.N. Woodlock: «Early Prediction of Market Success for New Grocery Products», Journal of Marketing, Oct 1960, p

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 9η: ΠΡΟΪΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τµήµα ιοίκησης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Στρατηγική Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Στόχος της σημερινής εισήγησης : H εξοικείωση και η κατανόηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Δίκτυα Πωλήσεων στο Εξωτερικό Βέλτιστες Ελληνικές Λουτράκι,9 Ιουνίου 2010 0 Άγις Πιστιόλας Διευθυντής Marketing & Eξαγωγών Αgrino - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε. Κρίση και Εξαγωγές «Η απάντηση η είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Το Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙI -IV Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η Ελληνική Εμπειρία (ΠΤΔΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ

Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» Ακαδ. Έτος 2007-2008 Μέρος 1ο Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, Επ.Καθηγήτρια του Μάρκετινγκ Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΜΥΘΟΙ O ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΟΙ 7 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 5. Προώθηση Πωλήσεων. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 5. Προώθηση Πωλήσεων. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 5 Προώθηση Πωλήσεων Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 5: Προώθηση Πωλήσεων Συγγραφείς: Δρ. Andrea Grimm, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 7β: Ανάλυση καταναλωτών Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ» Οργάνωση της νέας Δραστηριότητας / Σχέδιο MarkeMng / Το ανθρώπινο δυναμικό / Οικονομικό Σχέδιο / Ανάλυση Κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενική εισαγωγή 1. Εξώφυλλο (Πρέπει να είναι καλαίσθητο, να καθιστά σαφές

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Πολιτική Οικονομία (Οικονομική Επιστήμη) είναι η επιστήμη που μελετά τα οικονομικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ i. Ποιες βασικές λειτουργικές μονάδες εμπλέκονται πριν και μετά την πώληση ii. Ποια άτομα επηρεάζουν ή παίρνουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» Επιχειρηματικό Όραμα / Καθορισμός Αποστολής / Καθορισμός αντικειμενικών στόχων / Καθορισμός προϊόντων & υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα