VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)"

Transcript

1 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΑΟ.Κ.Α.Δ /01ΑΡ/Β/07/177 Ακαξνπζίνπ-Σαιαλδξίνπ 16, , Καξνχζη

2 Ξεξηερόκελα Α. ΈΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖΠ ΝΟΘΩΡΖΠ ΔΙΔΓΘΡΟΗΑΠ ΙΝΓΗΠΡΟΗΑΠ... 5 Β. ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ Γ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31ε ΔΘΔΚΒΟΗΝ Γ. ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Δπσλπκία, έδξα, δηνίθεζε θαη εμέιημε εηαηξείαο Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο Ξιεξνθνξίεο επί ησλ Νηθνλνκηθώλ ηεο Θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α Ξιαίζην θαηάξηηζεο Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Αιιαγέο ζε Ινγηζηηθέο Αξρέο Δλνπνίεζε Ηδηνθηεζία, Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκόο (Γ.Ι.Ξ. 16) πεξαμία Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 38) Απνκείσζε Αμίαο Πηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 36) Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο Απνζέκαηα (Γ.Ι.Ξ. 2) Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε (Γ.Ι.Ξ. 39) Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε (ΓΙΞ 32) Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (Γ.Ξ.Σ.Α. 7) Ξξνβιέςεηο (Γ.Ι.Ξ. 37) Δπηρνξεγήζεηο (Γ.Ι.Ξ. 20) Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο (Γ.Ι.Ξ. 21) Κεηνρηθό θεθάιαην (Γ.Ι.Ξ. 33) Γηαλνκή Κεξηζκάησλ (Γ.Ι.Ξ. 18) Φνξνινγία εηζνδήκαηνο & αλαβαιιόκελνο θόξνο (Γ.Ι.Ξ. 12) Ωθειήκαηα πξνζσπηθνύ (Γ.Ι.Ξ. 19) Αλαγλώξηζε εζόδσλ (Γ.Ι.Ξ. 18) Κηζζώζεηο (Γ.Ι.Ξ. 17) Θόζηνο δαλεηζκνύ (Γ.Ι.Ξ. 23)

3 Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ (Γ.Ι.Ξ. 24) Γηαρείξηζε θηλδύλσλ Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο Θίλδπλνο επηηνθίνπ Ξηζησηηθόο θίλδπλνο Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ Ξαξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ αλά θαηεγνξία Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία πεξαμία Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ππκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο Ινηπά ζηνηρεία παγίνπ ελεξγεηηθνύ Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θόξνη πιεξσηένη Ξξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ Ινηπέο πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Κεηνρηθό θεθάιαην θαη Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην Θύθινο εξγαζηώλ Θόζηνο Ξσιήζεσλ Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο Έμνδα δηαζέζεσο Ινηπά έζνδα-έμνδα (θαζαξά) Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) Φόξνο εηζνδήκαηνο Θόζηνο θαη αξηζκόο εξγαδνκέλσλ Ξαξνρέο ζε κέιε Γ.Π. & δηεπζπληηθά ζηειέρε Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο

4 31. Ινηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο Δκπξάγκαηα βάξε Γεζκεύζεηο Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα κε ζπλδεδεκέλα κέξε Ξξνζαξκνγέο ζηα Ίδηα θεθάιαηα θαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

5 Α. ΈΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΖΠ ΝΟΘΩΡΖΠ ΔΙΔΓΘΡΟΗΑΠ ΙΝΓΗΠΡΟΗΑΠ Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο VOLTERRA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο VOLTERRA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. - 5-

6 Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε Απφ ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςε φηη θνξνινγηθέο δειψζεηο ησλ ελνπνηνχκελσλ εηαηξεηψλ δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη Ωο εθ ηνχηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Νη ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο δελ έρνπλ πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ θαηαινγηζηνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ έρνπλ ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα απηή ηελ ελδερφκελε ππνρξέσζε. Απφ ηνλ έιεγρφ καο, δελ έρνπκε απνθηήζεη εχινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πξφβιεςεο πνπ ηπρφλ απαηηείηαη. Γλώκε κε Δπηθύιαμε Θαηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ ζηελ παξάγξαθν Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο VOLTERRA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ θαη ηεο ζπγαηξηθήο απηήο θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Άιιν Θέκα Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο, δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 Ζ Νξθσηή Διέγθηξηα Ινγίζηξηα Βαζηιηθή Ξαπαδήζηκνπ ΑΚ ΠΝΔΙ

7 Β. ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2012 Θχξηνη Κέηνρνη, Ρν ηνηθεηηθφ Ππµβνχιην ηεο VOLTERRA ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ παξνπζηάδεη µε ηελ παξνχζα έθζεζε ζηνπο κεηφρνπο, ηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε Ζ παξνχζα έθζεζε ηνπ.π. ζπληάρζεθε ζχµθσλα κε ην άξζξν 43α παξ.3 ηνπ Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Αλαζθόπεζε ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ Γξάζεηο - Ξξννπηηθέο Ζ Δηαηξεία κε ηελ απφ 25/6/2012 απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο απνθάζηζε ηελ πξναηξεηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 134 λ.2190/1920 Θαηά ην έηνο 2012 ή εηαηξεία δξαζηεξηνπνηήζεθε θπξίσο ζηελ αλάπηπμε θαη αξηζηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ραξηνθπιαθίνπ έξγσλ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Νξγαλσηηθά: Έγηλε βειηίσζε ησλ εκπνξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ιεηηνπξγίαο, πξνκήζεηα πιηθψλ Έγηλε ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ αξρείσλ ηεο εηαηξείαο Δγθαηαζηάζεθε ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο αλά έξγν θαη αλά δξαζηεξηφηεηα Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαηά ην 2012, ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ελεξγεηαθώλ έξγσλ δηεθπεξαίσζε ηα εμήο: Έιαβε 3 λέεο Άδεηεο Ξαξαγσγήο γηα ηα Αηνιηθά Ξάξθα (Α/Ξ) απφ ηε ΟΑΔ: o Α/Ξ Ιπθνβνχλη 39MW ζηε Βνησηία o Α/Ξ Σαιθνδφλην 30MW ζηε Καγλεζία o Α/Ξ Καθξπξάρε 33MW ζηε Βνησηία Ξξαγκαηνπνίεζε ηελ κειέηε θαη έιαβε 1 λέα Γεζκεπηηθή Ξξνζθνξά Όξσλ ζύλδεζεο γηα ην Α/Ξ Θνπξνκάληξη 8MW απφ ηνλ ΑΓΚΖΔ. Ξξαγκαηνπνίεζε ηηο κειέηεο θαη έιαβε 2 λέεο Κε-Γεζκεπηηθέο Ξξνζθνξέο Όξσλ ζύλδεζεο γηα ηα Α/Ξ Ιπθνβνχλη 39ΚW θαη Α/Ξ Σαιθνδφλην 30MW απφ ηνλ ΑΓΚΖΔ. Ξξαγκαηνπνίεζε ηηο κειέηεο Νδνπνηίαο θαη Ξξάμεο Σαξαθηεξηζκνύ γηα ηα Α/Ξ Ιπθνβνχλη 39ΚW, Α/Ξ Σαιθνδφλην 30MW θαη Α/Ξ Καθξπξάρε 33MW νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ ζηα αξκφδηα Γαζαξρεία. Ξξαγκαηνπνίεζε ηηο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΚΞΔ) γηα ηα Α/Ξ Ιπθνβνχλη 39ΚW θαη Α/Ξ Σαιθνδφλην 30MW νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο. Ππγθέληξσζε γλσκνδνηήζεηο ζηα πιαίζηα Ξεξηβαιινληηθώλ Όξσλ γηα φια ηα ππφ αλάπηπμε έξγα (10 έξγα, ζπλνιηθά 232MW) απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (14 ππεξεζίεο γηα πεξηνρέο εθηφο NATURA θαη 19 ππεξεζίεο γηα πεξηνρέο εληφο NATURA). - 7-

8 Ξξαγκαηνπνίεζε ηελ Κειέηε Ξεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη έιαβε Έγθξηζε Ξεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΑΔΞΝ) γηα ην Α/Ξ Θνπξνκάληξη 8MW απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. Ξξαγκαηνπνίεζε Γεσηερληθή Κειέηε γηα ην Α/Ξ Θνπξνκάληξη 8MW απαξαίηεηε γηα ηελ κειινληηθή ζηαηηθή κειέηε ησλ ζεκειίσλ ησλ Αλεκνγελλεηξηψλ. Ξξαγκαηνπνίεζε πιήξε αμηνιόγεζε κε αλάζεζε κειέηεο βησζηκόηεηαο ζε ζχκβνπιν θαη επηηόπηα έξεπλα πεδίνπ γηα ηελ εμαγνξά 3 δξνειεθηξηθψλ Πηαζκψλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 22MW ζηε Βφξεηα Διιάδα. Ζ Ρερληθή Γηεχζπλζε θαηά ην 2012, ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ελεξγεηαθώλ έξγσλ δηεθπεξαίσζε ηα εμήο: Θαηάξηεζε ην θάθειν δηαγσληζκνχ γηα ηε πξνκήζεηα αλεκνγελλεηξηψλ γηα ην Α/Ξ Θνπξνκάληξη. Γηεμήγαγε, ππνζηήξημε θαη νινθιήξσζε δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηε πξνκήζεηα αλεκνγελλεηξηψλ γηα ην Α/Ξ Θνπξνκάληξη. Θαηάξηεζε ην θάθειν δηαγσληζκνχ γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ Α/Ξ Θνπξνκάληξη. πνζηήξημε ηερληθά ηελ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ ηεο εηαηξείαο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηερληθέο κειέηεο. Ξξαγκαηνπνίεζε αμηνιφγεζε επηινγψλ ειεθηξηθήο ζχλδεζεο ησλ ππν αλάπηπμε Α/Ξ ηεο εηαηξείαο κε ζθνπφ ηε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε ηνπο. Νινθιήξσζε έξεπλα θαη αμηνιφγεζε πηζαλψλ ηνπνζεζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζεξκηθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο ελέξγεηαο κε θαχζηκν ην θπζηθφ αέξην ζηελ Διιάδα. Ππκκεηείρε ζηελ αμηνιφγεζε 4 Α/Ξ ζπλνιηθήο ηζρχνο 104MW ηνπ ηκήκαηνο αλάπηπμεο ζε ηερληθφ επίπεδν. Θαηά ην έηνο 2012 νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εκπνξηθνύ ηνκέα ήηαλ: Σνλδξηθή (Trading) Ππκκεηνρή ζηελ Ζκεξήζηα Αγνξά Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ ζηε δηαζχλδεζε Διιάδαο Ηηαιίαο Ξξαγκαηνπνίεζε Κεληαίσλ Δηζαγσγψλ Δλέξγεηαο απφ ην FYROM Ξξαγκαηνπνίεζε Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ ζε εκεξήζην επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Παβ/θσλ θαη ησλ αξγηψλ ηνπ έηνπο Αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζηηο Ζκεξήζηεο, Κεληαίεο θαη Δηήζηεο Αγνξέο Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ κε ηηο δηαζπλδεδεκέλεο ρψξεο. Ιηαληθή (Retail) Ππλεξγαζία κε Ξσιεηέο (Dealers) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ Ξσιήζεσλ Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία Ππζηήκαηνο ERP γηα ηηο δηαδηθαζίεο Ρηκνιφγεζεο θαη Ινγηζηηθεο Θαηαρψξεζεο ησλ κεληαίσλ Ινγαξηαζκψλ Ζι. Δλέξγεηαο Γεκηνπξγία εθαξκνγψλ (Excel) γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε Γεδνκέλσλ Θαηαλάισζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ησλ πειαηψλ Γεκηνπξγία εθαξκνγψλ (Excel) γηα ηελ αλάιπζε θαη δηακφξθσζε ηεο Πηξαηεγηθήο Γειψζεσλ Φνξηίνπ Γεκηνπξγία εθαξκνγψλ (Excel) γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηνπ Αληαγσληζκνχ Γεκηνπξγία θαη δηαξθήο ελεκέξσζε βάζεο δεδνκέλσλ εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο. - 8-

9 Νηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2012 Ρα απνηειέζµαηα ρξήζεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο: Θύθινο εξγαζηώλ: O Όκηινο θαη ε εηαηξεία θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε πξαγκαηνπνίεζε έζνδα απφ εκπφξην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη απφ παξνρή ππεξεζηψλ Θόζηνο πσιήζεσλ: Γηα ηε ρξήζε 2012 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ θαη εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά): Γηα ηε ρξήζε 2012 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ θαη εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ (3,016). Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο: Γηα ηε ρξήζε 2012 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ αλήιζε ζην πνζφ ησλ (2011: ) θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο (2011: ). Έμνδα δηαζέζεσο: Γηα ηε ρξήζε 2012 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ θαη εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ (2011: ). Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ: Γηα ηε ρξήζε 2012 ην ελ ιφγσ θνλδχιη ζε επίπεδν Νκίινπ θαη εηαηξείαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό): Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ζε επίπεδν Νκίινπ γηα ηελ ρξήζε 2012 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζε πνζφ ήηνη θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν πνζφ (2011: ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 1.603) θαη γηα ηελ εηαηξεία ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα γηα ηελ ρξήζε 2012 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζε πνζφ ήηνη θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν πνζφ (2011: ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 1.553). Έμνδα θόξνπ ρξήζεο: Γηα ηε ρξήζε 2012 ζε επίπεδν Νκίινπ ην ελ ιφγσ θνλδχιη αλήιζε ζην πνζφ ησλ θαη γηα ηελ εηαηξεία Ρν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 2012 κεηά απφ θφξνπο δηακνξθψζεθε ζε επίπεδν Νκίινπ ζε δεκηά πνζφ (2011: δεκηέο ) θαη γηα ηελ εηαηξεία ζε δεκηά πνζφ (2011: δεκηέο ). Αλάιπζε θνλδπιίσλ Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο 31/12/2012 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία: Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ζε επίπεδν Νκίινπ θαη εηαηξείαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αγνξέο αμίαο θηήζεσο επξψ Αθνξνχλ έπηπια θαη ινηπφ εμνπιηζκφ θαη έρνπλ απνζβεζηεί πιήξσο εληφο ηνπ Yπεξαμία:Αλέξρεηαη ζε πνζφ ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ Α.Δ. - 9-

10 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Πε επίπεδν Νκίινπ θαη εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε πνζφ απφ ηα νπνία αθνξνχλ ηελ εχινγε αμία ησλ αδεηψλ παξαγσγήο θαη θφζηνο άδεηαο εκπνξίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί ζηελ εηαηξία κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2012 (2011: ) θαη ην ππφινηπν πνζφ αθνξά ακνηβέο θαη ηα έμνδα γηα ηηο άδεηεο παξαγσγήο κέρξη ηελ θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ γηα αδεηνδφηεζε απφ ηε ΟΑΔ θαζψο θαη ηα θφζηε πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηε ιήςε ηεο άδεηαο παξαγσγήο κέρξη ηε θαηάζεζε θαθέινπ γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο. Κε ηε ιήςε ηεο άδεηαο παξαγσγήο απφ ηε ΟΑΔ ηα θφζηε κεηαθέξνληαη ζην θνλδχιη Άδεηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Κε ηε ιήςε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ηα θφζηε πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θεθαινπνηνχληαη ζην θνλδχιη Άδεηεο εγθαηάζηαζεο. Θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ: Πε επίπεδν Νκίινπ αλέξρνληαη ζε πνζφ εθ ησλ νπνίσλ πνζφ αθνξά ζε Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη πνζφ αθνξά Ραµεηαθά ηαζέζηµα θαη Ηζνδχλακα θαη γηα ηελ εηαηξεία αλέξρνληαη ζε πνζφ εθ ησλ νπνίσλ πνζφ αθνξά ζε Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη πνζφ αθνξά Ραµεηαθά ηαζέζηµα θαη Ηζνδχλακα. Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο: Πε επίπεδν Νκίινπ θαη εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε πνζφ θαη αθνξνχλ πξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία θαη ιεθζείζεο εγγπήζεηο (2011: ). Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο: Πε επίπεδν Νκίινπ αλέξρνληαη ζε πνζφ εθ ησλ νπνίσλ πνζφ αθνξά ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο-πηζησηέο θαη πνζφ αθνξά Φφξν εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη θαη γηα ηελ εηαηξεία ζε πνζφ εθ ησλ νπνίσλ πνζφ αθνξά ππνρξεψζεηο πξνο πξνκεζεπηέο-πηζησηέο θαη πνζφ αθνξά Φφξν εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη Ίδηα θεθάιαηα: Ρν ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ζε επίπεδν Νκίινπ ζηηο 31/12/2012 αλέξρεηαη ζε εθ ησλ νπνίσλ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ αλέξρνληαη ζε δεκηά θαη γηα ηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε εθ ησλ νπνίσλ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ αλέξρνληαη ζε δεκηά Δθηηκήζεηο θαη Ξξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο Ζ Διιάδα ζαλ ρψξα απφ ην 2010 εθαξκφδεη ζθιεξφ πξφγξακκα εμπγίαλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο. Ρα ζθιεξά κέηξα ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη έρνπλ επηθέξεη χθεζε κε αληίθηππν ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Φαίλεηαη φηη ε θαηάζηαζε ζ αξρίζεη λα βειηηψλεηαη απφ ην Γ απηφ θαη ην 2013 ζα είλαη ην έηνο χθεζεο. Πρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ αθνξά ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο, ην 2012 είρακε ζαλ ρψξα (Διιάδα): Πχλνιν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο MWh έλαληη MWh ην Αχμεζε ~0,28% πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ΑΞΔ. Ρν κεξίδην παξαγσγήο ησλ ΑΞΔ (αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο), ήηνη MWH ζε ζρέζε κε ην 2011 πνπ ήηαλ MW, ήηνη αχμεζε 12.8%. Ρν ζχλνιν ηεο δηαθίλεζεο ελέξγεηαο (παξαγσγή -εηζαγσγέο

11 εμαγσγέο), MWh, έλαληη ην 2011, ήηνη κεησκέλε θαηά 2,53%. Πην ηέινο ηνπ 2012 ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ ΑΞΔ ζηελ Διιάδα ήηαλ MW έλαληη 2,602 MW ηνπ 2011, αχμεζε ~40%. Πηφρνο ηεο ρψξαο γηα ΑΞΔ γηα ην 2013 είλαη MW θαη γηα ην MW. Ρν 2012 άιιαμε ν λφκνο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη δηαθίλεζε ησλ δηθηχσλ. Γεκηνπξγήζεθαλ ηξείο εηαηξείεο. ΙΑΓΖΔ 100% θξαηηθή πνπ είλαη ν ιεηηνπξγφο ελέξγεηαο, θαη ΑΓΚΖΔ, 100% ΓΔΖ, Γηαρεηξηζηήο δηθηχσλ κεηαθνξάο, ΓΔΓΖΔ 100% ΓΔΖ, Γηαρεηξηζηήο δηθηχσλ δηαλνκήο. Ρν 2013 θαίλεηαη λα μεθαζαξίδεη αξθεηά ην ζέκα ησλ θνξεζκέλσλ δηθηχσλ. Έηζη ίζσο ελεξγνπνηεζνχλ νξηζκέλα project ηεο Volterra πνπ αλακέλνπλ ηελ θιίζε απφ ηελ ΟΑΔ. Όζσλ αθνξά ηνπ εκπνξηθνχ ηνκέα, ή εηαηξεία βάζεη ζρεδίνπ αλαπηχζζεηαη ζηε ιηαληθή αγνξά (κεζαία-ρακειή ηάζε), θαη ζηηο εηζαγσγέο-εμαγσγέο απφ θαη πξνο ΗΡΑΙΗΑ-ΒΝΙΓΑΟΗΑ, FYROM- ΡΝΟΘΗΑ. Νη πξννπηηθέο ζηνλ ηνκέα εκπνξίαο είλαη κεγάιεο θαζψο κέρξη ηέινο ηνπ 2013 αλακέλεηαη ε πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο. Γηαρείξηζε Θηλδύλσλ Πηελ παξνχζα θάζε ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά ιεηηνπξγίαο θαη δελ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη ζέκαηα ζνβαξνχ θηλδχλνπ. Γελ έρεη εθηεζεί κέρξη ζήκεξα ζε θηλδχλνπο αγνξάο φπσο ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν επηηνθίνπ. Δπίζεο, δελ έρεη εθηεζεί ζε πςειφ βαζκφ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (θαζψο ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ εθηίζεληαη ζην θίλδπλν απηφ είλαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηα νπνία είλαη θαηαηεζεηκέλα ζε θεξέγγπεο ηξάπεδεο) θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Κεηαγελέζηεξα Γεγνλόηα Ζ κεηξηθή εηαηξεία, κε ηελ 18/2/2013 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ απφθηεζε άδεηα εγθαηάζηαζεο αηνιηθνχ ζηαζκνχ ζηε ζέζε «Θνπξνκάληξη». Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηελ 1/4/2013 πινπνίεζε ηελ απφ 5/12/2012 απφθαζε ηνπ Γ.Π. θαη εμαγφξαζε ηελ άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηζρχνο 2,641,200MW ζηε ζέζε Κπηηάθνο, δήκνπ Θεβαίσλ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Βνησηίαο, απφ ηελ ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ. Ρν θσηνβνιηατθφ πάξθν ζα εγθαηαζηαζεί ζε νηθφπεδν 46,5 ζηξεκκάησλ, ηδηνθηεζίαο ηεο ΑΘΖΛΑ ΑΡΔ. Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, δελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ εηαηξεία θαη επηβάιιεηαη ε αλαθνξά ηνπο απφ ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Πηελ παξνχζα ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηή επηρεηξήζεηο θαη πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ. 2190/20 θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ Γ.Ξ.Σ.Α. Νη ζπλαιιαγέο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο θαη αγνξέο θαη ιήςε ππεξεζηψλ πξνο θαη απφ ηα ζπλδεφκελα κέξε, έρνπλ σο αθνινχζσο: - 11-

12 Έζοδα και έξοδα με ζυνδεόμενα μέπη ποσό σε ευρώ ΝΚΗΙΝΠ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Ιήςεηο αγ αζώλ & ππεξεζηώλ 31/12/ /12/2011 J&P ΑΒΑΜ ΑΔ SORGENIA SPA SORGENIA GREEN SRL Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη Κέιε ηεο δηνίθεζεο Πύλνιν ποσό σε ευρώ ΝΚΗΙΝΠ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Ξσιήζεηο αγ αζώλ & ππεξεζηώλ 31/12/ /12/2011 J&P ΑΒΑΜ ΑΔ SORGENIA SPA ΔΡΔΘ Α.Δ ΞΟΝΔΡ Α.Δ Πύλνιν Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αθνινχζσο: ηνπ Νκίινπ απφ θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κέξε, έρνπλ σο Απαηηήζεηο-πνρξεώζεηο κε ζπλδεόκελα κέξε ποσό σε ευρώ ΝΚΗΙΝΠ Δηζπξαθηέα 31/12/ /12/ /12/2010 J&P ΑΒΑΜ ΑΔ SORGENIA SPA ΔΡΔΘ Α.Δ ΞΟΝΔΡ Α.Δ ποσό σε ευρώ ΝΚΗΙΝΠ Ξιεξσηέα 31/12/ /12/ /12/2010 J&P ΑΒΑΜ ΑΔ SORGENIA SPA Ακνηβέο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ SORGENIA GREEN SRL Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 31/12/2012, έρνπλ σο αθνινχζσο: ηεο Δηαηξείαο απφ θαη πξνο ηα ζπλδεφκελα κέξε ηελ Απαηηήζεηο-πνρξεώζεηο κε ζπλδεόκελα κέξε ποσό σε ευρώ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Δηζπξαθηέα 31/12/ /12/ /12/2010 J&P ΑΒΑΜ ΑΔ SORGENIA SPA ΔΡΔΘ Α.Δ ΞΟΝΔΡ Α.Δ ΖΙΗΝΦΑΛΔΗΑ

13 ποσό σε ευρώ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Ξιεξσηέα 31/12/ /12/ /12/2010 J&P ΑΒΑΜ ΑΔ SORGENIA SPA Ακνηβέο δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ SORGENIA GREEN SRL Νη δεζκεχζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ηελ 31/12/2012 ηνπ νκίινπ αλέξρνληαη ζε (εηαηξεία 0). Νη αλσηέξσ ζπλαιιαγέο έγηλαλ κε βάζε ηνπο ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο ηεο αγνξάο. Γελ ππάξρνπλ, εθηφο ησλ αλσηέξσ άιιεο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα απαηηήζεσλ- ππνρξεψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 24. Καξνχζη, 26 Καξηίνπ 2013 Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θσλζηαληίλνο Θνπβαξάο Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π

14 Γ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31ε ΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012 Νη ζπλεµµέλεο εηήζηεο Νηθνλνµηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην ηνηθεηηθφ Ππµβνχιην ηεο VOLTERRA A.E. ηελ 26/3/2013 θαη έρνπλ δεµνζηνπνηεζεί µε ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε φπνπ ζα παξαµείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εµεξνµελία ηεο ζχληαμεο θαη δεµνζηνπνίεζήο ηνπο. Δπηζεµαίλεηαη φηη ηα δεµνζηνπνηεζέληα νηθνλνµηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο Νηθνλνµηθέο Θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε µηα γεληθή ελεµέξσζε γηα ηελ νηθνλνµηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζµαηα ηεο Δηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσµέλε εηθφλα ηεο νηθνλνµηθήο ζέζεο ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηαµεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο, ζχµθσλα µε ηα ηεζλή Ξξφηππα Σξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο

15 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΝΚΗΙΝ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012 (Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) Πεκεηώζεηο 31/12/ /12/ /12/2010 ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία πεξαμία Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ππκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο Ινηπά ζηνηρεία παγίνπ ελεξγεηηθνχ Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Πύλνιν κε θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Πύλνιν θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία Ινηπέο πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Πύλνιν Καθξνπξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ Πύλνιν ππνρξεώζεσλ (α) ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Κεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην Θέξδε (δεκίεο) εηο λένλ ( ) ( ) ( ) Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (β) ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ (α+β) Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ - 15-

