ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 2 (2002), Δρ Δημήτριος Ποσχολούδης Αναπληρωτής Κοθηyητής Τ.Ε.Ι. Σερρών ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Περίληψη Τα νέα προϊόντα είναι αυτά που θα αντικαταστήσουν τα ήδη υπάρχοντα και αν δεν τα προσφέρουμε εμείς, θα τα προσφέρει ο ανταγωνισμός. Στην προσπάθειά μας για παραγωγή νέων προϊόντων (βελτίωση ή παραλλαγή ήδη υπαρχόντων προϊόντων ή επαναστατικές καινοτομίες) καθοδηγητής μας θα είναι η αγορά, οι καταναλωτές έτσι ώστε να υπάρχει εγγύηση της επιτυχίας. Αυτή η πορεία είναι μονόδρομος στα πλαίσια του νέου οικονομοκοινωνικού περιβάλλοντος της διάσπασης των εθνικών αγορών και της παγκοσμιοποίησης. Abstract The new products are these, which will replace the old ones, and even if we don't pass them to the market, the concurrence will. The guide ίη our attempt to produce new products (improvement or variation of the old ones or new ideas) will be the market and the consumers ίη order to guarantee for the success. This course is a «one-way street» ίη the new economical and social situation, ίη the surrounding of the national market and ίη the universality. 127

2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 2 (2002), Μια εγκαθιδρυμένη εταιρία που έχε ι φτάσει σε μια ηλικία, όπου η καινοτομία είναι αναγκαία και δεν είναι σε θέση να καινοτομήσει, είναι καταδικασμένη σε παρακμή και αφανισμό. Και μια διοίκηση, η οποία σε μια τέτοια περίοδο δε γνωριί;ει πως να επιφέρει την καινοτομία, είναι ανεπαρκής και ανίκανη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Peter Druker 1. Πεδίο αναφοράς 128 Η μελλοντική οικονομική ευρωστία μιας εταιρίας βασίζεται στην επιτυχημένη διαχείριση των υπαρχόντων και μελλοντικών της προϊόντων. Η διαχείριση της νέας και της υπάρχουσας πολιτικής προϊόντων (σύλληψη, κατασκευή, προώθηση) αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα για την επιτυχία των στρατηγικών στόχων μιας εταιρίας. Στις επόμενες σελίδες θα ασχοληθούμε μόνο με τα νέα προϊόντα, με το σκεπτικό ότι αυτά είναι που θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα προϊόντα, ώστε να διατηρηθούν ή να αυξηθούν οι πωλήσεις της εταιρίας. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι καταναλωτές αναζητούν νέα προϊόντα και αν δεν τους τα προσφέρουμε εμείς τότε θα τους τα προσφέρουν οι ανταγωνιστές μας [Έρευνα των Booz, Allen & Hamilton έδειξε ότι το 31 % των κερδών 700 εταιριών αναμένεται να έρθουν την επόμενη πενταετία από τα νέα προϊόντα]. Ως νέα προϊόντα θεωρούμε τα πρωτότυπα προϊόντα, τα βελτιωμένα προϊόντα, τα τροποποιημένα προϊόντα και γενικά ότι είναι νέο ή διαφοροποιημένο από το υπάρχον. Η συντριπτική πλειοψηφία νέων προϊόντων αποτελείται από βελτιώσεις και παραλλαγές υπαρ χόντων προϊόντων, παρά από επαναστατικές καινοτομίες. Ο ελάχιστος αριθμός νέων, από κάθε άποψη νέων, προϊόντων οφείλεται στις εξής αιτίες: 1) στο υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξής τους (Ε & Α), 2) στο απαιτούμενο μεγάλο μέγεθος της αγοράς με στόχο τις μεγάλες πωλήσεις, ώστε να γίνει απόσβεση του κόστους Ε & Α, 3) στη νομική και πρακτική αδυναμία κατοχύρωσης δικαιωμάτων ευρεσ ιτεχνίας σε εθνικό και προπάντων διεθνές επίπεδο, 4) στο μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται από την απόφαση Ε & Α έως την παραγωγική διαδικασία της, 5) στην ανάγκη νέων επενδύσεων σε πάγια κεφάλαια αν αυτό απα ιτεί η παραγωγή του νέου προϊόντος και 6) στην ταχύτατη αλλαγή του π εριβάλλοντος, που επιφέρει αλλαγές στις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών. Οι Booz, Allen και Hamilton βλέπουν έξι κατηγορίες νέων προϊόντων (νέων ως προς την αγορά ή την εταιρία): νέα προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο που απευθύνονται σε μια νέα αγορά, νέα σειρά προϊόντων που δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρία να μπει σε μια υπάρχουσα αγορά για πρώτη φορά, προσθήκ ες στις υπάρχουσες σειρές προϊόντων, διαφοροποίηση των υπαρχόντων προϊόντων, επαναχωροθέτηση των υπαρχόντων προϊόντων και τέλος, μείωση του κόστους των υπαρχόντων προϊόντων [στην ίδια έρευνα]. Το αν μια εταιρία διαχειρίζεται επιτυχώς το χαρτοφυλάκιο παραγωγής

3 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 2 (2002), νέων προϊόντων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: την επιλογή της κατάλληλης ιδέας προς ανάπτυξη, την εκλογή νέων αγορών (ή νέων τμημάτων των ήδη υπαρχόντων αγορών) και τεχνολογικών πε δίων, την οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής, την όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση των παραγωγικών και προωθητικών πόρων. Η επιτυχής σύλληψη, ανάπτυξη και προώθηση ενός νέου προϊόντος δεν είναι ζήτημα τύχης. Στην έρευνά τους οι συγγραφείς που προαναφέραμε βρήκαν ότι χρειάζονται επτά ιδέες νέων προϊόντων για να έχουμε τελικά την κατάληξη μόνο της μιας σε επιτυχημένο νέο προϊόν. Πολλά νέα προϊόντα αποτυγχάνουν με σοβαρό κόστος στη ν εταιρία αλλά και στη ν διοίκη σή τη ς. Οι αιτίες είναι πολλές (μικρός κύκλος ζωής νέου προϊόντος, μη σωστή τοποθέτηση στην αγορά, ασήμαντη ιδέα απ' όπου προέκυψε το νέο προϊόν, πολυτεμαχισμένες αγορές, λίγα κεφάλαια, κτλ. ) όμως δύο είναι οι βασικές αιτίες αποτυχίας: Η διοίκηση της ε τ αιρίας δεν ορίζε ι τα πλαίσια τη ς επιχε ι ρηματικής δράσης, συνεπώς ούτε τη γκάμα προϊόντων που θέλει να ασχοληθεί σο βαρά. ~ Ελλειψη οργανωτικής ομαδικής εργασίας. Δηλαδή πρώτα το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης θα συλλάβει την ιδέα του νέου προϊόντος, στη συνέχεια η ομάδα μη χανικών θα το σχεδιάσουν, με τη σειρά τους θα το παραδώσουν στο τμήμα παραγωγής να το κατασκευάσει και τέλος θα καταλήξει στο τμήμα πωλήσεων να το πουλήσει. Σ ' αυτή τη δ ιαδικασία μπορεί να έχουμε και πισωγυρίσματα (π.χ. το τμήμα παραγωγής το επιστρέφει πίσω γιατί δεν μπορεί να το παράγει με το συγκεκριμένο κόστος). Η λύση είναι μία και μοναδική: στενότερη συνεργασία και επαφή μεταξύ των τμημάτων, έρευνας και ανάπτυξης, σχεδιασμού, παραγωγής, οικονομικών και κύρια με το τμήμα μάρκετινγκ γιατί αυτό έρχεται σε επαφή με τους καταναλωτές και γνωρίζει τις ανάγκες του από πρώτο χέρι. Πολλές φορές η μη κατάληξη μιας ιδέας σε νέο επιτυχημένο προϊόν οφείλεται στη ν ίδια τη γέννη ση τη ς ιδέας. Αυτό συμβαίνει όταν η διοίκηση είναι υπεύθυνη να «γεννά» ιδέες. Τότε το στέλεχος, που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία νέων προϊόντων, θα προωθήσει την ιδέα που αρέσει περισσότερο χωρίς να λάβει υπόψ η του τις ανάγκες και τις προσδοκίες τη ς αγοράς. Θέτοντας διαφορετικά το ερώτημα/πρόβλημα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η αναζήτηση ιδεών, οι οποίες έχουν καλές πιθανότητες να καταλήξουν σε επ ι τυχημένα νέα προϊόντα δεν πρέπει να είναι περιστασιακή. Οι πηγές έμπνευσης αυτών των ιδεών είναι πολλές: 1. Οι Καταναλωτές. Είναι η κύρια πηγή προέλευση ς των ιδεών γιατί αυτοί εκφράζουν τ ι ς ανάγκες και τις επιθυμίες τους (Eric Α. νοη Hipper, 1978). Η συγκέντρωση αυτών των ιδεών μπορεί να γίνει με σχετικές έρευνες, δοκιμές, εστιασμένες ομαδικές συζητήσεις, σύστημα προτάσε ων και παραπόνων των καταναλωτών. 2. Τους εργαζόμενους της εταιρίας. Δημιουργία μιας επιχειρησιακής κουλτούρας, που θα ενθαρρύνει και θα ανταμείβει κάθε εργαζόμενο, 129

4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 2 (2002), που αναζητά και προτείνει επιτυχημένες νέες ιδέες για τη βελτίωση της παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας (Παράδειγμα: Στόχος της 3Μ Company είναι ότι κάθε ένα από τα 40 τμήματά τη ς πρέπει να δημιουργήσει το 25% του εισοδήματός του από προϊόντα που ε ισήχθησαν μέσα στα τελευταία 5 χρόνια. Ο στόχος αυτός επιτυγ χάνεται. ). 3. Οι ανταγωνιστές. Τα προϊόντα των ανταγωνιστών μπορούν να μας δώσουν ιδέες για να καλυτερεύσουμε τα δικά μας προϊόντα ή να δημιουργήσουμε νέα. 4. Οι πωλητές. Αυτοί είναι που έρχονται σε προσωπική επαφή με τους καταναλωτές γνωρίζοντας κατ ' αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες τους και τα παράπονά τους. Η επιτυχία μιας εταιρίας στο να αναπτύσσεται, να έχει μεγάλες πωλήσεις, να συναγωνίζεται τους ανταγωνιστές της είναι άμεσα εξαρτημένη από την ικανότη τά τη ς να ευθυγραμμίζει την παρούσα και μελλοντική παραγωγή της στις ανάγκες της αγοράς. 2. Μάνατζμεντ νέων προϊόντων Η καινοτομία (θεωρώ καινοτομία όταν μια νέα ιδέα, μια νέα μέθοδος εμπορευματοποιείται με το να βγει στην αγορά) μπορεί να ενθαρρυνθεί και να προστατευθεί αλλά δεν είναι δυνατόν να προσχεδιαστεί. Παρόλη τη σπουδαιότη τα που έχει για κάθε εταιρία η προώθηση νέων προϊόντων, επιτυχημένων νέων προϊόντων, στην αγορά τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο, δη λαδή το ποσοστό αποτυχίας των νέων προϊόντων είναι 30 με 80% (Booz, Allen & Hamilton). Αυτός ο φαύλος κύκλος της αναγκαιότητας των νέων προϊόντων και του μεγάλου ποσοστού της αποτυχίας πρέπει να ενθαρρύνει, παρά να γίνει τροχοπέδη, την εταιρία να λανσάρει καινοτόμα προϊόντα στη θέση των παλιών και των αποτυχημένων, αν θέλει να μείνει ανταγωνιστική και να επιβιώσει σε περιβάλλον αγοράς διαρκώς εναλλασσόμενο. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για το λόγο ότι το κόστος αποτυχιών είναι μεγάλο. Οι αποτυχίες οφείλονται στους εξής λόγους: 1. Τα έξοδα Ε & Α καθώς επίσης και οι αναγκαίες νέες επενδύσεις σε εξοπλισμό (εγκαταστάσεις, εργαλεία, κτλ.) για την παραγωγή του νέου προϊόντ ος, που μπορεί να είναι αρκετά μεγάλα και να επιφέρουν καθυστέρ η ση στην εμφάνιση του προϊόντος στην αγορά, γεγονός που ίσως να είναι ολέθριο για την εταιρία παρ ' όλα τα καλά χαρακτηριστικά του προϊόντος Χάσιμο της πρωτοπορίας λόγω καθυστέρησης της προώθησης του νέου προϊόντος, επιβάλλει στην εταιρία έκτακτα έξοδα (περισσότερη διαφήμιση) και προκαλεί χάσιμο εσόδων από τη μείωση των πωλήσεων. Από την άλλη μεριά όμως το να προωθήσει κανείς νωρίς το νέο προϊόν στη ν αγορά για να διατηρήσει το πλεονέκτημα της πρωτοπορίας, χωρίς να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχό του, είναι και αυτό καταστροφικό.

5 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 2 (2002), Μεγάλες απώλειες θα προκληθούν είτε λόγω ανάκλησης των προϊόντων, με αποτέλεσμα τη δυσφήμιση του προϊόντος και της εταιρίας είτε λόγω αδυναμίας παραδόσεων στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Η μεγαλύτερη απώλεια έγκειται στην απογοήτευση που θα δοκιμάσουν οι πρωτοποριακοί καταναλωτές του νέου προϊόντος γεγονός που θα έχει επιπτώσεις σ ' όλη τη γκάμα προϊόντων της εταιρίας. 3. Κακός υπολογισμός του χρόνου απόσυρσης ενός προϊόντος, που παρουσιάζει σημεία παρακμής και του χρόνου προώθησης ενός νέου προϊόντος που θα το αντικαταστήσει. Αυτό οφείλεται στο ότι ο κύκλος ζωής των προϊόντων μειώνεται όλο και περισσότερο. Μια άκαιρη, λοιπόν, απόσυρση ενός προϊόντος χωρίς την ταυτόχρονη διάθεση κάποιου κατάλληλου νέου προϊόντος, για τους πιθανούς καταναλωτές, μπορεί να φέρει την εταιρία σε δυσάρεστη θέση. 4. Η επιτυχία φέρνει επιτυχία, όμως η αποτυχία μένει περισσότερο και πιο έντονα χαραγμένη στη μνήμη της αγοράς. Μια αποτυχία μπορεί να αλλοιώσει την εικόνα μιας εταιρίας και μιας μάρκας προϊόντος επιφέροντας το χάσιμο της εμπιστοσύνης στην εταιρία και τα προϊόντα της από τους καταναλωτές. Γιατί οι καταναλωτές θα υιοθετήσουν μια επιφυλακτική στάση, καθυστερώντας τη διαδικασία αποδοχής κάθε νέου προϊόντος της συγκεκριμένης εταιρίας. Έτσι μπορεί να γίνουμε μάρτυρες, στο μέλλον, της αποτυχίας ενός νέου προϊόντος, που παρουσιάζει όλες τις προδιαγραφές επιτυχίας, λόγω της κακής φήμης της εταιρίας που το λάνσαρε. 5. Η αποτυχία ενός νέου προϊόντος επιφέρει σημαντικές εσωτερικές ανακατατάξεις στο προσωπικό της εταιρίας. Κανείς δε θέλει να έχει σχέση με την αποτυχία. Και όπως συμβαίνει πάντα, το καλύτερο και πιο άξιο προσωπικό είναι και το πιο ευκίνητο και είναι αυτό που η εταιρία δε θα θέλει να χάσει. Κι όμως είναι αυτοί που θα φύγουν πρώτοι. Συνεπώς η αποτυχία ενός νέου προϊόντος συμβάλλει στη διάλυση επιτυχημένων (σε πολλούς άλλους τομείς) ομάδων ερευνών, κάνοντας κάθε μελλοντική επιτυχία ακόμη λιγότερο πιθανή. 6. Τέλος, όπως μας λέει και η παροιμία «ενός κακού μύρια έπονται» η όλη λειτουργία και η επιβίωση της εταιρίας μπαίνουν σε περίοδο περιπετειών. Η αποτυχία ενός νέου προϊόντος σπιλώνει την εικόνα της εταιρίας στην αγορά επιφέροντας και άλλες αρνητικές επιπτώσεις: τα υψηλότερα επιτόκια στα απαιτούμενα δάνεια (λόγω του αυξανόμενου ρίσκου), τη μείωση των κερδών άρα και τα μικρότερα μερίσματα στους μετόχους, την πτώση των μετοχών και τέλος την ανεπιθύμητη έλξη από ληστρικές εταιρίες, οι οποίες εξαγοράζουν εταιρίες σε χαμηλές τιμ ές εξαιτίας των χαμηλών τους επιδόσεων. Η προώθηση και διαχείριση νέων προϊόντων από πολλές εταιρίες δεν πραγματοποιείται με συστηματική και προσχεδιασμένη προσέγγιση αλλά μόνο από αντίδραση σε πιέσεις του περιβάλλοντος ή των ανταγωνιστών. Το λανσάρισμα στην αγορά ενός νέου προϊόντος δε μπορεί να είναι μια αντί- 131

6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 2 (2002), δραση της στιγμής αλλά μια ολοκληρωμένη ενέργεια της εταιρίας, που θα στηρίζεται στην ανάλυση των προβλημάτων και των περιορισμών, που αντιμετωπίζει και στην επιθυμία της να βελτιώσει τις αποφάσεις της, όσον αφορά τις προοπτικές της προώθησης αυτών των προϊόντων. Μ' αυτό τον τρόπο θα κατανοήσει τους περιορισμούς της βελτιώνοντας την ικανότητά της να τους ξεπεράσει και θα αυξήσει το βαθμό επιτυχίας των νέων προϊόντων. Το μάνατζμεντ των νέων προϊόντων όσο περίπλοκο και ακατανόητο παρουσιάζεται στην αρχή, μετά από ένα προσεχτικό προγραμματισί,ιό και ανάλυση του αύριο με τα στοιχεία του σήμερα (το μέλλον υπάρχει στο τώρα) γίνεται κατανοητό και πιο εύκολα ελεγχόμενο και επιτυχώς πραγματοποιήσιμο. Οι Booz, Allen & Hamilton σε ταχυδρομική έρευνα, που πραγματοποίησαν σε 700 καταναλωτικ έ ς και βιομηχανικές εταιρί ε ς και από συνεντεύξεις 150 στελεχών τμημάτων νέων προϊόντων, κατέληξαν σ ε ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με το μάνατζμεντ των νέων προϊόντων % είναι η επιτυχία του μάνατζμεντ στο λανσάρισμα νέων προϊόντων. 2. Η εταιρία έχει ένα επιτυχημένο προϊόν από επτά, που έχει κάνει έρευνα. 3. Οι δαπάνες για νέα προϊόντα έγιναν πιο αποδοτικ έ ς. Τα επιτυχημένα νέα προϊόντα απέδωσαν το 54% των συνολικών δαπανών για νέα προϊόντα, ενώ το 1968 ήταν 30%. 4. Οι δαπάνες για Ε & Α και μάρκετινγκ, ως ποσοστό των πωλήσεων για τις εταιρίες με επιτυχημένα νέα προϊόντα, δεν είναι μεγαλύτερες από αυτές με μη επιτυχημένα νέα προϊόντα % των πιο επιτυχημ ένων νέων προϊόντων προέρχονται από τα εντελώς νέα προϊόντα (10% νέα προϊόντα στον κόσμο και 20% νέες γκάμες προϊόντων). 6. Πρόβλεψη ότι μια μέση εταιρία θα αυξήσει στο μ έ λλον τον αριθμό των νέων προϊόντων, που θα προωθήσει στην αγορά ( τα νέα προϊόντα κάθε εταιρίας ήταν πέντε και αναμενόταν από τους ερευνητές ότι θα διπλασιαζόταν τα επόμενα πέντε χρόνια). 7. Αναμένεται ότι εντός των πέντε προσεχών ετών τα νέα προϊόντα θα αυξήσουν τις πωλήσεις κατά ένα τρίτο, ενώ ένα 40% των κερδών θα προέρχονται από αυτά τα προϊόντα. 3. Αποτελεσματική οργάνωση για τη βελτίωση-ανάπτυξη νέου προϊόντος 132 Η δημιουργία μιας καινοτόμου κουλτούρας στην εταιρία είναι εγγύηση για πετυχημένη β ε λτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Όταν η διοίκηση της εταιρίας προάγ ε ι και ανταμείβει το νεωτερισμό και κάθε ν έ α ιδέα, τότε οι στάσεις και οι πρ άξεις των εργαζομένων, σε κάθε βαθμίδα, είναι ανάλογε ς. Σε πολλές εταιρίες ισχύει η επιβράβευση (ηθική ή /και υλική) της επιτυχίας και η τιμωρία τη ς αποτυχίας. Ο πιο σίγουρος τρόπος για να σκοτωθεί το καινοτόμο πνεύμα ε ίναι η πιθανή επερχόμενη τιμωρία των ανθρώπων, που υπερασπίζουν τις απόψεις και τις ιδέες τους, όταν τα πράγματα πάνε στραβά "'

