ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 2 (2002), Δρ Δημήτριος Ποσχολούδης Αναπληρωτής Κοθηyητής Τ.Ε.Ι. Σερρών ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Περίληψη Τα νέα προϊόντα είναι αυτά που θα αντικαταστήσουν τα ήδη υπάρχοντα και αν δεν τα προσφέρουμε εμείς, θα τα προσφέρει ο ανταγωνισμός. Στην προσπάθειά μας για παραγωγή νέων προϊόντων (βελτίωση ή παραλλαγή ήδη υπαρχόντων προϊόντων ή επαναστατικές καινοτομίες) καθοδηγητής μας θα είναι η αγορά, οι καταναλωτές έτσι ώστε να υπάρχει εγγύηση της επιτυχίας. Αυτή η πορεία είναι μονόδρομος στα πλαίσια του νέου οικονομοκοινωνικού περιβάλλοντος της διάσπασης των εθνικών αγορών και της παγκοσμιοποίησης. Abstract The new products are these, which will replace the old ones, and even if we don't pass them to the market, the concurrence will. The guide ίη our attempt to produce new products (improvement or variation of the old ones or new ideas) will be the market and the consumers ίη order to guarantee for the success. This course is a «one-way street» ίη the new economical and social situation, ίη the surrounding of the national market and ίη the universality. 127

2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 2 (2002), Μια εγκαθιδρυμένη εταιρία που έχε ι φτάσει σε μια ηλικία, όπου η καινοτομία είναι αναγκαία και δεν είναι σε θέση να καινοτομήσει, είναι καταδικασμένη σε παρακμή και αφανισμό. Και μια διοίκηση, η οποία σε μια τέτοια περίοδο δε γνωριί;ει πως να επιφέρει την καινοτομία, είναι ανεπαρκής και ανίκανη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Peter Druker 1. Πεδίο αναφοράς 128 Η μελλοντική οικονομική ευρωστία μιας εταιρίας βασίζεται στην επιτυχημένη διαχείριση των υπαρχόντων και μελλοντικών της προϊόντων. Η διαχείριση της νέας και της υπάρχουσας πολιτικής προϊόντων (σύλληψη, κατασκευή, προώθηση) αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα για την επιτυχία των στρατηγικών στόχων μιας εταιρίας. Στις επόμενες σελίδες θα ασχοληθούμε μόνο με τα νέα προϊόντα, με το σκεπτικό ότι αυτά είναι που θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα προϊόντα, ώστε να διατηρηθούν ή να αυξηθούν οι πωλήσεις της εταιρίας. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι καταναλωτές αναζητούν νέα προϊόντα και αν δεν τους τα προσφέρουμε εμείς τότε θα τους τα προσφέρουν οι ανταγωνιστές μας [Έρευνα των Booz, Allen & Hamilton έδειξε ότι το 31 % των κερδών 700 εταιριών αναμένεται να έρθουν την επόμενη πενταετία από τα νέα προϊόντα]. Ως νέα προϊόντα θεωρούμε τα πρωτότυπα προϊόντα, τα βελτιωμένα προϊόντα, τα τροποποιημένα προϊόντα και γενικά ότι είναι νέο ή διαφοροποιημένο από το υπάρχον. Η συντριπτική πλειοψηφία νέων προϊόντων αποτελείται από βελτιώσεις και παραλλαγές υπαρ χόντων προϊόντων, παρά από επαναστατικές καινοτομίες. Ο ελάχιστος αριθμός νέων, από κάθε άποψη νέων, προϊόντων οφείλεται στις εξής αιτίες: 1) στο υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξής τους (Ε & Α), 2) στο απαιτούμενο μεγάλο μέγεθος της αγοράς με στόχο τις μεγάλες πωλήσεις, ώστε να γίνει απόσβεση του κόστους Ε & Α, 3) στη νομική και πρακτική αδυναμία κατοχύρωσης δικαιωμάτων ευρεσ ιτεχνίας σε εθνικό και προπάντων διεθνές επίπεδο, 4) στο μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται από την απόφαση Ε & Α έως την παραγωγική διαδικασία της, 5) στην ανάγκη νέων επενδύσεων σε πάγια κεφάλαια αν αυτό απα ιτεί η παραγωγή του νέου προϊόντος και 6) στην ταχύτατη αλλαγή του π εριβάλλοντος, που επιφέρει αλλαγές στις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών. Οι Booz, Allen και Hamilton βλέπουν έξι κατηγορίες νέων προϊόντων (νέων ως προς την αγορά ή την εταιρία): νέα προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο που απευθύνονται σε μια νέα αγορά, νέα σειρά προϊόντων που δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρία να μπει σε μια υπάρχουσα αγορά για πρώτη φορά, προσθήκ ες στις υπάρχουσες σειρές προϊόντων, διαφοροποίηση των υπαρχόντων προϊόντων, επαναχωροθέτηση των υπαρχόντων προϊόντων και τέλος, μείωση του κόστους των υπαρχόντων προϊόντων [στην ίδια έρευνα]. Το αν μια εταιρία διαχειρίζεται επιτυχώς το χαρτοφυλάκιο παραγωγής

3 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 2 (2002), νέων προϊόντων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: την επιλογή της κατάλληλης ιδέας προς ανάπτυξη, την εκλογή νέων αγορών (ή νέων τμημάτων των ήδη υπαρχόντων αγορών) και τεχνολογικών πε δίων, την οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής, την όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση των παραγωγικών και προωθητικών πόρων. Η επιτυχής σύλληψη, ανάπτυξη και προώθηση ενός νέου προϊόντος δεν είναι ζήτημα τύχης. Στην έρευνά τους οι συγγραφείς που προαναφέραμε βρήκαν ότι χρειάζονται επτά ιδέες νέων προϊόντων για να έχουμε τελικά την κατάληξη μόνο της μιας σε επιτυχημένο νέο προϊόν. Πολλά νέα προϊόντα αποτυγχάνουν με σοβαρό κόστος στη ν εταιρία αλλά και στη ν διοίκη σή τη ς. Οι αιτίες είναι πολλές (μικρός κύκλος ζωής νέου προϊόντος, μη σωστή τοποθέτηση στην αγορά, ασήμαντη ιδέα απ' όπου προέκυψε το νέο προϊόν, πολυτεμαχισμένες αγορές, λίγα κεφάλαια, κτλ. ) όμως δύο είναι οι βασικές αιτίες αποτυχίας: Η διοίκηση της ε τ αιρίας δεν ορίζε ι τα πλαίσια τη ς επιχε ι ρηματικής δράσης, συνεπώς ούτε τη γκάμα προϊόντων που θέλει να ασχοληθεί σο βαρά. ~ Ελλειψη οργανωτικής ομαδικής εργασίας. Δηλαδή πρώτα το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης θα συλλάβει την ιδέα του νέου προϊόντος, στη συνέχεια η ομάδα μη χανικών θα το σχεδιάσουν, με τη σειρά τους θα το παραδώσουν στο τμήμα παραγωγής να το κατασκευάσει και τέλος θα καταλήξει στο τμήμα πωλήσεων να το πουλήσει. Σ ' αυτή τη δ ιαδικασία μπορεί να έχουμε και πισωγυρίσματα (π.χ. το τμήμα παραγωγής το επιστρέφει πίσω γιατί δεν μπορεί να το παράγει με το συγκεκριμένο κόστος). Η λύση είναι μία και μοναδική: στενότερη συνεργασία και επαφή μεταξύ των τμημάτων, έρευνας και ανάπτυξης, σχεδιασμού, παραγωγής, οικονομικών και κύρια με το τμήμα μάρκετινγκ γιατί αυτό έρχεται σε επαφή με τους καταναλωτές και γνωρίζει τις ανάγκες του από πρώτο χέρι. Πολλές φορές η μη κατάληξη μιας ιδέας σε νέο επιτυχημένο προϊόν οφείλεται στη ν ίδια τη γέννη ση τη ς ιδέας. Αυτό συμβαίνει όταν η διοίκηση είναι υπεύθυνη να «γεννά» ιδέες. Τότε το στέλεχος, που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία νέων προϊόντων, θα προωθήσει την ιδέα που αρέσει περισσότερο χωρίς να λάβει υπόψ η του τις ανάγκες και τις προσδοκίες τη ς αγοράς. Θέτοντας διαφορετικά το ερώτημα/πρόβλημα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η αναζήτηση ιδεών, οι οποίες έχουν καλές πιθανότητες να καταλήξουν σε επ ι τυχημένα νέα προϊόντα δεν πρέπει να είναι περιστασιακή. Οι πηγές έμπνευσης αυτών των ιδεών είναι πολλές: 1. Οι Καταναλωτές. Είναι η κύρια πηγή προέλευση ς των ιδεών γιατί αυτοί εκφράζουν τ ι ς ανάγκες και τις επιθυμίες τους (Eric Α. νοη Hipper, 1978). Η συγκέντρωση αυτών των ιδεών μπορεί να γίνει με σχετικές έρευνες, δοκιμές, εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις, σύστημα προτάσε ων και παραπόνων των καταναλωτών. 2. Τους εργαζόμενους της εταιρίας. Δημιουργία μιας επιχειρησιακής κουλτούρας, που θα ενθαρρύνει και θα ανταμείβει κάθε εργαζόμενο, 129

4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 2 (2002), που αναζητά και προτείνει επιτυχημένες νέες ιδέες για τη βελτίωση της παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας (Παράδειγμα: Στόχος της 3Μ Company είναι ότι κάθε ένα από τα 40 τμήματά τη ς πρέπει να δημιουργήσει το 25% του εισοδήματός του από προϊόντα που ε ισήχθησαν μέσα στα τελευταία 5 χρόνια. Ο στόχος αυτός επιτυγ χάνεται. ). 3. Οι ανταγωνιστές. Τα προϊόντα των ανταγωνιστών μπορούν να μας δώσουν ιδέες για να καλυτερεύσουμε τα δικά μας προϊόντα ή να δημιουργήσουμε νέα. 4. Οι πωλητές. Αυτοί είναι που έρχονται σε προσωπική επαφή με τους καταναλωτές γνωρίζοντας κατ ' αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες τους και τα παράπονά τους. Η επιτυχία μιας εταιρίας στο να αναπτύσσεται, να έχει μεγάλες πωλήσεις, να συναγωνίζεται τους ανταγωνιστές της είναι άμεσα εξαρτημένη από την ικανότη τά τη ς να ευθυγραμμίζει την παρούσα και μελλοντική παραγωγή της στις ανάγκες της αγοράς. 2. Μάνατζμεντ νέων προϊόντων Η καινοτομία (θεωρώ καινοτομία όταν μια νέα ιδέα, μια νέα μέθοδος εμπορευματοποιείται με το να βγει στην αγορά) μπορεί να ενθαρρυνθεί και να προστατευθεί αλλά δεν είναι δυνατόν να προσχεδιαστεί. Παρόλη τη σπουδαιότη τα που έχει για κάθε εταιρία η προώθηση νέων προϊόντων, επιτυχημένων νέων προϊόντων, στην αγορά τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο, δη λαδή το ποσοστό αποτυχίας των νέων προϊόντων είναι 30 με 80% (Booz, Allen & Hamilton). Αυτός ο φαύλος κύκλος της αναγκαιότητας των νέων προϊόντων και του μεγάλου ποσοστού της αποτυχίας πρέπει να ενθαρρύνει, παρά να γίνει τροχοπέδη, την εταιρία να λανσάρει καινοτόμα προϊόντα στη θέση των παλιών και των αποτυχημένων, αν θέλει να μείνει ανταγωνιστική και να επιβιώσει σε περιβάλλον αγοράς διαρκώς εναλλασσόμενο. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για το λόγο ότι το κόστος αποτυχιών είναι μεγάλο. Οι αποτυχίες οφείλονται στους εξής λόγους: 1. Τα έξοδα Ε & Α καθώς επίσης και οι αναγκαίες νέες επενδύσεις σε εξοπλισμό (εγκαταστάσεις, εργαλεία, κτλ.) για την παραγωγή του νέου προϊόντ ος, που μπορεί να είναι αρκετά μεγάλα και να επιφέρουν καθυστέρ η ση στην εμφάνιση του προϊόντος στην αγορά, γεγονός που ίσως να είναι ολέθριο για την εταιρία παρ ' όλα τα καλά χαρακτηριστικά του προϊόντος Χάσιμο της πρωτοπορίας λόγω καθυστέρησης της προώθησης του νέου προϊόντος, επιβάλλει στην εταιρία έκτακτα έξοδα (περισσότερη διαφήμιση) και προκαλεί χάσιμο εσόδων από τη μείωση των πωλήσεων. Από την άλλη μεριά όμως το να προωθήσει κανείς νωρίς το νέο προϊόν στη ν αγορά για να διατηρήσει το πλεονέκτημα της πρωτοπορίας, χωρίς να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχό του, είναι και αυτό καταστροφικό.

5 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 2 (2002), Μεγάλες απώλειες θα προκληθούν είτε λόγω ανάκλησης των προϊόντων, με αποτέλεσμα τη δυσφήμιση του προϊόντος και της εταιρίας είτε λόγω αδυναμίας παραδόσεων στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Η μεγαλύτερη απώλεια έγκειται στην απογοήτευση που θα δοκιμάσουν οι πρωτοποριακοί καταναλωτές του νέου προϊόντος γεγονός που θα έχει επιπτώσεις σ ' όλη τη γκάμα προϊόντων της εταιρίας. 3. Κακός υπολογισμός του χρόνου απόσυρσης ενός προϊόντος, που παρουσιάζει σημεία παρακμής και του χρόνου προώθησης ενός νέου προϊόντος που θα το αντικαταστήσει. Αυτό οφείλεται στο ότι ο κύκλος ζωής των προϊόντων μειώνεται όλο και περισσότερο. Μια άκαιρη, λοιπόν, απόσυρση ενός προϊόντος χωρίς την ταυτόχρονη διάθεση κάποιου κατάλληλου νέου προϊόντος, για τους πιθανούς καταναλωτές, μπορεί να φέρει την εταιρία σε δυσάρεστη θέση. 4. Η επιτυχία φέρνει επιτυχία, όμως η αποτυχία μένει περισσότερο και πιο έντονα χαραγμένη στη μνήμη της αγοράς. Μια αποτυχία μπορεί να αλλοιώσει την εικόνα μιας εταιρίας και μιας μάρκας προϊόντος επιφέροντας το χάσιμο της εμπιστοσύνης στην εταιρία και τα προϊόντα της από τους καταναλωτές. Γιατί οι καταναλωτές θα υιοθετήσουν μια επιφυλακτική στάση, καθυστερώντας τη διαδικασία αποδοχής κάθε νέου προϊόντος της συγκεκριμένης εταιρίας. Έτσι μπορεί να γίνουμε μάρτυρες, στο μέλλον, της αποτυχίας ενός νέου προϊόντος, που παρουσιάζει όλες τις προδιαγραφές επιτυχίας, λόγω της κακής φήμης της εταιρίας που το λάνσαρε. 5. Η αποτυχία ενός νέου προϊόντος επιφέρει σημαντικές εσωτερικές ανακατατάξεις στο προσωπικό της εταιρίας. Κανείς δε θέλει να έχει σχέση με την αποτυχία. Και όπως συμβαίνει πάντα, το καλύτερο και πιο άξιο προσωπικό είναι και το πιο ευκίνητο και είναι αυτό που η εταιρία δε θα θέλει να χάσει. Κι όμως είναι αυτοί που θα φύγουν πρώτοι. Συνεπώς η αποτυχία ενός νέου προϊόντος συμβάλλει στη διάλυση επιτυχημένων (σε πολλούς άλλους τομείς) ομάδων ερευνών, κάνοντας κάθε μελλοντική επιτυχία ακόμη λιγότερο πιθανή. 6. Τέλος, όπως μας λέει και η παροιμία «ενός κακού μύρια έπονται» η όλη λειτουργία και η επιβίωση της εταιρίας μπαίνουν σε περίοδο περιπετειών. Η αποτυχία ενός νέου προϊόντος σπιλώνει την εικόνα της εταιρίας στην αγορά επιφέροντας και άλλες αρνητικές επιπτώσεις: τα υψηλότερα επιτόκια στα απαιτούμενα δάνεια (λόγω του αυξανόμενου ρίσκου), τη μείωση των κερδών άρα και τα μικρότερα μερίσματα στους μετόχους, την πτώση των μετοχών και τέλος την ανεπιθύμητη έλξη από ληστρικές εταιρίες, οι οποίες εξαγοράζουν εταιρίες σε χαμηλές τιμ ές εξαιτίας των χαμηλών τους επιδόσεων. Η προώθηση και διαχείριση νέων προϊόντων από πολλές εταιρίες δεν πραγματοποιείται με συστηματική και προσχεδιασμένη προσέγγιση αλλά μόνο από αντίδραση σε πιέσεις του περιβάλλοντος ή των ανταγωνιστών. Το λανσάρισμα στην αγορά ενός νέου προϊόντος δε μπορεί να είναι μια αντί- 131

6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 2 (2002), δραση της στιγμής αλλά μια ολοκληρωμένη ενέργεια της εταιρίας, που θα στηρίζεται στην ανάλυση των προβλημάτων και των περιορισμών, που αντιμετωπίζει και στην επιθυμία της να βελτιώσει τις αποφάσεις της, όσον αφορά τις προοπτικές της προώθησης αυτών των προϊόντων. Μ' αυτό τον τρόπο θα κατανοήσει τους περιορισμούς της βελτιώνοντας την ικανότητά της να τους ξεπεράσει και θα αυξήσει το βαθμό επιτυχίας των νέων προϊόντων. Το μάνατζμεντ των νέων προϊόντων όσο περίπλοκο και ακατανόητο παρουσιάζεται στην αρχή, μετά από ένα προσεχτικό προγραμματισί,ιό και ανάλυση του αύριο με τα στοιχεία του σήμερα (το μέλλον υπάρχει στο τώρα) γίνεται κατανοητό και πιο εύκολα ελεγχόμενο και επιτυχώς πραγματοποιήσιμο. Οι Booz, Allen & Hamilton σε ταχυδρομική έρευνα, που πραγματοποίησαν σε 700 καταναλωτικ έ ς και βιομηχανικές εταιρί ε ς και από συνεντεύξεις 150 στελεχών τμημάτων νέων προϊόντων, κατέληξαν σ ε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με το μάνατζμεντ των νέων προϊόντων % είναι η επιτυχία του μάνατζμεντ στο λανσάρισμα νέων προϊόντων. 