16 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012 (Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) Πεκεηώζεηο 31/12/ /12/ /12/2010 ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ππκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο Ινηπά ζηνηρεία παγίνπ ελεξγεηηθνχ Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Πύλνιν κε θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Πύλνιν θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη πιεξσηένη Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ πνρξεώζεσλ Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία Ινηπέο πξνβιέςεηο θαη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Πύλνιν ππνρξεώζεσλ (α) ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ Κεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην Θέξδε (δεκίεο) εηο λένλ ( ) ( ) ( ) Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (β) ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ (α+β) Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ - 16-

17 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΝΚΗΙΝ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012 (Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Πεκεηώζεηο 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Θχθινο εξγαζηψλ Θφζηνο Ξσιήζεσλ 21 ( ) ( ) ( ) ( ) Κηθηό θέξδνο (49.870) (49.870) Ινηπά έζνδα - έμνδα (θαζαξά) 24 (3.016) (3.016) Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 22 ( ) ( ) ( ) ( ) Έμνδα δηαζέζεσο 23 (82.504) ( ) (82.504) ( ) Θέξδε (δεκηέο) εθκεηάιιεπζεο ( ) ( ) ( ) ( ) Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 25 (73.239) - (73.239) - Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) Θέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ ( ) ( ) ( ) ( ) Φφξνο εηζνδήκαηνο 27 (9.795) (285) (8.060) (285) Θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο ( ) ( ) ( ) ( ) Ρα θαζαξά θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλαινγνύλ ζε: Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο ( ) ( ) ( ) ( ) Θέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ ( ) ( ) ( ) ( ) ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ ΝΚΗΙΝ ΘΑΗ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012 (Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Θέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο ( ) ( ) ( ) ( ) Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο ( ) ( ) ( ) ( ) Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγνύλ ζε: Ηδηνθηήηεο ηεο Δηαηξείαο ( ) ( ) ( ) ( ) Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ - 17-

18 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΝΚΗΙΝ ΘΑΡΑ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012 (Όια ηα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ) Αξηζκόο κεηνρώλ Κεηνρηθό Θεθάιαην ΝΚΗΙΝΠ Θεθάιαην ππέξ ην άξηην Απνηειέζκαηα εηο λέν Πύλνιν Θεθαιαίσλ πόινηπν ηελ 1/1/ (92.024) Δθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (7.155) (7.155) Αλαβαιιφκελνο θφξσλ εμφδσλ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο Απνηειέζκαηα ρξήζεο ( ) ( ) Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο - - Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο - - ( ) ( ) πόινηπν ηελ 31/12/ ( ) Αξηζκόο κεηνρώλ Κεηνρηθό Θεθάιαην ΝΚΗΙΝΠ Θεθάιαην ππέξ ην άξηην Απνηειέζκαηα εηο λέν Πύλνιν Θεθαιαίσλ πόινηπν ηελ 1/1/ ( ) Δθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (27.500) Αλαβαιιφκελνο θφξσλ εμφδσλ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο (22.000) Απνηειέζκαηα ρξήζεο ( ) ( ) Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο - - Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο - - ( ) ( ) πόινηπν ηελ 31/12/ ( ) Αξηζκόο κεηνρώλ Κεηνρηθό Θεθάιαην ΝΚΗΙΝΠ Θεθάιαην ππέξ ην άξηην Απνηειέζκαηα εηο λέν Πύλνιν Θεθαιαίσλ πόινηπν ηελ 1/1/ ( ) Ππλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο Απνηειέζκαηα ρξήζεο ( ) ( ) Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο - - Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο - - ( ) ( ) πόινηπν ηελ 31/12/ ( ) Νη ζπλεκκέλεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ - 18-

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ.

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 15ν ρηι. Δ.Ν. Οεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΟ.ΚΑΔ 7946/06/Β/86/2 Γ.Δ.ΚΖ 361801000 Βαζ. Γεωξγίνπ 30 Ρ.Θ 15233, Σαιάλδξη, Ρει. 210 3498300 http://www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 30 ΗΝΛΗΝ 2014 Πύκθωλα κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα