«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ"

Transcript

1 «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ / 2007) Θεληξηθά Γξαθεία : Ι.Θεθηζνχ Αηγάιεσ Ρει fax

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. Γειψζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Έθζεζε επηζθφπεζεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Δμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Ππλνπηηθή θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο Ππλνπηηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο Ππλνπηηθή θαηάζηαζε κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο Νκίινπ Ππλνπηηθή θαηάζηαζε κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο Δηαηξείαο Ππλνπηηθή θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ Ξξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο Γνκή ηνπ Νκίινπ Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ελδηάκεζσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Λέα πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηακέλσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ Νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα Ξξσηεχσλ ηχπνο πιεξνθφξεζεο-επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο Γεπηεξεχσλ ηχπνο πιεξνθφξεζεο-γεσγξαθηθνί ηνκείο Αλάιπζε εζφδσλ θαηά θαηεγνξία Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Γάλεηα Θέξδε / Εεκηέο αλά κεηνρή Δλδερφκελεο απαηηήζεηο - ππνρξεψζεηο Ππλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Πηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηφδνπ

3 1. Γειψζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Πχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ / 2007) Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο «ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ»: ΣΟΖΠΡΝΠ Θ. ΡΕΑΛΛΔΡΔΑΠ, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Θ.ΠΑΟΑΦΖΠ, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΠΡΔΦΑΛΝΠ Θ. ΘΝΟΖΠ, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο, εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ», (εθεμήο ε «Δηαηξία») δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε: α. νη ζπλεκκέλεο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ» γηα ηελ πεξίνδν απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2010, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 3 έσο 5 ηνπ άξζ. 5 ηνπ Λ.3556/2007 θαη ησλ θαη εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. β. ε εμακεληαία έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 5 ηνπ Λ. 3556/2007 θαη ησλ θαη εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Αηγάιεσ 04 Απγνχζηνπ 2010 Νη Γεινχληεο Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ν Αληηπξφεδξνο Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Σξήζηνο Θ. Ρδαλλεηέαο Ληθφιανο Θ. Παξάθεο Πηέθαλνο Θ. Θνπξήο 3

4 2. Έθζεζε επηζθφπεζεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο Ξξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Δηζαγσγή Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ (ε Δηαηξεία) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (ν Όκηινο) ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2010 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.3556/2007. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν «ΓΙΞ» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. Δχξνο Δπηζθφπεζεο Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο νληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Ρν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Θαηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. Ππκπέξαζκα Κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 34. Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε ζπλεκκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. PKF ΔΟΩΔΙΔΓΘΡΗΘΖ Α.Δ. Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο Ι. Θεθηζίαο 124, Αζήλα Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 132 Αζήλα, 5 Απγνχζηνπ 2010 Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο Ησάλλεο Θ. Καθξήο Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι

5 3. Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ επί ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν απφ 01/01/2010 έσο 30/06/2010 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3556/2007, ζαο ππνβάιινπκε γηα ηελ θιεηφκελε πεξίνδν απφ 01/01/2010 έσο 30/06/2010 ηελ εμακεληαία έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 6 ηνπ Λ. 3556/2007 θαη ησλ απνθάζεσλ 1/434/2007 αξ. 3 θαη 7/448/ άξζξν 4 ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, ηηο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Λφκηκνπ Διεγθηή. Ζ παξνχζα εμακεληαία έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ Α.Δ.Β.Δ.Κ.Δ» θαη ηνπ Νκίινπ ησλ εηαηξεηψλ ηεο, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3556/07 θαη πεξηιακβάλεη αλαθνξά ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ήηνη 01/01/10 30/06/10 θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ήηνη 01/07/10 έσο 31/12/10 θαη ηέινο παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφ πξνζψπσλ. A. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ζ κεηξηθή εηαηξεία «ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ηδξχζεθε ηνλ Κάξηην ηνπ 1968 (ΦΔΘ / ΓΑΔ142/ ) απφ ηνλ πξσηνπφξν ηεο βηνκεραλίαο θισζηψλ ζηελ Διιάδα Διεπζέξην Γ. Κνπδάθε. Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζην Αηγάιεσ επί ηεο νδνχ Θεθηζνχ 41 η.θ Ζ Γηνίθεζε θαη νη παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηεγάδνληαη ζηα ηξία ηδηφθηεηα εξγνζηάζηα πνπ επξίζθνληαη : α) επί ηεο Ξξ.1-3 θαη 2-4, Αηγάιεσ (1ν εξγνζηάζην), β) επί ηεο Ι. Θεθηζνχ 41, Αηγάιεσ (2ν εξγνζηάζην) θαη δ) πεξηνρή Ξαζραιίηζαο Θαξδίηζα, εθθνθθηζηηθή κνλάδα (3ν εξγνζηάζην). Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο εηζήρζεθαλ ζην Σξεκαηηζηήξην κεηά ηελ απφθαζε ηεο απφ 6/12/1990 Γεληθήο Ππλειεχζεσο. Δγθξίζεθε απφ ην Σ.Α. θαη ηελ επηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 579/ Ζ Κνπδάθεο Α.Δ. θαιχπηεη ην 95% ηεο Διιεληθήο Αγνξάο ζηα πξντφληα νηθηαθήο θαηαλαιψζεσο θαη ην 75-80% ηεο βηνκεραληθήο θαηαλάισζεο. Νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο είλαη : 1. Θαηαζθεπή θισζηηθψλ πξντφλησλ (θισζηέο ξαθήο θεληήκαηνο πιεμίκαηνο) ζε άλσ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη ρξσκαηηζκψλ. 2. Θαηαζθεπή κε ηε κάξθα D.M.C. πξντφλησλ απφ Αηγππηηαθφ βακβάθη γηα ξάςηκν θαη πιέμηκν. 3. Δθθφθθηζε ζχζπνξνπ βάκβαθνο γηα ηδηφρξεζε θαη δηάζεζε. Πηνλ Όκηιν πεξηιακβάλνληαη: 1. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΠΔΟΟΩΛ ΑΔΒΔ», πνπ εδξεχεη ζην ΓΑΕΩΟΝ ΠΔΟΟΩΛ ζηελ νπνία ε Κεηξηθή θαηέρεη ην 51% ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απηήο. 2. Ζ ζπγαηξηθή κε ηελ επσλπκία ELVIP SRO.» πνπ εδξεχεη ζην ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ζηελ ΡΠΔΣΗΑ ζηελ νπνία ε Κεηξηθή θαηέρεη ην 35% ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ απηήο. 5

6 Β. Αλαθνξά ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ θιεηφκελε πεξίνδν 01/01/2010 έσο 30/06/2010 θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Β1.Απνινγηζκφο ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ 01/01/2010 έσο 30/06/2010 Ζ εηαηξεία «ΔΙ.Γ.ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ» πξαγκαηνπνίεζε ηελ Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ πνπ ζπλήιζε ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2010 ζην 1o εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο ζηελ νδφ Ξξνφδνπ 2-4 ζην Αηγάιεσ θαη ψξα 12:30 ζηελ νπνία παξέζηεζαλ 20 κέηνρνη θαη νη 5 εθηειεζηέο ησλ θιεξνλφκσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ / δηαζήθε ηνπ ΔΙΔΘΔΟΗΝ Γ. ΚΝΕΑΘΖ (1.ΘΝΟΖΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ 2. ΚΞΝΟΗΡΠΑ ΔΙΔΛΖ 3. ΠΑΟΑΦΖΠ ΓΗΝΛΠΗΝΠ 4. ΡΕΑΛΔΡΔΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 5. ΣΟΗΠΡΝΦΗΙΝΞΝΙΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ) πνπ θαηέρνπλ κεηνρέο επη ηνπ ζπλφινπ εθδνζέλησλ κεηνρψλ ήηνη πνζνζηφ 84,28 % ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, ζπδήηεζε θαη έιαβε νκφθσλα ηηο εμήο απνθάζεηο: Β2. Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο Ρα Νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο εμειίρζεθαλ σο εμήο: Ν Θχθινο Δξγαζηψλ (πσιήζεηο) αλήιζε γηα ηε θιεηνκέλε πεξίνδν ηνπ ζε ,58 επξψ απφ ,63 επξψ ην εμάκελν ηνπ 2009 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 9,88% δηαπηζηψλεηαη αχμεζε ζηε δήηεζε ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ αλήιζε γηα ηε θιεηνκέλε πεξίνδν ,28 επξψ απφ ,81 επξψ ην εμάκελν ηνπ 2009 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 10,50% ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ. Ρα θέξδε/ δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ γηα ηε θιεηφκελε πεξίνδν ζε ,90 επξψ απφ ,20 επξψ ην εμάκελν ηνπ 2009 παξνπζηάδνληαο κείσζε δεκηψλ θαηά 7,90. %, νθεηιφκελε θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Αλαπφζβεζηα Ξάγηα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ: Θαηά ηελ , ηα Αλαπφζβεζηα Ξάγηα Πηνηρεία ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαλ ζε ,94 επξψ θαη αληηζηνηρνχλ ζην 72,65% ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο, έλαληη ηελ 31/12/2009 πνζνχ ,09 επξψ θαη αληηζηνηρνχλ ζην 70,94% ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Ίδηα Θεθάιαηα: Ρα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο πνζνχ ,57 επξψ έλαληη πνζνχ ,68 επξψ ηελ 31/12/2009, αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 80,60% ηνπ Ππλνιηθνχ Ξαζεηηθνχ ηεο εηαηξείαο (2009: 81,23%). Ρα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε εμειίρζεθαλ σο αθνινχζσο: Ν Θχθινο Δξγαζηψλ (πσιήζεηο) αλήιζε γηα ηε θιεηφκελε πεξίνδν ζε ,06 επξψ απφ ,84 επξψ ην εμάκελν ηνπ 2009 παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 39,54%, νθεηιφκελε ζηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ αλήιζε γηα ηε θιεηφκελε πεξίνδν ζε ,65 επξψ απφ ,89 επξψ ην εμάκελν ηνπ 2009 παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 27,06%,ιφγσ ηεο κείσζεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ θαη πεξηνξηζκφ ηεο ηηκήο πψιεζεο ιφγσ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη ιφγσ ησλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ. 6