2. Η εταιρία έχει ένα επιτυχημένο προϊόν από επτά, που έχει κάνει έρευνα. 3. Οι δαπάνες για νέα προϊόντα έγιναν πιο αποδοτικ έ ς. Τα επιτυχημένα νέα προϊόντα απέδωσαν το 54% των συνολικών δαπανών για νέα προϊόντα, ενώ το 1968 ήταν 30%. 4. Οι δαπάνες για Ε & Α και μάρκετινγκ, ως ποσοστό των πωλήσεων για τις εταιρίες με επιτυχημένα νέα προϊόντα, δεν είναι μεγαλύτερες από αυτές με μη επιτυχημένα νέα προϊόντα % των πιο επιτυχημ ένων νέων προϊόντων προέρχονται από τα εντελώς νέα προϊόντα (10% νέα προϊόντα στον κόσμο και 20% νέες γκάμες προϊόντων). 6. Πρόβλεψη ότι μια μέση εταιρία θα αυξήσει στο μ έ λλον τον αριθμό των νέων προϊόντων, που θα προωθήσει στην αγορά ( τα νέα προϊόντα κάθε εταιρίας ήταν πέντε και αναμενόταν από τους ερευνητές ότι θα διπλασιαζόταν τα επόμενα πέντε χρόνια). 7. Αναμένεται ότι εντός των πέντε προσεχών ετών τα νέα προϊόντα θα αυξήσουν τις πωλήσεις κατά ένα τρίτο, ενώ ένα 40% των κερδών θα προέρχονται από αυτά τα προϊόντα. 3. Αποτελεσματική οργάνωση για τη βελτίωση-ανάπτυξη νέου προϊόντος 132 Η δημιουργία μιας καινοτόμου κουλτούρας στην εταιρία είναι εγγύηση για πετυχημένη β ε λτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Όταν η διοίκηση της εταιρίας προάγ ε ι και ανταμείβει το νεωτερισμό και κάθε ν έ α ιδέα, τότε οι στάσεις και οι πρ άξεις των εργαζομένων, σε κάθε βαθμίδα, είναι ανάλογε ς. Σε πολλές εταιρίες ισχύει η επιβράβευση (ηθική ή /και υλική) της επιτυχίας και η τιμωρία τη ς αποτυχίας. Ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοτωθεί το καινοτόμο πνεύμα ε ίναι η πιθανή επερχόμενη τιμωρία των ανθρώπων, που υπερασπίζουν τις απόψεις και τις ιδέες τους, όταν τα πράγματα πάνε στραβά "'

7 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 2 (2002), και ταυτόχρονα η ανταμοιβή αυτών των ανθρώπων που βολεύονται και είναι ευχαριστημένοι με την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Είναι σίγουρο ότι κάτω από αυτή την κατάσταση πραγμάτων θα δημιουργηθεί και στα πιο ανήσυχα πνεύματα και σ ' αυτούς που βλέπουν το μέλλον η απορία: Γιατί να πάρω τον κίνδυνο της αποτυχίας αφού λειτουργώντας όπως και πριν, χωρίς να σκέφτομαι, να προτείνω και να ενεργώ για κάτι καινούργιο, θα έχω πιθανότητες να ανταμειφθώ; Οι υπεύθυνοι κάθε εταιρίας με την παρουσίαση μιας νέας ιδέας, το πρώτο που πρέπει να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν είναι ο πειρασμός της αυτόματης άρνησης: όταν προτείνεται μια νέα ιδέα μηχανικά σκεφτόμαστε τις αρνητικές της πλευρές. Η σωστή επιλογή είναι, να μην δυστάζουμε να εκφράζουμε τις αμφιβολίες μας, αλλά ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε αυτόν, που κάνει την πρόταση να σκεφτεί την ιδέα του, να την ερευνήσει και να την αναπτύξει. Η νέα ιδέα θα ερευνηθεί από αυτόν που τη σκέφτηκε, μόνο αν έχει αρχικά μια ενθαρρυντική αντιμετώπιση, απάντηση. Διάγραμμα 1: στάσεις καινοτόμου κουλτούρας μιας εταιρίας Δώσε :χ;ρόνο ή κάνε τα στραβά μάτια σ' αυτούς πον εργάζονται σε μια νέα ιδέα Καινοτόμος κουλτούqα μιας εταιρίας Καθαρά μηνύματα για το ρόλο και τη σημασία Για να γεννηθεί και να αναπτυχθεί μια καινοτόμος κουλτούρα σε μια εταιρία πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη οργανωτική δομή. Αυτή η οργανωτική δομή μπορεί να είναι προϊόν ενός ή συνδυασμός περισσότερων ενεργειών της εταιρίας όπως: κύκλοι σχεδίου, διευθυντές προϊόντος ή μάρκας, ανεξάρτητο τμήμα νέων προϊόντων ή επιτροπές νέων προϊόντων, κ.α. Κύκλοι σχεδίου: Τέτοιοι κύκλοι (ομάδες) μπορεί να δημιουργηθούν από εργαζόμενο'uς του τμήματος Ε & Α, τους μηχανικούς σχεδιασμού και 133

8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 2 (2002), παραγωγής, τους υπεύθυνους χρηματοδότησης νέων προϊόντων, κτλ. Για να αποφευχθούν τα εμπόδια που θέτει η γραφειοκρατία, αυτοί οι κύκλοι έχουν επαφή κατ ' ευθείαν με τα υψηλά στελέχη της εταιρίας και μικρή εξάρτηση από τα ενδιάμεσα επίπεδα κατά την ανάπτυξη της νέας ιδέας. Ηγείται και συντονίζει τις δραστηριότητες του κύκλου, αυτός που είχε την αρχική σύλληψη της νέας ιδέας και είναι αυτός που έχει τις επαφές με τη διοίκηση. Μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη του κύκλου να συνεχίσουν να διευθύνουν το νέο προϊόν και μετά την εμπορευματοποίησή του δηλ. μετά την είσοδό του στην αγορά. Οι εργαζόμενοι από διάφορα τμήματα της εταιρίας δουλεύοντας μαζί πάνω σε μια νέα ιδέα μπορούν να γνωρίσουν και να κατανοή σουν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει κάποιο άλλο τμήμα και έτσι να μειώσουν αποτελεσματικά το χρόνο που χρειάζ εται για τη προϊόντος. βελτίωση του νέου Διευθυντ έ ς προϊόντος και μάρκας: Ο διευθυντής προϊόντος είναι υπ εύθυνος για μια γκάμα προϊόντων, ενώ ο διευθυντής μάρκας (στην ουσία είναι βοηθός του διευθυντή προϊόντος) είναι υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη μάρκα. Αυτοί οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για την επιτυχία του (των) προϊόντος (των). Επίσης συντονίζουν τα διάφορα τμήματα που έχουν σχέση με το προϊόν (π.χ. παραγωγή, έρευνα αγοράς, διαφήμιση, πωλήσεις). Βελτιώνουν τα υπάρχοντα προϊόντα και επεκτείνουν τη γκάμα και τέλος είναι υπεύθυνοι για τη βελτίωση νέων προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντας τη δημιουργία νέων ιδεών. Ανεξάρτητα τμήματα νέου προϊόντος: Αυτά τα τμήματα πρέπει να λειτουργήσουν ως υπο-τμήματα του τμήματος μάρκετινγκ. Μόνη τους έγν ο ια θα είναι η αγορά: από τη μια μεριά οι ανάγκες, οι επιθυμίες και τα όνειρα των καταναλωτών και από την άλλη πως μπορεί η εταιρία να τους ικανοποιήσει με διαφοροποιήσεις των υπαρχόντων προϊόντων, με δημιουργία ν έ ων προϊόντων, με αλλαγές του τρόπου παρουσίασης προώθησης και εικόνας των προϊόντων της εταιρίας. Αυτά τα τμήματα θα ασχοληθούν με τις δοκιμές των νέων προϊόντων και πως αυτές θα γίνουν στην αγορά. Η επιλογή της μεθόδου δοκιμής είναι μια δύσκολη επιλογή γιατί υπάρχουν αρκετές αξιόλογες μέθοδοι : α) Βάση κύμανσης πωλήσεων: Δίνεται στους καταναλωτέ ς να δοκιμάσουν, χωρίς επιβάρυνση, το προϊόν μας και κάποιο ανταγωνιστικό προϊόν και παρατηρούμε πόσοι καταναλωτές επέλεξαν πάλι το προϊόν μας καθώς επίσης και το βαθμό ικανοποίησής τους. Μπορούμ ε να χρησιμοποιήσουμε μια δοκιμαστική έκθεση των καταναλωτών σε μια ή περισσότερες διαφημιστικές ιδέες. β) Εργαστηριακή δοκιμαστική αγορά: Επιλέγουμε άτομα στα οποία παρουσιάζουμε διάφορα διαφημιστικά γνωστών και νέων προϊόντων, μέσα στα οποία υπάρχει και το δικό μας νέο προϊόν. Στη συνέχεια τους δίνουμε ένα μικρό χρηματικό ποσό για να αγοράσουν ότι θέλουν από ένα εμπορικό κέντρο. Παρατηρούμε πόσοι καταναλωτές αγόρασαν το δικό μας προϊόν και πόσοι ανταγωνιστικές μάρκες. Στη

9 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 2 (2002), συνέχεια τους συγκεντρώνουμε και τους ρωτάμε γιατί αγόρασαν το προϊόν μας ή γιατί αγόρασαν το ανταγωνιστικό. Μετά από 2-3 εβδομάδες τους τηλεφωνούμε και τους ρωτάμε για το βαθμό ικανοποίησής τους και τις παρατηρήσεις τους. Μ' αυτό τον τρόπο βλέπουμε την αποτελεσματικότητα του διαφημιστικού μηνύματος και των ποσοστών δοκιμής και επανάληψης δοκιμής. γ) Ελεγχόμενη δοκιμή μάρκετινγκ: Επιλέγουμε ένα μικρό αριθμό καταστημάτων σε συγκεκριμένη γεωγραφική θέση και έπειτα από συμφωνία μαζί τους, έναντι αμοιβής, εκθέτουμε στα ράφια τους και στη θέση που εμείς επιλέγουμε, το νέο μας προϊόν. Τα αποτελέσματα μπορούμε να τα ελέγξουμε από την κίνηση των ραφιών. Επίσης μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με ορισμένους καταναλωτές καταγράφοντας τις εντυπώσεις τους από το προϊόν μας. δ) Δοκιμαστικές αγορές: Επιλέγονται συγκεκριμένες αγορές, όπου γίνεται δοκιμαστική είσοδος του προϊόντος στην αγορά. Τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν σ'αυτή την περίπτωση είναι: Πόσες πρέπει να είναι οι αγορές, όπου θα γίνει δοκιμή; Ποιες αγορές; Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η δοκιμαστική είσοδος; Ποιες πληροφορίες θέλουμε να πάρουμε; Και τέλος ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε; Με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να κάνουμε πιο αξιόπιστες προβλέψεις για τις μελλοντικές πωλήσεις. Με την απόφαση εισαγωγής του νέου προϊόντος στην αγορά, οι υπεύθυνοι θα μελετήσουν και θα δώσουν απαντήσεις στις εξής επιλογές α) στην επιλογή του κατάλληλου χρόνου λανσαρίσματος του νέου προϊόντος β) στην επιλογή του κατάλληλου τόπου γ) στην επιλογή των κατάλληλων υποψήφιων ομάδων (αγορά-στόχος) δ) στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εισόδου Τέλος αυτά τα τμήματα αγοράς-στόχου θα σχεδιάσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ του νέου προϊόντος, που θα αποτελείται από τρία μέρη: lo μέρος: περιγραφή του μεγέθους, της δομής και της συμπεριφοράς της αγοράς-στόχου, της σχεδιαζόμενης χωροθέτησης του προϊόντος, των στόχων για τις πωλήσεις, του προβλεπόμενου μεριδίου αγοράς και κερδών για τα πρώτα χρόνια. 2ο μέρος: περιγραφή της προβλεπόμενης τιμής του νέου προϊόντος, της στρατηγικής διανομής και του προϋπολογισμού μάρκετινγκ για τον πρώτο χρόνο. 3ο μέρος: περιγραφή των μακροχρόνιων στόχων για τις πωλήσεις και τα κέρδη και της διαχρονικής στρατηγική του μίγματος μάρκετινγκ. Οποιαδήποτε μέθοδος (ή συνδυασμός μεθόδων) κι αν χρησιμοποιηθεί, μόνο η ομαδική συνεργασία είναι αυτή που θα οδηγήσει στην επιτυχία. Επιτακτική ανάγκη είναι να θέλουμε μια νέα ιδέα να καταλήξει σε επιτυχημένο νέο προϊόν και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με τη συνεργασία και την εποι- 135

10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π Α ΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 2 (2002), κοδομητική επικοινωνία μεταξύ του τμήματος Ε & Α και μάρκετινγκ. Η πρόκληση της διοίκησης είναι να εμποδίσει τους εργαζόμενους να ασχολούνται μόνο με τη βελτίωση των πραγμάτων που τους ενδιαφέρουν επαγγελματικά και να τους κάνει να καταλάβουν τις πραγματικότητες του μάρκετινγκ, δηλαδή να παίρνουν τα μη νύματα και τις δονήσεις τη ς αγοράς. «Γνώρισα στην Ε & Α ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δεν άφησαν το εργαστήριο και οι οποίοι ήταν τόσο ακατάδεκτοι στο να γνωρίσουν τη δύναμη των πωλήσεων που Δε θα μπορούσαν να γνωρίσουν ούτε έναν πελάτη, ακόμη κι' αν σκόνταφταν πάνω του. Είδα οικονομικούς ελεγκτές των οποίων οι απόψεις ακουγόταν συναρπαστικές αλλά δεν είχαν ιδέα σχετ ι κά με τη δημιουργία μιας ε ταιρίας, που θα αναπτύσσεται με νέα προϊόντα» D. Frey 4. Τιμολόγηση νέου προϊόντος Τα νέα προϊόντα έχουν μια βασική ιδιαιτερότητα, για κάποιο χρονικό διάστημα «κανείς δεν πουλάει το ίδιο προϊόν με μας». Το πόσο θα είναι αυτό το χρονικό διάστημα, μικρό ή μεγάλο, ποια θα είναι η ταχύτητα με τη ν οποία χάνεται η διαφοροποίηση, που έχουμε έναντι του ανταγωνισμού, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: το συνολικό δυναμικό πωλήσεων, το ύψος της αναγκαίας επένδυσης από τον ανταγωνισμό να προωθήσει στην αγορά το ίδιο ή παραπλήσιο προϊόν, το επικρατέστερος νομικό καθεστώς προστασίας σήματος και προϊόντος, τη δύναμη και την εγρήγορση του ανταγωνισμού. Η τιμή είναι ένα εργαλείο, που μπορεί να επιτύχει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καθυστέρη ση αντ ιμ ετώπιση ς του ανταγωνισμού. Όμως ο ορισμός τη ς «σωστή ς» τιμής είναι πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία γιατί: δεν υπάρχουν προγενέστερα στοιχεία, παρ' όλες τις δοκιμές είναι άγνωστη η πραγματική αντίδραση των καταναλωτών, τα προϊόντα του ανταγωνισμού είναι διαφορετικά στη φύση τους, την ποιότητά τους, κτλ. Θα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι βρήκαμε τη «σωστή» τιμή και ότι ως εταιρία έχουμε μια επιτυχημένη τιμολογιακή πολιτική όταν: το προϊόν μας γ ίνει αποδεκτό από τη ν αγορά με επιτυχία και μετά την εμφάνιση έντονου ανταγωνισμού διατηρούμε μεγάλο ποσοστό της αγοράς πραγματοποιούμε επιθυμητά κέρδη Δύο δυνατές επιλογές τιμολόγηση ς είναι η επιφανειακή και η διαπεραστική τιμολόγηση. 136 Επιφανε ιακή τιμολόγηση : Αυτή η τιμολόγηση είναι δυνατή για προϊόντα εντελώς νέα στη ν αγορά ή με μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τα υπάρχοντα στη ν ικανοποίηση μιας ανάγκη ς - επιθυμίας. Χαρακτη ρίζεται, σε πρώτη φάση, από την αρχική υψ η λή τιμή και τις μεγάλες δαπάνες προώθη ση ς, ενώ στη συνέχεια έχουμε μείωση τιμών και δαπανών. Αυτή η πολιτική τιμο λόγησης είναι ελκυστική γιατί στην αρχική περίοδο η καινοτομία είναι φα -

11 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES- Νο 2 (2002), νερή και δεν αντιμετωπίζει μιμητές, όπως συμβαίνει στη συνέχεια. Απορροφά σε πρώτο στάδιο τους καταναλωτές, που είναι ανεπηρέαστοι στην τιμή πριν στοχεύσει στους υπόλοιπους. Η υψηλή τιμή είναι ένας τρόπος μέτρησης της ζήτησης (την υψηλή τιμή μπορούμε να την κατεβάσουμε, τη χαμηλή δε μπορούμε να την ανεβάσουμε). Η μεγαλύτερη αξία των πωλήσεων λόγω της υψηλής τιμής στο αρχικό στάδιο μπορεί να αυτοχρηματοδοτήσει τις μεταγενέστερες προσπάθειες μας. Όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η ύψηλή τιμή δεν είναι πανάκεια. Μπορεί να αποκλείσει τη γρήγορη είσοδο σε μεγάλο τμήμα της αγοράς και να καθυστερήσει ή να μην καταφέρει να πετύχει ποτέ την υιοθέτηση του νέου προϊόντος από τους καταναλωτές. Διαπεραστική τιμολόγηση : Σ' αυτή τη περίπτωση έχουμε χαμηλή τιμή εισόδου γιατf οι πωλήσεις, ακόμη και στην αρχική περίοδο, είναι άμεσα εξαρτημένες από την τιμή. Μπορούμε να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας στο κόστος μονάδας με ταυτόχρονη αποτελεσματικότητα παραγωγής και διανομής λειτουργώντας με μεγάλα μεγέθη. Η απειλή του ανταγωνισμού είναι από την αρχή εμφανής. Δεν υπάρχουν αυτοί οι καταναλωτές που δε θα επηρεαζόταν από την τιμή. Όπως αντιλαμβανόμαστε ο ορισμός χαμηλής τιμής εκκίνησης στοχεύει να αποτρέψει μεγάλους ανταγωνιστές να εμφανιστούν στην αγορά με όπλο το μέγεθος. Οποιαδήποτε λογική και αν ακολουθήσουμε στο θέμα του ορισμού της τιμής, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρέπει οπωσδήποτε να προβλέψουμε, στο μέτρο του δυνατού, από τα στοιχεία που θα μας δώσουν έρευνες αγοράς, το εύρος της ζήτησης απαντώντας σε ορισμένα κύρια ερωτήματα: Υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές μη ικανοποιημένοι με τα υπάρχοντα προϊόντα; Πόσοι από αυτούς επιθυμούν διαθετημένοι να γίνουν καταναλωτές του δικού μας νέου προϊόντος ; Ποια τιμή θα ήταν ανταγωνιστική; Υπάρχουν κοντινά υποκατάστατα προϊόντα και ποια η γνώμη των καταναλωτών για την ποιότητα και την τιμή τους; Ποιο θα μπορούσε να είναι το ύψος των πωλήσεων για δυο ή τρεις εναλλακτικές τιμές; Με τον ορισμό της τιμής μας ποια πιστεύουμε ότι θα είναι η αντίδραση του ανταγωνισμού; Ποιο είναι το πιθανό κόστος ανά μονάδα του ανταγωνισμού; Εφόσον έχουμε απαντήσει στις πιο πάνω ερωτήσεις και πριν «ριχτούμε» στην παραγωγή του νέου προϊόντος, υπολογίζουμε τις επιπτώσεις-αποτελέσματα που θα είχε αυτή η παραγωγή στην ίδια την εταιρία. Υπολογίζουμε αν αρκούν οι παλιές ή χρειάζονται νέες επενδύσεις (εγκαταστάσεων, παραγωγής, διάθεσης, κεφαλαίου κίνησης), την αύξηση του κόστους (παραγωγής, διάθεσης) και τέλος τα κέρδη της εταιρίας. Ο υπολογισμός των πιο πάνω προϋποθέσεων γίνεται με τη συμπλήρωση δύο στηλών, όπου στη μία θα παρουσιάζονται οι αντίστοιχες κοστολογικές κατηγορίες (άμεσα εργατικά, δαπάνη πρώτων υλών, δαπάνη ειδικού εξοπλισμού, αναλογία γενικών εξόδων, αναλογία δαπανών πωλήσεων) χωρίς το νέο προϊόν και στην άλλη με το νέο προϊόν. Όσο πιο λεπτομερής είναι η καταγραφή σ' αυτόν τον πίνακα τόσο ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες μελλοντικών δυσάρεστων εκπλήξεων. 137