7 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 2 (2002), και ταυτόχρονα η ανταμοιβή αυτών των ανθρώπων που βολεύονται και είναι ευχαριστημένοι με την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Είναι σίγουρο ότι κάτω από αυτή την κατάσταση πραγμάτων θα δημιουργηθεί και στα πιο ανήσυχα πνεύματα και σ ' αυτούς που βλέπουν το μέλλον η απορία: Γιατί να πάρω τον κίνδυνο της αποτυχίας αφού λειτουργώντας όπως και πριν, χωρίς να σκέφτομαι, να προτείνω και να ενεργώ για κάτι καινούργιο, θα έχω πιθανότητες να ανταμειφθώ; Οι υπεύθυνοι κάθε εταιρίας με την παρουσίαση μιας νέας ιδέας, το πρώτο που πρέπει να προσπαθήσουν να ξεπεράσουν είναι ο πειρασμός της αυτόματης άρνησης: όταν προτείνεται μια νέα ιδέα μηχανικά σκεφτόμαστε τις αρνητικές της πλευρές. Η σωστή επιλογή είναι, να μην δυστάζουμε να εκφράζουμε τις αμφιβολίες μας, αλλά ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε αυτόν, που κάνει την πρόταση να σκεφτεί την ιδέα του, να την ερευνήσει και να την αναπτύξει. Η νέα ιδέα θα ερευνηθεί από αυτόν που τη σκέφτηκε, μόνο αν έχει αρχικά μια ενθαρρυντική αντιμετώπιση, απάντηση. Διάγραμμα 1: στάσεις καινοτόμου κουλτούρας μιας εταιρίας Δώσε :χ;ρόνο ή κάνε τα στραβά μάτια σ' αυτούς πον εργάζονται σε μια νέα ιδέα Καινοτόμος κουλτούqα μιας εταιρίας Καθαρά μηνύματα για το ρόλο και τη σημασία Για να γεννηθεί και να αναπτυχθεί μια καινοτόμος κουλτούρα σε μια εταιρία πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη οργανωτική δομή. Αυτή η οργανωτική δομή μπορεί να είναι προϊόν ενός ή συνδυασμός περισσότερων ενεργειών της εταιρίας όπως: κύκλοι σχεδίου, διευθυντές προϊόντος ή μάρκας, ανεξάρτητο τμήμα νέων προϊόντων ή επιτροπές νέων προϊόντων, κ.α. Κύκλοι σχεδίου: Τέτοιοι κύκλοι (ομάδες) μπορεί να δημιουργηθούν από εργαζόμενο'uς του τμήματος Ε & Α, τους μηχανικούς σχεδιασμού και 133

8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 2 (2002), παραγωγής, τους υπεύθυνους χρηματοδότησης νέων προϊόντων, κτλ. Για να αποφευχθούν τα εμπόδια που θέτει η γραφειοκρατία, αυτοί οι κύκλοι έχουν επαφή κατ ' ευθείαν με τα υψηλά στελέχη της εταιρίας και μικρή εξάρτηση από τα ενδιάμεσα επίπεδα κατά την ανάπτυξη της νέας ιδέας. Ηγείται και συντονίζει τις δραστηριότητες του κύκλου, αυτός που είχε την αρχική σύλληψη της νέας ιδέας και είναι αυτός που έχει τις επαφές με τη διοίκηση. Μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη του κύκλου να συνεχίσουν να διευθύνουν το νέο προϊόν και μετά την εμπορευματοποίησή του δηλ. μετά την είσοδό του στην αγορά. Οι εργαζόμενοι από διάφορα τμήματα της εταιρίας δουλεύοντας μαζί πάνω σε μια νέα ιδέα μπορούν να γνωρίσουν και να κατανοή σουν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει κάποιο άλλο τμήμα και έτσι να μειώσουν αποτελεσματικά το χρόνο που χρειάζ εται για τη προϊόντος. βελτίωση του νέου Διευθυντ έ ς προϊόντος και μάρκας: Ο διευθυντής προϊόντος είναι υπ εύθυνος για μια γκάμα προϊόντων, ενώ ο διευθυντής μάρκας (στην ουσία είναι βοηθός του διευθυντή προϊόντος) είναι υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη μάρκα. Αυτοί οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για την επιτυχία του (των) προϊόντος (των). Επίσης συντονίζουν τα διάφορα τμήματα που έχουν σχέση με το προϊόν (π.χ. παραγωγή, έρευνα αγοράς, διαφήμιση, πωλήσεις). Βελτιώνουν τα υπάρχοντα προϊόντα και επεκτείνουν τη γκάμα και τέλος είναι υπεύθυνοι για τη βελτίωση νέων προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντας τη δημιουργία νέων ιδεών. Ανεξάρτητα τμήματα νέου προϊόντος: Αυτά τα τμήματα πρέπει να λειτουργήσουν ως υπο-τμήματα του τμήματος μάρκετινγκ. Μόνη τους έγν ο ια θα είναι η αγορά: από τη μια μεριά οι ανάγκες, οι επιθυμίες και τα όνειρα των καταναλωτών και από την άλλη πως μπορεί η εταιρία να τους ικανοποιήσει με διαφοροποιήσεις των υπαρχόντων προϊόντων, με δημιουργία ν έ ων προϊόντων, με αλλαγές του τρόπου παρουσίασης προώθησης και εικόνας των προϊόντων της εταιρίας. Αυτά τα τμήματα θα ασχοληθούν με τις δοκιμές των νέων προϊόντων και πως αυτές θα γίνουν στην αγορά. Η επιλογή της μεθόδου δοκιμής είναι μια δύσκολη επιλογή γιατί υπάρχουν αρκετές αξιόλογες μέθοδοι : α) Βάση κύμανσης πωλήσεων: Δίνεται στους καταναλωτέ ς να δοκιμάσουν, χωρίς επιβάρυνση, το προϊόν μας και κάποιο ανταγωνιστικό προϊόν και παρατηρούμε πόσοι καταναλωτές επέλεξαν πάλι το προϊόν μας καθώς επίσης και το βαθμό ικανοποίησής τους. Μπορούμ ε να χρησιμοποιήσουμε μια δοκιμαστική έκθεση των καταναλωτών σε μια ή περισσότερες διαφημιστικές ιδέες. β) Εργαστηριακή δοκιμαστική αγορά: Επιλέγουμε άτομα στα οποία παρουσιάζουμε διάφορα διαφημιστικά γνωστών και νέων προϊόντων, μέσα στα οποία υπάρχει και το δικό μας νέο προϊόν. Στη συνέχεια τους δίνουμε ένα μικρό χρηματικό ποσό για να αγοράσουν ότι θέλουν από ένα εμπορικό κέντρο. Παρατηρούμε πόσοι καταναλωτές αγόρασαν το δικό μας προϊόν και πόσοι ανταγωνιστικές μάρκες. Στη

9 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 2 (2002), συνέχεια τους συγκεντρώνουμε και τους ρωτάμε γιατί αγόρασαν το προϊόν μας ή γιατί αγόρασαν το ανταγωνιστικό. Μετά από 2-3 εβδομάδες τους τηλεφωνούμε και τους ρωτάμε για το βαθμό ικανοποίησής τους και τις παρατηρήσεις τους. Μ' αυτό τον τρόπο βλέπουμε την αποτελεσματικότητα του διαφημιστικού μηνύματος και των ποσοστών δοκιμής και επανάληψης δοκιμής. γ) Ελεγχόμενη δοκιμή μάρκετινγκ: Επιλέγουμε ένα μικρό αριθμό καταστημάτων σε συγκεκριμένη γεωγραφική θέση και έπειτα από συμφωνία μαζί τους, έναντι αμοιβής, εκθέτουμε στα ράφια τους και στη θέση που εμείς επιλέγουμε, το νέο μας προϊόν. Τα αποτελέσματα μπορούμε να τα ελέγξουμε από την κίνηση των ραφιών. Επίσης μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με ορισμένους καταναλωτές καταγράφοντας τις εντυπώσεις τους από το προϊόν μας. δ) Δοκιμαστικές αγορές: Επιλέγονται συγκεκριμένες αγορές, όπου γίνεται δοκιμαστική είσοδος του προϊόντος στην αγορά. Τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν σ'αυτή την περίπτωση είναι: Πόσες πρέπει να είναι οι αγορές, όπου θα γίνει δοκιμή; Ποιες αγορές; Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η δοκιμαστική είσοδος; Ποιες πληροφορίες θέλουμε να πάρουμε; Και τέλος ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε; Με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να κάνουμε πιο αξιόπιστες προβλέψεις για τις μελλοντικές πωλήσεις. Με την απόφαση εισαγωγής του νέου προϊόντος στην αγορά, οι υπεύθυνοι θα μελετήσουν και θα δώσουν απαντήσεις στις εξής επιλογές α) στην επιλογή του κατάλληλου χρόνου λανσαρίσματος του νέου προϊόντος β) στην επιλογή του κατάλληλου τόπου γ) στην επιλογή των κατάλληλων υποψήφιων ομάδων (αγορά-στόχος) δ) στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εισόδου Τέλος αυτά τα τμήματα αγοράς-στόχου θα σχεδιάσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ του νέου προϊόντος, που θα αποτελείται από τρία μέρη: lo μέρος: περιγραφή του μεγέθους, της δομής και της συμπεριφοράς της αγοράς-στόχου, της σχεδιαζόμενης χωροθέτησης του προϊόντος, των στόχων για τις πωλήσεις, του προβλεπόμενου μεριδίου αγοράς και κερδών για τα πρώτα χρόνια. 2ο μέρος: περιγραφή της προβλεπόμενης τιμής του νέου προϊόντος, της στρατηγικής διανομής και του προϋπολογισμού μάρκετινγκ για τον πρώτο χρόνο. 3ο μέρος: περιγραφή των μακροχρόνιων στόχων για τις πωλήσεις και τα κέρδη και της διαχρονικής στρατηγική του μίγματος μάρκετινγκ. Οποιαδήποτε μέθοδος (ή συνδυασμός μεθόδων) κι αν χρησιμοποιηθεί, μόνο η ομαδική συνεργασία είναι αυτή που θα οδηγήσει στην επιτυχία. Επιτακτική ανάγκη είναι να θέλουμε μια νέα ιδέα να καταλήξει σε επιτυχημένο νέο προϊόν και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με τη συνεργασία και την εποι- 135

10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π Α ΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 2 (2002), κοδομητική επικοινωνία μεταξύ του τμήματος Ε & Α και μάρκετινγκ. Η πρόκληση της διοίκησης είναι να εμποδίσει τους εργαζόμενους να ασχολούνται μόνο με τη βελτίωση των πραγμάτων που τους ενδιαφέρουν επαγγελματικά και να τους κάνει να καταλάβουν τις πραγματικότητες του μάρκετινγκ, δηλαδή να παίρνουν τα μη νύματα και τις δονήσεις τη ς αγοράς. «Γνώρισα στην Ε & Α ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δεν άφησαν το εργαστήριο και οι οποίοι ήταν τόσο ακατάδεκτοι στο να γνωρίσουν τη δύναμη των πωλήσεων που Δε θα μπορούσαν να γνωρίσουν ούτε έναν πελάτη, ακόμη κι' αν σκόνταφταν πάνω του. Είδα οικονομικούς ελεγκτές των οποίων οι απόψεις ακουγόταν συναρπαστικές αλλά δεν είχαν ιδέα σχετ ι κά με τη δημιουργία μιας ε ταιρίας, που θα αναπτύσσεται με νέα προϊόντα» D. Frey 4. Τιμολόγηση νέου προϊόντος Τα νέα προϊόντα έχουν μια βασική ιδιαιτερότητα, για κάποιο χρονικό διάστημα «κανείς δεν πουλάει το ίδιο προϊόν με μας». Το πόσο θα είναι αυτό το χρονικό διάστημα, μικρό ή μεγάλο, ποια θα είναι η ταχύτητα με τη ν οποία χάνεται η διαφοροποίηση, που έχουμε έναντι του ανταγωνισμού, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: το συνολικό δυναμικό πωλήσεων, το ύψος της αναγκαίας επένδυσης από τον ανταγωνισμό να προωθήσει στην αγορά το ίδιο ή παραπλήσιο προϊόν, το επικρατέστερος νομικό καθεστώς προστασίας σήματος και προϊόντος, τη δύναμη και την εγρήγορση του ανταγωνισμού. Η τιμή είναι ένα εργαλείο, που μπορεί να επιτύχει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καθυστέρη ση αντ ιμ ετώπιση ς του ανταγωνισμού. Όμως ο ορισμός τη ς «σωστή ς» τιμής είναι πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία γιατί: δεν υπάρχουν προγενέστερα στοιχεία, παρ' όλες τις δοκιμές είναι άγνωστη η πραγματική αντίδραση των καταναλωτών, τα προϊόντα του ανταγωνισμού είναι διαφορετικά στη φύση τους, την ποιότητά τους, κτλ. Θα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι βρήκαμε τη «σωστή» τιμή και ότι ως εταιρία έχουμε μια επιτυχημένη τιμολογιακή πολιτική όταν: το προϊόν μας γ ίνει αποδεκτό από τη ν αγορά με επιτυχία και μετά την εμφάνιση έντονου ανταγωνισμού διατηρούμε μεγάλο ποσοστό της αγοράς πραγματοποιούμε επιθυμητά κέρδη Δύο δυνατές επιλογές τιμολόγηση ς είναι η επιφανειακή και η διαπεραστική τιμολόγηση. 136 Επιφανε ιακή τιμολόγηση : Αυτή η τιμολόγηση είναι δυνατή για προϊόντα εντελώς νέα στη ν αγορά ή με μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τα υπάρχοντα στη ν ικανοποίηση μιας ανάγκη ς - επιθυμίας. Χαρακτη ρίζεται, σε πρώτη φάση, από την αρχική υψ η λή τιμή και τις μεγάλες δαπάνες προώθη ση ς, ενώ στη συνέχεια έχουμε μείωση τιμών και δαπανών. Αυτή η πολιτική τιμο λόγησης είναι ελκυστική γιατί στην αρχική περίοδο η καινοτομία είναι φα -

11 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES- Νο 2 (2002), νερή και δεν αντιμετωπίζει μιμητές, όπως συμβαίνει στη συνέχεια. Απορροφά σε πρώτο στάδιο τους καταναλωτές, που είναι ανεπηρέαστοι στην τιμή πριν στοχεύσει στους υπόλοιπους. Η υψηλή τιμή είναι ένας τρόπος μέτρησης της ζήτησης (την υψηλή τιμή μπορούμε να την κατεβάσουμε, τη χαμηλή δε μπορούμε να την ανεβάσουμε). Η μεγαλύτερη αξία των πωλήσεων λόγω της υψηλής τιμής στο αρχικό στάδιο μπορεί να αυτοχρηματοδοτήσει τις μεταγενέστερες προσπάθειες μας. Όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η ύψηλή τιμή δεν είναι πανάκεια. Μπορεί να αποκλείσει τη γρήγορη είσοδο σε μεγάλο τμήμα της αγοράς και να καθυστερήσει ή να μην καταφέρει να πετύχει ποτέ την υιοθέτηση του νέου προϊόντος από τους καταναλωτές. Διαπεραστική τιμολόγηση : Σ' αυτή τη περίπτωση έχουμε χαμηλή τιμή εισόδου γιατf οι πωλήσεις, ακόμη και στην αρχική περίοδο, είναι άμεσα εξαρτημένες από την τιμή. Μπορούμε να επιτύχουμε οικονομίες κλίμακας στο κόστος μονάδας με ταυτόχρονη αποτελεσματικότητα παραγωγής και διανομής λειτουργώντας με μεγάλα μεγέθη. Η απειλή του ανταγωνισμού είναι από την αρχή εμφανής. Δεν υπάρχουν αυτοί οι καταναλωτές που δε θα επηρεαζόταν από την τιμή. Όπως αντιλαμβανόμαστε ο ορισμός χαμηλής τιμής εκκίνησης στοχεύει να αποτρέψει μεγάλους ανταγωνιστές να εμφανιστούν στην αγορά με όπλο το μέγεθος. Οποιαδήποτε λογική και αν ακολουθήσουμε στο θέμα του ορισμού της τιμής, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πρέπει οπωσδήποτε να προβλέψουμε, στο μέτρο του δυνατού, από τα στοιχεία που θα μας δώσουν έρευνες αγοράς, το εύρος της ζήτησης απαντώντας σε ορισμένα κύρια ερωτήματα: Υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές μη ικανοποιημένοι με τα υπάρχοντα προϊόντα; Πόσοι από αυτούς επιθυμούν διαθετημένοι να γίνουν καταναλωτές του δικού μας νέου προϊόντος ; Ποια τιμή θα ήταν ανταγωνιστική; Υπάρχουν κοντινά υποκατάστατα προϊόντα και ποια η γνώμη των καταναλωτών για την ποιότητα και την τιμή τους; Ποιο θα μπορούσε να είναι το ύψος των πωλήσεων για δυο ή τρεις εναλλακτικές τιμές; Με τον ορισμό της τιμής μας ποια πιστεύουμε ότι θα είναι η αντίδραση του ανταγωνισμού; Ποιο είναι το πιθανό κόστος ανά μονάδα του ανταγωνισμού; Εφόσον έχουμε απαντήσει στις πιο πάνω ερωτήσεις και πριν «ριχτούμε» στην παραγωγή του νέου προϊόντος, υπολογίζουμε τις επιπτώσεις-αποτελέσματα που θα είχε αυτή η παραγωγή στην ίδια την εταιρία. Υπολογίζουμε αν αρκούν οι παλιές ή χρειάζονται νέες επενδύσεις (εγκαταστάσεων, παραγωγής, διάθεσης, κεφαλαίου κίνησης), την αύξηση του κόστους (παραγωγής, διάθεσης) και τέλος τα κέρδη της εταιρίας. Ο υπολογισμός των πιο πάνω προϋποθέσεων γίνεται με τη συμπλήρωση δύο στηλών, όπου στη μία θα παρουσιάζονται οι αντίστοιχες κοστολογικές κατηγορίες (άμεσα εργατικά, δαπάνη πρώτων υλών, δαπάνη ειδικού εξοπλισμού, αναλογία γενικών εξόδων, αναλογία δαπανών πωλήσεων) χωρίς το νέο προϊόν και στην άλλη με το νέο προϊόν. Όσο πιο λεπτομερής είναι η καταγραφή σ' αυτόν τον πίνακα τόσο ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες μελλοντικών δυσάρεστων εκπλήξεων. 137

12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ ΠΑΙΧΑΛΟΥΔΗΙ - ΕΠΙθΕΩΡΗΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΙΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 2 (2002), Διάγραμμα 2: Δομή καταναλωτών νέου προϊόντος α) (β) (γ) (δ) (ε) χρόνος υιοθέτησης νέου προϊόντος Πη γή: Eνerett M.Rogers: «Diffusion of Innoνations», New York: Free Press, 1962 (α) 2,5 % νεωτεριστές (β) 13,5% πρώιμα υιοθετούντες (γ) 34% πρώιμη πλειοψηφία (δ) 34% όψιμη πλειοψηφία (ε) 16% αργοπορημένα υιοθετούντες 138 (α) Νεωτεριστές (innovators) είναι οι τολμηροί καταναλωτές, που αψηφώντας τους κινδύνους που μπορεί να περικλείει ένα καινούργιο προϊόν, αγοράζουν πρώτοι το νέο προϊόν. Είναι νέοι στην ηλικία με υψηλό εισόδημα και αναγνωρισμένη κοινωνική θέση. Είναι συνήθως εγωκεντρικοί, δεν επηρεάζονται από τις προσωπικές πηγές πληροφόρησης (πωλητές) και επιδιώκουν την αποκλειστικότητα αντιδρώντας στη διάδοση του προϊόντος. (β) Πρώιμα υιοθετούντες (early adopters) είναι αυτή η κατηγορία των καταναλωτών που τους μιμείται το περιβάλλον τους. Είναι καθοδηγητές της κοινής γνώμης (opinion leaders), νέοι στην ηλικία με υψηλή μόρφωση. Αυτοί είναι που αντλούν τις περισσότερες πληροφορίες τους από τους πωλητές για τα χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος. (γ) Πρώιμη πλειοψηφία (early majority). Αυτή η κατηγορία είναι πολύ προσεκτική στις αγορές της, πληροφορούμενη από τη διαφήμιση, τους πωλητές και από τις επαφές και τη γνώμη των πρώιμα υιοθετούντων.

13 DIMITRIOS PASXALOUDIS - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Να 2 (2002), (δ) Όψιμη πλειοψηφία (late majority). Είναι αυτή που προβαίνει στην απόκτηση του νέου προϊόντος από οικονομική ή κοινωνική ανάγκη. Αποτελείται συνήθως από άτομα μεγάλης ηλικίας, χαμηλού εισοδήματος και συντηρητικής νοοτροπίας που δεν αρέσκεται στις αλλαγές. (ε) Υιοθετούντες αργοπορημένα το προϊόν (laggards). Είναι αυτοί που αγοράζουν το νέο προϊόν όταν αυτό παύει να είναι νέο, μετά το στάδιο της ωριμότητας. Είναι άτομα χαμηλού εισοδήματος και μόρφωσης, φύσει πολύ συντηρητικοί, δύσπιστοι και δεν παίρνουν εύκολα αποφάσεις. 5. Υπόδειγμα πώλησης νέων μη διαρκών αγαθών (L.A. Fourt & J.N. Woodlock) Οι παρατηρήσεις των δύο συγγραφέων, σχετικά με τα ποσοστά διείσδυσης των νέων προϊόντων, έδειξαν ότι: το επίπεδο διείσδυσης των αθροιστικών πωλήσεων είναι μικρότερο του 100% του συνόλου των νοικοκυριών παρουσιάστf~κε μια κάμψη στα διαδοχικά τμήματα της αύξησης Η εξίσωσή τους είναι: όπου: qt r Q =Αναμενόμενο ποσοστό νοικοκυριών, που θα δοκιμάσει το νέο προϊόν την περίοδο t = Διείσδυση στην αγορά =Αναμενόμενο ποσοστό νοικοκυριών, που θα δοκιμάσει τελικά το νέο προϊόν Έστω ότι Q = 0,4 (40% των νοικοκυριών θα δοκιμάσει το νέο προϊόν) και r = 0,3 (30% κατάκτηση νέων αγοραστών κάθε περίοδο), τότε έχουμε για τις τέσσερις πρώτες περιόδους τα νοικοκυριά που δοκίμασαν το νέο προϊόν: q 1 = rq(l-r) 1-1 = (0,3)(0,4)(0,7 6 ) = 0,120 q 2 = rq(l-r) 2-1 = (0,3)(0,4)(0,7 1 ) = 0,084 q 3 = rq(l-r) 3-1 = (0,3)(0,4)(0,7 2 ) = 0,059 q 4 = rq(l-r) 4-1 = (0,3)(0,4)(0,7 3 ) = 0,041 Παρατηρούμε ότι με πέρασμα του χρόνου το ποσοστό αύξησης της διείσδυσης τείνει προς το μηδέν. Αν θέλουμε να ε κτιμήσουμε τις πωλήσεις σε δραχμές, τότε πολλαπλασιάζουμε το εκτιμώμενο ποσοστό δοκιμής για την περίοδο που θέλουμε με το συνολικό αριθμό των ε λληνικών νοικοκυριών και το γινόμενο που βρίσκουμε με την αναμενόμενη δαπάνη για πρώτη αγορά του προϊόντος κατά νοικοκυριό. 139

14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 2 (2002), Συμπεράσματα Τα παλιά προϊόντα (υπηρεσίες, διαδικασίες) ωριμάζουν και παρακμάζουν. Συνεπώς για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας εταιρίας τα νέα προϊόντα είναι αυτά που θα απορροφήσουν την υπάρχουσα ικανότητα παραγωγής αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν τη νέα ανάπτυξη. Αυτή η νέα ανάπτυξη δεν θα έλθει «ως μάνα εξ ουρανού» αλλά μετά από προσεκτικό σχεδιασμό/προγραμματισμό και κατανόηση/ανάλυση των προβλημάτων, που είναι συνδεδεμένα με το επιτυχημένο λανσάρισμα των καινοτομιών. Πέντε σημεία μπορεί να δώσουν το επισφράγισμα της όλης προσπάθειας: το νέο προϊόν να είναι προσανατολισμένο στον καταναλωτή /χρήστη και όχι στην τεχνική πλευρά οι καταναλωτές χρειάζονται συμβουλές και πληροφορίες για να κρίνουν αν το νέο προϊόν μπορεί να τους ωφελήσουν πριν την προώθηση το νέο προϊόν, οι κατασκευαστές πρέπει να πραγματο-ποιήσουν μια ουσιαστική ανάλυση της αγοράς πρέπει να τονιστεί στον κατασκευαστή η συμβατότητα του νέου προϊόντος με προϋπάρχοντα εξοπλισμό ο κατασκευαστής πρέπει να δίνει έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν ει το νέο προϊόν Βιβλιογραφία Philip Kotler, (1991) «Marketing management», Prentice-Hall David Jobber, 1997) «Principes and Practice of Marketing», McGraw-Hill Keith Fletcher, (1990) «Marketing Management and Information Technology», Prentice Hall Michael j. Baker, (1995) «Marketing Book», CIM, 1995 D. Α. Aaker & V. Kumar & G.S.Day, (1995) «Marketing Research», Jonh Wiley S. Moscovici, (1979) «Psychologie des minorities actives», PUF G. Blech & Μ. Blech, (1998) «Advertising and Promotion», McGraw-Hill J. Trout & Α\ ries, (1986) «Positioning: the battle for your mind», McGraw-Hill J. Trout, (1996) «The new positioning», McGraw-Hill Booz, Allen & Hamilton : «New Products Managment for the 1980s», 1982, New York Eric Α. νοη Hipper: «Users as Innovators», Technology Review, Jan D. Frey: «Learning the Ropes: My Life as a Product Champion», Harvald Business Review, Sep-Oct 1991, p Everett Μ. Rogers: «Diffusion of Innovations», New York: Free Press, 1962 L. Α. Fourt & J.N. Woodlock: «Early Prediction of Market Success for New Grocery Products», Journal of Marketing, Oct 1960, p

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κύκλος Ζωής Προϊόντος Ανάπτυξη Νέου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Χρηματοδότηση Το

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Χρηματοδότηση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 9η: ΠΡΟΪΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και διευθυντές εταιριών να κατανοήσουν καλύτερα της διάφορες περιοχές κλειδιά της επιχείρησής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 3: ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 7: Αξία Μέσω της Τιμολόγησης

Διάλεξη 7: Αξία Μέσω της Τιμολόγησης Μάρκετινγκ Διάλεξη 7: Αξία Μέσω της Τιμολόγησης Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης Email: aapostolakis@staff.teicrete.gr Τηλ.: 2810379621 E-class μαθήματος: https://eclass.teicrete.gr/courses/pgrad_omm104/ Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία και η δυναμική ανάπτυξη που προκάλεσαν στις επιχειρήσεις, εισήγαγαν μια επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Επικ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου. marketing. Κυριότερες έννοιες μάθημα 3ο και 4ο

Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Επικ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου. marketing. Κυριότερες έννοιες μάθημα 3ο και 4ο Δρ. Βλάχβεη Ασπασία, Επικ. Καθ. Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου marketing Κυριότερες έννοιες μάθημα 3ο και 4ο Στρατηγικό μάρκετινγκ Κύκλος ζωής προϊόντος Προβλήματα εξέτασης / ανάλυσης του κύκλου ζωής Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική. προσέγγιση. συνοπτική παρουσίαση :

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική. προσέγγιση. συνοπτική παρουσίαση : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική προσέγγιση συνοπτική παρουσίαση : 2/14/2013 1 RND - Βασικοί στόχοι διαδικασίας Ποιότητα Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 8: Το Προϊόν

Μάρκετινγκ. Ενότητα 8: Το Προϊόν Μάρκετινγκ Ενότητα 8: Το Προϊόν Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 8 ης Ενότητας Περιγραφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος e-mail: papad@teilar.gr ΜΑΘΗΜΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 13: Οργάνωση του μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ρόλος των καταναλωτών και των ανταγωνιστών στην έρευνα Μάρκετινγκ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Ενότητα 29 η : Στρατηγική Εμπορίας Χρίστος Καμενίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Έρευνα Μάρκετινγκ ως εργαλείο ανάπτυξης νέων προϊόντων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ. Μάμαλης Σπυρίδων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ. Μάμαλης Σπυρίδων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ Μάμαλης Σπυρίδων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Τι είναι το ΜΚΤ; The enigma of marketing is that it is one of the man s oldest activities and yet it is regarded

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 : Τιμολόγηση Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού Διάλεξη 5η ( ) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Υπηρεσίες

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού Διάλεξη 5η ( ) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Υπηρεσίες Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού Διάλεξη 5η (2016-17) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις Υπηρεσίες Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης Email: aapostolakis@staff.teicrete.gr Τηλ.: 2810379621 E-class μαθήματος: https://eclass.teicrete.gr/courses/dsη141

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΥΠΕΤ: Επιμορφωτικό πρόγραμμα. Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη Β.Α. ΜΒΑ Ph.D

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΥΠΕΤ: Επιμορφωτικό πρόγραμμα. Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη Β.Α. ΜΒΑ Ph.D ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΥΠΕΤ: Επιμορφωτικό πρόγραμμα Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη Β.Α. ΜΒΑ Ph.D Μέρος πρώτο: Μάρκετινγκ τι και γιατί Μάρκετινγκ τι ; είναι οι πωλήσεις ;...είναι η διαφήμιση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Διαφημιστικός Προϋπολογισμός Η σχεδίαση του προγράμματος μάρκετινγκ και του προγράμματος της διαφήμισης Διαμόρφωση διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων Αυξανόμενη πολυπλοκότητα λόγω: Ταχύτητας αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Επιλογή Στρατηγικής: Εταιρική Στρατηγική

Κεφάλαιο 7 Επιλογή Στρατηγικής: Εταιρική Στρατηγική Κεφάλαιο 7 Επιλογή Στρατηγικής: Εταιρική Στρατηγική Στο κεφάλαιο αυτό: Θα ασχοληθούμε με την στρατηγική σε «εταιρικό επίπεδο» (corporate level strategy) Θα αναφερθούμε στις «εναλλακτικές εταιρικές στρατηγικές»

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 8 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΛΕΥΚΑΔΑ Ενότητα 1: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011 Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η διαχείριση κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση αγοράς Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση της αγοράς Η κατάτμηση της συνολικής ανομοιογενούς αγοράς ενός προϊόντος σε επιμέρους ομοιογενή τμήματα και η εξυπηρέτηση κάθε τμήματος μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Έννοια & Ορισµός Προϊόντος Προϊόν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Στις μέρες μας υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν το συγκριτικό πλεονέκτημα που οι νέες τεχνολογίες παρέχουν μπορεί να παραμείνει,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διάκριση των εννοιών οργάνωση - επιχείρηση να κατανοήσουν τους λόγους δημιουργίας οργανώσεων να εξοικειωθούν με τη συστημική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Marketing βιολογικών προϊόντων

Ενότητα 1: Marketing βιολογικών προϊόντων Ενότητα 1: Marketing βιολογικών προϊόντων Διάλεξη 1.3: Στρατηγικές Marketing για τα βιολογικά προϊόντα Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τµήµα ιοίκησης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Στρατηγική Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος e-mail: papad@teilar.gr ΜΑΘΗΜΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Detailed Plan:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Ενότητα 8: Έλεγχος στην αποκλειστικότητα : παρέμβαση με άλλους πλην της αποτελεσματικότητας λόγους (υγεία, καινοτομία κ.α.) Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Στόχος της σημερινής εισήγησης : H εξοικείωση και η κατανόηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού στο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ:

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ: - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΗΓΕΣ: Sandhusen, R., (1994) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος Dayan, A. (2001) ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Εκδόσεις Δαίδαλος Hindle, T., Thomas, M.,

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Κεφάλαιο 3 Σημαντικό (substantial) Και Διατηρήσιμο (sustainable) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αξιολογούνται και εκτιμώνται σωστά Σπάνια και σύνθετα Να μην αντιγράφονται Να μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Τι είναι το Προϊόν; Προϊόν είναι κάθε τι που προέρχεται από το συνδυασμό τον συνδυασμό βασικών συντελεστών παραγωγής Προϊόν είναι κάθε τι που προέρχεται από τη φυσική, τεχνική ή πνευματική εργασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 3 Ο ΜΑΘΗΜΑ:

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 3 Ο ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 3 Ο ΜΑΘΗΜΑ: - ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΗΓΕΣ: Sandhusen, R., (1994) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος Dayan,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ

Εισηγήτρια: Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Εισηγήτρια: Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Αποτελεσματικό Δομημένο Περιεκτικό Σύντομο Φιλικό στον χρήστη Ελκυστικό Δεδομένα Πρωτογενή Έρευνα Δευτερογενή Έρευνα Περίληψη Τμήμα Marketing Τμήμα Επιχείρησης Ομάδα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 6: Η Αγορά Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρουσίαση: Καθ. Βελισσαρίου Ευστάθιος Ορισμός της Επικοινωνίας 2 Επικοινωνία είναι η άμεση ή έμμεση μονόπλευρη ή αμφίπλευρη,

Διαβάστε περισσότερα