7 Ρα θέξδε/ δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ γηα ηε θιεηφκελε πεξίνδν ζε ,09 επξψ απφ ,49 επξψ ην εμάκελν ηνπ 2009 παξνπζηάδνληαο κείσζε ησλ δεκηψλ θαηά 12,56 %, νθεηιφκελε θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Αλαπφζβεζηα Ξάγηα Πηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ: Θαηά ηελ , ηα Αλαπφζβεζηα Ξάγηα Πηνηρεία ηνπ Νκίινπ αλέξρνληαλ ζε ,58 επξψ θαη αληηζηνηρνχλ ζην 70,73% ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ, έλαληη ηελ 31/12/2009 πνζνχ ,50 επξψ θαη αληηζηνηρνχλ ζην 65,86% ηνπ Ππλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ. Ίδηα Θεθάιαηα: Ρα Ίδηα Θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ πνζνχ ,34 επξψ έλαληη πνζνχ ,69 επξψ κε 31/12/2009, αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 76,05% ηνπ Ππλνιηθνχ Ξαζεηηθνχ ηνπ Νκίινπ (2009: 73,34%). Ρα απνηειέζκαηα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Νκίινπ ηεο πεξηφδνπ δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα πνζά ηεο ρξήζεο 2009, θαζψο ζηελ πεξζηλή πεξίνδν πεξηιακβάλνληαλ θαη ηα κεγέζε ηνπ θιάδνπ ελδπκάησλ, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νπνίνπ δηαθφπεθε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ Ν θχθινο εξγαζηψλ, ηα απνηειέζκαηα πξν θαη κεηά θφξσλ ηεο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηφδνπ αλήιζαλ ζε ,06, ,46 θαη ,73 αληίζηνηρα. Β.3 Θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν απφ ηηο εμαγσγέο πνπ ηηκνινγνχληαη ζε Γνιάξην Ακεξηθήο, θαζψο θαη απφ ηηο εηζαγσγέο πνπ ηηκνινγνχληαη ζε μέλα λνκίζκαηα. Ξέξαλ ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Γνιάξην Ακεξηθήο, νη ππφινηπνη θίλδπλνη είλαη ακειεηένη, δεδνκέλνπ φηη πξνέξρνληαη απφ ρακειήο αμίαο ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ν ελ ιφγσ ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο δεκηνπξγείηαη απφ ηε πξννπηηθή κειινληηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη απφ ηε δηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ ηζνηηκηψλ κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή (εμαγσγή ή εηζαγσγή) θαη ηεο εκεξνκελίαο πνπ νινθιεξψλεηαη ε ζπλαιιαγή (είζπξαμε απαίηεζεο ή πιεξσκή ππνρξέσζεο). Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξννπηηθή κειινληηθήο ζπλαιιαγήο, δειαδή κε κειινληηθή πψιεζε ηηκνινγεκέλε ζε Γνιάξην Ακεξηθήο, ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί θπξίσο θπζηθή αληηζηάζκηζε πξνκεζεπφκελνο βαζηθέο πξψηεο χιεο ηηκνινγεκέλεο επίζεο ζε Γνιάξην Ακεξηθήο. Κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαηήξεζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο πνπ αξρηθά έρεη ππνινγηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πψιεζε. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλψλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ απφ δηαθνξέο ζηηο ηζνηηκίεο ηνπ Γνιαξίνπ Ακεξηθήο θαηά ηελ πψιεζε-είζπξαμε θαη αγνξά-πιεξσκή, ν Όκηινο πξνζπαζεί ζπλερψο λα δηαηεξεί ηζνζθειηζκέλν ην αληίζηνηρν ηζνδχγην απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, έηζη ψζηε ελδερφκελε δεκία ζην έλα ζθέινο λα αληηζηαζκίδεηαη απηφκαηα απφ αληίζηνηρν θέξδνο ζην άιιν ζθέινο. Πε δεδνκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη εθφζνλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ν Όκηινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλάπηεη ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζπλαιιάγκαηνο κε εμσηεξηθνχο θεξέγγπνπο ζπκβαιιφκελνπο (Ρξάπεδεο), θαζψο επίζεο θαη λα ζπλάπηεη δάλεηα ζε Γνιάξην Ακεξηθήο. Ν Όκηινο δελ έρεη δάλεηα κε ξήηξεο μέλσλ λνκηζκάησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη ζρεηηθφο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο.. Ό φκηινο θαηέρεη επελδχζεηο ζε νηθνλνκηθή νληφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά 7

8 ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ζε ηζέρηθε θνξψλα. Θίλδπλνο κεηαβνιήο επηηνθίσλ Ν ελ ιφγσ θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα αχμεζεο ησλ βξαρππξνζέζκσλ θαη καθξνπξνζέζκσλ επηηνθίσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Νκίινπ είλαη βξαρππξφζεζκνο θαη θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο αμηνινγείηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δηεχζπλζε ηνπ νκίινπ ζε κφληκε βάζε, ζε ζρέζεηο κε ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζρεηηθά κε απηά. Όζν αθνξά ην εμάκελν ηνπ 2010 γηα ηα κεγέζε ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδεηαη κεδεληθή κεηαβνιή δηφηη έρεη γίλεη νιηθή απνπιεξσκή ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη κηα κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ θαηά 0,75% δελ ζα είρε θακία κεηαβνιή ζηα κεγέζε ηεο γηα ηε ρξήζε απηή. Ξηζησηηθφο θίλδπλνο Ν Όκηινο δηαηεξεί καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο θαη έρεη αμηνινγήζεη πηζησηηθά ηνπο πειάηεο ηνπ ζην εζσηεξηθφ. Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, κεηψλεηαη κε ηε ιήςε πξνθαηαβνιψλ, ελέγγπσλ πηζηψζεσλ θαη ηε είζπξαμε έλαληη θνξησηηθψλ. Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Ν Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. Νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο δψλεο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε. Ν Όκηινο δηαζθαιίδεη φηη ππάξρνπλ επαξθείο δηαζέζηκεο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο βξαρππξφζεζκεο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο, θαηφπηλ ππνινγηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαζψο θαη ησλ κεηξεηψλ θαη ηζνδχλακσλ κεηξεηψλ ηα νπνία ηεξεί. Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλνο αθνχ ν Όκηινο θξνληίδεη λα δηαηεξεί επαξθή δηαζέζηκα θαη πηζησηηθά φξηα. Θίλδπλνο ηηκήο Απφ ηελ άιιε, εθηίζεηαη ζην θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ βακβαθηνχ, ην νπνίν είλαη ρξεκαηηζηεξηαθφ πξντφλ θαη απνηειεί ηε πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπ Νκίινπ. Ν ελ ιφγσ θίλδπλνο ειαρηζηνπνηείηαη κε ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη νη ηηκέο πξνκήζεηαο ηεο πξψηεο χιεο, γηα πεξηφδνπο φρη κηθξφηεξεο ηνπ έηνπο. Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο Αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο φπσο απηέο νξνζεηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε σο ζχλνιν θαλφλσλ, αξρψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψλεηαη θαη δηνηθείηαη ε εηαηξεία, ζηφρν έρεη ηελ δηαθάλεηα πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ, θαζψο επίζεο ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο θαη φισλ φζνη ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο << ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ >> είλαη ν ζεκαηνθχιαθαο ησλ Αξρψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβεξλήζεσο ηνπ Νκίινπ. Πήκεξα απαξηίδεηαη απφ 6 εθηειεζηηθά θαη 3 κε εθηειεζηηθά κέιε. Απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηα 2 πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3016/2002 γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, απνθαινχληαη «αλεμάξηεηα». Ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί βαζηθή θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο << ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ >> απνηειεί αλεμάξηεηε νξγαλσηηθή κνλάδα ε νπνία αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. Πηηο αξκνδηφηεηεο ηεο πεξηιακβάλνληαη ε αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο επίζεο ε εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο 8

9 Α Γ Ο Ρ Α Σ Η Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω Η Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε 30 εο Ηνπλίνπ 2010 πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο φπσο απηέο νξνζεηνχληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, ηελ Ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Ζ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ» δηαζέηεη Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επηθεθαιήο ηεο νπνίαο είλαη ν θχξηνο Ιηγλφο Κηραήι κε πιήξε απαζρφιεζε. Β.4 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ΓΙΔΣΑΙΡΙΚΔ ΠΩΛΗΔΙ/ΑΓΟΡΔ ΑΠΟ 01/1/2010 ΔΩ 30/06/2010 Π Ω Λ Η Σ Η ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ ΔΘΘ/ΡΖΟΗΑ ΠΔΟΟΩΛ ΑΔΒΔ ELVIP SRO ΤΝΟΛΟ ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΠΔΟΟΩΛ ΑΔΒΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 ELVIP SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΙΔΣΑΙΡΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ / ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗΝ 30/06/2010 Α Π Α Ι Σ Η Η ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ ΔΘΘ/ΡΖΟΗΑ ΠΔΟΟΩΛ ΑΔΒΔ ELVIP SRO ΤΝΟΛΟ ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΠΔΟΟΩΛ ΑΔΒΔ 1.374,55 0,00 0, ,55 ELVIP SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙ.Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΑΔΒΔΚΔ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΑ 1.374,55 0,00 0, ,55 Νη παξνρέο πξνο ηα βαζηθά δηνηθεηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ πνπ δφζεθαλ αλαιχνληαη παξαθάησ: Γηεπζπληηθά ζηειέρε O ΝΚΗΙΝΠ H ΔΡΑΗΟΔΗΑ 30/06/ /12/ /06/ /12/2009 Ακνηβέο ζηειερψλ , , , ,42 Θφζηνο θνηλσληθήο Αζθάιηζεο , , , ,37 Πχλνιν: , , , ,79 Νη ζπλαιιαγέο κε ηηο αλσηέξσ εηαηξείεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ν Όκηινο δελ ζπκκεηείρε ζε θακία ζπλαιιαγή αζπλήζνπο θχζεο ή πεξηερνκέλνπ ε νπνία λα είλαη νπζηψδεο γηα ηνλ Όκηιν, ή ηηο εηαηξείεο θαη ηα άηνκα πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε απηφλ, θαη δελ απνζθνπεί λα ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο ζην κέιινλ. Θακία απφ ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο θαη θακία εγγχεζε δελ δφζεθε ή ιήθζεθε πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηα κέιε δηνίθεζεο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ εηαηξεία αλέξρνληαλ ηελ 30/06/2010 ζε ,71 επξψ. 9

10 Κεξηζκαηηθή Ξνιηηηθή Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ έδσζε γηα ηελ ρξήζε 2009 κέξηζκα ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Πηέθαλνο Θ. Θνπξήο 10

11 4. Δμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΔΙ.Γ.ΚΝΕΑΘΖΠ.» ζηηο 04/08/2010 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε θαη ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Σ.Α. φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 11

12 4.1 Ππλνπηηθή θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε 30 εο Ηνπλίνπ

13 Πχλνςε απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ 13

14 4.2 Ππλνπηηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο Ο ΟΜΙΛΟ Ο ΟΜΙΛΟ H ΔΣΑΙΡΔΙΑ H ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 30/6/ /12/ /6/ /12/2009 Μη Κςκλοθοπιακά ηοισεία Δνεπγηηικού ζημ. Ιδηνρξεζηκ. Δλζσκαηα Παγηα ζηνηρεηα , , , ,09 Eπέλδπζε ζε αθίλεηα , , , ,02 Άύια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , , , ,98 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 0,00 0, , ,00 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο , , , ,87 Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο , , , , , , , ,60 Κςκλοθοπιακά Πεπιοςζιακά ηοισεία Απνζέκαηα , , , ,75 Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο , , , ,57 Λνηπέο Απαηηήζεηο , , , ,64 Λνηπά Κπθινθνξηαθά ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ , , , ,04 Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα , , , , , , , ,50 ύνολο Δνεπγηηικού , , , ,10 ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Ίδια Κεθάλαια Μεηνρηθό θεθάιαην (κηρ X 1,04) , , , ,00 Υπεξ Τν Άξηην , , , ,41 Απνζεκαηηθά επινγεο αμίαο , , , ,03 Λνηπά απνζεκαηηθά , , , ,23 Απνηειέζκαηα Δηο Νένλ , , , ,01 Ίδια κεθάλαια αποδιδόμενα ζηοςρ μεηόσοςρ ηηρ Μηηπικήρ , , , ,68 Με ειέγρνπζεο ζπκ/ρέο ( Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο) , ,24 0,00 0,00 ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων , , , ,68 Μακποππόθεζμερ Τποσπεώζειρ Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο , ,00 0,00 0,00 Υπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία , , , ,47 Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Υπνρξεώζεηο , , , ,41 ύνολο Μακποπποθέζμων Τποσπεώζεων , , , ,88 Βπασςππόθεζμερ Τποσπεώζειρ Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο , , , ,28 Τξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Υπνρξεώζεηο , , , ,36 Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο , ,20 0,00 0,00 Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Υπνρξεώζεηο , , , ,90 ύνολο Βπασςπποθέζμων Τποσπεώζεων , , , ,54 ύνολο Τποσπεώζεων , , , ,42 ύνολο Ιδιών Κεθαλαίων και Τποσπεώζεων , , , ,10 14

15 4.3 Ππλνπηηθή θαηάζηαζε κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο Νκίινπ Κεηνρηθφ θεθάιαην Γηαθνξά ππέξ ην άξηην Άιια απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο Απνηειέζκαηα εηο λέν Πχλνιν Κε Διέγρνπζεο Ππκκεηνρέο Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ , , , , , , , ,41 Κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 Αλαπξνζαξκνζκέλν πφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ , , , , , , , ,41 Κεηαβνιέο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηφδνπ 1/1/ - 30/06/2009 Κεηαθνξά Απνζεκαηηθψλ 0,00 0,00 Κεξίζκαηα ρξήζεο , , , ,81 Ππλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,81 Θεξδε / (Εεκηέο) πεξηφδνπ , , , ,88 Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα: Κεηαηξνπή ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο 2.942, , , ,40 Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα πεξηφδνπ 0,00 0, ,17 0,00 0, , , ,40 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα πεξηφδνπ 0,00 0, ,17 0, , , , ,29 πφινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ , , , , , , , ,12 πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ , , , , , , , ,69 Κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 Αλαπξνζαξκνζκέλν πφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ , , , , , , , ,69 Κεηαβνιέο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηφδνπ 1/1/ - 30/06/2010 Κεηαθνξά Απνζεκαηηθψλ 0,00 0,00 Κεξίζκαηα ρξήζεο , , , ,03 Ππλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,03 Θέξδε / (Εεκηέο) πεξηφδνπ 0,00 0,00 0, , , , ,95 Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα: 0,00 0,00 Αλαηαμηλνκήζεηο θνλδπιίσλ δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ 0,00 0,00 Κεηαηξνπή ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο 2.893, , , ,63 Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα πεξηφδνπ 0,00 0, ,67 0,00 0, , , ,63 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα πεξηφδνπ 0,00 0, ,67 0, , , , ,32 πφινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ , , , , , , , ,31 15

16 4.4 Ππλνπηηθή θαηάζηαζε κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο Δηαηξείαο Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε 30 εο Ηνπλίνπ 2010 Κεηνρηθφ θεθάιαην Γηαθνξά ππέξ ην άξηην Άιια απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο Απνηειέζκαηα εηο λέν Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ , , , , , ,14 Κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 Αλαπξνζαξκνζκέλν πφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ , , , , , ,14 Κεηαβνιέο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηφδνπ 1/1/ - 30/06/2009 Κεηαθνξά Απνζεκαηηθψλ 0,00 Κεξίζκαηα ρξήζεο ,00 Ππλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Θεξδε / (Εεκηέο) πεξηφδνπ , ,79 Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα: Κεηαηξνπή ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο 0,00 Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 0, , ,79 πφινηπν ηελ 30 Iνπλίνπ , , , , , ,35 πφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ , , , , , ,68 Κεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Αλαπξνζαξκνζκέλν πφινηπν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ , , , , , ,68 Κεηαβνιέο Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πεξηφδνπ 1/1/ - 30/06/2010 Κεηαθνξά Απνζεκαηηθψλ 0,00 Κεξίζκαηα ρξήζεο ,00 Ππλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Θέξδε / (Εεκηέο) πεξηφδνπ Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα: , ,11 Κεηαηξνπή ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο 0,00 Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα πεξηφδνπ 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 πφινηπν ηελ 31 Καξηίνπ , , , , , ,57 16

17 4.5 Ππλνπηηθή θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 30/06/ /06/ /06/ /06/2009 Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηνηήηεο Θέξδε/(Εεκίεο) πξν θφξσλ ( ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ) , , , ,74 Ξιένλ/Κείνλ Ξξνζαξκνγέο γηα : Απνζβέζεηο , , , ,06 Ξξνβιέςεηο , , , ,00 Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0,00-664,99 0,00-664,99 Απνηειέζκαηα ( έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο , , , ,83 Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα , , , ,31 Ξιένλ / Κείνλ Ξξνζαξκνγέο γηα: Κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηη/θέο δξαζηεξηφηεηεο Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ , , , ,86 (Κείσζε) / αχμεζε απαηηήζεσλ , , , ,22 (Κείσζε) / αχμεζε ππνρξ/σλ ( πιελ δαλεηαθψλ) , , , ,63 Κείνλ : Σξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα , , , ,31 Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη , , , ,71 Πχλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) , , , ,50 Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ & άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ , , , ,81 Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ινηπψλ επελδχζεσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ & άυισλ παγίσλ , , , ,65 Ρφθνη εηζπξαρζέληεο , , , ,45 Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0,00 0,00 0,00 Πχλνιν εηζξνψλ /εθξνψλ απφ Δπελδπηηθέο , , , ,29 Σξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 0,00 0,00 0,00 0,00 Δμνθιήζεηο δαλείσλ , ,21 0,00 0,00 Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ,96-500, ,96-500,99 Πχλνιν εηζξνψλ / εθξνψλ απφ Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) Θαζαξή αχμεζε / κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο , , ,96-500, , , , , , , , ,33 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ , , , ,13 17

18 5. Ξξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο 5.1 Γνκή ηνπ Νκίινπ Ζ δνκή ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2010 θαη 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 είρε σο εμήο: Δηαηξεία Έδξα Ξνζνζηφ & είδνο Ππκκεηνρήο Κέζνδνο Δλνπνίεζεο ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΔΘΘΝΘ. ΠΔΟΟΩΛ ΑΔΒΔ ΓΑΕΩΟΝ ΠΔΟΟΩΛ 51% Άκεζε Νιηθή ελνπνίεζε ELVIP SRO ΡΠΔΣΗΑ 35% Άκεζε Νιηθή ελνπνίεζε Ζ δνκή ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2009 είρε σο αθνινχζσο: Ξνζνζηφ & Δηαηξεία Έδξα είδνο Ππκκεηνρήο Κέζνδνο Δλνπνίεζεο ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ ΔΘΘΝΘ. ΠΔΟΟΩΛ ΑΔΒΔ ΓΑΕΩΟΝ ΠΔΟΟΩΛ 51% Άκεζε Νιηθή ελνπνίεζε ΖΙΗΝΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΞΙΔΘΡΗΘΖΠ ΑΒΔΔ. ΞΙΑΓΗΑΟΗ ΘΔΠ/ΘΖΠ 50% Άκεζε Νιηθή ελνπνίεζε ROBERT MATRA ΑΒΔΔ ΑΗΓΑΙΔΩ ΞΟΝΝΓΝ 4 60% Άκεζε Νιηθή ελνπνίεζε ELVIP SRO ΡΠΔΣΗΑ 35% Άκεζε Νιηθή ελνπνίεζε ΚΑCOPLEX AE BΟΩΛΑ Ξ.ΚΔΙΑ 19 65,20% Άκεζε Νιηθή ελνπνίεζε MACOPLEX BULGARIA ΒΝΙΓΑΟΗΑ 42,38% Έκκεζε Νιηθή ελνπνίεζε Νη ζπκκεηνρέο ζηηο 4 εηαηξείεο, πνπ απνηεινχζαλ ηνλ θιάδν ελδπκάησλ, κεηαβηβάζηεθαλ ζε ηξίηνπο κεηφρνπο ζηηο αξρέο ηνπ Ηνπιίνπ Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ελδηάκεζσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Νη εμακεληαίεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο (εθεμήο «Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηε Κφληκε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ην ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» θαη ζπλεπψο πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009, πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο Δηαηξείαο. Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, νη εθηηκήζεηο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζνχληαη θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, 18

19 εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 5.3 Λέα πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηακέλσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ Ππγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή πεξίνδν ΓΞΣΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΙΞ 27 (Ρξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΞΣΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ( contingent consideration ) ζηα απνηειέζκαηα. Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Ρν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο, ζε θάζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ, ν απνθηψλ λα επηκεηξά ηπρφλ κε ειέγρνπζα ζπκκεηνρή ζηνλ απνθηψκελν είηε ζηελ εχινγε αμία είηε ζην αλαινγηθφ πνζνζηφ ηνπο επί ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απνθηψκελνπ. Ν Όκηινο εθαξκφδεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξψηε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» - πξφζζεηεο απαιιαγέο Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, ηνλ θαζνξηζκφ γηα ην θαηά πφζν θάπνηα ζπκθσλία εκπεξηέρεη κίζζσζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο παξνπιηζκνχ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαζψο ν φκηινο έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΞΣΑ. ΓΞΣΑ 2 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Κεηνρψλ» Πθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 2 θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. 19

20 ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε» Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηνλ Όκηιν, θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39. ΔΓΓΞΣΑ 12 - Ππκθσλίεο Ξαξαρψξεζεο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 30 Καξηίνπ 2009) Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. ΔΓΓΞΣΑ 15 Ππκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010) Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο πσιήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Κεξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 18 (δει. φηαλ κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 11. Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πνην πξφηππν πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. ΔΓΓΞΣΑ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη απφ 1 Ηνπιίνπ 2009) Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξνί ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 39. Ζ δηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν, θαζψο ν Όκηινο δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ. ΔΓΓΞΣΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο» Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακνηβαίσλ (nonreciprocal) δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη : α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ δίλνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Ζ δηεξκελεία απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. ΔΓΓΞΣΑ 18 «Κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο» (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 31 Νθηψβξε 2009) Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ) ΓΞΣΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε ππεξεζίεο. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλαλ πειάηε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 20

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΟ.ΚΑΔ 7946/06/Β/86/2 Γ.Δ.ΚΖ 361801000 Βαζ. Γεωξγίνπ 30 Ρ.Θ 15233, Σαιάλδξη, Ρει. 210 3498300 http://www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 30 ΗΝΛΗΝ 2014 Πύκθωλα κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ.

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 15ν ρηι. Δ.Ν. Οεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ EΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ & ΣΖΚΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ EΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ & ΣΖΚΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ EΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΩΛ & ΣΖΚΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ EΚΞΝΟΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΥΛ & ΣΖΚΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ) Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ

Διαβάστε περισσότερα