12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ ΠΑΙΧΑΛΟΥΔΗΙ - ΕΠΙθΕΩΡΗΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΙΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 2 (2002), Διάγραμμα 2: Δομή καταναλωτών νέου προϊόντος α) (β) (γ) (δ) (ε) χρόνος υιοθέτησης νέου προϊόντος Πη γή: Eνerett M.Rogers: «Diffusion of Innoνations», New York: Free Press, 1962 (α) 2,5 % νεωτεριστές (β) 13,5% πρώιμα υιοθετούντες (γ) 34% πρώιμη πλειοψηφία (δ) 34% όψιμη πλειοψηφία (ε) 16% αργοπορημένα υιοθετούντες 138 (α) Νεωτεριστές (innovators) είναι οι τολμηροί καταναλωτές, που αψηφώντας τους κινδύνους που μπορεί να περικλείει ένα καινούργιο προϊόν, αγοράζουν πρώτοι το νέο προϊόν. Είναι νέοι στην ηλικία με υψηλό εισόδημα και αναγνωρισμένη κοινωνική θέση. Είναι συνήθως εγωκεντρικοί, δεν επηρεάζονται από τις προσωπικές πηγές πληροφόρησης (πωλητές) και επιδιώκουν την αποκλειστικότητα αντιδρώντας στη διάδοση του προϊόντος. (β) Πρώιμα υιοθετούντες (early adopters) είναι αυτή η κατηγορία των καταναλωτών που τους μιμείται το περιβάλλον τους. Είναι καθοδηγητές της κοινής γνώμης (opinion leaders), νέοι στην ηλικία με υψηλή μόρφωση. Αυτοί είναι που αντλούν τις περισσότερες πληροφορίες τους από τους πωλητές για τα χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος. (γ) Πρώιμη πλειοψηφία (early majority). Αυτή η κατηγορία είναι πολύ προσεκτική στις αγορές της, πληροφορούμενη από τη διαφήμιση, τους πωλητές και από τις επαφές και τη γνώμη των πρώιμα υιοθετούντων.

13 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Να 2 (2002), (δ) Όψιμη πλειοψηφία (late majority). Είναι αυτή που προβαίνει στην απόκτηση του νέου προϊόντος από οικονομική ή κοινωνική ανάγκη. Αποτελείται συνήθως από άτομα μεγάλης ηλικίας, χαμηλού εισοδήματος και συντηρητικής νοοτροπίας που δεν αρέσκεται στις αλλαγές. (ε) Υιοθετούντες αργοπορημένα το προϊόν (laggards). Είναι αυτοί που αγοράζουν το νέο προϊόν όταν αυτό παύει να είναι νέο, μετά το στάδιο της ωριμότητας. Είναι άτομα χαμηλού εισοδήματος και μόρφωσης, φύσει πολύ συντηρητικοί, δύσπιστοι και δεν παίρνουν εύκολα αποφάσεις. 5. Υπόδειγμα πώλησης νέων μη διαρκών αγαθών (L.A. Fourt & J.N. Woodlock) Οι παρατηρήσεις των δύο συγγραφέων, σχετικά με τα ποσοστά διείσδυσης των νέων προϊόντων, έδειξαν ότι: το επίπεδο διείσδυσης των αθροιστικών πωλήσεων είναι μικρότερο του 100% του συνόλου των νοικοκυριών παρουσιάστf~κε μια κάμψη στα διαδοχικά τμήματα της αύξησης Η εξίσωσή τους είναι: όπου: qt r Q =Αναμενόμενο ποσοστό νοικοκυριών, που θα δοκιμάσει το νέο προϊόν την περίοδο t = Διείσδυση στην αγορά =Αναμενόμενο ποσοστό νοικοκυριών, που θα δοκιμάσει τελικά το νέο προϊόν Έστω ότι Q = 0,4 (40% των νοικοκυριών θα δοκιμάσει το νέο προϊόν) και r = 0,3 (30% κατάκτηση νέων αγοραστών κάθε περίοδο), τότε έχουμε για τις τέσσερις πρώτες περιόδους τα νοικοκυριά που δοκίμασαν το νέο προϊόν: q 1 = rq(l-r) 1-1 = (0,3)(0,4)(0,7 6 ) = 0,120 q 2 = rq(l-r) 2-1 = (0,3)(0,4)(0,7 1 ) = 0,084 q 3 = rq(l-r) 3-1 = (0,3)(0,4)(0,7 2 ) = 0,059 q 4 = rq(l-r) 4-1 = (0,3)(0,4)(0,7 3 ) = 0,041 Παρατηρούμε ότι με πέρασμα του χρόνου το ποσοστό αύξησης της διείσδυσης τείνει προς το μηδέν. Αν θέλουμε να ε κτιμήσουμε τις πωλήσεις σε δραχμές, τότε πολλαπλασιάζουμε το εκτιμώμενο ποσοστό δοκιμής για την περίοδο που θέλουμε με το συνολικό αριθμό των ε λληνικών νοικοκυριών και το γινόμενο που βρίσκουμε με την αναμενόμενη δαπάνη για πρώτη αγορά του προϊόντος κατά νοικοκυριό. 139

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - «Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ελένη Γ. Νύκταρη Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΥΣΙΠΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (OTC) ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα

Εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα Βασίλης Τραπεζάνογλου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών EΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ - 30-04-2010 Αφιερώνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΦΕΒΡΩΝΙΑΣ ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΦΕΒΡΩΝΙΑΣ ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ EASY JET. ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα